Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-16

Πάρασκευἠ 15 Βοεμβρίου 1946 οἱ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ [ΜΙΝΙ ΗΝ) ΤΗ ΝΝΡΙΙΚΙ Ὁ κ. Μερκούρης πιστεύει εἰς τὴν δυ- νατότητα συμφιλιώσεώς ΑΘΗΜΝΑΙ ὍὉ κ. Βοέμβριος.-- Σταμάτης Μερ: κούρης εἶἷνε ἕνα ἀπὸ τά σηµαντικώτερα στελέχη τοῦ νέου ὑπὸ τὸν κ. Ἐμμ. Τσουδερὸ Δημοκρατικοῦ -- Προοδευτικοῦ Κόμμα: τος. ᾽Ακολουθώντας πα” λιὰ οἰκογενειακὴ παράδο: ση, παίρνει ἐνεργὸ µέρος στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας καὶ εἶνε ἀπὸ τοὺς λίγους ἁστοὺς πολιτευο- µένους ποὺ δὲν ἄφισαν τὴ Δημοκρατία γιὰ νὰ ὁρκισθοῦν τὴν ὄψιμη πί- στη τους στὴ Λλοναρχία, ἀλλὰ ἀντίθετα, τὸ ρόλο τοῦ πβωταγωνιστὴ στὸ μοναρχικὸ στρατόπεδο ποὺ ἔπαιζε ἄλλοτε, ζητεῖ νά τὸν παίξει μὲ συνέπεια τώρα στὸ μέτωπο τῆς Δη- µοκρατίας. Ἡ συζήτηση ἔχει πολὺ ἐνδιαφέρον μὲ τὸν κ. Μερ- κούρη, πολὺ περισσότερο µάλιστα ὅταν οσκἐφθεῖ κανεὶς ὅτι ὁ δημοκρατικὸς του προσανατολισμὸς ἆ- κολούθησε τὴν ὠμὴ καὶ πι- κρὴ πεῖρα του ἀπὸ μακρὰ θητεία στὸ μοναρχικὸ κό- σµο. Ἡ ἀποκαλυπτικὴ του διάθεση δέν εἶνε µικρή. Ὅμως τὰ θέµατα τῆς ἡ- µέρας εἶνε ἄλλα καὶ ζη: τῶ νὰ μοῦ δώσει τὶς γνῶᾶ- µες του. --Πιστεύω μοῦ δηλώνει, εἰς τὴν δυνατότητα καὶ εἰς τὴν ἀνάγκην τῆς σὺυν- εννοήσεως ὅλου τοῦ πο- λιτικοῦ κόσμου διὰ τὴν ἐ- σωτερικὴν εἰρήνευσιν, τὴν ΠμΙΝ [1 Αὔριον Κυριακἠν καὶ ὥραν 2.30 μ.µ., ἑναςἐγδιαφέρων πο- δοσφαιρικὸς ἀγών: ΙΜΜΙΙΚΙΣ γ ΜΟΙ ΗΡΙ Γενικὴ εἴσοδος ο. 10 Μήἠ τὸν χάσετε. τόσον ἀναγκαίαν διὰ τὴν σωτηρίαν τῆς Ἑλλάδος... Εἶνε ὅμως ἀρκετὴ ἡ πί- στη τοῦ κ. Μερκούρη Ἓ- δῶ ἔχει μᾶλλον' τὴν ἔν: νοια της εὐχῆς. Ὅτι ὁ λα: ὃς µας ἔχει ἀνάγκην ἀπὸ ἡσυχία καὶ γαλήνη, δὲν τὸ ἀμφισβητεῖ κανεὶς λογι- κὸς Ἓλληνας ἐκτὸς ἄν εἷνε ἐμπαθὴς «ἐθνικό: Φφρων». Ἕνα πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ποθητὴ αὐτὴ γα- λήνη θὰ ἦταν µιά διακοµ- µατικἡ συνεννόηση μὲ κα- θαρότητα καὶ εἰλικρίνεια. --Εἶμαι βέβαιος, μοῦ λέει, ὃτι µία εἰλικρινὴς ὑπὸ τῶν πολιτικῶν κοµ- µάτων, ἀπὸ κοινοῦ ἐξέ- τασις τοῦ ἐσωτερικοῦ µας ζητήματος θὰ φέρῃ ἀγα- θὰ ἀποτελέσματα, διότι ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἔχει ἆ- νάγκην ἡσυχίας καὶ γαλή- νης ὅπως δυνηθῆ καὶ στρέ- Ψῃ ὁλόκληρον τὴν προσο- χὴν του διὰ τὴν ἀνασυγ- κρότησιν καὶ τὴν ἀνοικο- δόµησιν... Ἐρώτησα τὸν κ. Μερ- κούρη ἄν ἐκτὸς ἀπὸ τὶς εὐχὲς πιστεύει προσωπι- κἁἀ στὴ δυνατότητα γιὰ μιὰ συμφιλίωση καὶ ἀκόμη μιὰ συνεργασία. -- Ἐγὼ προσώωπικῶς, μοῦ ἀπαντᾷ πιστεύω εἰς τὴν δυνατότητα τῆς συµ- Φιλιώσεως καὶ διά τὸν λό» γον αὐτὸν δὲν ἔπαυσα ἀπὸ τοῦ νὰ καταβάλλω προσπαθεἰας ἀπὸ τῆς ἆ- πελευθερώσεως μέχρι σή- μερον καὶ θὰ ἐξακολουθή- σω μὲ ὅλας µου τὰς δυ- γάµεις τὴν προσπάθειάν µου αὐτὴν διότι νομίζω ὅτι εἷνε ἡ µόνη ἐθνικὴ λύσις... Ἡ φωνὴ τοῦ κ. Μερκού- ρη ἔρχεται νὰ προστεθεῖ καὶ νά ἐνισχύσει τὴ φωώνἡὴ τοῦ ἀρχηγοῦ του κ. Τσου- δεροῦ, ὅπως καὶ τὴ φωνὴ ὅλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ σήµερα, γιὰ τὸν κατευνα- σμὸ καὶ τὴ γαλήνη αὐτοῦ τοῦ τόπου γιατὶ δὲν εἶνε ἀνεκτό πιὰ νὰ ἐξακολου θεῖ ὁ ἐσωτερικὸς σπα- ραγμός του. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωµάειον. Πλη- οοφορίαι ὁδὸς Αἰσχύλου ἀρ. «0. Ὑπεύθυνος : Θ. Παπαδόπουλος Τύποις : «ΚΟΣΜΟΣ» Λευκωσία ΜΑΠΙ«Ο ΠΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΜΠΩΠΕΛΗΙΕς ΓΤΙΑΣΣΑ ΑΥΡΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ µέχρι καὶ τῆς Τετάρτης προβάλλεται ὁ μµεγαλοπρεπέστερος ἐξωτικὸς παραδεισένιος ἔγχρωμος κολοσσὸς ο ΕΡΛΟΝΦΟΟΟΣ Ἑ νΕΕΟΣ ᾽Αθηναϊκἡὴ χρονογραφία Τὸ ἐρώτημα --Ὦ, μὰ εἶναι νὰ σπαρτα- ρεῖ κανεὶς ἀπὸ τοὺς γέλωτας! μᾶς εἶπε ὁ Κλεόβουλος. --Τὶ συνέβη πάλι Κλεόβου- λε τὸν ρωτήσαμε. --Δὲν ἀνεγνώσετε τὸ περἰ- τροµον τὸ ἀγωνιῶδες, τὸ ἆ- νορθοτριχικ ὁ ν ἐρώτημα ποὺ ὅ- πέβαλεν ὁ ᾽Α- μερικανὸς ἀν- ταποκριτὴς εἰς τὸν Στάλιν --Μὰ δὲν τοῦ ὑπέβαλε ἕνα ἑ- ρώτημα. Τοῦ ὃ- πέβαλε πολλά. --ΕἘν ὅμως εἶναι τὸ θεµε- λιῶδες, τὸ συγ- κλονιστικὸν καὶ τὸ λαχταροκάρδιον. --Δηλαδὴ ποιό --Τὸ περὶ βόμβης! Ὁ ἸΑμε- ρικανὸς ἐμαλάκωσε τὴν φώ: νούλα του καὶ τὸν ἠρώτησεν: «Φτρατάρχα µου! Παμφίλτατέ μοι Στρατάρχα! Εἰπῆτε µου, παρακαλῶ ὑμᾶς, νὰ χαρεῖτε τοὺς τεθνεῶτας σας, τὴν ἔ- χετε ἤ δὲν τὴν ἔχετε αὐτὴν τὴν ρηµάδαν τὴν βόμβαν:» Σπολοσσιαία στιγµή! Οἱ ἆ- πανταχοῦ τῆς γῆς πλουτο: κρατικοὶ µανδρόσκυλοι ἠνώρ- θωώσαν τὰ ὥτα των. Ὁ Τσωρ- τσιλεὺς ἐδάγκωσεν τὸ ποῦρον του μέχρις... αἱματώσεως. ᾿Α- γωνία ὑπερκατακόρυφος: Θ’᾽ ἀπαντήσει ὁ Στάλιν »Καὶ ὁ Στάλιν ἀπήντησεν. Ἠρέμως καὶ γελαστικῶς ᾿Α- ταράχως καὶ χαϊδομουστακι- κως ΄ . --Όχι παμφίλτατε! Δὲν τὴν Εχομεγν! --Γρρρ! ἠκούσθη εἰς τὸν δι- εθνη ὁρίζοντα. Γρυλλισμὸς χαρᾶς καὶ πανηγύρεως τῶν πλουτοκρατικῶν µμανδροσκύ- λων καὶ κοπροσκύλων --Γρρρ! Αὐτὸ ἦτοι »Ὁ ὙΤσωρτσιλεὺς ἔξεσφεν- δόνισεν κατὰ γῆς τὸ µεµαση- μένον ποῦρον του. --Αὐτὸ ἧτο! Δὲν --Φτιγμὴ νὰ τοῦ --Ἑπάνω του!... ΣΑλλ᾽ αἴφνης ἕνας µπουλ- δὼκ μὲ ὀξυτάτην ὄσφρησιν ἐμυρίσθη κίνδυνον: --Γρρρὶ Γάβι (Ὅπερ εἰς τὴν σκυλικὴν διάλεκτον ση- τὴν ἔχει! ριχθῶμεν! Ἡ τρομοκρατία “0Ο Κατσαρέας ἁρπάζει γυναῖκες γιἁ τὸ χαρέμι του! ΣΠΑΡΤΗ, Λοέμβοιος.--{αγιια- ταλῆτες τοῦ Κατσαρέα ἐξετέλεσαν μὲ φοικιαστικὸ τρόπο στὸ χὠοιὸ Γκοριτσὰ κοντὰ στὴ πάρτη Ὁ πο- Λῖτες, Πολ]ὰ αὐτομένητα στὴ «Ἀπάρτη καὶ στὸ Γύθειο ἔχουν νοικιασθεῖ ἀπὸ τὸν Κατσαρέα καὶ μεταφέρουν ἀδιάκοπα στὴν ᾿Αδήνα, 1 οίπολη κλπ. τὰ ἄφίονα πλιάτσικα τῆς συµ- µορίας (Λάδι, πατάτες, προῖκες κά.) Ἡ) τὸ χαράτσι σὲ λάδι καὶ σιτάρι 4 ας τ : ν ποὺ ἔχει ἐπιῤάλει ᾗ συμμορία στὰ χωοιά. Στὰ Πρέσθαινα ὃ ἀοχιδήμμος ἕ- ν βαλε ὅλους τοὺς κατοίκους νὰ γονα- : Ἐν . ὃ -- τίσουν καὶ τοὺς διάβασε ἕνα δῆδεν διάγγελμα τοῦ βασιλέως στὸ ὅποῖο ἀναφερόταν ὅτι μὲ τὴ βοήδεια τῶν ν ο... ον . 4γγλων δὰ ἐξογτώσουν ὅλους τοὺς ἑαμίτες. Στὸ ἴδιο' χωριὸ ὅ Κατσα- ρέας ζητοῦσε γυναῖκες γιὰ τὀ... χα- οἐμι του! Ὕστερα ἀπ αὑτὸ ὅλα τὰ κορίτσια τοῦ γωριοῦ ἕἔφυγαν τροµαγμένα. {ΠΠοοηγούμενα εἶχαν φύγει οἳ ἄντρες. Σὲ πολλὰ γωριὰ ὅπου οἱ ἄντοες κρύφῦηκαν γιὰ νὰ Ἰγλυτώσουν, οἳ συµµορίτες ἔπιασαν τὶς γυναῖκες χι ἔτσι ἔχουν ἀπομείνει µόνο τὰ μικρὰ παιδιά. µαίνει: Προσοχή! Παγίς! --Τί παγίς ὑλάκτησαν οἱ ἄλλοι κύνες. --Διὰ νὰ εἰπεῖ μὲ τόσην εὖ- κολίαν. ὅτι δὲν τὴν ἔχει, ση- µαίνει ὅτι... τὴν ἔχει! --Ὥστε εἶναι παγίς --Παγιδοτάτη. --ἳὩ, καταιγίς! Καὶ τὸ διεθνὲς σκυλλολόϊον περιεµάζευσε τὴν οὐράν του ὑπὸ τὰ σκέλη. Ἠννοήσατε δηλαδἠ, παμφίλτατοι, τί συ- νέβη ἐπὶ τοῦ προκειµένου --Ὄχι, Κλεόβουλε. Τί συ- νέβη --Τὸ «ὄχι, δὲν τὴν ἔχομεν» τοῦ Στάλιν, ἀπεδείχθη... φο- βερότερον ὅπλον ἀπὸ τὴν βόμβαν! Ὦ, μὰ εἶνε νὰ ὀμφα- λολύνεται κανεὶς ἀπὸ τοὺς καγχασμούς!... νχαση Η ΠΕΝΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ᾿Εκυκλοφόρησε τὸ τεῦχος 15ης Νοεμµβοίου τοῦ «᾿ Αγωνιστοῦ». Με- ταξὺ ἄλλων δημοσιεύεται καὶ χαι- ρετισμὸς τοῦ κ. Σοφ. Ἠενιζέλου πρὸς τὴν Ἰύποον. Τιὴ 4 5 γρ Κινηματογράφος Παπαδοπούλου ΣΗΜΕΡΟΝ Σάββατον ἕνα πραγματικὰ ὑπέροχο δηµιούργήμα Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Μὲ τὸν ΓΟΥ.Γ 4 4ΗΙΑΗ 44ΑΝΤΙΓΚΑΝ καὶ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΝΤΑΙΗ4 Μία ἀνωτάτη καλλιτεχνική δηµιουργία Κατόπιν πολλῶν κόπων καὶ ἀφαντάστων προσπαθειῶν ὁ ἔνλοξος σκηνοθέτης ΑΛΦΡΕΝΤ ΣΕΝΤΑΛ κατόρθω- - σε νὰ κιγηµατογραφήσῃ τα περίφημο ἀριστούργημα τοῦ ἐνδόξου ἀμερικανοῦ συγγραφέως ΒΥΙΕΝΙΟΥ ΟΝΗΔ Τ0 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΤΗΝΟΣ (ΤΗΕ ΠΜΑΙΕΥ ΑΡΕ) τὸ ὁποῖον προθάλλομεν Αὔριον Κυριακἠν µέχρι καὶ τῆς Τετάρτης διὰ νὰ σημειώσῃ πρωτοφανῆ ΘΡΙΑΜΒΟΝ. Ἑρμηνευταὶ τῶν δυσκόλων αὐτῶν ρόλων εἶναι οἱ ἑξῆς μεγάλοι καλλιτέχνες : ὁ ἔνδοξος ΓΟΥ ΤΙ ΛΛΙΑΜ ΜΠΕΝΤΙΞ στὸ ρόλο τοῦ Χάγκ ἀρχιθερμαστοῦ τοῦ ὑπερωκεανείου «᾽Αμέρικο». ἡ ὡραιοτάτη ΣΟΥΖΑΝ ΧΛΙΗΓΟΥΩΡΘ στὸ ρόλο τῆς σα- γηνευτικῆς Μίλτρεντ Ντάγκλας. ὁ ὑπέροχος ΤΖΩΝ ΛΟΝΤΕΡ σιὸ ρόλο τοῦ Λαζάρ, δευ, τέρου μηχανικοῦ τοῦ ὑπερωκεανείου. καὶ ἡ ΝΤΟΡΟΘΥ ΚΟΜΙΓΚΟΡ στὸ ρόλο τῆς καλόκαρδης Χέλεν. Λαμβάνουν δὲ µέρος καί πλῆθος ἄλλων σὲ Η ΛΕΥΚΗ ΑΓΡΙΑ Πρωταγωνιστοῦν ἡ ἐξωτικὴ γόησσα ΜΑΡΙΑ ΜΟΝΤΕΖ, ὁ διάσηµ.ος ΤΖΩΝ ΧΩΛΔ, ὁ ἄφθαστος ΣΑΠΟΥ καὶ οἱ κορυφαῖοι ΤΟΥΡΧΑΝ ΜΠΕΗ ΣΙΤΝΕΥ. ΤΟΔΕΡ κ. Στὰ μαγευτικὰ νησιὰ τοῦ Βἰἱρηνικοῦ-- Χοροὶ---μπα- Ἰέττκ-- ἐπίσημες τελετὲς-- ἔρωτες--- ἀντιζηλίες---Ίενναιό- της καὶ αὐταπάρνησι-- ἐκρήξεις ἡφαιστείων---ἐξωτικὴ ὠμορφιὰ καὶ γοητεία. Τὴν προσεχῆ Πέμπτην προβάλλεται ἠ χαριτωµένη κὠμωδία ΤΟ ΤΡΕΛΑΟ ΠΛΟΥΣΙΟΚΟΡΙΙΣΟ Την προσεχῆ Παρασκευῆν καὶ Σάββατον προβάλλεται τὸ τέλος τοῦ συνταρακτικοῦ ἐπεισοδιαικοῦ κολοσσοῦ ΚΑΒΑΛΛΑΙΡΗΔΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Λίαν προσε:ιῶς ὁ πολεμικὸς δαλασσινὸς ὑπερχκολοσσὸς | ΝΑΥΜΑΧ.ΙΑΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚ Μὲ τὸν διάσημο ΡΑΝΤΟΛΦ ΣΚΟΤ. διαφόρους ρόλους: ᾗ γυναῖκα μὲ µανιακός, ὃ πόθος, ἢ Χο Μουσικὸ χορευτικὸ ἔργο Π ΒΑΣΙΛΙΣΣΛ ματιχὸς κολοσσὸὲς Εϊναι τὸ πιὸ µεγάλο καὶ πιὸ ὑπέροχο δρᾶμα στὸ ὁ- ποῖο ἕνας ἄνδρας, ἕνας ἀληθινὸς γίγαντας ἀφαντάστου μυϊκῆς δυνάµεως, ἀγάπησε παράφορα, τὸ σῶμα μιᾶς σαγινευτικῆς γυναίκας. Ὁ πόθος του αὐτὸ τὸν εἶχε κάνει μανιακὸ καὶ μιὰ µέρα σὰν ἄγριο θηρίο τῆς Ζούγκλας ὥρμησε νά.. κατακτήσῃ τὸ ὤμορφο, ἀλλὰ μὲ σατανικἠ ψυχἠ γυναικεῖο πλᾶσμα... ᾿Ἔρωτες παράφοροι, ὅταν ξυσπνοῦν τὰ κτηνώδη ἔνστικτα τὸ σαγηνευτικὸ σῶμα καὶ σατανικὴ ιρυχὴ ὁ ἀληθινὴ ἁγάση, τοὺς δυστυχεῖς, ὃ μεγάλος βιολινέστας, χα... ζεολλὰ δὰ κάνουν μεγάλην ἐντύπωσι. Τὴν προσεχῆ Πέμπτην τὸ ὑπέροχο ἀριστούργημα ΛΜΠΕΡΣΟΝ 0 ΜΕΓΛΛΟΠΡΕΠΗΣ Μὲ τοὺς Τζοσὲφ Κοττέν, Ντολορὲς Καστέλλο | Τὸ προσεχὲς Σάββατον διὰ τελευταία φορὰ τὸ ὑπέρο- ᾖ Μετὴν ΡΙΤΑ ΧΑΙΗΓΟΥΩΡΘ καὶ ΤΖΒΕΝΕ ΚΕΛΛΥ Τὴν μεταπροσεχῆ Κυριακὴν ἑ µεγαλειώδης δρα- Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΛΑΣΗ (Ταινία ἐξ ὁλοκλήρου ἔγχρωμος) 21ὲ τοὺς Ῥόντυ Μὰκ Ντόναλντ, Ντόναλντ Ἐρίσσ, Ντὰμ ΠΜαίη Γουέττυ καὶ τὴν περίφημη Λάση. μᾶλλον πόθησε ᾗ συµύτόνια πρὸς [: ἄλλα Ι ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ “ 'Ο Πεταίν κατηγορεῖ τὸν Ντέὲ Γκώλ «Εἶναι Ναπολέων ποὺ δὲν ἐκέρδισε καμιὰ μάχη» ΠΑΡΙΣΙΟΙ. Νοέμβριος. ὝἛνας ᾽Αμερικανὸς δηµο- σιογράφος ἀποφάσισε τὶς μέ- ρες αὐτὲς τῆς σφοδρᾶς πο λιτικῆς διαμάχης, ποὺ παρα- τηρεῖται στὴ Γαλλία, νὰ ἐ» πισκεφθεῖ τὸν στραιάρχη Πε- ταὶν στὴν Ιλ Ντιέ, ὅπου ἑ- ξορίσθηκε μετὰ τὴν καταδίκη του ἀπὸ τὸ δικαστήριο τῶν Παρισίων. Ὁ δημοσιογράφος αὐτὸς ἀπεκάλυψε λοιπὸν ὅτι ὁ Πεταὶν παίρνοντας θάρρος ἀπὸ τὴν ἀναβίωση τῆς δε: ξιᾶς στὴ Γαλλία, ζήτησε ἀπὸ τοὺς συνηγόρους του νὰ δι- κασθεῖ καὶ πάλι, ἐλπίζοντας ὃτι τούτη τὴ φορὰ θὰ τὴ γλυ τώσει. Ὁ ἁἀμερικανὸς δηµο- σιογράφος βρῆκε τὴν εὖκαι- ρία νὰ συζητήσει μὲ τὸν Πε- ταὶν τὴν πολιτικὴ κατάσταση τῆς Γαλλίας καὶ ζήτησε νά μάθει τὶς γνῶμες του. Ὁ Πε- ταὶν ἀπεκάλεσε τὸν ἨΝτὲ Γκὼλ Ναπολέοντα καὶ πρόὀσ- θεσε: «Τὶ συμβαίνει μὲ τὸν Ντὲ Γκώλ: Αὐτὸ ἐνδιαφέρει, καὶ µένα. Τὸν καταδικάζω σὲ θάνατο ὅπως κατεδίκασε καὶ µένα. Εἴμαστε καὶ οἱ δυὸ καταδικασµένοι ἄνθρωποι. Ὁ Ντὲ Γκὼλ παραιτήθηκε, γιατὶ δὲν μποροῦσε νὰ φέρει τὸ βάρος τῶν εὐθυνῶν. ΗἨθελε νὰ παίξει τὸ ρόλο τοῦ Να- πολέοντα. ο Ντὲ Γκώλ εἶναι ἕνας Βοναπάρτης ποὺ ποτὲ δὲν κέρδισε τὴ 'µάχη. Αλλά μποροῦσε νὰ ἐξηγήσει καλὰ τὶς δικές µου μάχες.» Ὁ Πεταὶν εἶχε καταδικα: σθεῖ σὲ θάνατο σιὶς 15 Αὀ- γούστου 1945, ἀλλὰ ἡ ποινή του μετετράπη σὲ ἰσόβια δε- σμὰ λόνῳ τῆς ἡλικίας του καὶ τοῦ ὀνόματός του ποὺ ἄλλοτε ἦταν ἔνδοξο. “ο Πε- ταὶν ζεῖ ἐξόριστος στὸ φρού- ριο τοῦ “Ιλ Ητιέ, μαζὶ μὲ τὴ γυναῖκα του. Ἡ κ. Πεταίν ἦταν κάποτε γιὰ πολλὰ χρό- για σοσιαλίστρια. Εἶναι ἡ πι- στὴ σὐντροφός του. Ερχεται κάθε µέρα στὸ δωμάτιό του καὶ µένει µαζί του. 'Ο Πεταὶν συζητεῖ εὐχάριστα καὶ εἶναι εὐδιάθετος. ΠΗλεκτρικὸ φῶς δὲν ὑπάρχει. ΓΚαὶ τὸ βράδυ ὅταν ἀποσύρεται ἡ κ. Πεταίν ἀνάβει πρῶτα τὴ λάμπα. 'Ο Πεταὶν περνᾶ τὶς πε- ρισσότερες ὢρες του διαβά- ζοντας στὴν πολυθρόνα του. Μαθαίνει ἀγγλικὰ τώρα. Δὲν φορᾶ ποτέ του τὴ στρατιω- τική του στολὴ' εἶνε διαρκῶς μὲ τά πολιτικά. Διατηρεῖται καλά καὶ ποτὲ ἄλλοτε δὲν φαινόταν τόσο νέος, ᾽Αποφεύ- γει τίς συζητήσεις. Κουβεν- τιάζει µόνο μὲ τὰ μικρὰ παι- διά τοῦ φύλακα. Όταν τοῦ ἔγινε ὑπαινιγμὸς γιὰ τὴν ἐ- νοχή του, ὁ Πεταὶν ἀπάντησε θυμωμένος : -Ἠμουν ἕνας τῆς ᾿Αντι- στάσεως καὶ βρέθηκα στὸ πεδίο τῆς µάχης περισσότε- ρες φορὲς ἀπὸ μερικοὺς ἆἄλ- λους. ᾽Αντιστεκόμουν κάθε μέρα καὶ κάθε ὥρα. Μιλώντας γιὰ τὸ Λαϊκὸ Δη- μοκρατικὸ Κίνημα (τὸ κόμμα τοῦ Μπιντό) ὁ Πεταὶν ἑξέ- Φρασε τὴν ἀγανάκτησή του γιατὶ ὥρισμένες ἴἰδέες ποὺ ὑποστηρίζονται ἀπὸ τὸ κόµµα αὐτὸ εἶνε παρµένες ἀπὸ τὸν δικό του τὸν συνταγματικὸ χάρτη. «Τὸ σύνταγµά µου-- λέει ὅ Πεταὶν -εἶνε ὅμοιο μέ τὸ σύνταγμα τοῦ 1875, μὲ λίγες ἀλλαγὲς μονάχα. “Ὁ- πως καὶ νὰ εἶνε, ὁ λαὸς θὰ δεῖ πόσο τολµηρὴ ἤταν ἡ πο- λιτική µου». Μονὰχος, χωρὶς καμμιά ἐ- ποφὴ μὲ τὸν ἔξω κόσµο, ὁ προδότης τῆς Γαλλίας Πεταὶν ζεῖ στὴν ἐρημιά του τὰ τε- λευταῖσ του χρόνια µέσα σὲ μιὰ ἀτμόσφαιρα βαρειὰ ὅσο καὶ ἡ προδοσία του ἀπέναντι η στὴ Γαλλία καὶ στοὺς συμ- µάχους της. | | | [ | | Μέ ἐξαιρετικήν ἐπιτυχίαν συνεχίζονται αἱ παραστάσεις τοῦ ΝΕΟΥ ΛΥΡΙΚΟΥ | μὲ τὴν ὑπέροχον δραματικὴν ὀπερέτταν ῇ Τι [ΙΙ 18] ΙΙΙΙ᾽ Σήµερον Σάθθατον ὥρα 9 μ.μ. ἡ 8η πανηγυνυιὴ παράστασις. Εἰσιτήρια πωλοῦνται στὸ Φαρμακεῖο Γ, Ἰωάννου τηλ, 42 Τἠν Τετάρτην στἠ ᾿Απογευματινὴ Ἐφημερὶς | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ζοη Θεῖον κήρυγμα Αὔριον Κυριακὴν ὁ ἱεροκήρυξ τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς ἱερολ. κ. ἸΙά- χωβος {[αύλου δὰ κηρύξ εἷς τὰ χωοία 4γ. ἡασίλειον καὶ Σκυλ- λούραν, «Υπόσχεσις γάµου Ὁ κ. Νίκος Καραντώκης καὶ ᾗ ὁῖς .Ίέλλα Φυσεντξίδου ἔδωσαν : ς ἀμοιβαίαν ὁπόσχεσιν γάμου. Μνημόσυνον Α θχιεσιεισκόπου Αὔριον Κυριακήν, ἓν τῷ καθε: δοικῷ ναῷ Αγ. ᾿]ωάννου δὰ τε- λεσδῇ τὸ ἐτήσιον µμνημόσυνον τοῦ ἀειμνήστου ᾿᾽Αρχιεπισκόπου Κύ- πρου Κυρίλλου 1 χοροστατοῦντος τοῦ ᾿Βξάρχου ᾽ ἄρχιεπισκοπῆς κ. εοωνύμου. Διάλεξις Αὔριον Κυριακὴν εἰς τὰς ὃ µ.μ θὰ κάμῃ ἀιάλεξιν ἐν τῷ Θ.Ο.Ι «Αγάπη» ὃ κ. Κ. ᾿Ανδρέου Όεο- λόγος, διευδυντῆς ᾽ Ανωτέρας 32χο: λῆς «{ευκάρων, μέ ὑέμα: Ἀωστῆς Παλαμᾶς ὃ ποιητὴς τῆς ἀγάπης, Εἴσοδος ἐλευδέρα. ) Χοροί Τὴν ην ᾿[ανουαρίου, ἡμέραν Σάῤῥβατον, δὰ δοδῇ εἷς τὸ ᾖΠΜαγι. κὸ Παλάτι, ὁ χορὸς τῆς τεκτονικῆς στοᾶς «Σόλων». 4ἱ εἰσπράξεις δὰ διατεθοῦν ὑπὲο τῆς κνυκτερινῆς σχολῆς, Δωρεαί «0Ο ἐν «Ιανδίῳ ἐγκατεστημένος συμπατριώτης µας 1. Κ. ἵ. Με- ταξᾶς ἐδώρισεν εἷς τὸ ἡμιγυμνάσι- ο» «Παπήδου 104 λίρας. ---ο ἀρχιαέκτων κ. ᾿Οδυσσεὺς Τσαγγαοίδης θά ἐπιστρώσῇ μὲ µαο µαράκια τὴν αἴδουσαν τελετῶν τῆς ἐν λόγῳ σχο]λῆς εἲς μνήμην τοῦ πατρός του. Εἰσαγωγικός Οἶκος Λ. ΛΟΥΚΑΣ ἆ ΥΙ0Ι (ΛΟΥΚΟΥΛΙΛ) ΛΕΥΚΩΣΙΑ Καθιστῶμεν γνωστὸν εἰς τοὺς κ.κ. πελάτας µας ὅτι διαθέτοµεν τὰ κάτωθι εἴδη: 1. Πτύα μὲ χέρι, Αγγλίας 2: Κούσπους 8. Ἑυλόβιξες εἰς διάφορα μεγέθη. . Ττέλλιν γαλβανιζὲ : Ἱτέλλιν µπακιρένο . Γιαλλιστίραν πατωµά- των [κερὶ]. .Γυαλλόχαρτα . δμιριλιόχαρτα : Γυαλλόχαρτα νεροῦ . Πέτρες αὐτοκινήτων .Ῥερνικοπογιὰν μαύρην διὰ καργιόλες. ) .Σμιρίλιον σκόνην 13. Ζίγκον 14. Μίνιον 15. Λιθάργυρον 16. Ὄμπραν 17. Ὄχραν . Μπλὲ 19. ᾿Οξὺ 20. Ὑτόκον σκόνην 21. Στόκκον ζυμωμένον 225, Μῆλα κλειδαριῶν σγα- φτῶν καὶ μή. Σύρτες θυρῶν σγαφτούς. Κόφτες . Καταρράκτες » Φαράσια » Διάφορα λων: «Μπάνια γαλβανιζὲ . Γράσον . Κυλινδρέλαιον «Ποικιλίαν γάντζων κρε- μασταριῶν. Γάντζους ἑρμαριῶν δι- πλοὺς καὶ μονούς. Γωνιὲς διὰ ράφια Λαδοπογιὲς Βτο]ϊςεῖς. Εἰδικῶς παρασκευα- σµέναι βαφαὶ Τ]ήππςτ. ποτ θ) υι .-- μ.ο Ὁ Οϱ ὃἩὉ 23. εἴδη πινέλ- 39, 38. 34. 35. σπα παπα Λάρνακα ο Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ φμ--ο Ἔτος Ίον͵, ᾿Αριθµ. φύλλου: 16 τιμὴ λλου 4 γρόσι, ---ρ ΓΡΑΦΕΙΟΝ : Οδὸς Λιπέρτη ἀριθμ. 7 καὶ ὃ Αριθμ. τηλεφώνου ϱ632 Λευκωσία-- Κύπρου ΠΕΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΟΥΝ ΤΟΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΝ ἀεροστορι- ᾿Αθήνας, ἐνωρίτερον τῆς ὮΗρε- Δευκωσίας ᾽Ανεχώρησε χὺὲς κῶς µεταβαίνων εἷς ὅπου δὰ «φθάσῃ τῶν λοισῶν μελῶν σβείας, ὁ Δήμαρχος κ. 1. Κληρίδης. Φοβούμεῦδα ὅτι ἡ ἀναχώρησις τοῦ π. Κληρίδη κατέθλιψε τὰ κελλία τῆς Ιητροπόλεως ἕερυ- νείας, τῶν ὁποίων ὃ αὐλάρχης ἐξαπέλυσε βιαίαν ὅσον καὶ χυ δαίαν ἐκστρατείαν κατὰ τῆς συμπεριλήιψνεώς του εἷς τὴν 1ρε- σβείαν. Θὰ κατελύπήησεν ἐἔπιί- σης µμερικούς, µμεμονωμµένους εὐτυχῶς, ψευδοπατριώτας οἱ ὁποῖοι µέχρι χθὲς ἀκόμη διέ- ῥιδον κακοηδέστατα ὅτι ἡ Πρεσβεία διεσπάσδη καὶ ὅτι ὅ κ. Εληρίδης δὲν σερόνκειται νὰ ἀναχωρήσῃ. Αλλ’ ὃ Δήμαρχος τῆς ἆἕν- πριακῆς πρωτευούσης εὑρέσκε- ται αὐτὴν τὴν στιγμὴν εἰς 4. ἠλήνας μαξὲ μὲ τούς ΛΆοιπούς συναδέλφους του, διὰ νὰ ἐκτε- λέσουν ὅλοι μαξὲ τὸ βαρύ καὶ δῆκον ἀπέναντι τῆς πατρίδος. ”Αλλο ζήτημα ἐὰν ὁ ὀρίξων, γύρω ἀπὸ τὸ Κυπριακὸν εἶναι µελανός, χάριν εἰς τὴν οἰκτρὰν πολιτικὴν τῶν παρασκηνίων καὶ τὰς ἀντείδνικὰς ἐπεμβάσεις αἱ ὁποῖαι εἴμεδα βέβαιοι ὅτι σολὺ συντόκως δὰ ἀποκαλυ- φθοῦν πρὸ τοῦ Ευπριακοῦ λαοῦ. «Η ᾿Εθνικὴ Κυπριακὴ Τρε: σβεία δὰ διαδηλώση τούς πό: Άους τοῦ λαοῦ καὶ µέσα εἰς αἴθριον καὶ µέσα εἴς Βυελλώδη οὐρανόν. : ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ. Τὰ καταγγελλόμενα ὅτι τὰ ἐν χρήσει εἰς διάφορα Γυμνά σια τῆς νήσου ἠΒεοελληνικὰ ἀναγνώσματα περιέχουν κα: θαρῶς φασιστικὰ ἢἤ Φιλοφα- σιστικἁ µαθήµατα, εἶναι τὸ ὀλιγώτεραν σκανδαλώδη, Εἰ- ναι τερατῶδες νὰ καλλιερ- γοῦμεν τὸν φασισμὸν εἰς τά σχολεῖά µας, καθ’ ἥν στιγμὴν οὗτος καταδικάζεται ὑφ᾽ ὅ- λων τῶν Ἐθνῶν εἰς θάνα- τον καὶ ἑκτελεῖται ἐπὶ τῆς ἀγχόνης εἰς τὴν Νυρεμβέργην. ᾽Αμϕιβάλλομεν ὅμως κατὰ πόσον αἱ πλεῖσται τῶν ἔφο- ρειῶν θὰ ἐπιληφθοῦν τοῦ ζη- τήµατος καθ᾽ ὅσον εἶναι γνώ- στὸν ὅτι ὑπάρχουν μεταξὺ τῶν μελῶν των καὶ μερικά τά ὁποῖα.,.ρέπουν πρὸς τὸν φα: σισμόν ] ΛΘΟΑΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΙ/ Εβδομήκοντα παλληκάρια ἀπὸ τὴν Λεμεσὸν συνῆλθον τε- λευταίως ἱεροκρυφίως καὶ ᾱ- φοῦ ἐμελέτησαν ἐπὶ ὥρας μακρὰς τά πρακτικά τῆς δί- κης τῆς Πυρεμβέρυης ἐξέδω- σαν ἀπόφασιν ὅτι οἱ ἄρχινα- Ὁ ἐγκληματίαι εἶναι ἅπαντες ἀθῶοι, καθ) ὅσον ἡ µελέτη τῶν ὡς ἄνω πρακτικῶν ἀπέ- δειξεν ὅτι τὰ ἑκατομμύρια τῶν θυµάτῶν των, δὲν ἐδολο: φονήθησαν ἀλλά..ηὐτοκτόνη: σαν! Εὐθὺς ὅμως ὡς ἐξεδόθη ἡ ὡς ἄνω ἀπόφασις, ἕν προσκο- µισθἐν ἐπεῖγον κρυπτοτηλε- γράφημα, ἀνήγγειλεν ὅτι οἱ κατηγορούμενοι τῆς Βυρεµ- Βέρυης ἐξετελέσθησαν. Δι’ ὅ καὶ οἱ 70 συνῆλθον ἐκ νέου καὶ ἀπεφάσισαν ὅπως, τιμῆς ἕνεκεν, τελέσουν μνημὸσυ: νον ὑπὲρ τῶν ᾿Αρχιναζὶ καὶ ὑποβάλουν μακρὸν ὑπόμνη- μα πρὸς τὸν Πανάγαθον Θε- όν, ἵνα δεχθῃ τὰς ψυχὰς των ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἔνθα ἀπέ- ὃρα πᾶσα ὀδύνη καί στενα- γµμός. Καὶ τὸ μέν μνηµόσυνον ἕἔ- γινε, δὲν ἐγνώσθη ὅμως ἐὰν καὶ μέσου τινος, ὑπεβλήθη τὸ ἐγκριθὲν ὑπόμνημα, ΛΝΘΡΑΚΕΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ Πρὸ ἑνὸς περίπου μηνὸς σχολιάζοντες τὴν ἀναγγελίαν τὸ ὅτι σχέδιον Γλίφφορτ θά «ἔχῃ ἀναδρομικὴν ἰσχὺν ἀπὸ τῆς Ίης Ιανουαρίου 1945 ἀντὶ τοῦ 1946, ἐγράφομεν ὅτι «εἷ- ναι ἄνθρακες ὁ θησαυρός» καὶ ὀπεδεικνύαμεν ὅτι τὸ µέ- τρον τοῦτο θὰ ηὐνόει μᾶλλον τοὺς ἀνωτέρους ὑπαλλήλους, Τὰ πράγματα δὲν μᾶς διέ- ψευσαν. Κατά τὴν προχθὲς διενεργηθῆσαν ἔκτακτον δια- νομὴν τῶν σχετικῶν ποσο: σιτῶν, ὃ Διοικητὴς τῆς ᾿Αστυ- νοµίας ἔλαβε ὁ0 λίρας, ὁ Β. Διοικητὴς 280, οἱ ἁστυνό- μοι Α΄ τάξεως ΔΛ, 100 ἕκαστος οἱ ἀστυνομικοὶ Λ. 9--1--15. «καὶ ἕνας Κυβερνητικὸς εἰ- σπράκτωρ.....εἰσέπραξε µόνον 5 γρόσια. “Οπερ ἔδει δεῖξδαι. 9 Α πογευµματενη ἐφηιεθὶς 0 πιάδόατον 6 ἹΝοεμθρίο α92άς6' ο] Η ΨΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΛΡΙΑ ΤΗΣ Π0ΛΙΤΙΚΗΠΣΡΠΙΤΡΟΠΗΣΤΗΣΟΘ Π.Ε. Ἡ ᾽Αμερικὴ ὑπὲρ τοῦ δικαιώματος τοῦ Βέτο τῶν πέντε μεγάλων Δυνάμεων- Σπουδαῖος Λόγος τοῦ κ. Βισίνσκυ-- «Οὐδεὶς τολμᾶᾷ σήμερον νὰ ἐπαναλάβῃ τά λάθη τῆς Κ.Τ.Ε.» Ν. ΥΟΡΚΗ 16 (Ρ.)--“Ἡ πολιτιὴ ᾿Επιτροπὴ τῆς Ο.Η.Ε. ἐσυνέχισε ψὲς τὴν συξζήτησιν ἐπὶ χοῦ ζητήματος τοῦ βέτο. «Ο ἀμερικανὸς. ἀντιπρόσωπος κ. Βόν- ναΛυ ἑδήλωσεν ὃτι αἳ “Ιν. Πολιτεῖαι ἀπτιτίδενται εἲς τροποποίησιν τοῦ Καταστατικοῦ τῆς Ο.Η.Ε. ἐμμένουν ὅμως εἲς τὴν ἀπόφασιν τῆς συνδιασκέψεως τοῦ Αγ. Φραγκίσκου ὃτι «τὸ βέτο πρέπει νὰ χρησιμοποιεῖται µόνον εἷς πολὺ σπανίας καὶ οἱἰονδήποτε µέτρον τσιθὸς ἐξαιρετικὰς περιπτώσεις». Θεωροῦμεν -- εἶπε- “τὴν ἀρχὴν τῆς ὁμοφωνίας τῶν μεγάλων Δυνάμεων ὡς µεγίστης σπουδαιότητος διὰ τὴν ἔτι. τυχίαν τῶν 'Ἡν ᾿Εὐνῶν. ο Ρῶσσος ἀντιπρόσωπος κ. Βισίνσκυ ὑπεστήριξεν ἐπίσης τὸ δικαίωµα τοῦ βέτο σπουδαίας ὁμιλίας του ἡ ὁποία διήρκεσε µίαν ὥραν. Οὗτος ἑτόνισε : διὰ «Αἱί παρατηρήσεις καὶ ἐνέργειαι μερικῶν ἀντιπροσωπειῶν ἐπιδιώκουν τὴν διάσπασιν τῆς ἑνότητος τῶν µεγά- λων Δυνάμεων, Γνωρίζουν ἐν τούτοις ὅτι, ἐὰν πρὀκειται νὰ σωντριβῇ εἷς ἐχθρὸς µόνον αἱ µεγάλαι Δυνάμεις δύνανται νἁἀ κάµουν τοῦτο. Παρὰ τάς ἰδεολογικάς µας διαφορὰς ὁ- φείλομεν νὰ ἐπιτύχωμεν τὴν ἑνότητα διότι οἱ λαοὶ τοῦ κόσμου ἀπαιτοῦν τοῦτο. Οἱ χώρι- κοί, οἱ ἐργάται και στρατιῶται ὅλων τῶν ἐθνῶν καὶ ὅλων τῶν κοινωνικῶν τάξεων ἁἀπαι- τοῦν τὴν ἑνότητα ἡμῶν. ᾽Απὸ τὴν τραγικήν τῶν πεῖραν ἐδιδάχθησαν ὅτι ἡ ἰσχύς των κειται µόνον εἰς τὴν ἑνότητα Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι πληρώνουν μὲ αἷμα τὴν διχόνοιαν μεγάλων ἐθνῶν εἶνε οἱ κοινοὶ ἄνθρωποι. Αἱ γενόµεναι τώρα ἀπόπειραι τῆς ἑνότητος ταύτης δὲν θὰ ἐπιτύχουν. Ἐφ' ὅσον αἵ µεγάλαι δυνάµεις παραμένουν ἔγ- τῶν πρὸς διάσπασιν ἧἥνω- µέναι- παρὰ τὰς πολιτικὰς καὶ ἰδεολογικάς των διαφοράς--θὰ προχωρήσουν. Οὐδεὶς τολ- μᾶ σήμερον νὰ ἑπαναλάβῃ τὰ λάθη τῆς Κοινωνίας τῶν Ἐθνῶν--ἢ λαττωμµάτων καὶ τῶν λαθῶν». ΕΝΤΡΟΠΗ Μεταδίδει ὃ ἐν Λεμεσῷ ἀν ταποκριτὴς μιᾶς συναδέλφου: «Ὑπὸ τῶν τριῶν πολεμοπα: θῶν ὑπαλλήλων τῆς ΚΕΟ κ.κ. Π. Βίκου, Π. 'Ἡρακλῆ καὶ Ἡ. Μιχαηλίδη, ἐλήφθη εἰδοποίη- σις τῆς Διοικήσεως διά τῆς ὁποίας οὗτοι καλοῦνται ὅπως πληρώσουν τὸ ποσὸν 11 λι: ρῶν δι’ ἔξοδα νοσοκομειακῆς περιθάλψεως, ἥτις παρεσχέ- θη εἰς αὐτοὺς ὅταν ἔτραυμα- τίσθησαν ἐκ τοῦ ἐναερίου βομβαρδισμοῦ τοῦ ἐργοστα- σίου», Καὶ ὀλίγη ἐντροπήί Κάπο.ος ἀσφαλῶς πρέπει νὰ πληρώσῃ τὰ σπασμένα τῆς ὡς ἄνω ἐχθρικῆς δράσεως, ἀλλὰ αὖ: τὸς ὃ κάποιος δὲν πρέπει νὰ εἶναι αὐτὰ τὰ ἴδια τὰ θύμα- τα. Οἱ ὡς ἄνω ἄτυχεῖς βιο- παλαισταὶ ἀρκετὰ ἔχουν πλη- ρώσει εἰς αἷμα, ἁγῶνίας καὶ σωματικὴν ἀκεραιότητα. Η ΥΔΡΕΥΣΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ Κύριε Διευθυντά, 3Σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα τοῦ νεροῦ ἔχουν γραφεῖ πολλα. ᾿4σφαλῶς κά. Όε πολίτης αἱ περισσότερον τὸ 4.Σ. ἐπιδυμεῖ νὰ λυδῇ αὐτὸ τὸ ζήτημα μὲ τὸν πιὸ καλὸν καὶ σίγουρο τρό πο», Πάντοτε ὅμως τὸ καλόν καὶ τὸ δίκαιον δι ἕνα δὲν εἶναι καὶ δίκαιον γιὰ τὸν ἄλλον. Στὴν περίπτωση τὴ δική µας κα λόν, σίγουρο καὶ δίκαιον εἶναι ἡ Λεμεσὸς νᾶχει νερὸν μπόλικο. Αὐτὸ εἶναι Λλογικὸν ὅταν γιὰ κανένα δὲν εἶναι ἄδικον. Μήπως ὃμως τὰ χω- ριὰ ποὺ χαίρονται σήµερα τ ἄγα- θὰ τοῦ νερῦ Κυβίδων καὶ Μαυρομάτας δὲν ἀδικοῦνται παὶ δὲν καταστρέφονται ὅταν τὸ περισ- σότερο νερό τους μεταφεοδεῖ οτὴ εμεσό “Ι λίγη ποσότητα ποὺ δὰ τοὺς παραχωρηδεῖ ἀσφαλῶς, ἄν σήµερα τοὺς ἀρκεῖ γιὰ ὕδρευση, σὲ πέντε-- δέκα χρόνια δὲν θάναι ἂο- κετή. 5 η λλὰ μὲ τὴν αὔξηση τοῦ πληδυ- σμοῦ ποὺ παρουσιάζεται στὸν τόπο µας σὲ πέντε- δέκα χρόνια δὰ φραν- τίζουµε γιὰ νέες πηγὲς κι ἔχοντας προηγούµενη ἀδικία θὰ τύχουν τῆς ἴδιας τύχης κι’ ἄλλα κοντινὰ χὼ- οιὰ πὄχουν δικό τοὺς µπόλικο νε: ϱό ἀηλαδὴ σὲ λίγα χρόνια ἡ πόλις δὰ ὀφελεῖται ὅσον ἀφορᾷ τὸ νερὸ σὺ βάρος τῶν χωριῶν, κοταστρέ: Φοντας τὰ λιγοστά τους πεοβόλια καὶ σ) ἀνομβοίες οὔτε νερὸ δὲν δᾶ- χουν νὰ πιοῦν. Πιδανὸν νὰ βρεδοῦν ἄνδρωποι ποὺ νὰ «φέρουν τὴν δικαιολογία πὼς ἡᾗ Κυβέρνηση τὸ ἐπίταξε ᾖ) ὅτι ἐπιτάσσοντάς το ξέρει τὶ κάνει. Τέ- τοια δικαιολογία δὲν απορεῖ νἆναι σοβαρή. Σὰν συμπέρασμα νομίζω πὼς κάθε «εμεσιανὸς καὶ πρῶτ' ἀπ᾿ ὅλα τὸ δὴμ. Συμβούλιον στὴν αὐριανὴ σύσκειρη τοῦ 4ημαοχείου ὀφείλει νὰ ἐπιδείξῃη πνεῦμα ἀγά- πῆς γιὰ τὸν Λαὸ τῆς «1εμεσοῦ ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἄλλους. Ακόμη ὀφείλει νὰ β0) λύση γιὰ τὸ ζήτημα τοῦ νεροῦ ὄχι µόνον γιὰ τὸ 19520, ἀλλὰ γιὰ γενεὲς πολλές, ἄν πρόκειται νὰ μὴ ποῦν τὰ παιδιά µας πὼς οἳ δουλειές µας εἶναι «μι]λοσφοιξίσματα». ΛΜειὰ τιμῆς ΗάΙάΣ ΤΕ Λ4Α4ΗΣ γραμματεὺς τοῦ 3.4. 31.18..1. Λεμεσός, 15/11/40. ΟΙΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ Καλεῖται γενικὴ συνέλευσις τῶν μελῶν τῆς Ενώσεως Καταστήηµα- ταρχῶν Δευκωσίας αὔριον καὶ ὥραν 10.30 α. µ. Θέμα το Ζήτημα στεγάσεως τῆς Ενώσεως. “Ε πα: θουσία ὅλων τῶν μελῶν εἶναι ἆπα- , .- ν ραίτητος, δὰ ἀποτε]εσῦῇ δὲ ἄπαρ- τία ὁσαδήποτε µέλη παρευρεδοῦν. κ τῆς ᾽Επιτροπῆς Ὅ κ. Βισίνσκυ ἐτόνισε θοῦν νὰ εὕρουν μεγάλων Δυνάμεων». τῆς Κοινωνίας τῶν ἕ- περαιτέρω: «Εἶνε ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος Ροῦσβελτ ὅστις εἰσήγαγε τὸ δικαίωµα τοῦ βέτο, ὅπως εὑρίσκεται τώρα εἲς τὸ Καταστατικὸν τῆς Ο.Η.Ε., κα- τὰ τὴν συνδιάσκεψιν τῆς Γιάλτας. Τώρα μερικοὶ κηλῖδας εἰς σκοπὸν νὰ παραβιάσουν τὰς ἀρχὰς του καὶ νὰ ἀποδείξουν ὅτι δὲνζἀξίζει τίποτε. Ας μᾶς εἴπουν οἱ ἀντίπαλοί του τὶ προτείνουν πρὸς ἀντικατάστασιν αὐτοῦ. γωσις δίδει τὴν ὑπόσχεσιν ἐνταῦθα νὰ ἐργασθῇ μὲ ὅλην τὴν δύναμίν της διὰ νὰ προαγάγῃ τὴν ἑνότητα μεταξὺ θνῶν ἥτις εἶνε θεμελιωμένη ἐπὶ τῆς ἑνότητος τῶν προσπα- τὸ Καταστατικὸν πρὸς τὸν Ἡ Σοβιετικἠ Εξ- τῶν ἐ- πέντε , Οἱ 4 ὑπουργοὶ τῶν ἐξωτερικῶν συνεφώνησαν νὰ ὑποστη- ρίξουν τὴν πρὀτασιν τοῦ κ. Μπέβιν ὅπως ἐξετασθῇ τὸ ζήτημα τοῦ βέτο εἰς ἰδιαιτέραν συνεδρίαν τῶν 5 μεγάλων Δυνάμεων. ΤΠΕ ΙΙΙ ΙΙΙ ΕΙΝ Κατ’ ἐγκύρους πληροφορίας µας ἐξ ᾿Αθηνῶν, οἱ Κύπριοι ἐξόριστοι κ.κ. Θεόδωρος Πο- λοκασίδης καὶ Θεοφάνης Τσαγναρίδης προβαίνουν εἰ τὰς ἀναγκαίας διευθετήσεις ὅπως δυνηθοῦν νὰ φθάσουν εἲς Κύπρον πρὸ τῶν ἑορτῶν τῶν Χριστουγέννων, Σχετικῶς πληροφορούμεθα ὅτι αἱ ᾿Αγγλικαὶ προξενικαὶ ἀρχαὶ ᾿Αθηνῶν ἑδήλωσαν εἰς τοὺς ὡς ἂνω ἐξορίστους µας ὅτι θὰ ὑπάγωνται εἰς τοὺς ἶ- σχύοντας µκανονισμοὺς ὥς Ἕλληνες ὑπηκόοι καὶ ὅτι συμφώνως τούτων θὰ γίνῃ ἁπλῶς θεώρησις τῶν ἛΕλλη- νικῶν διαβατηρίων των διὰ δίµηνον µόνον παραμονὴν ἓν Κύπρῳ ἐλπίζεται ὅμως ὅτι τελικῶς θὰ ὑπάρξῃ διάφορος διευθέτησις. Οἱ ἐν λόγῳ Κὐπριοι ἐξόρι- στοι εἰς ἐπιστολὰς πρὸς τοὺς ἐνταῦθα οἰκείους καὶ φίλους των ἐκφράζουν. τὴν συγκίνη- σίν των «ποὺ θὰ εὑρεθοῦν πάλιν πίσω εἰς τὴν ἀγαπη- µένην των πατρίδα» καὶ προσ θέτουν ὅτι ἐλπίζουν νὰ φθά- σουν εἰς Κύπρον τὸ ἀργότε ρον τὴν Ί9ην Δεκεμβρίου. ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ ΓΑΜΟΥ «Ο κ. ᾽᾿Ιώάννης «4. Μηναῖδης καὶ ἡ δις Εἰρηνούλα Θεοχάρους, ἀμφότεροι ἐκ Λαπήδου, ἔδωσαν ᾱ- µοιβαίαν ὑπόσχεσιν γάμου. ΓΑΜΟΙ ᾿Ανηγγέλδησαν τηλεγραφικῶς ἐξ Αλεξανδρείας οἱ γάμοι τοῦ κ. Θεο- δώρου Καλαφάτη, πλοιάρχου, μετὰ τῆς δος Κίκας ᾿Αριστείδου ᾿άντω- νιάδου, απροσφιλοῦς ἀνεψιᾶς τοῦ κ. 4. ᾽Αντωνιάδου ἐμπόρου ἐκ «1άρνα- χος, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Μειατίθεται κατόπιν αἰἴτήσεώς του ἐκ «Δευκωσίας εἲς ᾽Αμμόχω- στον ὁ ἐκ τῶν ἀνωτέρων ὑπαλλή- λων τῆς ᾿Οδωμανικῆς Ἰραπέξης α. Γιάγκος Σανταμᾶ,ς Εὶἰς {4ευκω- σίαν θά τὸν διαδεχθῇ ὃ κ. 4εωνί- δας Γεωρίου. ΩΛΕΙΤΑΙ αὐτοκίνητον ἰδιωτικὸν ᾿Αρ. 1858 Βώ- ξολ 14 ἀλόγων. Πληροφο- ρίαι παρὰ τῷ κ. Μινοὺρ Σιουκρῇῆ Σεράγιον, ταξὶ 2.963. ΨΡΙΙΗ ΗΙ ΡΙΜΗ | ΙΙΝΗ ΝΙΝΣ ΕΝΜΤΙΜΙΝΙΣ ΤΙ ΧΙΛ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 (Ρ)--Ηρ- χισεν ἐνταῦθα ἐνώπιον Γερμα- νικοῦ ποινικοῦ δικαστηρίου ἡ δίκη μιᾶς γερµανίδος ὀνόμστι Χέλεν ΣβῤέΡλΕλ, 44 ἐτῶν. Αὕτη κατηγορεῖται ὅτι κατήνγειλεν εἰς τὴν Γκεστάπο τὸν Δήμαρ- χον τῆς Λειψίας δρα Χὰνς Γκέρδλερ, ἕνα τῶν ἀρχηνῶν τῆς συνωμοσίας κατὰ τοῦ Χίτλερ τὸν Ἰούλιον τοῦ 1944. Λέγεται ὅτι αὕτη ἔλαβε τότε παρὰ τοῦ ἰδίου τοῦ Χίτλερ ὡς ἁμοιβὴν διὰ τὴν καταγγε- λίαν της τσὲκ ἑνὸς ἕκατομ' µυρίου µάρκων. Αὕτη ἀνεγνώ- ρισε καὶ κατήγγειλεν εἰς τὴν Γκεστάπο τὸν δρ. Γκέρδλερ ὁ ὁποῖος μετὰ τὴν ἔκρηξιν τῆς βόμβας εἰς τὴν Καγγελ- λαρίαν τοῦ Χίτλερ ἐκρύβετο εἰς Βερολῖνον καὶ ἀκολούθως μετέβη εἰς Ανατολ.Πρωσσίαν. Ἡ κακηγορουµένη συνελήφθη εἰς τὴν Γαλλικὴν ζώνην τοῦ Βερολίνου, ἥ ΜΠΝ θ. ΠΝΙ ΠΜΗΝΗΗΝ ΠΗΝΗΙΙΝΙΝ ΤΙΙΚΔΗ ΠΜΣ ΤἡΝ. ΙΣΗΙΣΛΙΒΙΝΙΙΗ ΔΟΝΔάΙΝΟΝ 16 (Ρ.)--'Ο ρα- διοσταθμὸς τῆς Πράγας µετέ- δωσεν ὅτι δὰ ὑπογραφῇ κατ) αὐτὰς εἷς τὴν Τσεχοσλοβακι: κὴν πρωτεύουσαν συμφωνία διὰ τὴν παραχώρησιν πιστώσεων ἕκ 8 1)3 ἑκατομμυρίῶών λιρῶν στερ: λινῶν πρὸς τὴν Ἰσεχοσλοβακέαν ἕνα δυνηθῇ αὕτη νὰ ἀἄγοράσῃ ἐξ ᾿ Αγγλίας σιλεονάζοντα σολε- μωιὰ ὕὑλικά. μι ΙΤ ᾿Απὸ τῆς σήμερον, Σάβ: βατον 16 τρέχ., ἡ Λέσχη «ΙΣΟΤΗΣ» μεταφέρεται καὶ ἐπαναλαμβάνει τὴν λειτουργίαν της εἰς τὸ παλαιόν της οἴκημα. (Γωνία πλατείας Μετα: ξᾶ καὶ ὁδοῦ Λήδρας). Περσικοὶ ΕΦΘΑΣΑΝ εἰς διάφορα μµεγέδη 'Επίσης λινὲς µανδηλιες καὶ τραπεζομάνδηλα στὸ κατάστηµα ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ τάπητες ᾗ { ἃ ᾱ ε ΩΡΑ 9 ΤΙ.ΛΛ. 01 ΑΓΓΛΟΙ ΘΑ ΦΥΓΟΥΝ ΕΞ ΔΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑ'ΙΡΟΝ, 16 (9)--“Ο ὑπουργὸς τῶν ἕξω- τερικῶν ὁμιλῶν χρὲς ἐν τῇ Αἰγυπτιακῇ βουλῇ ἑτόνισεν ὅτι προτοῦ παρέλθουν ὃ μῆνες τὰ ἆγ' γλικὰ στρατεύματα δὰ ἐμκενώσουν τὸ Κάΐρον, τὴν ᾿Αλεξά νδρειαν καὶ ὁλόκληρον τὴν περιοχὴν τοῦ δέλτα τοῦ Νείλου. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΛΝΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΛΙ ΤΗΝ ΙΣΠΝΝ {ΑΝ «Παρετηρήδησαν ἀνωμαλίαι κατά τὸ δηµο- ψήφισμα, ἐν τούτοις τοῦτο ἠἦτο γνήσιον!». ΟΥΑΣΙΓΗΤΩΝ 16 (Ρ.)-- 'Ὁ ἀμερικανὸς ὑφυπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν κ. Ατσεσον εἰς ψεσινὴν αὐτοῦ ἀνακοίνωσιν ἐ' πανέλαβεν ὅτι ἡ ᾽Αμερικανικὴ Κυβέρνησις δὲν συμπαθεῖ τὸ καθεστὼς τοῦ Φράνκο ἐν 'Ισπανίᾳ ἀλλ᾽ ἐμμένει εἰς τὴν γνώ- µην της ὅτι ἡ διόρθωσις τῆς καταστάσεως εἶνε ἔργον τοῦ Ισπανικοῦ λαοῦ. ο Ὁ κ. ΄Ατσεσον ἐρωτηθεὶς διατὶ ἡ ᾽Αμερικὴ ἐπεμβαίνει εἰς τὰς ἐκλογὰς ἐν Πολωνίᾳ Ρουμανίᾳ, καὶ Βουλγαρία ἐνῶ ἀπέφυγε νὰ ἐπέμβῃ εἰς τὰς ἐκλογὰς έν Ἑλλάδι καὶ Ἵσπα- νίᾳ ἀπήντησε: «Αἱ Ἠνωμέναι Πολιτεῖαι ἐπεμβαίνουν εἰς τὰς ἐκλογὰς τῶν τριῶν πρώτων χωρῶν λόγῳ ὑποχρεώσεων καὶ καθηκόντωϊ τὰ ὁποῖα ἀνέλαβον ὁ πρόεδρος Ροῦσβελτ, ὃ πρόεδρος Τροῦμαν, καὶ ὃ κ. Μπὲρνς εἰς τὰς συνδιασκέ- Ψεις τῆς Γιάλτας, τοῦ Πότσδαμ. καὶ τῆς Μόσχας». ᾿ Σχετικῶς μὲ τὴν Ἑλλάδα ὁ κ. Ατσεσον ὑπέμνησεν ὅτι Ἀμερικανικὴ ἀντιπροσωπεία παρηκολούθησε τὰς προσφά- τους ἐκλογὰς καὶ ὅτι, ἐνῶ ἡ ἀντιπροσωπεία αὕτη ἐξέθεσεν ὃτι ἐσημειώθησαν μερικαὶ ἀνωμαλίαι κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ δημοψηφίσματος, ἐν τούτοις ἡ ᾽Αμερικανικὴ Κυβέρνησις ἐξακολουθεῖ νὰ φρονῇ ὅτι σαν γνήσιοι οἱ ἐκλογικοὶ κατά- λογοι καί τὸ δημοψήφισμα διὰ τὴν ἐπάνοδον τοῦ Βασιλέως Γεωργίου. - { / 3 ε { --Φῆμαι περὶ δημοψηφίσματος ἐν Ἱσπανίᾳ Μ4Α4ΡΙΤΗ, 16 (Ρ.)--᾽Ανηγγέλθη ἔν τινων κύκλων τῶν Ἠν. ᾿Εθνῶν ὅτι ῇ Ο. Η. ΕΒ. πιθανῶς δὰ προτείνη τὴν δεε- ξαγωγὴν δημοψηφίσματος εἷς 'Γσπανίαν. Οἱ “]σπανικοὶ ἐπίση- μοι κύκλοι ἀποφεύγουν νἁ προβοῦν εἷς οἱονδήποτε σχόλιον ἐσιὲ τῆς ἀνωτέρω εἰδήσεως. Ἐν τούτοις, παρατηρηταὶ εὗρισκό- µενοι εἲς στενὰς σχέσεις μὲ τοὺς Κυβερνητικοὺς κύκλους ἐτό- νισαν ὅτι ἡ “Ἱσπανία δὲν δὰ δεχδῃ ξένην ἐπέμβασιν εἰς οἵον- δήσοτε δημοψήφισμα τὸ ὁποῖον ἤθελε διεξαχδῆ ἐνταῦθα. ΕΛ ΛΠΜΗΟΗ ΛΜ! Τι ΛΙΠΗ ΠΛΗ! ΕΡΤ ΗΙΙΗΙΕΠΗΙΙΗ ΠΠΗΤΡΙΛΜΝΗΠΙΝΗΗΗ .. ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ 16 (Ρ.)--Κατὰ τοὺς ὑπολογισμοὺς τῶν ἀμερικανικῶν στρατιωτικῶν ἀρχῶν τῆς Γερμανίας, ὅλοι οἱ αἰχμάλωώτοι πολέμου οἱ κρατούμενοι ὑπὸ τοῦ ἐν Εὐρώπῃ ἁμερικανικοῦ στρατοῦ θὰ ἀπολυθοῦν µέχρι τῆς Ιης Ἰουλίου 1947, Οἱ αἰχμάλωτοι οἱ κρατούμενοι ἐν Γαλλία ὑπὸ τῶν ἀμερικανῶν θὰ ἐπαναπατρισθοῦν μέχρι τῆς Ίης Μαρτίου 1947. ΤΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 (9)--Τὸ πολιτικὸν Γραφεῖον τοῦ Κομµου- νιστικοῦ κόμματος τῆς Γαλλίας, τὸ ὁποῖυν ἀπεφάσισε χθὲς νά ἀπαιτήσῃ ὅπως ἡ Πρωθυπουργία εἰς τὴν νέον Γαλλικὴν Κυβέρνησιν ἀνατεθῇ εἰς κομμουνιστήν, ἐξέδ: σε ψὲς άνακοι νωβὲν εἰς τὸ ὁποῖον καθορίζεται ὡς ἑξῆς ἡ πολιτικὴ τοῦ κόμματος: ᾿Ασφάλεια τῶν συνόρων τῆς Γαλλίας, πληρωμαὶ ἐπανορθώσεων ὑπὸ τῆς Γερμανίας καὶ πολιτικὴ εἰρήνης θεμελιωμένη ἐπὶ τῆς πιστῆς συνεργασίας τῆς Γαλλίας μετὰ τῶν μεγάλων συμμάχων χωρῶν Αγγλίας, ᾽Αμερικῆς καὶ Ρωσσίας. ΗΡΧΙΣΕΝ ΕΙΣ ΠΡΑΓΑΝ Ἡ ΔΙΚΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΛΟΤΘΥ ΠΡΑΓΑ 16 (Ρ.)-- Ηρχισεν ἐνταῦθα ἤ δέκη τοῦ Τξζὼρτς Έράους ὅστις κατηγορεῖται ὅτι ἐσχημάτισε Τσεχικὰς ὁμάδας ἄν- τιστάσεως καὶ ἀκολούθως ἔπρό- ὅωσεν αὐτὰς εἰς τοὺς Γερμανούς. Οὔὗτος ὑσπῆρξε µέλος τοῦ ΊΤσε- χικοῦ κινήματος ἀἄντιστάσεως, ἀκολούθδως' δὲ τῆς Γκεστάπο καὶ κατόσειν τῆς Βρεττανικῆς ᾿ν τζέλλιτξενς Σέρβις. Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΓΟΡΑΖΤΕΙ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΣΙΤΟΝ ΚΩΜΙΠΟΛΙΣ 16 (Ρ..--Συ- νήφθη συμφωνία μεταξὺ Μ. Βρεττανίὰς καὶ Τουρκίας πρὸς ἁγορὰν ὑπὸ τῆς πρώτης 150 χιλ. τόνων σίτου διὰ τὰς Ἶν- δίας. Εἰς ἀντάλλαγμα ἡ Βρετ- τανία θὰ προμηθεύσῃ εἰς τὴν Τουρκίαν τράκτορς, φορτηγά αὐτοκίνητα, γεωργικάἁ καὶ βιομηχανικἁὰ ἐργαλεῖα ἀξίας 6 ἑκατομμυρίων λιρῶν Τὸ ΗΠΙΙΜΙ ΜΝΙΝΙ. ΙΙΝΙΙ ΠΜΗΛΛΙΜΙΝ”Ι Τἱ γράφει ἐπίσημον ἐργατικόν ὄργανον . ΛΟΒΝΔΙΝΜΟΝ 12 (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ µας).--Τὸ θεωρητικὸν ὄρνανον τοῦ Ἐργατικοῦ κόμματος «Νιοῦ Στέιτσµαν ἐντ Μέ- ισιον» δημοσιεύει ἄρθρον περὶ Κύπρου ὑπὸ τὸν τίτλον «Αλ- λαγαὶ εἰς Κύπρον». Τὸ ἄρθρον κάµνει μακρὰν ἀνασκόπησιν τῆς κακῆς καταστάσεως ἐν τῇ νήσῳ ἀπὸ τοῦ 1931, ἀναλύει τὰ ἐξαγγελθέντα προσφάτως νέα µέτρα καὶ καταλήγει ὡς ἑξῆς: «Δὲν μᾶς προκαλεῖ ἔκπληξιν τὸ γεγονός ὅτι τὰ νέα αὐτὰ σχέδια δὲν ἔγιναν δεκτὰ ὑπὸ τῶν Κυπρίων πολιτευτῶν μετ’ ἐνθουσιασμοῦ. Τὸ ἑνωτικὸν κίνηµα εἰς Κύπρον εἶναι συμβολικὸν οὐχὶ µόνον τῆς ἀπεχθείας τοῦ λαοῦ διὰ τὸν Βρεττανικὸν ζυγόν, ἁλλὰ καὶ τῆς δυσπιστίας του διά τὸ πρακτικὸν ἀποτέλεσμα τοιούτων µέτρων. Φρονοῦμεν ὅμως ὅτι, ἐὰν οἱ Κύπριοι ζήσουν ἐλεύθεροι διὰ σειρὰν ἐτῶν, ἐπὶ τῇ βάσει τῶν νέων σχεδίων, καὶ ἐπιμένουν ἀκόμη εἰς τὸ αἴ- τηµα τῆς ἑνώσεως τότε ἡ Αγγλία δὲν θὰ εἶναι δικαιολο- γηµένη νὰ ἐξακολουθήσῃ κατακρατοῦσα τὴν νῆσον». ΛΕΥΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ, δικηγόρος Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ Ἡ ΙΙ ΕΠΙ Ν ΛΙ ΠΕΝΤΜΗΡΗΙΝΗΡΝ ΤΗΕΛΛΛΙΙΙ Νέα ἐπίθεσις τῶν ἐπαναστατῶν ΑΘΗΝΑΙ 16 (Ρ.)--Τελευταῖαι εἰδήσεις ληφὺδεῖ- σαι εἷς τὸ ὑπουργεῖον σπλήροφοριῶν ἀναφέρουν ὅτι συνεχίξονται εἰσέτι αἲ µάχαι πέριξ τοῦ Σκρᾶ μεταξὺ τοῦ ᾿Ελληνικοῦ στρατοῦ καὶ τῶν «ἐπαναστατῶν». ὍὉ ὑφυπουργὸς τῶν στρατιωτικῶν κ. Λουρδούμπας ὅστις ἐπέστρεψεν εἷἲς ᾿Αδήνας ψὲς ἐκ ἹΠακεδονίας ἀνέφερεν ὅτι κατὰ τὴν παρελθοῦσαν νύκτα οἳ ἐπαναστάται ἐνήργησαν νέαν ἐπέδε- σιν ἐναντίον ἕἑτέρου ὀχυροῦ σημείου εἲς τὴν ἰδίαν περιοχὴν πλησίον τοῦ χωρίου ᾿ Αρχάγγελος καὶ ὅτι, κατόπιν µάχης ἡ ὃ- ποία διήρκεσε καθ ὅλην τὴν νύκτα, οἳ ἔπαναστάται ἅἄπε- προύσδησαν.