Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-17

Διευθυντῆς-- Τδιοκτήτης : ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τοαφεῖον 'Οσδὸς ἀριθι. τ καὶ 8, Ἑηλέφωνον : 6585 ΛΕΥΚΩΣΙΑ -- ΚΥΠΡΟΥ ΠΠ ΜΤΗ ΗΛΙΦΗ/ Λιπέρτη ΠΠΗΜΗΙ ΜΑ ΤΗΝ ΜΙΛΙΝΙΝ ΓΠΠΗΙΝΙΝ ΠΙΙΤΙΜΙΙ Οἱ «στασιασταὶ» θουλευταἰ ζητοῦν: ᾿Εγκατάλειψιν τῆς πολιτικῆς τοῦ Τσέρτσιλ καὶ ἀπόσπασιν ἀπὸ τὸ ᾽Αμερικανικόν κεφάλαιον ΔΟΝΔΙΝΟΝ 17 (Ῥέουτερ).-- Σήμερον δὰ συξητηδῇ ἓν τῇ Βουλῇ τὸ ψήφι- σµα τῶν 70 ἑργατικῶν βουλευτῶν, διὰ τοῦ ὁποίου ξητεῖται ἡ ἀναδεώρησις τῆς Βρεττανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς. Ἡ συζήτησις ἀναμένεται διαφέροντος. μετὰ µεγίστου ἓν: Ἐξακολουθοῦν νἁ ὑπογράφουν τὸ ψἠφισμα καί ἄλλοι βουλευταί, ἐλπίζεται δὲ ὅτι ὁ ἀριθμός των θὰ φθάσῃ τοὺς 100. Τὸ ὄργανον τοῦ Ἐργατικοῦ κόμματος «Ἠταίηλυ Χέραλδ» πληροφορεῖται ὅτι οἱ ὑπογράψαντες βουλευταὶ θὰ τονίσουν κατὰ τὴν σημερινὴν συζήτη- σιν ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἔχασε τὴν πρὠτοβουλίαν της εἰς τὴν ἐξωτερικὴν πολιτικὴν διότι, ἐὰν ἡ Ρωσσία καὶ ἡ ᾽Αμερικὴ ἀκολουθοῦν ἁμοιβαίως ἐχθρικὴν πολιτικἠν ἐπεκτείνουσαι τὰς σφαίρας ἐπιρροῆς των, ἡ ᾽Αγγλία δὲν ἀκολουθεῖ θετικἠν σοσιαλιστικὴν πολιτικήν, ἔν τῷ µέσῳ τῶν δύο ἰδεολογιῶν. Οἱ «ἐπαναστάται» βουλευταὶ συγκεκριµένως θὰ ζητήσουν : 1) Τελείαν ἀπόσπασιν ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴν πολιτικἠν τοῦ Τσέρτσιλ, ἡ ὁποία ἀκολουθεῖται σήμερον 2) Δημοσίαν δήλωσιν τῆς Κυβερνήσεως ὃτι ἡ ἐξωτερική της πολιτική δὲν ὑπα- γορεύεται ἀπὸ τὸ ᾽Αμερικαν.κὸν κεφάλαιον. Οἱ ἡγούμενοι τῆς κινήσεως ὑποστηρίζουν ὅτι, ἄν ἡ ᾽Αγγλικὴ ἐξωτερικὴ πολιτικἡ ριχθῇ εἰς τὰς ἰδίας κεντρικὰς γραμμὰς ποὺ διέπουν τὴν ἐσωτερικὴν πολιτικήν, τότε στη- θὰ δυνηθῇ νὰ παίξῃ σοβαρὸν ρόλον καὶ νὰ ἐξαγάγῃ τὸν κόσμον ἀπὸ τὸ σημερινὸν χάος. Οἱ ἴδιοι βουλευταἰὶ διατυπώνουν τὸ παράπονον ὅτι ἡ ᾽Αγγλία, ἀφ' ἑνὸς ὑποτάσσεται εἰς τὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα τῆς ᾽Αμερικῆς καὶ ἀφ' ἑτέρου ζῇ μὲ τὸν φόβον τῆς Ρωσσικῆς ἆν- τιδράσεως κατὰ τῆς ᾽Αμερικῆς, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον θὰ ὁδηγήσῃ πλείστας χώρας νὰ ἐκλέ- ἔουν μεταξὺ τῆς ᾽Αμερικῆς καὶ τῆς Ρωσσίας. ἵδ ΜΠΙΟΝΙΠΗΤΙΟΝ η ἨμΙΜΙΗΙ ΚΑΙ:ΡΟΝ 17 (Ρ.)-- ἔυνε- κροτήθη σύσκεψις τῆς 15μελοῦς Αἰγυπτιακῆς ἀντιπροσωπείας σιρὸς ἔγκθισιν τῆς συναφθείσης μεταξύ τοῦ Σίδνυ Πασᾶ καὶ τοῦ .:. ἨἩΜπέβιν συμφωνίας. Δὲν ἐ- λήφθη ἀστιόφασις καὶ δὰ συγ- κροτηῦδῇ νέα συνεδρία. Πίνεται ἀντιλησιτὸν ὅτι μερικοὶ ἐκ τῶν Αἰγυπτίων ἀντιπροσώπων ἔπι µένουν ὅπως δοδοῦν διαβεβαι: ώσεις ἐκ µέρους τῆς Μ. Βρετ- τανίας ὅτι δὰ δοδῇῃ εἲς τὴν Αἴ- γυστον µεγαλύτερον µέρος εἰς τὴν διοίκησιν τοῦ Σουδάν. ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΔΙΑ Τ0 ΠΑΛΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 17. (Ρ.).---Ἔ- φθασεν ἐνταῦθα ὁ ἁἀμερικανὸς γε- ρουσιαστὴς κ. Κλάρκ Μπώλτουιν, ὡς ἀπεσταλμένος τῆς ἀμερικανι- κῆς Κυθερνήσεως, διὰ νὰ συ- σκεφθῇ μετὰ τοῦ ᾿Αγγλού ῥ- πουργοῦ τῶν ἀποικιακῶν ἐπὶ ζη- τηµάτων σχετικῶς μὲ τὸ Παλαι- στινιακόν. Οὔὗτος ἐδήλωσεν ὅτι οἳ Ἑδθραί- οι τροµοκράται θὰ πραγµατο- ποιήσουν τὰς ἀπειλάς των περὶ ἀνατινάξεως Κυθερνητικῶν κτιρί- ων ἐν ᾽Αγγλία. ΡΩΜΗ, 17 (Ρ.) ---Η Λἰταλικὴ ἀστυνομία συνέλαθε χθὲς 3 πρό- σωπα σχετικῶς μὲ τὴν ἀνατίνα- ξιν τοῦ κτιρίου τῆς Βρεττανικῆς Πρεσθείας. Πιστεύεται ἐνταῦθα ὅτι τὸ ἐπεισόδιον ὀφείλεται εἰς δρᾶσιν Εθραίων τρομοκρατῶν. ἡ ΙΕΝΙΝΙΚΑΣ ΜΑΣ ΜΙΝΙ ΝΤΥΣΣΕΑΤΟΡΦ 17 (2.)-- Πολλαὶ μµικραὲ ἀπεργίαι ἔξερ- ράγησαν εἲς τὴν περιοχὴν τοῦ Ῥούρ μόλις ὃ γερμανικὸς στλη: ὑλυσμὸς ἐπληροφορήδη ὅτε«άσιὸ τῆς προσεχοῦς ἑβδομάδος δὰ ἐλαττωδῇ ἤ παρεχοµένη πρὸς αὐτὸν μερὶς τοῦ ἄρτου κατὰ τὸ ἥμισυ. Αἳ ἀπεργίαι διήρκεσαν µόνον ὀλέγας ὥρας καὶ δὲν ὕσεε στηρίχθησαν ὑπὸ τῶν «Ἀνντε- χνιῶν. Τὰ ἀποδέματα τοῦ σί- του εἷς τὴν περιοχὴν τῆς βο Ρείου «Βεστφαλίας Ὀὑπελογίξετο χθὲς ὅτι δὰ ἐπήρκουν µόνον διὰ 4δ ὥρας. ᾿Αναμένονται σιλοῖα ποµίξοντα 146 χιλ. τό νους σιτηρῶν. Ταῦτα εὑρίσκον- ται καθ) ὁδὸν ἤ ἔφδασαν εἷς λιμένα. “Ἡ σποσότης αὕτη τῶν 15 χιλ. τόνων δὰ ἐπαρκέσῃ διὰ τρεῖς ἡμέρας. Ὦ ΚΠΕ Β ΜΙΤΡΕΠΗΙ ΙΙΛΜΛΡΙΤΡΙΑ ΤΗΣ ΜΛΡΛΘΙΣΙΣ Οὲ κάτοικοι τοῦ Καλοπανα- γιώτη ὑπέβαλον διαµαρτυρίαν πρὸς τὴν Κυβέρνησιν διὰ τὰς συστάσεις τῆς ἐμθέσεως ἀνασετύ ξεως ὅπως μὴ γίνουν ἔργα µε- τατροπῆς τοῦ Καλοπαναγιώτη, εἷς σύγχρονον λουτρόπολιν. “Ἡ ἔκθεσις συνεστᾷ τὴν΄ ἐκτέλεσιν τοιούτων ἔργων εἲς Τρόοδος. Παρομοίαν διαµαρτυρίαν ἆλ: ληλεγγύης πρός τὸν Καλοπα: ναγιώτην δὰ ἄποστείλουν καὶ ὅλα τὰ ἄλλα χωρία τῆς Παρα- ὑδάσας. “Ο ἐκ τῶν στροοδευτι- κῶν κατοίκων τοῦ Καλοπανα”: γιώτη κ. Ιιχ. Μίτας, διδάσκα- λος, ἔτοιμάξδει εἰδικὴν µελέτην εἷς τὴν ὁποίαν δὰ ἀνασκευάξων- ται οἳ ἰσχυρισμοί τῆς ἐκθέ- σεως. ΠΙΙΤΗΤΙΚΙΙ ΜΙΛΙΗΛΗΙΙ [ὴ ΚΙΙΗ ΚΑ ΤΡΟΝ 17 (Ρ.)--Συνεκροτήθησαν σήμερον δια- δηλώσεις τῶν φοιτητῶν, οἱ ὁποῖοι ὥδευσαν πρὸς τὰ ἀνάκτορα διὰ νὰ ἀπαιτήσουν τὴν παῦσιν τοῦ πρω: θυπουργοῦ Σίδκυ πασᾶ. ᾿Εχρησιμοποιήθησαν 2 τὰνκς καὶ ἀστυνομία πρὸς διάλυσιν τῶν διαδηλωτῶν. Ύ- πάρχουν θύματα. Πολλὰ λεωώφορεῖα καὶ αὐτοκίνητα συνετρίβησαν. ΠΠΙΕΠΠΙΠΕΠΚΠΠΗ Κατὰ τὰς νυκτερινὰς ὥρας τοῦ Σαββάτου ἄγνω- στοι ὁπλοφόροι ἐπέδραμον εἰς τὴν τοποθεσίαν 'Αλ- µυρόν, ἔξωθι τοῦ Καϊμακλίου, μὲ σκοπὸν νἁ κλέψουν τὸ ποίµνιον τοῦ κ. Γ. Κουρσουμπᾶ. Οὗτοι ἐχρησιμο- ποίησαν τὰ ὅπλα των πρὸς ἐκφοβισμὸν τοῦ βοσκοῦ, ἔρριψαν δὲ καὶ μερικοὺς πυροβολισμούς. Ἐν τέλει ἀπῆλθον συναποκοµίζοντες μετ αὐτῶν 37 αἴγας. “Ο βοσκὸς Παῦλος ᾽Αντωνίου κατήγγειλε τὴν ὑπόθεσιν χθὲς τὴν πρωΐαν εἰς τὴν ἀστυνομίαν, ἡ ὁποία μέχρι τοῦ ἀπογεύματος κατώρθωώσε νὰ ἀνεύρῃ τὸ κλαπὲν ποίµνιον εἰς ᾿Αθηαίνου. Συνελήφθησαν μερικά, πρό” σωπα. ΣΙΝΨΣ Μι ΤΝ ΤΗΝ ΙΕΝΕΙΠΙ Εἰσήγησις ὅπως γίνουν δεκταὶ ἀμφό- τεραι οἱ προτάσεις ΕΤ ΠΕΙ ΛΕΜΕΣΟΣ 17 (Τοῦ ἄνταπο κριτοῦ µας)-- Συνεκροτήθη σή- µερον ἡ προαγγελθεῖσα διά- σκεψις τῶν ἁἀντιπροσώπων τῶν σωματείων καὶ ὀργανώ σεων Λεμεσοῦ διὰ τὸ ζήτημα τὸς ὑδρεύσεως τῆς πόλεως. Κατ᾽ αὐτὴν ἀντιπροσωπεύ- θησαν τὸ ᾿Ακέλ, τὸ ἝἙλληνι- κὸὀν Σοσιαλιστικὸν κόμμα, αἳ παλαιαὶ καὶ νέαι συντεχνίαι, ἡ Ἔνωσις Καταστηματαρχῶν ἡ Ἑταιρεία Κοινωνικῆς Προόδου, τὰ σωματεῖα ᾽Αμόλ, Πρόοδος, Αρης, Λύκειον Ἑλληνίδων, ΕΣΑΝ, Ένωσις κοριτσιῶν, Σάµμελ, ἡ ΑΟΝ καὶ ὁ Γ.Σ.Ο. Παρέστησεν ἐπίσης πολλοὶ πολίται. Ἐν ἀρχῇ ἔλαβε τὸν λόνον ὁ Δήμαρχος κ. Πλουτῆς Σέρ βας, ὅστις, ἀφοῦ ηὐχαρίστησε τοὺς προσελθόντας, ἀνεφέρθη εἰς τὸ Κέκ, τὸ ὁποῖον ὄχι µόνον ἠρνήθη νὰ προσέλθῃ ἀλλἀάπέστειλεν ἐξυβριστικὴν ἐπιστολὴν πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ὁποίαν κατηγόρει τὸ Δημ. Συμβούλιον ὅτι φοβεῖ- νὰ ἀναλάβῃ τὴν εὐθόνην τῶν πράξεὼν του.’ ᾿Ακολούθως ἔ- λαβον τὸν λόγον 18 ὁμιληταὶ, ἄπαντες δέ, πλὴν ἑνός, εἶση: γήθησαν ὅπως τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιο ἀποδεχθῇ καὶ τὰς δύο προτεινοµένας λύ- σεις, ἤτοι τὰς προτάσεις τοῦ κ. Πολυβίου Κυριακίδη καὶ τὴν μεταφορὰν τοῦ νεροῦ Κυ βίδων καὶ Μαυρομμάτας. ᾽Ακολούθως ἔλαβον τὸν λό- γον οἱ κ.κ. Ν. Ροῦσος καὶ Π. Κυριακίδης, εἰπόντες ὅτι δὲν ἔχουν νὰ προσθέσουν τίποτε εἲς τὰς δηµοσιευθείσας ἐκθέ- σεις των. Ὁ κ. Κυριακίδης ἀνέφερεν ὅτι θὰ χρειασθῇ ἓν τοὐλάχιστον ἔτος μέχρις ὅτου παραδώσῃ τὸ νερὸν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, προσέθεσεν ὅμως ὅτι τὸ Χχρονικὸν διάστηµα δύ- ναται νὰ ἐλαττωθῇ καὶ εἰς 4--6 µῆνας, ἐὰν ἡ Κυβέρνησις παραχωρήσῃ δύο διατρητικἁὰς µηχανάς, Ὁ Δήμαρχος κ. Σέρβας, κλείων τὴν σύσκεψιν εἶπεν ὅτι θὰ θέσῃ τὰς ἀπέψεις αὐτῆς εἲς τὴν προσεχῆ συνεδρίαν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου. Τὸ ποδόσφαιρον ΕΠΑ- ΑΕΛ 95- 1 Ἀδὲς ἔλαβε χώραν εἷς τὸ στά- διον [.Σ.Ο. «1εμεσοῦ ποδοσφαιρι- κὶ) συνάντησις μεταξὺ τῶν ὁμάδων 4Αξ4 καὶ ΕΠΑ διὰ τὸ παγκύσριον φ τ πι ας ν πρωτάὔλημα. ο ἁγὼν ἔληξε μὲ : ἳ γικήτριαν τὴν ΒΙΑ διὰ τεομάτων ο” Κατὰ τὸ πρῶτον ἡμιχορόνιον ἡ ΕΠά ἀνέπτυξεν ἐξαιρεικὴν ἃρα- στηοιότήτα σημειώσασα 3 τέρματα διὰ τῶν Φούτσιου καὶ Κόκου Χει- , ος - ς ἅ µωνίδη, λατὰ τὸ δεύτερον ἡμιχού- γιον ᾗ ΕΙΠΑ εἶχεν ἐλαφρὰν ὅπε- οοχὴν. ᾿ἓν τούτοις ἡ 44 ἐπέευ- χε νὰ σηκμειώσῃῇ ἓν τέρμα, ἀλλὰ δὲν ο. ο ση ) ο. ἀὁ ἠδυνήδη νὰ ἐπιτύχῃ τέρμα εἰς δύο πέναλτυ - -- ο Αὲ ὁμάδες κατῆλδον μὲ τῆν ἑξῆς σύνθεσω: ΑΕ: Κωστάκης, ἕν- σταρᾶς, Κίνας, ᾿ΠΗτταλος, «Φαβῥί- δης, ἡισάκ, ΠΠερατικὸς, «οΐξος, Πανίκος, } ιαννγῆς καὶ Μιχαλάκης, ΕΠΑ: ἨΜαῦρο, «Ἀαμπῆς, Πα πιὲν, Κωστάκῆς, ἀικρὰν, ᾿ἀρὰμ, 4. Χειμωνίδης, Φούτοιος, Κ. Χει- µωνίδης, Κεγιὰμ καὶ Αγγελος. Ν ΧΕΙΝΙΙ ΙΠΙΡΙΗΙΙΙ Γὰ ἀποτελέσματα ἐπποδρομιῶν κ εως ὣς ἑξῆς : Πέαπτη τῶν γδεσινῶν - να ἐν (ευκωσίᾳ ἔχουν τάξες, ὃ 139 φέρλογκς : 1) ἄρμω 3) ᾿Αραράτ 9) Σιάντ. Τετάρτη τάξις, 6 1/3 φέολογκς : 1) Φὸρὸ 3) Λόρδος ᾖΜόντιυ ὃ) 4π- μητρούλα, ἝἜκτη τάξις, 5 1/5 Φέρλογας: 1) Βουκέτα Ἑ Καταρρὰκτ ὃ) Σενκάπ. Ποώτη τάξις, ἓν μίλιονε 1) ΛΙπὲν Χοὺρ 9) Όλγα ὃ) Σκίππεο. Δευτέρα τάξις, ἵ «φέρλογκς 1) ᾽Αρτὶστ 9) Κοσιὰ} 3) Δήιτικ 4έ- ντυ. Τρίτη τάξις: 1) Κόκκινος 9) ,ά- ᾖεια, ὃ Νατάσα. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΜΟΣΧΑ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17 (Ρ.).--Πρ- χισε τρισεβδομαδιαία άεροπο- ρικὴ γραμμὴ μεταξύ Νέας “Ύ- όρκης καὶ Μόσχας. Αὔτη θὰ ἐκτελείται µέχρι τῆς Στοκ- χόλµης διὰ Σουηδικῶν ἆερο- πλάνων καὶ ἐκεῖθεν μέχρι τῆς Μόσχας διὰ Ρωσσικῶν. τὴν δημιουργηὐεῖσαν εἰς τὴν δυτικὴν Ἰακεδονίαν. φ----ο----ο---Ὅ ϱ--ὂ ο---ᾱ- ο----ὖ ὁ-- ϱ--ὁ φως ϱ ΤΡΟΥ ΜΑΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΟΚΙΜΟΥΣ ΑΔδΔάΠοιΙΣ 1 (5) --ο πρόεδρος Τροῦμαν ὁμιλῶν πρὸς ναυτικοὺς δοκίµους, ἐπὶ τῇ ἀποφοι- τήσει των» ἐκ τῆς ναυτικῆς ἀκαδη: µίας ἐκάλεσεν αὐτοὺς νὰ εἶναι πάν- τοτε ἔτοιμοι πρὸς διαφύλαξιν τῆς .. ο. ε ο εἰρήνης τοῦ κόσμου. «Ε Αυβέρνη- ας. ) -ς σι: τῶν Ηνωμένων Πολιτειῶν, εἶπε, πρέπει νὰ ἐργάζεται διὰ τὴν εὐημεοίαν καὶ εἰρήνην τοῦ κόσμου». ΜΗ [Νὰ ΚΜΝΗΙΝΙΣΙΙΝ ΗΣ . ΜΗΝ ΚΕΙΓΠΤΑΟΥΝ 17 (Ρ]--Ο- κτώ µέλη τῆς κεντρικῆς ἐπι- τροπῆς τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος τῆς ΒΜ. ᾿Αφρικῆς συνελήφθησαν, κατηγορούµε- να δι’ ἀνατρεπτικὴν ὁρᾶσιν. Οὗτοι ἀπελύθησαν ἐπὶ ἐγγυ- ήσει 200 λιρῶν ἕκαστος διὰ νά. δικασθοῦν τὴν 6ην Ἴανουα ρίου. Τὰ γραφεῖα τοῦ ἐν λό- γῳ κόμματος εἷς πολλὰ µέρη τῆς Ν. ᾿Αφϕρικῆς ἐκιείσθησαν ὑπὸ τῆς ἁἀστυνομίας. ΣΜΗΝΗ ΕΣ [ΛΙΜΝΗ ΙΜΜΙΘΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ,΄ 17 {(Ρ.- Δύο Γερμανοὶ αἰχμάλῶτοι συνελή- φθησαν χθὲς διὰ διενέργειαν σαμποτὰζ εἰς τὰ ὕδροηλεκ- τρικἁ ἐργοστάσια τῆς Τούλ, πλησίον τῶν Γερμανικῶν συν- όρων. Οὗτοι ἔρριψαν ἄμμον εἰς τὰς µηχανάς, ἀλλ᾽ ἡ πρᾶ- ξις των ἀνεκαλύφθη πρὶν τε- θοῦν αὗται εἰς ὁδρᾶσιν. Ἐὰάν δὲν ἐγένετο ἐγκαίρως ἀἁἄντι- ληπτὸν τὸ σαμποτὰζ καὶ αἱ μηχαναὶ ἐτίθεντο εἰς κίνησιν θὰ ἐπροκαλεῖτο σοβαρὰ ἔ- κρηξις. ΚΗΣΗΟΙΗΗ Ι ΗΙΣΙΜΙ ΚΙΣΙΙΣΙΣ ΤΠ ΙΜ 4Ο0ΟΝάΙΝΟΝ 1 (5. --Ὁ ὃ- πουργὸς τῶν τροφίμων π. «Ἀτρέι τσυ ἐδήλωσεν ὅτι ἡ ῥἐπισιτιστικὴ κατάστασις εἶναι Αρισιμωτάτη. - πάρχουν ἀσθενῆ σημεῖα βελτιώσε- ως εἷς τὴν παγκόσµιον ἔπισιτιστι- κὴν κατάστασιν, ἀλλὰ ταῦτα ἴσοφα- οέξονται ἐκ τῆς Ὀψώσεως τῶν τι- μῶν ἐν ᾿Αμερικῇ κατὰ 60 ο)ο, Τοὔ- το δὰ ουντελέσῃ ὅπως αἳ τιμαὶ ἓν ᾽Αγγλίᾳ αὐξηθδοῦν κατὰ 900-000 ο)ο. ΤΙ ΣΤΟΙΧΙΖΕΙ ϱ 0.Η.8. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17 (Ρ)--Ο νε- χικὸς γραμματεύς τῶν ΗἨνωμ. 'Εθνῶν κ. Τρύκβε Λῆ ἀνεκοί-- νωσεν ὅτι ὁ προὐπολονισμὸς Ὀργανισμοῦ Ἠνωμ. Ἐθνῶν θὰ ἀνέλθηῃ εἰς 25 ἑκατομμ. δολλαρίων. 'Ο Ρῶσσος ἀντι- πρὀσωπος κ. Γκοῦσεφ ἐπέκρι νε τὸν προὐπολογισμὸν καὶ εἰσηνήθη ὅπως κλείσῃ τὸ ἐν Λονδίνῳ νραφεῖον τοῦ Ὄρυα νισμοῦ καὶ γΥί ῃ οὕτω οἰκονο µία 205 χιλ λιρῶν. ΘΑ ΛΠΕΡΓΗΣΟΥΝ 100 ΧΙΛΙΛΑΕΣ ΕΡΓΑΤΑΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ ΙΤ (Ρ.)---ΠΗλέον τῶν 1600 χιλιάδων ἐργατῶν τῶν κοατι- κοποιηθεισῶν . βιομηχανιῶν ἄεοιό- φωτος καὶ ἠλεμτρισμοῦ δὰ ἄπεο- γοῦν ἀπὸ τῆς ἄθης Νοεμβοίου ἐπὶ µίαν ὥραν ἡμεοησίως, ἐὰν ᾗ Κυ- βέρνησις δὲν δώσῃ αὐξήσεις κατὰ 199). Η ἀπεογία ἀργότερον δὰ µετατραπῇ εἷς γενικὴν, ΜΥΣΤΗΡΙΟΛΕΙΣ ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΕΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, 1 (Ἠ.)-- Εξ μεγάλαι ἀπιδῆκαι πειρελοίων εἷς Μισκόλιξ τῆς Β. Οὗγγαρίας ἀἄνε- τινάχδήσαν ταὐτοχρόνως, ᾿Εφονεύ: ὤησαν 4 πρόσωπα καὶ ἐτραυματί- σὔηααν 10. Αἳ κατασιροφαὶ αὗται θὰ ἐπηρεάσουν τὴν Οὐγγοικὴν βι- οµηχανίαν σημαντικῶς. Ι αἰτία τῶν ἐκρήξεων εἶναι ἄγνωστος. ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΛΙΔΗ ΤΠ Τή ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 17 (Ε)--Όλαι αἲ Γαλλωιαὶ ἐφημερίδες ἀσχολοῦνται σήμερον μὲ Αι Ἐ ετνα | χο | ΝΟΕΜΗΡΙΟΥ 1946 Ἔπος Ίων, Ἀοιῦ, Φύλλου ΙΤ. | Τιμὴ Φίλλου : 1 γρ. ΚΥΡΕΡΝΗΣΙΣ ΡΒΟΡΕΙΟΝ ΕΛΛΛΛΑΛ ΜΗΝΡΤΙΚΗ ἩΡΙΙΗΙΗΗ ΠΠ ΚΙΝ τὴν Β. Ἑλλάδα κατάστασιν. “Ὁ ἀνταποκριτὴς τοῦ «Φιγκαρὼ» ἀναφέρει ὅτι ἐγκαθιδρύδη ἐπαναστατικὴ Κυβέρνησις ἑδρεύουσα εἰς Ἡ «Οὐμανιτὲ» ἐπιτίθεται κατὰ τῆς Κυβερνήσεως Τσαλδάρη, τὴν ὁποίαν θε- ωρεῖ. ὡς ὑπεύθυνον διὰ τὴν κατάστασιν. Ἡ «Ὄρντρ» ἀποδίδει τὴν κακοῦ εἰς τὴν διχόνοιαν τῶν Μ. Δυνάμεων καὶ τονίζει τὰ ἑξῆς : «Οἱ κοὶ λαοὶ πρέπει νά μὴ λησμονοῦν ποτὲ ὅτι αὐτοὶ οἱ ἴδιοι οὐδέποτε ἀπεκόμισαν ὠφελήματα ἀπὸ τάς διχογνωµίας τῶν Μεγάλων. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 (Ρ.)--'Ο ἐν ᾿Αθήναις ἀνταποκριτὴς τοῦ Β.Β.ς. κ. τηλεγραφεῖ ὅτι οἱ ἐπαναστάται ἐξέδώσαν διαταγἠν γενικῆς κινητοποιῄσεως εἰς ὅλας τὰς περιοχὰς τὰς ἐλεγχομένας ὑπ αὐτῶν. 'Η διαταγὴ αὕτη ἐξεδόθη «ἐι τοῦ στρατηγείου τῆς Δ. Μακεδονίας». ρίζαν τοῦ Βαλκανι- Μάθιους: ΑΘΗΝΑΙ 17 (2Ρ.)--Τὸ Ελληνικὸν ἐπιτελεῖον διέψευσε πατηγορηματικῶς τὴν πληροφορίαν ὅτι ἄπεστάλησαν 'Ελληνικαὶ Δωρακισμέναι δυνάµεις εἲς τὴν σκηνὴν τῶν τελευταίων συγκρού- σεων μετὰ τῶν ἀνταρτικῶν δυνάμεων ἐν τῇ βορείῳ Ίβακε ονία σερὸς ἐνίσχυσιν τοῦ ἆου σώματος στρατοῦ. ᾿ Αναφέρεται ὅτι ἡ σεριοχὴ τοῦ 32κρᾶ, ὅπου ἔλαβον χώραν αἲ μάχαι δὲν εἶναι κα- Δόλου κατάλληλος διὰ χρησιµοσοίησιν τάνως. Κατά νυκτερινὰς σληροφορίας τὴν ταξιαρχία Ῥέμινι ἕξε- καθάρισε τὸ σπροσεύργιον τῶν ἀνταρτῶν ἐπὶ τοῦ ὅὄρους Όσσα εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ᾿Ολύμσου. Πλέον τῶν 100 ἀνταρτῶν ἐ- τέθησαν ἐκτὸς δράσεως, ἐνῶ ἕτεροι 600 ἠναγκάσθησαν νὰ στα- θαδοθοῦν σιεξοµένοι ἐξ ὅλων τῶν πλευρῶν. Τὰ σερατεύµατα τὰ ὁποῖα κατέλαβον τὴν Όσσαν (Είσσαβον) διεπίστωσαν ὅτι αὕτη ἐχρησιμοποιεῖτο ὄχι µόνον ὥς ἀρχηγεῖον τῶν ἀνταρτῶν, ἀλλὰ καὶ ὥς γενικὸν ἐφοδιαστικὸν κέντρον. Οἱ ἀντάρται ἐπροξένησαν σημαντικὰς βλάβας εἰς τὸ τηλεγραφικόν δίκτυον. || ΕΗΝΙΚΙΙ ΝΙΙΙΗΙ μι ἨΝΤΗΒΙΝ Η ΝΗΙ ΠΠ) ΤΗΝ ΠΡΙ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 17 (Ρ.--Ὁ κ. Μπέβιν συνηντήθη μετὰ τοῦ ἐν Λονδίνῳ Ἓλληνος πρεσβευτοῦ κ. Θανάση Αγνίδη καὶ συνεζήτησε μετ αὐτοῦ τὰς Ἑλληνικάς ἐδαφικὰς διεκδική- σεις ἔναντι τῆς Βουλγαρίας καὶ ᾽Αλβανίας. Αὗται παραµέ. νουν εἰσέτι ἐκρεμεῖς καὶ θὰ ληφθῇ τελειωτικὴ ἀπόφασις ὑπὸ τοῦ Συµβουλίου ὑπουργῶν τῶν ἐξωτερικῶν. Ὁ ἐν Οὐύασιγκτῶνι Ἕλλην πρεσβευτὴς κ. Κίμων Δια- µαντόπουλος συνεζήτησε προσφάτως τὸ αὐτὸ ζήτημα μετὰ τοῦ ᾽Αμερικανοῦ ὑπουργοῦ τῶν ἐξωτερικῶν κ. Μπὲρνς, ἡ Ηλ ΤΗ ΗΡΙ ΙΙΛΡΙΗΜΗΙΗΗ ΜΕΤΑ-Υ ΙΤΑΛΙΑΣ - ΓΙΘΥΓΚΟΣΛΛΒ (ΛΣ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 17 (Ρ.)--Ἡ Βρεττανικὴ ἁἀπάντησις εἰς τὴν αἴτησιν τῆς: Ἰταλίας ὅπως τὸ ζήτημα τῆς , Τεργέστης λυθῇ δι’ ἀπ᾿ εὐθείας διαπραγματεύσεων μεταξὺ Γιουγκο- σλαβίας καὶ Ιταλίας, ἐπεδόθη σήμερον. Ἡ ᾽Αμερικανικὴ ᾱ- πάντησις ἐπεδόθη ἤδη, ἡ δὲ Ρωσσία ἐτάχθη ὑπὲρ τῆς Ίτα- λικῆς προτάσεως. Ἡ Βρεττανικἡὴ ἀπάντησις ἀναφέρει ὅτι τὸ Συμβούλιον τῶν ὑπουργῶν ἐπιμένει εἰς τὰς ληφθείσας ἐν Παρ:σίοις σχττικἁς ἀποφόσεις του, ἀλλὰ δὲν ἁτεφασίσθη πῶς θὰ ἐφαρμοσθοῦν αὗται εἰς τὰς λεπτομερείας των. ΕΙΠΤΕΠΙΠΙΡΠΙΓΠΙΠΙ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 1/ (Ρ.)--᾽Αναμένεται ὅτι ὃ κ. Μολότωφ δὰ ὑποβάλῃ ἐνώπιον τῆς Συνελεύσεως Ηνωμ. ᾿Εδνῶν συγκε- Ἠριμένον σχέδιον ἀφοσλισμοῦ. Πιστεύεται ὅτι οὗτος δὰ προ- τείνη ὅπως τὸ δήτημα παραστεμφὺῇ ἐνώπιον τοῦ Συµβουλίου ᾿Ασφαλείας. “8 Βρεττανικὴ ἄσπογψις εἶναι ὅτι οὐδὲν σχέδιον ᾱ- φοπλισμοῦ δύναται νὰ καταστῇ ἀποτελεσματικόν, ἐὰν σίροηγου: μένωῶς τὸ «Σ. ᾿Ασφαλείας δὲν καταστῇ ἀρκετὰ ἰσχυρόν, ὥστε νὰ ἐπιβάλῃ διεθδνῆ ἔλεγχον. ΗΝΧΙΙΗΗΗΗ ΒΙΝΕΙΝ ΤΣΤΕΗΗΡΙΝΤΗΙΚΙΙΙΗΙΙ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 17 (Ρ)- Βόμβα ἐξερράγη ψὲς εἰς τὸν κεντρικὸν σιδηροδρομικὸν σταθμὸ» τῆς Στοκχέλμης προξε- νήσασα ζημίας 30 χιλ. καρονῶν. Ἐσημειώθησαν δύο διαδο- χικαὶ ἐκρήξεις. Τὰ παράθυρα εἰς ἀκτίνα 300 ὑαρδῶν συνε- τρ βησαν. Συνελήφθησαν 30 πρόσωπα. ᾿Απὸ ἑνός µηνός κά- θε ἑσπέραν τοῦ Σαββότου σημειοῦνται εἰς τὸ ἴδιον µέρος ἐκρήξεις. Πιστεύεται ὅτι ὀφείλονται εἰς τὴν δρᾶσιν µυστι- στικῆς φιλοναζικῆς ὁμάδος. ΗΤΟ ΙΙ ΤΙ ΕΡΙΧ ΤΡΗΝΙΚΡΙΤΗΙ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 17 (Ρ.).--Αἱ ἐπιθέεις τῶν 'Ε- βραίων τρομοκρατῶν ἐν Παλαιστίνῃ συνεχίζονται. Σήµερον τὴν πρωῖαν εἷς Αγγλος ἀξιωματικὸς καὶ πολλοὶ στρατιῶται ἐφονεύθησαν, καθ᾽ ὅν χρόνον ἡἠ- σχολοῦντο μὲ τὴν ἐκκαθάρισιν ναρκῶν ἐπὶ τῆς σιδηρο- δρομικῆς γραμμῆς Τὲλ ᾿Αβίβ--Χάϊφα. ᾿Αργότερον ἕν τραῖνον ἐξετροχιάσθη πλησίον τοῦ Τὲλ ᾿Αβίβ, προσ: κροῦσαν ἐπὶ νάρκης. Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΝΝΙ ΛΙ ΕΙ ΜΛΝΛΙΝΙΝΝ ΑΘΗΝΑΙ 17(5Ρ.).--᾿Ανηγγέλθησαν σήμερον νέαι συγκρούσεις ἐπαναστατικῶν καὶ Κυβερνητικῶν στρατευμάτων εἲἷς β. Ἑλλάδα. Μεγάλη µάχη διεξήχδη ἐπὶ τῶν βουνῶν τῆς Πίνδου καθ’ ἤν ἐφονεύθδησαν ὃδ ἐπαναστάται. ᾿Επαναστατικὴ δύναµις ἐἑσέδρα- μεν ἐναντίον ἑνὸς χωρίου νοτίως τῆς Λαμίας καὶ παρέλαβε τὰ ἀποθέματα τῆς Οὔνρρα. ΠΜικρότεραι µάχαι διεξήχθησαν καὶ εἷς 7 ἄλλα µέρη. 'Ἡ ἀστυνομία Πειραιῶς ἀνεκάλυψε ὃ χιλ. τυφέκια καὶ µεγάλας σιοσότητας σφαιρῶν. -- Εκπρόσωπος τοῦ Γενικοῦ ᾿Επιτελείου ἔθεσεν ὑπ) ὄψιν τῶν ἐν Ελλάδι ξένων στρατιωτικῶν ἀκολούδων ὅλα τὰ συᾖ- λεγέντα στοιχεῖα ἐπὲ τῶν γεγονότων τοῦ Σκρᾶ. Οὗτοι ἐτηλεγρά- Φησαν ταῦτα εἷς τᾶς Κυβερνήσεις των καὶ ὑὰ δημοσιευθοῦν αὔ- ριον. Τὸ χωρίον Σκρᾶ ἔχει καταστραφῇ οἳἵ δὲ κάτοικοι αὐτοῦ κατέφυγον εἷς ζιληίς. ἹἩδθδομαδιαία Ἔνκδοσις Δευτέρας ΕΚΛΕΚΤΗ ΒΡΘΡΗ Καδεστὼς µίσους! Ὁ Ἑλληνικός λαὸς κινδυνεύει νἀ χωρισθῇ εἰς δύο στρατόπεδα ἀσπόνδου μίσους 'Ο ἐξοπλισμὸς τῶν κα: τοίκων τῶν χωρίων ἐν Ἑλ- λάδι θὁ δώσῃ πλῆρες γνώ: ρισµα εἰς τὴν κατάστασιν ὅτι εἶναι ἕνα καθεστὼς µίσους. 'Ο τρομερὸς διχα- σμὸς θὰ ὁλοκληρωθῇ καὶ ὁ φαῦλος κύκλος τῶν ἀν- τεκδικήσεων θὰ διαιώνι- σθῃ. Τὰ κυβερνητικά κα: θεστῶτα, τὰ ὁποῖα δὲν στηρίζονται εἰς τὴν Φυσι- κἠν κρατικότητα τῶν ὁ- μαλῶν καὶ νοµίµων ὅρων τῆς ἰσοπολιτείας,᾽ ἔχουν ἀνάγκην τοῦ µίσους διὰ γὰ προϊΐστανται ἐπὶ τῇ βά- σει τοῦ µίσους τῆς μιᾶς µερίδος. Εἶναι γνωστὸν πὼς ἐ- κηρύχθη καὶ ἐπεδιώχθη ἀπὸ τὰ Ἐαμικὰ κόμματα ἡ συμφιλίώσις τοῦ Λαοῦ. Καὶ εἶναι γνωστὸν ὅτι τὸ σύνβηµα καὶ ἡ ἐνέργεια ἀπέδωκε καρπούς. Τὸ ρεῦ- μα δὲ αὐτὸ τοῦ πατριώτι: σμοῦ καὶ τοῦ κοινοῦ συµ- φέροντος ἔτεινε νὰ κὺ: ριαρχήσῃ. Καὶ τότε κατέ- λαβε τὸ μονόπλευρον ἄρά- τος ἀληθινὸς πανικός. Ἔ- σπευσε νὰ ἀνακόψῃ, νά µαταιώσῃ τὴν συμφιλίώ: σιν. Μᾶς «χρειάζεται ὁ ἐμφύλιος πόλεμος» διεική- ρυξαν ἀναισχύντως τὰ ὄργανά του. Τὰ ῥἐξαιρετικὰἁ µέτρα καὶ ἡ δρᾶσις τῶν κρατι- κῶν ληστοσυμμοριῶν, τῆς χωροφυλακῆς καὶ παντὸς κρατικοῦ ὀργάνου ἐδημι- ούργησαν τὰς συμμορίας. Ἐπὶ μῆνας τώρα 3 γίνον: ται «ἐκκαθαριστικαὶ» ἐπι- χειρήσεις. Μὲ ἀποτέλεσμα νὰ αὐξάνουν αἱ συμµορίαι ὅπως εἶναι φυσικόν. Διότι ὅταν κσταδιώκωώωνται συγ- γενεῖς καὶ γυναικόπαιδα καὶ πυρπολοῦνται οἰκίαι καὶ γίνωνται ὁμαδικαὶ ἐ- κτοπίσεις καί ὅλα τὰ ὅσα ἄλλα ἐμφανίζει ὁ ἑξάμη- νος Τσαλδαρικὸς Παρά- δεισος, εἶναι ἑπόμενον νὰ πολλαπλασιάζωνται οἱ ἀν- τάρται. Τώρα ζητοῦν νὰ διαπράξουν τὴν µεγαλυ- τέραν φρικαλεότητα : Νὰ βάλουν ἐπισήμως κατοί- κους νὰ σφάζουν τούς ἄλ- λους ! ! Ὅταν τὰς ἔπιχει- ρήσεις τὰς κάµνουν ὁ στρα τὸς καὶ ἡ χωροφυλακή, ᾱ- κόµη δὲ καὶ αἱ κρατικαὶ συµµορίαι Σούρλα καὶ λοι- ποί, οἱ συγγενεῖς, οἱ οἱ- οἰκεῖοι καὶ γνώρίµοι τῶν σφαγιαζοµένων θά ποῦν : «Σκοτώθηκεν ἀπὸ τὴν συμµορίαν Σούρλα». Εἷ- ναι τὸ ἀνώνυμον καὶ γε: νικόν. Δὲν προσδιορίζεται τὸ μῖσος ἐναντίον τοῦ δεῖ- να στρατιώτου, τοῦ δεῖνα χωὠροφύλακος καὶ ἀκόμη τοῦ δεῖνα µέλους τῆς κρα- τικοληστοσυµμµορίας. Ὅταν ὅμως ἐξοπλισθοῦν οἱ ἔμπιστοι βασιλοδεξιοὶ κάτοικοι κατὰ τῶν δήμο: κρατικῶν, οἱ συγγενεῖς καὶ οἱ οἰκεῖοι τῶν Φονευο µένων, συλλαμβανομένων κ.λ.π. δὲν θὰ ποῦν τὸ ἔ- καµεν ὁ στρατὸς, ἡ χὠ: ροφυλακή, ἡ σουρλοσυµ: µορία: ἀνωνύιως. ᾽Αλλὰ θὰ ποῦν : Τὸν σκότωσεν ὁ Κώστας ὁ τάδε, τὸν σκότωσεν ὁ Στέλιος, ὁ Τά- κης, ὁ Γιάννης κλπ. οἱ δεῖνα. Τὸ μῖσος θὰ γίνῃ στενῶς, ὀνομαστί, προσω” πικόν. Καὶ τὰ τέκνα, οἱ οἰκεῖοι τῶν σκοτώωμένῶν, θὰ τρέφουν εὔλογον μῖσος «βεντέττας» κατὰ τοῦ Κό: στα, Γιάννη, Μήτσου κλπ. Αἱ ἀντεκδικήσεις θά ἦμπο- ροῦν νά Φθάσουν μέχρι περαιτέρω γενεῶν.Τὸ παι: δὶ τοῦ Φονευθέντος ἀπὸ κάτοικον ἐξοπλισθέντα ὁὃ πὸ τοῦ Κράτους θά ἀκούῃ καὶ θὰ µεγαλώνῃ μὲ αὐτό: 'Ο τάδε ἤ ἡ οἰκογένεια τοῦ τάδε σκότωσε τὸν πα τέρα σου ! Θἀὰ χωρισθῇ ὁ πληθυσμὸς εἰς δύο στρα- τόπεδα ἀσπόνδου μίσους, ὄχιπλέον γενικῶς πολιτι- κοῦ, ἀλλὰ καθωὠρισμένως προσωπικοῦ καὶ ὁ διχασμὸς θὰ εἶναι ἀτελείώτος διότι θὰ τὸν ἔχῃ σφραγίσει τὸ αἷμα τῶν ἀδικοσκοτωθέν- των, Τὸ Κράτος τοῦ μονο πλευρισμοῦ ἔχει ἀνάγκην ἀπὸ αὐτὸ τὸ μῖσος διὰ νὰ κάµνῃ καὶ συγκρατῇῃ μὲ τοῦτο ὀπαδούς, ὀπα- δούς ὄχι πεποιθήσεως, ἀλ- λά φόβου ὅτι πᾶσα νέα Κυβερνητικὴ κατάστασις θὰ ἠδύνατο νὰ ζητήσῃ λογαριασμούς... ΑΛΗΠΘΟΚΡΑΤΗΣ «Η ἐπιφυλλὶς τῆς Δευτέρας Εξωτερική Μογγολία Μία αὐτόνομος λαϊκή Δημοκρατία [Τοῦ κ. Χένρυ Οὐάλλας] ΠΟ κ. Ἀένου Οὐάλλας, πρώην ἀντιπρόεδρος τῶν “Ηνωμένων «Γολιειῶν Καὶ τέως ὮΌὅπουογὸς τοῦ ᾽Εμπορίου, δίδει τὰς ἀκολού- Όους ἐντυπώσεις του ἀπὸ ἕνα ταξίδι, ποὺ ἐπεχείρήσεν εἲς τὴν ἁχανῆ Ασία τοῦ [οροᾶ ] ᾽Απὸ τὶς Ηνωμένες [Πολι- τεῖες, μέσον τῆς ὁδοῦ τοῦ Δαντόου (Κίνα) φὑδάνουμε ἦν ἐξ κὴ ᾖἸΤογγολί στὴν ἐξωτερικὴ Μογγολία, μ τος ἀφοῦ διασχίσουµε μὲ ἆἄερο- πλάνο τὴν τεράστια ἔρημο τοῦ Γκόμπι. []ρὸς δυσιὰς ἑκτεί- νονται τὰ μογγολικὰ σύνορα καὶ στὸ βάθος τὸ Καζά». Ανατολικὰ µας εἶνε ἡ «αν: τζουρία, ὅπου τόσο σκλιθὲς μάχες διεξήχθησαν ἐναντίου τῶν Ιαπώνων. “Ἡ ἐξωτερι- κὴ Μογγολία εἶνὲ χώφα μὸ ὁ πα µεγάλη κτηνοτροφία. Όλοι οἳ δρόµοι συγκλίνου’ στὴν πρωτεύουσά τῆς Οὐλὰν πα: τόρ, μιὰ πολιτεία μὲ 100 000 κατοίκους μὲ ὑαυμάσια μέ- γαρα καὶ μὲ ἀνώτατα ἔκπαι- δευτικὰ ἱδρύματα. Η Οὐλὰν Μπατὸρ συνδέεται τηλεφωνι- χῶς μὲ ὅλες τὶς πόλεις τῆς . Μογγολίας καὶ ᾗ ἀεροπορικὴ 1 Δ της συγκοινωνία μὲ τὴ Σιῤη- μπακ ρία εἶνε καδηµερινή. γιὰ μιογγολικὴ ἀντιπροσωπεία μᾶς περίµενε στὸ ἀεροδρόμιο. Ὅλοι τους εἶναι ντυμένοι μὲ τὸν πιὸ γραφικὸ τρόπο καί τὸ πιὸ παλύτιμο ποὺ «φοροῦν εἶνε τὸ καπέλλο τους. Γξαί- ρεση στὴν πολυτέλεια τοῦ κα- πέλλου δὲν κάμνει οὔτε ὁ ἰ- διος ὁ στρατάρχης Ίσοϊμπο- λιάν, πρόεδρος τῆς Α1ογγολι- πῆς «ἠμοκοατίας. , «Π σοβιετικὴ ἐπιρροὴ στὀ ς α Δ Φ Οὐλὰν ἠ]πατὸρ εἶναι -ρο- Δ ο δὃ .ὶ φανὴς. ᾖ ραδιοφωνικὸς σταύμὸς καὶ οἳ µετεωφολογι- κὲς ὑπηρεσίες λειτουργοῦν κα- τὰ τρόπο Ὀαυμάσιο. Γὰ νοση- Λευτικὰ ἱδρύματα τῆς Λ1ογ- γολίας εἶνε ξακουστὰ ὅχι µό- Ν Σ/ 3 λ ΄ 4 νο στὴν Κίνα, ἀλλὰ καί σὲ ε1η ω- .. ὁλόκληρη τὴν ἀνατολικὴ Α- σία. Τὸ βράδυ παρακολουδή- σαµμε πανηγυρικὴ παράστα- ση στὴν ὅπερα. Τὸ ἔργο εἶχε σὰν θέμα του τὴ ζωὴ καὶ ᾽ , - υ σα . τὴ δράση τοῦ ΊΤσεγκὶς Χάν. 5, 3 3 Δ Ν []οῦαμε σ᾿ ἐπαφὴ μὲ πολ- λοὺς πολῖτες καὶ μείναμε κα- τάπληκτοι μὲ τὴ» ἔνημέρωσή ς ᾿ αν ος τους σὲ πωλλὰ διεδνῆ ζητή- µατα. Όλοι τους ἐξέφρασαν τὴν ἱκανοποίησή τους γιὰ τὶς μας Α 4 5 ῳ ἐλευδεοίες ποὺ ἀπολαιβά- νου» καὶ ὑποστήοριξαν ἐπιμιό- γως ὅτι ἔχουν περισσότερες ἐλευδερίες ἀπὸ τοὺς ᾿”Αμεοι- χανούς πολῖτες. Φεύγουμε μὲ τὸ ἀεροπλάνο ἀπὸ τὸ Οὐλάν-- Μπατόο, ᾱ- κολουθώντας τὴ σιδήηροδρο- ἴ κ ο. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ τΥυΠποΣ τεριᾶς / Βρώπτιου σιοὺ μστορεῖ νὰ σὲ ἑοαστὴς μσροστὰ οτὴν ᾽Αθηναϊκὴ χοονογραφία Τῆς Αρτας τὸ γιοφύρι... Στὸ μικρὸ καφενεῖο τῆς συνοικίας συζητοῦσαν-- γιατὶ ἄλλο :- γιὰ τὸ κυβερνητικό: Πάλι τζίφος, πάλι τίποτα-- εἶπε ὁ ἕνας Ρωμηὸς, διπλώ- νοντας τὴν ἐἔφημερίδα του καὶ χώνοντάς την στὴν τσέπη. Οἵ ὑπόλοιποι κούνησαν χαρα: κτηριστικἁ τὰ κεφάλια. --Αλωραίνει Κύριος...--ᾱρ- χισε τὴ φράση του ὁ γηραλέ: ος «Σπουδαστὴς τῶνΓραφῶν», ἀλλὰ τὴν ἄφησε στὴ μέση ἀπὸ βαρυεστηµάρα. ἜἜγινε σιωπή. ᾽Απ΄᾿ τὸ βά- θος τοῦ ταμπῆ κατέφθασε τὸ γκαρσόνι μὲ τοὺς καφέδες καὶ τὰ χαμομήλια κι’ ἀπ τὴν πόρτα τῆς εἰσόδου ποὺ ἆνοι- γόκλεισε, μαζὶ μὲ τὸ κρυερὸ βοριαδάκι, μπῆκε καὶ τὸ παιδὶ μὲ τὶς µεσηµεριάτικες ἔφημε- ρίδες. ΄Αγοράσανε κι’ ἀπ᾿ αὖ- τές. ---Λέει τίποτα τὸ νεώτερο --«Καταρρέουν ὁριστικῶς τὰ σχέδια σχηματισμοῦ κυ- βερνήσεως ᾿Εθνικῆς ᾿ἘΕνότη: τος...». Ψαλμούδησε τὸν τίτλο ὁ Σπουδαστὴς τῶν Γραφῶν. Κι᾽ ἀναστενάζοντας βαθειά: --Τί ἔχουν τὰ ἕρμα καὶ καταρρέουν-- καὶ δὲν κολλᾶν. Τὸ ἀγωνιῶδες ἐρώτημα ἕ- κανε τὸν περίπλουν τῆς πα- ρέας καὶ στάθηκε στὸν πιὸ νέο τοῦ τραπεζιοῦ: ---Μπάρπα-Χριστόφορε, ἐσὺ εἶσαι καὶ ἐργολάβος καὶ τὰ ξέρεις καλύτερα ἀπὸ μᾶς: Χτίζεται σπίτι μὲ κοτρώνια 93, µονάχα τὄνα πάνω στ’ ἄλλο --“Θέλει κι ἀσβέστη- άπε- φΦάνθη ὁ ἐργολάβος. ---Ἐμ θέλει κι ἀσβέστη βέβαια, πῶς θὰ σφίξουν τὰ ντουβάρια-- συνέχισε ὀνεαρός, Ἐτοῦτοι ἐδῶ πέρα, δίνουν, παίρνουν, Χτυπιοῦνται, δυὸ χρόνια τώρα, νὰ φτιάσουν κυ” βέρνηση χωρὶς τὸ ΕΑΜ--σπίτι χωρὶς ἀσβέστη, δηλαδή. Κρα- τήσατε λογαριασμὸ πόσες Φορὲς ἔπεσε, Παπανδρέου διά χειρὸς Τσῶρτσιλ» µία. Πλαστήρας δύο, Βούλγαρης ὁ Τριφασικὸς τρεῖς καὶ δύο πέντε, Δαμασκηνὸς ὁ αὐτογο- νιμοποιηθεὶς ἕξη, Κανελλό- πούυλλος τὸ «ἐπιφαινόμενον» ἑφτά, Σοφούλης δι΄ ἐπιφοιτή- σεως Μάκ Νἠλ ὀκτώ. Πρώτη προβολή. Ἠ συνέχεια μετὰ τὸ φανητόν...τῆς 31 Μαρτίου: Πουλίτσας ὁ ἀνύποπτος ἕνα, Τσαλδάρης μαζὶ μὲ τοὺς ΕΠΕτας δύο, Τσαλδάρης χωώ- ρὶς τοὺς ΕΠΕτας τρία, ἴσαλ- δάρης μετὰ τὸ Δημοψήφισμα τέσσερα-- καὶ τώρα πᾶμε γιὰ πέµπτο. Πέντε «μετὰ τὸ φα: γητὸν»-- γιὰ τὴν ὥρα καὶ ὀκτὼ «πρὸ τοῦ φαγητοῦ»: δεκατρεῖς Δεκατρεῖς φορὲς ἔπεσε ἡ κυ- βέρνηση. Σωστὸ γιοφύρι τῆς Αρτας: «Ὁλημερὶς τὸ χτίζα- νε, τὸ βράδυ υκρεµιζόταν...». Ὁ Βύρων πάλι «Θὰ τολµήσουν ποτὲ τὰ παιδιὰ τῆς ᾿ Αγγλίας νὰ σιοῦνε ζιὼς χάρηκε γιὰ τοὺς Ὀρήνους καὶ τὴν ὀρφάνια τῶν “Ελ- λήνων ἡ Βρεττανία 4ὸ / πατρίδα µου, δικὀ σου ὄνομα βεβηλωτὲς τιποτένιοι σπάραξαν τὰ στή- θεια τῆς Ελλάδας, δείλιασε σὺ νὰ ὅμολογήσεις τὸ Κλήμα, ποὺ κάνει τὴν Βὐρώση νὰ ποπκινίέδει | ΣΓῆ τῆς ᾿ Αλβιώνας, ἀναγαλιάζω ποὺ δὲν γεννήθηκα στὸν κόρφο τὸν δικό σου / Οἳ πολίτες σου εἴχανε χρέος νὰ σέβωνται μιὰ χώρα ποὺ ἦταν ἡ ἀγαπημένη τῆς 4ευ- » 0, “Ελλάδα ! Πολὺ κρύα ᾖλάναι ἢ καρδιὰ νεται γιὰ σένα συγκίνηση, σὰν ἐκείνη ποὺ νοιώθει τέφρα Ποιὸς δὰ μποροῦσε ν’ ἀγναντέψει ἁδάκρυτα σιωµένους ναούς σου καὶ τοὺς ἀρχαίους βωμούς σου πα: ραβιασµένους ἀπὸ τοὺς Ἡρεττανούς Καταραμένη ἤ µέρα σιοὺ ξεκίνησαν ἀπὸ τὸ κρυερὸ νησί τους γιὰ νᾶρθοῦν νὰ σπαράξουν τὸ µατωµένο Κόρφο σου {5 (4ΟΡΑΟΣ ΒΥΡΩΝ: - στὴν Ἑλλάδα | | 9. ἃ . μ ἂν καὶ µε το αἱ ΕΥ: ὁ 3 τ) ἂν- αἰσθά- ὅ ο, Ανά ἐκεέίνης ποὺ ἀγάστησε. τοὺς ἐρει- βλέσει καὶ νὰ μὴν Περιήγήση τοῦ Γσάϊλ Χάρολντ 1509- «181 1) ΑΗ τρομοκρατία ᾽Απαγορεύεται καὶ ἡ Ἱστορία |.. Καδηγητὴς Πανεπιστηµίου δέρνεται καὶ τραυµατίξεται ΚΟΖΑΝΗ, Νοέµβριος-- Παίνε- ται ἡ µμοναρχικὴ ἀἄντίδραση ποὺ χάνει τὰ προπύογιά τῆς παντοῦ. 1-- ΄ -ς αν η γα πρὸς ἕνα τῆς διαφεύγουν» τὰ κέν- ο να μὴ τρα, ὅλη ἡ ὕπαιδοος. ᾿Επίστευεν ον ι μα διά ὅτι ἔχει τὴν Κοξάνην ἀδιάσειστο προπύργιό τής καὶ νὰ τώρα, ὅπου καὶ αὐτὸ τὸ φρούριο δὲν εἶναι πα- οὰ ἕνα δημοκοατικὸ ὁρμήτήριο. Δά γει λοιπὸν τὴν ψυχραιμία τής καὶ κατακυριεύεται ἀπὸ μιὰ μανία κα- ταστροφῆς. Καὶ στὴν ἀπελπισία τής καταφεύγει στὶς πιὸ ἐξωφοενικὲς πράξεις. Όπως αὐτὸ ποὺ συνέβη πρὶν ἀπὸ μερικὲς µέοες μὲ τὸν κ. Σιγάλα, καθηγητὴ στὸ Πανεπιστή: : ἃ ες µιο Θεσσαλονίκης, μιὰ ἀληδινὴ ὁό- . ι ξα τῆς Κοξάνης, ποὺ γιὰ νὰ τὸν . ς μα μι. ὁ τεµήσει ἔδωσε σ᾿ ἕνα ἀπὸ τοὺς δρό- µους τῆς, τὴν ὀνομασία του. » ”-.. : Ἠτανε ἐδῶ γιὰ μελέτες καὶ περ- . : τν , γοῦσε τὶς πολύτιμες ὧρες του στη να ὁ τν τρ βιβλιοθήκη. Σπάνια τὸν ἔβλεπε κα- ολ ο Ἡ .α- νεὶς τὰ βράδυα οτὴν πλατεῖα. Ένα βράδυ τὴν ὥρα ποὺ γύριζε ἀπὸ : ο α τὸν περἰπατό του, τέσσαρες «ἄγγω”- στοι» μοναρχικοὶ τρομοκράτες, -τὲ- θίμεναν ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ ποὺ τὸν «φιλοξενοῦσε καὶ τοῦ ἐπετέθήσαν μὲ ρόπαζα καὶ μὲ κραυγές: «παληοκομμουνιστάδες δὰ ἂς δειε . «Ὁ ϱ, ὃς δέ. σᾶς ὀείξουμε:.» καυηγητης ὁξ ς δ) ν Ὕδηκε ὁμαδικὴ ἐπίδεση. Έφυγε πρὸς τὴν πλατεῖα ὅπου ὑπῆρχε φῶς σον οὰ ι νε ἀλλὰ τὰ τέρατα τὸν καταδιώξανδ 3 , καὶ τοῦ καταφέρανε ἰσχυθὰ χτυπή µατα, ὥς ποῦ τὸν ἀφίσανε αἶμό- Φυρτο καὶ ἀναίσθητο μὲ μιὰ πλη- γὴ ὀκτὼ ἑκατοστομέτρων στὸ κξ- , Ὃ ολλ ὃς να, φάλι. Καὶ δὰ συνεχίζανε την ἐπί- Ῥεσή τους ἄν δὲν φωνάζανε οἱ γυναῖκες καὶ δὲν µαζευότανε κό: «ο 8 ἂν ᾧ 2 . σµος. “Ὁ καδηγητὴς ἔμειμε 55 ἡ 9 : µέρες στὸ κρεββάτι γιὰ νοσηλεία καὶ ἀποθεραπεία. Τὸ ἔγκλημα ἕκαμε κατάπληξη καὶ Ἂ 9 τν πο θεωρήθηκε σὰν προσβοζή κατὰ τῆς . » ον πόλεως. ᾽4ς σημειωύθῇ ὅτι ὁ κα- θηγητὴς κ. Σιγάλας ἠλψε στὴν Λο: : : ξάνή γιὰ ἐργασίες πάνω στὴν ἴστο- ρία τῆς πόλεως, ποὺ ποόκειται νἁ δημοσιευθοῦν στὸ ἨΠέλγιο, σ᾿ ἕνα περιοδικὸ ποὺ ἐκδίδει ἡ Εὐνικὴ Βιβλιοθήκη Βουξελλῶν. Ὃ ον . Αὐτὰ εἶναι τὰ μοναρχικὰ αἴσχη στὴν Κοζάνη, ποὺ φανατίζουν σε ρισσότερο τὸ λαὸ καὶ τὸν σπρώγνουν ποὸς τὴ δηµοκρατικὴ ἐδέα. ξανανκρεµίζεται καὶ θὰ βά: ζουν τὸ Μακαριώτατο νὰ τὸ ξορκίζει καὶ µάτα πάλι θὰ γκρεµίζεται, ἄν δὲν μπεῖ τὸ καλὸ «στοιχειὸ» τοῦ τόπου µέσα: τὸ ΕΑΜ. Μπῆκε Θά σταθεῖ. Δὲ μπῆκε Τὸ λέει καὶ τὸ τραγούδι τὶ θὰ γίνε- ται--ὼς τὸν αἰῶνα τὸν ἅ- παντα: Ὡς τρέμει τὸ καρυέφυλλο θὰ τρέμει τὸ γιορύρι κι ὡς πἐφτουντὰ ξεντρόφυλλα, θὰ πέφτουν οἱ διαβάτες... Νοντὸς ψαλμὸς ἀλληλλούξα. γόµαστε ὕστερα ἀπὸ μιὰ πο- λύωρή πτήση σὲ ἕνα ὡραῖο ἀεροδοόμιο τῆς Τσίτας, τῆς πρωτεύουσας μιᾶς μικρῆς αὔ- τόνοµής περιοχῆς στὴ «Σιῤη- οία μέ δ00.000 ἀνδρώπους τν . τ ὅπου μιλοῦνται ὅρ διάφορες γλῶσσες. Ἡ µεγάλη «φυλὴ τῆς περιοχῆς εἶνε οἳ {ιακοῦ τοι ποὺ ἀριθμοῦν 150,000 χρυχές, ἀνγάμεσα στοὺς ὅποί- ους οἳ δ00 εἶνε γνήσιοι ἴδα- γενεῖς. ία ἄλλη φυλή, ὄνο- ν 3 2 5 ΄ μαστὴ ἐπίσης εἶνε ἡ Κούτσε, ὄνομα ποὺ σημαίνει «πλού- σιοι σὲ ταράνδους», καὶ ᾱ- ριθμοῦν 19.000 κατοίκους. “ΒΗ πεοιο Δ 3 ΄ σ..λ 3 κο ριοχὴ αὐτή, μαξὶ μὲ ὅ λες τὶς ἄλλες περιοχές, ἄντι- , Ν ρω προσωπεύεται στὸ Σοβιὲτ τῶν Ἐθνοτήτων καὶ ὅταν συνέρ- χεται τὸ ᾽Ανώτατο Σοβιέτ µεταβαίνουν μὲ ἄεροπλάνο Καὶ θά γκρεµίζεται καὶ θά ΑΠ. ΣΠΗΛΙΟΣ φις μικὴ γοαμμὴ καὶ προσγειω-{στὴ Ἰόσχα φορώντας τὰ ἐ- ὑνικὰ κοστούμια τους. 1 γε- γικὴ παρατήρηση ποὺ ἕκαιε ᾗ ἀποστολὴ του εἶνε ὅτι ὁ πο: λιτισιιὸς ἔχει ἀναπτυχθεῖ σὲ ” ΄ Δ σι, µεγάλο βαθμό, στὶς ἄγγωστες αὐτὲς αὐτόνομες περιοχές. ΡΕ 9 μ ην τν ΄ πχουν κτισθδεῖ γέες κε άλες πόλεις, μιὺ ὠραιότατα κτίρια, πανεπιστήμια, ἱδρύματα καὶ γοσοκομεῖα. Ίὸ ποσρστὺ τῶν 9 ΄ ” ἀγραμμάτων ἔχει περιοοι- νο ὁλκ . σθεῖ στὸ ἑλάχιστο. {Παντοῦ χοησιμωποιεῖται τὸ ἠλεκτοικὸ φῶς καὶ ἡ συγκοιγωγία ἆνα πτύσσεται ραγδαῖα. Ἵνας « .κ.-, πω Χόσμος ἐδῶ, στὴ ἡΤογγολία καί στὶς ἀγανεῖς ἐκτάσεις τῆς τν” ’ -” κ / διῤηρίας, δημιουργεῖ τὸ νέω του πολιτισιιό. Ὑπεύθυνος : ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τνποις: «ἰόσμος», Λευκωσία. » ο Αγνωστοι σιτυχαὲ τοῦ πολέμου Ἕνας Σουηδὸς ἀστυνομικὸς ὑπέγροψε τὴν συνθηκολόγησιν τῶν Γερμανῶν “Όπως εἶναι γνωστό, τὴ σων- θηκολόγηση τῶν γερμανικῶν στρατευμάτων τῆς Νορβηγίας τὴ. δέχθηκε προσωπικἁἀ διευθυντὴς τῆς ᾿Αστυνομίας τῆς Στοκχόλμης. Τὸ ἵστορι- κὀ αὐτὸ ἐπεισόδιο τοῦ τέλους τοῦ πολέμου τὸ ἀφηγήθηκε πρὸ ἡμερῶν σὲ 'Ελβετὸ δη- µοσιογράφο, ὁ ἴδιος ὁ διευ- θυντὴς τῆς ᾿Αστυνομίας κ. Χάρρυ 2έντερµαν: -Δυὸ µέρες πρὶν ἀπὸ τὴ γερμανικἡ συνθηκολόγηση δη- λαδὴ στὶς 5 Μαϊου 1945-- εἴἶ- πε- ἔφυγα ἀπὸ τὴ Στοκχόλμη μὲ τὴ συγκατάθεση τῆς κυ- βερνήσεώς μου καὶ πῆγα κρυφά στὸ Όσλο, γιὰ νὰ κα- ταβάλω προσπάθειες νὰ σώ- σω τοὺς πολιτικοὺς κρατου: µένους καὶ τοὺς δυστυχισµέ- νους Ρώσσους αἰχμαλώτους. Ἠ πρόθεσή µου ἦταν νὰ συ- νεννοηθῷ σχετικὰ μὲ τοὺς ἀρχηγοὺς τῆς Γκεστόπὀ τοῦ ὌὍσλο. Οἱ Γερμανοὶ μὲ δέχθη: καν πολὺ καλά, Ἔνα αὐὗτο- κίνητό τους μὲ περίµενε στὰ σύνορα. Στὸ 0σλο ὅλα ἦταν ὅλα ἤσυχα. Οἱ αὐριανοὶ ἡτ- 1ηµένοι στέκονταν ὀκόμη κα: λά: --Ἠιταν ἐπίπονες οἱ δια: πραγµατεύσεις --Συζητούσανε τὸ ζήτημα τῶν αἰχμαλώτων ὥς τὴν τε- λευταία στιγµή, ὥς τὴ συων- θηκολόγηση, στὶς 3 τὸ ἀπό- γευµα τῆς Της Μαϊου. Καὶ ἄρχισε νὰ ἰσχύει τὴν ἑπομέ- νη τὰ µεσάνυκτα. Ἐπὶ 32 ὃ- ρες τὸ Όσλο ἔμεινε Χχωρὶς κυρίους... Ἐγὼ ὁ ἴδιος πῆρα τὴν πρωτοβουλία γιὰ τὴν ᾱ- πελευθέρωση τῶν κρατουμµέ- νων. Αρπαξα ἕνα αὐτοκίνη- το τῆς Γκεστάπο καὶ γύρισα τὶς φυλακές... --φαντάζομαι μὲ τὶ ἔκδη- λώσεις χαρᾶς σᾶς δέχθηκαν... --Καὶ ναὶ καὶ ὄχι... Βλέπετε οἱ στιγμὲς ἦταν κρίσιµες.: Π- θελα μὲ κάθε τρόπο νὰ ἆπο- σοβήσω νέα αἱματοχυσία. Τὸ ν ἀφήσω ἐλεύθερους στοὺς δρόµους τόσους δυστυχισµέ- νους δὰ ἦταν ἀρκετὰ ἐπικίν- δυνο. Ὁ λαὸς θὰ νευρίαζε βλέποντας ὅτι ἡ συνθηκολό: γηση ἀργοῦσε... Καὶ τὶ τοὺς κάµατε ὅλους αὐτοὺς τοὺς δυστυχισµένοιυς: --Τοὺς ἀνήγγειλα ὅτι ἦταν ἐλεύθεροι, ἀλλὰ ὅτι εἶχαν καθῆκον νὰ περιμένουν ἀκόμη μερικὲς ὢρες κάτω ἀπὸ τὶς διαταγές µου. Τὸ κατάλαβαν καλὰ τὸ καθῆκον τους αὐτὸ. Γιὰ νὰ ἁπλοποιήσω τὸ πρὀ: γραμµα τοὺς µετέφερα ὅλους στὸ Γκρίνι. Δὲν ἔγινε κανένα δυστύχημα. Καὶ ὅταν τὸ ἔρ- γο τῆς μεταφορᾶς τελείώσε ἡ ἀστυνομία τσῦ Όσλο μοῦ ζήτησε νὰ παραµείνω οσὰν ἀρχηγός τους τὴ νύκτα ἐκεί- νη. Τότε ἔκαμα τὴ σύλληψη τῶν «κουϊσλιγκς» καὶ ἴδιαί- τερα τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἄοστυ- νοµίας ᾿Ασκβιγκ ποὺ περιµέ- νει στὴ φυλακή του τὴν ὥρα τῆς κρἰσεώς του ἀπὸ τοὺς δικαστές. Εἶναι ἕνας τ'ποτέ- νιος ἄνθρωπος, αὐτὸς ὁ Ασκ- βινκ. Κατά βάθος ὅλη αὐτὴ Πώλησις οἰκίας λιακοῦ, κουζίνας, τοῦ ἰδιοκτήτου κ. Σ ληλον εἰς Βαρῶσι, λυπληθεῖς πελάτας τ 2 Δευτέρα 18 Μοεμβρίου 1946 Κοινωώνικὴ Ζωὴ α Διαλέξεις Σήμερον εἰ ἃς ὅ.ὁ Σ ν εἲς τὰς ᾖ.δ ᾖ . Σἦμερον εἰς τὰς 5.50 µ.μ. δὰ ὁμιλήσῃ ἑνώπιον παγδογατικῆς συν- ως ελεύσεως, εἷς τὸ οἴκημα τῶν συνγ- τεχνιῶν {ευκωσίας ὃ κ. Χ, Λού- ς ὃν κ σης μὲ δέµα: «Ἀρῆμα, τικάριθµος, : 9 ἀιεουχακατα.» “Ο ἰατρὸς κ. Ἰαρκουλλῆς “ο ὠτορινολαρυγγολόγος α. ΜΗ. ἠΠαρκουλλῆς ἐξετάξει καὶ γειρουο- γεῖ ἀσδενεῖς τῆς εἰδικότητός του εἰς μὲν τὴν ᾽Αμιόχωστον ἑκάστην «Γευτέραν, Τρίτη», Γετάρτην καὶ ΠΠέκπτην εἲς τὸ Φαρμακεῖον τοῦ κ Μ. Μιχαηλίδη. τὴν {άρνακα ἕκά, στην ([ἱακασκευὴν εἷς τὸ Φαμμα- κεῖον τοῦ κ. ᾿Αθιστ. Δημητριάδη καὶ εἷς τὴν «Ίεμεσὸν ἕκαστον δάῤ- ῥατο»ν, εἰς τὸ ζατοεῖον τοῦ κ. Γιαν- γάκη ᾿Αναστασιάδη, ὅδὸς Ἔλευβε- θίας (ερίγωνον ᾖαρίκας). } Δηλώσεις τοῦ καδηγητοῦ Κιουρί διά τὴν ἀτομ. θόμθαν ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 (Ρ.)--Ὁ Ζολιὸ Κιουρί, ἀντιπρόσωπος τῆς Γαλλίας εἰς τὴν ἐν Παρισίοις συνδιάσκεψιν τῆς «Ἐκπαιδευ- τικῆς, Ἐπιστημονικῆς καὶ Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς» τῆς Ο.Η.Ε, ὅστις ὡς γνωστόν, εἶνε ἐκ τῶν κυριωτέρων ὑπο: στηρικτῶν τῆς ἰδέας νὰ ἆἄπο- καλυφθῇ τὸ μυστικὸν τῆς ἆτο- μικῆς βόμβας, ἐδήλωσε τὰ ἑξῆς : Οἱ ἐπιστήμονες δὲν θὰ γἱ- νουν συνένοχοι εἰς τὴν :γινο- µενην κακἠν χρῆσιν τῶν ἐ- φευρέσεών των. Πρώτιστον καθῆκον τῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ΟΗ.Ε. εἶνε νὰ κάµῃ τὸν κὀ- σµον νὰ ἀντιληφθῇ ὅτι ἡ ἐπι- στήµη εἶνε ὁ πρῶτος συντε- λεστὴς, διὰ τὴν ἀπελευθέρω- σιν τῆς ἀνθρωπότητος, ὑπὸ τὴν ἁπαραίτητον ὅμως προῦ- πόθεσιν ὅτι δὲν ἆχρησιµοποι- εἶται κακῶς». Ὁ κ. Κιουρὶ ἐἑτόνισεν ἐκ νέου τὴν ἀνάγκην ἀποκαλύ- Ψεως τοῦ μυστικοῦ τῆς ἆτο- μικῆς βόμβας καὶ προσέθεσεν: «Ἡ παρεμπόδισις τῆς ἐλευθέ- ρας διαδόσεως τῶν ἔπιστη- μονικῶν ἀνακαλύψεων ἆἀπο- τελεῖ σοβαρὸν κίνδυνον κατὰ τῆς προόδου τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ Ὀργάνωσις τῶν ἙἩν Ἐ- θνῶν ἔχει καθῆκον νὰ λύσῃ τὸ πρόβλημα τοῦτο. Τὸ μέλ- λον τοῦ πολιτισμοῦ ἐξαρτᾶ: ται ἐξ αὐτοῦ». ἡ ὑπόθεση ὑπῆρξε ἀρκετὰ ἆ- Πλη. Όταν ἀνηγγέλθῃ ἡ συνθηκολόγηση οἱ Γερμανοὶ περίμεναν στὰ µέρη ποὺ τοὺς εἶχαν ὑποδειχθεῖ. Αα ” 5 ἃ, ας Ετσι ὁ ἁπλὸς αὐτὸς διευ- θυντὴς τῆς ἀστυνομίας εἶχε τὴν παράξενη τύχη νὰ δεχθεῖ τὴ συνθηκολόγηση τῆς περή: φανης καὶ ἄθικτης «Βέρμαχτ» τῆς Νορβηγίας, ποὺ παρέμενε αἰχμάλωτη στὰ χέρια ἑνὸς ὑπηκόου τοῦ βασιλέως τῆς Σουηδίας, μὲ τὴν ὁποίαν ἡ Γερμανία δὲν βρισκόταν σὲ πόλεμο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αὐτοκίνητον ἰδιωτικὸν ᾿Αρ. 1898 Βώ- ξολ 14 ἀλόγων. Πληροφο: μίαν παρὰ τῷ κ. Μινοὺρ ιουκρῆ Σεράγιον, ταξὶ 9.863. ͵ ’ διά προσφορῶν Πωλεῖται οἰκειαθελῶς ἡ ἐν Λευκωσία ὁδὸ ͵ ἷ σία ἣο. 23, οἰκία τοῦ ἐν ᾽Αμερικῇ α ὁδὸς ΙΚύκκου λάμπου Στεφάνου, ἀποτελουμένη ἐκ 4 δωματίων, ἡ- καὶ ἀποχωρητηρίου μὲ ἡ ἐγκατάστασιν, αὐλὴν καὶ δένδρα. μὲ ἠλεκτρικὴν Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νὰ κό : ε κάµωσι τὰς προσ- Φορας τῶν μέχρι τῆς 30]11]46 πρὸς τὸν απλο μον - Κέλβερην Κτηματολογικὸν ὑπάλ- λ σι, 0 Οποῖος δὲν ὑποχρεοῦται νὰ δε- χθῃ τὴν ὑψηλοτέραν ἢ οἰανδήποτε ἄλλην προσφοράν. Γαλλικά ᾿Ανδρικά Φιγουρίνια . ο σοστότατος ἀνὰ τὸ Παγκύπριον )αλλικὸς Οἴκος Αν ο Δ ο. (ην ν 2ρικῶν Φιγουριιῶν «]. ΏΑΕΜΝΟΤΙΣ» πληροφορεῖ τοὺς πο- ο καθὼς καὶ ἕλους τοὺς ἐνδιαφερομέ- διαµένοντος κ. Χαρα- μα ρω αι ἁρ, ον ας νους ὅτι ἐπανµρχισε τὰς ἐκδσεις του καὶ εἶνε εἲς θέσιν νὰ -- μμ μες ΣΑ /. ὁ : τν τοὺς προμηυεύσῃ μὲ τὰ Φιγουρίνια, τὸ ΗΠεριοδικὸ Τέχνης κ. . ς καὶ τὰς εὐόδους Κοπτικῆς του. μα τμ “ Ἀέχεται µένον ΣΙΝΑΡΟΜΗΤΑΝ. ᾿Ετησία συνδρομὴ .3 (δύο Λίρας) σροπληρωτέα, Γζῶς Χρ να ος . Νάθε ἔχλοσις νὰ στέλλεται ἂπ᾿ εὐθείας ἐκ Ι]χοισίω εις τὸν κάῑε συ δροιητήν. ο .. Εν υραφεῖτε ΑΝΤΑΣΩΣ συ)δρομηταὶ Σιὰ νὰ ἐξκσφαλίσετε ΙΛ. ΑΜΑΝ : ν Σι Ξ ἳ τα φιΥυρυία σας, ἓν ὅλω Τ1 αντίτυπα τὸν χρόνο, ἤτοι : πρ 1 ζ ) .. 3 Μεγάλα ᾽Αλποὺμς ξ Περιοδικὰ ἨΜάδὰς Ὁ Περιοδικὰ Τέχνης ἀε εἐγγραφὴν Ἡ δι οἱ χμ πλ ἒΊ Ἶ 5: χὴ ποτε πλγιοηρηοί αν χῶς γράψετε εἷς τὸν γενιχὸν ἐν Κύπρ πρόσωπο σος ἡ ο ἀντιπρόσωπον ΑΝΤΩΝΗΝ Φ, ΛΟΥΚΑ: ΔΗΝ Ολὸς ᾿Αθηνῶν ὁδ--Ἑ.κ. 198 4εμεσόν.