Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-18

Δευτέρα 18 Μοεμβρίου 1946 Ἐ 4 ΝΕΟΙ ΣΤΑΡΙΣΚΥ «ΤΡ ΗΛΙΑ ΛΗΛ ΠΝΗΝΡΙ:ΛΝ ΤὴΝ [ΛΛΝΙΝΙ ᾿Ανομεμιγμένοι ἐξέχοντες παράγοντες τῆς δεξιᾶς καὶ Φίλοι τοῦ Ητὲ Γκώλ ΕΞΕΓΕΡΣΙΣ ΤΟΥ ΓΛΛΛΙΚΟΥ ΛΛΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ. Νοέµβριος.-- Τὰ σκάνδαλα γιἁ τά κρασιά, τὰ ἄλευρα καὶ τὰ ὑφάσματα, ποὺ ἀπεκαλύ' Φφθησαν τώρα τελευταῖα, ἀνεστάτώσαν τὴν πολιτι- κἡν οἰκονομικὴν καὶ κοι νωνικὴν ζωὴν τῆς Γαλλί- ας. Αἱ ἐφημερίδες άποκα- λύπτουν καθηµερινά, νεώ: τερα στοιχεῖα γιὰ τοὺς ἐ- νόχους κερδοσκόπους καὶ µεγαλέμπορους ποὺ Φανε- ρώνουν τὴν ἔκταση καὶ τὸ βάθος τοῦ σκανδάλου. Ποιοὶ εἶνε αὐτοὶ οἱ ἔνο- χοι Τὰ ὀνόματα τους ποὺ δημοσιεύθηκαν στὸ γαλ: λικὸ τύπο ἀπέδειξαν, ὅτι πίσω ἀπὸ τὰ σκάνδαλα αὐτὰ βρίσκονται, οἱ ἄν- θρώποι τοῦ Πεταίν, οἱ ἂν- θρωποι τῶν τρὰστ, οἱ µε- γαλοκεφαλαιοῦχοι, καὶ τὰ ἀντιδραστικά κόμματα Π.Ρ.Λ. καὶ ἡ Ντεγκωλικὴ Ένωση. Ανθρωποι τοῷ Βισὺ ἕ- κλεψαν τὰ ἄλευρα. Συνερ- γάτες τῶν ναζὶ ἦταν καὶ οἱ λαθρέµποροι τῶν κρα: σιῶν, ὅπως καὶ οἱ διευθων: τὲς τοῦ μεγάλου ἐμπορι κοὈ οἴκου «Μπὸν Μαρσέ», οἱ Σὰἀμπρ, ἨΜτυμαὶν καὶ Σία. Οἱ γκάγκστερς τῆς μαύρης ἀγορᾶς, οἱ λαθρέµ- ποροι τῶν κρασιῶν, τῶν ὑφασμάτων καὶ τῶν ἀλεύ ρων, εἶνε ἄνθρώποι τῆς ἀντιδράσεως ποὺ σὲ συ: νεργασία μὲ τοὺς πολιτὶ: κοὺς συνεργάτες τους, ἐ- πιδιώκουν ν᾿ ἀνακόψουν τὸ δρόμο τῆς Γαλλίας πρὸς ἕνα φωτεινότερο μέλ λον. Τί συνέβη λοιπὸν στὴ Γαλλία Πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες ξέσπασε πρῶτο τὸ σκάν: δαλο τῆς κλοπῆς τῶν ἆ- λεύρων. Ἕνας ὁλόκληρος μηχανισμός, µέσα στὸ κράτος ἔκλεβε ποσότητες ἀλεύρων καὶ τὰ διοχέτευε σὲ συνεταίρους ἁρτοποι- ούς. Ἔγιναν ἀμέσως µό- λις ἀπεκαλύφθη τὸ σκάν- δαλο, ἀρκετὲς συλλήψεις. Στὴ Ρουὲν συνελήφθη ὁ Πιὲρ Λεγκρὰν, ποὺ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κατοχῆς κατεῖχε ὑπεύθυνη κρατικὴ θέση, ποὺ τὴ διατηροῦσε καὶ σήµερα. Ὁ Λεγκρὰν ἦταν ἀκόμη βοηθὸς γραμ- ματεὺς στὸ τμῆμα διανο: μῆς ἀλεύρων τῆς Ρουὲν καὶ εἶχε σὰν ἄμεσους συνεργάτες του ἕνα Γκορ: νὲ καὶ τὶς κυρίες Σὼὠμπ καὶ {αρπαντιέ. 'Ο ὑποδι- ευθυντὴς τοῦ τµήµατος Ζὰν Γκρεζὰ καὶ ἕξη ὑπάλ- ληλοι ἀπεκάλυψαν λεπτο- μερῶς τὸ σύστημα τῆς κλοπῆς, ποὺ εἶχε ἀρχίσει νὰ ἐφαρμόζεται ἀπὸ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1940. Τὸ σκάνδαλο γιὰ τὸ λαθρεμπόριο τῶν κρασιῶν ἦταν σατανικὰ ὠργανωώμέ- νο. Μεγάλοι ἐμπορικοὶ οἶκοι κρασιῶν εἶχαν µυ- στικὲς συμφωνίες μὲ ἑται- ρίες στὸ Βέλγιο. Οἱ ὅροι τῶν συμφωνιῶν δὲν ἔγιναν γνωστοὶ, ἀλλὰ οἱ λαθρέµ- ποροι ποὺ συνελήφθησαν ἀπεκάλυψαν ὅτι τοὺς εὐ-: νοοῦσε ἡ γαλλικὴ νοµο- θεσία. Αὐτὸ ὠδήγησε τοὺς Γάλλους ἀνακριτὲς νὰ ἆ- ναζητήσουν τοὺς συνενό- χους τους µέσα στὸν γαλ- λικὸ κρατικὸ μηχανισμὸὀ. ᾿Απεκαλύφθη τότε ὅτι ὁ Βιμπραγιὲ, ἕνας πρώην τραπεζίτης, διοχέτευε τὰ γαλλικὰἁ κρασιά, μµέσῳφ τῆς ᾿Αλσατίας καὶ τῆς Λωραίνης, ὄχι µόνο στὸ Βέλγιο, ἀλλά καὶ στὴ Γερμανία. Ὁ Βιμπραγιὲ αὐτὸς ἦταν Φίλος τοῦ κ. Παλέφσκι, στενοῦ συνερ- γάτου τοῦ Μτὲ Γκὠλ καὶ. ἀπὸ τὰ ἡγετικὰ στελέχη τῆς ἨΝτεγκωλικῆς ᾿Ενώσε- ως. ὍὉ διευθυντὴς Ἱιᾶς μεγάλης ἑταιρίας κρασιῶν, ὀνόματι Πὼλ Κρεμιέ, ποὺ συνελήφθη ἐπίσῃς, ἀπεκά- λυψε ὅτι τὸ ἔργό τους ἐ- νισχύονταν ἀπὸ ἀνώτατον ὑπάλληλον τοῦ ὑπουργείου Θἰκονομικῶν καὶ ὑπαλλή: λους τοῦ τμήματος διανο- μῶν. Μὲ τὸ λαθρεμπόριο τῶν κρασιῶν ὁ γαλλικὸς λαὸς κινδύνευε νἁ στερη- θεῖ τὸ ποτὸ του, τὸν ἐἔρ- χόµενο χειμῶνα. Πραγμα- τικὰ, μετὰ τὴν ἐξαφάνιση τοῦ κρέατος, ἀπὸ τὴν ἀγο- ρά, περιορίσθηκαν καὶ αἱ ποσότητες κρασιοῦ. ᾽Αλλὰ καὶ κεῖνο ποὺ πουλοῦσαν εἶχε τιμὲς τῆς µαύρης ἆ- γορᾶς. Τὸ τρίτο σκάνδαλο ἆ- φοροῦσε τὸ λαθρεμπόριο ὑφασμάτων, ποὺ τὸ ὃδιε- νεργοῦσε κυρίως ἡ µεγά- λη ἐμπορικὴ ἑταιρία «Μπὸν Μαρσὲ». Οἱ πιὸ ἰσχυροὶ καὶ ἰκανοὶ ἄνθρωποι τῶν τρὰστ καὶ τοῦ Βισὺ ἐνέ- χονται στὸ σκάνδαλο αὖ- τὸ. Οἱ Σἀμπρ, Μτυμαὶν καὶ Σία συνελήφθησαν καὶ στὸν ἀνάκρισή τους ἀπε- καλύφθη ὅτι εἶχαν συνερ- γασθεῖ μὲ τὸν ἐχθρὸ καὶ ἐνίσχυσαν τὴν ἐθελοντι- κή λεγεῶνα τῶν Γάλλων, ποὺ πολέμησε μὲ τὸν Χί- τλερ. Ἅλλα μεγάλα κατα: στήματα ποὺ ἐνέχονταιστὰ σκάνδαλα τῶν ὑφασμάτὼν καὶ τῶν πλεκτῶν εἶναι ἡ «Γκαλερὶ Λαφαγιὲτ» καὶ τὸ «Πρεντὰν». Μέτοχοι στὰ καταστήματα αὐτά εἶναι οἱ ἄνθρωποι τῆς Ντεγκωλικῆς Ἑνώσεως καὶ τῆς Π.Ρ.Λ. ὍὉ γαλλικὸς λαὸς ἔμα- θε μὲ ἁἀποτροπιασμὸ τὰ σκάνδαλα τῶν μµεγαλεµ- πόρων καὶ τῶν ἀντιδρα- στικῶν, ποὺ θὰ ἀνέτρεπαν τὴν οἰκονομικὴ ζωὴ τῆς Γαλλίας καὶ θά δηµιουρ- γρῦσαν δύσκολες συνθῆ- κες ἐπιβιώσεώως. 'Ὁ λαὸς τῆς Γαλλίας, τίµιος καὶ καθαρὸς, ζητοῦσε πάντοτε τὴν ἐκκαθάριση τοῦ κρατι κοῦ μηχανισμοῦ ἀπὸ τοὺς συνεργάτες τοῦ ἐχθροῦ καὶ τὴν τιμωρία τῶν ὑπευ- θύνων. οδτὸ αἴτημά του αὐτὸ δὲν βρῆκε πλήρη ἵκα: νοποίηση. Η ἐκκαθάριση δὲν ὁλοκληρώθηκε. Καὶ τὰ σκάνδαλα ποὺ ξέσπασαν ἦταν ἀποτέλεσμα τοῦ γε- γονότος αὐτοῦ. 'Η κατά- σταση ποὺ προέκυψε φα- νέρωσε ὅτι ἡ Γαλλία πρέ- πει νὰ τελειώνει τοὺς λο- γαριασμούς της μὲ τοὺς ἀνθρώπους τοῦ Βισὺ καὶ τοὺς δοσιλόγους γιὰ νὰ τραβήξει μπροστά, πρὸς τὸ δρόµο τῆς εὐημερίαςτης. ΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο εὐάε- ρα καὶ εὐήλια δωμάτια εἰς τὴν συνοικίαν ΄ΑΥγ. Ἰω- άννου Λευκωσίας. Πληροφο: ρίαι δίδονται ὑπὸ τοῦ κ. [. Γεωργακοπούλου, ἁστυνομι- κοῦ, ᾽Αστυνομίαν Λευκωσίας. με νὰ μιλοῦμε ᾽Αντικατοπτρισμοὶ Διπλώματα Μερικοὶ παιδαγωγοὶ στὴν Ἑλλάδα ἀπεφάσισαν νὰ ἱδρύ- σουν µία ἐπιστημονικὴ σχολἠἡ γιά τὶς μητέρες. ἜἜχουν τὴν σκέψιν ὅτι θὰ θελήσουν νὰ φοι τήσουν σ᾿ αὐτὴν ὅλες ἐκείνες ποὺ πρόκειται νὰ ἀναλάβουν καθήκοντα συζύγων προσε- χῶς. Καὶ ἡ σκέψις δὲν εἶναι κακή.' Απεναντίας ἔρχεται νά ἀντιμετωπίσῃ µία πραγµατι- κὴ ἀνάγκη τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας. Γιατὶ μέχρι σήµε- ρα οἱ Ἑλληνίδες ἀναλαμβά- νουν νὰ παίζουν τὸν ρόλο τῆς μητέρας ἐλάχιστα προ: παρασκευασμµένες. Βέβαια τὸ σπίτι τοὺς δίνει τὴν µόρφωσι τὴν στοιχειώδη γιὰ τὴν οἰκοκυρική. ᾽Αλλὰ ἡ µόρφωσις αὐτὴ εἶναι συνή- θως τῆς παλαιᾶς σχολῆς. ᾽Α: ναφέρεται σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ ἡ ζωὴ πηγαίνει πολὺ ἀργυὰ καὶ ποὺ ὁ ἄιϊθρωπος δὲν ἕ- χει ἀνακαλύψει τὶς νέες, σύγ χρονες ἀνάγκες. Ἐλάχιστες ἀπὸ αὖτες ποὺ παντρεύονται ξέρουν νὰ περιποιηθοῦν ἕνα σύζυγο καὶ ἕνα παιδί. Βλέπε: τε ἀκόμη τὰ μικρὰ Ἑλληνό- πουλα νὰ ἀνατρέφωνται μὲ τὴν τακτικὴ τῶν παπούδων μας, μὲ τὶς φασκιὲς ἐκεῖνες ποὺ κάνουν τὸ παιδὶ νὰ ὑπο- φέρῃ, μὲ τὰ κομπογιανίτι- κα φάρμακα. Δὲν εἶναι ντρο πὴ νὰ τὸ ποῦμε ὅτι ὑστεροῦ- µε ἀκόμη στὴν ὀργάνωσι τῆς οἰκογενειακῆς µας ζωῆς. Μᾶς λείπει τὸ σύστηµα. Καὶ γιά νὰ βρεθῇ τὸ σύστημα αὐτὸ, πρέπει ἡ γυναῖκα νὰ ἄποτε- λέσῃ τὸν πυρῆνα. Τὰ σχολεῖα µας ἔχουν τὰ περισσότερα µαθήµατα οἰκοκυρικῆς. ᾽Αλλά αὐτὰ δὲν ἀρκοῦν. Είναι ἕνα µέρος ἀπὸ τὴν ἐργασία ποὺ χρειάζεται νὰ γίνῃ πλατῦ- τερα. Ὑπάρχουν κράτη ὅπου ἡ μαθήτρια ἀφοῦ ἀποφοιτήσει ὑποχρεοῦται νὰ μπῇ σὲ σχο- λή οἰκοκυρικῆς γιά δύο--τρεῖς μῆνες. Κάπου ἐκεῖ τείνουν καὶ οἱ 'Ελληνικὲς προσπάθει- ες ,τώρα. Γιὰ νὰ ἀποκτήσῃ τὸ Ἑλληνικὸ σπίτι συνειδητὴ νοικοκυρά, Χρειάζεται ἔργα- σία καὶ µόρφωσις. Συνηθίσα- γιὰ ἐκεῖνες ποὺ ἔχουν διπλώματα πιάνου καὶ ζωγραφικῆς καὶ ἁδιαφο: ροῦμε γιὰ τὸ κυριώτερο δί- πλωµμα ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιδεί- ξῃ μιὰ Ὑυναῖκα: τὴν νοικο- κυροσύνῃ. , Ξ ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΗΣ Εὶς τὴν ᾿Αγγλικὴν Βουλὴν Νέος ἔντονος ἔλεγχος”Αγγλων βουλευτῶν ΛΟΜΔΙΝΟΝ Μοέµβριος.--'Ο Αὐγγλος βουλευτὴς κ. Μτόντς, ὁμιλῶν εἰς τὴν Βουλὴν τῶν Κοινοτήτων ἐζήτησε τὴν ἆ- ποχώρησιν τῶν Βρεττ. στρα- τευµάτων ἐξ Ἑλλάδος, ᾿Αφοῦ ἔδωσε ζωντανὴν εἰκόνα τῆς τρομοκρατίας εἲς τὴν χώραν τὴν ὁποίαν εἶδε προσωπικῶς, εἶπεν ὅτι ἡ κατάστασις ἐχει- ροτέρευσε περισσότερον μετὰ τὴν ἀναχώρησίν του, Εἶμαι πεπεισμένος,ἐτόνισεν, ὅτι δημιουργνοῦμεν εἰς τὴν Ελλάδα νεοφασιστικὸν κρά- τος. Ὑποστηρίζομεν ὃλα τὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἀντιτίθεν- ται εἰς τὴν ἰδέαν τῆς Δηµο- κρατίας. Αἱ Βρεττανικαὶ δυνά- µεις ὑποστηρίζουν τὸ σηµε- ρινὸν καθεστὼς καὶ µόνον μὲ τὴν ἀποχώρησίν των δύ- ναται νὰ ἐπιτευχθῇ ἀλλαγή. Ἐφ' ὅσον δὲν ἀἁλλάσσομεν τὴν πολιτικήν µας ἔναντι τῆς Ελλάδος δὲν ἔχομεν δικαίω- μα νὰ ἐπικρίνωμεν ἢ νὰ κα- ταδικάζωοεν τὴν πολιτικὴν ἄλλων Μεγάλων Δυνάμεων». ὍὉ πολιτικὸς σχολιαστὴς τοῦ «Πιοὺς Κρόνικλ» κ. Κάμ: μιγκ γράφει ὅτι ὁ βουλευτὴς Οὐ Ὅλκις, συνεχίζων τὸν ἕἔ- λεγχόν του ἐναντίον τῆς ᾽ΑΥγ- γλικῆς στρλατιωτικῆς άποστο- λῆς ἐν Ελλάδι ἐπέμεινε νὰ ἐξακριβώσῃ ἄν ὑπηρετοῦν εἰς τὸν στρατὸν 228 ἀξιωματικοὶ τῶν ταγμάτων ἀσφαλείας καὶ ἔλαβε παρὰ τοῦ Φόρεῖν Οφ- φις ἐπιβεβαιωτικὴν ἀπάντησιν μὲ τὴν προσθήκην : «Καὶ ἡ- μεῖς εἴμεθα κατάπληκτοι διὰ τὸ γεγονός». Σημειωτέον ὅτι οἱ ἀξιωμα- τικοὶ τῶν ταγμάτων ἀσφαλεί- ας ποὺ ὑπηρετοῦν εἰς τὸν ἙΕλληνικὸν στρατὸν δὲν εἶναι 298 ἀλλά 12651 εἰς διαφόρους ΕΦΘΑΣΑΝ Βελούδα ἐπίπλων μεταξωτὰ στὀ κατάστημα ΛΕΩΝΙΛΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ χρωώματισμοὺς νο ᾿ πλ τηῤφμ» ὃ Ἡ | ΙΟΣ Ἡ ἔκθεση ἔργῶν τοῦ κ. Κ. Στάθη τὴ μικρὴ αἴθουσα τοῦ γρα φείου τοῦ :Φιλοδασικοῦ συν δέσµου στὴν ὁδὸ Λήδρας ἄ- νοιξε ἀπὸ μέρες κοὶ θὰ συ” γεχιστεῖ ἀκόμα μέχρι τὸ τέ- λος τῆς προσεχοῦς ἑβδομά: δας ἔκθεση μὲ ἔργα ζωγρα: φικῆς καὶ Χχαρακτικῆς του συμπαθοῦς ζωγράφου κ. Κώ: στα Στάθη. Στὴν τελευ: ταία του τούτη παραγωγὴ ὁ Στάθης δοκιμάζει τὰ ὑλικὰ ὡς π.χ. τὸ εαι ἰοιίε (τὴ χαλ- κογραφία) τὴν ἐλαιογραφία, τὴ νεροµπογιά. Στὸ κάθε ὁΥ- λικὸ ὅμως ἡ στάση του εἶναι παράλληλη. Τρία τοπία ἀπὸ τὸν ᾿Ασκᾶ δοσµένα μὲ λάδι ἀναδίδουν μὲ τὴν ἥἤσυχη δια” κριτικἡ τοπικὴ κλίµακα τοὺς, μιὰν εὐγενικὴ μµελογχολία, τὴ μελαγχολία τοῦ φθινοπώ:- ρου στὸ Διτὸ ὀρεινὸ τοπίο τῆς Πιτσιλιᾶς. Ύστερα τὰ µικρά του σχέδια δοσµένα μὲ τὴν τεχνικὴἡ τοῦ χαλκοῦ-- ἕνα ὑλικὸ ποὺ παρ᾽ ὅλο ποὺ ταν ἀρκετὰ γνώριμο στὲς παληὲς ἐκδόσεις βιβλίων ποὺ βρίσκονται σκορπισµένα στὴν Κύπρο εἶναι ὅμως σήµερα λίγο γνωστὸ στὸ πολὺ {Κυ- πριακὸ κοινὸ - δίνουν σπαρ: ταριστὰ σκιτσάκια γεµάτα ζωὴ καὶ Χάρι τῆς ἁπλῆς ζω ἃς ποὺ περιτριγύρισε τὸν Στάθη, ὡραῖα δείγµατσ αὖ- τῆς τῆς διάθεσης τά σχέδια μὲ ἀριθμὸ 2, 5, 16.13 κι’ ἄλλα. Σ’ ἄλλα ὁ καλλιτέχνης πλη- σιάζει τὰ ὅρια τοῦ ὑπο- συνείδητου κι ἀνοίγει ὃδρό: µου. μπροστά του ποὺ τὸν ὁδηγοῦν στὴν ἔκφρασι, τοῦ ἐσωτερικοῦ του κόσμου. Σχετικὰ συµπαθέστατη εἶναι ἡ προσπάθεια γιὰ τὴν δηµι- ουρυία ἑνὸς καλλιτεχνικώ- τατου παιδικοῦ βιβλίου. Μπο ρεῖ κανεἰς νὰ πῇ μὲ πεποίθη- σι πῶς ἡ καλλιτεχνικἡὴ πρσ- πάθεια ποὺ παρουσιάζει ὁ καλλιτέχνης κ. Στάθης εἶναι πολὺ ἐνδιαφέρουσα καὶ ἀξί- ζει νὰ ὑποστηριχτεῖ ἀπὸ κάθε φιλότεχνο τοῦ τόπου µας. τ ξως πότε Φολέγανδρος ὁ τόπος τῆς ἐξορίας 498 Ελλήνων ΑΘΗΝΑΙ- Νοέμβριος, Ἡ Φολέγανδρος, αὐτὸ τὸ μικρὸ καὶ ἄγονο νησὶ του Αἰγαίου, εἶἴνε σήµερα ὁ τό- πος τῆς ἐξορίας 498 δηµοκρα τικῶν πολιτῶν. Ἓνας ταξι- διώτης ποὺ ἦλθε ἀπὸ κεῖ τὶς τελευταῖες αὐτὲς ἡμέρες μᾶς ἔδωσε τὶς ἑξῆς πληροφορίες: Σ᾽ αὐτὸ τὸ μικρὸ καὶ φτῶ: χόὸ νησὶ ἔχουν μεταφερθεί 498 ἐξόριστοι κυρίως ἀπὸ τὴ Μακεδονία καὶ τὴ Θράκη. Ἔ δῶ ἦταν καὶ 22 ἀξιωματικοὶ ἀλλά κι αὐτοὶ πῆγαν μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους στὴ Βάξο. Οἱ περισσότεροι τῶν ἐξορί- στων εἶναι χωρικοί. “Ὅμως ὑπάρχουν ἀνάμεσά τους καὶ γυναῖκες μὲ παιδιὰ ποὺ µερι- κἁἀ ἀπ᾿ αὐτὰ οδὲν ἔχουν συµ: πληρώσει τὰ δύο χρόνια. Εἰ- νε ἀκόμα ἐξόριστοι πέντε ἵε ρεῖς καὶ δυὸ γιατροί. Εἶνε τραγικἡ ἀπὸ κάθε ᾱ- ποψη ἡ κατάσταση, στὴν ὃ- ποία ζοῦν οἱ ἄνθρωποι αὐτοί. Ἡ µμικρὴ πρωτεύουσα τῶν 500 κατοίκων δὲν μπορεῖ νὰ στεγάσει οὔτε καὶ νὰ διαθρέ Ψει. τοὺς τετρακόσιους αὖ- τοὺς πρόσθετους κατοίκους της. Κοιμοῦνται σήµερα ὅλοι στοιβαγμµένοι σὲ διάφορα σπί τια, καθὼς καὶ στὴν ἐκκλη- σία. Οἱ περισσότεροι ἐἑξόρι- στοι, ποὺ διώχθηκαν» ἀπὸ τὰ σπίτια τους τὸ καλοκαῖρι, δὲν ἔφεραν ἀκόμη σκεπάσµα- τα, γι’ αὐτὸ τὸ λόγο καὶ ὁ κίνδυνος νὰ ἁἀρρωώστήσουν εἶνε ἄμεσος. Οἱ 4985 αὐτοὶ ἄνθρωποι ἔ- χουν ἐγκαταλειφθεῖ στὴν τύ- χη τους. Ἡ φτώχεια δέρνει τὸ νησί, ποὺ ἡ παραγωγή του ποτὲ δὲν ἐπαρκοῦσε νὰ θρέψει τοὺς ἴδιους τοὺς κα τοίκους του, Ετσι, καὶ χρή- µατα ἀκόμη ἄν εἶχαν οἱ ἐξό ριστοι, τίποτε δὲν θὰ µπο- ροῦσαν νὰ προμηθευθοῦν ἀπὸ τοὺς κατοίκους του. Κοντὰ Περσικο! ΕΦΘΑΣΑΝ εἰς διάφορα µεγέδη Επίσης Λινες μανδηλιὲς καἰτραπεζομάνδηλα στὸ κατάστηµα ΛΕΩΝΙΔΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ τάπητες κ πς. Σ Ξ ᾿᾽Απογευματινὴ Ἐφημερὶς [. Κοινονικη Ζοη | ᾿ Αναχωρήσεις ᾿Ανεχώρησεν εἷς Γόδον δι ὅλι- οήμερον παραμονῆν ὁ κ. «Χο, Κα. λόγηρος. Σύλλογος ἀποφοίτων Τὸ νέον 4. Συμβούλιον τοῦ συΛ- λάρου ἀποφοίτων ΠΠ. 1 υμνασίου ἀπηοτίσθη ὡς ἑξῆς: 1. Σολέας, γραµµατεύς, «Φ. ἠΠιχαηλίδης τα- µίας, Μ. Νικολαϊδης εἰδικὸς γθαμ- ματεύς, 4. Ζαχαριάδης ἔφορος καὶ Θ. ᾿Περοδιακόνου, Δρ. Σταυρινοῦ καὶ «4. Ίουφεξῆς, σύμβουλοι, Διαλέξεις Σήµεοον εἷς τὰς ὅ. ὅθ μ.μ ὑδὰ ὁμιλήση εἲς τὸ οἴκημα τῶν συντε- χνιῶν Δευκωσίας ὃ κ. Χ. Λούσης μὲ δέμα: χοῆμα, τιμάριθδμος καὶ µεροκάµατα. Οἱ οάπται Καλοῦνται εἷς γενικὴν συνέλευσιν οἳ ράπται ευκωσίας µέλη τῆς Ενώσεως Καταστηματαρχῶν σήμε- ϱον ευτέραν καὶ ὥραν 6.50 μ.μ. ἀκριβῶς. Θέμα : Αἰτήματα ἐργατῶν. ΧΙ. ΜΜΙΚΙΜΙ ΜΗΓΜΡΙΙΟΙ ΜΗ ΡΟΗ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ 17 (Ρ)]--ο πρόεδρος τῆς ὁμοσπονδίας τῶν μεταλλωρύχων» ἐπληροφό: Ρρησε σήμερον τὸν κ. Τροῦμαν ὅτι 500 χιλ. ἀνθρακωρύχοι θὰ κοτέλθουν εἰς ἀπεργίαν τὴν 20 Νοεμβρίου ἐὼν μέχρι τότε ἡ Κυβέρνησις καὶ οἱ ἰδιοκτῆ- ται τῶν ἀνθρακωρυχείων δὲν συμφωνήσουν νὰ /ὑπογράψουν τὸ νέον σ μβόλαιον μισθοδὸς- σίας. σ᾿ ὅλα αὑτὰ ἄς σημειωθεῖ ὅτι ἡ συγκοινωνία εἶναι µόνο κάθε 10--15 µέρες μ' Ένα παληὸ καῖκι. Ἡ Φολέγανδρος ἔχει νὰ δεῖ ἀπὸ χρόνια γιατρό. Οἱ δυὸ γιατροί ποὺ εἶναι ἐκεῖ ἐξόριστοι προσφέρουν δωρεὰ σιὰ τρία χώριὰ τοῦ νησιοῦ τὶς ὑπηρεσίες των. Κι’ αὐτοὶ οἱ πέντε ἱερεῖς λειτουργοῦν τακτικἁἀ στὶς ἐκκλησίες τοῦ νησιοῦ, γιατὶ καὶ ἱερεῖς ἐδῶ δὲν ὑπάρχουν. Οἱ κάτοικοι δείχνουν στοὺς ἑξορίστους στοργἡ καὶ ἀγάπη. Ομως οἱ ἐξόριστοι ἐξακολουθοῦν πάν- τα νὰ περνοῦν τραγικὲς καὶ δύσκολες µέρες. Ολοι κοι- μοῦνται κάτω στὸ πλακόστρω το τῆς ἐκκλησίας ἤ στά πα- τώµατα χωρὶς ροῦχα. Πολλὲς φορὲς µένουν καὶ νηστι- κοί, γιατὶ δὲν ἔχουν συσσί- τιο. Κι’ ὁ χειμώνας κάνει αὐτὴ τὴ σκληρὴ ζωή, ἁἀκό- μη σκλήρότερη κι ἀκόμη πιὸ τραγική. Ὑπεύθυνος : ϐΘ. Παπαδόπουλος Τύποις : «ΚΟΣΜΟΣ» Λευκωσία χαρτονὲἑὲ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΝ ἔξτρα ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ Ὑποστηρίζοντες τὴν Κυπριακὴν Βιομηχανίαν ἐνισχύετε τὴν οἰκονομίαν του τόπου καὶ τοὺς Κυπρίους ἐργάτας ΕΙΔΟΓΙΟΙΗΣΙΣ Ὑπὸ τῆς Καπνοθιοµηχανίας ΛΚΗ ῃ ἐτέδησαν εἰς κυκλοφορίαν τά κάτωδι σιγαρέττα εἰς νέα κυτία τῶν 4 καὶ 8 ὅραµίων εἰς προ” πολεμικἠν ἐξαίρετον ποιότητα: ΚΟΡΩΝΑ τῶν ἶ6θ καὶ 32 υ 10 καὶ 20 20 καὶ 24 » 29 καὶ 24 » Ι2 καὶ 24 » 256 σ 2 ο «ωπωσχς. ους ον ο. ΦΦΘ0ΦΦ0Φ9Φ9 00999909 99909999909999990 ῃ 9999 0999909090 9999990999 00 5949925494 ςδόωόςσα 99999999 9999999 Τκη τ πα. ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΤΩΝ Ἱ καὶ Ι4 γρ. Τ καὶ 14 Υρ. 14 γρ. ϐ καὶ {2 Υρ. ϐ καὶ [2 γρ. Η Υρ. .-.ϱ.ο- Διευθυντὴς- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Φρα, Ἔτος Ίον. ᾿Αριθμ. φύλλου: 168 Τιμὴ φύλλου { γρόσι. ο ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1 η Οδὸς Λιπέρτη ἀριθμµ. 7 καὶ ὃ Αριθμ. τηλεφώνου ϱ32 | Λευκωσία-- Κύπρου τν ΜΕ ΠΕΡΙΤΚΟΠΙΟΝ το Ῥ αδ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΘΥΝΗ Εχομεν ὑσ᾽ ὄψιν µας τὴν τελευταίαν ἐπιστολὴν τοῦ 4η: µάρχου «Δευκωσίας πρὸς τὴν Α. ΓΕ. τὸν Κυβερνήτην, διὰ τῆς ὁποίας οὗτος ζητεῖ τὴν ἐπέμβα- σιν τῆς Κυβερνήσεως εἰς τὸ ξήτηµα τῆς ἑλαττώσεως τῆς τι- µῆς τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος. Τὰ ἐπιχειρήματα τὰ ὁποῖα παραθέτει ὃὁ κ. 1. Κληοίδης εἶναι τόσον σαφῆ καὶ πειστικά, ὥστε οὐδεμία δύναται νὰ ὑπάρ- ἔῃ δικαιολογία--ἡ δινὴ ἢ νοµι- κὴ-- εἷς σερίπτωσιν ἀρνήσεως τῆς Κυβερνήσεως ὅσιως ἐπέμβῃ διὰ νὰ δέσῃ τέρμα εἰς τὴν ἔκ- µετάλλευσιν τοῦ κοινοῦ. Ὅσιως πολὺ ὀρὐλῶς ὑπέδειξεν ὁ κ. Κληρίδης, δὲν εἶναι ἢ σερώτη φορὰ πσιοὺ ἢ Ευβέρνη- σις ἐπενέβη εἷς περιπτώσεις ἰδιωτικῶν συµβολαίων-- ἔνοικι- οστάσιον, ἀγροτικὰ χρέη κτλ--, ὥστε πᾶσα σήμερον ἄρνησίς της νὰ περάξη τὸ ἴδιον, ὑπάρ- χει κίνδυνος νὰ παρεξηγηῦδῇ ὑσὸ τοῦ λαοῦ, ὥς ἀποτελοῦσα σκανδαλώδη εὔνοιαν τσιρὸς στε- ριφρούρησιν τῶν ὑπερβολικῶν κερδῶν μιᾶς ἔταιρείας. Εΐναι ἤδη ἀρκετὰ µεγάλη ἢ εὐθύνη τῆς Κυβερνήσεως διότι ἐπὶ τόσα ἔτη ἄφισε τὸν λαὸν ἀπροστάτευτον εἰς τὰς χεῖρας μιᾶς ἐπιχειρήσεως, ἥτις πρω» τίστως ὤφειλε νὰ εὑρίσκεται εἰς χεῖρας τοῦ Δήμου. Ας μὴ Φδελήσῃ, λοιπόν, ἡ Ευβέρνησις νὰ ἐπιβαρυνδῇ μὲ νέας εὖὐθύ- νας. ᾿Εφ᾽ ὅσον ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ ἐλάττωσις τῆς τιμῆς τοῦ ρεύματος εἶναι µέτρον ὁρθὸν καὶ δίκαιον, ἄς μὴ χάνεται µέσα εἷς τοὺς µαιάνδρους νο- μικῶν τύπων καὶ ἑρμηνειῶν. Καὶ πρὸ παντός, ἄς ἔχη ὑσι᾽ ὄψιν της, ὅτι πάνω ἀπὸ οἶαν- δήποτε ἔγγραφον συμφωνίαν ἢ συµμβόλαιον ὑπάρχει κάτι πλέον : ἑερὸν καὶ ἀπαραβίαστο: Ὁ νόμος τῆς λογικῆς, τοῦ ὀὁρθοῦ, τοῦ δικαίου καὶ τῆς σεριφρου- θήσεως τῶν λαϊκῶν συμφερόν- των. ᾿Ενώσιον τούτων κάθε ἄλ: λος νόµος ὀφείλει νὰ παραµε- ρίζεταε. Τ0 ΦΛΙΝΟΜΕΝΟΝ ΓΕΡΑΚΛΡΗ Ι Ἡ περίπτώσις τοῦ νέου [υμνα: σιάρχου «4εμεσοῦ κ. Γερακάρη, ἀθ- ο - χίξει νὰ ἐξελίσσεται εἷς ἐνδιαφέ- Αλλὰ ἄς δώσωμεν ἓν ὀλίγοις χάριν τῶν μὴ εἰδότων τὸ ἑστοοικὸν τῆς ὑποδέσεως. Ίἡν παρελδοῦσαν ἑβδομάδα ὅ κ. Γερακάρης ἐπεσκέ- Φθη τὸν Δήμαρχον 4εμεσοῦ κ. Π[λου- ο . : κ” ν τῆν Σέοβαν καὶ μειαξὺ ἄλλων, ἕ- δωσεν ὑπόσχεσιν ὅτι «ἓν τῇ ἔνα- σκήσει τῶν καθηκόντων του οὗτος θὰ ᾖἵσταται ὑπεράνω κομμάτων». Τρεῖς ἡμέρας ἀογότδρον ὁ κ. {- ρακάρης ἐξέδιδε φιρµάνιον ὃδι᾽ οὗ ἀπηγόρευεν εἷς τοὺς μαθητὰς νἀ ἀναγινώσκουν ἐφημερίδας, μὲ τὴν δικαιολογίαν ὅτι οὔτε ὁ ἴδιος δια- βάζει καὶ ἔθετεν ὑπὸ διωγμὸν τὸ ποδόσφαιρο». “Ἔπεται ὅμως καὶ συνέχεια: ο αὐτὸς κ. Γερακάρης ἀπηγόρευσεν εἰς τοὺς μαδητὰς ν᾿ ἀγοράξουν ἄρεστο- ρὰς ἐφημεοίδας, ἀφῆκε δὲ τὰς πύλας τῆς σχολῆς ἐλευθερας εἷς πωλητὰς τῶν δεξιῶν συναδέλφων. λαὶ τώρα ἐρωτῶμεν : Ποῖος πταίει κ. Γερακάρη διὰ τὸ γεγονὸς ὅτι αἱ περὶ μὴ κομματισιοῦ δηλώσεις σας ἐξηιμίσθησαν ἐντὸς μιᾶς µώνον ἕ- βδοµάδος Σεῖς, ἡ ἐφορεία, ἢ τὸ κλῖμα τῆς «4εμεσοοῦ “Υποσχόμεδα ὅτι δὰ παρακολουθήσωμεν ἐκ τοῦ πλησίον τὸ «φαινόµενον κ. Γεο0σ- χάρη. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΛΕΣΜΟΤΙΣ Οἱ Ψίθυροι τῶν παρασκη: γίων ἀπεκάλυψαν ὅτι ἡ Κυπρι- ακὴ Πρεσβεία θὰ εἶναι κυρι- ολεκτικῶς δεσμῶτις ἐν ᾿Αθή- ναις. Οὕτω ἐγνώσθη ὅτι αὕτη θά εὑρίσκεται ἐκεῖ εἰνκόγκνι- το» καὶ δὲν θὰ συναντήσῃ κανένα ἄλλον πλὴν τοῦ κ. Τσαλδάρη καὶ τῶν ἀντιπρο- σώπων του. Ἐδόθη ἐπίσης «σαφὴς» ἐντολὴ εἰς αὐτὴν ὅ- πως μἡὴ πλησιάσῃ καµίαν έφη: μερίδα, ἀλλὰ νὰ περιορισθῇ µόνον εἰς µίαν διάσκεψιν τύ: που, ἐνώπιον τῆς ὁποίας θὰ κάµῃ Υραπτὴν δήλωσιν. Καὶ τὸ ἐπιδόρπιον: ὍὉ κ. Τσαλδάρης παρεχώρησεν εἰς τὴν Πρεσβείαν µόνον 15 ἡἥμε- ρῶν ἄδειαν παραμονῆς ἐν Ἑλλάδι ! Ας περιµένωμεν τὴν συνέ- χειαν. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΄Η ἀπόφασις τοῦ Δημοτικοῦ Συµβουλίου Λευκωσίας ὅπως ζητήσῃ παρὰ τῆς Κυωβερνήσε- ὡς νὰ ἁπαλλάξῃ τὸν Δῆμον ἐκ τῆς πληρωμῆς 2 1]2 ο)ο ἐπὶ τοῦ προὔὐπολογισμοῦ του ὡς συνδρομῆς πρὸς τὸ Μοσο- τ]ωῦ { ᾽Απουευματινη ἐφηιμιερθὲὶς | / ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΠΠΟΣ 6. 0 ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΑΡΑΦΗΣ ΑΠΕΜΟΝΩΘΗ ΕΙΣ ΝΗΣΙΛΑ ΠΛΗΣΙ0ΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ἐπεισόδια ἐπὶ τῶν συνόρων πρὸς τὴν ᾽Αλβανίαν καὶ Γιουγκοσλαβίαν--Μάχη ἐπὶ 30 λεπτὰ μεταξὺ Ἑλληνικῆς καὶ ᾽Αλβανικῆς περιπόλου. ΑΘΗΝΑΙ 18 (Ρ.)--) Ανεκοινώθη ψὲς ὑπὸ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ὅτι ὁ στρατηγὸς Σαράφης, ἀρχηγὸς τοῦ Ε/4ΑΣ κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς γερμµανικῆς πατοχῆς, ἀπεμονώῦη εἰς νησίδα μεταξὺ ἠπειρωτικῆς Ελλάδος καὶ Κρήτης. ᾿Εδο- η ὣς δικαιολογία ὅτι οὗτος «ἀπετέλει ἀπειλὴν κατὰ τῆς ἀσφαλείας τῆς χώρας». Ἡ ἀστυνομία ἐτέθη ἐν ἐπιφυλακῇ ἀπό τινων ἡμερῶν βόρειον Ἑλλάδα λόγῳ τοῦ φόβου ἐναντίον πολιτῶν. εἰς ὁλόκληρον τὴν μήπως οἱ ἐπαναστάται προβοῦν εἰς ἀντίποινα ο. ΑΘΗΝΑΙ 18 (Ρ.).--Πληροφορίαι ἐκ Μακεδονίας περιγράφουν ἐπεισόδιον τὸ ὁποῖον ὡδήγησε πρὸ τινος εἰς διαπραγματεύσεις μεταξὺ Ἑλλήνων καὶ Γιουγ- κοσλάβων ἀξιωματικῶν ἐπὶ τῆς µεθορίου. Εἲς λόχος Ἑλλήνων στρατιωτῶν, σταθµεύων εἰς τὸ χωρίον ᾿Αρχάγγελος, δυτικῶς τοῦ Σκρᾶ, εὗρε τὸν δρόμον του ἀποκλεισμένον ὑπὸ ἰσχορᾶς ὁμάδος ἐπαναστατῶν. Ὁ διοικητἠς αὐτοῦ λο- χαγὸς Σισµάνης ἐπετέθη καί οἱ ἐπαναστὰται διέφυγον, καταδιωκόµενοι πρὸς τὸ Γιουγκοσλαβικὸν ἔδαφος, .ἃᾱ κομεῖον εἶναι καθ ὅλα ὁρ- θή. Ἡ πληοωμὴ μιᾶς τόσον μεγάλης συνδρομῆς θά ἐδι- καιολογεῖτο ἐὰν ὁ Δῆμος ἐ- λάμβανε µέρος εἰς τὴν διοί- κησιν τοῦ Ἡοσοκομείου. 'Εφ᾽ ὅσον ὅμως τοιοῦτόν τι δὲν συμβαίνει ὁ Δῆμος ἔχει κά- θε δικαίωµα νἁἀ ζητήσῃ τήν ἁπαλλαγήν του ἐκ τῆς ἐν λό- γῳ ὑποχρεώσεως διά νὰ δυ- νηθῇ νὰ ἱδρύσῃ ἰδικόν του νοσοκομεῖον. 'Ο τόπος χρειάζεται περισ- σότερα νοσοκομεῖα ἀπὸ ὅσα διαθέτει σήμερον διὰ νὰ δύ- ναται ὁ λαὸς τὰ ἔχῃ ἕντε- λῶς δωρεὰν νοσηλείαν ἤ μὲ ἐλαχίστην δαπάνην. ΟΜΟΦΩΝΙΑ «Μὲ ἀπόλυτον τάξιν καὶ ὅ- µοφώνίαν, λέγει σχετικὸν ᾱ- νακοινωθὲν τῶν κελλίων, δι- εξήχθη τὴν π. Κυριακἡν ἡ ἐ- κλογὴ τῶν Γενικῶν ᾽Αντιπρο- σώπωών τῆς Μητροπολιτικῆς περιφερείας Κερυνείας, οἵτι- νες καὶ θὰ ἐκλέξουν ἀργό τερον τὰ µέλη τῆς θρονικῆς ἐπιτροπῆς», ᾽Αλλὰ διατὶ νὰ μὴ ὑπάρξῃ «ζηλευτὴ τάξις καὶ ὅμοφω- γία» Μήπως αἱ διάφοροι ἐκ- κλησιαστικαὶ ἐπιτροπαί, αὐταὶ ποὺ ἐκλέγουν τοὺς γενικοὺς ἀντιπροσώπους, δὲν διορίζον- ται... ἀπὸ τὰ κελλία Μήπως ὅλαι σχεδὸν αἱ ἐπιτροπεῖαι, αἱ ὁποῖαι ἐξελέγησαν ὑπὸ τοῦ λαοῦ καὶ δὲν σαν φίλα φρονοῦσαι πρὸς τὸν Πολύ- καρπον δὲν ἐτέθησαν ἐκπο- δὼν διὰ τῆς μὴ ἐγκρίσεως-- τοῦ βέτο--ὑπὸ τΆς Μητροπό- λεως Κερυνείας ”ᾱς μὴ γίνεται λοιπὸν λό- γος «δι ἀἁπόλυτον τάξιν καὶ ὁμοφωνίαν», διότι στὸ κάτω: κάτω, τὸ πρᾶγμα ὅσον καὶ ἄν εἶναι ἀηδὲς, προκαλεῖ ἆ- συγκράτητον θωμηδίαν! ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΚΛΣΜΙΡΙΟΥ Συμφώνως πρὸς µίαν ἐπίσημον ἀνακοίνωσι», ἀπὸ τοῦδε καὶ εἰς τὸ ἑξῆς, τὰ ἀνδρικὰ καὶ τὰ γυναικεῖα κασμίρια δὲν ὑδὰ πωᾖοῦνται πλέον πρὸς τὸ κοινὸν μέσον τῶν ἰἴδιωτι- κῶν καταστημάτων, ἀλλὰ µόνον μέσον τῶν Ικυβεονητικῶν ποατήηοίων καὶ τοῦτο διότι τὰ Κυβερνητικὰ ἀποθέματα δὲν ἐπιτρέπουν χονδρι- χκὰς πωλήσεις. Δηλαδὴ :« «Ποὺ ἤσουν [ούποτεί» 5 πλ ος Επανεοχόμεῦα εἷς τὴν παλαιὰν βά- σιν µας τῆς διαδέσεως κασμιοίων μέσον μιᾶς ὁδοῦ. ᾿Αλλὰ τὶ δὰ γί- νουν αἳ χιλιάδες-- χιλιάδων πήχεις κασμιοίου-- κάπου 100 000-- πού ἐ- πωλήὑήσαν τελευταίως ἀκόμη ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως εἷς τοὺς ἐμπό- ρους ἤ εἰσήχύθησαν μόλις προσηά- τως ὑπὸ διαφόρων εἰσαγωγέων Η ἐρώτήὴσις εἶναι ὀλίγον ἄφε- λὴς, “Απλούστατα δὰ λάβουν τὴν ἄγουσαν- τὴν ἔλαβον Ἰδη-- πρὸς τὴν μαύρην ἀγορὰν καὶ ἔτσι κἡ ἐκμετάλ- λευσις τοῦ κοινοῦ, δὰ συνεχισθῇ εἲς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων {! ΓΕΡΑΜΑΤΑ Ὡς γράφουν ἐκ χωρίου τῆς ἐπαρχίας ᾽Αμμοχώστου, ὁ δι- ευθυντὴς τοῦ ἐκεῖ σχολείου, ἠρνήθη νὰ ἀναλάβῃ τὸν ἐθνι- κὸν ἔρανον, ἰσχυρισθεὶς ὅτι εἶναι «γέρών», ὁ ἴδιος ὅμως διενήργησε παρ᾽ ὅλα τὰ... Υε- ράματά του, τὸν ἔρανον τῆς παπαρούνας. Περιττὸν νὰ σχολιάσωµεν τὸ γεγονός. Ἐρωτῶμεν ἁπλῶς τὸν Ἓλληνα διευθυντὴν τοῦ ὡς ἄνω σχολείου: Δὲν κοκ- κινίζετε ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Ὁ ἁγοοτικὸς σύλλογος ᾖ[ουνοῦ «Ελαία» ἀναβιβάξει ἀπὸ σκηνῆς τὴν π. Κυριακὴν τὸ ἔθγον ἡ «Μα- κκοῦ». Εἰς ἀπόστασιν 500 ὑαρδῶν ἀπό τῶν συνόρων τό πλησ(- ον εὑρισκόμενον Γιουγκοσλαβικόν φυλάκιον ἤνοιξε πῦρ κα- τὰ τῶν Ἑλληνικῶν στρατευμάτων καὶ ἐπροστάτευσε τὴν εἴσοδον τῶν ἐπαναστατῶν ἐντὸς τοῦ Γιουγκοσλαβικοῦ ἐ- δάφους, Ὁ λοχαγὸς Σισµάνης τότε μετέβη εἰς τὸ Γιουγκο- σλαβικὸν φυλάκιον, συνήντησε τὸν διοικητὴν αὐτοῦ καὶ διε- µαρτυρήθη διὰ τὸν τρὀπον, μὲ τὸν ὁποῖον ἐπετράπη ἡ εἴ- σοδος τῶν ἐπαναστατῶν ἐντὸς τοῦ Γιουγκοσλαβικοῦ ἐδά Φους. Ὅ Σισµάνης ἀργότερον ἐφονεύθη εἰς ἄλλην ἐπιχεί- ρησιν. , ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 [Ρ.11 Ὁ ραδιοσταθμὸς τῶν Τιράνων µε- τέδώσε ψὲς ὅτι περίπολος ἐκ 5 Ἑλλήνων στρατιωτῶν διέβη τὴν ἸΑλβανικὴν µεθόριον εἰς τὰς 6.30 μμ. τῆς π. Τετάρτης καὶ ἤρχισε νὰ πυροβολῇ κατὰ τῶν ᾽Αλβανῶν φρουρῶν μὲ ὅπλα καὶ πολυβόλα. Οἱ ᾽Αλβανοὶ ἀπήντησαν διὰ πυρὸς ὄλμων. Ἡ. σύγκρουσις διήρκεστν ἐπὶ ἡμίσειαν ὅὥραν, ἆκο λούθως δὲ οἱ Ἕλληνες ἀπεσύρθησαν. Π ΙΤΑΛΙΑ ΛΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΥΠΟ ΠΕΙΝΗΣ Ἐπείγουσα ἔκκλησις πρὸς τὴν Οὔνρρα ΡΩΜΗ, 18 (Ρ.---Ὁ Ἰταλὸς πρωθυπουργὸς κ. Ντὲ Γκασπέ- ρι ἐτηλεγράφησε πρὸς τὸν γενικὸν διευθυντὴν τῆς Οὔὕνρρα κ. Δαγκουάρντια ὅτι πρέπει νὰ φθάσουν εἰς ᾿Ἰταλίαν πρὸ τοῦ τέλους τοῦ ΠἩοεμβρίου 50 χιλ. τόνοι σιτηρῶν, ἄλλως θὰ παραστῇῃ ἀνάγκη νὰ ἀνασταλῇ μερικῶς ἡ διανιομἠ ἄρτου καὶ σιτηρῶν εἰς τὸν Ἰταλικὸν λαόν. «Αἱ συνέπειαι εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν -- τονίζει--θὰ εἶνε σοβαραίἰ». [ΗΙΤΙΗ ΚΙΙΜΙΜΙ Τμ ΠΜ ΦΙΡΙΝ ΙΗΚΙΙ Οἱ κατάλογοι ἐγένοντο προσωπικῶς ὑπὸ τοῦ κ. Θ. Δέρβη ᾿Ανηρτήθησαν οἳ κατάλογοι κματανομῆς τῆς σχολικῆς φο- θολογίας ευκωσίας. Γενικῶς οἳ «φορολογηθέντες πολῖται ἐκ- Φράξουν σφοδρὰ παράσιονα διὰ τὸν κπομματικὸν τρόπον, μὲ τὸν ὁποῖον ἔγινεν ἢ κατανομή. Οὕτω παρετηρήδη ὅτι γνωστὰ µέλη τῆς παρατάξεως τοῦ . Θ. Δέρβη ἐφορολογήθησαν πολὺ ὀλιγώ- τερον ἀπὸ πολλοὺς ἐργαξομένους, ὑπαλλήλου» κ.λ.π. ᾿Επὲὶ σεαρα- δείγµατι γνωστοὶ τοκισταὶ, μεγαλοϊδιοκτῆται καὶ αεγαλοεστεχει- ρηµατίαι ἐφορολογήθησαν μὲ ὀλέγα σελίνια, πολλάκις δὲ μὲ σεοσὸν µιμρότερον ἀπὸ πολλοὺς ἐργάτας. Μέλος τῆς σχολικῆς ἐφορείας Δευκωσίας, σερὸς τὸ ὁποῖον ὑπεβλήθησαν παράσονα ὑπὸ πολιτῶν ἀπεκάλυψεν ὅτι τὴν εὔ- Θύνην φέρει ἀπεραίαν ὃ κ. Θ. Δέρβης, ὅστις καὶ ἱκατήρτησε σεροσωστικῶς τοὺς καταλόγους. '4ὸς σιληροφορούμεῦδα σολυάριθ- μοι πολῖται δὰ ὑποβάλουν ἐνστάσεις πρὸς τὸ διοικητήριον ἕη- τοῦντες ἀναθεώρησιν τῆς ἐπιβληθείσης πρὸς αὐτοὺς φορολογίας. 'Η προθεσµία ὑποβολῆς ἐνστάσεων Λήγει ἔντὸς δέκα ἡμερῶν ἀπιὸ τῆς ἄναρτήσεως τῶν καταλόγων. τα ΠΙΝΙΠΙ ΙΙ ΜΙΑ ΙΙΙ ΠΜΙΙΙ [ή ΠΠ [ή ΠΡΙΝ Πρ ΡΗΣΙΗ ΕἰΣ Τ0ΙΣ ΗΛ ΑΘΗΝΑΙ Ι ἈΔοεμβοίο.- Ἠ], ΑΘΗΝΑΙ Νοέµβριος.-- Αὲ τε- Ἔνωσιε τῶν ἄπαριαμαῦ Ἐπιανη- λευταῖαι ἀνακοινώσεις τοῦ ὅ- σίων διὰ ιφηφίσματός της δηλοῖι ουθγειον στρατιωτικών ἄνα- ὅτι τάσσεται ἀλληλέγγυος πρὸς τὸν] 1 εουν ὅτι η δρᾶσις ποοη επηὶ ἀγῶνα τῶν Κυπρίων διὰ τὴν ἕνω- πλων ε.. δλόκληρον πρ σιν μὲ τὴν «Ελλάδα, καὶ δει δὰ ἐνετάθη. μαι αωζίνων πατα τας ἐνισχύσῃ τοῦτον ὁλοφύχως κοὶ πά- τελευταίας ημερας. : , σῃ δυνάµει. ᾿Επίσης δηλοῖ πρὸς Τὸ «Βῆμα» 535 ἄντασομθισιν τοὺς διευθύνοντας τὴν πολιτικήν] του εν Θεσσαλονίκης ἀγαφεσρεε τῆς φίλης καὶ συμμάχου ᾽Αγγλίας| ὅτι οἳ ἄνδρες μιᾶς διλοχίας στρα- ὅτι ἐὰν ἀρνηδῶσιν ἢ παρελκύσωσι| τον ἐκτελούσης ἐκκαδαριστικὰς τὴν ἀπόδοσιν τῆς Κύπρου, δὰ ᾱ- |Ο εχειθησεις Σες τα Φον. Ῥη- ποξενωθῶσι τῆς φιλίας ὅλων τῶν τι η τῆς Κατερίνης, εοπεασεασαγ «Ελλήνων, οἱ ὁποῖοι δὰ ἐξακολου- ας πλεῖστοι ἐξ πντον παοσς Ῥήσουν καὶ ἓν εἰρήνῃ ὅπως καὶ χΦεΊσαν εις τους ἐνότιλους, ο) κωτὰ τὸν πόλεμον, τὸν ἄνισον ἆν 9 Έφονευσαν τὸν διοικητὴν γῶνα μέχρις ὁλοκληρώσεως τῶν] καὶ τοὺς ἀξιωματικούς των. δικαίων των διεκδικήσεων. ΡΘΑΝΑΤΟΣ ΛΙΑΣΗΜΟΥ ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΗΡΑΓΞΙ ΜΟΥΣΙΚΟΣΥΝΘΕΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 (Ρ.--Τὸ Γαλ- ΒΟΥΕΝΟΣ ΑΥΡΕΣ, 18 λικὸν ὑπουργεῖον δηµοσίων](Ρ,). ἸΑπέθανεν εἰς ΄Αλτα Γκρά- ἔργων ἐνεκοίνωσεν ὅτι ἐπὶ /τσια ὁ διάσημος 'Ισπανὸς µου- του παροντος δὲν προκειται /σικοσυνθέτης Μανουὲλ Ντὲ Φαλ- νὰ συμμετάσχῃ εἰς τὴν κατα: σκευὴν τῆς σήραγγος. µήκους δ μιλίων, ἡ ὁποία θὰ ἑνώνῃ τὴν Γαλλίαν μετὰ τῆς Ίτα- λίας. Αἱ ἐργασίαι ἀπὸ τῆς Ἰταλικῆς πλευρᾶς ἤρχισαν ἀπὸ ἑνὸς ἔτους, χρηµατοδο: τοῦνται δὲ ὑπὸ τῶν Κυβερ- νήσεων Ἰταλίας καὶ Ἑλβε- τίας, καθὼς καὶ ὑπὸ Βρεττα- νῶν καὶ ᾽Αμερικανῶν κεφα- λαιούὐχων. λά, εἰς ἡλικίαν 70 ἐτῶν. Οὗτος θε- ωρεῖται ὑπὸ πολλῶν µμουσικῶν ὡς ὁ μεγαλύτερος συνθέτης τὸν ὁποῖον ἐγέννησεν ἡ Ισπαν ία. Ἔ γεννήθη εἷς Κάδιξ τὸ 18769. Τὸ 1905 ὁ Ντὲ Φαλλά µετέδη εἰς Παρισίους ὅπου ἦλθεν ὑπὸ τὴν ἐπίδρασιν τῶν μεγάλων Γάλ- λων συνθετῶν Πώλ Ντουκὰς καὶ Κλώντ Ντειπουσύ. Δευτέρα 169 ΠπΝοεμθρίου χ94α Ορ 9 ΤΙΝ. [ΛΣ ΡΙΙΗΜΗ ΙΙ ΕΣ ΙΗΝΙΝΙ Π ΡΟΥΣΑΛΗΜ, 18 ιΡ.)]--Ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος τοῦ Λένινγκραδ ἀνεχώρησε διὰ [ΠΠαλαιστίνην σωνοδειόµενος ὑπὸ δύο ἄλλων ἀνωτέρων κληρικῶν τῆς Ρωσσικῆς Εκκλησίας, Οὗτοι θὰ φιλοξενηθοῦν εἰς “ἱερουσαλὴμ ἐπὸ τοῦ Ὀρ: θοδέξου Ἑλληνικοῦ Πατρ.αρχείου. ΚΙ ΤΙ κ ΤΙ] Μἰ ΤΙΝ ΙΤΙΝΙΚΙΝ Σήµερον κατασκευάζονται εὐδηγαί ἀτομικαὶ θόμθαι εἰς µέγαν ἀριδμὸν Ν. ΥΟΡΚΗ, 18 (Ρ.)--Ο καθηγητὴς Αϊνσταϊῖν καὶ διά- Φοροι ἄλλοι ἐπιστέμονες ἔκαμον σήμερον ἔκκλησιν πρὸς τὸ κοινὸν διὰ τὴν συλλογὴν ποσοῦ ἑνὸς ἑκατομμυρίου δολ- λαρίων, τὸ ὁποῖον θὰ Χρησιμοποιηθῇ διὰ νὰ κατατοπισθῇ ἡ ἀνθρωπότης ἐπὶ τῶν κοιιωνικῶν περιπλοκῶε τῆς ἆτο- µικῆς ἐνεργείας καὶ τῶν ἀναγκαίων µέτρων πρὸς διάσω- σιν τοῦ πο ιτισμοῦ ἐκ τῆς κα ασιροφῆς. Εἰς τὴν ἔκκλησιν σημειοῦνται τὰ ἑξῆς «Όλοι οἳ ἔπι- στήµονες παραδέχονται 1) ὃτι αἱ ἀτομικαὶ βόµβαι δύνανται τώρα να κατα” κευάζωνται εὐθηνά, εἰς μεγάλους ἀριθμούς, καὶ θὰ καταστοῦν περ.σσότερον καταστρεπτικαί. 2) Δὲν ὁ- πάρχει στρατιωτικὴ ἄμυνα ἑναντίον τῆς ἀτομικῆς βόμβας καὶ οὐδεμία τοιαύτη δύναται νὰ εὑρεθῃ. 3) Τὰ ἄλλα ἔθνη. δύνανται νὰ ἀνακαλύψουν µόνα τῶν τὰς ἰδικάς µας μµεθό- θόδους κατασκευῆς τῆς ἁτομικῆς βόμβας. 4) Οὐδὲν κράτος δόναται νὰ προπαρασκευασθῇ δι’ ἕνα ἀτομικὸν πόλεμον ὁ ὁποῖος, ἐν τούτοις, ἐὰν ἤθελεν ἐπιχειρηθῇ θὰ κατέστρεφε τὸ οἰκοδόμημα τῆς κοινωνικῆς µας τάξεως. 5) Ἐὰν ἐκρανῇ πόλεμος θὰ χρησιμοποιηθοῦν βόμβαι καὶ ἀσφαλῶς ὁ πολι- τισμός µας θὰ καταστραφῇ καὶ ϐ) δὲν ὑπάρχει ἄλλη λύσις τοῦ προβλήματος τούτου παρὰ µόνον διὰ τοῦ διεθνοῦς ἐ- λέγχου ἐπὶ τῆς ἀτομικῆς ἐνεργείας καὶ τελικῶς διὰ τῆς καταργήσεως τοῦ πολέμου. Τὸ πρόγραµµα τῶν ἐν λόγῳ ἐπιστημόνων εἶνε κάμουν τὸ κοινὸν νὰ ἀντιληφθῇ πλήρως τὰ ἀνωτέρω. τ ΝΜΙΗΗ ΜΗ 1 [ΠΡΙΝ ϱἱ ΠΝΙ ΠΙ ΗΜΙΙΙ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 189 (Ρ.)---᾽Αναφέρεται ἐνταῦθα ὅτι ἡ προ- σεχἠς διάσκεψις τῶν ὑπουργῶν τῶν ἐξωτερικῶν θὰ συγ- κροτηθῇ πιθανῶς εἰς Λονδῖνον, Βρυξέλλας ἢ Γενεύην--κα- τὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ προσεχοῦς ἔτους. Κατ’ αὐτὴν θὰ συζη: τηθῇ πλήρως τὸ Γερμανικόν. Αἱ συνομιλίαι τῶν ὑπουργῶν διά τὴν Γερμανίαν, αἱ ὁποῖαι θὰ ἀρχίσουν ἐνταῦθα τὴν Τε- τόρτην θὰ εἶναι καθ᾽ ὁλοκληρίαν προκαταρτικῆς φύσεως. Κατὰ τὴν παροῦσαν διάσκεψιν θὰ ἐγκριθοῦν τὰ τελικὰ σχέ- δια εἰρήνης μετὰ τῆς Ἰταλίας, Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Οὐγγαρίας καὶ Φιλλανδίας. ϱἱ ΓΑΛΛΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΛΙ 7ΗΤΟΥΝ΄ΤΗΝ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΙΑΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 (Ρ.)-- Τὸ κομμουνιστικὸν κόμμα δι’ ἐπιστολῆς του πρὸς τὸ ἐθνικὸν συμβούλιον τοῦ σοσια- λιστικοῦ κόμματος διεκδικεῖ τὴν πρωθυπουργίαν εἰσο τὴν νέαν Γαλλικὴν Κυβέρνησιν. «ἘΕὰν τὰ δύο κόμ-. µατά µας, ἀναφέρει, εἶναι ἡνωμένα θὰ εἶναι ἀδύνα- τον εἰς οἰονδήποτε νὰἁ ἀντιδράσῃ εἰς τὴν θέλησιν τῶν ἐκλογέων καὶ νὰ παρεμποδίσῃ τὸν σχηματισμὸν κυ: βερνήσεως δημοκρατικῆς ἑνότητος προεδρευομένης ὑπὸ κομμουνιστοῦ». Εἰς τὴν νέαν Βουλὴν αἱ ἡνωμέναι ψῆφοι κοµµου- νιστῶν καὶ σοσιαλιστῶν, μετ ἀριθμοῦ βουλευτῶν ἐκ τῶν ἀποικιῶν ὑστεροῦν κατὰ µίαν µόνον ψῆφον πρὸς ἀπόκτησιν τῆς ἀπολύτου πλειοψηφίας. Εἰς τὴν ἔπι- στολὴν προτείνεται κοινἠ σύσκεψις τῶν δύο κομμάτων. ΜΗ ἡΑ ΠΠ ΕΙΟΗ ΓΗ ΨΙΗΙ ΜΗ ΚΙΝ ΤΗ ΡΗΤΙΝΝΝ ΝΗΝΗΗΙ ΛΟΜΔΙΝΜΟΝ 18 (Ρ.).--'Ο βουλευτὴς κ. Ζιλλιάκους, εἷς ἐκ τῶν «ἐπαναστατῶν»βουλευτῶν ὁμιλῶν' εἰς Νιου κάσλ εἶπεν ὅτι οἱ οὕτω καλούμενοι ἐπαναστάται δὲν πρόκειται νὰ ψηφίσουν οἰανδήποτε μομφὴν ἐναντίον τῆς Κυβερνήσεως κατὰ τήν σημερινὴν συζήτησιν ἐν τῇ Βουλῇῃ. 'Ο κ. ᾽Αττλῆ θὰ ὁμιλήσῃ σήμερον καὶ θὰ ὑποστηρίξῃ σθεναρῶς τὸν κ. Μπέβιν, Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗ ΕΙΕΙΣΗΙΣΤΗΝΛΗΙΙ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 18 (Ρ.)--Μεγάλη ἔκρηξις τὴν ἁποίαν ἠκπολούθησαν βολαὶ πολυβόλου ἠκούσδη ψὲς εἰς Τὲλ ᾿ Αβίβ ἓκ τῆς διευθύνσεως τοῦ προαστείου Σαρόνα. Αὶ φλόγες ἐφώτισαν τὸν οὐρανὸν εἰς ἀἄκτίνα πολλῶν μιλίων. ᾿Εξημριβώδη ὅτι ἡ ἔκρηξις, ἥτις ἡ- κούσδη εἰς ὁλόκληρον τὸ Τὲλ ᾿ Αβὶβ ὀφείλεται εἰς νάρ- κην τοποδετηὺεῖσαν πάτωῦμ ἀστυνομικοῦ αὐτοκινή- του. ᾿ἄφονεύδησαν 6 Βρεττανοὶ ἀστυνομικοὶ καὶ 6 ἐτραυματίσδησαν. ᾿Αναμένονται Λεπτομέρειαι. ΑΓΡΙΑ ΚΑΤΑΛΙΟΞΙΣ ΤΩΝ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ ΕΝ ΠΕΡΣΙΑ ΜΟΣΧΑ 18 (Ρ)--Ὁ ραδιοσταθμὸς τῆς Μόσχας µετέδω: σε ψὲς ὃτι 40 πρόσωπα ἐφονεύθησαν καί 170 ἔτραυμα τίσθησαν ἐν Περσίᾳ κατὰ τὴν διάρκειαν ἐπιθέσεων ἔναν- τίον δημοκρατικῶν ὀργανώσεων ἐκ µέρους ἀντιδραστικῶν στοιχείών, βοηθουµένων ὑπὸ πρακτόρων ξένων χωρῶν. Με- τέδωσεν ἐπίσης ὅτι 70 πρόσωπα ἐφυλακίσθησαν, 70 ἐξετο- πίσθησαν, 5 χιλ. συντεχνιακοὶ ἐξεδιώχθησαν ἐκ τῆς ἕργα- σίας των εἰς τὰς Βρεττ. ἑταιρείας πετρελαίων καὶ 50 ἔργα τικαὶ λέσχαι ἐκλείσθησαν εἰς τὴν ἐπαρχίαν Κουζιστὰν τῆς Ν. Δ. Περσίας. Ὁ ὁμιλητὴς προσέθεσεν ὃτι οἱ ἀντιδραστικοὶ ἔχουν τὴν ὑποστήριξιν τῶν κρατικῶν ὀργάνων, Εἰς πολλὰς ἄλλας Περσικὰς ἐπαρχίας ἡἣ ἀστυνομία καὶ ἡ χωροφυλακὴ διεξά᾽᾿ γουν συστηματικὰς ἐπιθέσεις κατὰ τῶν λεσχῶν καὶ γρα- φείων τοῦ λαϊκοῦ κόμματος. Εἰς τὸν λιμένα τοῦ Μπουσίρε αἱ λέσχαι καὶ τὰ γραφεῖα τοῦ ἓν λόγῳ κόμματος κατε- νὰ στράφησαν.