Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-19

: Διευθυντὴς-- Ἰδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Φαν Ετος 1ον. ᾿Αριθµ. φύλλου: Τιμή φύλλου 4 γρόσι. --ο ΓΡΑΦΕΙΟΝ : Οδὸς Λιπέρτη ἀριθμ. 7 καὶ 9 Αριθμ. τηλεφώνου 632 Αευκωσία-- Κύπρου 19 -ἳ το ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ ΔΙΠΛΟΜΑΤΙΚΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΣ... Εὶς σεροηγούµενον αόμοναν αχόλτόν μας ἐτονίζαμεν ὅτι Κυσπριακὴ .Ε- ΑΒνικὴ Πρεσβεία «ἔχει νὰ ἐἔσει- τελέσῃ βαρὺ καθῆκον ἔναντι τῆς πατρίδος καὶ τοῦτο καθ’ ἣν στιγμὴν ὁ δρίζων γύρω ἀπὸ τὸ Κυσπριακὸν εἶναι µελανός, χάρις εἷς τὴν οἰκτρὰν πολετικὴν τῶν παρασκηνίων καὶ τὰς ἀντεῦνι- κὰς ἐπεμβάσεις, αἱ ὁποῖαι ὅμως στολὺ ουντόµως δὰ ἄποκαλν- φθοῦν σιοὸ τοῦ Ευπριακοῦ λαοῦ». Ηδη ὃ Ευπριακὸς λαὸς κάτι ἐπληροφορήδθη τὸ σχετικόν. “Ότι ἡ ᾿Εθνική του Πρεσβεία ὃδὰ ἐκτελέσῃ τὸ σιρῶτον µέρος τοῦ ταξιδίου τής δεσμῶτις, ὑπὸ µυ: ρίους πεθιορεσμοὺς καὶ ἄσεαγο- ρεύσεις, αἳ ὁποῖαι βεβαίως στα ρενεβλήθησαν εἷς αὐτὴν διὰ «δι- σλωματικοὺς»δῆθεν λόγους. Καὶ διερωτᾶται κανεὶς σπόσον µέγα ἔγκλημα εἶναι τὸ νὰ ἀποστέλλῃ ἕνας λαὸς κατὰ τὸν εἰρηνικώ: τερον τρόπον τοὺς ἀντιπροσώ- πους του διὰ νὰ διαδηλώσουν τοὺς ἐθδνικούς του πόθους πρὸς τὴν μητέρα πατρίδα καὶ νὰ ζη- τήσῃ τὴν βοήθειαν τῶν ἆδελ- φῶν του εἲς τὴν πεθαιτέρω προσπάθειάν του { ᾿Αλλ' οἳ ἐθνικοὶ ἀντιπρόσω ποι τοῦ Ευπριακοῦ λαοῦ δὰ ἐκτελέσουν ἐν οἱαδήσποτε περι- ὀετώσει τὸ καϊλῆκόν των. Καὶ εἰς τοῦτο ἀσφαλῶς ὑδὰ ᾖἔχουν συµπαραστάτας ὅλους τοὺς “Ελ- ληνας, διὰ τοὺς ὁποίους µία καὶ µόνον «διπλωιιατικὴ» σκο- πιµότης ὑπάρχει: Η ἐλευδε- ρία καὶ ἡ ὁλοκλήρωσις τοῦ “Ελ- ληνισμοῦ. τ0 ΚΑΤΗΓΟΡΟ ΕΝΟΣ ΚΤΙΣΤΟΥ ᾽Ανοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν κ. Θεμιστοκλῆν Δέρβην καὶ τά µέλη τῆς σχολικῆς ἐφο- ρείας: Κύριοι, Εἶμαι κάτοικος τῆς Λευκώ- σίας͵ ἑνορία Γενῆ τζαμί, κτί- στης τὸ ἐπάγελμα. Σήµερον εἶδα τοὺς σχολικοὺς καταλό- γους ἔξω ἀπὸ τὴν πόρτα τοῦ μουχτάρη καὶ εἶδα ποὺ μὲ βάλετε σχολικόν Φόρον 15 σελίνια. Ἐξέτασα ὅλους τοὺς κατα- λόγους καὶ εἶδα πῶς μεγάλοι ἐπιχειρηματίαι θὰ πληρώσουν ἄλλοι 8 σελίνια, ἄλλοι 3 καὶ ἄλλοι 10. Καὶ ἐξηγοῦμαι : Ὁ κ. Παῦλος Ἐενῆ, ἐρνολάβος οἰκοδομῶν μὲ οἰκοδομικάς ἐργασίας ὑπὸ ἐκτέλεσιν 12 χιλ. λιρῶν, θὰ πληρώση 10 σελ., ὁ κ. Χρίστος Ζαρίφης, ζωέμπορος 8 σελ., ὁ μουχτά- ρης µας κ. Κλεάνθης Κων- σταντίνου 3 σελ. Καὶ ἐγὼ ὁ Σωτήρης Μαῦρος κτίστης 15 σελ. 11 Καὶ ἐρωτῶ: Εἶναι αὐτὸ δι- μπνόθϊνη ο ας σχολικοὶ ἔ- Φφοροι ἀν γιὰ σᾶς τοῦτο εἶναι δικαιοσύνη καὶ ἅμερο: ληψία, τότε αἱ λέξεις ἔχασαν τὴν σηµασίαν των. ὋὉ λαὸς ἔχει πικρὰν πεῖραν ἀπὸ τοὺς διωρισµένους καὶ δὲν εἶναι μακρὰν ἡ ἡμέρα ποὺ θά τοὺς ἐκδιώξῃ ὅπως ἔκαμε καὶ τὲς 26 τοῦ Μάη τοῦ 1946. Ταῦτα καὶ ὑπογράφω Σωτήρης ἸΜαῦρος κτίστης ϱΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ Ὡς μᾶς μεταδίδεται, ἀπὸ τοῦ παρελθόντος Σαββάτου, οἱ ἀστυνομικοὶ οἱ ἐκτελοῦν- τες ἐν Λευκώσίᾳ νυκτερινὴν ὑπηρεσίαν, διετάχθησαν ὅπως ἐργάζωνται ὁλόκληρον Ίζωρον --ἀἁπὸ τῆς 6ης μ.μ. μέχρι τῆς 6ης πμ. τῆς ἐπαύριον--συνε- χῶς. Δὲν γνωρίζοµεν ἄν τὸ ἴ- διον µέτρον ἐφηρμόσθη καὶ εἰς τὰς ἄλλας πόλεις, Φρο- νοῦμεν ὅμως ὅτι τὸ βάρος τὸ ὁποῖον φορτώνεται ἐπὶ τῶν ὤμων τῶν ἀτυχῶν ἀστυνομι- κῶν εἶναι δυσβάστακτον καὶ τὸ μέτρον ἄδικον. Ολοι οἱ κυβερνητικοὶ ὑπάλ ληλοι δὲν ἐργάζονται σήμε- ϱον πλέον τῶν 7 ὡρῶν καὶ ἔχουν ἀνάπαυσιν ἡμίσειαν ἡ- μέραν δὶς τῆς ἑβδομάδος. Δι- ατὶ µόνον οἱ ἀστυνομικοὶ ν᾿ ἀποτελοῦν ἐξαίρεσιν, Δὲν ἀρκεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ἆ- στυνομικοὶ ἐργάζονται ὑπὸ ἀσυγκρίτως σκληροτέρους ὅ- ρους καὶ ἁμείβονται ὁὀλιγώ' τερον παντὸς ἄλλου ᾱς παὺσῃ, λοιπὸν, τὸ ταχύτερον µία τόσον ἄδικος μεταχείρι- σις τῆς συμπαθοῦς αὐτῆς τά: ξεώς. ΦΩΤΙΣΜΟΣ. οἱ κάτοικοι τῆς εὑρέδησαν τὰς ποωϊνὰς ὥρας τοῦ παρελθόντος Σαββάτου πρὸ ἓνὸς ἀσυνήθους θεάματος. Όλα τὰ ή- πρωτευούσης ὍὉ ἀρχιαντάρτης περιοχὴν», --- Χρησιμοποιοῦνται οι / ιν Εμ Της Απογευματινἡ ἐφημερβὲς ρέτη ἃ Ὁ Πποεμδρίου 1θάς. 5 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ πο ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕΤΑ ΛΥΣΣΗΣ ΗΒ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΣΚΡΑ Ὑψηλάντης ἵδρυσεν «ἐλευθέραν ἀεροπορικαὶ δυνά- μεις.--Βοσοκομεῖα εἰς τὰ βουνά. ΑΘΗΝΑΙ, 19 (έουτερ) --- “Ο πρωδυπουργὸς κ. Κ. Τσαλδάρης ἐπεβεβαίωσεν ὅτι σφοδρὰ µάχη μαίνεται μεταξὺ 600 'Ελληνικοῦ στρατοῦ ἐπὶ τῶν Οἱ ἐπαναστάται εἶναι τοῦ ὅρους Σκρᾶ καθὼς κα ὑπερασπίζουν τὰ φυλάκια. ἐπὶ τῶν ἐπαναστατῶν καὶ μονάδων τοῦ τακτικοῦ «Ἑλληνογιουγκοσλαβικῶν συνόρων. βαρέως ἐξωπλισμένοι καὶ προσέβαλον Φφυλάκιον ἐπὶ τὰς Ἑλληνικὰς στρατιωτικἁς µονάδας, αἱ ὁποῖαι συνόρων. Πληροφορίαι τοῦ ὑπουργείου τύπου ἐκ Θεσσαλονίκης ἀναφέρουν ὃτι ἀπὸ τῆς πρωῖας τῆς Κυριακῆς ἔνοπλοι ὁμάδες, ἐρχόμεναι Αρχάγγελον. ἐκ Γιουγκοσλαβίας, ἐπιτίθενται κατὰ τοῦ Φυλακίου εἰς Κατ’ ἄλλας πληροφορίας ὁ Ελληνικὸς στρατὸς διεξάγει κανονικὰς πολεμµι- κἁς ἐπιχειρήσεις, ἐχρησιμοποιήθη δὲ καὶ ἀε ροπορία. ᾿Ὀλίγον βρίαν ὁ στρατὸς ἐπέτυχε γὰ ἀποκρούσῃ τοὺς ἐπιτεθέντας καὶ νὰ ἐκκαθαρίσῃ μετά τὴν µεσηµ- τὴν θέσιν πέριξ τοῦ ᾿Αρχαγγέλου, ἀλλά αἱ συγκρούσεις συνεχίζονται πἐριξ τῆς Μοτίας. εκτρικὰ φῶτα τῶν ὁδῶν ἦσαν ᾱ- ναμμένα, τοῦτο δὲ ἐσυνεχίσθη μίαν καὶ πλέον ὥραν μετὰ τὴν ἀνατολὴν τοῦ ἡλίου. Καὶ οἳ συμπολῖται ἐξίσταντο καὶ ἠπόρου», μερικοὶ δὲ ἠκούσθησαν ὀδγοντες: Τὲ ἔπαδε σήµερα ᾗ ᾿Η- Ίεκτρικὴ χαὶ μᾶς φωτίζει μέρα με: σηµέρι Μήπως τὸ κάµνει διὰ νὰ ἀποζημιώσῃ διὰ τὰ καδενυκτικὰ μπλὰν ἄουτ Οἳ συμπολῖται µας δὲν ἔχουν ἄ- δικον. [Πὀλλοὶ δρόµοι τῆς 4ευκω- σίας διατηροῦν τὸ πολεμικὸν μπλὰκ ἄουτ, ἆλλοι δὲ, συμπεριλαμβανοµέ- νης καὶ τῆς ὅδοῦ «4ήδρας, φωτί- ζονται τόσον ἀνεπαρκῶς ὥστε µεοι- κοὶ διαβάται νὰ ἀναγκάζωνται νὰ χοησιμοποιοῦν ... «χλεφτοφάναρα» Νὰ προσθέσωµεν ὅτι τακτικὰ τὰ φῶτα αβύνουν ἀποτόμως εἷς πολλὰς συνοικίας καὶ ὅτι αὗται παραμέ- νουν εἲς τὸ σκότος ἐπὶ ὥρας στολ- Λάς ᾿4λλ” αὐτὸ εἶναι µία Λεπτοµέ- θεια ποὺ τὴν γνωρίξουν ὅλοι οἳ πο- Λϊται. 4ς ἐλπίσωμεν ὃτι τὸ πακὸν κάποτε δὰ διορθωδῇ. ΛΠΑΝΤΑΧΟΥ. «Εὐπλοεῖτε Σεβασμιώτατε, μετὰ τῶν λοιπῶν ἐντίμων τῆς Πρεσβείας Μελῶν. Βροντοφω- νήσατε ἁττιανταχοῦ στεντορείᾳ τῇ φωνῇ τὰ δίκαιά µας. ἸΑ- γωνισθῆτε σθεναρῶς καὶ θαρ ραλέως. » Τὰ ὡς ἄνω, ὅπως ἴσως νὰ ἀντελήφθησαν οἱ ἀναγνῶσταί μας, ἀποτελοῦν ἁπόσπασμα ἐκ τῆς ὁμιλίας τοῦ κ. Κ. Παυλίδη, διευθυντοῦ τῆς «Φω νῆς τῆς Κύπρου», κατὰ τὴν δέησιν ἥτις προηγήθη τῆς ἆ- ναχωρήσεως τῆς Πρεσβείας μας, ἡ ὁποία καὶ δηµοσιεύε- ται ὁλόκληρος εἰς τὴν ὡς ἄνω συνάδελφον. Ωστε λοιπόν ὁ κ. Κ. Παυ- λίδης, μέλος τοῦ Ἐθναρχικοῦ Συμβουλίου, συμφωνεῖ καὶ αὖ- τὸς µαζί µας ὅτι ἡ Πρεσβεία μας πρέπει νὰ Βροντοφωνήσῃ τὰ δίκαιά µας... ἁπανταχοῦ Χαίρομεν εἰλικρινῶς διότι Βλέπομεν ὅτι μερικἁ μέχρι σήμερον καθυστερηµένα μέ- λη τοῦ Ἐθναρχικοῦ Συµβου- λίου ἀνανήπτουν καὶ άντιλαμ βάνονται τὸ ὀρθὸν καὶ τὸ ἔπι- βεβλημένον. Τοῦτο εἶναι εἷς καλὸς οἰωνός. ΔΩΡΟΝ ΑΔΩΡΟΝ! ᾿Ακούομεν πολλὰ παράπο- να ἐκ µέρους ἀποστράτων διὰ τὰς πολλὰς δυσκολίας καὶ κωλυσιεργίας αἱ ὁποῖαι σημειώνονται εἰς τὸ ζήτημα τῆς παραχωρήσεως τοῦ πο- σοῦ τῶν ᾖΤ5 λιρῶν, αἴἵτινες δίδονται εἰς αὐτούς ὑπὸ ᾖτύ- πον ἐκτάκτου βοηθήµατος, Νομίζοµεν ὅτι οἱ ἁρμόδιοι ἔχουν καθῆκον νὰ λάβουν σοβαρῶς ὑπ ὄψιν τὰ ὥς ἄ- νω παράπονα, τὰ ὁποῖχ εὖ- ρίσκοµεν πλήρως δικαιολο- γηµένα. Διότι, ἄλλωστε, οἵ- αδήποτε καθυστέρησις ζημιώ: νει τὸν σκοπὸν διά τὸν ὁποῖ- ον παραχωρεῖται τὸ ὡς ἄνω ἐπίδομα καὶ καθιστᾷ τοῦτο. δῶρον ἄδωώρον! Πώλησις οἰκίας Πωλεῖται οἰκειοθελῶς οἰκία ἀποτελουμένη ἐκ 5 δωματίων, ἡλιακοῦ, αὐλῆς κλπ., ἐν τῇ ὁδῷ Περικλέους, πλησίον τοῦ «Ἑλληνικοῦ Κέντρου», κα- τάλληλος νὰ μετατραπῇ, εἰς γραφεῖα καὶ μαγαζιά, Εγ- γραφοι προσφοραὶ γίνονται δεκταὶ μέχρι τοῦ τέλους Νο- εµβρίου, ὁπότε καὶ ἡ οἰκία θὰ πωληθῇ εἰς τὸν ἀνώτερον πλειοδότην, ἐἑάν ἡ τιμὴ εἶναι συμφέρουσα. ᾽Αλεξανδρῆς Σοφοκλέους Ἑλληνικὸν ἵέντρον -ο ΑΡΧΙΑΝΤΑΡΤΗΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΛΟΒΔΙΝΟΣΝ 19 (Ρ.)- Ὁ ἐν ᾿Αθήναις ἀνταποκριτὴς τοῦ Ρέουτερκ. Χαίηγκ Βίκολσον τηλεγραφεῖ ἐκ Θεσσαλονίκης δτι αν πψηλάντης, εἶναι ὃ ἀρχηγὸς τῶν Ἑλλήνων ὢν, ὅστις ἵδρυσε τὴν «ἐλευθ Ἑλλάδος, ς ρ ἳ ἐραν περιοχἠν» τῆς Β. Ὁ ᾿Ὑψηλάντης βοηθούμενος ὑπὸ τοῦ ὑπολοχαγοῦ Σα- νούλη ὠργάνωσε τοὺς ἄνδρας του εἰς αὐτηρῶς στρατιωτι- κούς σχηματισμούς, μὲ ἀρχηγεῖον ἑδρεῦον εἰς τὴν Δ. Μα- κεδονίαν καὶ τοῦ ὁποίου ἡ δικαιοδοσία φθάνει μέχρι τοῦ βορείου τμήματος τῆς Κενιρικῆς Ἑλλάδος. Εἰς τὰς ᾿Αθή- νας θεωροῦν ὡς τὴν «χειροτέραν ἀνταρτοκρατουμένην πε- ριοχήν» ἐκείνην, ἥτις εὑρίσκεται ὑπὸ τὴν κυριαρχίαν τοῦ Ὑψηλάντη, ὋὉ Ὑψηλάντης ἀπεφάσισε τελευταίως νὰ αὐξή- σῃ τὰς δυνάµεις του μὲ ἔντυπον προπαγάνδαν καί ἔρριψε τὸ σύνθημα πρὸς τοὺς χωρικούς, στρατιώτας καὶ χωροφύ- λακας: «Ὁ δρόμος εἰς τὰ βουνά εἶναι ἀνοικτός». Οἱ ἀντάρται περιποιοῦνται τοὺς τραυματίας των εἰς νοσοκομεῖα ποὺ ἵδρυσαν ἐπὶ τῶν βουνῶν. Εἰς ταῦτα ὑπη- ρετοῦν ἐπιστρατευμένοι ἱατροί. Ἐπὶ τῶν τάφων τῶν νε- κρῶν των τοποθετοῦν πάντοτε ἕνα ξύλινον σταυρόν. Λέγε” ται ὅτι τελευταίως ἔφοντ ύθησαν δύο ἐκ τῶν ἡγετῶν τῶν ἀνταρτῶν, οἱ Μπαρούτας καὶ ὁ «Κόκκινος», τοὺ ὁποίου τὸ πρανματικὸν ὄνομα ἧτο Κοβέντζης. ΤΑ ΣΚΑΝΛΑΛΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ὉΟ κ. Θ. Δέρβης ἠλάττωσε τὴν ἰδικήν του φορολογίαν καὶ τῶν συγγενῶντου]! τοῦ κ. Θ. Ὑπὸ πολυαρίθµων πολιτῶν Λευκώσίας ἑτοιμάζονται ὅπως ὑποβληθοῦν πρὸς τὴν Διοίκη- σιν ἐἑνστάσεις διὰ τὴν κοµµα- τικῶς σκανδαλώδη κατανομὴν τῆς σχολικῆς φορολογίας, ἡἥ- τις ἐγένετο ὑπὸ τοῦ προέ- δρου τῆς Ἐφορείας κ. Θεμ. Δέρβη. Ἐκφράζονται ἐπίσης σφο- δρότατα παράπονα διὰ τὸ γε- γονὸς ὅτι διὰ τῆς ὡς ἄνω κατανομῆς, φορολογοῦνται βαρύτατα ἑκατοντάδες προ: σώπων ἀνηκόντων εἰς τὰς πιωχὰς ἐργατικὰς καὶ ὑπαλ- ληλικὰς τάξεις, συμµπεριλαμ- βανοµένων καὶ τῶν κύυβερνη- τικῶν ὑπαλλήλων, ἑλατττώνε- ται δὲ σηµαντικώτατα ἡ φορο- λογία πολλῶν πλουσίων ἤ κα- λῶς εὐπορούντων πολιτῶν καθὼς καὶ τῶν διαφόρων προσωπικῶν φίλων ἤ µπρά- Τὸ τί γίνεται σὲ κάδε. παράσταση τοῦ ΝΕΟΥ ΛΥΡΙΚΟΥ δὲν περιγράφεται ! Μὲ ἀφάνταστο ἔνθουσι- ασμὸ ὁ κόσμος χειροκρο: τεῖ κι ἀπολαμβάνει τὴν περίφηµη κοινωνικἡ καὶ ὁραματικὴἡὴ ὀπερέττα τοῦ ΖΑΧΟΥ ΘΑΝΟΥ 110 ΠΛΙΛΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Σήµερον Τρίτην ὥρα 9 μ.μ. ἡ Ίτη Πανηγυρικὴ Παράσταση. ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ πωλοῦνται στὸ Φαρμακεῖο Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ τηλέφ. 438. Αὔριο στἠ Λάρνακα Δυὸ πανηγυρικὲς παραστάσεις στὸ «ΣΑΛΟΒΝ ΡΟΖ» βων τοῦ κόμματος Δέρβη, προέδρου τῆς ΤἘφο- ρείας καὶ δράστου τῶν κα- ταλόγων. Χαρακτηριστικώτα ον εἶναι ὃτι καὶ αὐτὸς ὁ ἴδιος ὁ κ. Δέρβης ἔσπευ ε νὰ ὑποβιβά- σῃ τὸν σχολικὀν του Φφόρον ἀπὸ λιρ. 22 εἰς λιρ. 18, τὸ αὐτὸ δὲ ἔπραξε καὶ διὰ τοὺς διαφόρους συγγενεῖς του ὡς λ.χ. εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ γαμβροῦ του κ. Κώστα Θεο- δοσιάδου, γνωστοῦ μεγαλο: κτηµαιίου καὶ δανειστοῦ, τοῦ ὁποίου τὸν φόρον ὑπεβίβασεν ἀπὸ λιρ. 4 εἰς λιρ. 2. Κατώτέρω δημοσιεύοµεν με ρικὰς ἀπὸ τὰς ἐπενεχθείσας ὑπὸ τοῦ κ. Δέρβη ἐλαττώ- σεις τῆς Φορολογίας: Γιαν- νάκης Κωνστοντίνου ἔμπορος, ἀπὸ λ.5 εἰς 2σελ. Πέτρος Α- λωνεύτης ἀπὸ λ. 12 εἰς λ. 7, Κυριάκος ᾿Απέγητος ἀπὸ λ.70 εἰς λ.40, ᾿Ανδρέας ᾿,ραοῦζος ἀπὸ λ. 8 εἰς λ. 5, Χριστ. Γε- ωργιάδης ἀπὸ λ.40 εἰς λὸ9.10.0, Μ. Γεωργιάδης ἀπὸ λ.12 εἰς λ.7, Αντώνιος Ἰνδιάνος ἀπὸ λ. 7, εἰς λ. 2, Ὄθων Μυριακίδης ᾱ- πὸ λ. 5 εἷς λ. 3, Ματθαῖος Κωνσταντινίδης (σχ. ἔφορος) ἀπὸ λ. 17 εἰς λ. 12, Κυριά- κος Μαρκίδης ἀπὸ λ. 21--10 --0, εἰς λ. 12, Κώστας Πικῆς ἀπὸ λ. 30 εἰς λ. 14, Θρασύβ. Τρύφων ἀπὸ λ. 45 εἰς λ. 26, Στ. Τρύφων ἀπὸ λ. 30 εἰς λ. 19, Χριστάκης ΧἈριστοφίδης ἀπὸ λ. 65 εἰς λ. 30, ᾿ἸΑχιλ- λεὺς Αἰμιλιανίδης ἀπὸ λ. 9 εἰς λ. 7. Σημειωτέον ὅτι ἑκατοιτά- δων ἄλλων πτωχῶν βιοπα- λαιστῶν, ἐργατῶν, ὑπαλλή- λων καὶ τυχὸν εὐπορούντων ἀντιπόλων τοῦ κ. Δέρβη ἡ Φορολογία ηὐξήθη ἢ παρέµει- νεν ἡ ἰδία. ΔΕΝ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΟΣ ΗΓΕΤΗΣ ΛΟΒΝΔΙΝΟΝ, 19. ᾖ(Ρ.--τΤὸ Βουλγαρικὸν Πρακτορεῖον δι- έψευσε τὸ λεχθὲν ἐν τῇ ᾽Αγ- γλικῃ Βουλῇ ὅτι δῆθεν συνε- λήφθη ὁ κ. Λουτσέβ, ἡγέτης τῆς ἀντιπολιτευομένης πτέ- ρυγος τοῦ Βευλγαρικοῦ σο- σιαλιστικοῦ κόμματος. Οὗτος ἐκλήθη ἁπλῶς διὰ νὰ ἁπαν- τήσῃ εἰς τὰς καταγγελίας ὅτι ἔστειλεν εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ψευδεῖς εἰδήσεις. Ομρα ο τἳἹ ΛΛ. ΝΕΛΙ ΤΑΡΑΧΔΙ ΕΝ ΚΑ ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΠΠος ΑΛΑ ΡΟΝ 19 (0. .--Οἳ φοιπηταὶ κατῆλθον κεἷς γέάς διαδηλώσεις ζητοῦντες παραίτησι! τοῦ Φίδκυ πα σᾶ. 4ύοω τράμ ἐπυσπολήδήσαν καὶ ἡ ἀστυνωμία ἔλι- ὑοβυλήδη κατὰ τὴν διάοφκειαν ταραχῶν εἰς ἁπόσιασιν ᾿4οχηγείον Φηύ ὑαρλῶν ἁπὸ τοῦ Ηρεττ. ᾿Εκφράζον- ται φόβοι γέων ταραχῶν. ο τι ΜΜΡΗΙ [ή ΝΤΙΠ ΜΙΛΗΤΗ ΜΕΡΗ ἡ ΜΠΙΙ ΠΗΜΙΗΙΗ Πν Τμ ΠΙΟ ΤΠ ΝΙΗΙ ΛΟΝΔΙΟΝ 19 (Ρ.)- Το ψήφισμα τῶν «ἐπαναστα: τῶν» ἐργατικῶν βουλευτῶν διὰ τοῦ ὁποίου ἐπεκρίνε: το ἡ ἐξωτερική πολιτικἡ τῆς Κυβερνήσεως ἀπερρίφθη ψὲς ὑπὸ τῆς Βουλῆς διὰ 353 ψήφων ἔναντι οὐδεμιᾶς. Οἱ ὑποβαλόντες τὸ ψήφισμα βουλευταὶ ἀπέσχον τῆς ψηφοφορίας. Ἡ τροποποίησις εἰς τὸν λόγον τοῦ θρόνου ἡ ὁ- ποβληθεῖσα ὑπὸ ὁμάδος ἐκ τῶν «ἐπαναστατῶν» βου- λευτῶν, διὰ τῆς ὁποίας ἐπεκρίνετο ἡ κυβερνητικὴ πολιτικὴ ἐπὶ τῆς στρατολογίας ἀπερρίφθη ἐπίσης ἐν τῇ Βουλῇ διὰ ψήφων 320---5 ὃν Πρὸ τῆς ψηφοφορίας ὁ πρωθυπουργὸς κ. ᾽Αιτλῆ ἔλαβε τὸν λόγον, εἰπὼν ὅτι εἶναι ἀναληθὲς ὅτι ἡ Κυβέρνησίς του εἶναι ὄργανον τῆς ᾽Αμερικῆς καὶ δὲν συνεργάζεται μετὰ τῆς Σο0β. Ενώσεως. «Δὲν ζητοῦμεν, ἑτόνισεν' ἀποκλειστικὴν ᾽Αγγλοαμερικανικὴν συμµαχίαν, ἀλλά ἐπιθυμοῦμεν παγκόὀ- σµιον συνεργασίαν. Δὲν ζητοῦμεν τὸν σχηματισμὸν ἀντιτι- θεµένων ὁμάδων τῆς. ἀνατολῆς, τῆς δύσεως ἢ τοῦ κέντρου, ἀλλὰ εἴμεθα ὑπὲρ τῆς δημιουργίας Ἠνωμ. Ἐθνῶν (ζητω- κραυγαί/. Ὑπάρχουν πολλὰ ζητήματα, διὰ τὰ ὁποῖα διαφω- νοῦμεν μετὰ τῶν Ἠνωμ. Πολιτειῶν καὶ τῆς Σοβ. Ενώσεως. Οὐδεὶς εἶναι τόσον ἀνόητος ὥστε νὰ ὑποθέσῃ ὅτι ἡ Βρεττανία δύναται νὰ ἀναμετρηθῇ εἷς ἐξοπλισμοὺς εἴτε ἐναντίον τῆς Σοβ Ρωσσίας εἴτε τῶν Ἠνωμ. Πολιτειῶν. Μὲ τὸ νομοσχέδιον περὶ στρατολονίας λαμβάνοµεν ἁπλῶς πρό- νοιαν διὰ τὴν κανονικήν µας ἄμυναν». Ὁ κ. ᾽Ατιλῆ κατέληξεν ὡς ἑξῆς : «Κατὰ τὴν γνώµην μου ὁ κ. Μπέβιν ἐκτελεῖ πιστῶς τὴν πολιτικὴν τῆς Κυβερ- νήσεως καὶ διερµην εύει τὰς ἀπόψεις τοῦ κόμματός μας, τὸ ὁποῖον εἶναι σοσιαλιστικὸν καὶ δημοκρατικὸν καὶ ζητεῖ νὰ ἐξυπηρετῇ παντοῦ τὴν ὑπόθεσιν τοῦ λαοῦ». ΜλΙΗΣ ΤΙ ΤΗ ΙΙ ΤΙ “ΠΝ’ ΔΟΝΑΙΝΟΠΝ 19 (2Ρ.)--Ο ἀρχηγὸς τοῦ Γαλλικοῦ κοµµυονι- στικοῦ κόμματος κ. Μωρὶς Τορὲξ ἔδωσε συνέντευξιν πρὸς τὸν ἓν Παρισίοις ἀνταποκριτὴν τῶν «Τάιμς» ἐπὶ τῆς ἐσωτερικῆς καὶ ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τοῦ κόμματός του. αΤὸ κσμμουνιστικὸν κόμμα, εἶσπε, δὰ ἐργασδῇ ὑπὲρ στενω- τέρας φιλίας μετὰ τῆς ᾽Αγγλίας. ἛἩ εὐγνωμοσύνη τοῦ Γαλλικοῦ λαοῦ μµοιράξεται ἐξ ἴσου σρὸς ὅλους τοὺς συμμάχους. Ἡ πολι- τική µας ὅμως δὲν θὰ κλίνῃ ἀποκλειστικῶς σεθὸς ἕνα σεροσανα- τολιοµόν. Αἱ ἐκλογαὶ ἑτόνωσαν τὸν δημοκρατικὸν χαρακτήρα τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος, τοῦ ὁποίου ἐπιτυχία ὀφείλεται ες τὸ ὅτι δὲν περιωρίσθη εἷς τὰ στενὰ ὅρια ἑνὸς κομμουνιστικοῦ προγράµµατος, ἀλλὰ περιέλαβεν εἲς αὐτὸ ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ προβλήματα τῆς Γαλλίας. ἛἩ ἐξέλιξις τῆς δηµοκβατίας ἐν Γαλλία δεικνύει ὅει ὑπάρ: χουν καὶ ἄλλαι ὁδοί, ἄγονσαι περὸς τὸν σοσιαλισμὸν ἐκτὸς τῆς ἀκολουδουμένης ὑπὸ τῶν Σοβιέι. Η Γαλλία μὲ τὰς µεγάλας παραδόσεις της δὰ ἀκολονδήσῃ τὸν ἰδικόν της δρόμον. Οἱ μομ- μουνισταὺ καὶ οἳ σοσιαλισταὺ σερέσει νὰ συνενωθοῦν, ὑπάρχοι δὲ εὖρὺς δρόµος διὰ τὴν εἴσοδον εἰς τὴν ἔνιαίαν σπαράταξιν οιαὲ στολλῶν καθολικῶν. Οὐδεὶς πόλεμος θὰ γένῃ κατὰ τῆς θρησκείας, ἡ δὲ ἐκπαίδευσις θὰ εὑρίσκεται εἷς τὴν πρώτην γθαμμὴν τῆς σιροσπαθείας τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος». ἡΜΜΝΠΙΜ ΠΡΙΝΙΝΗΤΗΗΙ Συμφωνία εἰς τὴν διοίκησιν τῆς Τεργέστης ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 19 (Ρ.).--Οἱ ὑπουργοὶ τῶν ἐξωτερι- κῶν κατέληξαν ψὲς εἰς βασικὴν συμφωνίαν διὰ τὰς σχέσεις τοῦ διευθυντοῦ τῆς ἀστυνομίας Τεργέστης μετὰ τοῦ Διοικητοῦ τῆς πόλεως. 'Ο διευθυντὴς τῆς ἀστυνομίας θὰ ἐκλέγεται ὑπὸ τοῦ Συµβουλίου τῆς διοικήσεως. Κατὰ τὴν ἐν λόγῳ συνεδρίαν, ἥτις διήρκεσε 3 ὤ- ρας, δὲν κατέληξαν εἰς συμφωνίαν διὰ τὸ ζήτημα τοῦ βέτο. Ὁ κ. Μολότωφ ὑπερημύνθη τοῦ συστήµατος τοῦ βέτο εἰπὼν ὅτι οὐδεὶς κατηχράσθη τοῦ δικαιώματος τούτου εἰς τὸ Σ. ᾿Ασφαλείας. «Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβο- λία ἑτόνισεν, ὅτι ἡ Κούβα καὶ ἡ Αὐστραλία, αἱ ὁ- ποῖαι ζητοῦν τὴν κατάργησίν του ἐνθαρρύνοντσι ὑπὸ μερικῶν ἄλλων ἀντιπροσωπειῶν». Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ [ ΜΝΙΜΙΙΙ ΝΙΗΜΙΝ ἳ ΗΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 19 (Ρ.)--“Ο οαδιοσταθμὸς τῆς ᾿Αγ- κπύρας μετέδωσεν εἴδησιν ἐκ τῆς δυτικῆς Μαμεδονία ὅτι οἳ Ἕλληνες ἐπαναστάται κατέλαβον 10 χωρί” κατὰ τὰς µάχας τοῦ τελευταίου διηµέρου μετὰ τῶ, κυβερνητικῶν στρατευμάτῶν. “Ὁ αὐτὸς θαδιοσταθμὸ- µετέδωσεν ὅτι ἀνεκαλύφδησαν 300 πυροβόλα ἐντὸς ἑργοστασίου πλησίον τοῦ Πειραιῶς καὶ ὅτι διενηογή φησαν συλλήψεις. ᾿Επιβεβαιοῦται ὅτι ὁ στρατηγὸ. Σαράφης ἐνετοπίσθη εἷς µίαν τῶν 'Ελληνικῶν νήσων ἡ ΜΙΝΙ ΜΗ ΧΙΗΡΛΤΙΠΙΣ ΤΙ ΕΙΡ Πρι ΜΟΣΧΑ, 19 (Ρ.)--'Οο στρατάρχης Κονίεφ διωρίσθη ἄρχι- στράτηγος ταῦ ᾿Ερυδροῦ στρατοῦ εἰς ἀντικατάστασιν τοῦ σερα: τάρχου Ζούκωφ. “ὍὉ νέος διοθισμὸς ἔγινε γνωστὸς ματὰ τὴν διάρκειαν γυμνασίων τῶν φοιτητῶν τῆς ἀκαδημίας Φροῦντζε, ἤ ὁποία εἶναι ἢ ἀνωτέρα στρατιωτικὴ σχολὴ τῆς 2Σοβ. Ἑώσεως, “Ο Κονίεφ ἦτο διοικητὴς τοῦ Άου Οὐκρανικοῦ μετώπου κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πολέμον. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 19 (Ρ)--Εἷς Βρεττανὸς ἀξιωμα- τικὸς ἐφονεύθη καὶ ἕτερο ἐτραυματίσθη µψὲς πλησίον τῆς Λήδδας κατὰ τὴν διάρκειαν ἐκκαθαρί- σεως ναρκῶν. ᾿Εφονεύθησαν ἐπίσης 14 Βρεττανοί στρατιῶται καὶ ἀστυνομικοὶ καὶ ἕτεροι 29 ἐτραυματί- σθησαν. Τρίτη 19 Νοεμβρίου 1946 ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟΝ ΣΚΑΝΛΑΛΟΝ ΕΝΟΠΙΟΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΛ) ΙΝΙ ΙΙ ΙΙ ΕΜΜ ΜΙΤ Ρωσσοεθραῖος ἐκ Χαρμπίὶν γίνεται Ἕλλην καὶ στέλλεται εἰς τὴν ᾽Αμερικήν | ΤΟΝ ΣΥΝΕΣΤΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ κ. ΓΟΝΑΤΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ “ΣΟΒΑΡΟ Ι’ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ ΑΘΗΜΝΑΙ 16 Μοεμβρίου. Εἰς τὴν Βουλὴν ἀπεκα: λύφθησαν Χχθὲς µμερικαὶ πτυχαὶ ἑνὸς κυβερνητικοῦ σκανδάλου, πράγματι µυ- θιστορηματικῶν διαστάσε: ων. Ὁ ὑπουργὸς τῶν Δημο: σίων Ἔργων κ. Σ. Γονα- τᾶς, προεδρεύων πρὸ µη- νῶν τῆς ἑλληνικῆς κυβερ: νήσεως, ἐχορήγησεν εἰς ὕποπτον ὑποκείμενον τὴν ἑλληνικὴν ἰθαγένειαν καὶ εἰδικὸν ὑπηρεσιακὸν δια- βατήριον µεταβάσεως εἰς τὴν ᾽Αμερικὴν ὑπὸ τὸν τί- τλον τοῦ οἰκονομικοῦ συµ βούλου. Τὸ ἄτομον αὐτὸ φέρει τὸ ὄνομα ΠΜικόλαος Ρεϊζίνης, ἀλλ᾽ εἰς τοὺς μαύρους πίνακας τῶν δι- εθνῶν ἀατυνομικῶν ἀνα- φέρεται ὡς Ἰσαὰκ Ρεῖϊζίν. ᾿Αγνοεῖ τελείως τὴν ἕλ- ληνικήν. Κατὰ τὴν ἀστυνομίαν ναρκωτικῶν τοῦ Λονδί- νου, ὁ Ἰσαὰκ Ρεϊζὶν εἶναι Εβραῖος λευκορῶσσος. Αἱ μυστικαὶ ἀμερικανικαὶ ὁ- πηρεσίαι τὸν καταγγέλ- λουν ὡς ἀνεπιθύμητον εἰς τὴν ᾽Αμερικὴν, διότι διαρ- κοῦντος τοῦ πολέμου σὺν- ειργάσθη στενῶς μὲ τοὺς Ἰάπωνας, μετακινούµενος μὲ ἰαπωνικὰ στρατιωτικὰ ἀεροπλάνα καὶ πλουτίσας τότε. Ὡς, εἶπεν ὁ κ. Γονατᾶς, ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἔχει δύο τεράστια ἐργοστάσια ἁἀμυλοζακχάρεως εἰς Σαγ: κἁάην, δύο γαιανθρακώρυ- χεῖα εἰς Μαντζουρίαν, εἷ- ναι συνεταῖρος εἰς τρία µεγάλα ἑἐργοστάσια κα- τασκευῆς ἀεροπλάνων συγκοινωνίας καὶ διατη- ρεῖ µεγάλον ἐμπορικὸν οἶκον γουναρικῶν εἰς τὴν ᾽Αμερικήν. ΄'ΗἨλθεν εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐπιβαίνων ἰδικοῦ τού ἀεροπλάνου. Ὁ κ. Γονατᾶς προσέθεσεν ὅτι τοῦ τὸν συνέστησαν σοβα- ροὶ βιομήχανοι. Κατά τὸν ἐν Τιέν--Τσὶν, πρόξενον τῆς Ἑλλάδος, ὁ Πικόλα- ος Ρεϊζίνης ἤ Ἰσαὰκ Ρεἵ- ζὶν ἔδειξε διαρκοῦντος τοῦ πολέμου ἀνθελληνι- κὴν στάσιν, ἀρνηθεὶς νὰ φέρῃ τὸ ἰδιαίτερον διακρι: τικὸν τῶν Ἑλλήνων: Εἰς τὸν ἄνθρωπον αὐτὸν ἐδό- θη ἐντὸς 10 ἡμερῶν ἡ ἑλ- ληνικἡ ἰθαγένεια καὶ εἰδι- κὸν ὑπηρεσιακὸν διαβατή: ριον, δι ᾽Αμερικήν. Ἐπὶ τοῦ σκανδαλώδους τούτου θέµατος, ὁ βου- λευτὴς Θεσσαλονίκης κ. Α. Κώστόπουλος, ὑπέβα: λεν ἐπερώτησιν εἰς τὴν Βουλὴν πρὸς τὸν κ. πρώ- θυπουργὸν καὶ τὸν κ. Γο- νατᾶν. 'Π ἐπερώτησις συ- νεζητήθη χθὲς καὶ κατὰ τὴν συζήτησιν ᾖἦλθον εἰς φῶς ἀπίστευτα στοιχεῖα, Ἐδημιουργήθη ἀτμόσφαι ρα ἐκτάκτως καταθλιπτι- κἡ διὰ τὴν Κυβέρνησιν. Ὁ κ. πρωθυπουργὸς ἀπὸ ἑ- νὸς σηµείου τῆς συζητή: σεως ἐγκατέλειψε τὴν αἴ- εἰς διαφόρους ΕΦΘΑΣΑΝ Βελούδα ἐπίπλων μεταξωτά ιχρωματισμοὺς στὀ κατάστημα ΙΛΕΟΝΙΛΑ ΣΤΑΥΡΑΚΗ θουσαν τῶν συνεδριάσεων μὲ ἐπανεμφανισθεί. “Ὁ κ. Γονατᾶς ἐν καταφανεῖ ἀμηχανίᾳ, ἀπήντησε δι᾽ ἐλαχίστων ὑπεραμυνθεὶς τῆς ἐνεργείας του, πρᾶγ- µα τὸ ὁποῖον ἐπέτεινε τὴν ὀδυνηρὰν ἐντύπωσιν. Διότι ὁ κ. Γονατᾶς ἐπέ- µεινε νὰ θεωρῇ ὀρθὴν τὴν πρᾶξίν του καὶ ἀφοῦ ἡλ- θον εἰς φῶς τὰ ἐπίσημα ἔγγραφα τὰ ἀποδεικνύον- τα τὸ ἠθικὸν ποιὸν τοῦ ἐν λόγῳ ἀτόμου. Σημειωτέον ὅτι κατά τὴν διεξαχθεῖσαν ἐν τῇ Βουλῇ συζήτησιν ἀνεκοι- νώθησαν πληροφορίαι τοῦ ᾽Αμερικανικοῦ προξενείου ὅτι ὁ Ρε]ζὶν εἶχε κατὰ τὸ παρελθὸν ἀναμιχθῇ εἰς παρανόµους σκοτεινὰς διε θνεῖς ἐπιχειρήσεις, Φφυλα- κισθεὶς ἐπανειλημμένως. -ΗΚΥΡΩΣΕ Τ0 ΔΙΛΒΑΤΗΡΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 17.--'Ὁ δηµι- ουργηθεὶς θόρυβος ἐξ ἆ- Φφορμῆς τοῦ σκανδάλου ρεϊζὶν ἐξηνάγκασε τὴν κυ: βέρνησιν νὰ προβῇ εἰς ἀ- κύρωσιν τοῦ χορηγηθέντος εἰς αὐτὸν εἰδικοῦ διαβα- τηρίου. Τὴν ἐντολὴν πρὸς ἀκύρωσιν εἰς τὰς ἁρμοδί- ας ὑπηρεσίας τοῦ ὑπουρ: γεἰου ἐξωτερικων ἔδωσεν ὁ πρόεδρος τῆς κυβερνήσεώς κ. Τσαλδάρης. Ἐρωτηθεὶς τὴν ἑσπέραν ὁ κ. Τσαλδάρης, ποίαν πε: ραιτέρω συνέἐχειαν θὰ ἕ- χῃ τὸ ζήτημα Ρεῖζὶν, ἀπήν- τησεν ὅτι οὔτε δι᾽ αὐτὸν οὔτε διὰ τὸν κ. Γονατᾶν ὑπάρχει ζήτημα ῥΡεἴϊζὶν. Πάντως, προσέθεσεν, ἡ ὁ- πόθεσις Ρεϊζίν παραμένει ἐν ἐκκρεμότητι μέχρι πέ- ρατος τῆς διεξαχθησοµέ- γης εἰς ιὴν Ῥουλὴν συζη- τήσεως. Ἡ ἐνέργεια τοῦ κ. πρω θυπουργοῦ ν᾿ ἀκυρώσῃ τὸ διαβατήριον τοῦ Ρεϊζὶν χωρὶς προηγουμένην συνεν νόησιν μὲ τὸν κ. Γονατᾶν, προεκάλεσε τὴν μῆνιν τοῦ τελευταίου. Οὕτω, παρὸ τὰς καθησυχαστικἁς δηλώ: σεις τοῦ κ. Τσαλξάρη, Υε- γονὸς εἶναι ὅτι ὁ κ. Γονα- τὰς ἐξεδήλωσε σαφῶς τὴν δυσαρέσκειάν του διὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κ. πρὠωθυ: πουργοῦ, τόσον διὰ τῆς μὴ προσελεύσεώς του εἰς τὴν Βουλὴν, ὅσον καὶ διά τῆς προσελεύσεώς του μόλις περὶ τὸ τέλος τῆς συσκέ- Ψεως τῶν πολιτικῶν ἀρ: χηγῶν. Οἱ πολιτικοὶ κύκλοι σχο- λιάζοντες τὴν ἀκύρωσιν τοῦ δισβατηρίου τοῦ Ῥεῖ- ζἶν, ἑτόνιζον ὅτι ἡ ἀκύρω: σις αὕτη ἀφ᾿ ἑνὸς μὲν δὲν ἁπαλλάσσει τὴν κυβέρνη- σιν τῶν εὐθυνῶν διἀ τὸ σκάνδαλον, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲν ἀφίνει πλήρως ἐκτεθειμέ: νον τὸν κ. Γονατᾶν, ὁ ὁ- ποῖος εἶχεν ἀναλάβει ὅ- λόκληρον τὸ βάρος τῶν εὐθυνῶν διὰ τὴν χορήγη- σιν τοῦ εἰδικοῦ διαβατη- ρίου. πα χ αν κ ΗΛΩΕ ΦΟΡΟΣ ΈκὐοΣ ᾽Αθηναϊκὴ χρονογραφία Ἡ ναυμαχία --ΒΝαυμαχία ναυάρχων,παµ”- Φφίλτατοι, μᾶς εἶπε ὁ Κλεό- βουλος. Δύο ναύαρχοι σωγ- κρούονται εἰς τὴν πλατεῖαν Κλαυθμῶνος. Κλάψατε µάνναι ξιὰ παιδιὰ καὶ τέκνα διὰ µαννάδας! --τΤί ἀκριβῶς αν συμβαίνει, «λε } όβουλε ρωτήσα- µε τὸν ἤρωά µας. --Δὲν τὰ ἐμά- θατε, παμφίλτα- του Ὁ εἷς ναύ- αρχος ἀνύψωσεν τὸ σῆμα του ἐπὶ τοῦ ὑπουργείου τῶν Ναυτικῶν: «Ἐκκαθάρισις” τῶν ἀνεπιθυμή- των ἀξιωματικῶν». Αὐτὸ εἶνε τὸ σῆμα τοῦ ναυάρχου καὶ τὸ σῆμα κατατεθὲν τῆς παρού- σης κυβερνήσεως. Αλλ᾽ ἀπὸ µίαν πάροδον ὁδηνοῦσαν εἰς τὸ ὑπουργεῖον ἐνεφανίσθη... ὑποβρύχιον! --τί ὑποβρύχιο: -- Ὁ ἕτερος ναύαρχος, ὅστις ἠθέλησεν ὑποβρυχίως νὰ τορ- πιλλίσει τὸν πρῶτον καὶ τοῦ ἐξαμόλυσεν ὡς τορπίλλην τὴν ἑξῆς κατηγορίαν: «Εἶσαι ἀνάξιος». Αὐτὸ ἢῆτο, παμφίλ- τατοι! Οἱ ναύαρχοι ἔδωσαν παρευθέως τὸ σύνθημα τῆς ναυμαχίσς μὲ τὴν ἱστορικὴν διατανήἠν. --Καμαρῶτο, τὴν λεκάνην! :-Κατέφθασαν οἱ καμαρῶ τοι μὲ τὰς λεκάνας καὶ οἱ ναύαρχοι ἢρχισαν νὰἁ... ἑξε- μοῦν ὕβρεις ἐναντίον ἀλλή- λ λ 6” ών: --Εἶσαι ᾱ-. άξιος! --Ἐσὺ εἶσαι ἀνάξιος! --ἔἶἴσαι ναύαρχος τῶν κάρ- ρων καὶ δὲν γνωρίζεις οὔτε κολύμβι. Αν σὲ ρίψουν εἰς τὴν θάλασσαν, θὰ πατώσεις. --Ἔσὺ δὲν πατώνεις, διότι εἶσαι... φελός! »Καὶ τότε ἡ ναυμαχία ἔ- φθασεν εἰς τὸ κατακὀρυφὀν της καὶ ἐτέθησαν εἰς Χχρῆσιν τὰ βαρέα ὅπλα: --Εἶσαι προδότης! --'Εγὼ, βρὲ τιποτένιε --Ἔσύ! Στὴν κατοχὴ δὲν ἦλθες εἰς τὴν Μέσην ᾿Ανατο: λἠν, ἀλλ᾽ ἐκάθησες εἰς τὸν οἶκον σου καὶ ἔκαμνες ἐμπό- ριον κονσερβῶν. Ναύαρχε τῆς κονσέρβας! --Σὲ καλῶ εἰς μονομαχίαν! Ἐλθὲ νὰ ἀναμετρηθῶμεν εἰς τὸ πεδίον τῆς τιμῆς. »Κκαὶ ϐθ᾽ ἀναμετρηθῶσιν, παμφίλτατοι. Θ᾽ ἁγοράσωσιν καὶ οἱ δύο κονσέρβας καὶ θὰ 1990090 9099909 9999999990 θ99Φφ9φοοοοοοοφοοοΦοοὐφΦοφΦοθθόὀθοθοθθθς Τὸ Δονδῖνον ἐσκανδαλίσδη Ἡ κόρη τοῦ Τσέρτσιλ γίνεται καὶ πάλιν ἠθοποιὸς... ΛΟΝΔΙΝΟΝ. Νοέμβριος--Ἡ μὶς Σάρα Τσέρτσιλ, ἡ περι βόητη κόρη τοῦ Βρεττανοῦ ἀρχηγοῦ τῶν Συντηρητικῶν, ποὺ πηδάει ἀπ᾿ τὸ παλκοσέ: γικο τῶν μιοῦζικ χὼλλ τοῦ Μπροντγουαίη στὶς δεξιώσεις διεθνῶν διασκέψεων, ξάφνια- σε πάλι τοὺς σκληροιράχη- λους ὁπαδοὺς τοὺ πατέρα της. Καὶ τὴ φορὰ αὐτή χω: ρὶς ν᾿ ἀκούσει κανέναν χώ- ρὶς νὰ συγκινηθεῖ ἀπὸ παρα” κλήσεις καὶ ἀπειλές, ἡ Σάρα τὴν ἴδια µάλιστα στιγμἡ ποὺ ὅ πατέρας της τὴν προξέ- νευε μὲ τὸν ἀντιβασιλέα Μά- ρολο καὶ τὴν προόριζε γιὰ βασίλισσα τοῦ Βελγίου, ἐπῆ- ρε τὴν πιὸ τολμηρή, τὴν πιὸ ἐξωφρενικὴ ἀπόφαση: Νάὰ βγεῖ στὸν κινηματογράφο, νὰ ἐξελεχθεῖ σὲ «στάρ» ἵαὶ ἅμ᾽ ἔπος ἅμ᾽ ἔργον. ΄Ἠλθε σὲ ἐπαφὴ καὶ ὑπέγραψε µά- λιστα συμβόλαιο-- ἕναντι φὺ- σικά, μεγάλης ἁμοιβῆς--μὲ Ἰταλικὸ κινηματογραφικὸ στούντιο, Θὰ γυρίσει τὴν ται- γία «Ἡτάνιελ Κούρτις». Τὸ «πραξικόπηµα», ὅπως χαρακτηρίζεται ἡ ἐνέργειά της, προκάλεσε γενικὴ ἆνα- στάτωση στὴ βρεττανικὴ ἀρι: στοκρατία καὶ ἔδωσε λαβή σὲ ἀἁτελείωτο κουτσομπολιό. Οἱ συντηρητικοὶ εἶνε ἀδύνατο νὰ συγχὠρήσουν τὴν ἀτίθαση «ἐπαναστάτρια» καὶ ὁ ἴδιος ὁ κ. Τσέρτσιλ πνέει, γιὰ δεύ- τερη φορὰ, µένεα ἐναντίον της κοὶ ἀπειλεῖ πὠὼς θὰ τὴν κάµει «ἀποπαίδι» του ἄν πραγματοποιήσει τὰ σχέδιά της. Γιὰ ὅλα ὅμως αὐτὰ, τὸ αὖ- τὶ. τῆς Σάρας δὲν ἱδρώνει. Αλλωστε, οὔτε εἶνε ἡ πρώ- τη φορὰ ποὺ πρσγματοποιεῖ μιὰ ἰδιοτροπία της, οὔτε γιὰ πρώτη φορὰ τὴν ἀποκληρώνει ὁ πατέρας της, Ἡ μεγαλύτερη κόρη τοῦ κ. σέρτσιλ πραγματικά εἶναι χαρακτήρας ἀτίθασος. Κατέ- χεται ἀπὸ ἕνα ἀχαλίνωτο καὶ ἀκόρεστο πάθος: Μὰ εἰσπράτ τει χαρτονομίσματα καὶ χει- ροκροτήµατα. Καὶ ἔχει μιὰ φον συναντηθῶσιν εἰς τὸ πεδίον τῆς... τιμῆς τῶν κονσερβῶνὶ Καὶ ὅποιος τὰς πωλήσει πε- ρισσέτερον, θὰ εἶναι ὁ νικη- τής. Γένοιτο! Η ΠΕΒΝΝΑ ἰδεολονία: Τὴν ἱκανοποίηση τῶν ἰδιοτροπιῶν της. Γιὰ τὴν πραγματοποίησή των δὲν δυ- σιτάζει σὲ τίποτε, δὲν στα- ματᾶ µμπρὸς σὲ κανένα φραγμό. Πρὶν ἀπὸ τὸν πόλεμο ἡ Σάρα ἐγκατέλειψε τὸ πατρι: κὀ σπίτι καὶ ἀνέβηκε στὸ μιοῦζικ χώλλ τοῦ Μπρόντγου- αίη τῆς Νέας Ὑόρκης, Παρου σιάστηκε μπρὸς στὸ κατά- πληκτο διεθνὲς κοινὸ τῆς ἆ- μερικανικῆς κοσµουπόλεως ντυμένη κάπως «βαρύτερα» ἀπὸ τοὺς πρὠτοπλάστους ὅ- ταν ἐδιώχθησαν ἀπὸ τὸν πα- ράδεισο. Οἱ ᾽Αμερικανοὶ χειροκρότη: σανμὲ παράφορο ἐνθουσιασμό, μὲ ἀσυγκράτητο πάθος τὴν τολμηρὴ χορεύτρια μὲ τὸ µε: γάλο ὄνομα. Ἡ ἐπιτυχία τῆς Σάρας καὶ ἡ τρελλἠ νυκτε: ρινἠ ζωή της, τὴν ἔκαμαν θρυλική. Ταὐτόχρονα ὅμως ἐπέσυραν κατεπάνω της τοὺς κεραυνοὺς τοῦ κ. Τσέρισιλ. Ἡ Σάρα, σὰν γνήσια ἀπό- γονος Βρεττανῶν κουρσάρων περιφρόνησε τὶς ἀπειλές. “Ὁ πατέρας της τήν καταράσθη- κε, ἡ ἀγγλικὴ ᾿ἀριστοκρατία τὴν ἀπεκήρυξε καὶ ἡ ἀπάν- τηση τῆς Σάρας ἦταν ὁ γά: µος της μὲ τὸν ἠθοποιὸ Βἰκ ὌΟλιβερ. Τὸ ἕνα δηλαδὴ σκάν’ δαλο διαδέχεται ἄλλο βαρύ- τερο. Ἡ ἔκρηξη τοῦ πολέμου καὶ ἡ δεινἡ θέση στὴν ὁποία πε- ριῆλθε ἡ Μεγάλη Βρεττανία εἶχε ἀπεφασιστικὴ ἐπίδραση καὶ στὴ Σάρα. Πῆρε διαζύ: γιο ἀπὸ τὸν ἄνδρα της καὶ συμφιλιώθηκε μὲ τὸν πατέρα της. Σ’᾽ ὅλη τὴ διάρκεια τοῦ πολέμου ἡ Σάρα ἧἎταν ἡ σκιά τοῦ Τσέρτσιλ. Τὸν ᾱ- κολουθοῦσε σ᾿ ὅλες τὶς διε- θνεῖς Γπσκίε ἀπ᾿ τὴν Τε- χεράνη ὡς τὸ Πότσδαμ Γαὶ ὅταν ὁ πόλεμος τελείωσε, ἡ Σάρα ξανοβρῆκε τὸ δρόµο της. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ σοκά- ρει σήµερα ἰδιαίτερα, εἴνε ὅτι συµβλήθηκε μὲ ἰταλικὴ ἑται- ρία, ἐνῷ ἡ πατρίδα της δὲν συνῆψε ἀκόμη εἰρήνη μὲ τὴν Ἰταλία καὶ ὅτι ξεκίνησεν γιὰ τὸ νέο στάδιὀ της ἀπὸ κινη µματογραφικό στούντιο τετάρ- της κατηγορίας. Οὔτε τό ἕνα οὔτε τό ἄλλο δὲν πρόκειται γὰ τῆς συγχωρήσει ἡ «χάϊ- κλας» τῆς ᾽Αγγλίας. ΟΛΕΙΤΑΙ αὐτοκίνητον ἰδιωτικὸν ᾿Αρ. 1898 Βώ- ξολ 14 ἀλόγων, ΓΠΠληροφο- ρίαι παρὰ τῷ κ. Μινοὺρ Σιουκρῇ δΣεράγιον, ταξὶ 2.863. ποτ οσο ΚΟΡΟΝΑ χαρτονὲ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΓΚΛΟΡΙΑ ΛΡΙΣΤΟΝ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ἔξτρα ΚΑΛΛΙΣΤΟ -- πι πο Ετος ρολο 999999 099999999Φ99999999φο99Φ09Φ0φ0οφΦουφοοφοοοφοοφοφοοοοοφοοοοοουοαοφοφοοοοοοοΦοοφυὀΦὀΦθουὀοΦοοοο ὰ τῶν 16 καὶ 32 ΕΙΔΟΓΠΠΙΟΙΗΣΙΣ Ὑπὸ τῆς Καπνοθιοµηχανίας ΛΚΗ ΠΛΤΙΚΗ ἐτέδησαν εἰς κυκλοφορίαν τάἀ κάτωδι σιγαρέττα εἰς νέα κυτία τῶν 4 καὶ 8 ὅραµίων εἰς προ” πολεμικήν ἐξαίρετον ποιότητα: ας 10 καὶ 20 24 καὶ 24 » 24 καὶ 24 » 12 καὶ 24 » Ν 26 » Ὑποστηρίζοντες τὴν Κυπριακὴν Βιομηχανίαν ἐνισχύετε τὴν οἰκονομίαν τοῦ τόπου καὶ τοὺς Κυπρίους ἐργάτας ΤΙΜΗ ΠΑΚΕΤΤΩΝ 7 καὶ 14 γρ. Ἰ καὶ 14 Υρ. Ι4 Υρ. ϐ καὶ [2 γρ. ϐ καὶ 12 γρ. ΠΗ γρ. ᾽Απογευματινὴ Ἐφημερὶς Κ.οιβοµικΗ Ζοη | Ὑπόσχεσις γάµου Ὁ κ». εωνίδας ὁταυράκης, ἔμ- : , πορος καὶ Ἡ δις Κούλα Παρασκευαῖ- ὃου ἔδωσαν ἁμοιβαίαν ὑπόσχεσιν , γάμου, ο 2. Γρηγόρης Ιωάννου Τσίν: . κου, ἀπόστρατος, καὶ ἡ δις «Χαριτί- γη Ιωάννου, ἀμφότεροι ἐκ δοντε- µένου, ἔδωσαν ἅμοιβαίαν Ὁὑπόσχε- σιν γάμου. : ᾿Επισκέψεις Ἡ κα Χο. Πεγκλῆ δὲν ἔορτά- ζει οὔτε δέχεται ἐπισκέψεις μεύαύ- θιον ἐπὶ τῇ ὀνομαστικῇ τής ἔοοτῇ. Τεκτονικὸς χορὸς Γὴν 4ἠν Ιανουαρίου 1947 ὁδὰ γίνῃ εἷς τὸ Μαγικὸ Παλάτι» ὃ χο- οὸς τῆς τεκτονικῆς στοᾶς «Σόλων» ὑπὲρ τῆς νυκτερινῆς σχοΛῆς, Νέα βιβλία ᾿Εξεδόδη εἰς πομψφότατον τόμον τὸ δραματικὸν ἔργον τοῦ Κυπρίου συγγραφέως κ. Παντελῆ {. ΠΗπίστη «Δ4άκρυα στὴ 9Ὀάλασσα». Τὸ ἔργον θὰ ἀναβιβασθῇ προσεχῶς ὑπὸ Ελ- λήνικοῦ διάσου ἐν ᾿ΑΨήναις. Πιμὴ ϐ καὶ ὃ σελ. Πωλεῖαι εἲς ὅλα τὰ βιβλιοπωλεῖα. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΛΜΕΡ ΙΚΗΝ Η οἰκονόμος τοῦ Λευκοῦ Οἴκου παρητήθη ΒΛΡΕΘΗΚΕ ΤΙΣ ΟΥΡΕΣ! ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, Νοέμβροι- ος---λ{εγάλη συγκίνηση ἔπι- κρατεῖ στὸν 4ευκὸ Οἶκο. “Η οἰκογόμος ίσες Νέσμπιτ πα- ρέδωσε τὴν ποδιά της καὶ τοὺς λογαριασμούς τής στὴν κυρία Προέδρου καὶ γύρισε σπίτι της. ἀὲν μποροῦσε νὰ χάνει τὸν καιρό της οτὶς οὔ- ρὲς, τὴ στιγμὴ ποὺ εἶχε τόση δουλειὰ νὰ κάνει στὸν 4ευκὸ Οἶκο Ι... Κρέας δὲν ὑπάρχει πιὰ στὰ κρεοπωλεῖα τῆς Οὐὔάσιγκτω». Οἱ κτηνοτρόφοι δὲν στέλνουν σφάγια στὶς πόλεις ὥσπου γὰ ρυὐμισθεῖ τὸ ζήτημα τῶν τιμῶν ποὺ σήμερα δὲν τοὺς ἀφίνει µεγάλο περιθώριο κέρ- δους. Εξ ἄλλου ἡ οἰκογένεια Τοοῦμαν δυστυχῶς δέν τρώει φάρι. Έτσι ἡ ἨΜίσες Νέσ- μπιτ προτίµήσε ἔπειτα ἀπὸ δε- κατρία χρόνια ὑπηρεσίας στὸ Δευκὸ Οἶκο γὰ παραιτηδεῖ. «Η δουλειὰ τῆς ίσες Νέσ- μπιτ στὸ/τυκὸ Οἶκο δὲν ἦταν ἄλλωστε εὔκολη. “Ο κ. Τροῦ- µαν διαθέτει µόνον 50.000 δολλάρια γιὰ τὰ ἔξοδα τῆς οἰκογενείας του καὶ τοῦ «{4ευ» κοῦ Οἴκου. Γιὰ ἕνα κοινὸ Ὀνητὸ τὸ ποσὸ αὐτὸ εἶναι πολὺ µεγάλο, γιὰ ἕνα {[]ρόε- δὃρο ὅμως τῶν» Ηνωμένων Πολιτειῶν δὲν εἶναι τίποτα. (Ο κ. Τροῦμαν δὲν ἔχει σερο- σωπικὴ περιουσία ὅπως εἶχε ὁ Ροῦξβελτ. Ἔτσι ὅταν ἦλδε στὸ {ευκὸ Οἴἶκο, περιώρισε τὰ ἔξοδα καὶ κράτησε μότο 15 ὑπαλλήλους,ἀνάμεσα στοὺς ὁποίους βέβαια καὶ τὴν Μί- σες Λέσμσιτ, τὴν πολύτιμη οἰκονόμο τοῦ ευκοῦ Οἴκου. Φτὸν καιρὸ τοῦ Ροῦξβελτ ὅλα ἦταν πλούσια. Όταν π.χ. ἐπεσκέφθησαν τὴν Οὗάσιγ- πτω» ὁ [ασιλεὺς τῆς᾽ Αγγλίας Γεώργιος ὁ 2Τ’ καὶ ἡ ἢΒα- σίλισοα ᾿Ελισσάβετ, ἐπρόκειτο νὰ σερβίρουν στὸν «Δευκὸ ὅπως τὸ πίνουν Οἶκο τσάϊ στὴν Αὐλὴ τοῦ Οὐεστμίνστερ. Τὸ νερὸ τῆςΟὑάσιγκτων ὅμως δὲν ἔκανε, γιατὶ περιέχει -το- λὺ ἀσβέστιο. “Ἡ Ἠίσες Ψέσ- μπιτ παρήγγειλε 'λοιπὸν ἕνα δεῖγωα νεροῦ στὸ /ἱοιδῖνο καὶ τὸ ἔδωσε στοὺς χιημικοὺς νὰ τὸ ἀναλύσου» καὶ νὰ τῆς φτιάξουν ἀπὸ τὸ ἴδιο |... ιιὸ ἳ Τώρα, τοὺς περιορι- σιοὺς ποὺ ἐπέβαλε ὁ κ.Γοοῦ: καν, ἔπρεπε γὰ τὰ µετριάσει ὅλα. Καὶ ση μειῶστ: το καλὰ οἳ περιορισιοὶ δὲν ἰσχύουν Οἶκο. γιὰ ὅλους Γιατὶ ἡ τοῦ Προέδρου Τροῦ- ΄ Ν ας Ν ιόνο γιὰ τὸ» Πευκὸ 5 2 ΄ Ἰσχύουν σήμερα τοὺς ᾽αμερικανούς. ἐποχὴ ια» δὲν εἶνε ἐποχὴ τοῦ 11ρο- “ }.- έδρου Ροῦξβελτ.... Ὑπεύθυνος : Θ. Παπαδόπουλος Τύποδις : «Κ6ΧΜθ Σν Λακωσία