Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-20

Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ -”-υ Ἔτος ον. ᾿Αριθµ. φύλλου: 20 Τιμὴ φύλλου 4 γρόσι. .- ΓΡΑΦΕΙΟΝ : Οδὸς Λιπέρτη ἀριθμ, 7 καὶ Αριθµ, τηλεφώνου ϱ632 Αευκώσία-- Κύπρου τοΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ ΛΕΡΒΙΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΦΑΙ Διὰ µίαν ἄκόμη φορὰν ὃ διω: ρισµένος πρόεδρος τῆς σχολικῆς ᾿Εφορείας Δευκωσίας, ἐφάνη ἄ- ἔιος ἑαυτοῦ καὶ τῶν...πομμα: τικῶν του παραδόσεων. Εχων εἲς χεῖράς του ἕν «ὑσιούργημα», διὰ τὸ ὁσιοῖον» οὖὐδεὶς τὸν ἐξέ- λεξεν, ἔσπευσε νὰ µεταβάλῃ τοῦ- το εἰς ὀὄργανον κομματισμοῦ καὶ τιμωρίας τῶν ἄντιπάλων του, ποὺ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν δὲν εἶναι ἄλλοι ἄπὸ αὖ- ξὸν τοῦτον τὸν λαὸν. «0Ο κ. Θεµμ. Δέρβης. βαρέως φέρων τὴν τελευταίαν σαρωτι- κὴν ἦτταν του, ἐνόμισεν ὅτι εὖ- ϱε τὴν εὐκαιρίαν νὰ ἐκδικηδῇῃ ἐκείνους σποὺ τὸν ἐμαύρισαν ᾱ- νηλεῶς, στερήσαντὲς τον ἀπεὸ τὸ «ἰδιόκτητον»--Μαιρὸς ἦταν καὶ σέρασε |--ἀμσπελοχώραφόν του, δηλ. τὸ Δημαρχεῖον. Ελαβε, λοιπόν, ἀνὰ κχεῖρας ἓν µικροσκόσιον, ἀνεκάλυψε τοὺς ἁπανταχοῦ στωχοὺς ἐργά: τας, βιοτέχνας καὶ ὑπιαλλήλους, καὶ ἔσπευσε νὰ τοὺς φορολογή- σῇ ἄγρίως πρὸς τιμµωρίαν των. Εαὶ ἔτσι ὁ κ. Θεμιστοκλῆς ἐπέτυχε μὲ ἕνα σµσπάρο δύο τρυγόνια. Καὶ τὸν πτωχὸν λαὸν ἐφορολόγησε καὶ συγχρόνως τοὺς φελουσίους φίλους του καδὼς καὶ μερικοὺς ἐκ τῶν εὐπορούν: των ἀντιπάλων του (διὰ στά: χτη στὰ μάτια) ἀνεκούφισεν, ἐλαττώσας «χουβαρταλίτικασδτὴν σχολικὴν φορολογίαν των. Δὲν ἠρκέσθη ὅμως ὃ κ. Δέρ- βης εἰς τὸν ὡς ἄνω ἆθλόν του. Ἑθγνωμοσύνης ἕνεκεν πρὸς τοὺς διαφόρους «ἡμετέρους» σαὶ κομματικοὺς µπράβους του, ἕ- οπευσε νὰ περιλάβῃ ὅλους διὰ τῆς εὐνοίας του, ὅσως ἀκριβῶς ἔπραξε μὲ τὴν περίσετωσιν τῆς ἁμαρτωλῆς ἀγορανομίας του. 'Αλλὰ ἡ κατάστασις αὐτὴ ὁ- φείλει νὰ σιάρῃ ἕνα τέλος. Καὶ αὐτὸ δὰ γένῃ ὅταν αξ διάφορο: ᾿Εφορεῖαι δὲν διορίξωνται ἀλλὰ ἐκλέγονται. Έτσι καὶ µόνον δὰ λήξη ᾗ βασιλεία τῶν διαφό: ϱων κοτσαμπάσηδων-- ἐφόρων. Ἐν τῷ μεταξὺ ὅμως, νοµίξοµεν ὅτι ἐπιβάλλεται κάτι ἄλλο: 'Η Διοίκησις ἔχει κπαδῆκον νὰ ἐ- πέµβῃ καὶ νὰ ἀκυρώσῃ τοὺς κομματικοὺς καταλόγους τοῦ κομμµατιξζοµένου ἀρχηγοῦ τοῦ Κὲκ κ. Θ. Δέρβη. Άλλως καὶ αὔ- τηγθὰ εἶναι συνυπεύέλυνος τῶν... «Δ4ερβικῶν προγραφῶν». ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΣΗ προχθεσινή συνδιάσκεψις ἄν- τιπροσώπων τῶν διαφόρων ὄργα: Φώσεων καὶ σωματείων «εμεσοῦ διὰ τὸ ζήιήµα τῆς ὑδρεύσεως τῆς πόλεως, ἡ ὅδποία, σημειωτέον καὶ διεξήχθη μὲ ἀπόλυτον τάξιν καὶ ἠσυχίαν µέσα εἲς µίαν ἀτμόσφαι- ϱαν εὐπρεπείας καὶ πολιτισμοῦ, τιμᾷ τὸ 4ημοτικὸν Συμβούλιον διὰ τὸν τρόπον καθ’ ὃν τοῦτο ἄντιλαμβά- ας Ἶ ͵ νεται τὴν ὑποχοέωσιν συγεογασίας του μετὰ τοῦ κοινοῦ, συγχοόνως δὲ καὶ τοὺς πολίτας «4εμεσοῦ διὰ τὸ ἐνδιαφέοουν τῶν καὶ τὴν ἀγωτέ- ϱαν ἀντίληφιν τῶν καθηκόντων των ὡς αελῶν τῆς κοινότητός των. Ὅσον ἀφορᾷ τὴν ὁμόφωνον ᾱ- πόφασιν τῆς Συνδιασκέψεως, ὅπως υἱοθετηδοῦν αἳ ποοτάσεις τοῦ κ. Πολυβ. Κυριακίδη καὶ δοῦῇ εἲς τοῦτον πᾶσα βοήθεια καὶ ἐνδάρ- ρυνσις διὰ τὴν ἀνεύρεσιν ὑπογείων ὑδάτων, αὕτη ἀποδεικνύει πόσον ὃ λαὸς τῆς 4εμεσοῦ σκέπτεται προο δευτικὰ ὅσον καὶ πρακτικά, Διότι, οὖδεὶς δύναται ν΄ ἀντείπ], ὅτι µία τυχὸν ἐπιτυχία τοῦ ἄυποίου τούτου ραβδοσκόπου ὄχι µόνον λύει τὸ πρόβλημα τῆς ὑδρεύσεως 4εμεσοῦ, ἀλλὰ συγχοόνως ἀνοίγει καὶ νέους ὀρέξοντας διὰ τὸ γεωργικὀν μἐλον τῆς νήσου, δεδομένου ὅτι ὁ κ. Κυ οιακίδης, ἀντιδέτως ποὸς τὴν γνώ: µην πολλῶν γεωφυσικῶν καὶ ἄλ- λων εἰδικῶν, εἶναι πεπεισιένος ὅτι ᾗ Κύπρος ἔχει ἄφδοια ὑπόγεια γερά, τὰ ὁποῖα, ἄν ἔλδουν εἲς τὴν ἐπιφάνειαν, δὰ µεταβάλουν, κατὰ τὴν ἔκφοασίν του τὰς σήμερον ἄπε- θάντους καὶ καταξήρους ἐκτάσεις τῆς Κυπριακῆς γῆς εἰς πλουσίους καὶ ὁλοπορασίνους κήπους, ΔΙ ΚΟΥΚΛΑΙ ΤΟΥ κ. ΛΕΡΡΗ Σχολικὸς ἔφορος Λευκωσί- ας, πρὸς τὸν ὁποῖον ὑπεβλή- θησαν παράπονα διἁὰ τήν κοµ- µατικήν κατανομὴν τῆς σχο- λικῆς Φορολογίας ἔρριψεν ὅλας τὰς εὐθύνας ἐπὶ τοῦ προϊσταμένου του κ. Θ. Δέρ- βη, εἰπὼν ὅτι οἱ κατάλογοι κατηρτίσθησαν ππροσωπικῶς ὑπ αὐτοῦ. Εἰς τὴν προκειµένην περί- πτωσιν δύο τινὰ πρέπει νὰ συμβαίνουν: Η ὅτι οἱ διωρι- σµένοι οὗτοι κύριοι ἀντιλαμ- Απονγευματινη ἐφημερὶς ΕΛΕΥΘΕ ἵἩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΙΣ ΛΠΕΧΩΡΗΣΕ ΨΕΣΕΚ ΤΗΣΒΟΥΛΗΣ Ὁ κ. Τσαλδάρης θὰ ἐκφράσῃ σήμερον τὴν λύπην του διὰ τὴν στάσιν του--Κατηγόρησε τοὺς ἀντιπολιτευ- οµενους ὅτι ἀσκοῦν ἀντεθνικὴν πολιτικὴν ΑΘΗΝΑΙ 20 (Ρ.)-- Όλα τὰ µέλη τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀπεχώρησαν µψὲς ἐκ τῆς ΒουΛλῆς ὅταν ὁ πρωθυπουργὸς κ. Τσαλδάρης κατηγόρησεν αὐτὰ ὅτι «ἀσκοῦν ἀντεῦνικὴν ἀντιπολίτευσιν». ὍὉ κ. Τσαλδάρης ἀπαντῶν εἰς ἐπικρίσεις ἐπὶ τῆς καταστάσεως ἐν Μακε: δονίᾳ εἶπεν: «Ἡ ἀντιπολίτευσις περιγράφει τὴν κατάστασιν ἐν Μακεδονίᾳ, ὡς εὑρισκομένην εἰς τὰς χεῖρας τοῦ Τίτο.» 'Ἡ Βουλὴ συνεζήτει τὸ νοµοσχέ- διον περὶ µέτρων ἐπιεικείας καὶ ὁ κ. Τσαλδάρης ἀπαντῶν εἰς ἐπικρίσεις τοῦ κ. Π. Κανελλοπούλου ἐπὶ τῆς παρούσης καταστάσεως ἐν Μακεδονίᾳ εἶπε τὰ ἑξῆς: «Ἐπεσκέφθην τὴν Μακεδονίαν πρὸ ὀλίγων ἡμερῶν. 'Η κατάστασις ὡς παρουσιάσθη ὑπὸ τοῦ κ. Κανελλοπούλου εἶναι ὅτι ὁλόκληρος σχεδὸν ἡ τὰς χεῖρας τοῦ Τίτο». δονία εὑρίσκεται εἰς Μακε- Ὁ κ. Τσαλδάρης ἀργότερον ἐξήγησε πρὸς τοὺς ἀρχηγοὺς τῆς ἀντιπολι- τεύσεως ὅτι δὲν ἐπεθύμει νὰ προσβάλῃ αὐτοὺς, ἀλλ᾽ ἁπλῶς νὰ τονίσῃ ὅτι αἱ ἐπικρίσεις των ἠδύναντο ἐπὶ τοῦ παρόντος νὰ βλάψουν τὰ ἐθνικὰ συμφέροντα. ᾿᾽Αναμένεται ὅτι κατὰ τὴν σημερινὴν συνεδρίἰαν τῆς Βουλῆς ὁ κ. Τσαλδάρης θὰ ἐκφράσῃ καὶ πάλιν τὴν λόπην του πρὸς τὴν ἀντιπολίτευσιν. Οἱ ὀπαδοὶ τοῦ στρατηγοῦ Μαπολέοντος Ζέρβα, ἀρχηγοῦ τῆς ὁμάδος τῆς δεξιᾶς ΕΔΕΣ δέν ἀπεχώρησαν ἐκ τῆς Βουλῆς. βάνονται πλήρως τὸ κοµµα- τικὸν τῆ: κατανομῆς καὶ νί- πτουν τὰς χεῖρας, ρίπτοντες πάσας τὰς εὐθύνας ἐπὶ τοῦ ἀρχιυπευθύνου προϊσταμένου των ἢ ὅτι πραυμαιικῶς ὁ κ, Δέρβης ἐνήργησεν αὐθαιρέ: τως καὶ δικτατορικῶς, θεω- ρήσας τοὺς συναδέλφους του ὡς ἀψύχους κούκλας, εἰς τὰς ὁποίας δὲν πέφτει λόγος. Τὸ πιθανώτερον εἶναι ὅτι συμβαίνουν καὶ τὰ δύο. Καὶ τοιουτοτρόπως μένει ἡ ψευ- δαίσθησις εἰς τὸν διώρισµέ- νον πρὀεδρον τῆς σχολικῆς ἐφορείας καὶ ἐπίδοξον ἐκδό- την... «ἀνεξαρτήτου» ἐφημερί- δος, ὅτι ἔκοψε καὶ πάλιν «κκελλέδες» μὲ τὴν περίφη- μον σπάθαν του, τὴν ὁποίαν ὅμως ἠχρήστευσεν ὁ λαός. ΜΙΚΕΟΝ ΒΑΣΙΑΕΙΟΝ Κατὰ πληροφορίας συνα- δέλφου, μερικοὶ ἐκ τῶν δηµο- τικῶν ὑπαλλήλ.ν Κερυνείας περιέρχονται τὰ καταστήµα- τα καὶ προπαγανδίζουν τὴν ἐγγραφὴν τῶν καταστηµα- ταρχῶν εἰς τὸν«ἐθνικόφρονα» σύλλογον «Πάτρια», ἀπει- λοῦντες τοὺς ἀρνουμένους μέ μποὐκοτάζ. Τὸ ὅτι οἱ ἐν λόγῳ δηµοτι- κοὶ ὑπάλληλοι δὲν ἀσχολοῦν- ται μὲ τὴν ἀνακάλυψιν τῶν... λαχιάρων, τὴν καθαρ.ότητα τῶν ὁδῶν καὶ τὴν σύλληψιν τῶν ἀδεσπότων σκύλλων, εἷ- ναι εὐεξήγητον καὶ φυσικώ- τατον. Εὑρίσκονται, βλέπετε, εἰς τὸ βασίλειον τῆς Α.Μ. τοῦ κελλάρχου, τοῦ ὁποίου κάθε λόγος καὶ προσταγή. ΛΗΜΟΤΙΚΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ Κύριε Διευθυντά, Ἡ ἀπόφασις τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Λευκωσίας ὅπως διακόψῃ τὴν ἐκ 2 1290)ο ἐπὶ τοῦ προὐπολογισμοῦ του ἐπι- χορήγησιν διὰ τὴν συντήρησιν τοῦ Κυβερνητικοῦ Ἡοσοκο- µείου, εἶναι πληρέστατα ὃδι- καιολογηµένη. Τὸ Δημαρχεῖον πληρώνει κατ᾽ ἔτος ἑκατοντάδας λιρῶν χωρὶς νὰ ἔχη τὸ δικαίωµα ἕ- λέγχου τοῦ τρόπου καθ) ὅν λειτουργεῖ τὸ ὡς ἄνω ἵδρυμα. Ὑπὸ τοιούτους ὅρους .ἐπι- βάλλεται ἡ ἵδρυσις Δημοτι- κοῦ Μοσοκομείου, τοῦ ὁποίου ἡ ὕπαρξις καὶ ἡ καθόλου λειτουργία νὰ ὑπάγεται ὑπὸ τὸν ἔλεγχον τοῦ λαοῦ καὶ νὰ ἐξυπηρετῇ τὸν πτὠχόν λαόν. Καὶ εἶναι νοµίζομεν καιρὸς νὰ ἔχωμεν τοιαῦτα, ἀληθῶς κοινωφελῆ ἱδρύματα. Τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον ἄς χωρήσῃ πρὸς αὐτήν τὴν κατεύθυνσιν, βέβαιον ὅτι ἡ προσπάθειά του τυγχάνει τῆς γενικῆς ἐπιδοκιμασίας. Μετὰ τιμῆς Δευκωσιάτης ᾿Ιατρὸς ΤΡΑΓΩΔΙΑ Ιδοὺ τὶ γράφει ἐπὶ λέξει µία πρωϊνὴ συνάδελφος: «Μᾶς γράφουν ἐξ Αὐγόρου ὅτι ὁ ἐκ τοῦ χωρίου τούτου φυματικὸς ᾿Αργυρὸς Τσολιᾶ, ἀπέθανεν ἐγκαταλείψας πο- λυμελῆ οἰκογένειαν. Οὗτος εἶχε καταφύγῃ ἐπανειλημμέ- νως εἰς τὸ ἀντιφυματικὸν ἰατρεῖον καὶ εἶχε ζητήσῃ νὰ τακτοποιηθῇ εἰς τὸ Σανατό- ριον Κυπερούντας. Ἡ ἁἀπάν- τησις ἥτις τοῦ ἐδόθη το ὅτι δὲν ὑπῆρχε θέσις». Δυστυχῶς ὁ ᾽Αργυρὸς Τσο- λιᾶ δὲν εἶναι οὔτε ὁ πρῶτος, --οῦτε καὶ θὰ εἶναι «φοβού- µεθα ὁ Ὥτελευταῖος--ϕυματι- | ΜΙΝΙ ΠΡΙΝ ΜΙΙΙΙΙΗ ΠΜ ΙΛΝΝΗΠΠΝ ΙΜΜΙΝΗΝ ΤΗ ΠΗΜΙΝΙ Ὅ κ. Θ. Δέρθης ἐφορολόγησε καὶ ἐπαίτας ! Ἡ σχολικἡ ἐφορεία Λευκωσίας δι’ ἐπιστολῆς της πρὸς τὲν διοικητὴν Λευκώσίας προσπαθεῖ κομματικὸν τῆς κατανομῆς τῆς σχολικῆς τρόπον κωὠμικόν. Οὕτω ἰσχυρίζεται γὰ δικαιολογήσῃ τὸ Φορολογίας κατὰ ὅτι κατὰ τὴν δακτυλο- γράφησιν τῶν καταλόγων... παρεισέφρησαν λάθη καὶ ὡς ἐκ τούτου εἶναι πρόθυμος νὰ βοηθήσῃ τὸν Διοικητὴν εἷς διόρθώσιν αὐτῶν ! τὴν Ἐν τῷ μεταξὺ ἀπεκαλύφθησαν καὶ νέα σκάνδαλα: Οὕτω διεπιστώθη ὅτι ὁ κ. Θ. Δέρβης ἐφορολόγησε καὶ πολλοὺς ἐπαίτας, ὡς π.χ. εἰς τὴν περίπτωσιν τοῦ ἐπαίτου Κατσαρῆ, τέως ἁμαξάρη, ὁ ὁποῖος πασχει ἀπὸ ἐτῶν ἐξ ἡμιπληγίας. ὍὉ Κατσαρῆς ἐφορολογήθη ὑπὸ τοῦ κ. Δέρβη ἀντὶ 2 σελινίων! ο Διεπιστώθη ἐπίσης ὅτι ὃ κ. Δέρβης ἐφορολόγνησε μὲ δι- πλάσιον ποσὸν τοὺς μὴ κομματικοὺς φίλους του κυβερνητι- κοὺς ὑπαλλήλους ἐν σι γκρίσει μὲ ἐκείνους πρὸς τοὺς ὁ- ποίους διάκειται εὐνοϊκῶς. Χθὲς καὶ ἕτερος σχολικὸς ἔφορος ἔρριψε τὴν εὐθύνην τῆς σκανδαλώδους κατανομῆς ἐπὶ τοῦ κ. Θ. Δέρβη. ΚΡΙΣΗ ΤΑ ΠΝΙΙΗΗ ΙΕ 0 Τἰ λέγουν ᾿Αμερι κανοἰ μηχαγικοὶ Πληροφορούμεθα ἐξ αὐθεντικῆς πηγῆς ὅτι οἱ ᾽Αμερικα- νικοὶ μηχανικοί, οἱ ὁποῖοι διεξήγαγον πρὸ τινος ἐρεύνας εἰς πολλὰ µέρη τῆς Κύπρου πρὸς ἀνεύρεσιν πετρελαίων προέβησαν ἐκ παραλλήλου καὶ εἰς µελέτας ἐπὶ τῆς ὑπάρ- ξεωώς ὑπογείων ὑδάτων. Τὸ συμπέρασμα τῶν μελετῶν τού- των εἶνε ὅτι τὸ Κυπριακὸν ὑπέδαφος ἔχει ἀφθονώτατα ὕδα- τα. Οἱ ἐν λόγῳ ᾽Αμερικανοὶ μηχανικοὶ ὁμιλοῦντες σχετι- κῶς πρὲς γνωστὸν Κύπριον ἐπιχειρηματίαν εἶπον χαρακτη: ριστικῶς ὅτι «εἶναι εἰς θέσιν νὰ πλημμυρίσουν τὴν Κύπρον μὲ νερά». ΝΗΛΛΙΙ ΠΜΝΝΙΡΙΙ ΕΙ ΓΙ ΡΩΜΗ 920 (Ρ)-- Ἑκατοντάδες προσώπων εἰς τὰ προάστεια τῆς Ρώμης παραμένουν ἄστεγοι συνεπείᾳ τῶν χειροτέρων πλημμυρῶν τοῦ Τιβέρεως ἀπὸ 8 εξ τῶν. Ἡ στάθµη τοῦ ποταμοῦ ὑψώνεται κατὰ 1 1)4 ἴντζαν ἑκάστην ὥραν. Δύο ἐκ τῶν κυριωτέρων λε: ὠφόρων τῆς Ρώμης ἀπεκλείσθησαν. Ετάρτη δ Νοεμθρίου 1949 ά ο ι Α 5] Ἡ η 8 Μ/. ΟΕΜΟΛύΤΩΦ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΝΘΗΣΕΩΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ ΛΑ ΥΟΡΚΗ τ0 (1/-- Ὁ κ. Μο]ότωφ δι’ ἐπι- οτολῆς του ποὸς τὴν ᾿Ιταλικὴν Λυῤέρνησιν δηλοῖ ὅτι ἡ {)ωσσία ὁποστηοίζει τὴν πρότασιν πεοὶ ἆπ᾽ εὐθείας διαποαγιατεύσεων μεταξὺ ᾿Ἱταλίας καὶ [Γιουγκοσλαβίας διὰ τὸ ζήτημα τῆς Τεργέστης. ἱ ΗΝ ΠΙΝΜΙΙ ΠΠ ΕΠΠΡΙΝ ΙΙ ΝΕΙΝ ΙΙΙ Θά ἐξαπολυδῇ εὐρύ σαμποτάζ 40ΟΝΔΙΝΟΝ 20 (Ρ.) -- “Ἡ σηµαίνουσα Σκωτικὴ ἐφημερὶς «Σκότσµαν» γράφει ὅτι αἳ Βρεττανικαὶ ἀρχαὶ ἔλαβον σληροφο- ρίας καθ’ ἅς ὃ ΠΜουφτῆς ἑτοιμάξει ἐξέγερσιν ἐν Παλαιστίνη, ἥτις πιδανὸν νὰ ἐπεκταθῇ καθ ὅλην τὴν Μ. ᾿Ανατολήν. Ἠι- Θανώτατα δὰ ἐξασπολυδῇ ἐντὸς τοῦ 1947 εὐρὺ σαμσιοτὰξ κατὰ τῶν ᾽Αμερικανικῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων. . Κατὰ τὴν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα ὁ ΙΜουφτῆς συνηντήδη µε- τὰ διαφόρων ᾿ Αράβων, οἵτινες ἔπαιξαν σημαντικὸν ῥόλον εἰς τὰς ᾿Αραβιιὰς ἐξεγέρσεις. Οὗτοι συνέστησαν τὸν ἄμεσον σχηµα- τισμὸν γενικοῦ ἐπιτελείου, τὴν συλλογὴν ὅπλων καὶ τὴν ἐνθάρ: θυνσιν τῶν κινημάτων τῆς νεολαίας καθ) ὅλην τὴν Ι. ᾿Ανατο- λἠν πρὸς ἐκγύμνασιν πολεμιστῶν. Οἳ Αραβες δὲν ἀποκρύπτουν ὅτι εἶναι πρόθυμοι νὰ ἀποταθοῦν πρὸς τὴν «Σοβιετικὴν Ένω- σιν διὰ τὸν ἐξοσιλισμὸν των. ἡ ΠΗΗΙΣ Μ, ΕΝΙΗ {λ ΠΗΜΙ ν ΠΝΝ Τ ΤΠ ΙΙΝ ΙΙΗΙΙΙ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 20 (Ρ.-- Ἡ ἐκτελεστικὴ ἐπιτροπὴ τῶν 'Η- νωµένων ᾿Εθνῶν συνεφώνησεν ἄνευ συζητήσεως νὰ ὑποβάλῃ ἐνώπιον τῆς Συνελεύσεως τὴν Οὐκρανικὴν πρότασιν ὅπως ἡ προσεχἠς σύνοδος τοῦ Ο.Η.Ε. κατὰ τὸ 1947 γίνῃ εἰς τὴν Εὐρώπην. ᾽Απεφασίσθη ἐπίσης ὅπως ὅλαι αἱ ἐπιτροπεῖαι συμπληρώσουν τὸ ἔργον των τὴν Ρην'Δεκεμβρίου,ὴ δὲ Συνέ- λευσις περατώσῃ τὰς ἐργασίας της τὴν Ί1]ην Δεκεμβρίου. ᾽Απεφασίσθη ὅπως παραπεμφθοῦν ἐκ νέου εἰς τὸ Σ. ᾿Α- σφαλείας αἱ αἰτήσεις περὶ ἐγγραφῆς ὡς μελῶν, τῆς Ίρλαν- δίας, Πορτογαλίας, Μογγολίας καὶ ᾽Αϕγανιστάν. ΤΗΙΝΕΠΙΙ. ΜΕΝ Εὸ ΙΛΝΤΗΤΕΗ ἨΝΡΗΣ ΜΗΙΣΙ ΜΗΝ ΚΙΙ ΜΙΗΙΙΠΜΤΙΗ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ, 20 (2Ρ-)-- Οἱ ὑπάλληλοι τῆς ᾖἔταιρείας μεταφορῶν τοῦ Στόμπορτ καὶ ”Αλτριχαμ ἀνερχόμενοι εἲς 17600 ἀπεφάσισαν ὅπως προσχωρήσουν εἰς τὴν ἀπεργίαν τῶν ὕπαλ: λήλων Λεωφορείων τοῦ Μάντσεστερ, ἢ ὁποία παρέλυσε τὰς συγ- κοινωνίας τῆς πόλεως ἀπὸ τῆς Κυριακῆς. 'Ἡ ἀπόφασις αὕτη ἐλήφθη κατόσειν τῆς προσλήψεως ἐθδελοντῶν ὁδηγῶν εἰς Μάν- τσεστερ. ᾽Ασπειλεῖται γενίκευσις τῆς ἀπεργίας εἲς ὅλην τὴν στε- θιοχήν. Χδὲς εἷἲς Μάντσεστερ ἔλαβον χώραν συγκρούσεις μεταξὺ ἀσεργῶν καὶ ἐθελοντῶν ἀπεργοσπαστῶν. 'Ἡ κατάστασις ἐφαί- νετο τόσον ἀπειλητικὴ ὥστε ἀπεστάλησαν ἀστυνομιπαὶ ἑνισχύ- σεις. 'Ε ἀπεργία τῶν ὁδηγῶν τοῦ Ιἠάντσεστερ εἶναι ἀνεπίσημος καὶ ἐκηρύχδη συνεπείᾳ ἀσιολύσεως ἑνὸς ὁδηγοῦ μὲ ὑπηρεσίαν 96 ἐτῶν, καταγγελθδέντος ὅτι ὠὡδήγει ἐπικινδύνως. ΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΛΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΩΡΥΧΩΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 20 (Ρ.)--'Ο ὑφυπουργὸς τῶν ἐξω- τερικῶν κ. Ατχεσον ἐδήλωσε ψὲς ὅτι ἡ ἀπειλουμένη ἀπεργία τῶν ἀνθρακωρύχων θὰ ἀποτελέσῃ σοβαρὸν πλῆγμα εἰς ὅλας τὰς χώρας, αἱ ὁποῖαι εἰσάγουν ᾿Αμε- ρικανικὸν ἄνθρακα. Πρωτίστώς θὰ ἐπηρεασθοῦν ἡ Γαλ- λία, Ἰταλία, Ολλανδία, Βέλγιον, Σουηδία καὶ ἨΝορ- βηγία. ᾿Απήργησαν χθὲς προκαταρτικῶς 65 χιλ. άνθρα- κωρύχοι, αὔριον δὲ θὰ ἀπεργήσουν 350 χιλιάδες. ΠΕΙΗ { ΗΠΙΠΙ ΠΠΨΙΙΙ ΛΟΒΝΔΙΝΟΝ 20 (Ρ)- Κατὰ τὴν χθεσινὴν ἐπαναληπτικὴν βουλευτικὴν ἐκλογὴν εἰς Ρόδερχιτ τῆς ἐπαρχίας τοῦ Λονδί- νου ἐξελέγη καὶ πάλιν ἐργατικὸς ὑποψήφιος. ᾿Απὸ τῆς ἡ- µέρας τῶν ἐκλογῶν ἐγένοντο 22 ἐπαναληπτικαὶ ἐκλογαί. Ἐκ τούτων τὰς 11 ἐκέρδισαν οἱ ἐργατικοί. Θὰ γίνουν 6 εἰ- σέτι ἐπαναληπτικαὶ ἐκλογαί. Σήμµερον θὰ γίνῃ ἑτέρα ἐκλο- γὴ εἰς τὸ Β. Πάτιγκτον. Ὁ ἐργατικὸς ὑποψήφιος ἔλαβεν 7,200 ψήφους, ὁ δὲ φιλε- ᾿λεύθερος ἀντίπαλός του 4.450. Ὁ συντηρητικὸς ἀπέσυρε τὴν ὑποψηφιότητά του. ΣΥΝΕΤΡΙΒΗ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΡΩΜΗ, 20 (Ρ.]--Αγνωώστοι συνέτριψαν τὸ μνημεῖον, τὸ ὁποῖον ἀνηγέρθη παρὰ τὴν Φλωρεντίαν εἰς ἀνάμνησιν τῆς ἐπισκέψεως τοῦ βασιλέως τῆς ᾽Αγγλίας εἰς τὰ συµµα- χικὰ στρατεύματα τὸν Ἱού- λιον τοῦ 1944. Ἡ ἁἀστυνομία ἤρχισεν ἀνακρίσεις. ΣΡΒΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙ ΛΥΣΤΡΙΑΚΩΝ ΤΡΑΙΝΩΝ ΒΙΕΝΝΗ 20 (Ρ.-- Εἰς τὴν Γαλλικὴν ζώνην τῆς Αὐστρίας ἀνευρέθησον ζωγραφισμέναι ἐπὶ τραίνων σβάστικαι. Ἔπε- βλήθη τρόστιµον 30 χιλ. σε: λινίων ἐπὶ ἑνὸς χωρίου καὶ 20 χιλ. ἐπὶ τῶν κρατικῶν σι- δηροδρόµων. Ἡ σιδηροδροµι- κἡ συγκοινωνία ἐπανελήφθη µόνον κατόπιν τῆς συλλήψεώς 20 ναζί, οἵτινες εἶχον ἆπο- λυθῇ προσφάτως. κός, ὁ ὁποῖος δὲν γίνεται δε- κτὸς εἰς τὸ Σανατόριον ἵυ- περούντας ἤ ἀλλαχοῦ καὶ εὑρίσκει τὸν θάνατον λόγῳ ἐλλείψεως καταλλήλου ἰατρι- κῆς περιθάλψεωώς καὶ θερα: πείας. Μέχρι πότε ὅμως θὰ συνε: χίζεται αὐτὴ ἡ τραγωδία ΜΙΗΠΠΙΙ Ι ΠΠΛΛΗΝΝΗΙ ΤΝ ΠΙΙΝΙΙΙ ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤ 20 (Ρ.-- Συ νελήφθησαν πλέον τῶν 100 πι- κετοφόροι καθὼς καὶ πολυά- ριθµοι ἄλλοι ἀπεργοὶ καὶ ῥὁ- ποστηρικταὶ τῆς Ὁμοσπονδίας τῶν ἑνώσεων ὑπαλλήλων τῶν κινηματογραφικῶν στούντιο, ἥτις ἐκήρυξεν ἀπεργίαν. Αἱ φυλακαὶ τῆς πόλεως εἶναι πλήρεις. Συνελήφθησαν 700 πρόσωπα ἐπὶ συνόλου 2 χιλ., τὰ ὁποῖα ἔλαβον µέρος εἰς μαζικὴν διαδήλωσιν. “ἨΝΙύΡΙΝΗ” ΙΙ ΧΙΡΛΒΙΜΗΙΙΙΣ ΕΜΙΙΣ ΤΗΣ βΙΤΙΗΣ ΑΘΗ ΝΑΙ 50 Νοεμβοίου.-- Συνε λήφὣησαν εἰς τὴν ᾖΒουλὴν δύο ἄτομα ἔχοντα ἀδείας εἰσόδου διὰ τὰ δεωρεῖα, τὰ ὁποῖα ἔφερον μεῦ” ἑαυτῶν χειροβομβίδας. Τὸ ποοεδρεῖ- ον τῆς Βουλῆς δὲν προέβη εἰς ἀνακοίνωσιν διὰ τὰς συλλήψεις. Κατὰ δημοσιογραφικὰς πΛήοοφο- οἱἷας οἳ συλληφθέντες εἶναι «ἐδνικό Φρονὲς» ἀνήκοντες εἷς δεξιὰν ὄὀργά νωσιν, οἱ ὁποῖοι ἀπε]ύθησαν» προσ φάτως ἐκ τῶν τάξεων τοῦ στρα: τοῦ. Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΒΛ ΕΝΡΗΙΗΙ ΤΗΝ ΙΡΙΙΛΙΙΝ Συγκρούσεις εἰς Τὲλ---Αβὶβ 1ΕΡΟΥΣΑ4ΗΜ 20 (ΑΒ)-- Βιαία κλόνισε ψὲς τὴν “Ἱερουσαλήμ. Πιστεύεται ὅτι ἐξεροάγη εἲς τὸ κέντρον τῇς πό- Λεως νάρκη καὶ ἀνετίναξε στρατιὠτικὸν µμεταγωγικὸν αὐτοκίνητον. “Ἡ ἀστυνομία ἀναξητεῖ µαῦρον αὐτοκί- νητον «βὰν», τὸ ὁποῖον σχετίξεται μὲ τὴν ἔκρηξιν. Δι- επιστώθη ὅτι ἡ ἐκραγεῖσα νάρκη ἦτο ἠλεπτρική. Οἱ ἐπιβάται τοῦ ἀνατιναχθέντος αὐτοπινήτου δὲν ἔτραυ- µατίσθησαν, ἀλλ εἷς «Ἑβραῖΐος πολίτης ὑπέστη κλονι- σμόν. “Η τροομοκραμτικὴ ὀργάνωσις «᾿Ιργκούν Σβάι Λεοῦ- μι» ἀνήγγειλεν διὰ προκηρύξεώὠν, τοιχοκολληδθεισῶν εἷς ΤὲΛλ ᾿Αβὶβ ὅτι ἀπεφάσισε νὰ διακόψῃ κάθε Ἀἔνοποιη- µένην δρᾶσιν μετὰ τῆς Ἀαγκάνα. ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΕΛ ΛΕΙΒ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 20 (Ρ.)--Συγκρούσεις ἔλαβον χώ- ραν ψὲς εἰς Τὲλ ᾿Αβἰβ μεταξὺ ἀστυνομίας, στρατοῦ καὶ πολιτῶν. Κατηγγέλθησαν 32 περιπτώσεις ἐπιθέσε- ων, 5 δὲ πρόσώπα µετεφέρθησαν εἰς νοσοκομεῖον. ᾿᾽Αναφέρεται ὅτι 15 Βρεττανοὶ στρατιώτικοὶ ἀστυνομι-. κοὶ εἰσῆλθον ἐντὸς 3 καφενείων, εἰς τὰ ὁποῖα ἐπροξέ- νησαν σοβαρὰς ζημίας. Οἱ θαμῶνες ὑπέστησαν ἐπί- σης ἐπίθεσιν. ἔκρηξις συνε- Τετάρτη 20 Μοεμβρίου 1946 σλωονσωσόοσαᾳ ε νχκκο ᾿Απογευματιτὴ Ἐφημερὶς ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΟ: Ἡἱ ΜΙΝΙ ΛΙΜΝΗ. Ἕνας γέρων ”Αγγλοςδιαθάζειἐμπιστευτικἠν ἀνταπόκρισιν τοῦ υἱοῦ του δημοσιογράφου ΛΟΝΔΙΝΟΜ. Μοέμβριος Πρέπει νὰ γνωσθοῦν εἰς τὸν Ἑλληνισμόν. Ἐλέχθη- σαν εἷς τὴν μεγάλην συγ- κἐντρωσιν τοῦ «Συνδέσμου Δημοκρατία γιὰ τὴν Ἓλ- λάδα» εἰς τὸ Μπῆβερ Χὠλ. Ὡς γνωστὸν δὲ εἶχον πα- ραστῃῇ 300 πληρεξούσιοι 900. 000 ᾿Αγγλων πολι- τῶν. Εἰς τὴν συγκέντρωσιν ὡὠμίλησαν πρῶτοι ὁ κ. Σο- φιανόπουλος καὶ οἱ βου- λευταὶ Σόλλεῦ καὶ Μτότς. Ἐπηκολούθησεν ἐλευθέρα συζήτησις. Καὶ τὰ λεχθέν: τα ἀπὸ τοὺς διαφόρους παρισταµένους ἦσαν πολὺ χαρακτηριστικά, μιὰ βα- ρειὰ ἀμείλικτη καταδίκη τοῦ εἰς τὴν Ελλάδα γε: νοµένου ἐγκλήματος. Ἕνας Αγγλος γέρος σηκώθηκε. ᾿ἘΕζήτησε τὸν λόγον: «Ονομάζομαι -- εἶπε -- Μπέρτσετ. Εἶμαι ὁ πατέρας τοῦ δηµοσιο- γράφου Μπέρτσετ, ὁ ὁποῖ- ος ἐργάζεται εἰς τὸ «Βταί- ηλυ Ἔξπρες», τὴν ἐφημε- ρίδα τοῦ Λόβδου Μπήβερ- µπρουκ. Παρηκολούθησε στὴν Ελλάδα τὲς ἐκλογὲς τῆς 3Ίης Μαρτίου. Ἔγρα- Ψεν ὅ,τι διεπίστωσεν. Αλ- λά δὲν τοῦ τὰ δηµοσίευ- σαν. Ἔχω ἐδῶ τὰ γράµ- µατά του. Καὶ θέλω νά σᾶς τὰ διαβάσω γιὰ νάἁ ἐννοήσουν ὅλοι». Τὸ Προεδρεῖον δίδει τὸν λόγον εἰς τὸν Μπέρτσετ-- πατέρα. 'Ὁ γέρος ἀνεβαί- νει στὸ βῆμα. Τρέμει τοῦ γέρο-- πατέρα ἡ φωνἡ ἀπὸ τὴ συγκίνηση καθὼς δια: βάζει τὰ γράμματα τοῦ γυιοῦ του : «Πατέρα γράφει ὁ δηµο- σιογράφος Μπέρτσετ. Μό- νο δυὸ νύχτες ἔμεινα στὴν ᾿Αθῆνα. Πῆγα τὸ ταχύτε- ρο στὴ Θεσσαλονίκη. Οἱ ἐκλογὲς ἦταν νόθες πέρα καὶ πέρα. Παντοῦ διαπί- στωσα µεροληψία ὑπὲρ τῶν κομμάτων τῆς Δεξιᾶς. Στὴ Θεσσαλονίκη εἶδα ψηφοφόρους νἁ ὁδηγοῦν- ται στὰ ἐκλογικὰ τμµήµα- τα νὰ ψηφίσουν ὑπὸ τὴν ἀπειλὴ περιστρόφων. ᾿Α- πειρες ἦσαν οἱ περιπτώ σεις πλαστογραφημένων βιβλιαρίών καὶ πολλαπλῆς ψηφοφορίας. ἛΗἨρθα πολ- λὲς φορὲς σὲ σύγκρουση μὲ τὴ χώροφυλακή. (Εἶνε οἱ ἴδιοι ἄνθρωποι ποὺ εἴ- χε στὴν ὑπηρεσία του ὁ Μεταξᾶς καὶ ποὺ ἀργότε- ρα συνεργάσθηκαν μὲ τοὺς Γερμανούς). Κατώρ: θώσα νὰ βγάλω πολλοὺς δημοκρατικοὺς ἀπὸ τὰ κρατητήρια ποῦχαν πια- στεῖ µόνο καὶ µόνο ἔπει- δὴ µοίραζαν προκηρύξεις ὑπὲρ τῆς ἀποχῆς! 'Ο Αγ- γλος Γενικὸς Πρόξενος καὶ ἡ ὑπηρεσία τύπου τοῦ Φόρεῖν ᾿ΌὌφψφις διαµαρτυ- ρήθηκαν ἐναντίον µου. Τὰ μοναρχικἀ φύλλα μοῦ κά- ναν ἄγρια πολεμική. Π- μουν ὁ µόνος ποὺ ἔδωσα στὸν ἀγγλικὸ τόπο μιὰ |: δέα γιὰ τὴν ἔκταση τῆς ἁπάτης καὶ τῆς προδοσίας ποὺ ἔβαλαν τὴ σφραγίδα τους στὶς ἐκλογὲς αὐτές..» Τὸ διάβασμα τοῦ γράμµ- µατος διακόπτεται ἀπὸ τὶς φωνὲς τοῦ ἀκροατηρί- ου: Αἰσχος!.. Αἴσχος!.. ᾿Ο πρόεδρος παρακαλεῖ: ᾽Αφῆστε νἁ τελειώσῃ... Κι ὁ γέρο--Μπέρτσετ συνεχίζει «Βά, πῶς τε λειώνει τὸ γράµµα του ὁ γυιὸς µου: Ἡ οσημερινὴ Κυβέρνηση δὲν ἐκπροσώ- πεῖ περισσότερο ἀπὸ τὰ 25 9)ο τοῦ Λαοῦ. Στὴν ἐ- ξουσία δὲ μπορεῖ νὰ κρα- τηθῇ γιὰ πολύ, ἐκτὸς ἄν ἡ ᾽Αγγλία ἀναλάβει άνοι: τὰ πιὰ τὴ διακυβέρνηση τῆς χώρας. Στὶς πόλεις τὸ ΕΑΜ ἐπικρατεῖ γερὰ καὶ στὰ χωριὰ τῆς Λλακεδο- γίας ποὺ εἶδα ἡ πλειοψη- φία τοῦ ΕΑΜ Φτάνει τὰ 90 9)ο, Όλοι τους εἶἷνε λαμπρὰ ὠργανωμένοι καὶ πειθαρχηµένοι», «Αὐτὰ γράφει τὸ παιδὶ µου, λέει ὁ γέρος. ᾽Αλλὰ τὸ «Ἠτάίηλυ ᾿Εξπρὲς» δὲν τὰ δημοσίευσε. Καμιὰ ἀπὸ τὶς µεγάλες ἐφημερίδες δὲν ἔγραψε τὴν ἀλήθεια. Καὶ μεῖς ἀκόμα πιστεύου: µε πὼς ὁ τύπος µας εἶνε ἐλεύθερος!». --0 ΑΓΓΛΟΣ ΣΤΡΑΤΙΘ: ΤΗΣ 'Ο γέρος κατεβαίνει ἆ- πὸ τὸ βῆμα. 'Ὁ κόσμος τὸν χειροκροτεῖ ὁλόθερμα. ᾽Αλλὰ τώρα µέσα στὴν αἴθουσα σηκώνεται νέος κατήγορος. Καὶ αὐτὸς εἷ- γε αὐτόπτης μάρτυρας τοῦ ὀργίου στὴν πατρίδα µας. Μιλεῖ ὄρθιος ἀπὸ τὴ θέση του. Μέος 30 ἐτῶν. Τώρα γύρισε ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ὅπου ὑπηρετοῦσε στρατιώ- τῆς. --Φέρνω ἕνα μήνυμα, φωνάζει. Ἕνα μήνυμα ποὺ μὲ παρεκἆλεσε νὰ τὸ δια- βιβάσω στὸ λαό µας ἕνας Ἓλληνας δημοκρατικὸς τοῦ Πειραιᾶ, τὴν ὥρα πού.. ξεψυχοῦσε. Καὶ ξεψύχησε στὰ χέρια µου. ταν 19 χρονῶν. Τὸν δολοφόνησαν οἱ χίτες καὶ ἡ ἀστυνομία, ἐπειδὴ ἕνα βράδυ τραγου: δοῦσε τραγούδια τῆς ἸΑν- τίστασης. Μοῦ εἶπε: «Ἐ- γώ πεθαίνω γιὰ τὴ Δημο- κρατία. Πὲς στοὺς ”Αγ- λους συντρόφους µας, πῶς δὲ λυπᾶμαι. Ἔκανα τὸ καθῆκον µου { Περιμένω καὶ ἀπ αὐτοὺς νά κά- νουν τὸ δικό τους ἀπέναν- τι στὴ δημοκρατικἡ Ἑλλά- δα καὶ στὸ δικό τους λαό». Τὸ παγερὸ χέρι τῆς φρίκης ἁπλώνεται στὴν αἴθουσα. »Δὲν εἶνε οἱ μοναρχικοὶ καὶ οἱ ἙἛλληνες Κουΐσλιγκς οἱ κύριοι ὑπεύθυνοι, συνε- χίζει ὁ νέος. Εἵμαστέ μεῖς. Ἐμεῖς ποὺ ἀφίνουμε ἆ- διαμαρτύρητα νἁἀ σφά: ζωνται οἱ συναγώνιστές µας στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν πολιτικὴ ποὺ ἀκολουθεῖ ἡ δική µας ἡ ἐργατικὴ ἵυ: βέρνηση.» Καὶ τότε γιὰ πρώτη Φο- ρὰ ἀκούεται νὰ ὑψώνεται μέσ᾽ ἀπὸ τὴ συνέλευση ἡ φωνή : «Νὰ Φύγῃ ὁ Μπέ- βιν». Τὸ φωνάζουν πρῶτοι οἱ ἀντιπρόσωσοι τῶν ὀργα: νώσεων τοῦ Λέῖμπαρ Πάρ- τυ, --Φίλοι, λέει ἕνας. ᾿Α: κούσατε καὶ ἀπὸ τοὺς ἐπί- σηµους ὁμιλητὰς καὶ ἀπὸ τοὺς ἀντιπροσώπους ττὶ γίνεται στὴν Ἑλλάδα. Μὲ διαμαρτυρίες καὶ ψηφίσμα- τα δὲν κάνωµε τίποτε. Τό Φόρεῖν ΟὌφφις τὰ ἀγνοεῖ. Γι΄ αὐτὸ προτείνω, μετὰ τὸ τέλος τῆς συγκέντρω- σης, ὅσοι ἀπὸ μᾶς ἀντι- προσωπεύουν ὀργανώσεις] τοῦ ἐργατικοῦ κόμματος νὰ συνέλθουµε ἀμέσως σὲ ἰδιαίτερη σύσκεψη καὶ ν᾿ ἀποφασίσουμε στὶς ὄργα- νώσεις µας ν᾿ ἀρχίσῃ συν- δυασµένη καμπάνια μέ ἕνα σκοπό: «Νὰ φύγῃ ὁ Μπέβιν, νὰ ἀνακληθοῶν τὰ στρατεύματά µας ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ ν᾿ ἀλλάξῃ ρι- ζικὰ ἡ πολιτική µας ἀπέ- ναντι στὸν ἑλληνικὸ λαό. Θέτω τὴν πρότασή µου αὐτὴ σὲ ψηφοφορία». Ἡ πρότασις γίνεται ὁ- µόφωνα δεκτή. Ὅλη ἡ αἴθουσα πάλλε- ται ἀπὸ ἀγανάκτηση ἀνά- µικτη μὲ αἴσθημα ντροπῆς ᾿Αθηναὶϊκὴ χρονογραφέα Ὁ...ἀγνοούμενος | -τΩ, τὸ Ναπολεοντάκιον τὸ τριχοειδές μᾶς εἶπε ὁ [λεό- βουλος. Τὸ πόσον μὲ συνεκί- γησε τὸ παράπονόν του, δὲν λέγεται, δὲν περιγράφεται, δὲν ἰχνογραφεῖται |... --Γιὰ ποιὸν λές, Κλεόβουλε τὸν ρώτήσαμε. ο πΛιὰ τὸν Ζέρ- βαν, παμφίλτα- τοι. Δὲν ἀνεγνώ- σατε τὴν οὐὖρα- νοµήκη διαµαρ- τυρίαν του --Οχι. πο --Ὢ, μὰ εἶσθε λίαν ἀκατατόπι- στα ὄντα! Ὁ Να: ασ 7 πολέων, παμφίλ- κ τατοι͵ ἀπηύθυνε διαμαρτυρίαν καὶ κατηνορςῖ τὸν Έσαλδα- ρέα τὸν ὑπεροπτικὸν, ὅτι ἔχει δώσει ἐντολὴν εἰς τὰς κυβερ- νητικὸς ἐφημερίδας, νὰ μὴ γράφουν τίποτε περὶ αὐτοῦ. Κατανοεῖται δηλαδἡὴ τὸ µέγε- θος τοῦ ἁἀνοσιουργήματος Ἓνας ὁλόκληρος Ναπολέων ἢ μᾶλλον ἕνας Ναπολέων καὶ µισός, δὲν ἀναφέρεται οὖδα”- μοῦ! Οὔτε εἰς τὴν πολιτικὴν, οὔτε εἰς τὸ χρηµατιστήριον, ἔνθα μεταβαίνει καὶ ἐἔξαρ- γυρώνει τὰς λίρας, οὐδαμοῦ! Τὸν εἶδον χθὲς τὸν κεκαυµέ νον μὲ λίαν πεπτωκότα μοῦ: τρα. / ή ή/ κ σσ στο ---Τί ἔχεις ἀρχηγεῦ τὸν ή: ρώτησα. --Αστα, Ιλεόβουλεί μοῦ ἀπήντησεν. Αὐταὶ αἱ ρηµάδαι αἵ ἐφημερίδες δὲν γράφουν τίποτε περὶ ἐμοῦ. --Καὶ αὐτὸ σὲ μελαγχολεῖ Θὰ γράψω ἐγὼ, ἀρχηνεὖ! --Λλὰ θέλω νὰ γράψουν ὅ- λαι αἱ ἐφημερίδες, --“λαμπρῶς! Βὰ προβεῖς εἰς εἷς δηλώσεις. --Προβαίνω, ἀλλὰ δὲν γρά- φουν. -5Ώ, ἀσυγκινησία! Ν᾽ ἀπει- λήσεις. --Ἡί ν’ ἀπειλήσῶ: --Ὅτι θὰ παύσης νὰ..,ξυρί- ζεσαι. --Τὸ ἔκαμον. ᾽Αλλὰά καὶ πά λιν δὲν γράφουν. --τΩ, ἀναλγησίαι νἁ σκεφθῶμεν ᾿κάτι ἀρχηνεῦ. --Γιὰ σκέψου, Κλεόβουλε: »Σκεφθεὶς ἐπ) ὀλίγον, μοῦ κατῆλθεν µία πάµφωτος ἰδέα καὶ ἀνέκραξα: --Εὕρηκα ἀρχηγεῦ, τὶ δέον Πρέπει ἕτερον νὰ ποιήσεις, διὰ νὰ γράψουν σύμπασαι αἱ ἐφημερίδες, σοῦ τὸ ἐγγυῶμαι! --Τί, Κλεόβουλε -Ν’ ἀποπειραθεῖς νὰ κὀ- Ψεις τὸν λαιμόν σου... Π ΠΕΒΝΒΑ ποὔῦχει κυριεύσει τοὺς ἀν: τιπροσώπους γιὰ ὅ,τι γἱ- νεται στὴν Ἑλλάδα στ᾽ ὄνομα τοῦ ἀνύποπτου βρεῖ τανικοῦ λαοῦ. Πέντε ὧρες διαρκεῖ ἡ συγκέντρωσις καὶ κανεὶς δὲν θέλει νὰ ΦύγΠῃΠ. Διαρ: κῶς νέοι ὁμιληταὶ σηκώ- νονται γιὰ νὰ προσθέσουν μιὰ νέα καταγγελία. Κάθε νέα καταγγελία οἱ σύνεδροι τὴν ὑποδέχον- ται μὲ κραυγές : «Σέῖμ, σέῖμ τοὺ ἄς» (ΒἩτροπή, ντροπή γιὰ μᾶς). Οἱ ἆπα- θεῖς, οἱ ψύχραιμµοι, οἱ συ: νήθως ἀδιάφοροι Αγγλοι ἔχουν μεταμορφώθῇ. Δὲν εἶναι πιὰ παθητικοὶ ἀκρο- αταί. Εἶνε οἱ ἴδιοι κατή- γοροι. Μι ἕνα πρᾶγμα ποὺ ἐξαγριώνει πιὸ πολὺ τὸν ἀγγλικὸ λαὸ εἶναι ὅ- ταν καταλάβῃ πὠὼς οἱ ἀρ: χηγοί του δὲν τοὔπαν τὴν ἀλήθεια... ΜΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο εὐάε- ρα καὶ εὐήλια δωμάτια εἷς τὴν συνοικίαν Αγ. Ἰω- άννου Λευκωσίας. Πληροφο: ρίαι δίδονται ὑπὸ τοῦ κ. Γ. Γεωργακοπούλου, ἁἄστυνομι- κοῦ, ᾽Αστυνομίαν Λευκωσίας. ο Ν ὑ απά νΤόΤΕ έῶρρες» Τὰ Παγκοσμίου φήμης Η ΑΥΤΗ ΠΦΙΟΤΗΣ επι ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΝ Αὲ σκοτειναὶ δυνάµεις ᾿Ιησουΐτες ἡ Θη Φάλαγξ τοῦ Βατικανοῦ Ποῖος εἶναι σὲ μάδε χώρα ὁ ρόλος τους στὴν οἴκονο- µία µγμαὶ στὴν πολιτικὴ Στὰ 1934, γύρω ἀπὸ τὸν ἔ- ἔαλλο καὶ φανατικὸ Ἰγνάτιο Λοϊόλα, ἱδρύθηκε στὸ Παρίσι, ἐν ὀνόματι τῆς «χριστιανοσύ- νης», ἕνα Τάγμα μὲ πολλὲς ἀντιχριστιανικὲς ἁμαρτίες, τὸ Τάγμα τῶν Ἰησουϊτῶν. Πρῶ- τος σκοπός του ἦταν νὰ κτυ- πήσει τὴ θρησκευτικἠ µεταρ: ρύθμιση καὶ γι’ αὐτὸ ὀργανώ: θηκε σ᾿ ἕνα μαχητικὸ Τάγμα τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας, μὲ σιδερένια πειθαρχία καὶ εἶχε σὰν ἔμβλημά του τὶς πιὸ ἄν- τιχριστιανικες ἀρχές, ὅπως τὴν περίφημη «ὃ σκοπὸς ἁγιά- ζει τὰ µέσα». Κατώρθωσε νὰ πιστέψουν ὅλα τὰ µέλη του πῶς τὸ καθένα ταν «ὁ ἴδιος ὁ Χριστός- νὰ ὑπακούει καὶ νὰ ὑφίσταται τὸ κάθε τι σάν ἄψυχο πτῶμα, σὰ ραβδὶ ποὺ ὑπακούει σὲ κάθε κίνηση, ποὺ θὰ τοῦ δώσουμε, σὰ σφαῖρα ἀπὸ κερὶ, ποὺ μπορεῖ νὰ πά ρει ὅλα τὰ σχήματα». Αὐτὰ ἔγραφε ὁ κανονισμός... κ ἃἁ 3 ᾽Αντικειμενικὴ ἔρευνα πείθει ὅτι ὁ Μεσαίωνας καὶ ὁ Φασι- σμὸς, σἀάν δυὸ πολὺ ἁμαρτω- λὰά γεροντάκια, δὲν ἐννοοῦν νὰ ξεψυχήσουν. ᾿Εδῶ κι’ ἕνα τελείώσε τὸ Μεγάλο μῆνα, ϱ) Συνέδριο τῶν ᾿Ἰησουϊτῶν. «Στρατηγὸς» τοῦ Τάγματος (αὐτὸς εἶναι ὁ τίτλος τοῦ ἀρ- χηγοῦ) ἐξελέγη ὁ Βέλγνος Ἱη- σουῖτης Ζανσέν. Τὴν ἑπομένη ἔγινε δεκτὸς ἀπὸ τὸν Πάπα, μαζὶ μὲ τὰ µέλη τοῦ συνε: δρίου. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ΕγΥΙ- νε ἀφορμὴ ὥστε πολλοὶ προ- οδευτικοὶ δημοσιογράφοι νά ἐρευνήσουν τὴ σηµερινὴ κα- τάσταση καὶ δράση τοῦ Ἰη- σουϊτικοῦ Τάγματος. Σύμφωνα μὲ ἐξακριβωμένα στοιχεῖα, τὸ Τάγμα αὐτὸ δια- θέτει 28.000 ἀφοσιωμένα μέ- λη, ποὺ συνδέονται μὲ σιδε: ρένια πειθαρχία, ἕτοιμα νὰ ἐκτελέσουν καὶ τὴν πιὸ πα- ρότολµη ἐντολή. Κατανέμον- ται κατὰ χῶρες: Στὶς Μνωμ. Πολιτεῖες 6 282 Ἱσπανία 4.973 ᾽Αγγλία καὶ Βέλγιο 4.566 Γερμανία καὶ Ολλανδία 5.154 Γαλλία 3.100 Λατινικὴ ᾽Αμερικὴ 2.240 Ἰταλία 2353 Σλαβικὲς χῶρες 1.325 Τὸ ἔγκυρο γι’ αὐτὰ τὰ ζη- τήµατα περιοδικὸ «Ἠτὸν Μπα: ζίλιο», ποὺ βγαίνει στὴ Ρώμη, γράφει ὅτι οἱ Ἰησουῖτες ἀπο' τελοῦν τὸ «κρυφὸ πολιτικὸ ἐπιτελεῖο τοῦ Βατικανοῦ.»Καὶ μᾶς δίνει τὰ ἀκόλουθα δια- φωτιστικἀἁ στοιχεῖα : «Ἡ δύναµη τῶν Ἰησουϊτῶν -Ὕράφει τὸ περιοδικὸ- ἔγ- κείται σήµερα κατὰ πρῶτο λόγο στἁ χρηματικὰ µέσα ποὺ διαθέτουν καὶ κατά δεύτερο, στὸ δίκτυο κατασκοπείας μὲ τὸ ὁποῖο καλύπτουν ὁλόκληρο τὸν πλανήτη µας. Οἱ ᾿Ιησουϊ- τες ἐλέγχουν Τράπεζες, βιο- μηχανικὲς ἐπιχειρήσεις καὶ ἀνώνυμες ἑταιρεῖες. Μέσον τρίτων προσώπων, δίχως νὰ φαίνονται, χρημµατοδοτοῦν ναυτικά, ἀσφαλιστικά καὶ πι- στωτικἁ ἱδρύματα. (Ἡ οἰκονομικὴ παντοδυνα” µία τοῦ Τάγματος καταλήγει ὁ Ἰταλὸς ἀρθρογράφος--ἐπι- τρέπει σ᾿ αὐτὸ νὰ συντηρεῖ πολιτικἀ κόμματα, ὄργανα δημοσιογραφικἁ καὶ μιά πλα- τειὰ ὑπηρεσία κατασκοπείας». Ὁ ἀρθρογράφος ἀναφέρει ἐπίσης ὅτι στὴν περίοδο τῶν δυὸ πανκοσµίων πολέμων, οἱ Ἰησουῖτες στάθηκαν τὰ κυ: βιώτερα πρωτοπαλλήκαρατοῦ φασισμοῦ. Στὴ Ἰταλία ἐργά- στηκαν γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ «κονκορδάτου» μεταξὺ Βατικανοῦ καὶ Μουσσολίνι. Στὴ Γερμανία ἀπαίτησαν ἀπὸ τὸν καθολικὀὸ κλῆρο νἁ ὑπο- ταχθεῖ στὰ κελεύσματα τοῦ Χίτλερ καὶ ἔβαλαν στὴν ὑπη- ρεσία τοῦ τελευταίου ὁλόκλη- ρο τὸ Καθολικὸ κόμμα τοῦ Κέντρου. Στὴν “Ἱσπανία ὑπο: αλ σά1ε, 33 σιγαρέττα. πανε λκ ελα ακ λεν μπε λαο ολη Ὑπεύθυνος : ΑΒΡΑΤΗ ΤΟΒΑςςΟ ϱοο., ΙΤ. ΙΟΝΡΟΝ αλλ λα ναα αλοσκα να ελα α τε σαα καλη ε κακο κ ΕΕ Ελα 2 λα αλα κκ λε γε κ ξαλλΕ Σα αλεκα τες Φ. Πωαπαδόπουλος- Τύποις : «ΚΟΣΜΟΣ» Λευκωσία ᾿Εσπιστολαὲ Περὶ µίαν ταπεινὴν ἐρώτησιν Κύριε 4ιευθυντά, Ες τὴν «᾿Εφημερίδα» του, τοῦ περασμένου «Σαβῥάτου (10.11.46) ὃ φανατικὸς πολέ µιος τοῦ λαοῦ κ. Ἰολύκαρ- πος ᾿Ἰωαννίδης, γραμματεὺς τῆς Μητροπόλεως Κερυνείας, ὀποβάλλει μίαν ἀπρεπῇ καὶ ταπεινὴν ἐρώτησι», ες τὸν ἔγ- κοιτον δικηγόρο» 4ευκωσίας, κ. Πυγμαλίωνα ἸΙωαννίδην, περὶ τοῦ πόσα οὗτος ἐπληρώ- Ῥη, εἷς τὴν δίκην τῆς ὃος Βικτωρίας Σκλινίτζη, Ἅνοσο- χόμου, τὴν ὁποίαν ὑπερήσπι- σεν, ἐνώπιο) τοῦ προέδρου τοῦ ᾿Επαορχιακοῦ 4ιμαστηβίου ευκωσίας κ. Κόδ, διὰ τὴν ἀπεργίαν ἓν τῷ Κυβερνητικῷ Ἀοσοκομείῳ, πρὸ ἔτους καὶ πλέον. «Ως γραμματεύς καὶ ὁπεύ- Όυνος τῆς ὀργανώσεως νοσο- κόμων, δεωρῶ ἔπιβεβλημένον» κχαδῆκόν µου νὰ ἀπαντήσω, καὶ πρὸ παντὸς χάριν τῆς ᾱ- ληδείας, νὰ δηλώσω εἷς τὸν 1. «Πολύκαρπον ὅτι ὅ κ. Πυγ- µαλίων δὲν ἐπληρώδη καῦό- λου διὰ τὴν ὡς ἄνω ὑπόθε- σιν, ἀπριβῶς ὅπως δὲν ἔπλη- ρώδη, διὰ τὰς τόσας ἄλλας ὑποδέσεις τῆς ὀργανώσεώς µας, κατὰ τὰς ὁποίας ἐνδιε- φέρθη καὶ μᾶς ἐξυπηρέτησεν ὣς δικηγόρος καὶ ἀνθρωσι- στής, μετὰ τῆς γνωστῆς προ- δυμίας, εὐγενείας καὶ ἄγνιδιο- τελείας του. Εὐχαριστοῦσα διὰ τὴν φιλοξενίαν͵ Μετὰ τιμῆς Ε4ΑΕΝΗ 4. ΚΑΥΚ4 414 γθαμματεὺς τῆς Ενώσεως Λοσοκόμων 4θυκωσία τῇ 15/11/46. στήριξαν τὸ στασιαστικὸ κί- νηµα τοῦ Φράνκο καὶ μετὰ τὴν ἐπικράτησή του ὑὕποστη- ρίζουν µέχρι σήµερα τὸ τρο- μοκρατικὸ καθεστὼς τῶν δη- µίων. Στὴ Γαλλία, αὐτοὶ εἶνε ἀπὸ τοὺς κύριους ἐμπνευστὲς τῶν ἀγώνων τῆς ἁἀντιδράσε- ὡς ἐναντίον τῆς Δημοκρατίας καὶ δὲν ἦταν ἀμέτοχοι στὸ τελευταῖο κήρυγμα τοῦ ἔπι: σκόπου τοῦ Μογτομπάν, ὅταν ἐζήτησε ἀπὸ τοὺς Γάλλους καθολικοὺς νὰ ὑποταχβοῦν στὸ σύνθηµα τοῦ ἨΜτὲ Γκὼλ καὶ νὰ καταψηφίσουν τὸ γαλ- λικὸ Σύνταγμα. 'Ὁ ἀρθρογρά- φος τοῦ «Ἠτὸν Μπαζίλιο» ἕ- πιµένει ἐπίσης ὅτι στὴν ἸΊτα- λία ὁ ντὲ Γκάσπερι εἶνε «πει- θήνιο ὄργανο στὰ χέρια τῶν Ἰησουϊτῶν». Τὰ συμπεράσµα: τα εἶνε δυσάρεστα ἀλλά ὄχι δυσκολονόητα, , 3 , Πώλησις οἰκίας Πωλεῖται οἰκειοθελῶς οἰκία, ἀποτελουμένη ἐκ 3 δωματίων, ἡλιακοῦ, αὐλῆς κλπ., ἐν τῇ ὁδῷ Περικλέους, πλησίον τοῦ «Ἑλληνικοῦ Κέντρου», κα- τάλληλος νἁ μετατραπῇ εἰς γραφεῖα καὶ μαγαζιά. ΕΥ: γραφοι προσφοραὶ γίνονται δεκταὶ µέχρι τοῦ τέλους Ἰο- εµβρίου, ὁπότε καὶ ἡ οἰκία θὰ πωληθῇ εἰς τὸν ἀνώτερον πλειοδότην, ἐάν ἡ τιμὴ εἶναι συμφέρουσα. ᾽Αλεξανδρῆς Σοφοκλέους Ἑλληνικὸν Κέντρον Πώλησις οἰκίας | Κοινονικη Ζοη | Διαλέξεις αοοσκληϊδεὶς ὑπὸ τῆς Ενώσεως Νέων «Τρὰσι» δὰ ὁμιλήσῃ τὴν α, Κυριακὴν εἷς τὰς 11.15 π.μ. εἲς τὸ οἴκημα τοῦ σωματείου ὃ κ. [ᾖαν. Καγιᾶς, Βεατρικὸς συγγραφεύς, μὲ θέμα : Γύρω ἀπὸ τὸ νεοελληνικὸν δέατρον, Τὴν διάλεξιν δὰ τιµήσῃ διὰ τῆς παρουσίας του ὁ ἔντ. κ, Πρόξενος τῆς Ελλάδος. “ εἴσοδος ἐλευδέρα, “Ἡμιγυμνάσιον Δαπήθδου ᾿Επὶ τῇ συμπληρώσει ὅθ ἐτῶν εὐδοκίμου ὑπηρεσίας τοῦ ἡμιγυμνα- σίου απήῦου ἀπεφασίσδη ὅπως διοργανωῦῇ πανηγυρικὸς ἑορτασμός. Πρὸς τοῦτο ἐξελέγη πολυμελὴς ὁρ- )ανωτικὴ ἔπιτροπὴ ὑπὸ τὴν προ- εδρείαν τοῦ γυμνασιάρχου κ. 4. Χιοτέ]λη, ἥτις δὰ καταρτίση τὸ πρόγραµµα τοῦ ἑορτασμοῦ. Διὰ τὴν σχολικὴν φορολογίαν Τὸ ᾽Ακὲλ «ευκωσίας ἐκάλεσε διὰ σήμερον εἷς τὰς «80 µ. µ. αἷς συνέλευσιν τὰ µέλη τοῦ κόμματος καὶ τῆς λέσχης μὲ δέματα: 1) Σχο- Λική «φορολογία καὶ ϐ) «έσχη ᾽Ακέλ, ᾿ Αγροτικὸς πινηματογράφος ᾿Αρχίξοι προσεχῶς τὴν Λειτουρ- γίαν του εἷς 4ύση κινηματογράφος Μ. 4. εἷς τὴν αἴθουσαν τοῦ κ. Σιδερᾶ. εΕορταὲὶ «Η ᾽Αγροτικὴ Βνωσις διοργανώνει αὔριον ΓΠέμπτην τὴν ἐπὶ τῇ 3η ἐπετείῳ ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς της, Τὸ πρόγραµµα πε- θιλαμβάνει ὁμιλίαν, τραγούδια καὶ µογόπραχτον δρᾶμα. Λύσης ἔορ- ᾿᾽Αθηναϊκὴ σάτιρα ”Η--Η-- Ἠρδανε Ἠρῦανε οἳ ἀρχηγοί µας κι εν ὅλοι μαξὶ ἤδη (κι εἴχαμε μιὰν ἀγωγνία μὴ μᾶς πρυώσουν στὸ ταξίδι). Εἶν᾽ ἀπὸ ἐπιτυχίες ὅλοι καταφορτωμένοι, κι ἡ “Ἑλλάδα πιὰ δὰ εἶναι ἰσχυρὴ κι’ εὐτυχισμένη, δοξασµένη καὶ µεγάλη. Πάει ἡ φτώχεια καὶ τὸ χάλι πάει ὃ παλιὸς κπαιρὸς ποὔγαμ᾽ ἄτυχίες µόνο, Ζᾶς τὸ λέω σοβαρῶς καὶ τὸ ἐπιβεβαιώνω ἀσφαλῶς καὶ ὑπευθύνως ἄν καὶ λόγος δὲν μοῦ πέφτει, 4ὲν πιστεύετε »..,ἔωτῆστε καὶ τὸν µπάρµπα µου τὸν φεύτη. 44ΝάΟΣ ΜΙΙΣΗΝΙΙΡΗΙΣ Ι [ΗΝ ΧΕΡΦΟΡΔ, 20 (Ρ.)--Αἱ Βρετ- τανικαὶ ἀρχαὶ ἐξετάζουν τὸ πρῶτον ἀνθεβραϊκὸν ἔπεισό- διον, τὸ ὁποῖον ἐσημειώθη εἰς τὴν Βρεττανικὴν ζώνην τῆς Γερμανίας. Εἰς τὸ Ράχ.- ντερ, ὀλίγα µίλια ἀπὸ τοῦ Βρεττ. ἀρχηγείου, ἡ οἰκία τοῦ ἑβραίου καταστηµατάρχου Ρικὰρδ Φράνκ ἐκαλύφθη μὲ τεραστίας σβάστικας καὶ ἕν αὐτοκίνητον, σταθμεῦον ἔξωθι αὐτῆς ἐπυρπολήθη. Η οἶκο- γένεια τοῦ ἐν λόγῳ Εβραίου λέγει ὅτι ἡ διαγωγἠ τῶν Γερ- μανῶν ἀπέναντί της εἶναι τό-΄ σον κακή, ὅσον ἧἦτο καὶ ἐπὶ τῆς ἐποχῆς τοῦ Χίτλερ, ΩΛΕΙΤΑΙ αὐτοκίνητον ἰδιωτικὸν ᾿Αρ. 1898 Βώ- ξολ 14 ἀλόγων. Πληροφο: ρίαι παρὰ τῷ κ. Μινοὺρ Σιουκρῆ Σεράγιον, ταξὶ 863. διά προσφορῶν Πωλεῖται οἰκειοθελῶς ἡ ἐν Λευκώσίᾳ ὁδὸς Κύκκου Μο. 23, οἰκία τοῦ ἐν ᾽Αμερικῇ διαµένοντος κ. Χαρα- λάμπου Στεφάνου, ἀποτελουμένη ἐκ 4 δωματίων, ἡ- λιακοῦ, κουζίνας, καὶ ἀποχωρητηρίου μὲ ἠλεκτρικὴν ἐγκατάστασιν, αὐλὴν καὶ δένδρα. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύνανται νὰ κάµωσι τὰς προσ: Φορᾶς Των μέχρι τῆς 30]11]46 πρὸς τὸν ἀντιπρόσωπον τοῦ ἰδιοκτήτου κ. Σ. Κέλβερην Κτηματολογικὸν ὑπάλ- ληλον εἰς Βαρῶσι, ὁ ὁποῖος δὲν ὑποχρεοῦται νἁ δε- χθῇ τὴν ὀψηλοτέραν ἢ οἰανδήποτε ἄλλην προσφοράν. Σήμερον Τετάρτην τοῦ ΝΕΟΥ ματ αααιαα τση αι πια κπα τσ ονε ο ΛΑΡΝΑΞ «Σαλὸν Ρὸζ»ὸ Δυὸ πανηγυρικὲς παραστάσεις . ς . ἃ Η ὑπέροχη κοινωνικὴ καὶ δραματικἡ ὀπερέττα | τοῦ ΖΑΧΟΥ ΘΑΝΟΥ [ [ΙΙ ΤΙ ΙΙΙ Ἡ µεγαλύτερη δεατρικἠ ἐπιτυχία ποὺ ἀνεστάτωσε ὁλόκληρον τὴν Κύπρον ὥρα 6 καὶ 9 μ.μ. ' ! ΛΥΡΙΚΟΥ | 1