Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-22

Παρασκεηὴ 29 Νοθμβρίου 1946 | ΟΙ ΕΝΟΧΟΙ ΓΑΠΕΚΛΛΥΦΘΗΣΑΝ Ἡ Σχολικὴ Ἐφορεία Λευκωσίας, μὴ γνωρίζουσα τπλέον τὶ νὰ πράξῃ διὰ νἁ ἐξιλεωθῇ ἔναντι τοῦ κα- ηγανακτηµένου λαοῦ τῆς πρωτευούσης διὰ τὴν ἄδι- κον καὶ σκανδαλώδη κατανομὴν τῆς σχολικῆς Φορο: λογίας, κατέφυγε τὰς δύο τελευταίας ἡμέρας εἰς νέα πάλιν παραστρατήµατα, τὰ ὁποῖα, καλύτερον παντὸς ἄλλου, προδίδουν τὴν σύγχυσιν, εἰς τὴν ὁποίαν πε: ριῆλθε καὶ τὴν µαταίαν προσπάθειάν της νὰ περισώ- σῃ ὅ,τι ἀπέμεινεν ἀπὸ τὸ διασυρθὲν καὶ διάτρητον ἤδη Υόητρὀν της ! Οὕτω ὁ γραμματεὺς αὐτῆς κ. Σωκράτης Εὐαγ- γελίδης, (ὅστις εἰς τὰς ἰδιώτικὰς συνομιλίας του, ἄλ- λοτε μὲν ἐξηγεῖ ὃτι «ἐκεῖνος ὁ Δέρβης καλὲ τὰ φταίει ὅλα», ἄλλοτε δὲ ὅτι «φταῖν αὐτοὶ οἱ...ἀδιόρ- θώτοι δακτυλογράφοι»), ὑπακούων ἀσφαλῶς εἰς δια- ταγὰς τοῦ σεβαστοῦ προέδρου του καὶ προσφιλοῦς θείου του, ἐπεσκέφθη προχθὲς τὸν Διοικητὴν Λευκω- σίας καὶ ἀφοῦ ἀνεμάσησε τὴν γελοίαν δικαιολογίαν ὅτι «κατὰ τὴν δακτυλογράφησιν τῶν καταλόγων πα- βεισέφρησαν διάφορα λάθη», ἐζήτησεν ἀφελῶς, ὅπως ἡ ᾿Εφορεία συνεργασθῇ εἰς τὴν διόρθωσιν, 2 κατ᾽ ἅλ- λους δὲ ὅπως τῆς ἐπιστραφοῦν οἱ κατάλογοι...πρὸς διόρθωσιν | Ὡς νὰ μὴ ἢρκει τοῦτο, ἡ Σχολικἡ ᾿Εφορεία Λευ- κωσίας προέβη καὶ εἰς µίαν νέαν ἐξυπνάδαν: Ἐξ- ἐδώσεν ἕν ἀνακοινωθέν, εἰς τὸ ὁποῖον ὄχι µόνον μετ᾽ ἀρκετῆς ἐλαφρότητος καὶ οὐκ ὀλίγης κουτοπονηρίας, ἐκφράζει τὴν λύπην της διότι λάθη καὶ μερικοὶ πολίται δῆθεν «ἐσημειώθησαν φέρονται Φορολογηθέντες μὲ μερικἁ σελἰνια ἀντὶ λιρῶν, ἄλλοι δὲ μὲλίρας ἀν- τὶ σελινίών», ἀλλὰ καὶ προτρέπει...«πάντας τοὺς ἐν- διαφεροµένους νἁ σπεύσώωσι νὰ ὑποβάλώσιν ἔνστασιν πρὸς τὸν Διοικητήν». Εἶναι ἀρκετὰ ἀφελὴς στης καὶ κατηγορούµενος ὑπ ἀρ. 1 ὁ κ. Κίκης Δέρβης, δρά- τῶν περὶ ὧν ὁ λόγος κομματικῶν καταλόγων, ἄν νοµίζῃ ὅτι μὲ τοι: αὖύτας παϊδαριώδεις δικαιολογίας καὶ γελοῖα τερτίπια δύναται νὰ σώσῃ τὸν ἔνοχον ἑαυτόν του, τὸ αὐτὸ δὲ ἰσχύει καὶ διὰ τὰ λοιπὰ µέλη τῆς Εφορείας, τὰ ὁποῖα ἤ εἶναι συνένοχα τῆς κομματικῆς κραιπάλης τοῦ προέδρου τών ἤ ἐπέδειξαν λειαν, ἐπιτρέψαντα πλήρη ἀσύγγνωστον ἀμέ:- ἀσυδοσίαν εἰς τὸν κοµμµα: τικῶς ἀφηνιάσαντα κ. Θεμ. Δέρβην. Καὶ ὅσον μὲν ἀφορᾷ τὸν ἰσχυρισμὸν περὶ «δα- κτυλογραφικῶν λαθῶν», οὗτος, ὡς ἐγράψαμεν καὶ προηγουμένως, εἶναι ἀφ᾽ ἑαυτοῦ γελοῖος καὶ ἀστήρι- κτος. Διότι οὐδεὶς ἔχων σώας τὰς φρένας θὰ πιστεύ «σῃ ὅτι ἁπὸ ἁπλοῦν «δακτυλογραφικὸν λάθος» ἠλατ: τώθησαν ὅλα τὰ ποσὰ τοῦ κ. Θ. Δέρβη, τῶν σύυγγε: νῶν, Φίλων καὶ µπράβων του καὶ γενικῶς ὅλων τῶν μελῶν τοῦ Κέκ, παρουσιάσθησαν δὲ ηὐξημένα ὅλων σχεδὸν τῶν πολιτικῶν ἀντιπάλων του ἤ τῶν πολιτῶν ποὺ ἐμαύρισαν κατὰ τὰς τελευταίας ἐκλογὰς τὸν κ. πρόεδρον τῆς Ἐφορείας. Τί νὰ εἴπωμεν ὅμως διὰ τὸ «ἔξυπνορ κόλπο τῆς Εφορείας νἀἁ προτρέπῃ τοὺς ἆ- δικηθέντας νὰ ὑποβάλουν αὕτη, συναισθανοµένη τὸν ὄγκον ἔνστασιν ᾽Απλούστατα τῶν παραπόνων, σπεύδει ἀπὸ τόρα νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν «πισινὴν», ὡς εἶδός τι σωσιβίου, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐλπίζει νὰ ἐπιπλεύ- σῃ μετὰ τὸ ναυάγιόν της διὰ νὰ μᾶς εἴπῃ: «Εἴδατε χάρις εἰς ἐμέ....αἱ ἀδικίαι ἐδιορθώθησαν» !! Δηλαδή, οὔτε ὀλίγον, οὔτε πολύ, ἡ ἀναίδειά της θὰ φθάσῃ μέχρι τοῦ σημείου νὰ ζητᾷ καὶ ρέστα, ἤ μᾶλλον νὰ ἐγείρῃ καὶ ἀξιώσεις, ὅπως ὑποβάλωμεν πρὸς αὐτὴν τὰς....εὐχαριστίας µας |! ᾿Απ᾿ ὅλον τὸν κόσμον --Ἡ Κυβέρνησις τοῦ Σιἁμ ἀπεφάσισε νὰ ἐξαγοράσῃ ἀν- τὶ 1.250.000 λιρῶν τὸ τµῆμα τῆς σιδηροδρομικῆς γραμμῆς Βιρμανίας-- Σιὰμ, τὸ ὁποῖον εἶχε κατασκευασθῇ διαρκοῦν: τος τοῦ πολέμου ὑπὸ τῶν Ἰαπώνων δι ἀναγκαστικῆς ἐργασίας τῶν αἰχμαλώτων. Ὑπολογίζεται ὅτι ἡ κατα- :. σκευὴ τῆς σιδηροδρομικῆς αὐ τῆς γραμμῆς ἐστοίχισε τὴν ζωὴν εἰς 16 χιλ. Βρεττανοὺς καὶ λοιποὺς αἰχμαλώτους τῶν Ἰαπώνων. Αἱ οἰκογένειαι ὅ- λων αὐτῶν τῶν θυμάτων ζη- τοῦν τώρα νὰ ἀποζημιωθοῦν ἀπὸ τὸ ποσὸν τῆς ἐξαγορᾶς τῆς γραμμῆς καὶ ἔτσι ἡ Βρετ- τανικἡ Κυβέρνησις δὲν θὰ ἔ- χη νὰ κερδίσῃ τίποτε ἀπὸ τὴν πώλησίν της εἰς τοὺς Σι- σμαίους. --Ἡ Ἰθέτις ἐργάτρια Μόλ- λυ Οὐέμπστερ, τῆς ὁποίας τὸ χέρι «ἐμαγγώθη» ἀπὸ µί- αν µηχανήν, εἰς ἕνα ἐργο- στάσιον τῆς Οὐΐσοιγκτον τῆς Αγγλίας, µετεφέρθη διά φο- ρείου αὐτοκινήτου εἰς ἕνα νο- σοκομεῖον, ἀπέχον Ἰδμίλια, μαζὶ μὲ..τὴν μηχανὴν ποὺ τὴν εἶχε μαγγώσει. Εἰς τὸ νοσοκομεῖον, ἡ ἐργάτρια Ἆ- πεβλήθη εἰς Χχλωροφόρμησιν καὶ τότε ἕνας µηχανικ/ς τοῦ ἑργοστασίου προέβη εἰς τὸ λύσιµμον ὁλοκλήρου τῆς µηχα- γῆς, διἁ νὰ ἐλευθερώσῃ τὸ χέρι της νέας. Μεθ᾽ ὅ οἱ χει- ροῦργοι τῆς ἀπέκοψαν δύο πολτοποιηµένα δάκτυλά της, --Οἵ Αγγλοι σοφοὶ χημικοὶ καὶ βιολόγοι δύνανται τώρα νὰ διευθύνουν τὴν ὠρίμανσιν τῶν ὁπωρικῶν. Ποτίζοντες τὰ καρποφόρα δένδρα μὲ ὁρμό- νας δύναταί τις νὰ ἐπιβρα: δύνῃ κατὰ πολλάὰς ἡμέρας τὴν ὠρίμανσίν των, καὶ νά ἑλασττώσῃ τὴν ἁἀπώλειαν ὁ- πωρικῶν πού προξενεῖ ὁ πα- γειός. Ἕν ἕτερον πὀτισµα τονώνει τὰ κύτταρα ποὺ συγ- κρατοῦν τὸν κλῶνο τοῦ καρ: ποῦ, κι’ ἔτσι ἐμποδίζουν τὴν πρόωρη πτῶσι του. Ἔτσι µπο” ρεῖ ν ἀποφεύγεται ὁ πληθωρι- σμιός στὴν ἁγορὰ καὶ ἡ τρο- φοδότησις της μὲ καρποὺς µπο ρεῖ νὰ καταστῇ κανονικώτερη, Χάρις στὰς ὁὀρμόνας τῶν φυ:- τῶν ἡ συγκομιδὴ ὥρισμένων ὁπωρῶν θά µπορῇ νὰ γίνεται χωρὶς τὴν βοήθειαν ἔργατι- κῶν χειρῶν. κ, σλυονΘώσος ΈΝΠΟς | ᾿᾽Αθηναϊκὴ χρονογθαφία Τά Μυστήρια τοῦ...Λονδίνου --Ὀνειρώδη καὶ ὑπερφυσι- κἁ πράγματα, παμφίλτατοι / Μᾶς εἶπε ὁ Κλεόβουλος. Εἶἷ- ναι νὰ χάνει κανεὶς τὸν νὠ- τιαῖον μυελόν του. --Γιὰ ποιὰ ὑπερφυσικὰ πράγ- µατα μιλᾶς, Κλεόβουλε Τὸν ρωιτήσαμε. --Δι αὐτὰ τὰ ὁποῖα ἀνεκά- λυψαν οἱ ἄγγλοι, παμφίλτατοι. Ὦ μὰ εἶναι νὰ δαΥγ- κώνει κανεὶς τὸν αὐχένα του ! --Τἰ ἀνεκάλυ- ψαν οἱ ἄγγλοι : --Ὅτι ἡ ἡγε: σία τῆς ἀἄριστε- ρᾶς ἐφρόντισε νὰ ἐκτοπισθοῦν οἱ... ἀξιωματικοὶ τοῦ ΕΛΑΣ 1 Ω, μὰ εἶναι νὰ τρα- βεῖ κανεὶς τὰ τριχοειδῆ του ἀγγεῖα! Καὶ δὲν εἶναι µόνον αὐτό. Οἱ ἄγγλοι ἀνεκάλυψαν καὶ πολλὰ ἄλλα. ) --Δηλαδή : --Τὰ ἄρθρα τοῦ «Ἑλληνι- κοῦ Αἵματος» τὰ γράφει ὅ... Κύρκος ! --᾽Αλήθεια ε πἝΤὸ ἀπεκάλυψαν οἱ ἄγ- γλοι! Ὢ, μὰ εἶναι νὰ τραβεῖ κανεὶς τὴν σκωληκοειδῆ του ἀπόφασιν ! Καὶ ποῦ τὰ µαν- θάνουν ὅλα οἱ ἀφιλότιμοι : --Ὥστε οἱ ἄγγλοι λένε ὅ- τι ὁ Κύρκος δουλεύει στὸ «Ἑλληνικὸ Αἷμαν» Βεβαίως. Καὶ ἀπεκάλυ- ψΨαν ὅτι τοῦτο ἐστὶ σχεδια- σµένη ἐπίθεσις κατὰ τῆς κε- φαλαιοκρατίας |! -“Δηλαδὴ : -- Εργάζεται εἰς τὸ «Αἷμα» διὰ νὰ τρώγει λεπτὰ τοῦ... Κατσάµπα, ὁ ὁποῖος χρημα: τοδοτεῖ τὴν ἐν λόγῳ ἐφημερί- δα. Μ΄’ ἐννοεῖτε --Τὶ ἄλλο ἀνεκάλυψαν οἱ ἄγγλοι --Τὸ καταθλιπτικώτερον ὅ- λων. Εἷς ἄγγλος μοῦ εἶπε χθὲς, ὅτι ἀνεκάλυψε ποῖος ἆᾱ- κριβῶς κατέδωώσε τὸν Σαρά- φην, --Ποιὸς : --Ὁ... ἴδιος ὃ Σαράφης | --Τρελλάθηκες, Κλεόβουλε -Οὐδαμῶς, παμφίλτατοι. Μοῦ τὸ εἶπεν ὁ ἄγγλος. ὮΩ, μὰ εἶναι νὰ συσφίγγει.κανεὶς τὸ τυφλόν του ἔντερον ! --Δηλαδὴ τὶ σοῦ εἶπεν ὁ ἄγγλος --Μοῦ εἶπεν αὐτολεξίως τὰ ἑξῆς : «Μάϊ φρὲντ ὁ Σαράφης εἶναι δυσυπόστατος! Μίαν ἡ- µέραν πρὶν ἐκτοπισθεῖ, ἥμην εἰς τὴν θύραν ἑνὸς μπὰρ καὶ τὸν εἶδον νὰ περνᾷ καθ ὁ- δὸν, Κσθὼς τὸν παρετήρουν, εἶδον αἴφνης νά... διασπᾶται εἰς δύο Σαράφηδες, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ εἷς µετέβη εἰς τὴν ἀσφάλειαν καὶ κατέδωσε τὸν ἕτερον, ὁ ὁποῖος ἐξετοπίσθη». --Αὐτὰ σοῦ εἶπε ὁ ἄγγλος, Κλεόβουλε --Αὐτὰ παμφίλτατοι ! --Κκαὶ σὺ τὶ τοῦ εἶπες --Ἑγὼ τοῦ ἀπήντησα: «Μάϊ φρὲντ, διὰ νὰ σὲ πιστέψω ὅτι πραγματικῶς εἶδες τὸν Σαρά- φην νὰ διασπᾶται εἰς δύο, θέλω νὰ μοῦ διευκρινίσεις κά: τι σχετικῶς μὲ τὸ µπάρ. Ο: ταν τὸν εἶδες ἔβγαινες ἀπὸ τὸ µπάρ, ἤ ἐπρόκειτο νὰ εἰ- σέλθεις » --Εβγαινα μοῦ ἀπήντησεν ὁ ἂγγλος. --Τότε.. σὲ πιστεύω, τοῦ εἶπον, υκοὺτ μπάῦ. - Η ΠΕΝΝΑ ΗΝ ΜΡΡΗΙΚΟὴ Ὑπαλλλήλων Κύπρου Ἔκτακτος εν. Ἀυνέλευσις Καλοῦνται ὅλα τὰ µέλη τοῦ Συλλόγου Κυβερνητικῶν Ὑπαλλήλων εἰς Ἔκτακτον Γενικὴν Συνέλευσιν τὴν προ- σεχῆ Μυριακἠν 24ην ἨΝοεµ- βρίου, 1946, καὶ ὥραν 9.45 π.µ., εἷς τὸ ἛΣχολεῖον Αγ, Σάββα (Ἑλένειον]. Θέματα. 1) ᾿Αναθεώρησις Μισθῶν. 2) ᾽Αποστολὴ ᾿Αντιπροσω- πείας εἰς ᾽Αγγλίαν. Λόγῳ τῆς ἐξαιρετικῆς σπουδαιότητος τῶν ζητηµά- των τῆς 'Ἡμερησίας Διατάξε- ως, ἐλπίζεται ὅτι θὰ προσελ- θουν ὅσον τὸ δυνατὸν περισ- σοτερα µέλη. Τὰ µέλη τῶν Ἐπαρχιῶν παρακαλοῦνται ἰδιαιτέρως ὅπως παραστοῦν Π αντιπροσωπευθοῦν εἰς τὴν Σδυνέλευσιν. 3. Οἰαδήποτε µέλη παρόν- τα ἐντὸς 15 λεπτῶν ἀπὸ τῆς ὁρισθείσης ὥρας διὰ τὴν Συνέλευσιν ταύτην θὰ ἀπο- τελέσουν ἀπαρτίαν, Μ. 4. ΠΠιχαηλίδης Ἐπίτιμ. Γραμµατεύς, Λευκωσία, 20 ΒΜοεμβρίου 1946. ᾽Αθηναϊκὴ σάτιρα. Ἐφεύρεση Όλες οἳ διεκδικήσεις - ἃ , πᾶνε πάτος στὴν ἀράδα καὶ μαξὲ μὲ τῇ µεγάλη ͵ ο ν «Ελιά πάει χι ᾗ μικοῇ Ελλάδα, Τὲ εἶν᾽ αὐτὸ λοιπὸν ποὺ φταίει τ ἴ γιὰ τὴν κάδε µας πληγή Τὸ μαθαίνετε εὐκόλως μὲ αὐτὴ τῇ συνταγή: ν κ. : Η μαδᾶτε κμαογαοίτα ἡ μασσᾶτε Λίγα βλῆτα ᾗ ὅτι δῄποτε ἄλλο χόοτον ἀπὸ τὸ παχνὲ τοῦ Λόρτον, γένεσύε εὐδὺς σοφὸς καὶ μαδαίνειε σαᾳῶς χαἱ εὐκόλως κι αὐθω οεὶ πὼς γιὰ τὰ στραβὰ αὗτά σκέτα καὶ ὀρθὰ κοφτὰ φταῖνε οἱ ...ἀριστεροί Φταῖνε δὲ ἐπιπροσδέτως κι ὃὁ καθεὶς ἄς τοὺς οἰκτείοῃ) γιατὶ ζοῦν ἐνῷ δὰ ποέπει }ἆχαν κάνει χαρακέρε, : μμ , 11οᾶγμα ποὺ ἄν εἶχγε }έν]] ὁ αμ θᾶχαι” ἐποχὴ γουσῆ 4 α. ο χπν τὸ αλ ” καὶ οὗ [λέηνες ῦὰ εἶγχαν μείνει τώρα οἱ μισοί. Γέτοιο ποᾶωα ἐνγοεῖται, δἄταν Λύσις ἐξαισία γιατὶ αὐτόματα ἡ Ελλάδα ον κ) ασ. ! θάχε γίνει, διιλασία : ααλαον Ὑπεύθυνος : ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τύποις: «κόσμος», Λευκωσία. ΕΝΩ ΧΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Τ0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΙΜΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩΛΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ Τὸ μῖσος ἔχει φώλιάσει στὸν ψυχικὸν κόσμον τῶν Ἑλλήνων Α’ {0 συνάδελφος κ. ['. Φνλα- πτὸς περιγοάφει κατωτέρω τὸ ὁωρᾶμα τῆς «Ἠακεδονίας, εἰς τὴν ὁποίαν ἔζησεν ὁ ἴδιος ἐπὶ μίαν ὁλόκληρον δωδεκαετίαν. ο κ. Φυλακτός, γνωστὸς ἀπὸ προηγού- κενα δήμοσιεύματά του εἰς τὸ Αυποιακὸν κοινόν, δίδει μὲ τὰ ἄρδοα του αὐτὰ µίαν ζωντανὴν εἰκόνα τῆς καταστάσεως :| Στὰ αἱματοποτισμένα µα- χεδονικὰ θουνὰ ὃπου' γρα- φτήκανε μὲ τῆς ἑλληνικῆς ἀλκῆς τὴν ἰκχμάδα σελίδες δόξας, δόξας παλιᾶς μὰ ααὶ νωπῆς κι ὅπου ἡ Χάθε τους πτυχή, τὸ κάθε «φαράγγι, ἡ κάθε λόχμη, ἀξιοποιήθηκε στ] µορφ τοῦ συµέόλου, τῆς ὑποθήκης μὲ τὸ τεράστιο Ἱ- θικὸ ἕρμα, παίζεται σήμερα μιὰ µεγάλη τραγωδία: ἡ τραγωδία τῆς ἄλληλοσφαγῆς τῶν ἑλλήνων. Αὐτὴ τὴν ἐθνι- κἡ συμφορὰ ποὺ ἀπεργάξου- ται τόσο ἀγελέητα, ψυχρά, ᾱ- γάλγητα, μὲ μαθηματικὴ ᾱ- χρίθεια ποὺ ξεπερνᾶ τὰ ἔρια τοῦ νοητοῦ, ξένες προσταγές: ποὺ μᾶς συγθλίδουν µέσα στὶς ἀμείλιχτες δυμπληγάδες τῶν ὠμῶν συμφερόντων τους, καὶ ποὺ τὸν ἔκτασή της τὸν ἀτενίζουν ὅλοι οἱ τίμιοι ἕλ- ληνες μὲ δέος ἱερὸ χι᾽ ἀνεί- πωτο, αὐτὴ τὴν τραγωδία ποὺ τὴ μουσική της ὑπόχρουση ρυθμίζει ὁ πειὸ ἀμείλιχτος ὑπολογισμός, δὲν ξέρει καγεὶς ἀκόμα ποιὸς θὰ μπορέσει νὰ τὴ σταματήσει. Ηοιὸ δυνατὸ χέρι θά μπορέσει νὰ κατε- βάσει τὴ» αὐλαία στην πρώὠ- τη της πράξη. Τὸ µῖσος ἔχει φωλιάσει στὰ χαλάσματα τοῦ Ψψυχικοῦ κόσμου τῶν ἑλλήνων σὰν ὄρ: γιο, Κινήματα, ἐπαναστάσεις, διχτατορίες, κατοχές, ἐθνικο- απελευθερωτικοὶ ἀγῶνες, ἀπε- λευθέρωση, κίνημα τοῦ Δε- κεμθρίου, ἐχλογές, ὃημοφη- φίσµατα, ἕνας κυκεῶνας ἐναλ- λαγῶν Ψψυχικῶν, πολιτικῆς φθορᾶς καὶ διαφθορᾶς, ποὺ τὸν ζήσαμε χρόνια, σέρνει μἐ- σα στὴν ἀδήριτη δίνη τῶν στροδίλων του σήμερα τοὺς Ἓλληνες. Εἷμαστε οἱ µοι- ραῖοι. Κάποια θεία δίκη θάλ- θηκε νά μᾶς ἐξουθεγώσει, Ἡ Μακελονία ἔρχεται σή- µερα στὸ προσκήνιο, ᾿Βδῶ, σαὐτὸ τὸ τμημα τῆς Ἅλλη- γικῆς ἐπικρατείας παίζεται τώρα ἡ µεγάλη τραγωδία τῶν Βλλήνων. Ποιὸς ἀπὸ τοὺς ἕλληνες πολιτικοὺς ποὺ χρα- τᾶνε σήμερα στὰ χέρι« τους τὴν τύχη τῆς “Ελλάδας ἔθεσε μπροστά του τὀἐρώτημα: Ηοιὸς πρόδωσε τὴ Μακεδονία : Ποιὸς φταίει Οργανέτα στὰ χέρια τοῦ ντόπιου καὶ τοῦ ξένου χεφα- λαίου, ὄχι μονάχα οἱ σηµε- ρινοἰ Κυδξερνῆτες τοῦ τόπου μὰ καὶ ὅλοι οἱ πρὶν ἀπ᾿ αὖ- τούς, ἐγκατέλειφαν τὸ νευ- ραλγικώτερο σημεῖο τῆς χώ- βας στὸ ἔλεός του. 'Η πολιτι- κὴ συαλλαγὴ ὑπὸ τὴν χλασ σικώτερη μορφὴ τῆς, τοῦ µω- ραϊτισμοῦ, συνείργησε στὸν κοινωνικὴ ἐξάρθρωση τοῦ τμήματος αὐτοῦ τῆς χώρας. ἀθηναϊχὸς ὑλροκεφαλι- αμὲς ἔδινε τὴ Καριστικὴ | Δώδεκα χρόνια στὶς Νέες Χῶρες-- Ανατολι- κὴ καὶ Δυτικὴ Μακεδονία καὶ Δυτικὴ Θράκη μᾶς δένει µίέζουµε τὸ δικαίωμα νὰ π.,ῦμε αὐτὰ ποὺ διεπιστώσαμε, Νὰ τὰ ποῦμε γιὰ πολλοστὴ φορ Γιατί τᾶχουμε γράψει. δὲ ὅ γανα τοῦ μακεδονικοῦ τύπου. 1οῦ ἀθηναϊκοῦ. Κάναμε ἐκ- κλήσεις. Αγώνες. Ἀρένια πολλά. Μὲ σημειώματα σ΄ ἐ- φημερίδες τῶν ᾿Αθηνῶν, Διε: τυπώσαμε ὑπὸ μορφὴν εἴση- γήσεων τὰ τρωτὰ κατὰ τὶ γνώµη µας. δὲ ὑπευθύνους ὃ- πουργείων, ᾿Βξεθέσαμε τὶς ᾱ- νη- δν Ὅ , [Δύο ἄρδρα τοῦ κ. ΓΡ. ΦΥΛΑΚΤΟΥ/ πόψεις µας καὶ προφορικά, σὲ ἰδιαίτερες συνομιλίες µας. Διοίκηση καὶ παιδεία ἦσαν στὰ χέρια ἀνάξιων τὶς περισ- σότερες φορὲς ἀνθρώπων. Ἀὸ πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονί- κης εἶχε ἐγκαταλειφθῇ στὸ ἔλεός του. 'Η μέση καὶ ἡ δη- μοτικὴ ἐκπαίδευση, σαὐτὴ τὴν περίολο τῆς δωδεχκαετίας ποὺ «ἤσαμε ἔντονα, --μὲ τὸ διαρχῶς ὀγκούμενο κοινωνιχὸ ξεσήκωμα ἐνάντια στὴ ντόπια καί τὴ ξένη ἐκμετάλλευση-- οὐδέποτε σχεδὸν κιγγβηκε µέ- σα στὰ πλαίσιχ τῆς ἄρτιας κρατικῆς λειτουργίας. Οὲ Νέες χῶρες ζήσανε πάν- τα στὸ περιθώριο τοὔΚράτους. Ὑπῆρξαν ὁ ἀποδιοπομπαῖος τράγας τῶν ἐχκάστοτε Χυθερ- γήσεων. Πεδίο δΣράσεως τῶν κερδοσκέπων. Εὔφορο ἔδαφος καλλιεργείας τῆς πολιτικολο: γίας. Πλούσιο σὲ περιεχόµενο ὑπέδαφος γιὰ τὸ κοινωνικὸ χί- γημα ποὺ ἐδῶ ἄκριθῶς θρΏκε τὴν τελείωσή του. Οἱ σπα- σμωδιχὲς γι ἀχαρακτήριστες προσπάθειες τῶν ἑχάστοτε χυ- θερ)ήσεων νὰ πνίξουν τὸ χί- γημα αὐτὸ ποὺ τὸ περιεχό- µενό του ἦταν καθαρὰ κοινω- γιχὸ---ἀγῶνας τῶν ἐργαζομέ- γων γιὰ τὴν ἐπιθίωσή τους ---ἀπέτυχαν πατογωξῶς. Οἱ ἐπελάσεις ἴππικοῦ, οἱ ᾿Α σφάλειες, τὰ κρατητήρια. οἱ ἐξορίες κι οἳ ἐκτοπίσεις, ἡ ψήφιση ἀγελευθέρων γόµων--- ὅπως τοῦ ᾿διωνύμου--- ὑπῆρ- ξαν τὸ πλούσιο λίπασμα ποὺ θέριεψε αὐτὸ τὸ κίνημα. Οἱ µακεξόνες εἶδαν μὲ τὰ γα ν , .ὸ ν ἴοια τους τὰ µατιχ αὐτη την 2 / ἐγχατάλειψη ἐκ μέρους τοῦ κράτους. ΤῬὴν ἀστοργία τῶν καμποτίνων τῶν ᾿Αθη,ὄν. Τὴν ἔζησαν στὴν παιδεία τους. Ἀτὴ διοίκησή τους. Στὰ ἔρ- γανα τῆς «τάξης» καὶ τῆς«ἆ- σφαλείας» τους. Ἰδνοιωθαν, τὸ καταλάβαιναν πὼς τὸ χρά- τος τῶν ᾿Αθηνῶν τοὺς εἶχε ᾱ- ἀποιχιοποιῆσει, Ἠσαν οἱ ἵ- θαγενεῖς τοῦ Εορείου τμήµα- τος τῆς Ἑλλάδας. Δὲν εἶχαν Δνάγχη νὰ τοὺς διαφωτίσει κανείς. Οὔτε προπαγάνδες, σῦτε φυλλάδια. Εἶχαν µπρο- στά τους τὸν ἀγευδέστερο µάρ- τυρα : τὰν Ἐρατικὸ προῦπο- λογισμό. Ἰομίζουμε πὼς ἐκεῖνο ποὺ οἳ ἑλληνικές κυβερνήσεις ἔ- πρεπε νὰ προσέξουν ἰδιαίτερα ἦταν ὁ ἠθικὲς ἑρματισμὲς αὐτοῦ τοῦ τόσο ὑἑρωϊκοῦ λαοῦ, τοῦ μακεδονιχοῦ, αὐτοῦ τοῦ λαοῦ μὲ τὴ µεγάλη προοπτικὴι καὶ τὴ θετιχὴ ἐνατένιση τῶν πρα- Υμάτων. Αὐτὸ τὸ πρᾶγμα Σὲν ἔγινε. Υπῆρξε--- κατὰ τὴ γνώ- μη µας--πολιτιχὸ σφάλμα κε- φαλαιῶδες. βασιχὲν ὀἐλίοθημα, μὲ αυνέπειες ποὺ πρησέλαξαν τὴ μορφὴ ἐθνικῆς συμφορᾶς, Παρέχκλιση ἀπὸ τὴ σωστὶι γραμμὴ ποὺ ἔπρεπε νὰ ὑπα- γορεύσι ἡ ἐθνικὴ σκοπιµότη- τα, καὶ ὄχι τροπὴ πρὲς κα τεύθυνση ποὺ ὑπηγέρευσε ὁ μοιραῖος μικροκυμματικὲς πολογισµός. Αὔριον τὸ Βον ἄρθρον. ΜΑΓΕΙΡΟΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ }Σἰδοποιωῦνται ς ρ ὅκοις οἱ µάλεεφαι «Ἱευκωσίας ὕπως «τωοσέλήουν εἰς τὸ οἴκημὰ τῆς ' Ενώσεως σήμερον καὶ αὕριον, {{αρασκειρ' χαἱ Νάβρατον, ἀπὸ 9.δ µέχοι 6 μ.μ. διὰ γὰ πα- οαλάβου» τῆν αγαλογίαν των. εἲς σαποῖνε, ο ᾽ ο. ἆ ο ἔν τῆς ἐπιτροπῆς ΒΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ δύο εὐάε- “ρα καὶ εὐήλια δωμάτια εἰς τὴν. συνοικίαν Αγ. Ἰω- ἄννου Λευκωσίας. Πληροφο- ρίαι δίδονται ὑπὸ τοῦ κ. Γ. Γεωργακοπούλου. ἀστυνομι- κοῦ, ᾽Αστυνουίαν Λευκωσίας. ΗΙΕΙΤΑΙ ἀρισιερὸς ψάλ: της διὰ τὴν ἐκκλησίαν Χρυ- σαλινιωτίσσης. Πληροφορίαι παρὰ τῷ Προέδρῳ τῆς Ἐκ- κλησιαστικῆς ᾿Επιτροπῆς κ, Εὐριπίδῃ Ζεμενίδῃ, ὁδὸς Χρυ: σαλινιωτίσσης ἀρ.ὀ.Λευκωσία. ρπφμμ. Ό-πογευματιήὴ Ἓφημεοὶς σπασπαζσσης | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ζοη Ἕλληνες Ἠαλλιτέχναι ᾿Απὸ τῆς παρελθούσης δος ᾖ εειεσὸς φιλοξενεῖ κλεκτοὺς ᾿Αὐηναίους καλλιτέχνας, τοὺς κ. κ. ὀτίνην Κωνσταντῖνονφ {βιολί[, Ἱςότοον Θεόδωρον {ἆρμό γιο) καὶ ᾿[ωάννην «Φαροίδην [κι. ὑάρα καὶ τραγοῖδι], 1ὸ ὡς ἅνω καλλιτεχνικὸν τρίο παίξει εἰς τὸ πομιμὸν κέντρον «Ἔμ- πάιαο», πλῆσίον τῆς αλατείας «Η- θώων καὶ καταγοητεύει κάθε βρά- ὃν τὸ εμεσιαιὸν κοινὸν μὲ ὦ- ραῖα καὶ πεταχτὰ μουσικὰ κοµµά- τια, χαδὼς καὶ μὲ τὰ τελευταῖα τραγούδια τῆς ᾿Αδήνας, ποὺ τρα- νουδάει μὲ ἀρχετῖν χάριν καὶ ἐξ. αιρετικὸν µπρίο ὁ μικρὺς τὴν ἡλι- κίαν, ἀλλὰ µεγάλος ὡς καλλιτέχνης, Ἰωάννης Σαοοίΐδης. Πρόκειται διὰ μίαν τοὶμηρὰν καινοτοµίαν, ἡ ὁποία ἐχάρισεν εἰς τὴν {εμεσὺν ἕνα κέντρο μὲ τὴν γνησίαν παὶ ἄδολον ἀτμόσφαιραν τῆς εὐδύμου ἀδηναϊκῆς ζωῆς, Χοροὶ , Τὴν ἀθὴν ΑἈοεμβοίου θὰ δοθῇ εἷς τὸ ὑΦέατρον «᾿Ολύμπια» Βαρω. σίων ὃ ἐτήσιος χοοὺς ὑπὲρ τῶν φυματικῶν τῆς ἐπαρχίας ᾿Αμμο- χώστου. Τσιγγάνικη ὀρχήστρα, µπου. φὲ πλούσιον, γλέντι µέχρι πρωΐας, ὁῶρα πλουσιώτατα. Οἱ ἁπόστρατοι Καλοῦνται οἳ ἀπόσερατοι Κερυ- να , - τν νείας καὶ ἐπαρχίας εἰς συνέλευσιν τὴν απ. ΚΔυριακὴν εἲς τὰς 19 αιμ, Θέματα : ἀρᾶσις παλαιᾶς καὶ νέας ἐπιτροπῆς, ζήτηιια ἐματισμοῦ καὶ 4 ἑφδομά- τοεῖς ἐ. διάφορα, ἾἜκ τῆς ἐπιτροπῆς Δωρεαὶ “ο ἐν Ἰγγλί ἐγκατεστημένος συμπατοιώτῆς µας Κ. ᾿Αριστος Πἰίά. των εἰσέφερεν εἷς τὸν ἓ, ναὸν Εὐ, αγγελιστρίας Βάσας, Κυλανίου, 4.90) εἲς μνήμην τῆς µήτρός του. «Δὲν δἀ γίνη τρίτος πόλεμος» ---Τίτο ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 22 (Ρ]-Ὁ στρατάρχης, Τίτο, ὁμιλῶν εἰς τὴν κεντρικὴν πλατεῖαν τοῦ Βελιγραδίου ἐνώπιον πλή- θους ἐκ πολλῶν χιλιάδων εἶπεν ὅτι δὲν θὰ γίνῃ τρίτος παγκόσμιος πόλεμος διότι οἱ λαοὶ δὲν τὸν θέλουν καὶ δὲν θὰ ἁκολουθήσουν τοὺς ὑπο- κινητὰς πολέμων. Ὁ Τίτο ῥἐἑτόνισεν ὅτι ἡ Γιουγκοσλαβία ἐπιθυμεῖ νὰ διατηρήσῃ καλὰς σχέσεις µε- τὰ τῆς Μ. Βρεττανίας, Ἠνωμ. Πολιτειῶν καὶ Γαλλίας. ου ---Ἂ- Μαγικό Παλάτι καὶ Μπελήὴκ Πα σᾶ Σήμερον Παρασκευὴν καὶ αὔριον Σάββατον προθάλλεται ἡ ἀγωνιωδε- στάτη συνέχεια καὶ τὸ ὃ- πέρογο τέλος τοῦ ἔπεισο- Ἀιακοῦ ἀριστουργήματος. ΚΒΛΛΛΛΡΗΙΕΙ Π] ΤΗ Φὲ τοὺς λαοφιλεῖς ἥοωας: ΝΕΙΚ ΦΟΡΑΝ ΜΠΟΥΚ ΤΖΟΟΥΝΣ ΔΕΟ ΚΑΡΙΛΛΟ ΤΗΝ ΚΕΛΛΥ Τὸ ἄκρον ἄωτον τῆς ἆ- γωνίας --- ἄγριες καταδιώ- ξεις--συνταρακτικὲς ἆπο καλύψεις-- γρονθοκοπήµα” τα--Τὸ τέλος ποὺ θὰ ἐν θουσιάση ὅλους. Καὶ τὴν προσεχῆ Κυριακὴν προβάλλεται ὁ πολεμικὸς θαλασσινὸς (κωλοσσός ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΝ {1οωταγωνιστοῦν Ράτολφ ΣΚΟΩΤ Φ Ἐςέημς ΜΠΡΑΟΥΝ Φ Δέαχ ΜΗΠΗΡΥ (ωἱός) Μιὰ ἔνδοξος καὶ ἀλησμό” νητος σελις τοῦ τελευταί: ου παγκοσμίου πολέεμου' Λίαν προσεχῶς μιὰ ὑπέρο: χη πολεμικὴ ὑπερδημιουβ: γία [ΙΕ ΤΗΙ ΙΙΙ Γ-----.-..---------- ος μα .α. Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ---- Ἔτος Ίον, ᾿Αριθµ. φύλλου: 22 Τιμη φύλλου 4 γρόσι, 4---ο ΓΡΑΦΕΞΙΟΝ 1 Οδός Λιπέρτη ἀριθα, 7 καὶ ὃ Αριθμ. τηλεφώνου ϱ32 Λευκώσία-- Κύπρου τον» το ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ ΠΡΟΣΚΟΜΜΑΤΑ Πληροφορίαι ἐξ ᾿Αδηνῶν ᾱ- ποκαλύσετουν ὅτι σοβαρὰ ὅδια- φωνία προέκυψε μεταξὺ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆς ᾿Εδθνικῆς Κυπριακῆς Πρεσ- βείας, ἓν σχέσει μὲ τὴν τηρη- δησομένην τακτικὴν κατὰ τὰς προσεχεῖς ἓν Πονδίνῳ ουνομι- Ἱίας ἐπὶ τοῦ Ευπριακοῦ ζητή: ματος. ᾿ Αναφέρεται οχετικῶς ὅτι ἡἢ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις φρονεῖ ὅτι τὸ ζήτημα σιρέσει νὰ διευ- δετηῦθῇ μεταξὺ τῶν δύο ἔνυβερ- νήσεων, . Βρεττανίας καὶ ' Ελ- λάδος, ἐνῶ ἀντεθέτως μεταξὺ τινῶν ἐκ τῶν μελῶν τῆς Ίρεσ βείας µας ἐπιπρατεῖ ἤ γνώµη ὅτιως τὸ ζήτημα ἄχθῇ ἐνώπιον τῆς ᾿Οργανώσεως Ηνωμένων ᾿Εθνῶν εἲς περίπτωσιν μὴ ἕκα- νοποιήσεως τῶν ἐδνικῶν µας δικαίων. Τὰ παρεμβαλλόμενα εἷς τὸ ἔργον τῆς Ἡρεσβείας προσκόµ- µατα δὲν εἶναι δυστυχῶς τὰ µόνα. ᾿Αρκεῖ νὰ ἀποκαλυφὺδῇ ὅτι ἠσκήδη πίεσις ἐπὶ τῆς Πρεσβείας πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς της ὅπως περιοθίσῃη τὸ ταξίδιόν της εἰς µίαν ἁπλῆν φιλοφρονη- τικὴν ἐπίσκειψιν ἐν ᾿Αδήναις φαὶ ἐπιστρέψῃη ἀκολούίδως οἵ- φαδε, διὰ νὰ ἀποδειχδῇ πλή- ϱῶς τὸ μέγεθος τῶν τεκταινο: µένων εἰς βάρος τῆς ἐδνικῆς µας ὑποῦδέσεως. |Αλλ’ ἡ Κυπριακή Πρεσβεία δὲν δὰ ἀνεχθῇ ἁἀσφαλῶς οἷαν δήποτε ἁβαρίαν. Θὰ ἐκτελέσῃ σιστῶς τὸ καδῆκον, τὸ ὁποῖον τῆς ἀνέθεσεν ὃ λαὸς καὶ δά ἆᾱ- γνοήσῃ τοὺς ὑπόπτους ἐπήρεα- σμοὺς καὶ ἐπεμβάσεις. ΔΕΝ ΛΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΣΩΣΗ! «Ὁ κατάλογος τῆς σχολικῆς «ο ῥρολογίας, προτοῦ ἀναυτηδῃ) καὶ ᾱ- ποσοταλῇ εἷς τὸν «Ποικητὴν, δέον νὰ ὅποοσφῇ καὶ πιστοποιηδῇ] ὑπὸ αῆς πλειοφηφίας τῶν με]ῶν τῆς «Ἀχολικῆς ᾿Πφρουείας». αὐτὰ ὑπαμορεύει ἐπὶ λέξει τὸ ο) ἀριδ. 5 (4) ἄρδουν τοῦ περὶ {]αιδείας Λόμου τοῦ 193. «αὐτὰ εἶχεν ὑπ' ὄχμιν της καὶ ἡ «χολι- κὴ Εφορεία Πευκωσίας καὶ ὥς ἔκ τούτου ὅλα τὰ µέλη τής ἔσπευ σαν νὰ πιστοποιήσουν καὶ νὰ ὅπυ- ἁμαρτωλοὺς κατα τοῦ ς γράφουν τοὺς λόγους σχολικῆς «φορολογίας 1912, αν λοιπὸν πιστεύσωκιεν ἔστω καὶ ποὸς στιγμὴν τὴν γελοίαν δὲ: μαιολογίαν τῶν «δακτυλογοαφικῶν λαθῶν» τότε ἀγόμεδα εἷς τὸ συµ- πέρασμα ὅτι ἡ «χολικὴ ᾿ Εφορεία ὑπέχραφε τυφλοῖς ὄμμασι τους σχολιμοὺς καταλόγους καὶ ἀπέστειλε τούτους ἐλαγοᾷ τῇ καοδίᾳ εἷς τὸν αποὸς ὢν ὅρον. Είναι λοιπὸν ἐν οἳ- αδήποτε «περιπτώσει ὑπεύδυνος. 4λΛ ὡς εἴπυμεν, τὸ παοαμῦῦι... τῶν λαδῶν εἶναι μία γελοία ὃν: καιολογία. «ἰιότι, ἀσχέτως ὅλων ἄλλων γεγονότων, τὰ ὁποῖα τῶν μαὶ µόνον δύνανται γὰ καταδεί- ξουν τὸ ἀστήοιμτο» τοῦ ὡς ἄνω ἐσχυρισμοῦ, τὸ }εγονὸς ἁπλῶς ὅτι Σοαμματεὺς καὶ οἰκονομικὸς σύμ- βουλος τῆς ἐφορείας τυγχάνει ἂνὴό τῆς τυπικότητος καὶ τοῦ Βεααμα ογικοῦ δαιμονίου τοῦ Ἡ. -ὠκο- Εζαγγελίδ], παρέχει την. ἀσφαλε: τέραν ἐγγύμσι» ὅτι οὐ )ὲν ἔγοα- «ον σχετι-ὀμενον με ἀριῤμοὺς ἡ λογιστικὰς ποάξεις, ὑύναται νά ἐ: ξέλύῃ τοῦ γραφείου τοῦ }οαιματδ ως τῆς ᾿Εωορείας, χὼοίς ἀθοτηοῦ” τατον ἔλεγχο καὶ πεφριέχον ἑστω καὶ τὸ παφαιικορότερον ἐἄδος. , »4δίλως λοιπὸν καὶ µαταίως ὃὁ κ. δ, Εὐαγγελίδης ὑδυσιάςει ἔαυ- διὰ νά τὸν καὶ τὴν φήιην του δια Ἠ σώσ τὸν »αυαγήσαντα ποόεδοόν του καὶ απροσφιλῆ δεῖόν του κ. Θεμιστοκλῆ «4έοβην' ΘΥΜΗΛΙΑ αμ... Πολλὰ τὰ κωμικὰ καὶ τὰ παράδοξα συνέβησαν καὶ σοµ: βαίνουν μὲ τοὺς κομμµατικους σχολικοὺς καταλόγους του κ. Θεμιστοκλῆ Δέρβη. . Οὕτω, μεταξὺὸ τῶν πολλῶν ἀπεκαλύφθη ὅτι ἡ Σχολική Ἐφορεία ἐφορολόγησε τον |: διοκτήτην ἑνὸς κέντρου ξ 5 σελ., τὸ δὲ γκαρσόνι του με 10 σελίνια. Τὸ πρᾶγμα ἐπροκάλεσεν ἀρ- κετὴν θυµηδίαν, εἷς δὲ, σοµ: πολίτης µας ἠκούσθη, λέγων: «Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σοὺῦ Δέρβη. Πάντα ἐν.. κομματι: σμῷ ἐποίησας» | «ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ” Τὴν παρελθοῦσαν ἑβδομάδα ἡ Α.Μ,. ὁ κελλάρχης Πολύ: καρπος, ὁ ὁποῖος φαντάζεται ὅτι µαστιγώνει τοὺς πάνῖα- καὶ τὰ πάντα, 2νῶ δεν καάµνει τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ πλήττῃ τόν... ἄνεμον, εἶχε πλούσιον ταχυδρομεῖον. Δὲν ἦσαν σωγ’ χαρητήριοι ἐπιστολαὶ διὰ τὴν ᾽Αποηευματιη ἐφλμερὶς ασ πάνρως ΙΙ ΤΙ ΠΙΗΠΙΙΙ «ΗΝ ΤΝ) ΠΡΙ ΠΠ Ο Μολότωφ εἰπεν ὅτι ἡ παρουσία στρατευμάτων ἔχει σο- βαρὰν πολιτικὴν σηµασίαν--Ὁ λόγος τοῦ/κ. Μ.πέβιν . ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 239 (Ε)--Κατὰ τὴν ψεσινὴν συνεδρίαν τῆς Πολιτικῆς ἔπι- τροπῆς τῶν Ἡν Εδνῶν ἐπανελὴφὃδη ἡ συξήτησις ἐπὶ τῆς κχαταγραφῆς τῶν ξένων στρατευμάτων. τῶν εὑρισκομένων εἰς τὰς ἐχδρικὰς μαὶ μὴ ἐχθοικὰς χώρας. Ο Κινέζος ἀντιπρόσωπος κ. Οὐέλλιγτων Κοῦ ὑπεστήριζε τὴν Σοβιετικὴν πρὀτασιν. «Μόνον ἡ πλήρης δήλωσις, εἶπε, τῆς δυνάµεως τῶν ἐνόπλων δυνάµε- ὧν τῶν Ηνωμ. ᾿Εθνῶν θὰ μᾶς δώσῃ σταθερὰν βάσιν πρὸς συζήτησιν σχεδίου ἑλαττώσεως τῶν ἐξοπλισμῶν. Τὰ ὑπάρχοντα ἐν Κίνᾳ ᾽Αμερικανικὰ οτρατεύµα- τα θὰ ἀποσυρθοῦν ἐν καιρῷ». Τὴν Σοβιετικὴν πρότασιν ὑπεστήριξεν ἐπίσης καὶ ὁ Πολωνὸς ἀντιπρόσωπος. ᾿Ακολούθως ἔλαβε τὸν λόγον ὁ κ. Μολότωφ εἰπὼν ὅτι ἡ δήλωσις τῶν στρα- τευµάτων εἶναι σύµφωνος Εθνῶν. Ὅταν ὅλοι χωρὶς τα θὰ καταστοῦν καθαρώτερα. Αἱ πληροφορίαι θά καταστήσουν πρὸς τὸ 13ον ἄρθρον τοῦ καταστατικοῦ τῶν ΗἩνωμ. ἐξαίρεσιν ὑποβάλωμεν τὰς πληροφορίας τὰ πράγµα- δυνατὸν εἰς ἡμᾶς νὰ κρίνώμεν κατὰ πόσον ἡ παρουσία ξένων στρατευμάτων εἰς διαφόρους χώράς ἔχει σοβαρὰν πολιτικὴν σηµασίαν. ϐ κ. ΜΠΜΗ ΜΗ χε ΜΒΣΙΝΙΝ ΣΙ ΜΙΤ ΠΡΙΝ ΒΙΣΙΗΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22Ρ)-Ὁ πο- λιτικὸς ἀνταποκριτὴς τοῦ «Στὰρ» γράφει ὅτι ὁ πρωθυ- πουργὸς κ. ᾽Ατιλῆ ἀνεκοίνω- σε πρὸς τὸν δοῦκα τοῦ Οὐίν- ὅσωρ ὅτι δὲν ἔχει διαθέσι- μον θέσιν δι αὐτον, “ο Δοὺξ εἴχε δηλώσει πρὸς τὸν κ. ᾽Αττλῆ ὅτι εἶναι πρόθυμος νὰ δεχεῃ οἰανδήποτε θέσιν, ἥτις θὰ ἔμεινε κενἠ καὶ διὰ τὴν ὁποίαν θὰ ἐθεωρεῖτο κα- τάλληλος. -----ο ον ᾱ---ὓ Φον µου ϱ--- ϱ---- ος ο-ἵ------ εὐώδη ἀρθρογραφίαν του, οὔ- τε ἐνθαρρύνσεις. ΄Ἠσαν ἆ- πλούστατα μερικαὶ δεκάδες φύλλων τοῦ ἐντύπου του μὲ τὴν ἐπιγραφήν: «ΕΠΙΣΤΡΕ- ΦαΤΑΙ»! Μεταξὺ τούτων περιελαµ- βάνετο καὶ ἀντίτυπον φέρον τὴν διεύθυνσιν τοῦ ἡγουμένου Μαχαιρᾶ κ. κ. Γρηγορίου. ὍὉ σεβαστὸς κληρικὸς ἐπέστρε- ψεν εἰς τὸν Γιολύκαρπον καὶ Σία τὸ ἔ- π. ον, διότι δὲν ἠδύνατο -α υπωφέρῃ τὰς ἆ- παισίας ὄβρεις του. Να εἰσθε βέβαιοι ὅτι ὁ. ΤΠο- λύκαρπος θὰ ἄρχ-σῃ τόρα νὰ ἐξυβρίζῃ καὶ τόν ἡγούμε- νον Μαχαιρᾶ μὲ ὅλα τά ἐπί- θετα, ποὺ ἀντλεῖ ἀπὸ τὸν ἀκένωτον βόοθρον του. ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΙΝ ᾿Επίσημον ἀνακοινωθὲν ἀν- ήγγειλε προχθὲς ὅτι ἡ Κυβέρ- νησις εἶναι διατεθειµένη νὰ παρασχῃ «περιώρισμένην» ἕ- πιχορήγησιν διὰ τὴν ἀνέγερ: σιν ἐργατικῶν οἰκιῶν εἰς Λευ” κὠσίαν, ᾽Αμμόχώστον, Λεµε- σὸν καὶ Λάρνακα. Δὲν γνωρίζοµεν ποίαν ἀπό- φαυιν θὰ λάβουν ἐν προκει: μένῳ τὰ οἰκεῖα δηµοτικὰἀ Συµ- βούλια, ἐκεῖνο όμως τὸ ὁποῖον ἔχομεν νὰ παρατηρήσωμµεν εἴ- ναι ὅτι οἱ ὅροι τοὺς ὁποίους προτείνει σχετικῶς ἡ Κυβέρ: γησις--ἠ ἐπιχορήγησις νὰ μὴ ὑπερβαίνῃ τας Λ. 100-- εἶναι κατὰ πολὺ ὀλιγώτερον εὐνοί- κοὶ ἑκείνων, τοὺς ὁποίους παρέσχε πρό τινος πρὸς δια φόρους κεφαλαιούχους δι’ ᾱ- νέγερσιν ἐργατικων καταἰκι ὢν πλησίον τού σιδηροδρόµου. Διατὶ ἡ Κυβέρνησις νὰ υἱο: θετῇ διὰ τὸ αὐτὸ ζήτημα δύο µέχρα καὶ δύο σίαθµα Ρο: µίζομεν ὅτι ἡ τοιαύτη τακτικὴ εἶναι ἄδικος καὶ δὲν προάγει διόλου τὴν λύσιν ἑνὸς τόσον σοβαροῦ προβλήματος, ὡς εἰ- ναι τὸ πρόβλημα τῆς στέγης. ΟΠΕΡΕΤΤΑ Φαιδρὰᾶ πράγματα λαμβά- νουν χώρχν εἰς τὴν ἛἝλληνι κἠν Βυυλήν. Κατά τὴν διάρ: κειαν μιᾶς συζηιήσεως ἐπὶ τῆς καταστάσεως ἐν Μακεδο: γία, ὁ πρωθυπουργος κ. Τσαλ- δαρης παρασυρδεὶς παρετή”- ρήσεν εἰς ὄφος ὀργίλον ὅτι ἡ ἀντιπολίτευσις ἀσκει ἄντε θνικἠν πολιτικήν. Εἰς τὸ ση- μεῖον τοῦτο ἡ ἀντιπολίτευσις κακοφανισθεῖσα ἐγκατέλειψε την αἴθουσαν τῆς Βουλῆς. π'ἠν τοῦ κ. Ναπολέοντος Ζέρβα καὶ τῶν ὁπαδῶν του, οἵτινες, παχύδερµοι ὄντες, δὲν ἠσθάν: θησαν τὴν προσβολὴν καὶ ὡς ἐκ τούτου, δὲν τὸ ἐκουνησαν. ο Το κωμικώτερον εἶναι. Ότι ὁ κ. Τσαλδάρης, µετανο]σας ἔσπευσε διὰ τὴν πρᾶξίν του να ἑκεράσῃ δηµοσιὼς την λύ) πην του, εἰπὼν ὅτι δὲν ἤθελε γα προσφάλῃ την ἀντιπολί- τευσιν, καὶ ὅτι ἁπλουστατα.»'' «ἔφυεν του» ἡἣ λέξις το, αὐτὰ καὶ ἄλλα κωμµικώτερα συμβαίνουν εἰς τὴν Βουλήν τῶν λαοπροβλήτων, Ακολούθως ῆρχισε τὴν ὁμιλίαν του ὁ κ. Μπέβιν, ὁ ὅ- ποῖος ἀπηύθυνε θερμὴν ἔκκλησιν ὅπως ὑποταχθοῦν ὅλοι εἰς τὸν Όργ. Ἡγ. Ἐθνῶν. «ἨἩ Βρεττανία, εἶπεν, ἐγκρίνει ὅλο Ψύχως τὸ ψήφισμα περὶ ἀφοπλισμοῦ. Εἶναι ἀληθὲς ὅτι ἡ ὕπαρξις στρατευμάτων εἰς διάφορα µέρη τοῦ κόσμου ἀντι προσωπεύει τὴν µίαν φάσιν τοῦ προβλήματος καὶ πιθανῶς διαταράσσει τὴν σκέψιν. Σᾶς ὑπενθυμίζω ὅμως ὅτι ὁ Χίτλερ δὲν εἶχε στρατεύματα εἲς οἰονδήποτε µέρος ἔξω τῆς Γερμα- νίας. Ιοῦτο ὅμως δὲν ἠμπόδ:σεν αὐτὸν ἀπό τοῦ νὰ δηµιουρ: γήσῃ στρατὸν ἔντὸς τῆς Γερμανίας». Ὀ κ. Μπέβιν κατέληξεν ὡς ἑξῆς, κτυπῶν τὴν χεῖρά του ἐπί τῆς τραπέζης: «ἸΑντὶ νὰ διατηρῶμεν μεγάλους ἐ- θιικοὺς στρατοὺς ἄς παραδώσωμεν τὴν ἀσφάλειάν µας εἰς τὰ Ἠνωμ. Ἔθνη, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον θὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν εἰρήνην ἐπὶ 100 ἔτη». Τὸν λόγον τοῦ κ. Μπέβιν ἐκάλυψαν χειροκροτήματα. Ἡ συνεδρία τῆς πολιτικῆς ἐπιτροπῆς ἀἄνε- βληθη διὰ σήµερον εἰς τὰς 3 µ. µ. ΙΚΙΒΗΝΗ ΠΛΛΗΝΜΗΜΗΗΙ {ΠΕ ΙΛ ΙΚΙΗΙ ΜΠΙΜΙ ΑΘΗΝΑΙ 20 Μοεμβρίου.--Ο κ. Θεμ. Σοφούλης ἑἐδήλω- σε πρὸς δημοσιογράφους ὅτι ἡ Κυβέρνησις Τσαλδάρη σχε- διάζει νὰ ἐκτοπίσῃ ἐκ τῆς περιοχῆς ᾽Αττικοβοιωτίας 6 χιλ. πρόσωπα. Τὸ µόνον πρᾶγμα., το ὁποῖον ἐμποδίζει αὐτὴν εἲς τὴν πραγμµατοπσίησιν τοῦ σχεδίου εἶναι ἡ ἔλλειψις µε- ταφορικῶν µέσων. ὍὉ κ. Σοφούλης ἀνεκοίνωσεν ἐπίσης ὅτι τὰ κόμματα τοῦ κέντρου ἔχουν πλήρη εἰκόνα τοῦ ὁδράµατος τῶν ἐκτοπιζομένων δημοκρατικῶν πολιτῶν. Ἐν τῷ μεταξὺ ἀγγέλλονται νέαι πράξεις θηριωδίας τοῦ δεξιοῦ ληστάρχου Κατσαρέα εἰς Λακωνίαν. Οὕτω ἐξετελέ- σθησαν ὑπ αὐτοῦ εἰς τὸ χωρίον Μπακοῦρο 3 δημοκρατικοὶ, ἐκ δὲ τοῦ χωρίου Βρονταμᾶ ἀπήχὂδησαν 60 γυναικόπαιδα, τὰ ὁποῖα πιστεύεται ὅτι ἐξετελέσθησαν, Ἐκ τῆς ἐπαρχίας Φθιώτιδος ἀγγέλλεται ὅτι αἱ ληστοσυμµορίαι τοῦ Σούρλα προβαίνουν εἰς ἐθελοντικὴν καὶ ὑποχρεωτικὴν ἐπιστράτευ: σιν τῶν κατοίκων. Ἡ Αρτα εὑρίσκεται ὑπὸ τὴν κυριαρχίαν τοῦ ληστάρχου Καραμπίνη, ὁ ὁποῖος συνέλαβε 200 δηµοκρα- τικοὺς πολίτας. δν Νοεμβρίου αῶθλταδι ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΊΠΠΟΣ ΜΙΝΙ Ως 9 ΤΙ.Μ. ΜΗ. ΕΝμά ΤΙ [μι ΒΑΓΔΑΤΗ, 22 (Ρ.|-Ἡ νέα Κιβέρνησις ἀπεφάσισεν ὅπως ὃ αλύσῃ τὴν βουλὴν καὶ διεξαγάγῃ νέας ἐλευθέρας ἐκλογάς συμφώ- νως πρὸς νέον ἐκλογικὸν νόµον. “ΘΑ ΕΓΚΑΘΙΛΡΥΣΟΜΕΝ ΓΝΔΙΚΗΝ ΔΕΜΟΚΡΑΤΙΑΝ” ΝΕΡΟΥ Κατηγορητῆριον κατὰ τοῦ Γουέηβελ ΝΕΑ ΔΕΛΧΙ ο2 (Ρ).--Ο πρωθυπουργὸς κ. Νε- ροῦ, ὁμιλῶν ἐνώπιον τῆς ἐκτελεστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ Κουκρέσσου εἶπεν ὅτι σκοποὶ τοῦ κόµµατος εἶναι ἡ ἐγκαθίδρυσις ἀνεξαρτήτου ἸΙνδικῆς δηµοκρατίας. «Ἐ- δέχθηµεν, εἶπε, νὰ σχηµατίσωμµεν Κυβέρνησιν ὄχι διὰ νὰ φιλονικοῦμεν δι’ ἀσήμαντα πράγματα ἀλλά διά γά ἐγκαθιδρύσωμεν Ἰνδικὴν Δημοκρατίαν». Ὁ κ. Μεροῦ κατηγόρησε τὸν στρατάρχην Γουέ- ηβελ ὃτι ἀπέτυχε νὰ ἐκτελέσῃ τὸ κυβερνητικὸν ἔργον ὑπὸ τὸ πνεῦμα μὲ τὸ ὁποῖον ἤρχισεν. «Οὗτος, ἑτόνισε, μετακινεῖ βαθµιαίως τοὺς τροχοὺς τῆς ἁμάξης. 'Η Μωαμεθανικὴ Ἓνωσις, ἀπὸ τῆς εἰσόδου της εἰς τὴν Κυβέρνησιν δὲν κάµνει τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ ζητῇ τὴν Βρεττανικὴν ὑποστήριξιν καὶ τείνει νὰ μεταβληθῇ εἰς τὸ «βασιλικὸν κόμμα». 'Ἡ Βρεττ. Κυβέρνησις ὑ- ποθάλπει τὴν κατάστασιν αὐτὴν διὰ τοὺς ἰδικούς της σκοπούς». πμ Θἀὰ ἀρχίσῃ γέος κύκλος αὐξήσεως τῶν τι- μῶν-- Κίνδυνος λιμοκτονίας ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 38 (2Ρ.)--᾿Εγνώοθη ὅτι ὁ ἀρχηγὸς τῶν ἀνδρακωρύχων Τζὼν Δούης ζητεῖ αὔξησιν ἡμερομισίίων κατὰ 60 ο)ο. ᾿Εὰν ἡ ζητουμένη αὔξησις υταροχωρηῦθῇ θὰ, ἀρχέσῃ νέος κύκλος αἰτημάτων αὐξήσεως εἷς ὅλους τοὺς μεγάλους κλά- δους τῆς ᾽Αμερικανικῆς βιομηχανίας, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον θὰ ἔσι- τεένῃ τὸν σπληδωρισμὸν καὶ δὰ ὑποτιμήσῃ ἔτι περισσότερον τὴν ἀξίαν τοῦ ᾿Αμερικανικοῦ δανείου σιρὸς τὴν Βρεττανίαν. Οἳ. ᾽Αμερικανικοὶ κυβερνητικοὶ κύκλοι δηλοῦν ὅτι. ἀτερτέλε- σµα τῆς ἀπεργίας δὰ εἶναι ἡ ἀστάδεια τῆς ᾽Αμερικανικῆς οἶκο- νοµίας καὶ ὃ περιορισμὸς τῶν σιδηροδρομικῶν συγκοινωνιῶν. Θὰ ἀρχέσῃ ἐπίσης νέος γενικὸς ὑψωμὸς τῶν» τιμῶν. “Ὁ κίνδυνος λιµοκτονίας πολλῶν χωρῶν κατὰ τοὺς πρώτους 6 µῆνας τοῦ 1947 δὰ εἶναι ἀναπόφευκτος. Ὁ Τξὼν ούης δὰ δικασθῇ τὴν σπ. Δευτέραν ἐπὶ βάσει τοῦ συμβολαίου μετὰ τῆς Κυβερνήσεως. ΟΙ ΛΡΧΗΓΟΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΕΣ ΕΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΑΠΕΤΥΧΟΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚΛΟΓΑΣ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 22 (Ρ.).---Τὸ Ρουμανικὸν ῥ- πουργεῖον ἐσώτερικῶν ἀνακοίνώσεν ὅτι 6 πρόσωπα ἐφονεύθησαν καὶ μερικἀ ἐτραυματίσθησαν εἰς συγ- κρούσεις κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ διηµέρου τῶν ἐκλο- γῶν. Δύο ἐκ τῶν ἀρχηγῶν τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ὁ Βρατιάνου ἀρχηγὸς τοῦ Φφιλελευθέρου κόμματος καὶ Πετρέσκου ἀρχηγὸς τµήµατος τοῦ σοσιαλδηµοκρατι- κοὈ κόµµατος δὲν ἐξελέγησοαν. Τὰ γνωὠσθέντα ἀποτελέσματα 20 ἐκλογικᾶν ἆ- παρχιῶν δίδουν εἰς τὸν κυβερνητικὸν συνασπισμὸν 115 ἕδρας ἐπὶ 137. 'Ο ἀρχηγός τοῦ ἀντιπολιτευομένου ἆἀ- γροτικοῦ κόµµατος Μανίου ἐξελέγη εἰς Βουκουρέστιον. Ἡ Ρουμανικἡ Βουλὴ ἔχει 414 ἕδρας. παρα- ΠΗΤΜΗΗ { ΤΛΙΛΡΙΚΙΗ ΝΙ ἡ ΙΝΤή {ΜΗ ΠΜ ΣΟΦΙΑ 22 (Ρ)--'Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς Βουλγα- ρία κ. Κίμων Γεωργῇεφ ὑπέβαλε τὴν παραίτησιν τοῦ ὑπουργείου του εἰς τὴν µεγάλνν ᾿Εθνοσυνέλευσιν καὶ εἰσηγήθη ἀναβολὴν τῶν ἐργασιῶν αὐτῆς µέχρι τοῦ σχηματισμοῦ τῆς νέας Κυβερνήσεως. Δηλοῦται ἀνε- πισήµως ὅτι ἡ Ἐθνοσυνέλευσις θὰ ἀναθέσῃ εἰς τὸν ἀρχηγὸν τοῦ κομμουνιστικοῦ κόµµατος Γ. Δημητρὼφ τὸν σχηματισμὀν τῆς νέας (Κυβερνήσεως. 'Ο Δημητρώφ θἀ σχηµατίσῃ καὶ πάλιν Πυβέρνη- σιν ἐκ τοῦ Πατριωτικοῦ μετώπου Ὥᾖἤτοι ἐκ τῶν κοµ- µάτων κομμουνιστικοῦ, σοσιαλδημοκρατικοῦ, 2Ζβένο καὶ Ρομανικοῦ. Πιθανῶς θά δοθοῦν εἰς τοὺς κοµµου: νιστὰς 8 ὑπουργεῖα. τΝΗΜΙΤΝΤΜΗΙ ΤΗΝ {ΠΙΜΙΝ ΜΕΑ ΥΟΡΚΗ 22 (Ρ.)- Κατὰ τὴν ψεσινὴν συνεδρί- αν τῶν ὑπουργῶν τῶν ἐξωτεοικῶν διεξήχξη μακρὰ συ- ζήτησις ἐπὶ τῆς προτάσεως τοῦ κ. Μολοτώφ περὶ τελωνειακῆς ἑνώσεως τῆς Τεργέστης μετὰ τῆς Γιουγ- κοσλαβίας καὶ δημιουργίας ἐλευθέραςΓιουγκοσλαβικῆς ζώνης εἰς τὸν λιμένα τῆς πόλεως. Οἱ κ.κ. Μπὲρνς καὶ Μπέβιν ἀπέρριψαν τὴν πρότασιν. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 22 (Ρ).--Ὁ Πατριάρχης πασῶν τῶν Ρωσσιῶν ἔφθασεν ἐνταῦθα συνοδευόµενος ὑπὸ τοῦ µητροπολίτου τοῦ Λένινγκραδ. σἩ ΜΝΕ .ΠΝΜΗΡΑΝ ἐΦΛΔΜΩΝΙ ΜΗΡΡΙΚΑΝΗ ΙΕΙΝΝΙΙΟΙ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ 22 (Ῥ.--ἸΑ- ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 (Ρ..--Ἡ Σο: ῆ ( - βιετικὴ ὁμοσπονδία ποδοσφαί-| µερικανο» ἀξιωματικὸς ἐπο- ρου ἀπέστειλε τηλεγράφημα ροβολήθη καὶ ἐφονεύθη ὑπὸ πρὸς τὸν πρόεὃδρον τῆς διε- /ὑπολοχαγοῦ εἰς τὴν λέσχην θνοῦ- ποδοσφαιρικῆς ὁμοσπον- δίας κ. Ριμὲτ διὰ τοῦ ὁποίου ζητεῖ τὴν ἐγγραφήν της εἰς τήν ὁμοσπονδίαν. 'Ο κ. Ριμὲτ ἐξέφρασε κατόπιν τούτου τὴν ἐλπίδα ὅτι ἡ Σοβιετικὴ ὁὅμο σπονδία θὰ συωμμετάσχη εἰς τὸ παγκόσµιον πρωτάθλημα, τὸ ὁποῖον θὰ γίνῃ κατα το 1941, τῶν ἀξιωματικῶν, κατόπιν ἔ- ριξος ἐξ ἀφορμῆς δύο Γερμα” νίδων. “ὁ δολοφόνος ἀκολού- θως ἐτραυματίσθη τυχαίως κατὰ τὴν διάρκειαν πάλης μετ’ ἐπιτελικοῦ ἀξιωματικοῦ, ὅστις ἀπεπειράθη νὰ ἐπέμβῃ. Μία ἐκ τῶν Γερμανίδων ἐ- τραυµατίσθη ἐπίσης σοβαρῶς. Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝ ΜΗ ΠΕΜΤ.ΝΛΜΙΙΗΙΝ ΚΗΜΙΜΠΙΙΗΙΙΝΙ ΠΡΛΛΙΚΟΝ ΚΙ ΜΜΙΝΡΙΠΙΝ Προκήρυξις τοῦ Υψηλάντη εἰς Θεσσαλονίκην ΑΘ6ΗΝΑΙ 323 (Ρ.)--Κατὰ δημοσιογραφικὰς σπλη- ροφορίας ἐκ Ἱακεδονίας ἡ σύγκχρουσις ἐπὶ τοῦ ὄρους Τξένς ἑξελίσσεται εἷς πραγματικὴν µάχην. Αἱ ἄνταρτι- καὶ δυνάµεις ἐχοησιμοποίησαν διὰ πρώτην φορὰν πυθο- βολικὸν μαδώς καί ἀντιαεροπορικὰ ἑναντίον τῶν ἄθρο- πλάνων, τὰ ὁποῖα βομβαρδίξουν αὐτοὺς ἀπὸ χαμηλοῦ ὕψους. Διεπιστὼθη ὅτι εἲς τὴν περιοχὴν αὐτὴν εὖοί- σκεται ὁ κύδιος ὄγκος τῶν ἀνταρτικῶν δυνάµεων. Εἰς τὴν Θεσσαλονίκην ἐκυκλοφόρησαν προκηρύ- ξεις φέρουσαι τὴν ὑπογραφὴν τοῦ Ὑψηλάντη, ὡς «ἀρχηγοῦ τῶν Δημοκρατικῶν δυνάµεών Δυτικῆς Μα- κεδονίας», εἰς τὰς ὁποίας καλεῖται ἡ νεολαία καὶ ὁ στρατὸς ὅπως προσχωρήσουν εἰς τὰς δυνάμεις τῶν ἀντορτῶν. Κατὰ πληροφορίας ἐκ Πελοπονήσου, οἱ ἐκεῖ ἀν- τάρται, οἵτινες ἔδρων μέχρι σήμερον μεμονώμένως συνηνώθησαν καὶ παρουσιάζουν τώρα μεγαλυτέραν συνοχήν. Αἱ στρατιὠτικαὶ φρουραὶ ἐνισχύθησαν. | ΜΙΝΙ ΡΕ Εὶ ΙΠΗΙΝ ΜΛΝΙΝΙΙ ΒΡΕΙΣ Πἱ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 22 (Ρ.).-'Ο ᾽Αμερικανὸς ἀἆρθρσ- γράφος Τσάιλντς γράφει ὅτι τὸ Ἰνδικὸν κράτος τοῦ Τραβανκὸρ ἀπηγόρευσε τὴν ἐξαγωγὴν εἰς τάς Η: νωμ. Πολιτείας θορἰου, τό ὁποῖον χρειάζεται διά τὴν διάσπασιν τοῦ ἀτόμου. 'Π ἀπαγόρευσις ἔγινε κα τόπιν τῆς ἀρνήσεως τῶν ἨΗνωμ. Πολιτειῶν νά προ: μηθεύσῃ εἰς τὴν Βρεττανίαν ἀτομικάς βόμβας καὶ νά παράσχῃ εἰς αὐτὴν τεχνολογικάς πληβοφθρίας σχετικῶς πρός τήν ἀτομικὴν ἐνέργειαν.