Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-23

Διευθυντὴς--- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ .--- Ἔτος ον, Αριθμ. φύλλου: 23 τὰ άμα 4 γρόσι, ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1 Οδὸς Λιπέρτη ἀριθμ. 7 καὶ 8 “Αριθμ. τηλεφώνου 632 Αευκώσία-- Κύπρου ΙςΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ ΤΑ ΣΗΜ ΙΛ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ Κατὰ τοὺς τελευταίους τρεῖς μῆνας τρεῖς διωρισµέναι σχολι- καὶ ἐφορε-αι ἐδημιούργησαν σο- βαρὰ ζητήματα εἲς τὰ ὑπὸ τὴν διοίκησίν των σχολεῖα τῆς 3. Παιδείας. Ἡ διωρισµένη ἑφορεία εμε- νοῦ διὰ τῆς (τολιτικῆς της ἔκιν- ὀύνευσε νὰ ἀφίση τὸ γυµνάσιον ἀκέφαλον λαὶ σεριέφερεν εἰς τοιαύτην θέσιν τοὺς καδθηγητάς, ὥστε ἄλλοι μὲν νὰ ὑποβάλλουν παραιτήσεις, ὅλοι δὲ νὰ ἀρνοῦν ται κατηγορηματικῶς νὰ ἅστο- ὀεχθοῦν τὴν τιµητικὴν δέσιν τῆς διευδύνσεως τῆς σχολῆς. 'Ἡ διωρεσµένη ἐφορεία ᾽Αμμοχώ- στου δὲν ἠδυνήδη ἄκόμη νὰ ἐξεύρῃ γυμνασιάρχην, οὔτε φαί- γεται ὅτι δὰ επιτύχη τοῦτο. Η διωρισµένη ἐφορεία ευ: κωσίας--- ἀλλὰ τὶ νὰ εἴπωμεν καὶ τὶ νὰ μὴ εἴπωμεν δι’ αὐτήν Κατῆλδε τὸ τελευταῖον σκαλο- πάτι τοῦ κομματισμοῦ καὶ ἀφοῦ ἐγκαθίέδρυσε τρομοκρατικὴν δι- κτατορίαν εἷς τὰ σχολεῖα, ἔστε- ῥόθη φρενήρης εἲς µίαν καδα- ρῶς πομµατικὴν «φορολογίαν, ἢ ὁποία κρατεῖ εἰσέτι ἓν ἐξεγέρ- σει τὴν πόλιν. Ἡ χρεωκοσεία τοῦ ὅδιοριστι- κοῦ συστήµατος εἶναι ἅληθῶς παταγώδης. Οἳ δεράποντες τοῦ ἄνωθδεν διορισμοῦ, ἄντιλαμβα: νόµενοι ὅτι οὐδὲν ἀπολύτως λα- μὸν ἔρεισμα ἔχουν, δὲν διστά- ζουν νὰ προβαίνουν εἰς σερά- ξεις, αἵτινες παρεμσοδίξουν τὸ ἔργον τῆς παιδείας καὶ σεαρα- βλάπτουν τὸ συμφέρον τοῦ λαοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἢ ἁθλία μοῖθρα κά: ὃε ἀπολυταρχικοῦ καὶ αὖδαι- ρέτου καθδεστῶτος : Νάἀ ἆχρεω: κοπῇ παταγωδῶς ὑπὸ τὰς ἀρὰς τοῦ λαοῦ. οἵ «ΛΕΠΡΟΙ: “Ο Πωττίχης καὶ ὁ Κόνω- νας, τὸ ἁγνὸν τοῦτο ἴδεολο- γικὸν ντουέττο, ἀρέσκεται τό- ρα τελευταῖα νὰ ὀνομάζη ὅ- σους δὲν συμφωνοῦν μαζί του «λεπρούς». Τὸ ἀνεμομυ- λοειδές ντουέττο καλὰ κά: µνει νἁ κυταχθῃ σὲ κανένα καλὸν λεπρολόγον, διότι αὖ- τοὶ τοὺς ὁποίους ὀνομάζει «λεπροὺς», ὑπῆρξαν κάποτε στενώτατοι φίλοι καὶ συνερ- γάται του καὶ μπορεῖ νἁ τοῦ μετέδωσαν μερικὰ µικρέβια. Καὶ ἡ λέπρα, ὡς γνωστόν, εἷ- ναι µεταδοτικὴ ἀσθένεια καὶ ἐκδηλώνεται ἀρκετὰ ἔτη µε- τὰ τὴν µόλυνσιν. ΔΙΑΦΩΤΙΣΤΗΣ ΠΑΙΛΟΝΟΜΟΣ Ὡς γράφουν ἐκ Κερυνείας͵, τὴν ἑσπέραν μιᾶς τῶν τελευ- ταίων ἡμερῶν, ὁ ἐκεῖ Γωμνα- σιάρχης μετὰ τοῦ Πέκκου ἡ- γέτου κ. Σωκράτη Λοϊζίδη, προέβησαν εἰς αἰφνιδιαστικὰς ἐπισκέψεις εἰς τὰς οἰκίας δι- αφόρων μαθητῶν διὰ νὰ -δι- απιστώσουν ἂν οἱ μαθηταὶ τηροῦν τοὺς σχολικοὺς κα: νονισμούς». Ὀρθὸν καὶ ἐπιβεβλημένον πᾶν µέτρον ἀποβλέπον εἰς τὸν ἔλεγχον τῶν μαθητῶν ὅ- σον ἀφορᾷ τὴν τἠήρησιν τῶν σχολικῶν κανονισμῶν. Ποίαν θέσιν ὅμως εἶχεν εἰς ἕνα τοι- οὔτον ἔλεγχον ὁ κ. Σῶκρος Λοϊζίδης, διευθυντὴς τοῦ Γρα: φείου Διαφωώτίσεως τῆς Πέκ Μήπως, χωρὶς νὰ τὸ γνωρί- ζωμεν, ὁ κ. Σῶκρος ἐκτὸς τῶν εἰς τὴν Πὲκ ὑπηρεσιῶν του ἐκτελεῖ καὶ καθήκοντα παιδονόµου τοῦ γυμνασίου Κερυνείας Ἐὰν ναί τὸν συγχαίροµεν καὶ τοῦ εὐχόμεθα καὶ εἰς ἆἄ- γώτερα | ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ Τὸ προσωπικὸν ὄργανον τοῦ κ. Χρ. Γαλατόπ. Π]γέτου ἀναφερόμε- νον εἷς µίαν ἐπιστολὴν, τὴν ὁποίαν οὗτος (ὁ Σ. Χοῖσιος σήμξιώωτεο», σήμερον διατρίβει εἰς τὴν χώθαν τῶν Φαριὼ πρὸς ἐπιδεώρησιν αιᾶς ἠλεκτρικῆς μηχανῆς καὶ μερικῶν... στύ]λων) ἀπέστειλε πρὸς τὰ μελη τῆς Κυπριακῆς Πρεσβείας, καὶ ᾱ- γήγγειλεν ὅτι «θὰ εὑρίσκεται του... προσεγῆ Μάϊον εἰς «Ιονδῖνον Χαι ὅτι δέτει ἀπὸ τοῦδε ἑαυτὸν εἰς την διάδεσιν τῆς. Πρεσβείας», χαρακτη: «ἐμπιστευτικον ρίξει ταύτην ὡς 5 ἔγγθαφον». Καὶ τὸ ὄργανον τοῦ {Πεσπίου «Ηγέτου προχωρεῖ διὰ νὰ ἐξυβοίσῃ τὸν κ. ]. Κληοίδην, διότι παρέδω: σε τὸ µεγάλον αὐτὸ ἐθνικὸν μυστι κὸν εἷς τὴν δημοσιότητα! «Πιατὶ ὅμως νὰ κρατηθῇ μυστική µία τοι: αύτη πατοιωτικὴ χειρονομία ἡπή- πως διότι τὸ ῥἐπιτε]εῖον τοῦ Χο. Γαλατόπ. καὶ Σία, ἔκρινδ στρατή: γικώτερον νὰ καταλάβῃ ἐξ ἀπίνης ᾽Απογευματινὴ ἐφημερὶς ή! [ὶ ΠΤΙ «Τιου {ῤοαηροο Ἀιόῶδατον “25 Νοεμδρίου 19469 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤπΠΟΣ ΗΠΠΠΠΠ ΜΗ Τι ΚΙΛΙΙ Ὁ Κανελλόπουλος καὶ Παπανδρέου ζητοῦν τὴν κήρυ- ξιν ως 4ΑΘΗΝΑΙ25 παορανόµου τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος (Ῥέουτερ)- -«Συμφώνως πρὸς ψεσινὰς κυβερνητικὰς πληροφορίας, Σᾶς τας δπωρείας τοῦ ὄρους Φλάμπουρος τῆς Κοξάνης συνήφδη σφοδρὰ µάχη μεταξὺ ᾿χυθᾶς ὁμάδος ἐπαναστατῶν καὶ τακτικοῦ στρατοῦ βοηθουµένου ὑπὸ τῆς ἆστυνο- µίας. ᾿Εφονεύθησαν 36 ἐπαναστάται. Ἡ µάχη ἤρχισεν ἀπὸ διηµέρου καὶ οἱ ἀντάρται προοεπάθησαν νὰ διαφύ- γουν διὰ τοῦ ποταμοῦ ᾽Αλιάκμονος παρὰ τὸν κίνδυνον νὰ πνιγοῦν. Ἠγγέλθη ἐ- πισήµως ὅτι παρεδόθησαν εἰς τὰς ᾿Ελληνικὰς στρατιωτικἁὰς ἀρχάς δύο Βούλγα- ροι στρατιῶται εἰς τὴν κεντρικὴν Μακεδονίαν, Ἐγνώσθη ὅτι εἰς τὸ πρῶτον ἀνακοινωθὲν τοῦ «Δημοκρατικοῦ ᾿Αρχη- γείου Δ. Μακεδονίας» περιελαμβάνετο καὶ δήλωσις ὅτι αἱ ἀνταρτικαὶ δυνάμεις θεωροῦν τὰ βόρεια θύνοντες τἠν Οὔνρρα ἐν σεις ὅτι σύνορα τῆς Ελλάδος ὣς ἱερὰ καὶ ἀπαραβίαστα. Οἱ διευ- Ἑλλάδι δι᾽ ἀνακοινωθέντος των διαψεύδουν τὰς εἰδή- οἱ ἀνιάρται κατέστρεψαν χωρία ἤ ἐλεηλάτησαν ἀποθήκας τῆς Οὗὔνρρα. ο Οἱ κ.κ. Κανελλόπουλος καὶ Παπανδρέου προέβησαν εἰς διαβήµατα παρὰ τῷ κ. Τσαλδάρη ὅπως κηρυχθῇ τὸ καμμουνιστικὸν κόμμα ἐκτὸς νόµου. Θὰ καταθέσουν πρὸς τοῦτο εἰδικὸν ψήφισμα ἐν τῇ Βουλῇῃ. Ὁ κ. Σοφούλης ἐρω: τηθεὶς σχετικῶς ἠρνήθη νὰ ἐκφράσῃ τὴν ἄποψίν του. τοὺς Αγγλους ἐπισήμους καὶ νὰ ᾱ- ναγ»άσῃ τούτους εἷς ἅτακτον ὑπο- χώρήσιν διὰ τῆς µεὺόδου τοῦ αἴ- Φνιδιασμοῦ υπούμεδα, ἄν οὕτω συμβαίνῃ διότι ἐματαιώσαμεν τὰ λαμπρὰ ἐπιτελικὰ σχέδια τοῦ κ. Χο, Παλατόπ. 'Ηγέτου. Ἐν τῷ µε- ταξὺ ὅμως ἄς μᾶς ἐπιτραπῇ νὰ ἑ- θωτήσωμεν: Μήπως ὑπάρχει κανεὶς ἄλλος λόγος ποὺ ἐπιβάλλει τὴν σι- ωπὴν γύρω ἀπὸ τὸ εἰς ' Αγγλίαν µαγιάτικον ταξείδιον τοῦ κ. ]αλα- τόπ. Μήπως ᾖ. χ. τὸ γαγονὸς ὅτι τὰ ἔξοδα τοῦ ταξειδίον ἀναφυχῆς εἷς «4ονδῖνον δὰ π]ηρώσῃ, ὡς Λέγε- ται, τὸ ταμεῖον τοῦ «ήμου ΑΚΟΥΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ! Ὁ Ἐλεγκτὴς Μεταφορῶν κ: Τέῦλορ, εἶχε τελευταίως µίαν μικρὰν περιπέτειαν. Ἐπιβι- βασθεὶς ἑνὸς Σουηδικοῦ ᾱ- τµοπλοίου ἐν Κρήτῃ, τὸ ὁποῖ- ον εἶχεν ἀποπλεύσῃ ἐκεῖθεν διὰ Λάρνακα, µετεφέρθη πα- ρά τὴν θέλησιν εἰς Μερσίναν, καθ᾽ ὅσον τὸ ἐν λόγῳ ἀτμό- πλοιον, ἑνῶ εὑρίσκετο ἐν πλῷ διετάχθη ὑπὸ τῆς Ἔται- ρείας του ν᾿ ἀλλάξῃ πορείαν, ἀναμένει δὲ ἐκεῖ εὐκαιρίαν ἐπιστροφῆς του εἰς Κύπρον. Φανταζόμεθα τὰ νεῦρα τοῦ κ. Ἐλεγκτοῦ Μεταφορῶν διά τὴν ἀκουσίαν.. µμµεταφοράν του. Τἰ νὰ Υγίνη ὅμως ἀφοῦ τὸ βασίλειὀν του δὲν..ἐπεκ- τείνεται καὶ εἰς τὴν θάλασ- σαν ΛΠΟΛΥΩΝΤΑΙ Οἱ ἐν Ελλάδι δηµόσιοι ὅ- πάλληλοι κατόπιν τῆς ἐκ μέ- ρους τῆς Μυβερνήσεως ἀπορ- ρίψεως τῶν αἰτημάτων των περὶ αὐξήσεωώς τῆς µισθοδο- σίας των κατά 30 9)ο, ἀπεφά- σισαν τὴ κήρυξιν 4δώρου ἆ- περγίας. Καὶ ἡ ἀπάντησις τοῦ κ. Τσαλδάρη: Τίποτε ὀλιγώτε- ρον ἢ περισσότερον: Όσοι τυχὸν ἀπεργήσουν θὰ ἀἄπο- λύώνται τῆς ὀπηρεσίας. Ὁ «λαοπρόβλητος» δηλαδὴ ἐμι. µήθη τελείως τοὺς διαφόρους καρχαρίας καὶ µεγαλοβιοµη- χάνους, οἱ ὁποῖοι συνήθως ἀντιτάσσουν τὸ λὸκ ἄουτ, κά: θε φορὰν ποὺ τὸ προσωπι- κὸν των ἢ οἱ ἐργάται των ὃ- ποβάλλουν αἰτήματα δι) αὔ- ἔησιν τοῦμισθοῦ των καὶ καλ- λιτέρευσιν τῶν ὅρων ἐργα- σίας τῶν. ΔΙ ΟΡΛΙ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ “Ο βοηθὸς ἄστυνόμος Λευ- κὠσίας κ. Μίκωλ μᾶς ἀπέ- στειλε τὴν ἀκόλουθον ἐπιστο- λήν: Κύριε Διευθυντά, Ἐν σχέσει μὲ τὸ δηµοσίευ- µά σας εἰς τὴν ἔκδοσίν σας Ίθης τρἐχ.τὸ ἀναφερόμενον εἰς τὴν νυκτερινήν ἐργασίάαν τῶν ἀστυνομικῶν Λευκωσίας θά μὲ ὑποχρεώσετε ἐὰν δηµοσι εύσετε τὰ ἀληθῆ γεγονότα: Τὴν Παρασκευὴν Ίρην τρέ- χοντος, λόγῳ ἀλλαγὴς τῶν διευθετήσεων διὰ τὰς ἀστυνο- μικὰς περιπόλους ἕξ ἁστυνο- μικοὶ ἐχρησιμοποιῆθησαν ἆπο τὰς 6--δ.30 μ.µ. καὶ ἀπὸ τὰς 11.30 μ.μ. μέχρι τῶν 5.30 τῆς πρωῖας τῆς Ίδης Βοεμβρίου. Ἠτοι ἐν συνόλῳ ἕκαμαν 8 1)2 ὥρας περιπολίαν. Τὸ µέτρον τοῦτο ἤτο ἔντε- λῶς προσωρινὸν καὶ ἐφηρ- µόσθη διὰ τήν νύκτα τῆς Ίρης µόνον. Αἱ ὥραι τῶν τακτικών νυκτερινῶν περιπολιῶν εἶνε 8, μὲ µίαν ὥραν ἐνδιάμεσον ἆᾱ- νάπαυσιν. . . Νετὰ τιµῆς Γ. Μέκωλ Βοηδθὸς ἀστυνόμος ΙΗΜῇ [ΕΜΙΛΝΙΙ ΠΤΙΜ(ΝΕ ΕΙ ΜΙΝΙ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗ 23 (Ρ.)--᾽Ανεχώρησαν δι’ ᾽Αμε- ρικὴν 300 Γερμανοὶ εἶδικοὶ εἰς τὴν βιομηχανίαν, οἶκο- νοµολογίαν, διεθνεῖς ὑποθέσεις καὶ ἰατρικήν. Οὗτοι θὰ βοηθήσουν εἰς τὴν ἀνάπτυξιν τῆς ᾽Αμερικανικῆς βιομηχανίας. Συμφώνως πρὸς τὸ καταρτισθὲν σχέδιον θὰ μεταβοῦν εἰς ᾽Αμερικὴν 1000 Γερμανοὶ καὶ Αὐστρι- ακοὶ ἐπιστήμονες. Ἐὰν οὗτοι ἀποδείξουν τὰς ἱκανός τητάς των κατόπιν δοκιμῆς 6 μηνῶν, θὰ τοὺς ἐπιτρα- πῃ νὰ ἀποκτήσουν τὴν ᾽Αμερικανικὴν ὑπηκοότητα. ἵ ΨΡΙΝΗ ἨΝΙΗ ΤΙ ΜΗ. ΠΜΙΙΙ Τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον εἰς ψεσινὴν συνεδρίαν του ᾖἦ: σχολήθη ἐκ νέου μὲ τὸ ζήτημα τῆς τιμῆς τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος. Κατ᾽ αὐτὴν προσῆλθον ἀντιπρόσώποι τοῦ ΑΚΕΛ καὶ τῶν λαϊκῶν ὀργανώσεών,οίτινες καὶ ἐπέδωσαν ψήφισμα πρὸς τὸ Λ. Σ., δι᾽ οὗ συγχαίρουν τοῦτο διὰ τὴν μέχρι τοῦδε ὁδρᾶσίν του ἐπὶ τοῦ ζητήματος. Ἐν συνεχείᾳ οἳ ὡς ἄνω ἀντιπρόσώποι ἀνεκοίνωσαν ὅτι τὴν µεταπρ, Κυριακὴν ὀργανοῦται παλλαϊκὴ συγκέντρωσις διὰ τὸ ζήτημα τῆς τιμῆς τοῦ ρεύματος, ἐζήτησαν δὲ ὅπως τὸ Δ. Σ, θέσῃ τοῦτο ὑπὸ τὴν αἰγῖδα του, ὅπερ καὶ τελικῶς τὸ Συμβούλιον ἀπεδέχθη. Ματ’ αὐτὴν θὰ ὁμιλήσῃ ἐκ µέρους τοῦ Δήμου ὁ κ. Π. Ἰωαννίδης. ΜΗΝ ΝΗΛΗ ΠΗΙΗΠΙ ΙΝ ΜΗΙΙ Σήμερον εἰς τὰς ὅ.10 π.μ. ἀπιέθανεν εἰς ἡλικίαν δΌ ἐτῶν ᾗ µεγάλη εὐεργέτις τῆς Δευκωσίας ᾿Αθηνᾶ Διανέλλου, κατόπιν μακρᾶς ἀἄσθενείας. ΄Ἡ μεταστᾶσα ἐκτὸς τῶν ἄλλων δωρεῶν της ἀνήγειρε καὶ τὸ κτίριον τοῦ ᾿Ορφανοτροφείου. !Ἡ κηδεία της δὰ γένη σήμερον εἷς τὰς 3 μ.μ. ἓν τῷ ἑ. ναῷ Φανερωμένης χο: θοστατοῦντος τοῦ ᾿Εξάρχου ᾿Αρχιεσπισκοσῆς κ. 'Ἱερωνύμου. Τὴν ἀδελφήν της καν Εὐγενίαν Θεοδότου, τὸν ἀνεψιόν της κ. Κω στάκην Διανέλλον καὶ ὅλους τοὺς λοιποὺς οἶκείους συλλυσπούµμε- ὃα δεομῶς. «ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΜΕ ΗΡΟΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΝ Μες, ἔλαβε χώραν ἐν µέσῃ ὁδῷ Λήδρας, ἔξώθι τοῦ Μα: γικοῦ Πσλατιοῦ, συμπλοκὴ μὲ ἥρωα τὸν γνωστὸν δηµοσι- ογράφον κ. ᾿Ανδρέαν Γάβρην. Οὗτος, καθ ἥν στιγμὴν ἕ- ξήρχετο τοῦ κέντρου «Αμέ- ρικαν µπάρ», συνοδεύων νε- αρὰν δεσποινίδα ἐκ Λευκώ- σίας, ὑπέστη ἀπροκλήτως ἐ- πίθεσιν ὑπὸ τριῶν προσώπων, διατελούντων ὑπὸ τὴν ἄρχη- γίαν προσώπου Ἁτινὸς ἐξ Ασσιας. Ὁ κ. Γάβρης δὲν ἔχασε τὴν ψυχραιµίαν του, ἀντεπετέθη κατὰ τῶν ἀντιπάλων του καὶ τοὺς ἠνάγκασε νὰ τραποῦν εἰς φυγἠν κακὴν κακῶς, χά- ρις εἰς τὴν ἔγκαιρον ἐπέμβα σιν μερικῶν γνωστῶν καὶ φί- λων του. Φαίνεται ὅτι οἱ λό: γοι τῆς συμπλοκῆς εἶναι αἲ- σθηµατικο(. ΡΠΗΙΛΗΝΙ. ΚΝΝΙΙΚΙ ΤΗΗΝΗΜΙ Ὑποκατάστημα Λεμεσοῦ. ΕΝΑΡΞΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ : Δευτέρα, 2 Δεκεμθρίου 1946. ᾽Αφϕίξεις Παρελήφθησαν στὸ ᾿Αγ- γλικὸν Φαρμακεῖον ὁδὸς Λήδρας 141 Λευκωσία τὰ ἀκόλαυθα καὶ θὰ πωλη- θοῦν μετὰ 4 ἡμέρας ἀπὸ σήμερον : (οἵίοα 25, 5ο, 100, 250 καὶ 5σοο στ. Ίτα ΟρΗ ΘΟΙπιρία Απιρ. Μοτρµΐπε οΟἱ02, Οοσαίπε Ηγάτοσμ]οτε, Οοἀεῖπα Ῥ]οςἙ- Ρρ]ας καὶ ρἰαῖπ, Ορίαπι Ρα] - νίς, Πετοῖα Ρᾶάτ. ᾿᾽Αφϕίξεις φαρμάκων Παρελήφθησαν καὶ θὰ πωληθῶσι μετὰ 4 ἡμέρας ἀπὸ σάµερον τὰ κάτωθι φάρμακα : Ὁρασπιο-Οιραίρ]πο ἴαῦς. Ἡσιποςίγ{ Όνταρ. δοφοκλῆς ΠΠ. Δημητριάδης Ταχ. Κιβ. 222, Λευκωσία. } Όμα 9 ΤΙ.Μ. ΠΛΗΡΗ ΜΛΧΝΙ ΕΕ ΙΙΙ ΜΠΑΤΑΒΙΑ 23 (Ρ.- Πλέον τῶν 70 Ἴνδονη: ἡ σίων ἐφονεύθησαν εἰς σύγκρουσιν μετὰ τοῦ ᾗ 10/ λα: δικοῦ στρατοῦ ἐπὶ τῆς νήἠσυυ ΛΑπάλι, | Μεταξὺ τῶν νεκρῶν ἀνευρέθησαν καὶ 6 Ἰά- Ἴ πωνες. Οἱ Ὁλλανδοὶ εἶχον µόνον τραυματίας. 8 ΤΗΝ ΗΗΤΗΜΝΤΗ ΤΗ ΜΗΝΗ ΜΗΝ [ ΙΗΡΙΠΙΤΙΗΗΗΗΒ ΕΛΗΒΕΤΗ ἓ Ἰ. Τὰ ΨΦΙΝ ΒΟΥΚΟΩΡΕΣΤΙΟΝ, 23 (Ρ.)- Τὰ τελικὰ ἀποτελέ- σµατα τῶν ἐκλογῶν ἐν Ρουµανίᾳ δεικνύουν ὅτι τὰ κυβερνητικὰ κόµµατα ἔλαβον τὰ 8άο]ο τῶν ψήφων. Ἐπὶ 7.859.212 ἐγγεγραμμένων ψηφοφόρων ἐψήφισαν 6.934.563 ἤτοι τὰ 89 ο]ο. Τὰ δοθέντα ψὲς ἀποτελέσματα ἔχουν ὡς ἑξῆς' Κυβερνητικὸς συνασπισμὸς 348, ἀγροτικὸν κόμμα τοῦ Μανίου 32, φιλελεύθερον κόµµα τοῦ Βρατιάνου 3, λαϊκὴ οὐγγρικὴ ἕνωσις 29, δημοκρατικὸν ἀγροτικὸν κόμμα 2. Τὰ κόµµατα τοῦ κυβερνητικοῦ συνασπισμοῦ ἔλαβον τὰς ἀκολούθους ἕδρας: κομμουνιστικὸν 73, Φιλελεύθεροι τοῦ Ταταρέσκου 75, σοσιαλδηµοκράται Τ5, κόµµα καλλιεργητῶν τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Γκρό- τζα 70, ἐθνικὸν λαϊκὸν 26, ἐθνικοὶ ἀγροτικοὶ 20, ἐξέ- χουσαι προσωπικότητες 7 καὶ ἑβραῖοι 2. Τὰ κυβερ- νητικἀ κόµµατα ἔλαβον 4.766.630 ψήφους, ὁ Μανίου 878 χιλ. καὶ ὁ Βρατιάνου 259 χιλ. πι ΠΙΠΠΠΗ ΜΗ ΤΙ ΚΡΙΝΙ ΙΙΙ! ΟΥΑΣΙΓΕΑΤΩΝ 259 (Ρ.).--ΗἩ ᾽Αμερικανικὴ Κυβέρνησις ἐξέφρασε τὴν Λύπην της πρὸς τὴνοῦκρανικὴν πρεσβείαν διὰ τὸν πυροβολισμὸν τοῦ Οὐκρανοῦ ἀντιπροσώπου Στάτνιμ, ὑπὸ ἀγνώ- στων ἐνῷ οὗτος εἰσήρχετο εἷς κατάστημα τῆς Ν. “Υόρκης. “0 Στάτνικ ἐτραυματίσῦθη εἰς τὸν βραχίονα. 0Ο κ. Μανονϊλσκυ ἆ- σχυρίσδη ὅτι πρόκειται περί σιολιτικοῦ ἐγκλήματος, ἐνῷ ὃ ἆἀρ- χηγὸς τῆς ἀστυνομίας ἀπεέδωσε τοῦτο εἷς γκάγµστερς. “Ο ὄφυ- σεουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν κ. ᾿Ατχεσον ἐδήλωσεν ὅτι ὅὃ ἀρχηγὸς τοῦ πρωτοκόλλου τοῦ ὑπουργείου του κ. Γούτγουωρὸ ἐπεσκέφόη τὸν Οὐκρανὸν ἐπιτετραμμένον καὶ ἐξέφρασε σερὸς αὐτὸν εἶλινρι- νη λύπην διὰ τὸ ἔπεισόδιον, τονίσας ὅτι καταβάλλεται κάνε σεροσπάὔθεια πρὸς σύλληψιν τοῦ ἐνόχου. ἤ ΜΗ ΤΝ ΜΗ ΡΙΙΙ ΜΝΙΠΗ ΜΗΛΛΙΛΗ ΤΡΙ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 23 (Ρ.).--᾿Ἐπεδόθη χθὲς εἰς τὸν Τζὼν Λούης ἀρχηγὸν τῶν 400 χιλ. ἀπεργῶν ἀνθρα- κωρύχων διάταγµα διὰ τοῦ ὁποίου διατάσσεται οὗ- τος ὅπως ἐμφανισθῇ ἐνώπιον τοῦ 'Ὁμοσπονδιακοῦ δικαστηρίου τὴν π Δευτέραν. 'Ο Λούης κατηγορεῖται ὅτι παρέβη διάταγµα τοῦ δικαστηρίου, διὰ τοῦ ὁποίου διετάσσετο νὰ μὴ ἀκυρώσῃ τὸ συµβόλαιον µετά τῆς Κυβερνήσεως. Δύο πρόσωπα ἐφονεύθησαν κατὰ τὴν διάρκειαν ταραχῶν εἰς τὰς περιοχὰς τῆς ἀπεργίας. Αἱ σιδηρο- δρομικαὶ συγκοινώνίαι περιωρίσθησαν εἰς μεγάλην κλίμακα καὶ μερικὸν µπλακάουτ ἐπεβλήθη εἰς τὰς πλείστας τῶν ἀνατολικῶν πολιτειῶν. 'Ο ὑπουργὸς τοῦ ἐμπορίου κ. ΄Αβερελ Χάρριμαν ἐδήλωσεν ὅτι ἡ ἀπεργία θὰ δηµιουργήσῃ µεγάλας κακουχίας ἐν ᾿Α- μερικῇ καὶ βεβαίαν τραγωδίαν εἰς τὸ ἐξωτερικόν. Η ΓΑΛΛΙΑ, ΙΝΔΙΛΙ ΚΛΙ ΚΙΝΑ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΡΟΣΣΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 28 (Ρ.--Κατὰ τὴν χθεσινὴν συνε- δρίαν τῆς πολιτικῆς ἐπιτροπῆς τῶν ΗἨνωμ. Ἐθνῶν αἱ Ἰνδίαι, ἡ Γαλλία καὶ ἡ Κίνα ἐτάχέεησαν ὑπὲρ τοῦ ψη- φίσµατος τοῦ κ. Μολότωφ ὅπως δηλωθοῦν τὰ εἰς τὰς συμμάχους χῶρας εὑρισκόμενα στρατεύματα. 'Οκ. Μολότωφ ὁμιλῶν διὰ τρίτην φορὰν εἶπεν ὅτι δὲν φέ- ρει ἔνστασιν νἀ δηλωθοῦν καὶ τὰ εἰς τὸ ἐσώτερικὸν τῶν Μ. Δυνάμεων εὑρισκόμενα στρατεύµατα, ἀλλὰ τοῦτο πρέπει νὰ συζητηθῇ μετὰ τοῦ ὅλου ζητήματος τοῦ ἀφοπλισμοῦ. 'Ὁ κ. Μολότωφ προέτρεψεν ὅπως ληφθῇ ὁμόθυμος ἀπόφασις ἐπὶ τῆς δηλώσεως τῶν στρατευμάτών. Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΛΕΝ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΙΜΠΙΛΜΗΙΝΛΗΗΗΕΙΛΛΙΝΝΗΝ ΟΥΑΣΙΓΕΤΩΝ, 25 (Ρ.)---Τὸ ᾽Αμεριωιανικὸν ἡὁὃ- πουργεῖον τῶν στρατιωτιμῶν διέψευσε ψὲς τὰς δη- µοσιευθείσας ἐν ᾿Αὐήναις πληροφορίας ὅτι 158 χιλ. ᾽Αμερικανικῶν στρατευμάτων ἀναμένονται νὰ φθάσουν εἰς Θεσσαλονίπην κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ προσεχοῦς µη: νός. ᾿ Επίσημος ᾽Αμερικανὸς ἑκπρόσωπος ἐχαρακτήρισε τὰς εἰδήσεις ὥς «ἀἁβασίμους φήμας.» [ΗΙΚΗΙΝΙΙΙ ΛΙ ΕΙ ΕΙΛΛΙΙ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΑΝΚΣ ΕΙΣ ΦΑΡΣΑΛΑ ΑΘΗΝΑΙ, Ἐπεῖγον 23 ([Ρ.)--ΙΚατάστασις µεγά: λης νευρικότητος ἐπικρατεῖ καθ) ὅλην τὴν Ἑλλάδα. Σῶμα ἐπαναστατῶν ἐκυρίευσεν ἕν χωρίον πλησίον τοῦ Κιλκίς. Μοτιώτερον συνάπτεται σφοδρὰ μάχη ἐπὶ μετώπου 3 μιλίων. Εἰς τὴν Θεσσαλίαν ἐπίσης συνεχίζονται σκληραὶ συγκρούσεις μεταξὺ ἐπανα- στατῶν καὶ στρατοῦ. Εις τὴν κοιλάδα τῶν Φαρ- σάλων τὰ κυβερνητικἀ στρατεύματα ὑποστηρίζονται ὑπὸ σώματος τάνκς. Σάββατον 23 Νοεμβρίου ΕΝΩ ΧΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ Τ0 ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΛΙΜΑ 1946 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΟΛΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΛ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΟΣ Ἡ µόνη λύσις διὰ νὰ ἔξασφα- λισθῇ ἡ ἐπιβίώσις Β’ Δὲν δέλουμε νὰ χαρακτηρί- σουµε αὐτὸ ποὺ γίνεται σήκε- ϱα στὴ ἸΜακεδονία οὔτε σὰν ἀπόπειρα κἄν χωριοτικοῦ κι- γήματος, αὐτονομιστικῶν ἐ πιδιώξεων. Οὔτε αποροῦμε γὰ τὸ διανογθοῦμε. ΓΠιατὶ ὕ- πήρξαμε αὐτόπτες µάοτυρες τῆς προσφορᾶς αὐτῶν τῶν ἑλλήνω» στὸ βωμὸ τῆς ἔλευ δερίας, καὶ τῆς ἕἑκατομβικῆς των δυσίας στὸν πόλεμο κατὰ τοῦ φασισμοῦ. ᾽Αποκρούουμε ἀπόλυτα τὴν ἰδέα μιᾶς τέτοιας ἐκδοχῆς. Πιστεύουμε πὠὼς τὸ κίνημα εἶναι ἀπόρροια τῆς ἄναξιότη- τας τῆς μρατικῆς μηχανῆς νὰ κατανοήσει µμιὰ κατάσταση ποὺ σοβοῦσε ἀπὸ καιροὺς σ᾿ αὐτὸ τὸ νευῤαλγικὸ σημεῖο τῆς χώρας, ἀδυναμία αὐτῖς τῆς κρατικῆς ωηχανῆς ν΄ ἆγ- καλιάσει πλατειὰ τὶς ἀνησυχί- ες του, καὶ σὲ τελευταία ἀνά- λυση, συνέχιση τοῦ κοινωνι- κοῦ οάλου ποὺ προὔπῆρχε καὶ ποὺ βρῆκε τὴν τελείωσή του στὶς Ν. Χῶρες πρὶν ἀπὸ μιὰ εἰκοσαξτία, γιὰ νάσλω- δεῖ ἀργότερα, καὶ, μὲ τὶς καινούργιες συνθῆκες ποὺ ἓν τῷῶμεταξὺ δημµιουογήδηκαν μὲ τοὺς ἀπελευδερωτικὀὺς ὁὀγῶ- γες, νἀγκαλιάσει ὀλοένα καὶ πλατύτερα στώµατα τοῦ Ελ- ληνικοῦ λαοῦ. Πιστεύουμε δη- λαδὴ, πὼς τὸ βορειοελλαδικὸ κίνημα, ἀνεξάρτητα ἆἄπιὸ τὴ συνύφανσή του μὲ ἑητήματα διεθνῶν συμφερόντων καὶ προσαγατολισμῶν ποὺ σήµερα τὸ διααορφώνου», µμοιραῖα γιὰ τὴν Ελλάδα, εἶνε σ᾿ ἄν- τίθεσή μὲ τὸν γερασμένο πειὰ µωραϊτισμό, ἕνα κίνημα κα- δαρὰ κοινωνικὸ, πρωώτοπο- ρειακό, μὲ τὶς ἀναπόφευπτες τραγικές του ἐκφάνσεις, λόγῳ τῆς σημερινῆς του ἐπίσης ᾱ- ναπόφευµτης ἐξαρτήσεως ἁγτὸ διεθνοῦς φύσεως ζητήματα, καὶ σὲ ῥασικὲς μεταξὺ τῶν Μεγάλων ἄντιθδέσεις. [Δύο “Η κρατικὴ στοργὴ ἦταν γιὰ τοὺς πληθυσμοὺς τῶν Ν. χωρῶν γάτι τὸ ἀνύπαρπτο. Ὕστερα ἀπὸ τὴ µικρασιατικἠ καταστροφή, στὶς ἀκρώρειες τῶν συνόρων µας, στοὺς βάλ- τους καὶ τοὺς κάμπους τῆς Μακεδονίας, ἐγκατεστάθήησαν πολλοὶ πρόσφυγες. Ιδίως πόντιοι. “ο ἀθηναϊκὸς τύπος τοὺς χαρακτήριζε σὰν «ἀκρῖτες τῶν συνόρων.» Οἱ πολιτικοὶ ἔπλεκαν ἐπαίνους γι᾿ αὐτοὺς τοὺςνεήλυδες. Ησαν-- αὐτοὶ οἱ πόντιοι--«ἀπύθμενοι πίθοι» ἐργατικότητος. βαστάζοι τῆς δουλειᾶς. Ηρά χοιάκλόνητοι ἄγ- τρειᾶςκαὶ ἐθνικοῦ φρονήµατος. Οἳ διάφορες κυβερνήσεις τοὺς ἔδωσαν κάποιο γεωργικὸ κλῆ- ϱο. Ὑστερα--- μὲ χίλια βάσα να-- τοὺς προμήδευσαν γεωρ- γικὰ ἐργαλεῖα. Καὶ νόμισαν --οῖ ΕΚυβερνήσεις-- πὼς τὸ ἔργο τελείωσε, ἐνῶ στὴν οὗ- σία τότε ἄρχιξε. Αὐτὸ τὸ τεράσαο ἠδικὸ κεφάλαιο ποὺ Λεγότα» γεωρ- γικὸ µέρος τοῦ προσφυγικοῦ κόσμου, ἀγνοήδηκε ἀπὸ τὸ κράτος. Ολόκλήρος ὁ πίροσφυ- γικὸς Ὑκόσμος μὲ τὸν ὀγκόλι- ὕο τοῦ δράµατός του, ἔγινε ᾗ χυδαιότερη, ἡ πειὸ ταπειγὴ πηγἡ ἐκμετάλλευσης ἀπὸ τὴ σάτυρα, τὸ εὔκλο πνεῦμα καὶ τὸ κομματικὸ συμφέρον. ο «γηγενισμὸς» καὶ ὅ «προσ- φυγισμὸς» ὑπῆρξαν τὰ πειὸ χυδαῖα συνθήματα τοῦ πολι- τικοῦ κορυβαντισμοῦ. “Ὁ φο ρατζῆς, ἡ τράπεζα, ὁ χωρο- Φύλακας, βιάστηκαν νὰ εἶσ- πράξουν τὸν ἱδρῶτα τῶν «ᾱ- κριτῶν»». Τὸ ἔνταλμα καὶ ἡ προσηµείωση ὡλοκλήρωναν τὴν τραγωδία τους. Ἔτσι ὅ- λόκληρο αὐτὸ τὸ ἐθνικὸ καὶ ἠδικὸ κεφάλαιο, ἐξανεμιξόταν. τῆς φυλῆς ἄρθρα τοῦ κ. Γ. ΦΥΛΑΚΤΟΥ/) Εῑδαίιε μὲ τὰ ἴδιά µας τὰ μάτια τὰ ὑπολείμματα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, στὴν ἀρχὴ τοῦ πολέμου στὴ ἀυτικὴ ἷα- κεδογία, νὰ ἑεκινοῦν µισόγυ: ανοι, κουρελῆδες καὶ πειγᾶ- σµένοι, γιὰ γὰ ἐκλιπαρήσουν γιὰ μερικὰ δράµια φωτιστικοῦ πετοελαίου, ᾖ] γιὰ κάποια ἄλ- 1) διανοµή. ᾿Εβγόντουσαν ᾱ- πὸ μακριγὲς περιοχές. 'Η ὃι- χτατορία τοὺς ἄφιγεγὰ περι: μένουν ἔξω στοὺς διαδρόμους τῶν γραφείων τῆς 'Αγορανο γοιίας, µέσα στὸ φοβερὸ Ἠρύο καὶ τὸ ξεροβόοι. Ίώρα ὁ ἆ- γῶνας τους ἔμπαιγε πειὰ µέσα σὲ καθαράἀ κοινωγικὰ πλαίσια. 4Αὐτὸ τοὺς ἐπέτασσε ὁ νόμος τῆς ἐπιβίωσης. 1 ὸ δέντρο τοῦ «Γ΄ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ» ᾱ- πέδιδε τοὺς καρπούς του... Κατώρύωσε μὲ τὸν βούο: ὀὄουλα τῶν Πρωτοβαθμίων ἃ « / 3 καὶ 4ευτεροβαύὐμίων ἔπιτρο- - 5» ΄ Ν η. . πῶν ᾿Αοφαλείας, τὸ Ἰ μῆμα Μεταγωγῶν, τὰ ἄστρα τῶν δικώχω» τῆς ΕΟΝ καὶ ὅλα τὰ µακάβρια σύνεργά του, νὰ ἐκτοέψει τὸν μακεδοχγικὸ λαό, ἰδιαίτερα, ἀπὸ µέσα ἀπὸ τὰ πλαίσια στὰ ὁποῖα κινήθηκε πολεμῶντας τὸν Φασισμὸ -- , λ τοῦ Μουσολίνι, καὶ τὸν παγ- γερµανισµό, τοῦ Χίτλερ. Τὸ ἑλληνικὸ ὁρᾶμα, ποὺ παίζεται τώρα στὰ αἱματό- βρεχτα βουνὰ τῆς Μακεδονίας, μπαίνει σήµερα στὴ σειρὰ τῶν µεγάλω» προβλημάτων ποὺ ἀντιμετωπίζει ὅ κόσμος μὲ τὸ δέος ποὺ προκαλεῖ ὃ ἄνα- µενόµενος σπινθῆρας. Ἀατα- γράφεται, ἀπὸ διεὺνῆ ἄποψη, στὴν 'ΗἩμερησία Διάταξη τῶν προβλημάτων ποὺ δὰ πρέπει νὰ ἠἐπιλύσει ᾗ συνισταμένη τῶν συνειδήσεων τῶν ἐλεύδε- ρα σκεπτοµένων ἀνθρώπων. Πρέπει νὰ ἀντιμετωπισθῆ σὰ ζήτημα ἐπιβίωσης τῆς φυλῆς. Χωρὶς νὰ δέλουμε νὰ δίξουμε τὶς προὐποῦδέσεις ποὺ τὸ χα- ρακτηρίζουν ἀπὸ τὴ διεὺνῆ του πλευρά, ἀπὸ τὴν ἑλληνική του πλευρὰ βλέποντάς το, δὲ ξεχωρίζουμε στὸν μακρινὸν ὁρίζοντα τῆς τραγικῆς μοίρας τῆς Ελλάδας καμιὰ λύση, παρὰ μονάχα τὴ μιὰ καὶ µο- ναδική. Αὐτὴν ποὺ ὅπαγο- ρεύουν τὰ ὠμὰ καὶ ἀμείλιχτα πράγματα. Τἡ λύση τῆς κυ- βερνήσεως ᾿Εθνικῆς δωὠτηρί: ας. ᾿Απὶὅλους. Κοινοβουλευ- τικοὺς χι ἐξωκοινοβουλευτι- κούς. Γιὰ νὰ ἀκινήτήσουν οἱ Συμπληγάδες τῶν ξένων συµ- φερόντων. Νὰ σταματήσει ἡᾗ 3 φοβερὴ διελκυστίνδα. Δά ἐἔ- ξ λί ΔΝ να να ΄ ξασφαλίσουµε τὴν ἐπιβίωσή µας ὥς «φυλῆς. Πιστεύουμε ἀπράδαντα πὼς δὲ χωφεῖ καμμιὰ ἄλλη λύση. Στάδιον Γ.Σ.Ε. ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Αὔριον Κυριακἠν καὶ ὥραν 2.90 μ.μ. Μία ἐνδιαφέρουσα σο- δοσφαιρικὴ συνάντησις : μη ΕΛΙΝΙΙΙΙΙ διὰ τὸ Παγκύπριον πρῶ- τάθληµα. Μή τήν χάσετε, Ὑπεύθυνος : ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τύποις: «Κόσμος», Λευκωσία, ΕΛΗΙΝΦΟΡΟΣ Έ ΙΟΣ ᾽Αθηναϊκὴ κχρονογραφία Δυπηθῆτε τους / ᾿Αναπαράστασις --Μετέβην χθὲς εἰς τὴν δί- κην τῶν Ταγμάτων, παμφίλ- τατοι, μᾶς εἶπε ὁ Κλεόβου: λος. ᾽Αλλά δὲν παρουσιάσθην ὡς ΠἈλεόβουλος. ἠΜετῆλθον μηχανήν. ο Τι μηχανή: τὸν ρωτήσαμε. --Ἐνεφανίσθιην ὡς ᾽Αμερικανὸς ἀνταποκρτιτής: «Γκοὺτ μόρνιγκ. µίστερ Πρέζιν- τεντ, εἶπον εἰς τὸν προεδρέα. Θερμὲς συγχα- ρητήριος διὰ τὸ τρόπος διαδικα- σίας!... Εἶνε ἁμερόλη- πτος καὶ διαφωτιστικός. Βέρι μάτς...» --Σᾶς εὐχαριστῶ, μοῦ ᾱ- πήντησε ὁ μµίστερ πρεζιντεύς, Παρηκολουθήσατε ὅλη τὴ δι- αδικασία : --το, γιές! τοῦ ἀπήντησα. Καὶ τηλενκραφήσει ἐγκὼ στὸ ᾽Αμέρικα πῶς ἔγκινε τὸ µπλό- κος Περιστέριος, --Καταλάβατε πῶς ἔγινει: --Ὁ, γιές, γιές! Θέλετε κά: μει ἐγκὼ ἐσᾶς ἕνα ἀναπαρά- στασις --δαί, ναί Κάντε µου µμιὰ ἀναπαράσταση νὰ ἰδῶ ἄν κα ταλάβατε σωστὰ τὰ πράγµα- τα. --'Ὢ, κἐϊι ἀπήντησα... ἐγκὼ σΚαὶ δείξας τοὺς ταλαιπώ- ρους Περιστεριώτας, ποὺ εἷ- χον προσέλθει ὡς µόρτυρες, εἶπον εἰς τὸν πρεζιντέα: --Αὐτοὶ ἐκεῖ εἶνε τὀ.., κα- κοῦργος καὶ τὸ προδότος, ποὺ ἔκαμαν τὸ µπλόκος εἰς τὸ Περιστέριος. --Μάλιστα, μάλιστα! ἀνέ- κραξε κατενθουσιασµένος ὁ προεδρεύς. --Κκαὶ αὐτὸ ἐκεῖ μὲ τὸ μαῦ- ρος µούστακος... --Ποιός: ΄Ο κύριοςΠλυντζα νόπουλος --Ὡ, γιές, γιές! Τὸ µίστερ Πλυντιζανόπουλο εἶνετό..Π ε- ριστέριος]! ΠΕΝΝΑ Θλιθόμεδα καὶ μεταμελούμεδα ! Χάρις εἰς τὰς ἐνδελεχεῖς ἐρεύνας τοῦ ὑπὸ τὰς σεβα- στῆς ἡμῶν Κυβερνήσεως διω: ρισµένου προξδρου τῆς Ζχο- λικῆς Ἐφορείας κ. Θ. Δέρβη πρώτου πολίτου τῆς πρωτευ- ούσης ἠδυνήθημεν ἐπὶ τέλους να πληροφορηθῶμεν θλιβερὰ πράγματα, τὰ ὁποῖα συµβαί(: νουν εἰς µίαν μικρὰν πόλιν, µικροτέραν ἐνορίας μιᾶς µε γαλουπόλεως. Πῶς ἧτο δυνατὸν νὰ φαν- τασθῶμεν τοιαύτην ἀπότομον πτώχευσιν γνωστῶν καὶ φίλων μας, οἵτινες μέχρι χθὲς ὑπῆρ- ἔαν στόχος φθόνου καὶ ἀντι ζηλίας, συνεπείᾳ τοῦ πλούτου των Εἶναι πράγματι θλιβε- ρὸν τὸ γεγονὸς ὅτι ἀντὶ νὰ συλλυπούμεθα καὶ μάλιστα νὰ σκεπτώµεθα τρόπους ἐπα- νορθώσεως τοῦ κακοῦ καὶ ᾱ- ποκαταστάσεως τῶν ἀτυχῶν θιµάτων ἀντιξόων περιστάσε- ων, νὰ τοὺς θεωροῦμεν πρό- κλησιν τῆς πτωχείας καὶ τῆς γύµνιας µας. Καὶ ὅμως ἀπὸ τὸ θλιβερόν των πάθηµα πρέπει νὰ βγά- λωμεν καὶ ἡμεῖς τὸ µάθηµά μας, Μάλιστα. Μάθηµα ἀξιο- πρεπείας. Σεῖς ποὺ ἀνετρά: φητε µέσα εἰς τὴν χλιδἠν καὶ τὸν πλοῦτον, σεῖς τῶν ὅποί- ὧν ὁ πόλεμος ἐπλήρωσε τὰ βυλάκια μὲ χιλιάδας Λλιρῶν, στερεῖσθεὶ Μάλιστα κύριοι µου, πεινοῦν οἱ δυστυχεῖς καὶ ὅμως ἐκράτησαν τὸ μυστικόν των μὲ πᾶσαν τὴν ἀξιοπρέ- πειάν των. Ας ὄψεται ἡ ὃ- ποχρεωτικὴ Φορολογία ἡἧτις ἀπεκάλυψε τὸ δρᾶμα των. Ὁ κ. Δέρβης ὤφειλε, κατὰ τὴν πτωχήν µας κρίσιν, νὰ μὴ ᾱ- ναφέρῃ ποσῶς τὰ ὀνόματά σας. ἴσως νὰ μὴ παρετη- ρεῖτο ἡ ἀξιοθρήνητός σας κατάστασις. Ἐφ᾽ ὅσον ὅμως ἀπεκάλυψε τὸ μυστικὀν σας ὀφείλει κάτι νὰ πράξη καὶ δι’ ὑμᾶς. Νὰ συστήσῃ τὴν δη- μιουργίαν ἀνακουφιστικῶν ἔρ- γων ἢ τοὐλάχιστον τὴν ἵδρυ- σιν συσοιτίων Πρέπει, ἐπιβάλ- ΣΗΜΕΡΟΜ Σάββατον ὥρα ἡ ὁποία προβαλλομένη Εἶναι δὲ μιὰ ἀληθινὴ δες ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων. ποίησι χαὶ ὠμορφιά ΣΚΗΝΑΙ δραµατικαὶ ΑΔΟΛΦΟ ΜΑΝΤΖΟΥ, ΤΕΝΕΣΣΥ Κινηματογράφος Παπαδοπούλου | τελευταίαν φορᾶὰν τὸ ὑπέροχο μουσικὸ χορξυτικὸ ἔργο Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΟΡΟΥ Μὲ τὴν ΡΙΤΑ ΧΑΙΗΓΟΥΩΡΘ καὶ -- Μιὰ ἐκπληκτικὴ καὶ συγκλονιστικὴ ταινία / --λιὰ ὑσπέροχη καὶ συγκινητικὴ δηµιουργία ποὺ ἐσημείωσε Παγκόσμιον δρίαµβον. Ἱ ΠΙΠΗ ΤΙ (Ταινία ἐξ ὁλοκλήρου ἔγχρωμος) αὔριον Κυριακήν µέχρι καὶ τῆς Τετάρτης θὰ σημειώσῃ τὸν ἴδιον θρίαµβον ποὺ ἐσημείωσε εἰς ὅλας τὰς πολιτισµένας χώρας. Πρωταγωνιστοῦν οἱ ἔνδοξοι καλλιτέχνες : ΡΟΥΝΤΥ ΜΑΚΤΟΝΑΛΝΊ, ΝΤΟΝΑΑΤ ΚΡΙΣΗ, ΝΤΑΜ ΜΛΙΗ ΓΟΥΙΤΤΝ, ΕΛΙΖΑΛΠΕΘ ΤΕΥΛΟΡ καὶ ἡ περίφημη οκύλλα ΛΑΣΥ «{αμβάνουν µέρος καὶ πλήθος ἄλλων καλλιτεχνῶν. ἱστορία, γεμάτη συγκινητικὲς καὶ εὐγενικὲς πράξεις, ἀγάπες ἀληθινές, καλωσύνες ἆ- Φάνταστες, τραγικὲς στιγμὲς ἀποχωρισμοῦ, κακὲς πρά: ξεις μερικῶν ἀνθρώπων ποὺ ποτέ τους δὲν ἀγάπησαν τὰ ζῶα καὶ ἦσαν ἐχθροὶ αὐτῶν, ἰδίως τῶν σκυλιῶν ὁποῖα πολλὰς φορὰς ἔσωσαν ἀπὸ βέβαιο θάνατο χιλιάἁ- Ἡ ὑπόθεσις ὀφείλεται στὸν διάσημο καὶ νέο συγγραφέα ΕΡΡΙ« ΝΑΤΤ | ΜΚΗΝΑΙ ἀφαντάστου ὡραιότητος, ΣΚΗΝΔΙ γεμᾶτε, ΣΚΗΝΑΙ ποὺ συγκινοῦν καὶ τὴν πιὸ σκληρὴ καρλιά, ΣΚΗΝΑΙ ἀπείρως θεµατικαί, ΣΚΗΝΔΙ ποὺ θὰ ραχθοῦν γιὰ πάντα στὴν μνήμη τοῦ θεατή. Τὴν πρ. Πέμπτην ἕνα νέο μουσικὸ ἀριστούργημα “Ἡ Τ7Α7 ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ” Μὲ τοὺς ΤΖΑΚΥ ΚΟΥΠΕΡ, ΜΠΟΜΝΙΤΑ ΓΚΡΑΝΒΙΛ | Τὸ προσεχὲς Σάββατον γιὰ τελευταία φουὰ ΟΙ ΑΓΙΜΙΟΙ Πατρίσια ἸΜόρισσον, Τξὼν Καραντὶν, Αλλαν Κούοτις Δίαν λίαν ΠΡΟΣΕΧΩΣ τὸ μεγαλούργημα 2.30, 5.45 καὶ 8.45 μ.μ. διὰ ΤΖΕΝΕ. ΚΕΛΛΥ τά χά- Ι ΤΖΩΡΤΣ ΜΠΑΜΝΚΦΟΡΤ ΤΖΟΝΣΟΝ Τὰ δράµατα τοῦ ἀέρος ΩΙΗΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 (Ρϱ)]--᾽Αμερικα- γικὸν μεταγωγικὸν ἀεροπλά- νον ἱπτάμενον ἐκ Μονάχου ες Ν. Γαλλίαν συνετρίβη πλησίον τῆς Γκρενόμπλ. Ἐκ τῶν 13. ἐπιβατῶν του οἱ 11 ἐτραυματίσθησαν. Μεταξὺ τῶν ἐπιβατῶν του περιλαμβάνον: ται 3 στρατηγοὶ καὶ σύζυγοι ᾽Αμερικανῶν στρατιωτῶν. 'Ὁ- µάδες ἀλπινιστῶν ἔσπευσαν εἰς τὸν τόπον τοῦ δυστυχή: µατος. λεται νὰ τὸ πράξῃ. Καὶ τόρα, ἀξ. κύριε θΘεμι: στοκλῆ Δέρβη, ἐξαιτούμεθα µυριάκις συγγνώµην δι’ ὅσα ἐσκεπτόμεθα καὶ ἐλέγομεν διὰ τὸ κόµµα σας. Εἴχατε πραγματικῶς δίκαιον ὅταν μᾶς ἀποκαλούσατε συκοφάν- τας καὶ διαστρεβλωτάς τῆς ἀληθείας. ΄Ἠτο πράγματι µε γάλη συκοφαντία καὶ τερα- στία ἡ διαστρέβλωσις τῆς ᾱ- ληθείας ὅταν ἐλέγομεν ὅτι τὸ Κὲκ εἶναι κόμμα πλουτο- κρατικὀὸν. Ἐδέησε νὰ ἀάναρ- τηθοῦν οἱ σχολικοὶ κατάλο γοι διὰ νὰ μυρισθῶμεν ὅτι τὸ κόµµα σας εἶνσι μᾶλλον πτωχοκεμεῖον παρὰ πλουτο- κρατεῖον. Καὶ τὶ ἔχομεν νὰ εἴπωμεν πρὸς ἐξιλασμόν µας δι ὅσα καθημερινῶς ἐλέγομεν ἔναν- τίον τοῦ διοριστικοῦ συστή- µατος Καταπίνομεν τὴν Ἐ- αμοβουλγαρικήν µας γλῶσ- σαν καὶ γὀνυπετεῖς ἐκλιπα- ροῦμεν αἴτησιν συγγνώµης. Ὁμολογοῦμεν ὅτι οὐδὲν ἐκ- λεγμένον σῶμα θὰ ἦτο ποτὲ τόσον εὐσυνείδητον ὅσον τὸ ὑπὸ τῆς Κυβερνήσεως διορι- σθἐν, ὥστε νὰ προβῇ εἰς τό: σον ἐνδελεχεῖς καὶ ὕπερευ: συνειδήτους ἐρεύνας. Περαίΐνων ὁμολογῶ θλῖψιν ἀπέραντον καὶ µεταμέλειαν ἀπεριόριστον διὰ τὰ ἀτυχῆ θύματα, διὰ τὸ κατασυκοφαν- τηθὲν κόμμα καὶ διὰ τὸ ἀδί- Κως διασυρθὲν διοριστικὀν σύστημα. Σᾶς παρακαλῶ δεχθῆτε τὸ ποσὸν τῶν 3 Ὑροσίων, ἑἐλπί- ζων ὅτι ἡ ἐφημερίς σας θὰ τεθῃ εἰς τὴν ὑπηρεσίαν ἑνὸς ἐράνου πρὸς ἀνακούφισιν τῶν εν πτωχευσάντων πλουσίων μας ! ΧΡΥΣΑΒΘΟΣ ΣΑΒΡΒΙΔΗΣ ᾿Απογευματινὴ Ἐφημερὶς | Κοιμωνικη Ζοη | ᾿Επισκέψεις Αὔριον Λυοιακὴν Όψην Άίοει. βρίου, ᾗ κα Γαλάτεια Ε,. εικαδδι δὰ δεχὺῇ ἐπισκέιεις, Συξητήσεις Ἠεθαύριον 4ευτέωαν εἰς τὰς ὅ ὁ/) αμ. δὰ διεξαχδῇ συζήτησις δὲς τὰς συντεχνίας «Πευκωσίας ἐπὶ τῶν δια- λέξεων τῶν κ.κ. Ν΄’ Ματθαίου Χ΄ Ἀικόλα καὶ Χο. ἈΝούση μὲ θέμα : Ἀοῆμα, τιµάριδμος καὶ µεροκάµατα, Χοροὶ , Τὴν δθὴν Ἀοεμβρίου θὰ δοδῇ εἰς τὸ Ῥέατρον «Ολύμπια» Βαρω- σίων ὃὁ ἐτήσιο, χορὸς ὑπὲρ τῶν φυματικῶν τῆς ἐπαρχίας ᾿Αμμο- χώστου. Τσιγγάνικη ὀρχήστρα, µπου- φὲ πλούσιον, γλέντι µέχοι πρωΐας, δῶρα πλουσιώτατα, Παναγροτικοὶ ἀγῶνες Αὔριον εἷς τὰς 915 μμ. δὰ τε- λεσθοῦν εἲς τὸ στάδιον [5 Π, οἱ παγκύποιοι παναγροτικοὶ ἀγῶνες στί- βου, οἳ προκηωυχθένιες , Ἡ ὑπὸ τῆς Ενώσεως Νέων Αγ. Δομετίου. Συμμετέχουν Ὁ σύλλογοι, Πένδη ᾿Απέδανο τὴν π. Τειάρην ἐν Δευκωσίᾳ εἷς ἡλικίαν 4{ ἐτῶν ἡ - ᾽Αντιγόνη Κ. ᾿]ωακεὶμ σύξυγος τοῦ ἀειμνήστου ἀντιδημάρ- χου Βαρωσίων Κώστα Ἰωακείμ, “Η κηδεία της ἔγινε τὴν ἐπαύριον ἐν τῷ ἓ, ναῷ Αγ. Νιπε]άου Ἆα- θωσίων, ἓν μέσῳ ἐκδηλώσεων πέν- ὅους. «Συγκινηιικὸν ἐπιχήδειον εἷ- πεν ἡ κα Ἀρυσάνδη Πιερίδου. Ίἠν μειαστᾶσαν ἀπεχαιρέτησεν ἐπίσης δι” ὀλίγων ὃ (ήμαρχος κ. 4. ᾿4- ῥάμαντος, ᾿Επὶ τῆς σοροῦ της κα. τετέφησαν στέφανοι ἐκ μέρους τοῦ 4ἄημ. Συµβουλίου, ὀργανώσεων καὶ πολυαρίδµων πολιτῶν. Ἐξαιρετικὴ κοσμοπλήμμυρα προμηνύεται πάλιν Σήμερον Σάθθατον ὥρα 9 μ.μ. καὶ αὔριον Κυριακή ὥρα 6. καὶ 9 μ.μ. μὲ τὴν ὑπέροχον δραματικὴν ὁσεερέτταν τοῦ ΖΑΧΟΥ ΘΑΝΟΥ Τ0 ΠΛΙΛΙ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ Επσικιώμσαραι δύο εὐάε- Ἡ , “ ρα καὶ εὐήλια δωμάτια µεγαλύτερη θεατρι- εἰς τὴν καπ αν Ἰω- κὴἡ ἐπιτυχία τοῦ : άννου ευκώσίας. Πληροφο- ρίαι δίδονται ὑπὸ τοῦ κ. Γ. ΝΕΟΥ ΛΥΡΙΚΟΥ Γεωργακοπούλου, ἀστυνομι-[ῃ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ πωλοῦνται στ κοῦ, ᾿Αστυνομίαν Λευκωώσίας.|{ Φαρμακεῖο Γ. ΙωΝΝογὸ ΗΤΕΙΤΑΙ ἀριστερὸς ψάλ. σηλέφ. 439. της διὰ τὴν ἐκκλησίαν Χρυ- ιά [| σαλινιωτίσσης. Πληροφορίαι Προσεχῶς: παρὰ τῷ Προέδρῳ τῆς Ἐκ- κλησιαστικῆς ᾿Ἐπιτροπῆς κ. 1! | | Εὐριπίδῃ Ζεμενίδῃ, ὁδὸς Χρυ- : | : σαλινιωτίσσης ἀρ.2-Λευκωσία. ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ ΚΑΙ --Βέος θρίαμβος. ἃ ! ἀκολούθους ὥρας ΜΩΠΕΛΗΙΚς ΓΙΑΣΣΑ Αὔριον Κυριακὴν µέχρι καὶ τῆς Τρίτης προδάλ- λεται ὁ συνταρακτιχὸς πολεμικὸς θαλασσινὸς κολοσσὸς ΕΙ Πρωταγωνιστοῦν οἱ γίγαντες τῆς τέχνης Ράντολφ Σκώτ, Τζέημς Μπράουν, Νόαχ Μπῆρυ (υἱὸς) κ.ᾱ. Μιά ἔνδοξος καὶ ἀλησμόνητος σελὶς τοῦ τελευ- ταίου παγκοσμίου πολέμου, Τὸ δρᾶμα, ἡ γενναιότης παὶ ἡ αὐτοθυσία τῶν ναυτῶν ποὺ ἦσαν ὑπεύθυνοι γιὰ τὸν ἀσφαλῆ διά: πλουν μεγάλων καὶ πολυτίµων νηοπομπῶν-- λασσινὰ δράµατα-- Θαλασσινὲς περιπέτειες---Αε΄ ροπορικὲς ἐπιδρομὲς--- Ἐπιθέσεις Γερμανικῶν ὑπο- βρυχίων--Βομβαρδισμοὶ-- Ἡρωϊσμοὶ-- Ναυμαχίες Την προσεχή Τετάρτην προθάλλεται ἡ χαριτωµένη μουσικἩ χωµωδία μὲ τὸν διάσημο τενόρο ΛΙ [ΙΙ 'ΤΥΧΕΡΟΣ ΓΑΜΟΣ” Τὴν προσεχή Πέμπτη» καὶ Παρασχευὴν προβάλλεται ὁ Βαλασσινὸς ραματιχὸς κολοσσός ϱ. “ΝΑΡΚΟΣΥΛΛΕΚΤΗΣ” μὲ τὸν διάσημο Βίτσιαρτ Αρλεν Λίαν προσεχῶς μιὰ ὑπέροχος Σραματ'κὴ δημιουργία 1 - 0| ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΚΛΛΛΙΤΟ” Τὰ ἔργα τοῦ Μαγικοῦ Παλατιοῦ προβάλλονται συγχρόνως καὶ στὸ ΜΠΕΛΗΚ ΠΑΣΣΑ κατὰ τὰς Κυριακὰς ὥρα 1 μ.μ. ὅ μ.μ. καὶ 7 1)3 μ.μ. Καθημερινὰς ὥρα 7 1)3 μ.μ. Θα-