Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-24

Ἑθδομαδιαία Ἔνκδοσις Δευτέρας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΘΥ ΤΟΥ ΛΛΟΥ ἡ ΗΙ ΛΜΙΤΙ ΠΡΙ ΠΤΙ ΠΜΣΙΛΙΙ ΤΟΝ ΤΟΝ ΡΟΗ (Αρθρον τοῦ κ. Χ’’΄ Ματθαίου Χ΄’ Νικόλα γ.γ. τῆς ΕΑΕ) Ὅτι ἡ Ἓνωση ᾿Αγρο- τῶν Κύπρου (Ε.Α.Ι.) στη- ρίζεται πάνω στὲς λαϊκὲς μᾶζες δὲν χωρεῖ πλέον καμμιὰ ἀμφιβολία. ᾿Ατράν- ταχτη ἀπόδειξη εἶναι ὁ ἐνθουσιασμὸς ὅλων τῶν φίλων τῆς νεοσύστατης ἆ: γροτικῆς µας ὀργάνωσης καὶ ἡ λύσσα τῶν ὀλιγά- ριθµων ἐχθρῶν τοῦ λαοῦ ποὺ ξεμυτοῦν μὲ τὶς ξε- Φφτισμένες αἰώνιες τους ἆᾱ- πειλές. Οἱ ἐνθουσιώδεις χαιρε- τισµοί ποὺ μᾶς ἔρχονται καθημερινὰ ἀπὸ τοὺς τί- µίους δουλευτάδες τῆς πό- λης καὶ τοῦ χωριοῦ μᾶς συγκινοῦν καὶ μᾶς τονώ- νουν τὴ θέληση νὰ τρα- βήξουμε μπροστὰ γιὰ τὴν ἄνοδο τοῦ ἀγροτικοῦ µας κόσμου. Ἡ λύσσα τῶν πολιτικῶν πτωμάτων μᾶς βρίσκει ἁδιάφορους. Θὰ τοὺς ἀφίσουμε νὰ θάψουν «ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους» κἀτώ ἀπὸ τὸν ὄγκο τῆς ἀνομίας καὶ τῆς ψευτιᾶς τους. 'Ο δρόμος παρουσιάζε- ται ξεκάθαρος σήμερα. Κομμάτι κι ἐμεῖς τοῦ ὅ- λου τίµιου λαϊκοῦ µας κι- νήµατος τοῦ τόπου µας δίνουµε τὸ χέρι σ᾿ ὅλες τὲς ἁἀδελφὲς ὀργανώσεις καὶ ἰδιαίτερα στὴν πρωτο: πόρα ἐργατική µας τάξη ποὺ μὲ τοὺς ἀγῶνες της γράφει περήφανες σελίδες στὴν ἱστορία τῆς πατρίδος µας. Κοινὸς ὁ δρόμος µας, κοινὲς καὶ οἱ ἐπιδιώξεις μας. Τὸ σημερινὸ νήπιο, ποὺ λέγεται ΕΑΠ, δίδει τὸ χέ- ρι στίς φάλαγγες τῶν ἐρ: γαζοµένων μὲ τὴν ἀκρά- δαντη πίστη πὼς σύντομα θὰ γιγαντωθεῖ καὶ θ᾽ ἆ- πλώσει τὶς φτεροῦγες της στὴν πλατειὰ ἀγροτική μᾶ- ζα ποὺ ἐπιτέλους βρίσκει τὸν τίµιο, τὸν συνεπῆ καὶ ἀποφασιστικό της καθοδη: γητή. ο ἀγῶνας γιὰ «τὸ ψωμὶ καὶ γιὰ τὴ λευτεριά» ποὺ μὲ τὴν σηµαία πάντα ψηλά διεξάγει ὁ ἐργαζο- μένος λαός τοῦ τόπουµας θὰ μᾶς βρεῖ πανέτοιµους, , στρατιῶτες τῆς πρώτης ἁ- γὠνιστικῆς γραμμῆς ὡς τὸ τέρμα ποὺ δὲν πρέπει νᾶ- ναι ἄλλο ἀπὸ τὴν ἐθνική καὶ κοινωνική µας ἀποκα- τάσταση. Περιμένουμε ἀπ᾿ ὅλες τὲς ἄλλες λαϊκὲς ὀργανώ: σεις νὰ σταθοῦν δίπλα μας καὶ νὰ μᾶς βοηθήσουν στὰ πρῶτά µας βήματα. Ἡ κάθε κίνηση καὶ κάθε ἐνέργεια ὁποιασδήποτελα- Ἰκῆς ὀργάνωσης θὰ πρέ- πει νὰ εἶναι µέσα οστά πλαίσια τῆς ὁλοκληρωμέ- νης ἀντίληψης τῶν γενικώ' τέρων συμφερόντων τοῦ ἐργαζομένου λαοῦ, ποὺ μὲ τὴν ὀργάνωση τῆς Ε.Α.Ι. ὁλοκληρώνει τὴν ὀργάνω- ση τῆς οἰκογενείας του. Δυστυχῶς ἴσαμε σήμερα οἱ λαϊκὲς ὀργανώσεις. ἔ- χοντας ἐμπόώδιο μερικοὺς τυχοδιῶκτες, ποὺ ἐγκολ- πώθησαν τὰ ἐλάχιστα ἀν- τιδραστικἁ στοιχεῖα τῆς ὑπαίθρου καὶ ποὺ κάτω ἀπὸ τὴν κυβερνητικἡ στορ’ γἡ καὶ προστασία ἐπρό- διδαν τὰ συμφέροντα τῆς ἀγροτιᾶς σπείροντας ταύ- τόχρονα τὸ μῖσος μεταξὺ ἐργατῶν καὶ ἀγροτῶν, δὲν μπόρεσαν νὰ συντονίσουν τοὺς ἀγῶνες τους μὲσυμ- παραστάτες τὸ μαχητικὸ καὶ πατριωτικὸ στοιχεῖο τῆς ὑπαίθρου. 'Οπωσδήποτε, ὅμως, σή μερα μιὰ καινούργια πε- ρίοδος ξανοίγεται µπρο- στά µας. Στοὺς λαϊκοὺς ἀγῶνες μπαίνει ὠργανωῶ: μένος ὁ Κύπριος ἀγρότης. Περιμένουμε, λοιπόν, νὰ δοθεῖ ἡ ἀνάλογη σημασία στὸ ἱστορικὸ γεγονὸς καὶ ἀπὸ τὰ λοιπὰ ἐργαζόμενα στρώματα. Πιστεύουμε πὼς κατανοεῖται πλήρως πὼς, ἄν ὡς τὰ σήµερα ὁ δρό- µος παρουσιάζεται δύσκο- λος κι ἀνηφορικὸς, εἶναι γιατὶ στοὺς ἀγῶνες δὲν συμπορεύονται οἱ ὀγκώ- δεις λαϊκὲς μᾶζες τῆς ὃ- παίθρου. Οἱ ἄλλες λαϊκὲς ὀργανώσεις, σὰν πιὸ ὥρι: µές, ὀργανωτικὰ καὶ ἀγω- νιστικἁἀ,πρέπει νὰ δώσουν αὐθόρμητα τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ συνδρομῆς, πρὸ παντὸς ἠθικῆς συνδρομῆς, στὴ νεαρὴ ἁἀδελφή τους ὀργάνωση. ὄχι μονάχα γιὰ τὴν ἐλπιδοφόρα προοπτικἡ ποὺ παρουσιάζει ἡ ὀργά- νωση αὐτὴ καθ’ ἑαυτήν, ἀλλὰ γιατὶ εἶναι ἡ ὀργά- νωση τῶν γεὠώργῶν, τῶν πιὸ πιστῶν καὶ ἱστορικά ἀναγκαίων συμμάχων τῆς ἐργατικῆς τάξης. Πρίν χιλιάδες χρόνια οἱ πρόγονοί µας γνώμάτευ- σαν πὼς ἡ γεωργία εἶναι ἡ µητέρα ὅλων τῶν ἄλ- λων τεχνῶν, γιατὶ ὅπου ἡ γεωργία προάγεται κι εὖ- δοκιμεῖ, προάγονται κι εὖὐ- δοκιμοῦν ὅλες οἱ ἄλλες τέ: χνες. ᾽᾿Απ΄ ἐναντίας ὅπου ἡ γεωργία πισοδρομεῖ καὶ µαραίνεται, πισοδρομοῦν καὶ µαραίνονται ὅλες οἱ ἄλλες τέχνες. Αν οἱ σο: φὲς αὐτὲς γνωματεύσεις ξεθώριασαν κάπως μὲ τὴν βιομηχανοποίηση τοῦ ση: μερινοῦ κόσμου, γιἀ μᾶς ὅμως τοὺς καθηλωμένους στὸν βράχο τῆς ἀποικια- κῆς ἐκμετάλλευσης, ἡγνω- µάτευση τούτη ἰσχύει ἕ- κατὸν τοῖς ἑκατόν. Οἰπιὸ πάνώ διαπιστώ- σεις μᾶς ὁδηγνοῦν στὸ συµ: πέρασμα πὼς ἡ ΕΑΠ, ἡ ὀργάνωση τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος τῆς ἆ- γροτιᾶς αὐτοῦ τοῦ τόπου θὰ τύχει πολύπλευρης κι᾿ὁ- λόπλευρης ἐνίσχυσης ἀπὸ κάθε λαϊκὴ ὀργάνωση καὶ κάθε τίµιον ἄνθρώπον. Δίδουμε τὸ χέρι καὶ πε- ριµένουμε τὸ δικό σας ἆ- δελφικὸ καὶ στοργικὸ χέρι. ΡΙΗΛΙΠΗΠΙΙ ΚΠΝΝΠΚΙΗΤΗΠΗΛΝΗΠΙ. Ὑποκατάστημα Λεμεσοῦ. ΕΝΛΡΞΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: Δευτέρα, 2 Δεκεμθρίου 1946. Ὑπεύθυνος : Φ. Παπαδόπουλος, :Τύποις : «ΚΟΣΜΟΣ» Λευκὼσία ἡ Γη Ἀ . 3 1 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ. ᾿ Τά Ἑλληνόπουλα γιά τὴ λευτεριά ᾽Αχὸς βαρὺς ἀκούγεται καὶ τάραχος μεγάλος. Κάνε βουνὰ ραΐζουνε, κάνε σβαρνᾶνε βράχια. Κάνε ξεθεμελιώνουνται οἱ γιᾶκρες τοῦ πελάγου ! Οὔτε βουνὰ ραΐζουνται, οὔτε σβαρνᾶνε βράχια, Οὔτε ξεθεμελιώνουνται οἱ γιᾶκρες τοῦ πελάγου. Παρὰ τὰ ἑλληνόπουλα χτυπᾶνε τοὺς φασίστες ! Τοὺς πολεμᾶνε στὰ βουνὰ τοὺς κοπανᾶν στοὺς κάµπους Καὶ µέσα ἀπ᾿ τὰ ταμπούρια τους τοὺς βγάζουν μὲ τὴ λόγχη Κι οὔτε ψωμὶ κι’ οὔτε φαῖ κι’ οὔτ᾽ ὕπνο λογαριάζουν. Τὶ ἔχουν τὴ Λευτεριὰ ὁδηγὸ τὴ γνώση καπετάνιο Τόλμη κι’ ὁρμὴ στὰ πόδια τους φτερά χουν κολλημένα. Μᾶἄχουν καὶ µι’ ἅγια ἐντολή, παληά, παπποῦ προσπάππου: «Νὰ κυνηγᾶνε τὴ σκλαβιὰ τὸν κόσμο μἡ μολύνει !» ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ 4ο ᾿᾽Αδηναϊκὴ χρονογραφία Μεγάλη Ἑλλάδα! «Μήπως εἴχατε ἀκούσει κ. μάρτυς, ὅτι ἐγὼ ἔτροφοδο- τοῦσα τὰς ἐθνικιστικὰς ὅμά- δας ᾽Αντιστάσεως (1:) μὲ ὅ- πλα καὶ πυρομαχικὰ γιὰ νὰ καταλάβουν αὐτὲς τὸ Ηρά- κλειο καὶ ὄχι οἱ κοµµουνι- σταί» Στρατηγὸς Μύλλερ --Εδῶ τώρα θὰ μοῦ στρί- Ψει, στ’ ἀλήθεια, τὸ τσερβέ- λο...--ἄρχισε ὁ καλοκάγαθος Ρωμµηός. Πάει, τὰ µπέρδεψα κατὰ κεάτος: ὁ Μύλλερ ἦταν, στὸ Θεὸ ποὺ πιστεύεις, ἔθνι- κόφρων Γερμανὸς ἤ ἐθνικό- Φφῥώων Ἓλλην ---Εθνικόφρων Γερμανός. --ΝΜτὠῦτσλαντ ὕμπερ ἄλλες -εΒτώὠὔτσλαντ ὕμπερ ἄλλες γκαραντὶ καὶ δαγκωμµένο. -- Καὶ οἱ δικοί µας οἱ ἐθνι- κόφρονες ποὺ τοὺς ἔδινε τὰ ὅπλα ῆταν Μεγάλη Ἑλλάδα --Πυριφλεγῶς καὶ ἀναμφι- σβητήτως. Γκρίχενλαντ ὕμπερ ἄλλες κι’ αὐτοί. --“ἜΕ, καὶ τὸ λοιπόν ---Τί τὸ λοιπόν --Γιὰ προχώρα παρακάτω, βρὲ παιδί, γιατὶ τὸ δικό µου τὸ μυαλό, ὁμολογῶ σταµάτη- σε κι’ ἀρνεῖται σὰ μουλάρι νὰ «προχωρήσει εἰς τὰ ἀάναγ- καΐα συμπεράσματα». --Δῶσε βάση: Οἱ ἐθνικὸ- Φρονες «μισοῦσαν» λέει τοὺς Γερμανοὺς καὶ μάχονται τοὺς κομμουνιστές' ἕνα τὸ κρα- τούµενον (πόσοι οἱ κρατού- µενοι στὰ µπλόκα)) Οἱ κοµ- μουνιστὲς ἀπ᾿ τὴν ἄλλη χτυ- ποῦσαν τοὺς Γερμανοὺς-- γειὰ στὰ χέρια τους ἄνω τελεία. Οἱ Γερμανοὶ τώρα: Μισοῦσαν τοὺς κομμουνιστὲς καὶ ἔδι- ναν ὅπλα στοὺς ἐθνικόφρο- νες. Τὅπε ὁ Μέλλερ Τὅπε. Τὸν διέψευσε κανένας -“Κανένας, --Πάει καλά. Πρόσεχε τώ- ρα γιατὶ μπαίνουμε στὰ ἆ- νώτερα μαθηματικἁ τοῦ ἔθνι- κισμοῦ: «Τὰ τρίτῳ τινὶ ἴσα εἶναι καὶ ἀλλήλοις ἴσα», λέει ἡ Γεωμετρία. Τὸ λέει βρὲ ἢ δὲν τὸ λέει --Τὸ λέει... ἀλλὰ γιατὶ ᾱ- γρίεψες ἀπέτομα Νὰ εἶδο- ποιεῖς ὅταν σὲ πιάνει. --Νά εἰδοποιῶ Καὶ οἳ «ἕ- θνικόφρονες», σὲ παρακαλῶ, μᾶς εἰδοποιοῦσαν, πότε τοὺς ἔπιανε ὁ «ἑλληνισμὸς» καὶ πότε ἡ «ἐθνικοφροσύνη» Α- πότοµα τοὺς ἔπιανε κι’ αὐὖ- τοὺς τὸ... διαλεχτικὸ ἄλμα καὶ ἡ ἀλλαγὴ τῆς ποσότητας σὲ ποιότητα: ᾿Εκεῖ ποὺ νόµι- ζες πὼς εἶχες νὰ κάνεις μὲ ἐθνικιστικὲς ὁμάδες.. ᾿Αντι- στάσεως-- τοῦ Ζέρβα νἁ ποῦ- µε-- ἀνακάλυπτες σιὰ πλευ- ρά σου τράκτορες τῶν Ες Ἔς καὶ τῆς Γκεστάπο. Τώρα ἧταν ποὺ τὰ ἀπομ- πέρδεψε ὁ καλοκάγαθος: --Γιὰ σιάσου: Οἱ ἐχθροὶ τῶν ἐχθρῶν τῆς πατρίδας µας, δὲν ἔπρεπε νὰ εἶναι δικοί µας φίλοι ἜἜπρεπε, νομίζω. Οἱ Γερμανοὶ ἐχθροί' οἱ κοµµου- νισταὶ ἐχθροὶ τῶν Γερμανῶν.: Αρα οἳ κομμουνισταὶ φίλοι µας. Γινόταν αὐτό Γινόταν ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο στὸ µυα: λὸ τῶν ἐθνικοφρόνων: Οἱ κομμουνισταὶ ἐχθροί µας' οἱ Γερμανοὶ Χτυπᾶν τοὺς κοµ- μουνιστὲς' ἄρα οἱ Γερμανοὶ εἶναι Φίλοι µας. Φέρνε τὰ ὅ- πλα λοιπὸὀν χὲρ κομαντὰντ Μύλλερ. Τὴ δουλειά σου καὶ τὴ δουλειά µας. Ἐσὺ γιὰ τὴ Μεγάλη Γερμανία, ἐμεῖς γιὰ τὴ Μεγάλη Ἑλλάδα --ὅλα τὰ «μεγάλα» πᾶνε βλέπεις µαζἰ.. Κι” ὁ στόχος στὴ µέση, κοινὸς καὶ κατακόκκινος., Πῶς τὰ συμβίβαζαν αὐτά -“Τοὺς τὰ συμβίβαζαν οἱ «μεγάλοι µας Σύμμαχοι»’ ὅ- πλα ἀπὸ «ξηρᾶς» οἱ Γερμα- νοὶ- ὅπλχ ἀπὸ «ἀέρος» οἱ Ἐγγλέζοι. Πουλιὰ στὸν ἀέρα βρὲ, πιάνουν οἱ ἐθνικόφρονες, Τί τοὺς πέρασες Μονόχνώ- τους, µονόπαντους καὶ µονο- λιθικοὺς σὰν καὶ μᾶς Κορώ- γα ἤ γράµµατα--κερδίζει ὁ μπάγκος. --Καὶ γὼ ποὺ δὲν ξέρω νὰ παίζω αὐτὸ τὸ παιχνίδι -Εἶσαι προδότης τῆς πα- τρίδος- καὶ στάσου ἐκεῖ στὸ μαντρότοιχο νὰ σὲ τουφεκίσω «ἐν ὀνόματι τοῦ βασιλέως..» ΑΠ. ΣΠΗΛΙΟΣ Αλλος ὁ δρόμος µας . Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ᾽Ανεχώρησεν ἐπὶ τέλους ἡ Κυπριακὴ ᾿Αντιπροσω- πεία, τῆς ὁποίας ἡ ἐνέρ- γεια ἦτο ἀνεπιθύμητος εἰς τὴν Τσαλδαρικἡἠν ΠΜυβέρ- νῆσιν. Εϊναι ἤδη µεγάλη ἡ ζημία τοῦ ὅτι ἡ Κυπρια- κὴ Πρεσβεία δὲν ἐνεφανί- σθη εἰς τὸ Παρίσι ὅταν διήρκει ἡ Διάσκεψις. 'Π Κυβέρνησις τῆς 3]ης Μαρ: τίου, ἀπότοκος τῆς ΏΒρετ- τανικῆς θελήσεως καὶ τα- κτικῆς, ὑπέταξε τὸ ἐθνικὸν συμφέρον τῆς ἑνώσεως τῆς Κύπρου εἰς τὸ κομματικὸν συμφέρον της. Καὶ εἶναι γνωστὸν ὅτι τὰ ἐπίσημα Ἑλληνικὰ χείλη ἔμειναν ἑρμητικῶς κλειστὰ διὰ τὴν Κύπρον καὶ δὲν ἀνέφεραν 1τὸ ὄνομα τῆς Ἑλληνικῆς Μεγαλονήσου παρὰ µόνον διὰ νὰ εἴπουν ὅτι... δὲν συμπεριλαμβάνεται εἰς τὰς ἐθνικὰς διεκδικήσεις µας | Ἡ Κυπριακὴ ᾿Αντιπρο- σωπεία μεταβαίνει εἰς τὰς ᾿Αθήνας διὰ νὰ μµεταβῇ κατόπιν εἰς τὸ Λονδῖνον. Αλλ᾽ ἡ σημερινὴ Κυβέρνη- σις τῶν ᾿Αθηνῶν συνεχί- ζει τὴν πολιτικὴν τῆς δια- τηρήσεως τῆς ἐξουσίας ἀν- τὶ πάσης ἀπεμπολήσεως διά τὴν ἐξασφάλισιν αὐ- τῆς ὑπὸ τὴν αἰγῖδα τῆς Βρεττανικῆς Πολιτικῆς. Αἱ ὁδηγίαι της θὰ ἔχουν τὴν κατεύθυνσιν αὐτὴν καὶ θά διέπραττον οἱ Κύπριοι ᾱ- συγχώρητον σφάλμα, ἐὰν ἐδέχοντο νὰ :ἀκολουθή- σουν τὴν Τσαλδαρικὴν γραμμήν, τὴν ἰδίαν ποὺ ἐ- χαντάκωσε τὰ ἄλλα ἔθνι- κά µας Δίκαια. Οἱ Κύπριοι ὀφείλουν νά ἐνεργήσουν ἀφ᾿ ἑαυτῶν, ἀδέσμευτοι καὶ ἀλύγιστοι ὡς ἕνας Ἑλληνικὸς λαὸς, ποὺ ζητεῖ τὴν ἐλευθερίαν του. Δὲν ἔχουν ἀνάγκην τῆς Τσαλδαρικῆς πολιτι: κῆς, ἡ ὁποία στηρίζεται «εὶς τὸν Φόβον ἔναντι τῆς ᾿Αγγλίας», ὅπως ἐἑτόνισεν ἡ Κυπριακὴ Ἐπιτροπὴ τῶν ᾿Αθηνῶν. Ἡ «πολιτικὴ αὐ- τὴ τοῦ φόβου»-- ἀκριβέστε- ρον τῆς ὑποταγῆς-- ἐκ μέ- ρους τῶν εἰς αὐτὴν καὶ µόνον ὀφειλόντων τὰς ἐ- πιπλεύσεις τῶν, δὲν πρό- κειται νὰ ἐγκαταλειφθῇ ἁ- πὸ τοὺς Τσαλξαρικούς, ᾽Αλλοίμονον δὲ εἰς τοὺς Κυπρίους ἐὰν θὰ συνετάσ- σοντο πρὸς αὐτὴν τὴν πο- λιτικὴν τῆς δουλόφρονος προσκυνήσεως, ὅταν ἡ θέὲ- σις των ἀπαιτῇ τὴν πολι: τικἠν τοῦ ἀπεριορίστου θάρρους καὶ τῆς ἀκάμπτου ἀποφασιστικότητος, τὴν ὃ- ποίαν πολιτικὴἠν στηρίζει καὶ ὑπαγορεύει τὸ δίκαιον. ὍὉ κ. Τσαλδάρης ἀκο- λουθεῖ τὸν κομματικὸν δρό μον του. Οἱ Κύπριοι δὲν ἔχουν θέσιν εἰς αὐτόν. Ὁ ἰδικός των εἶναι ἄλλος, εἶναι ὁ πλατὺς δρόμος τῆς ἀποκαταστάσεώς των εἰς ἀνθρώπους ἐλευθέρους µό- γους δικαιούχους νἀὰ ἔπι- λέξουν τὴν τύχην.Διὰ τοῦ- το αἱ ἡγεσίαι των θὰ ῥ- πέχουν τὰς εὐθύνας ἐὰν δὲν ἐνεργήσουν ὣς πληρε- ξούσιοι τοῦ Κυπριακοῦ λα- οῦ ἀξιοῦντος νὰ ἰσχύσῃ καὶ δι᾽ αὐτὸν τὸ ἀπαρά- γραπτον δικαίωµα τῆς αὖ: τοδιαθέσεως. Ε. Δ. ΣΑΜΙΟΣ «Κήρυξ» (Καΐρου) «Παραφροσύνη τοῦ ᾽Αμερικανικοῦ τύπου» Δὲν δἀ ἔχωμεν πόλεμον {΄ []1οῦ κ. Ἰξοχάννες Στὴλ] Ν. ΥΟΡΚΗ ἨΝοέµόριος.--- Δὲν θὰ ἔχωμεν πόλεµον ! Αὐ- τὴν τὴν ἀκράβαντον πεποίθη- σιν ἔχω. Καὶ τὸ τονίζω ἕνεχα τοῦ κυριολεχτικῶς παράφρο- γος τρόπου μὲ τὸν ὁποῖον ἐ- χειρίσθη τὸ ζήτημα ὁ ἅμερι χανικὸς τύπος. Ὅταν ἐπιστρέψῃ τις εἰς τὰς Ἠνωμένας Πολιτείας κα- τέπι) τῆς παραμονῆς ὀλίγων ἑβλομάδων εἰς τὸ ἐξωτερικὸν καὶ ρίψη μιὰ ματιὰ ἐπάνω εἰς τοὺς τίτλους τῶν ἐφημε- ρίδων τῆς χώρας µας, ἀναγ- κάζεται νὰ ὑποπτευθῃῇ ὄχι µόνον διὰ τὰ ἐλατήρια µεγά- λου µέρους τοῦ ἀμερικανιχοῦ τύπου, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν πα- βραφροσύνην τῶν συντακτῶν των. Ὁ ἐπιστρέφων ταξιδιώτης εὑρίσκει τὸν ἁμεριχκανικὸν τύ πον καταγινόµενον εἷς πυρ- ρίχιον χορὸν τὸν ὁποῖον συνο: δεύουν παραδοξότατα ἄσματα ποὺ τὸν κάµνουν νὰ πιστεύ: ση ὃτι ἔπεσεν ἀγάμεσα παρα- δόξων ἀνθρώπων οἱ ὁποῖοι κατέθηκαν ἀπὸ τὸν ᾿Αρην. Ἡ ἐντύπωσις ποὺ δίδουν ὁ τύπος καὶ τὸ ραδιόφωνον εἶναι ἀνά- λογος πρὸς τὰς γοητευτικὰς τελετὰς τῶν ἰατρῶν τῆς µαγ- κανίας, οἱ ἁποῖοι ἐχμεταλ- λεύανται τοὺς φόδους, τὰς ὃ- ποφίας καὶ τὴν ἀνησυχίαν τῶν με)ῶν τῆς φυλῆς καὶ τοὺς ὠθοῦν νὰ διαπράττουν παρά- φορα ὄργια καὶ νὰ κραδαί- γουν τὰς µαχαίρας των, Δὲν ἀναμένομεν νὰ κατα- στῶμεν δημοφιλεῖς διότι ἐκ- φράζομεν τὴν ἄποφίν µας αὖ- τὴν. Ειναι ἐν τούτοις ἀνάγχη, προτοῦ ἀναλύσωμεν τὰ γεγο- γότα τῆς διασκέψεως τῆς Βἰ- ρήνης, νὰ λάβωμµεν στάσιν ἀν- τικειμενιχὴν καὶ ἐκθέσωμεν ὅτι ὁ ἀμερικανικὸὲς τύπος καὶ τὸ ἀμερικανιχὸν µραδιόφωνον σήμερον δὲν εἶναι ὁλιγώτερον στρατολογηµένοι καὶ δὲν δια- τελοῦν ὀλιγώτερον ὑπὸ ἔλεγ- χον ἀπὸ ἄλλας χώρας. Ἡ εἰχὼν τὴν ὁποίαν δίδει ὁ ἀμερικανικὸς τύπος Σὲν ἕ- χει χαμµίαν ἀπολύτως σχέσιν μὲ τὴν πραγματικότητα τῆς σήμερον. Ἡ πραγµατικότης αὐτὴ δύναται νὰ συνοψισθῇ μὲ τὴ» ἁπλῆν δήλωσιν ὅτι αἱ προβλέψεις τοῦ Οὐέντελλ Οὐ- Έλκη ἐπηλήθευσαν. Ἡ δεξα- μενἡ τῆς καλῆς θελήσεως τῆς ᾽Αμεριχῆς εἰς τὸ ἐξωτερικὸν ἔχει στειρεύσγ τελείως. Τὸ γιουγκοσλαθιχὸν ἐπεισέ- διον, ἐπὶ παραδείγµατι..,Κα- γεὶς δὲν θὰ ἀρνηθῇ νὰ χατα- δικάση μὲ τὰς αὐστηροτέρας ποὺ ὑπάρχουν λέξεις τὸν πυ- ροβολισμὸν καὶ κατάρριψιν τῶν ἁμερικανικῶν ἀεροπλά- νωννι, Ἠτο ἔμως τὸ κορύφω- μα τῆς σειρᾶς τῶν ἐπεισοδί- ὧν κατὰ τὰ ὁποῖακ ἡ Γιουγκο- σλαθικὴ Κυδέρνησις ἠσθάνε- το ὅτι ἠπειλεῖτο αὐτὴ αὕτη ἡ ὕπαρξίς της. 'Ὁ χειρισμὸς τοῦ ἐπεισο- δίου τούτου, ἐκ μέρους τοῦ ἀμεριχανικοῦ τύπου, εἶναι ἐκ τῶν πλέον ἐπαισχύντων κε- φαλαίων ἐν τῇ ἱστορία τῆς ἀμερικανιχῆς δημοσιογραφίας. Ητο πρωτοφανὴς ὁ τρέπες μὲ τὸν ὁποῖον ἐχρησιμοποιήθη τὸ ἐπεισόδιον διὰ νὰ προχα- λέσουν πόλεμον. Οἱ ἀνταποχριταὶ τῶν ἅμε- ρικανικῶν ἐφημερίδων καὶ ραδιοφώνων ἐν Παρισίοις Σιε- τάσσοντο ἀπὸ τὰ χεντρικὰ Υραφεῖά των νὰ στέλλουν χρωματισµένας ἀφγηγῆσεις πε- ρἱ τῆς ἀτμοσφαίρας ἐ) Π]αρι- σίοις καὶ νὰ στέλλουν περι- γραφὰς περὶ τῶν ἐνστάσεων εἰς τὸ ἀνάχτορον τοῦ λΆου- ξεμβούργου. Οἱ ἀνταποχρι- ταὶ εὑρέθησαν πρὸ πλήρους ἁμηχανίας διότι δὲν ὑπῆρχεν ἕντασις μεταξὺ τῶν διπλωµα- ματῶν εἷς τὸ ἀνάκτορον τοῦ Λουξεμβούργου, οὔτε καὶ συµ- φέροντα ἐκ µέρους τοῦ λαοῦ τῶν Παρισίων. Ἓνας [άλλος ὁδηγὸς ταξὶ μοὶ εἶπε, χωρὶς νὰ γνωρίζη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 1946 Κοινωνικὴ Ζωὴ | Συλλαλητήριον πατατοσπαραγωγῶν 3Η Ἔνωσις ᾿Αγροτῶν Κύπρου (Σ4/) προκηρύσσει πατατόπαραγω- γικὸν συλλαλητήθιον, τὸ ὁποῖον ὑδὰ συγκροτηὺῇ τὴν ποοσεχῆ Π]αρασκευ- ή», ὥραν 140.00 απ.μ. εἷς τὸ δέα- τρον Δατζηχαμπῆ Παρωσίων. Λατ αὐτὸ οἳ πατατοπαραγωγοὶ θὰ ζητήσουν τὴν ἀποδέσμευσιν τῶν πατατῶν ἐκ τοῦ κυβερνητικοῦ ἐλέγ- χου, ἀνάληιρι τῆς ἐξαγωγῆς τω» ὑπὸ τῶν ουνεταιρισμῶν, κατάργήσι» τοῦ ἐλέγχου ἐπὶ τῆς εἶσαγωγῆς πα- τατοσπόρου καὶ καδορισμὸν τικῆς συμφώνως πρὸς τὸ κόστος τῆς πα- ραγωγῆς. Μετασιολεμικὲς φυσιογνωμίες Ζὰκ Ντυκλὸ Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς Γαλ- λικῆς ᾿Ἐθνοσυνελεύσεως ζὰκ ΒΗτοκλὸ εἶνε ἀπὸ τοὺς ἡγέτες τοῦ Κομμουνιστικοῦ κόμματος τῆς Γαλλίας. Ὅπως καὶ ὁ Το- ρὲζ, ἔτσι καὶ ὁ οτυκλὸ κατά- γεται ἀπὸ φτωχὴ οἰκογένεια. Δὲν εἶχε τὰ µέσα νὰ σπουδά- σει ἀλλὰ κατέχονταν ἀπὸ τὴ δίψα τῆς µαθήσεως. Διάβαζε λοιπὲν µονάχος του καὶ ἡ σημερινἡ βαθειὰ μόρφωσή του εἶνε ἔργο ἀποκλειστικὰ δικό του. Ὁ Βτυκλὸ εἶνε ἀπὸ τοὺς λίγους αὐτοδίδακτους πολιτι- κοὺς τῆς Γαλλίας. Γεννήθηκε σιὰ 1896 σ᾿ ἕνα χωριὸ στὰ Πυρηναῖα. ᾽Απὸ µμικρὸς ὑπο- χρεώθηκε νὰ ἐργασθεῖ γιὰ νὰ ζήσει, Ἔγινε ψωμᾶς καὶ ἐρ- γάσθηκε σκληρὰ γσιὰ ἀρκετὰ χρὀνια. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πρώτου παγκόσμιου πολέμου πολέμησε ἐπὶ τρία χρόνια στὴ: γρομμὴ τῶν πρόσω καὶ συνελήφθη αἰχμάλωτος ἀπὸ τοὺς Γερμανούς. Μετὰ τὴν ἀπελευθέρωοή του γνωρίσθη- κε μὲ τὸν διάσημο [άλλο συγγραφέα ᾿Ανρὺ Μπαρμπύς, ποὺ εἶχε µεγάλη ἐπιρροὴ στὸν Ητυκλό. ὍὉ Μπαρμπὺς εἶχε κυκλοφορήσει τότε τὸ βιβλίο του «Φωτιὰ» ποὺ προκάλεσε καταπληκτικὴ ἐντύπωση στὸν κόσµο. Ὁ Ἠτυκλὸ εἶχε ἆσπα- σθεῖ ἀπὸ πρὶν τὶς σοσιαλι- στικὲς ἰδέες καὶ τὸ 1920 προσ- χώρησε στὸ κομμουνιστικὸ κόμμα, ποὺ ἱδρύθηκε μετὰ ἆᾱ- πὸ τὸ σοσιαλιστικὸ συνέδριο στὴν Τούρ. Ἐξελέγη βουλευ- τὴς γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1926. Εἴχε ἐκθέσει ὑποψηφιότητα στὴν ἴδια περιφέρεια μὲ τὸν Πὼλ Ρεῦιώ, ὃ ὁποῖος ἡιτή- θηκε. ὍὉ ΠΒτυκλὸ ἐκλέγεται μονίμως σὲ κάθε ἐκλογὴ ὅσο δυνατὸς καὶ ἄν εἶνε ὁ ἀντί- παλές του. Μὲ τὴ δράση του καὶ τὶς ἱκανότητές του ἆνε- βαίνει στὰ ἀνώιατα ἀξιώμα- τα τῆς ἱεραρχίας τοῦ κόµµα- τος καὶ τὸ 1925 ἐκλέγεται µέ- λος τῆς ἐκτελεστικῆς ἔπιτρο- πῆς τῆς Διεθνοῦς, “Ο ᾽Αμερικανὸς δηµοσιογρά- φος Κόρτνεῦ, ποὺ εἶχε πάρει συνέντευξη μὲ τὸν Ντυκλὸ τὸν περιγράφει σὰν ἕνα εὐχάρι- στο ἄνθρωπο πάντοτε εὖδιά- θετο καὶ εὐπροσήγορο. ᾽᾿Απὸ ὅλους τοὺς πολιτικοὺς τῆς Γαλλίος--γράφει--μπορεῖ νὰ δεῖ κανεὶς τὸν Ντυκλὸ μὲ τὴ μεγαλύτερη εὐκολία .,. Μιλᾶ μὲ µεγάλη εὐχέρεια. Τὰ σκο- τεινἁ καὶ ἔξυπνα µάτια του κινοῦνται διαρκῶς. Δίνει τὴν ἐντύπωση εἰλικρινοῦς ἀνθρώ- που». Κατὰ τὴ διάρκεια τῆς κα: τοχῆς ὁ ΒΝτυκλὸ ἔμεινε στὸ Παρίσι. Πσλλὲς φορὲς ἀναγ- κάσθηκε νἁ μεταμορφωθεῖ γιὰ νὰ μὴ τὲν συλλάβουν. Κυ- κλοφοροῦσε ἔνοπλος καὶ ἢ- ταν ἀποφασισμένος νὰ ἀἆγω νισθεῖ μέχρι θανάτου, μόλις ὁ ἐχθρὸς τοῦ ἐπετίθετο. ο Βτυκλὸ ὑὈπῆρξε ὁ κυριώτερος ἐκπρέσωπος τοῦ Κομμουνιστι- κοῦ κόμματος στήν κατεχή. Κατηύθυνε τοὺς ἀγῶνας σαµ- ποτὰζ τῶν ἐργατῶν, ὀρνά- νωώσε τὴν ἐξέγερση τοῦ Πα- ρισιοῦ τὸν Αὔγουστο τοῦ 1944 καὶ κατέφερε ἀποφασιστικὸ κτόπηµα ἐναντίον τῆς γερµα- νικῆς φρουρᾶς. ι ᾽Αμερικονὸς δημοσιο” γράφος στὴ συνέντευξή του μὲ τὸν Μιυκλὸ τονίζει τὰ κυ- ριώτερα σημεῖα τῶν δηλώ- σεών του: «Ἐμεῖς οἱ κοµ- μουνιστὲς-- εἶπε ὁ ἨΝτυκλὸ-- θεωροῦμε ὅτι ἡ Γαλλία µπο- ρεῖ νὰ γίνει μὰ χρήσιμη στὸν κόσµο χώρα καὶ νὰ μὴν εἶνε ἕνα μουσεῖο ἁπλῶς. Δὲν θέλουμε νὰ εἶνε µόνο μιὰ χώρα ποὺ νὰ παράγει κυρί. ως εἴδη πολυτελείας γιὰ τὰ πλούσια καταστήματα τῶν ἄλλων ἐθνῶν. Ὀφείλουμε νὰ παράγουµε προϊόντα χρήσιμα ἐπίσης γιὰ τὸ γαλλικὸ λαό». Οἵ ἀπόψεις αὐτὲς τοῦ Ντυ: κλὸ συνοψίζουν τὸ περιεχό- μενο τοῦ σχεδίου τῶν Γάλλων κομμουνιστῶν γιὰ τὴν ἆνα” συγκρότηση τῆς Γαλλίας. πρὸς τὴν ὁποία ἔδωσαν ὅλες τὶς δυνάµεις τους. Ἆτι ἤμην ᾽Αμεριχαγός: «Αὐ: τοὶ οἱ ᾽Αμεριχκανοὶ πρέπει νὰ εἶναι τρελλοί. Θέλουν νὰ εἰ- σέλθουν εἰς τὸν πόλεμον». Διευδυντῆς--- Ιδιοκτήτης: ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Γοαφεῖον Οδὸς Διπέρτη ἀριθμ. τ καὶ 8. Τηλέφωνον : 689 ΛΕΥΚΩΣΙΑ -- ΚΥΠΡΟΥ ΠΜΠΗΠΕΠΠΠΠ ΠΠ ΛΜ ΙΙ ΤΙΝ ι ΜΙΤΙΙ Μοναδικὴ ἀξίωσις εἶναι ἡ ἕνωσις μὲ τὴν Ἑλλάδα ΛΟΜΔΙΝΟΝ 21 ἨΜοεμβρίου (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ μας)--Ἡ ᾿Επιτροπὴ Κυπριακῶν Ὑποθέσεων ἀπέστει- λε χθές πρὸς τὸν πρωθυπουργὸν κ ᾽Ατιλῆ ἐπιστολὴν, εἰς τὴν ὁποίαν ἀπορρίπτει τὸ νέον Βρεττανικὸν σχέ- διον διακυβερνήσεως τῆς Κύπρου καὶ μὲ ἐπιχειρήμα- τα ἀκλόνητα, διατύπωσιν θαυμαστὴν καὶ ὑπερήφα- νον θάρρος ἀξιοῖ ἐξ ὀνόματος τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ ΕΛΕ τὴν Ἕνωσιν τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. ᾽Απὸ τὸ ἱστορικὸ αὐτὸ ἔγ- γραφο σὃ- σταδίδω τὰ κύ- ρια σηµεία. Στὴν ἀρχὴ τῆς ἐπιστολῆς ἡ Ἐπιτροπὴ ὀπεν- θυμίζει στὸν κ.᾿Αττλῆ ὅτι ὅλα τὰ κυπριακά πολιτικἀ κόµµα- τα ἀπέκρουσαν τό νέο ἄγγλι- κὀ σχέδιο γιατὶ αὐτὸ ἀγνοεῖ τελείως τοὺς πόθους τοῦ ἕΚυ- πριακοῦ λαοῦ. 'Ἡ ἐπιστολὴ συνεχίζει «Μέχρι σήµερα καὶ ἀπὸ τότε ποὺ ὴ Κύπρος περιῆλθε κάτω ἀπὸ τὴ βρετ- τανικὴ διακυβέρνηση, ποτὲ τὸ ὑπουργεῖο ᾽Αποικιῶν ἤ οἱ ἀγγλικὲς ἀρχὲς τῆς Κύπρου δὲν ζήτησαν τὴ γνώµη τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ γιὰ ζητήµα- τα ποὺ ἀφοροῦσαν τὴν τύχη του. Ἐκεῖνοι οἱ Κύπριοι ποὺ συμβουλεύθηκαν οἱ Αγγλοι ταν πάντοτε οἱ εὐνοούμενοί τους ἤ ὑὁπάλληλοι ποὺ αὐτοὶ διόρισαν. Ἐπὶ 50 χρόνια τώρα τὰ 36 τῶν κατοίκων τῆς Κύ- πρου ποὺ εἶνε Ἕλληνες χα- ρακτηρίζονται ἐπίσημα ἀπὸ τοὺς ΄Αγγλους σὰν «µή Μωώα- µεθανοί». Όλες οἱ ἐπίσημες στατιστικὲς ἀναφέρουν ὅτι ἡ Κύπρος κατοικεῖται ἀπὸ ᾖ70 χιλιάδες Μωαμεθανούς καὶ 340.000 «μὴ Μωῳαμεθανούς». Κύριε. '“Ἡ κυβέρνησή σας ἆᾱ- γνόησε τελείως τὰ ἐθνικὰ αἰσθήματα τοῦ κυπριακοῦ λα- οῦ καὶ τὴν ἀξίωσή του ποὺ τόσες φορὲς ἐπανέλαβε ὅπως ἑνωθεῖ μὲ τὴν Ελλάδα. Τὸ ὅτι ἡ ὀξίώση αὐτὴ εἶνε βασικό ἀναλλοίωτο καὶ ἁἀναπόσπα- στο µέρος τῆς ἐθνικῆς µας ζωῆς, αὐτὸ τὸ γνωρίζει ἡ κυ- βέρνησή σας.Οἱ Κύπριοι βρον τοφώνησαν τὸ αἴτημά τους ἀπὸ τὴ πρώτη µέρα τῆς ἆγ γλικῆς κατοχῆς. Τὸ υγεγονὸς ὅτι ἡ ἐργατικὴ κυβέρνηση ἐκ θέτοντας τὸ 1946 τὸ πολιτικό της πρόγραµµα, ἀγνόησε τὴν ἐθνική µας ἀξίωση, μᾶς ἀπο- καρδιώνει. ᾽Αλλά ἡ ἀπόπειρα νὰ ἀγνοηθεῖ ἕνα γεγονὸς σὰ αὐτὸ δὲν τὸ ἐξαφανίζει. «ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΛΑΜΑ: ΣΚΗΝΟΥ Ὁ πρώην ἀντιβασιλεὺς Δα- μασκηνὸς μετὰ τὴν ἐπίσκεψή του στὸ Λονδῖνο εἰδοποίησε τὸν Τοποτηρητὴ ητροπολίτη Λεόντιο ὅτι κατὰ τὴν ἐδῶ πα: ραμονὴ του ἢγειρε τὸ ζήτημα τῆς ἕνωσης τῆς Κύπρου μὲ ἔμφαση, ὅπως εἶπε, ὄχι λιγό- τερη ἀπὸ τὸν κυπριακὸ ἐθνι κὀ παλμό. Πρόσθεσε ὅμως ὅ- τι ἡ σόντοµη ἐδῶ παραμονἡ του δὲν ἐπέτρεψε νὰ δοθεῖ λύση στὸ ζήτημα. Καταλήγοντας ὁ Δαμασκη- νὸς ἔγραφε στὸ Λεόντιο ὃτι ἐλπίζει μὲ βεβαιότητα πὼς τὸ ζήτημα τῆς Βύπρου θὰ ἐἑ- ξετασθεῖ πάλι μ’ ὃὅλη τὴν κα- λὴν θέληση ἀπὸ τὴ φίλη καὶ σύμμαχο Μ. Βρεττανία. Οἱ Κύπριοι δέχθηκαν τὴ δήλωση αὐτὴ σὰν ἔνδειξη ὃτι ἡ έθνι κἡ τους ἀξίωση τέθηκε κατά τρόπο ἐπίσημο καί ὃτι ἡ ἆγ: γλικὴ κυβέρνηση εὐνοοῦσε μιά λύση σύμφωνη μὲ τὸ αἴ- τηµα τοῦ Κυπειακοῦ Λαοῦ. --ΚΑΙ 0 κ. ΤΣΑΛΛΛΡΗΣ Παρόμοιες δηλώσεις ἔκανε καὶ ὁκ. Τσαλδάρης ποὺ εἰ πε στοὺς Κυπρίους ὃτι τό ἕ: θνικὸ τους αἴτημα θά ἔξε- τασθεῖ ἀπὸ τὴν 'Ελλάδα καὶ τὴν ᾽Αγγλία καὶ ὃτι ἐλπίζει σὲ εὐνοϊκὴ λύση. ᾿Αξίωσε μά- λιστα νὰ ἀφήσουν οἱ Κύπριο: τὸ ζήτηµμά τους στά ἱκανά χέρια τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνη: σης καὶ ἄφησε νά ἐννοηθεῖ ὃτι στὴν περίπτωση αὐτη ἡ βρεττανικἡ κυβέρνηση θὰ ἱκα: νοποιήσει τὸ ἐθνικὸ αἴτημα τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ. Οἱ Κύ: πριοι ἑρμήνευσαν τις δηλώ: σεις αὐτὲς ὅτι εἶχαν κάποια βάση καὶ δὲν ἤθελαν νὰ πι- στέψουν ὃτι ὁ τὸτε͵ ἀρχηγὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ κράτους καὶ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς θὰ ἐνεργοῦσαν πάνω σ᾿ ἕνα τό: σο σπουδαῖο ζήτημα ἁπόλυτα κατὰ τὴ δικἡ τους κρίση». --τ0 ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ Σὲ συνέχεια ἡ ἐπιστολὴ ἀναφέοεται λεπτοµερειακά σχέδιο καὶ τονίζει ὅτι σκο: πὸς του εἶνε, ἔναντι ὁρισμέ:- νων παραχωρήσεων, νὰ διαὶ- ωνίσει τὸ ἀποικιακὸ καθε- σϊιὼς τῆς Κύπρου, καὶ νά µετοβάλει τὸ νησὶ σὲ ἀγγλι: κἡ ναυτικἡ βάση. Παρατηρεῖ ἀκόμα ὅτι τὸ σχέδιο ξὲν ξε- καθαρίζει καθόλου ἄν ἡ Συμµ βουλευτικὴ Συνέλευση ποὺ προβλέπει θὰ εἶναι σῶμα προερχὀμενο ἀπὸ ἐκλογὲς ἢ ἄν θὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ διο: ρισµένους, ὅπως ἐπίσης δὲν ξεκαθαρίζει ἄν οἳ προτασεις ποὺ θὰ κονει τὸ σῶμα αὐτὸ βάχουν ὁποιοδήποτε κΌρος ἢ ἄν οἱ ἀγγλικὲς ἀρχὲς θὰ μποροῦν κατὰ τήν κρίση τους νὰ τὶς δέχονται ἤ νὰ τὶς ἆ- πορρίπτουν. Γενικὰ ἡ ἐπιστο- λἡ κατακρίνει τὸ σχέδιο για- τὶ οἱ προτάσεις ποὺ περιέχει ἔχουν συνταχθεῖ βιαστικά, εἶνε ἄστοχες καὶ δὲν µπο: ροῦσαν νὰ εἶνε καὶ καλύτε- ρες, ἀφοῦ ὅταν συντάχθηκε τὸ σχέδιο δὲ ζητήθηκαν ἡ γνώμη καὶ οἱ ἀπόψεις τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ. Στὴν ἔπι- στολἡὴ καταγγέλλεται ὅτι καὶ τὸ νέο σχέδιο δὲν προβλέπει τὴν ἀκύρωση τῶν ἀνελευθέ- ρων καὶ δρακόντειων νόμων ποὺ ἐπέβαλε ὁ Αγγνλος κυ- βερνήτης μετὰ τὸ 1951. --ΕΝΩΣΙΣ Καὶ ἡ ἐπιστολὴ καταλήγει: «Κύριε: Διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὴν ἀπόφασή σας ὅπως κα: ταστήσετε τὴν Κύπρο μόνιμη πολεμικὴ βάση. Στὴ μακρά ἱστορία µας πολλὲς φορὲς κοτακτηθήκαµε, λεηλατηθή- καµμε καὶ πουληθήκαµε.ἩΠ Μ. Βρεττανία μᾶς ἐπέβαλε κα: θεστὼς δικτατορίας καὶ τώ- ρα χωρὶς κάν νἁ μᾶς ἔπιτρα- πεῖ νὰ ἐκφράσουμε τὴ γνώ- µη µας, μετατρέπει τὴν Μύ- προ σὲ πολεμικὴ βάση Μὲ βαθύτατη λύπη διαπιστώνου- µε ὅτι ἡ Ἐργατικὴ Κυβέρνη- ση, ἀκριβῶς ὅπως ἡ προκά- τοχή της, μᾶς μεταχειρίζεται σὰν ἄψυχα ὄντα. Ἡ εἰρωνεία εἶνε ὅτι ἡ Κύπρος ποὺ ἦταν ἡ Σταχτοπούτα τῆς αὔτοκρα- τορίας, προβιβάζεται τώρα στὴν τραγικὰ ἐπικίνδυνη θέ- ση τοῦ αὐτοκρατορικοῦ φρου- ρίου καὶ ὁ Λαός της ἄντα- µείβεται μὲ τὴν προοπτικἡ ἑνὸς μέλλοντος, ποὺ ἀπειλεῖ νὰ τὸ σκοτίσει ἡ κατακλυσμµι- κἡ φωτιὰ ποὺ κατάπιε τὴ Χι- ροσίµα. ᾿Εμεῖς ὅμως διακη: ρύσσουμε πάλι τὴ θέληση τοῦ Λαοῦ τῆς Κύπρου νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὴν Ελλάδα. Οταν ἡ Ἔ- λευθερία διέτρεχε κίνδυνο καὶ στοὺς δυὸ μεγάλους πο: λέμους οἱ Κύπριοι ἔπα ξαν τιμητικὰ τὸ ρόλο τους στὸ πλευρὸ τῆς ᾽Αγγλίας. Καὶ ἄν ἡ Κυβέρνησή σας ἔχει τυχὸν ἀμφιβολίας γιὰ τὸ πάνδηµο αἴτημα τοῦ Λαοῦ ὅπως ἑνώ- θεῖ μὲ τὴν Ἑλλάδα, μπορεῖ νὰ μάθει τὴν ἀλήθεια μὲ ἕνα ἐλεύθερο δημοψήφισμα. Θέ- λουµε ὅμως νὰ ἐλπίζουμε ὃτι ἡ Κυβέρνησή σας θὰ ἐξετά- σει σύντομα τὸ Κυπριακό ζή τηµα, προβλέποντας στὸ νὰ τοῦ δώσει λύση σύμφωνη μὲ τὶς ἐπιθυμίες τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ». ΠΠ ΤΝ ΛΠΕΙΝΜΝ ΠΡΙΣΙΡΙ! ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 254 (ΕΡ).- «Εβραῖΐος τροµοκράτης εἰσῆλθε σήμερον ἐντὸς κινηµατογράφσυ καὶ ὑσὸ τὴν ἀπειλὴν τοῦ σπε- οιστοόφου ἐξηνάγκασε τὸν όσε- ρατὲρ νά προβάλῃ ἐπὶ τῆς ὅὃ- δόνης ἀντιβοειτανικὸν σύνθημα. ἡ ΜΗ ΠΗΙΜΠΙΙ διεξήχθησαν εἰς τὴν αἳἱ ἐἔκλογαί τῆς Θρονι- Χθὲς ᾿Αρχιεπισμοπὴὺν τῶν λαϊκῶν μελῶν πῆς ἐπιιτροπείας ᾿Αρχιεσεισνο” πῆς. Ἐκ μὲν τῆς Επαρχίας ᾿ Αμμοχώστου ἐξελέγησαν οἱ κ. κ. Σ. Σωξόμενος καὶ Κυρ. 1 Ῥωσσίδης, ἐκ δὲ τῆς ἐπαρχίας Δευκωσίας οἱ κ.κ. Θ. 4έρβης {η . .. ον. ο ΤΙ ΔΗΛΟΥΝ 01 ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΝ ΠΡΕΣΡΕΙΑΝ ΚΥΚΛΟΙ Χρειάζεται ὑπομονητικὸς καὶ δεξιὸς χειρισμὸς τοῦ ἀγῶνος ὍὉ Μητροπολίτης Κερυνείας πλήρως ἱκανοποιημένος ἐκ τῆς συνεργασίας διὰ τὸ ἐθνικὸν ΑΘΗΝΑΙ 325 (Τοῦ ἀνταποκριτοῦ µας)-- Κύκλοι μετὰ τῆς Κυπριακής Πρεσβείας καὶ οἳ ὁποῖοι εἶναι εἲς Ῥέσιν νὰ γνωρίζουν ὅλα τὰ παρασκήνια καὶ τὸ περιεχόµενον τῶν ἐμπιστευτικῶν συνομιλιῶν, εἶχεν αὕτη μετὰ τῶν ἐπισήμων :Ελληνικῶν κύκλων καὶ µάτων, τονίζουν ὅτι χρειάζεται ὑπομονητικὸς καὶ δεξιὸς χειρισμὸς παθ᾽ ὅτι ὑπάρχουν πολλὰ ἐμπόδια νὰ ὑπερπηδηδοῦν. Εξ ἄλλου εἶναι πολὺ ἐνδαορυντικὸν τὸ γεγοχὺς ὅτι τὰ µέλη τῆς [Πρεσβείας συνεργάζονται ἁρμονικώτατα. Ο ΛΙΠΗ: τροπολίτης Κερυνείας ἐξέφρασε τὴν πλήρη του ἱκανοποίησιν ἐκ τῆς ἐπιτευχὑείσης συνεργασίας μεταξὺ τῶν Κυπριακῶν παρατάξεων ες τὸ ζήτημα τῆς Πρεσβείας, καὶ ἐξέφρασεν εἲς τρίτους τὴν πλήρη του ἐμπιστοσύνίῃ πρὸς τὸ πρόσωπον τοῦ 4ήημάρχου Δευκωσίας κ. ᾖ[. Κληοίδη. Τὰ µέλη τῆς Πρεσβείας διαμένουν εἷς δωμάτια τυῦ ξενοδοχείου «ἠΠεγάλη Βρεττανία», τῶν ὁποίων τὸ ἐνοίκιον θὰ πληρώσῃ ἡ “Ἠλληνική Κυβέρνησις, τρέφονται δὲ εἰς ἄλ- λα ἑστιατόρια ἰδίαις δαπάναις. Τοῦτο δὲ διότι ὁλόκληρον τὸ ξενοδοχεῖον καὶ ἑστιατόριον «Μ. Βρεττανία» εἶναι ἔνοι- κιασµένον διὰ τοὺς Βρεττανοὺς καὶ ᾽Α μερικανοὺς ὑπαλλή λους τῆς Οὔνορα. Σήμµμερον ἐπεσκέφδη τὴν Πρεσβείαν ἀντιπροσωπεία τοῦ ΓΗ καὶ συνωµίλησε μετ αὐτῆς ἐπὶ μακρόν». Τὴν προοσεχῖ Τρίτην ἡ Πρεσβεία δὰ µεταβῇ εἷς τὸ [ανεπιοτήμιον, ὅπου θὰ εὑρίσκεται συγκεντρωμένη ὀλόκληρος ἡ Σύγκλητος µε- τὰ τῶν «φοιτηιῶν. Αναμένεται ὅτι ᾗ ὑποδοχὴ δὰ εἶναι ἀπὸ τὰς λαμπροτέρας. «Ο κ. 4. ἁημητρίου ἐπεσκέφῦη, συνοδευόμενος ὑπὸ τοῦ κ. Ν. Κλ. {ανίτη τὸ 4. Σδυμβούλιον τοῦ ΣΕ] 4Σ καὶ ἔφερε τὸν χαιρετισμὸν τῶν Κυπρίων ἀθλητῶν εἷς τοὺς Ἓλληνας ἀθλητάς. 'Ομιλῶν διὰ τὸν Κυπριακὸν ἀθλητισμόν ὁ κ. Δημητρίου εἶπεν: «Οἱ Κύπριοι ἀθληταὶ υήμερα εἶναι δοῦλοι. ΜΗὲ τὴν ἀπελευδέρωσιν ὅμως δὰ τονωὺθῇ ὁ ἀδλη- τισµός εἰς τὴν Κύπρον». «Ο κ. Δημητρίου ἐπληροφόρησεν ἐπίσης τό Συμβούλιον τοῦ ΣΕΓΑΣ ὅτι ἀπό τῆς 359-- 50 Μαρτίου δὰ διεξαχδοῦν οἱ Παγκύπριοι ἀγῶνες. -“ἈλΛΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΦΕΛΡΩΝ Οἱ ἔφεδροι πολεμισταὶ 1940 --ᾱ 1 εἲς χαιρετισμόν των πρός τὴν ἸΕθνικὴν ᾿᾽Αντιπροσωπείαν Κύπρου ἐκφράζουν τὰς εὖχάς των διὰ «τὴν πλήρη ἐπιτυχίαν τῆς ἀποστολῆς» καὶ δηλοῦν ὅτι «τάσσονται παρὰ τό πλευρὸν τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ µέχρι τῆς τελικῆς πραγµατοποιήῄσεως τοῦ πανελληνίου πόδου, δηλαδη τῆς ἑνώσεως τῆς Κύπρου μὲ τὴν µήτέρα ελλάδα». Τὸ ἔγγραφον μὲ τὸν χαιρετισμὸν ὑπογράφουν 15 ἐφεδρικαὶ ὀργανώσεις, δεξιαὶ καὶ ἄριστεραί. ᾖΠολυάριθμα χαιρετιστήρια ψηφίσματα ἀπεστάλησαν ἐπίσης πρὸς τὴν ἔπι- τοοπἠν ὑπὸ διαφόρων ἐπαγγελματικῶν, ἐπιστημονικῶν καί ἐργατικῶν' ὀργανώσεων. ΙΙΙ ΠΙΝΕΙ ΤΝ ΙΙΙΙΠΙΙ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 24 (Ρ.).--Κατὰ τήν ψεσινὴν συνε- δρίαν τῶν 5 ὑπουργῶν τῶν ἐξωτερικῶν συνεζητήθη τὸ ζήτημα τοῦ βέτο, ἀλλ᾽ οὐδεμία ἀπόφασις ἐλήφθη. ὍὉ κ. Μολότωφ ἐδήλωσεν ὅτι δὲν δύναται νὰ ἆ ποδεχθ] ἀβις- προτάσεις τῆς Κίνας, ᾽Αμερικῆς καὶ ᾽Αγγλδῷ «Ατεφασίσθη ἐν τέλει ὅπως τὸ ζήτημα. πα- ραπεμφθῇ πρὸς συζήτησιν εἰς τὴν συνέλευσιν τῶν Ἠνωμ. Ἐθνῶν. Κατὰ τὴν αὐτὴν συνεδρίαν ὁ κ. Μο- λοτὠφ ἔκαμε κριτικὴν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συμβουλίου ᾿Ασφαλείας κατὰ τὴν π. ἑβδομάδα, εἰπὼν ὅτι ἡ πλει- οψηφία προσεπάθησε πολλάκις νὰ ἐπιβάλῃ τὴν θέλη- σιν της ἐπὶ τῆς μειοψηφίας. ΤΡΗ[ΙΚΟΝ ΠΠ ΗΗΠΗΗΙ 1 2 Ἡ κεφαλἠ ἑνόὸς ἐπιθάτου ἐπολτοποιήδη Σοβαρὸν αὐτοκινητικὸν δυστύχηµα ἔλαβε χώραν χδὲς ἓν Δευκωσίᾳ εἰς τὰς 1.90 μ.μ. παρὰ τὸν Δημόσιον κῆσον καὶ σελη- σίον τοῦ εἷς τὸ κέντρον τῆς πλατείας δημοτικοῦ στεριπτέρου. “Ἔν στρατιωτικὸν αὐτοκίνήητον ἤρχετο ἐκ τοῦ γραφείου ᾿Ε- λεγκτοῦ Μεταφορῶν, ὁπότε συνεκρούσθη εἲς τὸ ὡς ἄνω σημεῖον μετὰ τοῦ ὑπ) ἀρ. Ν. 1016 λεωφορείου ἀνήκοντος εἰς τὸν κ. Ἀρ. Κεραυνόν, τὸ ὁποῖον µετέβαινε μετὰ 10 ἐπιβατῶν εἲς τὰ ἕστ- ποδρόµια. Τὸ στρατιωτικὸν αὐτοκένητον ἐκτύνιησε τὸ Άεωφα: ρεῖον εἷς ιὸ ὀπίσθιον µέρος, παρέσυρεν αὐτὸ εἰς ἁπόστασιν 10 περίπου µέτρων καὶ τὸ ἀνεποδογύρισεν. Εἶς ἐκ τῶν ἐπιβατῶν, ὁ ἓκ Βουνοῦ ᾽᾿Ηλίας ᾿Αχιλλέως, ὁ ὁποῖος, ὣς «Φαίνεται, ἵ. στατο εἰς τὴν εἴσοδον τοῦ λεωφορείου,ἐφονεύδη ἀμέσως. 'Η κε- μεφαλὴ του κυριολεκτικῶς ἐπολτοποιήθη. Οἱ ὑπόλοιποι ἔπι- βάται οὐδὲν ἔπαθδον. “Ἡ ἄστυνομία διενεργεῖ ἀνακρίσεις. ΝΙ ΣΝΙΣΗΣ ΗΣ ΤΝ ΚΑ. ΓΡΟΝ 24 (Ρ)-- Ἔπανε- λήφθησαν σήμερον τὴν σιρωϊαν ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΛΘΗΝΑΣ ΛΔΙΑΝΕΛΛΟΥ Εἰσέφεραν ὑπὲρ τοῦ Ἑλλη- σεφ κου τεἲς αἱ συγκρούσεις εἰς Κάϊρον με νικου Ἑρμίρδης ανέκλου ταξὺ φοιτητῶν καὶ ἀστυνομίας. μνήμην ᾿Αθηνᾶς ἱ Οὲ φοιτηταὶ ἔκαυσαν δύο τράµ. ἡ κα Εὐγενία Α. Θεοδότου 10 λ., καπνεργοστάσιον Δια- νέλλου καὶ Βεργοπούλλου 10 λ. Κἄ. 1. Διανέλλος 2 λ. Γ. Πούλιας 5 λ., Κ. Δάμτσας 5 λ., οἰκου. Τ. ᾿Αδαμίδου 1 λ., οἴκου. Γ. Γ. Θεοχαρίδου 1 λ., Ἔξαρχος ᾿Αρχισπισκο' πῆς 10 σελ., Χρ. Ἱερωνυμί- Εἶς ἀστυνομικὸς ἐπυροβολή- η. ᾿Αργότερον ἀσευνομικὴ δύ- ναµις προσεπάθησε νὰ διαλύση μεγάλην ὁμάδα φοιτητῶν. ᾿ἕ- σηκολούθησε σύγκρουσις, καῦθ᾽ ἥν 4 φοιτηταί ἐτραυματίσθησαν. Συνελήφθησαν ΦΟο. Αἱ συγ- κρούσεις συνεχίζονται εἰσέτι ἔξωθι διαφόρων σχολῶν µέσης 91 ΥΠΟ ΔΟΕΝΜΕΡΙΟΥ 1ος Ἔπτος ον. Αοιῦ, Φύλλου 93, ΑΕ στα «ο». ώόα Τιμὴ Φύλλου : 1 γο. πι ΜΠΕ). ΙΝΙΝΛΙ Ἀδὲς τον πρωΐαν συγεκροτή 6) ἐν «λευκωσίᾳ ἕκτοκτος }ενικὴ ου- »έλευσις τῶν μιεέῶν τοῦ ουνδέσμου Λυῤερνητικῶν ὁπαλλήλων, ᾖαν᾽ αὐτὴν ὁ πφόὀεδρος κ. [[έτρος 1οἵ- ζίδης ἔκαμεν ἁγασκόπησιν τῆς κα. ταστάσεως ἀπὸ τῆς ἐφαομογῆς τοῦ σχεδίου Αλία φορ καὶ ἀνεκοίνωσεν ὅτι ὃ Ἀύγδεσμος ὑπέβαλεν ἐκτενὲς ὑπόμνημα πεοιέχον τὰ εὐρισκόμενοι εἰς ἐπαφὴν υριώτερα αἰτήμιατα τῶν ὑπαλλήλων, τὰ ὁποῖα,. ν ο ος ͵ ων τὰς ὁποίας ὦ: εἶπε, παοακένοιν ὅλα ἀνικανο- ποίητα, τῶν ἀρχηγῶν τῶν κοµ- τοῦ ἀγῶνος, ἂν συγεχείᾳ ἀντηλλάγησαν ῶ- μαι περὶ τῆς ἀκολουδητέας τακτι- κῆς καὶ ἀπεφασίοῦι ὅπως ἄποστα- 1ῇ ἀντιπροσωπεία τῶν κυβερνητι- μι , ο ε. κῶν ὑπαλλήλων εἷς «ονὸϊῖνον. ἁιαχώρησις ταύτης ὑὰ πραγµατο ποιηδῇ μετὰ τὴν ἄφιδιν τοῦ νέου Λυῤερνήτου καὶ εἷς περἰπτωσιν ο προς, ιά ο, ς : καῦ᾽ ἦν ᾖἤθελον ἀποτύχει αἱ µετ αὐτοῦ διαποαγματεύσεις. Ες τὴν συνέλευσιν ἀντιπροσωπεύθησαν ὅλαι αἳ ἐπαοχίαι. Ι ΙΗΙΝΙ ΙΠΙΙΡΙΜΙΙΙ Τὰ ἀποτελέσματα τῆς χδεσινῆς ει Ἱδμτὸ - ἆ 015 ἡμέρας τῶν ἱπποδρομιῶν «Ίεν- χωσίας ἔχουν ὡς ἑξῆς: κυιέ ο . ευτέψα τάξες, φέλογκς 1) Λόκ- το ά. ο ἃ Σένος ἀνήκων εἰς τὸν κ {. Σ, 4 ὑηαινίτην, ὅ) ήιντηκ «αίηντυ ας ρω το ο σος τοῦ ῇΗ ΛΙΑΛΕΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΚΛΓΙΑ Τετάρτη τάξις, ἵ φέρλογκς 1) ' σ ἄρμω τῶν κ.κ. 3. Πιερίδη καὶ ἆῆν 1ήν π.μ. τῆς χδὲς ἐδόδη Ημ. Θεοφανίδη, 3) όθδος ἡ]όντυι εἲς τὸ σωματεῖον Τρὰστ ἡᾗ προαγ- τοῦ κ, Φ. «ἀπμιητοίου, ὃ) «ηη- γελθεῖσα διάλεξις τοῦ Ἓλληνος τρούλα τοῦ κ. 3λάῤῥα Δημήτρη. «ρόμος πουλαοιῶν ὅδής καὶ ης τάξεω: ὃ 1/3 φέρλογας 1) Εὔα τοῦ ». Π. ὃ. ᾿Αὐηαινίτη, 39) δενκὰπ τοῦ κ. ᾿Αχμὲι ᾽Αλῆ, 3) ᾿Ισλοῦ τοῦ α. 4. .Πουργούρα. α]έμπιη καὶ ἑκτη δεατοικοῦ συγγοαφέως κ. Παντελῆ Λαγιᾶ, ἔνώπιον ἐκλεκτῆς συγκεγ- τρώσεως. Μεταξὺ τῶν παρευρισκο- ς µένων ὁδιεκρίνοντο ὃ ἔντ. Πρόξενος τῆς ' Ελλάδος κ. Κουντουριώτης, οἱ ’ στρ (ας τάξεις µα 4 1139 φέρλογας 1) ᾽Ακασία τοῦ κ.] κχ.κ. 1. Μαρκίδης, Ν. Ἰακωβίδης, Μ Κουτσούκ, 3) Αἴας τοῦ κ. οὶ δημοτικοὶ σύμβουλοι κ.. Μ. Τζαλῆτ «Χασάν, ὃ) ᾿Αραφὰτ τοῦ κ. []απαπέτρου καὶ [. /Ιαρτελίδης. Πογὸς ᾿Εοαμιάν. . 4 πω : -- ο , καδηγηταὶ, δηµοσιογοάφοι κ.λ.α. Τρίτη τάξις, ὁ 1/39 φέρλογκς 1) Αάλεια τοῦ κ «ϐ .Ἰημητρίου, 3) Ὁ ὁμιλητῆς διεξῆλδε τὸ δέµα Φόρὸ τοῦ κα. . ἠασιλειάδη, 3) Ἀα- τάσα τοῦ κ. ὃ. Λούροη. Πρώτη τάξδις, Ι/) Σκίππερ τοῦ » [ ' 9) Γοολιᾶ κε 3. -. ἑωρλγίου, -/) {σολιᾶς του ΑΣ. απ. αν ο ζ του περὶ Ἀεοελληνικοῦ Ψεάτρου μὲ εὐφράδειαν καὶ Χχιοῦμοο, καταχει- . δείς Τὸν δμιλητὴ ροκοοτηδεις, {ον ὁμιλητην παρου- η, ή ν ' ν { ”-- Σώκρου «4οἴδίδη, ὃ) Όλγα τοῦ κ. | σίασε διὰ συντόµου ὁμιλίας ὁ κ. 4, {ουκαΐδη. Ζ. Σάδος, ΗΚΤΗΝΙΗΙΙ ΙΙ ΗΠ[ΠΗΙ ΙΙ ΠΚ ΤΗΝ ΕΙΛΛΙΙ ΑΘΗΝΑΙ 24 (Ρ.).--Σημεριναὶ εἰδήσεις ἐκ Πελο- πονῄσου ἀναφέρουν ὅτι 120 ἀντάρται ἐπετέθησαν χθὲς ἐναντίον τῆς τοπικῆς φρουρᾶς χωροφυλακῆς τοῦ χωρίου Βαρσαρᾶ. Ἐφονεύθησαν 24 χωροφύλακες καὶ εἷς ἐπληγώθη. ᾿Ἐπυρπολήθησαν 3 οἰκίαι. Εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ὄρους Φλάμπουρος πέριξ τῆς Δεσκάτης ἐν τῇ ΔΑ. Μακεδονίᾳ ἡ µάχη μεταξὺ δυνάµεων τοῦ ᾿Ελληνικοῦ στρατοῦ καὶ 2 ἀνταρτικῶν ὁμάδων ἐτερματίσθη. Ἐφονεύθησαν 6 ἀντάρται, 3 ἐτρουματίσθησαν καὶ 11 ἠχμαλωτίσθησαν. Μεταξύ τῶν τελευταίων περιλαμβάνεται εἷς καπετάνιος καὶ µία γυναῖκα, ἡ ὁποία ἐπολέμα μαζὶ μὲ τοὺς ἀν- τάρτας. Εἰς ἄλλην σύγκρουσιν πλησίον τῆς Καστορί- ας ἐφονεύθησον 3 ἀντάρτσι. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 24 (Ρ.)--Ὁ κ. Μπέβιν συνεζήτησε χθὲς μετὰ τοῦ κ. Μπὲρνς τὸ Ἑλληνικόν. Γίνεται ἀν- τιληπτὸν ὃτι ἐζήτησε παρ) αὐτοῦ ὅπως ἡ ᾽Αμερικὴ συνεργασθῇ μετὰ τῆς ᾽Αγγλίας εἰς τὴν ἀποκατά- στασιν τῆς τάξεως ἐν Ελλάδι καὶ τὴν οἰκονομικὴν ἀνασυγκρότησιν αὐτῆς. Συγκεκριµένως ἐζήτησεν ὅπως τὰ ἁἀμερικανικὰ στρατεύματα ἀναλάβουν ἀπὸ κοινοῦ μετὰ τῶν ἀγγλικῶν τὴν εὐθύνην τῆς διατηρήσεως τῆς τάξεως. Δὲν πιστεύεται ἐν τούτοις ὅτι θὰ σταλοῦν ἀμε- ρικανικἁ στρατεύματα εἰς τὴν Ελλάδα. Εξ ἄλλου οἱ ἐπίσημοι κύκλοι τοῦ Λονδίνου τονίζουν ὅτι εἶναι ἐκτὸς πάσης συζητήσεως ἡ παροχἡ ἑτέρου ἀγγλικοῦ δανείου πρὸς τὴν Ελλάδα. ΑΘΗΒΝΑΙ 24 (ϱΡ)- Ἡ Γιουκοσλαβία διεµαρ- τυρήθη σήμερον πρὸς τὸν ἐν Βελιγραδίῷῳ Ἕλληνα πρε- σβευτὴν διὰ ἰσχυριζομένην παραβίασιν τῶν Γιουγκο: σλαβικῶν συνόρων ὑπὸ Ἑλληνικῶν ἀεροπλάνώων κατά τὴν διάρκειαν τῶν ἐπιχειρήσεών ἐναντίον τῶν ἀάνταρ- τῶν εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ Σκρᾶ. ᾿Εκπρόσωώπος τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ἐδήλωσεν ὅτι ἐξετάζονται προσεκτικῶς τὰ Γιουγκοσλαβικὰ παράπονα. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 (Ρ)--Η ἐφημερὶς «Λαός» γράφει ὅτι σκοπὸς τοῦ ἐν ᾽Αγγλίᾳ ταξιδίου τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Ἑλληνικοῦ ἐπιτελείου εἶναι νὰ πεισθῇ ἡ ᾽Αγγλι κἡ Κυβέρνησις νὰ ἐπιτρέψῃ ὅπως Βρεττ. στρατεύµα- τα συνεργασθοῦν μετὰ τῶν Ἑλληνικῶν πρὸς ἀποκα τάστασιν τῆς τάξεως. Τοῦτο ὅμως εἶναι ἀπίθανον ἐκτὸς ἐὰν ἡ Κυβέρνησις Τσαλδάρη ἤθελε χάσει τὸν ἔλενχον ἐπὶ τῆς καταστάσεως. Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 24 (Ρ.).-'Ο κ. Τσαλδάρης συνεπλήρωσε τὸ ὕὃ: πουργεῖόν του διὰ τοῦ διορισμοῦ ὑπουργῶν πολιτικοῦ συντονι- σμοῦ καὶ ἐργασίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 94 (Ρ.).- Οἱ Γάλλοι ἐξέλεξαν σήμερον 76 χιλ. ἐκλέκτορας οἵτινες δὰ ἐκλέξουν μετὰ 1δνδήμερον 300 γερουσια- στάς. Παρετηρήδη µεγαλντέρα ἀποχὴ ψηφοφόρων. Οἳ κπομµουνι- σταὶ ἐπρότειναν τὸν σχηματισμὸν Κυβερνήσεως μετὰ τῶν σοσια' λιστῶν μαὲ ριζοσπαστῶν. Ν. ΥΟΡΚΗ 94 (Ρ.).- Διέκοψαν τὰς ἐργασίας των σὺυνε- πείᾳ τῆς ἀπεργίας τῶν ἀνδρακωρύχων 36 χαλυβουργεῖα, ΚΧιλιά. δης ἰατρὸς 16 σελ. οἰκογ. Ε. ον, Ἔ αν! καὶ κατωτέρας παιδείας. δες ἐργατῶν πταραµένουν ἄνεργοι.