Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-25

τα “ληφθῃ εἰς τὴν ο... Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ... Ἔτος Ίον. Αριθμ. φύλλου: 25 Τιμὴ φύλλου 4{ γρόσι. Φος ΓΡΑΦΕΙΟΝ«: «Οδός Λιπέρτη ἀριθμ, 7 καὶ 8 Αριθμ. τηλεφώνου 632 Λευκωσία- Κύπρου τσ, . δε [ρ 1 ΙΝΙΜΗ ε Εἰδήσεις ἐξ Αδηνῶν µετα- δίδουν ὅτι ἡ Κυπριακή Ὦᾖρε- οβεία, Περιλαμβάνουσα καὶ τὸν Μητροπολίτην Κερυγνείας κ. Μακάριον, ἀναχωρεῖ προσεχῶς ἐξ ᾽Αδηνῶν εἰς Λονδῖνον. ᾿Εντὸς ὀλίγου, λοιπόν, ἡ Ἔ- θνική µας Πρεσβεία ὑδὰ εδρί- σκεται εἰς τὴν ᾽Αγγλικὴν σπερω. τεύουσαν. ᾿Ἐκεῖ ἄς παρουσια- σδῇ εἲς τοὺς κυβερνῶντας µας καί ἄς τούς εἴπῃ μὲ παορήῄσίαν͵ Ῥάρρος καὶ ἀξιοπρέπειαν : Κύριοι / Διεκηρύξατε σπαντοῦ καὶ δι’ ὅλων τῶν εἷς τὴν διά- θεσίν σας ': σων, ὅτι ἐπολεμή- σατε τὸν Ἀιιλερισμὸν καὶ τὸν φασισμὸν ἓν ὀνόματι τῆς δικαιο- σύνης καὶ τῆς ἐλευέλερίας τῶν λαῶν. 'Ημεῖς οἳ Ἰζύπριοι σᾶς ἐπιστεύσομεν, ἐτάχδημεν παρὰ τὸ πλευρόν σας καὶ σᾶς στρο- σεφέραµεν αἷμα καὶ χρῆμα. Μὲ τὴν βοήὔθειαν τοῦ Θεοῦ ἐνική- σαμεν. Σήμερον ὑδέλομεν καὶ ἡ- μεῖς τὸ µερίδιόν µας ἀπὸ τὴν νίκην. Δὲν ξητοῦμεν ἑένα ἐδά- φη οὔτε κἄν ἀποξημιώσεις. Ζητοῦμεν τὸ ἰδικόν µας ἔδαφος ᾿Αξιοῦμεν ἀπὸ σᾶς νὰ σεβα: σθῆτε τὰς ἠθδικὰς ἀρχὰς ὑπὲρ τῶν ὁποίων καυχᾶσθε ὅτι ἔπο- λεμήσατε, καὶ νἁἀ τιμήσετε τὰς ὑποσχέσεις σας. '0Ο Κυπριακὸς λαὸς ζητεῖ τὴν ἐλευδερίαν του». ᾽Αλλὰ ἀπό τὴν ᾿Εθνικήν µας Πρεσβείαν ζητοῦμεν καὶ κάτι ἄλλο : ΝΑ δώσῃ εἰς τοὺς κυβερ: νῶντας µας ν᾿ ἀντιληφθοῦν ὅτι ὁ Κυπριακὸς λαὸς ἕνα µόνον, τὴν ἐλευδερίαν του, σοδεῖ καὶ τίποτε ἄλλο. ΝΕΟΝ ΠΛΘΗΜΛ Εἶναι γνωστὸν ὅτι ὁ ἐπιβά- της τοῦ Μητροπολιτικοῦ θρό- γου Περυνείας Πολύκαρπος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Καρδινά- λιοι διεξήγαγον ἁἀγριωτάτην πολεμικὴν ὅπως μὴ συµπερι- Ἐθνικὴν Πρε: σβείαν ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐ- θνικῆς Συνεργασίας κ. |. Κλη ρίδης. Οἱ ἀγνοὶ οὗτοι πατρι- ὥται δὲν θέλουν βλέπετε νὰ ἔχουν σχέσεις μέ..«λεπροὺς», «βουλγάρους», «ἀπάτριδας» κ.λ.π. Τόρα ὅμως ὁ Μητροπολίτης Κερυνείας θὰ συμμµετάσχῃ τῆς Πρεσβείας καὶ θὰ µμµεταβῇ μετ αὐτῆς εἰς Λονὺῖνον. 'Ε- ποµένως θὰ σωνεργασθῇ μετὰ τοῦ κ. 1, Κληρίδη, ἐκπροσώ- που τῆς μισητῆς εἰς τὸν ΠΠο- λύκαρπον παρατάξεως Θὰ ἀναγνωρίσουν ἄσαγε οἱ τρὀ- φιμοι τῶν κελλίών τὴν ἀπό- φασιν τοῦ προϊσταμένου των καὶ θὰ κρύψουν τὴν οὗρὰν εἰς τὰ σκέλη ἤ θὰ ἐξακολου: θήσουν νὰ ὑλακτοῦν : ΛΠΟΡΙΑ ΠΛΑΝΟΛΙΘΠΩΛΟΥ . : Κύριε 4ιευῦυτά, Επιτοέιματέ µου νὰ ὑποβάλω , δν, Μι) ρω. 3 μέσον τοῦ «ἰι, Τύπου» τὰς ἑξῆς ἐ- ρωτήσεις: Εἶναι ἀληδὲς κ. Θ.1έοβὴ) ὅτι µιο λογότι ἐν }γώσει σας ὅτι εἶιίαι κά- τοίχος «Ἱευκωσίας ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν, οὐδέπωτε μὲ ου περιελάβατε εἷς τοὺς υχυλικοὺς καταλόγους, διότι εἶχου τὸ ἀνοησίαν τὰ εἶμαι ὑπαδός σας Εἶναι γε)ον ὃς ὅτι κατὰ τὸ 1919, ὅτε χακῇ τῇ «ιοίρι σᾶς ἐρήγιτα, σεῖς ὁ ἴδιος δε) οάιατε τὸ ὦνοιιά κου ἐκ τῶν καταλόγων εἰπὼν ἐτὶ λέξει: «Σρύστε τὸν {ορ [ναι ἔγας ητωγχὸς πλαγοδιοπώλης Ι]όδεν ἐπλους 2οή δτε «φτωχὸς πλαγοδιοπιώλης» τοῦ 1949, ἐπλούτισαεν ὥστε νὰ συ πεοι2ήι ες τοὺς καταλόγους σας ῥιοτα }ὰ φορουμ ή) μὲ ὅτι ὁ καὶ (ά- πασών. ἴ-- σον» μὲ τὸν ἐπὶ τῆς ὁλοῦ κ οποῦ κεγαλέιίπορον κιιὶ κοικατικόγ' έλου σας κ, Νικόλαο [αστελλίὂηνι κά- τοχον. χιλιάδων λιρῶνς ήπως σᾶς ἴθκεσεν ἡᾗ «Ἱλλορφερία ὅτι κατὰ τὰς τελευταίας ἐκλονὰς ας ἐμαύρισα Περιμένω ας τάντησέν σας ΑΠειὰ τες Α. Τ. Γρίβας πλαν οδιοπώλι: «ἱευκωσία 99 11 1114, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙ... ΘΩΡΙΟΝ! Ὡς ἀποκαλύττει εἷς 'Αμε- ρικανὸς δημοσιογράφος, τὸ Ἰνδικὸν Κράτος τοῦ Τραβαν- κὀρ, τὸ ὁποῖον εὑρ'ίσ-εται ὑπὸ Βρεττανικὴν ἐπικιριαρ χίχν, ἀπηγόρευσε τὴν ἐξα- γωγὴν εἰς τὰς ΄Ἠνωμ. Πολι- τείας θορίου, ἑνὸς στοιχείου. τὸ ὁποῖον χρειάζεται διὰ τὴν διάσπασιν τοῦ ἀτόμος, δ.ὰ τὸν λόγον ὅτι αὗται ἠρνήθη σαν νὰ προμγθεύσουν τὴν Μ. Βρεττανίαν μὲ ἀτομικὰς βόμ: βας καὶ νἀ παράσχουν εἰς αὐτὴν τεχνολογικάς πληρο Φορίας σχετικῶς πρὸς τὴν ᾽Απονευματινὴ ἐφημερὲς Ἐλεγς ΠΛ Τϊ [ή] ΗΡῆ Ῥιμῃ [0 ΙΝΕΙ ΠΠ ΠΙΗΝΤΙΗΗ ΙΝΗΙ ΠΧ ΠΠΙΗ Η ΗΙΝΙΙ ο υπ Ἕ σσ Δευτέρα «ο ἈΝοεμθδρίου 1946 Μία ἐπιστολὴ τοῦ κ. Μπέβιν πρὸς τὸν κ. Τσαλδάρην ἵΗΕΧΙΒΗΤΗΙ ΔΙ ΝΧΙΙ ΕΙ ΠΕΛΙΠΟΝΟΗΗ, ΠΕΙΜΛΙΝΗ ΚΑΙ ΜΙΝΙ ΑΘΗΝΑΙ 96 (Β) -. σείγουσαν ἔκκλήῆσιν σερὸς τὸν ονομά “0 ᾿Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ἀπηύθυνε µψὲς ἐ- ἨΒασιλέα ὅπως µεριμνήσῃ ἄγευ ἀναβολῆς διὰ νὰ σχη- ματισδῇ «Κυβέρνησις ᾿Εδνυκῆς Σωτηρίας» πρὸς διάσωσιν τῆς Ἑλλάδος ἐν τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ. “0Ο ᾿Αρχιεπίσκοπος τονίξει πρὸς τὸν Βασιλέα τὴν βαθεῖαν ἀνησυχίαν τοῦ Λλαοῦ ἐκ ιοῦ συνεχιξοµένου ἀλληλοσπαραγμοῦ καί πως ἐπισκεφὺῇ τὴν Θεσσαλονίκην. Μία τοιαύτη ἐπίσκεψις, λέγει, τὴν ἑνότητα τῆς Μακεδονίας μετὰ τῆς Λοιπῆς Ελλάδος. καλεῖ αὐτὸν ὅ- δὰ συμβολίσῃ Ἐν τῷ μεταξὺ συνεχίζονται σκληραὶ µάχαι μεταξὺ ἐπαναστατῶν καὶ κυβερ- νητικῶν δυνάµεων εἰς Πελοπόννησον, Θεσσαλίαν καὶ Μακεδονίαν, ΑΘΗΝΑΙ, 25 {Ρ.)--᾿Ανηγγέλθη πρὸ ὀλίγου ὅτι ὁ κ. Τσαλδάρης ἔλαβεν ἀπάν- τεσιν παρὰ τοῦ ΄Αγγλου ὑπουργοῦ τῶν ἐξωτερικῶν κ. Μπέβιν εἰς τὴν ἐπιστο- λήν του διὰ τῆς ὁποίας ἐζήτει τὴν ὑλικὴν βοήθειαν τῆς ᾽Αγγλίας πρὸς ἀνασυγ- κρότησιν τῶν οἰκονομικῶν τῆς χώρας καὶ ἀποκατάστασιν τῆς ἐσωτερικῆς τά- ξεως. Σήµερον ὁ κ. Τσαλδάρης θἀ καλέσῃ εἰς συνεδρἰαν τὸ ὑπουργικὸν συµ- βούλιον καὶ θὰ ἀνακοινώσῃ πρὸς τοὺς ὑπουργοὺς τὸ περιεχόµενον τῆς ἆ- παντήσεως τοῦ κ. Μπέβιν. ἁτομ κήν ἐνέργειας Ἡ σχετικὴ ἁπά.τησις τοῦ Τραβανκὸρ πρὸς τὰς Ηνωμ. Πολιτείας, προσθέτει ὁ ὡς ἄνω δημοσιογράφος ἢἣτιο σύν ἝὍμος καὶ εἶχεν ἐπὶ λέξει ὡς ἑξῆς: «ἛἙἛλήφθη αἴ'ησίς σας διὰ θόριον, λυπούµμεθα ὅμως νὰ σᾶς παρατηρήσω- μεν ὅτι λόγω τῆς ἀρνήσ:ώς σας κτλ. οὐδεὶς δύναται νὰ γίνῃ λόγος περὶ ἐξαγωγῆς, καθ” ὅτι δέν ὑπάρχει περι.... θώριον/» Καὶ ὁ ᾽Αμερικαιὸς δημοσιο γράφος καταλήγει συµβου- λεύων τὴν ᾽Αμερικανικήν Κυβέρνησιν, διά τῶν λέξεων: «Νἡ ὑποκύψεις εἰς τὸν ἐκ- βιασμὸν τοῦ Τραβανκόρ. Τρά βα...ανκόρ!» ΕΣΩΘΗΜΕΝ! Συμφώνως πρὸς µίαν ἐπί- σηµον ἀνακοίνωσιν, τὸ Διε: θνὲς δυμβούλιον Τροφίμων ᾽Αναγκαιότητος ἀφήρεσεν ἐκ τοῦ καταλόγου τῶν ἐἔλεγνχο: µένων ὑπ αὐτοῦ εἰδῶν τὴν σοκολάταν, εἴδη ζαχαροπλα- στι.ῆς, µαρμελλάδαν,συσκευ- ασμένα φροῦτα καὶ τὰ καρυ: κεύμπτα. , Εὐτυχῶς ποὺ τὸ ὡς ἄνω Σδυμβούλιον, συγκατετέδη νὰ ἐπιτρέψῃ τὴν ἐλειυθέραν ἐν τῇ νήσῳ µας εἰσαγωγὴν σο: κρλάτας, μαρµελλάδας καὶ δία. Κατόπιν τοῦ μέτρου τούτου δυνάµεθα νὰ ἀνακρά- ξωμεν: ἣῶν ἐσώθημεν] ΕΚ ΤΟΥ ΝΤΑΧΛΑΟΥ Συμφώνως πρὸς μίαν πλη- ροφορίαν ἐξ ᾿Αθηνῶν, ὁμὸς λαϊκῶν βουλευτῶν ἐκάλεσε τὸν εἰς ᾽Αργεντιινὴν διαµέ- νοντα Μανιαδάκην, γνωοτό- τατον ὑπὸ τὸ ὄνομα «Χίμλερ τῆς Ελλάδος», ὅπως ἐπιστρέ- Ψῃ εἰς Ἑλλάδα καὶ ἀναλάβῃ τὸ ὑπουργεῖον Δημοσίας Τά- ξεωώως, Αλλά, ὀἀφοῦ οἱ ὡς ἄνω λαϊκοὶ βουλευταὶ χρειάζονται «ἐικτελτστὰς», διατί νὰ μὴ ζητήσουν ὅπως τοῦ ποραχωώ: ρηθοῦν οἱ Φφρουρ:ἱ τῶν στρα τοπέδων τοῦ Νταχκχου καὶ τοῦ Μπούχενβαλδ καὶ κατα- φεύγουν εἰς τὴν µετάκλησιν τῶν μαθητῶν ἐκείνωι: ᾿Η µή- πως οἱ τελευταῖοι ὑπερέβη» σαν τοὺς διδασκάλους των : ΗΒ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΣ ΛΕΥΚΛΡΩΝ Ὁ μορφωτικὸς σΌλλογος Λεικάρων ἀπέστειλε πρὸς τὸν διειθυντἠν Ἱστρικῶν Ύ- πησεσ ὢν ἐπ.στολἠν σχετικῶς μὲ τὴν πλήρη παρααέλησιν τῆς καθαριότητος τῆςκωμοπόλεως ὑπὸ τοῦ Δημ Συµβουλίου. Εἰς αὐτὴν ἀναφέρονται καὶ τὰ ἑ- ξῆς: 1) Ἐπειξὴ τὸ σφαγεῖον ἐτέθη ἀπὸ ἀρκετῶν μηνῶν ἐν ἀχρηστείᾳ οἱ κρεοπᾶῶλαι σφά- ζουν εἰς οἰκόπεδα πέριξ τῶν Λευκάρων. ἤ καὶ ἐντὲς τῶν οἰκιῶν ων καὶ τοιουτοτρό- πως τὰ ἀπορριπτέμενα ἐντό- σθια τῶν ζώων γίνονται ἑστία µολύνσεως καὶ δυσωδίας. 2) Τὰ σκύβαλα ρίπτονται εἰς ἆ- πόστασιν 30 µέτρων ἀπὸ τῆς τελευταίας οἰκίας, πλησίον τοῦ κυριωτέρου δρόμου πε: ριπάτου. ἄλλα δὲ ἑἐντὸς τοῦ γυμναστηρίου. 3) Μερικοὶ δρό μοι δὲν καθαρ΄ζονται τακτικἀὰ καὶ τὰ ἀκάθαρτα νερὰ λιµνά- ζουν ἐντὸς αὐτῶν. 4) Τὰ χό- για δὲν καθαρίζονται καλῶς. Τι ἔχει νὰ εἴπῃ δι αὐτὰ ὁ Δήμαρχος Λευκάρων καὶ τὸ δυμβούλιόν του : ΙΡΙΜΝΙΣ ΜΙΤ ΕΙ ΠΗΙΙΙ ᾿Αποστέλλονται στρατεύματα εἰς ὅ- λας τὰς ἐπαρχίας πρὸς περιφρούρησιν τῆς τάξεως κατὰ τὰς ἐκλογάς. ΤΕΧΕΡΑΝΗ, 25 (Ρ.)--Δημοσιογραφικαὶ πληροφο: ρίαι ἀναφέρουν ὅτι αἱ Κυβερνητικαὶ δυνάµεις εὐθὺς ὡς εἰσῆλθον χθὲς τὴν πρωϊῖαν εἰς τὴν πόλιν Ζενζάν, 180 µίλια β.δ. τῆς Τεχεράνης, προέβησαν εἰς ἀντί- ποινα κατὰ τῶν δημοκρατικῶν τοῦ ᾽᾿Αζερπαϊζὰν καὶ ἐφόνευσαν πολλοὺς ἐξ αὐτῶν. Τὸ ραδιόφώνον τῆς Ταυρίδος μετέδωσε ψὲς ἐπεί- γουσαν ἔκκλησιν διά βοήθειαν καὶ ἀνέφερε τὰ ἑξῆς : «Πέντ χιλιάδες ἔνοπλοι εἰσῆλθον εἰς Ζενζάν, ἐφό- νεύοαν 20 πολίτας, ἐπολιόρκησαν τὰ Κυβερνητικά κτίρια, τὸν ἀστυνομικὸν σταθμὀὸν καὶ τὸ Ταχυδρομεῖ- ον καὶ ἐπιτίθενται ἐναντίον τῶν μελῶν τοῦ. δηµοκρα- τικοῦ κόμματος. Ὁ πρωθυπουργὸς κ. Γκαβὰν ἀνήγγειλε ὃτι θὰ σταλοῦν στρατιωτικαὶ δυνάµεις εἰς ὅλας τὰς ἑπαρ- χίας πρὸς περιφρούρησιν τῆς τάξεως κατὰ τὰς ἐκλο: γὰς αἴἵτινες θὰ διεξαχθοῦν τὴν 6 Δεκεμβρίου. ΚΠΙΝΙ ΕΙ ΛΙ ΠΡΙΝ [ΙΙ ΜΝΡΙΠΙΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 (Ρ.)--Δύο Γάλλοι δημοσιογράφοι, κατηγορούμενοι ἐπὶ συνεργασίᾳ μετὰ τῶν Γερμανῶν κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πολέμου κατεδικάσθησαν εἰς θάνατον. Οὗτοι εἶναι ὁ Λουσιὲν Ρεπατὲτ καὶ Ζὰν Κουστώ. 'Ὁ ἐκδότης τοῦ συνεργασθέντος περιοδικοῦ «Ζὲ σουῖ παρτοῦ» Κλώντ Ζαντὲντ κατεδικάσθη εἰς ἶ- σόβια καταναγκαστικἁὰ ἔργα. Καὶ οἱ τρεῖς κατεδικάσθησαν εἰς κατάσχεσιν τῆς περιουσίας των καὶ στέρησιν τῶν πολιτικῶν τὠν δι: καιωµάτων. Ὁ Κουστώ λέγεται ὅτι ἦτο φίλος τοῦ Γερμανοῦ πρεσβευτοῦ Όττο ”Αμπετς. ΠΜΙΥΡΡΙ ΜΜ ΜΙΙΞΙ ὁ ΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ [ΙΑΝ πΠ ΛΗΝΙΗΙΙΙΝ ΛΟΝΔΙΓΟΝ 25 (Ρ.)--Ὁ πρω- θυπουργὸς κ. ᾿Ατιλῆ, ἀπαν- ΔΗΛΜΛΙΙΝΙ ΚΑΙ ΠΡ ΠΙΡΒΟΛΙΚΙ τῶν εἰς ἐπερωτήσεις ἐν τῇ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2δ (Ρ.)-- Τὸ Ταλ- Βουλῇ σχειικῶς μὲ τὴν πο στράτευσιν τῶν Βρεττ δυνά λικόν ὑπουργεῖον τῶν ἀποικιῶν ἀνακοινοῖ ὅτι Γαλλικὰ στρατεύ- µεων, εἶπεν ὅτι περὶ τὸ τέλος Δεκεμβρίου ὁ στρατὸς θἀ ἆᾱ- µαῖα συνεµρούσδησαν μετὰ στρα- τευµάτων ᾿Ανναμιτῶν ἐπὲ σολ- νέρχεται εἰς 1.385.185. Κατὰ λὰς ὥρας εἲς τὰς ὁδοὺς τοῦ ἎΧρι τὸ 1947 ἡ δύν-µις τοῦ σρα- φόνο ἐν τῇ Β.᾿Ινδοκίνα. Οάριὃ- τοῦ θά κατέλθῃ εἰς 1.200 000 18 ΝΗΤΡΙΚΝ ΡΗΝΙ ΙΕ ΙΙ ΡΜΕΗ | Φυμη ώγως πρὸς ἐγκύοοις πλη]οο- φορίας µιας ἡ Λιυῤέρνηαις κατέλη- εν ες τὴν ἀπόῃασιν ὅπως 0) δίξη τὸ [εοότητα τοῦ συιβολαίου τῆς ᾿Ηλεκτοικῆς ἑταιρείας. Λατόπιν τού του φαίγεται ὅτι ᾗ τι] τοῦ ωτι: μὸς τῶν ἀπωλειῶν δὲν ἀἄπεκα- λύφδη. Τὸ ἐπεισόδιον ἤρχισεν ὅταν οἳ ᾿Ανναμίται ἤνοιξαν στΌρ κατὰ Γαλλικῆς λέμβου, ἡ ὁποία ἐξήτῆσε νὰ κατάσχ] τὸ παράνο” μον φορτίον Κινεξζικοῦ σπλοια΄ ρίου. “Η μάχη ἐξηπλώθδηὴ Ἅτα- χέως ἐκ τῆς ἀποβάὂθρας εἰ: τὰς ὁδοὺς καὶ τὴν ἀγορὰν ὅπου ὁμὰς Γάλλων στρατιωτῶν ὑπέστη ἑ- πίδεσιν. Οὲ ᾿Ανναμίται ἐβομβάρδισαν τὰς συνοικίας πλησίον τοῦ σι: δηροδρομικοῦ σταὑμοῦ. Οἱ Γάλ- λοι ἀνήγειραν ὀδοφράγματα καὶ ἀντεπιτεδέντες κατέλαβον τὸ Δέατρον καὶ ἄλλα µπροσεύργια τῶν ᾿Ανναμιτῶν. Κατόπιν τη: λεγραφήματος τοῦ Γάλλου κυ- βερνήτου αἱ ἐχθροπραξίαι διε- κόσιησαν καὶ τὰ στρατεύματα περιωρίσδησαν εἰς τοὺς στρα: τῶνάς των. Διωρίση Γαλλοαν ναμικὴ ἐπιτροσπὴ πρὸς διεξαγω: γὺν ἀνακρίσεων. στικοῦ οεύματος δὰ παραμείνῇῃ εἰς τὰ Ἱ γο Εν σχέσει μὲ τὸ βιώ]- χανικὸν καὶ κα ἠτήριο) ρεῦμια φ-αί- Ῥεται ὅτι ἡ κυβέονῆσις δὰ ὅποφα- σίσ) τελικῶς τὰ τὸ ὑποβιῆάσῃ εἰς τὸ Ἡν γοόσιον κατὰ κιλοβάτ, Τό ποδόσφαιρον Ἀθὲς ἔλαβον χώραν εἰς Παοώσια καὶ «Ιάριακα τιοδοσᾳαιοικαὶ συταν- τήσεις διὰ τὸ Π[αγκύποιον πρωτά- Ῥλήημια ποώτηής κατηγοοίας, ες Ἴλα- οώσια ἡ ὁμᾶς ᾿Ολυμπιακοῦ ἐγίκησε τὴν ὁμάδα ᾿ἠνορθώσεως μὲ 4{ τἐρ- µατα ἔναντι Ὁ. Ες «Ἰάρνακα ᾗ ὁμάὰς τῆς Τουρμικῆς «Ίέσχης ἐνίκησε τὴν ὁμάδα ΙΠεζοπορικοῦ μὲ ὃ τέρ µατα ἔναντι 5, ο 9 Τ.Μ. ᾗ ΝΙΜΙΚΙΜΙΡΙ ΦΗΡΗΙ Πἱ ΜΗΝ ΑΙ ΕΟΝ ο ντ Εδασεν ἐνταῦθα ὁ σεζα- ττοχς Ἠουτκότευυ πουευχύιενως ἐκ άλας καὶ οὐ στρίας. μἷμα τῇ ἀγίξει του σι εσκέφ δὴ κειὰ τῶν | ἄφχηὢν τῶν ἑνόπλων ᾿αγγλικῶν δυνάμεων ΔΙ. αἱ: γατολῆς. 1 ΠΠ ΤΝ ΤΝΗΙΙΚΙ ΠΡΜΤΗΝΜΙΝ ΤΗΝ ΜΛΤΙΡΝΗΝΙΝ ΕΣ ΗΝ λΡΙΙ Στεγἠ ουνεργασία τῆς Ο Η.:. μειάἁ τῆς Διεδνοῦς Συντεχνιακῆ: 'Ὁμοσπονδίας. Ν. ΥΟΡΚΗ 25 (Ρ)--Ἡ Πολιτικὴ Ἐπιτροπὴ τῆς Ο. Η Ε.. θὰ συνέλθῃ ἐκ νέου σήμερον διὰ νὰ µελετήσῃ τὴν πρότασιν τοῦ κ. Μολοτώφ οχετικῶς μὲ τὰς διατη ρουμένος εἰς ξένας χώρας συμμαχικὰς δυνάμεις. Χθὲς ἐνεκρίθη διὰ 22 ἔναντι 15 ψήφων Ρωσσικὴ πρότασις περὶ στενωτέρας συνεργασίας τῆς Ο.Η.Ε. μετὰ τῆς Διεθνοῦς Ὁμοσπονδίας Ἐργατικῶν Ενώ- σεων ἡ ὁποία ἐκπροσωπεῖ 70 ἑκατομμύρια ἐργατῶν. Μεταξὺ τῶν ὑποστηριξάντων τὴν πρότασιν εἶἷνε ἡ Ρωσσία, Γιουγκοσλαβία, Γαλλία, Σουηδία, Νορβηγία καὶ Τσεχοσλοβακία. Ἡ ᾽Αγγλία, ὁ Καναδᾶς, ἡ ἙἘλ- λάς, αἱ Ἠν. Πολιτεῖαι καὶ ἡ Τουρκία κατεψήφισαν τὴν πρότασιν: ΜΜΤΙΡΙ ΠΗΙΙΙ ΗΙ ΤΝ ΝΙΜΝ ΑΠΙΙΛΤΕΙΙΝΗ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 525 (Ρ)--Εἴἲς Οὗγγρος ἐφονεύθη καὶ πολλοὶ ἐτραυματίσθησαν ὃὅταν οἱ φρουροὶ τῶν Τσεχοσλοβακικῶν συνόρων ἢνοιξαν πὂρ κατ᾽ αὐτῶν ἐνῶ ἀπεπειρῶντο νὰ εἰσέλθουν εἰς Οὐγγαρίαν, διὰ νὰ ἀποφύγοῦν κατανοαγκαστικἠν ἐργασίαν. ᾿Αριθμὸς ἐπεισοδίων ἐσημειώθησαν ἐπ᾽ ἀμφοτέρων τῶν πλευ ρῶν τοῦ Δουνάβεως. Ἡ Οὐγγρικὴ Κυβέρνησις ἀπε- φὰσισεν ὅπως διαµαρτυρηθῇ διὰ τὰς «πράξεις βίας εἰς βάρος Οὕγγρων ἐν Τσεχοσλοβακίᾳ.» ΠΗΙ ΚΙ ΜΤΡΙ Μ Τ ΜΕΝ ΤΗ ΙΝΗΜΙΗΙΙΝ ΟΥΑΣΙΓΚΛΩΝ 26 (9)--᾿ Εκπρόσωποι τῆς ᾽Αμερικανικῆς Κυβερνήσεωε ἐκφράζουν ἀνησυχίαν διὰ τὰς πολιτικὰς ἐξελίξεις, ἰδίως εἰς τὴν Δ. Εὐρώσπην, αἱ ὁποῖαι δὰ ἐκδηλωδοῦν πιθανῶς ἐκ τῆς ἀπεργίας τῶν ἀνθρακωρύχων. Οὗτοι τονίξου»ρ ὅτι ἡ κατά- στασις δὰ εἶναι παγκόσμιος καταστροφή. Ὁ κ. Τροῦμαν πιδανῶς θὰ καλέσῃ διάσκεψιν τῶν ἡγετῶν τοῦ Κογκρέσσου σερὸς ἐξέτασιν τῆς καταστάσέως. “Ὑπάρχουν ἃ ἀπόγψεις σχετικῶς πρὸς τὸν σύντοµον τερματισμὸν τῆς ἀπεργίας 4) 'Ο Τροῦμαν δὰ ἐξαναγκάσῃ τὸν Δούης νὰ ἔλδῃ εἰς συµφω νίαν 3) “Ο «ούης δὰ κάµῃ αἰφνιδίαν χειρονοµίαν τερµατι- σμοῦ τῆς ἀπεργίας ὃ) Η Κυβέρνησις θὰ συμφωνήσῃ εἰς ἄνα- Δεώρησιν τοῦ συμβολαίου μετὰ τοῦ Δούης. Ελήφδησαν ριζικὰ µέτρα οἰπονομίας τοῦ ἄνθρακος. Αὲ σι- δηροδρομικαὲ συγκοινωνίαι {δὰ περικοποῦν κατά 50 ο)ο Πλ ΠΗΙΝ ΠΡΗΝΙΙ ΜΕΡΗ ΤΕΛΕΙΏΣ ΕΚ ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΛΚΙΑΣ ΠΡΑΓΑ, 25 (Ρ.)--Ὁ Πρόεδρος κ. Μπένες ἐπε βεβοίωσεν ἐκ νέου ψὲς ὅτι αἱ Σοβιετικαὶ δυνάμεις ἔχουν ἐκκενώσῃ τελείως τὸ Τσεχοσλοβακικὸν ἔδαφος. ᾿Εδήλωσεν ὅτι ἡ χώρα του στηρίζει τὴν ἀσφάλειάν της εἰς τὴν ᾿Ὀργάνωσιν τῶν Ἡν. ᾿Εθνῶν καὶ εἰς τὴν διατήρησιν φιλικῶν σχέσεων μετὰ τῆς Σοβιετικῆς Ἑ- νώσεως καὶ τῶν ἄλλων κρατῶν, μεγάλων καὶ μικρῶν. ΠΡΙΝ ΜΠΕΗ ΕΠΙΡΗΙ Τι ΙΜΙ ΤΙ ΠΚ ΜΙΚΗ ΤΑΓΓΕΡΗ 25 (Ρ).--ὁὸ μῖσος τοῦ λαοῦ τοῦ /'Ισπανικοῦ Μαρόκου ἐναντ'ον τοῦ καθεστῶτος τὸῦ Φράνκο ὀγκοῦται καὶ αἱ πιθανότητες ἀπελευθερωτικῆς ἐξενέρσεως ηὐξήθησαν προσφάτως. 'Ὁ ᾿ἰσπαιὸς Κυβερνήτης ἔλαβεν ὁδηγίας παρὰ τοῦ Φράνκο ὅπως πατάξῃ ἆ ηλεῶς πᾶσαν ἀνατρεπτικὴν ἐκ- δήλωσιν. Πολλοὶ ”Αραβες κάτο κοι συνελήφθησαν καὶ ἡ ἆ- εαβικὴ ἐφημερὶίς «Ἐλειθερία» ἀνεστάλη. Αἱ 'Ἱσπανικαὶ στρατιωτιναἱ δυνάµεις εἰς Μαρόκον ἐνισχύβησαν. ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΛΙΑΊΛΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ ΜΟΣΧΑ 25 (Ρ.)---ἘΕπὶ τῇ χθεσινῇ ἡμέρᾳ τοῦ Ἔ- ρυθροῦ πυροβολικοῦ ὁ ὑφυπουργὸς τῆς ἀμύνης στρα: τηγὸς Μπουλγκάνιν ἐξέδωσεν ἡμερησίαν διαταγἠν ἐκ µέρους τοῦ στρατάρχου Στάλιν. Αὕτη ἀναφέρει ὅτι «τὸ Σοβιετικὸν πυροβολικὸν ἐνισχυόμενον ὑπὸ τῆς σταθερᾶς φροντίδος καὶ προσοχῆς τοῦ ἀρχηγοῦ µας συντρόφου Στάλιν ἀνεπτύχθη εἰς ἰσχυρὰν καὶ συντρι: πτικὴν δύναμιν». Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΠΠΕΡΙΣΝΗΛΙ ΜΙ ΠΛΙΝ Π ΜΜΝΙΝΙΠΙ ΚΙ Τμ ΧΕΙ ΠΙΕΙΣ [ΛΙΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 (Ρ.).--Κατά τὰς χθεσινὰς ἐκλογὰς ἐν Γαλλίᾳ πρὸς ἀνάδειξιν 72 χιλ. ἐκλεκτόρων οἱ κοµ- μουνισταὶ προηγοῦνται μὲτὰ 30 09)ο τῶν ψήφων, οἱ Καθολικοὶ Δημοκρατικοί τοῦ κ. Μπιτὼ ἔρχονται δεύ- τεροι μὲ τὰ 29 ο)ο καί οἱ σοσιαλισταί ἔρχονται τρίτοι μὲ τὰ 13 9)ο9, Οἱ ἀναδειχθέντες ἐκλέκτορες θὰ ἐκλέ- ξουν τὴν 8 Δεκεμβρίου τὴν Ανω ἔβουλήν ἥτις, ὡς προνοεῖ τὸ νέον Σύνταγμα, θὰ ἀποτελεσθῇ ἐκ 200 μελῶν. Τὰ τελικὰ ἀποτελέσματα δὲν ἐγνώσθησαν µέχρι τῆς στιγμῆς, αν Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 1946 Η ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΕΝ ΛΘΗΝΛΙΣ Κύπρος!.. Ένωσις! ΛΡΘΡΟΝ ΤΗΣ ““ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ᾽ Π ΠΑΡΟΥΣΙΑ στὴν πρωτεύουσα τῆς Ελλάδος τῆς ᾿Εθνικῆς Κυπριακῆς ᾽Αντιπροσωπείας γεμ΄ζει ἀπὸ βαθύτατη συγκίνηση ὁλόκληρο τὸν ἙΕλληνικὸ Λαό. Στὸ πρόσωπο τῶν μελῶν τῆς ᾽Αντιπροσωπείας βλέ- πει τὸν περήφανο Λαὸ τῆς Κύπρου, ποὺ µπιστὸς στὰ ἐθνικὰ ἰδανικά, δὲν ἔπαυσε, οὔτε στιγμἠ, νὰ ἀγωώνίζεται γιὰ νὰ ἀποσεί: σει τὸν ξένον ζυγὸ καὶ νὰ ἐπιτύχει τὴν πραγµα- τοποίηση τοῦ ἀσβύστου πόθου του, νὰ ἑνώσει τὶς τύχες του μὲ τὶς τύχες τῆς κοινῆς µας πατρίδας : τῆς Ἑλλάδας! Καμμιὰ παραχώρηση, κανένα ἀντάλλαγμα, ποὺ ὁ ξένος κυρίαρχος τῆς Κύπρου θέλησε νὰ προ: σφέρει, δὲν στάθηκε ἵκα- νὸ νὰ δελεάσει τοὺς ἆδελ- φούς µας Κυπρίους, ποὺ προτίμησαν ὄχι µόνο αὐ- τὰ νὰ θυσιάσουν μὸ ἀκό- μη καὶ νἁ ἀντιμετωπίσουν τὶς σκληρὲς τοῦ κατακτη τῆ διώξεις, παρὰ νὰ κλο: νισθοῦν, ἔστω γιὰ μιά στιγµή, στὴν πίστη τους στὴν Ἑλβάδα, στὴ θέλη- σή τους γιὰ νὰ ἑνώθοῦν μαζί της. Αὐτοὶ οἱ µακρόχρονοι, ἀλύγιστοι καὶ γεμᾶτοι ἆ- πὸ αὐτοθυσία ἀγῶνες τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ θεµελἰωώ- σαν ἀκατάλυτα τὰ Κυ: πριακἀὰ δίκαια καὶ τὰ ἐπέ βαλαν στὸ σεβασμὸ ὅλης τῆς πολιτισµένης ἀνθρώ' πότητας. Δὲν ὑπάρχει σήµερα οὔτε μιὰ παράχοδρη φῶ- νή, σὅλο τὸν κόσµο, προ κειµένου γιὰ τὰ ἐθνικὰ δίκαια τῆς Κύπρου. Καὶ ὁ Παγκύπριος πόθος, ποὺ εἶνε καὶ Πανελλήνιος πό- θος ταὐτόχρονα, θά εἶχε πραγματοποιηθεῖ, ἄν οἱ Ἑλληνικὲς κυβερνήσεις, μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση, σκέπτονταν καὶ ἐργάζον- ταν μὲ τὸν ᾖἴδιον παλμό, ποὺ ζωογονεῖ τὶς καρδιὲς τῶν Κυπρίῶν. Αν, ὅπως εἶχαν χρέος, ἔβαζαν µπρο στὰ στὸν κόσµο σὰν πα: νελλήνια ἀξίωση, τὴν παγ κύπρια ἀξίωση, γιὰ τὴν Ἓνωση μὲ τὴν Ἑλλάδα, Ἡ Ἐθνικὴ Κυπριακἡ Αν: τιπροσωπεία πρέπει νὰ εἶνε βέβαιη ὅτι, ὅπως ἔχει δίπλα της ὁλόκληρο τὸ Λαὸ τῆς Κύπρου καὶ ὃ- πως εἶναι ἐξουσιοδοτημέ- νη ἀπ᾿ αὐτὸν νὰ ἐνεργή: σει, ὅπως αὐτὴ κρίνει κα- λύτερα, γιὰ τὴν πραγµα- τοποίηση τῆς “Ενώσεως, ἔτσι τὴν παραστέκει ὁλό- Ψυχα καὶ ὁμόθυμα ὁλόκλη ρος ὁ ἑλληνικὸς Λαός, χωρὶς καμιὰ ἐξαίρεση καὶ μὲ τὴν ἴδια ἀμέριστη ἐμπι- στοσύνη τὴν περιβάλει. 'Ο Λαὸς τῆς Ἑλλάδας, εἶνε περήφανος γιὰ τὰ ἆ- δἐέλφια του, τοὺς Κυπρί- ους. Γιατὶ μὲ τοὺς ἀσίγα- στους ἀγῶνες τους, μὲ τὴν ἐνθουσιώδη συμµετο- χή τους στοὺς δικούς τους ἀγῶνες, ἔδειξαν σὲ κάθε εὐκαιρία, πὠς εἶἷνε σάρκα ἀπὸ τὶς σάρκες του. Πὼς εἶνε µιὰ ψυχἠ κι’ ἕνα σῶ- μα µαζί του. Γι’ αὐτὸ τοὺς περιβάλ. λει μὲ ἀνυπόκριτο θαυμα- σµό. Γι’ αὐτὸ τοὺς περι- βάλλει μὲ πλήρη καὶ όλο- κληρωτικὴ ἐμπιστοσύνη. Γι αὐτὸ τοὺς δίνει καὶ τὴ δική του ἐξουσιοδότη- ση, γιατὶ καλύτερους δια- χειριστές, αὐτὴ ἡ ἐθνικὴ ὑπόθεση, δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει ἀπ᾿ τοὺς ἴδιους τοὺς Κυπρίους. κἡ Κυπριακή ᾿Αντιπροσω- πεία θὰ ἔχει ἤδη πεισθεῖ γιὰ τὰ αἰσθήματα αὐτὰ τοῦ Λαοῦ µας καὶ θά προ- χωρήσει στὸ ἔργο της, στὸ ὁποῖο τὴν συνοδεύουν οἱ εἰλικρινεῖς καὶ ἐγκάρ:- διες εὐχὲς ὅλων τῶν Ἑλ- λήνων. -Ἡ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΡΕΣΡΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΛ ΑΠΕΥΘΥΝΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ 0. Η. Ε. {Αρθρον τοῦ «Ῥιζοσπάστη»] Δὲν πρόλαβε νὰ πατή- σει τὸ πόδι της ἡ Κυπρια- κἡ πρεσβεία κι’ ὁ βρόχος ποὺ ἀπὸ τόσον καιρὸ καὶ τόσο ἔντεχνα προετοίµασε τὸ ἀγγλοκίνητο ὑπουργεῖο τῶν ᾿Εξωτερικῶν τυλίχθη- κε τρομακτικὸς γύρω της. Ἡ «Ἑστία» προδιαγράφει προφητικὰ τὸ μέλλον ὡς τὶς λεπτομερειακὲς κινή- σεις τῆς πρεσβείας, λὲς κι᾿ ἦταν δικό της κατασκεύ- ασμα κι’ ὄργανο κι’ ὄχι ἀντιπροσωπευτικὸ σῶμα τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, ποὺ εἶνε ἐπιφορτισμένο νὰ δι- εξαγάγει τραχὺ κι’ ἀδιά- πτωτο ἀγῶνα γιὰ τὴ λευ- τεριὰ τοῦ «καταδυναστευ: ομένου» λαοῦ ὅπως χαρα- κτηριστικἁ δήλωσε ὁ Ἐ- θνάρχης. Συμβουλεύει κι’ ὑποδεικνύει ἡ κίτρινη Φφυλ- λάδα.τῆς προδοσίας πὼς καμμιὰ ἀνάγκη θορύβου δὲν ὑπάρχει, μιὰ κι ὁ ἑλ- ληνικὸς λαὸς τὸ αἰσθάνε- ται τόσο κᾳλὰ τὸ ζήτημα --θᾶταν ἴσως κι ὅλας προτιμότερο νὰ μὴν ἀνα- χωροῦσε καθόλου ἡ πρεσ- βεία! Ὑποδεικνύει ἀκόμα πὼς ἡ πρεσβεία, «ἔχουσα σα- φεστάτην ἀντίληψιν τῆς γενικωτέρας διεθνοῦς σχέ- σεως τῆς ἑλληνικῆς κυβερ- νήσεως, δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ προσθέσῃ δυσχερείας». Ἔ- τσι ξεκαθάρισε ὁ ὁρίζον- τας. Ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνη- ση ἔχει τὸ μοναδικὸ σκο- πὸ νἁ εὐνουχίσει τὴν πρεσβεία, νὰ τὴν χρησιµο- ποιήσει σὰν ὄργανο συγ- κάλυψης τῆς χρεωκοπίας της καὶ νὰ τὴν πείσει πὼς ἡ Κύπρος. πρέπει νὰ θυσι- ασθεῖ «χάριν τῆς γενικω: τέρας διεθνοῦς θέσεως τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσε- ως». Μαῦρα κοράκια ἄρ:- χισαν κι᾿ ὅλας νὰ τριγυ- ρίζουν τὴν πρεσβεία καὶ γνωστοὶ λακέδες τῆς ἑλ- ληνικῆς κυβέρνησης τοὺς σφίγγουν σ᾿ ἕνα φαρμα- κερὸ ἀγκάλιασμα. Μὰ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ποὺ τόσο θερμὰ ὑποδέχεται ᾖτὴν πρεσβεία τοῦ ὑπόδουλου κυπριακοῦ λαοῦ, προει- δοποιεῖ τὴν πρεσβεία γιὰ τοὺς κινδύνους ποὺ δια- τρέχει καὶ γιὰ τὶς ὕπο- πτες διαθέσεις τοῦ γνω:- στοῦ κύκλου. Ἠδη ἡ Συντονιστικὴ Ἐ- πιτροπὴ Κυπριακῶν Σω- µατείων τὴν ἐπισκέφθηκε καὶ τῆς ἐπέδωκε εἰσήγηση μὲ πρόγραμμα ποὺ συμ- βουλεύει τὴν πρεσβεία, ἀφοῦ κάνει ὅσο µεγαλύτε- ρη ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, μπορεῖ κι᾿ ἀφοῦ ἀκούσει ὅλες τὶς πολιτικὲς παρατάξεις, νὰ πάει στὸ Λονδῖνο. Καὶ σὲ περίπτωση ἀρνητικῆς ᾖἤ παρελκυστικῆς ἀπάντησης ἤ σὲ περίπτωση ποὺ καμ- μιὰ ἀπάντηση δὲν θὰ δο θεῖ νἀ μεταβεῖ στὴν ᾽Αμε- ρικἡ καὶ νὰ θέσει τὸ ζήτη- μα στὴν ΟΗΕ. Στὸ πρό- γραµµμα αὐτὸ συμφωνεῖ κι᾿ ὁ κ. Λανίτης ποὺ ὡς γνωστὸν παραιτήθηκε πρὸ καιροῦ ἀπὸ τὴν ΣΕΚΣ. Αὐτὲς εἶνε οἱ συμβουλὲς τῆς κυπριακῆς παροικίας Πιστεύουμε ὅτι ἡ Ἔθνι-|κι ὁλόκληρου τοῦ πατρι: ΕΙΛΕΙΦΕΡΟΣ ΕΧΙΗΟΣ ᾽Αθηναϊκὴ χρονογραφία Οἱ «ἐλεύθεροι ἀδελφοί» --Ἡκουσα μᾶς εἶπε ὁ Κλε- όβουλος, τὸν ᾿ἘΕθιάρχην τῆς Κύπρου Δεσποτέα Λεέντιον, ὁ ὁποῖος εἶπε εἰς ἡμᾶς τούς ουγκεντρωθέντας ᾿ Αθηναίους πολίτας: «Ἐλεύθεροι ἆδελ- φοί»!... Παρ᾽ ὀλίγον, παμφίλ- τατοι νά... καγχάσω δηµοσί ως καὶ παταγωδῶς, ἆλλ᾽ ἕνε- κεν τῆς ἱερότητος τοῦ προ- σώπου, συινεκράτησα τοὺς γε- λαστικεύς µου μῦς. Τὸ ἀπόγευ- (9 µα ὅμως. ἔτηλε- -’. Ὁ φώνησα εἰς τὸν Δεσποτέα καὶ εἶπον εἰς αὐτὸν: --Σεβασμιώτα- τε, μὴν τὸ ἐπα- ναλάβετε αὐτὸ τὸ ἀστεῖον ! --Ποῖον ἀστεῖ ον μὲ ἠρώτησε ὁ ἀξιομακάρι- στος. --Τὸ «Ἐλεύθεροι ἁδελφοί» -“Διατί : Δὲν εἶσθε ἆδελ- φοίμας --Αδελφοί σας εἶμεθα. ἕτερον δὲν εἴμεθα. - Δηλοδὴ ἐλεύθεροι : --Ἑπακριβῶς καὶ ἐπωδύνως! -“Μὰ πῶς, τέκνον µου --Ὡ, πάτερ µου ! Εἶνελίαν εὔκολον νὰ τὸ ἀντιληφθεῖτε κοὶ ὑμεῖς ἰδίοις ὄμμασιν ! Θὰ χρειασθεῖ ἴσως νὰ ὑπάγετε εἰς τὴν Τράπεζαν τῆς Ἐλευ- θἐέρας Ελλάδος, ἵνα ζητήσετε ὀλίγον συνάλλαγμα διὰ τὸ ταξίδιόν σας, καὶ νά εἴπητε εἰς τὸν ἁρμόδιον ὑπόλληλον : --Ἐλεύθερε ἀδελφέ, θέλω ὀλίγον συνάλλαγμα. --Δὲν δύναµαι, θὰ σᾶς ἆ- παντήσει ὁ ὑπάλληλος, ἄνευ ἐγκρίσεως τοῦ Ανωτάτου ἼΑρχοντος τῆς Τραπέζης, --Καὶ ποῖος ἐστὶν οὗτος, ἐ- λεύθερε ἀδελφέ θὰ ἐρωτή- σετε ὑμεῖς, ὢ πάτερ. --ὍὉ Αγγλος οἰκονομολό- γος, θά σὸς ἁπαντήσει ὃ...«ἐ- λεύθερος ἀδελφός». »Τὸ αὐτὸ θὰ συμβεῖ, πάτερ µου, ἄν ἀποταθεῖτε εἰς τοὺς «ἐλεύθερους ἁἀδελφοὺς» τῆς ᾿,στυνοµίας, τοῦ Στρατοῦ, τοῦ Στόλου, τῶν τράµ, τοῦ ὕδα- τος καὶ πάντων ἐπὶ τῆς γῆς ταύτης ὁρατῶν τε καὶ ἀορά- των! Απαντες οἱ «ἐλεύθεροι» ἀδελφοὶ θὰ ἀποταθῶσιν εἰς Τὸ κάποιον Αγγλον ᾿Ανώτατον Αρχοντα. Δι’ αὐτό, ὢ πάτερ Λεόντιε, πρὶν φύγετε, νὰ ἐκ- φωνήσετε νέον λόγον βελτιω: μένον καὶ ἐπηυξημένον καὶ νὰ μας ειπητε --᾽Αγαπητοί µου Ἓλληνες, ἡμεῖς οἱ ὑπόδουλοι Κύπριοι ἀγωνιζέμεθα διὰ τὴν ἐλευθε- ρίαν καὶ ἀνεξαρτησίαν µας, Καὶ νὰ προσθέσετε τεχνη- έντως καὶ ἐπιγραμματικῶς : Τό αὐτὸ ἐπιθυμῶ καὶ δι᾽ ὑμᾶς. ᾽Αμήν ! Η ΠΕΝΝΑ ὠτικοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ σ᾿ αὐτὲς διαφωνοῦν μονάχα ἡ κίτρινη Φφυλλά- δα κι οἱ λαοπρόβλητοι ποὺ ζητᾶνε νὰ ξεπουλή- σουν καὶ τὴν Κύπρο! --ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΝ Ἡ «Ἐλευθερία» γράφει: Μὲ βαθεῖαν συγκίνησιν ὑποδέχεται ὁ ἑλληνικὸς λαὸς τὴν Κυπριακὴν Ἔθνι- κὴν Πρεσβείαν, ἡ ὁποία ἐνσαρκώνουσα τοὺς Ἠπό- θους τῆς ἑλληνικῆς µεγα- λονήσου περὶ ἑνώσεως μὲ τὴν Ἑλλάδα, ἀποδύεται ἤδη εἰς τὸν µέγαν καὶ ἵε ρὸν ἀγῶνα. Οὔτε εἰς ἁμ- φισβητήσεις, οὔτε εἰς δια- Φωνίας καὶ ἀντιδράσεις τρίτων προσκρούει ἡ ἱκα- νοποίησις τοῦ πόθου τῆς ἑνώσεως. 'Ἡ Κύπρος εἶναι ἑλληνική, καὶ τὸ παραδέ- Χονται αὐτὸ ὅλοι. Κατέχε: ται δὲ σήμερον καὶ ἀπὸ 66 ἐτῶν ὑπὸ μιᾶς δυνάµε- ὡς, παρὰ τὸ πλευρὸν τῆς ὁποίας ἡ Ἑλλὰς διεξήγα- γε δύο πολέμους ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας τῶν λαῶν καὶ ὑπὲρ τοῦ πολιτισμοῦ. 'Η ἀπόδοσίς της εἰς τὴν Ἑλ- λάδα Θ᾽ ἀποτελέσῃ τὴν τρανοτέραν ἀπόδειξιν τῆς εἰλικρινείας τῶν διακηρύ: ξεων τῆς Μ. Βρεττανίας καὶ τοῦ σεβασμοῦ της πρὸς τὰς θεμελιώδεις ἀρ:- χὰς τῆς ἐλευθερίας τῶν λαῶν, θὰ συσφίγξῃ δὲ ἔτι μᾶλλον τοὺς δεσμοὺς ποὺ συνδέουν τὰς δύο χώρας. Ὑπεύθυνος : ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τύποις: «ζοσμος», Λευκωσία, “Ελληνικόν Ρεπορτάζ (Σχόλια τοῦ τιµίου “Ελληνικοῦ τύσου) Κανόνια..... ᾽Ανηγγέλδη ὅτι ἡ ἤρεττα- νικὴ Ἀυβέρνησις ἐνέκριγε τὸ Τσαλδαοικὸ» αἴτημα περὶ αὐξήσεως τῆς δυνάµεως τοῦ Γλλ. Ἀτρατοῦ. 'Εκατὸ δισεκ. ὃρ. διετέθησαν µέχοι τοῦδε διὰ τὴν ἀνοικοδόμησιν καὶ 960 διὰ τὸν Ἀτρατὸν καὶ τὴν ἀσφάλειαν. [όσα ἄἀχόμη δισεκατομμύρια δὰ ἁπαιτήσῃ ἡ νέα αὔξησις τοῦ «Στρατοῦ καῦ᾽ ὃν καιρὸν τὸ Κράτος δίδει καὶ εἷς τοὺς ὑπαλλήλους του μισθοὺς Λλιµοκτογίας, ὅ δὲ 4αὸς εἶγαι βυδισμένος εἲς ἀφάνταστων ἁδλιότητα “Η πολιτικὴ αὐτὴ εἶναι «κανόνια καὶ ὄχι βούτυρο». Ενῶ ἡ 'Ελλὰς χρειάζεται πε- θισσότερον τὸ βούτυρο παρὰ τὰ κανόγια διὰ νὰ ἐπιζήσῃ. Διαφώτισις Αγγλοι µβουλευταὶ ὅλων τῶν κομμάτων συγεκεντρώ- Όησαν ἓν {ονδίνῳ καὶ συνε- ζήτησαν μετὰ τοῦ κ. Σοφια- νοπούλου ἐπὶ τῆς ἐν Ελλάδι καταστάσεως. :Ο κ. ΎΣοφια- νόπουλος ἔτόνισεν ὅτι πηγὴ τῶν κακῶν εἶναι ἤ παραβία- σις τῆς συμφωνίας τῆς Βαρ: πίξης. Η σημερινὴ ἐξέλιξις Φὰ σπροκαλέσῃ διαβαλκανικὰς προστριβὰς καί συμπλυκὰς τῶν Βρεττανικῶν στρατευµά- των μὲ τοὺς ᾽Αγτάρτας. Ἀρειάξεται διακομματικὴ Κυ- βέρ,ησις διὰ νὰ κάµη ἔλευ- Βέρας ἐκλογάς. Πρέπει νὰ δικαιωθοῦν αἳ ἔθνικαὶ διεκ- δικήσεις. Καὶ κατέκρινε τὴν Τσαλδαρικὴν τρέλλαν ὅτι οἳ 4υτικοὶ Ἀύμμαχοι δὰ κά- µουν πόλεμον κατὰ τῆς Ῥωσ- σίας διὰ νὰ τὰ ἐπιβάλουν Ελληνικὰ αἰτήματα[... Ξεφτίσματα Τὰ ἀθηναϊκὰ φύλλα παρε τήρησαν ὅτι ἡ Κυβέρνησις συνεκέντρωνε πρὶν 909 ψή Φους εἷς τὴν Βουλήν. Εὶς τὴν τελευταία» ψηφοφορίαν ἔλαβεν 15 ψήφους, ἠσκήδη δὲ µεγάλη πίεσις ἐπὶ τῶν βουλευτῶν νὰ ὑπερφηφίσουν. Αἳ λεπτοµέρειαι εἶναι ὅτι ὃ κυβερνητιμοὶ ἐφψήφισαν κατὰ τῆς Κυβερνήσεως, ὃ δὲ ἀπέ. σχον. Πέντε ἄλλοι ἐνῶ ἔδω- καν τὴν φῆφόν των ὑπὲρ κα- τέδεοαν συγχρόνως δήῄλωσιν εἷς τὸ [ροεδρεῖον ὅτι διαφω. νοῦν μὲ τὴν Κυβερνητικὴν πολιτικήν. Μερικοὶ ἄλλοι ἑ- δήλωσαν ὅτι δὰ µμεταστοῦ» εἰς τὰ κόμματα Βενιζέλου καὶ Ζέρβα. Πολὺ Ὀλιβερὰ ξεφτί- σματα... ᾿Αδιάβλητοι | Νέος ὑπουργὸς τῆς «Υγι- εινῆς διωρίσδη ὅ κ.Κακαρᾶς. ᾽Αὐηναϊκαὶ ἐφημεοίδες ὕπεν- ὑυμίξουν ὅτι ὅ εἰσαγγελεὺς λαλκίδος ἔχει ἐμδώσει ἔνταλ- κα συλλήψεως ἑγαντίον του ἐπὶ ἐνεργῷ συμπράδει εἲς ὦ- µότητας τῶν Ταγμάτων 4. σφαλείας ἐν Εὐβοίᾳ. Εἰς τὸν προεκλογικὺν λόγον του ἐν τῷ χωρίῳ Ψαχνὰ τῆς Εὐβοίας ὁ κ. Κακαρᾶς εἶχεν εἶπει : ««Ποσίλογοι, φηφῖοτέ µιε νὰ μὲ σώσετε καὶ νὰ σᾶς σώσω!» 4αμποά | ᾿Επιστολὴ τοῦ Σαράφη “Η ᾽Αγγλικὴ «Τρίμπιουν» εἶχε γράψει ὅτι τὸν στρατη- γὸν Σαράφην καὶ Λλοιποὺς ᾿Ελασίτας ἀδιωματικοὺς- --ἐ- ξορισδέντας--- εἶχε καταγγείλει τὸ Κ.Κ.Ε, διὰ νὰ τοὺς ἔμπο- δίση νὰ κάµουν ἄντικομιου-, γιστικὸν Κόμμα. 'Π «Τοίμ- πιουν» ἐδημοσίευσε τώρα ἑ- πιστολὴν τοῦ τιµή ιένου Ἀτρα- τηγοῦ, ὁ ὁποῖος λέγει ὅτι ἀφ᾿ ὅτου διελύύη ὁ Εάάσ οἱ ἀξιωματικοὶ του ἀγέμεγον τὰς διαταγὰς τοῦ ὑπουργείου Στρατιωτικῶν καὶ ἀπέσχον αὐστηρῶς πάσης πολιτικῆς ᾱ- γαμίξεως, Επομένως δὲν κ. πρόκειτο νὰ κάµουν κανένα χόμμα καὶ ἄρα δὲν ὅπῆρχε Ἰόγος κανεὶς νὰ τοὺς καταγ- γείλῃ τὸ ΚΚΕ. 4ηλοῖ ὅτι τὸ ΕΑΜ εἰργάσθη πἀντοτε καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ δρᾶ πατριω- Νὰ ἐγκαταλειφὺδῇ ἢ νὰ ἄναπτυχδῇ Ὁ Καλοπαναγιώτης ὡς λουτρόπολις Συνδυήάδει ὅλα τὰ προσόντα Κύριε Διευθυντά, Εἰς τελευταίαν ἔκδοσίν σας ἐδημοσιεύσετε ὅτι δι᾽ ἄρθρων µου θὰ ἀνασκευάσω τὰ ἐπι- χειρήµατα τῆς ᾿Επιτροπῆς ἆᾱ- ναπτύξεως διὰ τὸ ὅτι ὁ Κα: λοπαναγιώτης εἶναι ἄμφ βο- λον ἄν εἶναι δυνατὲν νὰ ἆᾱ- καπτυχθῃ ὥς «λουτρόπολις», Λυποῦμαι διότι δὲν εἶχα τὴν εὐκαιρίαν τὰ µελειήσω τὴν ἔκθεσιν αὐτήν. ᾽Απὸ ὅ,τι ἐδη- µοσιεύθη εἰς τὸν ἐγχώριον τόπον ἀντιλαμβάνομαι ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ ἀμφισβητεῖ τὸ γε- γονὲς ὅτι ὁ Καλοπαναγιώτης δύναται νὰ ἀναπτυχθῇ εἰς λουτρόπολιν χωρὶς νὰ παρα: θέτῃ ἐπιχειρήματα. Διὰ τοῦ- το δὲν πρὀκειται νὰ ἄρθρο: γραφήσω διὰ τὸ ζήτημα τοῦ- το. ᾽Αλλ᾽ εὐκαιρίας τυχούσης σᾶς λέγω ὅτι ἡ, γνώμη μου διὰ τὸν Καλοπαναγιώτην εἷ- ναι διαφορετικἡ ἀπ᾿ ἐκεινηι τῆς Ἐπιτροπ΄ς καὶ νομίζω ὅ' τι ἡ ἰδικὴ µου εἶναι πλησιέ- στερον πρὸς τὴν πραγµατι- κότητα. Μάλιοτα ἐγὼ δὲν βλέπω τὶ εἶναι ἐκεῖνο ποὺ λείπει ἀπὸ τὸν Καλοπανανιώτην-- ἑκτὸς ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον καὶ τὴν καλὴν θέλησιν- ὥστε νὰ μὴ μπορεῖ νὰ ἀναπιυχθῇ εἰς λευτρόπολιν. Τὰ ἱαμοτικὰ νερὰ του καὶ τὰ πόσιµα εἶναι ἀἄναμφιοβη- τήτως θαυμάσια. Μέχρι σή: μερον Χιλιάδες κόσμου ἔκα- μαν χρῆσιν αὐτῶν μὲ ἄποτε- λέσμαια ἵκα οποιητικώτατα, (Αγγλικὴ Ἑταιρεία ἐζήτησε προνόµιον µποτιλιαρίσµατος διὰ τὸ ἐξωτερικὸν τοῦ ποσί µου νεροῦ του). Τὸ χωριὸν εἶναι ὀρειιὸν, εἰς τοὺς πρό- ποδας τοῦ Τροόδους καὶ ἔχει σταθερὸν καὶ ἕξηρὸν κλῖμα καταλληλότατον ὄχι µόνον διὰ τοὺς λουοµένους, ἀλλὰ καὶ δι’ ὅλους τοὺς παραθερι- στάς. Ἐπειδὴ ἐξ’ ἄλλου δὲν εὑρίσκεται εἰς πολὺ µεγάλον ὕψος (2500 πόδια) εἶναι τό- πος κατάλληλος δι’ ἐξοχήν καὶ δι ὅσους ἔχουν πίεσιν. ἜἜπειτα εὑρίσκεται εἰς ἀπό- στασιν 45 µόνον μιλίων ἀπὸ τὴν Λευκώσίαν καὶ πλησίον τῶν σπουδαιοτέρων ἐξοχῶν µας καὶ ἔχει καθημερινὴν συγκοινωνίαν μὲ ὅλας τὰς πὀό- λεις. Ἐάν δὲ εἶναι ἀληθὲς ὅτι ὅλα τὰ χωρία τῆς Μαραθά- σης θὰ διαμαρτυρηθοῦν διὰ τὴν εἰσήγησιν αὐτὴν τῆς Ἐ- πιιροπῆς ἔχουν δίκαιον διότι πραγματικῶς παραβλάπτον- ται τὰ συμφέροντα ὅλων. Ἐξ ἄλλου τὸ παράδειγµα τῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν Ρόδον καὶ ἄν πρόκειται ἀκόμα νὰ λη: φθῇ ὡς δεδοµένον καὶ προ: ηγούμενον πάλιν δὲν ἔχει τὴν θέσιν του, διότι ὁ Καλοπαν, ἔχει πλησίον του τὰ ξενοδο χεῖα τοῦ Πεδουλᾶ καὶ τοῦ Προδρόμου. Ἐξ ἄλλου ὅμως τὸ παράδειγµα αὐτὸ εἶναι µοναδικόν, διότι, ἐξ ὅσωι γνωρίζοµεν, εἰς τάς λουτρο: πόλεις ὑπάρχουν πρώτης τά ξεως ξενοδοχεῖα διὰ τοὺς λουοµένους καὶ δὲν γίνεται, ὀἀνάγκη νὰ πηγαίνουν οἱ ξέ- νοι εἰς διάφορον τόπον νὰ λούώνται, ἐκείνου εἰς τὸ ὁ- ποῖον μένουν, Πολλὲς φορὲς μάλιστα παίριουν τὸ μπάνιο τους ἐντὸς τοῦ ξενοδοχείου τῶν. Ἡ ἔπιροπὴ μελετῶσα τὰ δεδοµένα τῆς ἀναπτύξεως της Κύπρου, πολὺ δικαίως ἐσκέφθη τὴν ἵδρυσιν λουτρο- -υ---..- --- τικώτατα. Οἱ ἀξιωματικοὶ τοῦ Ε44Σ, ἐπιλέγει ὅ ἔνδο- ξος ἤἥρως τῆς ᾿Εὐν. ᾽Αντιοτά- σεως, γνωρίζουν διατί ἑἐξω- ρίσθησαν». Καὶ ᾗ στάσις των ἀποτελεῖ γέαν ὀπηρεσίαν πρὸς τὸν «Ελληνικὸν Ίαόν, Έγκλημα μαθητοῦ -- μαδητὴς 4. ὀΌρος ἐν Ῥήναις εἶναι υἱὸς δικαστι- κοῦ, τὸν ὅποῖον εἶχαν τουφε- Κίσει οἱ [ εριανοί. Ίὴν ὅδην λοιπὸν ᾿Ὀκτωβοίου ὁ μεῖραξ ἐφώναξε παγηγυρίξων : «]κά- τω ὅ Φασισμός {! Ζήτω ἡ ᾿Ελευδερία !» Αὐτὸ ἐφώναξον καὶ ὅλοι οἳ πολεμισταὶ τῆς [Πίνδου, ᾽Αλλὰ σήμερον ἧ« Δομιμότις» 3 πα 5 / ἐν Ελλάδι εἶναι αὐταποδεί- Ἀτως μὲ τὰ ἔργα της ὑπὲρ τοῦ «Φασισμοῦ» καὶ ματὰ τῆς ᾿Ελευδερίας-. ιότι συν- έλαβε τὸν μαθητνὴν καὶ τὸν παρέπειτρεν εἷς δίκην. [καὶ τὸ μὲν «ικαστήριον τὸν ἠδώ- ὠσε. Τὸ σχολεῖόν του τόν ἀπέβαλε | 4ὲν ἔπρεπε νὰ εἶναι κατὰ τοῦ Φασισμοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς Ελευθερίας |... ο ὅμως πογευματιτὴ Ἓφημορς [- Κοινονικη Ζοη | «Ὑπόσχεσις γάμου Ὁ κ. Ἀοῖστος Κυριάκου ἐκ ευ. κὠσίας καὶ ᾗ δὶς Εἱρήνη Παβς λιώτου . Λαξμακλίου ἔδωσαν ἆ. µοιβαίαν ὑπόσχεσιν γάμου, ᾿ Αροραβῶνες Ὁ κ. Εὐγένιος διγαηλίδης, παρα}γελιοδόχος καὶ ἢ ὁις Θεανὸ 1. Λιομίτση ἐτέλεσαν Ἱ τοὺς ἀφρα- βῶνάς των. Διάλυσις ἀρραβώνων, Ὁ κ. ᾽Ανιώνης Ὀμήρου ἐς «εμεσοῦ καθιστᾷ γνωστὸν δει ὁ ἀρθαβών αὐτοῦ, μετὰ τῆς Ἀίτοας Παναγιώτου διελύθή κατόπιν ἆπο. φάσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δικα. στηρίου. ᾿Επισκέψεις Ἡ κ, Αὐγὴ Ναπολ, Σαρρῇ δὰ δεχὺῇ ἐπισκέψεις αὔριον Τοίτην ἔορτὴν τοῦ ἆγ. Στυλιανοῦ. Ἰ ᾿ Αναχωρήσεις ᾿ἀνεχώρησεν ἀεροπορικῶς ἐπι. στρέφων εἲς ᾽Αγγλίαν ὁ κα, οι. στος Πλάτων, η «Ὑπὲρ τῶν ἀπόρων 4 μαθητῶν --- Ἡ ἐπιτροπεία τοῦ σχαλικοῦ ταῖ- µείου τοῦ [αγκυπρίου Γυμνασίου ἀπευθύνει ὑερμὴν ἔκκλησιν πρὸς πάντα τὰ ἱδρύματα καὶ τοὺς ποῄ(. τας ὅιως ἐνισχύσωσι τὸ ταμεῖον τῶν ἀπόρων μαθητῶν ἕνα δυνηθῇ τοῦτο νὰ ἀντεπεξέλθῃ εἰς τὰς αὖξα- νοµένας ἀνάγκας του. «“ βοήδεια, ἀναφέρει, εἰς τοὺς ἀπόρους μαθητὰς καὶ µαθητρίας εἶναι ὄχι µόνον µέτρον Φιλανθρω- πίας ἐπιβεβλημένον, ἀλλὰ καὶ ἆπα- θαίτητον πρὸς παροχὴν τῆς µορφώ. σεως εἰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἄλίως δὲν δά ἠδύναντο, ὥς ἐκ τῆς ἀπο. ρίας των, νὰ τύχωσι ταύτης», Φυνδρομαὶ δύνανται νὰ ἀποστέλ- λώνται εἷς τὸν κ. Ὢρ. Σπυριδάκι διὰ τὸ τμῆμα ἀρρένων καὶ καν ᾗ, Σαμάρα διὰ τὸ τμῆμα θηλέων. ο” οὐ θ..0 φοαῷ ῥυσως ϕυπα ῥρ.ῇ ῥύος φας πόλεως. Ἐφ' ὅσον ὅμως μέ: Χρι σήµερον ἐνδεδειγμένη λουτρόπολις εἶναι ὁ Καλο- παναγιώτης, διαιὶ γὰ στραφῇ ἀλλοῦ ΒΝομίζοµεν ὅτι εἶναι καλύτερον νὰ διορθώσωμεν κάτι ὑπάρχον παρὰ νὰ δηµι- ουργήσωμεν κάτι τνέον ἀπὸ τὴν ἀρχήν. Ἐὰν ὑπῆρχε κα- λύτερος τόπος, συγκεντρώνων περισσότερα προσόντα, αὗτο- 4 µάτως ὁ Καλοπαναγιώτης θὰ κατεδικάζετο. ᾽Αλλὰ πῳ- εἶναι αὐτὸς ὁ τόπος . Εΐναι γεγονὸς ὅτι ὁ Καλο- παναγιώτης ὡς ἐξοχὴ καθυ- στερεῖ. Οἱ κάτοικοι ὅμως σή- µερον εἶναι πρόθυμοι μὲ τὴν βεήθειαν τῆς Κυβερνήσεως νὰ πράξουν πᾶν ὅτι ἐνδεί Κνυται διὰ νὰ κάµουν τὸ χω: ριό τους µίαν σύγχρονον λου- τρόπολιν. Ἡ ἑταιρεία Ἰαματι” κὠν Ὑδάτων ἐργάζεται ἤδη ἐπ᾽ αὐτῆς τῆς βάσεως καὶ ἐντὸς τοῦ ἔτους πρόκειται γὰ ἱδρύσῃ λουτῆρας εὐρώπα” ἴκοὺς, ὁπότε θὰ ἐπακολουθή- σῃ καὶ ἡ οἰκοδόμησις οἰκιῶν καταλλήλων καὶ ξενοδοχείου. Χρειάζονται δρόμοι, νερὸν καὶ ἠλεκτροφωτισμός. Ἡ δν ρ.τικἠ ἀρχὴ ἐζήτησε τὴν βο ήθειαν τῆς Κυβεριήσεως διά νὰ ἐφοδιάσῃη τὸ χωριὸ μ᾿ αὖὐ- τὰ ὅλα, ἀλλὰ φαίνεται ὅτι δὲν τὴν εὃρε πρόθυµον, Ἐν τέλει δὲν νομίζω ὅτι εἰς τὴν προκειµένην περίπιώ: σιν ἡ Νυβέρνησις θὰ ἀκο- λουθήαη τὰς εἰσηγήσεις τῆς Ἐπιτροπῆς, ποραγκωνίζου΄ σα οὕτω τὰ συμφέροντα ὁλοκλήρου περιοχῆς καὶ συν: αγωνιζοµένη ἕνα χωρὶὸ τοῦ ὁποίου ὁ κυριώτερος ρος ζωῆς εἶναι τὰ ἱαμανον ο | νερά του, ἀλλά θά στρέψῃ εὐνοϊκῶς τὴν προσοχήν της πρὲς ἀνάπτυξιν τῆς ἤδη γνὼ στῆς λουτροπόλεως τῆς Κύ πρου, . Μετά τιµῆς Μιχ. Μίτας ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ᾿Επιτηδευματικὸς φόρος Τὸ Δημοτικὸν Συμβούλον δὲν δέχεται πλέον ἐνστάσεις διά τὸν ἐπιτηδευματικὸν Φ0: ϱο», εἰδοποιοῦνται δὲ πάντες οἳ καὺυστεροῦντες ὅπως μὲ’ χοι τῆς Ίδης Δεκεμβρίου, 1944, πληρώσουν τὸν φόρο» των, πρὸς ἀποφυγὴν τῶν ουγεπειῶν τοῦ Νόμου. Κ. Μιχαηλίδης 4ήἠμαρχεύώ» “Ἱευκωσία τῇ 95.11.1946 µὐμυρρμ---- Πρὸς πώλησιν ία κρεβατοκάμαρα ἤτοι καριόλα διπλῆ, ἑρμάρι, τουα:.. ἠέττα καὶ κομοτίνο ὅλα ἀπὸ. καρυδιά. ᾿Επίσης µία καριό-- λα μονὴ ἀπὸ καρυδιὰ καθὼέ' καὶ καριολοῦ μὲ κάγκελα. Ὅλα ἐντε]ῶς καινούρ)ιᾶ. Πληροφορίαι: Μάρθαν Ν. νύλλα Άγ. Τριάδος ὃ Ἰ Τεύκρου 2 4 Βαρώσια,

Title Subject Page
Ο Καλοπαναγιώτης ως λουτρόπολις 2p
Κύπρος!.. Ένωσις! Κυπριακό 2p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1p
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ 1p
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ 1p
ΠΑΡΑΜΟΝΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΜΑΡΟΚΟΥ 1p
ΤΑ ΣΟΒΙΕΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΑΠΕΣΥΡΘΗΣΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣ ΕΚ ΤΗΣ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ 1p
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΚ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΗΡΑΚΩΡΥΧΩΝ 1p
ΑΙΜΑΤΗΡΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ-ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ 1p
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ 1p
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΜΑΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΓΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΝΑΜΙΤΩΝ 1p
ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΓΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 1p
ΕΚΡΥΘΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΠΕΡΣΙΑΝ 1p
ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ 1p
ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΟΠΩΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗ ΑΜΕΣΩΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 1p