Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-26

ΟΜΙΛΟΥΝ ΕΞΕΧΟΝΤΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΙΡΑΤΗΓΟΙ ΠΙΡΙΙΚΙ, ΠΤΡΜΤΙΙ Κἱ 11Σ1 Συνέντευξις μὲ τοὺς στρατηγούς: Ὄθω- ναιουν, Κωτούλαν καὶ Μάντακαν -- Αἱ ἀπόψεις τοῦ στρατηγοῦ Μερεντίνη ΑΘΗΜΝΑΙ 22 Μοεμβρίου. {Τὸ στρατιωτικὸ εἶναι ἕνα ἁπὸ τὰ σοβαρώτερα προ- βλήματα ποὺ ἀπασχολοῦν σήµερα τὸν Ἑλληνικὸ λαὸ. Ο λαὸς αὐτὸς ποὺ πάλαι- Ψε ἕἔνοπλα στὰ βουνά, στὶς πόλεις, στὰ ἐξωτερι: κἁ μέτωπα, μὲ τόσο πά- θος γιὰ τὴ λευτεριά του, εἶχε πιστέψει ὅτι ἡ ἐλεύ- θερη μεταπολεμικἡ Ελλά- δα θὰ ἀποκτοῦσε ἕνα ἰσχυ- ρό, πραγματικἀ ἐθνικὸν στρατὸ καὶ σήµερα βλέπει μὲ ἀγωνία τὸν στρατὸ τῆς Ἑλλάδος νἁ µεταβάλλε- ται σὲ ὄργανο σφαγῆς τοῦ λαοῦ καὶ νἁἀ παρουσιάζει, σὰν συνέπεια, ὅλα τὰ συµ πτώματα μιᾶς φοβερῆς καὶ ἀσυγκράτητης ἀποσύνθε: σης. Τὸ Σκρᾶ, μὲ τραγικὴ διαύγεια φωτίζει καὶ σωμµ- βολίζει τὴν κατάσταση..., Καὶ ὅλοι ξέρουμε, νοιώ: θουµε ποιοὶ εἶναι οἱ πρα- γματικοὶ ὑπαίτιοι. Τὰ ἀγωνιώδηκαὶ βασα- νιστικὰἁ ἐρωτήματα, πιέ- ζουν σἀν ἐφιάλτης ὅλες τὶς φυχὲς αὐτὲς τὶς κρίσι- µες µέρες: Τί συμβαίνει μὲ τὸ στρατό µας Ποῦ θὰ καταλήξει ἡ «ἐπέμβα- σίς του πρὸς ἀποκατάστα: σιν τῆς τάξεως» Εἶναι ἀ- ποστολὴἡ «ἐθνικοῦ στρα- τοῦ» ἡ χρησιµοποίησή του ἐναντίον τῶν ἐνόπλων δι- ὠκομένων πολιτῶν, δηλα- δἠἡ--γιἀ νὰ μεταχειρισθοῦ- µε διπλωματικἡ ἔκφραση--- ὁ ὑποβιβασμός του στὸ ρόλο τοῦ χὠροφύλακα Καὶ τί μποροῦν νὰ ἐλπί- ζουν αὐτοὶ ποὺ τὸν χρη- σιμοποιοῦν στὸν ρόλο τοῦ: το Μὰ ἄς ἀφήσουμε νὰ μιλήσουν οἱ ἁρμόδιοι : Οἱ στρατηγοί µας. Στὴν ἐρώτηση «ἄν ὁ στρατὸς ξεφεύγει ἔτσι ἆἁ- πὸ τὸν προορισμό του», ὁ ἀντιστράτηγος Κωτού:- λας, παλαίμαχος στρατι- ὠτικὸς, μὲ τὸ γνωστὸ κῦ- ρος καὶ τὴν γνώστὴ δρά- ση, δίνει μὲ τὴν συνηθι- σµένη του μετριοπάθεια καὶ μὲ ψύχραιμη ἠρεμία τὴν ἀπάντηση : ὤ-- Ατυχῶς, ὁ στρατός µας ἔχει μιὰ παληὰ κλη: ρονοµία ἀπὸ μιά διάταξη βασική τοὐκανονισμοῦ του ποὺ λέγει ὅτι εἶναι προ- ὠωρισμένος ἀκόμη καὶ διὰ τὴν ὑπεράσπισιν τῆς πα- τρίδος ἀπὸ τῶν ἔσωτερι- κῶν ἐχθρῶν της». Ἔτσι τυπικὰ δὲν παρεκλίνει ἀπὸ τόν προορισμό του. Ὅμως οὐσιαστικὰ ἀναλαμβάνει τὸ ἔργον τῆς Χωώροφυλα: κῆς, ἁρμοδίας γιὰ τὴν ἐμ- πέδωση τῆς τάξεως, ἀπο- μακρύνεται ἀπὸ τὴν ἐκ- παἰδευσή του, τὴν τόσο ἆ: παραίτητη καὶ πολύτιμη γιὰ τὴν μαχητικὴ κατὰ ἐ- ξωτερικῶν ἐχθρῶν προπα- ρασκευή του καὶ δηµιουρ- γεῖ ἄθελά του καὶ ἁπὸ ἔκτροπα ὁπλιτῶν του ἴσως σοβαρὲς ἐναντίον του δυσ- αρέσκειες τοῦ λαοῦ ἐκεί- νου ποὺ βρίσκεται ἀνάμε- σα ἀνταρτῶν καὶ στρατοῦ. Θὰ ἤθελε ὁ λαὸς νὰ ἔβλε- πε τὸν στρατό του στὸ εἰρηνικό του ἔργο καὶ ἕ- τοιµο νὰ ὑπερασπισθεῖ ψυχικἀ καὶ ὑλικὰ τὸ πά- τριο ἔδαφος, ὅταν τυχὸν τοῦτο θὰ ἐκινδύνευε ἀπὸ ἐξωτερικὸ ἐχθρό. -θκ. ΜΑΝΤΑΚΑΣ Ὁ στρατηγὸς Ἐμμ. Μάντακας, ἀπὸ τοὺς πρω: τεργάτες καὶ ἡγέτες τοῦ ἐνόπλου ἐθνικοαπελευθε- ρώτικοῦ κινήµατος-- ποὺ µόνο γιατὶ βρίσκεται τώ: ρα σὲ ἀποστρατεία, δὲν ἔχει σταλεῖ σὲ ἐξορία μέ τούς ἄλλους στρατηγοὺς τῆς ἀντίστασης -- εἶναι κα- τηγορηµατικώτερος: --Ἡ Χχρησίµοποίηση τοῦ ἐθνικοῦ στρατοῦ--λέγει-- ὑπὸ τῶν ἑκάστοτε κυβερ- νήσεών κατὰ τοῦ ἰδίου τοῦ λαοῦ, ἤ καὶ µέρος ἔστω αὐτοῦ, εἶναι ἐξαιρετικὰ ἐ- πικίνδυνο ζήτημα, καὶ δύ- ναται νὰ ἔχει ὀδυνηρὲς συνέπειες καὶ γιὰ τὸν στρατὸ καὶ γιὰ τὴν χώρα. «Δὲν πρέπει νὰ χρησι- μοποιεῖται ἔτσι--συνεχί- ζει ὁ στρατηγὸς Μάντα- κας--παρὰ ὡς ἔσχατον μέσον καὶ µόνον ὅταν ἐ- ξαντληθοῦν ὅλα τὰ ἄλλα µέσα καὶ πάλι ὑπὸ μίαν ἀναντικατάστατη προῦπό: θεση: Ότι ἡ κυβέρνηση στηρίζεται σὲ ὅλα ἀνεξαι- ρέτως τὰ πολιτικἁ κόμ- µατα τῆς χώρας». --0 κ. 0θΘΩΝΛΙΟΣ Καὶ ὁ στρατηγὸς Αλέ- ἔανδρος ᾿Οθώναῖος, «ὁ πρῶτος στρατηγὸς τῆς Ἑλλάδος», δηλώνει στακτα: --Πιστεύω ὅτι ἡ ἆχρησι- µοποίηση τοῦ στρατοῦ διὰ πολιτικοὺς σκοποὺς εἰς εὐρείας ἐκτάσεως πολεμµι- κἁς ἐπιχειρήσεις, ἐξυπη- ρετούσας ὡρισμένην πολι- τικὴν µερίδα, εἶναι βαρύ: τατο σφάλμα. Διότι ὁ στρατὸς τότε μὸνον ἔχει ἰσχὺν καὶ τότε µόνον εἲ ναι χρήσιμος εἰς τὸ ἔθνος του, ὅταν ἀντλεῖ τὴν ἰ σχὺν του ἐκ τοῦ κύρους καὶ τῆς ἐμπιστοσύνης ὁ- λοκλήρου τοῦ ἔθνους καὶ οὐχὶ μιᾶς µερίδος. Ἡ κυβέρνηση, ἀλλοιῶς θέλησε καὶ τόλ- µησε νὰ χρησιμοποιήσει τὸν στρατὸ στὸν ρόλο τοῦ χωροφύλακα. Τὶ ἐλπίζει μὲ τὸ ἀπεγνωσμένο καὶ σπασμωδικὸ αὐτὸ μέτρο Μπορεῖ μὲ στρατιωτικὰ µέσα--μὲ τὴν χρήση τῆς βίας--νὰ ἐπιβάλει' τὴν «τάξη», διαλύοντας τοὺς ἀντάρτες Ἠ εἶναι ἆπα- ραίτητο, γιὰ νὰ ξανάρθει ἡ ὁμαλότητα καὶ ἡ πραγ- µατικὴ τάξη στὴν Ἑλλά- δα, νὰ γίνει οὐσιαστικὸς πολιτικὸς κατευνασµός Ὑποβάλαμε αὐτὰ τὰ ἐρωτήματα στὀν στρατηγὸ καὶ πρώην ὑπουργὸ τῶν Στρατιωτικῶν κ. Α. Μπε- ρεντίνη. ' Οκ. Μπερεντίτης δὲν θέλησε νὰ μᾶς δώσει συνέντευξη. ᾽Αλλὰ στὸ «Βῆμα» τοῦ Σαββάτου δη: μοσιεύει ἄρθρο του μὲ τὸν χαρακτηριστικὸ τίτλο «δια- τὶ ἐσημειώθη ἀποτυχία--- στρατὸς καὶ συμμορίαι», στὸ ὁποῖο ἀπαντᾶ καὶ στά ἐρωτήματά µας. ἘΕξηγώντας τὴν ἀποτυ χία τοῦ στρατοῦ στὴν δί- ωξη τῶν ἀνταρτῶν, ὁ στρατηγὸς Μερεντίτης το: νίζει: «Οἱ στρατιῶται διεξά- γουν ἀγῶνα στερούμενον ἐθνικοῦ ἐλατηρίου καὶ τὸν ὁποῖον δὲν εἶχον ὑπ ὄψιν των ὅταν κατετάσσοντο δι’ ἐκπλήρωσιν τῆς θητείας των, θεωρεῖται δὲ οὗτος ἀπὸ αὐτοὺς καὶ τὰ στελέ- χη ὡς ξένος πρὸς τὸν προορισμὸν τοῦ στρατοῦ.. Βαρυτάτη εἶναι ἡ εὐθύνη τῶν ᾽Ανώτάτων Διοικήσε- ων τοῦ στρατεύματος ἐὰν τυχὸν παρεγνώρισαν τὴν δυσχέρειαν τοῦ ἔργου καὶ παρέλειψαν νὰ κατατοπί- σουν ἐγκαίρως τὴν κυβέρ- νησιν ἐπὶ τούτου καὶ τῶν δυνατοτήτων τοῦ στρατοῦ ὑπὸ τὴν σηµερινήν του συγκρότησιν..,» Ὁ στρατηγὸς ᾿Οθωώωναῖί- ος, ἀπαντᾷ στὸ σημεῖο ἁδί- ἔτσι ἤ πλην ΘΕΟΣ ΤΝΠΟΝ αὐτὸ κατηγορηματικὰ καὶ ἀποκαλυπτικά : --Μὲ ἐρωτᾶτε ἄν εἷ- ναι δυνατὸν ὁ στρατὸς νἁ «ἐπιβάλλῃ τὴν τάξη» δη: λαδὴ νὰ διαλύσει τοὺς ἀντάρτες. Τὸ ζήτημα δὲν εἶναι καθαρῶς στρατιώτι- κόν. Εἶναι συνυφασμµένον μὲ τὸ ὃλον πολιτικὸ πρό- βληµα. 'Ο ἁἀνταρτοπόλε- µος, αὐτὸς καθ᾽ ἑαυτόν, εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντιµε: τωπισθεῖ καὶ νὰ ἐκμηδενι- σθεῖ ἀπὸ τὸν ὀργανῶώμέ- νον τακτικὸὀν στρατόν.΄Αλ- λὰ ὑπὸ ὁρισµένας προῦ- ποθέσεις : 'Ὑποθέσατε ὅτι κατόπιν ἐλευθέρων ἐκλο- γῶν σχηματίζεται δηµο- κρατικὴ κυβέρνησις ἔκπρο- σωποῦσα πράγματι τὴν θέλησιν τοῦ λαοῦ. Καὶ ὁἌ- ποθέσατε ὅτι ὁρισμένη µε: ρίς, εἰς πεῖσμα τῆς λαϊκῆς θελήσεως, ἀποφασίζει νὰ ὀργανώσει ἀνταρτοπόλε- μον. Ας εἰποῦμε ὅτι τοῦτο θὰ κάμει τότε ὁ Ζέρβας. Εἶναι αὐτονόητον ὅτι οἱ ἀντάρτες αὐτοὶ θὰ συν: τριβοῦν ἀπὸ τὴν κρατικὴν δύναμιν συντόμως. Σήμε: ρον ὅμως συμβαίνει τὸ ἀντίθετον---τὸ κράτος εἷ- ναι ἀνίκανον νὰ συντρίψει τοὺς ἀντάρτες διότι ὁ ἀν- ταρτοπόλεμος στηρίζεται εἰς τὸν λαόν. Είναι µία ἀπόφυσις τοῦ ὅλου ἀγᾶ- νος τοῦ λαοῦ, ὁ ὁποῖος διεξάγεται καθ᾽ ὅλην τὴν χώραν καὶ δι΄ ὅλων τῶν μορφῶν, χωρὶς μὲ τοῦτο νὰ θέλω νὰ εἰπῶ ὅτι ὁὃ- πάρχει σύνδεσις καὶ πολι- τικὴ διεύθυνσις τοῦ άνταρ: τοπολέμου. Συνεπῶς νοµί- ζω ὅτι οὐδέποτε διὰ βιαί- ὧν µέτρων εἶναι δυνατὸν νὰ καταπολεμηθεῖι. Θὰ παύσει µόνον διὰ γενικῶν πολιτικῶν µέτρων: Διάλυ- σιν τῆς Βουλῆς, κυβέρνη- σιν κανευνασμοῦ, κλπ. τὰ ἑποῖα θὰ ἔχουν σκοπόν νὰ ἀποκαταστήσουν τὴν τάξιν διὰ νὰ παύσει ὁ ἆ- γών». Ὁ στρατηγὸς ᾿Οθωναῖ- ος ἔβαλε πραγματικἁἀ τὸ ζήτημα στὴν ὀρθὴ τὴν πο: λιτικἡ θέση του. Θὰ θελή- σει ἡ κυβέρνηση νὰ τό ἀντιληφθεῖ ἔγκαιρα: ”Η θὰ συνεχίσει τὸ μάταιο ἔργο τῆς σφαγῆς 'Η ὑπό- µνηση τοῦ Καπιτωλίου καὶ τῆς Ταρπηΐας Πέτρας δὲν θὰ ἦταν ἴσως ἄσκοπη... Σ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Δυνάμει τοῦ ἄρθρου 23 τοῦ περὶ ἀκινήτου περιου- σίας (Διακατοχῆς, ἐγγρα- φῆς καὶ ἐκτιμήσεως) νόµου τοῦ 1945. ᾿Αριθμὸς Δπηλώ- σεως ». 4597]1946 Ενωστοποιεῖται διὰ τοῦ πα- ῥόντος ὅτι Ἡ κ. Μερέπη Β. Κωνσταντιωίδου ἐξ Αγίου Δο- µετίου ἔκαμε δῄλωσιν ὑπ ἆᾱ- ριθμὸν 9. 465Τ]1946 ἐνώπιον τοῦ Κτηματολογίου Λευκω- σίας ὃτι συνεφώνησε νὰ πω- λήσῃ τὸ συμφέρον της ἐκ τοῦ κάτωθι περιγραφοµένου ατή- µατος εἲς τὲν κ. Ἠλίαν Κυ- ριάκου Λούγκρου ἐξ ᾽Αχαχίου ἀντὶ τοῦ ποσοῦ 3 [--0--θ. Πᾶν πρόσωπον δικαιούµενον ῥυνάμει τοῦ ἄρθρου 35 τοῦ ρηθέντος νόµου, νὰ ἀγοράσηῃ τὸ ἐν λόγῳ συμφέρον, πρέπει νὰ καταθέσῃ εἷς τὸ Κτήματο λογικὸν Πραφεῖον Λευκωσίας Ί ΑΒΒΑΤΗ Ττοδβσςο σο., Ι:ΤΌ., ᾿᾽Αδηναϊκὴ χρονογραφία . Βουλευτικὰά --Εἶπον καὶ ἐγὼ, μᾶς εἶπε ὁ Κλεέβουλος, νὰ μεταβῶ µίαν νύκτα εἰς τὴν Βουλήν. Προηγουμένως µετέβην εἰς µίαν ᾿Ασφαλιστικὴν 'Ἑταιρεί- αν καὶ εἶπον εἰς τοὺς ἅρμο: δίους: --“Παρακαλῶ ὑμᾶς, μὲ ἆᾱ- σφαλίζετε --Διατί μὲ ἡ- (ο ρώτησαν οἱ ᾱ- Ὁ- Ὁ σφσλιστεῖς ---Διότι πρό: κειται νὰ µετα- βῶ εἰς τὴν Βου- λὴν καὶ δυνατὸν νὰ φάγω κανένα βουλευτέα κατα- κεφάλως ἡἤ καὶ γ᾿ ἀποβιώσω ἀπὸ τοὺς γέλωτας. Ανθρώποι κεἴ- μεθα |... »Οἱ ἀσφαλιστεῖς δὲν ἐδέ- χθησαν νὰ μὲ ἀσφαλίσώσιν, πλὴν ἐγὼ δὲν ἐπτοήθην. Καὶ ἀνασφάλιστος µετέβην εἰς τὴν Ῥουλήν-- τοὺς τολμηρεὺς ἡ τύχη βοηθεῖ- καὶ πραγµατι- κῶς εὑρέθην εἰς τὸ ἀποκορύ- φωώμα τοῦ βουλευτικοῦ µεγα- λείου! Ὢ, τί το ἐκεῖνοί Νά τὸ εἴπω κυκεῶνα ᾿ὲστὶ ἐλά- χιστον. Βὰ τὸ εἴπω πανδαι- µόνιον Ἐστὶ ὀλίγον. Βὰ τὸ εἴπω ὁὀδυρμὸν καὶ τριγμὲν τῶν ὁδόντων Αὐτὸ κάτι λέ- γει. Δὲν ἔβλεπον τίποτε ἄν- λο ἀπὸ Ὑγρόνθους ἀνυψωμέ- νους, Χαίτας ἀνεμιζούσας, ὀφθαλμοὺς λάµποντας καὶ γλώσσας ἐξερχομένας δύο πήχεις --Διατὶ ἡ τοσαύτη ἀταξία ἐρωτῶ τὸν παρατυχόντα χώ- ροφυλακέα. --Διότι συζητοῦν διὰ τὴν... τάξιν, μοῦ ἀπαντεῖ σοβαρῶς καὶ ἀνυστεροβούλως ὁ χώρο- Φφυλακεύς. ΣΛιέπραξε Χιοῦμορ. ᾽Αλλά μὴν τὸν κατηγορεῖτε, καθὀ- σον ἐστὶ ἀι ύποπτος τούτου! ᾿Ἐπακολούθως ἔρχεται πρὸς συζήτησιν ἡ ὑπόθεσις Ρεϊζίνη --Ας τὴν ἀναβάλωμεν, δι- ότι, δὲν ἔχουσιν κατατεθεῖ ἅπαντα τὰ στοιχεῖα, λέγει Παπανδρεὺς ὁ ἘἙλισσόμενος --Ἔχουν κατατεθεῖ ὅλα, ἀπαντεῖ Γονατέας ὁ ᾿Ανοικο- δοµητικός. »µαὶ ὁ Παπανδρεὺς, σκύ- βων εἰς τὸ οὓς τοῦ Γονατέως, τοῦ λέγει: -Πρέπει νὰ κατατεθεῖ καὶ τὸ τὶ ποσὀν.. ἐτσ'μβήθη κα- ταλλήλως καὶ ἀκροθιγῶς διό τὴν χορήγησιν τοῦ διαβατη: ρίου. ᾽Απ᾿ αὐτὸ θὰ κρίνωµεν. --ΤῬί θὰ κρίνετε --Αν τὸ ποσὸν ἐστὶ σοβα- ρόν, θὰ σᾶς .. συγχωρήσωμµεν. Διότι ἕν καὶ µόνον μᾶς ἄνη- συχεῖ: Μήπως ὁ Κινέζος σᾶς ἔπιασε κορόῖδα, ὁπότε θὰ κλονισθεῖ τὸ. . «ἐθνικὸν» γό- ητρον τῆς ἐγχωρίου ἁτσιδω- σύνης. Μ᾿ ἐννοεῖς, Στυλιανεῦ ΣΚαὶ τὸ γλέντι ἐσυνεχίσθη μέχρι πρωῖας... Η ΠΕΝΜΝΑ ᾽Δημοσίευσις πωλήσεως τὸ ρηθὲν τίμημα πωλήσεως ἁμοῦ μετὰ τοῦ δικαιώματος ἐγγραφῆς ἐντὸς τριάκοντα ἡ: μερῶν ἀπὸ τῆς παρούσης γνω- στοποιῄσεως, Περιγραφὴ κτήµατος: Αρ. ἐγγρ. τ08ὸ ἡμερ. 2ὔ 9. 198ὲ τοποθεσία «Φτανὰ τοῦ Πόρ- κου», χωρίον ᾽Ακάκι, 1 ἐλαι- ὀδενδρον, τὸ ὅλον 5: 1--0---0. Πρὸς πώλησιν Μία κρεβατοκάμαρα ἤτοι Καριόλα διπλᾶ, ἑρμάρι, τουα- λέττα καὶ Κομιοτίνο ὅλα ἀπὸ καρυδιά. ᾿Επίσής µία καριό- λα μογὴ ἀπὸ καρυδιὰ καὺὼς καὶ καριολοῦ μὲ κάγκελα. Ὅλα ἐντελῶς καινούργια. ἨΠληροφοοσίαι: Ἰάρθαν Ν. Ἰρύλλα Αγ. Τριάδος 3 ἢ Τεύχουυ ὦ 4 Βαρώσια. Τύποις : «ΚΟΣΜΟΣ» Λευκωσία Ὑπεύθυνος : Θ. Παπαδόπουλος ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΦΕΔ ΔΟΥ ΟΟ ο)ο καδαρὸ φύλλο Βιρτζίνια ΙΟΝΡΟΝ Ἡ αρίοις τοῦ ᾿Εργατικοῦ Ἐόμματος Τὸ πρόγραµµα τῶν 170 «ἀποστατῶν» Ζητοῦν νὰ μὴ ἐμπλακῇ ἡᾗ. ᾿Αγγλία εἰς συνασπισμοὺς 4ΟΝΔΙΝΟΝ, λοεμ- βρίου.-- “ο διευδυντῆς τῆς πολιτικῆς ἐπιδεωρήσεως «Νέ- ος Πολιτικὸς» (τῆς ἄριστε- 09 αι 2 Ἂν - 5 - , ϱας του Ἐργατικοῦ πομμα- τος) καὶ βουλευτὴς κ. Κρό- σµα»ν, ὁ ὁποῖος ἀγέπτυξεν εἷς τὴν Ρουλὴν τῶν Κοινοτήτων τὴν γρωστὴν τροπολογίαν τῶν «ἀποστατῶν» Εργατικῶν βου- λευτῶν κατὰ τῆς ἐξωτεοικῆς πολιτικῆς, εἲς σήμερινὰς δη- λώσεις του, εἶπεν ὅτι δὲν ἦτο ᾗ ἔλλειψις ἐμπιστοσύνης πρὸς τὴν πυβέρνησιν ἐκεῖνο τὸ ὁ- ποῖον παρεκίνήσε τοὺς ὕπερε κατὸν ἐργατικοὺς βουλευτὰς ν᾿ ἁπόσχουν τῆς συγεδριάσε- ως τῆς Βουλῆς κατὰ τὴν πα- ρελθοῦσαν ἠευτέραν. «Ἔκαστος ἐξ ἡμῶν, συνέ- χισεν ὁ κ. Κρόσμαν, γνωρίζει ὅτι ᾗ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τοῦ πέβιν εἶναι προτικιοτέρα ᾱ- πὸ ὅτι θὰ ἕπραττε ὁ Τσέρ- ταιλ. ᾿Εὰν ὃ Ἰσέρτοιλ εὗρί- σκετο εἲς τὴν ἠἐξουσίαν, δὰ εἴχομεν νὰ ἀντιμετωπίσωμεν κατάστασιν πολέμου ἔν ἰνδί- αις καὶ Αἰγύπτῳ, ὡς καὶ ἆᾱ- γεφύρωτον χάσμα μεταξὺ ὃδυ- τικῶν καὶ ἀνατολικῶν δυγά- μεων.». «Ο κ. Κρόσµαν, λέγων πε- ραιτέρω ὅτι, ἐὰν πραγ(ιατο- ποιηδοῦν συμφωνίαι εἴσαγω- γῆς ὅπλων εἷς . Βρεττανίαν ἐξ ᾿Α μερικῆς ἄνευ ἀντιστοί- χου συμφωνίας μετὰ τῆς Ῥωσ- σίας πρὸς ἐπίτευξιν ἰσοροο- πίας, αἳ Βρετταγικαὶ Ἀΐσοι ἤθελον καταστῇ ἄμερικανικὸν ἀεροσιλανοφόρον πρὸ τῶν ἄκ- τῶν τῆς Εὐρώσης, προσέδε- σε τὰ ἑξῆς : «Ἠτο δίκαιον νὰ ἄναχαι- τισδοῦν αἱ ρωσσοικαὶ ἔπεκτα- τικαὶ τάσεις ἓν τῇ ἄνατολικῇ Εὐρώπῃ καὶ Περσίᾳ. Αλ’ ἐ- πίσης ὀφείλομεν γὰ ἄντιτα- χὺῶμεν κατὰ τοῦ ἄμερικανι: κοῦ οἶπονομικοῦ ἐωπεριαλι- σμοῦ ἓν τῇ Απω ᾽Ανατολῇ. Τὶ ἄλλο εἶναι σήμερον ἡ Ἰ- απωνία, ἄν ὄχι ἀμερικανικὴ ἀποικία » ») Αποτελεῖ καθῆκον τῆς σοσιαλιστικῆς ἩΜ. Η(εττανίας νὰ ὁμιλήσῃ χάριν τῶν Λλαῶν τοῦ κόσμου κατὰ τοῦ ἴμπερι- αλισμοῦ. «{ὲν δυάµεδα νὰ δεχδῶμεν τὴν ἁἀμερικανικὴν ἑρμηγείαν περὶ ἐλευθέρου ἔμ- πορίου, ἡ ὁποία ἐπιτρέπει ες τὴν ᾽Αμερικὴν γὰ ἐξάγή τὰ γεχά τής κεφάλαια διὰ νὰ κατακτήσῃ τὰς παγκουµεί- οὓς ἀγορὰς πρὸς ἑήκμίαν τῶν λοιπῶν χωρῶν, καὶ γὰ χρήσι- µοποιῇ τὰ δάνεια ὡς μέσον πολιτικῆς πιέσεως. »θὰ εἶμεθα ἀνίσχυροι ἐὰν συνταχθῶμεν εἴτε μὲ τὴν ᾽4- µερικήν, εἴτε μὲ τὴν Ρωσσ΄α». ᾽Αντιδθέτως, δὰ εἴμεῦα ἴσχυ- θοΐ, ἐὰν παοαμείχώωμεν ἄνε- ἑάρτητοι, συγεργαζόκεγοι μετ᾽ ἀμφοτέρων καὶ ὁμιλοῦντες χάρι» τῶν λαῶν τοῦ κόσμου, οἳ ὁποῖοι δὲν ἐπιδυμοῦν οὔτε τὴν ἀπμερικανικὴν ἐλευθερίαν τῶν ἐπιχειρήσεων, οὔτε τὸν ρωσσικὸν κομμουνισμό»». ΠΙΕΙ [9 ΠΡΝΙΝΟΝ ΣΙΛΙΗΜΚΡΙΙΙΗ ΑΜΒΟΥΡΓΟΝ 26 (Ρ.-Ὁ ἡγέτης τοῦ Γερμανικοῦ σοσι- αλδημοκρατικοῦ κόμματος δρ. Κοὺρτ Σουμάχερ εἰς χθεσινὴν αὐτοῦ ὁμιλίαν εἰς ΣβΣινφουρτ εἶπεν ὅτι τὸ κόµµα του ἄν- τιτιθεται εἰς τὴν ὑπὸ τῆς Αγ γλίας καὶ ᾽αμερικῆς πληρω- μὴν τῶν τροφίμων τῶν εἶσα- γοµένων ἐν Γερμανία. «Δώσατέ µας-- ἑτόνισε--μί- αν σταθερὰν εἰρήνην καί τὴν δυνατότητα ἐξαγωγῆς τῶν προϊόντων µας καὶ ἡμεῖς θὰ πληρώσωμεν μόνοι ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα χρειαζόµεθα νὰ μᾶς στείλετε. 'Π καταστροφὴ τοῦ γερμανικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς γερμανικῆς οἰκονομίας θὰ ἔχῃ σοβαρὸν ἀντίκτυπον εἰς τὰς ἄλλας εὐρωπαϊκὰς χώρας. Οἰαδήποτε πολιτικὴ, ἣ ὁποία δὲν θὰ ἀποτρέψῃ τὴν καταστροφὴν ταύτην εἶναι ἐσφαλμένη.» Ἀπογουματνὰ Ἔρημις | ΚοιμωνικΗ Ζοη | | Αφίξεις ᾿Αφίχδη ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ ἆε- ροπορικῶς ὁ ἐκ τῶν» διδυὑδυντῶν αι -- 5 τῆς κινηματογραφικῆ: ἐπιχθιρήσα- ως «Ζάππειον»΄κ. Ανδρέας ᾗᾖατ- τάλής, ἐξασφαλίσας σειρὰν ἐκλε- κτῶν ταινιῶν διὰ τὸν χειμερινὸν χινηματογράφον «4ουκοῦδι». --᾿αφίχδη ἐκ τοῦ εἷς Ρόδον τα- ιδίου του ὁ δημοτικὸς σύμβου- λος κ. Χο, ἸΚαλόγηοος. Πνημόσυνον ᾿Εὐεργετῶν Αὔριον Ίετάρτην, ἐπὶ τῇ. ἑορτῇ τοῦ 'ἁγίου ᾿Ιακώβου τοῦ {]έρσου, δὰ τελεσύῇ ἐν τῷ φερωνύμῳ ναἵ- δρίῳ τοῦ παλαιοῦ ᾿Όρφανοτοοφεί- ου «Πευκωσίας λειτουργία, μετὰ τὸ τέλος τῆς ὁποίας δὰ τελεσῦῇ τὸ ἑ- τήσιον μχγημιόσυνον ὑπὲρ τῶν οεὖερ- γετῶν καὶ, ὁωρητῶ» τοῦ Ελληνι- κοῦ Ορφανοτροφείου. Τὴν δείαν Λειτουργίαν δὰ τελέ- σῇ ὃ πανοσ. ᾿ἔδαρχος τῆς ᾿Αρχι- επισκοπῆς: κ. {ερώνυμος,ιὅστις καὶ δὰ προστῇ τοῦ μιήμµοσίνου, Διαλέξεις Σήμεοον εἷς τὰς ἳ µ.µ. δὰ ὅμι ᾖήσῃ εἰς τὸ οἴχημα τῶν συντεχνιῶν ἁμμοχώστου ὃ κ. [Πρόδρομος {]α- παβασιλείου μὲ θέµα: α[[αβαγωγι- κότης ἐργατῶν, παράπυνα ἐργοδθ- τῶν καὶ καθήκοντα Φυντελνιῶν», Φιλανθρωσία Η κα Ἓλλη 1. Κληρίδη συνο- δευοµένη ὑπὸ τῆς νύμφης της κας Ελένης «. Ιλήρίδου παρέθεσε προχδὲς Κυριακὴν τέῖον καὶ γλυ- κέσµατα εἷς τοὺς τροφίµους τοῦ πτωχοκοµείου «Ἀαὶ διένειµεν εἷς αὐτοὺς ἀνὰ ἕνα κουτὶ τσιγάρα. --ΤῬὴν π. Κυριακὴν ἐπεσκέφδη- σαν ἐπίσηςωτὸ πτωχοκομεῖυν)μαθή- τριαι τῆς ᾽Αμερικανικῆς ᾿4Ακαδι- µίας καὶ διεµοίρασαν εἲς τοὺς τρο- Φίµους γλυκίσµατα. “Η Ἰορῶδία τῆς σχολῆς ἐτραγούδησεν,᾽ ἐπίσης χάριν αὐτῶν διάφορα τραγούδια. ᾿Εκδρομαὶ Τὴν προσεχῆ Κυριακὴν τὰ µέλη τοῦ ᾿Εκδρομικοῦ Συνδέσμου «ευ- Χωσίας, μετὰ τῶν προσκεκληµένων των δὰ ἐκδράμουν δι αὐτοπινή- των εἲς τὴν Μονὴν Ἀρυσοστόμου, ἐκεῖδεν δὲ, διὰ προαιρετικῆς ὄσει- βασίας εἲς τὴν κοουφἠν.. «Ώουφα- βέντο», ᾿Εκκίνησις ἐκ τῆς πλατείας Μειαξᾶ τὴν δ.50 µ. µ. ἀηλώσεις συμμετοχῆς εἷς τὸν α. «Σόλωνα Στελλάκην, τηλέφωνον 2543, Ο εἴδ. γραμματεὺς - ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Δἐν] ἀνεγνώσδη- σαν τά πρακτικἁ Κὐριε Διευθυντά, Κατὰ τὴν συγκροτηθεῖσαν ἐνταῦθα τὴν προπ. Κυριακὴν συνέλευσιν τῶν μελῶν τῆς συ νεργατικῆς ἑταιρείας µεταφο- ρῶν τῆς κωμοπόλεώς µας, καθ’ ἤν ἐπρόκειτο τὰ δοθῇ ψῆφος ἐμπιστοσύνης εἰς τὴν ἐπιτροπείαν, ὁ ἀρχιεπόπτης παρέλειψε νὰ ἀναγνώσῃ τὰ πρακτικά δράσεώς της, παρ᾽ ὅλον ὅτι τοῦτο ἐπανειλημμέ- νως ἐζητήθη τόσον ὑπὸ τῆς ἐπιτροτῆς ὅσον καὶ ὑπὸ άρκε- τῶν μελῶν. «Κατόπιν τούτου ἐπροκηρύ- χθησαν νέαι ἐκλογαὶ χωρὶς οἱ παλαιοὶ ἐπίτροποι νὰ ἕεκα- θαρίσουν τὴν θέσιν των καὶ χωρὶς οἱ μέτοχοι νὰ μάθουν τὸ παραμικρὸν δι’ ἄνωμα- λίας ποὺ προέκυψαν εἰς τὴν ἑταιρείαν καὶ διὰ τὸς ὁποίας ἡ παλαιό ἐπιτροπὴ δὲν το καθόλου ὑπεύθυνες, ὡς ἐδεί- κνυον τὰ προκτικἁ δράσεώς της. Β,µίζοµεν ὅτι τοιαῦται πράξεις πρέπει νὰ ἀποφεύ- γώνται, χάριν τοῦ καλοῦ καὶ τῆς προόδου τῆς συνεργατι- κῆς κινήσεως. Μετὰ τιμῆς Γ. Παναγιώτου ᾿Ακανθοῦ 24)11)46 ΠΗΙΡΛΝΝΙΙ ΗΙ ΜΙΗΡΙΙΙ η ΜΠΝΙΝ ΤΙ ΜΗΜΙΙ ΜΕΛΒΟΥΡΒΗΗ 26 (Ρ)--Θὰ διεξαχθοῦν ἐνταῦθα κατὰ τὸν προσεχῆ μῆνα τὰ πρῶτα πει- ράματα ἐν Αὐστραλίᾳ ὑπὸ καθηνητῶν τοῦ πανεπιστημίου τῆς Μελβούρνης πρὸς διάσπα- σιν τοῦ ἀτόμου. ΛΝΕΓΡΤΗΙ ΙΡ) ΠΡΗΛΗΙΝΗ ΚΙΝ Η) ΗΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 26 (Ρ.)]--Ὁ ἆρ χηγὸς τῶν Σοβιετικῶν δυνά- µεων κατοχῆς στρατάρχης Σοκολόφσκυ ἀνεκήρυξε τὴν γερμµανικὴν διοικητικἠν ἐπι- τροπὴν τῆς Σαξωνίας ὣς ἆ- νεξάρτητον κυβέριησιν. Αἱ ἅμαξαι Ἡ συντεχνία ἁμαξάρηδων καθιστᾷ γνωστὸν πρὸς τὸ κοινὸν ὅτι δύναται νὰ ζητῇ τηλεφωνικῶς ἅμαξαυ ἐκ τοῦ τηλεφώνου 631, ἢ εἰς τὸ κατάστηµα τοῦ κ. Δημητράκη Χριστοδούλου, ὁδὸς Λιπὲρτη ἀρ. 1, ἀντικρὺ τοῦ καταστή: µατος τοῦ κ Μελικιὰγ. πο ας Αιευθυντῆς- Ιδιοκτήτης ΤΕΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΩΥΛΟΣ ηκπσ. Ἔτος ον, Αριθμ. φύλλου : 26 Τιμὴ φύλλου 1 γρόσι. --- ΓΡΑΦΕΙΟΝ : Οδὸς Λιπέρτη ἀριθμµ, 7 καὶ 8 Αριθμ. τηλεφώνου 632 Λευκώὠσία-- Κύπρου [ΠΤΙ ὑ) [ν ΚΙΝΗΣΗ ΠΗΡΝΙ Εἰδήσεις ἐξ ᾿Αθηνῶν, µεταδί- δουν ὅτι ἡ ἓν ᾿Αδήναις Κυπρι- ακὴ πρεσβεία ἐπεσκέφδη ἓν σώματι τὸν τέως σερωθυσουργὸν καὶ ἠγέτην τοῦ κόμματος τῶν φιλελευθδέρων κ. Σοφούλην, κα- δὼς καὶ τὸν πρώην πρωῦθυπουρ- γὸν Α. ἛἜμ. Τσουδερόν, μετὰ τῶν ὁποίων καὶ ἀντήλλαξεν ἆᾱ- πόψεις ἐπὶ τοῦ καλυτέρου ερό- που δράσεως τῆς Πρεσβείας περὸς ἐκπλήρωσιν τοῦ ἐνωτικοῦ πόθου τοῦ, Κυπριακοῦ λαοῦ. Τόσον ὁββποῶτος, ὅσον καὶ ὁ δεύτερος ἐτόνισαν ὅτι σερὸς ἔπι- τυχίαν τοῦ ἐσιδιωκομένου σκο- ποῦ ἐπιβάλλονται ἔντονοι ἐνέρ- γειαι ἐκ μέρους τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, ἐνέκριναν δέ, ὣς ἔσχατον ὅριον ἔνεργειῶν τῆς Πρεσβείας τὴν ὑπ αὐτῆς ὑποβολὴν τοῦ Κυπριακοῦ ζητήματος εἲς τὸν ᾿Οργανισμὸν τῶν Ηνωμένων Ε- ΦΘνῶν, χωρίς, ἓν τῷ µεταξύ, νὰ παραλείιρουν νὰ φψέξουν δριµύ- τατα τὴν νῦν Ελληνικὴν Εν- βέρνησιν, διὰ τὴν ἔκ µέρονς της ἐπιδεικνυομένην ἀδιαφορίαν καὶ ἀδράνειαν. Χαίρομεν διότι αἳ ὥς ἄνω ᾱ- πόψεις δύο ἓνκ τῶν πλέον δια: κεκριµένων Ἑλλήνων πολιτι- κῶν, συμφωνοῦν πλήρως πρὸς τὴν γραμμὴν τὴν ὁποίαν ἐχάρα- ξεν ᾗ λαϊκὴ σταράταδις. «Ἡ Κυπριακὴ ᾿Εθνικὴ Πρεσ- βεία, εὑρισκομένη σήμερον ἐκτὸς τῆς ἀντίνος δράσεως καὶ τῆς ἐ- πιδράσεως ἐνίων ἀντιδραστικῶν ἢ ὑπόσετων Ευπριακῶν µύκλων, προσγειώνεται εἲς τὴν πραγµα΄ τικότητα καὶ δὲν ἀμφιβάλλο: μεν ὅτι σήμερον, ὑπὸ τὸ φῶς τῆς κτηδείσης σείρας καὶ γνώ: σεως τῆς καταστάσεως, Φὰ χω ρήσῃ ἀπιοφασιστεκωτέρα εἲς τὸ ἔργον της, δραύουσα κάθε πε: ριοθισµόν, ὅστις τυχὸν δὰά ἐδέ- σµενε ταύτην εἲς τὰς µελλοντι- κὰς ἐνεργείας της, αἵτινες καὶ ὀφείλουν, ὄχι µόνον νὰ εἶναι ἔντονοι, ἀλλὰ καὶ νὰ στρέφων' ται στρὸς ὅλας τὰς κατευθύν: σεις, χάριν τῆς καλυτέρας ἐξυ- σηρετήσεως τῆς ἐθνικῆς µας δ: σπονΏέσεως. ΕΛΥΣΕ ΤΗΝ ΣΙΟΠΗΝ ΤΟΥ! Ἐπὶ τέλους ὡμίλῆσε καὶ τὸ ῥα- οὐ πυωοβολικὀν τῆς «Σχολικῆς ᾿Ε Ἰφορείας Λευκωσίας, ὁ πολὺς πού- εδρός της κ. Θεμιστοκλῆς 4έοῤης, Μετὰ τὸν δεῖον ὃ ἀνεφιός' Ἓλυσε, λοωτὸν, τὴν. μακοὰν σι- γήν του, ὁ ἄλλοτε κατέχων τὸ ϱε: κὺρ τῆς φλυαοίας κ. ποόεδρος, διὰ νὰ δικαιο]ογήσῃ τὰ ἀδικαιολόγητα καὶ νὰ ὑπεραμυν δῇ τοῦ ἁμαρτωλοῦ κομματικοῦ του ἐμτρώματος ποὺ φέρει τὸ ὄνομα «Ἀχολικὴ Φοθολο: γία Δευκωσίας τοῦ ἔίους 191», μὲ τὴν µαταίαν ἐλπίδα ὅτι ὑδὰ κά λύψῃ ἔστω καὶ διὰ φύλλου ου- μῆς τοὺς κοιματικοὺς καταλόγους του. Εἰπε λοιπὸν ὁ κ. ὅτι ἐφέτος εἰς τοὺς µαταλόγους στι- πεοιελήϱΌησαν' 1500. (λένε Ὁ χιλε- άδες) νέα ὀνόματα καὶ ὅτι εἲς τὸ ὀγείῥεται ἡ κατὰ τοῦ σχολικοῦ Οειιστοκλῆς γεγονὺς τοῦτο υρ- «δὴ οἱο µείωσις -- ο αὡοισμένων πολιτῶν». ἔ- φόοου Ότο τς ω ν . ἐ τ ρωτῶμεν ὅμως τὸν Ἠ. «Πέρῤην: Εἶνε ἀληθδὲς ὅτι οἱ ου σεθιλη- αδέντες φουολογούμενοἱ εἶναι ᾱ- παντες πτῶὠχοὶ ἐργάται καὶ ὑπάλ» Λληλοι, καὶ πρόσωπα ἐς ἐκείνων ποὺ τὸν ἐμαύρισαν: Εϊναι ἀλήδεια ἡ ὅχι ὅτι--ἐκτὸς ὀλίων πβρθιπτω: ποὺ ἔναα διὰ «Φὠοισμένοι σεων ἀντιπάλων στάκτη στὰ µάτια--- οἱ πολῖται», τοὺςδδποίους ὑπαιγίττεται δὲν εἶναι ἄλλοι ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἵ- διον, τοὺς συγγενεῖς του, τοὺς δο” καὶ τοὺς µποάῤους του, κομιιατικοὺς ἀποίων ἡ «4.0: ουιρόρους πα . ο ος Ἡ ἐν ἀντιδέσει κὲ τοὺς ἀντιπάλους του, τῶν ο) ος ρολογία ηὑξήδη ἀδικαιολογήτῶως κ. 9 «Όσον ἄἀφοσῇ τὸν (σχυφισμον σ 2 ΄ του ὅτι σήμεσον οἱ «ισδωτοί ἄαει τὰς ἄλλας ζαυτοῦ τό- ὥστε ὅλας βονται καλύτερον απο μ » τ ο τάξεις, οὗτος εἶναι α 3 ο ος σον ἀστήρικτος καὶ }ΣΛοίΟ: νὰ προκαλῇ ὑυμηδίαν ους τὰς κατευθύνσεις. ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΔΑΟΥ Ἡ ἴδέα τᾶς συγκροτήσεως παλλαϊκῆς συγκεντρώσεως διὰ τὸ ζήτημα τῆς τιµῆς του ἠλεκτρικοῦ ρεύµατος εἶνσι καθ᾽ ὅλα ἐπιτυχής. Ὁ λαὸς εἶναι ἐκεῖνος. ὅστις θίγεται περισσότερον ἐκ τῶν ἴσχοου- σῶν ὑψηλῶν τιμῶν. ο λαὸς. λοιπόν. ὀφείλει νά κινητοπο!᾿ θῇ διά νὰ διαδηλώσῃ τὴν ᾱ- γανάκτησίν του διά τὴν πα: ροῦσαν κατάστασιν καὶ συγ: χρόνως τὴν ἀξίωσίν του ὅπως ἡ Κυβέρνησις, ὡς ὁ μόνος ἁρμόδιος, ἐπιληφθῇ τοῦ ζητή- µατος τὸ ταχύτερον. Καθῆκον δὲ τῆς Γυβερνή- σεως εἶναι νὰ μὴ κωφεύσῃ εἰς τὴν φωνὴν καὶ τὴν θέλη σιν τοῦ λαοῦ, χάριν μιᾶς ἑ- ππογαυματενη ἑὶ ων εωνναΛλ/- σεντ αμ: ) Ῥημερὶς ΠΕ ἽἹ Γπρί Ἐδ Νοεμδρίου 946 ἡ Ρ εν ΕΣΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΑΛΙ ΤΑΡΑΧΑΙ ΕΙΣ ΛΗΥΠΤΟΝ Συγκρούσεις φοιτητῶν καὶ ἐργατῶν μετά τῆς ἀστυνομίας-- Κατα- περα φαῖ καταστημάτων καὶ ἐμπρησμοὶ ἀγγλικῶν θιθλίωγ- ᾿Απεορίφδη το σχέδιον τοῦ κ. ΜΙπέθιν διά τὴν ἀγγλοαιγυπτιακὴν συνδήκην -- ΚΑΤΡΟΝ 326 (Θ.) -- ᾿Εξερράγησαν ψὲς ταραχαὶ εἲς τὸ πέντρον τοῦ Καῖ- θου ἔξωδεν τοῦ Συνδικάτου τοῦ Αἰγυπτιακοῦ Πύπου καθ ὃν χρόνον ὁ ἡγέτης τοῦ Κυβερνητικοῦ φιλελευδέρου Κόμματος κ. Χουσεΐν Χεὺκὰλ πασᾶ ἁπήντα εἷς ἑοώτή- σεις τῶν δημοσιογράφων ἐπὶ τῶν ἐδνικῶν διεκδικήσεων τῆς Αἰγύπτου. , Ἑκατὸν περίπου φοιτηταὶ καὶ δρόμων κραυγάζοντες ἀντικυβερνητικὰ σηνθήµατα. ἐργάται ἐξεχύθησαν ἀπὸ τὰς γώὠνίας τῶν ᾿Αστυνομικὴ δύναµις ἀμέ- σως περιέζωσε τὴν περιοχὴν ἐπίσης δὲ καὶ τὸ κυβερνητικὸν νοσοκομεῖον εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ὁποίου εἶχεν ἀναγγελθῇ ἐνωρίτερον ὅτι ὕλαι. Οἱ ταραχοποιοὶ παρήλασαν ψὲς διὰ τῶν ἀνευρέθησαν ἐκρηκτικαί ὁδῶν τοῦ Καΐρου κρατοῦντες ἆ- λαμμένους δαυλοὺς, ἀνέτρεψαν δύο τράµ, ἐξετροχίασαν πέντε ἂλλα καὶ ἐπυρπό: σαν σωροὺς βιβλίών, χάρτου καὶ καυσίμου ὕλης εἰς τὰς κεντρικὰς πλατείας τῆς πόλεως. 'Ολόκληρος ἡ ἀστυνομικὴ δύναμις τοῦ Καΐρου ἐτέθη ἐπὶ ποδὸς. Οἱ ταραξίαι ζητοῦν ὅπως ἀπορριφθῇ τὸ σχέδιον τῆς ᾽Αγγλο-- Αἰγυπτιακῆς συνθήκης τὸ συμφὠνηθὲν ὑπὸ τοῦ κ. Μπέβιν καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ κ. Σίδκυ ἐν Λονδίνῳ. Η ἀστυνομία ἢνοιξε πΌρ εἰς δύο ἐκ τῶν δώδεκα περιοχῶν εἰς τὰς ὁποίας ἐξερ ράγησαν ταραχαί. Τὰ ἔξαλλα πλήθη ἐλιθοβόλησαν τὰ δύο περίφηµα ξενοδοχεῖα τοῦ Καΐρου (τὸ «Σέφερτ» καὶ «Κοντινένταλ»), ἀκολούθως δὲ εἰσῆλθον εἰς τὴν ῥδὸν τῶν καταστημάτων καὶ καταστημάτων. Η΄ Αγγλικἡ στρατιωτικἡ ἀστυνομία ἐπ᾽ αὐτοκινήτων περιήρχετο καθ᾽ ἔθραυσαν τά παράθυρα τῶν ἑστιατορείῶν καὶ ὅλην τὴν νύκτα τάς ὁδοὺς τοῦ Καΐρου διατάσσουσα τὰ ἀνγλικὰ στρατεύματα νὰ ἐ- πιστρέφουν εἰς τοὺς καταυλισμούς τῶν καθ᾽ ὃτι ἡ πόλις εἶχε κηρυχθεῖ ὡς ἄπη γορευµένη περιοχή, Υπάρχουν θύματα μεταξὺ τῶν διαδηλωτῶν, τῆς ἀστυνομίας καὶ τῶν διαβατῶν. Συνελήφθησαν περίπου 100 διαδηλώταί. 'Ο πρωθυπουργὸς ἐπεσκέφθη τάς περιοχἁάς τῶν ταραχῶν. ταιρείας. ἡ ὁποία σήμερον θησ2ουρἰζει εἰς βάρος του ὁ' χορουµένη πίσω ἀπὸ µίαν ἔγ- γραφον συμφωνίαν, τὴν ὁποί- αν τῆς ἐπρομήθευσεν ἡ δη” µαρχία τοῦ ἰατροῦ κ. Θ. Δέρ: βη. Ὁ λαὸς δὲν μπορεῖ νὰ πληρώνῃ εἰς αἰῶνα”τὸν ἅπαν: τα διὰ τὰς ξένας ἁμαρτίας. ΑΦΟΡΙΣΜΟΙ Συμφώνως πρὸς τηλεγρά- φηµα τοῦ Ρέουτερ, ὁ Πάπας τῆς Ρώμης ἠπείλησεν ὃτι θ4: φορίσῃ τούς διευθυντὰς, συν- τάκτας, διεκπεραιωτᾶς, δια- ψομεῖς «-' ἐπημεριδοπώλας τοῦπιω . ὁ/ «Δὸν Μπαξί- Χιο», ἄν τοῦτο συνεχίσῃ τὴν.., ἀντιπαπικὴν ἑκστρατείαν του. δι’ ἃς ἐχαρ :κτήριζε τ' ὺς κύ κλους τοῦ Βατικανοῦ ὥς Ἰη- σουῖτος. Δὲν υιωρ΄ζομεν ἐὰν τὸ ὡς ἄνω µέτρον θὰ φανῇ ἄποτε λεσματικόν. Ἐν πάσῃ περι: πτώσει νοµίζοµεν ὅτι θὰ ἡἦμ- ποροῦσε νἁ μµιμηθῇ τὸν Πά- παν καὶ ὃ ”Αρχων τῶν κελ- λίων τῆς Μητροπόλεως Κε: ρυνείας, ὡς τὸν ἐμιμήθη καὶ εἰς ἄλλας του ἐκστρατείας. Θὰ ἠδύνατο µάλισ-α νὰ ἐ- πεκτείνῃ τὸν ἀφορισμόν του, ὥστε οὗτος νὰ περιλαμβάνῃ ἀκτὲς τῶν διαφδρώὠν ἀντιπά- λων του καὶ ὅπους τοῦ ἔπι- σ.ρέφουν ταχυδρομικῶς τὸ πρασινοκίτρινον ἔντυπόν του. ΤΟΥΣ ΕΦΑΓΕ! Κατά πληροφορίας, τὸς ὁ- ποίας παρέσχε πρὸς τὸν τύ- πον ἡ Διοίκησις Λευκώσίας, τὰ διὰ τοῦ σχολικοῦ Φόρευ ἐπ',βαρυνθέντα ἐφέτος πρόσω: πα ἀι έρχονται εἰς 6.184, ἔναν- τι 2701 τοῦ προηγουμένου ἕ- τους Οἱ ὡς ἄνω ἀρ.θμοὶ κα: ταδεικνύουν ὃτι ἡ Σχολικὴ Ἐφορεία συμπεριέλαβεν ἐφέ- τος εἰς τοὺς σχολικοὺς κατα- λόνους 3.483 νέα πρόσωπα καὶ ὄχι µόνον 1.200 ὡς ἐδή- λωσε προχθὲς ὁ πρόεδρος ταύτης κ. Θεμιστ. Δέρβης. Δηλαδὴ ὁ κ. Θεμιστοκλῆς, σπεύδων νὰ δικαιολογήσῃ τὰς κομματικὰς ἀσχημίας του, ἔ φα»εν. οὔτε ὀλίγους-- οὔτε πολλοὺς, 1.953 φορολογημέ- νους. Χαλάλι του! ΛΕΝ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΟΥΝ / Ο γ.γ. τῶν νέων συοντεχνι’ ὢν εἰς µίαν ἐπιστολήν του ποὺ εἶδε τὸ φῶς τῆς δηµοσιό: τητος εἰς τὴν ἐφημερίδα τοῦ κ. Κάκ. ἀπειλεῖ γῆν καὶ οὔ: ῥανὸν ἄν οἱ ἀντίπαλοί του ἓν τοῦ... ἀπανιήσουν εἰς ἕ- πιὰ ἐρωτήματα, τὰ ὁποῖα, λέγει. ὑπέβαλε μέσον τῆς ἶ» δίας ἐφημερίδος πρὸ ἀρκετῶν ἡμερῶν. Καὶ ὁ Μιχαλάκις κλείει τὴν ἐπιστολήν του ὡς: ἑεῆς : «.. Αν ὅμως σὲ τρεῖς μέρες...δὲν μοῦ ἀπαντήσουν τότε θὰ ἀπαντήσω ἐγώ». Ἐν τάξει Μιχαλάκι Αν σὲ τρεῖς ἡμέρες, τρεῖς ὧρες, τρία λε- πτὰ καὶ ἄλλα τόσα δευτερό: λεπτα δὲν σοῦ δώσῃ κανεις σηµασίαν καὶ δὲν σο2 ἀπάν: τήσῃ. ἀπάντησε ἐσὺ παιδί μου νὰ ἡσυχάσουμε. Καὶ ἄς πλη: ρώσουν τό σπασμένα οἱ.. ᾱ- τυχεῖς ἀναγνῶσται της έφη: µερίδος τοῦ κ. Κάκ. Κουράγιο, Μιχαλάκι | , Εἰς ζαγαζὶκ ἐπίσης 500 µέλη τῆς Μωαμεθανικῆς ᾿Αδελ- φότητος ἐπυρπόλησαν τὰ ἀγγλικάὰ βιβλία εἰς τὴν κεντρικὴν Πλατεῖαν τῆς πόλεως. Ἐπενέβη ἡ ἀστυνομία καὶ διέλυσε τοὺς διαδηλωτάς. -Ξ“ΛΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΣΙΔΚΥ ΠΑΣΑ Ὁ πρωθυπουργὸς κ. Σίδκυ Πασᾶ δι’ ἀνακοινωθέντος του καταδικάζει τὰς ταραχὰς καὶ προειδοποιεῖ ὃτι ἐδόθη: σαν διαταγαὶ εἰς τὴν ἀστυνομίαν «νὰ χρησιμοποιήσῃ ἐν ᾱ- νάγκῃ τὴν βίαν διά νὰ θέσῃ τέρμα εἰς τὰς ἐνεργείας ἐκεί- νων οἵτινες ἀποπειρῶνται νὰ διαπράξουν ἐγκληματικάς πράξεις. Τονίζει περαιτέρω ὅτι «μερικά πολιτικὰ σώματα] ἔχουν τὸν δἀκτυλόν τῶν εἰς τὰς διαδηλώσεις καὶ ἐφώδία- σαν τοὺς διαδηλωτὰς μὲ ὅπλα καὶ χρήματα». Εἰς στρατιῷ της ἐφονεύθη καὶ συνελήφθησαν 60 φοιτηταί. --ΛΠΕΡΙΨΑΝ Τ0 ΣΧΕΔΙΟΝ ΣΥΝΘΗΚΗΣ : Τα ἑπτὰ ἐκ τῶν 11 μελῶν τῆς Αἰγυπτιακῆς ἀντιπροσω” πείας ἀπέρρ.ψαν τὸ σχέδιον Μπεβιν-- Σίὸκυ διὰ τὴν ἀγγλο: αιγυπτιακὴν συνθήκην. Εἰς σχετικὴν προκήρυξίν των τονί- ζουν ὅτι δὲν δύνανται νὰ ἀποδεχθοῦν τὸ ἄρθρον 2 τῶν προτάσεων τὁ ὁποῖον προνοεῖ ὅτι «ἐν περιπτώσει ἀπειλίις πολέμου ἑναντίον οἱασδήποτε γειτονικῆς χώρας, ἡ ᾽ΑἉΑγγλία καί ἡ Αἴγυπτος θὰ προβοῦν ἀπὸ κοιιοῦ εἰς τὰ κατάλληλα μέτρα µέχρις ὅτου τὸ Συμβούλιον ᾽Ασφαλείας ἐνεργήσῃ διά τὴν ἀποιαιάστασιν τῆς εἰρήνης». “Ο ὄρος οὗτος, λέγει ἡ προκήρυξις, σηµαίνει ὅτι ἡ Αἴ: γυπτος ἐνδέχεται νὰ γίνῃ στρατιωτικὴ βάσις ὑποκειμένη πάλιν εἰς Βρεττανικὴν κατοχήν. Ὡς ἐκ τούτου δὲν δεχό µεθα νὰ περιληφθῇ τοιοῦτον ἄρθρον τὸ ὁποῖον πιθανὸν νὰ καταστρέψῃ τὰς Φιλικὰάς σχέσεις τῆς Αἰγύπιου μετὰ τῶν ἄλλων ἐθνῶν». Μεταξὺ τῶν ὁπογραψάντων τὴν προκήρυξιν εἶνε καὶ ὁ Σερὶφ Σαπρῆ, θεῖος τοῦ Βασιλέως Φαρούκ. ᾗ ΡΠΜΝΛΛΝΝΙΙ ΝΙΚΗ ΤΝΗ ΙΗΛΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 26 (Ρ.)--Ὁ κ. Χένρυ Οὐάλλας ὑμιλῶν πρὸς δημοσιογράφους εἶπεν ὅτι τὸ ρεπου- μπλικανικὸν κόμμα εἶναι ἱκανὸν νὰ ἀνασυγκροτήσῃ ἐκ νέου τὴν Γερμανίαν καὶ προσέθεσε: «Καὶ γνωρί- ζετε ἐναντίον τίνος». Ὁ κ. Οὐάλλας προσέθεσεν ὅτι ἡ δασμολογικἡ πολιτικὴ τοῦ ρεπουμπλικανικοῦ κόμματος θά κατα: στήσῃ τὸν πόλεμον ἀναπότρεπτον. Ἐρωτηθεὶς «πό: λεμον μὲ ποῖον» ἀπήντησεν: «Ὑποθέτω μὲ τὴν Ρωσ- σίαν». Ὁ κ. Οὐάλλας ἐδήλωσεν ἀκολούθως ὅτι προ: βλέπει ὅτι οἱ ρεπουμπλικάνοι μετὰ τὴν πρόσφατον νίκην των θὰ παραμείνουν εἰς τὴν ἐξουσίαν ἕως ὅτου ἐκδηλωθῇ ἡ ἐσωτερικὴ ἤ ἡ ἐξωτερικὴ κρίσις. ΙΕΛΜΛΙ ΚΙ ΙΛΗΙΙΙΡΙ ΕΣ. [ΗΝ ΜΗΝ ΔΟΝΔΙΜΟΝ, 26 (Ρ.)--᾽Απὸ 4δ ὡρῶν ἀγρία θύελ- λα μαίνεται ἔξωθεν τῆς νοτίου ἀκτῆς τῆς Ἰρλανδίας καὶ αἱ ναυσιπλοϊκαὶ συνθῆκαι κατέστησαν αἱ χειρό: τεραι ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν. Ο Τάμεσις ἐξακολουθεῖ νὰ πλημμυρίζει καὶ τὰ ὕδατά του ψὲς ἀνῆλθον εἰς τὸ ὑψηλότερον ἐπίπεδον. Ἐν ᾱ μεταξὺ πίπτουν σφο: δραὶ βροχαὶ καὶ οἱ ποταμ { εἲ πολλὰ µέρη τῆς ᾽Αγγλίας ἐπλημμύρισαν. Πο ιλοὶ ἀγροὶ ἔχουν µετα: βληθῇ εἰς λίµνας, Εσημειώθησαν πολλά δυστυχήματα. Η [ΙΝΕΣ ΜΙΑΝ ἡ ΜΡΜΗΤΙΗΣ ἡΗΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 (51--Η ἀ[[θί σθγλλά ΕἰΣ Ἰὃ ΛΝΙΝΟΝ στυνοµία προσπαθεῖ νὰ ἀἄνα καλύψῃ τήν ταυτότητα δύο πτωμάτων, τὰ ὁποῖα ἐξεβοά- σθησαν εἰς τὰς ἀκτὰς τῆς ΛΟΝΜΔΙΝΟΝ 26 (Ρ.--᾽Αναμέ- νεται εἰς Λονδῖνον πρὸς σύ- Οὐαλλίας. Εἰς ἕτερον σημεῖ-| σκεψιν μετὰ τοῦ κ. ᾽Αιτλῆ ὁ ον ἐρρίφθησαν ἐπὶ τῆς ἀκτῆς πολιτικὸς καὶ θρησκευτικὸς δύο λέμβοι πλοίου. Ὑποτίθε- ἀρχηγὸς τῶν ἰθαγενῶν τοῦ Σουλδὰν κ. Σαγιὲτ πασᾶ. Οὔ- τος ἀντιτίθεται εἰς ἐνσωμά- τωσιν τοῦ Σουδὰν μετὰ τῆς Αἰγύπτ.υ. ᾽Απαιτεῖ τὴν πλήρη αὐτονομίαν τοῦ Σουδὰν. ται ὃτι πρὀκειται περὶ ναυα- γήσαντος. κατὰ τὴν διάρκει- αν τῆς προχθεσινῆς μεγάλης τρικυµίας, πλοίου ἀγνώστου ἐθνικότητος. σ ρα 9 Τ.Μ. δι ΔΗΜ ΕΟΙΙ Ι ΠΙΜ Ν: ΥΟΡΚΗ 26 (Ρ.]--“Υπάρίουν βάσιµοι φῆῇ: μοι ὅτι ὁ σιρατηγὲς Φράνκο θὰ ἀποφασίσῃ ουντόμως τὴν διενέργειαν γενικῶν ἐκλογῶν ἐν Ἰσκανίᾳα, Ἐκτρόσωπος τῆς ἐν Οὐσασιγκτῶνι ἠσπανικῆς Πρεσβείας ἐδήλωσεν ὅτι οὐδὲν γνωοίζει περὶ τούτου. [ή ΙΙ ΤΝ ΜΗ ΝΧΙΚΙΗ ΤΡΤΗΝΝΤΗΝ δι ΕΠ ον ωή, ἱ τὰ. [λΦῆ ηὶ Ν. ΥΟΡΚΗ 26 (Ρ.)---Ἡ πολιτικὴ ἐπιτροπὴ τῆς Ο. Η.Ε. συνεζήτησε χθὲς τὴν πρότασιν τοῦ κ. Μολοτὼφ σχετικῶς μὲ τὴν παρουσίαν συμμαχικῶν στρατευµά- τῶν εἰς ξένας χώρας. “Ὁ Αγγλος ἀντιπρόσωπος κ. Νόελ Μπαίηκερ ἐ- δέχθη τὴν εἰσήγησιν τῆς Ρωσσίας ὑπὸ δύο ὅμως ὅ- ρους : 1) νᾶ δοθοῦν µέχρι τῆς Ίης Ἰανουαρίου πα: ρόµοιαι πληροφορίσι καὶ διὰ τὰ στρατεύματα τὰ ὁ- ποῖα διατηροῦν καὶ τὰ 54 ἔθνη τῆς Ο.Η.Ε. εἰς τό ἐ- σωτερικόν των, καὶ 2) αἱ πληροφορίαι αὗται νὰ πι- στοποιηβοῶν κατόπιν ἐλέγχου τῆς Ο.Η.Ε. Ὁ ἀμερικανὸς ἀντιπρόσωπος κ. Κόναλλυ ἐτόνι- σεν ὅτι τὰ 'Ηνωμ. Ἔθνη πρέπει νὰ προχωρήσουν εἰς τὴν ἐπίλυσιν τοῦ ζητήματος τοῦ ἀφοπλισμοῦ καὶ αἱ πληροφορίαι νὰ δοθοῦν ἐντὸς 30 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς ἐγ- κρίσεως τοῦ ψηφίσματος ὑπὸ τῆς γενικῆς συνλεύσε- ως. «Αἱ Ηνωμ. Πολιτεῖαι-- εἶπε-- δὲν ἔχουν λόγον νὰ κρύψουν τὰς πληροφορίας περὶ τῶν στρατευµά- τῶν των, τόσον τοῦ ἐξωτερικοῦ ὅσον καὶ τοῦ ἐσωτερι- κοῦ. 'Ο ὄρος «ἔνοπλοι δυνάμεις» πρέπει νὰ περιλάβῃ, ὁλόκληρον τὸ προσωπικὸν τῶν ἐνόπλων δυνάμµεὼν καὶ στρατιωτικῶν ὀργανώσεων πλὴν τῶν στρατιώτι- κῶν ἀκολούθων. ᾿Αργὰ ἤ γρήγορα πρέπει νἁ ἀντιµε- τωπίσωμεν τὸ ζήτημα τοῦ γενικοῦ ἀφοπλισμοῦ. Εἰς οἱονδήποτε ὅμως σύστημα διεθνοῦς ἀφοπλισμοῦ πρέ- πει νὰ ὑπάρξῃ ἐπιθεώρησις καὶ πιστοποίηοις. Ἡ ᾽Αμερικὴ ἐπρότεινεν ἤδη τοιοῦτον σύστημα σχετικῶς µέ τὴν ἀτομικὴν ἐνέργειαν. Ἑἶνε τώρα ἕ- τοίµη νὰ προχωρήσῃ καὶ νὰ ἀντιμετωπίσῃ ὁλόκλη: ρον τὸ πρόβλημα τοῦ γενικοῦ ἀφοπλισμοῦ». Ἡ ᾿Επιτροπὴ θὰ συνεχίσῃ σήμερον τὴν συζήτη: σιν τοῦ ζητήματος ὁπότε ἀναμένεται ὅτι θά ἀπαντή- σῃ ὁ κ. Μολοτὠφ εἰς τὸν Μπαίηκερ. Ἱ ΨΗΙΝ ΠΛΗ 1 ΤΡΙ Ἐσημειώθη πρόοδος εἰς τὸ ζήτημα τῆς Τεργέστης | Ν. ΥΟΡΚΗ 26 (Ρ.--Οἱ 4 ὑπουργοὶ τῶν ἐξωώτερι- κὠν ἐσημείωσαν κάποιαν πρόοδον πρὸς ἐπίτευξιν συμφωνίας ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῆς Τεργέστης. “Ὁ κ. Μολοτῶφ ἀπέσυρε τὰς ἀντιρρήσεις του σχετικῶς μὲ τὰς «ἐξουσίας τοῦ Κυβερνήτου εἰς ἐξαιρετικὰς πε- ριπτώσεις» καὶ τὸ σχετικὸν ἄρθρον ἐγένετο ἄποδε- κτὸν ὡς εἰσηγήθη ἡ Συνδιάσκεψις τῶν Παρισίων. Ἔ- πετεύχθη ἐπίσης συμφωνία ἐπὶ τοῦ ζητήματος τοῦ ἐλευθέρου λιμένος τῆς Τεργέστης. Γάλλος ἐπίσημος ἐδήλωσεν ὅτι ὑπάρχουν λόγοι νὰ ἐλπίζεται ὅτι συντόµως θά ἐπιτευχθῇ συµφανία δι᾽ ὁλόκληρον τὸ ζήτημα τοῦ καθεστῶτος τῆς Τεργέ- στης. [ὴ]Λὴ [ΜΜ ΜΗΝ 1 ΜΗ) ΛΙΝ ΠΙΕΙ ΗΣ ΠΛΛΛΙΤΙΜΙΝ ΠΕ ΜΜΕΤΗΗΛΙ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 26(Ρ).- Τό 'Εβραϊκὸν πλοῖον τὸ ὁποῖαν μεταφέρει 4 χιλ. καὶ πλέον λαθρομετανάστας εὑρίσκεται τώρα εἰς ραδιοτηλεγραφικὴν ἐπικοινωνίαν μετὰ τῶν ναυτι- κῶν ἀγγλικῶν ἀρχῶν καὶ κατευθύνεται πρὸς τὸν λιμένα τῆς Χάϊφα. “Ο Κυβερνήτης τοῦ πλοίου ἐδήλωσεν ὅτι κατὰ τὸ τι ξείδιον ἐκ Μαύρης Θαλάσσης ἐγεννήθησαν 10 βρέφη. Ὑπάρχουν πληροφορίαι ὅτι καὶ ἄλλα πλοῖα προερχό: µενα ἐκ λιμένων τῆς Μαύρης Θαλάσσης πλέουν πρὸς τὴν Παλαιστίιην μὲ λαθρομµετανάστας. Ἔπι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΙΙ ΠΠΗΡΦΙ ΙΤ ΠΡΙ Ἠ ΛΙΝ ΜΕΙΕΙ ΛΛΛΙΙΣ ΚΙ ΤΗ ΜΙΝ ΑΘΗΝΑΙ, 36 (2Ρ.)--'Ο Ἓλλην ὑπουργὸς τῶν στρατιωτικῶν κ. Δραγούμης διέψευσε σήμερον τὰς ἐκ Μόσχας εἰδήσεις περὶ ὑπογοαφῆς μυστικοῦ στρατιω- τυιοῦ συμφώνου μεταξὺ “Ἑλλάδος καὶ Τουρκίας. ᾿Ε- δήλωσεν ὅτι ἡᾗἡ Ἑλλὰς συνδέεται ἁπλῶς μετὰ τής Τουρχίας διὰ στενῆς φιλίας. Επίσης ὁ η. Δραγούμης διέψευσε τὰς σπληροφο- ρίας περὶ συγκεντρώσεως Βουλγαρικῶν στρατευμάτων κατὰ µῆκος τῶν Ελληνιμῶν συνόρων, μἨΝΝΜΙΙΙΝΙ ΜΙΕΛΙΕΚΙΙ ΜΗ ΠΠΠΠΠΗΠΗ ΠΠ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 (Ρ).-- Μέχρι τῆς στιγμῆς οὐδὲν ἐγνώσθη μεταξὺ τῶν ἐπισήμων ἐνταῦθα κύκλων σχε- τικῶς μὲ τὰς ἰδιαιτέρας οὐνομιλίας τὰς ὁποίας εἶχε χθὲς ὁ κ. Μπέβιν μετά τοῦ ἁμερικανοῦ ὑπουργοῦ τῶν ἐξωτερικῶν κ. ΛΑπὲρνς διὰ τὸ ζήτημα παροχῆς «ο πονομικῆς καὶ στρατιωτικῆς βοηθείας πρὸς τὴν Ἑλ- άδα. Ἐν Λονδίνῳ τονίζεται ὅτι τὰ εἰς Ἑλλάδα ἀγ: γλικἁ στρατεύµατα ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει θά ἐπέμ- βουν πρὸς ὑποστήριξιν τῶν Κυβερνητικῶν δυνάμεων ἐναντίον τῶν ἐπαναστατῶν. Τονίζεται ἂν τούτοις ὅτι εἰς περίπτωσιν καθ᾽ ἥν ταῦτα ζὰ ὑφίσταντο ἐπίθεσιν θὰ προέβαλλον ἄμυναν.