Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-27

εοθεντλς- Ἰδιοκτήωης ΘΑΛΗΣ παπακοπονκος Έπος, αν, Αριθο, φύλλου: 2 ή Ἶ Τιμὴ Φύλλου 1 χρόσι, ΓΕδΦς δεις δν Οδὸς Λιπέρτο -. Αριθμ. ὅ και ὃ χηλεφώνου. ϱ32 Λευκωσία-- Κύπρου ΠΡΟΔΟΣΙΑ Καὶ ἡ μὲν Κυπριακὴ ᾿Εδνι- κὴ Πρεσβεία ἐπτελεῖ τὸ καθῆ- κόν της ἀπέναντι τοῦ λαοῦ καὶ τῆς ἑστορίας, ἑτοιμάξεται δὲ νὰ πλεύσῃ πρὸς τὸ ᾖονδϊῖνον, συνο- δευοµένη ὑπὸ τοῦ Ἡταονκφο λίτου Κερυνείας, ὅσεις ἐξέ- φθασε τὴν ἀπόλυτον ἕκανοστοί- ησίν του διὰ τὴν συνεργασίαν μεταξὺ τῶν παρατάξεων ἐσὶ τοῦ ἐθνικοῦ στεδίου. Οὲ δὲ ἐντόσιοι προδόται τοῦ ἀγῶνος βυσσοδο- μοῦν στρὸς ἐξεύρεσιν νέων τρό- πων τορτιλλισμοῦ αὐτῆς.. Θὰ μᾶς εἴπιητει Ἐπάρχονν, λοιπὸν, ἐνσυνείδητοι περοδότα: ᾽Απαντῶμεν ἀδιστάκτως ναί! Τέ εἶναι ἄλλο παρὰ προδοσία νὰ γράφῃς εἰς τὸ ἔντυπόν σου ὅτι δὲν χθειάξεται ἀποστολὴ πρεσβείας εἰς τὸ ο αποαοπόνι ἀλλὰ λύσις ἁπλῆ τοῦ... ᾿Αρχιε- πισκοσικοῦ Τί ἄλλο ον σα- θὰ σιροδοσία νὰ γράφῃς εἲς τὸ ἑλληνόφωνον «φύλλον σου ὅτι χρειάζεται ἐθνικὴ µειεκπαί- δευσις τῆς πλειοψηφίας τῶν πρεσβευτῶν ὑπὸ τοῦ Ιήτροπο- λίτου Κερυνείας Νὰ στελλη ἕνας Λλαὸς τοὺς ἐκμσιροσώπους του εἲς τὸ ἐξωτε- ρικὸν καὶ σὺ νὰ γράφῃς ὅτι οὗτοι δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ μερικὰ γελοῖα ὑποκείμε- να, ἄνευ πίστεως καὶ ἰδεῶν, τὰ ὁποῖα δὲν χρειάζονται τί σιοτε ἄλλο τσεαρἀ µετεκπαίδευ- σιν! Ἡ εἶσαι προδότης ἔνσυ- νείδητος ἤ γράφεις αὐτὰ κατό- πιν ξένων ἐπιταγῶν, ὁπότε εἶσαι σπουληµμένος σεροδότης. Προσοχὴ ἀπὸ τοὺς καμκουφλα- θρισµένους ἐχθδροὺς τοῦ ἔννουξ, τοῦ λαοῦ καὲ τῶν πόδων του. ΙΕΡΟΝ ΚΛΙ ΛΠΛΡΛΒΙΑΣΤΟΝΙ Ἡ τιιἡ τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύ- µατος θὰ ππραμείνῃ ἡ αὐτή Αὐτὴν τὴ: δυσάρεστον εἴδη- σιν µεταδ δουν ἀνεπισήμως διάφοροι πληροφορημένοι κύ- κλοι. Καὶ ὁ λόγος: 'ΗΠ ἱερότης (9) τοῦ συμβολαίου μεταξὺ ἩΠ- λεκτερικῆς καὶ Δήμου. Αλλά ἄν- ὅπως συµβαίνει- ἡ Πυ- βέριησις πιστεύῃ ὅτι ἡ σηµε- ρινὴ κατάστασις ἰσοδυναμεῖ μὲ ἐκμετάλλευσιν τοῦ λαοῦ, εἶναι ἠθ.κὸν καὶ δίκοιον νὰ συνεχισξδῇῃ ἡ κατάστασις αὕτη ἁπλῶς καὶ μόνον διότι ὑπάρ: χει μία συμφωνία Μήπως εἶναι ἡ πρώτη Φορὰ ποὺ Κυβερνήσεις καὶ Ἔθνιη ὁλόκληρα ἔν ραψαν ἐπισήμους συμφωνίας εἰς τὰ παληἁ των παπούτσια καὶ ἔπροξαν ὅ,τι τοὺς ὑπηγόρευε τὸ συμφέρον των Ας παύσῃ, λοιπόν, ἡ Κυβέρνησις νὰ προτάσσῃ τοι- ούὐτους ἰσχυρισ-ο οὓς, διότι σχε- δόν κανεὶς δὲν πιστεύει ὅτι... αὐτὸς εἶναι ὁ µόνος λόγος! ϱ ΚΛΛΥΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ Ο ἀριθμὸς τῶν ὕποβληθει- σῶν ἔιστοσεων κατὰ τῆς ᾱ- δίκου καὶ κομματικῆς κατα- νομῆς τῆς σχολικῆς φ. 1ρολο- γίας Λευκωσίας, ὡς ἤδη ἔ- δηµοσιεύθη, ὑπερβαίνει τὰς 400, ὅπερ ἀποτελεῖ ρεκὸρ καὶ ἐμβάλλει εἰς μεγάλας δυσκο- λίας τὴν ἐπιτροτὴν, ἥτις καὶ θὰ ἐκδικάσῃ αὐτάς. Σηµειω: τέον ὅτι δὲν εἶναι µόνον 400 οἱ αἰσθανόμενοι ὅτι ἠδικήθη: σαν, ἀλλὰ εἶναι χιλιάδες, οὗτοι δὲ ἠμέλήσαν ἤ δέν ἡἠ- δυνήθησαν λόγῳ, λλξεως τῆς προθεσµίας νὰ ὑποβάλουν ἔν- στασιν. Νομίζομεν ὅτι ὑπάρχει εἷς καλύτερος τρόπος διὰ τὴν άπο νομἠνδικαιοσύνης: Ηάκύρωσις ὅλων τῶν καταλόγων καὶ ὁ καταρτισμὸς νέων τούτων, ὑπὸ ἐπι τροπῆς ἐξ ἀμερολή: πτων προσώπων, τὰ ὁποῖα]μ νὰ ἔχουν ὡς γνώμονα ὄχι τὸ κομματικόὀν των μίσος αλλα τὴν οἰκονομικὴν κατάστασιν ἑνὸς ἑκάστου τῶν Φφορολ”: γουµένων. Αὐτὴ θά εἶναι ἡ καλυτέρα δικαιοσύνη. ΥΒΡΙΣΤΑΙ Τὸ ἁγιόν ἰδεολογικὸν ντουετ΄ το Παττίχης καὶ Κόνωνας παραπονεῖται ὃτι οἱ ἀντίπα: λοι τῶν µαστόρων του ἐκτο- ξε' ουν ὕβρεις. ΣΩ τῆς σκο- πίµου ἀφελείας! Ποῖος ὑβρί- ευ Δὲν εἶναι τὸ ἰδεολογ:- κὸν ντουέττο ποὺ προχθὲς ἆ- κόµη ὠνόμαζε τοὺς ἀντιπά- λους «λεπρούς» Δὲν εἶναι τὸ μερών, κέρας. τῆς παρα: τάξεως τῶν «ἐθνικοφρόνων». ὁ Πολύκαρπος δηλαδή. πού ὀνομάζει τοὺς ἀντιπάλους κατά ἑένην προτροπήν, «ἔκ- φύλου/. «ἀνηθίκους”, «ἀνάν- ὄρους», «ἀτίμους». «ἀγόρτας», εἀπατεῶνας» καὶ μὲ ὅλα τὰ πανκ μή ἐφημερὶς 1 ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΘΕΤΕΙ ἡ ΛΤΗ ΜΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Διεξάγεται λυσσώδης μάχη πλησίον τῶν Γρεβενῶν Ὅ κ. Τσαλδάρης ἐπιμέγει νὰ μεταβῃ εἰς Βέαν 'Ὑόρκην ΑΘΗΝΑ], 34 (Σ.)-- Τελευταῖα τηλεγραφήματα ἀναφέρουν ὅτι διεξάγεται ἀπὸ πολλῶν ὡρῶν Ίυσσώδης αάχη πλησίον τῶν Γρεβενῶν ἰσχυρᾶς δυνάμεως ἐπαναστατῶν. τῶν ἐνταῦθα πολιτικῶν κύὐκλῶών ὅτι ὁ κ. Μπέβιν εἰς τὴν κῶν στρατευμάτων καὶ Ἐγνώσθη μεταξὺ μεταξὺ Κυβερνητι προχθεσινὴν ἐπιστολήν τοι πρὸς τὸν κ. Ἰσαλδάρην θέτει τοὺς ἀκολούθους δύο ὅρους διὰ τὴν παροχἠν νέας ἀγγλικῆς βοηθείας πρὸς τὴν Ἑλλάδα : 1) διεύρυν σιν τῆς Κυβρρνήσεως καὶ 2) τὴν υἱοθέτησιν πλέον Φφιλελευθέρας πολιτικῆς. Κατὰ τὴν ψεσινὴν συνεδρίαν τῆς Βουλῆς οἱ ἡγέται τῆς ἀντιπολιτεύσεώς προέτρεψαν τὸν πρωθυπουργὸν κ. Τσαλδάρην νὰ μὴ µεταβῇ εἰς Μ. Ὑόρκην λό- γῷ τῆς παρούσης καταστάσεως ἐν τῇ χώρα. πρέπει νὰ µεταβῇ διὰ νὰ ὑποστηρίξῃ σπουδαῖα Ὁ κ. Τσαλδάρης ἐπέμεινεν ὅτι ἐθνικὰ ζητήματα ἐνώπιον τῆς συνελεύσεως τῶν Ἠνωμ. Εθνῶν καὶ προσεφέρθη νὰ παραλάβῃ μεθ’ ἑαυτοῦ τοὺς ἡγέτας τῆς ἀντιπολιτεύσεως. Οὗτοι ὅμως ἠρνήθησαν καὶ ἐπιμένουν ὅπως ὁ κ. Τσαλδάρης παραμείνῃ εἰς Ἑλλάδα. -“Τὸ στρατοδικεῖον Λαρίσσης κατεδίκασε χθὲς εἰς θάνατον δύο στρατιώ- τας καὶ ἕνα πολίτην καὶ εἰς ἰσόβια δεσμὰ 7 ἄλλους στρατιώτος. Οὗτοι κατηγο: μα Όντο ὅτι ἐβοήθησαν τοὺς ἁποησπθκαα, ΗΜΙΝΩΗΡ ΗΛΙΑ ΣΜΤΒΙΙΝ ΜΝΝΗΝ Ι ΝΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 (Ρ.). Τὰ τελευ- ταῖα τηλεγραοφήµματα ἐκ Κίνας δεικνύςουν ὅτι ἡ κατάστασις οὐδς- µίαν θελτίωσιν ἐσημείωσεν. ο Κομμουνιστὺς ἡγέτης Τσοῦ-Ἔν- Λάϊ ἀνήγγειλεν ὅτι 15 Κυθερνη- τικαὶ ταξιαρχίαι εἰς τὰς ὁποίας περιλαμθάνονται καὶ δύο ἆλεξι- πτωτιστικαὶ κινοῦνται νοτίως καὶ δυτικῶς τοῦ Γενάν. Ἐπιπροσθέ- τως, κυθεονητικὰ ἀεροπλάνα ἐκ- τελοῦν ἀπὸ τριών ἤδη ἡμερῶν δια- δοχικὰς πτήσεις ἐπιδείξεως ύπε- ῥράνω τῆς' πόλεως Γενάν. ΜΙΜΡΣΙΝ. [ΕΠΙ ΠΛΗ ΠΛΙΙΗΙ ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 27 (Ρ.). Ἄνευ- ρέξη ἔξῳ τῶν Πορτογαλικῶν ἆᾱ- «τῶν τὸ Ισπανικὸν ἱστιοφόρον ἁΛλουΐζα» 193 τόνων, Φέρον σῆ- μα ὅτι ἐξερράγη ἐπ αὐτοῦ ἀν- ταοσία, Τὸ ἐξ 7 ἀνδοῶν πλήρα- μά το: Βρεττ. αἱ µετεφέρθη ἐν- ταῦξα. Ὑπάγχαυν πληροφορίαι ὅτι ἡ «Λουΐζα» ἤτο Φορτωμένη μὲ ὅπλα. ως θα 2.500 ΤΟΝΟΙ ΓΑΛΩΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 (Ρ.). Ὕπε- γρόφη συμφωνία μεταξὺ ᾽Αγγλίας καὶ Οὐγγαρίας, διὰ τῆς ὁποίας ἡ τελευταία θὰ ἀποστείλῃ εἷς ᾽Αγγλίαν 2500 τόνους γάλων καὶ ἄλλων πουλερικῶν. Ἐκ τοῦ πο- σοῦ τεύτου 800 τόνοι γάλων καὶ 200 τόνοι πουλεοικῶν θὰ ἀπο- ταλρῦν εἰς ᾿Αγγλίαν διά τὰ Χριστεύγεννα καὶ τὸ ὑπόλοιπον κατὰ τοὺς 3 πρώτους μῆνας τοῦ 1947. Ἡ Βρεττανία ἐνοικίασε Βελγικὰ θαγόνια διὰ τὴν µεταφο- ρὰν τῶν γάλων. Δ--ᾱ ο-----ᾱ ϱ---ᾱ--ᾱ-------- ο--ν ο----ο ϱ- ο ο” γνωστά καὶ ἄγνωστα ἐπίθετα τῶν χαμαιτυπείων Ας κυτάξῃ εἰς τὸ καθρέ- πτην τὰ μοῦτρά του ὁ Πατ- τίχης καὶ ὁ Κόνωνας διὰ νὰ ἴδῃ ποῖος εἶναι ὁ ὑβριστή ! ΤΣΙΜΕΝΤΩΜΕΝΟΣ. Δημοσιογράφος τις ἐκ Λε: µεσ«Ὀ ὀνομάζει «αἰσχράν καὶ άνεητον» τὴν ἐκστρατειαν ὅ- πως παύσῃ το διοριστικὸν σύστημα τῶν σχολικῶν ἐφο ρειῶν, ἐκ τοῦ ὁποίου καὶ πηγ2ζουν ὅλα τὰ σημερινά μεγαλα κακἁ της παιδείας μας. , Πᾶς πολίτης ἀντιλαμβάνε- ται ασ τὸν πὀνον τοῦ ἐν λόν κυρίου δεδομένου ὃτι οὗτος τυγχάνει νὰ εἶναι τσιμεντωµένος διαρ:ισµενος αν ο ἀπὸ καταβολῆς Πάλ- ΘΑ ᾿ΦΩΤΙΣΘΟΥΝ Η οτι ἀδελη ος « Πάγος εἰς την ἄνσυ κι Σταν” γέλλει ότι 2άρις σκέψεως όναχ» έουι τη) τῆς πεκωᾶς η λεμτοικῆς τοῦ Μήματος ὑπὸ τοῦ ». Λο, { αλατο-τ. ΣΗ) ότου, ή πόλις εὖ] οίσκείαι σήμερον ὑπὸ πὸ ἠφᾶς | μπα». άουτ, ὃν τῷ μεταξὺ ὁ αι Αα οἳ- στὺς κάμνει δα παη η θὰ τας Είδια εἷς βάρος τοῦ ὀήμου εἰς τὸ ἐξ Σωτσφέ: κύν, συνοδειόιενος ὑπὸ εἰδικῶν καὶ παραειδικῶγ' διὰ νὰ ἀγοράσῃ μίαν μεταγειρισένην μηχαν νν 100 ἁλό 3, ἐνῶ συ ας ώνως πρὸς συ βουλή» τοῦ Λυζραιώτη ᾗ μη χανἡ ἡλόνατο λὰ ἀγορασή ῇ μὲ τὴν συπβουλὴν εἰδικῶν' ἡλεκτουλό: ων ὑποδεικγυομένων ὑπὸ τῆς Λυ: βεον ἤσεως. θὰ καταφ ἐρ]) ὁ . αλατόα. έτης γωτίσῃ σπίτια καὶ τοὺς ὀρόμους τοῦ τη: µατος ολὺ ἀμφίβολον. Οἱ εἶδι- κοὶ Λέγουν ὅτι ἐκεῖνο, ποὺ ὑὰ κῶ- τας ἐρῇῃ εἶναι νὰ Ῥοβαή τὰ εναλὰ ῥιαδῶν του.. λο, ἄρωε τὰ λὰ τῶν ο. ἐπὶ λέμπθου ὑπὸ | ΗΡΧΙΣΕΝ ΕΝ ΡΟΜΗ - Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΦΟΝ ΜΑΚΕΝΣΕΝ Τὶ καταδέτει ὁ στρατάρχης Κέσσερλιγκ ΡΩΜΗ 27 (Ρ.).--Συνεχίζεται ἐνταῦθα ἐνώπιον συμμαχικοῦ στρατοδικείου ἡ δίκη τοῦ τἐὲώς ὑπορχη- γοῦ τῶν ἐν Ἰταλίᾳ γερμανικῶν δυνάµεων στρατηγοῦ Φὸν Μάκενσεν. Χθὲς προσῇῆλθε καὶ ἔδωσε µαρτι ρίαν ὁ στρατάρχης Κέσσερλιγκ, ἄλλοτε ἀρχηγὸς τῶν ἐν Ιταλίᾳ γερμανικῶν δυνάμεων. Ὅταν οὗτος ἐπερά- τώσε τὴν µαρτυρίαν του τὰ πλήθη τοῦ Ἰταλικοῦ λα- οῦ τὰ ὁποῖα παρηκολούθουν τὴν δίκην ἐξέσπασαν εἰς κραυγάς : «δολοφόνε» Ο Μέσσερλιγκ ἐσταμάτησεν ἐπ᾽ ὀλίγον, ἐστράφη πρὸς τὸ κοινὸν ὡσὰν νὰ ἐπρό κειτο νὰ ἀπαντήσῃ καὶ ἀκολούθως ἐξῆλθε μὲ γοργὰ βήματα ἐκ τῆς αἰθούσης τοῦ Δικαστηρίου. Μαζὶ μὲ τὸν Φὸν Μάκενσεν δικάζεται καὶ ὁ τέως στρα- τιωτικὸς Κυβερνήτης τῆς Ραµης στρατηγὸς Κοὺρτ Μέλτζερ. ᾽Αμϕότεροι κατηγοροῦνται διὰ τὸν σφαγιασμὸν 335 Ἰταλῶν εἰς τὰ σπήλαια νοτίως τῆς Ρώμης κατὰ τὸ 1944. 'Ο Κέσ- σερλιγκ ἐνεφανίσθη πρὸ τοῦ Δικοστηρίου μὲ στρατιωτικὴν στολὴν χωρὶς ὅμως τὰ διακριτικὰ ἢ τὰ παράσηµμά του. Οὗτος ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς δικαστὰς ὡς ἐὰν νὰ ἐ- πρὀκειτο περὶ συνδιασκέψεως τοῦ Γερμανικοῦ Ἐπιτελείου εἶπεν: «Οἱ αἰχμάλώωτοι πολέμου τῶν συμμάχων ἔθεσαν τὰ θεμέλια τοῦ ἸΙταλικοῦ κινήματος ἀντιστάσεως. Κατὰ τὸ πρῶτον ἐξάμηνον τοῦ 1944 οἱ Ἰιαλοὶ ἀντάρται δὲν ἀπετέ- λουν κίνδυιον. Ηλπιζα ὅτι θὰ ὑπερενίκων τὸ κίνηµα δι᾽ ἠπίας µεταχειρίσεως, πείθων τὸ κοινὸν ὅτι οἱ ἀντάρται εἶχον ἄδικον. Ὁ Χίτλερ ὅμως καὶ ὁ Μουσσολίνι δὲν συνε- µερίζοντο τὸς ἀπόψεις µου.» ᾽Ακολούθως ὁ Κεσσερλινκ ὁ- πεοτήριξεν ὅτι τὰ ἀντίποινα κατὰ τῶν ᾿Ιταλῶν ἀνταρτῶν ἦσαν δικαιολογηµέια ὣς ἔσχατον µέτρον. Ώ ο) ῄ Ἂ κα», | Πτι ΠΠ Θἁ λειτουργῇ μὲ αὖὐ- τόµατα μηχανήματα Ὡς πληροφορούμεθα οἱ κ.κ. ᾽Αδελφοὶ Παμπακιὰν, ἐκ Λευ: κωσίας, θὰ ἀνεγείρουν ἐργο- στάσιον ἀεριοὐχωῶν ποτῶν, τὸ ὁποῖον θὰ στοιχίση ἄνω τῶν Λ. 15.000 καὶ θὰ εἶναι τὸ µε- γαλύτερον καὶ τὸ πλέον συγ- χρονισµέενον τοῦ εἴδους του ἐν Κύπρῳ. Τὸ µέρος ὅπου τοῦτο πρό- κειται νὰ ἀνεγερθῇῃ κεῖται μεταξὺ Τράχωνα καὶ Βεαπό- λεως, ἐκεῖ ὅπου ἡ στρατιώ- τικὴ ὁδὸς διασταυρώνει τὴν ὁδὸν Τράχωνχ. Αἱ προκαταρ- κτικαὶ ἐργασίαι ἔχουν ἤδη ἀρχίση, ἀλλὰ τὸ κυριως ἐογο: σιτασιον θὰ συμπληρωθῇ τὸ 194/. αἵ σχετικαὶ μηχαναὶ παρηνγέλθησαν εἰς ᾽Αγγλικά ἐργοστάσια καὶ ἀναμένονται νὰ φθάσουν ἐντὸς τοῦ πρώτου ἑξαμήνου τοῦ προσεχοῦς ἔ- τους. Ἡ παοραγωγὴ θά εἶναι τελείως αὐτόματος καὶ θὰ καλύπτῃ τός ἀνάγκας ὁλοκλή- ρου τῆς Νήσου. ᾽Αρχιτέκτων διὰ τήν ἀνέ- Ύερσιν τοῦ ὡς ἄνω ἔργ-:στα- σίου εἶιαι ὁ κ. Κώστας Μαυ- ρίδη”, ἐκ Λευκωσίας. “ο ἰἴδιο- κτήτης κ Παμπακιὰν ἀναχω- ρεῖ προσεχῶς διὰ τοῦ «ἰΚορίν- θια» εἰς ᾽Αγγλίαν, ὃ ἆ τὰς ἀνάγκας τοῦ ἐργοστασίου των. ΕΞΑΓΩΓΗΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΛΑΡΝΑΞ 27 (Τοῦ ἀνταπο: κριτοῦ µας) Ἡ ὑποδηματοποιῖα ᾽Αβρααμίδη Λάρνακος ἐξήγα- γε εἰς Ἑλλάδα διὰ τοῦ ἀτμο- πλοίου «Μπρουνλάνεφ» 600 ζεύγη ἀνδρικῶν ὑποδημάτων. Εἶναι ἡ δευτέρα ἐξαγωγὴ ὑ- ποδηµάτων εἰς Ἑλλάδα ὑπὸ τῆς ἐν λόγῳ ὑποδηματο: ποιῖας. Ν ΝΙ ΗΙ ΙΤ ΗΝ Ὑπὸ τοῦ μη ξξμνκοῦ τοῦ Δή- μου Λευκωσίας κατηρτίσθη: σαν τὰ σχέδια διὰ τὰς δύο µεγάλας λεωφόρους, αἴἵτινες θὰ γίνουν εἰς τὴν ἐντὸς τῶν τειχῶν Λευκωσίαν. Ἐκ τού- των ἡ µία θὰ ἀρχίζῃ ἐκ τοῦ ἀνοίγματος Μπαϊρακτάρη καὶ θὰ τελειώνει εἰς τὴν 'Ἁγίαν Σοφίαν, διήκουσα κατὰ μῆ- κος τῆς ὁδοῦ Τρικούπη. Ἡ δευτέρα θὰ ἀρχίζῃ. ἐκ τῆς πύλης Πάφου καὶ θὰ κατα- λήνῃ εἰς τὴν πύλην ᾽Αμμο χώστου. Ὡς ἀντιλαμβανόμεθα, κατὰ πρῶτον θά ἀρχίσουν αἱ ἔρνα- σίαι διὰ τὴν πρώτην λεωφό- ρου, μελετᾶται δὲ ἡ ἁπαλλο- τρίωσις πολλῶν ἀκινήτων τό- σον κατὰ μῆκος τῆς ὁδοῦ Τρι- κοὐπη ὅσον καὶ τῆς ὁδοῦ Θράκης. δεδομένου ὅτι οἱ ἓν λόγῳ δυο δρέμοι θά ἑνωθοῦν. καθὼς καὶ µετά τῆς ὁδοῦ ἹΙπ- ποκράτους. δΜΙΙΜΙ ΚΛΙΜΙΜΙ ΙΕΡΗΣ ΒΑΣΟΒΙΑ 27 (Ρ.). Τὸ κεν- τρικὸν στρατοδικεῖον κστεδίκασεν εἰς θάνατον τὸν καθρλικὸν ἱερέα ζαρκίεθιτζ, ὅστις εὐρέβη ἔνοχος ὀργανώσεως τροµοκρατικῆς συµ- µορίας, ἡ ὁποία ἐδολοφόνησε τρία µέλη τῆς ἑνορίας του, Εἶναι ἡ πρώτη θανατικἠ καταδίκη ἱερέως ἀπὸ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς [Πς- λωνίας. Πρὸς πώλησιν Μία κρεβατοκάμαρα ἥτοι καριόλα διπλῆ, ἑομάρι, τουα- λέττα καὶ κομιοτίνο ὅλα ἀπὸ Ἠαρυδιά. επίσης µία καριό- λα μιονὴ ἀπὸ καρυδιὰ καῦῶὼς καὶ καοιολοῦ κάγκελα. Όλα ἐντελῶς καινούογια. Πληροφορίαι: Μάρῦθαν Ν. Ψύλλα Αγ. Τριάδος ὁ ἢ ᾿Ονησίλου ὃά Βαρώσια. « αδ ΟΡΑ 98 ΤΙ.Μ. Ὦ ΤΠΡΚΗΣ ΠΡΒΙΠΥΡΙΟΣ ΛΗΛ ΡΡΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ρΣ ΕΠΙΘΙΕΡΗΣΙΙ ΤΝ ΜΗΜΜΗΤΙΜΝ. ΕΡΙΑΝ ΤΗΣ ΒΡΑΚΗΣ ΛΑ η ο η η Τωδοκος αρω Ὀνπουογὸς κ. {ειίω ἕα αἱ .ν αἲν 41 ο δι 4 ουοκικυῦ Επιτελείου ον ς ὀρ0 εἰς Λο οταν τι ού πολι». καὶ οά: σέ ντα 4 ἀ δν ων ήσωι) ην τὰ ὖχυ θωματικά ἔονα εἰς Γει πδο) ην ταν ... ᾖΠΙΤΙΝΙ ΜΛΡΙΝ Τήὴ 4 ΙΥΜΙΝ ται Ἱ συζητησις ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῶν ξένων στρατευμάτων Ν. ΥΟΡΚΗ, 27 (Ρ.)- Οἱ ιέσσαρες ὑπουργοὶ τῶν ἐξωτερικῶν συνῆλθον ψὲς εἰς μυστικὴν συνεδρίαν ἡ ὁποία ἐσυνεχίσθη ἐπὶ 6 ὥρας. Τὰ συζητηθέντα θέµα- τα τηροῦνται μυστικά, γίνεται ὅμως ἀντιληπτὸν ὃτι οὗτοι ἠσχολήθησαν μὲ τὰ πλέον δύσκολα διεθνῆ ζητήματα. Κατὰ τὴν χθεσινὴν συνεδρίαν τῆς Πολιτικῆς Ἔ- πιτροπῆς τῆς Ο.Η.Ε. ὁ κ. Μολοτὼφ ἀπέρριψε τὴν πρότασιν τοῦ Αγγλου ἀντιπροσώπου κ. Νόελ Λπαί- ηκερ σχετικῶς μὲ τὴν ὑποβολὴν ἐκθέσεως διὰ τὰς ͵ συμμαχικὰς δυνάµεις. Ὑπεσιήριξεν ὃτι ἐπὶ τοῦ πα- βόντος πρέπει τὰ Ἡν. Ἔθνη νὰ ὑποβάλουν ἔκθεσιν µόνον ἐπὶ τῶν στρατευμάτων των τῶν διατηρουµέ- γων εἰς ξένα ἐδάφη διότι τὸ ζήτημα τοῦτο εἶνε ἆ- νεξάρτητον καὶ ἑτόνισε: «Ἡ ὑποβολὴ ἐκθέσεως σχετικῶς μὲ τὰς ἐπὶ ξέ- γων ἐδαφῶν ἐνόπλους δυνάµεις πρέπει νὰ ἀάναγνωρι- σθῇ ὡς ἐπείγουσα. Δὲν εἶνε δινατὸν νά ἀναβληθῇ ἡ λῆψις ἀποφάσεως ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου μέχρις ὅτου ἐξξτασθῆ τὸ περίπλοκον πρόβλημα τῆς γενικῆς ἐλαττώσεως τῶν ἐξοπλισμῶν τὸ ὁποῖον ὅλοι ἀντι- λαμβανόμεθα ὃτι θὰ ἀπαιτήσῃ μακρὸν χρόνον καὶ ὅ- πέρογκον προσπάθειαν» 'Ο ἁμερικανὸς ἀντιπρόσωπος κ. Κόναλλυ ἐπενέβη καὶ ἑτόνισεν : «Ἡ ᾽Αμερικὴ δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ προβά- λῃ οἱανδήποτε δικαιολογίαν ἤ πρόσχημα διὰ νὰ ἐπι- Ἀραδύνῃ τὴν λῆψιν ἀποφάσεως ἐπὶ τοῦ ζητήματος τούτου. Θέλομεν ὅμως νὰ προχωρήσωμεν εἰς τὸ γε- νικὸν ζήτημα τοῦ ἀφοπλισμοῦ. Θά ἐπιμείνωμεν ὅπως παρασχεθοῦν πλήρεις λεπτομέρειαι Κκαλύπτουσαι ὅ- λους τοὺς κλάδους τῶν ἐνόπλων ὑπηρεοιῶν. Ἠομίζο: μεν ὃτι πρέπει τά 'Ἡν. Ἔθνη νά ὑποβάλουν τώρα ἔκ- θεσιν διὰ τὰ στρατεύματά των τὰ διατηρούµενα καὶ ἐπὶ τοῦ μητροπολιτικοῦ των ἐδάφουύς. Αἱ Ἠνωμ. Πολι- τεῖαι δὲν ἔχουν νὰ κρύψουν τίποτε. Ας εἴπωμεν εἰς τὸν κόσμον πόσα στρατεύματα ἔχομεν, εἴτε εἰς τὸ ἐξωτερικὸν εἴτε ἐπὶ τοῦ μητροπολιτικοῦ µας ἐδάφους.» ἡλ ΜΙΙΤΗΝΤΜΗΗ ΤΝ ΠΝΝ [ΤΙ ΤΗΝ ΤΕΝ Τ [ΙΝΝΙΚΗ ΤΝΜΙΝΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ 27 (Ρ.).--Ο Πολωνὸς ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερι- κῶν ἐδήλωσε υτρὸς ἀντιπροσώπους τοῦ Τύπου ὅτι ἡἤ αἴτησις τῆς Πολωνίας ὅπως ἐπιτρασεῇ εἰς αὐτὴν νὰ λάβη µέρος εἷς τὰς συνοµιλέας τὰς σχετικὰς μὲ τὴν σύνταξιν τῆς συνθήκης εἰρήνης μετὰ τῆς Γερμανίας ἐγένετο εὐμενῶς δεκτὴ ὑπὸ τῶν ὑπουργῶν ἐξωτερικῶν τῶν - ἡμεγάλων Δυνάμεων. «'Ἡ Πολωνία, εἶπε, Φὰ κληδῇ νὰ ἐκδέσῃ τὰς ἀπόψεις της. Κύριος σκοπός µας εἶνε νὰ ἐμποδισθῇ ἡ Γερμανία νὰ ἀνακτήσῃ τήν οἰκονομικήν της ἰσχὸν καθότι ὁ οἰμονομικὸς ἐμπεριαλισμὸς ὑδὰ ὁδηγήσή εἰς τόν στρα- τιωτικὸν ἰμπεριαλισμόν». ΝΙΛ ΠΡΙΝ! ΕΙΝ ἡΛΗΙΝΙΝ ΤΠ ΜΗ ΤΗ ΙΠΙΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 27 (Ρ.)|---᾽Απεκαλύφθη ψὲς ὑπὸ τοῦ Γραφείου ᾽Ανιχνεύσεως ὃτι δύο Γερμανοὶ κατέ: στρωσαν σχέδιον δολοφονίας τοῦ Βασιλέως καὶ τῆς Βασιλίσσης τῆς ᾽Αγγλίας κατὰ τὸ 1939 ὅταν οὗτοι εἶχον ἐπισκεφθῇ τὰς Ἡν. Πολιτείας. Οἱ ἐν λόγῳ Γερμανοὶ εἶνε ὁ Φρὶτζ Βίντεµαν, τότε πρόξενος τῆς Γερμανίας εἰς “Αγ. Φραγκῖσκον καὶ εἴς ἄλλος ὀνόματι Σβίν. Οὗτοι συνηντήθησαν εἰς “Αγ. Φραγκῖσκον τὸν Μάϊον τοῦ 1939 καὶ συνεζήτησαν σχέδιον διὰ τὴν δο- λοφονίαν. Ἑν τούτοις οὐδεμία ἀπόπειρα ἐγένετο πρὸς ἐκτέλεσιν τοῦ σχεδίου. Ὁ Σβὶν ἀργότερον ἀπηλάθη ἐξ ᾽Αμερικῆς ὡς «ἐπικίνδυνος ἀλλοδαπὸς.» ᾽Αμερικα- νὸς ἐπίσημος ἐδήλωσεν ὃτι δὲν θὰ δοθοῦν ἐπὶ τοῦ παρόντος εἰς τὴν δηµοοιότητα περισσότεραι λεπτοµέ- ρτιαι. μ ΙΛΒΙΝΝΙ 1ΗΡΛΙ ΠΠΕΡ ΤΗ ΜΕΛΗ) Τηὰ ΜΗΝ ΜΙΤ ΜΗΙΠ ΜΗΝ ΚΑΤΡΟΝ 27 (Ρ.)--Οἱ ἀντιπρόσώποι τῶν ᾿Αραβι- κῶν χωρῶν συνεχίζουν ἐνταῦθα τὰς συνεδριάσεις των. Κατὰ τὴν χθεσινἠν συνεδρίαν ἐλήφθη ἀπόφασις ὅπως ὁ Παναραβικὸς Σύνδεσμος ὑποστηρίξῃ τοὺς ᾿Αραβι- κοὺς λαοὺς τοῦ Μαρόκου, ᾽Αλγερίου, Τύνιδος καὶ Λι: βύης νὰ ἐπιτύχουν τὴν ἀνεξαρτησίαν τῶν, Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ [ΠΙΕΡ ΕΜΠ ΕΙΤΕ ΕΛΗΡΗΙΤΗ [ΗΗΝΙ. ΙΠΡΙΝΙΗΙ Νῆ ΜΗ ΤΕΡΛΙΗΗ ΗΙ ΤΙΝ ΙΗΠΛΝΙΝΗ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 27 (Ρ.).--᾽Ανευρέθη σήμερον εἰς τὰς ἀκτὰς τοῦ κόλπου τῆς Κόγε, νοτίως τῆς Κοπεγ- χάγης, µία φιάλη περιέχουσα ἐπιστολὴν μέλους τοῦ πληρώματος ἑγνὸς γερμανικοῦ ὑποβρουχίου, ἐν τῇ ὁποίᾳ ἀναφέρεται ὅτι ὁ Χίτλερ δὲν ἐφονεύθη εἰς τὸ ὑπόγειον τῆς Καγγελαρίας ἐν Βερολίνῳ ἀλλ ἀπέδανε μετὰ τοῦ πληρώματος τοῦ βυθισθέντος ὑποβρυχίου. ἸΤοῦτο ἕ- πλεεν ἐκ Φιλλανδίας πρὸς τὴν 'Ισπανίαν. 'ΗἩ ἐπιστολὴ φέρει τὴν ὑπογραφὴν τοῦ ἉἈὰνς Ῥουτεμπούργκερ, ὅ- στις πιστεύεται ὅτι ἦτο µέλος τοῦ πληρώματος τοῦ ὃ- ποβουχίου, τοῦ ὁποίου τὰ συντρίµματα ἀνευρέθησαν τα ίζε: δυνεχ ἔξωθεν τῆς Δανικῆς ἁπτῆς τὸ 1946. Τειάρτη 2ὔ Νοεμβρίου 946 ΜΙΣΘΩΤΟΙΚΑΙ ΤΙΜΛΡΙΘΜΟΣ Τ0 ΛΡΑΜΛ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ὃς ΔΙΛΑΣΚΑΛΩΝ Ποῦ πέφτει ἡ ντροπή: Σὲ ἐκεῖνον ποὺ στε- ρεῖται τὸ ψωμί ἢ σ᾿ ἐκεῖνον πού τὀὸ στερεῖ: Εἶναι πραγματικῶς πε- ρίεργον πῶς ἡ Κυβέρνησις ἀντιλαμβάνεται τὴν άντα- .μµοιβὴν τῶν ὑπαλλήλων της. Δὲν πιστεύοµεν νὰ ἔχῃ αὕτη τὴν παραμικρὰν ἆἀμ: φιβολίαν διὰ τὴν δυσχερε- στάτην θέσιν, εἰς τὴν ὁ: ποἰαν περιῆλθον οἱ ὑπάλ- ληλοι κατόπιν τοῦ ἀφθά- στου ὑψωμοῦ τοῦ τιµα- ρίθµου. 'Η θέσις τῶν διδα- σκάλων, τῶν ἀστυνομι- κῶὢν καὶ τῶν ὑπαλλή- λὼν εἶναι κυριολεκτικῶς τραγικἡ σήµερον καὶ εἴμε- θα βέβαιοι ὅτι ἡ Κυβέρνη- σις εἶναι τελείως ἐνήμε- ρος. Καὶ ἠγωώνίσθη νὰ ὁ- ποβιβάσῃ τὸν τιμάριθμον. Ἐφ' ὅσον ὅμως δὲν ἐπέ- τυχε καὶ ἐφ᾽ ὅσον γνωρί- ζει, ὅτι ὁ ὑπαλληλικὸς µι- σθὸς εἶναι ἀνάξιος νὰ πα- ῥρακολουθήσῃ τὸν ραγδαῖ- ον καὶ ἁλματικὸν ὑψώμόν του, διατὶ δὲν θέτει ἡ Κυ- βέρνησις πρὸς ἑαυτὴν τὸ ἐρώτημα : Πῶς θὰ ζήσουν, πῶς θὰ ἀνταποκριθοῦν πρὸς τὰς στοιχειώδεις ἆ- παιτήσεις τῆς ζωῆς αὐτῆς οἱ ὑπάλληλοί µου --Εἶναι ἀξιοπρεπὲς οἱ ἄγγλοι ὑπάλληλοι νὰ λαμµ- βάνουν ἐπίδομα ἐκπατρι- σμοῦ µόνον Λ. 180 καὶ ὁ µέσος ὅὄρος τοῦ μισθοῦ του ἰθαγενοῦς ὑπαλλήλου θὰ μὴ φθάνῃ τὸ ποσὸν αὐτό: Μήπως δὲν γνωρίζει ἡ Κυβέρνησις ὅτι ἕνας «σια- µισιάρης» σήμερον κερδί- ζει περισσότερα καὶ ἑπο- µένως, ζῇ καλύτερον ἀπὸ ἕνα δάσκαλον : Δέν εἶναι εἰς γνῶσιν τῆς Κυβερνήσεως μήπως ὅτι πολλαὶ ἄλλαι τάξεις σήμερον ἁἀμείβονται καλύ- τερα καὶ ἑπομένως ζοῦν ἀνετώτερον ἀπὸ ἕνα πρώ: της τάξεως ὑπάλληλο» Οἱ διδάσκαλοι καὶ οἱ ὑπάλ- ληλοι προσφέρουν μήπως εἰς τὴν κοινωνίαν ὀλιγώ- τερον σοβαρὰς καὶ σπου- δαίας ὑπηρεσίας καὶ ἔχουν µικροτέρας εὐθύνας : Ποῖ- ον εἶναι τὸ µέτρον, τὸ ὁ- ποῖον λαμβάνεται ὑπ ὅ- ψιν διὰ νὰ κανονισθῇ ὁ µι- σθὸς ἑνὸς ἀνθρώπου, ἡ ἁμοιβὴ τῶν κόπων του Ὅλοι οἱ ἐργοδόται, οἱ ὁ- ποῖοι κάθε λίγο καὶ λιγάκι δίδουν αὐξήσεις εἰς τὰ ἡ- µεροµίσθια τῶν ἐργοδο- τουµμένών τών εὑρίσκονται εἰς καλυτέραν ἡἤ χειροτέ- ῥραν τῆς Κυβερνήσεως µοί(- ραν, Βεβαίως ὅλοι αὐτοί, οἱ ΑΡΘΡΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΟΥ ΜΑΣ ποτε αὐτὸς δὲ νὰ δυστυχῇ! Μὲ ποῖον πόνον ψυ: χῆς μορφώνει ὁ δάσκαλος τὰ παιδιὰ ὅταν εἰς τὰ ἰδι- κἁ του δὲν δύναται νἁὰ δώση καµµίαν µμόρφωσιν! Καὶ τὶ ἐξευτελισμοὺς πα: θαΐνουν καὶ οἱ δύο ὅταν στεροῦνται τῶν χρειώδῶν διὰ τὸν βίον, διότι δὲν μποροῦν νὰ παρακολου- θήσουν τὴν μµαύρην ἀγο- ράν, διότι δὲν ἔχουν τὰ ὑλικὰ µέσα νά τὰ προµη- θευθοῦν! Καὶ ποία καρδιἀὰ μένει εἰς τὸν ὑπάλληλον, ὁ ὁποῖος ἀφ᾽ ἑνὸς ζῇ δι- αρκῶς δανειζόµενος καὶ ἀφ᾿ ἑτέρου βλέπει πλησι- άζουσαν τὴν ἡμέραν τῆς συντάξεώς του, ὁπότε βα- ρυμένος πλέον ἀπὸ τοὺς κόπους καὶ τὰ χρόνια θὰ εὐρεθῇῃῇ ἐκτεθειμένος, διό- τι δὲν θὰ ἔχῃ κανένα στήριγμα! Ὅταν πρὸ ὀλίγου και- ροῦ οἱ διδάσκαλοι ἐζήτη- σαν νὰ ἑνωθοῦν εἰς οσὺν- τεχνίαν καί ἀκολουθοῦν- τες τὸ παράδειγµα τῶν ἐργατῶν, νὰ διεκδικήσουν μὲ ὅλα τὰ µέσα τὰ δί καιά τών, εὑρέθησαν οἱ ἠλίθιοι ἠθικολόγοι, οἱ ᾱ- ψΨυχοι καὶ στενοκέφαλοι ψευδοπατριῶται, οἱ ὁποῖοι ἐσήκωσαν τὴν φωνὴν τῶν καὶ εἶπαν: ᾿Εντροπήἱ οἱ σκαπανεῖς τῶν γραμµά- των νὰ κατέλθουν εἰς τὸ ἐπίπεδον τῶν ἐργατῶν Νά ζητοῦν δηλ. μὲ ἄλ- λα λόγια, αὐτοὶ νὰ χορ:- τάσουν! Αὐτὸ ἤθελαν νἁ ποῦν. Οἱ ἐργάτες ἔχουν µόνον σῶμα καὶ οἱ δασκά- λοι µμὄνο πνεῦμα! Καλοὶ µου ἄνθρωώποι κι’ ἀνόητοι! Θέλουν κι οἱ δασκάλοι νὰ Φφᾶνε καὶ μάλιστα πρέπει νὰ τρώ- γουν καλά, γιὰ νὸ κά- µνουν καὶ τὴ δουλειὰ τους καλά, Προσφέρουν µεγά- λες ὑπηρεσίες στὴν πολι- τεία καὶ πρέπει ἡ πολι- τεία νὰ τοὺς ἀμείβῃ ἀνά- λογα. Αν δὲν γίνεται τοῦτο, τότε συμβαίνει ἆ- δικία καὶ ἡ ἀδικία πρέπει νὰ κτυπιέται πάντοτε καὶ μὲ κάθε μέσον. Μόνον οἱ καθυστερημένοι καὶ δυστυ- χῶς ὑπάρχουν πολλοὶ τέ' τοιοι εἰς τὴν τάξιν τῶν δασκάλων δὲν νοιώθουν ἀπὸ τέτοια. Συντεχνίαν͵ λοιπόν, καὶ μάλιστα ζωντανήν. Ὄχι πάνω στὸ χαρτί, ἔγγε- γραμμένην µόνον, ἀλλὰ δρῶσαν. Ἔκαμαν καὶ οἱ ἐργάτες, ἔκαμαν, καὶ οἱ δασκάλοι γιατί καὶ αὐτοὶ ἐργαζόμενοι, δικαίως ποι- καὶ κεῖνοι ἔχουν στοµά- οὔῦντες καὶ ἀπὸ τὴν φορὰν τῶν πραγμάτων ὁδηγού- µενοι ζητοῦν διαρκῶς καὶ ἐπιτυγχάνουν νέας αὐξή: σεις ἡμερομισθίων. Καὶ ὁ τιµάριθµος ἀναβαίνει καὶ ἀνεβαίι οὖν καὶ τὰ ἡμεμο- µίσθια καὶ σχηματίζεται ὁ Φαῦλος κύκλος. ᾽Αλλ᾽ αὐτὰ ὅλα ξεσποῦν εἰς βά- ρος τοῦ δασκάλου καὶ τοῦ ὑπαλλήλου, ὁ ὁποῖος οὔτε νὰ ἐνδυθῇ εἶναι εὔκολον, οὔτε νὰ ἐμφανισθῇ, οὔτε ἀξιοπρεπῶς νὰ ζήσῃ δύ- ναται. Δι) ὅλα αὐτὰ ὁ δάσκα- λος καὶ ὁ ὑπάλληλος σή- µερον ὑποφέροον ὄχι µό- νον οἰκονομικῶς, ἀλλ᾽ ὅΥ- φίστανται καὶ καθηµερι- νοὺς ψυχικοὺς κλονισμούς καὶ ἠθικοὺς ἐξευτελισμούς. Τὸν πνίγει τὸ αἴσθημα τῆς ἀδικίας τὴν ὁποίαν συ: ναντᾶ πρὸ τῶν ποδῶν του εἰς κάθε βῆμα. Μὲ πόσην πικρίαν λ.χ. ὁ ὑπάλληλος βλέπει τὸν συνάνθρωπόν του νὰ εὐημερῇ ὁπωσδή- χια. Εἰς αὐτό, βλέπετε δὲν διαφέρουν. Ποῦ πέ- φτει τώρα ἡ ντροπή Σὲ ἐκεῖνον ποὺ στερεῖτοι τὸ ψωμὶ ἤ σ᾿ ἐκεῖνον ποὺ τοῦ τὸ στερεῖ Εἶναι ντροπὴ νὰ πῄῃ κανεὶς ὃτι πεινᾷ καὶ νὰ ζητήσῃ ψωμί Δὲν λέ- γει ψέματα καὶ ζητᾶᾷ, ὄχι ἐλεημοσύνην, ἀλλὰ τὴν δι- καίαν ἁἀμοιβὴν τῶν ὑπη:- ρεσιῶν του. ΒἩτροπὴ λοι: πὸν σὲ ὅσους δέχονται αὐτὴν τὴν κατάστασιν καὶ σιωποῦν καὶ δὲν κινοῦνται. Ἡτροπὴ σὲ ὅσους δὲν βλέπουν τὴν ἀδικίαν καὶ ἀκόμα µεγαλήτερη ντροπὴ σὲ κείνους ποὺ τὴ νοιώ:- θουν καὶ τὴν ἀνέχουνται, Ζητεῖται µπιλιάρδο Ζητεῖται δι΄ ἐνςικίασιν ἢ δι) ἀγορὰν μπιλιάρδο εἰς καλἠν κατάστασιν, ὑπὸ συµφέροντας ὄρους : ᾿Αποταθεῖτε: ΄Ενωσιν Μικροκαταστηματαρχῶν Λευ- κωσίας Τ. Κ. 316. Τύποις : «ΚΟΣΜΟΣ» Λευκωσία Ὑπεύθυνος : Θ. Παπαδόπουλος ᾿Αθηναϊκὴ χρονογθαφία Ἡ κυκλοφορία --Τὸ σωστὸν ἐστὶ σωστόν! μᾶς εἶπε ὁ Κλεόβουλος. --Ποιὸ πρᾶγμα εἶνε σωστό τὸν ρωτήσαμε. --Τὸ ὅτι αἱ δεξιόφρονες ἐ- φημµερίδες ἔχουν µεγαλυτέραν κυκλοφορίαν ἀπὸ τὰς δημο κρατικάς. Αὐτὸ τὸ ἰσχυρίσθη µία κυβερνητικὴ φυλ λὰς καὶ ἐστὶ σω- στόν] --Πῶς τὸ ἐέ- ρεις, Κλεόβουλε: --Εξ ἰδίας ὁσ- Φρήσεως, παμ- Φφίλτατοι. Ἐγὼ τὸν ὁποῖον ὁρᾶ. . τε, γυρίζω εἰς τὸν οἶκον µου τὴν μµεσηµβρίαν μὲ δεξιόφρονα ἐφημερίδα ἡ ὁποία ἀναδίδει ὀσμὴν..-σαρ- δελλῶν ἤ τουρσίων ἢ ντοµα- τῶν καὶ οὕτω καθ’ ἑξῆς. --Δηλαδὴ θέλεις νὰ πεῖς, ὅτι οἱ δεξιὲς ἐφημερίδες ἔ- χουν µεγαλύτερη κυκλοφορία στὰ µπακάλικα καὶ στὰ µα- γάβικα --᾿Αναμϕιβόλως καὶ φανῶς, παμφίλτατοι, οὔῦτον μοῦ τὸ ἑἐβεβαίωσεν ὁ κὺρ Σταµάτιος, ὅστις διατη- ρεῖ μέγα μπακαλικὸν καὶ µα- ναβικὸν κατάστημα. ---Εγὼ, Κλεόβουλε, µμοῦ εἶπε, ἀγοράζω γιὰ τὸ µαγα- πασι- Τὸ τοι- ζί µου µόνο τὸν δεξιὸν τύ: πον, -“Διατὶ, Σταµάτιε: τὸν ἡ- ρώτησα. -“Διότι τὸ ζητάει τὸ ἐμπό- ρευμα, μοῦ ἀπάντησε. --Ἠγουν, Σταμάτιε --Νὰἁ σοῦ ἐξηγήσω, Κλεδ- βουλε: ἩἨ.. ἐλῃά, ἐλ ἁ, ποὺ λέει καὶ τὸ γνωστὸ µο- ναρχικὸ τραγούδι μπορεῖ νὰ τυλιχθεῖ σὲ.. δηµοκρατικὴ ἑ- φημερίδα Ἐρωτῶ. --Ἔχεις δίκαιο, στον, Σταμάτιε. -Τὰ κολοκυθάκια, ἄν δὲν μποῦν µέσα σὲ ἔφημερίδα ποὺ ἔχει ἄρθρο τοῦ Βλάχου γιὰ νὰ βρεθοῦν στὸ στοιχεῖο ἁδιάσει- τους μοῦ κάνουν τὸ ζόρικο. ”Αμ΄ οἱ ντομάτες -“Τἱ συμβαίνει μὲ τὶς ντο- µάτες, Σταμάτιε --Απὸ τὴ συχνή τους ἐπαφὴ μὲ τὸν κυβερνητικὸ τύπο, ἕ- Χουν γίνει ὅλες «ἐθνικόφρο- νες». ᾽Αλλοιῶς ξέρεις τὶ θὰ συνέβαινε, Κλεόβουλε --Τί Σταμάτιε --Θὰ σηκώνονταν ἀπὸ τὰ κοφίνια καὶ θὰ πέφτανε στὰ κεφάλια τῶν λαοπροβλήτων. Οπότε καταλαβαίνεις τὴ ζη- µία µου |... Η ΠΕΝΝΑ Θεατρικὰ ο Οἱ θρυκόλακες” ι Σὲ ὅλες τὶς πόλεις τῆς Κύ- πρου, πρόκειται νὰ δοθῇ προ: σεχῶς, πιθανώνατα περὶ τὰ μέσα Δεκεμβρίου, τιµητικἡ παράστασις τοῦ γνωστοῦ Κυ- πρίου ἠθοποιοῦ κ. Νίνου Πα- στελλίδη, μὲ τὸ άριστουργη- ματικὸ ἔργο τοῦ Μορβηγοῦ συγγραφέως Ἑρρίκου ψεν «Οἱ βρυκόλακες». ᾖΓιὰ τὴν παράσταση αὐτή ἐργάζουνται ἐντατικά εἶναι τώρχ ἆρκε- τὸς καιρὸς, ἐκτὸς ὁπὸ τὸν κ. Παστελλίδη, καὶ πολλοὶ ἄλ- λοι πρώτης γραμμῆς Κύπριοι καλλιτέχνες, οἱ ὁποῖοι δια- πνέονται ἀπὸ τὴν ὡραία φι- λοδοξία νὰ προσφέρουν στὸ κοινόν µας τὸ περίφημο ἔρ- γο τοῦ μεγάλου) Νορβηγοῦ. Στό ἔργο του αὐτὸ ὁ Ἵψεν καυτηριάζει μὲ τὴ µεγάλη τέχνη του ὅλους ἐκείνους, ποὺ ὅπως συμβαίνει καὶ στὶς δικές µας τὶς µέρες δὲν διστάζουν [νὰ στηρίξουν τὸ γάμο πάνω στὸ συµφέρο καὶ στὴν ὑπο- κρισία, ἁδιαφορώντας γιὰ τὶς τραγωδίες ποὺ αὐτὸ συνεπά- γεται πολλὲς φορὲς. Τὸ κοινὸν μπορεῖ νὰ εἶναι βέβαιο πώς δὲν θὰ πρόκειται περὶ μιᾶς ἀπὸ τὶς συνειθισµέ- νες τιμητικὲς παραστάσεις, ἀλλὰ περὶ προσπαθείας μὲ πραγματικὲς ἀξιώσεις! Ὅτι πρὸς τὴν καιεύθυνση αὐτὴ στρέφεται ἡ φιλοδοξία τοῦκ. Παστελλίδη καὶ τῶν συναδέλ- φών του ἔχει ἤδη ἐξακριβω- Ὁῃ ἀπὸ πολλοὺς, οἱ ὁποῖοι παρηκολούθησαν δοκιμὲς τοῦ ἔργου. ίαθῆκον, λοιπὸν, παντὸς θεατροφίλου, ποὺ ἐιδιαφέρε- ται γιὰ τὴν ἄνοδο τοῦ καλ λιτεχνικοῦ µας ἐπιπέδου, εἷ- ναι νὰ δώση ἵδ.αίτερη προσο- χἠ στὴν προσπάθεια αὐτὴ καὶ να τὴν ἐνισχύσῃ ὅσπο πιὸ πο- λὺ μπορεῖ. Καλλιτέχνες μὲ ἀι ώτερες φιλοδοξίες, ὅπως ὁ κ. Παστελλίδης, πρέπει νὰ τυγχάνουν κάθε ἐνισχύσεως. Ἡ διδασκαλία τοῦ ἔργου γίνεται ἀπὸ τὸν κ Κ. Μιχαη λίδη, τέως σκηνοθέτη τοῦ «Μ. Λυρικοῦ», οἱ δὲ σκηνογραφίες θά Φφιλοτεχνηδοῦν ἀπὸ τὸν Κόπριο καλλιτέχνη κ. Τ. Κάν- θο. Ο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ Ε/Α ΘΕΟΣ Έ ΝΕΟΣ ΘΑ ΛΥΘΗ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ κα ιν ασ στ ας το ο ο ας ᾿Απογευματινὴ Ἐφημερὶς ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΑΝ ΑΤΟΜΙΚΗΝ ΒΟΜΒΑΝ Τά τεράστια ἀτομικά ἑργοστάσια Οὐραλίων -- Ἕνα νέου Μπίκινι εἰς τὴν Σιθηρίαν ία μυστηριώδης ἁποστολὴ [Εὶς τὸ τελευταῖον φύλ- λον τοῦ γαλλικοῦ περιοδι- κοῦ «Ἰντὲρ» δημοσιεύονται αἱ παρακάτω ἐνδιαφέρουσαι πληροφορίαι διὰ τὰς µυστη- ριώδεις ἀτομικὰς ἐνεργείας «τῶν Ρώσσων ἐπιστημόνων :] Ηταν γνωστὸ ἤδη ὅτι ἡ τεραστία ρωσσικὴ προσπάὔεια καιὰ τὸν τελευταῖο πόλεμο ῥασιξότα» οτὴ βιομηχανία τῶν Οὐραλίων. Κανεὶς ὡστόσο δὲν μποροῦ- σε νὰ ξέρῃ τὶ ἀκριῤῶς Ἰξσυνέ- βαινε σιὴ μυστηριώδη αὐτὴ περιοχὴ τῆς Σοβιετικῆς Ρωσ- σίας, ὣς ὅτου προσφάτως ἕ- νας ρεπόρτερ τῆς ἐφημερίδος «Κρασνάϊα Σβέξντα» μπόρεσε νὰ διατρέξη ὀλόκληρη τὴν ὃ- θοσειρὰ τῶν Οὐραλίων καὶ δημοσίευσε κατόπιν πληροφο- ρίες ἀληδινὰ συναρπαστικές, μὲ λεπτομέρειες καὶ ἀριδμούς. Εῖνε ᾗ πρώτη φορὰ ποὺ ἄνα- σηκώνεται ὃ πέπλος τοῦ μὺ- στηρίου, τὸν ὅποῖον εἶχε ϱί- Ψει ᾗ σοβιετικὴ Λλογοκθισία πάνω σ᾿ αὐτὴ τὴν» περιοχή. «Τὰ Οὐράλια-- γράφει ὁ Ρῶσσος δήηµοσιογράφος---εἶνε τὸ πιὸ ἐκτεταμένο ἐργοστάσιο τοῦ κόσµου, εἶνε τὸ ἐργοστά- σιο ποὺ φτιάνει ἄλλα ἔργο: στάσια». ᾿Αγαφέρει κατόπιν, σὲ γε γικὲς γραμμές, τὰ κυριώτερα τεχνικἁ ἔργα, ποὺ βρίσκονται ὑπὸ κατασκευὴἠν στὰ Οὐράλια: ᾿Βργοστάσια ἀλουμινίου, χαλ- Σοῦ καὶ μαγνησίου, ἐπέμτα σις τῶν ἐργοστασίων ἍΏψευ- δαργύρου, αὔξῆσις τῆς παρα: γωγῆς νικελίου. «Δὲν ἄμιφι- βάλλει δὲ ὅτι δὰ τελειώσουν πολὺ γρήγορα. Τὰ Οὐράλια ἀποτελοῦν σή- µερα ἕνα ξεχωριστὸ [Κοάτος, µέσα στὴ Σοβιετικὴ ἴρνωσι. Τά σύνορά του, ἑκτάσεως 6.000 χιλιοµέτρω», φρουροῦν- ται ἄγρυπγνα ἀπὸ ἄστυνοιι- κοὺς μὲ εἶδικὰ περιβραχιό- για. Ὑπάρχουν στὰ Οὐράλια χιλιάδες πόλεις--- ἐργοστάσια: τό Μαγκγιτογκὸρο. μὲ ᾖτὶς ὑψικαμίνους του,τὸ Σαλιμὰσκ ποὺ παράγει ἕνώσεις καλίου, τὸ Ἰπορκο-Οὑὐρὰλ γιὰ τὴν παραγωγἠ νικελίου... “Ἡ µε- γαλύτερη σὲ πληδυσμὸ πόλις εἶνε τὸ Οὐραλβαγκονζάβοντ, μὲ 400.000 κατοίκους. Τὸ ὄ- γοµά τῆς σημαίγει : «᾿Γργο- στάσιο βαγονιῶν τῶν Όδρα- λίων», Εχει τὰ τράµι τής, τὸ ἑργατικὸ παγεπιστήμιό της, τὰ μεγάλα της καταστήματα, τέσ- σερα Ὀέατρα. Εΐνε ἤ ἕδρα τῆς «Κυβερνήσεως τῶν Οὗρα. Λίων». “Η πιὸ παράξενη καὶ µυ- στηριώδης πόλις τῶν Οδὗρα- λίων εἶνε τὸ Οὐραλχὰμ, τὸ μεγαλείτερο ἔι γοστάσιο ἔρευ- νῶν τοῦ κόσμου. Ἔγει σχῆμα γεα μετρικό, μὲ δρόμους εὐδέ- γραµµους ποὺ σχηματίξου» ὀρδὲς γωνίες, χωρὶς παμιαιὰ καμσύλη. ᾿Εδῶ κι ἐκεῖ, ὃ- πάρχουν αἱ εἴσοδοι τῶν ἕπο- γείων ἑργαστηορίων, ὅπου ἓρ- γάξονται χιλιάδες ἄνύρωποι χωρὶς γὰ βγαίνουν ποτὲ ἔξω. Καγεὶς ξέγος δὲν μπορεῖ νὰ κατεβῇ ποτὲ κάτω. «ἀὲν ἐπι- τρέπεται κἀν νὰ πλησιὰσῃ στὰ στόµια τοῦ ἀερισμοῦ τῶν ὑπογείωχ, ποὺ «ορουροῦνται ἀπὸ ἀστυγομικοὺς μὲ ὅπλο- πολυβόλα. Πάνω ἀπ᾿ τὶς εἰσόδους τῶν ἑἐργαστηρίων αὐτῶν, ἕ- πάρχει ἕνα παράξενο σῆια : δνα κόκκαλο τιηροῦ σταυρω: µένο διαγωγίως μ΄ ἕνα τοί- δώχο. Φημαίνει ὅτι οἳ ἄν- Όρωποι πού ἑἐργάζονται ἐκεῖ µέσα, κάτω ἀπὸ τὴ γῆ, πα- λεύουν διαρκῶς μὲ τὸ δάνα- το! Πράγματι στὰ ἐργοστάσια αὐτὰ γίνονται ἀτυμικὲς ἔρευ- γες, Γιὰ ν᾿ ἀποφεύγχωνται οἱ ἐπικίνδυνοι κραδασμοὶ τοῦ ἐ- δάφους, ἀπαγορεύεται αὔστη- ρότατα σ᾿ ὅλη τὴν πόλι ἡ Λει- τουργία ιιοτὲο μὲ βενζίνη ἢ 1 μὲ ἠλεμτρισμό, δἱόνο μερικὰ ποδήλατα κυκλοφοροῦ» στοὺς δρόµους. Μιὰ σιωπὴ ἁπόλυ- τή δυμίζει διαρκῶς στὸν ἕ- πιοκέπτη ὅτι πατάει πάνω στὴ στέγη ἑνὸς ἀπεράντου ἐρ- γαστηρίου ἀτομικῶν ἐρευνῶν.. Ποιὰ εἶναι ὣὥς τώρα τὰ ᾱ- ποτελέσµατα τῶν ἐρευνῶν αὖ- τῶν Οἱ ρωσσικὲς ἀρχὲς τή- ροῦν ἀπόλυτη μυστικότητα. «Ωστόσο ὑπάρχουν ὠρισαένες πλήροφοοίες, ἀπὸ διάφορες ἀξιόπιστες πηγὲς. Οἵ πιὸ πρό: σφατες προέρχονται ἀπ τὴν αγκυρα καὶ βεβαιώνουν ὅτι μὲ τὴν βοήὔθεια τῶν | ερµα- νῶν ἐπιστημόνγων ποὺ µμετὲ- φέρθήσαν στὴ» Εωσσία, κα δὼς καὶ μὲ ὠρισμένες πολύ- τιµες πληοὀφορίες ποὺ συγ- κέντρωσαν οἳ ῬΡῶσσοι χατά- σκοποι στὸν Καναδᾶ, οἱ εἶδι- κοὶ τῶν» Σοβιὺτ κατώρδωσαν γὰ «τιάσουν μιὰ ἄτομικὴ βόμβα | ο. Ιεοιανὸς καδηγητὴς Σχὑλτζ, ποὺ βοίσκεται τώρα στὴν άγκυρα μὲ «ἐαπιστευ- τικὴ ἀποστολὴ», φαίνεται ᾱ- | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ζωη ] ᾿ Αφίξεις ᾽Απανέκαμιεν ἐς Αἰγύπιου ᾗ κα Κλεοπάτρα [. 3κουφαθίδη -- Επίσης ὁ κ. Αῖκος Ἀτυλια νάκὴς μειὰ τῆς ους ύχοι του. κ.- ὀτυλιανάκης συνώδευσε τὴν ὁμάδα ᾽Απυὲλ εἰς Αἴγυπτον. Παγκύσπριος Πουσικὸς Σύλλογος Ῥὴν ποοσεχῆ ΓΠαρασκευὴν, εἷς τὰς 11 πια. δὰ συγκουτηδῇ εἰς τὸ «᾽άμέυικαν μπὰρ», ᾗ ἐτησία τακτι- κὶ) εγικὴ ουνέλευσις τῶν μελῶν τοῦ ΠΠ. ἡΙουσικοῦ Ἀυλλόγου, Θέμα- τα: Ἔλδεσις τῶν πεποαγιένων, ἀοχαιρεσίαι, ἐγγραφὴ τοῦ συλλόγου εἲς συντεχγίαν καὶ πληδώοα ξένων μουσικῶν. 'Οσαδήποιε τῶν μελῶν παραστοῦν ἐντὸς 1 ᾖΛεπτῶν ἀπὸ τῆς ὥς ἅνω ὥσας δὰ ἁποτελέσουν ἁπαρτίαν. «0. ποαμματεὺς ΘΗΣΕΥΣ 4. ΒΙΟΙΑΝΤΗΣ ᾿Αναβολὴ συλλαλητηρίου ΤΓὸ συλλαλήτήοιον τῶν πατατο- παρα)ω ὢν ἀφεβλήδη ἀντὶ τῆς Π]α- ρασκευῆς διὰ τὸ «άῤῥατον ἄθην Αοειιῤοίου. Φυνελεύσεις ᾿ Ακὲλ Λαλοῦνται εἰς συνέλευσιν σήμερον εἰς τὰς τ αμ. εἰς τὴν Αέσχην ᾿4- κὲλ τὰ µέλη τοῦ κόμματος Ίενκω- σίας καὶ προαστείων μὲ θέαμα : Τὸ ἐθνικὸν συλλαλητήοιον τῆς Κυ- οιακῆ-. ἛἜκκλησις ΕΑΚ «0 δνωσις ᾿4,ροτῶν Λλύπρου διὰ συγκινήτικῆς ἐκκλήσεως πρὸς ὅλους τοὺς ἁγρότας καλεῖ αὐτοὺς ὃ- πως παραστοῦν εἰς τὰ συλ)αλητή- οια τῆς προσεχοῦς Κυριακῆς. «4ὐ- τὸ ἐπιῤάλλει, ἀναφέρει εἰς τὸ τέ- λος τῆς ἐκκλήσεως, ἡ ἱστορικῇ στι)- μὴ. Αὐιὸ ἐπιῤάλλει τὸ χοέος µας πρὸς τὴν δούᾖη» πατοίδα καὶ ποὺς τὸν ὑπόδουλον ἑαυτόν -(ας». ριστα κατατοπισµένος γιὰ ὅ,τι συμβαίνει πίσω ἀπ᾿ τὸ «οι- δηροῦν παραπέτασμα». «Σύμ Φωνγα λοισὸν μὲ τὶς πλήροφο- οἷες του, ἡᾗ Ρωσσία προετοι- - - ) - µάζει ἕνα καινούργιο «Ἠπικί- νι, μιὰ γέα γενικὴ δοκιμὴ τῆς ο Ν ἀτομικῆς βόμβας. ᾽Αλλὰ οἳ Ν 4 8 Ν .-, ϱωσσικὲς ἀρχὲς, Ἱμὴ ξέροντας ἀκόμη µέχρι πυίου σημείου δὰ ἐπιτύχη αὐτὸ τὸ κιεγάλο πείρακα, ἐπιφυλὰάσσονται νὰ δώσου» σχετικὲς πληροφορίες, µόνον ὅταν Φᾶχουν ἵκανοποι- ητικὰ ἀποτελέσματα. «ὃς τό» τε, Χρατοῦν ἀπόλυτη σιωπὴ. Ετσι δὲν ξέρει κανεὶς πότε καὶ ποῦ δὰ γίν] τὸ συγταρακτικὀ πεί- ραμα, ποὺ Ὀᾶχη εὐνόητον ἀντί ατυπο στὴν ἐξέλιξι τῶν διεδνῶν σχέσεων». Φαίνεται πάντως ὅτι ἔχει ἐκλεγῇ γι) αὐιὸ κάποια ἔρημη ἔκ- τασις τῆς ἀνατολικῆς Σιῤηοίας--- ἴσως στὴν ἡφαιστειογεγῆ ζώνη ιῆς χερσονήσου Καμτσάτκας, ᾿ Απὸ -ἱ μῆ- γες πεοἰπου, ἔχουν ξεκινήσει που- φὰ γιὰ τὸν ἄγνώστο αὐτὸ προορι- σμὸ καραβάνια ἀπὸ τεχνικούς, ἀξι- ωματικούς, ἐπιστήμογες Γεοιανοὺς καὶ ΓΓώσσους, ιιὲ αὐτοκίνητα φο0- τωµένα μὲ τρόφιμα καὶ ἐπισιῆμο- γικὰ ὄθγανα. Κανεὶς ὀήμοσιονρά- Φος ὁξν μπόρεσε νὰ τὰ ἁλολουδή- ση. Οἳ σοβιετικὲς ἐφημερίδες ἔρρα ψαν, ἀόριστα καὶ λακωνικά, ὅτι ἐποόκειτο νὰ γίνῇ μιὰ τεχνικὴ µε Λέτη τῶν νέων ὅπλων ποὺ δὲν ε- χαν προφτάσει νὰ χοησικοποιηδοῦν κατὰ τὸν πόλεμο Πιστεύεται δµως ὅτι οἳ πληοφοη ορίες αὐιὲς ἀποβλέ- πουν στὸ νὰ κρύψουν τὸν ἀληδινὸ σκοπὸ τῆς ἐπιστημονικῆς ἀποστολῆς. Ἐνοικίασις ἑνὸς κεντρικοῦ µμαγαζιοῦ Ἐνοικιάζεται διὰ γρα: πτῶν προσφορῶν ἕνα ὦ- ραιο κεντρικὸ μαγαζὶ κεί- µενον ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Λή- ὃρας ἸΜέγαρον Παπαδο- πούλου. Προσφοραὶ γίνονται δε- κταὶ µέχρι τῆς Ίης Δεκεμ- βρίου 1946. Ὁ ἰδιοκτήτης δὲν θὰ εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ δεχθῇ τὴν µεγαλειτέραν ἤ οἰανδήποτε προσφοράν. Διὰ περισσοτέρας πλη- Ρροφορίας εἰς τὸ γραφεῖον κ. Ζήνωνος ΙΓ. Παπαδο- πούλου. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ σὲ Λίγες µέρες : ΑΝΤΡΕΑ ΓΑΒΡΗ ὉΤΖΙΗΜΛΗΜΛΤΑ” (σὲ Κυπριακὴ ντοστιολαλιὰ) Μιὰ ρωμαλέα ποιητικὴ σολ: λογὴ πλημμυρ:σµένη ἀπὸ τρυφερότητα, ἀνθρώπινο πόνο κι ἀγάπη. Εμβάσατε 5 σελ. σιὸν ποι- ητή, Μέναρον Παπαδοπού- λου, καὶ θά ἔχετε τὸ ἀντί- τυπὀ σας. ᾽Αμοιθή ὦ 2 ᾽Απωλέσθη κυνηγετικὸς σκύ- λος ἀνήκων εἰς τὸν καθηγη- τήν κ. Παῦλον Ἐιούταν ὁδὸς Αἰσχύλου 54, παρὰ τὸ θέατρον Παπαδοπούλου. Χαρακτηριοτικά : Μεγαλό- σωµος, χρῶμα εἰς ὅλον τὸ σῶμα καφὲ πλὴν τοῦ στήθους καὶ τῶν κάτω ἄκρων ποὺ εἷ- ναι ἄσπρα. Οὐρὰ ὀλίγον κοµ- µένη. ᾿Ακούει εἰς τὸ ὄνομα «Ράφ». Δύο λίραι θὰ δοθῶσιν ὡς ἁμοιβὴ εἰς ἐκεῖνον, ὁ ὃ- ποῖος θὰ παράσχῃ πληροφο- ρίας του ἤ ἄλλως πως θὰ ὁ- δηγήσῃ εἰς τὴν ἀνεύρεσίν του, Μαγικὀ Παλάτι Μπελἠκ Πασσᾶ Σήμερον ΤΕΤΑΡΤΗΝ προβάλλεται τὸ νεώ: τατο γοητευτικὸ καὶ μουσικὸ κωμικὸ ἀρι- στούργηµμα ΤΥΧΕΡΟΣ. ΓΑΜΝΙΟΣ μὲ τὸν διάσημο ᾖτε)όρο ΑΛΛΑΝ ΤΖΟΟΥΝΣ καὶ τοὺς ΒΒΒΔΥΝ ΑΝΚΕΡΣ, ΠΑΊΤΣΥ ΟΚΟΝΟΡ κ.ά. Ἔργο γεμᾶτο ἀπὰ κωμικὰ ἐπεισόδια, χαριτιιένα τρα- στρατ'ωτ'κἡ ζωη. Μιὰ ὑπέροχη καλλιτεχνικὴ δηµιουργία, κ... Αὔριον ΠΕΜΠΤΗΝ καὶ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ, προβάλλεται τὸ άγωνι- ὥδες συνναρακτικὸ ναυ τικὸ ἀριστρύργημα Ὦ ΝΗΣΙ μὲ τοὺςΡΙΤΣΙΑΡΡΌΑΡΛΕΝ Τ21ν ΠΑΡΚΗΕΡ ΡΑΝΣΕΑ ΧΕΙ ΤΕΝ κ.ᾱ, υ . Καὶ τὴν προσεχή Εὓγ- ΡΙΑΚΗΝ προβάλλεται µία νέα συνταρακτικὴ καὶ δοαματικὴ πολεµι- κη δηµιουργία ΜΗ [ΙΝΛΙΙΤ! ΣΗΜ.-- Τὰ ἔργα τοῦ «ΜΑ ΠΙΚΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ» στρο- βάλλονται ταὔτογρόνως καὶ στὸ «ΠΒ ΠΕΛΗΕ ΠΑΣΑ5 κα- τὰ τὰς ἀπολούέους ὥρας : ΚΥΡΙΑΚΑΣ ὥρα 1] μμ. 5 μ.μ. καὶ Τ 2 μ.μ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑΣ ὅρα η μ.μ.