Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-11-28

-ᾱ Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Φαν, Ἔτος Ίον, ᾿Αριθμ. φύλλου : 28 Τιμὴ φύλλου { γρόσι, | ---- ΓΡΑΦΕΙΟΝ : Οδὸς Λιπέρτη ἀριθμ, 7 καὶ 8 Αριθμ. τηλεφώνου 632 Λευκωσία- Κύπρου «περισκοπτοη ΠΠ ΚΙ [ΕΙΝ Τὴν προσεχῆ Κυριακὴν ὁρ- γανοῦται ἐν Δευκωσίᾳ σταγκύ- πριον σλλαλητήριον διὰ τὴν ὃ. ποστήριξιν τῆς ᾿Εδνικῆς µας Πρεσβείας καὶ τὴν πσροώδησιν τοῦ ὅλου ἐθνικοῦ µας ξήητήμα: « ο ο μή τος. Τὴν αὐτὴν ἡμέραν καὶ ὦ- ῥϱαν οἱ ἐν ᾿Αδήναις Κύπριοι ὀργανώνουν παλλαϊκὴν συγκέν- τρωσιν εἷς τὸ Παναθηναϊκὸν Στάδιον. Αἳ ἐθνικαὶ αὗται συγκεντρώ-. σεις ἕνα ἔχουν σκοσὸν καὶ εἲς ἕνα ἀποβῤιέπουν : Νὰ πινήητο- ποιήσουν τὸν λαὸν ἵνα διαδη- λώσῃ πανηγυρικὰ καὶ ἐπίσημα τὸν πόθον καὶ τὴν ἀξίωσίν του διὰ τὴν ἐθνικήν του ἅσε- λευδέρωσιν. Ἔκαστος Λοιτὸν ἝἛλλην, ἀνεξαρτήτως καΐ παρατάξεως, ἔχει καθῆκον νὰ δώσῃ τὸ παρόν του εἰς τὸ παγκύπριον συλλα- λητήριον τῆς Κυριακῆς οὕτως ὥστε νὰ καταδείξωµεν διὰ τοῦ ὄγκου µας ὅτι ἑστάμείλα παρὰ τὸ πλευρὸν ἐκείνων, οἳ ὁποῖοι διευθύνουν σήμερον εἲς τὸ ἔξω. τερικὸν τὸν ἀγῶνα διὰ τὴν ἐ- Ἀνικήν µας ἀπελευδέρωσιν καὶ συγχθόνως, ὅτι ὥς λαός εἴμεῖδα ἀποφασισμένοι ν᾿ ἀγωνισθῶμεν διὰ τὴν ἀπόκτησιν τῆς ἐλευτλε- ρἱας µας. Ὅλοι εἷς τὴν ἐἔθνικὴν συγκέν- τρωσιν τῆς Κυριακῆς. ΧΩΡΙΣ ΛΙΣΤΑΓΜΟΝ Κατὰ πλήοοφοοίας ἐξ ᾿4δηνῶν τά διοικήτικἁ συμβούλια τῶν ἐκεῖ Λυπριακῶν σωματείων ὑπέβαλον πρὸς τὴν Κυπριακὴν Ιοεσβείαν ἐκτενὲς ὑπόμνημα, διὰ τοῦ ὅποίου γίνεται εἰσήγῆσις ὅπως, εἲς πεοί- πτωσιν καὺ᾽ ἥν ἡ Βροειτανικὴ Κυ- βέονησις ἤδελε τυχὸν δώσῃ εἷς αὖ- Κύπριος κόμματος ἐδνικὸν τῶν ἀονητικὴν ἢ παρελκυστικὴν ᾱἀ-] αάγτησεν, 4) ἐπανέλδη εἲς ᾽Αδή- μας ἀλλὰ νὰ μµεταβῇ ἀμέσως ἐκ ἰονδίνου εἰς οονδήποτε µέοος τυ- γὸν συνεδοιάξουν τὸ δΣυμβούλ 2 οιάς μβούλιον ν : : τῶν ΓΓεσσαρων καὶ ὃὁ ᾿Οργανισμὸς τῶν Ηνωμένων ᾿Εθνῶν, διὰ νἀ ος ἳ : ., δέσῃ τὸ Κυπυιακὸν ξήτημα ἐνώ- πιόν τῶν καὶ ἐνώπιον τῆς διεδνοῦς κοινῆς γνώμης. εσπε μπς, ον Σο, ο Η ὡς ἄνω εἰσήγῆσις συμπίπτει καθ’ ὁλοκληοίαν πρὸς ὅτι ᾗ παρά: Ἔ «πι ας ς ων νο ταξις ᾿Εδνικῆς «Συνεογασίας ὑπέ- δειξε καὶ ὑπεστήριξεν ἐπανειλήιιμέ- νως, ὣς τὸν µόνον ἐνδεδειγμένον δρόμον διὰ τὴν προώὠθησιν καὶ Λύ- οιν τοῦ ἐθνικοῦ µας ζητήματος. Οἱ ἐν Αὐήναις συμπατριῶταί ω ” ι Ἱιας γνωρίσουν καλύτερον παντὸς ἆλλου ποόσωπα καὶ Χαταστάσεις ο τρ ση : ρ . . καὶ ἑπομένως εἶναι εἷς ὑὈέσιν νὰ ἔχουν ἔγκυρον γνώµην ὃὅσον ἀφορῷ τὸν ἐνδεδειγμένον τούόπον δράσεως. Ας Αλπί δει ἡ , ς ἐλπίσωιεν ὅτι ἡ []οεσβεία µας, ) : ο ον αν ο νο Ἡ δὲν θὰ διστάσ] ἀπὸ τοῦ νὰ υἱοῦε- τήσῃ οἵονδήποτε οιζοσπαστικὺν μέ τρο», τὸ ὁποῖοι ἐγκλείει πιθανότη- τας καὶ ἐλπίδας προωθήσεως ἤ ἓ- κανοποιητικῆς λύσεως τῆς ἐθνικῆς μας ὑποδέσεως. 1ὰ ἠωίμετοα ὄχι : ὂ αν ων Θρτα ιόνον εἷἲς οὐδὲν ὠ φελοῦν ἀλλ᾽ ἀἄντι- δέτως ζημιώνου» ἀγεπανοοθδώτως τὸν ἀγῶνά µας. ΔΙΑΡΡΟΗ Ἕν ἀκροδεξιὸν ὄργανον ἆ- νέγραψε προχθὲς τὴν εἴδησιν τῆς ἐκλογῆς τῶν κ.κ. Θ. Δέρ” βη, Σ. Σὠζομένου, Κυρ. Π. Ρὠσσίδη καὶ Β. Χατζηγεωρ- γίου ὣς μελῶν τῆς Θρονικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς ᾿Αρχιεπισκο- πῆς, ὑπὸ τοὺς κτυπητοὺς τί- τλους «Θρίαμβος τῆς Πὲκ»-- «Ἐξελέγη ὁ συνδυασμὸς τῆς Πέκ». Καὶ διερωτώµεθα: Μήπως ὁ κ. Θεµμ. Δέρβης ἐγκατέλει” ψε τὸ Κὲκ καὶ προσεχώρησεν εἰς τὴν Πέκ Εἴμεθα περίερ: γοι νὰ µάθωμεν πὀτε ἀκρι» βῶς ἔλαβε χώραν ἡ ὡς ἄνω... διαρροὴ τοῦ κέκκου ἡγέτου. ΛΠΟΡΟΙ ΜΛΘΗΤΑΙ Κύριε Διευθυντά, , Τὴν παρελθοῦσαν Μυριακήν δὲν ἐπετράπη εἰς ὅσας µαθη» τρίας τοῦ Π. Γυμνασίου δὲν ἔφερον πλήρη σχολικὴν ἐν- δυµασίαν, νὰ παραστοῦν εἰς τὸν κοινὸν ἐκκλησιασμόν. Ἡ ἀπαγόρευσις αὕτη ἐπεβλήθη τὴν ἰδίαν ἀκριβῶς ἑβδομά- δα, καθ ἤν ἐκυκλοφόρησεν ἡ ἔκκλησις πρὸς τοὺς πολίτας, εἰς τὴν ὁποίαν ἐζωγραφίζετο μὲ μελανὰ χρώματα ἡ κατά- στασις τῶν ἁπόρων μαθητῶν καὶ ἐζητεῖτο ἡ ἐνίσχυσις τῶν πολιτῶν. Ἐφ) ὅσον οἱ ἐλλόγι- μοι κύριοι διευθύνοντες τὸ Π, Γυμνάσιον παραδέχονται ὅτι δεκάδες μαθητῶν καὶ µαθη: τριῶν δυστυχοῦν καὶ ἔχουν ἆ- πόλυτον ἀνάγκην ἐνισοχύσε- ως, πῶς ἔχουν τὸ θάρρος νὰ ἐχδιώκθυν μερικοὺς ἢ µερι» αμα ᾽᾿Αποηευμασινὴ ἐφημερὲὶς ει | | αχ έμµπτη 9 Νοεμδρίου αἸφδαςο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ἼπποΣ 1ΑΧΑ Ὁ ϱ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΛΙΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΛΛΑΔΑ Λυσσώδεὶς μάχαι εἰς τὰ βουνὰ καί τὰς κοιλάδας--Κυβερ- νητικα ἀεροπλάνα δροῦν κατὰ τῶν ἀνταρτῶν- Στέλλον- ται εσπευσµενως Κυβερνητικαὶ ἐνισχύσειςειἰς τὸ µέτωπον ΑΘΗΝΑΙ 26 (Ρ.) -- ᾗ Μακεδονικὴ ὕπαιὂρος, β βικῶν συνόρων, εὑρίσκετο Εἰδήσεις ἐπ τῶν συνοριακῶν περιοχῶν ἀναφέρουν ὅτι ορείως τῆς Θεσσαλονίκης καὶ µέχρι τῶν Γιουγκοσλα- χδὲς ἐν ποΛλεμικῷ συναγερμῷ. Τὰ χωρία ἔχουν ἔνκε- νωὺδῇ καὶ ἐπὶ τῶν πεντρικῶν ὁδιμῶν ἀρτηριῶν ἐκινοῦντο πλήθη αὐτοκινήτων με- ταφερόντων ἐσπευσμέγως στρατεύματα, ἀστυφύλακας καὶ προμηδείας εἲς τὸ «μέ- ι τωσον». Υπάρχει σαφὴς ἔνδειξις περὶ «ἀκηρύκτου πολέμου» καὶ ὁ Λαὸς ὠμίλει ὡσὰν νὰ εἶχεν ἀρχίσῃ εἰσβολή. , :Μαχητικὰ ἀεροπλάνα ἐπέδραμον χθὲς ἐναντίον τῶν ἐπαναστατῶν οἵτινες ευρίσκονται ἐπὶ τῶν βουνῶν πλησίον τῆς Γιουγκοσλαβικῆς µεθορίου καθ᾽ ὅν χρόνον κυβερνητικαὶ ἐνισχύσεις ἔσπευδον εἰς τὴν ταραχόπληκτον περιοχήν--- τὴν σκηνὴν ὁλονυκτίων μαχῶν μεταξὺ ἀνταρτικῶν δυνάµεων καὶ ἑλληνικῶν στρατευμάτων καὶ χωὠροφυλακῆς. Οἱ Κυβερνητικοὶ στρατιωτικοὶ κύκλοι Φο- βοῦνται ἀπόπειραν τῶν ἀνταρτῶν νὰ προσβάλουν τὰ νῶτα τῶν ἀμυντικῶν Φυ- κὰς ἐξ αὐτῶν διότι δὲν ἦδυ- νήθησαν νὰ ἔχουν στολήν : Μετά τιμῆς Ἔνας πατέρας ΤΟΥ ΦΥΣΛ ΚΛΙ ΔΕΝ ΚΡΥΟΝΕΙ Πολὺ ἀπογοητευτικαὶ διὰ τὰ κελλία αἱ ἐξ ᾿Αθηνῶν εἰ δήσεις. Συμφώνως πρὸς ταύ- τας ὁ Μητροπολίτης Κερυνεί- ας ἐξέφρασε τὴν πλήρη ἵκα- νοποίησίν του ἐκ τῆς ἔπιτευ- χθείσης συνεργασίας μεταξὺ τῶν Κυπριακῶν παρατάξεων εἲς τὸ ζήτηµα τῆς Πρεσβείας καὶ συγχρόνως τὴν πλήρη ἐμ: πιστοσύνην του πρὸς τὸ πρὀ- σωπον καὶ τὰς ἱκανότητας τοῦ Δημάρχου Λευκωσίας κ. Ι. Κληρίδη. Καὶ ὁ Πολύκαρπος Αὐτὸς ὁ ὁποῖος ἐχάλασε γῆν καὶ οὐρανὸν καὶ διεξήγαγε λυσ- σώδη ἐκστρατείαν ὅπως μὴ ἐπιτευχθῇ συνεργασία καὶ μὴ συμπεριληφθῇ ὁ κ. Κληρίδης εἰς τὴν Πρεσβείαν Θὰ ὕπα κούσῃ ἄραγε εἰς τὴν φωνὴν τοῦ κυρίου του ἤ θὰ σηκώσῃ σηµαίαν ἀνταρσίας : Οτιδήποτε καὶ νὰ συμβῇ, τὸ βέβαιον εἶναι ὅτι σήμερον ὁ Πολύκαρπος... τὸ φυσᾷ καὶ δὲν κρυώνει ! ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΥΝ ΤΗΝ ΠΤΩΣΙΝ Τὸ Ρέουτερ ἀνήγγειλε προ- χθὲς τὴν σύλληψιν καὶ τὴν ἐξορίαν τοῦ κ. ᾽Αλκιβιάδη Λούλη, ἀρχηγοῦ τοῦ Ριζο- σπαστικοῦ κόμματος, καθὼς καὶ τοῦ στρατηγοῦ Μπακιρ: τζῆ, ἑνὸς ἐκ τῶν ἠρωϊκῶν ἡ- γετῶν τοῦ ΕΛΑΣ, ὅστις προσ: φάτως ἀκόμη ἐπαρασημοφο- ρήθη διὰ τοῦ Βρεττανικοῦ μεταλλίου διακεκριµένης ἆ- νωτάτης στρατιωτικῆς ὕπηρε- σίας. Μετὰ τὸν Σαράφην, ὁ Μπα- κιρτζῆς, ὁ Λούλης καὶ μαξὶ μὲ αὐτοὺς χιλιάδες ἄλλοι ἡ- ρωϊκοὶ καὶ τίµιοι μαχηταὶ τοῦ κινήματος ἀντιστάσεως καὶ ὅλοι μὲ τὴν δικαιολογίαν ὅτι «εἶναι ἐπικίνδυνοι διὰ τὴν δηµοσίαν τάξιν»! Ἐπικίνδυνοι αὐτοὶ ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα των καὶ ὑπέστησαν τὰ πάν- δεινα διὰ νὰ κρατήσουν ὑψη- λὰ τὸ ὄνομα καὶ τὸ γόητρον τῆς Ἑλλόδος κατὰ τοὺς μαύ- ρους χρόνους τῆς κατοχῆς. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον οἱ «λαοπρόβλητοι» προσπαθοῦν γὰ καταπνίξουν τὴν λαϊκὴν ἀγανάκτησιν καὶ ν᾿ ἀνακό- Ψουν τὸν ἑναντίον των λαϊ- κὸν χείμαρρον ποὺ ὁλονὲν ὀνκοῦται. Αλλ᾽ αἱ μέθοδοι αὗται, καθαρῶς φασιστικαὶ, οὐδέποτε φέρουν καλὸν ἆπο- τέλεσµα δι᾽ ὅσους τὰς ἐφαρ- µόζουν. ᾽Απλῶς ἐπισπεύδουν τὴν πτῶσιν καὶ τὸ τέλος τῶν. ΡΕΠΟΡΤΑΙ ΜΥΙΓΑΣ Τὸ Κτηνιατρικὸν τμῆμα δι᾽ εἰδοποιήσεως του ὑπόσχεται ἁμοιβὴν μιᾶς λίρας εἰς οἷον- δήποτε πρόσωώπον, τὸ ὁποῖον ἤθελε καταγγείλῃ εἰς τὸν πλη σιέστερον κτηνιατρικὸν σταθ- μὸν τὴν ὕπαρξιν «μυίγας» ἐ- πὶ βωδιῶν. Καὶ ἡ εἰδοποίησις προσθέτει δτι... «ἡ μυῖγα δὲν πρέπει νὰ ἀπομακρυνθῇ ἀπὸ τὸ ζῶον, ἐπὶ τοῦ ὁποίου εὑρί- σκεται, παρὰ µόνον ὑπὸ τοῦ ἀφικνουμένου κτηνιάτρου». Καὶ ἄν ἐν τῷ μεταξὺ τὴν... πιάσῃ ἡ μυῖγα καὶ ἀπομακρυν θῇ αὕτη ἀφ' ἑαυτῆς, τὶ γίνε: ται Χάνει τὴν λίραν ὁ....μυι γορεπόρτερ 0 ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ---Ἡ τιμὴ τῶν κοστουμιῶν μετὰ τὴν ἀπεργίαν τῶν ρα” πτῶν --Μὴ μοῦ ρ..ἅπτου]! τῆς Κυβερνήσεως. λακίων τοῦ ὄρους Τζέννα, πλησίον τῆς Γιουγκοσλα- βικῆς µεθορίου καὶ νὰ κυριαρχήσουν οὕτω τῆς κοι- λάδος τοῦ ᾿Αξιοῦ εἰς τὰς πύλας τοῦ στρατηγικοῦ λιμένος τῆς Θεσσαλονίκης. Ἐκ τῶν ὑψηλῶν κορυ- φῶν τοῦ ὄρους Τζέννα αἱ περιχαρακωµμέναι ἐκεῖ ἀν- ταρτικαὶ δυνάµεις ἐξαπολύουν ἑκάστην νύκτα σφο- ὃδρὰς ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν Κυβερνητικῶν στρατευ µάτων, προσπαθοῦσαι νὰ ἀνακαλύψουν τὰ ἀδύνατα σημεῖα τῶν γραμμῶν τοῦ Κυβερνητικοῦ στρατοῦ. Ψεσινὸν ἀνακοινωθὲν ἀναφέρει ὅτι συνεχίζεται ἀπὸ τοῦ ἀπογεύματος τῆς Τρίτης µάχη μεταξὺ µο- νάδων τῆς Ίδης Ταξιαρχίας τοῦ 'Ελληνικοῦ στρατοῦ καὶ 500 περίπου ἐπαναστατῶν ἐπὶ τῆς ὀροσειρᾶς |. Γρούσης---Πουργοῦ. Αἱ κυβερνητικαὶ δυνάµεις ἐνερ- γοῦν ἐπίθεσιν κατὰ τοῦ χωρίου Λιβάδια ὃπου οἱ ἐ- παναστὰάται ἔχουν τὸ στρατηγεῖον των. Αἱ ἀπώλειαι τῶν ἐπαναστατῶν εἰς τριήµερον µάχην, πέριξ ἑνὸς χωρίου, ἡ ὁποία ἔληξε ψὲς, ἀνὲρ:- χονται εἰς 60 νεκρούς. Εἰς τὴν συνεχιζοµένην εἰσέτι µάχην πέριξ τοῦ χωρίου Μάνδαλα πλησίον τῶν Γιαν- νιτσῶν, ἐφονεύθησαν εἷς ἀξιωματικὸς καὶ 12 χώρο- Φύλακες καὶ ἑτραυματίσθησαν ἕτεροι 12 ΜΝΙΗΙΙ ἡ ΙΜΙΝΙΚΙ ΠΠ ΤΟΚΙΟ 28 (Ρ.).--᾽Ανηγγέλθη ἐπισήμως ὅτι μέχρι τοῦδε 39 Ἰαπωνικὰ πολεμικά, τὰ ὁποῖα εἶχον βυθισθῇ κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πολέμου, ἀνεσύρθησαν εἰς τὴν ἐπιφάνειαν, Ταῦτα θὰ διαλυθοῦν καὶ τὰ ὑλικά των θά χρησιμοποιηθοῦν δι’ εἰρηνικαὺς σκοπούς. Ἐ- πίσης ἀνεσύρθησαν ἑκατοντάδες ἁλιευτικῶν καὶ ἄλ' λών πλοιαρίων. Θά ἀρχίσῃ τώρα ἡ ἀνέλκυσις 3 θωώ: ρηκτῶν καὶ 3 ἀεροπλανοφόρων. Ὑπολογίζεται ὅτι θἀ χρειασθοῦν 5 τουλάχιστον ἔτη διἁ νὰ ἀνασυρθοῦν µόνον τὰ βυθισθέντα εἰς τὰ στενὰ μεταξὺ Χονσοῦ καὶ Καγιούσου Ἰαπωνικὰ πλοῖα. ΠΡΜΙΠΠΙΚΙΙ ΚΙΝΕΙ ΕΙ ΠΕΗΙΝ Αἱ Κυβερνητικαὶ δυνάµεις ἀνεκατέλα- βον ὁλόκληρον τὴν ἐπαρχίαν Καμοσὶν ΤΕΧΕΡΑΝΗ 28 (Ρ.) -- Αἱ Περσικαὶ κυβερνητικαὶ δυνάµεις ἀνεκατέλαβον ἄνευ ἀντιστάσεως ὁλόκλη- ρον τὴν ἐπαρχίαν Καμσὶν ἥτις συνορεύει μὲ τὴν αὐ- τόνοµον ἐπαρχίαν τοῦ ᾽᾿Αζερπαϊζάν. Ἡ ἐπαρχία τοῦ Καμσὶν κατέχεται ἀπὸ 7 ἤδη μηνῶν ὑπὸ δημοκρατικῶν δυνάµεων τοῦ ᾿Αζερπαϊζάν. Αἱ κυβερνητικαὶ δυνά- μεις ἀναμένουν τώρα ὁδηγίας διὰ νὰ διαβοῦν τὰ σύνορα τοῦ ᾿Αζερπαϊζὰν καὶ νὰ φθάσουν εἰς Ταυρίδα πρὸς τήρησιν τῆς τάξεως κατὰ τὰς προσεχεῖς ἐκλογάς. [ ἱ ΣΙ δὶ ΙΙΚΜθΙ ΝΙ ΑΜΒΟΥΡΤΟΝ, 2δ8δ (Ρ.)- Ὁ Δρ ΣάΧχτ ὅστις ἀπηλλάγη ὑπὸ τοῦ διεθνοῦς σῖρατοδικείου τῆς Νυρεμβέργης θά δικασθῇ εἷς Στουτγάρδην ὑπὸ γερµα- νικοῦ δικαστηρίου ἀποναζικο- ποιήσεως, Χθὲς οὗτος µετε- φέρθη ἐκ κῶν φυλακῶν τῆς Στουτγάρδης, εἰς νοσοκομεῖ- ον καθότι ὑποφέρει ἀπὸ «δι- αφόρους ἁδιαθεσίας.» Τελευταία ἑθδομάς τῆς ὑπέροχης δραματι: κῆς ὀπερέττας τοῦ ΖΑΧΟΥ ΘΑΝΟΥ 10 ΠΛΙΛΙ ΤΟΥ ΛΡΟΜΟΝ Σήµερον Πέμπτην ὥρα 9 μ.μ. ΜΕΓΛΛΗ ΠΛΡΛΓΩΓΗ Ἡ ατα πανηγυρυοὴ ΣΙΤΟΥ ΕΝ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ πωλοῦνται στὸ Ημ Φαρμακεῖο Γ, ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΎΡΕΣ 28 τηλέφ. 432. (Ρ.].--Ἡ ἐπικειμένη παραγω- «5» γἡ σίτου εἰς τὴν ᾽Αργεντινὴν μα. ὑπολογίζεται ὅτι θὰ ἀνέλθῃ Προσεχῶς: εἰς 6.500.000 τόνων ἕναντι 4 | ἡ ΚΝΕ | ἑκατομμυρίων τόνων κατά ' : τὸ παρελθὸν ἔτος. Φορτία ἆᾱ- , . ὁἆ Ἱ : ναµένονται νὰ φθάσουν εἰςι , Απὸ ἐπιτυχίαν σε τοὺς λιμένας τὸν Φεβρουάριον Επιτυχιαν. ή Μάρτιον. Τὸ ἐξαγωγικὸν , { ὃς όριον τοῦ σίτου ἐν ᾿Αργεν- Απὸ δρίαμθον σὲ τινῇ εὑρίσκεται εἰς χεῖρας|| δρίαµθον. ομα 9 Τ.Μ. ΜΑΧΛΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΝΛΟΚΙΝΑΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 38 (Ῥ).-- Πρωϊνὰ τηλεγραφήματα ἐξ ᾿Ινδοκίνας ἀναφέρουν ὅτι συνεχίζονται µάχαι μετσξὺ Γαλλικῶν καὶ ᾿.Ἀνναμιτικῶν δυνάμεων. Τὰ γαλλικὰ στρατεύματα σημειώνουν βραδεῖαν σρόοδον καὶ κατέλαβον τὴν πόλιν Χαϊσπόρ ΜΙΝΙ ή Η) Τη {1 Πρ Ὄ) ΤΝ ΚΡΝΙΙ ΠΒΙΛΙΙ ΠΡΙΝ ΑΝ ΤΝ ΤΡΤΗΝΙΙΙ 1 Ν. ΥΟΡΚΗ ο8 (Ρ.).--Ἡ πολιτικὴ ἐπιτροπὴ τῆς Ο.Η.Ε. ἐνέκρινε ψὲς τὴν πρότασιν ὅπως ὅλα τὰ µέλη τῶν Ἡν. Ἐθνῶν παράσχουν πρὸς τὸ Συμβούλιον ᾽Α:- σφαλείας πληροφορίας ἐν σχέσει μὲ τὰ στρατεύματά των τὰ εὑρισκόμενα ἐπὶ ξένου ἤ τοῦ μητροπολιτικοῦ των ἐδάφους µέχρι τῆς Ίης Ιανουαρίου. 'Ο κ. Μο- λοτὠφ ἐπέμεινεν ὅπως περιληφθῇ εἰς τὸ ψήφισμα ὃ- ροι ὑποχρεῶν τὰ Ἡν. Ἔθνη νὰ ἀποκαλύψουν τὴν φύσιν τῶν ἐξοπλισμῶν ὡς λ.χ. τῶν ἀτομικῶν βομβῶν ροκετοβόλων ὅπλων, ἱπταμένων βομβῶν καὶ ἄλλων, ἀλλ” ὁ ἄγγλος ἀντιπρόσωπος ἔφερεν ἔνστασιν. 'Η Ἐπιτροπὴ ἀπέρριψε διὰ 29 ἔναντι 13 ψήφων (μὲ 9 ᾱ- ποχάς) τὴν πρότασιν τοῦ Αἰγυπτίου ἀντιπροσώπου ὃπως τὰ Ἡν. Ἔθνη ἀποσύρουν τὰ στρατεύματά των ἐκ τῶν ξένων ἐδαφῶν. Σήµερον θά συζητηθῇ ψήφι- σµα ὁρίζον ὃτι «οὐδὲν µέλος τῆς Ο.Η.Ε. δύναται νἁ διατηρῇ ἐνόπλους αὐτοῦ δυνάµεις ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἑτέρου µέλους». Ὁ κ. Μολοτὼφ προέτρεψεν ὅπως ἐ- ξετασθῇ ἀμέσως τὸ ψήφισμα τοῦτο καὶ τό ὑπεστήριξε. Οἱ 4 ὑπουργοὶ τῶν ἐξωτερικῶν εἰς συνεδρίαν των ἡ ὁποία ἐτελείώσε πρὸ ὀλίγων ὡρῶν κατέληξαν εἰς συµφωνίαν ἐπὶ τῶν κυρίων σημείων τῶν ἀφορών- των τὸ καθεστὼς τῆς Τεργέστης. [ ΚΗΙΗΙΝΜΤΙΚΙΗ ΚΙΝΗΤΗΣ [ΛΙΝ ΠΠ ΠΙ ΙΙ Ι ΠΜΠΙΡΙΙ ΠΑΕΙΣΙΟΙ 3δ (ΕΒ).-- Ἡ Κεντριὴ ᾿Επιτροπὴ τοῦ Κομ- μουνιστικοῦ Ἱζόμματος ἀσιίήτησε σήμερον ὅπως ἢ πρωθυπουρ- γία ἀνατεθῇ τοῦ Λοιποῦ εἲς τὸν ἡγέτην τής κ. Μωρὶς ΊΤορὲξδ καὶ ἀπέρριψε τό ὑποστηριξόμενον ὑπὸ τῶν ἄλλων κομμάτων σχέδιον περὶ σπταραμονῆς τῆς σημερινῆς ὑπὸ τὸν κ. ἠΠσιιὼ ζυ- βερνήσεως µέχρι τοῦ ᾿Ιανουαρίου. 'Ἡ Κεντρικὴ ᾿Επιτροπὴ ἐτεί- σης προσεφέρθη νὰ χορήγήσοῃ πρὸς ὅλα τὰ ἐνεργά µέλη τοῦ σοσιαλιστικοῦ κόμματος τὰ ὁποῖα ἤδελσον ἑνωδῇ μετὰ τοῦ κοµ- μουνιστικοῦ κόμματος: τὰ ἴδια δικαιώµατα τὰ ὁποῖα ἔχουν καὶ εἰς τὸ σοσιαλιστικὸν κόμμα. ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΑΙ ΕΞΑΠΕΛΥΣΑΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΝΑΝΠΜΙΝ 28 (Ρ).- Οἱ Φφιλοκυβερνητικοὶ κύκλοι ἀναφέρουν ὅτι αἱ Κἰνεζικαὶ Κομμουνιστικαὶ δινάµεις ἐξαπέλυσαν μεγάλην ἐπίθεσιν νοτίως καὶ δυτικῶς τῆς Τατοὺγκ εἰς τὴν βόρειον Μίναν καὶ ὅτι ἡ θέσις τῶν Κυβερνητικῶν στρατευμάτων ἐκεῖ κατέστη κρί- σιµος. Τὸ Κομμουνιστικὸν στρατηγεῖον ἐπιβεβαιοῖ ὅ τι ἡ 8η κομμουνιστικἡ στρατιὰ ἐκυρίευσε πλεῖστα ἐ- πίκαιρα σηµεῖα πέριξ τῆς Τατούγκ. Τηλεγράφηµα ἐκ Μοῦκδεν ἀναφέρει ὃτι Ἱαπωνι- κἡ δύναμις ἐξ 100 χιλ. ἀνδρῶν εὑρίσκεται ἐἑστρατο: πεδευµένη ἐπὶ τῶν βουνῶν εἰς τὴν βόρειον Λλαντζου: ρίαν καὶ διατηρεῖ εἰσέτι τὸ βαρὺ πυροβολικὸν της. Ἡ Κινεζικὴ Κυβέρνησις ἔστειλε δύο πεδινὰ ἀποσπά- σµατα διὰ νά διαπραγματευθοῦν τὴν παράδοσιν τῆς δυνάµεως αὐτῆς ἡ ὁποία λέγεται ὅτι ἐπολέμησε πα- ρὰ τὸ πλευρὸν τῶν κομμουνιστικῶν στρατευμάτων εἰς Ταγκούα, 20 µίλια ἀνατολικῶς τοῦ Μοῦκδεν. ΔΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ ΕΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΛΒΙΑ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 28 (Ρ.).--Αἱ Γιουγκοσλαβικαὶ ἐ- φημερίδες ἐδημοσίευσαν σήμερον διατάγματα περὶ ἆ- ποστρατεύσεως ὃλων τῶν Γιουγκοσλαβικῶν στρατευ: µάτων τὰ ὁποῖα κατετάχθησαν εἰς τὸν ἀνταρτικόν στρατὸν κατά τὸ 2ον ἑξάμηνον τοῦ 1944. ὪἨδη ἔχουν ἀποστρατευθῇ ὃλοι οἱ ἄνδρες οἱ ὁποῖοι κατετάχθησαν εἰς τὸν ἀνταρτικὸν στρατὸν ιεταξὺ τοῦ 1941 καὶ 1943 καὶ κατὰ τὸ Ίον ἑξά- µηνον τοῦ 1944. Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ἱ ΜΗΙΚΙΙ ΤΙ] [ει ΠΡΙ ΜΤΛΛΛΙΙ ΑΓΚΥΡΑ, 258 (ΑΕ)--'Ο ἀμερικανικὸς στόλος ἀπέ- πλευσε χδὲς ἐκ Σμύονης καὶ Ματευθύνεται τώρα σρὸς τὰ ὅὕδατα τοῦ Ελλησπόντου. ᾿ Αναμένεται σήμερον νὰ φθάσῃ εἰς Δαρδανέλλια. Εὶς τὸ ταξείδιον τοῦτο ἁἀποδίδεται ἰδιαιτέρα ση- µασία Λόγῳ ἰδίως τῆς ἀξίας τοῦ φυσικοῦ τούτου στρα- τηγικοῦ φρουρίου τὸ ὁποῖον εὑρίσκεται ἀπέναντι τοῦ τριγώνου Κρήτης--Ρόδου- Κύπρου. “Ἡ ἐπίσκεψις αὕτη τοῦ ἀμεριμανικοῦ στόλου εἰς Δαρδανέλλια συν- δναξοµένη μὲ τὴν ἔπίσκεψιν τοῦ Τούρκου πρωδυπουρ- γοῦ εἰς Θράκην προσλαμβάνει ἁκόμη µμµεγαλυτέραν σηµασίαν Λόγῳ τῆς ἐπικρατούσης σήμερον εἰς τὰ Βαλ- άγια κρισίµου καταστάσεως. Κυκλοφοροῦν φῆμαι ὅτι ὃ Βρετιανικὸς στόλος δὰ συνενωῦῇ μετὰ τοῦ ἁμερικανικοῦ εἷς τὸν “Ελλή- σποντον πρὸς ἐκτέλεσιν ποινῶν γυµνασίων, ἆλλ᾽ αἱ εἰ- δήσεις αὗται δὲν ἐπιβεβαιοῦνται µέχρι τῆς στιγμῆς ἐξ οὐδεμιᾶς ἐπισήμου πηγῆς. Πέμπτη 28 ΝἩθεμβρίου 1946 Τὰ «φλέγοντα προβλήματα Ἡ λαϊκή στεγη Ἡ Κυβέρνησις πρέπει νὰ δῇ τὸ ζή- τηµα μὲ ὅλην τὴν ὀξύτητά του Αροῦρον τοῦ κ. Π4ΟΥΤΗ ΣΕΡΒΑ Στὲς ἐφημερίδες δηµοσι- εύθηκε τὸ πανομοιότυπο γράμμα, ποὺ πῆραν οἱ δη: μοτικὲς ἀρχὲς τῶν τεσσά- ρων βασικῶν µας πόλεων: Λευκωσίας, Λεμεσοῦ, ᾿Αμ:- µοχώστου καὶ Λάρνακος. Ἡ Κυβέρνηση εἰσηγεῖται μ᾽ αὐτὸ πὠς εἶναι διατε- θειµένη νὰ ἐπιχορηγήσει τὴν ἀνέγερση 150 κατοι- κιῶν γιὰ τὴν Λευκωσία, 60 γιὰ τὴ Λεμεσό, 50 γιὰ τὴν ᾽Αμμόχώστο καὶ 12 γιά τὴ Λάρνακα μὲ 100 λίρες τὴν κάθε µιά. Ἔπι- πρόσθετα ὑπόσχεται πώς θὰ παραχωρήσει κάθε εὖ- κολία στὴ σύναψη τοῦ σχε- τικοῦ δανείου. Ἐκεῖνο, ποὺ µόνο ζητᾷ εἶναι νᾶχει λό- γο στὰ σχέδια (νὰ τύχουν τῆς ἔγκρισης της), καθὼς ἐπίσης καὶ στὸν τόπο ποὺ θὰ ἀνοικοδομηθοῦν. Εἶναι Φφανερὸ πὠὼς ἄν τοποθετήσουµε τὸ ζήτημα συγκεκριµένα, τότε τίποτε τὸ φιλολαϊκὸ δέν μποροῦ- µε νὰ βροῦμε σ᾿ αὐτό. Καὶ ἐξηγούμαστε : Εἶναι γνωστὸ, πὼς ἀπὸ τὰ 1944 ἡ Κυβέρνηση εἶδε τὸ ζήτημα τῆς κρίσης στὴ λαϊκὴ στέγη. Μποροῦσε φυσικὰ νὰ τὸ δεῖ καὶ πιὸ νωρίς. Ἐν τούτοις βλέ- ποντας τὸ ζήτημα, οὔτε κἄν θυμήθηκε τὶς δηµοτι- κὲς ἀρχές. Θυμήθηκε μᾶλ- λον τοὺς ἰδιῶτες ἐργολά- βους καὶ σ᾿ αὐτοὺς πρόσ- φερε κάθε εὐκολία: Οἰκό- πεδο, 100 λίρες, ὑδραυλι- κὲς ἐγκαταστάσεις, δρό- µους. Στὴν ᾽᾿Ομορφίτα εἷ- ναι ἤδη στηµένα τὰ τέτοια σπίτια. Τὸ µόνο ἀντάλ- λαγµα, ποὺ ζήτησε ἡ Κυ: βέρνηση τότε εἶναι κατὰ τὰ τρία πρῶτα χρόνια νὰ ὑποχρεώθοῦν οἱ ἐργολά: βοι νὰ τὰ νοικιάσουν πρὸς μιὰ λίρα τὸ µῆνα σὲ πρό- σώπα ποὺ (ἄν δὲν μᾶς ἆ- πατᾷ ἡ μνήμη) αὐτὴ θὰ ἐνέκρινε. Ἡ εὔνοια πρὸς τοὺς ἱ- διῶτες ἐργολάβους ἦταν σκανδαλώδης. Γι αὐτὸ καὶ λίγο ἀργότερα ἡ ἵυ- βέρνηση θυμήθηκε τὰ Δη- μαρχεῖα, ζητώντας ἀπ᾿ αὐ- τὰ σχέδια γιὰ τὴν ἀνέγερ: ση στὶς πόλεις τους ἐργα- τικῶν σπιτιῶν μὲ βάση τοὺς πιὸ πάνω ἀριθμούς. Τάχιστα ἀπάντησαν τὰ Δημοτικὰ Συμβούλια καὶ ὑπέβαλαν τὰ σχέδιάτους. Καὶ ζήτησαν : Τίποτε πε- ρισσότερο ἀπὸ ὅτι ἡ ἵυ- βέρνηση πρόσφερε στοὺς ἰδιῶτες ἐργολάβους. Ηταν ὅμως μοιραῖο αὖ- τὴ τὴ φορὰ τὰ σχέδια καὶ οἱ προτάσεις τῶν Δηµοτι- κΚῶν δυµβουλίων γιὰ 13 ὁλάκαιρους μῆνες νὰ πε- ριπλανηθοῦν µέσα στοὺς λαβύρινθους τοῦ ὑπουρ' γείου τῶν ᾽Αποικιῶν, νὰ µεσολαβήσουν 10 τούὐλά- χιστον. ὑπομνήσεις ἀπὸ τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον Λε- μεσοῦ καὶ στὸ τέλος νἀἁ λάβουν προχθὲς ὅλα τὰ Δημοτικὰ Συμβούλια τὴν πιὸ πάνω ἀπάντηση, δηλ. ὅτι ἡ Κυβέρνηση, ὕστερα ποὺ τὸ ζήτημα ἐπισταμέ- να ἐξετάστηκε ἀπὸ τὸν ῥ- πουργὸ τῶν ἀποικιῶν, εἷ- ναι διατεθειµένη νὰ προσ- φέρει στὰ Δημοτικὰ Συµ- βούλια µόνο ΤΟ ΜΙΣΟ τῆς ἐπιχορήγησης, ποὺ πρόσφερε πέρσυ στοὺς {- διῶτες ἐργολάβους. Αὐτὴ εἶναι ἡ σύντομη ἱστορία. Ας τολμήσει τό- ρα νὰ πεῖ κανεὶς πώς ἡ ἱστορία αὐτὴ τιμᾷ τὴν Μυ- βέρνηση, τόσο ἀπὸ τὴν ἄ- ποψη τῆς σύγκρισης τῆς στάσης της μεταξὺ ἑνὸς ἰδιώτη ἐργολάβου καὶ τῶν δημοτικῶν ἀρχῶν τῶν τεσ- σάρων ᾖβασικῶν πόλεων, ὅσον καὶ ἀπὸ τὴν ἄποψη τῆς ταχύτητος. Τὶ τόρα πρέπει νὰ γἱ- νει Πρῶτα ἀπ᾿ ὅλα τὸν λόγο ἔχουν οἱ συντεχνίες καὶ οἱ ἄλλες λαϊκὲς ὁρ- γανώσεις. Εἶναι Φανερό, πὼς μὲ 272 σπίτια δὲν λύ- εται παγκύπρια τὸ πρό- βληµα τῆς λαϊκῆς στέγης. Οὔτε κἄν στὴν βάση του μποροῦμε νὰ ποῦμε, πὼς τό ἔχουν ἀγγίξει οἱ ὑπεύ- θυνοι. Ὕστερα εἶναι φα- νερὸ πώς μιά τέτοια ἐπι- χορήγηση δὲν μπορεῖ νὰ εὐνοήσει χαμηλὸ κι ἀνά- λογο πρὸς τὰ εἰσοδήματα τῆς ἐργατικῆς οἰκογένειας ἐνοίκιο. Γι’ αὐτὸ σωστὰ φρονοῦμε ἔχει θέσει τὸ ζήτημα κατὰ τὴν προχθε- σινή του συνεδρίαση τό Δημοτικό Συμβούλιο Λε- μεσοῦ. Οἱ λαϊκὲς ὀργανώ- σεις νὰ συνεργασθοῦν μὲ τὰ κατὰ τόπούς Δημοτικά Συμβούλια γιά νὰ ἔρευ- νήσουν τὸ ὅλο ζήτημα καὶ νὰ συστηματοποιήσουν τὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν έργα: τικὴ στέγη. Στὸ μεταξὺ ὅμως, πρέ- πει ὁπωσδήποτε νά κτί- σουµε. Κάθε ἀναβολὴ «εἷ- ναι ἐγκληματικὴ σὲ ᾖβά- ρος τοῦ λαοῦ. Νὰ κτίσου- με γιὰ νὰ δώσουμε µέσα στὸ πιὸ σύντομο χρονικὸ διάστηµα ἔστω καὶ τὰ 275 σπίτια. 'Ἡ ἀνέγερση τῶν 972 θὰ κάµει πιὸ ὀξὺ καὶ πιὸ ἐπιτακτικὸ τὸ ζή: τηµα γιὰ τὴν περαιτέρω ἀνέγερση, θὰ ἐξαναγκά- σει, τολμοῦμε νὰ ποῦμε τὴν Κυβέρνηση νἀ δεῖ πιὸ δίκαια τὸ ὅλο ζήτημα τῆς λαϊκῆς στέγης μ᾿ ὅλη τὴν ὀξύτητά του. Κατά συνέπεια εἶναι σωὠστόν, Φφρονοῦμε, καὶ τὸ δεύτερον µέρος τῆς ἀπό- Φφασης τοῦ Δημοτικοῦ Συµ βουλίου Λεμεσοῦ ὅπως τὰ Δημοτικὰ Συμβούλια, μαζὺ μὲ τὶς λαϊκὲς ὄργα- νώσεις «προχώρήσουν σέ ἐκεῖνα τὰ πρακτικὰ µέτρα ποὺ θὰ ὑποβοηθήσουν στὴν ἄμεση ἀνέγερση τῶν ἐρ- γατικῶν κατοικιῶν». Λεμεσὸς 25.11.1946. Πρὸς πώλησιν Μία κρεβατοκάμαρα ἤτοι καριόλα δισπλῆ, ἑρμάρι, τονα- λέττα καὶ κομοτίνο ὅλα ἀπὸ Μαουδιά. ᾿Επίσης µία καριό- λα μονὴ ἀπὸ καρυδιὰ καθὼς καὶ καριολοῦ μὲ κάγκελα. Ὅλα ἐντελῶς καινούργια. Πληροφορίαι: Ἰήάρῦαν Ν. Ψήλλα ΄4γ. Τριάδος 9 ἢ ᾿ὈΟνησίλου ὢ4 Βαρώσια. ΄ Μὲ.... Φ .. Φ ΦϕΦ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗ . ΒΑΣ ΘΠΕΕΟΦΣ Ἐ ΊΕΟΣ ᾿᾽ΑΦθηναὶκὴ χρονογραφία Μετὰ τὸ ναυάγιο Ὁ Κλεόβουλος ἔμαθε τὸ ναυάγιο τῆς συσκέψεως τῶν ᾿Αρχηγῶν καὶ ἀνέκραξε: -Καλῶς νὰ πάθουν οἱ βου: κεφάλαι! Διατὶ νὰ μὴ μὲ κα- λέσουν καὶ ἑἐμένα εἰς τὴν σύσκεψιν --κι’ ἄν σὲ κα- λοῦσαν, τὶ θὰ ἕ- κανες τὸν ῥρω- τήσαμε. --θὰ τὰ ἐρρύθ µιζον ἐντέχνως καὶ µανουβροει- δῶς. Τί θέλετε, παμφίλτατοι, καὶ δυστροπεῖτε θά ἠρώτων τοὺς ζο- ρίκους ΄Αρχη- γοὺς τῆς Λ᾿Αντι- πολιτεύσεως. --Ν᾽ ἀλλάξει ὁ πρωξυπουρ- γός, θὰ μοῦ ἁἀπήντων. --Πάνυ καλῶς, θὰ τοὺς ἔ- λεγον. Καὶ τὶ ἡμέρα ἐστὶ σή- μερα, ποὺ κάµνοµεν τὴν δευ- τέραν σύσκεψιν, παρακαλῶ ὑμᾶς -Κυριακὴ θὰ μοῦ ἁπήντων. --Λίαν λαμπρῶς! Εἶνε λοι- πὸν δυνατὸν, ἐφ᾽ ὅσον χθὲς το Σαββατόβραδον, νὰ μὴν... ἤλλαξε ὁ πρωθυπουργός µας --Τί νὰ ἤλλαξε θὰ μὲ ἡ- ρώτων. Εσώρουχα, θὰ τοὺς ἆ- πήντων. -Ἐμεῖς ζητοῦμεν θὰ μοῦ ἔλεγον, ν᾿ ἀλλάξει τὸ πρό: σωπον τοῦ πρωθυπουργοῦ. --Πάνυ καλῶς. Νά τὸ ἆλ- λάξει καὶ τὸ πρὀσωπόν του Ν᾽ ἀφήσει μύστακα ἀνάγκη νὰ βγάλει καὶ τὸν ἕνα ὀφθαλμόν του. --Οχι, θὰ μοῦ ἁπήντων. ᾿Εμεῖς ζητοῦμεν νἐον πρωθυ- πουργόν. το, μὰ τὸ ζοριλίκιόν σας δὲν ἔχει ὅρια! Θέλετε ὁπωσ- δήποτε νέον --Μάλιστα, νέον. --Λλαμπρῶς! Ὁ Ἠτῖνος ἔχει καὶ υἱὸν ὅστις εἶνε πολὺ ν έ- ος, Ας ἀναλάβει αὐτός!...» Η ΠΕΝΝΑ Ἐνοικίασις ἑνὸς κεντρικοῦ µμαγαζιοῦ Ἐνοικιάζεται διὰ γρα- πτῶν προσφορῶν ἕνα ὦ- ραῖο κεντρικὸ μαγαζὶ κεί- µενον ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Λή- ὃρας Μέγαρον Παπαδο- πούλου. Προσφοραἱ γίνονται δε- κταὶ μέχρι τῆς Ίης Δεκεμ- βρίου 1946. Ὁ ἰδιοκτήτης δὲν θά εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ δεχθῃῇ τὴν μεγαλυτέραν ἢ οἰανήποτε προσφοράν. Διὰ περισσοτέρας πλη Ρροφορίας εἰς τὸ γραφεῖον κ. Ζήνωνος Γ. Παπαδο- πούλου. Μόλις ἐκυκλοφόρησε : ΠΑΝΜΤΕΛΗ Γ, ΜΠΙΣΤΗ ΜΗ Η ΝΙΛ) ν ν , ε Ένα ἔργο γεμάτο πνοή, παλμὸ χαὶ δαλασσινὸ αἴσδημα, οΏγα ἃ , μιῖς ομᾷ αὖνς να ἔργο ποὺ μιλᾶ γιὰ τὴν γυ- γαῖκα καὶ τὸν ἔρωτα τῶν ὃαλασ- σινῶν. εν. .. ο) Ὑπάοχουν ἐλάχιστα ἀγτίτυπα πο- λυτελείας πρὸς ὅ]- Κοινή ἔχδοσις ὃ]-. Ζητήσατέ το ἀπὸ τὸν βιβλιοπώ: ᾖην σας ἢ ἀπὸ τὸν συγγοαφέα κ. Παντ. 1. ΙΜπίστην, «4ήδοας 199, ἢ τασίνου 3, ἢ Ταχ. Κιῤ. 49, Διάκοσμον τοῦ ᾿4δηναίου καλλιτέχνη κ. Χατζηδάκι Πλήρη ᾿Ορχήστρα Χοροῦ (ῳ ὄογανα) ἨΠολύτιμα Δῶρα (συμπεριλαμβανομένου ἑνὸς οαδιο- Πρωτοτυπίες καὶ ᾿Ατραξιόνς. ἩΝΙΕΝΙ ΠΙΝΡΙΜΙΝΙΝ ΠΠ δίδει ὑπὸ τὴν Ὑψηλὴν Προστασίαν τῆς Α.Ε. τοῦ Κυβερνήτου ΤΟΝ Ννορώον Τὸ Σάθθατον, 30 Νοεμθρίου εἰς τὸ «ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ» 4ευκωσία. φώνου) ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΝ 2 καὶ ἐν' «᾿Εθνικοφρόνων» ἔργα |! Ἡ Κυπριακὴ ᾽Αδελφότης ὑπὸ διάλυσιν| Γράφει ὁ «Ἕλλην» τοῦ Κα’ ἴρου: «Ἡ Κυπριακὴ ᾽Αδελφότης Πορτ Σαϊδ σύμφωνα μὲ πλη- ροφορίας ποὺ δίδει ὁ πρὀε- ὄρος της σὲ διάφορους, βρί- σκεται ὑπὸ διάλυσιν. Φαίνε- ται ὅτι ξένοι παράγοντες μὲ πίεσιν καὶ µηχανορραφίες ἣρ χισαν μιὰ συστηματικὴὸ ἐκ- στρατεία ἐναντίον τῶν Κυπρι ακῶν Σωματείων τοῦ ἔξωτε- ρικοῦ. Στὴν ἀποσύνθεσιν τῆς ἵυ- πριακῆς ᾿Αδελφότητος Πὸρτ Σαϊδ, βασικὸ ρόλο παίζει ὁ πρὀεδρός της. Ἡ ἀνάμιξή του στὴν «ἐθνικόφρονα» Πα- νελλήνια Ένωση (µέλος τῆς γραμματείας) καὶ ἡ σκόπιμη ἀδράνειά του γιὰ τὰ διάφο- ρα προβλήμοτα τῶν παρο(- κὠων Κυπρίων, ἐπέφερε μιά γενικἡ ἀπογοήτευση στὰ µέλη καὶ ἀνάγκασε τοὺς περισσό- τερους ν᾿ ἀπομακρυνθοῦν. Κι ὅμως οἱ Κυπριακὲς ᾿Αδελ- φότητες πρέπει νὰ ὑπάρχουν γιατὶ ἔχουν νὰ ἐκπληρώσουν σοβαροὺς παροικιακοὺς καὶ ἐθνικοὺς σκοπούς. Εἶναι ἀνάγκη οἳ ἀδελφοί µας Κύπριοι τοῦ Π. Σαϊδ νὰ συσπειρωθοῦν καὶ νὰ ἄπομα- κρύνουν ἀπ᾿ τὴν ἡγεσία τῆς 'Αδελφότητάς τους τοὺς ἀν- θρώπους ποὺ κατορθώνουν μὲ τὰ πολλά χρήματα ποὺ διαθέτουν νἁἀ πραγµατοποι- οὖν τοὺς μαύρους τους σκο- πούς.» Δήλωσις ὍὉ ὑποφαινόμενος Θωμᾶς Κ. Μιχαηλίδης ἐκ Λευκωσίας δηλῶ ὅτι ἀπὸ σήμερον δὲν ἀνήκω εἰς τὸ Κέκ. Θωμᾶς Κ. Μιχαηλίδης 25)11)46.. παντοπώλης Γ ΚΙΝΗΜΛΤΟΓΡΛΦΟΣ ΠΛΠΛΛΟΠΟΙΛΟΥ. Σήµερον ΠΕΜΠΤΗΝ ἕνα νεώτατο κάὶ ὑπέροχο ἵου- σικὸ ἁβιστούργημα ποὺ θὰ ἐνθουσιάση καὶ τὸν πιὸ δύσκολο θεατή µας η 17Λ7 ΤΘΥ ΣΙΚΗΓΟΥ Μὲ τούς: 5 ΤΑΚΥ ΚΟΥΠΕΡ . ΠΟΝΙΤΑ ΓΚΡΑΝΒΙΛ ο ΔΔΟΛΦΟ ΜΑΝΤΖΟΥ Χοροί, τραγούδια, ὤμορ- φιές, νειάτα, ζωή, µουσική, ἔρωτες, θυσίες, καί.... -ᾱ-- Τὸ Σάββατον διὰ τελευ- ταῖα φορὰ προβάλλεται τὸ ἀριστούργημα 0! ΛΗΜΙΟΙ φ ΠΕΡΙ ΜΙΡΙΣΣΗΝ Φ 10 ΚΡΛΝΙΙΝ Φ ΜΙΛΑΝ ΚΡΙΣ Τὴν προσεχῆ ΚΥΡΙΑΚΗ Μὲ ὑπερηφάνεια προβάλ- λομεν τὸ ἱστορικὸ µεγα- λούργημα τοῦ ἐνδόξου [ΜΗ ΤΝΛΙΜ ΤΤΗΝ [ΗΕ [ΠΜΜΙΙ Μὲ τούς : 39 ΒΑΝ ΧΑΛΦΙΝ ΡΟΥΘ ΚΑΣΣΕΥ’ ΛΙΟΝΕΛ ΜΠΑΡΡΥΜΟΡ Μιὰ ταινία ποὺ θὰ κάνῃ αἴσθησι καὶ ὁ κόσμος θὰ μιλά μὲ θαυμασμό. Ετοιμασύθῆτε / τὴν προσεχῆ Κυριακὴ Τρεῖς Πανηγυρικαὶ Παρα- στάσεις. - .. ᾿Εξ ἀφορμῆς ἑνὸς ἐπεισοδίου Μία ἡρωϊκή Οἰκογένεια Κύριε ιευθυντά, Στὸ φύλλο σας τς 55)11) 46 γράφετε, στὴ στήλη τοῦ «Ελληνικοῦ Ῥεπορτὰδ» γιὰ τὸν μαθητὴ Α. 2ῦρο ποὺ ἐ- πειδὴ φώναξε στὶς 3δ Όκτω- βοίου «Κάτω ὁ «φασισμὸς | Ζήτω ἡᾗ ᾿Ελευθερία |», συνε- λήφδη ἀπὸ τὴν ἀθηναϊκὴ ᾱ- στυνοµία, µπαρεπέμφδη εἰς δίκην, ἠδωώδη, ἀλλὰ ἀπε- βλήδη ἀπὸ τὸ γυμνάσιο στὸ ὁποῖον φοιτοῦσε καὶ---προσλέ- τω ἐγὼ-- κατὰ πᾶσαν πιδαγό- τητα ἀπ᾿ ὅ]α τὰ γυμνάσια τοῦ Κράτους. Επειδὴ εἶμαι ἐπὶ 30 χρό: για προσωπικὸς φίλος τῆς οἵ- κογεγείας τῶν «Σύρω», μιᾶς ἀπὸ τὶς πατριωτικώτερες οἳ- κογένειες τοῦ Μεσολογγίου, νομίζω πὼς πρέπει νὰ δώσω εἲς τὴν δήµιοσιότήητα μερικὲς ἐνδιαφέρουσες γιὰ τοὺς ἆναγ- νῶστες σας καὶ γεγικώτερα γιά τοὺς Κυπρίους Λεπτοµέ- ρειες. Ὁ ιαθητὴς ᾿Αλέκος δΣῦ- ρος, ἡλικίας 16 περίπου ἐτῶν εἶναι ὅὃ δεύτερος γυιὸς τοῦ Κωστάκη «Κ. Σύρου, δικα- στικοῦ ἀπὸ τοὺς ἁἀρίστους στὴν Ελλάδα, ποὺ σκοτώσα: νε οἳ Γερμανοὶ στὴ» περίοδο τῆς κατοχῆς γιατὶ συμμετεῖχε στὸ ᾿Εθνικὸ ᾽Απελευδερωτικὸ Μέτωπο. ο Κ. Χ. Σὔρος εἶναι γαμβοὸς ἐπ᾽ ἁδελφῇ τοῦ Κυπρίου λογοτέχνη καὶ ποιη]- τὴ 4εωνίδα Παυλίδη ποὺ πιά- στηχε ἄπ᾿ τοὺς γερμανοῖτα- λοὺς καὶ κλείστηκε 15 μῆνες στὰ στρατόπεδα συγκεντρώσε- ως στὴ ΓΓερµανία. “Η οἴἰκογένεια Σύρου προ- σέφερε στὴν Ελληνικὴ Γολι- τεία τὶς ἑξῆς θυσίες : 1) Ἔναν γυιὸ ποὺ σκοτώθηκε στὴ µά- χή τῆς ᾽Αλβανίας, 9) τὸν ᾱ- δελφὸ τοῦ πρώτου ΣπῦΌρον Μαγικό Παλάτι καὶ Μπελήὴκ Πασᾶ Σήµερον Πέµπτην καὶ αὔ- ριον Παρασκευὴν προβάλ- λεται τὸ νέο ἀγωνιῶδες συνταρακτικὀ ναυτικὸ ἆ- ριστούργηµα Μὲ ΙΙΙ τούς : ΡΙΓΤΕΣΙΑΡ ΑΡΛΕΝ Φ ΤΙΝ ΠΑΡΚΕΡ Φ ΡΑΣΣΕΛ ΧΕΙ ΤΕΝ Η ὁραματικὴ ἑἱστορία ἑνὸς ᾖι- ποτακτήσαντος ἀξιωματικοῦ τοῦ γαυτικοῦ ποὺ ἐπιστρέφει γιὰ νὰ ἁναδειχθεῖ ἕνας πραγματικὸς ἡ- θῶας ἀλλά... Στὰ βάθη τοῦ Εἲ. οἡγικοῦ ὠκεανοῦ, ἐπικίνδυνες καταδύσεις, ἐπκρήδδις ναοκῶν, γενναιότης καὶ αὐτοθυσία, νέος λαϊκὸς Ὀοίαμβος. Καὶ τὴν προσεχῆ Κυριακὴν μιὰ νέα συνταρακτικἡ καὶ ὁραματικἡ πολεμικὴ δη- μιουργία ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΑΛΤΟ ΜΣ τοὺς γίγαντες τῆς τέχνης : ΝΑΟΥ ΤΣ ΤΡΗΝΚΗΕΡ ΣΤΑΛΑ ΒΙΡΕΑΛ ΝΒΙΚΤΩΡ ΒΑΡΚΟΝΙ Μιὰ ὁραματικὴ σελὶς τοῦ πρώ. του παγκοσμίου πολέμου. 1ὸ δρᾶμα δύο φίλων ποὺ ὅταν ἐ- ξερράγη ὁ πόλεμος εδοέθησαν ἀγτιμέτωτοι καζ.,.. Λίαν προσεχῶς ! Ἡ µεγα- λυτέρα µκινηµατογραφικὴ ταινία ποὺ ἔχετε δεῖ. Ερ- γο ποὺ θὰ σᾶς µείνῃ γιὰ πάντα ἀξέχαστο. ΕΝΑ κών ΧἘΈΥΠΑ η ΚΑΜΠΑΝΑ ΥΣ ΓΚΑΡΙ ΚΟΥΠΕΡ » ΙΝΓΚΡΙΑ ΜΠΕΡΚΜΑΝ καὶ τὴν “Ελλην. καλλιτέχνιδα ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ ο -. ᾿Απογευματινὴ Ἐφημερίς ΄ |. Κοινονικη Ζοη | Διαλέξεις 'Ο Πεξοπορικὸς ὅμιλος «1άρνακος διοργανώνει σειρὰν διαλέξεων διὰ τὴν περίοδον {εκεμβοίου- Μαρτίου, Μειαξὺ τῶν ὁμιλητῶν περιλαµβά- } νονται οἳ κ.κ. ΠΠ. Καγιᾶς, 4. Φιλίπ- που, Κλ. Γεωργιάδης, Θ. Σοφοκλέ- ους ὧο. Παπαχουσοστόμου, Ν. Κοανιδιώτῆς, Κ. λατξηϊζωάννου, ΠΠ. ἠΜΗπίστης κλπ. Η ποώτη διάλεξις θὰ δολῇ εἰς τὸ δέατρον Μακρίδη ὑπὸ τοῦ κ. ΠΠ. Καγιᾶ μὲ δέµα: Τὸ Νεοελληνικὸν Ῥέατρον. «᾿Αθλητικὰ νέα» ᾿Εκυκλοφόρησεν ἡ νέα ἀθλητικὴ ἐφημερὶς «᾿Αδλητικὰ νέα» μὲ συν- τάκτην τὸν κ. ᾖ, Φιντικίδην καὶ ἀθλητικογράφον τὸν κ. Πάμπον ᾿4- βρααμίδην. Συνελεύσεις Καταστηματαρχῶν Μαλοῦνται εἷς σύσκεψιν αἳ κα δικαὶ ἐπιτροπαὶ τῆς Ενώσεως Κα: ταστηματαρχῶν Ἅ«ευκωώσίας σήμε- ϱον {έμπτην μὲ θέμα: Τὸ ἐθνικὸν συλ]αλητήριον τῆς Κυριακῆς καὶ τὰ καθήκοντά µας, Εὶς τὰς ὃ μ.μ. αἱ ἐπιτροπαὶ κουρέων, κομμωτῶν καὶ µαγείρων. Εἰς τὰς µ. µ. αἱ ἐπιτροπαὶ ὑποδηματοποιῶν, ραπτῶν µανάβηξων, πλανοδιοπωλῶν, ποδηῶν... Λᾖατάδων, καρεκλοποιῶν, κατασκενα- στῶν κάσιων αὐτοκινήτων, κοµο- δρόµω», μαραγκῶν καὶ διαφόρων ἐπαγγελμάεων. Εἰς τὰς Τ,ὸθ µ. µ. αἳ ἐπιτροπαὶ καφειξήδων, ἁμαξά- ὅωνν καὶ παντοπωλῶν, ᾿ΕΒκτὸς ἀπὸ τὰ µέλη τῶν ἐπιτροπῶν ἐπιβάλλε- ται καὶ ἡ παρουσία τῶν περιφε- οειακῶν ἐπιτροπῶν καὶ γανικῶς ὅ- Ίων τῶν ὃδραστηριων µμελῶν τῆς εξνώσεως. ἷ Ἐκ τῆς ἐπιτροπῆς Ἔκκλησις Καταστηματαρχῶν «Η Π. ᾿Επιτροπὴ Μικροκαταστη- ματαρχῶν (ΙΕ Μ) ἀπηύδυνεν ἕκ- Ἄλησιν πρὸς ὅλους τοὺς καταστηµα- τάρχας ὅπως παραστοῦν εἷς τὸ ἐ- ὑνικὸν συλλαλητήριον τῆς προσε- χοῦς Κυριακῆς τὸ ὁποῖον δὰ γίνῇ ἓν «{ευκωσίᾳ εἰς τὴν πλατείαν Με- ταξᾶ πρὸς ὑποστήοιξιν τοῦ ἔθγου τῆς πρεσβείας µας, Οἵ κουρεῖς Καλοῦνται εἷς συνέλευσιν σήμα” μον εἷς τὰς Ὁ μ.μ. τὰ µέλη τῆς συν: τεχνίας κουρέων Ἅ«ευκωσίας μὲ : θέμα: ᾿Οργανωτικόν, οἰκονομικὸν | καὶ διάφορα. Οἱ ἐλαιοχρωματισταὶ Καλοῦνται εἲς συνέλευσιν οἱ ἕ- λαιοχοωματισταὶ «4ευκωσίας-- Κερυ” γδίας σήμερον Πέμπτην εἰς τὰς μ.μ. μὲ θέγα: 'Υποβολὴ αἰτημάτων. Εκ τῆς ἐπιτροπείας Μὐχαριστίαι «Ο ὑποφαινόμενος Δημήτριος Κυ- οιάκου ἔκ «Ιάρνακος θεωρῶ καθῆ- κόν µου νὰ εὐχαριστήσω καὶ δη- µοσία τὸν ἐπαρχ. ἰατρὸν κ. 4: στραῖον, τοὺς ἰατροὺς κ. κ. Αιασί- δήν καὶ Μαρκίδη», τὴν διευθύν- τρια» τοῦ Νοσοκομείου καὶ λοιπᾶς ἀδελφάς, διότι μὲ τὰς φροντίδας καὶ τὴν ἁκούραστον προσπάθειάν των ἔσωσαν τὴν θυγατέρα µου “Β Λένην 4. Κυριάκου ἐκ βεβαίου δα νάτου., «Ο εὐχαριστῶν ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ἐν άρνακι τῇ 52/11/64. Χ. Σῦρον, συνταγματάρχη τοῦ ὑωήχανικοῦ, ἀριστοῦχον τῆς ᾽Ακαδημίας Πολέμου τῶν Πα: οισίων, οτρατιωτικὸ ἀκόλουδυ στὴν ”Αγκυρα πγιγέντα κατὰ τὴν ὑπὸ τῶν ᾽[ταλῶν μεταφο: οάν του στὴ Νεἀάπολι, µετά τὴν σύλληψή του. ὃ) τὸν δι- καστικὸ Κ. Χ. Σῦρο. Ο γυι- ὃς τοῦ τελευταίου, [1αὔλος Κ. Ἓθρος, ὅπως καὶ ὁ γυιὸς τοῦδ, η. ᾿Αχιλλέως Κύρου τῆς «Ἔ- στίας», ὑπῆρβξε ἀπὸ τὰ ἡρωϊ- κὰ παιδιὰ ποὺ ἀγωνίστηκαν στὶς γραμιαὲς τοῦ ΕΜ, ον τραγικὴ περίοδο τῆς κατοχῆς, κι᾽ ἐξακολουθοῦν καὶ σήµερα νὰ ἀνήπουν στὶς γραμμὲς ὅ- λων ὅσοι ἀγωνίζονται γιὰ τὴν πραγματικὴ 4ημοκρατία. Αὐτὰ γιὰ τὸν μέλλοντα ἵ’ στορικὸ τοῦ... «ἑαιοβουλγαρί” ποῦ» κιγήµατος, ἠΠετὰ τιμῆς Γ. ΦΥ 4ΑΚΤΟΣ Εἰδοποίησις ἰατροῦ ὍὉ ἰατρὸς κ. Θουκῆς Ζαμ' παρλοῦκος, εἰδοποιεῖ ὅτι λό: γῷ ἀναχωρήσεως αὐτοῦ εἰς Ἐδιμβοῦργον διὰ περαιτέρώ σπουδάς, τὸ Ιατρεῖον του 8ᾶ παραµείνη κλειστὸν μέχρις ἐπιστροφῆς του. Ζητεῖται µπιλιάρδο ζητεῖται δι’ ἐνοικίασιν ἢ δι᾽ ἀγορὰν μπιλιάρδο εἰς καλὴν κατάστασιν, ὑπὸ συµφέροντας ὄρους : ᾽᾿Αποταθεῖτε: Ενώσιν Μικροκαταστηματαρχῶν Λεὺ κὠσίας Τ. Κ. 316. Τύποις : «ΚΟ ΣΜΟ Σ0 Λπονώσία Ὑπεύθυνος : Φ. Παποθόπουλοη