Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-12-01

Διευδυντῆς--᾿Τδιοκτήτης : ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ᾿Οδὺς Γοαφεῖον ἀριὸμ. τ' καὶ 8. Τηλέφωνον :. 089 ΑΡΥΚΩΣΙΑ -- ΚΥΠΡΟΥ | Λιπέρτη ΕΛΕΥΘΕΡ λνοια! ρα 07 ἵ ΠοΣ τος 1ον Γπεοίοδος δευτέρα] ΑΕ ΕΣΕΝΑ «» ΑΡΝΡΜΕΡΡΙΟΤ 1046 Αοιόμ, Φύλο οἱ Τιμὴ Φύλλου : 1 γο. ΕΗΙΚΕΠΠΠΙΣΠΠΕΠΠΙΚΙΠΠ 40 ΧΙΛΙΛΛΕΣ ΛΑΟΥ ΛΙΕΛΗΛΩΣΑΝ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΠΟΘΟΥΣ Αἱ ὁμιλίαι τῶν ἐκπροσώπων τοῦ λαοῦ καὶ τῶν Δημαρχείων --Τὰ ἐγκριδέντα ψηφίσµατα-- Μεγάλη κοσµοσυρροή ἐξ ὅλης τῆς Κύπρου ς 6 Δ κ , ἃ 5 ἃ - ο Ἑλληνικὸς Ευπριακὸς Λαός, πιδτὸς εἰς τὸ ἐθνιυκὸν του καθῆκον διεδή- λωσε χδὲς τὰ ἑνωτικὰ του αἴσθήματα καὶ ἔδωσε ταυτοχρόνως μίαν ἁποστομωτι- κήν ἀπάντησιν εἷς τὰ πηούγµματα τῆς Κυπριακῆς ἀντιδράσεως. λαλητήριον, ὑπῆρξεν ἕνας παλλαϊκὸς συναγερμὸς καὶ µία δερμὴ ὅσον καὶ γητυκὴ παγκύπριος ἐθδνικὴ µυσταγωγία, µέσα εἷς χιλιάδες χιλιάδων σεως καὶ ἐθγνικοῦ παραληρήματος. Οὐδέποτε ἡ πρωτεύουσα εἷ- δε τόσην ἀνθρωποθάλασσαν καὶ ποτὲ δὲν ἐγνώρισε τόσον συγκινητικὰς καὶ αὐθορμήτους ἐκδηλώσεις, ὅσας Χθές. ᾿Απὸ βαθείας πρωΐας ἤφρχισαν νὰ καταφθάνουν εἰς ἁἀτελευτή- τους σειρὰς καὶ ἀπὸ ὅλας τὰς πόλεις, τὰς κωμοπόλεις καὶ τὰ πλέον ἁἀπομακροσμέ- να χωρία τῆς νήσου, αὐτοκί- νητα κατάφορτα κόσμου καὶ στολισμένα μὲ ᾿Ελληνικὰς ση: µαίας καὶ ἐθνικάἀ χρώματα. Πολὺ πρὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ προγράµµατος ὅλοι οἱ δρόμοι καὶ αἱ πάροδοι αἳ ἄγουσαι πρὸς τὴν πλατεῖαν Μεταξᾶ, εἰς ἀπὸστασιν ἑκατοντάδων µέτρων, σαν κατάµεστοι κό σµου εἰς τρόπον ὥστε πᾶσα συγκοινωνία εἶχε παραλόύσει. Ὅσον διὰ τὴν πλατεῖαν Με: ταξᾶ, αὕτη παρουσίαζεν ἕν ἐπιβλητικώτατον θέαμα μὲ τὰς χιλ.άδας τοῦ λαοῦ, τὰς ἑκατοντάδας τῶν ἑλληνικῶν σημαιῶν καὶ τῶν διαφόρων ἐθνικῶν συνθηµάτων καὶ τους ἐξώστας, τὰ πεζοδρόμια καὶ αὐτὰς ἀκόμη τὰς στέγας τῶν πέριξ οἰκημάτων,καταμέστους ἀπὸ πλήθη κόσμου. ο Τὴν συγκέντρωσιν, τὴν ο: ποίαν παρηκολούθησαν περὶ τὰς 40 χιλ. λαοῦ, ἤνοιξε δι ὡραίας εἰἴσαγωγικης ὁμιλίας του-- τὴν ὁποίαν καὶ δηµοσι- εύομεν εἰς τὴν Ζαν σελίδα µας--ὁ Δημαρχεύων Λευκώ: σίας κ. Κώστας Μιχαηλίδης, ἀκολούθως δὲ ὠὡμίλησαν κα: τὰ σειρὰν ὁ ἰατρὸς κ. Μ. Πα” παπέτρου, ἐκ µέρους τῶν Δ, Συμβουλίων ᾿Εθνικῆς Ἄυνερ: γασίας, ὁ κ. Μεόφυτος Ἰωάν: νου ἐκ Κέρους τοῦ ΑΚΕΔ, οἱ δήμαρχοι Λάρνακος, Μόρφου, Λεμεσοῦ καὶ Βαρωσίων κ.κ' Λ. Σανταμᾶς, Ἰ. Βικολόπου- λος, Πλουτῆς Σέρβας καὶ ᾿Αδ. Αδάμαντος. , Ἡ ἑμιλία τοῦ κ. Παπαπέ- τρου-- αὕτη δημοσιεύεται ση: µερον εἰς τὴν ἀπογευματινὴν ἔκδοσιν τοῦ «Ἐλευθέρου Τύ- που»--ἡ ὁποία καὶ κατεχεἰρο- κροτήθη, ἀνεφέρθη εἰς το ἔρ- γον καὶ τὸ καθήκον τῆς Πρε- σβείας µας, ὑπῆρξε δὲ σογ- χρόνως ἕν ἀνηλεὲς µαστιγῶ: μα τῆς τάξεως ἐκείνης τῶν ἀναξίων Ἑλλήνων ΠΜυπρίων καὶ λοιπῶν ὑπόπτων ξενοδού λων ὀργάνων., οἱ ὁποῖοι διὰ παντο:ὠν µέσων προσεπάθη- σαν νὰ µαταιώσουν τὴν ἔπι- τοχίαν τοῦ συλλαλητηρίου, καθὼς καὶ νὰ ἀμβλύνουν καὶ κατασυκοφαντήσουν ιὴν ἄγω: χιστικὴν διάθεσιν τοῦ λαοῦ διὰ τὴν ἐθνικήν Του άπελευ- θέρωσιν. --Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ. ΙΩΑΝΝΟΥ Ὁ γ.Υ. τοῦ ΑΚΕΑ κ. Ν. Ἰ- ὠάννου ὠμίλησεν ἄνευ περι: φράσεων καὶ ὁπαινιγμῶν, εἰς γλῶσσαν ἔντονον ὅσον καὶ καθαρὰν. «Μιὰ-- εἶπεν-- εἶναι ἣ ἐπιθυμία τοῦ λαοῦ µας: «Ρὰ φύγουν ἀπὸ τὸν τόπον µας οἱ ξένοι». Όσοι ἐξακολου θοῦν τὴν πολιτικἠν των «παρασκηνίων» καὶ τῶν δια φόρων ἰδιαιτέρων συ: ομιλιών, παξαρευµάτων καὶ ξεπουλη: µάτων, ἢἤ εἰσηγοῦζνται να σταυρώσωμεν τὰ χέρια και νὰ περιµένωμεν δικαιοσύνην καὶ λευτεριὰ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ θεωροῦν τὴν ἐλευθερία ὡς ἀγαθὸν ἀποκλειστικα δι- κό τους καὶ ὡς ἰδικόν των ἀμπελοχώραφο, εἶναι λιπο- τάκται καὶ προδόται τοῦ ἴε- ροῦ µας ἐθνικοῦ ἀγῶνος». Ἐν συνεχείᾳ ὁ ὁμιλητῆς ἔ- τόνισεν ὅτι µία μαι σήμε- ον ἡ αμμὴ, τὴν ὁποίαν ᾱ- Ἐν λουθαῖ Ὃ αὰς καί τὸ ΑΚΕΛ: «Τὴν ἔνωσιν μὲ τὴν μητέρα Ἑλλάδα, οἱονδήποτε καὶ ἄν συμβαίνῃ νὰ εἶναι τὸ καθε” στώς της. «Ὁ πόθος µας, εἴ- πεν, εἶναι ἕνας, ἡ θἐλησίς µας µία, καὶ ὁ σκοπὸς τῶν ἀγώνων τοῦ λαοῦ µας, µονα- δικὸς καὶ ἀναλλοίωτος. Νὰ σµίξουµε τὲς τύχες µας μὲ τὸν ᾿Ἑλληνικὸ λαό, καὶ μαξζὶ, χέρι μὲ χέρι νὰ πᾶμε πάρα κάτω, πρὸς ὅ,τι ἀποτελεῖ στό: χον λαϊκῆς εὐτυχίας, πολιτι- στικῆς ἀνόδου, ἐθνικῆς προ: κοπῆς καὶ κοινωνικῆς δικαιο- σόνης. Κι ἄς ἐπικρατεῖ στὴν Ἑλλάδα, εἴτε τὸ κέντρο, εἴτε ἡ ἀριστερὰ ἤ ἡ δεξιὰ, κι’ ἄς πάει νὰ στέκει ἐκεῖ εἴτε ἡ δημοκρατία, εἴτε ἡ βασιλεία, κι’ ἄς θέλει νᾶναι εἴτε ὁ φα- σισµὲς, εἴτε ὁ κεμμουνισμὸς, μᾶς εἶναι αὐτὰ ἀδιάφορα σὰν ὅροι πρὸς τὴν πανύψηλη κορ- φἠ τῆς ἀναλλοίώτης ἐθνικῆς ἰδεολογίας τοῦ λαοῦ µας». ΔΙ ΟΜΙΛΙΛΙ ΤΩΝ ΛΗΜΑΡΧΟΝ Ἡ ὁμιλία τοῦ Δημάρχου Λάρνακος σεμνή, πατριωτικὴ καὶ ἁδρὰ εἰς νοήµατα, ἆνε- φέρθη εἰς τὰς ὑποσχέσεις τῶν Μεγάλων καὶ ἰδιαιτέρως τῆς Μ. Βρεττανίας πρὸς τὸν ὑπόδουλον Ἀυπριακὸν λαὸν, καξὼς καὶ εἰς τὴν πολεμικὴν συμβολἠὴν καὶ τὰς θυσίας τῆς Κύπρου εἰς τὸν τελευταῖον πόλεμον πρὸς ἐξόντωσιν τοῦ ΒΝαζισμοῦ. “ο ὁμιλητὴς ἐν συ- γεχείᾳ ἐξῆρε τὸ πατριωτικὸν φρόνημα τοῦ Κυπριακοῦ λα- οὗ καὶ ἐτόνισεν ὅτι οὗτος δὲν θὰ παύσῃ νὰ ἀγωνίζεται διὰ τὴν πραγµατοποίησιν τῶν ἐθιικῶν του πόθων μὴ δελε- αζόμενος ἀπὸ τὰς ὑποσχέ- σεις τοῦ Βρεττανικοῦ ΎΥ- πουργείου περὶ φιλελευθέρων συνταγµάτων καὶ δεκαχρό- χὠν σχεδίων εὐημερίας, διότι οἱ Κύπριοι «οὐ περὶ χρηµμά- τῶν τὸν ἀγῶνα µπο:οῦνται, ἀλλὰ περὶ ἀρετῆς». Ὁ Δήμαρχος Μόρφου κ. Νικολόπουλος, τόσον ἐκ μµέ- ρους τῆς κωμοπόλεώς του, ὅσον καὶ τῶν κωμµοπόλεων Λαπήξου, Καραβᾶ, Λεύκας, Λευκονοίκου καὶ Μυθραίας διεδήλωσε τὰ πατριωτικὰ αἰ- σθήµατα τῆς Κυπρ.ακῆς ὁὃ- παίθρου καί ἐτόνισεν ὅτι µία εἶναι σήμερον ἡ φωνὴ καὶ ἡ ἀξίωσις τοῦ ἀγροτικοῦ κὀ σµου: 'Η ἕνωσις μὲ τὴν Ἑλ- λάδα. “Ο κ. Πλουτῆς Σέρβας, Δή- µαρχος Λεμεσοῦ, κατεφέρθη δριμύτατα κατὰ τοῦ Βρεττα- νικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ καὶ ἐτό- γισεν ὅτι ἡ ἀπόδοσις τῆς Κύ- πρου εἰς τὴν Ἑλλάδα, εἶνοι µία ὑπέθεσις, ἡ ὁποία δὲν ἑ- πιδἐέχεται παζαρεύµατα, ἕν ἄμεσον ᾿᾽Αγγλικὸν καθῆκον καὶ ἐτελείωσεν ὦ:. ἑξῆς: «Πατριῶτες! ᾿Ηνωμένοι, συ: σπειρωμµένοι σ᾿ ἕναν ἀγῶνα, πειθαρχικοὶ σὲ κάθε ἐθνικὸ παράγγελµα, θὰ νικήσουμε. Στὸν ἀγῶνα γιὰ τὴν λευτεριά μας, ἄς μὴ λείψει κανείς. Τέρμα τοῦ ἀγῶνα εἶναι ἡ δεξασµέιη ἀνεξάρτητη ἙΕλ- ληνικὴἡ πατρίδα καὶ καρπὸς τῶν ἀγώνων µας ἡ εὐτυχία, καὶ ἡ χαρὰ ὁλοκλήρου τοῦ ἔθνους». (Η ὁμιλία τοῦ κ.Αδ. ᾿Αδά- µαντος. Δημάρχου Βαρωσί- ων. ὑπῆρξεν ἕνας διθύραµβος τοῦ ἀγνοῦ πατριωτισμοῦ τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ καὶ συγχρό- νως ἕνας ἀνηλεὴς πέλεκυς κατὰ τῶν ἐχθρῶν του, τῆς «ξεφτισµένης», ὡς εἶπεν, ἄν- τιδράσεως, ἡ ὁποία ὑπούλως καὶ προδοτικῶς ἀποβλέπει πάντοτε νἁ ὑποσκάπτῃ καὶ νὰ ἀντιδρᾶ εἰς πᾶσαν πατρι- ωτικὴν ἐνέργειαν τοῦ λαοῦ, πρὸς προώθησιν καὶ λύόσιν τῆς ἐθνικῆς του ὑποθέσεως. Κλείων τὴν ὁμιλίαν του, ἐν µέσῳ θερµοτάτων χειροκρο” τηµάτων ὁ ὁμιλητής, διεκή- ρυξε μὲ ποιητικωτάτας ἐκ- φράσεις τὸν ἑνωτικὸν πόθον τήν ἀτμόσφαιραν λαοῦ ἔξησαν στιγμὰς ἱεροῦ ἐνδουσιασμοῦ, πατριωτικῆς ἐξάρ- Τὸ χὺδεσινὸν συλ- συγκι- τῆς ὁποίας τοῦ λαοῦ µας καὶ ἐἑτόνισεν ὅτι οὗτος δὲν θά παύσῃ ν᾿ ἆ γωνίζεται πρὸς ἐκπλήρωσίν του, -Τλ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ Μετὰ τὰς ὁμιλίας, ἀνεγνώ- σθησαν ὑπὸ τοῦ κ. Πυγμαλί- ὤνος Ἰωαννίδη καὶ ἐνεκρίθη- σαν τὰ ἀκόλουθα δύο ψηφί- σµατα, πρὸς τὸν ἝἛλληνα Πρωθυπουργὸν καὶ τὸν ἆρχη- γὸν τῆς Ἐθνικῆς Κυπριακῆς Πρεσβείας Σεβ. κ. Λεόντιον. ᾿Εξοχώτατον Πρωθυπουρ- γὸν τῆς Ἑλλάδος κ, ἸΊσαλ- δάρην, ᾿Αθήνας. Ὁ ἙΕλληνικὸς ΓΚυπριακὸς λαὸς εἰς παγκύπριον ὀγκῷ- δες ἐθνικὸν συλλαλητήριον λαβὸν χώραν έν Λευκωσίᾳ σήμερον Ίην Δεκεμβρίου 1946 ψηφίζει καὶ διαδηλοῖ, Ίον. Τὴν ἁδιάσειστον ἔμμο- νήν του διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ προαιωνίου του πόθου, τῆς ἐπιτεύξεως τῆς ἑνώσεως τῆς Κύπρου μετὰ τῆς ἆθανά- του Ἑλληνικῆς Πατρίδος 2ον. Ότι θεωρεῖ ἐθνικὴν ἆ- νάγκην ὅπως ἡ ἑλληνικὴ κυ- βέρνησις λαμβάνουσα ὑπ᾽'ὄψιν τὴν ὁμόφωνον καὶ ἔκδηλον ἀπαίτησιν τοῦ ἐλευθέρου καὶ ὑποδούλου Ελληνισμοῦ καὶ ἰδιαιτέρως τοῦ ἑλληνικοῦ κυ- πριακοῦ λαοῦ ὠθήσῃ τὸ ἕἑνω τικὸν κυπριακὸν ζήτημα ἁμέ- σως χωρὶς ἐνδοιασμοὺς καὶ ἀποφασιστικὰἀ πρὸς τὴν πο- θητὴν ἀπὸ αἰώνων λύσιν του. Ἄον. Οτι ἀποτελεὶ ἐθνικὴν καὶ πατριωτικὴν ὑποχρέωσιν τὸ νὰ παράσχῃ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνησις ἀμέριστον καὶ πρὀ- θυµον κάθε ζητουμένην βοή- θειαν ὑπὸ τῆς ἐθνικῆς Κυπρι- ακῆς ἀποστολῆς, ὡς ἐπίσης καὶ κάθε ἠθικὴν καὶ πολιτι- κἡν συμβολὴν ἵνα αὕτη ἕνερ: γοῦσα διὰ τὴν ἐθνικὴν ἔλευ- θερίαν τῆς Κύπρου ἐμφανίσῃ εὐχερέστερον καὶ ἀποτελε: σµατικώτερον τὴν ἑνωτικήν της ὑπόθεσιν, ὅπου αὕτη ἤθε- λε θεωρήσῃ σκοπιµώτερον, μὴ ἐξαιρουμένων ἐν ἑσχάτῃ ἀνάγκῃ οὔτε αὐτῶν τῶν ση» μερινῶν συνεδρίων καὶ Διε- θνῶν Συνδιασκέψεων, τὰ ὃ: ποῖα ἀσχολοῦνται καὶ ρυθµί- ζευν τὰς) τύχας ὅλων τῶν λαῶν. 4ον. “Οτι ἐνεποίησεν άλγει νὴν ἐντύπωσιν καὶ πικρίαν ἡ ὑπὸ τῆς μητρικῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ἄρνησις τῆς ἆ- νακοινώσεως τοῦ ἐπισήμου κυπριακοῦ χαιρετισμοῦ ἐν τῇ Βευλῇ τῶν ἑλλήνων ἀδελφῶν καὶ ἡ ἀπαγόρευσις τοῦ σηµε ρινοῦ συλλαλητηρίου τῶν ἸΑ- θηνῶν, τὸ ὁποῖον θὰ συνεκρο- τεῖτο πρὸς ἐνθάρρυνσιν καὶ ἐνίσχωσιν τῶν προσπαθειῶν τῆς ἐθνικῆς κυπριακῆς ἀπο- στολῆς καὶ τοῦ κυπριακκοῦ λαοῦ, ὅλων αὐτῶν ἀγωνιζο- µένων τὸν ὑπέροχον ἀγῶνα διὰ τὴν ἀπόκιησιν τῆς ἔθνι κῆς τῆς Κύπρου ἐλευθερίας. Ρον. Οτι ποιεῖται θερμὴν ἔκκλησιν πρὸς τὴν σεβαστὴν ἑλληνικὴν κυβέρνησιν ὅπως αὕτη ἐν ὀνόματι τῆς Πατρί- δος, θέσῃ πλέον, ἐπισήμως, σαφῶς καὶ ἀπεριφράστως τὸ κυπριακὸν ζήτημα καὶ αὕτη μαζὶ μὲ ἡμᾶς, ὡς διεκδίκησιν ἐθνικὴν, τὴν τελικὴν καὶ µο- ναδικήν του λύσιν, τῆς μετά τῆς Μητρὸς Ελληνικῆς Πα: τρίδος “Ενωώσιν. --ΠΡ0Σ ΤΗΝ ΠΡΕΣΒΕΙΑΝ Πρὸς τὸν ἀρχηγὸν τῆς Ἔ- θνικῆς Κυπριακῆς ᾽Αποστολῆς Μητροπολίτην Πάφου κ. κ. Λεόντιον ᾿Αθήνας. Ὀγκῶδες συλλαλητήριον Ἑλληνικοῦ Κωπριακοῦ λαοῦ, λαβὸν χώραν ἐν Λευκωσίᾳ σήμερον τὴν Ίην Δεκεμβρίου 1946 ὁμοφώνως ψηφίζει καὶ διαδηλοῖ, Ίον, Τὴν ἀδιάσειστον καὶ ἀκλόνητον πίστιν του ἐπὶ τὸ δίκαιον τοῦ ἑνωτικοῦ του ἆ- γῶνος,. 2ον. Τὴ, ἐπιμονήν του ὑπὲρ ἐπιτυχίας τοῦ μοναδιγοῦ του πόθου διὰἁ τῆς ὀργανικῆς του ἐνσωματώσοεως μετὰ τοῦ ἐλεωθέρου ἑλληνικοῦ κράτους. 3ον. Τὴν ἀποδοκιμασίαν του πρὸς οἰανρήποτε ἄλλην λύσιν οἱασδήποτε ἄλλης µορ- φῆς, ἥτις δὲν θἀρεῖναι ἡ ἕνω: σίς του μετὰ τῆς ἑλληνικῆς πατρίδος 4ον Τὴν πλήρη ἐμπιστοσύ- νην καὶ ἀλληλεγγύην του πρὸς τὴν ἐθνικὴν Κυπριακἡν ἀποστολήν του καὶ τὰς ἔνερ- γείας αὐτῆς. Ρον. Τὴν ἐπιθυμίαν καὶ ἆ- ξίωσίν του ὅπως ἡ ἐν τῷ ἐ- ξωτερικῷ ἐργαζομένη ἐθνικὴ Κωπριακἡ ἀποστολὴ ἐξαντλή- σῃ ἄνευ ἐνδοιασμῶν, μετά θάρρους καὶ πεποιθήσεως πᾶν τὸ δυνατὸν καὶ εἲς τὴν διά θεσίν της µέσον προσφεύγου- σα ἓν ἐσχάτῃ ἀνάγκῃ καὶ εἰς τοὺς διεθνεῖς ἐκείνους ὀργα- νισμοὺς οἵτινες σήμερον ρυθ- µίζουν τὰς τύχας τῶν λαῶν, διὰ τὴν πλήρη ἐπιτυχίαν τοῦ ἱερωτέρου τῶν σκοπῶν διά τὸν ὁποῖον αὕτη ὑπὸ τὰς εὐχὰς τῆς ἐκκλησίας καὶ τοῦ λαοῦ προεπέµφθη καὶ ἀπεστά λη ἐν τῇ ξένῃ, 6ον. Τὴν στερρὰν ἀπόφασίν του νὰ ἐνισχύσῃ δι’ ὅλων τῶν εἰς τὴν διάθεσἰν του µέσων, τὴν ἐν τῷ ἐξωτερικῷ δρᾶσιν τῆς ἐθνικῆς του ἁἀποστολῆς τῆς τοιαύτης ἐνισχύσεως ἄπο τελούσης µέρος τοῦ ὅλου ἐθνι κοαπελευθερωτικοῦ του ἀγῶ- νος. Τον. Τὴν εὐγνωμοσύνηντου, πρὸς τὸν ὁμαίμονα ἐλεύθερον ἑλληνικὸν λαὸν διὰ τὴν παρε χομένην ἔκδηλον ἐνθουσιώδη καὶ ἀδελφικὴν βοήθειαν καὶ ὑποστήριξίν του εἰς τὴν µο ναδικἠὴν τοῦ ἑλληνικοῦ Κυ πριακοῦ λαοῦ φυσικὴν ἀξίω- σιν, τὴν “Ενωσίν του μὲ τὴν Κοινὴν Μητέρα Πατριδα, τὴν Ἑλλάδα. 8ον. Τὴν ἄκραν ἐπιθυμίαν του ὅπως ἡ ἐθνικὴ κυπριακὴ ἁἀποστολὴ δι’ ὑμῶν τοῦ ΓΠροέ ὅρου της ἐκφράσῃ τὴν εὐγνω μοσύνην καὶ τὰς εὐχαριστίας τοῦ ἑλληνικοῦ κυπριακοῦ λα οὗ πρὸς τὸν ἀδελφὸν ἐλεύθε ρον ἑλληνικὸν λαόν, μετὰ τοῦ ὁποίου εὔχεται καὶ ἐλπί ζει οὗτος σύντομον τὸν ἆδελ φικὸν ἐναγκαλισμὸν ὑπὸ τὴν σκέπην τῆς ἐνδόξου καὶ ἆθα γάτου Ἑλληνικῆς Πατρίδος. ΤΑ Προ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗ- ΤΗΡΙΟΥ Αἳ παρασκευαὶ διὰ τὴν ὀργάνω- , ο κ σιν τοῦ «Συλλαλητηρίου ὑπῆρξαν , 3 εη ἀς » πλήοεις. Εὶς δλόκλήρον τὴν πόλιν Ἡ , ος ο ἐτοιχοκολλήδη τὸ σύνθημα «Ζήτω ᾗ Ἔνωσις». Πολυάριδμα µέλη τῆς ΑΟΝ περιήορχοντο τὴν πόλιν, τόσον ιν ας ο , ., τὸ ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου, ὅσον ν κ α ἃ καὶ τὴν πρωῖαν τῆς Κυριακῆς καὶ ἐκάλουν τὸν λαὸν μὲ χωνιὰ ὅπως παραστῇ. ἠΜεταξὺ τῶν συνδηµάτων, τὰ ὅ- ποῖα ἔλεγον ἦσαν καὶ τὰ ἕἑξῆς: 5 . . ν 3 / . «᾿Εμπρὸς διὰ τὴν ἠἐλευθερίαν τῆς πατρίδος µας». «Ἡ πατρίδα μᾶς καλεῖ σὲ συναγεοµόν». «ᾖ]όλις κτυ- πήσουν οἳ καμπάνες πᾶρτε τὲς ση- µττες σας καὶ τραβᾶτε γιὰ τὸ συ]- α λαλητήριον». Ἠολλοὶ ἰδιοκτῆται αὐτοκινήτων ποοσεφἐρθήσαν καὶ ἐτοποδέτησαν ἐπὶ τῶν αὐτοκινήτων των µεγάφω- να, πεοιήθχογτο δὲ τὴν πόλιν καὶ τὰ πέριξ χωρία καλοῦντες τὸν Λλαὸν εἷς συναγερµόν. ᾽Απὸ τῆς 10-11 π.μ. οἱ κώδωγες τῆς πόλεως καὶ τῶν προαστείων ᾖἸχῆσαν πανηγυ. ρικῶς. Τὸ 4ημοτικὸν µέγαρον ἐἔση- µαιοστολἰσθη καταλλήλως, δύέο δὲ τεράστια συνθήματα μήκους {5 μέ- τρω» ἕκαστον μὲ τὸ σύνθημα «Ζή- τω ἡ ἕνωσις» ἐτοιχοκολλήθησαν ἐπὶ τοῦ προμαχῶνος κάτωῦεν τοῦ βή- µατος. Η «φιλαρμονικὴ τοῦ {ΠΙ. Ἰουσικοῦ συλλόγου ἐπαιάνιζεν ἐθνι- μὰ ἐμβατήοια. Πέριξ τῆς ἐξέδρας ἵσταντο Ὦὅλοι οἱ Δήμαρχοι καὶ δημιοτικοὶ σύµβου- λοι ᾽Εδνικῆς «Συνεργασίας, πφόσωποι τῶν ὀργανώσεων, τείων καὶ πειῶν. Πλήρης τάξις ἐπεκράτησε καῦδ᾽ ὅλην τὴν διάρκειαν τοῦ συλλαλη- τηρίου. -- ΚΛΗΡΟΣ ΕΠΙ ΚΕΦΑΛΗΣ Συγκινητικὴ ἦτο ἡ προσέλευσις πυκνῶν ὁμάδων χωρικῶν σὺν γυ- ναιδὲ καὶ τέχνοις καὶ ἐκ τῶν πλέον ἀπομεμακρυσμένων χωρίων, μὲ ἐπὶ πεφαλῆς τοὺς {ἱερεῖς των, οἵτινες ἐκράτουν Ελληνικὰς σήμαίας, ᾿Ἔσαη µειώδη ἀθρόα συμμετοχὴ τοῦ κατω τέρον κλήρου εἰς τὸ συλλαλητήριο». : ἀντι- σωμα 7 - ᾿ εκκ/ησιάστικῶν ἔπιτρο ΗΝ ΕΝ η ΙΙ Οἱ 'Εθραῖοι ἐπετέθησαν μὲ μυδραλλιοθόλα ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 1 (Ρ.)]-- Ἡ Ἱερουσαλὴμ ἦτο ψὲς ἀνάστατος συνεπείᾳ ἐκτεταμένης δράσεως τῶν ἙἛ- βραίων τρομὀκρατῶν. ᾿Εξερράγησαν πολλαὶ νάρκαι εἰς τὸ κέντρον τῆς πόλεως. ᾿Ἐδόθη ἀμέσως τὸ σύν- θηµα τοῦ συναγερμοῦ καὶ ἐστάλησαν ἐσπευσμένως στρατεύματα, τὰ ὁποῖα συνῆψαν µάχην ἐπὶ 90 λεπτὰ εἰς τὸ κέντρον τῆς πόλεως. Αἱ σφαῖραι τῶν μυδραλ- λιοβόλων, μπρὲν-γκὰνς καὶ τυφεκίων ἐσύριζον ἐκ τῶν στεγῶν, καθ᾽ ὅν χρόνον τὰ στρατεύματα περιέζωνον τὰ κτίρια πρὸς σύλληψιν τῶν τρομοκρατῶν. Αἱ µέχρι τοῦδε γνωσθεῖσαι ἀπώλειαι εἶναι 3 Αγγλοι χωροφύ- λακες τραυματισθέντες ὑπὸ θραυσµάτων κατὰ τὴν δι- άρκειαν ἐπιθέσεως τῶν τρομοκρατῶν ἐναντίον τῶν ἀστυνομικῶν καταυλισμῶν. ᾿Ετραυματίσθη ἐπίσης µία Εβραία καὶ ἓν παιδίον. Οἱ τροµοκράται ἐπετέθησαν ἐν ἀρχῇ μὲ χειρο- βομβίδας καὶ αὐτόματα ὅπλα ἐναντίον τοῦ ἀστυνομι- κοῦ κέντρου εἰς τὸ δυτικὀν ἄκρον τῆς πόλεως. Αἱ Βρεττανικαὶ ἀρχαὶ ἀμέσως μετὰ ταῦτα ἔστειλαν ἆ- στυνομικὰς καὶ στρατιωτικὰς δυνάµεις εἰς ὅλα τὰ ἐ- πίκαιρα σημεῖα τῆς πόλεως καὶ κατέλαβον θέσεις ἐπὶ τῶν στεγῶν ὅλων τῶν κυρίων κτιρίων. ᾿Επίσης ἐτο- ποθετήθησαν συρματοπλέγματα πέριξ τῶν κυβερνητι- κῶν κτιρίων ἐπὶ ἐκτάσεως ἑνὸς τετραγωνικοῦ μιλίου. ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 1 (Ρ.)--Ὁ στρατάρχης Μοντγκό- µερυ ὠμίλησε χθὲς πρὸς 1000 ἀξιώματικοὺς τῶν ἐν Παλαιστίνῃ Βρεττανικῶν στρατιωτικῶν φρουρῶν. Ὁ τόπος διαμονῆς καὶ αἱ κινήσεις του τηροῦνται μυστι- καί, ἐλήφθησαν δὲ ἔκτακτα µέτρα προστασίας αὐτοῦ, Γκ [ΛΙ ΤΗΝ ΝΕΗΝΤΕΡΗΙΤΙ ΗΠΗΡΙΙΙ ΑΘΗΝΑΙ 1 (2)--Ο πρωδυπουργὸς κ. Τσαλδάρης συνηντή- δη πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς του διὰ ἠέαν “Ὑόρκην μετὰ τοῦ Ῥώο- σου ἐπιτετραμμένου κ. Ίσερνίτσεφ καὶ ἐξήγησε πρὸς αὐτὸν ὅει ἡ “Ελλὰς ἀπετάδλη σρὸς τὸ Συμβούλιον ᾿Ασφαλείας ὅπως διε- ξαχθῇῃ ἔρευνα ἐπ᾽ ἀμφοτέρων τῶν σιλευρῶν τῶν βορείων συνό- θων της πρὸς διαπίστωσιν τῆς καταγγελδείσης ξένης ἐπεμβάσε- ως εἰς τὴν ὁρᾶσιν τῶν Ελλήνων ἀνταρτῶν. ὍὉ κ. Τσαλδάρης ἐιόνισεν ὅτι ἢἡ Ελλὰς ἐπιζητεῖ εἰρηνικῶν µέσων καὶ ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ κπαταστατικοῦ τῶν Η- νωµ. ᾿Εὺνῶν διευθέτησιν τῶν διαφορῶν μετὰ τῶν γειτόνων της. ᾿Ενωρίτερον ὃ κ. Τσαλδάρης ἐδέχίδη τὸν Γάλλον πρεσβευ- τὴν πρὸς τὸν ὁποῖον ἔκαμε 2ταρομοίαν ἀνακοίνωσιν. Σήµερον ἀναμένεται εἰς ᾿Αθήνας ὃ στρατάρχης ἹΜοντγκό- µερυ. Οὗτος δὰ µελετήσῃ μετὰ τῶν Ελληνικῶν καὶ Άρειτανι- ρεῶν στρατιωτικῶν ἀρχῶν τὸ δήτηµα τῆς ἀσφαλείας τῆς “Ἑλλά- δος καὶ τῆς ἁποκαταστάσεως τῆς ἐσωτερικῆς τάξεως. 4ΘΗΝΑΙ 1 (Ρ)-- Ὁ ἀρχηγὸς τῆς ἐν “Ἑλλάδι Ῥρετι. Οἶκο- νομικῆς ᾿Αποστολῆς ἀντιστράτηγος Τξὼν Κλὰρκ ἀνεχώρησεν εἰς 4ονδῖνον σερὸς σύσχεψιν μετὰ ὑπαλλήλων τοῦ Ὀὑπουργείου τῶν ἐξωτερικῶν καὶ τοῦ ἐἑλησαυροφυλακείου. Γίνεται ἀντιλητιτὸν ὅτι οὗτος θὰ ὕποβάλῃ ἔκθεσιν ἐπὶ τῆς παρούσής οἰκονομικῆς καὶ νοµμισµατικῆς καταστάσεως ἓν Ελλάδι. Ἡ ΙΗΙΝΙ [ΠΙΙΙΡΙΝΙΙΙ Τὰ ἀποτελέσματα τῶν χθε- σινῶν ἱπποδρεμιῶν ἔχουν ὡς ἑξῆς : Δευτέρα τάξις Λ.55 1) Κὀκ- κινος 2) Δάλεια 3) Κοσιάλ. Τρίτος δρόµος: Λ. 50 1) Πα- τρούλα 2) φΦὸρὃδ 3) Νατάσα. Πρῶτος δρόµος: Λ. 60 1) Σκίπ- περ 2) Ὄλγα 3 Ροῦπελ, Ἔκτος δρόμος: Ἰ) Σενκάπ 2) Ἰσλοὺ 3) Παρασκευούλα. Τέταρτος δρόμος : Ἰ) Αρμω 2 Λόρδος Μόντυ 3) Δημητρούλα, ἨἩέμπτος δρόµος : 1] Εὔα 2] Μορκατοῦ 2] ᾿Ακασία. τὴν δι) Τὸ ποδόσφαιρον Τὸ ἀπόγευμα τῆς Ὑχθὲς ἔ- λαβε χώραν εἰς τὸ γήπεδον Γ.Σ.Π., ποδοσφαιρικἠ συνάν- τησις μεταξὺ τῶν ὁμάδων Πεζοπορικοῦ Λάρνακος καὶ Ὀλυμπιακοῦ Λευκωσίας, διὰ τὸ Παγκ. Πρωτάθλημα Α’. κα: τηγορίας. Νικήτρια ἀνεδείχθη ἡ πρώτη διὰ τερμάτων 3--1. Τὸ πρῶτον ἡμιχρόνιον ἔληξεν μὲ τέρματα 1--0 ὑπὲρ τοῦ Πεζοπορικοῦ. Ὁ ἀγὼν ἤτο ταχὺς καὶ πει- σματώδης ἀλλὰ μᾶλλον µέ- τριος ἀπὸ τεχνικῆς ἀπέψεως. Ο Ὀλυμπιακὸς ὑσιέρησε τοῦ συνήθους παιννιδιοῦ του καὶ εἰς τοῦτο ὀφείλεται ἡ ἧττα του, Πλὴν τούτου εἶχε τὸ ἆ- τύχηµα νὰ στερηθῇ καὶ ἑνὸς τέρματος τὸ ὁποῖον ἐπέτυχεν |. εἰς τὸ Α΄. ἡμιχρόνιον, ἀλλά δὲν κατελογίσθη ὑπέρ του, ὑπὸ τοῦ διαιτητοῦ. Εἰς Βαρώσια τὸ ᾿Αποὶλ ἐ- νίκησε τὴν ᾿Ανόρθωσιν διὰ τερμάτων 2--0, Πωλοῦνται τσάππες Πωλοῦνται 2] τσάππες 6Χ2 προπολεµικές. Πληροφορίαι παρα τῷ κ. Τζένιῳ ἝἛλληνα ἢ Χρῖστον ἁμαξοποιὸν εἰς Λευ- κόνοικον. Θὰ παραδοθοῦν μέ- χρι τῆς Κυριακῆς, μμ αν Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΙ 1 (Ε).-Ὁ κ. ΌΤσαλδάρης ἀνεχώρησε ἀεροπορικῶς διὰ Νέαν 'Υόρκην. ΚΑ'ΓΡΟΝ 1 (8).--“Ο ἀντιβασιλεὺς τῶν ἍἸ]νδιῶν λόρδος Γονέηβελ, συνοδευόµενος ὑπὸ τοῦ η. Νεροῦ καὶ ἀντιπροσώστων τῶν ᾿]νδικῶν κομµµάτων ἔφθασαν εἰς Καΐρον καδ᾽ ὁδὸν σιρὸς τὸ Δονδῖνον. ΑΓΚΥΡΑ 1 (0Ῥ.)-- Ὁ Τοῦρκος πρωθυπουργὸς η. Πεκὲρ ἐ- πέστρεψεν εἷς Κωνσταντινούπολιν κατόπιν περιοδείας του εἲς τὴν Τουρκικὴν Οράκην. Εὶς δηλώσεις του ἀνεφέρθη εἰς τὰς εἷς δήσεις ὅτι οἳ Ἓλληνες ἀντάρται ἀἁποκόπτουν τὰς συγκοινωνέαν μετὰ τῇς Τουρκίας, εἶσεν ὅμως ὅτι δὲν πιστεύει εἲς τοῦτο, Ε- σχέσει μὲ τὰ Δαρδανέλλια εἶπεν ὅτι ἡ «στάσις τῆς Τουρκίας δὲν ἤλλαξε». --᾿Απέσλευσε χθὲς ὁ ᾽Αμερικανικὸς στόλος ἐκ τοῦ σπόντου. Εφθασεν εἰς τὸν λιμένα Βηρυτοῦ. ΚΑΖΑΠΑΑΝΚΑ 1 (Ρ.)--᾿Εξερράγη πυρκαϊὰ ἐπὶ ἑνὸς Ελ- ληνικοῦ πλοίου τὸ ὁποῖον εἶχε κατασλεύσῇ γθὲς ἐνταῦθα. Τὸ σπλοῖον δεωρεῖται ὡς ὁλικὴ ἀπώλεια. Δὲν ἐσημειώδησαν θύματα σήμερον Ελλη- μεταξὺ τοῦ πληρώματος, Ἑθδοιιαδιαία Ἔγδοσις Δευτέρας λΠ ΤΟΝ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΝ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΛΗΜΑΡΧΕΥΟΝΤΟΣ κ. Κ. ΙΠΙΧΛΗΛΙΔΗ ΕΙΣ Τῦ ΓθήΙΚΟΝ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΝ Ἕλληνες συμπατριῶται, Εἶμαι εὐτυχὴς διότι ἕ- λαχε εἰς ἐμὲ ὁ κλῆρος νἁ κηρύξω τὴν ἔναρξιν τοῦ σημερινοῦ Παγκυπρίου Ἔ- θνικοῦ Συλλαλητηρίου. 'Ο- λόκληρος ὁ Ἑλληνιομὸς ἔχει σήμερον ἐστραμμένην τὴν προσοχήν του πρὸς τὴν ἱερὰν ἐθνικὴν τῆς Κὺ- πρου ὑπόθεσιν. Καὶ οἱ μὲν ἐλεύθεροι ἀδελφοί µας Ἔλ- ληνες διεδήλωσαν τὴν πί- στιν καὶ τὴν ἀπόφασίν των διὰ µίαν σθεναρᾶὰν καὶ ἆἀ- ποφασιστικἠὴν προσπάθει- αν πρὸς ὑποστῆριξιν τῆς Κυπριακῆς Πρεσβείας, ἡ- μεῖς δὲ ἐδῶ συγκεντρώωνό- µεθα ἑνιαῖοι καὶ ὁμόφω: νοι διὰ νὰ διακηρύξωμεν τὸ ἐπιτακτικὸν τῆς ἀμέσου πραγµατοποιήσεως τῆς ἑ- θνικῆς ἡμῶν ἀπολυτρώ- σεως. 686 ἔτη παρῆλθον ἀπὸ τῆς ἡμέρας, κατὰ τὴν ὁποί αν οἱ Αγγλοι ΓΚυβερνῆται ἔθετον τὸν πόδα τών ἐπὶ. τοῦ Μυπριακοῦ ἐδάφους. Ἐὰν κατὰ τὴν ἱστορικὴν αὐτὴν στιγμὴν στρέψωμεν δι᾽ ὀλίγον τὰ βλέμματά μας εἰς τὸ παρελθὸν, θὰ ἴδωμεν τὸν λαόν µας συ- νεχῶς ἀγωνιζόμενον καὶ ἄλλοτε μὲν δεχόµενον τὰ ἠχηρὰ κτυπήματα τοῦ κα’ τακτητοῦ, ἄλλοτε δὲ ἐξευ- τελιζόµενον διὰ διαφόρων μεθόδων κακομεταχειρί- σεως καὶ ἀνοικείων χαρα” κτηρισμῶν, οὐδέποτε ὅμως καταβαλλόµενον, ἀπεναν- τίας δὲ πάντοτε ὑπερήφα- νον καὶ μὲ διαρκῶς αὖξα- νόµενον τὸ σθένος του εἰς τὸν ἀγῶνα τῆς τιμῆς διὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τῆς πατρίδος του. Τώρα ἐφθάσαμεν εἰς τὴν πλέον ἀποφασιστικὴν καµ- πὴν τοῦ Κυπριακοῦ ἀγῶ- νος Ἡ Πρεσβεία µας εὖὑ- ρίσκεται εἰς τὸ ἐξωτερικὸν, ἔχουσα τὴν διαβεβαίώσιν σύμπαντος τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ ὅτι διὰ τοῦ ἀγῶνός του θὰ ἐξασφαλισθῃ ἡ προώθησις τοῦ ζητήµατός µας ὅσον. τὸ δυνατὸν τα- χύτερον. ᾿Εντὸς ὀλίγου ἡ Πρεσβεία µας θὰ εὑρίσκε- ται εἰς τὴν ᾽Αγγλικὴν µη- τρόπολιν διὰ νὰ ζητήσῃ ἀπὸ ἐκείνους ποὺ κρατοῦν εἰς χεῖράς των τὰς τύχας τῆς ὑποδούλου πατρίδος µας τὴν ἐλευθερίαν µας. Ἐλπίζομεν καὶ εἶναι ὁρ:- θὸν νὰ ἐλπίζωμεν, ὅτι τὸ αἷμα ποὺ ἐχύθη κατὰ τὸν τελευταῖον πόλεμον ἐναν- τίον τῶν δυνάµεων τῆς βίας καὶ τῆς τυραννίσς͵ ὅ- τι τὸ αἷμα ποὺ ἔχυσε ἡ Ἑλλὰς πρὸς ὑποστήριξιν τῆς συμμαχικῆς ὑποθέσεως καὶ τὸ αἷμα τῶν τέκνων τῆς ἡρω]ϊκῆς Κύπρου, δὲν θὰ παραγνώρισθοῦν ἀπὸ τοὺς Κυβερνήτας τῆς Βρετ- τανικῆς Αὐτοκρατορίας. Οἱ δεσμοὶ, ἀκόμη, φιλίας μετοξὺ τοῦ Ἑλληνικοῦ καὶ ΒΕρεττανικοῦ λαοῦ ἐπιβάλ- λουν εἰς τοὺς ἜΑγγλους νὰ μᾶς ἀφήσουν ἐλευθέ- ρους. Ἡ τοιαύτη χειρονο- µία τῶν θὰ συσφίγξῃ ἔτι περισσότερον τοὺς δε: σμοὺς τῶν δύο λαῶν καὶ θὰ ἀνοίξῃ τὴν ὁδὸν διὰ µία» πλέον εἰλικρινῆ, πλέ- ον δηµιουργικἠν καὶ έλευ- θέραν συνεργασίαν πραγ- ματικῶς ἐλευθέρων ἀν' θρώπων. Πηγαίνει, λοιπόν, ἡ Πρε: σβεία µας διὰ νά ζητήσῃ ἀπὸ τὴν Βρεττανικὴν ἵκυ- βέρνησιν τὴν δικαίώσιν τῆς δικαίας ὑποθέσεως µας. Ἐάν, ὅμως, αὕτη ἀρνηθῇ ᾿Ασφαλῶς, οὐδεὶς δύναται πλέον νὰ πιστεύσῃ ἤ νἁ φαντασθῇ κἄν ὅτι ὑπὸ τοιαύτας προῦύποθέσεις θὰ ἀναμένωμεν πότε θὰ αἰ- σθανθῇ τὴν Βρεττανικὴ Κυβέρνησις νἀ μᾶς ἀφήσῃ ἐλευθέρους. ᾿Ενώπιόν µας τίθεται τότε ὠμὰ τὸ ζήτημα: Η νὰ προτιµήσωμεν µοιρολατρι- κῶς νὰ µείνωμεν ἐπὶ ἔτη δοῦλοι, ἤ νὰ ἀγωνισθῶμεν ἐπικαλούμενοι τὴν βοήθει- αν καὶ ἄλλων παραγόν- των. Καΐ, ἀσφαλῶς, θὰ προτιµήσωμεν τὸν δεύτε- ρον δρόμον. Ὀφείλομεν νὰ ἀπευθυνθῶμεν πρὸς τὴν διεθνῆ κοινὴν γνώµην καὶ νὰ ζητήσωμεν τήν ἐἑνί- σχυσίν της. Ὑπὸ τὸ πνεῦμα αὐτὸ κηρύσσω τὴν ἔναρξιν τοῦ ᾿Παγκυπρίου Ἐθνικοῦ Συλ- λαλητηρίου. Ὑπὸ τὸ πνεῦ- μα αὐτό ἄς δώσωμεν πᾶ- σαν ἐνίσχυσιν εἰς τὴν Πρε- σβείαν µας. 'Ὑπὸ τὸ πνεῦ- μα αὐτὸ ἄς ἀναφωνήσω- μεν : Ζήτω ἡ Αἰωνία Ἑλλάς. Ἡ Ἓνωσις τῆς Κύπρου μετὰ τῆς Ἑλλάδος, Ζήτω, Εἰδικοί τεχγῖται ἐξ στὰ βαφεῖα µας, ΨΥΝΤΡΙΛΗΣ ἃ ΤΖΕΝΟΣ Ἠρχισαν τὴν λειτουργ΄αν των τὰ πλέον σύγ- χρονα μηχανοκίνητα μεταπολεμικὰ ΣΤΕΓΝΟΙΚΑΘΑΕΡΙΣΤΗΡΙΑ Ἐργασία ἀπαράμιλλος τόσον εἰς τὰ στεγνο- καθαριστήρια ὅσον καὶ εἰς τὰ παγκυπρίως γνω: Παράδοσις αὐθημερόν. ΓΡΑΦΕΙΑ: Λήδρας 84, Τηλ. 622. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ: εἰς τὸ οἴκημα τοῦ πρώην Ἑλ- ληνικοῦ ᾿Ορφανοτροφείου (Αγ Ἰάκώβος) ᾿Αδηνῶν. ἀνάγκην ἡ σὲ ὅλα τὰ { «(Ποϊςθίαι» Παρισίων Οἶκος µόδας---Οἶκος σχεδιαστῶν ΔΙΑ ΜΟΔΕΛΛΑ ΙΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΑ Αν ἐρώτήσετε οἰονδήποτε προσφάτως ἀφιχθέντα ἐξ Εὐρώπης θά σᾶς πῇ ὅτι µόνον µοδέλλα «ΟΠοίςεία!ῖ» ἀντίκρυσε καλὰ ἐμπορορραφεῖα εἰς ὅλας τὰς Εὐρωπαϊκάς μεγαλουπὸλεις. ΓΡΑΨΑΤΕ : Γενικὸν ἀντιπρόσωπον ᾿Ανατολῆς: Γ, Κυπραγόραν ΒΑΡΩΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ τυπιοΣξ ᾿᾽Αδηναϊκὴ χρονογραφία Τὸ τὰνκ Ὁ κ. Πολιτικὸς ᾿᾽Αρχηγὺς φόρεσε τὴν κάσκα τοῦ τανκί- στα, πέρασε χιαστὶ ἕνα ὅπλο- πολυβόλο κι’ ἕνα τόµµιγκαν, κρέµασε ἀπ᾿ τὸ λαιμὸ τὰ κιά- λια καὶ κάνοντας τὸ σημεῖον τοῦ σταυροῦ γλύστρησε μέσ᾽ ἀπ᾿ τὴν τρύπα τοῦ πυργίσκου. Τὸ σκέπαστρο σφάλιξε ἀπὸ πάνω τους μὲ τὸν κρότο τῶν τετελεσμένων γεγονότων: -«Ἀπρὸς ὁδηγέ ! --Γιὰ ποῦ κύριε πρόεδρε: --Τράβα--κι' ὅπου μᾶςβυά: λει ἡ ἄκρη ! Οἱ ἑρπύστριες τοῦ τὰνκ τραντάχθηκαν βουερά, ἁπ᾿ τὸ ἄθραυστο κρύσταλλο τοῦ φι- λιστρινιοῦ ὁ κ. Πολιτικὸς ᾿Αρ- χηγὸς εἶδε ἕνα ἀνήσυχο µαν- τήλι νά τὸν ἀποχαιρετάει-- καὶ σὲ λίγο τὰ τελευταῖα σπίτια τῆς µακεδονικῆς πρω- τεύουσας χάθηκαν τυλιγμένα ἀπὸ κουρνιαχτὸ--σὰν ἀπίθανη ἀνάμνηση. Δρόμο παίρνουν, Ὀρόμο ἀφίνουν- ὅπως λὲν καὶ στὰ παραμύθια. Τὸ παράξενο ἐτοῦτο «κομβόῦ» τῆς ξηρᾶς ἔφθασε κάποτε σ’᾿ ἕνα µέρος, «εἰκοσακισχιλίας λεύγας ὑπὸ τὴν θάλασσαν» τοῦ κ. Τσαλ- δάρη. Κοπνισµένα ἐρείπια ἑνὸς πρώην οἰκισμοῦ ἀνθρώπων, φουµμάρ΄ζαν ἐκεῖ µπρὀς τους τὰ τσιμπούκια τοῦ ἐμφύλιου σπαραγμοῦ. Καπνοὶ καὶ µπου- χὸς ἀνέβαιναν ὁλοτρόγυρα. Καὶ ἐρημία. -“Ποῦ βρισξόµαστε:--ρώτη- σε ὁ κ. Κανελλόπουλος, --Βὸ μὲνς λἀάντ, (οὐδετέρα ζώνη) ἀπάντησε ὁ Αγγλος σύνδεσμος ἀφοῦ ἐπισκόπησε μὲ τὰ κιάλια του τὰ πέριξ. ᾽Αλλὰ νὰ.. ἀπὸ ἕνα καλντε- ριμωμένο δροµάκι, φασμµατι- κὲς μορφὲς ἄρχισαν νὰ ἕε- προβάλλουν σιγά. Γέροι, γρη- ές, μαυροντυµένες γυναῖκες, ἕνας παπᾶς πήγαινε μπροστὰ σιωπηλὰ, µαραμένα παιδάκια ἔκλειναν τὴ συνοδεία. ΄Ἡ ἡλι- κία 20--40 χρονῶν ἀπουσίαζε. Τί εἴσαστε- ρώτησε ὁ πιὸ γέρος τῆς συνοδείας. Κυ- βερνητικοί --Εἴμαστε... Πρεσβεία οὖδε- τέρου κράτους--εἶπε ὁ σωφέρ. Μίλα ἐλεύθερα μµπάρµπα, Τί νὰ σᾶς πῶ ΄παιδί µου ξανάπε ὁ γέρος. Χωριὸ ποὺ φαίνεται κολαοῦζο δὲν θέλει. Κι οὔτε παρατηρητάδες μᾶς χρειάζονται ἄλλο. Προκόψα- με καὶ μ αὐτούς. Αν εἴσα- στε μονάχα καλοὶ καὶ πονε- τικοὶ ἀνθρῶποι καὶ τροβᾶτε γιὰ τὰ βασίλεια τῆς ᾿Αθήνας. πέστε σὲ κείνους ἐκεῖ ἀπάν' νὰ δώσουν ὅλοι μαζὶ τὰ χέ- ρια ἀντίθετοι καὶ κυβερνητι- κοὶ---ἐδῶ ἐμεῖς ἀπὸ κάτω τὸ κάναµε-νὰ τοὺς πᾶτε τὰ χαμπέρια-- ἡ δυστυχία καὶ τὸ αἷμα μᾶς ἔνωσαν. Ενωθῆτε ὅλοι, μὰ ὅλοι μαζὶ γιατὶ ἆλ- λοιῶς σὲ λίγο θὰ διοικᾶτε ἀπ᾿ τὴν ᾿Αθήνα μονάχα ἑτοῦτα.. Κι ὁ γέρος ἔδειξε μὲ τὸ χέρι κάτι κοράκια ποὺ τσιμ ποῦσαν ἕνα πτῶμα ξαπλωμένο στὸ δρόµο, Οταν ὁ κ. Πολιτικὸς Ἂρς: χηγὸς ἔφθασε στὴν πρωτεύ- ουσα του βασιλείου καὶ θέ- λησε νὰ πεῖ στὴ Βουλὴ τοῦ τόπου μερικὰ ἀπ᾿ ὃσα εἶδε στὸ ταξίδι του--οἱ κυβερνη- τικοὶ τὸν φώναξαν «προδότη» καὶ «ἀντεθνικὲ» καὶ μιὰ σπε- σιαλιτὲ τοῦ καταστήματος τὸν ἔφτυσε κατάµουτρα. ὍὉ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως μάλιστα γιὰ νὰ τονώσει τὸ «λαϊκὸ φρόνημα» ἐπὶ τὴν στα- θερότητα τῆς λαοπροβλητίας δήλωσε στὸν τόπο: --Δὲν τὸ κουνᾶμε µροῦπι ἀπ᾿ τὴν ἐξουσία. Εἴμαστε λα- οπρόβλητοι. Εἴμαστε καὶ φαι- νόµαστε. Μάλιστα. Θὰ µεί- νουµε εἰς τὴν ᾿Αρχὴν 48 μῆ- νες. Ἔχουμε ὃ--θά µείνουµε ἄλλους 40. (Δὲ λογάριασε καλὰ τὶς.. ἡμερομηνίες ὃ κ. Πρωθυπουργός. Κατὰ µία ἕ- πεσε ἔξω. Οχι σαράντα. Πα- ρἀ µία τεσσαράκοντα θὰ εἶνε.) ΑΠ. ΣΠΗΛΙΟΣ ῥΛΗΝΚΗΙΝ ΑΙΦΙΗΙΗΝΙΙΡΗΙΝ ΜΙΜΗΙΗΤΗ ΜΙΝΙ Παρελήφθησαν καὶ ἀρ- Χίζει ἡ πώλησις μετὰ 4 ἡ. µέρας τῶν κάτωθι : Απρ. (βπιἩρογ ΟΙ 1 ς.ς, 0,20 απά 0.40 2 ος., Ιη5αἩπα, Β.ΥΝ. απά Ἐν. Ῥγ. ἨΗουςες, [00 απά 200 υπ, Ιοάσίογπι Βοϊεί]ες οἳ 100 δτπι, Ἰοάε Βεσαδ[ίαις, ΠΕΠ Βεηχοβς απά ΟΌπιβοπας ὑοέί]ες οἳ 100 ρτπις, Υπἰετίαπα Καάῑχ, Μείμγίεπ Β]πο, Εἴφαορ Κοία Ῥτο ὨΤπείατες, Μαςίεβμ)ς Ρονψάετ .ατρε απά Εαπϊγ, ἥσπου Κναπιεγῖᾶ ΡΓΟΦΥΤΟΡ. ΤαΡ]είίες θμἱπῖπα ΗγάτοσΒ!. 5 ξυπ5δ Βαττουρῃς ΕΙ, Ταβ]οί{ςς θα πίπο Απιπιοπία(εά Ροιίς 25 ΒΗτ, Ὑε[]ςοπις. Λευκώσία 29)11)46 Ὑπεύθυνος : ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τύποις: «Κοσμος», Λευκωσία, Δημοτικό τῆς Κρήτης Στῆς Κρήτης τὰ περίγιαλα τὰ τὸ Κρητικὸ τὸ πέλαγο ἀφρίζει μοσχοβολημένα καὶ ξαφρίζει Μρήτη µου πῶς σ᾿ ἐπάτησεν ὁ σκύλος ὁ ᾿Αλαμάνος δὲν εἶχαν ἄντρες τὰ Σφακιά, ἀητοὺς ὁ Ψηλορείτης: Οχι ! Ἠταν οἱ ἄντρες µου μακρυά. µακρυαᾶ τὰ παλληκάρια κι᾿ ἄντρες γίναν οἱ κοπελλιές, λεβέντες οἱ γυναϊκες βάψαν τ ἀφράτα χέρια τους στὸ αἷμα τῶν τυράννωι βάψανε τὰ περίγιαλα, τὴ µέση τοῦ πελάγου. --ϱ--ο----, 9---ο---- ϱ--ᾱ ϱ---ὃ ο---ο---ὁ----ο --ᾱο----νο----- ε--ν ο--- θ------ «ο ὁ---ὁ ο----ὁ ο------ ο---- Τὸ δρᾶμα τῶν μεταναστῶν Πῶς ζοῶν τῆς ᾽Αγγλίος οἱ Κύπριοι | Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν ΓΙ παραμένουν ἄστε-. «γοι-- Τὰ ἡμερομί- Τοῦ συνεργάτου µας ἡ σθια μόλις ἀρκοῦν κ. ΚΩΣΤΑ ΣΙΑΚΑΛΛΗ | Αἳ τελευταῖαι πληοοφορίαι ἐξ Αγγλίας εἶναι πολὺ ἅπο- Ναορυμτικαὶ δι ὅσους ἔπι- Ῥυμοῦν νὰ μιεταβοῦγ ἐκεῖ ποὺς ἐξεύρεσιν ἐργασίας. Λαὶ δὲν εἶναι ὀλίγοι ἐκεῖνοι, ποὺ «δαγκώνουν» τὰ χέρια τους» σήµερα, διότι δὲν ἔδωσαν ᾱ- Χυόασι» εἲς τὰ λόγια ἄλλων συμπατριωτῶν των, ποὺ τοὺς συνεβούλευαν νὰ παραμείνου» εἷς τὴν πατρίδα. Τοιουτοτρόπως ὁ Γεώργιος ᾖΙαῦρος, ποὺ εἰογάζετο ὥς γκαρσόνι εἲς τὴν ᾿Ειιπορικὴν 4έσχη» «1άρνακος, γράφει ὅτι ἀμείβεται μὲ ὃ λίρας τὴν ἕβδο- µάδα, ποὺ δὲν τὸν ἀρκοῦν διὰ νὰ Σήσῃ ἔστω μετρίως εἲς τὴν Αγγλία». Πληρώνει μµιάµισυ λίραν δι” ἐνοίκιον τὴν ἐβδο- µάδα. Θέλει ἄλλην ιιὰν λίοαν διὰ πλυστικά, δέρμανσιν καὶ φωτισμὸν τὸ ὀλιγώτερον. (Θέ- χει ἀκόμη ἕνα ποόὀγευια τοῦ- λάχιστον ἡμερήσίως, σοῦ στοι- χίξει ᾱ---4 σελ. Θέλει κόμη μιᾶν λίραν τὴν «ἡμέραν τῆς ἀναπαύσεως», ποὺ εἶναι «ὄφ» ἀπὸ τὴν δουλειά», ὅπως γρά- φει. 4ὲν τοῦ περισσεύουν σχε- δὸν χοήµατα οὔτε ὃδι᾽ ἕγα σι- γεµά | Ὅσοι πρόκειται νὰ µετα- ῥοῦν εἷς τὸ «ονδῖνον γιὰ νὰ γίνουν πιατάδες, «κομμῆδες» καὶ «παρόμοια ἔπαγνέλματα εἰς θεστωρὰν ἀμείῤονται πε- οίπου μὲ τὸ ὡς ἄνω ποσόν. 'Ὑπάρχουν ἄλλες δουλειές, ποὺ μπορεῖ νὰ πάρῃ κανεὶς περισσότερα. Οἱ ράπτριες, ἐπίσης, ἁμιεί- ῥονται μὲ ὅ-- ή λίρες ἔβδο- µαδιαίως. ᾽Αλλὰ καὶ αὐτὲς δὲν κατορθώνουν γὰ περισ- σεύσου» σχεδὸν τίποτε. «{ιότι καί αὐτὲς ἔχουν περίπου τὰ ἴδια πρυῤλήματα καὶ τὶς ἴδιες ἀγάγκες μὲ τοὺς ἄρρετας συν- αδέλφους τω» νὰ ἄντιμετω- πίσουν. Τὸ χειρότερον, ὅμως, ζή- τηµα, ποὺ καταντᾷ σχεδὸν τραγική τὴν ζωὴν τῶν ἐκεῖ συμπατοιωτῶν µας, εἶναι τὸ ζήτημα τῆς στέγης. {ὲν ὑπάρ. χουν δωμάτια. ἀ4ὲν ὑπάρχει τόπος διαμονῆς. [Καὶ εἶναι πολὺ φυσικὸν αὐτό. αν εἰς τὴν ᾖύπρον δὲν ὑπάρχουν σπίτια στὶς πόλεις δι᾽ ὀνοιμί- ασιν, πολὺ περισσότερο» δὲν ὑπάρχουν εἰς τὸ «{ογδῖνου, τὸ ὁποῖον ὑπέφερεν ἀπὸ βοιβαρ- δισμοὺς τόσον πολὺ ματὰ τὸν πόλειιο καὶ τὰ μισὰ σπίτια ἔχουν μεταβληὐῇ εἲς ἐρείσια. ο. υγωστὸς συμιπατριώτης µας κ. Χο. Σωφρονίου, ποὺ εἶναι ἐγκατεστημένος εἰς τὸ «.ονδῖνον ἀπὸ τοῦ 149) γρά- φει καὶ συγισᾶ: λὰ πῇς εἰς τοὺς συμπατριώτας µας νὰ μὴ φεύγουν ἀπὺ τὴν Κύ- προ’, διότι ἡ κατάστασις εἷ- γαι ἄσχημα καὶ πρὸ παντὸς διότι δὲν ὑπάρχουν δωμάτια γιὰ διαµονήν. Εχει πολ- λοὺς συμπατριώτας µας, οφ : . ς ποὺ µένου» µιέσα εἷς τοὺς δρόμους. }ἶναι σωστή ἄπελ- πισία. Ναὶ ἐμεῖς ἀκόμη δι- σκολευόμεύα...». Δὲν βλέπομεν, κατὰ συνέ- πειαχ, τὸν λόγολ οἱ συμπατοιῶ ται µας νὰ ὁποβάλλωνται εἰς τόσους κόπους καὶ ἔξοδα διὰ λ. 9 λέ έν νὰ ἐξασφαλίσουν μετάβασιν εἷς 1ονδῖνον καὶ ἑκεῖ νὰ ἕ- χουν νὰ ἀντιμετωπίσουν τό- Ἴ / νά Δ Χ σας δυσκολίας. Ἰανεὶς, ποὶ δὲν ἔχει ἐξασφαλίσει τὸ ζήτη- ια τῆς διαμογῆς του ἐκεῖ, δὲν πρέπει νὰ φεύγῃµ. «ιότι δὲν εἶναι µόνον ὅτι ταλαιπω- «γάλη ᾗ χώοα αὐτὴ καὶ διὰ φαγητόν. ρεῖται, ἀλλὰ ιδ τὸ τοουγτερὼ κρύο τοῦ «1ονδίνου κινδυνεύει νὰ «τινάξῃ τὰ πέταλα». να ἄλλο ζήτημα, πρέπει γὰἀ ἔχουν ὑπ ὅψιν οἳ συμπατοιῶται µιας, ποὺ ἔτοι- κάζονται γὰ φύγουν εἶναι τὸ ζήτήμα τῆς στοατολωγίας. Κιγδυγεύουν ἅμα καβήσουν ὀλίους μῆνες, τὰ κλιδοῦν διὰ. στοατιωτικὴν ὑπηρεσίαν. Οἵ οὕτω στρατολογούμεγοι εἷ- γαι ὅσοι δὲν ἐπηρέτησα κά- τὰ τὸν πόλεμο, οἳ ὁποῖοι ἓ- χουν ἡλικίαν πειαξὺ 15-35 ἐτῶν. Ὅσοι τυχὸν ὑδέλουι γἁ μεταβοῦν εἰς τὸ ,{ονδῖνου διὰ νὰ, στοατολογδοῦν εἷ- γαι καλύτερον νὰ πηγαίνουν εἲς τὰ... Ι]ολειίδια. Γοῦλά- χιστον ἔτοι θὰ γλυτώσουν καὶ τὶς ἑκατὺν Λλίρε, ποὺ ἡΠὰ χοειασθοῦν ὃι ἔξοδα καὶ γαῦλα γιὰ νὰ μεταβοῦν εἲς τὴν ᾽Αγγλίαν | Ν σου “Η ἐπιφυλλὶς τῆς Δευτέρας «ΠΩΣ ΕΙΔΑ τὴν δοθιετικἠν ἛἜνωσιν» Ομιλεῖ ὃ Γενικὸς α 3) Διευθυντὴς τῆς Οὔνρα κ. Δαγκουάρντια.] Γιὰ πρώτή φορὰ στὴ ζωὴ μοι ποα ματοποιῶ τὴ ζωη οἡ ν : - ἐπιδυμία µου γὰ ἐπισκεφὺῶ τὴ Γωσία. Π]ῦγα ϱὲς περιοχές. Εἶνε οὗ διάφο- τόσο µε- τόσο πολύπλοκα τὰ ἑητήματά της, ὥστε δὲν μπορῶ νὰ ἴοχυρι- σθῶ ὅτι ἔχω ἁπολύτως ἐξδοι- κειωὺεῖ μὲ ὃτι τὴν ἁἆπασχο- λεῖ. Ὅμως ἀπὸ ὅσα εἶδα διὲ- πίστωσα ὅτι τὸ κάθε τι γεῖται κι- ρυὐμισμένα, σ᾿ ὅλες τὶς περιφχὲς ποὺ ἐπεσκέφδη- κα. Οἳἵ κυβερνητικὲς καὶ οἱ τοπικὲς ὁπι]ρεσίες, παρὰ τὶς ἀπέραντες καταστροφές, ποὺ ἄφισαν πίσω τους οἱ ΓΓέριια- νοί, στὶς πόλεις καὶ στ χω- ριὰ Λειτουργοῦν ἄπρόσκοπτα, Καὶ εἶνε τόσο μεγάλες οἳ κα- ταστροφὲς ὥστε ἀκόιῃ δὲν μπόρεσαν πολλὲς υἰκογένειες νὰ βροῦν τὰ µέλη τους καὶ οἳ ἐξαφαγιαθέντες εἶνε πολυάρι- ύμοι. Παρά τὴν ἔλλειιῃ τῶν οὐἳ- κοδομησίμων ὑλικῶν καὶ πα- νο ς ὅ ος - ρα τὴ» ἀνυπαρξία εἰδικῶν ρλι 4 μο)χανημάτω», οἳ ἐργασίες τῆς ἄνοικοδομήσεως προχω- .ν ἁ ροῦν μὲ γοργοὺς ουὐμούς. επ ὁ } πολορίζεται ὅτι φὰ χρεια: σῷοῦν πέντε χρόνια. γιὰ ἀποκατασταθεῖ ἡᾗ οκονομικὴ ζωὴ καὶ μερικὰ ἄλλα χοόνια γιὰ νὰ ἄγοιμο. δοια/δοῦν οἳ πόλεις καὶ τὰ χωριά. ο τὰ κανονική Οἵ ΓΓερμανοὶ κατά. στρεϊϱ1ν ουὐστηκατικὰ τὴ πάν. τα. Καὶ γι αὐτὸ ὑπάργουν δυσκολίες στὶς μετα ορὲς καὶ ἡ ἕλλειιμη τῶν κτηνῶν καὶ τῶν ἀγροτικῶν κηγανῶν εἶνε αἰσθητή. «Ολόκληοες ἔκτάσεις γῆς εἶνε ἆἀκόιι σπαοιιένγες μὲ νάρκες, Τὰ ἄγγωστα αὖ τὰ παρκοπέδια καθιστέοησαν τὴν καλλιέργεια τοῦ ἐδάφοις, Οἳ Γῶσοι ἀγούτες ἕοιάξων- ται μὲ καταπλατιὴ ἔνεολητι- κότητα. Λέα κολγὺ” ὁ η συρ- /οὔγται στὴ η. λιῶν, τῶν πα- ς πφόγειρα καὶ νὰ εἶνε πα ο ωο α ὦ απ ος απκᾶ, ὑποβοι δοῦν τοὺς ἀλρύ- 5 ας /[αν- οἵ ἆν ”--- ἀπὸ τὶς στὴ Φέση ἁτίζονται σπίτια ποὺ ὅσο : ολ τες στὶς ῥρυλειές τους, τοῦ διεπίστωσα. πὼς ὄρες εἶγε δι) ότεροι γυγαῖχκες. [Γι αὐτὸ τὺ λόπο Ν / - / τὸ βάρος τῆς 5 , ἀγοικοδομήσε- Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 1946 Κοινωνικὴ ζωὴ! ἱ -κκστκαασωκ ς : τὰ Η ἡμέρα τοῦ δένδρου δν υώνως ποὺς ἀνακοίγωση ' τοῦ ,[ασικοῦ τυρδέσμου ᾗ ἡμέρα τοῦ [δουν ᾗ ὁποία ἴὰ ἑωοτάνε. ' οταν ψ --- γη) μου. τὸ Γ1ρ ῃ «Τε εό ρίου ἀγεβλήθη Λογϱ ]ς παράτ θοένης ξηρασίας, 4ἱ μιερομηνία τῆς ξουτῆς δὰ ᾖ. μας οἳ ὦ νο . . λ . γα ελδρ ρωαδύτευυν καὶ µετά τὴν πιώσο των ἁνγαγκαίων βουχῶν κ . ν λ ο. Κα. τοῦΎε δὲ διὰ νὰ καταοτῇ ῥυνατὴ ἡ δει δου κ ή ῥεέω , κος. ν ν Διὰ τοὺς παταστηµατάρχας 1ὰ εἐρη τῶν κλάδων κομιωτῶν, κοὐρἒώνν µαγείοωρ, μαρανκῶν - - τὰ καφ. μαμα . καζζμκυποιῶν, καφετζήδων, καὶ αμ. ᾖ τῆς Ἱκώσεως λαταστη ματαρχῶν. «ευκωσίας, κα. χούντα ὅπως ἀπευθυνδοῦν ὑπωδηματοποιο Ί : τὸ συν τομώτευον. ες τὸ κατάστημα τοῦ π 5 «κος, Ν ἤ κ. ο. Γραυύζυυ καὶ παραλάβουν τὴν ἀγαλθγίον των εἰς Ἰ --. σπίρτυν κανέτου διὰ τὸν µῆνα Λο ἐμθοιων. κ τῆς ἐπιτροπῆς, ͵ Περιοδικά ᾽Πκυκλοιόφῆσε τὸ τεῦχος ης Δοζημιίου τοῦ. «᾿4ωγιστοῦ» τήν προσ ώνγησι τοῦ ἀειμγήσιου Ἡπτωοπολίτου. Αιτίου «Ἀικοδήιιον πωὸς τὴν 2πόνικὴν 1ἱρεαβείαν τοῦ 1919 μαὶ ἀλλην ποικίῶν ὅλην, κ κυκλοφόφησεν ἡ «Λυπριακὴ ἠ{έλισσαν ὄναάγον τοῦ ᾖ]ελισσυκυ. πικοῦ υγδέσιου. -----ορ----μ---οο---ν--------ᾱ--ο-ρκς ως πέφτει οτὶς γυγαῖχες, στὰ Ἀν ν παιδιὰᾶ καὶ στοὺς γέρους . Ξ . Ιαὶ ὅμως, ἡ ἐφετεινὴ ἆγρο. . - Ξ τικ παρα ὠγἡ ἦταν πολὺ κα. λή. ᾿0γδό ὥς ἕἑκατὸ ή. Ογδόντα ὥς ἕκατὸν πε. - Ὃ ο ντα οἰκογέγειες, ἀγάλογα μὲ τὴν καλλιερήσι μη περιοχὴ Β 2. - 9) 3 τ ἀποτελοῦν ἕνα. κολχός. Τὴν ἓ χ κοιν] αὐτὴ περιονσία τήν καλλιεργοῦν ὅλοι μαξὶ καὶ τε- Λικὰ ἡ ἐσοδεία κατανέμεται πμ -- νο ἀνάλογα μὲ τὴ δουλειὰ ε / προσ φέρει χαὐένας, : : χάδε οἴχογέγεια ἔχει καὶ τὰ μέ ποὺ ᾽Αλλὰ μσιορεῖ νὰ δικὰ της ζῶα καὶ δική της ἕκταση γῆς, γιὰ νὰ τὴν καλλιεργεῖ γιὰ δικὸ της λογαριασμό. “Ἡ ἐπιτυχία τοῦ κολχὸξ καί ἡ εὔημερία τῶν» μελῶν του ἐξαριᾶται ᾱ- πὸ τὴν γονιμότητα τοῦ ἐδὰ- Φους καί ἀπὸ τὰ µέσα καὶ τὴ ποιότητα τῆς παλλιεργήτι- κῆς ἐργασίας. Οἱ ἀγούτες τῶν. κατεστραμµένων περιο- χῶν ἀγτιμετωπίζουν σήµερα δυσχέρειες. Ἰἡποροῦν ὅμως νὰ ἔχουν ἄτοκα δάνεια κα τὸ κράτος τοὺς ἐνισχύει μὲὶ ἀγροτικὲς μηχανές, σπόρους καὶ καλλιεογητικὰ ἕῶα. ὀτὶς ἐθνικοποιημένες ἐμ' πορικὲς καὶ βιομηχανικὲς ἐ- πιχειρήσεις, οἳ βασικοὶ µι- οδοὶ ποὺ πληρώνονται ἆἄνα- λογοῦν μὲ τὸν τιμάριδ µο τῆς ζωῆς. Οἱ ἐργάτες ὅμως τοροῦν, ὅταν αὐξήσουν τὴν παρα ωγὴ τους, ν᾿ αὐδήσουν και τά µπκεροκάματά τους. κανένας ὅμως δὲν μπορεῖ γὰ ἰσχυρισθεῖ ὅτι δὲν τοῦ δίδε- ται ᾗ δυγατότητα ν᾿ αὐξήσει τήν πρωτοβουλία του. Ἡ τεχηικὴ ἐπίδοση ἀμείβεται ᾱ- ὁρά. εὲν ἐπάρχει ταξικὴ ὃι- άκφριση. Ἰ]όνω ᾗ ἐρμασία µπο- ϱεῖ νὰ ἄναδείξει τὸν καθένα. Ποἱν ἀπὸ τὺν πόλεμο, οἱ τεχγικὲς σχυλὲς ἦταν πολυά- οἱήµες. Όλες αὐτὲς οἱ σχο- λὲς ἀργίξουν γὰ ειτουο)οὔν πάλι. “ο. πόλεμος δημιούργησε πολλὰ ὀρφαγὰ παιδιά, λΙόνο στὸ ίνομ, αιὰ πόλη µέ 55ὖ χιλ. κατοίκους, ἐπάρχουν ὁύ χι]. ὀρφανὰ. Πιὰ τὰ παιδιὰ αὐτὰ φροντίζει ᾖ σοβιετικὴ κυβέρνηση. χουν ἐξησφα: λισμένῃ στἐμη, διατοοφὴ Καὶ ἑκπαίδευση, «ιεπίστωσα ὅτι οἳ φροντίδες ποὺ »αταβάλ- ἆογται γιὰ τὸ παιδὶ εἶναι µε Ῥάλες καὶ ἐδαίοετο τὸ ἐκπαι δευτικὸ προσωπικὸ. Τὰ ὁρ- φανό εἶναι χαρούμενα, εὐτυχι- σηέγα, σπεριποι μέγα. Μοῦ ἔ- Ἱαμαν. ἑξαρετικὴ ἐντύπωση οἳ καλοὶ τρόποι τῆς συμπερι- ϱορᾶς τους καὶ ἡἢ εὐγένειά τοὺς. Αιλυῆσαν μὲ εἰλικοί- γεια καὶ ἁπλότητα. Γέποτε δὲν ἔδειχνε ὅτι τοὺς ἔλειπε ᾗ καλὶ, ἄνατροφη. ᾿Ππισκέφδη- κα παιδιὰ στὰ ἱδρύματα, ἀπὺ δθς ἐτῶν, δ΄ ἕνα ἄλλο ἵ- ὄρυμα εἶδα παιδιά ἀπὸ ἵ--- Η ἐτῶν, Οἳ παιδαγωγικές αιέὔοδοι ποὺ χοσιμοποιοῦ- τι γιά τὴν ἀγωγή τους εἶναι ὑαυμάσιες, δὲ κανένα µέρος τῆς δοβῤιετικῆς ενώσεως δὲν ὑπάρχει ἀγεργία, :