Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-12-03

τα ο ωσλα.μ-.ι Διευθυντὴς---] διοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ .--ᾱ Ἔτος 1ον (]εο ο ὗης δεηεέσς Λευκωσία-- Κόπρευ ΡΕΟΞΝΡ ΗΑΝΡ ος “ο ἐν Κύπρῳ ἀνταποκριτὴς τοῦ Ρέουτερ--γαλαξόαιμος 100 ϱ)ο”- αεταδίδων τὴν εἴδησιν τοῦ παγκυπρίου ἐδνικοῦ συλλαλητη- ρίου τῆς παρελδούσης ἘἈνοια- κῆς, µετέδωσεν ἐπὶ λέξει ὅτι : «πέντε χιλιάδες μελῶν τῆς 11αγ- χυπρίου ᾿Εργατικῆς Ὅμοσπον- δίας καὶ τοῦ ΑΚΖΑ, ΖΙΟΟΕΘΩΧΟ- µένων ἐξ ὅλων τῶν πόλεων τῆς Νήσου, συνεκεντρώθησαν ἓν Λευκωσίᾳ ἓν µαζιµῇ διαδηλώ- σε, ποὺς ὑποστήριξιν τῆς ἵνυ- πριακῆς Ιρεσβείας, διὰ τὴν προαγωγὴν τῆς ὑποδέσεως τῆς ἐνώσεως μετὰ τῆς Ελλάδος». Διερωτώμεδα ἄν ὁ ἐν λόγῳ ἀνταποκριιὴς τσαρήηκολούθησε τὸ συλλαλητήοιον σροσωπτιικῶς, ἤ ἄν ὃ ἴδιος ἔκαμνε γουὴν-- ἕντ εἲς καµίαν παραλιακὴν πόλιν, ἔλαβε δὲ τὰς σιληροφορίας του ὡς ὀρυλεῖται ἀπὸ δεύτερο χέ- ϱι--δεεοπὰ Ἱαιι].--ἤτοι ἀπὸ γνωστὸν ρεπόρτερ σοβαροφανοῦς δεξιᾶς ἐφημερέδος. Διότι ἄλλως δὲν ἐξηγεῖται πῶς οὗτος δὲν κατώρθωσε νὰ διακρένῃ ὅτι τὰ συγκεντρωθέντα σλήδη ἀνήρ χοντο εἰς 40.000 ναὶ πλέον χιλιάδας καὲ ὅτι μεταξὺ τούτων παρευρίσκοντο Χιλιάδες χιλιά- δων προσώπων ὅλων τῶν κοι- νωνιμῶν τάξεων καὶ στοωµά- των. Ὅσον ἀφορᾷ τώοα τὴν Άε- πτοµέρειαν, τὴν ὁποίαν οὗτος, προφανῶς χαιρεκόκως, ἔσπευσε νὰ προσθέσῃ, ὅτι δηλ. «τὸ ἐ- Ἀγικὸν κόμμα καὶ δύο ἄλλα κόμμοτα τῆς δεξιᾶς δὲν µμετέ- σχον τοῦ συλλαλητηοίου, τὸ ἆὃ- ποῖον εἶχον ἀἄποφηρύξῃη στροηή γουµένως κ.λ.1τ, εἷς τοῦτο, οὐ” δόλως ὃ ἴδιος εὐδύνεται. Ας ὄψωνται οἳ διάφοροι ψευδοπτα: τριῶται καὶ ἀγνάξιοι Έλληνες --διὰ νὰ μὴ εἴπωμεν τέποτε διὰ μερικοὺς γνωστοὺς λακέδες τῶν ξένων συμφερόντων-- οἳ ὅ- Ὠπεῖοι ἔδωσαν καὶ πάλιν λαβὴν εἰς τοὺς καλοθελητάς µας νὰ ὑσποτιμήτου» διὰ εαν ἀπόρη φορὰᾶν τοὺς ἀγῶνας τοῦ ἔυπρια- κοῦ λαοῦ. ΣΛΠΩΝ ΛΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ Μία ἀνάλυσις σάπωνος στάν’ ταρτ, ἡ ὁποία ἐγένετο πρωτο- βουλίᾳ τοῦ Δημ. Συµβουλίου Λεμεσοῦ, ἔφερεν' εἰς φῶς ὅτι οὗτος εἶναι ἐλαττωματικὸς καὶ ἀκατάλληλος. ὥς περιέ- χων ὑπερβολικὴν ὀγρασίαν, ἄλκαλι καὶ νοθείαν. Τὸ ὅτι ὁ σάπων στάνταρτ δὲν ἦτο οἷος ὤφειλε νά εἶναι. ἀπετέλει κοινὸν µυστικόὀν, τὸ ὁποῖον ἐγνώριζον καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπίσημοι κύκλοι. ἠένει τό: ρα νὰ ἴδωμεν ἂν οἱ ἴδιοι κύ: κλοι συγκινηθοῦν καὶ προβ»ῦν εἰς τὰ ἀναγκαῖα διαβήµατα, τώρα ποὺ ἡ ποιότης τοῦ σά- πωνος ἐλέγχεται καὶ καταγ: γέλλεται ὡς ἀκατάλληλος, κατὰ τρόπον αὐθεντικὸν καὶ ἐπίσημον. ΔΕΝ ΕΚΠΛΗΤΤΕΙ Δὲν μᾶς ἐκπλήττει Σιόλου ἡ εἴδησις πού μᾶς ἔρχεται ἀπὸ τήν Λεμεσὸν, ὅτι οἱ ἐκεῖ κύκλοι τῶν νέων Συντεχνιῶν, βαρέως φέρονιες τὴν κατα- δίκην Ἰ/ παλληκαρίων των δ.ὰ πρρεσκεμμένην παράβα- σιν κανονισμοῦ τοῦ δήμου, «σκαρώνουν» ὑπόμνημα διὰ τοῦ ὁποίου θὰ ζητοῦν ὅπως ἡ Κυβέρνησις τροποποιήσῃ τοὺς ὑπάρχοντας και ονισμοὺς καὶ µεταβιβάσῃ τὰς σγετικἁς ἐξουσίας ἀπὸ τὸ Δ. Συμβού: λιον εἰς τὸν Λιοικητὴν ἕκά- στης ἐπαρχίας. Λέγομεν δὲν μᾶς ἐκπλήττει διότι πρὸ πολλοῦ οἱ ἰβόνον- τες τὰς «νέας συντεχνίας» ἕ- χασαν πᾶσαν αἴσθησιν ἔλευ- θερίας ὑποδουλωθέντες εἰς τοὺς κατὰ τόπους Πέκκους ἡγέτας-- ἐργοδότας, «ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΗ» «Ἡ θέσις τὴν ὁτοίαν τὸ κόμμα µας ἔλαβεν ἔναντι τῆς τοπικῆς Κυβερνήσεως ὑπῆρξς θετικἡ καὶ μαχητική». Αὐτά εἶπεν ὁ κ. Δέρβης εἰς τὸν λόγον του ἐνώπιον τοῦ Β΄ ου.εδρίου τοῦ Κὲκ. Συμφωνοῦμεν μὲ Δέρβην ἀλλὰ ἀπὸ τῆς ἁντι- θέτου πλευρᾶς'! 'ΗἩ θέσις αὖ: τοῦ ὑπῆρξε δετικὴ διὰ τὴν Κυβέρνησιν. διότι ἀπετέλεσεν οὗτος καὶ ἡ πλειονότης τῶν συνηγετῶν του σταθερὸν υ: ποπόδιον, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐ- στηρίχθη ἡ Κυωβέρνησις καὶ διαιώνισε τὸ ἀνελεύθερον καβεστὼς. τοὺς νόμους καὶ τὰ διατανµατά της. διά τὰ ὁποῖα ὅλος ὁ λα ς ἔχει πι- κρᾶἂν πεῖραν. Μαχητικὴ ἐπίσης ὑπῆρξεν ἣ τὸν κ. Ἀπονγευματινη ἐφηιιερὶς Αριθμ. φύλλου: 33 ξ Τιμὴ φύλλου { γοδαι, Ύ-- ΓΡΑΦΣΤΟΝ 1 ' Οδὸς Λιπέρτη ἀριθμ, 7 καὶ δν 1. Αριθμ. τηλεφώνου 632 | ΔΗΛΩΣΕΙΣ ὃν δη Δενεμθρίου ῶ91ς6ῶ Ἴροι ο Τς Τ0Υ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΕΙΣ ΠΛΑΡΙΣΙΟΥΣ 8 Ἑκατομμύρια Ἑλλήνων κινδυνεύουν νὰ ἀποθάνουν-- Π Ἑλλὰς στερεῖται τῶν πάντων Η ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ ΘΑ ΔΩΣΗ 10 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΒΛΡΕΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΠΛΑ: ΗΑΡΙΣΙΟΙ ὃ (Ῥέουτερ) ---“Ο πρωθυπουργὸς τῆς «Ἑλλάδος κ. Τσαλδάρης εἰς ψεσινὰς δηλώσεις του σιρὸς δημοσιογράφους εἶπεν ὅτι ἡ «Ἑλλὰς δλὰ ἑητήσῃ ὅπως ἀποσταλῇ ἐπιτροπὴ τῶν εἰς τὰ σύνορα. ο Ἡ ἐπιτροπὴ αὕτη, εἶπε, θά ἵδῃ προσωπικῶς ἐὰν λέγῃ την ἀλήθειαν σχετικῶς νοὺς καὶ ἀκολούθως τὰ Ἠνωμ. Ό κ. Τσαλδάρης ἐσυνέχισεν ( 3 ο. εν πι , 4 , Ἠνωμένων ᾿Εὐνῶν διὰ νὰ διερευνήσῃ τὴν κατάστασιν α ἵ ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνησις μὲ τοὺς Γιουγκοσλάβους, Βουλγάρους καὶ ᾿Αλβα- Έθνη δύνανται νὰ λάβουν τὰ ἀναγκαῖα µέτρα. : «Ὁ πόλεμος εἰς τὴν µεθόριον εὑρίσκεται πλήρως ὑπὸ ἔλεγχον. Αἱ σπασμωδικαὶ ἐπιδρομαὶ τῶν ἐνόπλων κατὰ µῆκος τῶν συνόρων παρεμποδίζουν τὴν σταθεροποίησιν τῆς καταστάσεως διότι αἱ δυνάμεις τῆς τάξεως δὲν δύνανται νὰ παρευρίσκωνται παντοῦ εἰς ἐκεῖνα τὰ μικρὰ χώ: ρία. Ἐὰν ἡ οἰκονομική µας κατάστασις ἐβελτιώνετο δὲν θὰ εἴχομεν συνοριακὰς διαταραχὰς. στάσις τοῦ κ. Δέρβη καὶ τῆς λοιπῖις χορείας τῶν ὑπασπι- στῶν αὐτοῦ ὅταν ἐπρόκειτο νὰ πλήξη ἐκ τῶν νώτων κά- θε ἔθνιιἠν ἐνέργειαν καὶ νά τορπιλλίσῃ κάθε προσπάθει- αν τοῦ λαοῦ πρὸς ἐπίλυσιν τῶν ζητημάτων του. Μαχητική. λοιπὸν καὶ θετι- κἠ ἐκ τῆς ἀντιθέτου πλευ- ρξίς.ι: ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΝ ΚΡΟΥΣΜΑ ἕτερος Καππαδόκης! Μετὰ τὸ πρῶτον κροῦσμα ἐκ οι Κερυνείας καὶ ἕτερον κροῦ- σµα ἐπιλέκτου μέλους τοῦ Κέκ. ὍὍπως ὁ πρῶτος. ἔτσ' καὶ ὁ ὃ:ύτερος, ἐξεδίωξεν ἐκ τῆς ὑπηρεσίας του δύο ἐρ- γάτας µέλη τῶν ἐπισήμων συντεχνιῶν. διότι οὗτοι ἠρνή- 8ησαν νἁ πειθαρχήσουν εἰς τὴν διαταγήν του ὅπως γίνουν μέλη τῶν νέων συντεχνιῶν. Οἱ ἐκδιωχθέντες ὅμως ἐρ:- γάται ἔδωσαν εἰς τὸν ἐν λό- γῳῷ κύριον τὴν πρέπουσαν ἆ- πόντησιν Τοῦ εἶπον ὅτι εἐργατικαὶ συντεχνίαι εἶναι µόνον αἳ Συντεχνίαι τῆς ΠΕΟ καὶ ὅτι µόνον εἰς αὐτὰς ἔἕ- χουν θέσιν οἱ τίµιοι ἐργάται». Ἡμεῖς δὲν ἔχομεν νὰ προσ- θέσωµεν τίποτε εἰς µίαν ἆᾱ- λήθειαν ποὺ τὴν γνωρίζουν ὅλοι οἳ ἐργάται. παλαιοσυ'- τεχνιακοὶ ἢ νεοσυντεχνιακοὶ, ὅσον καὶ ἄν οἱ τελευταῖοι παραπλανῶνται ὑπό τινων ἐπιτηδείων ψευδοεργατῶν. ΠΩΣ ΕΣΩΘΗ Μᾶς γράφουν ἐκ Κερυνείας : «εΚξατὰ νεωτέρας συµπλη- ρωματικὰς πληροφορίας µας ἀπολύτως ἐξηκρ βωµένας, δὲν ἔχεται μερικῶς ἄληθείας ἡ μεταδοθεῖσα εἴδησις ὅτι τὸν διειθυντὴν τῆς «Ἐφημερίδος» κ. Πολύκαρπον Ἰωαννίδην ἔ- σωσαν ἀπὸ τοὺς κατ αὐτοῦ ἐπιδραμόντας κύνας δύο ἐρ: γάται τῶν παλαιῶν συντεχνι- ὢν,. Ὁ κ. Πολύκαρπος. ὡς ἐ- ξηκριβώθη, ἐπέταξεν εἰς τοὺς µαινοµένους κύνας σεπηττοῦ” δια». περ:έχοντα... «Ἐφημερί- δας» πολτοποιηµένας, τὰ -ὁ- ποῖα, εὐθὺς ὡς τὰ ἀτυχῆ ζῶα ἔφαγαν, εὑρῆκαν ἀκαριαιον θάνατον, Ταῦτα χάρ:.ν τῆς ἆᾱ- ληθείας.» ΚΑΟΟΛΟΣ ΚΑΡΑΒΙΝΙΕΡΩΝ. «Εκατοντάδες καραβινιέρων διενήρυησαν προχθὲς ,σαρώτι- κὴν ἐπιδρομὴν κατὰ τῆς μαῦ: ρης ἀγορᾶς εἰς τὴν Βεάπο: λιν καὶ συνέλαβον 200 μαυρα’ γορίτας,͵ ἀποκομίσαντες πλου: σιωτάτην λείαν. Εὰν ὑπῆρχε τρόπος νά ἐ- πεκτείνουν οὗτοι καὶ ἐδῶ τὴν δρᾶσιν των, ἀσφαλῶς θὰ ἔ- Φεριαν εἰς φῶς δεκάδας Χι- λιάδων πήχεων κασµ!ρίου, «100 χιλ. κατ’ ἀκρ βειαν-- οἱ ὁποῖοι κατεβροχθίσθησαν ἐν τὸς μᾶς καὶ πλέον ἑβδομά: δος ὑπὸ μερικῶν ἐμπορρο.ὀφα σματοκαρχαριῶν καὶ Φυλάτ- τονται εἰς μυστικὰς ἀποθή- κας ἢ εἰς οἰιίας σογγενῶν των. Μία κάβοδος καραβινιέρων μᾶς εἶναι πράγματι ἀναγκαία καὶ πολύτιμος, δεδομένου ὅτι ἡ ὑπηρεσία τῆς μαύρης ἀγο- ρᾶς µας εἶναι σήμερον σοβα ρώτατα ἁἀπησχολημένη. ΗΕ τοὺς.. διαφόρους ψιλικατζᾶδες καὶ δὲν εὐκαιρεῖ νὰ ἐλέγξῃ μερικοὺς... χονδρεµπόρους οἱ ὁποῖοι μαυραγοριτίζουν Χον- δρικῶς ! 0 ΔΙΛΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (αἰώνιος) --Ἡ Ἡ εκτρικἠ ἑταιρεία Αξυκώωσίας ἀφίνει κέρδη «καὶ, Χρυσ...αϕίνει ! Εν σχέσει μὲ τὴν οἰκονομικὴν κατάστσσιν εἶπε τὰ ἑξῆς: ο, τΑὲν ἀποτελεῖ ζήτημα ἑλεημοσύνης ἤ δανείου ἀλλὰ ζήτημα δικαιοσύνης, ΕΙ Ἑλλὸς χρειάζεται βοήθειαν διὰ τήν ἀναδιοργάνωσίν της. ᾿Εὰν θέλετε νὰ ἀφεθοῦν 7--8 ἑκατομ. ἀνθρώπων νὰ ἀποθάνουν τίποτε δὲν δυνάµεθα νὰ πράξω- μεν παρὰ νὰ διατηρήσωµεν τὴν πίστιν πρὀς τοὺς συμμάχους μας. Δέν θέλουν νὰ δώσουν εἰς ἡμᾶς ἐπανορθώσεις διὰ λόγους πολιτικῆς εἰς τὴν Εὐρώπην. 'Ἡ Αγγλία καὶ ἡ ᾽Αμε- ρικὴ εἶναι ἰσχυραὶ καὶ ἄς σκεφθοῦν πῶς νὰ μᾶς βοηθήσουν, Εχω ἕνα σχέδιον. Ἐὰν τοῦτο δὲν εἶναι καλὸν οἱ σύμ- µαχοι ἄς στεϊλουν συμβούλους διὰ νἀὰ κάµουν καλύτερον σχεδιον.Δὲν ἔχομεν λιμένας, σιδηροδρόμους, ξένον πυνάλλαγ” μα, πλοία. Δὲν ἔχομεντίποτε. Δὲν ἔχομεν οὐσιαστικῶς στρα- τιώτας. Αλλὰ οἱ γείτονες µας ἔχουν τὸ κάθε τί.» , ο κ. Τσαλδάρης, ἐρωτηθεὶς ἐν τέλει ἐὰν εἶναι ἀληθὲς ὃτι ἡ Βρεττανία συνεφώνησε νὰ δώσῃ εἰς τὴν Ἑλλάδα 10 χιλ. βαρέα αὐτόματα ὃὅπλα καὶ νὰ αὐξήσῃ «ν στρατόν της κατὰ 2 χιλ. ἀπήντησεν ὃτι δὲν ἔχει πληροφορίας ἐπι- βεβαιούσας τὴν ἐν λόγῳ εἴδησιν. ΠΕΡΠΠΑΠΠΙ ὶ ΠΝΗΙΙΙ ΤΠ ΙΙΙ Ἰὶ 4ΟΝΔΙΝΟΝ ὃ (5.)--Ὁ ἐργατικὸς βονλευτὴς κ. ᾿]ὰν Πι- κρπτο, εἷς ἓν τῶν “στασιαστῶν» βουλευτῶν, ὁμιλῶν» ψὲς εἰς Ρῆτιγν εἶπεν ὅτι ψήφισμα τὸ ὁποῖον ὑπέβαλαν οἳ 70 βουλευ- ταὲ εἶναι µόνον ἡ ἀπαρχὴ σειρᾶς διαβηµάτων, ἁἀποσκοπούντων εἲς τὸ νὰ πείσουν ὅλόκληρον τὸ ᾿Εργατικὸν κόµµα καὶ τὸν κ. ᾽Αττλῆ ὅτι εἶναι ἐσφαλμένη ἡ ἀκολουδημένη ἐξωτερικὴ σολιτι- κή. «Εἶναι δηµοκρατικόν µας δικαίωµα, εἶπε, νὰ χρησιμοποιῶ- µεν κάθε ἐπιρροήν µας διὰ νὰ ἀλλάξωμεν ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον πιστεύοµεν ὡς ἐσφαλμένον. ἵ ΜΠΙ ΚΕΙ [πΙ ΙΠΙΣΙΡΙΗ ΤΙΣ ΜΗ ΤΣΛΙΙΣ ΜΗΡΝΙΣ ΤΗΣ ΛΝΙΙΝΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 3 (Ρ)]-- Ἐ- σχηµατίσθη ἡ νέα Κυβέρνη- Ν. ΥΟΡΚΗ, 3 (δ.)σ- Καιὰ ας τῆς Κροατίας, μι τὴν χθεσινὴν συνεδρίαν τῆς |τῶν 6 ὁμοσπόνδων δηµοκρα:- Κοινωνικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς|τιῶν τῆς Γιουγκοσλαβίας. ο. Ἠ. Ε. ὁ Οὐκρανὸς ἀντι-[Εἰς τὴν Κυβέρνησιν συμμετέ- προσωπος κατΊγορησε την/χει µία γυναῖκα, ἡ 3λνκα ᾽Αγγλίαν ὅτι ὑποστηρίζει τὰς 19 χιλ.Οὐκρανοὺς κουῖσλιγκς οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται τώρα εἰς τὴν βόρειον Ἰταλίαν. ᾽Α- νέφερεν ὅτι ἡ μεραρχία «Πετ- λούρα» ἐπ.χορηγεῖται ὑπὸ τῆς ᾽Αγγλικῆς στρατιωτικῆς Μπόρους, ὡς ὑπουργὸς τῶν οἰκονομικῶν καὶ ὁ καθολικὸς ἱερεύς µμονσινιὸρ Σβετοζἀρ ὡς ὑπουργὲς ἄνευ Χχαρτοφυ- λακίου. Ἡ νέα ᾿Κυβέρνησις, τῆς ὁποίας πρὀεδρος εἶναι ὁ διοικήσεωώς εἰς Σεσενάτικο, πλησίον τοῦ Ρίμινι. καὶ ἐδή- λωσε «Δὲν θὰ παύσω τὰς καταγγελίας µου μέχρις ὅτου ὅλοι οἱ ἐγκληματίαι πολέμου δρ. Μπάκαβιτς, θὰ καταρτίση τὸ νέον σύνταγμα τῆς «ρο: ατίας, : τῆς ᾽Αγγλίας», Ο Αγγλος ἀντιπρόσωπος «δὲν εἶνε τό- ἀπήντησεν ὅτι συλληφθοῦν καὶ παύσουν νὰ πος ἐδῶ πρὸς συζήτησιν.» τυγχάνουν τῆς προστασίας Ζήτησις προσφορῶν Ζητοῦνται προσφοραὶ διὰ τὴν ἀνοικοδόμησιν μιᾶς ἀνωγείου ἀγρεπαύλεως τοῦ κ. ᾿Αναστασίου Λεβέντη ἐν Δευτερᾷ συαφώνως τῶν σχεδίων καὶ τεχνικῶν ὅ- ρων τοῦ μηχανικοῦ κ. Λουκῆ Δημητριάδη. Σχέδια, τεχνικοὶ ὅροι καθὼς καὶ οἰαιδήποτε ἐπ᾽ αὐτῶν πλπροφορίαι δύνανται νὰ λαμβάνωνται ἀπὸ τὸ ἀρχιτεκτονικόν γραφεῖον τοῦκ. Λουκῆ Δημητριάδη. Αἱ προσφοραὶ θά γίνώνται δεκταὶ µέχρι τῆς µε σηµβρίας τῆς Ίδης ἱσταμένου καὶ δέον νὰ ἀποστέλ- λωνται ταχυδρομικῶς πρὸς τὸν κ. Χριστόδουλον Λε- βέντην εἰς Κάτω Δευτερᾶν. 'Ο ἐργοδότης δὲν εἶναι ὑπόχρεως νὰ δεχθῃ τὴν χαμηλοτέραν ἢ οἰανδήποτε προσφοράν. ΦΤΦΤΕ (ἄρρεςς 393939 Τὰ Παγκοσμίου φήμης σιγαρέττα. Η ΑΥΤΗ ΠΟΙΟΤΗΣ ΕΠΙ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΝ Ννς ὁ ο ηλ ο ΛΑ ρ η πο ρω ΑΞΌΑΤΗ ΤΟοῦβςεςο ο. τοι ιουσο χα ελα κε καεεελλ εκανε Ελ λε λαλλλσααα κατ σαα αλα σ αρα σσακα ἑ αλα τα λα ελα λα Ελ ετ λα Ελλ στα κ λετλλαεεα Ελα ελα αστλλτα. Ὑπεύθυνος : Θ. Παπαδόπουλος Τύποις: «ζοσμος», Λευκωσία. Ωρα 9 Τ.Μ. ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΧΟΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΡΩΣΣΟΝ “οὗ ον ο. : . δουῦ 2τορατοῦ ἐκ τῆς ” (1) --Η ἀποχώρισις τοῦ ἛἜρυ- / ωσσοικῆς «ώνης τῆς Γερμανίας πφοσέλαρε τοιαύτ' ἕκταπο ὥστε γὰ ἁπασγολεῖται ὅ- Μόκλησων τὸ µεταφορικὸν δέκτυυν. Αὔτήη ὀψείλεται εἰς τὸ ἐφαθμονὴν τοῦ που θάμματος ἀποστοατεύσεως. ω.. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΟΜΕΡΟΤΕΡΑ. ΟΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗΝ Οἱ ἐπιστήμονες ἐργάζονται πυρετωῶ- δῶς δι’ αὐτὰ-- Ομιλεῖ ὁ Κιουρὶ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3 (Ρ.)-- “Ο Βρεττανὸς ἀντιπρόσω- πος εἰς τὴν πολιτικἠν ἐπιτροπὴν ἐπιτροπὴν τῶν Ἡ- νωµένων ᾿ἘΕθνῶν κ. Σόουκρος εἶπεν ἐνώπιον τῆς ἔπι- τροπῆς ὃτι ὑπάρχουν ἀκόμη τροµερώτερα ὅπλα κατα- στροφῆς ἀπὸ τὴν ἀτομικήν. Εἰς συνέντευξίν του πρὸς τὸ Ρέουτερ ἠρνήθη νὰ καθορίσῃ τὰ ὅπλα ταῦτα,ἀλλὰ προσέθεσεν ὅτιιὼς εἶνε γνωστόν, οἱ ἐπιστήμονες ἐργάζονται σήµερον πυρε- τωδῶς ἐπὶ µέσων καταστροφῆς, τὰ ὁποῖα πιθανῶς θὰ θέσουν τὴν ἀτομικὴν εἰς δευτέραν μοῖραν. ΠΑρΙΣΙΟΙ 3 (Ρ)--Ὁ καθηγητής Ζολλὸ Κιουρί, ἀναφερό- µενος εἰς τὴν ἀνωτέρω δήλωσιν τοῦ κ. Σόουκρος εἶπεν ὅτι περισσότερον θανατηφόρα ἀπὸ τὴν ἀτομικὴν εἶναι τά µι- κρόβια. “Ὁ κ. Κιευρί συνεφώνησεν ὅτι πιθανῶς ὑπάρχουν ἤ ἑτοιμάζονται ὅπλα πλέον θανατηφόρα τῆς ἀτομικῆς, ἀλλ᾽ εἰς μερικὰς περ.πτώσεις οἱ δημοσιογράφοι ἐξογκώνουν τὴν πραγματικότητα. «Τὰ πλέον θανατηφόρα ὅπλα ἐτόνισεν εἰς τὸν κόσμον σήμερον εἶναι ἡ ἐπιστήμη καὶ ἡ δηµοσιογρα- φία». ἵ ΙΙ ΤΙ ΙΙΙ ΤΙ ΡΛΙΡΙΠΙΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 3 (Ρ.)--Ὁ μ. Φίλιπ Χάουξερ, βοηθὸς τοῦ ὑπουργοῦ τοῦ ἐμπορίου κ. Χάρριμαν, καταθέτων κατὰ τὴν δίκην τοῦ ἀρχηγοῦ τῶν ἀνδρακωρύχων ἸΤξὼν Δούης εἶπεν ὅτι ἐὰν ἡ ἀπεργία συνεχισὺδῇ ἐπὶ 60 ἡμέρας δὰ παραμείνουν ἄνεργοι ὃ ἕκατομ. ἀνδρώσιων, τὰ δΟο)ο τῶν σιδηροδρόμων θὰ σταµατή- σουν καὶ ἡ παθαγωγὴ δὰ στέσῃ εἲς τὰ 30Όολο, 'Ο ὑπουργὸς τῶν ἐσωτερικῶν κ. Κροὺγκ κατέθεσεν ὅτι ὃ Δούης ἀπέρριψε πέντε φορὰς σπιρόσκλησιν ὅπως ἐλθῃη εἲς ἀπι᾽ εὐθείας διαπραγματεύσεις μετὰ τῶν ἰδιοκτητῶν ἄνδρακωρυχείων. ΛΙ ΜΗΝ Ε ΠΛ ΙΤ ΠΚ) [ΡΗΛΗΙ ΠΠ ΗΣ ΜΙΝΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 (Ρ.).--Ἡ Γαλλικὴ κοινὴ γνώµη κα- θὼς καὶ τὸ ὑπουργεῖον τῶν ἐξωτερικῶν θεωροῦν τὴν εἰς Λονδῖνον ἐπίσκεψιν τοῦ ἀρχηγοῦ τοῦ Γερμανικοῦ σο- σιαλδημοκρατικοῦ κόµµατος ὡς «τρομακτικὸν σύμπτώ- μα», Εκπρόσωπος τοῦ Γαλλικοῦ ὑπουργείου τῶν ἐ- ξωτερικῶν ἐδήλωσε σχετικῶς ὃτι ἡ ἐπίσκεψις ἐδημι: ούργησε παγερὸν ρίγος μεταξὺ τῆς Γαλλικῆς κοινῆς γνώμης. Αἱ ἐπικρίοεις εἶναι ταυτόσηµοι ἀπὸ τῆς ἆἄ- κρας ἀριστερᾶς μέχρι τῆς ἂκρας δεξιᾶς. ᾿Ἐκφράζε- ται γενικῶς ἡ πεποίθησις ὃτι ἡ διατήρησις εἰρηνικῶν σχέσεων μεταξὺ Ρωσσίας καὶ Γαλλίας πρέπει νὰ ἐ- πεκταθῇ. [ ΜΗΝΤΚ ΜΕΡΙ ΛΙΙΡΗ ΜΠΙΝ Γ: ΜΙΝΗ ΑΘΗΝΑΙ 3 (Ρ)--Ὁ στρατάρχης Μοντγκόμερυ συνεσκέ- φθη χθὲς μετὰ τοῦ διοικητοῦ τῶν ἐν Ελλάδι Βρεττανικῶν στρατευμάτων σιρατηγοῦ Κρῶφορὃ καὶ ἄλλων ἀνωτέρων Βρεττανῶν ἀξιωματικῶν. Τὴν πρωῖαν ἐπεσκέφθη τὸν ὑὕπουρ- γὸν τῶν στρατιωτικῶν κ. Δραγούμην, ψὲς δὲ τὸν ἀρχιεπί- σκοπον Δαμασκηνόν. Χθὲς παρετέθη γεῦμα πρὸς τιµὴν του εἰς τὴν Βρεττ. πρεσβείαν. Σήµερον θὰ γίνῃ δεκτὸς ὑπὸ τοῦ βασιλέως Γεωργίου μετὰ τοῦ ὁποίου καὶ θὰ γευματίσῃ Ὁ στρατάρχης ἀναμένεται νά ἀναχωρήσῃ αὔριον δι᾽ Ἰταλίαν. ΛΙ ΑΙΤΙΟ ΙΙΠΛΙΝΙ Ἐφονεύθη εἲἷς Κύπριος δεκανεὺς ψΨὲς περὶ τὴν Θην νυκτερινὴν χὥῶραν ἔλαβε χώραν θανα- τηφόρον αὐτοκινητικὸν δυστύχημα, ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ᾽Αμμοχώ: στου--Λάρνακος. παρὰ τὸ 1 1) μίλι. Αγνωστον στρατιωτικὸν αὐτοκίνητον παρέσυρε καὶ ἐ- τραυμάτισε θανασίµως τὸν δεκανέα Παχίταν Ἰωάννου, µα- ρωνίτην, ἐξ “Αγίου Παντελεήμο-,ος, τοῦ Νυπριακοῦ Συντά- γµατος, τοῦ λόχου 102]. Οὗτος ἤτο ἐνδεδυμένος πολιτικά, ἀπέθανε δὲ ἐπὶ τόπου. Ἔπι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΒΟΜΒΟΝ ΕΙΣ ΚΑ ΡΟΝ ΚΑ'Ι:ΡΟΝ ὃ (Ρ.)-- Πέντε ταὐτόχρονοι ἐπιθδέσεις διὰ βομβῶν ἐγένοντο ψὲς εἷς Κάῑρον ἐναντίον ἀστυνο- μικῶν σταθμῶν εἰς διάφορα µέρη τῆς σιόλεως. Δύο ᾱ- στυνομικοὶ ἐτραυματίσθησαν, ἐκ τῶν ὁποίων ὃ εἷς ἕ- χασε τὸν ὀφθαλμόν του. Δὲν ἀνηγγέλῦδησαν ἄλλαι ἆ- πώλειαι, ἆλλὰ ἐπροξενήδησαν μερικαὶ ζηµίαι. ΤΑ ΥΛΑΤΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΣΕΟΣ ΑΝΥΨΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΚΙΝΛΥΝΩΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 (Ρ.).--'Ο Τάμεσις ἔχει τόρα πλά- τος ἑνὸς μιλίου εἰς Γουΐνδσωρ καί αἱ πλήμμυραι προ: καλοῦν χάος ἐπὶ εὐρείας περιοχῆς. 'Ἡ στάθµη τῶν ὑδάτων ὑψώνεται εἰσέτι εἰς Μαίτενχετ καὶ πολλοὶ κάτοικοι ἑτοιμάζονται νὰ ἐγκαταλείψουν τήν πόλιν. 'Η ἀστυνομία καταρτίζει σχέδια σωτηρίας τῶν κατοί- κωὠων τῶν ἀπειλουμένων οἰκιῶν. Τὰ ὕδατα εἰς τήν πό- λιν ἔχουν βάθος ἑνὸς µέτρου καὶ τὰ ἐφόδια διαµοιρά- ζονται διὰ λέμβων. Εἰς πολλὰ χωρία οἱ κάτοικοι εἶναι ἀπομονωμένοι ἀπὸ πολλῶν ἡμερῶν. 'Ο διάσηµος ᾿Αγγλος ἠθοποιὸς παντοµίµας Μέλβιν ἐπνίγη εἰς τήν οἰκίαν του ἐπὶ τῶν ὀχθῶν τοῦ ποταμοῦ, τρίτη 3 Δεκεμβρίου 1946 μΠύ ΤΝ ΣΝΝΙΝΙΝ ΤΙΣ ΜΡΙΜΙΣ ΙΙ ΤΙ, ΕΤ ΠΝΝΝ ΠΛΛΙΜΡΙΙΝ [Δημοσιεύομεν κατωτέρω τὸ τελευταῖον µέρος τῆς ὁ- µιλίας τοῦ ἐκπροσώπου τῆς παρατάξεως ᾿Εθνικῆς Συν- εργασίας κ. Μ. Παπαπέτρου κατὰ τὸ Συλλαλητήριον τῆς Κυριακῆς]. Ἡ ὠμὴ ἀπάντησις τοῦ κ. Ἠντεν ἀποτελεῖ ἀκρι- βῶς τὴν ὀρθὴν τοποθέτησιν τοῦ Κυπριακοῦ ζητήματος ἀπὸ ᾽Αγγλικῆς πλευρᾶς. ᾿Απὸ τὸ ἕνα µέρος ἐμεῖς νὰ μιλοῦμε γιὰ δικαιοσύ: νην, ἠθική, ἐθνικὰ δίκαια, νὰ ἀναφερώμεθα τέλος εἰς τὲς δικές τους ὑποσχέσεις καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη µεριά ἐκεῖνοι νὰ τὰ γράψουν ὅ- λα αὐτὰ στὰ παληά τους τὰ παπούτσια. «Ἡ Αὐτο- κρατορία µας, κὐρίοι, προ- παντὸς ἡ Αὐτοκρατορία μας καὶ ἡ ἀσφάλειά της, ὃλα τὰ ἄλλα εἶναι λόγια ἀδειανὰ γιὰ τοὺς ἀφελεῖς καὶ ἄν ἐσεῖς τὰ πήρατε τοῖς μετρητοῖς τόσο τὸ χειρότερο γιὰ σᾶς. Ἐξαι- ρετικἡ τύχη καὶ τιμὴ γιά σᾶς ὅτι μᾶς χρειάζεσθε καὶ σᾶς κρατοῦμεν». Μά ταια ἐμεῖς Φφώνάζουμεν. Σᾶς εὐχαριστοῦμεν, κύριοι᾽ ἀρκετὰ ἴσαμε δῶ. ”Ας γνωρίσουν κι’ ἄλλοι τ᾽ ἆ- γαθὰ τῆς εὐνοίας καὶ προ: τιµήσεώς σας. Τὸ εἴπαμε καὶ τὸ ξαναλέμε, πὼς προ: τιμοῦμε τὴν κουρελιάρα µάνα µας ἀπὸ τὴν ἀρχόν- τισα µητρυά. ᾿Απὸ ὅλα αὐτὰ γίνεται φανερὸ πὼς τὸ ἔργο τῆς ἐθνικῆς µας Πρεσβείας στὸ ἐξωτερικὸ κάθε ἄλλο παρὰ εἶναι ἐὔκολο. Ἔχει νὰ παλαίψει παντοῦ σκλη: ρὰ γιὰ νὰ θέσει τὸ ζήτη: µά µας ἐπὶ ὅσον τὸ ὃυ- νατὸν πιὸ πλατειᾶς βάσε: ως. Ἔχει µπροστά της τὸν τεράστιο ρόλο τῆς δια- φωτίσεως τῆς ᾽Αγγλικῆς κοινῆς γνώμης τὴν ὁποίαν νὰ πείσει ὅτι ὁ ἀγῶνας µας εἶναι δίκαιος, εἶναι αὐθόρμητος καὶ δὲν ἐμ- πνέεται ἀπὸ ἀντιβρεττα- νικἀ ἤ ἄλλα τυχὸν αἰσθή- µατα ἤ συμφέροντα. Θὰ τοὺς ἐξηγήσει ὅτι ἀπὸ τὴν πρώτη µέρα ποὺ πάτησαν τὸ πόδι τους οἱ ᾿Αγγλοι στὴν Κύπρο, τά πρῶτα λόγια ποὺ Όκουσαν ἦταν ὅπως καὶ σήµερα, ὅτι μιὰ καὶ µόνη εἶναι ἡ ἐπιδίω- ἒις µας, ἕνας καὶ µόνος ὁ πόθος µας: Ἡ Ενωσίς µας μὲ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ ἀσφαλῶς οὔτε οἱ χειρότε- ροι καλοθεληταὶ, εἴτε Αγ: γλοι εἴτε ντόπιοι «Ἐθνι- κόφρονες» δὲν θά τολµή- σουν νὰ ἰσχυρισθοῦν ὅτι ὁ ἀείμνηστος Σὠφρόνιος ὠμίλει τὸ 1878 κατ’ ἔντο- λὴν καὶ ὑπόδειξιν τῆς μιᾶς ἤ τῆς ἄλλης μεγάλης δυ- γάµεως. Ἔχουν οἱ ἐκπρόσώποί µας στὴν ᾽Αγγλίαν ν᾿ άνα- πτύξουν ὅλη τὴ ὃρατηρι- ότητά τους γιὰ νἀ πείσουν ἐκείνους ποὺ παρεξηγοῦν τὸν πόθο µας καὶ τὸν συγ- χύζουν μὲ τὰ δίκαια πα- ράπονα ποὺ κατὰ καιροὺς ἐξέφραζαν οἱ ἐκπρόσωποί μας γιὰ τὴν κακὴ καὶ κα’ τὰ περιόδους ἐντελῶς ἆ: πολυταρχικἡ διακυβέρνηση τοῦ νησιοῦ µας, Θὰ ἔχουν ἀκόμη νὰ ἐξουδετερώσουν ὅλους ἐκείνους τοὺς κα- κῆς πίστεως ἐχθρούς µας Αγγλους, τύπου Λόρδου Φάριγκτῶων, οἱ ὁποῖοι ἔ. χουν τὴν ἐπιπολαιότητα νά ἰσχυρίζωνται ὅτι ἡ ἑ- νωτικἡ ἰδέα δὲν ἐνδιαφέρει τὲς πλατειὲς λαϊκές µά: ζες, ἀλλὰ εἶναι ὑπόθεσις ὀλίγων παπάδων, δικηγΥό- ρων καὶ δασκάλών καὶ ὅτι ἡ Κυβέρνησις μπορεῖ εὔ: κολα νἀ καταστήσει ἀκιν δύνους αὐτοὺς τοὺς ὁλί: γους ἄν ἱκανοποιήσῃ οἱ-] ΜΗ κονομικῶς τὲς μᾶζες. Τὶ ἀποκάλυψις ὀδυνηρὴ θά ἦταν ἀλήθεια γιὰ τοὺς! διαφόρους Φάριγκτων ἂν μποροῦσαν ἀπὸ καμμιά µεριὰ νὰ παρακολουθή: σουν τὸ σημερινό µας Συλλαλητήριο. Θὰ ἐνθυμεῖσθε ὅλοι, ἆ- γαπητοὶ συμπατριῶται, πό σον ἐπίμαχον καὶ ὀλίγου δεῖν μοιραῖον διὰ τὴν ἆ- ναχώρησιν τῆς Πρεσβείας μας ἦτο τὸ κατά πόσον αὔὕ- τη θὰ περιώριζε τὴν δρᾶ- σίν της εἰς τὰς ᾿Αθήνας καὶ τὸ Λονδῖνον µόνον ἤ ἄν ἐν περιπτώσει ἁποτυ- χίας, εἰς τὰ ὡς ἄνω κέν- τρα θά ἐπεξέτεινε τὴν δρᾶ- σίν της ποὸς ὅλας τὰς διευθύνσεις, ἐπιζητοῦσα ἤ δεχοµένη οἰανδήποτεπροσ: τὠπον. Μὰ μοῦ ἐπιτρέψετε ἐ- δῶ νὰ σᾶς ὑπενθυμίσω: ὅτι, ὅταν ἡ πρώτη ἐθνικὴ Πρεσβεία ἀνεχώρησε τό 1919 διὰ Λονδῖνον διὰ νὰ ἐργασθῆ ὅ- πως καὶ ἡ σημερινὴ διὰ τὴν ἐθνικὴν µας ἀποκατάστασιν, ἀφῆκεν ἐπὶ κεφαλῆς τοῦ ἐσώ- τερικοῦ μετώπου τὸν ἀείμνη- στον Μητροπολίτην Κιτίου ὁ ὁποῖος, ἡγούμενος μεγάλης λαϊκῆς ἐπιτροπῆς, εἶχεν ὣς κύριον μέλημα νὰ διατηρῇΏ τὸν λαὸν ἐν διαρκεῖ κινητο- ποιήσει καί πάντοτε ἔτοιμον γὰ βοηθήση διὰ Ψψηφισμάτων καὶ συλλαλητηρίων τὴν Πρε- σβείαν εἰς τὸ ἔργον της. Σ᾽ αὐτὴ τὴ σκοπιμότητα πιστεύοντες καὶ μεῖς ὠργα- γώσαµμε τὸ σημερινὸ Παγ- κύπριον ἐθνικὸν καὶ ὄχι κομµ- µατικὀν συλλαλητήριον. Μᾶς κατηγοροῦν τὰ συνεργαζόµε- να--λέγε καλύτερα συναδρα- νοῦντα κόµµατα-- ὅτι ἐπήρα- µε στὰ χέρια µας μιὰ πρω- τοβουλία ποὺ δικαιωματικά ἀνῆκε στὸ Συμβούλιο Ἔθναρ- χίας᾽ τοὺς ἐξηγήσαμεν ὅτι ἡ µεγάλη συμβολικὴ σκοπιµό- της νὰ γίνῃ τὸ συλλαλητήρι- ον ταυτόχρονα μὲ τὸ ἐν ὁΑ- θήναις δὲν μᾶς ἄφηνε καιρὸ γιὰ σύγκληση Ἐθναρχικοῦ Συµβουλίου καὶ διακοµµατι- κῆς συσκέψεως. Γιὰ ν᾽ ἀφο- πλίσουµε δὲ καὶ τοὺς πιὸ κακόπιστους βγάλαμε ὡς πα- Φφερομένην βοήθειαν. Ἐ- εν : α Ἐν στιγµιότυπον τοῦ τὴν στιγμὴν καθ’ ἣν πρόκειτο δηλαδή περὶ τοῦ κατὰ πόσον ἡ Πρεσβεία θά ἦτο δεσμευμένη εἰς τὰς ἐνεργείας της ἤ ἀδέσμευ- τος. Ἡ ἄποψις τῆς ἡμετέ- ρας παρατάξεως ἦτο σα- φὴς. Μετὰ τὰς ᾿Αθήνας τὸ Λονδῖνον ἐντὸς τοῦ πλαισίου πάντοτε τῆς Ἑλ- ληνο --- ᾽Αγγλικῆς φιλίας. Ἐὰν τὸ ἔργο της εὐώδοῦ- το εἰς τὸ στάδιον αὐτὸ, ἄν εὑρίσκαμεν δηλαλὴ φι λικὴν κατανόησιν ἐκ µέ- ρους τῶν ᾿Αγγλων, τότε ἡ ὑπόθεσίς µας θὰ παρέ- µενε αὐτομάτως ζήτημα καθαρῶς ἙἛλληνο-- Αγ- γλικὸν χωρὶς νὰ χρειασθῇ νὰ ἀναμίξωμεν τρίτους. Οἱ δὲ σημερινοὶ «υβερ- νῆται τῆς Μ. Βρεττανίας ἀκολουθοῦντες τὸ παρά- δειγµα τοῦ Γλάδστώνος θὰ εἶχαν αἰωνίας ἀξιώσεις ἐπί τῆς φιλίας καὶ εὐγνω- µοσύνης µας. ᾿Εὰν ὅμως ἐδίδετο εἰς τοὺς ἐκπροσώ: πους µας εἰς τὸ Λονδῖνον ἡ στερεότωπος ἀπάντησις ὅτι τὸ ζήτημα τῆς Κύπρου εἶναι κλειστὸν καὶ οὐδε- µίαν ἐπιδέχεται συζήτησιν, τότε θὰ εἶναι γελοῖον νὰ λέγεται ὅτι ἡ Πρεσβεία µας ὀφείλει νὰ ἐπιστρέψῃ οἴκαδε ἀποφεύγουσα ἐπι- μελῶς νὰ θίξῃ τὴν Μ. Βρεττανίαν δια τῆς ἔπα: φῆς της μὲ οἰουσδήποτε τρίτους. Αὐτὸ τὸ τελευ- ταῖον ἐπολεμήσαμεν μὲ πεῖσμα διότι τὸ εὑρίσκα- μεν ὄχι µόνον δουλοπρε- πὲς ἀλλὰ καὶ γελοῖον. Εὐτυχῶς μᾶς ἦλθεν ἡ εἴ- δησις ἐξ ᾿Αθηνῶν ὅτι τό: σον ἡ µεγάλη πλειονότης τῶν πολιτικῶν ἀρχηγῶν ὅσον καὶ τὰ ἐν Ελλάδι Κυπριακἀ Σώὠματεῖα σωμµ- µερίζονται τὴν ὑπὸ τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς παρατάξεως Ἐθνικῆς Συνεργασίας κ. Κληρίδη ἐκπροσωπουμένην ἄποψιν ὅτι ἡ ᾿Εθνική µας Πρεσβεία ὀφείλει νὰ παρα’ µείνῃ ἀδέσμευτος. Ας ἀνασκοπήσωμεν τώρα καὶ τὸ ἐσωτερικὸν µας μέ- ράταξις τὴ γνωστὴ προκήρυ- δρος ᾖᾗ. Παπαπέτρου ἔκφωνεῖ τὸν λόγον του. Γ{Φωτογοαφία Ζαοταοιὰν] ἔη στὴν ὁποία καλούσαμε ὅ- λα τὰ κόμματα νὰ συµµετά: σχουν καὶ μὲ ὁμιλητὰς ἀκό µη ἐὰν ἤθελαν. ᾽Αντὶ νὰ δη- µιουργήσουμµε μιὰ Παγκύώπρια ἐθνικὴ ἀτμόσφαιρα ὅπως ἐλ- πίζαµεν τόσο ἐξυπηρετικὴν τῆς πολυπόθητης γεφυρώσε- ως τοῦ χάσµατος ποὺ μᾶς χωρίζει, δώσαμε ἀφορμὴ στὰ κοιμµώμενα κόμματα, ἀντὶ νὰ ξυπνήσουν καὶ νἁ συνενωθοῦν ἐπὶ τέλους μὲ τὸ λαό, μὲ σων- θήµατα διασπαστικἁ νὰ φα- νοῦν τόσον συνεπῆ πρὸς τὴν μέχρι σήμερον ὀλεθρίαν ἀπὸ ἐθνικῆς ἀπόψεως πολιτικὴν τών. Δὲν ἐσκέφθησαν ὅτι ἆ- νεξαρτήτως οἱωνδήποτε- ὑπο- θετικῶν κομματικῶν κερδῶν ποὺ ἐλπίζουν ὅτι θὰ τοὺς ἆ- ποδώσῃ ἡ πολιτικἡ των ἕναν- τίον ἑνὸς ἐθνικοῦ συλλαλη- τηρίου, κτυποῦν κατάσαρκα ὄχι ἐμᾶς ἀλλά πρωτίστως αὐτὴν τὴν ἴδια τὴν ἐθνικὴν µας ὑπόθεσιν. Αν ἐπρόκειτο ας σήµερα ν᾿ ἀποφασίσωμεν τὴν] ἐκχώρησιν τῆς Ελληνικῆς Μακεδονίας στοὺς Βουλγά- ρους ἤ νὰ προπαγανδίσωµε τὴν διάδοσιν τῆς μαρξιστικῆς ἤ ἄλλης τινος κοινωνικῆς θε- ὠρίας. ἡ πολεμικὴ των θὰ εἶχεν ἔλεος. ᾿Αφοῦ γιά κεί νους εἴμεθα ἐθνικοὶ λεπροί. ἐαμοβούλγαροι, σλαυονραι κύλοι καὶ θλιβεροὶ συνοδοι- πόροι δὲν εἴχαμε τὴν ἆᾱ- ξίωσιν νὰ εἶναι μαζύ µας. Θὰ ἦταν ὅμως στοιχειῶδες καθῆκον τους ἄν δὲν ὑπεστή: ριζαν. τοὐλάχιστον ἁπλῶς νά ἀγνοήσουν, τὸ σημερινὸν συλ- λαλητήριον. Γιατὶ αὐτό ποὺ ἔκαμαν τούς βάζει σιὸ ᾖἴδιο καλοῦπι μὲ τοὺς καταχθογνί- ους τῆς “Επτανήσου. Ἴσως βρεθοῦν μερικοὶ ποὺ νὰ μᾶς μεφθοῦν διότι βγάζου µε τ᾽ ἅπλυτά µας εἰς τὴν φό- ραν. Θὰ τοὺς ἀπαντήσω ὅτι ἡ πολιτικὴ τοῦ στρουθοκαµή- λου, τὸ νὰ σκεπάζουµε δη- λαδὴ τὲς ἀδυναμίες µας ἀπὸ τὸ φόβο τῆς κριτικῆς, εἶναι ἡ χειρότερη. Πάντοτε διερμηνεύοντας τὴν σαφῆ θέληση τοῦ λαοῦ µας γιὰ συνεργασία ἁπλώναμε τὸ χέρι σὲ φίλους καὶ ἀντιπά- λους, ἐλπίζοντας ὅτι κάτι θὰ ἐπετυγχάναμεν. Ἐκεῖνο ὅμως ποὺ ἔγινε μὲ τοὺς ἀντιπά- λους µας εἶναι νὰ ἔκτραχηλι- σθοῦν ὡς πολιιικἡ παράταξις καὶ νὰ κατεβοῦν ὡς τὸ τελευ- ταῖο σκαλοπάτι τῆς ναταχθο- νιότητος. Παρεξηγῶντας τήν ἐπὶ δε- καετηρίδες τώρα ἀνεκτικότη- τα τοῦ λαοῦ µας λησμονοῦν ὅτι τὸ ἴδιο χέρι ποὺ εἶναι ἁ- πλωμένο γιὰ χειραψία εὔκολα μπορεῖ νὰ σφιχτεῖ σὲ γροθιὰ γιὰ ν΄ ἀχρηστεύσῃ ἑκείνους ποὺ ἐπιβουλεύονται τὴν ἔθνι- κἠ τοῦ ὑπόθεση, λησμονοῦν ὅτι τὸ κλωνάρι τῆς ἑληᾶς ποὺ κρατεῖ ὁ λαὸς στὰ χέρια του εὔκολα μπορεῖ νὰ γίνει τσεκούρι γιὰ νὰ καθαρίσει τὸν ἐθνικὸν κορμὸν τῆς πα- τρίδος του ἀπὸ τὰ ζιζάνια καὶ τὰ ξεροκλάδια. Εἴμεθα συνοδοιπόροι τοῦ λαοῦ, τοῦ ἁγνοῦ λαοῦ ποὺ μὲ τὴ στάση του ἀπέδειξεν ὅτι ἕνα µόνο δρόμο γνωρίζει, τὸν ἴσιο καὶ ποὺ ξέρει νὰ πολε- μᾷ καὶ νὰ πέφτει γιὰ κάτι ποὺ νομίζει ἄξιο τῆς θυσίας, Εἴμεθα ὑπερήφανοι υγιατὶ εἴμαστε συνοδοιπόροι τοῦ λαοῦ. Καὶ µόνο βαδίζοντας μαζὺ μὲ τὸ λαὸ στὴν πλατειὰ λε- ὠφόρο ποὺ μᾶς ἀνοίγει τὸ δί- καιο τοῦ ἀγῶνα µας ἅπαι- τοῦντες κάτι ποὺ δικαιωμα τικά μᾶς ἀνήκει καὶ ὄχι ἐἔπαι- τοῦντες σὰν δοῦλοι θὰ µπο- ρέσουµε νὰ φτάσουμε ὣς τὸ ἐθνικὸ τέρμα καὶ νὰ Φφωνά- ἔουμε ἐπὶ τέλους Ζήτω ἡ ἐλευθέρα Μύπρος. Ζήτω ἡ Ἑλλάς, Πωλοῦνται τσάππες Πωλοῦνται 2ἱ τσάππες 6Χ2 προπολεµικές. Πληροφορίαι παρὰ τῷ κ. Τζένιῳ ἝἛλληνα ἢ Χρῖστον ἁμαξοποιὸν εἰς Λευ- κόὀνοικον. Θὰ παραδοθοῦν µέ- χρι τῆς Κυριακῆς. ΟΛΟΥΝΤΑΙ οἰκόπεδα ἔναν- τι τῶν κτημάτων Χατζηκυ- ριάκου. Πληροφορίαι εἰς τὸ καφεκοπτεῖον τοῦ κ. Τάκη Πόλλα, ἑντὸς τοῦ χανιοῦ”΄Α- λεξάνδρου, ἔναντι 'Αγίας Σο- φίας͵, Εἰδικοί τεχνῖται ἐξ στὰ βαφεῖα µας. ΨΥΝΤΡΙΛΗΣ ἃ ΤΖΕΝΟΣ Ἄρχισαν τὴν λειτουργ΄αν των τὰ πλέον σύγ- χρονα μηχανοκίνητα μεταπολεμικἀὰ ΣΤΕΓΝΟΙΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Ἐργασία ἁπαράμιλλος τόσον εἰς τὰ στεγνο- καθαριστήρια ὅσον καὶ εἰς τὰ παγκυπρίως γνω: Παράδοσις αὐδημερόν. ΓΡΑΦΕΙΑ: Λήδρας 84, Τηλ. 622. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ: εἰς τὸ οἴκημα τοῦ πρώην Ἑλ- ληνικοῦ ᾿Ορφανοτροφείου (“Αγ Ἰάκωβος) ᾿Αδηνῶν., Κοκκινάδια φοο00606Φ00600έ9000909990Φ0θ9ΦφΦθθΦΦΦ99909 Βερνίκια νυχιῶν «Ε6ΟΙΑΡΟΡ) Πούδρα προσώπου ΄ΛΕΣΚΑΝΤΙΕ’ Τὰ ἀνώτερα «ΤΙΝΚΟΕ» Τ. Κιβ. 245 ᾿᾽Αντιπρόσωπος Κύπρου: ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑ ΛΗΣ ΔΕΥΚΩΣΙΑ 0009900900 0090009090099/)29096909Φ999Φ9φΦφΦφθθΦθΦ0Φ9 Τηλέφ. 840 σσ . ᾽Απογευματινὴ Ἐφημερίς σα σ ο60Φ06066090600960600ς Πανηγυρική Πρεμιέρα τοῦ «ΝΕΟΥ ΛΥΡΙΚΟΥ» Σήµερον ΤΡΙΤΗΝ ὥρα 9 μ.μ. ἔ. ΜΗΡΙΙ ΑΧ! ε Η πιὸ σπαρταριστ/!' Ἡ πιὀ πικάντικη! Η πιὸ ἐξωφρενική ΟΠΕΡΕΤΤΑ ΦΑΡΣΑ ποὺ ἔχετε δεῖ ποτέ σας. σορα Ἐπειδὴ προβλέπεται ἐξαιρετικὴ κοσµοσυρ- ροὴ ἐξασφαλίσατε ἐγ- καίρως τὰ θέσεις σας ἀπὸ τὸ Φαρμακεῖο Γ. Ιζ.ΑΝΝΟΥ, τηλ. 43ρ. 9696999999 04 9909909649 9990999999 0099099Φ949999999999909999999999999Φ9Φ099Φ99999090999499990990969909999099099999099499909909Φ9Φ999999969999999909699Φ99999999ΦθΦΔὀ9θθΦθ99Φ99Φ99Φ9099090Φ99999909909090” 0099620006 69 08090090 ου ΦΦ0Φὀθ9θΦ0Φ0Φφὐθθφθοςσος Φ9φ9φφθ00Φθθφθφφθθόθθο0ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ζοη ᾿Αφίξεις Ἰαφίγοη ὃξ ᾽Δδηνῶν ὁ Ἕλλην ἠδυποιὸς κ. Αώστας (ἰκονομίδης, εαλλιτογγικὺς διευδυρτές τοῦ. «Αίέ. οἱ. {ηοικοῦ». :Α ο οι. ναχωρήσεις ᾿αγεχώρησε ὃν ᾿δήνας ὁ κ. [ Α. /,ὥσσοος ῥιῤλιοπώλης πρὸς πᾖου- τισμὸν τοῦ καταστήματός του. Εὐχαριστήριον Η1 ὑποφαινομένη Κιμὲτ [ΏὈεφὰτ ἐκ «Ιάρνακος δεωρῶ ἐπιβεβλημένον καδῆκόν µου νὰ εὐχαρισιήσω καὶ ὁηκιοσίι τοὺς κ.κ, Κυριλλῆν, καφε- τζῆν ουντεχνιῶν Ἱευκωσίας, ζα. ῥαλλῆν, τυπογοάφον ἐκ 'Πευκωσίας, ᾿δανάσιον ᾽Αγτωνίου ἐκ Ίάρνα. κος καὶ Δειὰλ ᾿Αγμέτ, ἄστυνομι- κὸν ἆο. «{ὐ, ἐκ «ἰευκωσίας, τοὺς μὲν πρώτους τοεῖς διότι προσεφέρ- Όησαν νὰ δώσουν τὸ αἷμά των εἲς τὴν πάσχουσα» ἀδελφήν µου Βετιὰ Τταχσαὶν ἐν «Ἰάρνακος, τὸν δὲ τε: Λευταῖον, διότι ποοσέφερεν ἀπὸ τὸ αἷμά του διὰ τὸν ὡς ἄνω σκοπὸν καὶ τοιουτυτρόπως ἐσώδη ἡ ἀδελφή µου ἐν ῥεραίου ὑανάτου, 11. εὐχαριστοῦσα ΑΙΑΙΕΤ' ϱ1Φ/Τ 2Η «άρνακι 1139/40. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Κακαὶ | είσηγήσεις Κύριε Διευθυντά, Εἰς µίαν ἐφημερίδα δημο: σιεύτηκε μιὰ ἐπιστολὴ τοῦ κ. Τέμπλαρ ἐκ Λεμεσοῦ, διὰ τῆς ὁποίας καταφέρεται ἀδίκως ἐναντίον τοῦ Συντηρητοῦ τῶν Δασῶν καὶ παρεµβάλλει ὃδυσ' κολίες καὶ φασαρίες εἰς τὸ ἔρνον του γιὰ τὸ πράσινον. Παρ᾽ ὅλον ποὺ στὴν ἀρχὴν τῆς ἐπιστολῆς του διαφημίζει ἑαυτὸν γιὰ τὴν ἀγάπην του πρὸς τὸ πράσινον- ἡ ὁποία, ὡς λέγει, εἶναι γνωστὴ σ᾿ ὅ- λην τὴν Κόπρον--στὴν πραγ- µατικότητα τίποτε τὸ πρακτι- κὀ γιὰ τὴν ἐξάπλωσί του δὲν εἰσηγεῖται, ἀλλὰ τοὐναντίον μὲ τες εἰσηγήσεις του ἆπο- θαρρύνει καὶ στενοχωρεῖ τοὺς πραγματικοὺς φίλους καὶ θια- σώτας τοῦ πρασίνου, ἀἆποκα- λῶν αὐτοὺς κακοὺς συμβού: λους καὶ ὑποστηρίζει μερικά µέλη, τὰ ὁποῖα τοῦ παρεπο: νήθησαν ὅτι δὲν πῆραν 200 δενδρύλλια δωρεάν. Δηλ. μὲ Ἅ]- συνδρομἠὴ ποὺ πληρώνουν παραπονοῦνται ὃτι δὲν πῆραν δενδρύλλια ἀξίας τὸ ὁλιγώ-« τερον 12/8, ἐὰν τὰ βάλωμεν μόνον πρὸς µίαν δεκάραν τὸ ἕνα, Στὸ ἐλάχιστα αὐτὰ µέλη ποὺ τοῦ παρεπονήθησαν ὁ κ. Τέμπλαρ ὤφειλε σὰν προπα- γανδιστὴς τοῦ Δασικοῦ Συν- δέσµου νὰ ἐξηγήσῃ τοὺς ὄψη” λοτέρους σκοποὺς τοῦ Συνδέ- σµου καὶ ὄχι νὰ ἐγκολπωθῇ τὰς ἀπόψεις των καὶ νὰ κτυ- πᾷ ὅλόκληρον τὸν Σύνδεσμον καὶ τὸν Συντηρητὴν τῶν Δα- σῶν. Γιατὶ ἀκόμα ἕνα ἄλλο πρᾶ- γμα πρέπει νἁ ἑέρῃ: ὅτι τὰ µπόλικα δενδρύλλια,τὰ ὁποῖα δίδονται δωρεάν, κάθε ἄλλο παρὰ ἐκτελοῶν τὸν προορι- σµὀν τους, διότι ἄλλα ἀφί- νονται ἀφύτευτα καὶ ἂλλα ἄν φυτευθοῦν μένουν ἀπεριποί- ητα. Αν δὲ κάµετε μιά πρὀχει- ρη ἐξέταση γιὸ νὰ βεβιιωθῆ- τε σὲ ὅ,τι σᾶς γράφω, τότε θὰ διαπιστώσετε ὅ ι µόνον ἕνα ἐλάχιστον ποσοστὸν ἀπὸ τὰ δένδρα ποὺ ἔχουν δοθῇ εὑρίσκονται ἐν ζωῇ. . Εἶμαι καὶ ἐγὼ µέλος του Δασικοῦ Συνδέσμου ἀπὸ ἆ γάπη πρὸς τὰ δένδρα, τὴν ὅ- ποίαν βέβαια γνωρίζω ἐγὼ καὶ τὰ δένδρα μµου--δὲν τυγ”- χάνει νὰ εἶναι γνωστὴ σὅλη τὴν Κύπρον -καὶ ἡ ἀγάπη µου αὐτὴ μὲ ἔκαμε νὰ γράφω αὐὖ: τὰ τὰ λόγια γιἁ τὲς ἐσφαλ- µένες εἰσηγήσεις τοῦ κ. Γέμµ: πλαρ. Φιλικά Δενδρόφιλος ΔΙΛ ΤΗΣ «ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ» Διὰ τοῦ «Κορινθία» παρελθοῦσαν Δεκεμβρίου, ἐκ ο Λεμεσοῦ, 50 ταξειδιώται, τοὺς λιμένας Βωρητοῦ, Άλε- ξανδρεῖας καὶ Πειραιῶς καὶ 65 µετανάσται δι ᾿Αγγλίαν μέσον Μασσαλίας τῇ μερίμνῃ τοῦ τουριστικοῦ γραφείου ᾽Αδελϕῶν Λοϊζίδη, Ἀευκωσία. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ σὲ Λίγες µέρες : ΑΝΤΡΕΑ ΓΑΒΡΗ ΤΖΙΗΛΑΛΗΜΛΤΑ” (σὲ Κυπριακὴ ντοπιοΛλαλιὰ) Μιὰ ρωμαλέα ποιητικἡ συλ” λογὴ πλημμυρισμένη ἄπο τρυφερότητα. ἀνθρώπινο πόνο κι ἀγάπη- ἜμβἜίσατε 2 σελ. στὸν ποι ητη, Μέναρον Παπαδοπου: λου. καὶ θά ἔχετε τὸ ἀντί- ὑπερωκεανείου ἀν:χώρησαν τὴν Κυρισκὴν Ίην τοῦ λιμένος διὰ τοωπό σας.