Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-12-04

Διευθυντὴς-- Ἰδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ φ....ς.. Ἔτος 1ον (Πἱερίοδως Εκωτέσα) Αριθμ. Φύλλου : 34 Τιμὴ φύλλου { γρόσι. 9 ΓΡΑΦΕΙΟΝ : Οδὸς Λιπέρτη ἀριθμ. 7 καὶ 8 Αριθμ. τηλεφώνου ϱ32 Λευκωσία-- Κύπρου ΜΙΚΙΗΗΙΗ ΜΜ Εἰς µίαν συνέντευξιν ἄντι- προσώπων τῆς Παγκυπρίου Ἔρ- γατικῆς Ὁμοσπονδίας (ΠΕΟ) καὶ τοῦ ἐπιτρόπου ἐργασίας, καθ ἥν συνεζητήθη τὸ ζήτημα τοῦ τιμαρίθδµου καί τῆς βάσε- ως ἐπὲ τῆς ὁποίας ἢ Κυβέρνη- οις στηρίξει τὰ κυβερνητικὰ ἡ- µερομίσθια, ὁ κ. Γουέιν ἆἀνε- μοίνωσεν ὅτι ἡ ἈΚυβέρνησις «εἶναι πρόδυμος νὰ ἐπανεξετά- σῃ τὸ ζήτημα τοῦ τιµαριδµι- κοῦ δείµτου, ὁ ὁποῖος δὲν ἆἀ- ποπλείεται νὰ ἔχγῃλά- ὃηῃ», προσέθεσεν ὅμως ὅτι «ἢ Κυβέρνησις δεωρεῖ ὅτι ἢ γειικὴ βάσις ἐπὶ τῆς ὁποίας στηρίξονται τὰ Ευβερνητικὰ ἡ- µερομίσθια εἶναι δικαία κοὶ δὲν σροτίθεται νὰ ἅπίο χω- θισλῇ ἀπὸ τὴν βάσιν ταύ: την». Ομολογουμένως αἳ δηλώσεις τοῦ κ. Γουέῖν, ποὺ ἀἄντιπρο- σωπεύουν καὶ τὰς σκέψεις καὶ γνώµας τῆς Κυβερνήσεως, εἴ- ναι ἀντιφατικαὶ καὶ παράδοξοι. ᾷ1ῶς γίνεται λ.χ. ἥ Κυβέρνη- σις νὰ παραδέχεται ὅτι ὃ ἐπί- σηµος τιμµαριθδμικὸς της δεί- ρτῆς σιθδανὸν νὰ ἔχη λάδη. συγχρόνως ὅμως νὰ ἐπιμένῃ ὅτε ἢ βάσις, ἐπὶ τῆς ὁποίας αὕτη καδορίξει τὰ Κυβερνητικὰ ἥμε: ρομµίσδια εἶναι δικαία Ἰαὶ τὶ δὰ συμβῇ ἐὰν ἡ ὑποσχεθεῖσα ἐπύσημος ἐπανεξέτασις τοῦ τι- μαριθδμιιοῦ δείκτου, ἀποδείξῃ πέραν στάσης ἄμφιβολίας--- ὅττερ καὶ βεβαιότατον---ὅτι οὗτος στε- υιέχει σοβαρώτατα Λάθη Θὰ ἀρνηδῇ ἡ Κυβέρνησις νὰ ἄπο- χωρισὺῇ ἀπὸ τὴν προσφιλῆ βάσιν της ΜΕ ΛΗΔΙΑΝ. ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΣΙΝ δυμέβη δυστυχῶς καὶ τοῦτο ἀπδὲς καὶ τὸ ἀνήκονστον, τὸ ὁμοῖτ ον κᾶς μετοεδόδη πιστῶς ὑπὸ αὐτό- {ην παρε) δοσσο}’ τὸ πτου κιάρτυθος : Κυοιακήν. κατὰ τὴν ὥραν τοῦ - Ὀνικοῦ ουλλαλητηρίου, ἑκάὺδηντο εἰς τὴν βεράνταν ἀθιστοκματικοῦ ξενοδοχείου τῆς πλατείας ΑΓεταξᾶ εἰς Κύπριος « Ελλη» δικη}όνος ἐν ευκωσαίᾳ καὶ εἰς ἄγγλος ἀξιω- ματικός. Εἰ μίαν. οι µήν. ὁ δεύτους, συ μινηιένος ἀπὸ τὸ ἐπιῤλητικὸν ψέαια τῶν χιλιάδων τοῦ ἑνδοιοί- ὥντος /αοῦ, εἶπεν εἲς τὸν σύντου: φόν του ---α[ὲ συ κιεἲ θέαμα ποὺ βλέπω. τοτε ὅτι οἱ Ἀύποιοι καὶ καλοὶ πατοιῶται, «0Ο Κύποιος «Λη» δικήγόρος ἐχαοάχδη καὶ ἐπηκοκούῦησεν ἤ ἕ- κῆς στιχομυδία : ο ὴν τοὺς Αλέπεις τούς, [ναι ζωριάτὲς δὲν ξεύσουν τὶ κάνουν .. , ο []ῶς, ΛΙὰ σεῖς δεν εἶσδε Ελ: αὐτος ο τὸ πάν- Ψεριοὶ νο Ἁ ὑπεοβυλικά [κυυα εἶναι ύλους αἱ’- ἀν ράυατοι, 9 5 ἰἒν οὓς συγκιεῖ « . ἐνθουσιασμὸς αὐτοῦ τοῦ κοσοῦ, ποιος καὶ ἄν εἶναι : ο [ήπως εἶσαι μουεστής ς , -- Ὅνι δὲν εἶμαι κοιμουνιστ]ς. ἠ μαι λος πατριώτης. Ἵρβων τὶ σιαίνει πατρίς καὶ ἔλευῦευία καὶ συ κινοὔμαι ὅταν ῥλέπω προ: ανλλος κοιι: δν ᾿ ν : δν δν σιά που πατοιώτας καὶ ενικά αἲ- ’ ο να - ν ο Άσ) οώπους ποὺ λμοῦν τὴ ἐλευῦεοί- α» των. ' αὐτὰ εἶπεν ὁ η λος ἀξώιατε- κὺς και. Ὁ οισς εν ο γω εἰς το» μευδοέλληνα. ην ον νο στ Π .ῃ Δά εἴτοιδ αισχος λέςις δὲν εἶναι ἆοκετὶ) διὰ νά ἕπιρρα .. ” ΄ ον -- . ασ. μίαν (ποᾶξιν τόσον ἀπδῆῃ. «αντ ή 8 ἀρκούμεία εἰς τὴν’ ἑσχάτην πεθί- φούνησω. Τ0 ΝΤΟΥΕΤΊΟ Ὁ Παττίχης καὶ ὁ Κόνω: νας, τὸ ἁγνὸν τοῦτο ἰδεολο γικὀν ντουέττο.εἶδενκοίκτρόν» ἀποτυχίαν εἰς τὸ συλλαλη: τήρ:ιον τῆς Κυριακῆς, την στι” Υμὴν ποὺ καὶ αὐταὶ αἱ ὁμό: φρονές του ἐφγμεείδες εἶδον «πολλὰς χιλιάξας λαού». Π διαταγή. βλέπετε, Χοῦὺ Επηρε τὸ ντουέτιο ῆτο νὰ γράψῃ ὅτι ἀπέτυχε τὸ ἐνωτικὸν σολ’ λαλητήριον. Καὶ ὡς πιστος |”: πηρέτης τὸ ἔγραψεν. ἄσχετον ἐὰν τὴν ὥραν τοῦ συλλαλη: τηρίου ὁ Παττίχης καὶ ὁ ΙΚό: ενωνας σαν κρυµµενοι µεσα εἰς ἕνα μπάρ. , Ἰδεολόγοι μιὰ φορα: ΜΕ ΞΕΝΑ ΚΟΛΛΥΒΑ! Κιτρινιοδεξιὲν ἔντυπον. ἓν χολώθη διότι ἐτολμήσαμεν νὰ ἐρωτήσωμεν Κατα πόσον ὁ Υ.Υ. τοῦ Κὲἐκ κ. Θεμιστοκλῆς Δέρβρης, ἔπαθξ...διαρροῆν καὶ ἐγλύσιτρησεν ἀπὸ τὸ κόμμα του εἰς τοὺς κόλπους της Πὲκ, οὕτως ὥστε νὰ ἐξηγεῖ- -” ᾿Αποσευμᾶτινη ἐφημερὶς εν - ὑῬωη ἳ7 ση ο οαω ο ΗΛ) ΠΤΙ ΙΙΙ ΙΙΙ ΝΙΚ] ΤΝ ΠΙΛΙΝΙ-ΤΙΙΜΙΜΗ ΙΡ ὌἨρχισαν µεγάλαι ἐπιχειρήσεις εἰς τὴν Θεσσαλίαν Παρενοχλοῦνται αἱ σιδηροδροµμικαὶ συγκοινωγνίαι Ἑλλάδος- Τουρκίας , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 4 (Ῥέουτερ).--- Μεγάλης κλίµακος ἐκκαδαριστικαὶ ἔπιχει- ρήσεις διεξάγονται ὑσιὸ τοῦ 'Ελληνικοῦ δευτέρου καὶ τρίτου σώματος στρατοῦ ἑναν- τίον τῶν ἐπαναστατῶν εἰς Πακεδονίας. Αἱ ἐπιχειρήσεις οὗται χαρακτηρίζονται ὑπὸ τῶν ἐπισήμω, Ἑλληνικῶν τὰς ὀρεινὰς περιοχὰς τῆς βορείου Θεσσαλίας καὶ νοτίου κύκλων ὡς ἐπιτοχεῖς. Ἐκ τῆς Μακεδονίας ἠγγέλθη χθὲς μικρὰ σχετικῶς δρᾶσις ἀνταρτῶν. ἐνῶ ἀν- τιθέτως σημειοῦνται μεγαλύτεραι συγκεντρώσεις εἰς τὴν δυτικὴν Θράκην. ᾿Απὸ τς ριακῆς Σσηµειώθησαν τοὐλάχιστον 4 ἐπιδρομαὶ ἀνταρτῶν πλησίον τοῦ καὶ πλησιέστατα τῶν Τουρκικῶν συνόρων. πυ- ποταμοῦ Ἔβρου ο οἱ ἐπιδρομεῖς ἀποτελοῦνται ἐξ ὁμάδων 30--50 καλῶς ὠπλισμένων ἀνδρῶν καὶ εἰσέρχονται εἰς τὰ χωρία ὑπὸ τὴν προστασίαν τοῦ σκότους. Οἱ ἀντάρται κρώπτονται εἰς τοὺς λόφους εἰς ἀπόστιασιν µικροτέραν τοῦ ἑνός μιλίου ἀπὸ τῆς σιδηρ. δροµ κῆς γραμμῆς καὶ ἀποπειρῶνται διά σαμποτὰζ καὶ πυροβολισμῶν νὰ διακόψουν τὰς σιδηροξροµικάς συγκοινωνίας μεταξὺ Ἑλλάδος-- Τουρκίας, ται ἡ θριαµβολογία τῶν ὁρ- γόνων του ἐπ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐκλογῆς τούτου ὡς θρονικοῦ ἐπιτρόπου. Ἐχολώθη λοιπὸν καὶ ἔσπευ- σε νὰ ὑποστηοίξῃ τὸν ὑπο- στάντα τὴν διαρροὴν κέκκον ἡγέτην, λέεγον ὅτι, «ἡ Πὲκ διέθετᾶ τεραστίαν πλειοψη- φίαν καὶ ἠδύνατο ν᾿ ἀναδείξῃ καὶ τὰ τέσσερα λαϊκὰ µέλη τῆς Θρονικῆς ᾿Επιτροπῆς ἐκ τῆς ἰδικῆς της Ὀργανώσεως ἀλλ” ὅτι... συμπεριέλαβε καὶ τὸν κ. Θ. Δέρβην, τιμῆς ἕ- νεκεν». ὝὪστε ὁ κ. Θ. Δέρβης, δὲν ἐπέτυχε διότι εἶχεν ὁ ᾖἴδιος πέρασιν, ἀλλὰ διότι τὸν ἑλυ πήθησαν οἱ Πέκκοι ὅτι... θὰ ἤρχετο καί πάλιν δεύτερος ! Καῦὐμένε κ. Δέρβη.᾽Απὸ Δήμαρ- χος κλητῆρας καὶ αὐτὸ πά- λιν μὲ ξένα κόλλυβα! ΕΔΩ ΚΛΡΑΡΙΑ ΧΛΝΟΝΤΑΙ.... Τὰς µεσονωκτίους ὥρας τῆς παρελθ. Παρασκευῆς ἡ ἁστυ- νοµία Βαρωσίων διενήργησεν αἰφνιδιαστικὴν ἔρευναν ἐπὶ μιᾶς λέμβου, ἥτις ἦτο ἠγκυ- ροβολημένη πορὰ τὴν Γλῶσ- σαν καὶ ἀνεκάλυψεν ἐπ᾽ αὐ: τῆς κασµίρι, κάλτσες. ἀδιά- βροχα, χασὲν καὶ ἄλλα εἴδη ἱματισμοῦ. Καὶ τὸ ἀστυν,μικὸν δελτί- ον προσθέτει: «ἩΗ ἀστυιομία διενεργεῖ ἐρεύνας διὰ νὰ δι- απιστωθῇ κατὰ πόσον τὰ ἐν λόγῳ εἴδη θὰ ἐξήγοντο λα- θραίως διὰ τὴν μαύρην ἀγο- ρὰν ἐν 'Ελλάδι». Εἶναι κοινὸν μυστικὸν ὅτι ἐμπορεύματα ἀξίας χιλιάδων λιρῶν ἐξέρχονται λαθρεµπο: ρικῶς ἐκ Κύπρου, χωρὶς διό- λου νὰ ἀνακοπῇ το..μετανα- στευτικὸν τοῦτο ρεῦμα. Διό- λου λοιπὸν παράδοξον τὸ ὅ- τι ἡ ὡς ἄνω ἀνακάλυψις φέ- ρει εἰς τὸν ν ὤν τὸ λαϊκὸν ρητὸν: «Ἐδῶ καράβια χά νονται καί... σὺ βαρκούλλαν γύρευε» | ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟ! Γράφει µία συνάδελφος: «Ἱερεῖς ἐκ διαφόρων χωρίων μᾶς πληροφοροῶν ὅτι ὁ ἐκδό- της τῆς ἐφημερίδος τῶν κελ- λίων τῆς Μητροπόλεως Περυ- γείας, τοὺς ἀποστέλλει τὴν ἐφημερίδα του χωρὶς νἁ τὴν ζητήσουν καὶ δίδει ἐντολὴν εἰς τὰ ταμεῖα τῶν ἐκκλησια- στικῶν ἐπιτροπῶν νὰ τοὺς κρατοῦν τὴν συνδροµήν». Ἡ ὡς ἄνω εἴδησις δὲν εἶναι πλήρης. Ιδιαίτεραί µας πλη: ροφορίαι, ἀποκαλύπτουν ὅτι ἡ ἐκβιαστικὴ -- πῶς ἀλλοιῶς δύναται νὰ κληθῇ - αὕτη δρᾶσις τοῦ κελλάρχου ἔπεκ- τείνεται καὶ εἰς τὰ µέλη τῶν κατὰ χωρία ἐκκλησιαστικῶν ἐπιτροπειῶν καὶ εἰς ὅλους γε γικἀ οἵτινες ἔχουν δοῦναι καὶ λαβεῖν μὲ τὰ κελλία! Πρωτότωπος καὶ χριστιαν.- κωτάτη πράγματι µεθοδος ! ΑΤΟΜΙΚΑΙ ΒΡΟΧΑΙ Ἐφέτος παρετηρήθη εἰς διά φορα σημεῖα τῆς ὑδρογείου ἐξαιρετικὴ πτῶσις βροχῶν μὲ ἀποτέλεσμα πρώτοφανεις πλημμύρας. Χθὲς ἐπλημμύρι- σεν ὁ ΠΜεῖλος. Σήµερον ὁ Τάμεσις καὶ αὔριον-- ποῖίος ξέρει -ἴσως ὃ Μισισσιπῆς ἤ ὁ..Πηδειᾶς ! ο ο Ἐν τῷ μεταξὺ οἱ ἐπιστήμο: γες οἵτινες πάντοτε σπεύδουν νά ἐξηνοῦν τὰ διάφορα φαι- νόµενα. ἀπέδωσαν ὅλας αὖ- τὰς τὸς πλημμμύρας εἰς τὴν πτῶσιν τῶν ἀτομικῶν βομβῶν εἰς Μπίκινι, ἥτις, ὣς λεγουνν καὶ ηὔξησε τὴν εἰς ὑγρασίαν πωκνότητα τῆς ἀτμοσφαίρας: Αὐτὰ ἔχομεν μὲ τὰς ἀτομι- κάς, Τὶ θὰ γίνῃ ὅμως αὔριον [ἱ ΜΙΠΠΙΙΜΙ ΙΠΝΠΙΡΙΙΙΙ [0] ΜΕΛ ΙΙΗΙΝ ΜΗΝ ἐἱλ ΜΜ ΚΑ ΓΡΟΝ 4 (Ρ.).-- Δύο μικροὶ βόμβαι ἐρρίφθησαν κατὰ τοῦ αὐτοκινήτου τῆς κας Χεὔκάλ πασᾶ. Μόνον ἡ µία ἐξ αὐτῶν ἐξερράγη. Αὕτη οὐδὲν ἔπαθεν, ἐ- τραυµατίσθη ὅμῶς ὁ ἔξω τῆς οἰκίας της ἱστάμενος ἀστυνομικός. Αὕτη εἶναι σύζυγος τοῦ Μωώχάμετ Χου- σεῖν Χεὐκὰλ πασᾶ ἐις τῶν ἡγετῶν τοῦ Φιλελευθέρου κόμματος, τὸ ὁποῖον ὑποστηρίζει τὸ σχέδιον τοῦ κ. | ο πζετάρτη ᾱ Ἀεεμόρίυ Ἱοχ6 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΙΚ Ημ Επ να - Ψ » μαν ἆι εκοίνωσεν ὅτι ὁ ὑφυπουργὸς τῶν οἰκο: Μπέβιν διὰ τὴν ἀναθεώρησιν τῆς ᾽Αγγλοαιγυπτιακῆς συνθήκης. ΚΑΤΡΟΝ 4 (Ρ.).---Ὡρολογιακὴ βόμβα ἐξερράγη ψὲς πλησίον ᾽Αγγλικοῦ στρατῶνος εἰς “Πλιούπολιν. ᾿Ετραυματίσθη εἷς Αἰγύπτιος ἐργάτης. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΔΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΥΠΡΟΥ -- ΑΓΓΛΙΑΣ Ἑταιρεία μὲ κεφάλαιον 500 χιλ. λιρῶν Κατά τινας πληροφορίας. σχηματίζεται ἑταιρεία μὲ κε: Φάλαιον 500 χιλ. λιρῶν πρὸς ἐγκαθίδρυσιν ἀπ᾿ εὐθείας κα- θημερινῆς Κύπρου. ᾽Αναμένεται ὅτι ἡ ἑταιρεία θὰ ἀρχίσῃ ἀεροπορικῆς ὑπηρεσίας μεταξὺ ᾽Αγγλίας καὶ τὴν λειτουργίαν τις ἐντὸς ὀλίγων μηνῶν, ἀργότερον δὲ αὕτη θά ἐθνικοποιη- 6Π. Διά τὴν μεταφορὰν τῶν ἐπιβατῶν καὶ φορτίων ἰδίως φρούτῶὠν. θὰ χρησιμοτοιοῦνται ἀεροπλάνα Βίκερς, τὰ ὁποῖα θὰ φθάνουν εἰς Λονδῖνον ἐκ Κύπρου ἐντὸς 24 ὡρῶν. Ὡς ἆἀε- ροδρόµιον ἐν Κύπρῳ θὰ χρησιμοποιεῖται τὸ τῆς Τύµβου. 1ὸ 3 τῶν μετοχῶν τῆς ἑταιρείας θὰ ἀγοράσῃ ἡ Μπρί: τις Αἴαργουέης, ἕτερον 1/3 θὰ ἁγοράσῃ ἡ Κυπμιακὴ Κυβέρ νησις καὶ τὸ ὑπόλοιπον θὰ ἀφεθῃ εἰς Κυπρίους. Προσεχῶς φθάνει ἐκ νέου εἰς Κόώπρον ὁ µοίραρχος τῆς ἀεροπορίας κ. Χουῖτνεη ὅπως ὑποβάλῃ τὰ σχετικἀ σχέδια. ἡ ΤΗΝ. ἰΣ ΜΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 3 (Ρ)-- Ἡ Ρωσ: σικὴ πρότασις ὅπως παρεμµ- ποδισθῃῇ ἡ Μ. Βρετ'ανία νὰ ἀνεγείρῃ στρατιωτικὰς βά- σεις εἰς Ἰαγκανίκαν ἀἄπερ- ρίφθη ὑπὸ τῆς κηΡεμονευτι- Κκῆς ὑπεπιτεοπῆς τῶν Ἠνωμ. Εθνῶν διὰ 10 ψήφων ἔναντι 5. Ἡ Σοβιετικὴ πρὀτασις ἤτο ὅπως τεθῆ ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν τοῦ Συμβουλίου ᾿Ασφαλείας τὸ δικαίωµα ἐγκαθιδρύσεως βάσεων καὶ διατηρήσεως στρατευμάτων εἰς ὑπὸ ᾖἐντο- λὴν ἐδάφη. ἄν τυχὸν πέσουν ὄχι µία ἤ δύο ἀλλά 100 ἢἤ 1.000 ἆτομι- καί Καὶ ἄν ἀκόμη σωθῶμεν, ὥσπερ τά ζῶα ἤ τὰ Φοινικό: πτερα τοῦ Μπίκινι ἀπὸ τὸ πὈρ ἢἤ τὰς λοιπὰς ραδιενερ- γοὺς ἐπιδράσεις ποὺ ἐπακο- λουθοῦν κάθε ἔκρηξιν, θά πνι- γῶμεν ἀπὸ τὰς ἀτομικὰς βροχάς...ὁμαδικῶς ! ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΡΑΓΕ: « . Σῶκορυς «Ιοϊςίδης, διαφω τιστὴς καὶ ἠποημέτης τῆς Πέκ, τὸ ἔροιιρε τόρα τελευταίως ἂφ' ἑνὸς μὲν εἰς τὰ ἱππολοόμια, ὅπου κατέο γεται ὃν ἐδιοκτήτου ἕππου καὶ ἀπ ἔτέοοι εἰς τὸ χιοῦμου διὰ τῆς δη: ποσιεύπεως πεοιαυτολόγων ο γομι- λιῶν μετ ἀγγώστων σωφὲο εἰς τὴ’ ἐγηιερίδα τοῦ κ. Λάλ. ας μᾶς εἶἴπῃ ὅμως ὁ οίλιππος δῶκους:. Πἱ συμβαίνει ἄοαγε καὶ διέκοιε τὰς δια ωτιστικάς. ἓκ- ὁρομάς του ἀγὰ τὴν ὕπαιδουν ς 1 συιααίνει ἄραγε μεταξὺ αὐτοῦ καὶ τοῦ. Όφιακοῦ ὥστε νὰ τεῦῇ οἱδη- ουῦς πέπλος Σύοω ἀπὸ τὴν δοᾶσιν καὶ τὰς σχέσεις μεταξύ των, Τί συνέβη ἄραγε εἷς κάποια συνελοία» τοῦ. Αγώτάτυυ «ιηῤοιλίου τῆς Πέν. ὥστε νὰ ἐκδιωχὺδῇ κλωτσηδὸν κάποια «ἄγροτικὴ» πουοωπικότης Τί συ βαίνει ἄραιε ϱ ΛΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ το Ὁ) λ[ανώλης μεις του γιὰ τὶς βροχές... --]άκωεμούσκεμαι μὲ τὶς πουβλέ- ἡ ΜΗ [ΜΜ Ε ΜΗΠΙΙ ΚΑ:ΓΡΟΝ 4 (Ρ].-- Πιστεύε- ται ἐνταζέξα ὅτι τὴν ἀναγγε- λίαν περὶ πλήρους ἀποχωρή- σεως τοῦ ἀγγλικοῦ στόλου ἐξ ᾽Αλεξανδρείας θὰ ἆκολου- θήση συντόμως ἀναγγελία περὶ ἀποχωρήσεως καὶ τῶν ἀγγλικῶν σιρατευµάτων. Εἷ- νε γνωστὸν ὅτι τὰ σχέδια διὰ μεταφορὰν τοῦ Βρεττα- νικοῦ Γενικοῦ Στρατηγείου εἰς τὴν ζώνην τῆς Διώρυγος τοῦ Σουὲζ εἶνε ἀρκετὰ προ: χωρημένα. ΜΗΙΙΙ ΤΡ ΠΡΝΝΟΝ ΓΙΝ ΗΣ ΤΝ ΛΜ ΠΡ ΑΜΒΟΥΡΓΟΝ, 4 ()-- οἱ ἐργάται εἰς Μπόκουμ, εἰστὴν Βρεττανικὴν ζώνην τῆς Γερ- μανίας, ἀπεφάσισαν νὰ κα: τέλθουν εἰς 24ωρον ἀπεργίαν διαμαρτυρίας «διὰ τὰς ἐπι- κρατούσας ἐκεῖ συνθήκας». Οὗτοι ἐδήλωσαν ὅτι διὰ τῆς ἀπεργίχς των ταύτης ἐ- πιδιώκουν νὰ κάµουν τὰς ἁρ: µοδίας ἀρχὰς νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι οἱ ἐργάται τῶν βιοµηχα- νιῶν σιδήρου καὶ χάλυβο: τοῦ Ρούρ «δὲν ἀντέχουν πλέον εἰς περισσότερα δεινά.: ΟΣΑΛΑΖΛΡ ΑΠΗΓΟΡΕΥ ΣΕΝ ΕΘΝΙΚΗΝ” ΕΟΡΤΗΝ ! ΛΙΣΣΑΒΩΝ 4 (Ρ.)--Αἱ ἀρχαὶ ἀπηγόρευσαν τοὺς δημοσίους ἑορτασμοὺς ἐπὶ τῇ 306ῃ ἐἔπε- τείῳ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Πορτογαλίας ἐκ τοῦ Ἱσπανι- κοὸ ζωγοῦ. ᾽Απηγορεύθησαν ἐπίσης αἱ διαδηλώσεις, Εἰς τὸν τόπον δὲν ἐπετράπη ἡ δημο: σίευσις εἰδήσεων σχετικῶς πρὸς ψεσινὴν παράνοµον σωγ: κέντρωσιν ὀργανωθεῖσαν ὑπὸ μυστικῆς κινήσεως ἀἄντιπολι- τεύσεως, καθ) ἣν ἐπεκρίθη δριμύτατα τὸ καθεστῶς τοῦ Σαλαζάρ. ορα ο Ἠ ΜΜ. ΝΕΟΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ ΟΥΑΣΙΓΑΤΩΝ 4 (Ρ.].-- Ὁ πρόεδρος Τροῦ- νομικῶν κ. Όλιβερ Μὰξ Φάρτνερ διωρίσθη ἀρεσβευτῆς τῶν Ἑνωα. Πολιτειῶν Λον- ἴνον. 0 ΦΡΑΝΚΟ ΕΦΟΔΙΑΖΕΊΑΙ ΝΕ ΥΠΕΡΦΡΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑΝΚΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 (Ρ.)--“Ὁ ραδιοσταθμὸς τῆς Μόσχας κατηγόρησε Ψὲς τὴν Μ. Βρεττανίαν καὶ 'Ηνωμ. Πο- λιτείας ὅτι ἐφοδιάζουν τὸν Φράνκο μὲ στρατιωτικὸν ὑλικον. Οὕτω ὁ ὁμιλητὴς ἀνέφερεν ὅτι τελευταίως αἱ Ηνωμ. Πολιτεῖαι ἐπώλησαν εἰς τὴν Ἱσπανίαν 50 ἱπτά- μενα ὑπερφρούρια, καταδιώκτικὰ τελευταίου τύπου καὶ τάνκς. -Ἡ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΑΠΟΨΙΣ ο ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 4 (Ρ)--Ὁ γερουσιαστὴς κ. Κόνναλλυ ὁμι: λῶν ενώπιον τῆς πολιτικῆς ἐπιτροπῆς τῶν Ἠνωμ. ᾿ἘΕθνῶν προειδοποίησεν ὃτι θὰ ταχθῇ ἐναντίον τῆς ἐπιβολῆς κυρώ: σεων ἐπὶ τῇ: Ἱσπανίας, «Ἡ ᾽- µερική, εἶπε. δὲν πιστεύει ὅτι ᾗ Ἱσπανία ἀποτελεῖ σήμερον ἀπειλὴν διὰ τὴν εἰρήνην. Ἡ ἐπιβολὴ κυρώσεων κατ’ αὐτῆς θὰ φέρῃ οἰκονομικὸν καὶ πο- λιτικὸν χάος. Αἱ Ἠνωμ. Πολιιεῖαι υἱοθετοῦν πλήρως τὴν βασικὴν ἀρχὴ» τῆς μὴ ἐπεμβάσεως». Ὁ κ. Κόνναλυ ἐπανέλαβε τὴν ἔκκλησίν του πρὸς τὸν Φράνκο ὅπως παραδώσῃ την ἐξουσίαν εἷς πρὀσωρινὴν Κν’ βέριησιν. Ὃ Φράνκο ἐπέδώσε ψὲς πρὸς τὸν ἐν Μαδρίτῃ Αμερικανὸν πεεσβευτὴν διακοίνώσιν, διὰ τῆς ὁποίας ἆπορ- ρίπτει τὴν πρότασιν τοῦ κ. Κόνναλλυ καὶ ἰσχυρίζεται ὅτι τὸ καθεστώς του δὲν εἶναι φασιστικόν 1! ΜΙΜΗΝ ΗΙΗΙΤ ΤΗΥ ΤΙΝ ΙΙ ΠΗΛΗΤΙΤΗ ΤΝ ΚΤΛ ΤΙ αΚατάργησις τῶν συνταγματικῶν δικαίων» ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 4 (Ρ.)-- Ὁ 66 ἐτῶν ἀρχηγὸς τῆς Ἑνώσεως ἀνθρακωρύχων τῶν ΗἩνωμ. Πολιτειῶν Τζὼν Λούης, διέκοψε τὴν σιγήν του καὶ ὠμίλησεν ἀμέσως μετά τὴν ἀπόφασιν τοῦ δικαστηρίου, διὰ τῆς ὁποίάς εὑρίσκετο ἔνοχος περιφρονήσεως τοῦ δικαστηρίου καὶ παραβάσεως τῶν συμβολαίων μετὰ τῆς Κυβερνήσεως. «Ἡ ἀπόφασίς σας, εἶπε πρὸς τὸν δικαστήν, στε- ρεῖ τούς ἀνθρακώρύχους τῶν συνταγματικῶν δικαίων των ἤτοι τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου, τῆς ἐλευθερίας τοῦ τύπου, τῆς ἐλευθερίας συγκεντρώσεως καὶ τῆς ἐλευθερίας ἀπὸ τοῦ νὰ μὴ ἐργασθοῦν ἂνευ τῆς θε: λήσεώς των. Μαζί µου ἵστανται 8 ἑκατομ. ἐργάται ἡνωμένοι καὶ εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ ὑπερασπίσω τὰ συνταγματικἀ αὐτὰ δικαιώµατα ᾽Αμερικανῶν πολιτῶν. Δὲν δύναµαι νὰ θυσιάσω τὰ ἐργατικὰ δίκαια εἰς τὴν πολιτικήν». Τὸ δικαστήριον θὰ καθορίσῃ σήμερον τὴν ποινὴν τοῦ Λούης, | Β. ΥΟΡΚΗ 4 (Ρ.).--Τὰ ἐργοστάσια «Φὸρὸ καὶ Τζένεραλ Μότορς θὰ σταματήσουν τὰς ἐργασίας τῶν συναπείᾳ τῆς ἀπεργίας τῶν ἀνθρακωρύχων. ΗΙΝΙΝ ΜΠΕ ΚΜΙΡΗΙΙΙ ΚΑ4ΛΙΦΟΡΝΙΑ 4 (Ρ.)--'Ἡ ᾽Αμερικανικὴ ὁμοσπονδία ἐφ- γασίας ἐκήρυξεν ἁπιεργίαν εἲς ὅλας τὰς μεταφορὰς κατόπιν τῆς ὑπὸ τῆς ἀστυνομίας διασπάσεως τοῦ κλοιοῦ τῶν πικετοφόρων εἰς δύο καταστήματα, τῶν ὁποίων οἳ ὑπάλληλοι εὑρίσκοντο ἓν ἀπεργία. Τὰ τρὰμ καὶ οἳ σιδηρόδρομοι δὲν λειτουργοῦν καὶ 130 χιλ. πρόσωπα δὲν μετέβησαν εἰς τὰς ἐργασίας των. Τὸ Κογκρέσ- σον τῶν Βιομηχανικῶν ᾿Οργανώσεων ἀνεκοίνωσεν ὅτι τάσσεται ἀλληλέγγυον πρὸς τὴν ἀπεργίαν. εἰς πααάνμκα Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟ ΝΗΙ ΠΗΡΙ:ΗΣ ΙΙΚΝ ] ΤΗ ΠΙΙΗΤΙΝΗΝ Αγετινάχδη στρατιωτικὀν αὐτοκίνητον ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 4 (Ῥ)- Νάρκη ἀνετίναξε Ἠψὲς στρατιώτικὸν αὐτοκίνητον «ξὶσ»ο ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Τὲλ ᾽Α- βὶβ-- Χάΐφα. Δύο Βρεττανοὶ στρατιῶται ἑτραυματίσθη- σαν, τῶν ὁποίων ὁ εἷς σοβαρῶς. Πιστεύεται ὅτι ἡ νάρκη ἐξερράγη δι ἠλεπκτρισμοῦ. “Ο ὅπατος ἁρθμοστὴς Παλαιστίνης σὲρ Αλαν Κάν- νιγκαµ ἐδήλωσε πρὸς τὸν σπιρόεδρον τοῦ ΕἙβραϊκοῦ ἑ- Ὀνικοῦ συμβουλίου ὅτι αἱ 'Εβραϊκαὶ κοινότητες πρέ- πει νὰ ἀναλάβουν ἐξαιρετικῶς ἐπείγουσαν ὃρᾶσιν πρὸς παρεμσιόδισι’ τῆς τρομοκρατίας καὶ τοῦ φόνου ἁἀθώ- ων στρατιωτῶν καὶ ἀστυνομικῶν. Ἐν τῷ µμεταξὺ Ἡἡ ὀργάνωσις δτέρν ἀνεκοίνωσε τηλεφωγνικῶς ὅτι ἡ ἀνεπι- τυχὴς ἀπόσπειρα πρὸς λήστευσιν τοῦ ταµίου Πολωνι- κῆς ὀργανώσεως, Μαδώς καὶ ἡ ἀπαγωγὴ ἑνὸς νεαθοῦ τραυµατίου Ἡβραίου ἐκ τοῦ νοσοκομείου ὀφείλονται εἷς µέλη της. ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΛΕΣ ΓΕΡΜΛΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΕΙΣ ΛΜΕΡΙΚΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 4 (Ρ.)--Τὸ ὑπουργεῖον στρατιωτι: κπῶν ἀνεκοίνωσεν ὅτι καὶ ἄλλαι ἑκατοντάδες Γερμα: νῶν καὶ Αὐστριακῶν ἐπιστημόνων θὰ μεταφερθοῦν συντόμως δι᾽ ἐργασίαν εἰς ᾽Αμερικήν. Ἠδη ἐργάζον- ται εἰς Ἠνωμ. Πολιτείας 270 διαπρεπεῖς Γερμανοὶ ἐ- πιστήµονες εἰς τὰ στρατιωτικἁ ἐργαστήρια ἐρευνῶν διὰ ρουκέτας καὶ αὐτοπροωθούμενα ἀεροπλάνα. Ἡ χρησιµοποίησις τῶν γνώσεων τῶν ἐπιστημόνων τού- των ἔσώσαν τὸν ᾽Αμερικανικὸν προὐπολογισμὸν ἀπὸ δαπάνην 750 ἑκατομ. δολλαρίων. 0 ΤΟΡΕΖ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 (2.).--Οἱ Γάλλοι Σοσιαλισιαὶ ἀπε. φάσισαν νὰ ὑποστηρίξουν τὸν Τορὲξ ὡς Πρωῦθυπουργόν. Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 1946 Δεκέμβριος 1944 Πρὶν δυὀ χρὀνια σὰν σήµερα... τοῦ κ. Γ, Φυλακτοῦ Σὰν σήµερα πρὶν ἀπὸ δυό χρόνια. Κάποια Δευ- τέρα τοῦ 1944. Δὲν πέὲ- Ρρασε καλά--καλὰ οὔτε ἕ- νας καὶ μισὸς µῆνας ἀπὸ τὴν ἀποχώρηση τῶν χιτλε- ρικῶν ὁρδῶν. Τὴν ἀάπε: λευθέρωση. Ἡ ὑποστολὴ τῆς σηµαίας μὲ τὴ σβά- στικα. 'Ο ἐφιαλτικὸς τριγ- μὸς τῆς µπότας τοῦ κα- ταχτητῆ. Οἱ ἡρωῖϊκές µορ- φὲς τῶν µμελλοθανάτων τοῦ Σκοπευτηρίου. Οἱ ἆ- τέλειώτες «θεωρίες» τῶν ζωντανῶν νεκρῶν τῆς Γεί- νας τοῦ 41. Οἱ σωροἰ τῶν πεθαµµένων. ὋΌλες αὐτὲς οἱ τραγικὲς εἰκόνες, εἶχαν ἀρχίσει νὰ οσβύνουν στὸ σύθαμπο τῶν ἀναμνήσεών. Οὔτε ἕνας καὶ μισὸς µμῆ- νας δὲν εἶχε καλά--καλά περάσει ἀπὸ τὴν άπελευ- θέρωση. Στὴν ᾿Ακρόπολη εἶχε συντελεσθῆ ἕνα κο: σμοϊστορικὸ γεγονὸς. Ἡ ἔπαρση τῆς σηµαίας µας. Αὐτὴ τὴν ἐθνικὴ ἀμπώτι- δα, αὐτὴ τὴν πανελλήνια συγκίνηση τὴν ἑρμήνευσε μὲ τὰ ἐρτσιανά κύματα ὁ ἀνταποκριτὴς τοῦ ραδιο: Φφωνικοῦ σταθμοῦ τοῦ Λον: δίνου Κέννεθ Μάθιους ἀπ᾿ τὸ μικρόφωνο, ἁπάνω στὸν Ἱερὸ βράχο, ἕνα «λαμ- περὸ ἀττικὸ πρωῖ». Ἔτσι ἔλεγε ὁ ἐκφωνητής. Ὁ στεναγμὸς τῆς ἀνακουφί- σεώς ποὺ θέριεψε καὶ πῆ: ρε τὸν τόνο τοῦ παιᾶνα. Οἱ νικητήριες ἰαχὲς τῶν λυτρωμένων. Τὸ θρόϊσμα τῶν λαβάρων. Ἡ κλαγ- γὴ τῶν ὅπλων. Τάναφυλ- λητὰ τῆς χαρᾶς. Ὁλ᾽ αὐ- τὰ δὲν εἶχαν σβύσει ἀκό- µη σταὐτιὰ µας. Κι ἔξαφνα ἐκεῖνο τὸ πρωῖ, στὶς 4 τοῦ Δεκέμ- βρη τοῦ 1944, ὁ ἀττικὸς οὐρανὸς συνέφιασε. Οἱ ψυχὲς τῶν ἑλλήνων ποὺ ἔβλεπαν τὸν ἀγῶνατους νὰ προδίδεται ἀπὸ ἀνά- ξιους κυβερνῆτες ἀνταριά- σανε, Τὸ αἷμα ποὺ χύσα- νε στὴν Πλατεῖα τοῦ Συν- τάγματος μιά µέρα πρίν, οἱ δολοφονικὲς ριπὲς τῶν αὐτομάτων καὶ τῶν πολυ: βόλων τῶν προδοτῶν, ἡ- ταν ἀκόμη νὠπό. Ἕνας ἡρωϊκὸς λαὸς ποὺ πρόσφε- ρε” τὸ πᾶν στὸ ἀγῶνα γιὰ τή Λευτεριὰ του. Ἕνας λαὸς ποὺ εἶδε τὸ μεγαλύ- τερο µέρος τῆς πατρίδας του νὰ γίνεται στάχτη μὲ» σα στοὺς καπνοὺς καὶ τὶς Φλόγες τῆς θυσίας του. Ἕνας λαὸς ποὺ ὠρθώθη- κε ἁἀλύγισος ἐνάντια στὴν ὠμὴ βία. Ποὺ ἐναν- τιώῴθηκε στὴ Μοῖρα. Ποὺ δὲ Λλίγισε μπροστὰ στὴ λαίλαπα τῆς συμφορᾶς. Ποὺ ἄστραψε µέσα στὸ σκοτάδι τῆς δουλείας του, σὰν Φφωτεινὸ σύμβολο ἆ- πολυτρώσεώς. Αὐτὸς ὁ λαὸς ὠρθώθηκε ἄλλη μιὰ φορὰ καὶ τότε-- πρὶν δυὸ χρόνια σὰν σήµερα--μό- λις αἰσθάνθηκε τὸ-τρίξιµο τῶν καινούργιων ἁλυσί- δων ποὺ τοῦ ἑτοίμαζαν οἱ δυνάµεις τοῦ σκότους καὶ τῆς εὔκολης συναλλαγῆς. Τὸ Κράτος καὶ ἡ βία ἀἄν- τίκρυσαν τρέµοντας σὀγ- κορµα τὴν ἀδάμαστη Ψυ- χἠ τοῦ ἀδούλωτου ἑλλη: νικοῦ λαοῦ. Απ ἄκρη σᾶκρη τῆς ᾿Αθήνας ἀκού: στηκε τώρα ξανὰ τὸ ἡρωῖ- κὀ τραγοῦδι τοῦ Ἑλληνι- κοῦ Λαϊκοῦ ᾽Απελευθερώ- τικοῦ Στρατοῦ. «Ἐμπρὸς Ελὰς γιὰ τὴν Ἑλλάδα τὸ Δίκιο καὶ τὴ Λευτεριά!» Τὸ λιανοτούφεκο ἄναψε. Σείστηκαν οἱ Ψψυχὲς τοῦ ἀγωνιζομένου λαοῦ. Ἓνα --ἕνα τὰ περισσότερα ἆ- στυνομικὰ τµήµατα, ποὺ κρύβανε µέσα τους πολ- λοὺς δοσίλογους καὶ προ: δότες, πέφτανε μπροστὰ στὸν σίφουνα τῆς λαϊκῆς ἀγανακτήσεως. Τὰ τµήµα: τα τῆς ᾿Ασφαλείας γνώ: ριζαν τοὺς ἀλλεπαλλήλους κλονισμοὺς τῶν ἐκρήξεων, ἤ δοκίµαζαν τὸ γλύψιμο τῶν Φλογῶν τῆς Λλαϊκῆς ὀργῆς. Στὴν κρύα ἄσφαλ- το ἄρχισαν νὰ ξαπλώνων- ται τὰ πρῶτα κορμιά τῶν πολεμιστῶν. Οἱ σφαῖρες σφυρίζανε διαβολεμένα. Ἠσαν τὸ φοβερὸ πρελούν- τιο τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, ποὺ κράτησε 33 ὁλόκληρες, καὶ ποὺ τὸν κατέπνιξε ἡ δύναμη τοῦ σιδήρου, Τὰ τὰάνκς--µεγαθήρια. Οἱ πο- λυβολισμοὶ τῶν ἀεροπλά- νων. Ὁ βραχνὰς τῆς πεί- νας. Μέσα σ᾿ αὐτὲς τὶς 33 μέρες ὁ ἑλληνικὸς λα- ὁς, μὰ ἰδιαίτερα ὁ ᾿Αθη- ναϊκός, ὅπου οἱ δυνάμεις οἱ λαϊκὲς κρατοῦσαν τὰ πόστα--καὶ τὰ κράτησαν ὡς τὸ τέλος τῆς δοκιµα- σίας στὸ μεγαλύτερο μέ- ρος τῆς πρωτεύουσας--- ὠργάνωσαν τὴν καινούρ: γία ζωὴ τῶν πολιτῶν μµέ- σα στὰ πλαίσια κι ἀπάνω στὰ πρότυπσ μιᾶς σπαρ- τιατικῆς ζωῆς καὶ πειθαρ: χίας. Μὲ λαϊκὲς ἐἔπιτρο- πές, μὲ συνθήµατα ἀπε- λευθερωτικἁ, μὲ λιγοστὲς ἀλλὰ ταχτικὲς διανομὲς, δίκαιες καὶ μετρημένες, κέρδισαν τὴ συμπάθεια καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ κό- σµου ποὺ παρακολουθοῦ- σε τὸν ἀγῶνα, κι’ ὅπου μποροῦσε τὸν ἐνίσχυε. ᾿Αντίθετα στὶς δυὸ-- τρεῖς ἀριστοκρατικὲς συ- νοικίες τῆς ᾿Αθήνας, σ᾿ ὃ- λο αὐτὸ τὸ διάστηµα ὠρ- γίασε ἡ μαύρη ἄγορά, ἡ ταπεινὴ συναλλαγἡ, κι’ ἐ Φφούντώσε τὸ πάθος τοῦ εὐκόλου κέρδους. Τὸ κίνημα τοῦ Δεκεμ- βΒρίου τοῦ 44-- ἕνα κίνημα καθυστερηµένο, ποὺ ϱθᾷᾶ- πρεπε νὰ τὸ περιβάλει ἡ αἴγλη τοῦ λαϊκοῦ ἀγῶνα τῆς ᾽Αντίστασης στὴν ὥρα του, εὐθὺς μετὰ τὴν ἀπο- χώρηση τῶν καταχτητῶν, καὶ ποὺ θἄᾶβρισκε τὴν ἆᾱ- ξια δικαίωσή του στὴν ἵ- στορία τῶν ἀπελευθερώτι: κῶν ἀγώνων τῶν λαῶν, ἀπέτυχε ἀκριβῶς γιατὶ ἢ- ταν καθυστερηµένο. Τὸ µεγάλο του σύνθημα «ὄχι ἄλλη κατοχή !» ποὺ ἀκού- στηκε διάτορο µόλις πέσα- νε οἱ πρῶτες προδοτικὲς, δολοφονικὲς ριπὲς τῶν συ- νεργατῶν τῶν Γερμανῶν, ξὲ στρεφόταν ἐναντὶον τοῦ ἀγγλικοῦ λαοῦ, τοῦ ἀγ- γλικοῦ ἔθνους, ὅπως νοµί- σθηκε ἀπὸ πολλούς, Στρά- Φηκε ἐναντίον ὅλων τῶν δυνάµεων τοῦ κακοῦ ποὺ συμμαχήσανε μὲ τοὺς προ- δότες, καί τοὺς κουΐσλιγ- ΕΑΠ ΦΕΡΟΣ ἘχΠΟΣ κακαπκασταρτακαπασακαωιτα Απογευμαιηὴ Ἔρημερι ᾽Αντικατοπτρισμοὶ Τὸ παζάρι Ἡ γυναῖκα τοῦ Γάλλου πρω θυπουργοῦ--λέγει ἕνα τηλε- γράφηµα-- ἐξελέγη πρόεδρος τοῦ σωματείου «Τῶν γνοναι: κῶν ποὺ κάνουν οἱ ἴδιες τὸ παζάρι». Καὐμὸς καὶ πρόβλη: μα τὸ παζάρι γιὰ μιὰ γυναῖ- κα. Ὑπάρχει σὲ πολλὲς ἀκό- µη ἡ ἀντίληψις, ὅτι εἶναι προ: βληματικὴ ἡ σακκούλα τοῦ παζαριοῦ στὰ χέρια τους. Αν: τικατέστησαν τὴν σακκοῦλα μὲ τὰ ταπεινὰ προϊόντα τῆς κηπουρικῆς, μὲ ἐκείνην ποὺ περιέχει µόνον ροὺζ, πούδρα καὶ ἀρώματα. Ἡ κίνησις ποὺ γίνεται τώρα στὸ Παρίσι. προσπαθεῖ νά διδάξη ὅτι προ- τιµότερο νὰ τιµηθῇ ἡ σακκοῦ- λα ποὺ τρέφει τὸ στομάχι, παρὰ ἐκείνη ποὺ βάφει τὰ νύ- χια καὶ µμπογιατίζει τὰ µά- γουλα. Πρὸς τὴν πεζότητα προσ: παθοῦν νὰ προσελκύσουν τὴν γυναῖκα τοῦ 1946, Τὴν καλοῦν νὰ ἀνακατευθῇ στὰ καλάθια τοῦ παζαριοῦ, νὰ γνωρίζῃ ὄ- χι µόνο τὸ ταγκὀκαϊὶ τὸ μπρὶτζ. ἀλλὰ καὶ τὶς καλύτερες ποι- ότητες τῶν παντζαριῶν καὶ τῶν καρότων. Ἐπανάστασι δηλαδὴ ζητοῦν νὰ κάνουν αὖ- τὲς οἱ Παριζιάνες. Πέρνουν τὴν γυναῖκα ἀπὸ τὸ σαλόνι καὶ ἀπὸ τὴν ἀρωματισμένη ἀτμόσφαιρα καὶ τὴν βάζουν νὰ σταθῇ μέσα στὸ πλακό- στρωτο τῆς ᾿Αγορᾶς, ἀνάμεσα σὲ κοφίνια μὲ καρότα καὶ πα” γωνιέρες μὲ μυζίθρες. Καὶ ὅμως, ἐδῶ θὰ φανοῦν οἳ ἄξιες. Νὰ σταθῆῇς µέσα σ’᾽ ἕνα σαλόνι εἶναι εὔκολο, διότι στέκονται καὶ οἱ κοῦ: κλες µέσα στὶς βιτρίνες. Στὴν ἀγορά, ὅμως, Χρειάζονται πολλά χαρίσματα. Πρέπει νὰ ξέρῃ ἡ γυναῖκα τὴν κουζίνα στὶς λεπτομέρειές της. Μιὰ σακοῦλα τῆς κουζίνας, γιὰ νὰ κρατηθῇ σὲ γυναικεῖα χέρια, χρειάζεται ταλέντο. Αλλά, ἂν ὃ ποιητὴς γεννιέται καὶ δὲν γίνεται, ἡ σακκοῦλα γίνε- ται καὶ δὲν γεννιέται. ᾿Απαι- τεῖ πεῖρα, ὑπομονὴ καὶ µά- τια δεκατέσσαρα. Γι αὐτὸ καὶ ὁ Παρισινὸς σύλλογος ἀπευθύνει ἔκκλησι στοὺς Γάλλους συζύγους, ποὺ λέγει: «Θέλετε νὰ δοκιµά- σετε τὴν ἀξία τῆς γυναίκας σας Στείλατέ την νὰ κάµῃ παζάρι.» ᾽Αλλὰ θὰ περάσῃ καιρὸς ἀκόμη γιὰ νὰ πιστέ- ψουν πολλὲς γυναῖκες, ὅτι εἷ- ναι ἐξ ἴσου τιμητικὴ μιὰ σσκ κούλα μὲ ραδίκια, ὅσο καὶ μιὰ τσάντα Βάῦλον... Μέχρι τότε, τὴν τιμὴν τῆς ἀληθείας θὰ τὴν κρατοῦν οἱ γυναῖκες τῶν λαϊκῶν τάξεων, οἱ ὁποῖ- ες κάνουν παζάρι µονάχες των, χωρὶς νὰ ἀνήκουν στὸ σύλλογο τῆς συζύγου τοῦΓάλ- λου πρωθιπουργοῦ. ᾿Ανήκουν ἁπλούστατα στἡ βιοπάλη. ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΗΣ κς. ἵκι᾽ αὐτὲς τὶς δυνά- μεις ποὺ ἐπιστρατεύσανε τὰ φοβερά τους ὅπλα: τὸν πολιτικὸ ἑλιγμὸ, τὴ µαν- νοῦβρα, τὴ μέθοδο τῆς ἐξα- γοβᾶς τῶν συνειδήσεων. Αὐτὲς τὶς καταχθόνιες δυ- νάµεις ποὺ πίσω τους κρυ: βόντουσαν συμφέροντα ἆ- νοµολόγητα καὶ προσπά- θειες [συγκαλύψεως κά: ποιας ἐνοχῆς, αὐτὲς ἀκρι- βῶς πολέμησε ὁ ἕλληνι- κὸς λαὸς. Καὶ τὶς πολέ- µησε ἀκαταμάχητα 33 ὁ: λόκληρες μέρες. Καὶ νική- θηκε. Στὸ σῶμα. Όχι στὴ ψυχή. Ἡ ψυχή του ἔμεινε ἀδούλωτη. Αὐτὲς ἀκριβῶς τὶς δυνάµεις πολεμᾶ καὶ σήµερα. Καὶ θὰ τὶς νική: σει, γιατὶ πιστεύει στὸν ἀγῶνα του ὅσο ἀκριβῶς πιστεύουν ὅλοι οἱ λαοὶ ποὺ δὲ θέλουν νὰ εἶναι, καὶ δὲ θὰ μείνουν δοῦλοι. Οἱ λαοὶ ποὺ θέλουν νὰ κά- νουν Ἱστορία. «ΟΠοἱςεί[αι» Παρισίων Οἶκος µόδας- -Οἶκος σχεδιαστῶν ΔΙΑ ΜΟΔΕΛΛΑ ΙΥΝΑΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΑ ᾿Αν ἐρωτήσετε οἱονδήποτε προσφάτως ἀφιχθέντα ἐξ Εὐρώπης θὰ σᾶς πῇ ὅτι μόνον µοδέλλα «(Ποϊςε[α!» ἀντίκρυσε σὲ ὅλα τὰ καλὰ ἐμπορορραφεῖα εἰς ὅλας τὰς Εὐρωπαϊκάς μεγαλουκὸλεις. ΓΡΑΨΑΤΕ : Γενικὸν ἀντιπρόσωπον ᾽Ανατολῆς : Γ, Κυπραγόραν ΒΑΡΩΣΙΑ [τῆς δικτατορίας τῆς «ης «4ὖ- σα “Ἡ φωνὴ ἕνὸς στρατηγοῦ Περί «λαϊκών»... «0. διοικητὴς τῆς {λλ)γικῆς Ταξιαρχίας ποὺ διεκοίὑη οτὸ ᾿.ἷ- λαμέν, βουλευτὴς τώρα. α. 14. Καισώτας, εἰς ἄοθδοον του ἔγρα- ρε τὰ κατωτέσω διὰ τὸ «Ιαἲκὸν κόιιια τοῦ κ. σαλδάοη : «Οσάκις ὁ ἑλληγικὸς λαὸς εὑρίσκεται εἰς δυσκύλους στιγ- μὰς καὶ ἔχει ἀνάγκην τῶν ἡγετῶν του ἀπὸ τοὺς ὑποίους ἀξιοῖ καὶ ἀτομικὰς δυσίας, οἳ ἡγέται αὐτοὶ πολιτικοὶ ἢ στρατιωτικοὶ τοῦ. «Ιαἰκοῦ Κόμματος ἀπουσιάζουν». Οὔ- τω: Κατὰ τὸν πρῶτον παγκό- σµιον πόλειον» ὄχι μόνον δὲν ἐβοήδησαν τὴν γιγαντιαία.’ προσπάθεια τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ ἀντέδοασαν βιαίως, ἐδημιιούργήσαν συχγὰ στάσεις καὶ ἐπαναστάσεις καὶ παρέσυραν καὶ ἀδιωμιατικοὺς νὰ ποοβαίνου» εἷς πρά ἒεις μὴ συμβιβαξομένας πρὸς τὰς ὑποχρεώσεις των. ᾿Εσαμποτά- ριζαν δηλαδὴ τὸν, ἐθνικὸν ᾱ- γῶνα. Κατὰ τὴν διάρκεια γούστου ἄλλοι ἐξ αὐτῶν ᾖἢ- διαφόρήσαν, ἄλλοι τὴν ἠνέ- χθήσαν, ἄλλοι τὴν ὑπεστήρι- ἕαν καὶ ἄλλοι ἐστραγγάλισαν Σύνταγμα καὶ λαϊκὰς ἐλευδε- ρίας καὶ ἐδημιούργησαν τὴν αἰσχρὰν ἐποχὴν τοῦ σκότους καὶ τῆς ἀτιμίας τῶν γαφιέ- δω». Κατὰ τὸν πόλειων ἔναν- τίον τῆς ᾿Ἱταλίας καὶ Ιερια- γίας 1040-1941, πλὴν ἔξαι- ρέσεων, προσεπά δησαν }ὰ γλυτώσουν τὰ παιδιὰ τω» ἆᾱ- πὸ τούς κινδύνους καὶ τὰς Σακουγίας. Εἶναι γγωστὸν ὅτι εἲς τὴν Αλβανία» ἐδιοικήσαμεν μιέ- να» ἀριθμὸν ταγμάτων καὶ εἶναι γγωστὸν πῶς τὰ ἔδιοι- κήσαμεν. Πουῦδενὰ δὲν συαν- τήσαµε παιδιὰ πλουσίων» καὶ πουθενὰ δὲν εἴδαμε παιδιὰ πολιτευοµέγω». “Ο πόλεμος ἐναντίον τῆς Ἱταλίας ἦτο πό- λειος μικτῶν ἀποσπασμάτων. Τοῦτο διεκηρύχδη καὶ ἀπὸ τὸν ἐχὑρόν. “Ο πόλεμος ἔγινε ἀπὸ ὠρισμένας διοικήσεις : Διοικήσεις γγωστὰς καὶ ὀλίγας καὶ ἀπὸ τὰ παιδιά τῆς αἴω- γίας καὶ ἀθανάτου “Ελλάδος. ᾿Απὸ τοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ ὁπλίταςἳ παιδιὰ τῆς 'Ελλήνο- πρεποῦς ᾿Εργατιᾶς καὶ ᾽4Α- χροτιᾶς. ᾿Απὸ παιδιὰ τῆς φτωχολογιᾶς 1 Νατὰ τὴν κα: ταστροφήν, τὸν ᾿Απρίλιον τοῦ 1941, τὸ µέγιοτον µέρος τῶν δῆδεν ἡγετικῶν αὐτῶν στοι- χείων ἐκάμφδη : Εσκυψε τὸ κεφάλι. Καὶ εἴδαιμε τότε τὸ ἀξιοθρήνητον Ῥέαμα τῶν πο- λιτικῶν καὶ στρατιωτικῶν ἡ- γετῶν τῆς 4ης Αὐγούστου καΐ τῶν προσκειµένων πρὸς αὐτήν. ᾽Εκτὸς ἐκείνων ποὺ ἓ- χοίσθησαν ὑπουργοί, οὖδείς ἄλλος ἠκολούδησε τὸν βασιλέα µεταβαίνοντα εἲς Κρήτην διὰ γὰ συνεχίσῃ τὸν ἀγῶνα». Ὑπεύθυνος : Θ. Παπαδόπουλος Τύποις : «ΚΟΣΜΟΣΣ Λευκωσία λσοαοαθπαναρατσττοναἆν ὌΕγκρισις διδακτικών θιθλίων τοῦ καδηγη- του τῶν μαδηματικῶν Π. Βαρναθίδη ἩὩασίλειον τῆς ' Ἑλλάδος «Υπουργεῖον Παιδείας Πρὸς τὸν κ. Η. Βαρναβίδην καδημητὴν, Π[αγκύπριον { υμνάσιον Πευκωσίαν Κύπρου ΄Εχοντες ὑπόιρη' τὰς κεικένας διατάξεις «πεοὶ σχολικῶν' βιῤλίων» καὶ τὴν ποότασινγ’ τοῦ ἐκπαιδευτι: χοῦ Συμβουλίου τὸρ’ πευιλαιῤανο- πω ην ες τὴν ὑπ ἀριδ. 109 ἐ, ἔ, ποᾶξι» αὐτοῦ, ϱωρίς οιιδο' ὑμῖν ὅτι ἐγκρίγοιιεν τὰ ᾿ δαοῤῥηθέντα, Γαῖη ποὺς σύστασιν οἷς τὰ Σχολεῖα Ηέ: σης ᾿Εκπαιδεύσεω- τῆς Ἀήσου Αὖ- πρου ὃπὸ τίτλους «Στοιχειώδης Α- οιἡμητικὴ» καὶ «[[ραμτικὴ, {εωμε βιῤλία ὑμῶν. Ο ὅπουςὃς Δ. Παπαδῆμος Διά τὴν ἀνομθρίαν Δήλωσις τοῦ κ. ΜΑΝΗ ΙΩΑΝΝΟΥ, μαδηματικοῦ τρία» “1όγ .ῳω τῆς ἀνομβοίας Λλαμβάη ο ΣΥ σωρείαν ἐπιατολῶν καὺ᾽ ἑκάστην ἀπὸ ὅλην τὴν Νῆσον καὶ μας έοω- ποῦν, πῶς δὰ εἶναι ἆ καιοὸς καὶ ᾗ, Μεωθγία ἐφέτος, ᾽παντῶκεν ὅτι τὰ απρογγὠστικά μας εἶναι, ὅτι ᾗ ἀλομβρία πιθανὸν νὰ συνεχισῦῇ καὶ τὸ πρῶτον δεκἀήµερον τοῦ «ἴεκειι βρίου. ιάφοφα σημεῖα τὰ ὁποῖα ἐμελετήσαμεν, ἔδειξαν απιδανὰς βορο- χὰς κατὰ τὸ δεύτερον καὶ τρίτον ὃτ- καήμερον τοῦ 4εκεμβοίου. Όσον ἀφορῷ τοὺς ἄλλους μῆνας ὡς καὶ διὰ τὴν γεωογίαν ἐφέτος, }οάφοµιευ' σγετικῶς εἰς τὸ μερολόγιόν µας 1445, τὸ ὁποῖον δὰ κυκἸοφορήσῇ ἐντὸς τοῦ .{εκεμβοίου. Δήλωσις Πρὸς τοὺς ἐνοριάτας το ᾽Αλινιωτίσσης Οἱ ὁποφαινόμενοι τέως ἐπί- τροποι τοῦ ἱ. ναοῦ ᾽Αλινιώ- τίσσης δηλοῦμεν ὅτι ἔχομεν παραιτηθῃ ἀπὸ τοῦ ἀξιώμα- τος τοῦ ἐπιτρόπου ἀπὸ ἀρ- κετῶν ἤδη ἑβδομάδων καὶ ὅτι οὐδεμίαν εὐθύνην ἤ συµµετο- χἠν ἔχομεν διὰ τὰ συμβάντα τῶν τελευταίων μηνῶν. ἆνα- φορικῶς μὲ τοὺς ἱεροψάλτας. Ταῦτα πρὸς γνῶσιν τῶν ἆ- γαπητῶν ἐνοριατῶν µας. Γ. Ασπρόφτας Π. ᾽Αλωνεύτης Λευκωσία, 2]12]46 ΟΛΟΥΠΒΤΑΙ οἰκόπεδα ἔναν- τι τῶν κτημάτων Χατζηκυ- ριάκου. Πληροφορίαι εἰς τὸ καφεκοπτεῖον τοῦ κ. Τάκη Πόλλα, ἐντὸς τοῦ χανιοῦ ΄Α- λεξάνδρου, ἔναντι 'Αγίας Σο- φίας. ΕΑΝ ΘΕ4ΕΤΙ ἐπιτυ- χῶς καὶ ἀποτελεσιατικῶς νὰ διαθέσειε τὰ ἐμπορεύ: µατά σας καὶ νγωρίσετε τὰ εἴδη σας εἷς 4ΕΛ1Γ- ΣΟΝ, ἀποταθῆτε διὰ σχε- τικὰς εἰδοποιήσεις καὶ ϱὲ: κλάμας εἲς τὴν ἐφημεοίδα Ἱ ΜΙΤ) 4 - ποὺ κυκλοφορεῖ σὲ µεγά- λον ἀριὑμὸν ἀντιτύπων ) 4] ᾿ ς ΄ στὴν πόλι καὶ ὁλόκληρον σχεδὸν τὴν ἐπαρχίαν 4- ΜΕΣΟΥ. Ταχ. Κιβ. 145 Τηλ. ἄρ. 2591, Λεμεσόν. ΠΠ ΗΝ ΙΙΙ ΛΙΠΗ Προσκαλοῦνται ἅπαντα τὰ µέλη τῆς Π.Ε.Ι.Α. ὡς καὶ οἱ ἐπιθυμοῦντες ἐπχγγελματίαι ἰδιοκτῆται αὐτο- κινήτων φορτηγῶν καὶ ἐπιβατηγῶν εἰς ἔκτακτον γενι- κὴν συνέλευσιν καθ᾽ ἥν θὰ ἐπιτραπῇ νὰ παρευρεθοῦν καὶ ἐπαγγελματίαι ἰδιοκτῆται αὐτοκινήτων μὴ μέλη τῆς Ἑνώσεως πρὸς ἐξέτασιν καὶ µελέτην τοῦ προτει- νοµένου νόµου ὑπὸ τοῦ Ἐφόρου τῶν Μεταφορῶν καὶ ἄλλων συναφῶν ζητημάτων κατὰ τὴν προσεχῆ Παρα- σκευὴν 6ην Δεκεμβρίου 1946 καὶ ὥραν 10 π.μ. εἰς τὸ Θέατρον ἨΜέον Λυορικόν. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ἐν Λευκωσίᾳ τῇ 2α Δεκεμβλίου 1946. . Εἰδικοί τεχνῖται ἐξ καθαριστήρια ὅσον καὶ στὰ βαφεῖα µας. ΨΥΝΤΡΙΛΗΣ ἃ ΤΖΕΝΟΣ Ἠρχισαν τὴν λειτουργ΄αν των τὰ πλέον σὐγ- Χρονα μηχανοκίνητα μεταπολεμικὰ ΣΤΕΓΝΟΙΚΑΘΑΒΡΙΣΤΗΡΙΑ Ἐργασία ἁπαράμιλλος τόσον εἰς τὰ στεγνο: Παράδοσις αὐδημερόν, ΓΡΑΦΕΙΑ: Λήδρας 84, Τηλ. 622. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ: εἰς τὸ οἴκημα τοῦ ληνικοῦ ᾿Ὀρφανοτροφείου (Α ᾽Αδηνῶν. εἰς τὰ παγκυπρίως γνώ- πρώην ἛἙΕλ- ᾿Ιάκωβος) | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ζοη ] Ὑπόσχεσις γάµου Ὁ κ. Οεύδωους 4. Λτυριακοῦ, λογιστὴς τῆς µεταλλευ τῆς ἑταιρείας Καλαβαοοῦ καὶ ἡᾗ δὶς 'αγγὴ Χ. Πα. παδοπούλου ἔδωσαν ἁμοιβαίαν ἑὰόδβ σχεσιν γάμου. ε ---Ὁ κ. Νικόλαος Δαμπῆ Τσαιπ. πού ϱη ἐκ Πάνω Πεκώκου καὶ ἡ δίς ὀτυλιανἡ ΛΙπακάληι ἐκ Καρμίου ἔδωσαν ἁμοιῤαίαν Ἱπόσχεσιν γάμου, ᾿Επισκέψεις ΣΗ κ. 1 εωορία ὃ Ηοέρου δὲν ζορτάζει οὔτε μίαι ἐπισκέψεις αὔοιον {Πέιατην ἐπὶ τῇ ὠνομα- στικῇ ἔοοτῇ τοῦ συζύγου της, ζ Παραστάσεις «0 ἁγροτικὺς σύνδεσμος Γεροἱάκ- κου «Αγάπη» ἀναβιβάξει ἀπὸ σκηνῆς τὴν απ. Κυριακὴν εἰς ιὰς ς 3 τὸ ἔ, μ.μ. τὸ δραματικὸν ἔργον «τὸ φιλὶ τοῦ ὑανάτου», Συνεδρία ὁμάδων ᾿ Ακὲλ Λαλοῦλται εἰς ἕκτακτον συνεύρίαν πάντα τὰ µέλη τῶν ὁμάδων 'Ακὶλ τῆς πόλεως καὶ προαστείων, σήμε. ρον πάσης μὲ τὰ ἀκόλουδα δέ- µατα : 1/ Ελεγχος ἐμγασίας τῶν κομματικών μιελῶν εἷς τὸ συλλαλη- τήθιον Ὁ) Οἰκονομικόν. δημ.--- Οἱ Ἰραμματεῖς μειὰ τὸν ἔλεγχον, ποὺ ὑδὰ πρέπει νὰ ἀναφέ. θωνται ὀνομαστικά, γὰ τὸν παρα- δώσουν εἰς τὴν Ε. ΠΠ. τὸ ἀργότερον µέχοι τῆς {αρασκενῆς. Ἔπ τῆς Ε.Π. ΠΜουσικὸς σύλλογος Κατὰ τὴν συγέλευσιν τῆς 29111] {4 τῶν μεὶλῶν τοῦ Παγκυπρίου «Ἠουσικοῦ υλ]όγου ἀπεφασίοδη ὁ- μοφώνως ἧ ἔγγθαφ’ ἡ τοῦ συλλόγου εἷς συν τεχγίάν ἐξελέγη δὲ τριμελής προσωρινὴ ἐπιτροπεία πρὸς σύντα- ξιν τοῦ καταστατικοῦ ἐκ τῶν κ.κ. Θησέως Βιολάντη. Τάκη Κρητικοῦ καὶ Πάσου Σαροῆ. «0. γραμματεὺς ϐ. 4. Βιολάντης Μαγικὸ Παλάτι καὶ «Μπελὴκ Πασᾶ» Σήµερον Τετάρτην καὶ αὔ- ριον ὃν απο (µόνον ὥρα 6 μ.μ.) προβάλλεται τὸ νέο χαριτωμένο κωμικὸ φίλμ 1) ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ ΣΒΝΧΑΡ ΡΟΜΕΡΟ ”. ΚΑΡΟΛ ΛΑΝΊΤΙΣ ” ΝΙΑΤΟΝ ΜΗΕΡΑ Δύο τυχοδιῶκτες ποὺ προ: σπαθοῦν πάντοτε νὰ ξεγε: λοῦν τοὺς ἄλλους καὶ ὅ- μως διαρκῶς πέφτουν σὲ γκάφες, εἰς βάρος των καί. Τὴν Παρασκευὴν καὶ Σάβ: βατον. “Η ἔναρξις τοῦ συν- ταρακτικοῦ καὶ ἀγωνιό- δους ἐξωτικοῦ ἔπεισοδια- κοῦ µεγαθηρίου, παραγω- γῆς τοῦ 1940 Π ΧΑΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ 20ΥΓΚΛΑΣ κ ΡΑΣΣΕΛ ΧΕΊΥ ΤΕΝ ΤΕΙ Ν ΑΝΤΑΜΣ Χ ΑΙΟΝΕΛ ΑΤΡΟΥ ΤΑ Καὶ τὴν προσεχῆ Κυριακὴν ἐπιτέλους ἀρχίδει τήνίπρο- βολὴν ἵτης ἡ μνηµειώδης καὶ μεγαλοπρεπῆς ἄινηµα: τογραφικὴ δηµιουργία τοῦ μεγάλου ᾽Αμερικανοῦ Συγ- ραφέως Εονεστ Χέμινγκγουέή ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΚΤΥΠΑ Η ΚΑΜΠΑΝΛ [ή ΝΗΤΗ ΤΝ ΜΗ ΤΑ ᾿Εξ ὁλοκλήρου ἔγχρωμος Πέ τοὺς γέραντες τῆς τἐχνῆς : ”ΡκΑαΡί ΚΟΥΠΕΡ Ν1ΝΚΡΙΑ ΜΗΕΡΓΚΜΑΝ καϊτὴν διάσικὠ }λ. καλιτέχνιδα Σ ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥΙ (Ποὺ ἐπεῖοε τὸ 4 βοαβεῖο ἠὐοποιῖας) Ἔνα συνταρακτικὸ καὶ κατα πᾖ ηκτικὀ 4414 παριένο ἀπὸ τὸν ἐγύλιο σπαρα»μὀ τῆς Ἰ- σπανίας, 1 ὑπόθεσις ζωντανὴ χαὶ ἐνδιαφέρουσα, εἶναι 'οα εμιέ- Μη μὲ αἷμα, πύνους, δάχρνα καὶ πεθιπέτειες, []λαισιώνεται ὅμως ἀπὸ καὶ βαῦὺ . . ἕνα ἀγνὸ ἔρωτα,