Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-12-05

ο Διευθυντὴς--- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΛΛΟΠΟΥΛΟΣ φ---ὸ Ετος 1ον ([]ερίοδως ᾿Αριθμ. φύλλου: 3δ Τιμὴ φύλλου { ψρόσι, --φ ΓΕΑ Οδὸς Λιπέρτς ἀριθα, 7 Αριθμ, τηλεφώνου ἔκυτερτ] καὶ ἃ 635 | Αευκωώσία-- Κύπρου Φ. ο ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ ΛΝΛΗΕΙΠΙΠΗΙ ΙΙ ια ΙΑ πλ «᾿Βνδεδειγμένος χρόνος καθ’ ὃν τοιαῦτα συλλαλητήοια πρέ- πει νὰ γένωνται ἐν Ἰύπυω καὶ μάλιστα ὄχι ἕνα ἀλλὰ τστολλὰ καὶ διαδοχικῶς εἰς ἑκάστην τῶν «πόλεων, εἶναι ἐκεῖνος νο ο χ] : ν καθ’ ὃν ἡ {ρεσβεία µας δὰ εὑρίσκεται ἐν «ονδίνῳ καὶ δὰ ἴχει ἐπιληφδῇ τοῦ ἔργου τής». Αὐτὰ ἔγραφεν ἡ «Φωνὴ τῆς Κύπρου» εἲς τὴν ἔπδοσίν τῃς τῆς ὅθης Νοεμβοίον. ᾿Ανακέ νοµεν, λοιπόν, ἀπὸ την Κυπριακὴν [Γἐθνικοφροσύνην ὅ ὅπως προκηρύξη ἀμέσως τὸ ἓ- δικόν τής οσυλλαλητήριον, δε- δομένου ὅτι ἡ Κυπριακὴ 1ρε- σβείία ἀναχωρεῖ ἐντὸς δι: ἡμέρου διὰ «Ἰονδῖνον. ᾿Αναμέ- γοµεν παρ) αὐτῆς ὅπως ὅδια- κηρύξη εἰς ΕΘΝΙζΟΙΝ οσυλλα: λητήριον τοὺς ᾖἕγνωτικοὺς της πόθους διὰ νὰ ὑποστηρίξη εἰἷς «ἐνδεδειγιιένον χρόνον» τὸ ἔρ γον τῆς Κυπριακῆς Πρεσβείας. “Ο λαὸς δὲν δὰ σαμποτάρῇ ἕνα τοιοῦτον σλλαλητήριον ὅ- πως ἔπραξεν ἀντεθνικώτατα, γελοιοποιηθεῖσα οἰντρῶς, ἡ «ἐθνικοφροσύνη». Τοῦναντίον δὰ συμμετάσχη εἰς αὐτὸ διὰ τοῦ ὀγκου τον καὶ δὰ τὸ ὅπο: στηρίξη δι) ὅλων του τῶν ὅδυ» νάµεων. Ἰχαὶ ὅπως τὸ ἐπίσημον παγκύπριον ἐδνικὸν συλλαλη- τήριον τῆς Κυριακῆς ἐκρατή- η ἐντὸς αὐστηρῶς ἐγωτικοῦ πλαισίου. μακρὰν κάΦδε κοµ- μµατισμοῦ, ἐἑλσιίζδομεν ὅτι τὸ αὐτὸ δὰ συµμβῇ καὶ μὲ τὸ συΛ- λαλητήοιον τῶν «ἐδνικοφρόνων» οἳ ὁμιληταὶ τοῦ ὁποίου δὲν δὰ ἐκτραποῦν εἷς τὰς σιροσοιλεῖς των ὄβρεις καὶ συκοφαντίας. ᾿Εμτιρὰς, ὦ Τρία «Σνυναδρα- νοῦντα ἑόμματα Συγκαλέσατε τὸ συλλαλητήριόν σας διότι ἢ / Πρεσβεία µας οὐδλάνει ἐντὸς ὅὃ- λίγου εἰς Δονδῖνον. ΤΙ ΣΥΜΡΛΙΝΕΙ ΕΙΣ Τ0 Π. ΓΥΜΝΑΣΙΟΝ: ᾽Ανήκουσοτα πράγµατχ κα ταγγέλλονται εἰς βάρος ἑνὸς καθηγητοῦ τοῦ ΓΙ χγκοπρίου Γυμνασίου. Συμφώνως πρὲς τὰ καταγγελλόμεια ὁ ἐν λό: γῷῳ καθηγητής, μεταξὺ ἄκν- λων ἀνδραγαθημάτω» του, ἱ- σχυρίσθη ἀπὸ τῆς ἕδρας του ὅτι “ἡ ἕνωσις τῆς Κύπρου µε τὰ τῆς Ελλάδος δὲν συμφέ- ρει”, κατόπιν δὲ τούτου ἑδη- µιουργήθη ἐπεισόδιον καὶ οἱ µαθηταὶ ἐγκατέλειψαν τὴν αἴθουσαν τοῦ µαθήµατος. ὝὍλα αὐτὰ εἶναι τόσον σο- βαρὰ ὥστε νοµίζοµεν ὅτι ἡ Ἐφορεία ἔχει καθῆκον νὰ ἐ- πιληφθῇῃ τοῦ ζητήματος ἄνευ ἀναβολῆς καὶ μετὰτῆς δεούσης αὐστηρότητος. 'Ο λαὸς ἔχει τὴν ἀξίωσιν νὰ γνωρ ζῃη τὶ συμβαίνει εἰς τὸ Π. Γυμνάσιον ὅπου στέλλει τὰ παιδιᾶ του, πληρώνων μὲ τὸ αἷμα τῆς καρδιᾶς του, διὰ νὰ µορφω- θοῦν καὶ ὄχι νὰ ἀκούουν δ.ά- φορα ὕποπ'α κηρύγματα. Ἠ Εφορεία ἔχει καξῆκον νὰ ἐπέμβη καὶ νὰ προβῇῃ εἰς ἔκδοσιν οχετικοῦ ἀἄνακοινω- θέντος το ταχύτερον πρὸς .. διαφώτισιν τῆς κοινῆς γνώ- ὁ μης, ἥτις δ.ατελεῖ ἀνάστατος. 0! ΜΑΘΗΤΑΙ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ Οἱ καδηταὶ τοῦ. Πδάρκαλικοῦ Λολλεγίου. όρου 2 ε δυσχεοεπιάτη’ οὐώίσκονται ᾱ- ληλῶς εἰς ὑέσιν, νῶ ἡ τουφή τωνιδέν γαι καὶ παοέχεται τόσον ἑμνγοπο τικ) θὲν ἔσιω καὶ ὁν κο . π τ δίς οτι) ἐπίδοια ὃωὰ νὰ δύνανται νὰ καλί- πτουν δι όρους. μικυὰς ἀγάγκας των, {ἐ ἡ σ) ἐπαν ελέω ὅπως τοὺς ἁέδετας ἕνα ποσὸν χο: άνω, μία ἤ ἑνάκισυ τὸν μῆνα, καλως 0 σται εἰς τὰ το έλα ἄλλων γωοῶν, {ση ησαν ἐπίσς ὅπως τὸ πουόν αὐτὸ πεοι- κόττεται ἐν ἁνάνκ ἀὸ τὐν µε: οδόν των τα. ὑὰ ἀογίσου ἆν- ἕαπία). (ες τὸ ὅνα ινε οὔτε τὸ ἄλλυ, Καὶ ὦ ἴὖιος ὁ διευζτης ος Τι άκσω ἀγε γώρισε τὸ δίκαιο τῶν παραπόνων, εἰῶων οὺς τοὺς παὐητὰς τὰ τῆς: «Ξέρω καλά ὦ τε τὰ «δικαιώιατά σας εἶναι περι: ωφισιέμα, ἡ τοέπες οᾱς δὸς Μαἲ ”. τουή σάς ὦχι τόσων καλή, αοάνµατα πω κάτω τὴν ζωήν σης Όχι ε γη], ο πω ὅτι ἑξαρτάται ἁπὸ ἐπὸ διὰ τὰ κώπω τὸν ζωήν ας Ότο κωλ μη, ᾿41 ο ὔ, υπ ν ἀ γαι ο ωήετα τὸ ῥέχαιων τῶν Καλών αὐτῶν αδειών ὑιατὲ δὲν η άνοντας ἁζνως τὰ ἀναγκατα εέταα, ΕΞΕΛΘΕ!.., Τὸ ἁγνὸν ἰδεολογικὸν του: ἔττο Παττίχης καὶ Κόνωνας ος, -- λε .. Αποηευμώσινη ἐρημερὶς τη ναὰλὸ να το σον) ΠΜ ΠΕΜ] ὴ ἩΝΗΗΙ ΤΙ ΕΗΛΙΝΙΙΙ Δριμύταται ἐπιθέσεις ἐν τῇ Βουλῇ κατὰ τῆς ἀποφάόσξεως τῶν ὑπουργῶν- Ανεβλήθησαν αἱ ἐργασίαι εἰς ἔνδειξιν πένθους ΕΝ ΤΟΥΤΟΙΣ Η΄ΔΕΞΙΑ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΛΙΑΜΛΡΤΥΡΙΑΣΙ ο ο ΑΘΗΝΑΙ ὀ (5) -Η Ἑλληνικὴ ἈῬουλή ἀνέβαλε τὰς ἐργασίας της ψὲς εἲς ἔν ειξιν πένθους διὰ τὴν ἀπόρριψιν ὑπὸ τοῦ Ζυμβουλίου τῶν ὑπουργῶν τῶν ἐ- ξωτερικῶν τῶν ἀπαιτήσεων τῆς “Ἑλλάδος περὶ στρατηγικῆς διαροουΏµίσεως τῶν συνόρων. μετὰ τῆς Βουλγαρίας. σ ο βουλευτὴς τῆς ἄκρας δεξιᾶς κ. Θεόδωρος Τουρκοβασίλης ἐπέκρινε δρι- μύτατα τους συμμάχους καὶ εἶπε: «Ας ἀποσύρουν τὰ στρατεύματά τῶν ἐξ Ἑλλάδος. Συνεµερίσεησαν τὴν νίκην μετὰ τῆς Βουλγαρίας». Ὅλοι οἱ πολιτικοὶ ἀρχηγοὶ ἐξέφρασαν τὴν ἀποδοκιμασίαν των διὰ τὴν ἀπόρριψιν τῆς Ελληνικῖς διεκδικήσεως. Ο κ. Παπανδρέου ἐχαρακτήρισεν αὐτὴν ὡς «ἀδικίαν ὑπονομεύου: σαν τὴν εἰρήνην». ο ο ΕΓ. Σίδερης, ὁμιλῶν ἐκ µέρους τῶν Φιλελευθέρων εἶπει «[Πῶς δύνανται οἱ σύμμαχοι νὰ ἀναμένουν αὔριον ὅπως ἡ ᾿Ελλὰς ἀνταποκριθῇ εἰς τὰς ἔπιθυ- μίας των την στιγμῆν, καθ) ἥν ἔγινε τοιαύτη ἁδικία εἰς βάρος τοῦ λαοῦ της ὁ ὁποῖος ἐθυσίασε τὸ κάθε τι διὰ τὴν συμμαχικὴν ὑπόθεσιν :» Ακολούθως ὑπεβλήθη πρὸς ἔγκρισιν ψήφισμα διαμαρτυρίας πρὸς τὸ Συµ- βούλιον τῶν ὑπουργῶν. Τοῦτο ἀπερρίφθη. 'Ο προσῶρινὸς πρωθυπουργὸς κ. Στ. Γονατᾶς ἁπαντῶν εἰς τὴν ἀντιπολίτευσιν εἶπεν ὅτι τὸ «ἀνεπανόρθωτον δὲν δύ- γοται νὰ Ὀιορθωθῇ» καὶ ἐζήτησεν ὅπως δοθῇ τέρµα εἰς τὴν συζήτησιν. Ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνικὸς τύπος καὶ ὅλα τὰ. κόμματα ἐπικρίνουν δριμύ- τατα ἣν ἄποφασιν τῶν ὑπουργῶν. 'Ο κ. Σοφ. Βενιζέλος ἑδήλωσεν ὅτι ἡ ἁπό- φασις ἀποτελεῖ κακὸν παράδειγµα διὰ τὰ μικρὰ ἔθνη καὶ κακὸν θεµέλιον διὰ τὸν µμεταπολεμικὀν κόσμον. Ξ“ΦΟΒΘΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΛΟΚΟΝ , ΑΘΗΝΑΙ 5 (Ρ)--'Ο συνασπισμὸς τῶν κομμάτων τοῦ ΕΑΜ δι ἀνακοινωθέντος του ἐκφράζει φόβους ἐξωτερικῶν περι ἐξακολουθεῖ μὲ χαριτωµένον τροπον τὸν ἁμανὲν τῆς «οἰκ- τρᾶς» ἄποτυχ.ας τοῦ συλλα- 5 Δενεμθρίου θα] λητηρίου και θέλει καὶ καλὰ γὰ βγάλῃ τοὺς Κυπρίους στρα- βούς: ιιρὸς τοῦτο φέρει ὡς ἐπιχείρημα τον ἀνταποκριτὴν τοῦ Ρέουτερ, ἐνῶ εἶναι κοινον μυστ.κον ὅτι τὸ διαβόητον ἐ- κεἰ.ο τηλεγράφημα ἔσκευω- ρήθη ὑπὸ ἕνος ρέπερτερ. συν- εργασθέντος ἀδελφικὰ μετὰ τοῦ Κόνωνα καὶ διεβιβάσθη προθυµώτατα ὑπὸ τοῦ ”Α}: γλου ἀνταποκριτοῦ. ὅστις έ- κείνην τὴν ὥραν ἔπαιρνε τὸ ντίννερ του εἰς Βαρώσια ! Δέν ἀπομέλνει, κατόπιν τοῦ ἀνώτέρω µρεζιλεύματος, εἰς ιόν Παιτίχην τιποτε ἄλλο παρά νὰ εἴπῃη εἰς τὸ ἕτερον σκέλος (ου, τον Κόνωναν δη: λαδη, τὸ τοῦ Δαρακιόζη : Εξελθε 1 διότι ἂν δὲν ἔξελθε ἐγὼ θά σὲ ἔξελθει Τ0 ΕΙΧΕ ΦΛΓΕΙ «Ἐπὶ τῇ χθεσινῇ Ἴ2ᾳ ἔπε- τείῳ τῶν γενεθλίων του, ὁ κ. Τσέρτσιλ ἔλαβε μεταξὺ δια- Φφορων ἄλλων δώρων και µί- αν τούριταν μὲ σχήµαια 49 καπέλλων, τα ὁποιαὀ κ.Τσέρ- τσιλ ἐκρησιμοποίῃσε κατά δι- ἄφόρους περ.όδοιυς.» Αὐτά άά- νέγραψαν αἱ ἐφημερίδες. Δὲν ἀμφιῤάλλομεν ὅτι ὁ πρώην Βρεττανὸς πρωθυπουργὸς θά κατέφαγε καὶ τοὺς 42δ ζαχα- ρωώωτοῦς πίλους, μὲ τοὺς ὁποι- ους οἱ διακρινόµενοι διά τὸ εὔστροφον πνεῦμά των συ πατριώταί του τον..ἐκαπέλ- λωσαν. Τὸ τηλεγράφημα δὲν προσθετει ἐὰν εἰς καποιον ἐκ τῶν 4δ πίλων εὑρίσκετο τὸ κεφάλι τοῦ γηραιοὺ ᾽ΑΥγ- γλου πολιτικοῦ. ᾿σως διότι αὐτὸ ο. κ. Τσέρτσιλ τὸ εἶχε φάγει πρὸ καιροῦ. Κατά τάς τελευταίας ἐκλογάς. ΠΑΡΑΠΟΝΑ Οἱ κάτοικοι τοῦ προαστείου ᾿Εγκωμῃη παραπονοῦνται ὅτι ἀπο τριων τώρα μηνῶν δὲν ἔλαβον καρούλια παρὰ τοῦ μουκτάρου τῆς κοινότητος των, ὅστις τυγχάνει καὶ ὁ ἐγκεκριμένος πωλητὴς διὰ τὰ ἐλεγχόμετα εἴδη, Κατόπιν τούτου οὗτοι ἆ- ναγκοζονται νὰ καταφξύγουν εἰς τὴι μαύρην ἀγορὰν. Ση- µειωτεον ὃτι ὃὁ µεταπώλητης ἰσχυρίζεται ὅτι δὲν τοῦ Ἰα- ρεχωρήβθη ἡ κα ορισθεῖσα διὰ τὰς ἄναγκας του προαστείρυ ποσότης, ΠΑΡΑΝΟΜΟΝ ΚΛΩΤΣΗΜΑ Ὡς μµεταδίόσται ἐξ ᾿Αθη: νῶν, ἢὴ ἐκεῖ Ποδοσφαιρικη Ὁμοσπονξία, ἑτιμώρησεν ἕνα ποδοσφαιριστὴν εἰς ἑνὸς µη: γὸς ἀποκλεισμόν, διότι οὗ: τος. ἀντὶ νὰ περιορίζεται εἰς τὸ κλώισηµα µόνον τῆς μπάλας, ἐπεξέτεινε τὴν δρᾶ- σίν του καὶ ἐκλώτσησε καὶ ἕνα σιμπαίκτην του. Φαίνεται ὅτι ή τοιαότη παρα: γοµος δρᾶσις τῶν κάτω ἆᾱ- κρων εἶναι φαινόμεν.ν σπα νιον εἰς τὸ ἐξωτερικόν, Εὖ- τυχῶς-- ἤ δυστυχῶς--ἡμεῖς ἔχομεν τόσον συχνὰ τοιαντα ὡραῖα (!) θεἀµατα, ὥστε ἄν ᾗ Κὸπ ἀπεφάσιζε κἀποτέ νά πλοκῶν. κατόπιν τῆς ἐπισκέψεως τοῦ στρατάρχου Μοντγκό- µερυ ἐν Ελλάδι. «Ἡ σύμπτωσις τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Μοντ: Ὑκομερυ. ἄναφέρεται, μὲ τὴν ὑπὸ τοῦ Τούρκου πρωβυπουρ γοῦ ἐπιθεώρησιν τῶν Τουρκ:κῶν συνόρων εἰς τὴν Θράκην ἀποτελοῦν στοιχεῖα ἀνησυχίας διὰ τὸν Ελληνικόν λαόν». ΜΙΗΙΗΙΛΙ ι ΕΜΝΗΙΚ ΓΡΦΗΙ ΡΑΓΓΟΥΝ 5 (Ρ.)--᾽Απήρν σαν 1.500 λιμενεργάται τ πόλεως, κατόπιν τῆς ἅποι- ῥίψεως τῶν αἰτηαάτων των περὶ αὐξήσεως τῶν ἡμερομι- σθίών. Οὗὔτοι κατέλαβον τὰς ὁδεὺς πέριξ τῶν κυβερνητι- κὠν γραφείων καὶ δὲν ἐπέ- τρεψαν εἰς τοὺς ὑπαλλήλους γὰ εἰσέλθουν ἐντὸς αὖ-ῶν. Χιλιάδες θεατῶν παρηκολού- θη2αν τὸν ἀποκλεισμὸν τῶν Κυβ. γραφείων. “Ἡ ἀπεργία καθοδηγεΐται ὑπὸ τοῦ σο- σισλιστικοῦ κόμματος. Νἱ ΙΙΙ ΜΙΝΙ Εύ ΠΛΜΤΙΜ ΔΟΝΔΙΝΟΝ 5 (ΡΙ--Ὁ σων- τηρητικὸς βουλευτὴς ΊΤζεν- νιγκς ἐπηρώτησε τὸν ὑπουρ- γὸν τῶν ἀποικιῶν κ. Κρὴτς ΤΈζένς ἐὰν γνωρίζη ὅτι αὖὐξά- νει τὸ αἴσθημα πικρίας µε- ταξὺ τῶν Αγγλων στρατιω: τῶν ἐν Παλαιστίνη δ.ἁ τοὺς φόνους συναδέλφων των. ο κ. Γζόνς ἀπήντησεν ὅτι ἀντι- λαμβανεται πλήρως τὴν πι- κρίαν τῶν στρατιωτῶν διὰ τὰς δολοφονικάὰς ἐπιθέσεις κατ’ αὐτῶν ἐν Παλαιστίνη καὶ προσέθεσεν ὅτι λαμβά- νονται ὅλα τὰ ἀναγκαῖα μέ: τρα πρὸς προσαγωγὴν τῶν ἐνόχων ἐνώπιον τῆς δικαιο: σώνης. η: ης τιµωρήσῃ τοὺς ἑκάστοτε πα: ρανομοῦντας πολὺ ὀλίγοι πο- ὁδοσφαιριστιαὶ θὰ ἔμενον ἐν ἐνεργείᾳα! ΑΝΤΙΣΥΝΑΧΙΚΑ ΑΥΓΑ Κατ’ εἰδήσεις ἐξ ΟΩὔὐασιγ: κτῶνος ᾽Αμερικανοὶ ἐπιστή: µονες ἄνεκχλυψαν ἐμβόλιον κατὰ τοῦ συναχιοῦ,προυτίθε- ται δὲ ὅτι μὲ τοιαῦτα ἐμβό- λια ἔχει ἤδη ἐμβολιασθῇ ὁ: λότληνος ὁ στρατὸς τῶν ᾿Η- νωμµένων Πολιτειῶν. Τὸ σκετικὀὸν ἐμβόλιον, µε: ταδίδει ἡ σχετικἡ εἴδησις. κα- τασκευάζεται ἀπὸ τὰ ἔμβρ-α ὄρνιόος ἐντὸς τοῦ ᾽αὐγού. 'Η καλἠ ὄρνις!. Δὲν μᾶς δίδει μόνον τὸ εὔγεστον κρέαςτης, Ν ἃς δίδει καὶ τὰ... ἄντισυνα: χικά ὠά της! ΑΛλόνον ποὺ ἡ εἴδησις πιθαινὸν νὰ ἐπηρεάσῃ τήν ἐπιτόπιον άγοραν αὐγῶν κα. ἀντὶ 3 1/2 Υρ. ἕκαστον νά τὰ ἀγοράσωμεν αὔριον πρὸς 41 ἢἤ καὶ 9 γρόσια χλριν... τοῦ συναχιοῦ 0 ΔΙΛΛΟΓΟΣ στ Ἡ Δημοκρατία θανε στὴ Γαλλία. -Ζῇῃ καὶ Τορεζ--ῆ! δὲν ἀπέ ΜΗ [Ηλ ΝιμΡΙΟ] ΜὑΡῆ! «Κακοήθεις ἀνακρίβείαι» Ὑπὸ τοῦ Δημάρχου Μόρφου κ. Π. Βικολοπούλου παρεκλή- θηµεν νὰ δηλώσωμεν ὅτι τά δηµοσιευθέντα χθὲς εἰς δεξιὸν ἔντυπον περὶ παραιτήσεωώς ὦ- ρισµένων δημοτικῶν συμβού- λων, εἶναι ἀνακριβλ, φαντα- στικἀ καὶ κακοήθη. ᾿Ἐπίσης ὅτι εἰς τὸ ὡς ἄνω δηµοσίευ- μα. συμπεριλαμβάνονται καὶ πρόσώπα--ὼς λ.χ. ὁ κ. ἩΠ. Σιδερᾶς κιτλ.--τὰ ὁποῖα εἰς οὐδεμίαν ἦλθον μετ αὐτοῦ διαφωνίαν. Τέλος ὁ κ. Νικολόπουλος, μᾶς παρεκάλεσε νὰ προσθέ- σωμεν ὅτι τὸ ἀναφερόμενον ὅτι ἔδωσε συνέντευξιν πρὸς τὸν ἀνταποκριτὴν τοῦ ἐν Λλό- γῷ ἐντόπου εἶναι ψξυδέαστα- τον. «Οὔτε εἶδον, οὔτε γνωρί- ζω, εἶπεν ὁ κ. Νικολόπουλος, τὸν ἐν λόγῳ ἀνταποκριτὴν, ὅστις, ὥς πληροφοροῦμαι, εἷ- ναι ἕν πρόσωπον εἰς τὸ ὁ- ποῖον δὲν δύναται κανεὶς νὰ δώσῃ οἰανδήποτε σηµασίαν». Οἱ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΑΙ Λαλοῦνται ὧλα τὰ µέλη τῆς ἤ- γώσεως ᾖΛαταστὴιαταρχῶν «ευ- χωσίας εἷς ὀ2υνέλευσιυ σήμεβον Πέμπτην καὶ ὥραν 6 µια. Θέις τα ᾽4νακουώπεις διὰ τὸ ὃήτημα τῆς στε}άσεως τῆς 'Εγώτεως, ὁ ἃ- τήσιος χορὺς καὶ διάφορα κ τῆς ᾿Επιτουπῆς Ἡ ὑπέροχη ἐξωφρενικὴ ὀπερέττα-- φάρσα τοῦ Κ. ΠΑΠΛΓΕΩΡΓΙΠΥ ἈΧΊ Ἱἱ ΜΙΜΙΗ ἐπαναλαμβάνεται Σήµερον Πέμπτην ὥρα 9 μ.μ. στὸ ΝΕΟΝ ΛΥΡΙΚΟΝ΄ Εἰσιτήρια πωλοῦνται στὸ Φαρμακεῖο Γ, ΙΩΑΝΝΟΥ Τηλ. 435 ανασα ε μμ ΩΡΑ 9 ΤΠ.Μ. Ξ0 ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΥ ΕΙΣ ΤΕΡΓΕΣΤΗΝ ΤΕΡΓΕΣΤΙ 5 ΙΡ ιτ Ὁ Μοντγκόμερυ ἔφθα- σεν εἰς Οὐντίνε. «Ὁ Υ λιόµ τρα Β Δ. τῆς Γκο- ἁ ρίτζ-α. Θὰ ἐπιθεωρήσῃ τὰ ἐκεῖ εὑρισκόμενα Ερεττανικἁ στρατ-ύµατα. Ἡ διµοσιευσις λε: πτομερειῶν σχετικώς μὲ την ἐπίσκεψιν ἀπη: ἅ ν γορεύδη. ΕΙ ην Ὁ Πα αμ ἳ δ ϱορπτσ ΟΥΑΣΙΓΑΤΩΝ 5 (Ρ.).--Τὸ 'Ομοσπονδιακὸν δικα- στήριον ἐπέβαλε πρόστιµον 3 1)2 ἑκατομμυρίων δολ- λαρίων εἰς τὰς ἑνώσεις ἀνθρακωρύχων τῶν Πνωμ. Πολιτειῶν καὶ 10 χιλ. δολλάριαεἰς τὸν Τζών Λούης. 'Ὑπεβλήθδη ἔφεσις. Γίνεται ἀντιληπτὸν ὅτι ἐὰν ὁ Λού- ης δὲν καμφθῇῃ, ὁ πρόεδρος Τροῦμαν θὰ ἐκφώνήσῃ λόγον πρὸς τὸ ἔθνος καὶ θὰ ζητήσῃ: ἀπὸ τὴν κοινὴν γνώµην ὅπως ἀσκήσῃ πίεσιν πρὸς τερματισμὸν τῆς ἀπεργίας. Πρὸ τῆς ἐκδόσεως τῆς ἀποφάσεως ὁ Λού: ης ἐπετέθῃ καὶ πάλιν δριμύτατα κατὰ τοῦ δικαστηρίου, εἰς παρατήρησιν δὲ τοῦ προέδρου ὃτι διαπράττει ἐκ νέου πρᾶξιν «περιφρονήσεως τοῦ δικαστηρίου» ἀἁπήν- τησεν εἰρωνικῶς. | Ο δικαστὴς Γκόλντσμπορο ἐκδίδων τὴν ἀπόφα: σίν του εἶπεν ὃτι ἡ κατηγορία κατὰ τοῦ Λούης δὲν εἶναι ἁπλῆ ὁπόθεσις παραβάσεως νόµου. Οὗτος εἶναι ὑπόλογος δι᾽ ἐγκληματικὴν καὶ θηριώδη πρᾶξιν, ἡ ὁ- ποία σηµαίνει πεῖναν, ψΌχος, στέρησιν καὶ ἀπειλὴν τῆς δημοκρατικῆς Κυβερνήσεως. ᾿Αξίζει εἰς τοῦτον ἡ Φυλάκισις. ᾗι ΝΤ 8 ΗΝ ΝΗΜΙΠΙΗ Ψ ΤΠ ΜΜ ΤΡΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ δ (25.)--Τὸ Γαλλικὸν σοσιαλιστικὸν κόμμα ἆπε- φάσισε ψὲς ὅπως συμµετάσχῃ εἷς Κυβέρνησιν ὑπὸ τὸν κοµµου:- νιστὴν ἡγέτην κ. Γορέξ. Προηγουμένως ὅμως ὑδὰ Κζητήσῃ ὅπως καθοριοδῇ ἤ οἰκονομικὴ πολιτικὴ τῆς Κυβερνήσεως. Ὁ κ. ΠΜπιλοὺύμ ἐτάχθη ὑπὲρ τῆς συνεργασίας μετὰ τῶν κομμουνιστῶν. “Ἡ βουλὴ δὰ παταβάλη σήμερον ἑτέραν ἁπεόπειραν σερὸς ἐκλο- γὴν πρωθυπουργοῦ. (ή) Η ΙΙΙ ΠΗΜΙΙ ΕΠΗ Οἱ κάτοικοι τοῦ ᾽Αζερμπαϊτζάν θά πολεμήσουν μέχρι θανάτου ΤΕΧΕΡΑΝΗ 5Ρ.).--Τὰ Περσικὰ στρατεύματα εἰσῆλθον ψὲς εἰς τὴν αὐτόνομον ἐπαρχίαν τοῦ ᾽Αζερμπαϊτζάν. Ἡ δη: μοκρατικὴ κυβέρνησις τοῦ ᾽Αζερμπαϊτζὰν εξέδωσε προκήρυ: ξιν πρὸς τὸν λαὀν, διὰ τῆς ὁποίας ἀγγέλλει ὅτι τὰ Περσι- κἁἀ στρατεύματα ἐπετέθησαν κατὰ τῶν στρατιωτῶν τοῦ ᾿Α- ζερμπαϊτζάν, χαρακτηρίζονται δὲ ταῦτα ὥς εἰσβολεῖς. Ἡ προκήρυξις ἀναφέρει : «Φοιτηταί, καθηγηταί. ἐργάται, ὀργανώσεις νέων ! Σᾶς καλοῦμεν νὰ ὑπερασπίσετε τὴν ἔλευ- θερίαν καὶ τὴν δηµοκρατίαν µας. Θὰ ὑπερασπίσωμεν αὐτὴν μέχρι τῆς τελευταίας ρανίδος τοῦ αἵματός µας, | ΠΠΙΠΤΗΙ ἰἰὰ. Τι ΜΜΜΝΙΙΝ ΤΙ ΙΜΤῆ Θὰ χυθῇ πλῆρες φῶς Ὑπὸ τῆς ἀστυνομίας Λευκωσίας συνεχίζονται αἱ ἔρευ: ναι πρὸς ἐξιχνίασιν τοῦ φόνου τοῦ κτηνιάτρου Αντώνη ΠΠε- τρῃ. Ἡ ἀστυνομία ἀνεκάλωψεν ἐντὸς ἑνὸς σπηλαίου ἔξωθεν τῆς ᾽Αγλαντζιᾶς ἕν ὅπλον, τὸ ὁποῖον φέρεται ὡς τὸ ὄργα- νον τοῦ ἐγκλήματος, ἔχει δὲ ὑπὸ κράτησιν 4 πρόσωπα. Κατ ἰδια.τέρας πληροφορίας µας, ἕν ἐκ τῶν τεσσάρων τούτων προσώπων προέβη ἤδη εἰς κατάθεσιν, διὰ τῆς ὅπο ας χύνει ἄρ«ετον φῶς εἰς τὴν ὅλην ὑπόθεσιν, ἐλπίζεται δὲ ὅτι αὕτη πολὺ συντόμως Θὰ διαλευκανθῇ πλήρως. Συμφώνως πρὸς τὰ στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα ἔχει εἰς χεῖρας της ἡ ἁστυνο µία, ὁ φόνος φαίνεται ὅτι διεπράχθη ὑπὸ δύο βοσκῶν, ἐξ ὢν ὁ εἷς το ἠδικὸς αὐτουργός, ὁ δὲ δεύτερος ἐξε:έλεσε τὸν φόνον, διὰ λόγους ἐκδικήσεως΄ καὶ συγκεκριµένως δ.ότι εἶχεν ἀπαγορευθῇ ἡ βόσκησις.εἰς ὠρισμένας περιοχάς. Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ βρῃὶ [ΝΙΚΗ ΜΗΠΙΝΗ ΜΝΡΙΝΙ Παρέλυσεν ἡ ᾽Αμερικανγική θιοµηχανία ΝΕΑ ΣΟΡΚΗ ὃ (Β)- Τὰ καταστρεπτικά ἆποτε- λέσματα ἐκ τῆς ἀπεργίας τῶν ἀἄνθρακωρύχων Πἴθοχι- σαν νὰ γίνωνται αἰσθητά. “Ἡ ἐπιβληὺδεῖσα χδὲς ἆπα- γόρενσις τῆς μεταφορᾶς ἐμπορευμάτων δὰ δηµιουργή- σῃ µέχοι αὔριον 3 ἕπατομ. ἀγνέργων. Τὰ τεράστια ἓἐρ γοστάσια αὐτοκινήτων δὰ παραλύσουν καδὼς μαὶ πο- Λυάριθµα ἄλλα ἑογοστάσια καῦδ ὅλην τὴν χώραν. «Αἱ σιδηροδοομικαὶ μεταφοραὶ ἠλατιώθησαν κατὰ 6δ0Ο ο)ο μαὶ αἳ φορτώσεις πλοίων περιωοίσῦησαν µόνον εἰς τὸν σίτον. Οἱ αρποὶ γενωῆς πανεὺνυκῆς ἀπεογία:ς σπεί- ροὐται Ίδη ἐν ᾿Αμεοικῇ. Εἰὶς ζαλλιφορνίαν, ἡ 'Όμο- σπονδία ᾿Εργασίας, τῆς ὁποίας αἱ ἑνώσεις ἀνδρακωού: χων ἀποτελοῦν µέλος, ἐκήρυξε γενικὴν ἀπεργίαν ἐκ τῆς ὁποίας παρέλυσεν ἡ ζωὴ 1Ι.δ0ΟΟ.ΟΟΟ ἀνθρώπων. ΜΙΙΜΗΙ ΠάΙ Ι ΙΙΙ ΜΑΔΡΙΤΗ 5 (Ρ)--Τέσσαρες πολιτοφύλακες καὶ 3 Μακὶ ἐφονεύθησαν κατὰ τὴν διάρκειαν 3 συγκρού: σεως πλησίον τῆς Μαλάκας ἐν τῇ Ν. ᾿Ισπανίᾳ. ΑἌνα- φέρεται ὅτι οἱ Μακὶ ἀπεπειράθησαν νὰ ἀποβιῤασθοῦν ἐκ λέμβων εἰς Ἱσπανίαν. Εἰς Λα ἱάλα ἔγινεν ἑτέρα ἀπόπειρα ἀποβάσεως, ἐφονεύθη δὲ εἷς πολιτοφύλαξ καὶ συνελήφθησαν 2 ἄνδρες. Εἰς τὰ ὄρη τῆς ᾿Ανδα- λουσίας ἔλαβε χώραν σύγκρουσις καθ᾽ ἤν ἐφονεύθη- σαν 3 πολιτοφύλακες. ΛΟΝΜΔΙΝΟΝ 5Ρ.)--Ὁ κ. Μπέβιν ἐκάλτσε τὸν Ἰταλὸν πουργὸν τῶν ἐξωτερικῶν ὅπως τὸν ἐπισκεφθῇ εἰς Λονδῖνον Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 1546 Μὴ 1 ΠΜΠΡΙΟΗ ΣΛΛΙΗΙΕΡΙΗΙ ἡ ΝΙΛ ΤΙ ΝΙΙ ΙΙ ι . ΙΜΜΙ 4 «Διὰ ποίαν πατρίδα μᾶς προέτρεπαν νὰ ἀποθάνωμεν» Ὑπόδουλοι Ἕλληνες Κύπριοι, Ἠλθα καί ἐγὼ ἀδελφοὶ µου, φέρνοντας τὴν ἐν- τολὴν τῶν συμπολιτῶν µου, διὰ νὰ ἑνώσω τὴν Φωνήν τῆς πόλεως τοῦ Ζήνωνος τοῦ µΜιτιέως μὲ τήν φωνὴν τοῦ Παγκυπρί- ου, ποὺ τώρα μὲ τοῦ ᾿Α- κάµαντος τὴν αὔραν ἔξε- πέρασε τὰ ὀρθὰ Κυπριακὰ ἀκρογιάλια καὶ ἔφθασε ἑἐ- κεῖ στὸ κῦμα τοῦ Σαρώ- νικοῦ, ἐκεῖ ποὺ ὁ ὙὝμητ- τὸς ἀκούει Ὑγυρτὸς τὸ σι- γανὸ τραγούδι τοῦ Φαλή- ρου καὶ ἔγινε Πανελλήνια φωνή. ᾿Απὸ τὲς κορφὲς τοῦ Κυπριακοῦ Ολύμπου, ἀπὸ τὰ δαντελλώτὰ κορφοβού- νια τοῦ Πενταδάκτυλου καὶ τοῦ Βουφαβέντη, ἀπὸ τὲς πευκοσκέπαστες πλα γιὲς τῆς Μαδαρῆς, τοῦ Μαχαιρᾶ καὶ τῆς Ψώκας, ἡ ἴδια ἀκούεται Φφωώνή, βγαλμένη ἀπὸ τὲς 350 χιλιάδες τῶν δούλων ᾖΠυ- πρίων: «Θέλουμε τὴν Ἑλ- λάδα.» Καὶ ἡ ἠχὼ τῆς Παγκυπρίου ἀπαιτήσεωώς ἐπιστρέφει ἐπιτακτικὴ ἀπὸ τὴν Οἵἴτη ὡς τὴν “Ὑπάτη ἀπὸ τὰ ᾿Ακροκεραύνια ὡς τὸν Κιθαιρῶνα, ἀπό τὸν Κέρκην ὡς τὸν ἨῬηλορεί- την καὶ ὡς τὸν Κίσσαβον καὶ τὸ Πήλιον καὶ ὡς τὴν Πίνδον: «Θέλουμε τὴν Κύ- προν». Ὅταν πρίν λίγα χρό- για ἡ Εὐρώπη ὁλόκληρη ἀσφυκτιοῦσε κάτω ἀπὸ τὸ θανατερὸν ἀγκάλιασμα τοῦ σιδηρόφρακτου ἄΧιτλε- ρικοῦ Πύθωνος, ὅταν τὸ Ναζικὸν νέφος ἢρχισε νά σκεπάζῃ μὲ τήν ψυχρὰν σκιὰν του τὲς ἀκτὲς τῆς Μητροπόλεως τῆς Βρετ: τανικῆς Κοινοπολιτείας, καὶ τὰ ψυχρὰ νερὰ τοῦ Ταμέσεως ἔφριτταν κάτω ἀπὸ τὴν τρομερὰν ἀπει- λήν, ἐδῶ εἰς τὴν Κύπρον, τὴν ἀποικίαν τοῦ Βρεττα- νικοῦ Στέμματος, ἔξω ἆ' πὸ τὰ ᾿Εγγλέζικα στρατο- λογικἀ Ὑραφεῖα, ἐδιαβά- σαμεν μίαν ἡμέραν κἄτι ποὺ δὲν ἦτο Ἐγγλέζικο. «Εἷς οἰώωνὸς ἄριστος ἆ- µύνεσθαι περὶ Πάτρης». Ἠτο γραμμένο εἰς τὴν γλῶσσαν τοῦ Οµήρου. ᾿Απὸ πάνω δὲν ἐφαίνετο ἡ συνειθισµένη ἐπίσημος Ἐγγλέζικη µετάφρασις. Χαρᾶς Εὐαγγέλια! Οἱ σύμ- µαχοι, οἱ μεγάλοι ἐκεῖνοι δηµοκράται, ποὺ ἔπολε- μοῦσαν διὰ τὴν δικαιοσύ- γην καὶ τὴν ἐλευθερίαν, μᾶς ἀνεγνώριζαν τὴν ἐ- θνικότητά µας καί μᾶς ἐ- καλοῦσαν νὰ κερδίσώµεν μαζὶ μὲ τὴν Παγκόσμιον καὶ τὴν ἰδικὴν µας ἐἔλευ- θερίαν. «᾽Αμύνεσθαι περὶ Πάτρης» Καὶ τοὺς ἀκούσαμε καὶ τοὺς ἐπιστεύσαμεν. [Καὶ ἐπολεμήσαμεν καὶ ἐπεθά- ναµεν μαζὶ τους διὰ τὸ τιμιώτερον.καὶ πολυτιµό- τερον Ἔπαθλον. Τὴν Ἐ- λευθερίαν! Καὶ ἐσταθήκα- μεν εἰς τὸ πλευρὸν τους, μὲ ὅλην τὴν ψυχὴν µας, σᾶν ἐλεύθεροι κοντὰ σὲ ἐλευθέρους «ἀνθρώπους, ὁλοκληρωτικὰά καὶ τίμια, σᾶν τίµιοι κοντά σὲ ᾖτιμί- ους ἀνθρώπους. Καὶ ἔκερ- δίσαµεν μαζὶ τὸ Ἔπαθλον, Ἐκερδίσαμεν τὴν ἔλευθε- ρίαν. Τὴν ἐλευθερίαν τὴν ἰδικὴν τών, ποὺ διὰ νὰ τὴν διατηρήσουν ἐθυσία: σαν τὴν ζωὴν των καὶ τὴν ἰδικὴν µας, δὲν τὴν ἔχα- σαν. ᾽Αλλὰ ποῦ εἶναι ἡ ἰδικὴ µας ἐλευθερία, ποὺ ἐπληρώσαμεν καὶ ἡμεῖς μὲ τὸ ἰδικὸν µας αἷμα Δὲν τοὺς ἐζητήσαμεν τίποτε ἄλλο, τίποτε πε- ρισσότερον ἀπὸ ΄ ἐκεῖνο ποὺ ἔγραψαν ἔξω ἀπὸ τὰ στρατολογικὰ των Ύγρα- φεῖα, τὴν ἐποχὴν τῶν βροχερῶν ἡμερῶν καὶ τῆς θυελλώδους σκοτεινῆς νύχτας, , «᾿Αμύνεσθαι περὶ Πάτρης» Ἐκεῖνοι, ἀκολουθῶντας τὴν Ἑλληνικὴν αὐτὴν πα- ραίνεσιν, ἐπολέμησαν διά τὴν πατρίδα των καὶ ἐκέρ- δισαν τὴν ᾽Αγγλίαν των. ᾽Αλλά ἡμᾶς διὰ ποίαν πα- τρίδα μᾶς προέτρεπαν νὰ ἀποθάνωμεν : Μήπως διὰ τὴν ᾽Αγγλίαν των ᾽Αλλὰ τότε διατὶ δὲν ἔγραψαν τὴν προτροπήν εἰς τὴν γλῶσσαν τοῦ Σαιξπήρου καὶ τοῦ Κίπλιγκ καὶ ἐδιά- λεξαν τὸν Ὅμηρον Τὸ εἴπαμεν ὅμως. Τότε ἦσαν βροχερὲς ἡ ἡμέρες! Μά ἡμεῖς καλὰ καλὰ µέσα εἰς τὴν ψυχήν µας δὲν γνωώ- ρίζοµεν ποῦ γῆς κεῖται αὐ- τὴ ἡ ᾽Αγγλία των. «᾽Αμύνεσθαι περὶ Πάτρης». Μάλιστα συμφώωνοῦμεν. Καὶ” δι᾽ αὐτὸ ἐπολεμήσα- μεν καὶ δι αὐτὸ ἐπεινά- σαμεν καὶ ἐγυμνητεύσα- μεν καὶ δι αὐτὸ ἐπεθά- ναµεν. ᾽Αλλὰά πατρίδα γιὰ μᾶς εἶναι ὁ τόπος, ποὺ ἐ- γέννησε τὴν ἐλευθερίαν, γιὰ τὴν ὁποίαν ἐπολεμή: σαμεν καὶ ἡμεῖς καὶ ἐκεῖ- νοι. Εἶναι ἡ Ἑλλάδα µας. Θέλουμε λοιπὸν τὴν Ἑλ- λὰάδα µας καὶ τοὺς χαρί- ζομεν τὴν ᾽Αγγλίαν τὠν. Ἡ χρυσοποίκιλτη χλα- μύδα τῆς πλουσίας Βρετ- τανικῆς Κοινοπολιτείας, ἔ- χει γιὰ μᾶς τόσην ἀξίαν, ὅσην θὰ εἶχε δι αὐτοὺς ἡ χιτλερικὴ νέα τάξις, ἄν ἦταν μοιραῖο ἡ ᾿᾽Αγγλία των νὰ µεταβληθῇ εἰς γερ- μανικὴν ἀποικίαν. Εἶναι ἄξιοι σεβασμοῦ, διότι δὲν τὸ ἐδέχθησαν καὶ ἐπροτί- µησαν νὰ ἀποθάνουν πα- ρὰ νὰ ἴδουν τὴν ᾽Αγγλίαν τῶν δούλην. Διατὶ δὲν ἁ- ναγνωρίζουν καὶ εἰς ἡμᾶς τὸ. δικαίωµα αὐτοῦ τοῦ σεβασμοῦ, ἀφοῦ τίποτε περισσότερον δὲν ζητοῦ- μεν, ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ οἱ ἵ- διοι γιὰ νὰ τὸ κρατήσουν ἐπροτίμησαν ν ἀποθάνουν Εἶναι ἄξιοι σεβασμοῦ, διότι δὲν ἠθέλησαν τὴν ᾽Αγγλίαν τῶν δούλην εἰς τοὺς Χιτλερικοὺς κατακτη- τάς. Εἴμεθα καὶ ἡμεῖς ἄ- ξιοι τοῦ αὐτοῦ σεβασμοῦ, διότι δὲν θέλομεν τὴν Κύ- προν µας δούλην εἰς τοὺς Ἐγγλέζους κατακτητάς. Διατὶ θέλουν δούλους ἐκεί- νους, ποὺ ἐπολέμησαν µα- ζέ τους διὰ νὰ μὴ γίνουν ἐκεῖνοι δοῦλοι : Διατὶ ζητοῦν νὰ ταπει: γώσουν τοὺς χθεσινοὺς συµπαραστάτας καὶ συν- αγωώνιστάς τῶν, εἰς τὸ ἐ- πίπεδον τῶν ὁὑὁπανθρώπων ποὺ θἀ μποροῦσαν νἁ πώ- ληθοῦν ὡς ἀγέλη σκλά- βων, ἀντὶ ὀλίγου ἤ πολ- λοῦ χρυσοῦ, ποὺ γιὰ χρό- για, ὅπως διακηρύττουν, θὰ τρέχῃ εἰς τὴν πτωχἠν καὶ πεινασµένην αὐτὴν γωώ- νίαν τοῦ κόσµου,ἀπὸ τοὺς χρυσοφόρους κρουνοὺς τοῦ Βρεττανικοῦ Θησαυροφυ- λακίου Τὴν πατρίδα λοι- πὸν ποὺ μᾶς ἐκάλουν νὰ ὑπερασπίσωμεν --«ἀμύνε- σθαι περὶ πάτρης»-- τὴν δι- ΕΑΠ ΘΕΟΣ Εκτος ᾽Αθηναϊκὴ χρονογραφία Γαλλικὰ -- Ωω, μὸν Ἠτιέ, μὸν Ἠτιέ] ᾿Ανέκραξεν ὁ Κλεόβουλος, Ιλ ἔ τερίμπλ! Κομπρενὲ βοῦ: --Τἱ γαλλικοῦρες εἶν αὐ- τές, Κλεόβουλε τὸν ρωτή- σαμε. ! --Γαλλικοῦρες χαρᾶς καὶ πανηγύρεως, μὲζ ἁμί, μᾶς ᾱ- πάντησε. Δὲν εἴ- ὃατε τὰ ποτε λέσματα τῶν -/' Ὢ γαλλικῶν ἐἔκλο- {ρ-,{ γῶνι: --Τὰ εἴδαμε. -- Ω, καταιγὶς διὰ τὴν ἄριστο- κρατίανµας! Ω, -- ἀναστάτωσις καὶ ὅε πανζουρλισµός |} ὌἨμην χθὲς εἰς ἕνα ἁριστοκρα- τῶδες σαλόνιον ὅπου οἱ εὐγενεῖς ἡμῶν δοσί- λογοι τὸ ἐφύσων καὶ δὲν ἐἕ- κρύωνεν. Κοιπρενὲ βοῦ --Δηλαδὴ τὶ ἔγινε στὸ σα- λόνι ) --Εἰσῆλθε τὸ νεαρὸν δεσ: ποινίδιον τῆς οἰκογενείας καὶ ἐχαιρέτησεν εὐπρεπῶς καὶ γαλλοφώνως: «Μπὸν ζούρ, μεσχιέ». --Σκάσε, κακὀ χρόνο νᾶ- χεις! ἀπήντησεν ἕλληνοπρε- πῶς καὶ κατερύθρως ὁ εὐγε: γὴς οἰκοδεσπότης. -“Πουρκουά, παπᾶ ἠρώτη: σε τὸ δεσποινίδιον. --Δὲν θέλω νὰ ξανακούσω γαλλικὰ στὸ σπίτι µου. --Οὐϊῖ, παπᾶ. --Πάλι τὰ ἴδια : το, παρντόὀν ! --“Μωρή, θὰ σταµατήσεις αὐ- τὴ τὴ γλῶσσα: , --Εγὼ φταίω, καλὲ µπαμ- πᾶ ᾿Εσεῖς ποὺ μοῦ τὴ µάθα- τε καὶ μοῦ εἴπατε ὅτι εἶνε τρὲ σὶκ νὰ μιλάει μιὰ κοπέλ. λα γαλλικά. --Ἠταν τρὲ σίκ. Τώρα δὲν εἶνε, Γιατί --Οἱ Γάλλοι ἔγιναν κοµµου- νιστἐς. Δηλαδὴ προλετάριοι. Δηλαδὴ χαµάληδες. Κατάλα- ο ---Ὢ μὸν Ἠτιέ 1 Δηλαδὴ ὃ- πάρχουν ἄνθρωποι ποὺ μιλοῦν γαλλικὰ καὶ δὲν εἶνε ἀριστὸ: κράτες : --Ὑπάρχουν. Καὶ πολλοὶ μάλιστα. ᾿Εκατομμύρια. --Ὢ, μὸν Ἠτιέ ! --Πάψε, εἶπα ] »Δὲν ἐπρόφθασεν ὅμως νὰ σταματήσει τὸ κοπελλίδιον καὶ ἰδοὺ ἐνσκήπτει ἡ δοῦλα τῆς οἰκίας, ἡ ὁποία λέγει εἰς τὴν ἁβρὰν οἰκοδέσποιναν : --Μαντὰάμ... --Σκάσε καὶ σύ 1 ἀπαντεῖ ἡ ἓ. Εὐγενεστάτη οἰκοδέσποινα. Δὲν θέλω νὰ μὲ λὲς µαντάμ. --Γιατὶ κυρία --Διότι τὸ «μαντὰμ» εἶνε γαλλικὴ λέξη καὶ θὰ πεῖ κυ- ρία. Καὶ δὲν θέλω νὰ μὲ λὲς ἔτσι πιά. Κατάλαβες --Κατάλαβα. --Δηλαδὴ τὶ κατάλαβες --Ὅτι δὲν εἶστε πιἀά.. κυ: ρία καὶ δὲν θέλετε νὰ σᾶς λέω. »Καὶ ἐγώ, παμφίλτατοι, κα- τέληξε ὁ Κλεόβουλος ἑκάγ- χασα θορυβωδῶς καὶ.. µακα- ρίως... Η ΠΕΝΝΑ ατιμοῦν οἱ ἰδεολόγοι αὐτοὶ δηµοκράται µέ ὀλίγας ἤ πολλὰς χιλιάδας βρεττανι- κὠῶν λιρῶν ὡς ἐλεγχόμενον εἶδος Τοὺς κακόµοιρους | Φαίνεται ὅτι πολὺ ὀλίγα πράγµατα γνωρίζουν ἀπὸ τὴν ἱστορίαν τῆς Φφυλῆς μος. Ας τὸ μάθουν ὅμως ἆ- πὸ ἡμᾶς τοὺς Ἔλληνας, ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ἔγραψαν ἔξω ἀπὸ τὰ στρα- τολογικά των γραφεῖα, τὸν καιρὸν ποὺ μᾶς ἐχρειά- ζοντο-- «ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης»-- ὑπάρχει καϊκάτι ἄλλο, ποὺ ἠκούσθη εἰς µί- αν παροµοίαν περίστασιν ταπεινῆς ἀγοραπωλησίας τῆς Ἑλληνικῆς συνειδήσε- ως: «Οὐ περὶ χρημάτων τὸν ἀγῶνα ποιοῦνται, ἆλ- λὰ περὶ ἀρετῆς». «Πεδαίνουμε γιὰ τὴ Δευτεριά 5 Ἡ Ελληνικὴ ἀλήδεια ᾿ Απιὸ τὸ «Φιγκαρὼ» Πω δΙΣΙΟΙ Πεκέμβριος.--- γη αλ / 3 ΔΝ “Οκ. Ιπαοβιὲ γράφει ἀπὸ τὴν «Ελλάδα στὸ «Φιγκαρώ» : «᾿αναχωοῦ γιὰ τὴ ἑώνη τῶν ἐπιχειρήσεων. Όπως ἕ- ψραια ἤδη, ὁ συγταγκατάρ- »βῶλος Ὁ ἕδ ἓρ χὴς Σβῶλος μοῦ ἔδωσε ἕνα ᾠωρακισμέχο αὐτοκίνητο καὶ α ΄. λ 3 -- μιὰ συγοδεία 10 ἀνδοῶν γε- ρἆ ἐξωπλισμένων μὲ ἐπὶ κε: φαλῆς τὸν ἑπολοχαγὸ . κα: τσιράκη. αι , ο Απισκέπτομαι ἕνα στρα- τόπεδο συγκέντρωσης καὶ ἵ- στερα τὶς φυλακὲς τῶν [Γιαν- γιτοῶν. Ένας ἄνδοωπος τῆς ἐμπιστοσύγνης τοῦ στρατοπέ- δου ποὺ λέει ὅτι εἶναι βου- μάγος διὰ τὸν ὁποῖο δὲν κτο: ρὢ νὰ καταλάβω απῶς βοί- σκεται ἐκεῖ, μιοῦ γησιιεύει « / παν σ ὥς διεραη»έας. Δὰ τὶ εἶδα : τὴν εἴσοδο κοιμιοῦγται πά νῶ στὸ τσιμέντο ἕνας (ικρό- σῶµος δεμένος στὴ γωνιὰ καὶ ἄνας τραυματίας τελευταίως μὲ μιὰ οφαῖρα στὸ πόδι. Αὔ- τὸς ὁ παρτιζάγος εἶναι Φφοι- τητὴς μὲ παιδικὸ πρόσωπο. Τὸ πόδι του ἔχει γάγγοαινα. ρωτάω, γιατὶ δὲν τὸν µετα φέρουν σὲ γοσοκομεῖο. 3οῦ ἀπαντοῦν ὅτι βγῆχε ὃδνὸ μέ- ϱὲς νωρίτερα { ἨΗοῦ ἀνοίγουν ὕστερα τὰ κελλιά, ὅπου ὑπάρ- χουν θή παρτιξάνοι ἀπὸ 16 ἕως 00 χρονῶν, στιβαγαένοι σὲ δυὸ δωμάτια ποὺ τὸ πιὸ μεμάλο εἶναι 10 ἐπὶ 4 µέτρα. Ἰαγείς τους δὲν ξέοει γιατὶ : να : : βρίσκεται ἐκεῖ. Ποὺς µεγάλη µου ἔκπληξη βοίσκχω πιὸ πέ- ρα ᾖ3 στρατιῶτες φυλακισιιέ- νους. ᾿Αγάκιεσά τους εἶναι ὃ Ε. λ Ν 3 5 5 λ ὑπολοχαγοὶ. «υὸ ἀπ᾿ αὐτοὺς ειλοῦν γαλλικάἀ χωρὶς δυσχκο λία καὶ μοῦ λΛέν: «ΓΕὔμαστε καὶ οἳ δυὸ καταδικασμένοι σὲ Ὀάνατο. Πέστε στὴ { αλλία ὅτι εἴδατε ἄνδρες ποὺ ἢ9δὰ πεθά- γουν γιὰ τὴ λευτεριὰ». τ / ς τ 1 /Γεραιτέρω ὁ ««Φιγκαρὼ» νο ἃ 3 / ο, γράφει: «᾿Ακόμα ἕνας, δηλα- δὴ ὕστερα ἀπὸ τὸ σιρατηγὸ Βεντήρη, ποὺ δὲν ἔχει αὗτα- πάτες γιὰ τὴν ἀἁποτελεσματι- κότητα τῆς ἐπέμβασής του, εἶναι ὁ ταγματὰρχης Χθιστο- ο δουλάκης, διοικητῆς τοῦ τάγ- µατος ποὺ φρουρεῖ τὴν Ε- δεσσα:. «Ὅταν, μοῦ σημειώνουν µμιὰ ἐπίδε- σή, στέλνω στρατὸ μὲ τὰ μέ- σα ποὺ διαδέτῳ, ἀλλὰ μόλις φὑάσουνε, οἳ συμμορίες ἔχουν σκορπίσει. ᾽Ελπίξω μὲ τὸ χει- - μ λ ” ” σ αῶνα ὑδὰ κουώνουν τόσο στο: 1ὺ ποὺ δὲν δὰ ιπορέσουν νὰ κρατηθοῦν πιὰ στὰ βουνά». “ο 10) Χ ὃ ταγματάρχης «Χριστοδου- λάκης, καταλήγει ὁ «Φιγκα- οϱὦ», πεοφαγῶς εἶναι ἄποκα- , τς ας ν ο μωμέγνος γὰ μάχεται μὲ ἕναν ἀσύλληπτο ἀγτίπαλο». Εργαστήριον ΑΝΤΗ Ὁ γνωσιτὸς ἐπιδιορθωτὴς ραδιατὲρ Αντης Οχανιάν, εἷ- δικευθεὶς ἐπὶ μακρὸν εἰς ἐρ- γοστάσια τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἤ- νοιξεν ἐργαστήριον ᾖἔπιδιορ:- θώσεων ραδιατὲρ καὶ ὀξυγο- νοκολλήσεων ἐν Λευὐκωσίᾳ. Ἐπιδιορθώνονται καὶ ὀξυ- γονοκολλοῦνται ὃὅλα τὰ εἴδη ἐξαρτημάτων αὐτοκιι ήτων,µη- χανῶν κλπ. μὲ νεωτάτας µε: θόδους καὶ τελευταίας τελει- οποιήσεως μηχανήματα. Ἐπισκεφθῆτέ µας διὰ συμφέρον σας. Αντης ᾿Οχανιὰν παραπλεύρως Χχανιοῦ ᾽Αλεξάνδρου, Λευκώσία τὸ [ΗΜΙΠΡΙΙΙ ΕΜ: ΜΜΤΙΤΙΝ ΙΙΤΙΜΝΗΤΙΙ Προσκαλοῦνται ἅπαντα τὰ µέλη τῆς Π.Ε.Ι.Α. ὡς καὶ οἱ ἐπιθυμοῦντες ἐπχγγελματίαι ἰδιοκτῆται αὐτο- κινήτων φορτηγῶν καὶ ἐπιβατηγῶν εἰς ἔκτακτον γενι- κἠν συνέλευσιν καθ᾽ ἥν θὰ ἐπιτραπῇ νὰ παρευρεθοῦν καὶ ἐπαγγελματίαι ἰδιοκτῆται αὐτοκινήτων μὴ µέλη τῆς Ἑνώσεως πρὸς ἐξέτασιν καὶ µελέτην τοῦ προτει- νομένου νόµου ὑπὸ τοῦ Ἐφόρου τῶν Μεταφορῶν καὶ ἄλλων συν αφῶν ζητημάτων κατὰ τὴν προσεχῆ Παρα- σκευὴν 6ην Δεκεμβρίου 1946 καὶ ὥραν 10 π.μ. εἰς τὸ Θέατρον Νέον Λυρικόν. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ἐν Λευκωσίᾳ τῇ 2α Δεκεμβλίου 1946. Ὑπεύθυνος : Θ. Παπαδόπουλος - Ἐύποις : «ΚΟΣΜΟΣΣ Λευκωσία μοῦ εἶσε,' Προσοχή ! Προσοχή ! Ὁ γνωστὸς ΓΕΡΒΑΝΤ κομ- μωτὴς ἐκ Βαρώσίων πληρο- φορεῖ τὴν ἀξιότιμον πελατείαν του ὅτι παρέλαβε τελευταίωώς φάρμακα ἐκ Γαλλίας καὶ ᾿Α μερικῆς διὰ διάφορα περµα- νὰντ ἠγγυημένα διὰ δύο ἔτη. Ο ἴδιος ἀναλαμβάνει τὴν ἐκ- µάθησιν διὰ περµανάντ. Τιμαὶ χαμήηήλαί. Γερβὰντ Κιουβλεκτξιὰν Γενναδίου 12, Βαρώσια ., | κ ΚΙΝΗΜΛΤΟΓΡΛΦΟΌΣ ΠΛΠΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Σήµερον ΠΕΜΠΤΗΝ καὶ αὔρ.ο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ μιά ὡραιωτάτη καὶ νεωτάτη κατοσκοπευτικἡ ταινία Π ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ Π0ΤΣ Μὲ τούς : Τ20ΟΥΔΙΕΗΝ ΜΗ ΣΕΑΔ ΦΡΑΝΡΚ ΠΗΗΜΤΕΓΚΕΝ ΤδΑΡΑΣ ΛωΩνΤΡΕ Υ, ὍὉ σωσίας ἑνὸς μεγάλου Γερμανοῦ κατασκόπου, εἰς τὰς σχολὰς κατασκοπείας στὴν Γερμανία, τὰ νέα µυ- στικἁά ὅπλα τῶν Γερμανῶν. τὰ κατορθώματα τοῦ Α}γ- γλου κατασκόπου, οἳἵἳ ὃδυ- σαρεστηµένοι Αὐστριακοί,, -φ- Τὸ ΣΑΒΒΑΤΟ μιὰ ὑπέρο- χη νεωτάτη κωμωδία ποὺ θὰ σᾶᾷς κάνη νὰ δακρύσε- τε ἀπὸ τὰ πολλὰ γέλοια Π 2ΗΠΛΙΑΡΑ ΣΥΖΥΓΟΣ Μὲ τούς : ΡΟΥΙΑΛΙΑΝΜΗΕΝΤΙΞ ΓΚΡΑΙΗΣ ΜΗΑΝΤΛΕΥ -φ-- Τὴν προσεχῆ ΚΥΡΙΑΚΗ τὸ µεγάλο κοινώνικὸ µεγα- λούργημα ϱ ΧΑΜΕΝΟΣ ΛΓΓΕΛΟΣ Μὲ τοὺς : Μάρκαρετ ΟΜΠΡΑ Γ ΒΝ ΤΖΑΙΗΝΣ ΚΡΑΙΚ ΜΑΡΣΝΑ ΧΑΝΤ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΜΗΚ --ϕ-- Προσεχῶς τὸ µεγαλούρ- γημα τῶ, µμµεγαλουργη- μάτων ΟΙ ΠΡΟΕΣ ΤΟΥ ΝΤΟΒΕΡ Ἡ µεγαλειτέρα ἴ ἐρωτικὴ ἱστορία τῆς ἐποχῆς µας. Μὲ τούς : ΣΙΡΗΝ ΝΤΑΝ καὶ ΑΔΛΔΑΝ ΜΑΡΣΑΑ α . π ᾽Απογευματινὴ Ἐφημερῖς [ Κοινονικη Ζοη ] ΓΣ Σ πισκέψεις ε ον τς . ο, 11 κ. Αδλειώ Α. {ωπαικολαου ἑατρωῦν δὲν δὰ δεχδῷ ἐπισκέεις αὔοιον. 1 «Γεκειῤωίου. Ὀρομαυτι- κ ἔοοτὶμ' τοῦ ος ο τὴς, Θ : ν Περιοδικὰ . ο, 9 ἃς ΓΕπυχλοφ όφῃσε τὸ τεῖχος .Ιε- κειβοίοι. τῶν «]ωωτοπύρων τῆς νέας { ενηᾶς» εἰς γέαν η άγισι, μεγαλύτεοον οχῆμα καὶ Όλη πλου- σιωτάτην, Το) {1/9 ο, 3 ” Ἐργάται 2 δημοσίων ἕἔργων ον τς . - ο. Λαλοῦνται εἰς συγέλευου' αἴθιον Παρασκενὴν εἲς τὰς {/ {ω. οἱ ἔφγαται δηοσίων ἔολων, τα τος ἐπασχιακοῦ κἠχανικοῦ. Θέμα : ᾿Ανακοιγώσεις ἑογαστυιακῆς επι τροπῆς ἐπὶ τῆς συγεντεύσεως μετὰ τοῦ οαφείοι, ᾿Επαρχιακὴ συνδιάσκεψις ΑΟΝ Ἡ ΕΙ ΛΟΝ Αμμοχώστου συ”- καλεῖ τὸν αν ᾱ : : ) ἐπαρχακίμ'. ουψδιά- σκειριν τῆς Νεολαίας ᾿ογώστου τὴν απο. Λυιακὴν 3) 1) καὶ ὦ- : : . { . οαν Ὑπ.μ. εἰς τμ «ἰέσχην 40 η μοχώστου, Λαύῦε τομεὺς καλεῖ- ται νὰ στείὀὴ! τοὺς ἀγτεποοσώπους του. ΗΡΧΙΣΕ ΝΑ ΠΑΙΡΝΗ ΚΡΟΥΣΕΝ ΑΠΟ ΤΟ 1912 'Ἡ ὑγεία του εἶναι ἁκόμη εἷς ἀρίστην κατάστασιν Ἐπὶ πενῆντα χρόνια ὁ ἄν- θρωπος αὐτὸς ἐδούλευε σκλη- ρά,. πολλὲς φωρὲς ]4 ὢρες τὴν ἡμέραν, καὶ ὅμως εὑρίσκεται ἀκόμη εἰς ἀρίστην κατάστα- σιν. 'Η συνταγή του, τὴν ὁ- ποίαν ἠκολούθησε αὐστηρά. ἐπὶ 30 καὶ πλέον χρόνια, εἶναι ἁπλουστάτη. Ἰδοὺ τὶ γράφει:-- «Εἰργαζόμην εἰς ἕνα γαλα- κτοκομεῖον καὶ ἀπὸ τὸ 1912 παίρνω τακτικὰ Κροῦσεν. Δου- λεύω κάθε µέρα ἀπὸ τὲς 4 ἡ ὥρα τὸ πρωῖ ἕως τὰς 6 τὸ ἀπόγευμα καὶ ὅμως δὲν ἠ- σθένησα ποτέ µου οὔτε καὶ ἐχρειάσθηκα ἰατρόν. Ἡ μικρὰ καθημερινὴ δόσις Κροῦσεν μοῦ δίνει δυνάµεις. Εἶμαι 6 χρονῶν, ἐν τούτοις εἶμαι ὑγι: έσταιτος. Σὲ ὅσους μὲ ἐρωτή- σουν ποῦ χρεώστῶ τὴν ὑγείαν µου τοὺς ἀπαντῶ: Στὴν µι: κρὰν καθημερινἠὴν δόσιν ΄Αλά- τών Κροῦσεν τὴν ὁποίαν ἔξα- κολουθῷ νὰ παίρνω τακτικά». Ἐὰν εἶσθε ἀκόμη πολὺνέος ἢ γέρων δὲν εἶναι οὔτε ἑνω- ρίς, οὔτε ἀργνά διά νὰ ἀρχί- σετε τὴν μικρὰν ἡμερησίαν δόσιν τοῦ Κροῦσεν. ᾽Ακριβῶς µίαν μικρὰν δόσιν Αλάτων Κροῦσεν µέσα εἰς τὸν πρωῖ- νὸν καφέν σας ἢ τὸ τσἀϊ σας! Θὰ διατηρήσετε τὴν ὑγείαν σας, Ἡασίλειον τῆς ' Ελλάδος «Υπουργεῖον Παιδείας Ηρὸς τὸν κ. Π. Βαρναβίδην καθηγητὴν, Ἰ]αυκύποιον ᾖ υινάσιον «ἰευκωσίαν Κύποου Ἔχοντες ὑπόιμιν τὰς κειµένας διατάξεις «περὶ σχολικῶν βιῤῥίων» καὶ τὴν ποότασιν τοῦ ἐκπαιδευτι- κοῦ Συμβουλίου τὴν πεφιαμβανο- μάνην εἰς τὴν ὑτ ἀοιδ. 103 ἐ. ἔ, πρᾶξιν αὐτοῦ, γνωοίξοιιεν ὑμῖν ὅτι ἐγποίνοιιεν τὰ ὑποῤληθέντα ἡμῖν πρὸς σύστασιν εἰς τὰ Ἀχοζεῖα Δ1έ- σής ᾿Εκπαιδεύσεως τῆς σου Κύ- πρου ὑπὸ τίτλους «Φτοι,ειώδης Α- οιδμητικὴὴ» καὶ «[]θακτικὴ { εωιιε τρία» ῥιῤλία ὑμῶν. Ο ὑπουρρὸς Α. Παπαδῆμος ζΖήτησις προσφορῶν Ζητοῦνται ποοσφοραὶ διὰ τὴν ἀνοικοδόμησιν μιᾶς ἀνωγείου ἀγρεπαύλεως τοῦ κ. ᾽᾿Αναστασίου Λεβέντη ἐν Δευτερᾷ συμφώνως τῶν σχεδίων καὶ τεχνικῶν ὅ- ρῶν τοῦ μηχανικοῦ κ. Λουκῆ Δημητριάδη. Σχέδια, τεχνικοὶ ὅροι καθὼς καὶ οἰαιδήποτε ἐπ᾽ αὐτῶν πληροφορίαι δύνανται νὰ λαμβάνωνται ἀπὸ τὸ ἀρχιτεκτονικόν γραφεῖον τοῦκ. Λουκῆ Δημητριάδη. Αἱ προσφοραὶ θὰ γίνώνται δεκταὶ μέχρι τῆς µε- σηµβρίας τῆς Ίδης ἱσταμένου καὶ δέον νὰ ἀποστέλ- λωνται ταχυδρομικῶς πρὸς τὸν κ. Χριστόδουλον Λε: βέντην εἰς Κάτω Δευτερᾶν, Ὁ ἐργοδότης δὲν εἶναι ὑπόχρεως νὰ δεχθῇ τὴν χαμηλοτέραν ἢ οἰανδήποτε προσφοράν. Εἰδικοί τεχνῖτοι ἐξ στὰ βαφεῖα µας. ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ: εἰς τὸ ΨΥΝΤΡΙΛΗΣ ἃ Τ2ΕΝΟΣ Ἠρχισαν τὴν λειτουργαν των τὰ πλέον σύγ- χρονα μηχανοκίνητα μεταπολεμικά ΣΤΕΓΝΟΙΑΘΑΕΒΡΙΣΤΗΡΙΑ Εργασία ἀπαράμιλλος τόσον εἰς τὰ στεγνο- καθαριστήρια ὅσον καὶ εἰς τὰ παγκυπρίως γνω: Παράδοσις αὐδημερόν. ΓΡΑΦΕΙΑ: Λήδρας 84, Τηλ. 622. ληνικοῦ Ὀρφανοτροφείου (Αγ ᾿Ἰάκωβος) ᾿Αδηνῶν. οἴκημα τοῦ πρώην Ελ: