Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-12-06

Παρασκευἡ 6 Δεκεμβρίου 1946 τσ. Ελ θσρος τν ποςσ Γ ᾽Απογευματινὴ Ἐκφημερὶς Ἐκπληκτικά πράγματα στἠ Λεμεσόν ΠΜ ΡΛΙ ΗΝ ΛΙΠΗ Π ΜΗ ΠΡΗΝ ᾿᾽Ανακολουδίαι καὶ ἀσυνέπειαι ”Αρδρον τοῦ κ. Πλουτῆ Σέρδα Στὴν ἀγγλόφωνη ἐἔφημε- ρίδα τῆς Λευκωσίας ὁ Σὲρ Παναγιώτης Κακογιάννης ἔξωσε συνέντευξη, σχετι- κἁ μὲ τὸ ζήτημα τῆς Δη: μοτικῆς Βιβλιοθήκης Λεµμε- σοῦ.. Πρῶτα ὑπεγράμμισε πράγματα ποὺ δὲν συνέ- βησαν κι ὕστρα ἔβγαλε τὸ Δήμαρχο ἀνακόλουθο. Θὰ λέγαμε στὸν Σὲρ πρὸ παντὸς ὄχι ψέματα! Ηρατᾶνε καὶ οἱ ἄλλοι φά- ἵλς καὶ χαρτιὰ. Εἶναι γεγονὸς πῶς ὁ Δήμαρχος καὶ τὸ Δημοτι- κὀ Συμβούλιο «ἐξετίμησαν τὴν ἐπιθυμία τῆς ἐφορείας γὰ ἐξασκεῖ ἔλεγχο στὰ βιβλία ποὺ διαβάζουν οἱ μαθητὲς καὶ ἐδήλωσαν ὅτι θὰ ἔκαμναν τὸ πᾶν γιὰ νὰ διευκολύνουν τὴν ἐξά- σκηση τοῦ ἐλέγχου». Σὰν ἀποτέλεσμα αὐτοῦ τοῦ σεβασμοῦ πρὸς αὐτὴν τὴν ἐπιθυμία τῆς ἐφορείας ὁ Δήμαρχος καὶ ὁ πρόε- Όρος τῆς ἐπιτροπῆς τῆς Βιβλιοθήκης εἶχαν δώσει ἐντολὴ στὴ διευθύντρια τῆς Βιβλιοθήκης νἁ δίδει ἐξαιρετικὴ προσοχἡ στὰ βιβλία ποὺ διαβάζουν οἱ µαθητές, μὰ ἡ σχολικἡ ἐ- Φφορεία καὶ ἡ διεύθυνση τοῦ σχολείου, οὔτε μιὰ φορὰ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς λει- τουργίας τῆς Βιβλιοθή- κης δὲν φΦιλοτιμήθησαν ἐπίσημα νὰ διενεργήσουν τὸν ἔλεγχον, ποὺ Ἅτό- σον πολὺ τὸν ζήτησαν. Λέμε ἐπίσημα, γιατὶ δόξα τῷ θεῷ, ὁ ἀνεπίσημος ἔ- λεγχος ἔπρεπε τοὐλάχιστο νὰ διεξάγεται ἀνελλιπῶς ἀπὸ τὸν κ. Δημ. Δημητριά- δη, ποὺ ἦταν ἴσαμε τὸν περασμένο μῆνα µμέλος τῆς ἐπιτροπῆς τῆς Βιβλιο- θήκης. Μιὰ ὅμως ποὺ ὁ εΣὲρ µπῆκε στὸν κόπο ν᾿ ἀνοί- ξει τὰ φάϊλς του, ἔπρεπε νἁ μπεῖ διαβάσει καὶ τὰ πιὸ κάτω ἀπὸ τὴν ἐπιστολή µας τῆς 7)11)45. Ἔλεγε αὐτά: «Ελπίζομεν, ἀξιότιμοι κύ- ριοι, ἢ μᾶλλον πιστεύουμε ὕστερα ἀπὸ τὰ παραπάνω πὼς θ᾽ ἀποφασίσετε νὰ ἐ- πιτρέψετε στοὺς μαθητὲς νὰ κάνουν χρήση τῆς Δη:- μοτικῆς Βιβλιοθήκης, τὴ στιγμἡ μάλιστα ποὺ ὅλες οἱ Βιβλιοθῆκες τοῦ κόσμου ἐπιτρέπουν τοῦτο σὰν ἐπι.- βΒαλλόμενη ἀνάγκη. Πρὸς πληροφορία σας σᾶς καθι- στοῦὂµε γνωστὸ πὼς στὴ Βιβλιοθήκη Φανερωμέ- νης τῆς Λευκωσίας ση- µειώθησαν πέρυσι 15.000 ἐπισκέψεις ἀπὸ μαθητὲς». Καὶ τὸ σοβαρώτερο ἡ ἐν λόγῳ ἐπιστολὴ στάλθηκε καθ᾽ ὑπόδειξη τοῦ κ. Δη- µητριάδη, μὲ τὴ χαρακτη: ριστικἡ φράση, «ἄς στεί- λουμε τὸ γράµµα, ἄς ἆ- φήσουμε τὰ πράγματα ἵἤ- συχα--ἥσυχα καὶ ἐγὼ ἐλ- ΦοοφοφεοοφοὐοοφοοθοθοθθθφθθφθοοφΦοθΦφθ0ΦΘφΦοοθφ9ο Βερνίκια νυχιῶν «Ε6Ι ΛΡΌ0Ο Ρ»ὸ στὸν κόπο νὰ | πίζω νὰ τὰ καταφέρω νὰ πείσωώ τὸν Σὲρ νὰ ἀλλά- ξει ἄποψη». Πραγματικά, ἀπὸ τότε, ὡς τὴν περασμένη Πέμ: πτη (ὁλάκαιρος χρόνος εἲ χε περὰσει) τὰ πράγματα ἐκοιμόντουσαν μιὰ χαρά, ἐνῶ 30--40 ὀνόματα τῶν μαθητῶν ἐγράφοντο καθη- μερινά στὸ βιβλίο ἐπισκε- πτῶν τῆς Δημ. Βιβλιοθή- κης. Ἐκείνη τὴν ἡμέρα-- τὴν περασμένη Πέμπτη-- εἴχα- με ἀκριβῶς καὶ τὴν πρώ- τη «ἐπίσημη σχολική» ἐ- πίσκεψη (ἀφοῦ ἐννοεῖται προηγουμένως ὁκ. Γερα- κάρης ἐπισημότατα εἶπε στὸ Δήμαρχο, ὅταν εἶχε ἐ- πισκεφτεῖ τήν Βιβλιοθήκη ὃτι δὰ «φροντίσει νὰ μὴ ἀπαγορευῦδεῖ στοὺς μµαὺη- τὲς νἄᾶρχονται στὴ Βιβλιο- δήκη), ποὺ πραγµατοποι- ήθηκε μὲ τὴν εἴσοδο τοῦ παιδονόµου στὴ Βιβλιοθή κη καὶ μὲ τὴν ἐκπληκτικὴ ἡμερήσια διαταγή: Φύγε- τε ἀμέσως, γιατὶ ἀπαγο- ρεύει τὴν εἴσοδο στὴ Βι- βΒλιοθήκη ἡ ἐφορεία | Καὶ ὕστερα ἀπὸ αὐτὸ ἀκολούθησε ὁ κωμικὸς καὶ γελοῖος ἔλεγχος τοῦ ἐλ- λογιμώτάτου, μὲ τ᾽ ἀκό- λουθα ἀμίμητα: «Παιδιά, ἐφ᾽ ὅσον εἶναι ἡ πρώτη Φφορὰ ποὺ σᾶς ἀπαγόρευ- σαν τήν εἴσοδο στὴ Βι- βλιοθήκη, δὲν ἔχω κανέναν σκοπὸ νὰ σᾶς τιµωρήσω. Γράψετε µου µόνο σ᾿ ἕνα χαρτάκι τὶ διαβάζατε ἐ: κετ. Ἔτσι, εἶμαι περίερ- γος νὰ μάθω τὶ διαβάζετε καὶ τὶ προτιμᾶτε». Αὐτὸς εἶναι ὁ περιβόη- τος ἔλεγχος καὶ αὐτὴ εἷ ναι ἡ ὅλη κατάσταση ποὺ ἔκαμε τὸ Σὲρ νὰ διαβε- βαιώσει τὸν ἀνταποκριτὴν τῆς ᾽Αγγλόφωνης ἐφημε' ρίδος ὅτι «παρ᾽ ὅλα αὐτὰ ὁ Δήμαρχος ἐπέτρεπε στοὺς μαθητὲς νὰ εἰσέρ- χώνται στὴ Δημοτικἡ Βι- βλιοθήκη, κατὰ παράβαση τῶν σχολικῶν κανονισμῶν» Σὲρ Παναγιώτη, Δὲν εἶναι ἴσια πράγµα- τα αὐτά. Τοὐλάχιστο νὰ σέβεσθε τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ μὴ μετρᾶτε τοὺς ἄλ- λους μὲ τὸ μέτρο ποὺ µε- τρᾶτε τούς ὑποτακτικούς Ὀκτώ. Καὶ τώρα ἄν δὲν φοβό- σαστε τὲς Ἑλληνικὲς ἐφη- μερίδες, ἀπαντήσατε στὸ πιὸ κάτω ἐρώτημα: Πότε ἀπὸ τὴ µέρα ποὺ ἱδρύθηκε ἡ Δημοτιικὴ Ει- Βλιοθήκη δώσατε γραπτὴ ἐντολή --ὅπως ἄλλωστε συνηθίζετε-- στὴ διεύθυνση τοῦ Γυμνασίου νὰ ἀπαγο- ρεύσει τὴν εἴσοδο τῶν µα- θητῶν σ᾿ αὐτή Παρουσιά- σατε τοὐλάχιστιο ἕνα γραπτό, ἢ ἕνα ἀξιόπιστο μάρτυρα. ᾿Αναμένουμε. Λεμεσὸς 4. 12. 1946. Πούδρα προσώπου 'ΛΕΣΚΑΝΤΙΕ᾽ Κοκκινάδια «ΤΙΝΚΟάΕ» Τὰ ἀνώτερα Τ. Κιβ. 245 ᾽Αντιπρόσωπος Κύπρου : ΣΟΦΟΚΛΗΣ Χρ. ΝΙΚΟΛΑ ΛΗΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Φ0000ΦΦ00Φ0ΦΦΦ0φ00ΦΦ/20Φ6Φ0θοφοΦθΦθοθφύθύ0ουο Τηλέφ. 840 ᾿᾽Αθηναικὴ χρονογθαφία Ἡ βάπτισις --Κατὰ τὸ «Δημοσθένους λό- γοι», παμφίλτατοι, μᾶς εἶπε ὁ Κλεόβουλος, θὰ ἔχωμεν καὶ «Γονατέως λόγον» ἱστορικὸν καὶ ἀπερίγραπτον. ὅστις θὰ ὀνομασθεῖ «Ρεϊζίνειος». -Πραγματικά. εἶπε κάποιος. Ὁ Γονατᾶς ϐ) ᾱ- ναγκασθεῖ νὰ µι- λήσει στὴ Βουλὴ τ’ Ὦ γιά τὸν Ρεϊζίνη. --καὶ τὶ θά εἴ- πει παμφίλτατοι μᾶς ρώτησε ὁ Κλεόβουλος, Γνωρίζετε τί θὰ εἴπει ---Όχι, τοῦ παντήσαμµε, -Γνωρίζω ἐ- ΄ γὼ ἐκ κρυφίας - πηγῆς, ᾽᾿Ακούσατε λοιπὸν ποῖ- ον ἐπακριβῶς λόγον θὰ ἐκ- φωνήσει ὃ ρήτωρ Γονατεύς: «Περὶ πολλῶν γε, ὢ ἄνδρες δοσιλογαῖοι, ὁμιλεῖτε ἐνθάδε καὶ καρφίον εἰς τοὺς ὀφθαλ- μούς σας γέγονε τὸ ὅτι ἔγω: Υε ἐνηγκαλίσθην Μινέζον καὶ τοῦ εἶπον «τσίν, τσέ, γίν», ἤ- γθυν «ἀδελφέ µου» καὶ τὸν ἐκάθησα εἰς τὴν τράπεζάν µου ἤ μᾶλλον ἐγὼ ἐκάθησα εἰς τὴν τράπεζάν του, διότι αὐτὸς ἐπλήρωσε καὶ τοῦ εἷ- πον: Τὶ θέλεις Ρεϊζίν . Τσάν, γε. γκάν, ἤγουν: νὰ γίνω γαΐα ἵνα μὲ πατήσεις. --“Θέλω διαβατήριον δι Α- µέρικαν, μοῦ ἐψιθύρισεν κινε- ζιστὶ ὁ ἀνήρ. σΚαὶ ἔγωγε τοῦ ἀπήντησα: --Δός µοι πᾶ στῶ -- ἤγουν δολλάρια πεπαστώµένα-- καὶ τὴν γὰν κινήσω... ΣΛέγουσιν τινές. ὦ ἄνξρες λαοπροβληταῖοι, ὅτι οὗτος ἢ- το Κινέζος καὶ οὐχὶ “Έλλην. Τό γε οὖν ἐστὶ ἀληθές, ἀλλ᾽ ἀφ᾿ ἧς στιγμῆς μοῦ τὸν συνέ- στησεν ὁ ἁἀλευρέμπορος κ. Ἰορδάνου, ἐσκέφθην ἵνα µε- ταβαπτίσω αὐτὸν εἰς ἛἜλλη- να καὶ ἤρχισα ψάλλων : «Ἐν... Ἱορδάνου βαπτιζοµέ- νου σου κύριε. ἡ τῶν βιοµη- χάνων ἐφανερώθη προσκύνη: σις. (Πραγματικῶς οἱ βιοµή- χανοι τὸν προσεκίνησαν). Καὶ ὁ Ρρεῖζὶν ἐν εἴδει.. λευκῆς πε ριστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές, ἤγουν ἔλαβε βε- βαίωσιν ἐκ τῆς ᾿Ασφαλείας. καὶ ἑπτερύγισεν, τὸ πτηνόν µου, εἰς τὴν ᾽Αμερικήν. Ως... ἐπιφανὴς Ρεϊζίνης Νικόλαος καὶ πάντας ἡμᾶς φωτίσας, δόξα σοι .., Η ΠΕΝΝΑ ᾱ- Προσοχή ! Προσοχή ! Ὁ γνωστὸς ΓΕΡΒΑΝΤ κοµ- μωτὴς ἐκ Βαρωσίων πληρο- φορεῖ τὴν ἀξιότιμον πελατείαν του ὅτι παρέλαβε τελευταίως φάρμακα ἐκ Γαλλίας καὶ ᾽Α µερικῆς διὰ διάφορα περµα- νάντ ἠγγυημένα διά δύο ἔτη, Ὁ ἴδιος ἀναλαμβάνει τὴν ἐκ- µάθησιν διὰ περμανάντ. Τιμαὲ χαμηλαύ. Γερβὰντ Κιουβλεκτξιὰν Γενναδίου 15. Βαρώσια δη ἀποστολὴ ταξειδιωτῶν ᾽Αγγλίαυ εἶναι Ανα ώρήσις Αγαγώρλσις 99 τῆς Κυριακῆς, τοῦ Τουριστικοῦ Γραφείου Α)Η τὸ πολυτελὲς καὶ ταχύπλουν Ἑλληνικὸν Ὑπερωκεάνεων «ΑΟ ΒΙΝ ΘΑ.» κ. “ ᾱ . --. Ἠπεύσατε υΥὰ ἐξασφχλίσετε ἐγκαίρως καθότι ὁ ἀριθμὸς τῶν 2 ον ----- ἀπὸ τὴν «Δεμεσὺν τὸ ἀπόγευια ΤΟΥΡΙΣΤΙΗΚΟΝ ΑΔΕΛΨΡΟΩΟΝ ΛΟ)ἸΙσΙΔΗ Πλατεία Δικαστηρίων. Λευκωσία Σκάνδαλον στὴν ᾽Αμερικὴ Φωτογραφίες τῆς θὀμθας τοῦ ἀτόμου πωλοῦνται μὲ ἑπτά χιλιάδες δολλάρια ἡ σειρά ! Ν. ΥΟΡΚΗ, Δεκέμβριος--- Τὸ μυστικὸν τῆς ἀτομικῆς βόμβας ἐξακολουθεῖ ἄραγε νὰ παραμένει μυστικό : Πρὶν τά: πὸ δεκαπέντε μέρες τρεῖς ᾽Αμερικανοὶ στρατιῶτες πα: ρουσιάσθηκαν σιὴ διἑύθυνση τῆς ἐφημερίδας «Πιοὺ Πὸστ» τῆς Βαλτιμόρης καὶ παζάρε: ψαν τὴν πώληση Φφωτογραφι- ὢν τῆς ἁτομικῆς βόμβας. Οἱ στρατιῶτες ζήτησαν 7.000 δολ- λάρια στὴν καθεμιὰ σειρὰ καὶ ἡ διεύθυνση τῆς ἐφημε- ρίδας, εἴτε γιατὶ τὶς βρῆκε ἆᾱ- κριβὲς, εἴτε γιὰ ν᾿ ἀποφύγει δικαστικὲς ἐπεμβάσεις, ἀνε- Φέρθη σχετικῶς στὸ ὁμοσπον- διακὸν ἀνακριτικὸν γραφεῖο τῆς Βαλτιμόρης, ποὺ ἔσπευ σε ἀμέσως νὰ συλλάβει τοὺς τρεῖς στρατιῶτες. ᾿Απὸ τὶς ἀνακρίσεις πού ἐπακολούθη- σαν προέκυψε ἡ ἀκόλουθη καταπληκτικἡ ἱστορία : Τὴν ὥρα ποὺ παίρνονται τόσο ὁρακόντεια µέτρα στὶς Ἠνωμένες Πολιτεῖες γιὰ νά μὴ γνωσθεῖ καμιὰ λεπτοµέ- ρεια ποὺ νὰ μπορέσει νά χρη- σιμοποιηθεῖ γιὰ τὴν κοινοποἰ- ηση τοῦ μυστικοῦ καὶ τὴν ὥ- ρα ποὺ ὃὅλοι μιλοῦν γιὰ τὸν κίνδυνο ἁἀτομικοῦ πολέμου οἱ τρεῖς ᾽Αμερικαιοὶ φαντά- ροι κατώρθωσαν νὰ ξεφύγουν τὴν ἐπαγρύπνηση καὶ νὰ εἰ- σχωρήσουν στὸ τμῆμα τῆς νήσου. Τιντιάν, ὅπου νύχτα- µέρα φυλάσσονται οἱ βόμβες. Ἐκεῖ δὲν ἐπετρέπετο νά πλη: σιάσουν παρὰ µόνο οἱ εἰδικοὶ ἐπιστήμονες καὶ οἱ ἁρμόδιοι στρατιωτικο/. ποὺ ὅλοι ἥταν ἐφοδιασμέιοι μὲ εἰδικὲς ἆἄ- δειες, Οἵ στρατιῶτες πέρασαν. ὅπως προαναφέρθηκε τοὺς σκοποὺς καὶ διάλεξαν πέντε κόπιες ἀπὸ ἕξη διάφορες «πό- ζες» τῆς ἀτομοβόμβας, τὶς ὃ- ποῖες καὶ ἔστειλαν στὶς οἶκο γένειές τους ποὺ διαμένουν σὲ διαφορετικὰ µέρη τῶν Ἡ- νωµένων Πολιτειῶν. Τὶς φωῶ- τογρ«φίες αὐτὲς θέλησαν τώ- ρα νὰ πουλήσουν καὶ αὐτὸ ὑπῆρξε ἡ ἀφορμὴ τῆς άποκα- λύψεως τοῦ «μυστικοῦ» καὶ τῆς συλλήψεώς των. ᾽Αλλὰά τὸ πιὸ κωμικό στὴν ὑπόθεση αὐτὴ εἶνε ὅτι οἱ Φωτογραφίες κυκλοφοροῦσαν ἕνα ὁλόκληρο χρόνο πρὶν πάρουν εἴδηση οἱ ἁρμόδιες ἁμερικανικές ἀρχές, ποὺ τε- λικἁ ἴσως δὲν θὰ ἐλάμβαναν καθόλου γνώση ἄν δὲν προ- σήρχοντο οἱ στρατιῶτες στὰ δηµοσιογραφικἁ γραφεῖαδὅπου ζητοῦσαν νὰ τὶς πουλήσουν. ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΑΚΕΛ τν Κ. 1 . 9 κ. ”” Ὁ Λαλοῦνται εἲς γενικὴν συγέλευσι» πάντα τὰ µέλη τοῦ 4Η 1 Ίευκω- σίας καὶ ποοαστείων σήμεοον Παρα. σκευὴν καὶ ὥραν ᾖ µμ. εἲς τὸ . ων ον ς οἴκήμα τῆς Λέσχης μὲ δέμα : «Τὸ ζήτημα τοῦ ἠλεκτοικοῦ ρεύματυς», ΗΗΥΠΡΟΣ: ΛΟΝΔΙΝΟΝ καὶ μεταναστῶν Αγγλίας ΛΛΕΛΦΩΝ ΛΟΙΖΙΔΗ τὰ εἰσιτίριά σας θέσεων δ:3 περιωρισµένος. ἀεκειιῤοίου, 149414 ΡΡΑΦΜΙΟΝ Φ4Φ09Φ0599θ00ΦδΦφΦφΦφοοθφοορθθφοοοθοὸ ΘΦοΦφώόοθο 99099 ὀΦφ09Φθ0Φ0θφοφθοφΦφΦοφΦοθφόθθου Φόφθθόφοροο Ζήτησις προσφορῶν Ζητοῦνται ποοσφοραὶ διὰ τὴν ἀνοικοδόμησιν μιᾶς ἀνωγείου ἀγρεπαύλεως τοῦ κ. ᾿Αναστασίου Λεβέντη ἐν Δευτερᾷ συμφώνως τῶν σχεδίων καὶ τεχνικῶν ὅ- Ρρων τοῦ μηχανικοῦ κ. Λουκῆ Δημητριάδη. Σχέδια, τεχνικοὶ ὅροι καθὼς καὶ οἴαιδήποτε ἐπ αὐτῶν πληροφορίαι δύνανται νὰ λαμβάνωνται ἀπὸ τὸ ἀρχιτεκτονικόν γραφεῖον τοῦκς. Λουκῆ Δημητριάδη. Αἱ προσφοραὶ θὰ γίνώνται δεκταὶ μέχρι τῆς µε: σηµβρίας τῆς Ίδης ἱσταμένου καὶ δέον νὰ ἀποστέλ- λωνται ταχυδρομικῶς πρὸς τὸν κ. Χριστόδουλον Λε- βέντην εἰς Κάτω Λευτερᾶν. 'Ο ἐργοδότης δὲν εἶναι ὑπόχρεως νὰ δεχθῇ τὴν α χαμηλοτέραν ἢ οἰανδήποτε προσφοράν. ᾿Ανατριχιαστικὸς θάνατος Ας 0! ΝΑΖΙ ΓΙΑΤΡΟΙ στὸ ἐδώλιο ὑτοῦ κατηγορουμένου ᾿Εξώντωναν χιλιάδες ἂἄν- Ὀοώπους μὲ τὰ τελευταῖα ἐπιστημονικὰ µέσα Π14ΡΙΣ 10, ἀεκέμβριος--- «Η ιασυμμαχικὴ ἄπόχη συν- έλαβε ἄλλους εἴκοσι τοεῖς να- δὲ ἐγκληματίες πολέμου. Οἱ γέοι αὐτοὶ ἑποιρήφιοι τοῦ ἐ- δωλίου τοῦ κατήγορουκένου, εἶναι γιατροὶ ποὺ κατεῖχαν ὑψηλὲς ὣέσεις στὴν ὀργάνω- ση τῆς δημοσίας ὑγείας τοῦ τρίτου βάϊχ. Ὅλοι τους κα: τηγοροῦνται ὅτι χ0ήσιμοποί- Ίσαν τὴν ἐπιστήμι ὄχι γιὰ γὰ σώσουν» ἀγδοώπιγες ὑπάρ ξεις, ὄχι γιὰ τὰ καταποαῖ- νου» τὸν ἀνθρώπιχο πόνο, ἆλ- λὰ γιὰ νὰ καταστρέφουν τὴ. ζωὴ µυριάδων ἀνθρώπων. ᾿Ανγάμεσα σ᾿ αὐτοῖς τοὺς χατηγορουμέγους εἶναι ὁκὰ ολ ἠΙπρὰντ, προσωπικὸς γιατρὸς τοῦ Ἀίτλερ, οἳ γιατροὶ Σίῤερς καὶ λόβεν καὶ ἡᾗ γιατρὸς Ὀμπαρχάουζερ. “ο πλήρης κατάλογος τῶν κατηγορουκέ- 109 δὰ δοβεῖ τὶς μέρες αὖ- τὲς στὴ δημιοσιότητα. ᾿Ανάμεσα στὰ « ὕι)ηλά» τους καθήκοντα, οἳ γιατροὶ αὐτοὶ εἶχαν οὖν κύριο ἔργο τους τὴν πραγματοποίηση τοῦ συν- Φήματος ποὺ ἔρριξε ὁ Ἀίτλερ στὸν καιρὺ τοῦ πολέμου καὶ ποὺ ἔλεγε «Κλεῖστε τ ἆνω- φελῆ στόµατα». Ἐκπληρώ- γοντας τὴν ἐγτολὴ αὐτὴ, οἱ κατηγορούμενοι διέτασσαν 1ὰ προξεγοῦνται πλημὲς στοὺς κρατουμένους µέσα στὶς ὁποῖ- ες ἔρριχναν τοιµένα. }υαλιὰ καὶ ἀγκαδωτὰ δύλα. Ετσι ποίζοντα» τὰ τραύματα τῶν δυστυγισµέντων αὐτῶν ὑπάρ- ξεων καὶ ἔπειτα }οήσιμοσοι- οὔνταν γιὰ τὴ... δεραπεία τους σουλφαμίδες { Οἳ ἔντιμοι αὖἲ- τοὶ δεράποντες τῆς ἐπιστήμης ἠθελα» νά δοκιμάσουν τὴν δραστικότητα τοῦ φαρμάκου. Σὲ ἄλλες περιπτώσεις, ποὺ ἀγαφέρονται στὸ κατηγορητή- θιο, οἳ κατη)ορούμενοι ᾱ- φαιροῦσαν κόκκαλα, αῦς καὶ }εὔρα ἀπὸ τὰ θύματά τους, ποὺ τὰ µεταμόσχευαν σὲ ἅλ- λους. ᾿Επίσοης μπόλιαζαν ὃ- γιεῖς μὲ μικρόβια μµαλάριας, ἀνεμοβλογιᾶς ἱκτέρου καὶ ἄλ- λων όσων, Τὸ χειρουργικὺ ΜΑΓΙΚΟ ΕΗΗΠΗΗΠΗΗΗΗΕΗΗΗΗΗΗΙΗΛΙΗΗΗΗΙΗΗΗΗΠΗΠΗΗΗΙΗΠΗΠΗΗΗΗΗΙΠΗΠΗΛΗΙΠΙΗΟΗΙΗΗΠΙΙΗΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ζοη | Δ Δ 3 ΄ - Διὰ τὸ ἠλεμτρικόν ρεῦμα διὰ νο τος ο αμο την οοα)ώσιν της παραισηής συρ- κεντοώσεως ἐν «Γευκωσίι αχειικῶς εξ τὴν ἑλάτιωσιν τῆς ΙΓ ὀοανωτικὴ ὀπιτροπτὴ ι “ ᾿ τεμής τοῦ Στοκ οἳ) οξτματος, (ωακοιλοί οτε ἡ ἐν Λόω ουνκέγτοωοις δὰ λάβη χώοαν ὀοιστικῶς τὴν αεταπροσεχὴ Αυοιακὴν 129 .Γεκειβοίοι, Ποὺς τὴ. συγκέντρωσιν δὰ ὅτα- λήσουν οἱ κ.κ. ΠΠυγμαλίων ωαν- γίδης ἐκ µιέρυυς τοῦ «μι δομ- βουλίου, ΑΧ. | ιαπαγᾶς ἐκ μέρους τοῦ ᾿.κὲ} καὶ . Λιαρτίδης ἐκ µέρους τῶν συντεχνιῶν. ἶν τῷ, αεταξὺ δὰ ὁὀογανωύοῦν ἐνοοιακαὶ καὶ προαστειακαὶ συγκει- τρώσεις εἰς Αγ. ᾽Αντώγιον καὶ «49, Ιωάννην, ον, Κασσιανὸν καὶ Ἀουσαλιγιώτισσαν, οί. 4ουκᾶν, Λαϊμακλί, Ἀτρόῤολον, ἷν, οοιέ- τιον καὶ Παλλουθιώτισσαν σερὸς δια- , ο μη. Αν γι. ο σώτισι τοῦ λαοῦ ἐπὶ τῶν διαρη- µάτων τοῦ 4Ἠμ. υμβουλίου σχε. τικῶς ποὸς τὸ ὡς ἄνω Γλέγον ποόῤλημα, , Διάψευσις ͵ Δημ. Συμβούλου 'Ο δημοτικὸς σύμβουλος ἠόοφου κ. Α. Φιδευᾶς ἐδήλωσε ποὸς τὸν ἐκεῖ ἀνταποκθιτήν κας ὅτι τὰ δη- (ιοσιευδέντα ἂν τῇ ἐφημεοίδι «Ἔ- σπεοιῇ» πεοὶ διαστάσεώς του μειὰ . ͵ Ξ αν τοῦ «Πηπάυχου α. {. Δικολοπούλου καὶ ἑποβολῆς παθαιτήσεώς του εἷ- ναι καθ” ὁλοκληοίαν ἀνακοιβῆ. ο κ. Σιδερᾶς τούγαντίον ὑπεστήοιξε σδενασῶς τὴν συμµετοχὴν τοῦ Ίημ. Συμβουλίου εἲς τὸ αυλλαλήτήοιον. . Πένθη ᾿Απέδανγε καὶ ἐκηδεύδη χδὲς ἐν «ευκωσίᾳ ἡᾗ ἐκ ἈΑΛαραβὰ Κατίνα Κ. ΙΓσιλλίδου. Τοὺς οἰκείους τῆς συλλυπούμεῦα, ------- -------Ἂο }υστέρι τὸ }ορησιμοποιοῦσαν γιὰ ν᾿ ἀποστειρώνουν ἄνδρες καὶ γυγαῖχκες καὶ τὶς :ἀκτῖνγες Ραἴντγκεν γιὰ γὰ κάνουν πει- οάµατα. Οἵ ἴδιοι µεταχειοί- σθήηκα» χιλιάδες ὑγιεῖς ἂν- ὑοώπους αὖν πειραματόζωα γιὰ νὰ δοκιμάζουν τὴν ἄπο: τελεσμµατικότητα τῶν» τέων δηλητηριωδῶν ἀερίων καὶ ἄλλων µέσων ποὺ ᾗ ἑρκλήημα- τικ φαντασία τους ἐφεύρισκε. ᾿Απὸ τὶς ἄκοιβεῖς σηµειώ- σεις ποὺ ἐκρατοῦσαν ἄποδει- Ἀγύεται ὅτι οἳ γιατοοὶ αὐτοὶ ἄσχολήθηκαν καὶ μὲ τὸ πρό- βλημά του εὐγονισμοῦ καὶ τῆς παρατάσεως τῆς ζωῆς, 4- φαίρεσαν ἀδέγες ἀπό γεαρἀσπρό σώσπα καὶ τοὺς μετειιόσχευσα» σὲ »έρους, σὲ ΓΓερμα}οὺς τραυ- ματίες καὶ ἄρρώστους. ἸΤέλος γιὰ νὰ εἶνε.. ἐν τάδει μὲ τὴ συνείδησή τους, ἕκαιαν τόν κόπο νὰ εἰδοποιοῦν τὶς οἴχο- γένειες τῶν ἡδυιάτων τους, ὅτι ὑπέκυπτο. οἳ φυσικὲς γό- σους. ΠΑΛΑΤΙ κα ΜΠΕΛΗἄΜ ΠΑΣΣΑ Σήµερον ΤΗΣ Μὲ τὸν Σαιμένιο : Ί2ΕΓΝ ΑΝΤΑΜΣ, δημιουργία τοῦ µεγάκου ΒΡΝΗΣΤ [ρωταγων.στοῦν ὁ Σιάσηµη ἑλληνίς χαλλιτ ΑΗ Ρροῷ--ΑΡΤΟΥΡΟ ᾿Αξίξει νὰ σηµειωδῇ ὅτι ιὸ τογραφικῆς τέχνης ἐστοίχισε ΗΠΑΡΑΣΜΝΗΕΥΗΝ καὶ αὔριον ΜΨΑΒΡΒΑΤΟΝ ἀρχίςει ἡ προῤολὴ τοῦ γέου µας συνταρακτιχοῦ καὶ ἀγωνιώδους ἐξωτικοῦ ἐπεισολιακοῦ µεγαβηρίου Π ΧΑΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΡΑΣΣΒΑ ΧΕΥΤΤΗΕΝ καὶ τοὺς ΛΙΟΝΕΑ ΑΤΡΟΥ ΤΑ κ. ᾱ. Ἡ περιπέτεια ἐνὲς μαἸιακοῦ καθηγητοῦ ποὺ 2ργα)ώ- ει ἀποστολὴν στὴν μυθικὴ ζούγκλα τοῦ γιὰ τὸν ἀνακάλυψι τοῦ Μετε στεύετα: εἶνχι τὸ µόνον ἀντί αχ , ο 2 ᾿ : Γπιμίνδυνες ἀποστολές.-- περιπέτειες στὰ πῆ ᾿Ιιαλάῖα-- στὴν ἄγρια καὶ :οητευτικὴ ζούγκλα.--- δρᾷσις κατασκόπωγ-- Νέος δρίαμβος. Καὶ τὴν προσἐχῆ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ἐπὶ τέλους προράλ λεται ἡ μνημειώδης καὶ ἀνυπέρδλητη κινηματογναφι ΕΜ ΚΧΟΥΝ1” Ἡ] [ΙΙ ΜΙΝΙ ΜΙΝΙ Γοτ νἶποα {πο [αι] ---- . ἃ (ἐξ ὅλοκλήρου ἕχοωμος). άγας Πο Ρ---ἡ χαριτωµένη ΙΛΕΚΕΙΑ ΜΠΕΡΡΙΚΜΑΝ---ύ (πού πῆρε ἔραβεῖα) ἠβοποι τας] -- οἱ χορυσραῖοι ΑΚΜΗ [γα συγταρακτικὀ καὶ καταπληκτικὸ δράμα παριένγο ἀπὸ τὸν δηφύλιο σπαρα)μὸ τῆς ΄ἱσπανίας, -- : , έν μὲ αἷκα, πόνους, δάκρυα, στερήσεις καὶ πεθιπέτειες ὑπὲρ καὶ ἐχρειάσθησαν ὃ χρόνια γιὰ τὸ γύρισμά του. ΠΗΗΗΗΗΙΗΙΠΗΙΠΗΤΗΗΗΗΗΤΗΗΙΗΠΗΠΠΗΗΠΠΗΗΗΤΗΗΙΗΗΗΗΤΗΙΗΠΗΙΗΗΗΠΙΗΙΙΗΗΗ 20ΟΥΓΚΛΑΣ Πέντραγκ όριουµ 240 ποὺ ὥς πι- ή π . θα Εκ. βοτον τῆς ἀτιμ. Ἰόμβας, χιονοσκὲ- ᾽Αμερικανοῦ {ος τῆς 2θένη: ΓΚΑΡΥ κο. ς ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΧΟΥ ΝΤΕ ΚΟΡΊΤΟΒΑ κ. ἆ, ειὲ ὑπόδεση οαι- «Διαμάντι» αὐτό τῆς κινηµα: τὰ 3 ἑκατομ. δολλάρια Ἡ λεστον μαθῆκον : απωωπαφεζω 3 : Διευθυντὴς-- Ἱδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΙΠΑΠΑΔΟΙΙΩΥΛΟΣ --ν ο ο ο... ἊΑριθν, οὖλλου Τιμη φύλων α γρο Φ---ο Γρ αρ της Οδὺς Διπερτ αρὀμ. τὴ Αξυονώσία- Κόπρτυ οι μοσα λαο: ζκκαιλιαοσ-Ὁ ο μα Όως τς να ασε: Εξ ντ τς ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ ΥΠ ΤΗΝ ΣΙΓΗΝ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ «Μ 4. ὅ τ ρνήεῃς ριοδεύει διὰ σελ ευεα τ ερ φορὰν ἀνὰ τὴν ν]σουν, προγεις νου γὰ ἀναχωρήση σιροσεχῶς διὰ τὴν νέαν του ἐλέσι». Οἱ κάτοιποι ευκονοίκευ πα- ρακαλοῦν εὐσεβύοτως, τὴν Α. Ἡ, ὅπως ἐπισοκεφδῇ καὶ τὴν πω: μόσολίν των καὶ τὸ κοιμητή: ΄ « Δ ΄ ριόν των, ὅπου ἀναπαύονται τὰ διάτρητα ἐν τῶν γνωστῶν σφαιρῶν παιδιά τῶν. ᾿Εκσῖ, µέσα εἲς τὴν Ἠθεμέαν καὶ τὴν σε γ1 τοῦ Φανάτου, ἡ δ. 5, κα ἐνώνμηδῇ ἓ ἕνα ὄγεμτέ- {σι οζῶτ Σ πω αυτ]ς Τὴν ἔκδεσιν τῆς ᾿Αναλοιτιμῆς ᾿Επιτροπῆς, μὲ τὴν ὁποίαν ὑπεσχέδη ὅτι δὰ δώσῃη ἑκανοποίηαιν εἲς τοὺς νεκροὺς καὶ ἡ ὁποίαᾳα παραμένει ναι - ξεχασμένη εἰς τὰ ἅἄδυτα τοῦ γραφείου του... ΚΛΙ ΨΕΥΤΕΣ Ἐξακολαυθοῦν νὰ ἐκχύνουν οἱ καταχθόνιοι δηλητηριῶδες σίελον, ὃ ότι Σὲ» τοὺς ἀφίνει νὰ κοιμηθοῦν ἡσύχοις ἣ λαο: θάλασσα τῆς πλατε-ας Μετα- ξᾶ κατὰ τὴν παρελθ”ῦσαν Κυ- ειακήν. Καὶ ἥρπασαν ὡς ὕ- στατον ἐπ χείούμα, ὅτι δῆθεν τὸ Συ βούλιον Ἐλνς βχίας ἔλαβεν ἀπόφασ.ν νὰ μὴ γί- γουν συλλαλητήρια κατό τὴν διάρκειαν τῆς ἀπουσίας τῆς Πρεσβείας, Δὲν μᾶς τε ἐλήφθ] λέγουν ὅμωτ πό- Ἡ τιαύ η ἀπόφα- σις καὶ εἰς ποίαν «ωνεδρίαν. Διότι ὡς ἐπληροφορήξημενι ἀπὸ ἐξηκρ βωμένην πηνἡὴν τὸ Εθναρχικὸν Συμβούλιον οὐὗ- δεµίαν τοιαύτηυ ἐπίσημον ᾱ- πόφασιν ἔλοβεν, οὔτε ὑπάρχει τοιοῦτόν τι γραμμένον τὶς τὰ πρακτικά, ᾽Απλῶώς μζνον µε- ᾿ρικοὶ ἐκ τῶν εἰς τὸ Σε μβού- ἅλιον ἐκπροσώπων τῆς «έθνι- κοφροσύνης» εἶπον ο δὲν πρέμει νὰ γίνουν συ) τρώ σεις, ἡ δὲ πρό: ασίς των οὔτε συνεζητ Ἴθη οὔτε ἐλήφθη ἀπό- φασις ἐπ᾽ αὐτῆ” Ας παύσουν. λοιπέν, οἱ ὃ: ποκριτ.κοὶ καταχθόνιοι ὑστε- ρισμοί. ΛΠΟΡΙΑΙ ΕΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑ Αύοις ὑιευδυντά, δῆς ἕνα ἀοθοίδιον σχετικῶς ο Λα ζ- η οίτησις τῶν ἀπορωτέρων μαζητῶν». ὐτὴ εἶναι ᾗ ποαγκατε“ότης. χω μίαν κόφην εἲς τάξεν τοῦ γὺ- νασίου καν μὲ {ς λίρας. {αντάς ενα τάσε τλρν τοι: Μέσα, ποὺ εἶναι ἡ ἴδια ονέων ποὺ ἔχου) σας εὐ τὰ εστιν ο 20. στατας πυοῷ Αη πατιὴ) ἡ ορ τρίτη ἕρ 1ορ0ΛΟΣ ααο: μὲ Σε) μυ μὲ πολλῶν ἄλλων παιδιὰ στὸ γυμγάσιον. {1 Δικαιο λυγέα τῆς ἐγορείας εἶναι ἅτε κ ἔτος η ὑξήθησαν πολὺ τὰ ἔξοδα, ᾿ὶ)λλὰ οἳ κέωιοι ἔφσοοι δὲν ἀντελήᾳ ὔήσαη τὴν αὔξιαιι τῶν ἐξόδων ἀπὸ τὰς ἀυχὰς τοῦ σχολικοῦ ἔτουςς, ἄν δὲν τὴν ἀντελήγὔσαν τότε τὶ εἴδους διαχείρισιν τῶν. κοινῶν κάννουὴ ὅταν δὲν απουυῦν. νὰ προῦτολοςς σου» τὰς δαπάνας αν πάλιν ν΄ τελήφ ήσαν τοῦτο διατὶ δὲν καύώ- ρισαν. τὰ εἰσιτήφια ἀπὸ τῆς ἐνάρ: Έκως τοῦ ογυλικοῦ ἔτους διὰ. κά πὠρίςῇ ῥ κάὺε Γτοχός δὰν θὰ ε/ ναι εἰς ὁέπον νὰ στεί2 τὸ παιδί τοι. στὸ σγολεῖο» ἕ Γόρα ὅμως εἶναι. ἀθρά, αγ τὸς ρόκα, τέμη πυωκαταβοξ ην μαὶ ἆγὶ ἑτέρου ἑράσεν ϱ κεες αἷς δε. ἐκλον1ρ λαο οχολείρυ, ὦ τως ως τοῤῥοὺς συγεβούλειῖσε Καάοκα) πρόεδρος τῆς ἓ οσείας κ. η μή τος δὰ η ελει π 174 μογεῖς ὁ οἳ έοι ης, του 2., αὔηις και οἱ δ ρου ροί ὔ] άλωση τὰ παιλαὶ κας ἂ πὸ τὸ σχολεῖον κεί νὰ χήσου» τελεί ές ων χούνον των ἡ νὰ μείνουν ἆγ θά: µατας πως ὁ σχυ: πύς τους εἶγαι πο πονοπωλή σουτ τήν όν ωσιν εἰς ὀλὺ ους πουοιιέῶἱ χυυς ετὰ τῆς Χο. Ναδαναηλ ευκωσία {51 18. Τ0 ΠΡΘΤΟΝ 0ΧΙ Αθην ἵκὴ ἐφημερὶς ὅτεν: θυμίζει ὅτι τὸ πρῶτον ο στο- ρικὸν - ΟΧΙ τοῦ ὑπὸ τὸν κ Τσαλδάρην κόμματος ἐδύθη πρὸ 31 ἐτῶ.. Δηλαδὴ τὸ 1615, ὅταν ἡ σηλία προσέφερεν ἐπισήμως τὴν Κόπρον εἰς τὴν Ελλάδα. οἱ κυοβερνῶντες. δὲ τότε τὴν κώραν λαϊκοί ἀπέ ϱ” ριψαν τὴν προσφορὰν κατά προτροπΏν τοῦ φίλο. των Κά- ιζες. Σήµερον τὰ τέκνα τῶν ἰδί- ὧν ἀνθρώπων 2έἐνουν καὶ πά- λιν εἰς τεὺς Κυπρίους τὸ ΟΧΙ των καὶ ὀμνοῦνται εἰς αὐτοὺς κάθε ὑποστήριξιν. Πότε θὰ µπορέσῃ ὁ Ἕλλη γικὸς λαὸς νά εἴπῃ εἰς τοὺς κυρίους αὐτοὺς καὶ τὸ ἰδικόν του ὄχι {διάφοροι Γέρριψαν τὸ σύνθηµα ὅπως ᾱ- Αποημυματινη ἐημερὲς ἡ ΓΜΛΛΛΗΗΙ [ψΐ σι” οῆλωσεν ὅτι ἡ κατάστασις εἰς Ελλάξα εἴνε οοβαρὰ ντ τα { ἀπορασνξνὴ πο μα ον, αλά, ΙΕ ΕΙ ΗΝ ΙΙΙ -“Θὰ ζητήσῃ ἐπιτόπιον ἔρευναν ἐπὶ τῶν συνόρων ροσφυγὴ καὶ εἰς τὸ συμβούλιον τῶν ὑπουογῶν ΝΕΑ ΣΤΟΡΚΗ 6 (Ῥέουτερ). --ο πρωθυσιονογὸς τῆς «Ἑλλάδος η. ἐν. Ίσελ- δάρης ἔφὃθασεν ἐνταῦθα κψές Δαγπουάρντια. ψδὰ ἐπιμείνρ ὅπως ἐν Ελλάδι. «δκοπός µου, εἶπεν, τὴν κατάστασιν͵ ο Τὸ ἀειοσπλάνον του προσεγειώῦη εἷς τὸ ἀεροδρόμιον ἁατὰ τὴν ἀποβίβασίν του ἐδήλωσε πρὸς τοὺς δημοσιο»οάφους ὅτι διεξαχὺῇ ἐπιτόσπιος ἔρευνα ἐπὶ τῆς «σοβαρᾶς καταστάσεως» εἶναι νὰ θέσω ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου ᾿Ασφαλείας ἡ ὁποία ὁδηγεῖ εἰς διάστασιν μεταξὸ τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Ρο ρείῶν γειτόνων της καὶ ἡ ὁποία ἐὰν δὲν θεραπευθῇ καταλλήλως κίνδυνον τὴν διατήρησιν τῆς διεενοῦς εἰρήνης καὶ ἀσφαλείας. θά θέσῃ Εἶμαι βέβαιος εἰς ὅτι ἡ ἔρευνα αὕτη θὰ διαφωτίσῃ τὰ 'ΗἨνωμ. Ἔθνη ἐπὶ τῆς σοβαρότη:ος τῆς καταστά- οἑῶς καὶ θά παράσχη τὰ κατάλληλα µέσα διὰ τὴν διευθέτησίν της καὶ τὴν ἐπα- νεγκαθίθρυσιν καλῶν γειτονικῶν σχέσεων εἰς τὰ Βαλκάνια» ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΝ- ΜΑΘΗΙΛΑ ὦς τρῶτον ἓρ. σ«ευτικὸν μζηπα εἰς τὰ µέλη τοῦ νε- εϊδριοθέντος θςησκευτικοῦ συλ λ γου Καζαφανίου ἐξόθη ἕνα Βιῤλίον συγνραφὲν ὑπὸ ὑφι- στΊµενζυ τοῦ κελλάρχου ἀντὶ τοῦ ποσοῦ τῶν 1312 υνρο: σίών (πλγρώ ετε καὶ ὑπαίρ- νετε). ὪὮ δεύτερον µάθη- μα θὰ ὃδσεῃ τὸ πολτοποι: ημένον ἔντυπον τοῦ Πολυ” κάρπου. Τὸ τρίτου μµύθημα ο. δοθῇ ἀσφαλῶς ἀπὸ τά ἀθῶ µέλη τεῦ ἐν λόνῳ ο λλόγοι, τὰ ὁποῖα μὴ ἀντέχοντα εἰς τὴν τόσην «θρῃσκευτ. κἠν) να: τάνιξιν τῶν κελλίων. θά δώ: συν εἰς τοὺς ἑνοίκους αὐτῶν τὰ παπούτσια οιὸ χέρι. Γὲ- νοιτο | ΓΑΛΑΥΣΞ ΕΣ ΑΘΗΝΑΣ ! Ὁ λγγλος β.υλευτὴς κ. Φράιϊσις [έελ Ἰπαῖκερ εἰς συνέντευξίν του σγειτικῶς μὲ ιἠν ἓν Ελλάδι κατάστασιν ἐδήλιώσ: ν ὅτι «οἱ πραγµατι- κοὶ κύριοι εἰς τὴν Ἑλλάδα ξὲν εἶναι εἶἱ Ἓλληλτες, ἀλλά οἱ. Αγγλοι, οἱ ὁμοῖοι Ελέγ- γουν ὅλας τὰς ἐκδηλώσεις της ἑλλ νι κης ξωῆς Γλαῦκα ἐκομίσατε εἰς... Α: θήνας, ἀγαπητὲ μίστερ Φράν- σις. Τὸ ὅτι οἱ σι. μπατριῶταί σας εἶναι οἱ πραυματικοὶ κύ ριοι τοῦ οἴκου τῶν συμπΆτρ:- ὠτῶν µας Ἑλλήνων, τὸ γνω- ρίζουν ἀκόμη καὶ τά μικρά παιδιά καὶ µόνον μερικοὶ ξε- ροκέφαλ οι ξενοδουλοι Κύόπρι- οι καμώνονται ὅτι τὸ ἆγνοοῦν. Οἱ ΔΙςΤΟΦΡΟΥΡΟΙ Ἡ ὀργανωτικὴ τῆς Πανκυπρίου. Ὀρναιώσε- ως ᾿Ακτοφρουρῶν καὶ Παρα- τηρητῶν Κύπρου ὑπέβαλεν ὑπόμιημα πρὸ: τὴν Α. ἒ τὸν Κυβ ερνήτ την, διὰ τοῦ ὁποίου, ζητεῖ ὅπως ἥ Κυβέρνησις ἆᾱ- ναγνωρίσῃ τὸς ὕπηρεσιας τῶν ἀκτοφρουρῶν καὶ παρατηρη:- τῶν Ἀύπρου,. ὡς ἰσυτίμους μὲ τὸς τῶν Κυπρίων ἀἄπο- σ:ράτων, ἵνα οὗτοι τύχώσι φιλοδωρήματο-:, ἱματισμοῦ κλπ. Εὐρίσκομεν ὅτι ἡ ἀξίώσις των εἶναι δικαιολογημὲνη καὶ ὀφείλει να τύχῃ προσο: χῆς διότι τὸ καθῆκον τῶν ἄυ' πρίων ἀκτοφρουρῶν καὶ πχ- ρατηρητῶν ἦτο τραγματικῶς ἐπίπονον καὶ ἐπικίνουνον. ΚΑΙΑΝΑΛΥΣΙΣ ΛΙΜΑΤΟΣ κατὰ τὴν τελευταίαν συιε- δρίαν τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς λαϊκοὶ βρυλευταὶ ἐπιτροπὴ υνθοῦν τῶν κρατικῶν οἱ ὑπάλλη: πομανρ ὄπηρεσ. ὧν ὅλοι λοι, οἱ ὁποῖοι δὲν ἐμφοροῦν: ται ὑπὸ «ἐθνι.ὤν». φρονημά: των, χωρὶς μάλιστα νά δοδῇ εἰς τούτους δικαίωµα νά ἆᾱ- πολουνπθοῦν. Εἷς μάλιστα, ὁ κ. Τουρκςβασιλη:, ἐπροχώρησε πέραν τούτου καὶ εἰσηνήθη ὅπως ληφθῇ Φραντς ἵνα ὃιοι εἶνα. οἱ. προσληφθησόμενοὶ ἄνθρωτοι δεδη ὠμένων «' θνικῶν» Φρονημάτων. Με ἄλλα ΆἈδγια πᾶς μὴ «ἐθνικ.φρων: δὰ ἐκξιώνεται καὶ εἰς ιν θέσιντου θα πρΏοσ: λομβάνωντα: µόνον ὃὅσοι πα- ρ' χωσιάσουν πιστοτοιητικἁ «ξ: θν κοφοοσύ.ης. -αἱ.... ἴσως --ἴ- σως, πιστοποιητιιά ὑπηρεσίας εἰς τὴν Γκεστα τὸ ἢ τἀτάγματα ἀσφαλείας. Θὰ ἢτο καλόν νὰ ἐγίνετο κοὶ ἀνάλυσις τοῦ αἵματος τῶν ὑπαλλήλων διά νὰ καταδεικνύεται πέραν πο σης ἀμφιβολίας ὅτι εἶναι.. ριανοὶ ἐβνικόφρονες 0 ΛΙΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ κ ΡΥΝΙ κκοπριακός) --Γιὰ μεγάλα σχέ ξια θὰ ἦρ- ὃε στιν Κόπ, ο ὁ Διοικητὴς ᾽Αεροπορίας Μέσης ἸΑνατο- λῆς Μάρσιαλ Μέντκερστ.. Τ.Μ ἀ(ρ)σιαλλά του ῃ,, Ὁ κ. Τσαλδάρης ἐν συνεχείᾳ εἶπεν ὅτι ἐλπίζει νὰ συζητήσῃ χωριστά μὲ ἕκαστον τῶν 4 ὑπουργῶν τῶν ἐξωώτερικῶν τὸ πρόβλημα τῶν ἐπανορθώσεων πρὸς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν κατάστασιν εἰς τὰ σύνορα. Ὦ κ. Τσαλδάρης προσέθεσε: «ἁ[Παμ᾽ ὅλον ὅτι ἡ Ἑλλὰς ἐζήτησε παρὰ τοῦ Συµβουλίου ᾿Ασφαλείας ὅ- πως ἐξετάσῃ τὸ ζήτημα τῶν μεθοριακῶν ἐπεισοδίων, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖ φυσιολογικὴν ποοσφυγήν, ἐν τούτοις σκέπτοµαι κατὰ πόσον τοῦτο δύναται νὰ διευθετηθῃῇ ὑπὸ τοῦ Σ. Ἰ᾽Ασφϕσολείας, τῶν ὑπουργῶν τῶν ἐξωτερικῶν, διὰ χωριστῶν διαπραγματεύσεων ἢ δι΄ οἱουδήποτε ἄλλου σώματος. Τὸ σπουδαῖον εἶναι νὰ παρουσισσθῃ ἡ ἀλῆθεια περὶ τοῦ τἰ συμβαίνει κα τὰ µῆκος τῶν συνόρων καὶ νὰ πεισθοῦν ὅτι ὁ μόνος τρόπος πραγματικῆς λύσεως εἶναι ἡ ἀμερόληπτος ἔ ΛΜ ΠΙΗΜΗΙ ΠΡΗΜΙΗΝ Πρ] ΤΗ ΜΗΝ Γ.αρητήδησαν 80Ο ἀξιωματικοί 4ΟΝΑΙΝΟΝ 6 (Ε)--ο ἐν Αθήναις ἀνταποκριτὴς τοῦ «Εέυνολντ Νιοὺς. εἲς μαερὸν τηλεγράφηµά του ἀναφέρει ὅτι ος ἁππασεσε Πὸ αεσαν θὰ κρον ὃν μαὶ ὅτι σαβορὸν παρόνοντα παρουσιάξει ἡ στόσις τῶν Ελλήνων στρατιωτῶν, οἱ ὁποῖοι λι- ποτακτοῦν καὶ ἡ ἀπροθυμία τῶν χωοοφυλάµμων ὅπως μεταβοῦν εἰς τὰ χωρία τὰ παρενοχλούμενα ὑπὸ τῶν ἀνταρτῶν. 2υνεπεία τῆς ἀπροδυμίας ταύτης δΌΟ ἀξιωιατικοὶ τῆς χω: ροφυλακῆς ἐξήτησαν τὴν ἀποστράτευσίν των, ἐνῶ ἡ σπροκήρυξις το. ο ͵ , ον σερὶ ἐδελοντικῆς κατατάξεως οὁ χιλ. χωροφυλάκων ἀπέδωσε µόνον 80Ο ἄνδρας. 'ἨἩ δεξιά, τονίξει ὃ ἀνταποκριτὴς, δεικνύεε σημεῖα χρεωκοσίας καὶ, φοβουµένη τὴν στάσιν τοῦ ἰδίου της Αν ὅσιλα στρατοῦ, ξητεῖ τὴν παρέµμβασιν τῶν ᾽Αμερικανῶν καὶ τῶν γλων. Έτερον χαρακτηριστικὸν εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ τῶν ἀνταρτῶν εἶναι σιλέον σύγχρονα ἐμείνων τοῦ στφατοῦ. ΑΘΗΝΑΙ 6 Δεκιμβρίου.-- Τὸ «Ελεύθερον Βῆμα» ὅδΥήμοσι- εύει ἄρθρον τοῦ τέως ὑστουργοῦ .. Μερκούρη, εἲς τὸ ὁποῖον οὗτος ἀναφέρει : «Διὰ ποίους λόγους ἔχουν ὑποβληδεῖ μέχοι σήµερον εἰς τὸ ὑπουργεῖον Δημοσίας Τάξεως παραιτήσεις δερά : δων ἀξιωματικῶν τῆς χωροφυλακῆς! Μήπως αξ παραιτήσεις αὖ- ται εἶναι σχετικαὶ μὲ τὰς ἐνπδοίλείσας διαταγὰς ἐμπιρησμοῦ, διευ: κολύνσεως δρασετεύσεων συμμοθιτῶν τῆς δεξιᾶς ἤ ἐκτελέσεις ἐν: τός τῶν ἀστυνομικῶν καταστημάτων τῶν ἀποπειρωμένων νὰ ὁδραπετεύσουν» ΣΟΒΑΡΌΝ ΛΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΝ ΛΙΣΤΙΧΗΜΑ Ἐτραυματίσδη Κυπρία καλλιτέχγις, ἡ µήτηο της καὶ εἷς Άγγλος ἀξιωματικος Σοβαρὸν αὐτοκινητι κὸν δυστύχηµα ἔλαβε χώραν κατά τὰς µεσονυκτίους ὥρας τῆς ψὲς, ἐν Λευκωσίᾳ. παρὰ τὴν διασταύρωσιν πλησίον τοῦ σωματείου Τρὰστ. Τὸ ὑπ ἂρ θμὸν τ, Ν. 3445 ἐπιβατικὸν αὐτοκίνητον. ὁδηγούμενον ὑπὸ τοῦ {- διοκτήτου του Βάσου Παύλου ἐκ Λευκωσίας, συνεκρούσθη μετὰ τοῦ ταξὶ Ττ. Ν. 32189, τὸ ὁποῖον ὠδήγει ὁ ἐξ ᾿Αγίου Ἰωάννου καὶ νῦν κάτοικος Λευκωσίας Μ χαλάκης Μασῶνος. Ἐκ τῆς συγκρούσεως τὸ πρῶτον σὐτοκίνητον, ἐντὸς Ὦ ὁποίου εὑρίσκοντο τρεῖς͵ ἐπιβάται, ἡ Καλλιτέχνις τοῦ ομάδα δ.ς Χλόη Κυπρ ανοῦ, ἣ μήτηρ της καὶ εἰς ΑΥ- γλος ἀξιωμστικὸς, ἀνετράπη, ὅλοι δὲ οἱ ἐντὸς αὐτοῦ ἔτραυ: µατίοθησαν σοβαρῶς καὶ ἔμειναν ἀποκλεισμένοι, κάτωθεν τοῦ αὐτοκινήτου. Οὗτοι ἀνεσύρθησαν ἀργότερ ὃν ἡμιθανεῖς ἐς τῶν τρ αυμάτων καὶ τοῦ φόβου, ὑπὸ τοχαίως διερχοµένων ἐκεῖθεν͵ ἀστυνομι κῶν καὶ µετεφέρθησαν εἰς τὸ Κωβερνη τι- κὸν Νοσόκομεῖον Λευκωσίας. ᾽Αμϕότερα τὰ ὀχήματα ὑπέ- στησαν σοβαράς ζημίας. / 4 ΔΛΙεγάλη Δημοπρασία ἐν τῇ οἶμία τῆς Η. «Ἀθυστάλλας Εὐαγγελίδου, ὁδὸς Ει- νύρου ἆρ. 3, ἕναντι Δημοσίου ἸΚήπου Δευκωώσίας (παραπλεύρως τοῦ Στρατιωτικοῦ Κινηματογράφου) Τὸ Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου, ὥρᾳ 2.15 μμ. κοὶ τὴν Κυριακή». ὥρᾳα 9.15 π.µ. καὶ 2.15 µ.µ., θά πωλη: θοῦν τὰ ἀκόλουθα ἀντικείμενα ἀνήκοντα εἰς τὸν κ. Χρωστάλλαν Εὐαγγελίδου, ἐκ Λευκωσίας : Σὲτ σάλας, ζαρτινιέρα μὲ. µεγάλον καθρέπτην, μπουφέ, τραπέζι καὶ βιτρίνα, ὅλα ἀπὸ ξύλο καρυ διᾶς, µπαστουνοθήκη, τουαλέττα, 2 καριόλες μονές, ἑρμαρόλλα καὶ ἄλλα ἔπιπλα. Ἐπίσης πιατικὰ ἐκ πορ: σελάνης, ἐκλεκτῆς ποιότητος, σὲτ τεῖου καὶ καφέ, πο- τήρια, µαχαιροπήρουνα, ταπέττα, μπρούντζινοι δί- σκοι, µαγκάλια, γραμµόφωνον μὲ δίσκους, λαβέζια, μαγειρικἀ σκεύη, κάδρα κ.λ.π. Τὰ ἀντικείμενα θὰ εἶναι ἐκτεθειμένα πρὸς τασιν σήμερον Παρασκευήν, ὥρᾳ 10 π.µ.---5 μ.μ. Ε. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ὁδὸς Λήδρας 126, Λευκωσία ἐξέ- Ὑπεύθυνος : Θ. Παπαδόπουλος - Ἰύποις : «ΚΟΣΜΟΣ» Λευκωσία 6 Δειεμθρίου αφάα ΩΡΑ 9 Τ.Μ. [ΜΙΝΙ ΠΜΣ ΠΙΝΕΙ αμ. σσα ο μαραατο ΑΙ ΗΕ ΕΝ ΠΕ ατὸ 1 1 τουγκοσλαδικἡ Βου- | λὴ ἐι ὀκοενεν που εαποεήσεων Αεταξὺ ᾱλ- ων οστκυποιοῦήτὴ οἱ ἐφ ημερίδες, οἱ ἑδνικοὶ πόοοι ἕ τῆς γώθις καὶ Ῥένετωή όγοια διὰ τὴν ἠλεκευοποίη- ἆ σα γα Πο η ανοπο μήν αδιῆς. πσρρς «καν Ισ”α αμα απ. ο ο... ΧΑΌΣ, ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΤΑΣ ΗΝΟΜ. ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ Ο Πρύεδρος Τροῦµαν θὰ ὁμιλήσῃ πρὸς τὸ ἔθνος-- Αἱ δύο ἐργατικαὶ ὁμοσπογ- δίαι παρὰ τὸ πλευρὸν ἀλλήλων ΩΥΑΣΙΓΡΝΗΤΩΝ 6 (10) --- Ο ποόεδρος Τροῦμµαν δὰ ὁμιλήσῃ πρὸς τὸ ᾽Αμοθικανικὸν ἔθνος ἐπὶ τῆς κρίσεως ομηνεπείᾳ τῆς ἀπεργίας τῶν» ὀνδρακωρύχων τὺν νύκτα ὔ εἷς τὰς Ο.25 µ. µεσονύκτιον, ὥρα τῆς Κυρια 5, Γκοήνονυῖτς. Ὁ πρόεδρος θὰ κάμῃ λεπτομερῆ ἀνάλυσιν τῶν συνεπειῶν, τὸς ὁποίας θὰ ἔχῃ ἡ ἐξακολούθησις τῆς ἀπεργίας, ἡ ὁποία εἰσῆλθεν Ίδη εἷς τὴν τρίτην ἐβδο- µάδα της. Αὗται θὰ εἶναι ἡ µαζικἡ ἀνεργία, βιοµη- Χανικὰν χάος, πεῖνα εἰς τὸ ἐξώτερικὸν καὶ κίνδυνος τῶν ἐξωτερικῶν σχέσεων τῆς ᾽Αμερικῆς. ᾿Επίσης θὰ ἀναπτύξῃ τὰς ἀπόψεις του ἐπὶ τῆς ἀνάγκης τῆς ψη- Φίσεως νέας περιοριστικῆς ἐργατικῆς νομοθεσίας. 'Ο πρόεδρος τῆς ᾽Αμερικ. 'Ὁμοσπονδίας Ἐργασίας κ. Οὐἵλλιαμ Γκρὴν ἐπρότεινε κοινἠν σύσκεψιν µετα- ξὺ ἀνθρακωρύχων καὶ ἰδιοκτητῶν καὶ ἐξεύρεσιν τρό- που λύσεως τῆς ἀπεργίας. Ὁ πρόεδρος τοῦ Κογκρέσ- σου Βιομηχανικῶν ᾿Οργανώσεων κ. Φίλιπ Μούρρεη ἐ- δήλώσεν ὅτι θὰ ὑποστηρίξῃ τὸν Τζὼν Λούης εἰς τὴν νομικὴν µάχην του ἐναντίον τῆς καταδίκης του. 'Ὁ Μούρραίη, ὁ ὁποῖος διέκοψε σχέσεις μετὰ τοῦ Λούης ἀπὸ 4 ἐτῶν, συνεπεἰᾳ διαφορῶν, ἑτόνισεν ὅτι τὸ Κογ- κρέσσον Βιομηχανικῶν Οργανώσεων τάσσεται παρἀ τὸ πλευρὸν τῆς ᾽Αμερικανικῆς Ὁμοσπονδίας Ἐργασίας. Ἡ γενικἡ ἀπεργία εἰς Όκλαντ τῆς Καλλιφορνίας ἔληξεν, ἀφοῦ παρέλυσεν ἐπὶ 48 ὥρας τήν ζωὴν τῆς πόλεως. ΗΜΗΙ ΜΑ ΜΙΝΙ ΚΙ ΙΙΝΜΤΕΤΜΝΗΗΝΡΙΗΤΡΠΗΡΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 6 (Ρ.)--Δύο πρόσωπα ἐφονεύθη- σαν καὶ 40 ἐτραυματίσθησαν ἐκ τῆς ἐκρήξεως βόμβας εἰς τὸ στρατηγεῖον τοῦ Σαραφὰντ. Μεταξὺ τῶν σο- βαρῶς τραυματισθέντων περιλαμβάνονται καὶ 2 Αγ- γλοι. ἀξιωματικοὶ. Οἱ τροµοκράται προσέβαλον ψὲς ἐνταῦθα τὴν κατοικἰαν τοῦ ὀτρατηγοῦ σὲρ Έβελυν Μπάρκερ ἀρ- χηνοῦ τῶν ἐν Παλαιστίνῃ στρατευμάτων. ᾿Ερρίφθη ἆἀ- ριθμὸς χειροβομβίδων ἐντὸς τῆς ἐκ συρματοπλεγµά- των περιµέτρου τῆς οἰκίας. Οἱ τροµοκράται ἐξεδιώ- χθησανὺ πὸ ᾿Αράβων λεγεωναρίων. 'Ἐπεβλήθη κέρφιου εἰς τὸ 1)3 τῆς Ἱερουσαλὴμ μέχρι νεωτέρας εἰδοποιήσεως. Ἐγνώσθη ὅτι ἐπρόκειτο ψὲς νὰ γίνουν μεγάλης κλί- μακος συνδυασµέναι στρατιωτικαὶ καὶ ἀστυνομικαὶ ἔρευναι. Τρία αὐτοκίνητα πλήρη ἐκρηκτικῶν ὑλῶν, τὰ ὃ- ποῖα ἐνεφανίσθῆσαν ψὲς εἰς τοὺς δρόμους τῆς Ἱερου- σαλἡὴμ ἐξουδετερώθησαν ἐγκαίρως ὑπὸ τῆς ἀστυνομίας. Τὰ ΜΝΙΤΜΝΝ ΠΤΗΝ ΤΠ Π. ΠΙΝΜΙΙ Ὁ δράστης καδηγητἠς ἐξηφανίσθη. ἐκ τῆς σχολῆς ἀλλ᾽ ἡ ἐφορεία σιωπᾷ Οἱ κύκλοι τῆς σχολικῆς ἑφορείας Λευκωσίας τηροῦν ἅ- κρον ἐπιφυλακτικότητα σχετικῶς πρὸς τὸ ἐπεισόδιον εἰς τὴν 6ην τάξιν τοῦ Π. Γυμνασίου, κατὰ τὸ ὁποῖον εἷς καθηνητὴς ἐξς βρισε τοὺς μαθητὰς διὰ βαρυτάτων ἐκφράσεων, ταῦτο: χρΆνως δὲ ἐξεστόμισεν ἀπὸ τῆς ἕδρας ὅτι «ἡ ἕνωσις τῆς Κύπρου μετὰ τῆς 'Ελλάδος δὲν συμφέρει»! Συμφώνως πρὸς ἐξηκριβωμένας πληβοφορίας µας οἱ μα: θηταὶ εἶχον τηρήσει κατὰ τὸ ἐπεισόδιον ἄψογον στάσιν, πτριωρίσθησαν, δὲ νἁ ἐξέλθουν ὁμπουκῶς τῆς αἰθούσης τῶν παραδόσεων. ἀφοῦ ἐξεδήλωσαν πρὲς τὸν ἐν λόγῳ καθηγη- τὴν τὴν ἔντονον ἁποδοκιμασίαν των. ᾽Απὸ τῆς ἡμέρας τοῦ ἐπεισοδίου ὁ δράστης δὲν ἐνεφανίσθη εἰς τὸ Γυμνάσιον, ἐξ οὗ καὶ εἰκόζεται ὅτι ἐτέθη ἐν ἀργίᾳ ἀλλ ἡ σιωπὴ τῆς ἐφορείας προδίδει διάθεσιν ὅπως ἐπαναφέρῃ αὐτὸν εἰς τὴν θέσιν του μόλις «καθησυχάσουν τὰ πνεύματα». Ἐν τῷ μεταξὺ οἱ πολίται σχολιάς ουν δυσµειέστατα τὴν τοιαύτην στάσιν τῆς ἐφορεὶῖας καὶ ὅλοι ἐκφράζουν τὴν γνώ: µην ὃτι ἡ σιωπή της ἐπὶ τοῦ σκανδάλου ἀποιελεῖ ἕτερον σκάνδαλον. Ἔαι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΙΠΕΠΠΙΚΗΠΙ ΚΤΛ τι ΜΙΕΝΙΚΙΤΙΝ ΤΕΧΕΡΑΝΗ 6 (9)--:Ο πρωθυπουργὸς τοῦ ᾽4- ἕερμπαιτξζὰν Ζαφὰρ [[ισεβάρι εἰς ραδιοφωνικὸν Λλό- γον του ἀπὸ τοῦ ὁαδιοσταὺμοῦ τῆς Ταυρίδος ἀνήγγει- λεν ὅτι ὁ Περσικὸς στρατὸς ἐξαπέλυσε καὶ πἆλιν ἐπίθδε- σιν ἐπὶ κλίµακος ἄνευ προηγουμένου μὲ τὰνκς καὶ χει- ροβομβίδας εἰς τὴν τοποθεσίαν Ταξεκάν. «᾿ Απεκρού- σαµεν, εἶπε, τὴν ἐπίθεσιν, ὑπάρχουν δὲ βαρεῖαι ἁπιώ- λειαι ἐξ ἀμφοτέρων τῶν παρατάξεων. ᾽Απευθύνω ἔπκλησιν διὰ βοήθειαν σρὸς ὅλους ὅσους ἀγαποῦν τὴν ἐλευθερίαν ἐντὸς καὶ ἐμτὸς τῆς Περσίας». Εκπρόσωπος τῆς Περσιυῆς Κυβερνήσεως διέ- ψευσε καὶ πάλιν τοὺς ἰσχυρισμοὺς τοῦ Πισεβάρι εἴ- πὼν ὅτι οὔτε εἷς Πέρσης στρατιώτης εὑρίσκεται εἰς ᾿Αξερμπαϊτξὰν καὶ οὐδεμία µάχη συνάπτεται εἷς ΊΤα- ζεκάν.