Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-12-07

᾿ ΕἰακίσιαπὑασσιωσπωκσοκαπαατικκακιακπωηηπατοπαιαιφἸὠὀσι Ὁ Διευθυντὴς--Εδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ---ο Ἔτος 1ον (Περίοδος δευτέραῇ Αριθμ. φύλλου : 3 Τιμὴ φύλλου { γρόσι. ---υ- ΓΡΑΦΕΙΟΝ : Οδὸς Λιπέρτη ἀριθα, 7 καὶ 8 ᾿Αριθμ. τηλεφώνου ϱ32 Αευκωσία-- Κύπρου κ ποΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ ΚΗΛΙΣ ΚΑΙ ΟΝΕΙΛΟΣ Θλίβεται ἡ ψυχὴ κάθε “Ελ. ληνος διὰ τὴν οἶκτρὰν τύχην τὴν ὁποίαν εἶχον αἱ ἐθνικαὶ διεκδικήσεις µας χάρις εἰς τὴν.. ἀπέραντον προστασίαν τῶν ἸΜε- γάλων καὶ τρανῶν συμμάχων μας. Μηλὶς καὶ ὄνειδος ὑδλὰ συνο- δεύῃ τὰς ἀποφάσεις τῶν ᾖἰἴσχυ- ρῶν διὰ τὴν καταπάτησιν κά: δε ὑποσχέσεώς των µσιρὸς τὴν «δόξαν πού Λέγεται Ελλάς». Δὲν ἐξήτησεν ἡ πατρίς µας ὲένα ἐδάφη οὔτε ἤσκησεν ἐμπεριαλι- στικὴν πολιτικήν, ᾿Εζήτησεν ἐλευθδερέαν τῶν τέκνων της τῆς Βορείου ᾿Ἡπείρου καὶ οἳ Πε- γάλοι τῆς εἶπον ὅτι σερέσει νὰ μείνουν σκλαβωμένα! ᾿Εζήτη- σεν ἀσφάλειαν τῶν συνόρων της σερὸς τὴν ἈΒουλγαρίαν μαὲ τῆς ἔχλεισαν κατάµουτρα τὴν στόρ: ταν ἐνῶ ἄφισαν τὴν ἰδικὴν της πόρταν ἀνοιπτήν) Ζητεῖ ἡ 'Ελ- ληνικὴ Κυπριακὴ φυχὴ τὴν ἐ- λευθερίαν τῆς Κύπρου καὶ οὔ- τε κἄν καταδέχονται νὰ δίξουν τὸ ζήτημα! Μέσα ὅμως εἰς τὴν τραγωδίέ- αν αὐτὴν δὲν μποροῦσε νὰ λεί- Ψή καὶ ὁ ἐμπαιγμός, Τὶ ἄλλο παρὰ ἐμπαιγμὸς εἶναι ἡ ὑπὸ τῆς 'Ελληνικῆς δεξιᾶς καταιρή- Φισις τοῦ ψηφίσματος διαµαρ- τυρίας ἓν τῇ Βουλῇ, διότι κα- τὰ τὸν κ. {ονατᾶν τὸ «ἀἄνεσα- νόρθωτον δὲν δύναται νὰ διορ- Φθωδῇ» ᾿Ιδού, σεῶς ζητεῖ ἡ “Ελληνικὴ ἐδνικοφροσύνη νὰ κρύτρη τὴν φοβερὰν της εὐθύ: νην. ᾽Αλλ᾽ ὄχι Κύριε! Αἳ 'Ελληνι- καὶ ἐθνικαὶ διεκδικήσεις δὲν ἐξαλεέφονται διότι τὸ δέλεις ἐσὺ. Κύπρος, Βόρειος Ηπειρος, Α. Θράκη, σύνορα δὰ σταρα- µεένουν πάντοτε ἐκρεμεῖς στα: νεδνικοὶ λογαριασμοί. Κηλὶς καὶ ὀὄνειδος διὰ τοὺς ὑσπευθύνους τῆς ἐθνικῆς συµ- φορᾶς, Ἓλληνας καὶ ξένους / ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΣΤΑΘΜΟΝ ᾿Αναχωοεῖ σήμερον ἐξ ᾿Αδηνῶν διὰ «{ονδῖνον ἡ ᾿ἠὐνικὴ Πρεσβεία ο ”, ία» α ἃ ὸ τῆς Αύπρου. ᾿Εεκεῖ, ες τὴν ᾖβρετ- τανικὴν ήτρόπολιν δὲν ποόκειται : αν νο γὰ ἐκλιπαρήσῃ οἶκτον οὔτε νὰ δη” τήση ἐλεημοσίνην. Θὰ ζητήσῃ ἆ- πῶς δικαιοσύνην καὶ ἐκπ)ήοωσεν τῶν ὑποσχέσεων, ποὺ ἐδόψησαν κατὰ καιροὺς εἷς τὸν τόπον αὐτόν, « αμ τοῦ ὁποίου κάθε σπιδαιὴ γῆς µαο- τυρεῖ τὴν Ελληνική» κωαταγωγὴν, ὅπως ἐδήλωσε προχδὲς ὁ ἔφοοος . - / : τῶν Κυπριακῶν ἀρχαιοτήτων [Καὶ αρα, . τ ν κ, ὁ Γλάδσοτων ἀνεγνώρισε τὸ ὀίέκαι- όν µας καὶ ὃ Ἰσέρισι] ἀργότερον καὶ ἡ κυβέονησις τῆς Α. ἠΤεγαλει- : τὸ 10] καὶ ὁ ἡ], ότήητος κατὰ τὸ 1015 καὶ ὁ Μακ- γτόνα/δ μετ ὀλία ἔτη. : . τ «Ο πρωδυπουργὸς τῆς ᾿Εογχατι- ος : αρ ως χῆς Κυβεονήσεως κ. ᾿Αττιλῆ ἄς ᾱ- : .. , , ναμι»ήσθῇ, ὅταν δὰ ἀντικρύοῇ. τὴν Κυπριακὴν ΠΓοεσβείαν, τοὺς λόγους -. Ἡ ΄ .ν 3 Ν σ τοῦ ἠ{ακντόναλὸ, ὅταν ἠτο καὶ οὗτος ποωθυπουργός: «Υπάρχουν, εἶπεν οὗτος κάποτε εἲς τὴν {ενεύην, μερικοὶ μικοοὶ ὑπεοήφανοι λαοί, ὅ- πως οἱ [λλήνες τῆς Δύπουυ, εἷς Ὃ ο, ελλ, ς τοὺς ὁποίους ὀξίζδει ιὰ δοῦῇ ἡᾗ ἐ- λευδειία». Ο μικοὺς οὗτος ὑπεοή: Φανος λαὺς ζητεῖ καὶ πάλιν ἀπὸ ἕνα Βρειτανὸὀ» ποωδυπουογὸν τὴν ἐλευδεοίαν... {ἠν ᾿Εδνικὴν δεύουν νοερῶς ΠΗοεσβείαν συνο- ποὸς τὸν δεύτερον σταθμὸν τῆς ἀποστολῆς της αἳ σκέψεις ὅλων» ιῶν ἈΑυπρίων, ΣΙΛΗΡΟΥΣ Μέχρι τῆς στιγμῆς τηρεῖ σι- γὴν ἰχθύος ὁ πρόεδρος τῆς σχολικῆς ἐφορείας Λευκώσίας ἐπὶ τῆς καταγγελίας, τὴ, ὁὃ- ποίαν ἔκαμον μµαθηταὶ τοῦ Παγκωπρίου Γυμνασίου ὅτι εἲς καθηγητὴς ἐξεστόμισεν ἀπὸ τῆς ἕδρας του, μαζὶ μὲ ἄλλας βαρείας ὕβρεις καὶ ὅτι «ᾗ ἕνώσις τῆς Κύπρου μετὰ τῆς Ἑλλάδος δὲν συμφέρει» Ἡ σιγὴ τοῦ κ. προέδρου ὃδί- δει τὴν ἐντύπωσιν ὅτι οὗτος θέλει νἁ καλύψῃ διὰ σιδηροῦ πέπλου τὸ ἐπεισόδιον. Τὸ ζήτημα ὅμως εἶναι σαφές: Διατὶ τηρεῖ αὐστηρὰν σιωπὴν ἡ ἐφορεία ἐπὶ τοῦ σκανδά- λου Ποῖον θέλει νὰ καλύψῃ μὲ τὴν αὐσταρὰν σιωπήν της Διατὶ δὲν δίδει εἰς τὴν δηµο- σιότητα τὸ ὄνομα τοῦ ἐνόχου Ο πρόεδρος τῆς σχολικῆς ἐ- φορείας κ. Θ. Δέρβης ἔχει τὸν λόγον. ᾿Εκτὸς ἐάν νοµί ζῃ καὶ αὐτὸς ὅτι «ἡ ἕνωσις τῆς Κύπρου μετὰ τῆς ᾿Ελλά- δος δὲν σωµφέρει»!... ΚΡΩΓΜΟΙ ὍὉ ἐν Κύὐπρῳ ἀνταποκριτὴς τοῦ Ρέουτερ ἀνεκοίνωσεν ὅτι κατὰ λάθος µετέδωσεν ὅτι Απονγευμάτινη ἐφημερὶς |ἰν ΠΠΠΤΠΠ ΠΙΝΤΡΤΙΝΤΙΤΗΝΙΝΙΠΙ ΛΙΛΗΙΙ Ἐνεφανίσδησαν ἀνταρτικαὶ ὁμάδες εἰς Στερεἀν Ελλάδα καὶ Χίον Τµῆµα τῆς ἙΕλληνοτουρκικῆς µεδορίου κατελήφδη ὑπὸ ἀνταρτῶν : ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 7 (Ρέουτερ)---᾿ Ανεκοινώῦθη ἐπισήμως ὅτι τὰ “Ελληνιμὰ παρά- πονα σχετιεῶς πρὸς τά ἐπεισόδια εἰς τά βόρεια σύνορα τῆς χώρας δά ἐξετασὺδοῦν ὑσιὸ τοῦ Συμβουλίου ᾿Ασφαλείας τὴν πρ. Τρίτην. , ΑΘΗΝΑΙ 7 (Ρ.τ Ἔνοπλοι ἀνταρτικαὶ ὁμάδες δροῦν αὐτὴν τὴν στιγμὴν εἰς ὅλας τὰς ἑλληνικὰς ἐπαρχίας. ᾽Αγγέλλεται ἐκ Μεσολογγίου ὅτι ἐνεφανίσθη εἰς τὴν Αἰἴτωλοα- καρνανίαν ἔνοπλον ἀνταρτικὸν σῶμα, τὸ ὁποῖον ἐξέδωώσε προκήρυξιν πρὸς τοὺς κατοί- κους τῆς ὑπαίθρου καὶ καλεῖ αὐτοὺς ὅπως ἐπιδοθοῦν ἡσύχως εἰς τὰς ἐργασίας των. Ἡ προκήρυξις φέρει τὴν ὑπογραφήν: Δημοκρατικὸν ἀρχηγεῖον Στερεᾶς Ἑλλάδος. ᾽Αγγέλλε- ται ἐκ Χίου ὃτι ἀπό τινος καιροῦ ἀνταρτικὴ ὁμὰς δρᾶ εἰς τὴν ὕπαιθρον τῆς νήσου. ο Δημοσιογραφικαὶ πληροφορίαι ἐκ Θράκης ἀναφέρουν ὃτι τμῆμα τῆς Ελληνοτουρκι- κῆς µεθορίου ἐλέγχεται ὑπὸ τῶν ἀνταρτῶν τῆς περιοχῆς. Αἱ ἀνταρτικαὶ ὁμάδες τῆς Θρά: κης εἶναι καλύτερον ὠργανωμέναι καὶ ἐξαιρετικῶς πολυάριβµοι. Οἱ ἀξιωματικοὶ τοῦ Ἐλ' ληνικοῦ στρατοῦ, οἱ ὁποῖοι ἔλαβον µέρος εἰς τὴν µάχην τοῦ Διδυμοτείχου ἀναφέρουν ὅτι οἱ ἀντάρται διηυθύνοντο ποσφανῶς ὑπὸ καλῶς κατηρτισµένων ἀξιωματικῶν καὶ αἱ κινή- σεις των ἐγένοντο ἐπὶ τῇ βάσει στρατηνικοῦ σχεδίου. συμμετέσχον τοῦ συλλαλητη- ρίου 5 χιλ. ἐνῶ ὥς γεγονὸς ἤθελε νὰ µεταδώσῃ 25 χιλ. Κατόπιν τούτου τὸ Ητουέττο Παττίχης καὶ Κόνωνας ἔχασε τὸ µοναδικόν του ὑποπόδιον, ἐπὶ τοῦ ὁποίου ἐστηρίζετο καὶ ἀπέμεινε µετέωρον εἰς τὸν ἀέρα, ὡς μαῦρος κόραξ, διὰ νὰ κρώζῃ μὲ βραχνὴν φωνήν. Ας τὸ ἀφίσωμεν, λοιπόν, νὰ συνεχίζῃ τοὺς βραχνοὺς κρωγμούς του, διότι ἐκ στό- µατος κοράκου ἐξελεύσεται µόνον... κρᾶ ! ΓΕΡΑΚΑΡΗ ΕΡΓΑ Τὰ πράγματα δὲν πηγαί- νουν καλὰ εἰς τὸ Γυμνάσιον Λεμεσοῦ ὅπου καθημερινῶς σημειοῦνται διάφορα ἔκτροπα, μὲ ἥρωας τὸν Γυμνασιάρχην κ. Γερακάρην καὶ τοὺς µαθη-: τάς. Ἐν τῷ μεταξύ τὸ ἕν ἔπει: σόδιον διαδέχεται ταχύτατα τὸ ἄλλο, μερικὰ δὲ ἐκ τού- των εἶναι ἐξαιρετικῶς εὔθυ- μα ὅσον καὶ χαρακτηριστικἁ τῆς καταστάσεως. Ἐν ἐκ τῶν πολλῶν εἶναι καὶ τὸ ἑξῆς: Κατὰάτὴν προχθεσινἠν ἀπερ- γίαν τῶν μαθητῶν, ὁ κ. Γερα- κάρης ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς ἀπεργοὺς, ἠρώτησε τού! τους : --Τὶ ζητεῖτε Θέλετε νὰ φύγω: --Μάλιστα, μάλιστα νὰ φύ- γῃς, δὲν σὲ θέλουμε, ἀπήντη- σαν ἐν χορῷ οἱ μαθηταὶ. Ὁ κ. Γερακάρης ἐξεπλάγη ἀπὸ τὴν ἀπάντησιν, ἔκοντο- στάθη ἐπ᾽ ὀλίγον καὶ ἀπήντη- σεν: «Οχι..ὄχ.! Προτιμῶ νὰ φύγετε ἐσεῖς. ᾿Εγὼ μένω ἐν- θάδε»ι Καὶ --δυστυχῶς-- ἔπεται συ- νεχεια. ΜΙΜΗΤΑΙ ΤΟΥ ΛΛΙΟΛΑ Θρυλεῖται καὶ λέγεται ὅτι ἡ Μονὴ Κύκκου σκέπτεται νὰ ἀγοράσῃ µμετοχάς κάποιας δημοσιογραφικῆς ἐπιχειρήσε- ως. Δὲν θέλοµεν νὰ ἐπηρεά- σωµεν τὸ ἐπιχειρηματικὸν δαι- µόνιον τῶν ἁγίων πατέρων, νὰ μᾶς ἐπιτρέψουν ὅμως εὖ- σεβάστως νὰ τοὺς εἴπωμεν ὅτι ἡ σκέψις τῶν αὕτη ἐνθυ- µίζει τὸ τάγμα τῶν Ἰησουϊ- τῶν, τὸ ὁποῖον, ὡς γνωστόν, ἔχει ἰδιοκτήτους ἐφημερίδας εἰς ὅλον τὸν κόσμον. Ὁ ὅσιος Λαϊόλας, μέγας ἵ- δρυτὴς τοῦ τάγματος τῶν Ἰη- σουϊιτῶν, θὰ μουγγρίζη ἀπὸ χαρὰν µέσα εἰς τὸν τάφον του, διότι αἱ πράξεις τῶν µα- θητῶν του εὑρίσκουν ἀπήχη- σιν εἰς τοὺς κύκλους τῆς Ὁρ- θοδόξου ἐκκλησίας. ΤΑ ΕΚΑΤΑΦΕΡΕΙ Ο «ἐπιθεωρητὴς» τῶν Νέ- ων Συιτεχνιῶν ἐπεσκέφθη προχθὲς διάφορα ἔργα πρὸς διαπίστωσιν τῶν ὅρων ἔργα. σίας. Ο νεοσυνιεχνιακὸς «ἐπι- θεωρητὴς» ἔσχεν ἀκολούθως μακρὰν συνέντευξιν μετὰ τοῦ ἐργοδότου κατὰ τὴν ὁποίαν, ὡς ἐγνώσθη, ἐζήτησε καὶ ἐ- πέτυχε τὴν αὔξησιν κατά 3 γρόσια τοῦ ἡμερομισθίου ἑ- γός..ἐξαδέλφου του. ὍὉ κα: λὸς παπᾶς εὐλογεῖ πρῶτα-- πρῶτα τὰ γένεια του, ἔστω καὶ μὲ μερικὰ κόλλυβα! ϱ ΔΙΛΛΟΓΟΣ ΗΜΕΡΑΣ -Κκαὶ ἡ Ἑλληνικὴ Βουλὴ ὑποβάλλει συνεχῶς ψηφίσµα- τα διαμαρτυρίας -ΨψΨοφίσματα... ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ ΓΑΜΟΥ Οκ. Παντελῆς “Ἱεροδιακό:- νου ἐκ Μαραθοβούνου καὶ ἡ δις Ροδοῦ Σίγαρ ἐκ Στροβό- λου ἔδώσαν ἁμοιβαίαν ὑπό: σχεσιν γάμου, ΙΝΛΨΗΙ ΝΤΙΡΤΙΠΙΙΗΙΙΙ ΕΙ ΠΛΗ ΜΑΔΡΙΤΗ 7 (Ρ)-- Συνελήφθησαν 4 πρόσωπα κατηγορού- µενα ὅτι ἐτοποθέτησαν βόμβας εἰς καταστήµατα τῆς Μα- δρίτης. Πέμπτον πρόσωπον ἐφονεύθη, ἐνῶ ἀπεπειρᾶτο, νὰ διαφύγῃ. Εἰς τὴν κοιλάδα πλησίον τῆς Μαλάκας ἀγγέλλον ται νέαι συγκρούσεις μεταξὺ ἐνόπλων καὶ πολιτοφυλακῆς. ᾿Εφονεύθησαν 2 ἐκ τῶν ἐνόπλων καὶ 3 πολιτοφύλακες. Πλη- σίον τῆς Μαλάκας ἐσημειώθησαν νέαι ἀπόπειραι ἀποβάσε- ως, ἐφονεύθησαν δὲ εἰς συγκρούσεις εἷς πολιτοφύλαξ καὶ 2 πολῖται. δι ΜΗΝ ΜΗ ΑΟΝΔΙΝΟΝ 7 (Ρ.]--Ἡ ὁρ- γανωτικἡ ἐπιτροπὴ τῶν Ὁ- λυμπιακῶν ἀγώνων τοῦ 1948 ἀνεκοίνωσεν ὅτι δὲν εἶνχι ᾱ- κριβεῖς αἱ εἰδήσεις ὅτι ἆπε- φάσισε νὰ καλέσῃ εἰς τοὺς ἀγῶνας τὴν Γερµανίαν καὶ Ἰαπωνίαν. 'Ὁ κατάλογος τῶν ἐθνῶν, τὰ ὁποῖα θὰ προσκλη- θοῦν δὲν ἐνεκρίθη εἶσέτι τε- λικῶς, αἵ δὲ προσκλήσεις δὲν θὰ ἀποσταλοῦν πρὸ τοῦ προ- σεχοῦς ἔτους. ΙΒ ΜΕΛΡΙΝΗ ΡΤΗΙΙ ΙΙΝΗΜΙΣΝ ἰὁ ΙΗΣΗΙ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 7 ϱ»ὸ--Ο ἀντιπρόεδρος τῆς ᾽Ανωτάτης ᾿Αραβικῆς ἐπιτροπῆς Τζαμὰλ Χουσσεῖνι ἔφθασεν ἐκ Καϊ ρου διἁ νὰ Χχρησιμεύσῃ ὡς µεσολαβητὴς μεταξὺ δύο ἆν- τιπάλων ἀραβικῶν φυλῶν εἰς τὴν νότιον Παλαιστίνην. Με- ταξὺ τῶν ὁμάδων τούτων ὃ- πάρχει ἀπὸ ἐτῶν βεντέττα συνεπε΄ᾳ κτημµατικῶν διαφο- ρῶν. Μέχρι σήμερον ἐδολο- φονήθησαν ἑκατέρωθεν]8 πρό- σωπα. Τὸ προσεχὲς Σάββα: τον αἵ δύο ἀντίπαλοι φυλαὶ θὰ πορακαθήσουν εἰς κοινὴν τράπεζαν μετὰ τοῦ Τζαμόλ Χουσσεῖνι καὶ ἀνωτέρων ΑΥγ- γλων ὑπαλλήλων καὶ θὰ γἱ- νῃ «τελετὴ εἰρήνης», ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ νόµου τοῦ Μορανί- ου. ᾿Εὰν δὲν ἐπέλθῃ τελικῶς συμφωνία τότε ἡ «μάχη» θὰ συνεχισθῃ. ΚΑΤΑΛΙΚΗ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ ΚΤΗΜΑ, 7 (Τοῦ ἀνταποκρι- τοῦ µας).--Τὸ Μακουργιοδι- κεῖον κατεδίκασεν εἰς θάνα- τον τὸν Μεχμὲτ Σιαπὰν ὅστις ἐφόνευσε τὴν 12ετῆ Θεοπίστην Χριστοδούλου τὴν Την Ἰουλί- ου 1946, ἐξ ᾽Ακουρσοῦ. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ Χθὲς Παρασκευὴν ηΠὐλογή θησαν οἱ ἀρραβῶνες τοῦ κ. Μίκου Χρ.ιστοφίδου μετὰ τῆς δ. 'Ελένης Προυση. Συγχαρη- τηρίους ἐπισκέψεις θὰ δε: χθοῦν αὔριον Κυριακἠὴν καὶ µε: θαύριον Δευτέραν ἐν τῇ οἱ- κίᾳ τῆς μνηστῆς. ΣΤΑΔΙΟΝ Γ.Σ. Π. Αὔριον εἷς τὸ γήπεδον ᾖ[.Σ.Π. «ευκωσίας µία ἐνδιαφέρουσα πο- δοσφαιοικὴ συνάντησις ΑΠΟΕΛ Υ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ δρα 3.50 µ. µ. “Ἡ ὥς ἄνω συνάντήησις εἶναι διὰ τὸ παγκύ- ὕεριον ποδοσφαιρικὸν σπρωτά- Όλημα α κατηγορίας. ΠΜὴ τὴν χάσετε. Μεγάλη Δημοπρασία ἐν τῇ οἰκίᾳ τῆς κ. Χρυστάλλας Εὐαγγελίδου, ὁδὸς Κι- νύρου ἀρ. 3, ἕναντι Δημοσίου Κήπου «ευκωσίας (παραπλεύρως τοῦ Στρατιωτικοῦ Κινηματογράφου) Σήµερον Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου, ὥρᾳ 2.15 μ.μ. καὶ τὴν Κυριακήν, ὥρᾳα 9.15 π.μ. καὶ 2.15 μ.µ., θὰ πωλη: θοῦν τὰ ἀκόλουθα ἀντικείμενα ἀνήκοντα εἰς τὴν κ. Χροωστάλλαν Εὐαγγελίδου, ἐκ Λευκωσίας : Σὲτ σάλας, ζαρτινιέρα μὲ µεγάλον καθρέπτην, μπουφέ, τραπέζι καὶ βιτρίνα, ὅλα ἀπὸ ξύλο καρυ' διᾶς, µπαστουνοθήκη, τουαλέττα, ὁ καριόλες μονές, ἑρμαρόλλα κἀὶ ἄλλα ἔπιπλα. ᾿Επίσης πιατικὰ ἐκ πορ: σελάνης, ἐκλεκτῆς ποιότητος, σὲτ τεῖου καὶ καφέ, πο- τήρια, µαχαιροπήρουνα, ταπέττα, μπρούντζινοι δί- σκοι, µαγκάλια, γραμμόφώνον μὲ δίσκους, λαβέζια, μαγειρικἀ σκεύη, κάδρα κ.λ.π. Ε. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ὁδὸς Λήδρας 126, Λευκωσία. Γέλιο | Χαλασμός κόσμου ! Τραγούδι ! Χορός ! { | τὸ ἀνέβασμα τῆς πιὸ ἐξωφρενικῆς καὶ πικάντικης | Γ ὀὁπερέττας--φάρσας τοῦ Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΧ! ΤΙ ΜΟΥΚΑΝΕΣ Σήµερον Σάθθατον ὥρα 98 μ.μ. | ἡ 3η παγηγυρικἡ παράστασις | τοῦ ΝΕΟΥ ΛΥΡΙΚΟΥ | Εἰσιτήρια πωλοῦνται στὸ Φαρμακεῖο Γ. [0: } 1 | } | οί το] ἡ πάθθκτον Ἀεπεμθρίου Ί9Φὰς6 | | | ΓΑΝΝΟΥ Τηλ. 432 ΓΜΗΤΙΙΙ ΜΜ] Π] ΙΝΙΙΝ ΚΑΑΚΟΥΤΑ (ΓΡ. - Ὁκ.βτρνήτης τῆς ΒΕΥγ- γάλης ἐκήρυξε τὸ, στρατιωτικὸν νόµθν καθ᾽ ὅτι υπάρχει κίνδυνος ἐκρήξεως νέων ταρᾶ- χῶν μεταξὺ ἸΙνδῶν καὶ Μωιμεθανῶν. ΠΤΠΙΠΠΙΠΙΠΠ ΤΙ) ΜΕΡΙ ΜΒΡΙΜΙΡΙΠΙΝ ΟΥΑΣΙΓΕΚΤΩΝ (Ρ.)--«Η ἀμερικανικὴ Κυβέρ- νησις ἐξήτασε τὴν ἀπεργίαν ἀνδρακωρύχων καὶ ἐμελέ- τησε τὸ κείµενον τοῦ Λόγου τοῦ προέδρου, τὸν ὁποῖον δά ἐκφωνήση αὔριον νύχτα. Ὁ πρόεδρος τοῦ Κογκρέσσου τῶν Βιομηχανικῶν Οργανώσεων κ. Φίλιπ Μούρραιη, ἀπὸ καιροῦ σφο- δρὸς ἀντίπαλος τοῦ Λούης, ἀπηύθυνεν ἔκκλησιν πρὸς τὴν ᾽Αμερικανικὴν 'Ομοσπονδίαν Ἐργασίας καὶ τὰς σιδηροδροµικάς ἑνώσεις ὅπως ἀρχίσουν ἑνοποιημένην ὃρᾶσιν ἐναντίον τῆς ἐσκεμμένης κυβερνητικῆς κινή- σεῶς πρὸς συντριβὴν τοῦ ἐργατικοῦ κινήματος. Εἰς τὴν ἔκκλησίν του ὁ Μούρραιη ἀναφέρει ὅτι «πρέπει' νὰ ἑνωθοῦν τὰ ὅπλα τῶν ἐργατῶν εἰς τὴν µάχην ἑ- ναντίον τῆς ἐθνικῆς ὑστερίας», δν τῷ μεταξὺ οἱ σιδηροδρομικοὶ σταθμοὶ εἶναι πλήρεις ἐμπορευμάτων καὶ τὰ ταχυδρομεῖα εἶναι κατάµεστα δεµµά- των σωνεπε΄ᾳ τῶν περιορ σμῶν εἰς τὰς μεταφοράς. Αἱ ἕνώ- σεις ἀνθρακωρύχων κατέθ:σαν τὸ ποσὸν τῶν 3 1)2 ἑκατομ. δολλαρίων εἰς ᾽Αμερικα ικὰ χρεώγραφα πρὸς κάλυψιν τοῦ προστίµου. . Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀιέργων συνεπεία τῆς ἀπεργίας εἰς τας µεγάλας β οµηχανίας ἀνῆλθεν εἰς 213 χιλ. Περὶ τὰς ἁρ- Χχὰς τοῦ νέου ἔτους ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀνέργων θὰ αὐξηθῇ εἰς 5 ἑκατομμύρια. ἡ ΜΗΝ ΤΗ ΤΗΗΙΝ ΙΠΗΙΗΜΡΙΗΝ ΤΗΝ. ΙΕΙΝΝΝΗΝ ΙΧΗΛΙΙΤΙΝ Ν. ΥΟΡΚΗ 7 (Ρ.).--0 κ. Μπὲρνς ἐξήτησε παρὰ τῆς Γαλ- λίας, Βελγίου, 'ΌὈλλανδίας καὶ (ουξεμβούργου ὅπως ἀἄπελευθε- θώσουν τοὺς εἷς χεῖράς των 1 ερμανοὺς αἰχμαλώτους, οἵτινες εἷ- χον συλληφὺδῇ ὑπὸ τῶν ᾽Αμερικανῶν. 'Ἡ Γαλλία ἔχει 674 χιλ. τοιούτους αἰχμαλώτους, οὗτοι δὲ πρέπει νὰ ἐλευθερωθοῦν µέχρι τοῦ ᾿Οκτωβρίου 1947. Τὸ Γαλλικὸν ὑπουργεῖον τῶν ἐξωτερικῶν ἀνέφερε σχετικῶς ὅτι ὃ ἐπαναπατρισμὸς τῶν Γερμανῶν αἶχμα- λώτων δὰ ἀποβῇ κατασιρεπτικὸς εἰς τὴν ἀναδιοργάνωσιν τῆς Γαλλικῆς οἰκονομίας. [ΙΙ ΜΠΙΙ ΙΙ ΨΙΜΙΙ ΙΜΕΙΠΙΜΙΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 (Ρ)--Οἱ Γαλλικοὶ πολιτικοὶ κύκλοι ἀναφέ: ρουν τὸ ὄνομα τοῦ Λεόν Μπλοὺμ ὡς πιθανοῦ πρωθυπουργοῦ Κυβερνήσεως ἐθνικῆς ἑνότητος. “Ο πρόεδρος τῆς Βουλῆς κ. Ὡριὸλ ἐσυνέχισε τὰς συνομιλίας του µετά τῶν ἄρχη- γῶν τῶν πολιτικῶν κομμάτων πρὸς σχηματισμὸν Κυβερνή- σεως συνασπισμοῦ. Οἵ σοσιαλισταὶ εἰσηγοῦνται τὸν σχηµα- τισμὸν προσωρινῆς Κυβερνήσεως μέχρι τῆς ἐκλογῆς προέ- ὅρου τῆς Δημοκρατίας. Ὡς βάσιν δὲ συνεννοήσεως προ- τείνουν τὸ πρόγραμμά των, τὸ ὁποῖον προνοεῖ δι ἐπίτευ- ξιν οἰκονομιῶν 150 δισεκατομμυρίων φράγκων εἰς τὸν προ- Ὀπολογισμόν. ΜΙΝΙ ΤΗ ι 1, ΗΛΜΗΙΙΝΗ ἐ Τ' ΝΝΤΗΙΚΙΝ ΤΗΤΙΜΝΤΗΙ Π. ΠΝΛΗΗΙ 'Ο ὑπεύδυνος καδηγητἠς ὑπέθαλε παραίτησιν 'Ὁ υραμματεὺς τῆς Σχολικῆς Ἐφορείας Λευκωσίας κ Σωκράτης Εὐαγγελίδης, ἐρωτηθεὶς χθὲς ὑπὸ συντάκτου τῆς ἐφημερίδος µας ἓν σχέσει μὲ τὰ καταγγελθέντα ὑπὸ τοῦ «Ε. Τύπου» σκάνδαλα εἰς τὸ Παγκύπριον Γυμνάσιον, ἥρως τῶν ὁποίων ὑπῆρξεν ὁ ἱερωμένος καθηγητὴς κ. ᾿Αιϊατόλιας, ὡμολόγησεν ὅτι ταῦτα εἶναι ἀληθῆῃ, Ὁ ἐν λόγῳ καθηγητής, προσέθεσεν ὁ κ. Εὐαγγελίδης, ὑποφέρει ἐκ νευρικότητος ὡς ἐκ τῶν πολλῶν δεινοπαθηµά- των, ἅτινα ὑπέστη ἐν Ρουμανίᾳ, ὅπου διέμενε, κατὰ τὴν πε- ρίοδον τοῦ πολέμου, εἶναι δὲ ἀληθὲς ὅτι πολλάκις οὗτος παρεξετράπη εἰς ἀπρεπεῖς ἐκφράσεις, θιγούσας τόσον τὴν ἀξιοπρέπειον τῶν μαθητῶν ὅσον καὶ τὸ ἐθνικόν των αἴσθημα. Ὁ κ. Εὐαγγελίδης ἐρωτηθεὶς ποῖα µέτρα σκέπτεται νὰ λάβῃ ἡ Ἐφορεία, παρέσχε τὴν πληροφορίαν ὅτι ὁ ὡς ἄνω καθηγητής ὑπέβαλεν ἤδη τὴν παραίτησίν του πρὸς τὴν Ἐ- φορείαν͵, ἡ ὁποία καὶ ἔγινεν ἀσμένως ἁποδεκτή. Κατόπιν τούτου, προσέθεσεν ὁ κ. Εὐαγγελίδης, ἡ ἸἘφορεία θεωρεῖ τὸ ἐπεισόδιον λῆξαν. πι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ἡ Μλ ΠΗΙΙΗ ΤΗΝ ΠΗΙΜΙ ΚΕΡΝΙΝ ΜΗ ΤΠΗΙΗ ΠΡΜΙΝ ΗΙ ΜΗΝΙΛΙΤΙΝ ΜΕΑ ΥΟΡΚΗ 7 (Ρ.).--'Ο πρεσβευτὴς τῆς Περσί- ας Χουσεῖν ᾽Αλᾶ δι᾽ ἐκθέσεώς του πρὸς τὸ Συµβού- λιον ᾿Ασφαλείας ἀναφέρει ὅτι ὁ ἐν Τεχεράνῃ πρΞ- σβευτὴς τῆς Σοβ. Ἑνώσεως Ἰβὰν Σατσίκωφ συνεβού- λευσε τὴν Περσικὴν Κυβέρνησιν νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν πρόθεσίν της ὅπως ἀποστείλῃ στρατεύματα εἰς τὴν αὐτόνομον ἐπαρχίαν τοῦ ᾽Αζερμπαϊτζὰν διὰ νὰ ἐ- πιβλέψουν εἰς τὴν διεξαγωγἠν τῶν ἐκλογῶν. 'Ο Χουσεῖν ᾽Αλᾶ προσθέτει ὅτι ἡ Περσικὴ Κυ- βέρνησις δὲν θἀ παραλείψῃ νὰ ἀναλάβῃ δρᾶσιν πρὸς ἀποκατάστασιν τοῦ νόµου καθ ὅλην τὴν Περσίαν ἔστωώ καὶ ἐάν ἀπειληθῇ ἔκρηξις ταραχῶν. ΧΙΙ ΗΗΠΙΗΗΤΙΙ ΠΡΙΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 7 (2Ρ.)-- Τὸ Συμθούλιον τῶν ὑπουθ- γῶν τῶν ἐξωτερικῶν δὰ ἀρχίσῃ σήμερον τὴν πρωῖαν τὴν συξζήτησιν ἐπὶ τοῦ Γερμανικοῦ. Μέχρι τοῦδε ἔπε- τεύχθη πλήρης συμφωνία ἐπὶ ὅλων τῶν ἄρθρων τῶν συνδηκῶν εἰρήνης. Ο κ. ἹΜπέβιν δὰ μµεταβῇ τὸ ἁπό- γευµα εἰς Οὐασιγκτῶνα διὰ νὰ συναντηὺδῇ μετὰ τοῦ προέδρου Τροῦμαν. Σάββατον 7 Δεκεμβρίου 1746 Οἱ ὁρδοφρονοῦντες ᾽Αμερικανοὶ «ΤΠληρωνομεδα εἰςτήν Ἑλλάδα» Ἐν ὀνόματι τῆς ἀνδρωπότητος πρέπει νά τε- δῇ τέρµα εἰς τὴν τρομοκρατίαν τῆς δεξιᾶς Αρῦθρον τῆς ᾽Αμερικανικῆς ἐφημερίδος «Νιοῦ Γιὸρ Πὸστ» «Χάριτας ὀφείλομεν εἰς δύο ᾽Αμερικανοὺς δηµοσι- ογράφους, τὸν Σέἐῦμουρ Φρέϊδιν τοῦ «Χέραλδ Τρίμπιουν» καὶ τὸν Ρόμ: περτ Κονουαίη τοῦ «Νταί- ηλυ Νιούς», διότι ἢνοιξαν διάπλατα τὴν ἀάγγλσαµε- ρικανικἠν σιδηρᾶν αὐλαί- αν ποὺ καλύπτει τὰ δια- δραματιζόµενα εἰς τὴν Ἑλ- λάδα. Ἐνῷ τὰ πλεῖστα δηµοσιογραφικἁἀ τηλεγρα: φήματα ἐξ ᾿Αθηνῶν ἁμί- λουν μὲ ἄκακον µονοτονί: αν περὶ «ἐκκαθαριστικῶν ἐπιχειρήσεων ἐναντίον λη: στῶν καὶ κομμουνιστῶν», οἱ δύο οὗτοι ἀνταποκρι- ταὶ ἐταξείδευσαν ἐπὶ μίαν ἑβδομάδα ἀνὰ τὰ ὀρεινὰ κρησφύγετα. ᾿Ιδοὺ ὀλίγαι περικοπαὶ ἀπὸ τὰς πλη: ροφορίας ποὺ ἀπεκόμισαν: «Εἰς τὸν ἀγῶνα ὅπως ἐξαναγκασθοῦν διὰ τῆς πείνης νὰ δηλώσουν ὑπο: ταγἠἡν ὅλοι οἱ άντιµοναρ: χικοί, τὰ τρόφιμα, τὰ΄φορ: τηγὰ αὐτοκίνητα, τὰ ὑπο- δήµατα καθὼς καὶ τὰ ἀν- θελονοσιακἁ «ἀεροπλάνα τῆς Οὔνρρα χρήησιµοποι- οῦνται ἀσυνειδήτως ὄχι µόνον ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων χώὠροφυλάκων...ἀλλὰ καὶ ὑπὸ δεξιῶν συμμοριῶν ἆ- παρτιζοµένων ἀπὸ τέως συνεργάτας τῶν χιτλερι- ΜΑΓΙΚΟ ΑΙΗΙΗΙΕΗΙΗΠΙΤΙΗΠΗΗΙΗΗΤΙΕΙΕΗΙΙΕΠΙΗΠΗΠΗΠΗΜΠΗΗΗΙΠΗΤΙΠΙΗΗΗΗΙΗΠΗΤΗΠΗΠΗΗΗΗΗΙΗΞ κῶν...Οἱ ἐπί κεφαλῆς ἀξι- ὠματικοὶ μᾶς εἶπαν: «Ὁ- ποιος δὲν εἶναι ὑπὲρ τῆς μοναρχίας εἶναι κομµουν!- στής....» Ὁμάδες γυναικο- παίδων... κρατοῦνται εἰς φυλακὰς ἀσφυκτικῶς ὁὃ- περπλήρεις...διὰ νὰ στα- λοῦν εἰς ἐξορίαν. Οἱ Ἕλ- ληνες ἀξιωματικοί ἐδήλω- σαν ἀπεριφράστως ὅτι ἡ πολιτικὴ τών ἦτο «νὰ συ- νεχίσουν αὐτὴν τὴν µέθο- δον ἕως ὅτου οἱ ἄνδρες ποὺ εἶναι στὰ βουνὰ προ- τιμήσουν νὰ κατεβοῦν καὶ νὰ :παραδοθοῦν μᾶλλον παρὰ νὰ ἰδοῦν τὶς γοναῖ- κες καὶ τὰ παιδιὰ των νἀἁ ὑποφέρουν». »Σᾶς κάνουν βέβαια νὰ ἐξανίστασθε τἀνωώτέρω. ᾽Αλλὰ δὲν εἶναι ὅλα. Λιό: τι τὰ ὅπλα ποὺ χρησιµο: ποιοῦν οἱ μοναρχικοὶ γιὰ νὰ σκοτώνουν καὶ τὰ τρό- φιμα ποὺ κατακρατοῦν γιὰ νὰ καταδικάσουν εἰς λιμοκτονίαν εἶναι σχεδὸν ἐξ ὁλοκλήρου ἁἀμερικανι- κῆς προελεύσεως. «Καὶ ἁ- κόµη περισσότερον. Π Μυ- βέρνησις ἡ ὁποία διεξάγει πόλεμον κατὰ τῶν δηµο- κρατικῶν, ἡ ὁποία τοὺς θέτει εἰς τὴν ἰδίαν μοῖραν μὲ τοὺς κομμουνιστάς, εἷ- ναι κατὰ µέγα µέρος νε: ογνὸν ἰδικόν µας καὶ τῆς ΠΑΛΑΤΙ κα ΜΠΕΛΗΚ ΠΑΣΣΑ κο (ὲ ΤΑΜΙΡΩΦ---ΑΡΤΟΥΡΟ ἐμφύλιο σπαραγμὸ τῆς Μεγαθηρίου µας Αὔριον ΑΥΡΙΑΚΗΝ µέχρι καὶ ἐπὶ τέλους προβάλλεται ἡ μνημειώδης καὶ ἀνυπέρδλητη κινηματογραφιχὴ δημιουργία τοῦ μεγάλου ᾽Αμερικανοῦ συγγραφέως ΕΡΝΕΣΤ ΓΡΑΜΙΓΚΧΟΥΕΥ’ ΓΙΑ ΤΟΙΟΝ κτυπᾶ ἡ καµπανα) Εουε νΊοἈα {πε αι {ος ὁλοκλήρου ἔγχρωμος). Πρωταγωνιστοῦν ὁ γίγας τῆς ὀθένης ΓΚΑΡΥ ΚΟΥ- ΠΕΒΡ--ἡ χαριτωμένη ΙΝΡΚΡΙΑ ΜΠΒΡΡΚΜΑΝ--ἵ διάσημη ἑλληνὶς καλλιτέχνις ΚΑΤΙΝΑ ΠΑΞΙΝΟΥ (πού πῆρε βραβεῖον ἠθοποιῖας]-- οἱ κορυφαῖοι ΑΚΙΝ Καμπάνα ἀνθρώπινης ἁπληστίας -- Καμπάνα δικαιοσύνης--Καμπάνα ἐλευθερίας. Ἕνα συνταρα: κτικὸ καὶ καταπληκτικὸ δρᾶμα παρµένο ἀπὸ τὸν γραμμένη μὲ αἷμα, πόνους, καὶ περιπέτειες. Πλαισιώνεται ὅμως ἀπὸ ἕνα βα- θὺ ἔρωτα. ᾿Αξίζει νὰ σηµειωθῇ ὅτι τὸ διαμάντι αὐτὸ τῆς κινηματογραφικῆς τέχνης ἐστοίχισε ὑπὲρ τὰ 2 ἑκατομμύρια δολλάρια καὶ ἐχρειάσθησαν 3 { χρόνια γιὰ τὸ γύρισµά του. Ὁ συγγραφεὺς ἔζησε | 12 χρόνια στὴ Μαδρίτη καὶ εὑρίσκετο ἐκεῖ κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἐμφυλίου σπαραγμοῦ. Τὴν προσεχῆ ΠΕΜΠΤΗΒΝ µόνον, προβάλλεται (διὰ πρώὠτην φορὰν) ἡ χαριτωµένη κωμώδία ΜΟΝΤΕΡΝΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ μὲ τούς: 4ὺν Πάοι, καὶ Τξόξεφ ”Αλλεν Καὶ τὴν προσεχῆ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ καὶ ΣΑΒΒΑ- ΤΟΝ προβάλλεται ἡ δευτέρα ἐποχὴ τοῦ συντορα- κτικοῦ καὶ ἀγωνιώδους ἐξωτικοῦ ᾿Επεισοδειαοκοῦ Η ΧΑΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΣ 20ΥΓΚΛΛΣ Μὲ τοὺς Ράσσελ ΧΕΥ:.ΤΕΝ καὶ τοὺς Τξέῖν ”Ανταμς-- Λίονελ Αττου.ιλ Καὶ τὴν προσεχή ΚΥΡΙΑΚΗΝ θὰ προθληθί ἡ Σευ- ἕ τέρα ἐποχὴ καὶ τὸ τέλος τῆς νηµε:ώδους καὶ ἄνυπερ- θλήτου δημιουργίας ποὺ εἶλε ποτὲ ἡ χιγηµατογρ. τέχνη Ἡλ ΠΙΙΝ ΠΠ {ΙΙΙ ΠΠ ΗΡΙ ΗΗΠΗΠΓΗΗΝΗΗΠΗΗΗ ΗΝ τῆς ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΝΤΕ ΚΟΡΤΟΒΑ κ. ἄ. Ἱσπανίας, μὲ ὑπόθεση δάκρυα, στερήσεις ΕΛΕΝΘΕΡΟΣ ἙχΊΤΟΣ Μεγάλης Βρεττανίας. »Μοῖρα ἁμερικανικῶν πολεμικῶν ἐνεφανίσθη ὣς ἀπὸ μηχανῆς θεὸς εἰς ἑλ- ληνικοὺς λιμένας διὰ νὰ ἐνισχύσῃ τὸ μοναρχικὸν κα θεστὼς' τὰ ἀεροπλάνα µας ἐπέταξαν ὑπεράνω τῶν ᾿Αθηνῶν πρὸ ὀλίγων ἐβδο- µάδων εἰς ἔνδειξιν Φίλο: Φφροσύνης πρὸς τὴν κυβέρ:- γησιν τοῦ µίσους. Κοιμῶν- ται καλὰ αὐτὲς τὶς ἡμέρες οἱ κύριοι τοῦ Σταίητ Ἠτε πάρτµεντ σικαὶ τὶ ἐκατάφεραν Ἔ- ἂν σκοπός µας ᾖἦτο νἁ ἐ- νισχύσωμεν τοῦς δηµοκρα- τικοὺς καὶ νὰ ἐξασθενίσω- μεν τοὺς κομμουνιστὸς ἆἀ’ κοῦστε: «Τὸ κομμουνιστι- κὸν κόµµα βγαίνει ὤφελη: μένον ἀπὸ τὴν τροµοκρα- τίαν καὶ τὴν ἀδικίαν ποὺ ἀσκοῦνται ἐπὶ κοινῶν Ἑλ- λήνων πολιτῶν, οἱ ὁποῖοι ἐνδιαφέρονται µόνον νὰ ἐγκαθιδρύσουν µίαν ὑγιᾶ δηµοκρατίαν καὶ ἐλπίζουν νὰ βροῦν κάτι περισσότε: ρον νὰ Φφᾶνε.» » Ἡ ἀποτελεσματικότης τῆς προσπαθείας µας ὅπως καταπολεμήσωμεν τὸν σο- βιετικὸν ὁλοκληρωτισμὸν ἠλαττώθη κατὰ 1000 τοῖς ἑκατὸν ἐκ τοῦ ἑλληνικοῦ ἐπεισοδίου, τὸ ὁποῖον ἆ- ποτελεῖ δυσωξίαν αἵματος διὰ τοὺς ρώθωώνάς µας καὶ μομφὴν διὰ τὴν τακτι- κὴἠν τῶν διπλωματῶν µας. Ἐν ὀνόματι τῆς ἀνθρωπό- τητος, ἐν ὀνόματι μιᾶς ἆ- ποτελεσματικῆς ἐξωτερι- κῆς πολιτικῆς, ὀφείλομεν νὰ θέσωμεν τέρμα εἰς τὴν τροµοκρατίαν τῆς δεξιᾶς, τὴν ὁποίαν ἐβοηθήσαμεν γὰ ἐξαπολυθῇ εἰς τὴν Ἑλλάδα». ΜΙΝΙ ΜΗΝ Τὸ Δημαρχεῖον διαθέτει πρὸς πώλησιν ἕν αὐτοκί- νητον μάρκας «Σιεβρολὲ» ὑπ ἀριθμ. ἐγγραφῆς 522, κατάλληλον δι ἐργολά- βους ἤ κηπουροὺς καθότι θὰ πωληθῇ ὡς ἰδιωτικόν. Προσφοραὶ γίνονται δε- κταὶ μέχρι τῆς Ίδης Δε: κεµβρίου 1946. Κ. ΜΙΚΑΗΛΙΔΗΣ Δημαρχεύων ᾿Αδηναϊκἡὴ χρονογραφία Ἑβραϊκὰ ««Ὢ τοὺς Εβραίους! μᾶς εἶπε ὁ Κλεόβουλος. ω τὰ Ἓ, βραιάκια. τὰ ἔξαλλα καὶ πα- λαβώδη. Εἶνε λίαν ζωηρὰ ὄν- τα. Καὶ τὸ λέγει ἡ πἐρδιξ των. Κοινῶς δὲν χαμπαρίζου: σιν οὐδέν. Εἴδατε ὅτι ἔφθασαν ν᾿ ἀπειλῶσιν καὶ αὐτὸν ἀκόμη τὸν ϱπἩ Λέοντα μὲ τὰς ο: διόπτρας : -Ποιὸς εν) αὖ- τὸς, ΚΙεόβουλε : --Μπεβινεὺς ὁ θυµώδης, παμ- Φίλτατοι. Τὰ ἝἜ. βραιάκια ἀπει- λοῦσιν ὅτι θὰ τὸν ἐκκαθαρίσωσιν. Μἠ χειρότερα. Ἰ- Νν ϱ ο ο σα | εχωβᾶ µου: Μὴ 5 2 χειρότερα !.. -Ἠθελα νὰ ξέρω τὶ λέει ὁ Μπέβιν, εἶπε κάποιος. ο δὲν τὰ ἐμάθατε τησε ὁ Κλεόβουλος, ---Τὶ νὰ μάθουμε --Λίαν γελαστικώδη συμβάν: τα, παμφίλτατοι! Εἰς τὸν Μτε- βινέα παρουσιάσθησαν προ: χθὲς οἱ βουλευταὶ... οἵτινες εἶ χον ἔλθει ἐνθάδε καὶ τοῦ πε: ριέγροψαν τὴν κατάστασιν εἰς τὴν Ἑλλάδα λίαν τραγικῶς καὶ μελανοχρώμως: «Οἱ κά: τοικοι, τοῦ εἶπον, εἶνε το- σθοῦτον τρομοκρατηµένοι ὥστε κοιμοῦνται μὲ τὰ ροῦχα των. Καταλαβαίιετε τὸ μαρτύριον κ ὑπουργεῦ !» --Ἐμένα μοῦ λένετε! ἆᾱ- πήντησεν ὁ Μπεβινεύς. Καὶ ἐ- γὼ τὶ κάµνω »Ἠθελον νἁ εἶμαι παρών. παμφίλτατοι, συνέχισε ὁ ἄλε- όάβουλος, ἵνα τοῦ εἴπω τὸ γνῶ- στὸν ἑβραϊκὸν ρητόν : «᾿Ο σὺ μισεῖς ἑτέρῳ μὴ ποιήσεις» ! Καὶ τὸ ὥραιότερον γνωρίζετε ποῖον ἐστὶ παμφίλτατοι --Ποιό, Κλεέβουλε: --Ἠρώτησαν τοὺς Ἔβραί- ους : «Διατὶ θέλετε νὰ ἐἔξον- τώσετε τὲν κ. Μπέβιν: Καὶ αὐτοὶ ἀπήνϊτησαν: «Διὰ νὰ τὸν ἀποεστείλωμεν ἀναύλως εἰς τοὺς κόλπους τοῦ ᾿Αβρα- άµ, ὅστις ἐστὶν ἐπίσης.. Ἓ- βραῖος» | Π ΠΕΝΝΑ ὴ ρώ: ᾿Εργαστήριον ΑΝΤΗ (Ο γνωσιὸς ἐπιδιορθωτὴς ραδιατὲρ Αντης ᾿Οχανιάν, εἰ- δικευθεὶς ἐπὶ μακρὸν εἰς ἐρ- γοστάσια τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἤ- νοιξεν ἐργαστήριον ἐπιδιορ- θώσεων ραδιατὲρ καὶ ὀξύυγο-ι νοκολλήσεων ἐν Λευκωσίᾳ. ᾿Ἐπιδιορθώνονται καὶ ὀξυ- γονοκολλοῦιτσι ὃλα τὰ εἴδη ἐξαρτημάτων αὐτοκι' ἠτωνιμη: χανῶν κλπ. μὲ νεωτάτας µε θόδους καὶ τελευταίος τελει- οποιήσεως μηχανήματα. ”Αντης ᾿Οχανιὰν παραπλεύρως χανιοῦ ᾽Αλεξάνδρου, Λευκωσία ΓΝςΟΟΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ὍὉ ἰατρὸς κ. Κώστας Εὐθυβούλου Παρασκευαΐδης χειροῦργος μαιευτὴρ καθιστᾶ γνωστὸν εἰς τὴν ἀξιό- τιμον πελατείαν του, ὅτι Τετάρτην καὶ Σάββατον δὲν θὰ δέχεται ἐπισκέψεις ἐξωτερικῶν ἀσθενῶν ἐν τῇ κλινικῇ πρὸς ἐξέτασιν. - Αἰτία εὔλογος τῶν ἀνωτέρω εἷνε τὸ ὅτι αἱ ἡμέραι αὗται ἔχουν καθορισθῇ ὡς ἡμέραι χειρουργείου. Φφ0Φ0999Φ9069990Φ99Φ99 9909590909 0Φ69000696060 ᾽Αγγέλλομεν μετ᾽ ᾽Αγγλικοῦ ἐργοστασίου ἐργοστασίου θὰ τὰς ἀποθήκας µος. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Λ. ΛΟΥΚΗΒΣ ἃ ΥΙ0Ι (ΛΟΥΚΟΥΔΙΒ) ο τοὺς θιασώτας τῶν προϊόντων τοῦ περιφήµου 6.Α550 ΡΑΙΝΤ ΡΕΟΡΗΟΟΤς, τοῦ ὁποίου τυγχάνοµεν Γενικοὶ ᾽Αντιπρόσωποι, ὅτι µεγάλη ποσότης ἐλαιοβαφῶν τοῦ ἐν λόγῳ εὑρίσκεται ἐντὸς ὀλίγου εἰς εὐχαριστήσεως πρὸς Ι{ἀ. Φ0ΦΦθ0Φ09ΦΦθΦδθθΦθθθθθὀΦοφθθθΦθθθφθΦοφθόφοος φθοοοὐφοο9δοΦ90Φ9φοΦοφοφοθοοφοφθόο9φ9φ906050 Εἰδικοί τεχνῖται ἐξ στὰ βαφεῖα µας. ΨΥΝΤΡΙΛΗΣ ἃ ΤΖΕΝΟΣ Ἠρχισαν τὴν λειτουργαν των τὰ πλέον σύγ- χρονα μηχανοκίνητα μεταπολεμικἀἁ ΣΤΕΓΝΟΙΚΑΘΑΔΕΒΡΙΣΤΗΡΙΑ Ἐργασία ἀπαράμιλλος τόσον εἰς τὰ στεγνο- καθαριστήρια ὅσον καὶ εἰς τὰ παγκυπρίως γνω: Παράδοσις αὐδημερόν. ΓΡΑΦΕΙΑ: Λήδρας 84, Τηλ. 622. ΕΡΓΟΣ.ΤΑΣΙΑ: εἰς τὸ οἴκημα τοῦ ληνικοῦ ᾿Ὀρφανοτροφείου (Αγ Ἰάκωβος) ᾿Αδηνῶν. πρώην Ἑλ- πο Απογευματινὴ Ἐφημερῖς Γ. [ η] Κοινονικη Ζοη | 5 β ο. Πωλεῖται || Θεῖον κήρυγμα , «0 «Περυλ. κ. ᾿Γάκωβος Παύλου Τζαμόπορτα (|. λικν ο κως, ο ας λαντοτάν. σφ- «Ὑπόσχεσις γάµου Πωλεῖται μεγάλῃ το ο κ. 1 εύθως Αιωμίης ἓκ φυλλη τζαμόποοτα, πατάλ- Ματοκωσιᾶ» «καὶ ἡ ὧν Ἑλπεύνη ἆνδῃ ὃἃ νοκ 4ξ / 2 1). «Ιοάκοι ἐκ Λαλοπαναγιώτη ἔ- 1) μυ ο . ὃν σης ῃ η ΄ - 141) οια τας ΒΕΙΗ Ἕσας μα δΦωσαι. ἁποιῤαίαν ὕ.τόρχεσιν άκου, σγῶν, χαφενείων, ΣΕ’ΟΘΟ: ἰ ο η ο ο ᾳ Γάμοι : χέίωΝ, ΕκκλΙσιώΩΥ Ἠ.τ.Λ. Α[τελέσθήσαν ἐν λδήναις οἱ ΙΙ (ά πᾶοἃ πι Σάμοι τοῦ «ὠτοσιγυλαουγ ολόγου ἴα- -- 4 - ” ζ ο... ΄ ἱ ])οοφοοίιαι παο : τοοῦ. κ. οἰγλοέα λατζιζωάννου Ἶκ. ζην. Γυζάκα, Τέσγ μετὰ τῆς κ. ᾖῆας Φόλωνος μη. ς ΓΕ τοιάδ»). «᾿Ισύτης», 'Οδὺς «Φιλομύ. | Ἔ Ἴ πκλΛησις 5 ες ῥ Γπροου, αὐ. 1, “Τευκωσία. ΕΠ ἐπιτοοπεία. τῆς ἐν ἰονδίγῳ 1 Κυποιακῆς ᾿.1δελ( ύτητος ἀπευδύνει : ο τα - ἔκκλησιν ποὺς τὰ σωματεῖα, ὀρμα. «ΜΚΥΠΡΟΣ) ἀποστεί- ἑλληνικὰ βιῤλία χάοιν τοῦ πλουτιοιοῦ τῆς βιῤλιο- σ αι ω/ , δ ψήκης της. οεύύὔυνοιςς τά τς Αα οπου, ς ͵ Οἱἵ καταστηµατάρχαι Ναλοῦνται εἷς ουγέλευσιν ὅλα τά μέλη τῆς “Γνώσεως Πικροκαταστη. καταρχῶν ευκωσίας αὔθιον Νυοι- γώσεις καὶ ἄτοια ὕπως : . αν κου” ποσο αὐτὴ τι ΠΗΤΗΗ 1 στὸν συνεταιρισμὀν ὑποδηματοποιῖας ακὴν καὶ ὧσαν 1014 π.., ἄκρι- ος. ΘΟή ΝΑ} μώσεῃς ὸ Κομψότης, Στερεότης, βῶς. Θέματα . ἀνακου σεις διά Φθήνεια τὸ ἑήτηµα στεγάσεως τῆς 'Ενώσε- η ᾿ ως, ὁ ἐτήσιος χουὸς καὶ διάφορα, -φ-- μι Όσα έλη πακευρεύοῦν Ἡ , δὰ ἀποτελέσουν ἁπαστίαν. Εργαστήρια: Ιππο- π ο Οἱ ὑποδηματοποιοὶ λαλοῦνται εἰς συγέλεὺυσιν ὅλα τά έλη τοῦ κλάδου ὑποδηματοποιῶν ευρωσίας σήκερον ΦΣάῤῥατον καὶ ο ωμ. ἀκριβῶς. Θέματα : Αἰτήματα ἑωγατῶν καὶ διάφορα. κράτους 354 καὶ Τοικούπη Ύῥ, στὸ κατάστηκια ΠΗ. Φω- τιάδη καὶ στὸ κατάστα Γ. .{. Φίνου, ἔναντι φαρ- ὥραν .. / τν μακείου «Γαστέρ». Πρατήριον : Στοῦκ.]. || Αγῶνες πάλης Ίσα»»αρᾶ . ἠδρας 5ο, «Ο }νὠωστὸς Κύποιος πρωταῦθλη- οφ τὶς ἐλευδέφας πάλης Ἀοῖσιος «1όν- τος ὑὰ ἀντιιειωπία) αὔριον Ίνυοι- ακὴν καὶ ὥραν 1] αμ. εἷς τὸ δέ- ατρον «' Ελλὰς», παραπλεύρως τοῦ Γυμναστηρίου, τὸν 4. Λλειτόμα- χον διὰ τὸ πρωτάὔλημα Ἀὐποου. «Ο Χο όντος ῥήηλοῖ ὅτι εἶναι πρόδυμος νὰ ἀντιμειωπίσι τοὺς ἆ- φιχδέντας εἲς Κύπουον δύο Τούο- χοὺς :ερωτοπαλαιστὰς μετὰ τὴν ᾱ- , , , γωτέρω συγἀγτησὲν του. Καινούργια παπούτσια εἰς ὅλα τὰ μεγέθη. παιδ.κά, γυναικεῖα καὶ ἀνδρικά.-- Ἐπιδιορθώνονται παλαιὰ παπούτσια. Δώσατε τὰς παραγγελίας σας. 1...15μα ΕΠΗ ΗΗΗΗΠΗΗΗΗΗΠΗΗΕΠΗΗΠΠΗΗΗΕΗΗΗΗΠΜΙΕΠΗΠΠΠΙΗ ΕΕ ΕΣΤΕΕΕΗΕΕΗΕΣΕΕΗΗΜΗΗΗΣΗΗ ΠΗΓΗ ΕΠΗ ΠΗΗΗΕΗΗΠΠΙΗΗΗ Κινηματογράφος Παπαδοπούλου δ.45 μ.μ. «Σήµερον ΣΑΒΒΑΤΟΝ ὅρα 2.0. 25.45 καὶ μιὰ ὡραιοτάτη καὶ νεωτάτη κωμωδία ποὺ θά κάνῃ ὅ- λους νὰ δακρύσουν ἀπὸ τὰ πολλὰ γέλοια “Ἡ ΖΗΛΙΑΡΑ ΣΥΖΥΓΟΣ” Μὲτοὺς ΓΡΟΥΙΑΛΙΑΗΜΠΕΝΤΙΞ, ΓΡΚΡΑΙΗΣ ΜΗΔΝΤΛΕΥ --᾿Ακόμη ἕνας δρίαµθος ! --᾿Ακόμη μιά µεγάλη ἐπιτυχία ! ---᾿Ἀκόμη ἕνα μεγαλειῶδες δημιούργημα ποὺ θὰ συναρπάσῃ, θὰ συγκινήσῃ καὶ θὰ ἔνθου- σιάσῃ ὅλους τοὺς θεατὰς “0 ΧΛΜΕΝΟΣ ΛΓΓΕΛΟΣ --Ἕνας ΑΤΓΕΙΟΣ ποὺ σκορποῦσε τὴν ἁγάπη, τὴν εὐτυχία μαὶ τὴν χαρά. γύρω του Ἠ κόρη ποὺ ἀνετράφη μὲ αὐστηρὰς ἐπιστημονικάς µεθέδους, µέσα στὴν χαρὰ καὶ τὴν ὠμορφιά τῆς ζωῆς, ᾿Κακίες, µίση, ζήλειες, ἔρωτες, καλωσύνες. ὠμοραιές. νειᾶτα, χαρές, ἐγκληματίες καὶ πολλὰ ἄλλα ποὺ θὰ σᾶς ἐινθουσιόσουν καὶ θὰ σᾶς εὐχαριστήσουν. Πρωταγωνιστοῦν ἢ δρυλικήὴ πιὰ καλλιτέχνις ΜΑΡΓΚΔΑΡΗΤ ΟΜΗΡΑ ΓΕΝ, ΤΖΔΙΗΝΣ ΚΡΑΙΝ ΜΑΡΝΑ ΧΑΝΤ, ΧΕΝΡΥ ΟΝΕ ΓΑ καὶ ὁ περίφη- µος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΜΗΙΚ καὶ πλήθος ἄλλων σὲ Σεχ- ρους ρέλους. Τὴν προσεχῆ ΙΙΕΜΠΤΗΝ καὶ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ἕνα ὑπέροχο καὶ πολὺ ἐνδιαφέρον καὶ συναρπα- στικὸ Κάου Μπόῦ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΑΔΑ ΤΩΝ ΕΡΥΘΡΟΛΕΡΜΩΝ Μὲ τοὺς Λόνσιλ ἠπώλ, Τξαίηµς Ἀραίηγκ καὶ «δΣέρδρωι «Χάρντγουήηκ Τὴν προσεχῆ ΚΥΡΙΑΚΗ 15)12)46 Ἕνα µεγάλο καλλιτεχνικὸ γεγονός { Θὰ προβληθῇ τὸ μεγαλειῶδες καὶ συγκλονιστικὸ ὑπερδημιούργημα ποὺ θὰ σημειώσῃ καταπληκτικὴν ἐπιτυχίαν εἰς ὅλον τὸν κόσμο ΟΙ ΠΡΟΕΣ ΤΟΥ ΝΤΟΒΕΡ Ὁ μµεγαλείτερος καὶ γλυκύτερος ἔρως τῆς ἔπο- χῆς µας ἡ πιὸ συγκλονιστικἡ καὶ ἀγωνιώδης δη: μιουργία Μὲ τοὺς Ιρὲν Ντὰν, ”Αλλαν Ἰάρσαλ, Φροὰνγκ Ἰήόργκαν καὶ Γόμπρε'υ' Σμίῦὃ Ὑπεύθυνος : Θ. Παπαδόπουλος - Τύποις : «ΚΟΣΜΟΣ» Λευκωσία