Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1946-12-29

ΗΜΤΙΧΙΗΡΜΗΙ ΗΜΙΛΛΗΙ Πρ] ΤΗ ΗΜΗΝ πο ΔΕΥΤΕΡΑ, 99 Λεκεμόρίου, 1941 ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΛΠΛΝΤΗΣΙΣ ΙΜΗΙΝΗ η ”Ας ἀπαντήσουν Α΄’ Τὸ εἶκα πῳφούλέψει, Ὁ κ, Ἱ. Α, Κωνσταντινίδης τοῦ «Νέου Κυπο. Φύλαάκος». εὑρίσχεται αὲ πλήρη ᾱ- δυναμίαν. Γοῦτο ἦτο καὶ εἶναι που- ερανὲς ἀπὺ τὸ σχοινοτενὲς ἐναντί- ον µου, πλήρως ἀκατανύητον, ᾱ- συναρμολόγητον καὶ μεστὸν χα- λαμπουριῶν (ἀξιοςήλευτυς τῷ ὄν- τι ἐπιδεξιότης |!) σηµείωμά του. Χωρὶς νὰ ἀπαντᾷ ἐπὶ τῆς οὐσίας τῶν σαφεστάτων ἐρωτημάτων, τὰ ὁποῖα τὸν ἔθεσαν ὑπὸ ἀσφυκτικοὺς Ἀλοιούς, ὧν ιμασᾷ τὰ ἴδια καὶ τὰ ἴδια, τὰ στερεότυπα καὶ Ξεθωρια- σµένα ἐπιχειρήματα, τὺ φροῦτον καὶ τὸ δόλωμα δηλ. γιὰ τοὺς ἆ- (ελεῖς τῆς πολυταράχου ἐποχῆς µας. Φλαῦο, καὶ ἄρκτοι, Γιουγκο- σλαυϊκοὶ λύκοι, μουσικὲς καὶ ταµ- ποῦρλα, ᾽Αλθανίτικες ὕανες.,. καὶ Τοῦ κ. ΠΥΓΜ. ΙΩΛΝΝΙΛΗ δν ΙΙΙ ΙΙ χωρὶς σοφιστείας σπα ἐπιστολές, καὶ τὰ ὁποῖα θεδαίως.. ε«ἀφοροῦσαν τὴν ἄκαμπτον, ἄνευ ἑλιγμῶν καὶ πλήρη Ὀυσιῶν ()) ὁρᾶσιν ὑμῶν καὶ τῆς ἐφημερίδος σας. Αλλὠστε ὁ ἀξέχαστος ἔρα- γυς σας διὰ τὴν »αταθυθισθεῖσαν «Ἕλλην» ἀφῆχεν ὑποδειγματικά χρονικά. Διατὶ καὶ πάλιν ταπεινο- φθόνως ἀποκρύπτετε αὐτὰ ὅλα Καὶ τώρα, ἀφοῦ σᾶς δηλώσω ὅτι σᾶς κοατῶ ἀκόμη ὑποδίκους ποὺ τῆς γοινῆς γνώμης διὰ τὰ τρία ἀρχίά µου ἐρωτήματα, τὰ ὁποῖα ἀφήσατε χωρὶς ἀπάντησιν ἐπὶ τῆς οὐσίας, ὑπεκφεύγοντες, ἢ μᾶλλον ὡς ἐγράψατε σεῖς ὁ ἴδιος.. ριψοκινδυνεύοντες ἀπαντήσεις δι- φολαθικὰς καὶ οὐχὶ..δεολογυιὰς καὶ δεοφοθουµένας, ἀπαντῶ στὸ ἐρώτημά σας, οὐχὶ γιὰ σᾶς ἢ τὸν Ελεύθερος ΤΥΠΟΣ ΑΙ ΑΠΟΥΕΙΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΥΤΩΝ Η ΛΥΤΟΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ---Αἲ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΟΥ ΖΑΝΝΕΤΟΥ ἨῬεθαίως τὸ ἰδεῶδες ἡμῶν εἶναι ἡ Ἕνωσις. Ἠέχρις ὅμως τῆς ἐ- πιτεύξεωςό τούτου ὀφείλομεν νὰ ἐπιδιώξωμεν τὴν πλήρη ἠδικὴν καὶ ὕλυσπν ὑμῶν ἀνάπτυξιν καὶ αὕτη δύναται ἄριστα νὰ ἐπιδιω- χθτ διὰ τῆς αὐτοδιοικήσεως, ἥτις 9’ ἄρῃ μὲν πάντα τὰ ὑπάρχοντα ἐλαττώματα καὶ κωλύματα δὰ δι- ανοίξῃ δὲ πρὸ ἡμῶν εὐρύτατον στάδιον πουάλης δράσεως καὶ ᾱ- ναπτύξεως. Το τοµεν δὲ ὅτι ἡ ᾽Αγγλία ὄχι µόνον δὲν δικαιοῦ- ται ἀλλὰ καὶ καθῆκον ἔχει νὰ μὴ παρεντίδεται κώλυμα εἰς τὰς τοι- αύτας ἡμῶν θλέψεις. (Ν. Ἔδθνος 90)1)19). ' ---ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ κα. ΜΙΧ. ΝΙΚΟΛΑ. ΔΗ (ἐκ Δάρνακος) (Απόσπασμα ἐπιστολῆς του πρὸς τὸν ᾿Αρχιεπίσκοπον Κύ- πρου Εύριλλον τὸν Β΄ ἡμερ. 11)6)19). Ποἵον δὲ σύστημα πολιτεύµα- ὀόρειον σέλας, ἰδοὺ αἱ ἀπαντήσεις τοῦ χ. Κωνσταντινίδη. 'Ἡ Μόσχα φυσικὰ δὲν μποροῦ- σε νὰ λείψῃη ἀπ αὐτὰ ὅλα, ὅπως ἐπίσης καὶ ὀλίγη κυπριώτιχη γαρ- χιτοῦρα µάργας ΚΑΝΒ, ὡς π.χ. τὰ εὐτράπελα καὶ ἐξυπνότατα «λογο- ποπέων, δορυθολογέων καὶ «ασ- σαριάζων». Καὶ τὸ ἙΕλληνινὸν σπτωχὸν λεξιχκὸν πλουτίςεται μὲ τὲς πρωτότυπες καὶ απρωτάνονυστες λέ- ξεις (λέγε καμουφλαρισμένες ἵ- θρεις), ὡς π.χ. τὰ περιλάλητα 110 γμα-χισμός, “Ἑνωσιολογίστας, Χ. στενόν σας κακόπιστον χύκλον, ἆλ- λὰ διὰ τὸν λαόν µας, τὸν λαὸν αὖ- τόν, τὸν ὁποῖον θέλετε πάντοτε νά ἀποχοιμίξετε καὶ νὰ παραπλανᾶτε μὲ δοχισησοφίας, φληναφήµατα, μὲ σχιάχτρα καὶ ἀντεῦνικοὺς μπαμ, ποῦλες, ζηλεύοντες ἢ μᾶλλον προ- τιμῶντες νὰ ἀκολουθεῖτε τὴν ἀνώ- δυνον πολιτικήν, τῆς δῆδεν περιώ- πῆς, ἀλλὰ ταὐτοχρόνως καὶ τῆς περιστροφικῆς πολυθρόνας. ᾽Απαντῷ λοιπὸν διὰ τὸ «ΑΛΜΑ ΣΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ». Ἠ[άλιστα Κωνσταντινίδη. κυναριωδῶς καὶ τὰ παρόμοια. Μὰ ἂν ἤθελεν ὁ, κ. Κωνσταντινίδης γὰ ξεσκάσῃ, ὑθρφων καὶ ἐπιτιθέ- µενος ἐναντίον µου, διότι ἐδημο- σίευσα «ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙ- ΚΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΘΗ- ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ», ἦτο ἐλεύδερος νὰ χρησιµοποιήσῃ ἐναντίον µου ἄλλας λέξεις-ὕδρεις, ἐξ ἐκείνων μάλιστα ποὺ θρίθουν οἳ τόμοι τῆς ἐφημερίδος του, αἱ ὁποῖαι εἶναι γοηταὶ εἰς τὸ ἁπλοῦν κοινὸν καὶ πλέον ἀνδρικαί. Τὸ κάτω-κάτω τῆς γοαφῆς λυποῦμαι τοὺς δυστυχεῖς ἀναγνώστας τῆς ἐφημερίδος του, οἱ ὁποῖοι ταλαιπωρηθέντες απρο- χθὲς δὲν κατενόησαν τί ἤθελε νὰ πῇ καὶ νὰ διακηρύξῃ ἔναντίον µου, «ὐάσας καὶ µέχοι περιλαιµίων. Μὰ ἐγὼ κ. Κωνσταντινίδη δὲν σᾶς ὕθρισα. Δὲν σᾶς ἐπροκάλεσα. Δὲν σᾶς ἠπείλησα μὲ περιλαίμια. Σᾶς συμπεριεφέρθην μὲ τὸν πλέον εὐγένῆ καὶ ἆθῶον τρόπον. Έανα- διαθᾶστε παρακαλῶ προσεχτικὰ τὰς πρὸς σᾶς ἐπιστολός µου. Δὲν ξεύρω ἐὰν γιὰ σᾶς ἀναθιοῦν αἱ παλαιὰ ἐκεῖναι ἐποχαὶ τῶν ἆτε- λειώτων λογοτεχνικῶν σας µα- χῶν(1) (λέγε ὀχετῶν) μετὰ τοῦ τοῦ πρώην ἀσπόνδου ἐχθροῦ σας καὶ σημερινοῦ λατρευτοῦ ἄρχη- γοῦ σας ή. θὲμιστοκλΏ Δέρδη. ᾿Ρὰν τὰς νοσταλγεῖτε, σᾶς δηλῶ ὅτι δὲν εἶμαι διατεθειμένος νὰ σᾶς ὀοηθήσω σ᾿ αὐτό, διότι σέθοµαι προπαντὸς τὸν λαὸν καὶ ἐπιπλέον, οὐδέποτε ὑπῆρξα εἶδικὸς τροφο- δάότης λεξικῶν καὶ ἐγιυκλοπαιδεί- ὤν. Μοῦ εἴχατε ἄλλωστε πρὸ ἐτῶν διδάξῃ, ὣς καθηγητής µου τῶν ἠρησκευτικῶν (Θεολόγος σεῖς) νὰ εἶμαι ἀνεκτικός, νὰ συγχωρῶ καὶ νὰ ἀγαπῶ τὸν πλησίον µου. ᾿Αλήθεια, πόσον ἔχομεν ἐπιθυ- µήσῃ νὰ σᾶς ἀκούσωμεν κηρύττον- τα τὸν δεῖον λόγον καὶ δὴ τὸ. «Ἐ- ἂν τὶς σὲ ραπίσῃ στρέψον αὐτῷ παὶ τὴν ἄλλην». ᾿ΒΕθνικὰς περγα- μηνὰς µου ἐγὼ δὲν Ἑεδίπλωσα, : γιατὶ οὔτε ἔχω τοιαύτας οὔτε καὶ φυλάττω τοιαύτας, ἵνα τὰς παρα- δώσω εἰς τὴν δηιιοσιογραφίανπρὸς ἐκμετάλλευσιν. Τυχαίως θυμήθη- πα ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἁποῖα σᾶς ᾱ- πηύθυνα στὲς προηγούµενές µου ΒΙΘΜΗΧΛΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΚΛΟΙ Ιλ Ἡ δαυμασία ποιύτης τῶν προϊόντων τοῦ ἐργοστασίου Σιοκολά- τας ΒΙΑΤΕ καὶ ΜΙΠΙΚΑ ἀπεδείχθη ἐφάμιλλος πρὺς τὰ προϊόντα τῶν καλυτέρων Εὐρωπαϊκῶν ἑργοστασίων. Κατασκευάζονται : ϐ Γουθερτούρα πλάστας. ϐ κςουθερτούρα Άσχεχιες διὰ ξαχαροπλά- ατας. ϐ Σιυνολότες Ε2Ε ΔΕΝ. 0 Σιονολάτες ΝΕΕχΕς εἰς διάφορα μεγέθη Προσέξατε τὰ ἑξῆς :α) Ἡ 'Ελ- ληνικὴ Κυθέρνησις «δὲν ἔχει και- ρὸν» νὰ ἀσχολεῖται μὲ τὸ ἑνωτικόν µας ζήτημα (ἀργεῖσθε τὰς δηλώ- σεις τοῦ κ. Κ. Τσαλδάρη:) ϐ) Ἡ ᾽Αγγλιωὴ ζυδέρνησις ἐδήλωσεν ἐπισήμως, χωρὶς νὰ τύχῃ τοῦτο διαψεύσεως ἢ κἂν διαμαρτυρίας ἡπὸ τῆς Ἕλλην. κυθερνήσεως, ὅτι «οὔτε ἔγιναν οὔτε πρόκειται νὰ γἱ- νουν. διαπραγματεύσεις διὰ τὴν Ἕνωσιν τῆς Κύπρου μὲ τὴν 'Ελ- χάδα» (ἀρτεῖσὺε τὸ ἐπίσημον ᾱ- νακοιχωδὲν τοῦ Κυθερνήτου Λόρ- δου Οὐΐνστερ) Υ) ᾿Αεροδρόμια καὶ πάσης πολεμικῆς μορφῆς 6ά- σεις ἱδρύονται διὰ προφανεῖς σκο- πούς, μὲ καταφανὲς πνεῦμα καὶ µακροχορόνιον προοπτικὴν ὑπὸ τῆς Μ. Ἡρεττανίας καὶ δ) ᾿Ἔπικου- ρυιῶς δηλοῦται ὑπὸ τοῦ Σε6. κ. Ἠακαρίου ὅτι «ΔΕΝ ΘΑ ΑΤΓΩ- ΝΙΣΘΩΜΕΝ» διὰ τὴν Ἔνωσιν, δήλωσις ἡ ὁποία δυστυχῶς δὲν δύναται σοθαρῶς νὰ ἀάμφισθητη- δΠ, οὔτε ὑπὸ τοῦ ἰδίου τοῦ Σε6. κ. Μακαρίου, διότι ὁ Ῥέουτερ ἐπρόλαδε τὰς σχετικὰς τροπολο- γίας καὶ μαγειρεύµατα σας. Ἱκατόπιν ὅλων τούτων ΠΙ- | ΣΤΕΥΩ ΚΑΙ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΩ ἐν πεποιθήσει καὶ μαξζὺ μὲ ἐμὲ ὁ σχλάδος λαὺς ποὺ νοιώθει τὲς ᾱ- λυσίδες καὶ τοὺς μονοκρατικοὺς πτερνιστῆρες νὰ τοῦ πληγώνουν τὸν λαιμὸν καὶ τὸ κορμί, ὅτι τυχὸν παραχωρηθησοµένη πρὸς τὸ ΠΑ- ΡΟΝ αὐτοκυθέρνῆσις ὑπεύθυνος, ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ πρὸς τὸν λαόν, εἶναι ΑΛΜΑ--ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΛΜΑ ΜΕΓΑ αροιωνίξον δετικὴν πα- ράλληλον ἐργασίαν καὶ ὃδρᾶ- σιν πρὸς ῥἐπίτευξιν τῆς Ώπο- δητῆς Ενώσεως, ἀρκεῖ. νὰ ἐκμεταλλεψθῶμεν αὐτήν, νὰ φα- νῶμεν τίµιοι πατριῶται καὶ οὐχὶ καιροσκύποι καὶ τυχάρπαστοι. Οὐ- δεὶς οὐδὲ ἐπὶ στιγµὴν ἐκ τῆς πα- ρατάξεώς µας, ἐγκατέλειψε τὸν ἐθνικοαπελευθερωτικόν ἀγῶνα. Τὸ ᾿ὑπερήφανον δὲ ΠΑΡΟΝ µας πρὸς τὴν κατεύθυνσιν αὐτήν, τὸ ἔχομεν δώσει, μὲ τὸ θασικὸν καὶ ἄποφα- σιστιχὸν ἄρθρον τοῦ καταστατικοῦ τῆς ᾿Ὀργανώσεώς µας Ε.Α.Σ. ΕΣΥΕ ΑΕ διὰ ζαγχαρο- ΑΥΡΙΟΝ : Τὸ τέλος. ΣΟΚΟΛΛΙΛ2 Ὀἱαδήποτε ἐξαγωγὴ χοήµατος διὰ τὰ εἴδη σιοκολάτας ἀποτελεῖ --- κ σα ) ἔγκλημα διὰ τὸν τόπον µας. Μὲ τὴν δαυμασίαν µας ποιότητα ἡ Ἑθρώπη εἶναι σπίτι σας.. Οἶ- , : πονομῆσατε τά χρήματά σας τρώγοντες φρέσκαν σιοκολάταν ἄγνο- τάτης κατασκευῆς. Ἐὸ ναλύτερον Ἀριστουγεννεάτεκον καὺὲ Εξερω- εξναι Ἡ ΕόΧΠΕΕΕΑΕςΕΕ ΤΟΙΠΟΛΑ ΣΑ τογχρονεάτενον δῶρον Ἐμπορικὼν κατάστη ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΛΕΥΚΩσῖα 1:0ΟΟΟ.ΟΟΟ ΕΙΔΗ ὅλα τὰ εἴδη ποτη- Ἔφθδασαν οιῶν προπολεμικῆς ποιότητος. Πιάτα πορσελάνης δαχίας, παταρίες οων, φόριες γλυκισμάτων, ΎΤσεχοσλο- κλεφτοφανά- κτε- νιὲς νάὔλον. Ὅλα τὰ εἴδη ἆλου- µινίου, ὁδοντόπαστες καὶ ὁδοντό- μα ῇ. ΤΣΙΑΟΥΣΗ Φρουτσες, µανδηλάκια διὰ γλυκί- σµατα καὶ χιλιάδες ἄλλα εἴδη. Φλυντξάνια καφετζήδων καὶ φερμουὰρ διὰ τρικἀ, σµίλες πλε- Ἑίματος καὶ θελόνια. ΠΩΛΗΣΙΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΚΑΙ τος πληοοῖ τὰς ἀπαιτήῆσεις ἡμῶν ἐν τῇ ἐνεργῷ συμμετοχῇ τοῦ τό- που εἰς τὰ τῆς διοικήσεως καὶ δια- χειρίσεως τῶν ἑαυτοῦ ἐγὼ τούλά- χιστον οὐδὲν ἄλλο θλέπω προσαρ µοξόμενον πρὸς τοὺς γνωστοὺς τύ πους τῶν κοινοθουλεντικῶν πολι- τευµάτων καὶ κατ οὐσίαν ἄντα- ποκρινόµενον εἰς τὰς ἀνάγκας τοῦ λαοῦ ἢ τὺ τῆς ὑπευδύνου Ἐνυθερ- γήσεως καὺ΄ ὃ ἡ μὲν Βουλὴ ἆπο- τελεῖται µόνον ἐξ αἱρετῶν μελῶν, ἤτοι ἐκλεγομένων διὰ τῆς ψήφου τοῦ λαοῦ, ἡ δὲ Ἠυδέρνησις ἀπορ- ρέει ἐκ τοῦ ἐν τῇ Βουλῇ συγκεν- τροῦντος τὴν πλειονοψηφίαν πο- λιτικοῦ Κόμματος. προσθέσω ὅτι τὴν προεδρίαν δύ- νατάι νὰ κρατήσῃ ὁ ᾿Δομοστὴς τηρουµένου καὶ τοῦ δικαιώματος τοῦ ΝΕΤΟ, ὅπερ ὑφίσταται εἰς ὅ- λα τὰ Κοινοδουλευτικἁ Περιττὸν νὰ - πολιτεύ- ατα. (Ν. Ἔθνος ὅ)τ)19). --ΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ µ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΖΗΝΩΝΟΣ Δὲν εἶναι ἀξυοπρεπὲς διὰ τὴν Βρεττανικὴν Κυθέρνησιν ὕστερα ἀπὸ τὴν διακυθέρνησιν τόσων ἑ- τῶν νὰ μὴ ἀναγνωρίσῃ τὴν εὐγέ- νειαν χαὶ τὸ µειλίχιον τοῦ χαρα- χτῆρος τοῦ λαοῦ καὶ νὰ μὴ τοῦ δώσῃ πολιτικὰς ἐλευθερίας οὕτως ὥστε νὰ προχωρήσῃ καὶ προοδεύ- σῃ εἰς τὸν δρόµον τοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ Κυθέρνησις τοὐναντίον ἀπέ- θλεψε πρὺς τὸν λαὸν σὰν νὰ ἦτο λιγάκι καλύτερος ἀπὸ τοὺς Καν- γιθάλους. 'Ὁ Ελληνικὸς πληῦδν- σμὸς τῆς Κύπρου ἔχει εἰς τὸ αἷμα του τὰ ἴδια αἱμοσφαίρια τῶν προ- γόνων του, ποὺ ἔκαμναν τοὺς τε- λευταίους γὰ νομίζουν, ὅτι σαν ἀνώτεροι τῶν ἄλλων λαῶν καὶ διὰ τοῦτο δικαιολογεῖται νὰ ζητῇ πο- λιτικὰς ἑλευθερίας, αἱ ὁποῖαι ἐδό- Όησαν εἷς ἄλλους. 'Ὁ χαρακτὴρ του δὲν τὸν ἔκαμε δοιλόφρονα καὶ ἡ ἀξιοπρέπεια καὶ τὸ συμφέρον του ὑπαγορεύόυν τὴν πολιτικήν, τὴν. ὁποίαν ἀκολουβοῦμεν. (Απόσπασμα ἀπὸ τὴν ἀγό- ρευσίν του εἰς τὴν ἅ. Ῥουλὴν τὴν 9)6)14). Ἐουτυρόχαρτον 4.000 ὀχάδες γνησίου 6ουτυρο- χάρτου παραλαμθάνονται ἐντὸς, τῆς προσεχοῦς ἑθδομάδος καὶ δὰ διανεμηθοῦν εἰς διαφόρους µετα- πωλητὰς πέριξ τῶν 9)4 1)9 κατ ὀκᾶν. 'Ὑπάρχει διαθέσιμος µόνον 1600 ὀκάδων, 'Ὑπάρχει ἐπίσης στὸκ 40 ὃδε- σµίδων περίπου τυπογραφικοῦ χάρ του καὶ 190 ὃδ. «γούτφου». Ἱα- ράδοσις εἲς τὴν ἀποθήκην. Ὁ εἰσαγωγεὺς ΦΑΙΛΩΝ ΤΣΑΓΓΑΡΙΔΗΣ Λεωφόρος Ἐύκκου ὅθ, Λευχωσία. ΠΡΙΝ ἁγοράσῃς παπούτσια μὲ Λάστιχο, πέρασε ἁπὸ τοῦ ΒΑΡΛΛΛΜ Λήδρας |38 ποσότης Θὰ πάρῃς τὰ καλύτερα µόνο μὲ 90 σελίνια πλέον πρακτική. ϱον τῆς 15 Φεθρουαρίου, 1948. ΔΕΙΑΝΙΚΗ Τὰ σχέδια πρέπει νὰ φδάσουν Φ « ο ν ..- Όλα τὰ ὑποθληθησόμενα σχέδια δὰ ἀποτελοῦν ἰδιοκτησίαν : Ξ ἳ : : κ. ο Ἐπιτροαπῆς καὶ δύνανται νὰ χοησιμοποιηθῶσιν ὑπὶ ψ 5 ος πο λησιν, ἄνευ οὐδεμιᾶς εὐθύνης πρὸς τὸν Σγεδιαστήν ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΗΝ ΡΝΗ Στὸ «ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ» ΝΑ Τὸ δεύτερο ἔργο, ποὺ μᾶς πα: ρουσίασε τὸ μοναδικὸ, . σήµερα, Ννυπριαχὸ συγκρότημα. ἀνήκει σὲ κείνη τὴν τάξη τῶν ἔργων. ποῦ ἀγκαλιάκονται μὲ πιότερη εὐχολία ἀπὸ τὸ πλατὺ κοινό, Χωρὶς γάναι καθαιτὸ χωµωδία σκορπάει ἀδία- στο τὸ γέλοιο. Χωρὶς νάναι δρᾶμο, ἀφήνει τὴν καρδιά νὰ πονέσει μὲ τὶς πίκρες, ποὺ ἡ σύγχρονος τὴ ποτίσει τοὺς ἀνθρώπους. Χωρὶς νἆναι κοινωνικὸ εὐαγγέλιο ἀναγ- χάγει τὺ Βεατὴ νὰ σκέφτεται καὶ νὰ συςητᾶ χίλια-διὸ κοινωνια προθλήµατα, ποὺ μὲ μαστοριὰ δη- μιοιογεῖ ὁ συγγραφέας. ᾿Απὸ τού τη τὴν ἄποψη ἡ ἐκλογὴ τοῦ ἔρ- γου εἶναι ἐπιτυχὴς »᾿ εἶμαι θέδαι- ος πὼς ὁ «Εόδομος Οὐρανὸς» δά η ήμα πιέννες. ο . τὴν ἑρμηνεία του, τὸ ἔργο ὃ- ποστηρίχτηκε περίφημα. Ο κ.Χά- ϱης κράτησε ψηλὰ τὸ καλό του ὅ- γομµα. Δημιούργησε ἕνα Τσίκο πε- ρίφημο---κ) εἶναι δύσκολος ὁ ϱό- λος τοῦ Ταίΐκο. Ὁ Μποὺλ θρῇΏκε τὸν ἄνθδρωπό του στὸν κ. Φιλῆ Ἰζα- ραθιώτή-- ἕνας ἄνθρωπος ἀπὸ τὰ κάτω στρώματα ἐρώτευμένος μ’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, καὶ μὲ τὴν «Ἐλοϊν ἀκάμα, τὸ....αὐτοχίνητό του! Ἡ κ. Φλωρεντία αἱ πάλι συγκίνησε θαδειὰ τὸ κοινὸ μὲ τὺν παλμό, ποὺ ξέρει νὰ ἐμψυχώνει τὸ παϊξιμό της. Τί Ντιάνα ἤτανε ἐ- κείνη Πολὺ καλὴ ἡ Ιζυπρούλα στὸ ρόλο τῆς Νανᾶς. Τώρα, τὸ νὰ ψάτσει ἕνας νά λέει πὼς ὁ κ. ἹΧώστας Οἰκονομίδης ἤτανε ἕνας ἀμίμητος Τυφλοπόντύκας, περιτ- τεύει’ γέλοιο, ποὺ μᾶς χάοισε, ᾱ- λήθεια. Ὅσο γιὰ τὸν κ. Ἀφριστο- γιαννόπουλο, φανερὸ ἤτανε πὼς εἶναι ἕνας μαέστρος στὴν σκηνή. Αὐτὸ ἄλλωστε τὸ ξέρουνε καλὰ ἡ σκηνὲς τῆς ᾿Αὐήνας, Μι ὁ συγ- γοαφέας τοῦ «Εδθδόμου Οὐρανοῦ» δὰ χειροκροτοᾷᾶσε τὸν πάστωρά του. Ὁ Μούστρας Εἶναι πιά, ἆ- ναµφισθήτητα, ὑπολογύσιμο στέ- λεχος τοῦ Κυπριακοῦ θεάτρου. Ὁ » ΠἩ απῆς χαριτωµένος κ᾿ ἕξυ- πνος, σὰν πάντοτε. 'Ὁ Ἔδης κ’ ἡ Ἑλὶς περπατᾶνε . δίπλα-δίπ]α στὰ χρόνια καὶ στὴν ἐξέλιξη, Σὰν ἁἀγαπήσουν τὸ δέατρο δὰ γίνουν καλύτεροι. Μὲ χαρά µας εἴδαμε πὼς ὅ Φοῖθος ἔγινε ἀγνώριστος. Θἀὰ τὰ καταφέρει νἆναι πιὸ χα- λὸς ἀκόμα Ἡ ἝἛλλη, στὸ μικρό της οόλο, δείχνει σημάδια 6ε]- τίώσης: τὸ θέατρο θέλει πειδαρ- χία, προσήλωση στὸ καθῆκο χι ἀφοσίωση στὴ τέχνη. Μ’ αὐτὲς τὶς προὔποθόσεις δὰ πετύχει. Ὁ κ. Ῥοῦσσος μὲ τὴ μονοτονία του χι) ὁ Χριστάχης Φιλίππου μὲ τὴν χω- ρἱς φώνὴν....φωγή του, προσπά- Όησαν ὅσο μποροῦσαν νὰ κάνουνε µατσαράγκες στὸ σύνολο μὰ δὲν... τὰ κατάφεραν. Τὸ σύνολο. ἦταν τόσο δυνατό, ποὺ ὄχι µόνο τοὺς κατάπιε μὰ καὶ τοὺς χώνεψε. Γενικά, μιλώντας, σκηνοθεσία κ᾿ ἑρμηνεία, ἀποτελούσανε ἕνα σύ- νολο ἁρμανικό, ἀπὸ τὰ λίγα ποῦ- χουμε δεῖ ὡς τὰ τώρα. Ξέρει κα- λὰ τὴ δουλειά του ὁὃ κ. Χφιστο- γιαννόπουλος. Ἱᾶς χάρισε ἕνα «Ἔδθδυμο Οὐρανὸ», ποὺ δὰ τρέ- ξουμε πολλὲς φορὲς νά τονε ξα- γαδοῦμε. Κι’ ὁ κ. Κάνθος, ὅσο χι’ ἂν κρύδεται, μὴ καὶ τὸν μυριστεῖ πανεὶς καὶ τὸν συγχαρεῖ δὲν µπο- ρεῖ νὰ μᾶς ἀναγκάσει νὰ μὴ δια- κηρύξουμε πὼς ὅσο σεμνὸς κι’ ἂν εἶναι σὰν ἄνδρωπος, ἄλλσ τόσο εἶναι μεγάλος σὰν καλλιτέχνης. } Ἡ δουλειά του, ἔτσι λέει, τοὐλά: χιστο. ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ Φἰχοκυραί ] Τὸ καλύτερον χριστουγενιάτικον δῶρον ποὺ δὰ προσφέρετε στὴν οἰχογένειάν σας καὶ στὸν ἑαυτόν σας εἶναι ἕνα σπιτάκι ἢ ἕνα οἱ- κόπεδον. Ἰόνον μὲ τέτοιο δῶρον θὰ σταθεροποιήσετε τὰς οἴκονομί- ας σας. ) ἕ 'Ὑπάρχουν προσιτὰ διὰ κάθε θαλάντιον. ᾽Αποταθεῖτε : ΧΑΡΙΛΑΟΝ ΗΡΑΚΛΗΝ ἐργολάδον µεταπωλητήν. µέγαρον Τ απαδοπούλου ἀρ. 18. ΤΡΩΓΕΤΕ ΣΙΟΚΟΛΑΤΕΣ Ἐλὶτ καὶ Μίλκα ἀπαράμιλλες εἷς ποιότητα Μ]ἠ ΛΜ ΙΗΜΙΙΝΙ Ζητοῦνται Σχέδια διὰ νέαν διευθέτησιν τοῦ Γηπέδου τῶν 'Ίππο- δρομιῶν. Ἡ ροχαταρκτικὰ σχέδια δεικνύοντα τὰ ὑπάρχοντα µόνιµα οἰκοδομήματα, ναὶ κατάλογον ὅλων τῶν ἀναγκαίων δύνανται νἁ ληςφθῶσι ἀπὸ τὸν Σραμματέα ἐπὶ τῇ καταθέσει ὅ)- ὡς τιπόζιτον, τὸ ὁποῖον θὰ ἐπιστραφῇ ἐπὶ τῇ ὑποθολῇ τῶν σχεδίων. Θὰ δοῦδῃ θραδθεῖον ἐκ Λ.10--.0- ὁ εἰς διευδετήσεως, ἡ ὁχποία θὰ ἐνλεγῇ προσαρμογῶν, τὸν σχεδιαστὴν τῆς προσωρινῆς ον ρα 9 κο ο Ἡ : ὑπὸ τῆς ᾿Ἐπιτροπῆς ὅτι εἶναι ἡ εἰς τὸν Γραμματέα οὐγὶ ἀργότε- τῆς ος : δ αὐτῆς κατὰ θοί- Η. ΣΑΤΥΡΑ Ο ΑΜΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΛΡΠΟΥ (εἰς ἦχον περιπαθοῦς μµινόρε) ᾽Αοχιεπίσκοπον ἐγὼ σὲ ἔδκαλα, Π ατέρα” μὲ τοὺς ἀγῶνας τοὺς τρανοὺς ποὺ ἔχαωμα γιὰ σένα. 'Αμὰν ἁμὰν ἁμάν ! Τὸ λὲν οἱ κοῦκοι στὰ δουνὰ κ’ οἱ χῖτες ἐδῷῶ πέρα τὸ πῶς ἡ νίκη ἡ τρανὴἡ ὀφείλεται σὲ μένα. ᾽Αμὸν ἁμὰν ὀφείλεται ὂᾳ είλεται σὲ μένα. ΣΑ. Καὶ τώρα ποὺ σὲ ἔδαλα στὸν ὑρόνον νὰ καθίσῃς, Π ατέρα µου Μακάριε, ἑτοῦτα νὰ ποιήσῃς ᾽Αμὰν ἁμὰν ἁμάν Τοὺς μὲν ἀδέους δεξιοὺς νὰ ὑπερευλογήσῃς, τοὺς δὲ ζαθροὺς συλλόθροτους ἀμέσως ν᾿ ἀφαρίσῃς. ᾽Αμὰν ἀμάν συλλόθροτους ΑΜΕΣΩΣ ν' ἀφορίσης | ΣΟΥΡΗΣ Ἐν τῷ “Αδῃ Ο6)Ο Βύα [ Κοινωνικη Ζοη | ρροσοασο ΑΦΙΘΕΙΣ ᾿Αφίχδησαν ἐξ Αγγλίας ὁ ν, καὶ ἡ ». Εὐριπίδη Ἱωιώδου. Ὁ κ. Ἰαχώδου εἶναι διευθυντὴς τῆς Σωφφρονιστικῆς Ὑγολῆς «λαπήδου καὶ εἰδικεύθη ἐπὶ διετίων ὡς ὑτό- τροφος τῆς Κυθερνήσεως εἱς τὴν ψυχολογίαν, παφακολουθδήσας ἑπί- σης τὴν λειτουργίαν τῶν ἐν Αγ- γλίᾳ παροµοίου τύπου οχολείων. Ἡ κ. ᾿Ἱακώδου παρηκολούθησεν ἐπίσης εἷς τὰ νοσοκομεῖα µαθδήμα- τα πρώτων θοηδειῶν εἲς τὰ ται- δία καὶ δὰ ἀναλάδῃ καθήκοντα εἰς τὴν αὐτὴν σχοκἠν. ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ }ενοµένων ἀρχαιρεσιῶν τοῦ μοφ φωτικοῦ συλλόγου «Χαραιυγὴ» ἐρ- γατνιῶν κατοικιῶν ἐξελέγησαν οἱ Χκ, Κώστας Ἑλάδης γραμματεύς, Σολομὼν ᾿]ωάννου ταμίας. Γιάγ. κος Βιτσαΐδης εἰσπράντωρ, ᾿Αλέ- Ἑης Χρίστου ἐπιμελητής, Ἄιχα- λάχης Κέλλας σύμδουλος. Γενοµένων ἀρχαιρεσιῶν τοῦ αυλλόγου «Πρόοδος» Άγ. λου- πᾶ Βαρωσίων ἐξελέγησαν οἱ κ.κ. Π. Καραολίδης, γραμµατεύς, Χ. Χρυσοστόμου ταµίας, Ἱ. Καλο-. γήρου εἰσπράκτωρ, Χ. Σπύρου καὶ Ά Α. Λούκα σύμθουλοι. ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΗΣ 10 ΠΕΙΘΟΡΟΝ [ην ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ --Πρωτόχουστον Συμφώνως πρὸς µίαν ἀνταπό- κρισιν ἐκ Ἑαρωσίων, «ἐπικρατεῖ µεγάλη δυσφορία μεταξὺ τοῦ ἐ- κεῖ ἐργατικοῦ κόσμου τῆς πόλε- ως, καδότι ἀρκετοὶ πολῖται Ῥα- ρωσίων ἀπασχολοῦν εἰς τὰς ἐρ- γασίας 1 ερμαναὺς αἰχμαλώτους, πρὸ παντὸς εἰς οἰκοδαμικὰς ἐργα- σίας». 'Εὰν ἡ εἴδησις εἶναι ἀκριθὴς --καὶ φοθούµμεθα ὅτι εἶναι-- πρό- χειται περὶ σκανδάλου τὸ ὁποῖον ἐὰν συνεχισὺῇ δὰ ἔχῃ πολὺ δυσα- ρέστους συνεπείας. , Αἱ στρατιωτικαὶ ἀρχαὶ καὶ ἢ Κυδέρνησις, ἔχουν τὸν λόγον! - ιά --ΕΏδύφια λόγια Ὁ Πολύκαρπος προσπαθῶν ν᾿ ἀμφισδητήσῃ τὴν πικρὰν ἀλήθδει- αν, τὴν ὁποίαν ἐπανέλαθεν ἁπλῶς τελευταίως εἷς τὴν ὁμιλίαν τοι. ὁ κ. 1. Κληρίδης, ὅτι δηλ. ἡ Ἕλλη- γινὴ ᾿Κυθέρνησις ἀδυαφορεῖ διὰ τὸ Ἰζυποιακὸν ζήτημα, παραθέτει εἰς τὴν «Ἐφημερίδα» του, τὸ κεί- µενον μιᾶς ἐπιστολῆς, τὴν ὁποίαν ἀπέστειλε µέσον ἑνὸς γραμμ. ς του --- ὁ ἴδιος δὲν κατεδέχδη νά αράψηῃ--- ὁ πρωθυπουργὸς κ. Σ0- φούλης πρὸς τὸν Μακάριον εἰς ἀπάντησιν ἑνὺς συγχαρητηοίου τηλεγραφήματός του. )Αλλὰ τί εἶναι τὸ «Ἱστορικὸν» αὐτὸ πείµενον Ὅτι «Ἡ ἕνωσις τῆς Ἐύπρου μετὰ τῆς Ελλάδος» ἀποτελεῖ διὰ τὸν κ. Σοφούλην, ἕνα ἀπὸ τὰ πυριώτερα µελήματά του, καὶ ὅτι οὗτος «ὑὰ εἶναι εὖ- τυχὴς ἐὰν ᾖἴδῃ τελεσφοροῦντας τοὺς κόπους καὶ τὰς προσπαδείας του ὑπὲρ αὐτῆς». Λόγια δηλ. καὶ µόνον κούφια λόγια ! Αὐτὰ ὁ Πολύκαρπος θεω- οεἵ... ἐνδιαφέρον καὶ ὁδρᾶσιν. Αφεριμ | --Νὰ δώσωμεν τὴν ὀπάντησιν Τὸ δεξιόφρον ἔντυπον «Ἔθνος Ατὸ» ἐξεστράτευσε γατὰ τοῦ Ἐ- ὑνιιοῦ ᾿Απελευθερωτικοῦ Συνα- σπισμοῦ (ΕΑΣ). Ἐΐναι ἀλήθεια ὅτι ἀνεμέναμεν, παὶ μάλιστα ἐγωρίτερον, αὐτὴν τὴν ἐπίθεσιν. Εφ) ὅσον ὁ ΕΑΣ εἶναι µία ᾿Εθνικὴ ᾿Οργάνωσις μὲ πρόγράµµα χαὶ σκοπὸν τὴν προα- γωγὴν τῆς ἐθνικῆς µας ὑποθέσε- ως καὶ τὴν θελτίωσιν τῆς κοινω- γικῆς εὐημερίας τοῦ λαοῦ, δὲν ἦτο δυνατὸν παρὰ, ἀργὰ ἢ γρήγορα, νὰ δεχδῃ τὰ πυρὰ τῆς δεξιοφρσ- σύνης, τῆς ὁποίας ἔργον ναἱ σκο- πὸς εἶναι ὅ διὰ παντὸς τρόπου τορπιλλισμὺς τοῦ ἐθνιιοῦ µας ᾱ- γῶνος καὶ ἡ διαιώνισις τοῦ µί- σους καὶ τοῦ διχασμοῦ. Αὐτὴ ἀκριθῶς ἡ ἐπίθεσις ἆπο- τελεῖ τὸν ἀψευδέστερον μάρτυρα καὶ τὴν πλέον τρανὴν ἀπόδειξιν ὅτι ὁ ΕΑΣ εἶναι ἕνας Συγασπισμὸς ἀμιγέστατα ἐθνικὸς, προωρισµέ- νος ν᾿ ἀποθῇ σύντομα ὁ πυρὴν πάδε ἐθνικῆς µας ἐχδηλώσεως καὶ δράσεως. 'Ὑπὸ τοιαύτας .συνθή- κας µία καὶ μόνη πρέπει νὰ εἶναι Ἡ ἀπάντησις εἰς τὴν κατ’ αὐτοῦ ἐπίδεσιν τῆς δεξιᾶς: Ἡ ἄμεσος ἐγγοαφὴ χιλιάδων μελῶν εἰς τὰς τάξεις του. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον ὁ ὑγιῶς σκεπτόμενος Ἑλληνικὸς Κυπριακὸς λαός, δὰ ἔδιδεν ἐπί- σης τὴν ἀπάντῆσίν του εἷς µερι- πους Ἠυρίους, οἱ ὁποῖοι προχθὲς ἀκόμη ἔδεσαν ΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΜΟΙΡΑΝ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ τς ΕΝΩΣΕΩΣ, τονίσαντες ὅτι πλέ- ον ἐπείγων τούτου εἶναι ὁ ἀγὼν πρὸς διχασμὸν καὶ διαίρεσιν τοῦ Κωπριακοῦ λαοῦ. Περᾶστε ἀπὸ τοὺς «ΛΒΛΦΟΊΥΣ» «κἄτι δὰ θρῆτε ν’ ἀγοράσητε χρήσιμο καὶ ἐπίναιρο. ΕΙΔΗ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΥ, ΔΩΡΑ γιλιπ, ᾿Οδὸς Κυπριανοῦ, 10α, Ῥαρώσια. Ἡ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΙΟΚΟΛΑΤΑ ἀνωτέρα ὅλων εἰς γεῦσιν καὶ φρεσµάδα Ὑπεύδυνος 'Ἐδιοκτήτης: ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ . ὁδὺς Λιπέρτη ἀρ. Τ καὶ 8 Τύποις ΖΑΒΑΛΛΗ,ὑδὺς Λήδρας Ἐκυκλοφόρησε τὸ αρῶτον τεῦ- Χος τῆς «Κυπριακῆς. Ἰατρικῆς Ἐ. φημερίδος» εἷς ᾽Αγγλικὴν καὶ Ἑλ- ληνικὴν γλῶσσαν ὑπὸ τὴν διεύθυν- σιν τοῦ διευθυντοῦ ᾿]ατρικῶν Ύ- πηρεσιῶν κ. “Ορατίου Σέλλευ, Συ- νεργάξονται οἱ ἰατροὶ κ.κ. Χάου- ατ, Μ. Ταλιαδῶρος, Κ. Χρυσάν- Ἆης, Τσότσφορδ, Ι. Λούλλης, Ἡ, Μαραγγὸς κ.λ.π. ΕΠΙΤΡΟΙΑΙ ΕΑΣ Ἡ τοπικὴ ἐπιτροπὴ ΕΑΣ Αὐγό- ρου ἀπηρτίσθη ἐκ τῶν κ.κ. Χαμ- πῃ Μάρκου, Χρ. Νικοδήμοῦ, Α. Φιακᾶ, Ἡ. Καούλλα καὶ Χο. ἩΠ ουρΏ. Ἡ ἐπιτροπὴ ἤρχισεν -. δη ἐγγραφὰς »αἱ εἷς διάστηµα ὁ- λίγων ὡρῶν ἐνέγραψε πλέον τῶν 100 μελῶν. ΑΝΤΙΚΑΤΟΤΤΡΙΣΜΟΙ 0 ΠΛΤΕΡΛΣ 'Ο πατέρας περίλυπος κάνει τὸν γῦρο του στὶς προδῆκες τῶν κατα» στηµάτων μὲ τὰ παιγνίδια. Αἱ» σθάνεται θαδύτατα τὴν ἐπι νὰ προσφέρῃ καὶ ἐκεῖνος κάτι στὸ παιδί του, ἀπὸ αὐτὸν τὸν εὖτυχι- σµένο κόσµο ποὺ τοῦ χαμογελά πίσω ἀπὸ τὸ κρύσταλλο. εἶναι στὸν ἄνδρωπο ἡ διάθεσις νὰ φανῇ εὐχάριστος στὸ παιδί τον, τὰ θάδη τῆς πατρικῆς προσαΏ- κότητος ὑπάρχει ἡ στοογἡ ἁδιά: φορο ἂν σὲ ἄλλους ἐκδηλώνεται περισσότερο καὶ σὲ ἄλλους λιγώέ τερο. ᾿Ελἄτε ὅμως στὴ δέσι αὖ» τοῦ τοῦ πατέρα ποὺ δὲν ἀφήνετ ὁ----- μισθός του περιδώριον χαρούμε. ᾿ νων χειρονομιῶν πρὸς τὸ Ἡ ον του. Τὰ Ἑέρει τὰ γαλὰ καὶ τὰ εὖ-- χάριστᾳ. Θέλει καὶ αὐτὸς νὰ πά: στὸ σπίτι μὲ ἕνα κουτὶ στὸ Κάδ καὶ νὰ πάρῃ τὴν ἵκαναπόίησι.-Α νὰ ἰδῇ τὸ πρόσωπο τοῦ παιδιά του νἁ ἡπαππτη ἐπή τὴν χα τὴν ὥρα ποὺ τὸ ἀνοίγεις τς ᾽Αλλὰ γιὰ νὰ ἀγορασθῇ τὸ κοιδ', τὶ αὐτὸ πρέπει νὰ λείφουν ἄλλα πιὸ οὐσιώδη ποάγµατα γιὰ τὴν οἰκογένειαν. Φιλολογία δὰ κάνου- µε τώρα Καλὰ εἶναι νὰ μὴν πο ριορίζεται τὸ δῶρο τοῦ παιδιοῦ ἡμέρες τῶν ἑορτῶν στὰ πώ τσια, Καλύτερο συμπλήρωμα χαρᾶς του μὲ ἕνα παιγνίδι, δὲν μποροῦσε νὰ ὑπάρξῃ. ᾽Αλλὰ { χρόνοι εἶναι δύσκύλοι καὶ σκλ Τὴν περιορίζουν τὴ ζωὴ µέσα ἁπαραίτητα. Στρατοὶ πατέρων ἃ περάσουν τὶς ἡμέρες αὗτὲς ἐ στὶς προθῆκες τῶν παιγνιδιῶν χως νὰ μπορέσουν νὰ τὰ πλησ σουν, Ἠλειστὸς δὰ µείνῃ ὁ.4 οάδεισος γι’ αὐτούς. Καἱ κατή ρος δὲν δὰ µπορέσῃη νὰ σιαδ καγεὶς ἀπέναντί τους. Τοὺς φθ νει ὁ ψυχικὸς πόνος ποὺ θὰ, το ὑπὑδόχεται ὅταν τὶς παραµο τῶν ἑορτῶν προσπερνοῦν τὸ τῶφλι τοῦ σπιτιοῦ. ΠΠ αιδὶ καὶ ᾳ τέρας θὰ συνεννοοῦνται σιωπηλᾶι Καὶ ὅταν ἀπὸ τὸ οκογενειακὸ βὲὲ στέρηµα θγοῦν τὰ καινούρια πούτσια τοῦ μικροῦ, αὐτὸς δὲν στραφῇ μὲ παράπονο πρὸς πατέρα, ποὺ δὲν συνώδευσε ὰ παπούτσια καὶ μὲ τὸ παιγνίδι το” περιττοῦ. Ἡ θιοπάλη ἔχει μεστώ- ἆ, σει τὴν ἡλικία. Ἰπορεῖ νὰ κοίνῃξ µονάχη της ὅτι, ὅταν ἡ πατοῦσα-»- πατάει στὸ πεξοδρόµιο, πρ : ται ἀπὸ τὸ παιγγίδι. ΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥ Αρκ 5 ΣΤΟΥ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ πο ΡΟΥ, ΦΑΧΕΡΩΜΕΝΗΣ σ0. Ὅλα τὰ εἴδη παιδικῶν παιγν. διῶν ἀπὸ 6 γο. καὶ ἄνω, τν Τρικὰ γυναικεῖα ὁλόμαλλα ο] οὔ) -- Ὅλα τὰ εἴδη ἐσωρούχῶν. Ἠαπτιστικὰ ἀπὸ 18)-- τὸ σέτ, μφφόθ-ο--ὁ-θ-ὁ--δθὁο ο Ὁ Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΙΟΚΟΛΑΤΑ: θαυμασία εἰς ποιότητα γίνεται καθημερινᾶς ἀνάρπαστα:.' ΣΚΟΛΗ χορού ΣΑΒΒΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ᾿Απεφοίτησαν καὶ ἀποφοιτοθά --- ν οἳ Ψαλύτεροι χορενταί. ” Εἶναι ἡ σχολὴ ποὺ μπορεῖτε ὃν µάδετε γρήγορα. ναὶ γαλὰ τὴ: χνη τοῦ γοροῦ. . Ἐνορία ΑΝ. 4 14, Τηλ. 857. Σάθδα, ὁδὺς Αἰσχύλου Λευνωσία, ᾽Αποταθῆτε: ἀρ. 1 νι ΄ μα στ 4 Τὰ ὑπ ἀριθμὸν Διευθυντῆς ----Ἰδιοντήτης:/ - Ιδιοκτήτης: Ἔτος 5 (14) Περίοδος Β΄ ᾿Αριῤμὸς Φύ]λου δτὸ ΠΡΑΦΕΙΟΝ. ΤΟ0δ. Λιπέρτη ἀρ. Τ καὶ 8 Αρ. τη). 685 Λευχωσία --- Κύπρου ΜΙΠΕΡΙΤΚΟΠΙΟΝ ΥΠΟ ΤΟ ΒΛΡΩΣ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ Οὐδέποτε ἐκλογὴ ᾿Αοχιεπισκό- που ἔγινε μὲ τόσα προφυλ αντικἁ μέτρα. καὶ, «κεκλεισμένων τῶν ὃι- ρῶν, ὡς συνέδη τὴν παρελθ. Τε- τάρτην. , οἱ δεξιόφρονες µετέθαλον, δί- κην παραντίνας, ὁλόκληρον τὴν 2Αρχιεπισκοπὴν εἰς ἀπηγορευμέ- γην ζώνην, περιζώσαντές την μὲ διπλῆν σειρὰν συρματοπλεγµάτων. Ἰὰ ἴδια καὶ Χειρότερα ἔγιναν μὲ τὴν εἴσοδον εἰς τὸν περίθολον, ὅ- που εἰσήρχοντο µόνον ὡρισμένα π α. ΣΑλλὰ διατὶ πράγματι, αὐταὶ ὅ- λαι αἱ προφυλάξεις καὶ αἱ μυστι- κότητες ς “Απλούστατα διότι οἳ ὃράσται δὲν εἶχον τὴν συνείδησίν των ἤσυχον. Εἶχον συναίσθησιν τῆς ἐνοχῆς των. ᾿Ἐγνώριξον πὼς ὅ,τι συνετελεῖτο ᾖτο ἀποτέλεσμα νοθείας εἲς θάρος τοῦ λαοῦ. Καὶ παρ) ὅλον τὸ ἐγνωσμένον δράσος των, δὲν ἠσδάνῦησαν ματὰ τὴν τελευταίαν στιγμὴν ἑαυτοὺς ἵκα- νοὺς ν᾿ ἀντικρύσουν κατὰ πού- σωπον τὸν προδοθδέντα λαόν. Ἐ- κάμφῦησαν ὑπὸ τὸ θάρος τῆς ἔνο- χῆς τωγ. ΔΩΡΟΝ ΑΛΩΡΟΝ Ἐχά)λ ασαν τὸν κόσμον οἱ δεξιο- μακαρικοὶ καὶ ὅ Πολύκαρπος διὰ τὴν ἀπόφασιν---λέ έγε κομματικὸν τερτίπι-- ὅπως δοῦῇῃ εἰς ὅλους τοὺς ἱερεῖς Ίδος μισθός, ὥς΄ φιλοδώ- ρηµα. Νομίζομεν ὅτι ἔγινε πολὺς δύ- ρυθος διὰ τὸ τίποτε. Διότι εἰς τὴν πραγµατικάτητα ἡ παροχὴ 15ου μισθοῦ οὐδὲν πραγματικῶς προσ- φέρει εἰς τὴν πλειονότητα, τῶν πτω χῶν ἱερέων μας, τοὐναντίον σκαν- δολωδῶς εὐνοεῖ μερικοὺς καλο- πληρωνομένους Χομματισμένους ἱερεῖς τῶν πόλεων. Καὶ διὰ νὰ φέρωμεν ἕν μικρὺν παράδειγµα εἷς δεξιόφρων πα- πᾶς τῆς Λευκωσίας δὰ λά- 6ῃ τὸ σεδαστὸν ποσὸν τῶν Λ.26, ἑνῷ ὁ ὁ ἱερεὺς λ.χ. τοῦ χωρίου Βου- νοῦ, δὰ λάθῃ μόνον...10 σελίνια ἢ µίαν λίραν, Ὁ 18ος λοιπὸν μισθὸς εἶναι ἆ- πλῶς ἕνα «χαρτξιλί» πρὸς μερι- κοὺς «ἡμετέρους» ἱερεῖς. ᾿Βὰν τὰ κελλία ἐνδιεφέροντο πραγματικῶς διὰ τὴν οἰκονομικὴν δέσιν τῶν ἵε- ρέων, δὰ συνίστων μᾶλλον μίαν γενικὴν αὔξησιν τῆς μεαβοθνοίας των. ΘΡΗΝΟΙ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Φαιδρὰ πράγµατα συµθαίνουν εἰς τὸ δεξιόφρον στρατόπεδον. Μία δεξιὰ ἐφημερίς, ἀντὶ γὰ σπεύσῃ νὰ συγχαρῇ τοὺς ὑπευδύ- νους τῆς ΕΑΕ καὶ τῆς ΠΕΚ Ξ Ἑυ- λοφάγου διὰ τὴν σύνεσιν, τὴν ὁ- ποίαν ἐπέδειξαν πρὸς ἀντιμετώπι- σιν ἑνὸς κινδύνου, ὅστις͵ ἠπείλει καὶ ἀπειλεῖ εἰσότι τὸ χωρίον των, μὲ τὴν πιθανὴν ἐπίταξιν τῆς γῆς του πρὸς ἐκτέλεσιν στρατ. ἔργων, ἔσπευσεν ἀντιδότως νὰ ἐπιτεθῇ κατὰ τοῦ Υ.Υ. τῆς ΠΕΒ, διὰ τὸ ὅτι οὗτος, ἐδέχθη νὰ συνοδεύσῃ ὁμοῦ μετὰ τοῦ γοαµµατέως τῆς ΕΑΚ, τὴν κοινἠν ἀντιτροσωπείαν μέχον τοῦ γραφείου τοῦ ᾽Αποιχια- νοῦ Γραμµατέως. Καν ὁ Κυριακός ᾿Αντὶ ν᾿ ᾱ- παντήσῃ εἷς τὴν ἐπίθεσιν ἀνδρο- πρεπῶς, κατέφυγεν εἰς μίαν ἀξιο- δρήνητον πολ ογίαν, εἰπὼν ἕ ὅτι δὲν ἔτυχε νὰ γνωρίςῃ τὸν γραμματέα τῆς ΡΑΕ διά νὰ καταλήξῃ εἰς τὸ θρηνῶδες ὅτι «δέχεται κατὰ τὴν προσεχῆ γεν, συνέλευσιν οἳ λει- ἀόμενοι διὰ τὴν δέσιν του, νὰ κα- 'τορθώσουν γὰ τὸν στείλουν πίσω τὰ παϊδιά του καὶ τὰ δένδρα Πολὺ γοήγορα ἐναστάλγησεν ὁ Κυριακός..καπνὸν ἀναδρώσκον- κα ᾿ Σ010Σ ΕΦΑΙ «Σκωληκόόρυτον μεμθράνην» ᾱ- πεκό). εσε τὸν 9ε6. Μακάριον εἲς ἓν ἄρδρον του--ἴδε «Εθνος Δτὸ» Φ4ης τρέχ. --ὑπὸ τὸν τίτλον «Τὸ Σύμθολον», ὁ ν. Ζήνων Σᾷῶζος, ἐπ) εὐκαιρίᾳ τῆς τοποθετήσεώς του ἐπὶ τοῦ θρόνου τοῦ ᾿Αποστόλου Ῥαρνάδα. «Ὁμολογοῦμεν ὅτι ἡἥ ὡς ἄνω πα- ρομοίωσις εἶναι πράγµατι.. -μακα- (θ)οία! Μόνον ποὺ ἂν τὴν ἑκά- µναμεν ἡμεῖς, ΟΛΟΙ Οἵ ΔΕΞΙΟ- ΦΡΟΝΕΣ ΘΑ ΕΣΧΙΖΑΝ ΤΑ 1- ΛΙΑΤΙΑ ΤΩΝ καὶ τὰ ἔντυπά των θά ἔθαλλον απο ὁμαδὸν ἐναντίον |. µας, ὡς ὑθριστῶν τοῦ Μακαρίου, Χ.τιλω αωτιλ. Αλλά δῶνος ἔφα ! Τρία ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ Τ. Χ. 28ἱδ8 καὶ Τ. Χ. 5580 ἐπιθατικὰ αὐτο- πίνητα. ὁδηγούμενα, τὸ μὲν πρῶ- τον ὑπὸ τοῦ Χρήστου Νικολάου, ἐξ Ἔγκωμης, τὸ δὲ δεύτερον ὃ- πὺ τοῦ Παλελῆ ὈΟμορφιδχια- νοῦ, ἐξ Ομορφίτας, συνεκρού- σῦησαν τὴν γύχντα τοῦ π. Σαθθά- ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΒΦΗΜΕΓΡΙΣ ΠΙΣΗΜΟΝ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΟΓΗΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΟΜΟΥ ΤΟΥ ἩΗ ρῶτον μέτρον ἐπὶ τῇ θάσει τοῦ νόµου ἦτο τὸ χλείσιμον τῆς Χομμουνιστικῆς ἐφημερίδος «δί- ος τῆς Δευτέρας» καὶ Ἡ κατά- σχεσις τῆς περιουσίας του. Αί' ἀρχαὶ λαμθάνουν ἔἕκτακτα μέτρα κατόπιν τῆς χθεσινῆς δια- ταγῆς τὴν ὁποίαν ἔδωσεν ἡ χυ- θέρνησις τῶν ἀνταρτῶν πρὺς τὸν λαὸν ὅπως ὀργανώσῃ σαμποτὰς εἰς ὁλ όκληρον τὴν χώραν. 'Ἡ δη- µοχρατικὴ κυθέρνησις ἀππηύδυ- γεν ἐπίσης ἔχκλησιν πρὸς τὸν στρατὸν ὅπως «παύσῃ νὰ «φο- γεύῃ τοὺς ἀδελφούς του χάριν τῶν Ἑένων ἱμπεριαλιστῶν». Ἐθνῶν, του παρἀ τὸ ον μµίλυ τῆς ὁδοῦ Δευκωσίας -- Μόρφου. ᾽Αμϕότε- ρα τὰ ὀχήματα ὑπέστησαν ζημίας. --- Ἐπιθατικὸν αὐτοκίνητον πα- ρέσυρε ψὲς παρὰ τὴν ὁδὸν ᾿Αρ- σινόης πὸν ἐκ Λεμύδους καὶ νῦν κάτοικον Λευκωσίας ἸΚώσταν Ἔο- φτερὸν, θηίνουτα ποδηλάτου, καὶ τὸν ἐτραυμάτυσεν ἐλαφοῶς. -- Τὸ ὑπ ἀριθμὸν ὍΤ. Ν. 4Τῦδ αὐτοχίνητον, ὁδηγούμενον ὑπὸ τοῦ Εὐριπίδου Κωσταντίνου, παρέσυρε χδὲς παρὰ τὴν ὁδὸν Μίνωος καὶ ἐτραυμάτισεν ἐλα- φρῶς τὴν Βθντούτιδα ΤΠ ροκοπίαν Χριστοδούλου. Η ΛΕΛΕΝΙΚΗΣΕ. Πε ο-Σ ΤΗΝ ΟΜΛΛΛ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Δέκα σχεδὸν χιλιάδες φίλα- ὅλοι ἐξ ὅλης τῆς Νήσου παρηκο- λούθησαν «χθὲς τὴν: συνάντησιν- μεταξὺ τῆς ὁμάδος τῆς Ἕλληνι- κῆς ἀεροπαρίας καὶ τῆς. ΑΕΛ Λε- μεσοῦ εἰς τὸ στάδιον Γ.Σ.Ο. Ὁ ἀγὼν ἦτο σκληρός, πεισμα- τώδης καὶ πλήρης ὡραίων καὶ συναρπαστικῶν φάσεων. Τὸ Α΄ ἡμιχρόνιον, τὸ παιγνίδι ἦτο μοι- ρασμένον ἔληξε δὲ χωρὶς καμμία ἐκ τῶν δύο ὁμάδων νὰ ἐπιτύχῃ τέρμα. Τὸ πρῶτον τέρμα ἐσημεί- σεν ἡ ὁμὰς τῶν ἀεροπόρων εἰς τὸ 8ον λ. διὰ τοῦ Ἡ ανᾶ. ἛῬἩ Αλ ἐλ ἰσοφάρισεν εἰς τὸ 16 λ. διὰ τοῦ Ἐυσταρᾶ. Τοῖα λεπτὰ ἀργό- τερον οἱ ἀεροπόρου πὔξησαν τὸ σκόρ των εἰς 5, σημειώσαντες τέρμα διὰ τοῦ Π απαγεωργίου. Ἡ ΑΕΛ ἐν συνεχείᾳ ἐπραγµα- τοποίησεν ὡραίας καθόδους καὶ κατώρδωσε νὰ ἰσοφαρίσῃ εἰς τὸ 94 λ, κατόπιν πέναλτυ, διὰ τοῦ Βασιλείου. ᾽᾿Απὸ αὐτῆς τῆς στιγ- μῆς ὁ ἀγὼν μετεθλήθη εἲς πραγ- ματικὴν τιτανοµαχίαν. Ολγα λεχτὰ πρὺ τοῦ τέλους --- 45 λ. --- ὃ Βοῦρος δεχθεὶς ὥραίαν πᾶσαν τοῦ Ῥασιλείου, ἐσημείωσε, τὸ γι- κητήρισν τέρμα. Οὕτω ὁ ἀγὼν ἕ- Ίηξε μὲ ὃ- -5 ὑπὲρ τῆς ΑΕΛ. Ἡ ξένη ὁμὰς ἠγωνίσθη ὑπὸ τὴν αὐτὴν σύνδεσιν μὲ τὴν ὑποί- αν ἐνίκησε τὸ ᾽Αποέλ. μὲ 4--ἲ καὶ τὴν μικτὴν Λευκωσίας μὲ 8--δ. Ἡ ΑΕΛ κατῆλδεν ὥς ἑξῆς: Καραπέτ, Κίνας, Μισάκ, Ζαμπᾶς, Λοΐζος, Πανύσνος, Ἡσπαδήμας, Ἡασιλείου, Ἑυσταρᾶς μαὶ Εοῦ- ρος. ΛΙ ΕΡΕΥΝΛΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΦΗΤΙΟΥ ΛΑΡΝΑΞ 99 (Τοῦ ἀνταποκοι- τοῦ μας)--- Αί ἀστυνομικαὶ ἔρευ- ναι αρὸς ἀνακάλυψιν τῶν ὅὃρα- στῶν τῆς δολοφονικῆς ἀποπείρας κατὰ τοῦ κ. Ὦ. Φωτίου συνεχί- ἕονται ἀπὸ ὀκταημέρου ὑπὸ τὴν διεύθυνσιν τοῦ ὑπαστυνόμου κ. Πασχάλη Σαθθίδη, ἐν συνεργα- σίᾳ μετὰ τοῦ ὑπαστυνόμου Λάρ- νακος κ. ᾽Αλῆ Σαγιᾶ, μετὰ μεγά- λης ὁραστηριότητος. ᾿Αφοῦ ἐἔπε- ξετάδησαν πρὸς πᾶσαν π]ευράν, αἱ ἔρευναι ἐστράφησαν ἤδη πρὸς ὡρισμένην κατεύθυνσιν καὶ Ὦἵ- πάρχουν πολλαὶ ἐλπίδες ὅτι οἱ δρᾶσται συντόμως δά αροσα- χθδοῦν ἐνώπιον τῆς δικαιοσύνης. Ἡ ἀστυναμία προέθη ἴδη εἰς ε . - αλ. . ν ὄξέδι ὥρισμενας συ]. Ίψεις καὶ ἐξεοω- ο σε διάταγµα προσωποκφατήσεως ἐναντίον ἑνὸς µέλους τῶν νέων συντεχνιῶν, πρὸς διεξαγωγἠν πε- ραιτέρω ἀνακρίσεων. ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ ΓΑΜΟΥ Ὁ κ. Τάκης Ἡ. Ποὔλλος ἐν Μόρφου καὶ ἡ ὃ. Μαρούλα Τε- ωργίου ἐκ Λευκωσίας ἔδωσαν ἆ- µοιθαίαν ὑπόσχεσιν γάμου. ΑΘΟΗΝΑΙ 99 (Ρ.)-- ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΟΗ ΨΕΣ ΕΣ ΤΗΝ Ἑ- ΕΤΕΗΘΗ ΕΙΣ ΑΜΕΣΟΝ ὮΕ- ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΟΜ- ΙΔΙΩΝΥΜΟΥ. Ξ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΑΘΗΝΑ] 29 (Ε.)-- 'Ὁ ὑπουρ- γὸς τῶν ἐξωτεριχῶν κ, Κ. Τσαλ- δάρης εἰς ψεσινὰς δηλώσεις τού εἶπε τὰ ἑξῆς: «Οὐδέποτε παρε- λείψαμεν εὐκαιρίαν ἀπὸ τοῦ νἁ ἐπυσύρωμεν τὴν προσοχὴν τῶν Ἠνωμ. Ἐθνῶν ἐπὶ τῆς καταστά- σεως, ἡ ὁποία εἶναι σήμερον τό- σον σαφὴς ὥστε νὰ καταδεικνύῃ τὰ καθήκοντα καὶ τὰς ὑποχρεώ- σεις τῶν ΗἨνωμ. ᾿Εδνῶν. Αἱ ὃ- ποχρεώσεις αὗται πρέπει νὰ ἐκ- τελεσθοῦν ἀποφασιστικῶς ὄχι µό- Νον διὰ τὸ γόητρον τῶν Ἠνωμ. Ἐδνῶν, ἀλλὰ ἐπίσης πρὸς ἐξα- Δευτέρας» κπὲ κατεσχέθη ἡ περιουσία τον--- Συνεχίζεται ἡ μάχη τῆς Εάονέτσης μὲ ἁμεέωτον σφοδρότητα -- ας νατάστασις τοῦ 6ασιλέως. ΔΕΥΤΕΡΑ, 99 Λεκεμθρίου, 1941 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΓΠΟΣ ΠΝΗΤΙΝΙ ΜΗΝ ΜΕ ΤΠ ΙΙΙ ΙΜΙΝΤΙ ΜΙΙΙΝΙ Εἰ ὑΛΙΚΙΙΡΙΝ ΤΙΝ. ΕΛΛ ΕΤΕΘΗ ΛΙ. ΧΘΕΣ ΕΣ ΕΦΛΡΜΟ[ΗΝ 10 ΙΛΙΟΝΥΜΟΝ ο Εκλεέαθη ὁ «Ενέσος τῆς σφάλισιν τῆς παγκοσμίου εἰρή- γης». -- Ἡ ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΟΧΊΤΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 99 (Ε.)-- Τελει- ταῖαι πληροφορίαι, ἀναφέρουν ὅτι οἱ ἀντάρται ὑπεχώρησαν ἐκ Κο- Μτσης, ἀλλ ἡ µάχη συνεχίξεται μὲ ἀμείωτον αολοριτα, Ἡ ἁε- ροπορία ἐπιτίδεται ἐναντίον τοῦ ἀνταρτικοῦ πυροθολικοῦ. Οἱ ἀν- τάρται διαθέτουν καὶ ἄντιαεροπο- οικὸν πυροθολικόν. -Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 99 (Ρ.)--- Ἰατρικὸν ἀνακοινωδὲν ἀναφέρει ὅτι ὁ δα- σιλεὺς Παὔλος διᾶλθεν ἤσυχον νύχτα καὶ ἡ γενικὴ κατάστασίς του εἶναι ἱκανοποιητική, παρὰ τὴν ὕψωσιν τοῦ πυρετοῦ ἐπὶ θραχεῖαν περίοδον ψές. ΗΝ ΠΕΝ 4 Μ[. [ΠΗΠΙ ΜΟΛ ΚΙ ΤΝ ΜΗΝ ΙΝΙ Ὁ 3εδ. κεεργάµον ἠρνήθη νὰ δεχθῷ τὸν ἐξ. ρέα ᾽Αγλαοντζιᾶς καὶ τέως γενεκὸν ἀντεπρό- σωπον τοῦ 4. Δέρχκων -- Ὁ λαὺς ᾽Ἁγλαν. πζιᾶς ἠνάγκασε τὺν Σεαδασμιώτατον νὰ ὃπο- χωρήσῃ -- Αὑὐθόρμητος λαξχκὴ ἐκδήλωσες Χδὲς εἰς τὰς 11.50 π. µ. ἔγι- γεν εἰς τὸ ἱ. ναὺν “Αγ. Γεωργίου ᾿Αθαλάσσας, ἐπεισόδιον κατα τὴν διάρκειαν τῆς τελέσεως γάμου ὑπὸ τοῦ Σε6. Περγάμου ὑπὸ τὰς ἀκολούθους περιστάσεις. Ὅταν ἔφῦασαν οἱ μελλόνυμφοι κ. Α. Γκίνης καὶ δ. Μαρούλα Θο. Τρύφωνος, μετὰ τῶν προσκεκλη- µένων των, ὁ Σε6. Περγάμου, ὁ ἔξαρχος ᾿Αρχιεπισκοπῆς ουκ µος καὶ ὁ ἵερ. κ. Ἰάκωδος Παύ- λου εἰσῆλθεν εἷς τὸ ἱερὸν. διὰ νὰ 1’ ἐγῥυδοῦν. Μετ αὐτῶν εἰσῆλθεν ἐπίσης καὶ ὁ ἱερεὺς ᾽Αγλαντζιᾶς αἰδεσυμώτατος Παπᾶ Μεθόδιος ΤΠ απακωνσταντίνου διὰ νὰ 6ση- Φήση τὸν Σε6. Περγάμου νὰ ἐν- δυθῇ καὶ συμµετάσχῃ καὶ ὁ ἴδιος ῆς τελετῆς κατὰ τὰ εἰωδότα, καθ’ ὅτι ὡς γνωστὸν ὅ ναὸς Ἁγ. Ῥρωργίου ἀνήκει εἷς τὴν κοινότη- τα ᾽Αγλαντζιᾶς. Σημειωτέον ὅτι ὃ αἶδεσ. ΤΠ απᾶ Μεβόδιος ἦτο γε- γικὸς ἀντιπρόσωπος τοῦ Μετώ- που Δέρκων, ἐκτυμᾶται δὲ µεγά- λως ὑπὸ τῆς κοινότητός του διὰ τὴν µόρφωσιν καὶ τὰς ἀρετάς του. Όταν ὁ Σεθ6. Περγάμου τὸν εἶδεν, ἠρώτησεν ἐὰν εἶναι αὐτὸς ὁ Π απᾶ Μεῦόδιος, ὁπότε τοῦ εἷ- πε: «Δὲν ἐπιτρέπεται νἁ ντυ- δῆς». Ὁ αἴδεσ. Παπᾶ Μεθόδιος ἐξῆλθεν, ἀλλὰ μετ) ὀλάγον εἰσῆλ- δε καὶ πάλιν εἰς τὸ ἵερὸν καὶ πα- ρεχάλεσε τὸν Σε6. Τ εργάµου νὰ τοῦ ἐπιτρέψῃ νὰ συμμετάσχῃ τῆς τελετῆς. Ὁ Σεῦ. Περγάμου ὅ- µως τοῦ ἀπήντησεν ἐκνευρισμέ- γος: «Δὲν ἔχεις θέσιν. Δὲν δὰ λάθῃς µέρος εἷς τὺ µμµυστήριον. Ἔξω ὍὉ Παπᾶ Μεθόδιος ἐξηλὃε τό- τε τῆς ἐχκλησίας καταστενοχῶ- ρηµένος καὶ δακρύων ἐκ τῆς προσθολῆς. Τὰ διατρέξαντα ἀν- τελήφθησαν οἳ ἔξωδι συγκεντρῶ- µένοι 3900 περίπου κάτοικοι ᾽Αγ- λαντζιᾶς, οἵτινες εἶχον ἔλῦῃ διὰ νὰ ἴδουν καὶ προσκυνήσουν τὺν Σεθασμιώτατον. Τότε κάτοικοι τοῦ. προαστείου εἶπον εἰς τὸν Σεθ. Π εργάµου : «Σεθασμιώτατε! Νομίζομεν ὅ- τι τὸ νὰ ἀποπεμφθῇ εἷς ἱερεὺς εἶναι ἀντιχριστιανικόν. Ἐϊσὺε ὁ ἄρχων τοῦ κλήρου χαὶ σᾶς πα- θακαλοῦμεν νὰ χανονίσετε τὴν ὃ- πόδεσιν». ΠΕΡΓΑΜΟΥ : «Ἔτσι δέλει ὁ ἅγιος Ἔξαρχος καὶ ἔτσι πρέ- τει νὰ γίνη». ΑΠ. : Εφ ὅσον δὲν κανονί- ζετε τήν ὑπόδεσιν ἣ κοινότης ᾽Αγλανιξζιᾶς ἔχει δικαίωµα νὰ Ἀλείσῃ τὴν ἐκκλησίαν, διότι ἁνή- ει εἰς αὐτήν. Ὅταν ἐγνώσθησαν τὰ ἀνωτέ- ϱω εἰς τὸ ἔξωθδι συγκεντρωµέ- γον πλῆθος τοῦτο ἐξωργίσθη, ἡ- Ἰμάγκασε τὺν αἶδεσιμ. Π ακᾶ Με- Φόδιον νὰ ἐνδυθῇ, τὸν ὤθησεν ἐντὸς τῆς ἐχκλησίας καὶ τὸν ἑ- τοποθέτησεν ἔμπροσθεν τῶν µελ- λονύμφων, Τὸ µπαπλῆδος, μεταξὺ τοῦ ὁποίου περιελαμθάνοντο καὶ πολλοὶ γηραιοὶ κάτοικον τοῦ προ- αστείου, ἐκραύγαξε : «Δὲν θέλο- μεν χομµατάρχας εἰς τὴν ἐκκλη- σίαν µας». ἘἙδημιουργήθδη μικρὸς θόρυ- θος καὶ πολλοὶ ἐν τῶν προσκεκλη- µέγων φοθηθέντες πρὸς στιγμὴν ἐτράπησαν εἷς «φυγήν, ἀλλ’ οἱ ᾽Αγλαντζιῶτες ἔσπευσαν καὶ τοὺς καθησύχασαν. Τότε ὁ Σε6. Περ- γάμου εἶπε: «Παπᾶ Μεθόδιε ἕ- λα στάσου πλησίον µου», πρᾶγμα τὸ ὁποῖον καὶ ἔγινεν, Ὁ ἔξαρχος Ἱερώνυμος ἐστράφη ἐκείνην τὴν στιγμήν πρὸς τὸν Παπᾶ Μεθό- διον καὶ τοῦ εἶπεν : «Ἐσὺ τοὺς ἔφερες, αὐτούς», ἀλλ) οἳ ΄Αγλαν- τξιῶτες ἀπήντησαν ἐν μιᾷ φω- νη: «Ἐμεῖς τὸν ἐφέραμεν, διότι ἡ ἐκκλησία εἶναι ἰδική µας». Ἑϊς τὸ σημεῖον τοῦτο ἐπενέθη ὁ ἐκ τῶν παρευρισκομένων «κ. Κ. Σεδέρης, δικηγόρος, ὅστις καθη- σύχασε τὸ πλῆθος λέγων: «Ἔ- χετε δίκαιον 6ρὲ παιδιά. ᾽Αλλὰ τὶ πταίει τὸ ἀθῶον ᾖΚξεῦγος :». Κατόπιν τῆς ἐπεμθάσεως τοῦ κ. Σεθέρη τὸ ἐπεισόδιον ἔληξε καὶ τὸ µυστήριον ἐτελέσθη τανονι- κῶς. Ὡς πληροφορούμεδα ἡ κοινό- της ᾽Αγλαντζιᾶς δὰ ἀποστείλῃ διαμαρτυρίαν πρὸς τὸ Οἰκουμενι- κὸν Πατριαρχεῖον διὰ τὴν στά- σιν τοῦ Σε6. Περγάμου. Σημει- ωτέον ὅτι ὅ αἴδεσιμ. Ἡ απᾶ Με- ὑόδιος καταδιώκεται ποικιλοτού- πως ὑπὸ τῶν κύκλων τῆς ᾿Αρχιε- πισκοπῆς, ἀρνουμένης νὰ δεχδῇ πιστοποιητικά, τὰ ὁποῖα:' ἐκδίδει οὗτος. ΒΡΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ᾽Αστυνομικὴ περίπολος διερχο- µένη ἔξωθδεν τοῦ παρὰ τὴν ὁδὸν Αρσινόης ζαχαροπλαστείου τοῦ κ. Αντ. Αντωνιάδη, τὰς µετα- µεσονυκτίους ὥρας τοῦ π. Σαθ- θάτου, ἀντελήφθη ὅτι ἐξήρχετο ἐκ τούτου καπνός. Ὅταν ἀργό- τερον τὸ κατάστηµα ἠνοίχδη, εὖ- ρέδη ὅτι μερικὰἁ χαρτιὰ καὶ ἄλλα ἀντικείμενα εἶχον ἀρχίσῃ νὰ καί- ὤνται, Ἡ απυρκαῖά προῆλδε, γατὰ πᾶσαν πιδανότηία, ἀπὸ ὃ- πόλειµμμα τσιγάρου. ΠΕΝΘΗ ᾽Απέδανε τὴν νύχτα τοῦ π. Ῥαδδάτου εἰς ἡλικίαν τ4 ἐτῶν χοηστὴ καὶ ἐνάρετος οαπισιμα, τῆς Δειιωσίας ἡ ΓΤΆΥΚΕΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΤΖΑ Ἡ μεταστᾶσα ηὐτύχησε νὰ ἵ- ὃῃ τὰ τέκνα της καλῶς ἁποκα- τεστηµένα͵ ἐν τῇ κοινωνίᾳ. Ἡ κη δεία της ἔγινε χθὲς ἐν τῷ ἵἹ. ναῷ παλαιοῦ νεκροταφείου ἐν μέ- σφ ἐνδείξεων πένθους. Τοὺς οἶ- χείους, της καὶ ἰδιαιτέρως τὸν ἐχ τῶν υἱῶν της κ. ῬἘασ. Καρατξᾶν, ὀφθαλμίατρον, συλλυπούµεθα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Λι. ΕΕΔΟΣΙΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ πετ Φέρομεν εἰς γνῶσιν τῶν ἐνδιαφερομένων ὅτι τὴν 3]ην Δεκεμβρίου 1947 λήγει ἡ προθεσµία ὑποβολῆς αἰτήσεων πρὸς ἀγορὰν νέων μετοχῶν τῆς Τραπέζης. ΕΚ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ. 1 ἐξ ἐνέδρας ἐναντίον ΩΡΑ ΘΤΠ. Μ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΣ (5.)--- 29 Δύο Παναμαϊκὰ πλοῖα µεταφέροντα {90 χι. . α Ἔδραί- ὢν λαδρυμεταναστῶν διῆλδον διὰ τοῦ Ἠυσπόρου μὲ πατεύθυνσιν τὸν Αἰγαϊον. Διαψεύδεται ὅτι τὰ πλοῖα εἶναι ἐξωπλισμένα μὲ πυροθό]α. Αἱὑματηραὲ συγκρούσεες --- Νορνοπέδεν εἐδ Ἱερουσαλήμ --- Δολοφονέαε καὶ πολλκὰ θύματα ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 99 (Ρ.)--- Ἔνοπλοι Αραδες ἐπετέθησαν ψὲς 'Ἑθραϊκῆς ἐφοδιοπομπῆς εἰς, τὴν περιοχὴν τῆς Γάζας. καὶ ἐπλήγωσαν μερικοὺς Ἑδραίους. Ἡ Ἑδραϊκὴ ἐφοδιο- πομπὴ ἀπεσύρθη καὶ ἀκολούδως ἤνοιξε πῦρ ἐναντίον τῶν ᾿Αραθι- πῶν αὐτοκινήτων, τὰ ὁποῖα ἀπεσύροντο. ᾿Εφονεύδησαν 9 Αραθες καὶ ἐτραυματίσθησαν 9 Ὁπλοφόροι τῆς ᾿ργκοὺν ἐτοποδέτησαν νάρ- κας εἲς τὴν εἴσοδον τῆς Ἑθραϊκῆς συνοικίας Ῥομένα ἐν Ἵερουσα- λὴμ. κατόπιν συγκρούσεως μετὰ τῶν ᾿Αράθων. Κατὰ τὴν διάρκειαν συγκρούσεως εἰς τὴν περιοχὴν αὐτὴν ἐτραυματίσθησαν 10 Αραδόες καὶ ὅ 'Ἑθραΐοι καὶ ἐφονεύδησαν 5 Ἑδραΐοι. Ἔνοπλοι Αραθες προσεπάθησαν νὰ .καταλάθουν ἐξ ἐφόδου τὰς ἑθραϊκὰς ὀχυρώσεις ἐπὶ τῶν συνόρων Τὲλ ᾿Αθὶ6δ -- Χάϊφα, ἀλλ) ἀπεκρούσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνδρῶν τῆς Χαγικάνα. ᾿ἘΕτραυματί- σῦθησαν 140 Αραθες. Εἰς Ἠρεττανὸς λοχίας ἐκτυπήδη μέχρι Δανάτου ὑπὸ ᾿Αράδων καταδίκων εἰς τὰς φυλακὰς τῆς Ακρας, ὅταν ἐγνώσθη ὅτι ἡ ἆᾱ- στυνοµία συνέλ αδεν ὕλους τοὺς ὁραπετεύσαντας προσφάτως ἐκ τῶν ἐν λόγῳ φυλακῶν Αραδας καταδίκους. Ὁ ὃρ. Χιούτς Λέχο, Ἑ- θραῖος ἰατρὸς εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τῆς δεονήσεῖας ἐπυροθολήθη καὶ ἐφονεύθδη ἐντὺὸς τοῦ νοσοκομείου τοῦ ᾿Αραθικοῦ χωρίου Σαφάρα. Τὰ «Σάντεη πο θνμα. ὑπολογίζει τοὺς νεκροὺς καὶ τραυματίας ἐν Π αλαιστίνῃ εἰς ὃ χι Ἡ Χαγκάνα, ἡ ᾿Ἰργκοὺν καὶ ἡ Στέρν, ἡ- γώβησαν, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον δηλοῖ ὅτι ἀρχίζει κανονικὸς πόλεμος. ΜΗ [ ΠΙ ΙΜΙΗΙ [ [ΜΙΝΙ ΕΙΚ ΗΝ ὮΞΑΝΔΡΕΙΑ 29 (Ρ.)]-- Ὁ τέως θασιλεὺς τῆς ᾿Ἱταλίας πας ᾿Εμμανουἡλ ἀπέδανε χδὲς εἰς τὴν ἔπαυλιν του εἰς προά- στειον τῆς ᾿Αλεξανδρείας ἐκ καρδιακῆς προσθολῆς καὶ συμφορήσε- ως τῶν πνευμόνων εἰς ἡλικίαν Τ8 ἐτῶν. Οὗτος διετέλεσε θασιλεὺς ἀπὸ τοῦ 1900 µέχρι τοῦ 1944, ὁπότε ἠναγκάσθη νὰ παραιτηδῇ. Εἷ- χεν ἕνα υἱόν, τὸν τέως θασιλέα Οὐμθέρτον καὶ 4 ὀυγατέρας. ΜΙΝΙ Μ[ΙΙΙΤΙΙΠΠΙΙ οὔτε ἕνωσιν οὔτε [αὐτοχυβέρνησιν Συνεκοοτήθη χδὲς εἰς τὴν πλατεῖαν Αγ. Σοφίας ἐν Δευκωσίᾳ συλλαλητήριον τῶν Τούρκων, εἰς τὸ ὁποῖον παρέστησαν ἀρκεταὶ ἑ- κατοντάδες. Κύριος ὁμιλητὴς ἦτο ὁ ὃρ. Φατὴλ Κουτσοὺ», ὁ ὁποῖος καταφέρῦη ἐναντίον τῆς ἑνώσεως καθὼς καὶ τῆς αὐτοκυθερνήσεως. Ἡ Κύπρος, εἶπεν, εἶναι ἰδική µας καὶ μᾶς ἀγήκει, Οὔτε τὴν ἕνωσιν δέλοµεν οὔτε αὐτοχυθέρνησιν. ᾿Ὀφείλομεν νὰ ἀγωνυσδῶμεν ἐναντίον τῶν κομμουνιστῶν, Ἐν τέλει ὁ δρ. Φατὴλ ἠπείλησεν ὅτι ἐὰν γίνη ἡ ἔνωσις οἱ Τοῦρκοι τῆς Κύπρου θὰ χρησιμοποιήσουν θέαν! (00 ΧΙ. ΚΟΝΝΟΥΝΙΣΤΙΚΟΝ ΠΡΑΤΕΥΜΛΙΩΝ ΣΥΓΚΗΝΤΡΟΩΝΟΝΙΛΙ ΗΣ ΒΟΡΗΘΝ , ΚΙΝΑΝ ΣΑΙΠΚΑΗ ο (Ρ.).-- Ἡ κατάστασις εἰς την θόρ ιο Κίναν χαρακτηρίζεται ὑπὸ τῶν κυδερνητικῶν κύχλων ὡς «ἐξαιρετικῶς ἔν- τονος» συνεπείᾳ πληροφοριῶν. ὅτι 600 χιλ. κσμμουνιστικῶν στρατευ- µάτων συγκεντρώνονται κατὰ µῆχος ἀμφρτέρων τῶν πλενρῶν τοῦ σιδηροδρόµου Ἠεκίνου --- Χαγκόου. ᾽᾿Αποστέλλονται στρατεύματα εἰς τὰ διάφορα στρατηγικὰ σημεῖα. ΣΑΓΓΛΗ, 99 (Ρ.)-- 'Ἡ Κινεξυκὴ κυθέρνησις διέψευσε: τὰς πληροφορίας ὅτι οἱ κομμουνισταὶ Ματέλαδον τὸ Μοῦκδεν καὶ τὸ Τσὰν -- Τσάν. Οἱ κομμουτνισταὶ ὅμως ἐκέρδισαν καὶ ἄλλο ἔδαφος οίπτοντες εἰς τὴν µάχην τμήματα αὐτοκτονίας. ΝΙΑΛΗΛΟΙΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΝ [ΛΛΛΙΑ - ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 (Ρ.)-- Ἡ ἀστυνομία διεσκόρπισε διὰ δακρυ- γόνων 9 χιλ. πομμουνιστὰς διαδηλωτάς, οἵτινες ἀπεπειράθδῆσαν νὰ εἰσέλδουν εἰς τὸ δικαστήριον τῆς πόλεως Ντάξ. Ἡ διαδήλωσις ἔγι- νε κατόπιν τῆς προσάψεως κατηγορίας ἐναντίον πολλῶν μελῶν τῆς γενικῆς ὁμοσπονδίας ἐργασίας ὅτι ἐδυσφήμησαν τὸν πρὀεδρον τοῦ δικαστηρίου. Δύο διαδηλωταὶ ἐτραυματίσθησαν κατὰ τὴν ἐπαπολον- δήσασαν σύγκρουσιν. Επι Του ΤΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΣΣΛΛΕΛΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΠΠ ) ΚΙΝ Ἀιυνάπτονται µάχσι διὰ Ἐεφολόγχης. Επ γέ- φὺρα ἈΕποραξάνε κατελήφθη ὑπὺ τῶν ἆνταρ» τῶν --- Νέαε µάχαις ες Εάαλπάνε. ΑΘΗΝΑΙ 29 (Ρ.)-- Ἡ Βαλκανικὴ ἐπιτροπὴ τῶν Ἡνωμ. ἘΕθνῶν θὰ μεταόθῇ σήμερον ἀεροπορικῶς ἐκ Θεσσαλονίκης εἰς τὸ πεδίον μάχης τῆς Κόνιτσας πρὸς µελέτην τῆς καταστάσεως. Τὸ ᾿Αθηναϊκὸν πρακτορεῖον μεταδίδει ἐξ ᾿Ἰωαννίνων ὅτι αἱ ἂν- ταρτικαὶ δυνάµεις συνεχίςθυν τὴν ἐπίθεσίν των ἐναντίον τῆς Κό- γιτσας χρησιμοποιοῦσαι πυροθολικὸν καὶ θαρέα ὅπλα. ᾿Εσημειώδη- σαν σφροδραὶ συγκρούσεις διὰ ξιφολόγχης εἰς φυλάχιον Ν. Α. τῆς Ἐόνιτσας, ὅπου οἳ ἀντάρται ἐπετέθησαν μετὰ σφοδρότητος. Αἱ κυ- θερνητικαὶ δυνάµεις διετήρησαν τὰς δέσεις τῶν ἀφοῦ ἔλαδον ἑνι- σχύσεις, οἱ δὲ ἀντάρται τελικῶς, ἀπεχώφησαν ἐκ τῆς ἐν λόγῳ ὃέ- σεως ἐγκαταλείψαντες 4 νεκρούς. 'Ἡ ἀεροπορία ἐπροξένησε θα- ρείας ἀπωλείας εἰς τοὺς ἀντάρτᾳς. Εἰς τὴν περιοχὴν θορείως τοῦ Μαλπαχίου καὶ τοῦ Γεροπλάτα- νου, Β. Α. τῆς Ἰόνιτσας ἐσημειώθησαν σφοδραὶ συµπλοκαί. Οἱ ἀν- τάρται κατῆλδον ἐν τῶν ὀρέων διὰ νὰ παρεμποδίσουν τὰς κινήσεις τῶν στρατευμάτων πρὸς τὴν Κόνιτσαν. Αἱ ἐπιθέσεις ἀπεκρούσθη- σαν, οἱ δὲ ἀντάρται ἀπώλεσαν 11 νεκρούς. Τὸ στρατιωτικὸν κυθερνητικὸν ἀπόσπασμα, τὸ ὁποῖον ἐφρούρει τὴν γέφυραν Μποραζάνι, δυτικῶς τῆς Κόνιτσας, ὑπεχώρησε καὶ Ἱ- νώδη μετὰ τοῦ κυρίου σώματος. Τοῦτο ἐπολέμησεν ἐπὶ 8 ὥρας διὰ ξιφολόγχης ἐναντίον τῶν ἀνταρτῶν. Ὁ κ. Τσαλδάρης εἷς δηλώσεις του ἐκάλεσε δι’ ὁλοκληρωτικὸν πόλεμον ἑναντίον τῶν ἀνταρτῶν, ΠΠ! [ἱ ΜΙΙΛΙΠ Πὺ ΧΙΛ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 29 (Ρ.)--- Ὁ δρ. Μὰχ Σνὲχ. μέλος τῆς ἐκτε- λεστικῆς ἐπιτροπῆς τοῦ 'Εθραϊκοῦ πρακτορξείου καὶ τέως ἀρχιστρά- τηγος τοῦ στρὰτοῦ τῆς Χαγκάνα παρητήθη. Γίνεται ἀντιληπτὸν ὅτι κύριοι λόγοι τῆς παραιτήσεώς του εἶναι ὅτι ἀντιτίδεται σφοδρῶς εἷς τὸν σημερινὸν προσανατολισμὸν τῆς πολιτικῆς τοῦ Ἑθραϊκοῦ, πρα- κτορείου πρὸς τὸ Λονδῖνόν καὶ τὴν Οὐασιγκτῶνα. Οὗτος πηύνόει δι- εὐνῆ οὐδετερότητα τοῦ 'Ἑθραϊκοῦ κράτους μὲ φιλοσοθιετικὴν τά- σιν. Ὁ. Σνὲχ εἶναι Τολωνικῆς καταγωγῆς, ἐσπούδασεν ᾖἱἰατρικὴν καὶ διετέλεσε δημοσιογράφος.

Title Subject Page
ΕΙΣ ΤΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΝ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 2p
Ο ΑΜΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 2p
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ 2p
Η ΑΥΤΟΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ 2p
ΠΙΣΤΕΥΟΜΕΝ ΕΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙ ΟΤΙ Η ΑΥΤΟΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ 2p
ΕΝΑΡΞΙΣ ΠΥΡΚΑΪΑΣ 1p
ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΕΙΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΑΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΓΑΜΟΥ 1p
ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΤΗΣ ΧΑΓΚΑΝΑ 1p
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ 1p
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ 1p
600 ΧΙΛ. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚων ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΝ, ΚΙΝΑΝ 1p
ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥΡΚΟΥ ΗΓΕΤΟΥ 1p
ΑΠΕΘΑΝΕΝ Ο ΤΕΩΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΒΙΚΤΩΡ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1p
ΑΡΑΒΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 1p
Η ΑΝΤΑΡΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΝ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1p
ΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ κ. ΦΩΤΙΟΥ 1p
Η ΑΕΛ ΕΝΙΚΗΣΕ ΜΕ 3-2 ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Αθλητισμός 1p
ΥΠΟ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ 1p