Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-02

Πέμπτη 2 Ἱανουαρίου 1947 ΕΝΩ 61 ΛλΛοΙ ΠΕΙΝΟΥΝ... ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΛΥ ΣΙΤΑΡΙ ΣΤΕΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ! όσον ποὺ αἱ τιμαὶ κατρακυλοῦν καὶ ὁ πανικὸς ἔχει καταλάβει τοὺς παραγωγοῦὺς ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, δΔεκέμ: βριος.---᾽᾿Απὸ µέρα σέ μέ: ρα, οἱ τιμὲς τοῦ σιταριοῦ ἀπειλοῦνται μὲ συντριπτι- κἡ πτώση. 'Η πτώση αὐ τὴ θά. εἶνε καταστροφή γιά τοὺς ᾽Αμερικανοὺς σι- τοπαραγωγοὺς καὶ ἀνεκ- τίµητο εὐεργέτημα γιὰ ὅ- ὅλο τὸν ἄλλο κόσμο. 'Ἡ πτώση τῶν τιμῶν τῶν σιτηρῶν δὲν εἶνε κάτι ποὺ δὲν ἀναμένετο. Οἱ χρημ’ τιστικοὶ κύκλοι τῆς Γουώλ Στρήτ εἶνε καλὰ πληρο: Φορημένοι πὼς ὑπάρχουν τεράστια ἀποθέματα στὴν ᾽Αμερικὴ καὶ αὐτοὶ μαζὶ μὲ τοὺς ἐμπόρους χονδρι: κῆς πωλήσεως ἤταν ἐκεῖ- νοι ποὺ ἐπίεσαν τὸν κ' Τροῦμαν νὰ καταργήσει τοὺς περιορισμοὺς ἐξαγω: γῆς σίτου γιὰ τὴν ᾿Αφρι- κή, Μ. ᾽Αμερικὴ καὶ Εὐ- ρώπη. Όταν ἐδημοσιεύθη τὸ σχετικὸ διάταγμα οἱ παραγωγοὶ περίμεναν μὲ τὸ ἀκουστικὸ στὸ αὐτί νά καταπλεύσουν παραγγε λίες. Περίµεναν ἀλλὰ µα- ταίως, γιατὶ δὲν ἔφταναν. Οἱ σιτοπαραγωγοὶ πίστε: φαν ὅτι ὁ κόσμος χόρτα- σε ἀπὸ ψωμὶ καὶ τότε τοὺς κατέλαβε ὁ Φόβος. Ἡ ἰ- δέα ὅτι τ᾽ ἀμπάρια τους εἶναι γεμᾶτα τοὺς πανι κόβαλε. Οἱ ἴδιοι ἀρνήθηκαν πρὸ καιροῦ νὰ πὠλήσουν τὰ σιτηρά τους στὴν Οὔνρα. Μάταια ὁ Λαγκουάρντια ἔκαμε ἀπὸ ραδιοφώνου ἔκ: κληση στἀαἰσθήματα τους. “Ὁ γενικὸς διευθυντὴς τῆς Οὔνρα περιέγραψε μὲ µε: λανὰ χρώματα τὸ φοβερὸ δρᾶμα τῶν πεινασµένων πληθυσμῶν τοῦ κόσμου καὶ διεκήρυξε ὅτι ἡ ᾿Αμε: ρικὴ ποὺ δὲν πατήθηκε ἀπὸ τὸν ἐχθρὸ, ποὺ δὲν ὑπέστη ἐπιτόπιες κατα- στροφὲς ἀπὸ τὶς Φασιστι κὲς ὀρδὲς. ἔπρεπε νὰ μὴν παραλείψει τὸ σημ/ρινὸ καθῆκον τῆς. ᾽Αλλά οἱ ᾽Α: μερικανοὶ σιτέµποροι καὶ οἱ σιτοπαραγωγοὶ ἔμειναν ἀσυγκίνητοι γιατὶ νόμισαν πῶς οἱ τιμὲς ποὺ τοὺς ἔ- δινε ὁ Λαγκουάρντια ἦταν χαμηλές, Τώρα ποὺ τοὺς κατέ λαβε ὁ πανικός, θέλουν νὰ πουλήσουν ὅσο ὅσο. Πρέπει ν᾿ ἀδειάσουν «πά- Ἁγγλικὴ σῃ θυσίᾳ τὶς παραφουσκω µένες ἀποθῆκες. τους. κ 3 Ἡ Φετεινἠ ξἐσοδεία τοῦ Κκαλαμποκιοῦ ἦταν πλου: σιωτάτη. ᾿ἘΕπίσης φέτος ἡ παραγωγὴ τῆς πατάτας ἔφθασε στά 13 ἑκατομμὺ: ρια στατῆρες καὶ δὲν ξέ- ρουν τὶ νὰ τὶς κάνουν. 'Ἡ κατάσταση ποὺ δη- μιουργεῖται εἶνε ἁάποπνι- κτική, γιατὶ ἄν δὲν που: λήσουν τὰ σημερινὰ στὀκ τὶ θά κάνουν τὴν ἐρχόμε- νη σοδιά Οἱ ἐξαγωγεῖς παραπονοῦνται ὅτι δὲν ὑπάρχουν βαπόρια γιά μεταφορές. ᾽Αλλά δὲν εἷ- νε αὐτὸ τὸ µόνο κώλυμα τοῦ περιορισμοῦ τῶν ἐ- ξαγωγῶν. Οἱ εἰσαγωγεῖς τῶν πεινασµένων χὠρῶν μὲ τὴ σειρὰ τους δηλώ- νουν πὼς δὲν ἔχουν δολ- λάρια καὶ ζητοῦν πιστώ- σεις ᾽Αλλὰά οἱ νικητὲς τῶν τελευταίων ἐκλογῶν ρε: πουμπλ(κάνοι εἶνε ἐναν᾽ τίον τῶν πιστώσεων. Ἔτσι δημιουργεῖται πλῆρες ᾱ- διέξοδο γιὰ τοὺς ᾽Αμερι- κανοὺς καὶ γιὰ τοὺς πλη- θυσμοὺς τῶν καταστρεµ- µένων χωρῶν. Μὸνο οἱ Αγγλοι ποὺ διαθέτουν τὰ δολλάρια τοῦ δανείου ἀγοράζουν σήµερα ἁμερι- κανικὸ σιτάρι. ᾽Αλλὰ οἱ Αγγλοι πρέπει νὰ θρέ- ψουν καὶ τὰ 12 ἑκατομμύ:- ρια τῶν Γερμανῶν τῆς βρεττανικῆς ζώνης κατο- χῆς. Σὲ μιὰ τελευταία ἔκθεσή του ὁ Άγγλος δι- οικητὴς τῆς ζώνης ἑτόνιζε στὴ βρειτανική κυβέρνη- ση ὅτι δὲν ἔχει τρόφιμα παρὰ µόνο γιά δυὸ μέρες καὶ ὅτι ὁ ἐπισιτιστικὸς ἀνεφοδιασμὸς ἐπείγει. Καὶ ἡ κατάσταση αὐτὴ δὲν περιορίζεται µόνο στὴν Εὐρώπη. Πολλὲς χῶ: ρες τῆς ᾿Ασίας, ὅπως οἱ Ἰνδίες καὶ ἡ Νίνα, λιμώτ: τούν. Δεκαοκτὼ μῆνες µε- τὰ τὴ συμμαχικὴ νίκη δὲν ἔγινε ἀκόμα τίποτε τὸ οὐσιαστικὸ γιὰ τὴν ἀἄπο- τελεσματικὴ λύση τοῦ προβλήματος, τὸ ὁποῖον σήµερα παρουσιὰζεται μὲ διπλῆ φάση: Ὡς κρίση ὑπερπαραγωγῆς σὲ σιτη: ρὰ τῆς ᾽Αμερικῆς καὶ ὡς κρίση ἐπισιτιστικὴ γιὰ τὸν ἄλλο κόσμο. πώλησις Τὸ προσεχὲς Σάβῤβατον, ὥρᾳ 2.15 µ. µ., καὶ τὴν Κυριακήν, ὥρᾳ 9.20 π.μ. κείµενα, ἀνήκοντα εἰς τὸν Γραφείου Δημοσίῶν γλικἁς οἰκογενείας θὰ πωληθοῦν διάφορα ἀντι- κ. Αἴαα, Διευυντὴν τοῦ Πληροφοριῶν, καὶ εἰς ἄλλας Αγ: ἐν τῷ δημοπρατηρίῳφ κ. ᾽Αντωνιά- δου, Λήδρας 186, ἔναντι κατοστημάτῶὼν κ. Οὐζούνιάν, ἐν Λευκωσία. Ἡ πώλησις περιλαμβάνει ἔπιπλα, πιατικἀ, Όελι- κά, πηρο βιβλία, ραδιόφώνον μικρὸν ἓξ } νον μὲ δίσκους, μπρούντζινα εἴδη, υνομάχαιρα, ταπέττα, πίνακας ζώγραφικῆς, λαμπῶν, γραμΚόφω: ἐλεφαντόδοντα, σεντούκι Κυπριακόν, 2 παλαιὰς γραφομηχανάς, 2 δί- σκους ἀσημένους, σὲτ πηρουνιῶν καὶ ων, καὶ πολλά χρειώδη κουζίνας. θὰ εἶναι ἐκτεθειμένα τὴν Παρασκευην. σημέν μενα λαστιχένια .᾿Δασκάλες καὶ Δασκάλοι Φθάνει ποὺ ταλαιπωρεῖτε τὴν ψυχήν σας στὰ : χωριὰ ἀπὸ ἔλλειψιν ψυχαγωγίας ΑΣ ΜΗ ΤΑΛΛΙΠΩΡΕΙΤΕ ΚΛΔΙ ΤΛ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ Σὠσατέ τα καὶ σώσατε καὶ τὴν ὑγείαν σας ἀπὸ τὰς ὑγρασίας καὶ τὰ κρυολογήµατα, νοντες μαζί σας ἕνα ζευγάρι ΑΒΡΑΑΜΙΔΗ κουταλιῶν ᾱ- Τὰ ἀντικεί- Ε, Αντωνιάδης Λήδρας 186. παίρ: παπούτσια - ΕΝΛΕΝΦΕΕΡΟΣ ἘἙ Ιώ. ΑΝΑΤΟΛΗ Πὼς ρόδισε ἡ ᾿Ανατολὴ καὶ πὼς δὰ φέξη Τὸ φῶς κάποιας Ημέρας δίχως κλάμα, ᾿᾽Αντιλαλεῖ στὰ πέρατα τὸ δάµα Κι’ ἁκοῦστε το οἳ σκλάβοι, ὅπου κι) ἂν εἶστε. ᾿Αντιλαλεῖ στὸ φύσημα τοῦ ἀγέρα “Ἡ βροντερὴ φωνὴ ἀπ᾿ τ’ ἀργαστήρι, Μεθῆστε οἳ σκλάβοι σὲ κοινὸ ποτήρι Τῆς Δευτεριᾶς μιὰ κ ἔφτασεν ἢ μέρα. Μιὰ κ ἔφτασεν ἢ µέρα πιὰ κ᾿ ἡ ὥρα, Ποὺ ἀτσάλωσαν οἳ χρόνοι τὴ ψυχή σας Δείξετε στοὺς ἀφέντες τὴν ὀργή σας, Σὲ κάθε γῆ, καὶ δάλασσα καὶ χώρα. ΑΝΤΡΕΑΣ ΓΑΡΒΡΗΣ Ἔνας χρόνος ᾽Εργατικῆς Κυβερνήσεως [ΜΙΝΙ ΙΜΙΡΙΗΗΗ 'Αρθρον τοῦ «ἀρχιεπα: ναστάτου» Αγγλου βου- ΚΡΟΣΣΜΑΝ λευτοῦ Ὃον. (τελευταῖον) ᾿Αληθινά, µόνο ἕνας πο: λιτικὸς ὑπάρχει στὴν Αγ: γλία ποὺ νὰ μπορῇ νὰ ὁ- νοµασθῇ δικαιολογημένα ἰμπεριαλιστὴς. Ὁ κ. Τσέρ- τσιλ πιστεύει ἀκόμη στὴν ᾽Αγγλικὴ κυριαρχία, στὴν ἀνωτερότητα τῆς λευκῆς φυλῆς καὶ σὲ ὅλα τὰ ἄλ- λα δόγµατα τῆς αὐτοκρα: τορίας τοῦ Κίμπλιγκ. Εἷ- ναι ὅμως ἕνας ἔξοχος καὶ μὲ φαντασία πολιτικὸς καὶ ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡΒρετ: τανικἡ Αὐτοκρατορία μὲ τὴν παλαιὰ µορφή της μπορεῖ νὰ διατηρηθῇ µό: νον σὰν µικρότερος συ- νεταῖρος σὲ μιὰ µεγάλη ᾿Αγγλο-- ᾽Αμερικανικὴ Αὐ: τοκρατορία. Γιὰ νὰ προ” στατεύσῃ τὴ Βρεττανικὴ Αὐτοκρατορία ἀντιλαμβά- νεται ὅτι πρέπει νὰ ὑπάρ- Εῃ μιὰ ᾽Αμερικανικὴ Αὐ- τοκρατορία καὶ ὅτι μεγάλα τµήµατα τῆς Βρεττανικῆς Αὐτοκρατορίας πρέπει νὰ τεθοῦν ὑπὸ ᾽Αμερικανικὴν ἐπιρροήν. Εἶναι πρόθυμος γὰ τὰ δεχθῃ ὅλα αὐτὰ καὶ πιστεύει πὠς ἡ ᾽Αμε: ρικἡ θὰ τὸ δεχθῇῃ γιὰ νὰ µπορέσῃ νὰ διατηρήσῃ τὴν κυριαρχία τῆς λευκῆς Φυ: λῆς ἐπάνω στοὺς καθυ- στερηµένους λαοὺς καὶ γιὰ νὰ κατατροπώσῃ τὸν κοµ- μουνισμὸ. Μὰ ὁ κ. Τσῶρτσιλ εἶναι πιὰ μιὰ ξεθυμασμένη δύνομη. Γιὰ τὸ Ῥυντηρητικὸ κόµµα μιλοῖν πάνω σιὰ ἐξωτερικὰ θέµατα οἱ κ.κ. Ἠντεν κοὶ Στόνλεῦ κι’ εἶναι ὁλοφάνερο πὼς θεωροῦν τὸ σχέδ ο Τσῶρ: τσιλ ἕνα ρωμαντικὸ ὄνειρο. ᾿Ἐπίσης δὲν ὑπάρχει κανένας λόγος νὰ πιστέψῃ κανες πὼς ὃ κ, Μπέβιν ἤ ἄλλο μέλος τῆς Ἐργατικῆς Κυβερνήσεως παίρνει τὸν Τσέρτσιλ στὰ σοβαρά. Μὰ ἄν ἡ Βρεττανία ἀπαρνήθηκε τὸν Τσερτσιλικὸ ἱμπεριαλισμό, τὶ ἀπόμεινε: Τὰ ἐνδεχόμενα εἶναι φανερά. Νἀ ἀποφύγῃ ἕνα ἸΑγγλο-Α: µερικανικὸ συνοσπισμὸ κατά τῆς Ρωσσίας καὶ ἕνα ἸΑγγλο: ρωσσικὸ κατὰ τῆς ᾽Αμερι- κῆς. Νὰ ἀσκήσῃ μιὰν ἀνε: ξάρτητη ἐξωτερικὴ πολιτι: κἡ καὶ μαζὺ μὲ τὴ Γαλλία καὶ τὶς ἄλλες Δυτικὲς Εὐρω- παϊκὲς δυνάµεις νὰ προεσπα- θήσῃ σὲ μεσολάβηση νὰ ἆ: ποτρέψῃ μιὰν Ῥωσσο-Αμερι- κανικἡ σύρραξη. Πά ἄναγιω: ρίσῃ πὼς στὴν περίπτωση ἕ- νὸς τρίτου παγκόσμιου πολέ- µου, ἡ Βρειταν.κὴ Συμπολι- τεία εἶναι μὲ κάθε τρόπο ἆ νυπεράσπιστη καὶ νὰ ἀνα: πτύξῃ μιά πολιτικὴ ποὺ θὰ συνίσταται ὄχι στὸ νὰ κερδί- σῃ τὸν μελλοντικὸ πόλεμο μὰ ὅσο νὰ τὸν προλάβη ἀκόμη καὶ μὲ βαρειὲς παραχωρή: σεις καὶ πρὸς τὴ Ρωώσσία καὶ πρὸς τὴν ᾽Αμερική. 'Ἡ σωστὴ κριτικὴ γιὰ τὲν κ. Μπέβιν εἶναι ὄχι πὼς εἷ- ναι ἰμπεριαλιστὴς ἀλλὰ πὼ. δὲν μπορεῖ νά διαλέξη µετα- ξὐ τοῦ Τσερτισιλικοῦ ἵμπερια- λισμοῦ καὶ τοῦ δημοκρατικοῦ σοσιαλισμοῦ. Εἶναι ἀρκετά πεισµατάρης καὶ δὲν μπορεῖ νὰ παραδεχθῃ πὼς δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ξανακτισθῇ ἡ Βρετ- τανικὴ Αὐτοκρατορία καὶ πῶς δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ βασισθῇ στοὺς ᾽Αμερικανοὺς γιὰ τὴν ὁ- περάσπισή της. Καὶ κάτω ἀπ᾿ τὴν αὐξανόμενη πίεση τῆς Ρωσ σικῆς ἐξάπλωσης «ἀφίνεται νὰ παρασυρθῇ στὴν θέση τοῦ δευτερότερου συνετα΄ρου τοῦ κ. Μπὲρνς γιατὶ δὲν ἔχει τὴν καλἡ θέληση ν᾿ ἀντιμετωπίοῃ τοὺς κινδύνους ποὺ συνεπιφέ- ρει ἡ ἀπόλυτη ἀνεξαρτησία καὶ τῆς Ρωσσίας καὶ τῆς Α- ᾽Αθηναϊκὴ χρονογθαφία Τὸ πένθος Πρωϊνὲς «ὥρες. Κλεισμένοι στὸ γραφεῖο πενθοῦμε τὰ ἐ- θνικἀ δίκαια. Κάποιος σηκώ: νεται νευριασµένος καὶ λέει: ---᾽Αντὶ νὰ βγοῦμε καὶ νὰ φωνάζουµε, ἡ κυβέρνηση μᾶς ἔκλεισε µέσα. --Αὐτὴ εἶνε, παμφίλτατει, ᾱ- πάντησε ὃ Κλε- έβουλος, ἡ µο- ναδικἡὴ μέθοδος καὶ ἱκανότης τῆς παρούσης κυβερ νήσεως:Βά μᾶς., κλείνει µέσα! Ο Κλεόβουλος βυθίστηκε σὲ σκἐ ψε.ς καὶ ὕστερα ἀπὸ λίγο ἐγέ- λασε μόνος του: --Χὲ, χὲ, χὲ, παμφίλτατοι! σε Ἡὶ γελᾶς, Κλεόβουλε τὸν ρωτήσαμε. --Ἑσκέφθην τὴν διαφορὰν τῆς ὥρας, παμφίλτατοι. --Ποιὰ διαφορὰ τῆς ὥρας --Μεταξὺ Ελλάδος καί Α- μερικῆς. Τώρα εἰς τὴν ᾽Αμέ- ρικαν ἔχουν σχεδὸν μεσονύ- κτιον. Καὶ καθ ἥν ὅραν ἡ: μεῖς ἐνθάδε πενθοῦμεν κε- κλεισμένων τῶν θυρῶν, ὁ πρωθυπουργεὺς ἡμῶν ἠΗτῖνος μετὰ τῆς ππρωθυπουργίνης ἡμῶν Βαντίνης καὶ τοῦ νεα- ροῦ πρωθυπουργόπαιδος θὰ πειθῶνιν εἰς κανένα... νυκτε ρινὸν κέντρον τῆς Νέος Υ- ὀρκης! --Λὲς, Κλεόβουλε: --Ὅπως σᾶς ἑρῶῷῶ καὶ ἑρᾶτε, παμφίλτατοι. ζεσβε τὴν σκηνήν Ἡ πρω- θυπουρνικἡ οἰκογένεια θὰ παραγγέλλει αὐτὴν τὴν στιγ- μὴν τὴν ἐνάτην σαμπἀνιαν. --Πολὺ ἤπιαμε, Ἠτινάκιε, θὰ τοῦ ψιθωρίζει ἡ Βαντίνη. --Βὰ πᾶνε κάτω τὰ φαρ- µάκια διὰ τὴν ἀπώλειαν τῶν ἐθνικῶν δικαίων, ϐ᾽ ἀπαντεῖ ὁ Ητιιάκιος. Εἰς ὑγείαν γύναι µου. Εἰς ὑγείαν, υἱέ µου. --Ἀληθῶς, μπα .πᾶ, εὰ ἐ ρωτεῖ ὁ υἱ:ς. τὰ ἐχάσαμεν ὁ ριστικῶς τὰ δίκαια : --Ὁριστ.κῶς καὶ ἀμετακλή τως υἱέ µου. ᾽Αλλὰ δὲν βα ρυέσαι. Ας ὑπάγει καὶ τὸ παληάμπελον! Γκαρσὸν, σαµ- πάνια!.. »Καὶ τὸ πένθιµον γλεντά- κιον θὰ συνεχίζεται φαιδρῶς καὶ... δακρυβρέκτως, παμφίλ- μὲ Φαντά- τατοι. Θὰ μοῦ εἴπητε ἴσως, ὅτι πρόκειται περὶ πρωτοτύ- που πένθους. Καὶ βεβαίως, παμφίλτατοι, καθ) ὅσον ἡ ᾿Α: µέρικα ἑἐστὶ ἡ χώρα τῶν πρωτοτύπων καὶ παραξένων. Πάντως ἐκ µέρους τῆς Ναν- τίνης θὰ ἔχωσι τηρηθεῖ ἅ- παντες οἱ τύποι τοῦ βαρυτά- του πένθους. Ἡ κυρία πρω: θυπουργέως θὰ ἔχει προσέλ- θει εἰς τὴν διαοσκέδασιν μὲ μαύρην τουαλέτταν θὰ πα- ραγγέλλει ὡς μεζὲ μόνον μαξῦρον χαβιάριον καὶ θὰ χο- ρεύει μόνον μὲ τὸν μαῦρον | χορευτὴν τοῦ κέντρου. Λόγφῳ... ἐθ.ικοῦ πένθους. Καὶ εἰς ἄλλα μὲ ὑγείαν]... Η ΠΕΝΝΑ μερικῆς. Θέλει νὰ εἶναι ἕνας µεσο- λαβητὴς καὶ κιιδυνεύει νὰ γίνῃ δορυφόρος ὄχι μὲ τὴ θέ ληση τοῦ Τσέρτσιλ ἀλλὰ ἆ- πὸ τὴ δύναμη τῶν περιστάσε- ων. Τσίγκοι Βελγίου Δεχόμεθα παραγγελἰας διὰ τζίγκους Βελνικούς -- χολε: τρωτοὺς ἤ μὴ μὲ παράδοσιν ἐντὸς δύο μηνῶν, ᾽Αποταθῆτε γειικὸν ἆἄντι- πρόσώπον : Ἰωσὴφ Χρ. Κων- σταντινίδην 'Ονασαγόρου 41 Λευκωώσίχ νεόκτισα κ. κ. Σεβέρη. Σουµάδες γνήσιαι Θὰ βρῆτε εἰς τὸ Ζα- χαροπλαστεῖον «|| Σ1βῇΣ» Δοΐξου “Ἱερείδου, ὁδὸς Λιπέρτη Βο. 15. Ὑπεύθυνος . 6. Παπαδόπουλος τύποις : «ΚΟΣΜΟ Σ2 Λευκωσία Διδασκαλικὰ Βαρύταται δεσμεύσεις τῶν φοιτητῶν τοῦ Κολλεγίου Κάπως παράξενα ἤρχισενὰ ἐφαρμόζεται τὸ δεκαετὲς «σχέ διον ἀναπτύξεως» γιὰ ἐκεί- νους ποὺ ἀποφασίζουν νὰ γί- νουν διράσκαλοι. Χρειάζεται, λέγει τὸ νέον ἔγγραφον ποὺ τοὺς δόθηκε πρὸς ὑπόγροφὴν, νὰ πληρώσουν ὅλον τὸν µι: σθὸν ποὺ παίρνουν ὅταν εἶνε βοηθοὶ καὶ 100 λίρες διὰ τά δύο Χρόνια τῆς φοιτήσεώς των στὸ Κολλέγιο Μόρφου εἰς περίπτωσιν καθ) ἥν θά ἕἔ- φΦευγαν πρὶν περάσουν πέντε χρόνια ὑπηρεσίας ἤ εἰς περί- πτωσιν πού ἡ ἐργασία των δὲν θὰ ἐφαίνετο ἱκανοποιητι: κἡ εἰς τὸν ἐπιθεωρητὴν ἤ ποὺ ἡ διαγωγή τους δὲν θὰ ἦτο ἀρεστὴ εἰς τοὺς ἁρμοδίους ἤ ποὺ θὰ ἀρρωστοῦσαν ἀπὸ δική τών ἀπροσεξία κ.λ.π. Γνωρίζομεν ὅτι ἕνας διορί- ζεται βοηθὸς γιὰ δύο λόγους: Πρῶτον διὰ νὰ δοκιμασθῇ καὶ ἄν θεωρηθῇ πρσοντοῦχο: διὰ τὸ ἐπάγγελμα νὰ σταλῇῃ εἰς τὸ Κολλέγιον. Δεύτερον διὰ νὰ δοκιµάσῃ τὴν ἐργασί- ἂν καὶ ἄν τοῦ ἀρέσῃ νὰ προ χωρήσῃ. Διὰ τοὺς δύο αὐτοὺς λόγους ὀνομάζεται διδάσκα- λος «ἐπὶ δοκιµασίᾳ». Καὶ τό- ρα ποίου ἐγκλήμωιτος βρί σκεται ἔνοχος ἄν βρεθῃ ἀρ- γότερα ἀνάξιος, ὥστε νὰ ἆᾱ- ναγκάζεται νὰ πληρώσηῃη ὡς πρὀστιµον πίσω τὸν µισθόὀν του Καὶ ἄν ὁ πατέρας του εἶναι πάµπτωχος, ὅπως σωµ: βαίνει μὲ τὰ 900)ο τῶν πα- τέρων τῶν νέων διδασκάλων ποῖος εἶναι ἐκεῖνος ὁ «ἀξιό- χρεος» ἐγγυητὴς ποὺ θὰ δε- χθῃῇ νὰ ὑπογράψῃ ἕνα ἔγγρα- φον μὲ τοὺς ὅρους αὐτούς, οἱ ὁποῖοι περικλείουν τόσους κινδύνους . Ὁμιλῶ διὰ κινδύνους διότι γνωρίζοµεν ὅτι πολλὲς φο- ρὲς οἱ ἐπιθεωρηταὶ πέφτουν ΣΗΗΗΗΕΗΕΗΙΕΕΗΗΗΗΗΕΕΕΗΕΗΗΕΕΣΕΕΕΕ ΕΠΗ ΗΗΕΗΕΗΠΗΗ ΜΠΕ ΑΓΓΕΛΙΑ Τά γραφεῖα αὐτοκινήτων «ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ» καὶ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ» έχουν τὴν εὐχαρίστησιν νὰ ἀναγγείλουν ὅτι ἀπὸ ἐπιχειρήσεις καὶ συνεστήθη ἡ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ- 194/ αἱ δύο ΤΑΦΟΡΩΜΝ Λτδ. χειρήσεων. ΤΟ ΣΤ ΤΕ ΤΤ ΙΤ ΤΕ ΤΙ ΤΟ ΤΟΥΤΟ ΤΙΣ ΤΕ ΙΤ ΤΙ ΚΕΝΤΡΙΚΑ .. Αμμόχωστος, Πόλις, Ξερός, Πλάτρες, Πεδουλᾶς, Κερύνεια, ὁπουδήποτε ἐν Κύπρῳ. Τιμαὶ λογικα. τηγἁ καὶ ταξί. του ἐπικοινωνήσατε Ἡ συγχώνευσις ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν καλυτε ραν ἐξυπηρέτησιν τῆς πελατείας τῶν δύο ἐπι- Τὰ δύο γραφεῖα ἐπιλαμβάνονται τῆς εὐκαι- ρίας νὰ εὐχαριστήσουν θερμῶς τὴν μεγάλην πελατείαν των διὰ τὴν προτίµησιν, ἡ ὁποία ἐ- δίδετο εἰς αὐτὰ μέχρι σήμερον. Εχομεν τὴν πεποίθησιν ὅτι τὸ κοινὸν θὰ ἐκ- τιµήσῃ δεόντως τὴν προσπάθειαν δίδον προτί- μησιν εἰς τὴν Ἑταιρείαν µας διὰ κάθε τι τὸ ὅ- ποῖον σχετίζεται μὲ μεταφορὰν δι αὐτοκινήτου. ΑΥΠΡΙΒ«Η ΕΤΒΙΡΕΙΒ ΜΕΤΗΒΦΟΡΩΝ Λτλ. «Ἐμπιστοσύνη» ἃι «ἰΚαλόγηρος» Λήδριις 169 --170 καὶ Παλαιὸν Γυναικοπάξαρον ΔΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΥ Τηλεγρ. Διεύθυνσις «ΕΜΚΑ» ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ: Λάρναξ, Λεμεσός, Πάφο Κύπκος, πο Ηρόδρομος, Τὸ µεγαλύτερον δίκτυον ἐπιβατικῆς συγ- κοινωνίας δι᾽ αὐτοκινήτων ἐν Κύπρῳ. Ἡ μµοναδικὴ ὀργάνωσι - » , ς ετα 3 αὐτοκινήτών οἰωνδήποτε ὃν μας να Εἰδικὴ ὑπηρεσία ταξι[. Τὸ πλέον εἰδικευμέ , μενον προσωπικὸ» ὶ οἱ πλέον πεπειραμένοι ὁδηγοιί. ς ὃ” καὶ οἱ ᾿Αρχίζει ἐργασίας ἀπὸ σήμερον. 80 καινουργῇἢ αὐτοκίνητα---ἐπιβατικά, φορ: Διὰ κάθε τι πρὸς μεταφορὰν δι μαζύ µας. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ᾽Απογευματινὴ Ἐφημερὶς | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ζοη ᾿ Αροαβῶνες ᾿Ετελέσθησαν χὺὲς οἳ ἀοραβῶνες τοῦ κ. ]]αντελῆ 'Γεροδιακόνου ειετὰ τῆς δος /οδοῦς ΑΝ. Σίγαρ ἐκ Ἄτρο- Αόλου. Συγχαρητήρια Τὴν ἀγαπητήν µου φίλην Λαρι- τίνην ΑΛωνοταντίνου ἐκ αξανιᾶς, τελέσασαν τοὺς ἀρραβῶνάς τὴς μετὰ τοῦ ἐκ Αλήρου ολύευκτου Σταύρου, τῆς εὔχομαι βίον ἀγέφελον καὶ ἀνδύσπαρτον. ἠΜαρούλα []οἱυδώρου Γούροι τῇ 51.19.14, βμας ρα ἑρρμακας, ἠρασπιαφ, «βοωαναῆς «βρωεικῷ, Ὀποπαιωβε φρππακανῷ, ὑπ. ἡππαπακρ, ἔξω στὴν κρίση τους, ξέρου- µε ἀκόμα πῶς ἡ λέξις «δια- γωγὴ» ἐξηγεῖται μὲ πολλοὺς τρόπους. Οἱ φοιτηταὶ τοῦ Κολλεγίου Μόρφου δὲν μποροῦν νὰ μὴ διαμαρτύρωνται ὅταν τοὺς ᾱ- ποκαλοῦν «ἙΕλληνοφώνους» ἢ ὅταν τοὺς ἀπαγορεύουν νὰ ἑορτάζουν καὶ αὐτὲς τὲς πιὸ σπουδαῖες ἐθνικές των γιορ- τές. Δὲν μποροῦν ἀκόμη νὰ μὴ διαµαρτίρωνται ὅταν δὲν τοὺς Σίδεται ἡ κατάλληλος εἷς ποιότητα καὶ ποσότητα τροφή. Καὶ ὅμως αἱ διαµαρ: τυρίαι αὗται ὑπάρχει σοβα- ρὸς κίιδυνος νὰ θεωρηθοῦν ὡς «κακὴ διαγωγή». Ἔπειτα ἔχομεν καὶ τὸ ζήτημα «τῆς ἀσθενείας ἕνεκα Ίἰδικῆς των ὑπαιτιότητοςλ ! Εἶναι δυνατὸν γὰ π στεύσωμεν ὅτι ὑπάρχνε ἄνθρωπος ποὺ νὰ θέλῃ νὰ ἀρρωστήσηῃ ιΠιθανὸν ἕνας νὰ σπάσῃ τὸ πεδί του ἀπὸ ἰδικήν του ἀπροσεξίαν. Τότε δὲν θὰ τὸν ἀρκεῖ ἡ συμφορά του, ὁ πόνος του, ἡ Φτώχεια του, ἀλλὰ θὰ ἔλθῃη καὶ ἡ Κυβέρ- νησις νὰ ζητᾷ 260 λίρες άπο- ζημίωσιν | Ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἄς τὰ ἆ ναλογισθοῦν καλὰ οἱ γονεῖς πρὶν ἀποφασίσουν νἁ-στείλουν τὰ παιδ.ά των εἰς τὸ Κολλέ- γιον. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ. Ζητεῖται οἰκία πρὸς ἑἐνοικί- ασιν ἐκτὸς τῶν τειχῶν τῆς Λευκωσίας ἐκ 4 περίπου δω- µατίων. Πληροφορίαι παρὰ τῷ κ. Α. Παττάλη, Διεθνὲς Βιβλιοπωλεῖον ὁδὸς Λήδρας, τηλ. 849, ς τῆς Ίης Ιανουαρίου, Έχουν συγχωνευθῇ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Λτδ, ΓΡΑΦΕΙΑ: Λεύκα, Αμίαντος, Τρόοδος, ἐμπορευμάτων καὶ αὐτοκινή- ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΛΤΔ, ΗΕ ΗΕ Η ΠΗΡΕ Η Μὲ ᾽ Επ ντο» ἐκηικερὲς ποσα ΘΑΛΗΣ αμα ραφα κ] Ἔτος 1ον Περίοδος ο) Αριθµ. φύλλου: Τιμὴ Φύλλου 4 αν πα ου. ΓΡΑΦΕΙΟΝ |: «Οδὸς Λιπέρτη ἀριθα. 7 καὶ ] Αριθμ. τηλεφώνςο 0632 Λευκωσία-- Κύπρου κάτ η ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ ἹΗΗ [Πιῆ | Τὰ ἐκ Λονδίνου τηλεγραφή- ματα μεταδίδουν ὅτι ὁ ᾿Αγγλι- κὸς : τύπος τηρεῖ «παγερὰν σι: γἠν» γύρω ἀπὸ τὴν ᾿Βδνικὴν Κυπριακή» Πρεσβείαν καὶ τοὺς σκοσεούς τῆς, εἰμάξεται δὲ ὅτι ἡ σιγὴ αὕτη εἶναι σκόσιµος καὶ ὀφείλεται εἷς ἐπισήμους ὁδηγίας. Εἶναι ἁληθῶς ἀπογοητευτικὴ ἦ στάσις αὕτη καὶ δὲν περισοι- εἴ καθόλου τιµὴν σιρὸς τὸ δια- κηθνσσόμενον φιλελεύθερον τοῦ Βρεττανικοῦ τύπου. Τὶ ἄλλο εἶναι παρὰ ἐμπεριαλιστικὴ ἐν- δήλωσις πρώτου βαθμοῦ ἡ στά: σεις αὕτη Εϊς ποίαν διακήρυ ξιν φιλελευδερισμοῦ εἶναι γθαμµ- μένον νὰ περιφρονεῖται μὲ τοι- οὔτον τρόπον μία ἐπίσημος Πρεσβεία ἐκσεροσωσιοῦσα ἕνα ὁ Λ1όκληρον λαόν ᾽ Εἰς ποῖον ἐγ- χειρίδιον ἀνωτέρου σενεύµατος εἶναι γραμμµένον τὸ νὰ περιβάλ- λεται διὰ σιδηροῦ πέπλου τὸ αἴσθημα ἑνὸς αἰωνίου τμήμα- τος τοῦ Ελληνισμοῦ { Οἱ Πρεσβευταὶ τοῦ Κυποια: κοῦ λαοῦ δὲν μετέβησαν εἰς τὴν Βρεττανικὴν ἸΜητρόσολιν μὲ τὰς βόμβας τῆς ᾿Ιργκοὺν ἤ τὰς κατηγορηματικὰς ἀπειλάς τοῦ Νεροῦ, τῶν Βιρμανῶν καὶ τῶν Αἰγυπτίων. Ἰετέβησαν μὲ ἡµό- νον ὅπλον τῶν τὸ δίµαιον καὶ ἔχοντες πίστιν εἰς τὰς περοσφά: τους ἀκόμη διακηούξεις τῶν ἐπισήμων Αγγλων ὅτι ἢἤ ἡ. Βρεττανία «δὲν θέλει νὰ διατη- οῇ ὑπὸ τὴν διακυβέργησίν της κανένα λαὸν χωρίς τὴν δέλη- σέν του». Καίΐ ἀντὶ εὐμενοῦς ἅ- προάσεως καὶ ὁποδοχῆς εὗρί- σκονται ἐνώπιον συνωμοσίας σιωπῆς 3Αλλ’ ἡ συνώµοσία αὕτη τῆς σιωπῆς δὲν ἀποτελεῖ µόνον στε- ο θιφρόνήσιν στρὸς ιὸν ἄνυπρια- κὸν λαόν. ᾽Αποτελεῖ ταῦτοχρό- σερὸς τὸν 5 περιφρόνησιν ο νγλικὸν λαόν, εἲς τὸν ὁποῖον ἀρνοῦνται Ὥτὴν εὐκαιρίαν νὰ σπληροφορηδῇ παὶ νὰ µορφώ: οἨ γνώμην. Ὁ Κυπριακὸς λαὸς διαµαρ ύρεται ἐντόνως διὰ τὴν οστά- αὐτὴν ἔναντι τῆς Πρισβεί- ας του καὶ διαβεβαιοῖ ὅτι οὔ- δεὶς σιδηροῦς πέπιλος εἶναι ὃ- κπανὸς νὰ καλύψῃ τὴν «φωνὴν του. ᾿Η ΛΕΥΚΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ! 'Ο ἀρχηγὸς τοῦ Κὲκ κ. 6. 4έο- βης ἀπέστειλε πρὸς τὸν 4ημαρχεύ: οντα Αευκωσίας κ. ΚΚ. Μεχαηλί- δην μακωὰν καὶ ἓν πολλοῖς ἀκατα- γόητον ἐπιστολήν, εἰς εῆν ὁποίαν µαταίως προσπαὺεῖ νὰ δικαιολογή- σῇ τὸ ὑπ αὐτοῦ ἀντεθνικὸν σαμµπο τάρισµα τῶν ἔθνικῶ» συλλαλητηρί- ων. Καὶ ὁ κ. Θεμιτοκλῆς ἄναμι- γνύει ὅλα τὰ γνωοστὰ συκοφαντικἀ καὶ ὑβριστικά ἐπιχειρήματά του εἷς μίαν ἀπεγνωσμένην προσπάὔειαν νὰ παρουσιάσῃ ἑαυτὸν ὥς τὴν... λευκὴν πθριστερὰν τοῦ ἁδόλου καὶ ἀγγοῦ πατριωτισμοῦ. ᾽Ανιὶ πάσης ἄλλης ἀπαντήσεως ὑπενδυμίζομεν εἰς τὸν κ. Θ. «4ο: βην τὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν γνωστὸς ευκωσιάτης ἐπιστήμιων καὶ. ἡΠΙ- 40Σ ΤΗΣ ΚΕΝΙΡΙΚΗΣ ΕΠΙ- ΤΡΟΠΗΣ τοῦ Κέκ. ᾿Ιδοὺ τὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν ὁ πατριώτης οὗτος : «λαβα µέρος εἰς τὸ συλλαλητήριον διότι ἦτο καθαρῶς ἐθνικὸν καὶ ᾱ- χομιµάτιστον. ᾿Εχειροκοότησα ἐν- Ὀουσιωδῶς τοὺς ὁμιλητὰς διότι ἐξε- φώνησαν ὑπερόχους ἐθνικὰς ὁμιλίας. το καθῆκόν µου νὰ παραστῶ, νε» ὅπως ἦτο καὶ ἰδικόν σου καδῆκον ἐξελέξετε ὡς µέλος τῆς Α. {ἴ τοῦ Νὲκ ἐν ἀγνοίᾳ µου. Εχω πάν- τοτε εἷς τὴν διάδεσίν σας τὴν πα: θαΐτησέν µου». Αὐτὰ εἶπε πρὸς τὸν κ. 0. ὀέορήν ἓν τίµιον µέλος τοῦ µέκ. τν τολ- μὴήσῃ ὁ κ. Θεμιστοκλῆς νὰ τὰ ὀνα- ψεύσῃ δὰ δημµοσιεύσωμιεν καὶ ὀνό- µατα. Ηοὺς τί, Λοιπόν, νὰ ἑητήσωμεν νὰ ἀφαιρέσωμεν ἅπαξ ἔτι τὴν ἐδνι- κὴν Λεοντῆν τοῦ κ. Θεμιστοκλῆ ἀφγοῦ καὶ αὐτοὶ οἱ ἐπιτελεῖς του τὸν ἔχουν καταλάβει ΑΝΤΡΑ ΜΙΣΟΥΣ Μᾶς γράφουν ἐν Λιθροδόν- τα ὅτι ἐπίλεκτον µέλος τοῦ ἐκεῖ «θρησκευτικοῦ συλλόγου» ἐδημιούργησεν ἐπεισόδιον ἐν τῷ µέσῳ τῆς παραστάσεως τοῦ πατριωτικοῦ ἔργου «Α- θανάσιος Διάκος» ὑπὸ ἐρα- σιτεχνῶν τοῦ χωρίου, μόνον καὶ µόνον διότι δὲν συνεπά- θει τὸ σωματεῖον, τὸ ὁποῖον ὠργάνώωσε τὴν παράστασιν. Χάρις εἰς τὴν ψυχραιμίαν{ὁ τῶν θεατῶν ἀπεφεύχθησαν| Ό λυπηραὶ σκηναίἰ. Ἰδοὺ µία ἀκόμη ἔνδειδις ὅτι οἱ λεγόμενοι «θρησκευτι΄ κοὶ σύλλογοι» οὐδεμίαν σχέ σιν ἔχουν μὲ τὴν θρησκείαν ἀλλ᾽ εἶναι καμουφλαρισμέ: αρ. ᾖ- βορά! ΥΠΟΣ ΙΕΙΛΝΙ ΛΝΗΙΙΛΙ ΜΙΝΙ) ΤΗΝ Οἱ Τουρκικοὶ λιμένες εἰς Χχεῖρας τῶν -μερικανῶν ΜΗΡΙΜΙ ΡΜ ΕΙ ΜΑΡΙΜΝΗΝΙΝ-- ΠΡΙΝ ΜΡΙΜΝΙΝ ΚΑΙ ΠΤΙ ΜΟΣΧΑ 39 (Ρ.)- “ΗἩ Σοβιετικὴ ἐφημερὶς «Νέοι Καιροὶ» γράφει ὅτι πολλοὶ Τουρκικοὶ λιμένες διοικοῦνται σήμερον. καθ ὁλοκληρίαν ὑπὸ ᾽Αμερικανῶν ὑσπη- ρετούντων εἰς ξένας ἀεροπορικὰς γραμμὰς. Λἱ πολλαὶ χιλιάδες ἀνδρῶν τοῦ ᾽Αμερικανικοῦ στρατοῦ εἰς τὴν Τουρκίαν ηὐξήθησαν προσφάτως διὰ τῆς ἀφίξεως ὁμάδων ἀξιωματικῶν, περιλαμβανομέ:| νων πολλῶν συνταγματαρχῶν καὶ πολλῶν ἑκατοντάδων πιλότων τῆς πολεμικῆς ἀεροπορίας. Πολλοὶ Τουρκικοὶ λιμένες καὶ ἰδίως οἱ παρὰ τὰς Μεσογειακὰς ἀκτὰς διοι- κοῦνται καθ) ὁλοκληρίαν ὑπὸ ᾽Αμερικανῶν εἰδικῶν. ἀριθμὸς ᾽Αμερικανικοῦ στρατοῦ εἰς τὴν ζώνην τῶν Δαρδανελλίων. Ὑπάοχει ἐπίσης σημαντικὸς ὍὉ Αµερικα- γικὸς στρατὸς ὅμως δὲν ἔχει ὡς βάσιν µόνον τὴν Τουρκίαν. Προσφάτὼς ἔφθα- σεν εἰς Ἱρὰκ ὁμὰς ᾽Αμερικανῶν ἀξιωματικῶν καὶ στρατιωτῶν. Ἐπικρατεῖ ἡ γνώ- µη εἰς τὴν Μ. ᾿Ανατολὴν ὅτι τὰ ᾽Αμερικανικὰ πολεμικὰ ἀγήματα καὶ οἱ εἰδικοί θά αὐξηθοῦν μκομη Βεριασότερον, νοι κομματικὰ ἄντρα, εἰς τὰ ὁποῖα καλλιεργεῖται ἔπιτη- δείως τὸ μίσος. ᾿Εννοεῖται ὅτι κάποτε οἱ ἐν λόγῳ σύλ- λογοι χρησιμοποιοῦνται καὶ ὡς κέντρα μωσχοπωλήσεως τῶν βιβλίων διαφόρων ἐκ τῶν αὐτοχειροτονήτων «ἁμυν- τόρων τῆς θρησκείας»... ΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΖΑΧΛΡΙΣ Κύριε Διευθυντά, Βομµίζω ὅτι πρέπει νὰ θιγῇ τὸ ζήτημα τῶν τιμῶν διαφό- ρῶν μεγάλων λαϊκῶν κὲν- τρῶων, ἰδίως τῶν ὑπαιθρίων τοιούτων. τὰ ὁποῖα εἶναι κα- ταφύγιον τοῦ ἐργαζομένου λαοῦ χειμῶνα καλοκαῖρι. Εἰς αὐτὰ ἀσκεῖται συχνάκις πρω τότυπος μαύρη ἀγορά. Οὕτω ἀρνοῦνται νὰ δώσουν καφέν πρὸς 3 Υρ. μὲ τὴν δικαιολο- γίαν ὃτι δὲν ὑπάρχει ζάχαρις καὶ ἐξαναγκάζονται οἱ θα- μῶνες νὰ παίρνουν γλύκισμα πρὸς 6 γρ. Καὶ ἐρωτῶμεν: Πῷς συμ: βαίνει νὰ μὴ ὑπάρχῃ ζάΧαρις διὰ τὸν καφὲν καὶ νὰ ὑπάρ- χΧῃ ἀφθονωτάτη ζάχαρις διὰ τὰ γλυκίσµατα: Ἡ ἁἀπορία εἶναι νομίζω πλήρως δικαια- λογηµένη καὶ χρειάδεται κά: ποια ἐξήγησις. Μετὰ τιμῆς ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ ΧΟΡΕΥΤΗΣ ΠΛΗΑΣ Μᾶς γράφουν ἐκ χωρίου τῆς ἐπαρχίας Κερυνείας ὅτι οἱ ἐκεῖ Πολυκαρπίται κα- τώρθωσαν διὰ διαφόρων δο: λίων µέσων νὰ κυριαρχήσουν εἰς τὸ μοναδικὸν σωματεῖον τοῦ χωρίου καί νἁ διαγρά- ψΨουν τοὺς δημοκρατικοὺς συγχωριανοὺς τῶν ἐξ αὐτοῦ. Διό νὰ πανηγυρίσουν δὲ τὸ γεγονὸς ἐκλείσθησαν εἰς τὸ οἴκημα τοῦ σωματείου καὶ ἤρχισαν νὰ χορεύουν κα νι βαλιστὶ εὐρωπαϊκοὺς χοροὺς μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τόν͵.παπᾶν! Τὶ λέγει ὁ αὐστηρὸς ἵε- ράρχης Σεβ. Μακάριος Δὲν νομίζει ὅτι ὁ χορευτής πα- πᾶς-- φαντασθεῖτε αὐτὸν νὰ χορεύῃ ἕν λικνιστικὸν βάλς! -«διασύρει τὸ ράσον ἔστω καὶ ἐὰν κρύπτεται ὑπὸ τὴν τσουπέν τοῦ ἁγίου Πολυκάρ- που Σημ: Κατέχοµεν τὰ ὀνόμα- τα καὶ τὸ χωρίον τῶν ἆἀνω- τέρω ἡρώων μετὰ μαρτυριῶν. Σήµερον Πέμπτην εἰς τὸ ΝΕΟΝ ΛΥΡΙΚΟΝ ΙΛ ΤΗ ΜΙΠΙ ὥρα 6 καὶ Ὁ μ.μ. Δύο πανηγυρικαὶ πα- ραστάσεις. Ν ᾗ 1] ΤΙ ΡΙΗΙ ΠΠΗΠΠΙΠΙν ΜΟΣΧΑ 2 (Ρ.)--Ἡ «Πράβδα» εἰς ἄρθρόν της ἐπὶ τῷ νέῳ ἔτει γράφει ὃτι δὲν ὑπῆρξαν οὔτε θὰ ὑπάρ- ουν κρίσεις εἰς τὴν Ρωσσίαν. «Ἡ σκοτεινἠ σκιὰ τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, τονίζει, σκεπάζει τὰ ἐργοστάσια εἰς τὰς καπιταλιστικἁὰς χώρας. ἩΗ σοσιαλιστικἡ βιο: µηχανία εἶναι ἡ βάσις τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας. Τὸ νέ- ον ἔτος πρέπει νὰ εἶναι ἔτος αὐξήσεως τῆς παρα- γωγῆς εἰς τὴν 20β. Ἑνωσιν. ὉὍὉ Σοβιετικὸς λαὸς ἵ- σταται σταθερῶς παρά τὸ πλευρὸν τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος καὶ τοῦ μεγάλου ἡγέτου καὶ διδασκάλου του Στάλιν». ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΊ0ΟΣ ΗΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΕΝΙΝΔΙΑΙΣ ΒΟΜΒΑΗ, 2 (Ρ.)--Ὁ Ἰνδὸς ἡγέτης καὶ µέλος τῆς Κυβερ- ἵ ΝΗΝΜΗΗ ΕΙ ΜΕΝ ΡΩΜΗ 2 (Ρ]--Εφθασεν ἐν νήσεως Πατὲλ ἐδήλωσεν ὅτι] ταῦθα ὁ ὑπουργὸς µετανα- δὲν συμφωνεῖ ιιετὰ τοῦ σο 'στεύσεως τῆς Αργειτινῆς πατὴρ Χοτζὲ Σίλβα. Σκοπὸς φ τῆς ἀφίξεώς του εἶναι ἡ ἵ- δρωσις μειαναστευτικῶν γρα: σιαλιστοῦ ἡγέτου ΒΠαραῖν ὅτι «εἶναι ἀναπόφευκτος ἡ σύγ: Κρουσις μετὰ τοῦ Βρεττανι ἱ : ν κοὺῦ ἱἰμπεριαλισμοῦ ἐν Ἰν-|Φείων διὰ. τὴν µετανάσιευ δίαις.» σιν εἷς ᾽Αργεντινὴν ἑντὸς Ὁ κ. Πατὲλ εἶπεν. Ὅταν| τῆς προσεχοῦς πενταετίας πεισθῶ ὅτι ἡ σύγκρουσις ἐ-]220 χιλ. Εὐρωπαίων. πέρχεται θὰ τὸ διακηρύξω : - Ημ σαν νὰ ἀντιλαμβάνωνται ὅτι ' δὲν ὑπάρχει ἔδαφος δι’ αὖ- ΜΗΙΛΗΣ Π(ΣΤΗ]ῆΣ ΣΙ! τοὺς εἰς Ἰνδίας παρ᾽ ὅλον ὅτι πι µερικὰ πρόσωπα ὅπως ὁἱ ΜΙΝΝΕΑΠΟΛΙΣ:2 {Ρ)--Τρία ἑκατομμύρια μποῦσελς σίτου κατεστράφησαν ἐνταῦθα ὑπὸ πυρκαϊᾶς. Αἱ φλόγες ἀνήρ- χοντο εἰς ὕψος 20 µέτρων. Αἵ ζημίαι μὲ τὰς σημερινὰς τιμὰς ἀνέρχονται εἰς 3 ἑκα- τομ. δολλάρια, Αζήτητα κέρδη Κατὰ τὴν χθεσινὴν κλήρω- σιν δώρω» εἰς τὰς συντεχνίας Λευκωσίας οἱ ἀκόλουθοι κερ δίσαντες ἀριθμοὶ δὲν ἔχουν Τσερτσιλ στηρἰζουν τὰς ἐλ- πίδας των εἰς τὰς µειονότη- τας καὶ τοὺς µαχαραγιάδες.» Πωλοῦνται ζῶα Διατίθενται πρὸς πώλη- σιν µία φοράδα 4 ἐτῶν ἔγκυος, ἕνα βῶδι ἀρσενι- κὸν 2 ἐτῶν, µία ὄνος καὶ µία ἡμίονος. ᾽Αποιαθεῖτε εἰς τὸν κ. [ζητηθῇ : 1119 µίαν τούρταν. Γιάννην Ἰντζέγια, Λάπη- [3132 ἕνα ἀρνάκι, δ9Ι µίαν βα: θον. Ἡ πώλησις θὰ γίνῃ σιλόπητταν. Παρακαλοῦνται οἱ κάτοχοί των ὅπως τὰ ζη- τήσουν ἀπὸ τὸ οἴκημα τῶν συντεχνιῶν. ἐντὸς μιᾶς ἑβδομάδος ἀπὸ σήμερον. : Δῆμος Λευκωσίας ΠΡΟΣΞΟΟΡΑΙ Τὸ Δημαρχεῖον Λευκωσίας ζητεῖ προσφορὰς διὰ τὴν πώλη- σιν τῶν σκυθάλων τῆς πόλεως διὰ τὴν περίοδον 1947, τὰ ὁποῖα θὰ ππαραδίδη διὰ τῶν αὐτοκινήτων του εἰς ἀπόστασιν τριῶν μιλίων καὶ εἰς µέρη τὰ ὁποῖα δέον ἐκ τῶν προτέρων νὰ τύχωσι τῆς ἐγ- κρίσεως τοῦ Δημοτικοῦ Συμµθουλίου. Ἡ μεταφορὰ τῶν σκυθάλων θὰ γίνεται διὰ τῶν μεγάλων καὶ μικρών αὐτοκινήτων καθαριότητος. Τὰ χωράφια τῶν αἰτητῶν δέον νὰ εὐρίσκωνται πλησίον ἁμαξιτοῦ δρόµου καὶ εἰς ἀπόστασιν ἀτι αὐτοῦ οὐχὶ µεγαλυτέραν τῶν 300 µέτρων. Τὸ Δημαρχεῖον δὲν εἶναι ὑπόχρεον νὰ δεχθή τὴν µεγαλυτέραν ἢ οιανδήποτε προσφοράν, Αἱ προσφοραὶ θὰ γίνωνται δεκταὶ µέχρι τῆς Ίθης ᾿Ιανουαρί- ου 1947. Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Λευκωσία, 30.12.46. Δημαρχεύων ΕΙΔΟΠΟΙΠΗΣΙΣ Πρὸς ἀποφυγὴν παρεξηγήσεων γνωστοποιεῖται ὅ- τι ἀποκλειστικὸς ἰδιοκτήτης καὶ Γενικὸς Διευδυντὴς τῆς Καπνοθιομηχανίας «Έα ΕΡΕΑΈΚΚΗ. εἶναι κ.ΑΘΩΣ Τ, ΠΑΤΙΚΗΣ, ὁ ὁποῖος καὶ µόνος έχει δι- καἶώμα ὑπογραφῆς διά τὸν ἐν λόγῳ Οἶκον. ΑΘΩΣ ΠΑΤΙΚΗΣ Λευκωσία {147 πέμπτη “»Ενυυυχρίουι 2 ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ ψ ἱ ΣΩΜΗ 3 (ΕΒ.).- Δύο ἴτολιπωὶ ἐμπορικαὶ ἆ- ] σιοοτολαὶ ὑδὰ ἀναχωρήσουν ἐμ ἆ ώμης τὴν 1ῶην Ιανουαρίου δι’ Ελλάδα καὶ }ουρμίαν σερὸς σὐ- | νατριν ἐμπορικῶν συμηρωνιῶν μετὰ τῶν ἐν λόγῳ χωρῶν. | | Ωρα ο ΤΑ, ΜΑΝ που ᾷ σ τ ΔΕΝ ἡ Φα πά οτὶ Νιλ ΕΗΙΝΗ Τι ΙΛ μμ αν η] πι σα ελα αν 5 Εν Α«. ΜΗΝ ἰξ ΜΙΤ μή 4ΑΘΗΝΑΙ, 3 (βΡέουτερ)/-- Ὁ συνασπισμὸς τῶν πομμάτων τοῦ ΕΑΜ εἲς ψεσινὴν αὐτοῦ προκήρυξιν ἐπιρρέπτει τὴν εὐθύνην διὰ τὴν ἔκρυῦδμον ἓν Ελλάδι κατάστασιν εἰς τὸν συνεχιξοµένην κπαρουσίαν τῶν Βρετιανυιῶν σιρατευµάτων. Επίσης ἀποδίδει εἰς τὸν ἴδιον λόγον τὴν πιαρατηρουµένην δυσπιστίαν εἰς τὰ Ῥαλμάνια, Περαιτέρω ἡ προκήρυξις εἰσηγεῖται τὸν σχηµα- τισμὸν Κυβερνήσεως, εἰς τὴν ὁποίαν νὰ ἀντιπροσῶ- πεύωνται ὅλαι ἀνεξαιρέτως αἱ παρατάξεις. Μόνον διὰ μιᾶς τοιαύτης λύσεως, τονίζεται, θὰ ἐξομαλυνθῇ ἡ ἐσωτερικὴ κατάστασις καὶ ἡ Ἑλλάς θὰ ἀνασυγ- κροτηθῇ. “Ο ἀρχηγὸς τῆς χωροφυλακῆς ἐν Λαμία ἀνε- κοίνώσεν ὅτι οἱ ἀντάρται, οἱ ὁποῖοι κατέλαβον τὴν λουτρόπολιν 'Ὑπάτην, 160 Χιλιόμετρα ΣΒ. Δ. τῶν ἸΑ- θηνῶν, μετέφερον μαζί των καὶ τὴν μικρὰν φρουρᾶν τῆς πόλεως. Ἑλληνικὰ στρατιὠτικἁ ἀποσπάσματα ἔ- σπευσαν εἰς τὴν πόλιν, ἀλλ᾽ ἡ ἄφιξί των ἐπεβρα- δύνθη, διότι οἱ ἀντάρται ἀνετίναξαν μίαν γέφυραν καὶ ἔβλαψαν ἄλλην. Ὅταν- τὰ στρατεύματα εἰσῆλ- θον χθὲς εἰς τὴν πόλιν εὗρον 2 ἄνδρας τῆς φρουρᾶς νεκροὺς καὶ 4 ἄλλους τραυματίας, ΝΗΡΝΙΙ Κῆ ΙΙΙ ΤΙΝ ΙΤΜΛΙΛΝ ΡΩΜΗ, 8 (Ρ.)-Θ πρωθυπουργὸς κ. Γκασπέρι νωσεν εἲς τὸ ὑσουργικὸν συμβούλιον ὅτι ᾗ κατάστασις, τὴν ὅ- σεοίαν ἀντιμετωσείξδει σήμερον ἢ ᾿Γταλία εἶναι χειροτέρα ἐκείνης τοῦ 19198. Κατηγόρησε τὰς σοοιαλιοτικὰς καὶ πομμουνιστικὰς ἐφημερίδας ὅτι προκαλοῦν διαδηλώσεις »αἲ ἀπεργίας ἀντὶ νὰ ὃ- σποστηρίξουν τὴν Κυβέονησιν καὶ ἔκαμεν ἔκπκλήσιν πρὸς τὴν Φυνομοσπονδίαν ἐργασίας ὅπως χρησιμοποιήσῃ τὴν ἐπιρροήν της διὰ νὰ κπαθησυχάσῃ τοὺς ἐργάτας. «Τὸ νέον ἔτος, εἶπε, φέρει εἰς τὴν διαταραχῶν. Διαδηλώσεις τῶν ἀνέργων καὶ ἀπεργίαι µάριθµον ὀργανώνονται κανὺ᾽ ὅλην τὴν Καλαβρίαν φοροῦν «φῆμαι σερὶ γενικῆς ἀπεργίας ἐν Ρώμῃ ᾿]ανουαρίου.» Γ , ανεμοέ- ᾿]ταλίαν ἀπειλὰς νέων. διὰ τὸν τι καὶ κυκλο ν 5 τὴν δην 1 ΜΙΝΙ ΤΙ ΗΗΙΙΡΙΚ. Ιλ ΤΗΝ ΙΙΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 (Ρ. }--Ὁ Ο Σοβιετικὸς συγγμαφεὺς κ. Ἠλίας Ἔρεμπουργκ, ὁμιλῶν ψὲς ἀπὸ τοῦ ραδιοσταθ:- μοῦ τῆς Μόαχος εἶπεν ὅτι κατὰ τὰ πρώτα αεεατο- λεμικὰ ἔτη αἱ οτρατιὠτικαὶ ἐπιχειρήσεις καὶ ἐξεγέρ: σεις δὲν κατέπαυσαν εἰς Ἑλλάδα, Ἰνδονησίαν, Κίναν, Αἴγυπτον, Παλαιστίνην καὶ Ἰνδίας. Κάποτε, ἀνέφερεν, ὁ Βύρων ἀπεβιβάσθη εἰς τὰς Ἑλληνικὰς ἀκτὰς καὶ ἔδωσε τὴν ψυχἠὴν καὶ τὴν ζωήν του διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῶν ἄλλων. ᾽Αλλὰ σήμερον ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι θεωροῦν ἑαυτοὺς ἀπογόνους καὶ θαυμαστὰς τοῦ Βύρωνος εὑρίσκονται εἰς τὰς ἰδίας ἀκτὰς μὲ χειροπέδας διὰ τὴν ἐλευθερίαν τῶν ἄλλων, Εἰς τὴν Δύσιν ἢλλαξαν πολλὰ. Καὶ αὐτοὶ οἱ Βρεττα- νοὶ ἤρχισαν νὰ ἐπεμβαίνουν εἰς τὴν ἐπαγγελματικὴν ὑψηλὴν πολικἠν. Εἰς τὴν ᾽Αμερικὴν ὁ λαὸς ἤρχισε νὰ σκέπτεται τὰ µαθήµατα τοῦ παρελθόντος». ΠΗΙΕΠΗ { ΚΜΝΜΙΜΗΙ ΤΙ ΧΜ] ΣΑΤΓΚΟΝ, 2 (Ρ.)--Τὸ πυροβολικὸν τοῦ στρατοῦ τοῦ Βιετνὰμ ἐσφυροκόπησε βαρέως διὰ δευτέραν νύκτα τὸ Χανόϊ. ᾿Επὶ πολλὰς ὥρας ἔπιπτον βόµμβαι ἐπὶ τῆς πόλεως, χωρὶς ὅμως νὰ προξενηθοῦν σοβαραὶ ζημίαι, Κύριος στόχος τῶν Βιετναμιτῶν εἶναι οἱ σι- δηρόδροµοι καὶ ἁμαξιτοί. Αἱί Γαλλικαὶ καὶ Βιετναμικαὶ δυνάµεις συµπλέκον- ται κατὰ µῆκος τοῦ σιδηροδρόµου Χανόῖ-- Λαγκσόν. Ὃ ναύαρχος Ἡταργκενλιὲ ἐχαρακτήρισε τὴν κατά- στασιν ὡς «ἰκανοποιητικὴν». Εἰς ΣαὈγκὸν ἐξερράγη- σαν σήμερον 4 βόµβαι εἰς τὸ κέντρον τῶν τηλεφώνων. ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ ψΨὲς ἀργὰ συνεπλάκησαν ἐν τῇ ὁδῷ Ἑρμοῦ 3 κωφάλα λοι. Εἰς ἐξ αὐτῶν ἐτραυματίσθη εἰς τὸ πρόσωπον. Ἡ πα ᾿ρειά του ἐσχίσθη καὶ ἐφάνησαν οἱ ὀδόντες του, Σημειωτέον ὅτι οἱ ἐν λόγῳ κωφάλαλοι εἶναι στενοὶ φίλοι. πι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΗΠΠΠΗΙΠΙΗΗΠΠΠΙ [ΙΣΠ ΤΗ) ΤΙΚΡΙΊΙΙΙ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 5 (Ρ)--«Ο ἀρχηγὸς τῆς ᾿Ιργκοὺν δβάι 4εοῦμι Μεναχὲμ Ἰπέιγκιν ὁμιλῶν ιὲς ἀπὸ ρα- διοφώνου ἀπέρριψε τὴν ἔκκλησιν τοῦ τέως ᾿ Αµερικα- νοῦ γερουσιαστοῦ Ἰξόξεφ Κλὰρικ ὅπως ἀναστείλῃ τὰς ἐπιχειρήσεις ἐν Παλαιστίνῃ. 'Ο 30ετὴς Ἑβραῖος Ητὸβ Κροῦνερ κατεδικάσθη χθὲς ὑπὸ στρατοδικείου εἰς θάνατον διότι ἐπυροβόλησεν ἐναντίον ᾱ- στυνομικοῦ. κατὰ τὴν διάρκειαν τρομοκρατικῆς ἐπιθέσεως. Οὗτος εὑρίσκεται εἰς νοσοκομεῖον σοβαρῶς τραυματισμένος καὶ ἤκουσε τὴν καταδίκην του ἀσυγκίνητος. Κατὰ τὴν δίκην ἠρνήθη νὰ ἀπολογηθῇ εἰπὼν ὅτι δὲν ἀιαγνωρίζει τὸ δικα- στήριον. Ὁ ὕπατος ἁρμοστὴς τῆς Παλαιστίνης σὲρ Αλαν Κάν. γιγκαµ ἀνεχώρησε διὰ Λονδίνον ὅπως συσκεφθῇ μετὰ τοῦ ὑπουργοῦ τῶν ἀποικιῶν. ᾽Αμέσως µετά τὴν ἀνσχώρησίν του ἡ Ἰργκοὺν ἀνήγγειλε ραδιοφωνικῶς ὅτι θὰ ἐπαναληφθοῦν αἱ νυκτεριναὶ ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν μεταφορῶν τοῦ Βρετ- τανικοῦ στρατοῦ,