Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-03

Παροσκευὴἡ 3 Ἰανουαρίου 1947 ϱ ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΟΘΟΣ ΠΗΙΜΠΗΙ Πἱ ΤΝ ΜΝ ὉὍ ὀνειρώδης παράδεισος να πλούτη καὶ τὰ ἄφδο- εἶναι πρᾶγμα ἀνύπαρκτογ. {1οῦ ἀφιχδέντος ἐξ ᾿ Αγγλίας κ. 48ΥΚΟΥ Κ4ΑΗΠΙΓΔΗ δικηγόοου] ως πρόσωπον, τὸ ὁποῖ- ὃν ἔζησεν εἰς τὴν ᾽Αγγλί- αν ἐπὶ ἀρκετὸν διόστ]α καὶ τὸ ὁποῖον ἐμελέτησεν ἀπὸ κάθε πλευρὰν τὴν ση: μερινἠν κατόστασιν, θεώ- ρῶ. ἐπιβεβλημένον καθῇ κον νὰ γράψω τὰ ἀκό: λουθα, τὰ ὁποῖα ἀπευθύ- νονται πρὸς ὅσους συµπα- τριώτας σκέπτονταινά µε- ταναστεύσουν εἰς ᾽Αγγλί- αν. ᾿Εκτὸς τῶν βασικῶν λό- γων, οἱ ὁποῖοι ὡθοῦν τούς συμπατριώτας µας πρὸς μετανάστευσιν- φτώχεια, ἀνεργία κ.λ.π.--ὑπάρχουν καὶ ὄλλοι λόγοι, οἱ ὁποῖοι συντελοῦν εἰς τὴν αὔξη- σιν τοῦ ρεύματος. Ματὰ τὴν διάρκειαν τοῦ πολέ- μου ὠρισμένοι συ πατριῶ- ταί µας, οἱ ὁποῖοι εἶχον ξενητευθεῖ ἀπὸ ἐτῶν ἠγό- ρασαν ἐπιχειρήσεις ἔστια- τορίων ἀπὸ ξένους ὑπη- κόους. κυρίως ἸΙταλοὺς ἐν- τοπισθέντας ὑπὸ τῶν ἆἀρ- χῶν ὅταν ὁ Μουσσολίνι εἰσῆλθεν εἰς τὸν πόλεμον. Μὲ κίνδυνον τῆς ζωῆς των, λόγῳ τῶν βομβαρδι- σμῶν, καὶ μὲ συνεχῆ ἐπί- πονον ἐργασίαν κοὶ μµό- χθον κατώρθώσαν νὰ κερ: δίσουν µερικάς κχιλιάδας λιρῶν. Τὸ γεγονὸς τοῦτο ἔγινε Φφυσικἀ γνωστὸν καὶ ἐν Κύπρῳ καὶ ἡ νεολαία ἤρχισε νὰ γαργαλίζεται καὶ νὰ ἑτοιμόζη τὰ διαβα- τἠριά της διὰ νὰ γίνῃ ἁπλουσία» εἰς τὴν ᾿᾽Αγ- γλίαν. Ὁ πόθος τῆς µετανα- στεύσεως ηὔξησεν ἀπὸ τὸ θέαμα καὶ τὰς ὑπερεξωγ: κωµένσς καυχησιολογίας μερικῶν ἐκ τῶν πλουτι- σάντων, οἱ ὁποῖοι ἐπέ- στρεψαν εἰς τὴν πατρίδα κατά τοὺς τελευταίους μῆνας κοµίζοντες μεθ’ ἔαυ- τῶν πολυτελῆ αὐτοκίνητα καὶ ἐπιδεικνύοντες τὸν πλοῦτόν του. Ἡ στάσις τῆς Κυβερνή: σεως ἀπέναντι τοῦ ζητή- µατος τῆς μεταναστεύσε: ως δὲν ἦτο ἡ ἐπιβεβλημέ- νη. Τελευταία ἔκθεσις τοῦ ἐν Λονδίνῳ Γραφείου τῆς Κυπριακῆς Κοβερνήσεως ἆ- νέφερεν ὅτι οἱ Κύπριοι τῆς ᾽Αγγλίας εὐημεροῦν, ὅτι καὶ ὁ τελευταῖος ἐργάτης ἑστιατορίου παίρνει Λ. 10 ἑβδομοδιαίως κ.λ.π. Αὐτὰ ὅλα συνετέλεσον εἰς τὸ νά ὀγκωθῇ τὸ ρεῦμα τῆς μεταναστεύσεως εἰς ση- μεῖον ὥστε ἡ Κυέβρνησις νὰ ἀναγκάζεται νὰ ναυ- λώνῃ πλοῖα ἀποκλειστι- κῶς διὰ Μυπρίους µετα- νάστας. Ἔτσι ἐφθάσαμεν εἰς τὴν σημερινἠν καιάστασιν, Ἡ δίψα τῆς μετοναστεύσεως ἐξηπλώθη πλήρως εἰς ὅλα τὰ στρώματα. Ἐργάται, ὐ- πάλληλοι, οἰκογενειάρχαι μὲ παιδιὰ ἐγκαταλείπουν τὴν πατρίδα τών καὶ ἀνα- ζητοῦν τώχην εἰς τὴν ᾽Αγ- γλίαν, χωρὶς νὰ ζωγίζουν καὶ χωρὶς νὰ μελετοῦν τὴν κατάστασιν. Εἰς ὅλους αὐτοὺς ἀπο- τείνοµαι σήμερον. Τὰ ἡ- µεροµίσθια εἰς τὴν ᾿Α)-- γλίαν ἔχουν πέσει Φοβε: ρά, ἐνῶ τὰ ἔξοδα τῆς ζωῆς παραμένουν τὰ ἴδια. Τὸ ἐνοίκιον ἑνὸς δωµατί- ου στοιχίζει 2:-3 λίρας ιἡἠν ἑβδομάδα. Τὰ τρόφι- μα εἶναι τόσον ἀκριβα ὅ- σον καὶ ἐδῶ, τὸ δὲ κλῖμα εἶναι γνωστὸν πόσο ἄσχη μον εἶναι. Αἱ εὐκολίαι εὐ- κόλου πλουτισμοῦ παρῇλ- θον ἀνεπιστρεπτεί. Εἰς τὰς ἐπιχειρήσεις ἑστιατο- ρίων ἤρχισεν ἀνερνία, τε- λευταίώς δὲ αἱ ᾽Αγγλικαὶ ΕΛΕΝΦΕΕΟΣ α ντος ἀνεργίας εἰς τὸν κλάδον αὐτὸν. Ἑπομένως ἡ στευσις πρέπει νὰ στα: µατήσῃ, ὄχι µόνον διότι ἀφαιρεῖ ἀπὸ τὸν τόπον δυναμικά στελέχη τῆς νεο- λαίας µας, χέρια ἀρτιμε- λῆ καὶ ἀτσαλένια µπρά- τσα, ἀλλὰ καὶ διότι δὲν ὑπάρχουν εὐνοϊκαὶ συν: θῆκαι ζωῆς. Ἡ µετανά- στευσις δικαιολογεῖται µό: νον εἰς περιπτώσεις καθ᾽ ἅς αἱ προσκλήσεις γίνον: ται ὑπὸ στενῶν συγγενῶν, οἵτινες προσφέρουν εὐνοἵ- κοὺς ὅρους ἐργασίας εἰς τὰς ἐπιχειρήσεις τών. Ύ- πὸ ἄλλας συνθήκας εἶναι κατωδικαστέα. ᾽᾿Απόδειξις τούτου εἶναι ὅτι ἀρκετοί Κύπριοι μεταναστεύσαν- τες τελευταίως ἐπέστρε: Ψαν εἰς Κύπρον, «ἀρκετοὶ δὲ ἄλλοι εἶναι ἕτοιμοι νά ἐπιστρέφουν ἐπίσης. ᾽Αποτείνομαι εἰς ὅσους ἔχουν σχετικῶς µονίµους ἐργασίας ἐν Κύπρῳ καὶ οἱ ὁποτῖοι σκέπτονται νὰ μεταναστεύσουν. Πρὸς Θεοῦ, κύριοι, μὴ κάµετε αὐτὸ τὸ φοβερὸν λάθος. Κρατηθῆτε εἰς τὰς θέσεις σας καὶ ἀγωνισθεῖτς διὰ καλυτέρους ὅρους ζωῆς, ἐὰν νομίζετε ὅτι οἱ ὅροι τῆς ἐργασίος σας δὲν εἴ- ναι ἰδεώδεις. Ἡ µετανά- στευσις δὲν εἶναι λύσις. Θὰ ἐξοδεύσειε σεβαστὸν ποσὸν καὶ εἰς τὸ τέλος θά ἀνακαλύψετε-- πολὺ ἀρνὰ--ὅτι ὁ ᾿παράδεισος τῶν ὀνείρων σας δὲν ἦτο πορἀ κάτι τὸ ἀνύπαρ- κτον. ᾽Αποτείνομαι ἴδιαι- τέρως πρὸς τοὺς οἰκογε:- νειάρχας μὲ παιδιὰ, οἱ ὁ- ποῖοι προσβλέπουν πρὸς τὴν µετανάστευσιν ὡς τὴν μοναδικὴν λύσιν τῶν προ- βλημάτων των. Φίλοι µου ! Μὴἠ γίνεσθε θύματα καλο: θελητῶν. Τὰ χρήµατα ποὺ θὰ εἰσπράττετε εἰς τὴν ᾽Αγγλίαν μόλις θὰ ἆἀρ: κοῦν ἐσᾶς τοὺς ἰδίους. Τὶ θὰ γίνῃ ἡ οἰκογένειά σας Ποῖος θὰ τὴν διατρέφῃ : Μὲ τὴν μετανάστευσίν σας τὸ πρόβλημα τῆς ζωῆς ὁ- ξύνεται περισσότερον. µετανά- Δασκάλες καὶ Δασκάλοι ἐφημερίδες ὁμιλοῦν περὶ λαστιχένια Φθάνει ποὺ ταλαιπωρεῖτε τὴν ψυχήν σας στὰ Χωριά ἀπὸ ἔλλειψιν ψυχαγωγίος ΑΣ ΜΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ Σὠσατέ τα καὶ σώσατε καὶ τὴν ὑγείαν σας ͵ ἀπὸ τὰς ὑγρασίας καὶ τὰ κρυολογήµατα, νοντες µαζί σας ἕνα ζευγάρι ΑΒΡΒΕΡΑΑΜΙΔ/ΙΩΙ σελ. 50)- | ςΗΗΗΗΗΠΗΜΗ ΕΕ ΜΗΜΗΙΗΛΗΝ ΜΗΗΕΩΗΕΗΗΜΗΙΗΙΗΗΜΗΠΗΕΗΟΗΜΗΠΗΗΗΗΝΗΗΗΗΗ ΕΝΡΙΝΠΙΝΙΝ ἆ [ΙΜΝΗΜΙΙΙΝ παίρ- | ποπούτσια ΒΟΤΡΥΣ Λτι͵ ρείας Λτδ. ὑπὸ γλέντι διότι εἶναι γενικῶς τοὺς ΒΟΤΡΥΣ ΒΟΤΡΥΣ ὅτον Κονιάκ Ωὗὖζο Μία καὶ µόνη δοκιμὴ θὰ σᾶς πείσῃ, ἄν δὲν ἔτοχε νὰ τὸ διεπιστώσατε ἀκόμη, προϊόντα ΒΟΤΡΥΣ, λόγῳ γενικῆς ἁναδιοργα- νώσεως τῆς ὅλης διαχειρίσεώς τῆς Νέας Ἔται- ἐμπειρογνωμόνων, εἶ τὸ ἐξαιρετικὸ εἰς ποιότητα, γεῦσι καὶ Συνδυάξουν ἐξ ἄλλου οἰκονομίαν καὶ Φίλους τῆς Ἰαβέρνας. τὰ Φῶτα καὶ γλεντᾶτε. --ΒΟΤΡΥΣ-- Κουμανδαρία Μαστίχα--ΒΟΤΡΥΣ.᾽ Βερμοὺδὃ --ΒΟΤΡΥΣ-- Μοσχᾶτο ὅτι τὰ νέα εἶνοι κάτι ἄρωμα. προσιτὰ σ᾽ ὅλους γιορτάζετε Τζιὴν «--ΒΟΤΡΥΣ--Σιέρρυ ΗΠΙΑ ΗΗΗΙΤΗΤΓΗΗΠΗΗΗΗΗΗΗΗΗΗΙΙ” Ὑπεύθυνος : Θ. Παπαδόπουλος - Τύποις : «ΚΟΣΜΟΣ2 Λευκωσία 2ΗΤΕΙΤΑΙ οἰκία πρ’ς ἐνοικί- ασιν ἐκτὸς τῶν τειχῶν τῆς Λευκωσίας ἐκ 4 περίπου Σω- µατίων. Πληροφορίαι παρὰ τῷ. κ. Α. Παττάλη, Διεθιὲς Βιβλιοπωλεῖον ὁδὲς Λήδρας, τηλ. 849 | ΜΑΓΙΚΟ Τὸ φάντασμα ποὺ ἀπειλεῖ µέρα νύητα 0 ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ “ΙΡΓΚΟΥΝ” ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΙ.. Ὁ μυστηριώδης ἀρχηγός τῶν Εθραίων ποὺ καταζη Γεῖται παντοῦ καὶ µέγει ἀσύλληπτος ΛΟΝΔΙΝΟΝ, Δεκέμβριος.-- Τὸ ᾿Ηνωμένον Βασίλειον κα- τέχεται ἀπὸ αἴσθηαα οὐνκι νήσεως. ᾿Ασιυνομικοὶ μὲ στο- λὴ και μὲ πολιτικὰἀ βρίσ.ον- ται σὲ ἐπιδόυλακή. Δὲν µπο- ρεῖ πιά οὔτε ὁ πρωθυποιρ γὸς κ. Κλῆημεντ Ατλυ ἀλλὰ οὔτε καὶ ὁ τολμηρὸς καὶ γεν: ναῖος νικητής τοῦ Ἐλ ΊΑλα: μέῖν, σ'ρατάρχη: Μοντγκό: µερυ, νὰ κινηθοῦν φανερὰ χωρὶς τὴν συιοδε.α μυστικῶν σωμµατοφυλάκων. Θὰ ρωτή σετε γιατὶ ἕλα τὰ ἕκτακτα αὐτὰ µέτρα Ποιὸς , εἶνε ὁ ἐχθρὸς ποὺ τοὺς κάνει ιά φοβοῦνται : Πρόκειται γιὰ ἕνα ἄτομο μυσ ηριῶδες καὶ ἀσύλληπτο. ποὺ οἱ ἀστυνομικὲς καὶ στρατιωτικὲς ἀρχὲς τῆς Μ. ᾽Αναιολῆς τὸ ὀνομάζουν «Τζὶν» δηλαδή στοιχειόὀ Τόσο πολὺ ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἔχει κυριεύσει τὴν φαντασίαν τών διωκτῶν του, ὥστε ὑπάρχουν ἐπίσημε:ι ἐκθέσεις στὶς ὁποῖες ἀιναφέρεται ὅτι τὸν εἶδαν ταυτόχρονα σιὴν Ἱερουσα λὴμ, στὴ Ρώμη. στὸ Παρίσι καὶ στὸ Λονδῖνοι Ἔ στόσο στὴν πραγματικότητα κανέ- νας, εὔτε φισικὰ ὁ ὁσπονζό- τερος ἐχθρός του. ὁ ὑὁπομοι- ς«αρχος τῆς Ἰντέλλιντζες Σέρ- βις Λεονάγδος Μπέρι. δὲν ξέρει ποὺ βρίσκεται, γιατὶ τὸ φάντασμα ποτὲ δὲν ἀφήνει πίσω του ἴχνη ὙΣτὰ ἁστωνο- μικάἀ ἔνγραφα γίνεται πολλὲς φορὲς ἀἁποκαλυπτικὸς λόγος γιὰ τὸν Μεναχὲμ Μπενκχίν. Πρόκειται περὶ τοῦ Πολω νοῦ ἥρωα ποὺ πολέμισε μὲ θρυλικἡὴ γειναιότητα στὴν τολιορκία τῆς Βαρσοβίας. ἐναντίον τῶν Γεριμανῶ. στὸ 1939. Ὅτα. οἱ ΓερμαἉν. ἰ κα- τέλαβον τὴν πολώνι.ὴν πρὠ- τεύουσα ὁ Μπεγκχὶν συνε }ήφθη αἰχμάλωτος, ἀλλὰ δὲν ἔμε νε πολὺ στὰ χέρια τῶν Γερμανᾶν, νιαιὶ κατέρθαωσε νὰ δραπετεύσει καὶ ὕπστερα ἀπὸ µιὰ περιπετειώδη ὀδύσ- σεια, ἔφθωσε στὴν Μέση Α- νατο/ἡ καὶ κατετάχθη στὸν ἀναδιοργανούμειο πολωώνικὸ στρατό. Εκείνη τὴν ἐπεχὴν εἶχε συσταθεῖ σιὴν Παλαι- σ'ίνη ἃ μυστικὴἡ ἑβροαϊκὴ ὁρ- γάνωση «Ιργκοὺν Τσοβάϊὶ Λε- οὖὐμι» ποὺ µόνο τὸ ἄκουσμα τοῦ ὁ ὁματός της κάνει σή- µερα τοὺς Άγνλους νὰ ἆνα- τριχιάζουν. 'ΗἩ ὀργάνωση αὖ- τὴ συνερνόζοταν τότε μὲ τὶς βοετταινικὲς ἀργὲς ἐναντίον τῶν ᾿Αράβών ποὺ εἶχαν ἐξε- γερθεῖ στὸ Ιράκ, ὑτακούον- τας στὴν προπορνάινδα ποῦ ἔ- κανε διὰ τῶν γερμαιικῶν ραδι: σταξμῶν ὁ Μ. Μουφτῆς. 'Ο Μπεγκχὶν εὐθὺς ὡς ἔφθασε ατὴν Παλα.στίνη ἦλθε σὲ ἐ- ΠΑΛΑΤΙ κα ΜΠΕΛΗΚ ΠΑΣΣΑ 1ὲ τὸν περιεχόµενο. Σήμερον Παρασκευἠν µόνον προβάλλεται ἕνα νεώτατο ἀγωνιῶδες καὶ δραματικὸ λαϊκὸ φὶλμ “Ἡ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΝ ΛΑΣΟΝ” ἄφΏχστον ΡΙΤΣΑΡ ΑΡΛΒΝ. ΜΗΚΘ ΙΟΥΣ, τν Τ2ΙΟΥΝ ΧΔΡυΚ κ.ἄ {ραματικὲς περιπέτειες στὰ ἄγμρια δάση τοῦ Ναναδᾶ. Γωμαντικὲς σχηγές.---Σαιωιοτάξ.---ἐπιμίνδυνγες ἆεφο: πορικὲς πτήσεις,-- 4 Νέος λαϊκὺς ψοίαµβος. Αὔριον Σάββατον ὁ ἐτήσιος ΧΟΡΟΣ τῆς τεκτο- νικῆς στοᾶς «ΣΟ4ΩΝ» ---- Καὶ τὴν προσεχῆ ΚΥΡΙΑΚΗΝ μιἀὰ νέα ἐξαιρετι- κἡ ἐπιτυχία µέ τὴν προβολὴν τοῦ συνταρακτι- κοῦ ἐπιστημονικοῦ ἀριστουργήματος ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ τρια γρονωκοπήκατα. Μὲ τὸν διάσημο ΝΙΑΣ ΑΣΘΕΡ καὶ τ ΚΕΛΕΝ ΓΟΥΟΚΕΡ Ἕνα πρὠτότυπο συγκλονιστικὸ ἀριστούργημα μὲ ἀγωώνιώδη πλοκὴ καὶ Ἕνος ἐπιστήμων ποὺ προσπαθεῖ νὰ ἀνακαλύ- Ψῃ τὸ μυστικὸ τῆς αἰωνίας νεότητος πειραµα- τιζόµενος στὸν ἴδιον τὸν ἑαυτόν του καί... «Ἠεγάλα σκάνδαλα.--- Ἠπιστημιονικὲς ἀποκαλύψεις,--- Π] ι - , α ἁγάπι) ἑγὸς κοριτσιοῦ μὲ ἔγα νέο μόλις... ἐτῶν.... Λέος δραματικὺς ὑρίαμβος, ΜΑΙΡΗ αν τιν ἀνώτερο ἐπιστημονικὸ τότε ἀρχηγὸ τῆς «Ἰργκοὺν», Ραχιὲλ, ποὺ ἀργότερα σκοτώθηκε πολε- µώντας στὸ πλευρὸ τῶν ΑΥ γλων ἐναντίον τῶν ᾿Αράβων καὶ ἐξειέλεσε μιὰ πολὺ ἐπι- κίνδυνη ἀποστολὴ στε Ἱράκ. Ἡ ἀνταρσία τῶν Ἰρακινῶν κατεστάλη. ᾿Επίσης κατελή- φθη ἡ Συρία καὶ ὁ Μπεκχὶν, ποὺ στὸ μεταξὺ ἀνέλαβε τὸν ἀρχηγία τῆς Ἀργκούν. ἆπε- στρατεύθη, ἀλλά διέθεσε ὅ- λες τὶς δυνάµεις τῆς ὀργα: νώσεώς του στὴν ὑπηρεσία τῶν ᾿Αγγλων ὡς τὸ τέλος τοῦ πολέμου Ὁ κύκλος ὅμως ἔχει καὶ γυρίσματα. Μετο τὴν ὑπογραφὴ τῆς σνακωχῆς μὲ τοὺς Γερμαινοὺς ἡ᾽Αλβιὼν διέρρηξε τὶς οχέσεις μὲ τὴν Ἰργκούν καὶ ἀπεκήρυξε τὸν ἀρχηνὸ τῆς ὀργανώσεως ποὺ ἦταν ὡς Χθὲς συνεργάτη: τις. ἀντὶ 2 {00 λίρες στερλί- νες. Ἡ ἐπικήρυξη ἔμεινε στὸ χαρτιά. Τὸ φάντασμα εἶναι ἀούλληπτο καὶ ἀθέατο καὶ µόνο πολὺ συχνὰ ἀκούωνται οἱ τρανταγµο' τῶν ἐκρίξεων καὶ τῶν ἀνατινάξεων ποὺ κά- νει. Δὲν μποροῦν ἀκόμη νὰ συνέλθουν ἀπὸ τὸ πάξηµα τῆς ἀνατιιόξεως τοῦ ξενοδο:- χείου «Βασιλεὺς Δαυῖδ» στὴν Ἱερουσαλὴμ, τῆς Βρετταιικῆς πεσβείας στὴ Ρώμη. ἀπὸ τὶς καξημερινὲς ἀνοτινόξεις τῶν τραίνων καὶ τῶν στρατιωτι- κῶν αὐτοκινήτων καὶ ἀπὸ τὶς ἀπαγωνὲς τῶν Βρετταιῶν ᾱ- ξιωματικῶν. Ὁ ἐχβρὸς εἶναι ἀνίκη ος καὶ ἀπεδείχθη ἐπί- αοβος. Γι) αὐτὸ κι)᾿ἐπιοτράτευ σαν τὸν καλύτερό τους ἄστυ- νοµικό, τὸν Λεονάρδο Μπέρτ. Στὸν καιρὸ τοῦ πολέμου ὁ Μπὲρτ, ποὺ ἦταν ἄλλοτε ἀξι- ὠματικὸς τοῦ πολεμικοῦ ναυ- τικοῦ. ἔπαιξε σημαντικὸ ρό- λο ὡς ἀρχηγὲς τῆς βρεττα:- νικῆς µυστικῆς ὀργανώσεως «Μ 1. 5» πεὺὸ ἦταν τμῆμα τῆς Ἰντέλλιτζενς΄ Σέρβις.'Ο Μπέρτ ἀνέλαβε τὴ φροντίδα νὰ κρα- τηβεῖ μυστικὸ τὸ ιέρος ποὺ στεγέζο:.ταν τὸ βρεττανικὸ στεατηγεῖο στὸ Λονδίνο ναὶ ὁ Χίμλερ ποτὲ δὲν µπόρεσς νὰ πληροφορηθεῖ τίποτε τὸ σχετικό. Ἐπίσης ὁ Γκαῖριγκ δὲν κατόρθωσε ποτὲ νὰ µά- θει τίς προπαρασκευὲς γιὰ τὴν ὀργάνωση τεχι ητοῦ λι- μανιοῦ ὅταν ἔγινε ἡ ἀπόβα- ση στὴν Ἠερμανδίο καὶ ὅταν κάποτε ἔ ινε λόγος γιὰ τὸν Μπέρτ, ὁ ἁρχηνγὸς τῆς Λουφτ- βάφφε ἐφώνοξε : «Μὰ ὑπάρ- χει ἄνθρωπος μὲ οὐτὸ τὸ ὅ- νοµα Ἠ.. µήπως πρὀκειται περὶ φαν άρματος2 παφὴ μὲ τὸν Αὐτὸς λοιπὸν εἶναι ὁ ση- μερ νὸς διώκτης τοῦ Μπενκ- χίν, Ὁ Μπὲρτ ἐξαπεστάλη ἐπειγόντως ἀπὸ τὸ «Ντάου νιγκ Στρὴ:.» στὴν Παλαιστίνη. Πρέπει νὰ συλλάβει ζωντανὸ ἤ πεθαµένο τὸν ἀρχηγὸ τῆς ργκοὺν ὁ ὁποῖος -- λένε οἱ πληροφορίες τῶν βρεττανικῶν ἀστυνομικῶν ἀοχῶν- ξεκίνη- σε γιὰ τὴν Μεγάλη Βρειταιία. Πάει νὰ πολεμήσει τοὺς Αγ γλοιυς στὴν ἴδια τὴν πατρίδα του» Τσίγκοι Βελγίου Δεχόμεθ παραγνελίος διὰ τζίγκους Βελγικούς -- χολε: τρωτοὺς ἤ μὴ μὲ παράδοσιν ἐντὸς δύο μηνῶν. ᾿Αποταθῆτε γειικὸν ἀντι- πρόσώπον : Ἰωσὴφ Χο. Κων- στα τινίδην 'Ονασχνόρου 4] Λευκώσίχ νεόκτστα κ. Κ. Σεβέρη. Σουµάδες γνήσιαι Θὰ βρῆτε εἰς τὸ Ζα- χαροπλαστεῖον «ῇ Σ1βῇΣ» Δοΐξου Ἱερείδου, ὁδὸς Λιπέρτη Νο. 15. ᾽Αγγλικὴ Σάββατον, Αὔριον Κυριακήν, ὥρᾳα 9.30 π.μ. θὰ κείµενα, ἀνήκοντα εἰς τὸν κ. Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριῶν, καὶ μας κ ο ος } ἀλλ᾽ εἶναι ἁπλῶς ᾽Απογευματινὴ Ἐφημερὶς | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ζοη | “Ὑπόσχεσις γάμου ο Ὀὑποσιήνάρχος κ. 1) ἵλπις δη μσοι αἱ ἡ θες Ἡρη Χο, 116) κλῆ ὄδωσαν» ἁμοιβαίων ἕπόσχεσιν Σάμου, Τεκτονικὸς χορὸς πε ὐυ ές ο εν {ορὸν τῇ, στοᾶς όλων, ὁ ὀποξος δίδεται εἰ. τὸ «ὐ/αγικὰ {αλάτι αὔοιον 1η, Ιανουαρίου ὑπὲο τῆς γυκτεοινῆ αὐτῆς σχολῆς. 1 ὑαυμασία ὀρχήστφα ἡ]υουγιάννὴ δὰ δώσῃ ἐξαιρετικὴν ζωὴμ' μὲ τὰ ἐκλεκτά τὴς κομμάτια. ΄ Δ Δεξίωσις εἰς μαθητὰς 1Η κ. Ελλη ᾖ. Λληοίδου ἐἔδε- ξιώδη εἲς τὴν οἴκίαν της τὴν π. «Πευτέυαν 6Μ/ ἄπορα παιδιὰ τῆς ἆστι- κῆς σχοζῆς '4γ. Ὁμολοητῶν, εἲς τὰ ὁποῖα απφοσέγερε }Λυκίσματα κλπ. Οἵ μαθηταὶ ἔιραλον διάφυυα πατριωτικἀ τοαγούδια καὶ ἀπήγγει- Ζαν ποιήματα. 2 Ἡ Έκδρομαὶ {ἡν. ποοσεχῆ Αυοιακὴν τὰ μέ} )». προσεχῆ οιακὴν τὰ μέλη) μον κ καν αν Γκδροιικοῦ Ἀννδέσμου «Ίευ- τὸν τοῦ κωσίας, μειὰ τῶν προσκεκλημέγων των δὰ ἐκδοάμουν ὃν αὐτοκινήιων εἰς τὴν ἕ μονὴν ΔΝιαυοοβουνίου. Προαιρετικὴῇ πεζοπορία ἐκ τῆς 4. ΓΒαρβάωας μέχοι τῆς μονῆς, Εκ ίνησις ἐκ τῆς πλατείας Δ]ε- ταξᾶ τὴ ὃ αιμ. «Ἱηλώσεις συµιε- Σόλωνα Ἀτελλά. κο τηλέφωνο Ὀδὺ. τοχῆς εἰς τὸν κ. Συνέδριον ᾿Ασιοφοίτων Ῥὴν απ ΑΛοριακὴν εἷς τὰς 100 π.ι, ὑὰ σιγκρυτιΝῇ εἰς τὰς αἰλού- σας τοῦ σωματείου «4γόοὕωσις» Βαρωσίω» τὸ δεύτερο, παγκύπριων συγέδριον ἁποηοίτων. ΔΛὶς τοὔτυ λαμῤάνουν μένος ὀκτὼ σύλλογοι. Ὁ τῆς ὀργαγώσεως δὰ ὁμιλήσ ἐπὶ τῶν πεπραγμένων. Ίὁὸ ἀπόγευ. ία τῆς ἰδίας ἡμιέρας ὁ σέλλογος ἆπο: φ οίτων Παρωσίων ὑά παραδέοῃ τέζω εἷς τὰ µέλη τοῦ συνεδρίου εἰς τὸ «{έκειον Ελληνίδων. Κτηνοτροφικὸν συνέδριον Ἡ{ Εγωοις ᾿4γουοτῶν Αύπουυ [1511 πρυκηούσυει ἕκτακτον {}αγ- κύπριον ΑΤΤΝΟΤΡΟη ικὸν συνέδριον εἲς «ΠΓευκωσίαν τὴν Πέππτην, ϱ Ἰ{. αγουαρίου, εἲς τὰς 14) απιμ, εἰς τὸ οἵκτμα τῆς ᾖγώσεως Ααάταστη]ια- τασχῶν «Πευκωσίας μέ σκοπὺν τὴν μελέτην καὶ ΛῆιΤΩ ἀποφάσεων στρὸς ὑποστήριξιν τοῦ κτὴνοτροφικοῦ κύ- σμου. Σύνδεσμος ὑφασματοπωλῶν Γενοµένων ἀρχαιρεοιῶν τοῦ δυν- ὑέσμου ὃφασιατοπωλῶν ευκωσίαςη ἐξελάγησαν ὡς µέλη τοῦ. 1. δυμ Βυυλίου οἱ κ.κ. 4. Λικολαΐδης, 31, ]σαγκαρίδης, 1ο. 4ράκος, /0. Λωαμι. ῥῆς, 1. Παοναβίδης, 4. Λουγιουμ- τοιᾶν καὶ ἈΔαλίητ Ατεντε-ατέ, δυλλυπιητήρια : ᾿Απευδύνομεν αρὸς τὴν υἰκοθ) Ύδιαν τοῦ ἆλήσμοιήτου ᾿ Ανδρέα Π]οωτοπαπᾶ, ἀθχιεπιστάτυυ τῶν Φημοσίων ἔργων, ἀποθαγόντος καιὰ τὴν ἡμέραν τῶν ΑἈοιστουγέννων, τὰ εἰλικοινῇ συλλυπητήριά µας, ᾿Ἠπιστάται {οικιτι]οίου Νέα βιβλία , ᾿Εκυκλοφόρησεν εἰς κομηροτάτην ἔκδοση ᾗ ποιητικὴ συλλογὴ τοῦ ἐ- Ἀλεκτοῦ γέου Αυπρίου ποιητοῦ κ. ᾽Ανδοέα ΓΓάβοη «ζιηλαδήματαν, γραμμένη ες τὸ Αυπριακὸν ἐδίωμια, Φχδτοκὴν' κριτικὴν τῆς ἀξιολόρου αὐτῆς συ)λογῆς δὰ ὁΤοσικύοωμεν ποοσεχῶς, 1 μὴ ὖ σεΆ, Νέαι ἐφημερίδες ᾿Εκυκλογόφήσεν ἡ. νέα χα ἡημις- θινὴ πρωϊνὴ συνάδελη ος «Εθνος» μὲ ἰδεοκτήτην τον, Θεμ. έρβην, διευδυντὴν τον 5 {δαγάφαν [{α: παγικολάου καὶ αοχισυντάκτην τὸν Σα, Α. ᾿4δανασιάδην, τα κυμλοιόρησεν ᾗ μαδιαία συνάδελη ος Φωνὴ- ιὸ όν, 'Ἡ συνέντευξις τοῦ κ Γαβοιηλίδη Η]οὸς ἄποφυςὴν .... νέα ἆβδο ἃ «Ιλευψέρα διευδυντὴν τὸν κα. Ακ .. οασλδήποτε παος- «ηγ]σεως ὕεωφροῦμ ε. : τά δηλώσωμεν ὅτι τὰ τα εἰς τὸν «᾿/λεύδεουν }ύπον. τῆς ἡβῆς «Ιεκεμβοίωυ { {ή διὰ τὸ αι τημα τῆς τιῆς τοῦ ἠλεκτωικοῦ µατος δὲν ὀγείζονται εἰς στων ρισθεῖσαι. συνέντευξι, καθῆκών ας ὑηοσικυ ἐν. οεύ- τω τοῦ. κ. {α- ολ ὶ ς , βοιη .ἱ ιη ἀετα του συνγτάγτου «ας, δηλώσεις καὶ ἆ- - ος ση 7 πόιρεις τοῦ κ. [αβοιηλίδη, εἲς τὰς ε ’ σ οποίας οὔτος προέβη κατὰ τὴν ὃι- , ο αν . αοχεια» μιᾶς ἄλλης συγεντεύξεως Ὃομρμοῖ αρ του αν) Ἰαατου μας µετά τοῦ Γι ΠΓετρίδου διὰ τὸ /ωγῆς ἡεκτοικῶν δοφ., «Ί]τήμια τῆς εἶσα- εἰδῶν. πώλησις ὥρᾳ 9.15 µ. µ., καὶ τὴν πωληθοῦν διάφορα ἀντι- Αἱ]αη, Διευθυντὴν τοῦ εἰς ἄλλας ᾿Αγ- γλικὰς οἰκογενείας ἐν τῷ δηµοπρατηρίῳ κ. ᾽Αντωνιά- δου, Λήδρας 186, ἐν Λευκωσία. ἕναντι καταστημάτων κ. Οὐζούνιάν, Ἡ πώλησις περιλαμβάνει ἔπιπλα, πἰατικά, ὕὑελι- κά, πηρουνομάχαιρα, ταπέττα, πίνακα βιβλία, ραδιόφωνον μικρὸν ἓξ λαμπῶν νον μὲ δίσκους, μπρούντζινα σεντούκι Κυπριακόν, 2 παλαιὰ σκους ἀσημένους, σὲτ πηρουνιῶν καὶ ς ζώγραφικῆς, ή γραμκόφω: εἴδη, ἐλεφαντόδοντα, ς γὙραφομηχανάς, 2 δἰ- κουταλιῶν ἆ- σηµένων, καὶ πολλὰ χρειώδη κουζίνα Τὰ ὁ μενα θὰ εἶναι ἐκτεθειμένα ο εδδν Παραακεωήν, ο Ε. ᾿ Αντωνιάδης (Λήδρας 186) Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ -. «Ετος 1ον (Περίοδος δευτέρα] Αριθµ. φύλλου : 61 Τιμὴ Φύλλου 4 Υρόσι. ΓΡΑΦΕΙΟΝ |: «Οδὸέ Λιπέρτη ἀριθαᾳ 7 καὶ 8 Αριθμ. τηλεφώνς 635 Αευκωσία-- ἄόπρου μον ἰϊὓ----- απερισκοπῖας ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ Η ΕΝΤΡΟΠΗ Νέοι ἆθλοι τοῦ προέδρου τῆς σχολικῆς ἐφορείας Δευκωσίας κ. Θεμ. Δέρβη ἀγγέλλονται καὶ πάλιν, «0 κ. πρόεδρος, δεωρῶν Παγκύπριον Γυμνάσιον ὥς κλη ρονομικόν του ἀμπελοχώραφον, ἐθεώρησε καλὸν νὰ ὑβρίση κα- τὰ τρόπον ἄἀχαρακτήθριστον τὸν Σύνδεσμον Δειτουργῶν [Μέσης Παιδείας, µόνον καὶ µόνον διό- τι ἡ ἐπιτροπεία τούτου τοῦ ἆ πέστειλεν ἔκκλησιν ὅπως ἐέπι- τρέψη εἰς τοὺς καθηγητὰς τοῦ Π. Γυμνασίου νὰ ἐγγραφοῦν εἰς τὸν σύνδεσμον. Καὶ ὁ μὲν πρόε- ὄρος τοῦ συνδέσµου κ. ἆνυδω' γόπουλος ἠρνήθδη νά ἀναγνώσῃ ἐνώπιον τῆς συνελεύσεως τὴν ἐπιστολήν τοῦ κ. Δέρβη λέγὼν ὅτι «θὰ το ἐντροσεὴ νὰ ἄνα- γνωσὺῇ µία τοιαύτη ἀπάντη- σις». ᾽Αλλ᾽ ἡμεῖς νοµίζοµμεν ὃ τι δὲν ἔχει δίκαιον. Διότι ἡ ἐντροπὴ δέν ἄνήκει εἲς κανένα ἄλλον πλὴν τοῦ δράστου αὐτῆς, τοῦ τελευταίου δηλαδή ἔκ τῶν κυριωτέρων ὑπολειμμάτων τοῦ Παλμερικοῦ καθεστῶτος, τὸ ὅ- ποῖον κατέχει δηµόσιον ἀξίωμα δυνάµει διορισμοῦ. «0Ο κ. Θεμ. Δέρβης καὶ οὗ περὶ αὐτὸν μισοῦν δανασίμως ν το κάθε ὀργάνωσιν τοῦ λαοῦ καὶ , να ἐφ᾽ ὅσον δικτατορεύουν ἐπὶ τῶν σχολείων µας καὶ ἐφ᾽ ὅσον ἔχουν µέσα εἰς αὐτὰ τὴν σέµ- πετην φάλαγγά τωνι εἶναι ἁδύ- νατος ἡ ἐγγραφὴ τῶν καθηγη: τῶν τοῦ Π. Γυμνασίου εἰς τὴν ὀργάνωσιν λειτουργῶν Μ. 1αι- δείας. Πλησιάξει ὅμως ὃ και: θὸς ποὺ οἳ δικτατορίσκοι δὰ παραμερισθοῦν ὑπὸ τοῦ λαοῦ διὰ παντὸς ἀπὸ κάῦθε δηµόσιον ο ἡ κοινοτικὸν ἀξίωμα. 'Ἡ ἔτεο ος ᾿ , χὴ τῶν διµτατόρων, πολὺ δέ ο - ἁπερισσότερον τῶν δεκτατορίύ- σκων, ὑλὰ ἀποτελῇ ἐντὸς ὀλιγου κακὸν ἐφιάλτην. ΤΕΧΝΑΣΜΑΤΑ. ᾿Αληθινὰ χαριτὠµένος ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον ἡ Ἠ- 2 λεκτρικὴ ἑταιρεία Λευκωσίας προσπαθεῖ νὰ παίζῃ τὴν..κα- κομοῖραν. Γράφει λοιπὸν, μεταξὺ ἅλ- λων, εἰς τὸ τελευταῖον ἆἄνα- κοινωθέν της: «Αἱ ἀναθεω: ρηθεῖσαι διατιµήσεις--σημ. πρὀκειται περὶ τῆς ἐλατιώ: σεως τῆς τιμῆς ἀπὸ 7 εἰς 4 Ί]ὸ γρ κατὰ κιλοβάτ--συγ: κρινόµεναι πρὸς τοὺς ἀριθ: μοὺς καταναλώσεως τοῦ 1945 σημαίνουν ἐἑλάττωσιν τῶν εἰσοδημάτων τῆς ἑταιρείας κατὰ λ. 12000 ἐτησίωώς. Καὶ σπεύδει εὐθὺς ἁμέσως νὰ προσθέση: «πι σημµαντικἡ αὕτη ἑλαττωσις γίνεται ἐπὶ τῇ ἐλπίδι, ὅτι αἱ ἠλαττωμέ- γαι τιμαὶ θὰ ἐνθαρρύνωσι µεγαλυτέραν κατανάλωσιν » Εἶναι, λοιπὀν. άμφιβολον ἐὰν τὰ κέρδη τῆς ἕτα ρείας θὰ ὑποστῶσιν οἰανδήποτε ἐ- λάττωσιν, ἑπομένως καὶ πε- ριττὸν νά... θρηνολογῇ αὕτη διὰ τυχὸν ζημίας. Αλλ' ἡ ἑ- ταιρεία εἰς τὸ σημεῖον τοῦτο προβαίνει καὶ εἰς ἕνα ἄλλο τέχνασμα. Ομιλεῖ περὶ «ἕ- λαττώσεως τῶν κερδῶν κατὰ λ.12000, χωρὶς κἄν ν᾿ ἆνα: φέρη-- --δὲν ἔχει τὴν τόλμη --- τὸ ποσὸν τῶν κερδῶν. Ετσι ὁ ἀφελὴς ἀναγνώστης μένει ἔκθαμβος πρὸ τοῦ μεγέθ» ους τῆς θυσίας, ἀγνοῶν ὅτι τὰ κέρδη φθἀά.ουν καὶ ὑπεεβαί. νουν τὰς λ.50.000 ἐτησίως. Αὐτὰ ὅλα ὅμως δὲν µετα: καν τὴν κατάστασιι. Καὶ ὁ λαὸς εἶναι ἀποφασισμένος. γὰ συνεχίσῃ τὸν ἀγῶνα μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸ Δημοτικὸν Συμβούλιον, µέχρ.ς ὅτου ἡ τικὴ τοῦ ρεύματος πέσῃ εἰς τὸ κανονικὸν καὶ λογικὸν ἐ- πίπεδον. ΑΝΗΚΕΙ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ Μία πρωϊνὴ συνάδελφος ᾱ- νέγραψε προχθὲς ὅτι τὴν πρω: τοβουλίαν τῆς ὑποδοχῆ: τοῦ ἐκ τῶν πολιτικῶν ἐξορίστων κ. Θεοφ. Χ. Τσαγγαρίδου εἰς τὴν γενέθλιον κωμόπολίν του. εἶχε τό Δημοτικὸν Συμβού: λιον τῆν κωμοπόλεως. Τοῦ- το ἤρκεσε διὰ νἀ σπεύσωυν ὡρισμένοι Λαπήθιοι κύκλοι ν᾿ ἁποστείλουν ἐπιστολὰς καὶ διαμαρτυρίας, διεκδικοῦντες τὴν τιμὴν τῆς πρωτοβουλίας διὰ τὸν θρησκευτικὀν σύλλο γον «Άγιος Γεώργιος». Χωρὶς νὰ θέλωµεν νὰ εἰ- σέλθωμεν εἰς τὰ οἰκογενεια- κἁ τῆς κώμοπόλεως Λαπήθου. φρονοῦμεν ὅτι ἡ τιμὴ τῆς ὅ- ποδοχῆς τοῦ ἐξορίστου. ἡ ὁ. ποία καὶ ἀποτελεῖ τὸ μῆλον τῆς ἔριδος, δὲν ἀνήκει εἰς ᾿Απονηευματινη ἐφημερὲὶς ΛΕΥΘΕΡΟΣ τος ή Ενα αἶκα οἳ [ΡΝΙΙΠΗΠΙΒΜΛΝΝΗ ΤΛΤΗΗ ΜΠΙ. ΙΡΜΤΕΗΙΜΗΝ ΠΙ ΠΗΠΠΙ ΙΒ ΝΙΝΑΙ ᾿Εχρησιμοποίησαν φλογοβόλα- Προσεβλήθησαν ὀρχηνεῖα καὶ στρατόπεδα--΄Ανατίναξις στρατιώτικῶν αὐτοκινήτων 1ΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ὃ (Ρ.).--ἄπρηξις βόμβας ἀνηγγέλθη ἀργὰ ψὲς εἷς Χάΐφα. Ταυτοχρόνως “Εβραῖοι τροµοκράται προσέβαλον τὸν στρατιώτικὸν σταῦμὸν αὗτο- πινήτων εἲς Τιβεριάδα μὲ ἐπιτοπίου κατασκενῆς φλογοβόλα. Οἳ ἐπιδοομεῖς προύσδησαν. 2 ασπε- Τὸ ἀστυνομικόν ἀρχηγεῖον ἀπέστειλε πρὸς ὅλα τὰ ἀστυνομικὰ αὐτοκίνη- τα τὴν ἀκόλουθον διαταγὴν διὰ τοῦ ἀσυρμάτου : «Παρακολουθήσατε 4 Εβραί- ους οἵτινες εὑρίσκονται ἐν δράσει μὲ φλογοβόλα εἰς “Ἱερουσαλήμ». Εἷς Βρεττανὸς ἀξιωματικὸς καὶ 3 στρατιῶται χθη τὸ 6ώρακισμένον ὄχημά των, τὸ ὁποῖον ἦτο ὡπλ.σμένον μὲ ἐφονεύθησαν ὅταν ἀνετινά: ὁπλοπολυβόλα Μπρέν. Πιστεύεται ὅτι τοῦτο ἀτετινάχθη ὑπὸ νάρκης τῆς ξηρᾶς. πρόσωπα, παρατάξεις, ἢ κόα ᾿ µατὰ. Ανήκει εἰς ὁλόκληρον τὴν κὠμόπολιν Λαπήθου, ἡ ὁποία τιμῶσα ἕν ἐχλεκτὸν τέκ:ον της, ἐτίμησεν ἑαυτήν. Ας παύσουν, λοιπὸν, αἱ µικροφ λοτιµίαι καὶ οἱ δια- πληκτισμοὶ, οἱ ὁ τοῖοι εἰς οὐ- δὲν ἄλλο συωντελοῦν, παρὰ νά µειώνευν τὴν αἴγλην μιᾶς ὡραίας χε.ρονοµίας. το ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΡΕΑΤΟΣ ο Ἰλεκτῆς {]οοιυδειῶν εἷς συνέντευξέν του μετὰ τοῦ. «ήμαο- χεύοντος α[ευκωσίας κ Λώστα ἡ]ι- χαηλίδη, ἀνεκοίγωσεν εἷς τοῦτον ὅτι ὄχι μόνον δὲν προτίψεται γὰ πωο- βῇ εἲς μεταρούδεισι τῆς ὄερεστα- μένης διατικήσεως τοῦ λοιρινοὔ κοέ- ατος, τὸ ὅποῖον σἠειωτέόν ἔχει οί: νὴ ἀπὸ 12νύημέρου ἄφαντον ἀπὸ τὴν ἀγοράν µας, ἀλλ᾽ ἀντιδέτως, ὅτι σκοπεύει νὰ χωθήσ) εἰς τὴν βολῆν διατιήσεως καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων εἰ)λῶν κοέατος. Χωρὶς ν᾿ ἀογούιεύα εἷς τὸν ᾿δ- 2εκτὴν {]ροιηθειῶν καλὴν ποόθε- σιν καὶ διάδεσιν, «ρυβούμεὺα ὅτι ἡ ποαγκιατοποίµσις τοῦ σχεδίου ὅὁτα- τιµήσεως ὅλων τῶν εἰδῶν τοῦ κῳέ- ατος, χωρὶς παραλλήλως νὰ ἑξα- σφαλισὺῇ καὶ ᾗ προµ/θεια σφαγίων εἰς τους κοφεοπώλας εἰς ὠρισμένας τιµάς, δὰ ὀδηγήση εἰς πλῆρες ναυ- ἁγιον καὶ ἴσως ἴσως εἰς τὴν π)ήοη ἐξαφάνισιν τοῦ κοέατος ἀπὸ τὴν ἀγοράν µας. Αὐτὸ ἀπέδειξεν ᾗ πεῖ: ρα ποοηγουμένων» παρομοίων πει- , οραμάτων, . Ετι- α: ολων ΄ὠσον ἀφορᾷῇ τώρα τὴν ἀἄναγ- γελδεῖσαν ἀπόφασιν τῆς Κυλεονή- σξως πεοὶ εἰσαγωγῆς 14) τόνων κα- τειυγμένων κολάτων μηνιαίως, εὓ- οἴσκομεν ὅτι αὕτῃ δὰ ἔχῃ εὐχάοι στον ἀντίκτυποι εἰς τὴν ἐπιτόπιον ἆγορὰν καὶ ὑδὰ συντελέσῃ, ἐν (έρεε, εἰς τὴν ἀνακούφισι' τοῦ κοινοῦ, ΜΑΥΡΗ ΑΓΟΡΑ “Εν νέον εἶδες μαύρης ἆ- γορᾶς ἤρχισεν ἀπό τινος νὰ ἀκμάζῃ εἰς Βαρώσια. Μερικοὶ ἐπ τήδειοι. λέγει ἡ σχετικὴ εἴδησις. ἐπωφελούμενοι τῆς μεγάλης ζητήσεως εἰσιτηρίῶν κινηματογράφου κατὰ τὰς Κυ ρια:άς, ἀγοράζουν δεκάδας τοιούτων καὶ ἀκολούθως τὰ μεταπωλοῦν πρὸς 13 1)ο καὶ 5 Ὑρ. ἕκαστον. τί σοῦ εἶναι τέλος πάντων αὐτοὶ οἱ μαυραγορῖται! Ἡ ἐφευρετικότης τῶν δὲν ἔχει ὅρ α καὶ ὑπερβαινει πᾶσαν φαντασίαν καὶ αὐτὴν ἀκόμη τὴν Φαντασίαν τῶν κινηµατο- γραφικῶν ταινιῶν. Ἐν τῷ µε- ταξύ ἄς εὐχηθῶμεν ὅπως οὗ- τοι μὴ εὕρουν µμιµητάς καὶ εἰς τὰς λοιπως πολεις. ΦΕΥΤΟΥΝ «Πέντε μαθηταὶ τῆς ΣΤ. τάξεως τοῦ γυμνασίου Λεμε σοῦ, ἐκ τῶν 11 οἵτινες εἶχον κατηγορηθήη ὡς πρωταίτιοι τῆς γνωστῆς ἀπεργίας. ἐζή- τησαν ἀπὸ τὸν γυµνασιάρ: χην κ. Γερακάρην καὶ ἔλα: βον ἀπολυτήρια διά νὰ σινε χίσουν τὰς σπουδάς των εἰς τὸ γυµιάσιον Παφου». Ἡ ὡς ἄνω ἀνταπόκρισις ἕ- δημοσιεύθη προχθὲς ἄιεῦ σχολίων. εἰς τὰς πρωϊ.ὰς σιναδέλφους. Αλλά τὶ χρει- ἀζονται τὰ σχόλια: Τὰ πράγ µατα ὅμιλον ἂἀφ' ἑαὐτῶν. Ὅταν πέντε μµαθητ οὶ-- οἱ ὁ- ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, 3 (Ρ.--Οἱ Ἑβραῖοι τροµοκράται τῆς Ἰργκούν 2βάϊῖ Λεαῦμι ἔπληξαν Ψψὲς τὰς Βρεττανικὰς ἐνό- πλους δυν.µεις ἐπὶ μετώπου 100 μιλίων, Αἱ τελευταίῖαι πλη ροφορ-αι, αἴτινες ἔφθασαν εἰς το ΕΒρετιανικον ἀρχηγεῖον ἔχουν ὡς ἑξῆς: Εἰς τὸ 'Εβραϊκὸν χωρίον Καραγιὰτ Χαϊμ, πλησίον τῆς Χ..ἴφα κλεισιον αὐτοκίνηιο. μὲ ἐνόπλους ἛἜ βραίους ἀνετινάχθη ἀφοῦ ἐσφυροκόπηυς στρατόπεδον δι’ αὐτομάτων ὅπλων καὶ χειροβομβίδων Εἰς Βάτε Ρουσμία ἐξερράγησαν ἐκρηκτικαὶ ὕλαι πλη- σίον Βρεττανικῆς περιπόλου, χωρὶς νὰ προξενηθοῦν ἀπώ- .... πονουναρίου 13ο λειαι. θη ὑπὸ φλογνοβόλων. ᾿Αργότερον ἀνηγγέλθη ὅτι µία κατοικία, ἐκ τῆς ὁποίας οἱ Ερραῖοι προσέβαλον τανικὸν στρατιωτικὸν ἀρχηγειον τοῦ Εἰς ᾿Ἱερουσαλὴμ ἀστυνομικὸν αὐτοκίνητον προσεβλή- πολυ: τὸ Βρετ: Τὲλ ᾿Αβὶβ πωρπολεῖ- πῦρ ἐκ τῆς ὀροφῆς μὲ αὐτό- µατα ὅπλα καὶ ἔβαλλον καταιγιοτικῶς ἑναντίον τοῦ ἀρχη: ται, Οἱ Ἰρομοκράται ἤνο.ιξαν γείου, Δύο -τζὶπς µεταφέροντα Βρετιτανοὺς ἀλεξιπιωτιστάς ὀἀνετιιάχθησων δι ἠλεκτρικῶν ναρκῶν πλησίον τῆς Χατέρα εἰς Β. Παλαιστίνην. Δὲν ὑπάρχουν ἀπώλειαι, οἱ τροµοκράται προσέβᾶλον εἰς τὴν ἰδίαν τανικον στρατόπεδον. Ταὐτοχρόνωςι περιοχὴν Βρετ- ΜΙΙΛΜΙ ΠΤΙ ΜΗΝΗΙΗΙ ΠΡ ΤΗΙΙΝ “0 ΗΔΟΝ ο (0.)---γγλική ἑταιθεία ἀνέλαβε νὰ ἐκτελέσῃ παραγ- λίαν τῆς Τουοχικῆς Λυῤερνήσεως ἀξίας 400 χιλ. λιρῶν διὰ προµή- Ψειαν τηλεηωνικῶν, τἠλεγραφικῶν καὶ ραδιοφωνικῶν. μµηχανηκάτων μακρᾶς ἀποστάσεως, “ἐἰ σπαοομετία προνυεῖ διὰ τὴν ἔδρυσιν δύο κυρίων σταὑμῶν ἀσυρμάτου εἲς ”ἄγκυραν καὶ Λωνσταντινούπολιν, οἳ ὁποῖοι ὑἀ συνδέωνται διὰ τῶν πλέον συγχυόνων μηχανημάτων μὲ τὸ «ονόῖνον καὶ τὴν Ν. 'Ὑόρκην, ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΣ Κροῦσμα διφθερίτιδος ἔση- µειώθη χθες ἐν Λεμεσῷ, ἐπὶ ἑνὸς παιδίου, τοῦ θετοῦς Αν- δρέα Μ. ᾽Αγαθαγγέλου. “Ὑπὸ τῆς ὑγειονομικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Δήμου ἐλήφθησαν ὅλα τὰ κατάλληλα µέτρα. Τοῦτο εἶναι τὸ πέµπτον κροῦσμα τὸ ὁποῖον οημειοῦ: ται ἐν Λεμεσῷ κατὰ τὸ τε- λευταῖον ἸῬνθήμερον. Ἐκ τῶν ὑπολοίπων τεσσαρων, τὰ δύο ὑπῆεξαν θαιατηφόρα. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ ᾿Ετελέσὔησαν προχθὲς οἳ ἆορα- ῥάγες τοῦ Ἡ. ᾽ἸΑγδοϕία ᾖακρίδη εδτά τῆς ὁ, {έπας [ωνσταντιίδου, ποῖοι μάλιστα δὲν διακρίνον- ται διὰ πλοῦτον-- ἀποφασί- ζουν λὰ ἐγκαταλειψουν τὸ σπίτι των. καὶ νὰ ζήσουν εἰι ἄλλην πόλιν, μακράν συγγε: νῶν καὶ φίλων. τοῦτο σημαί- νει ὅτι αὐτὰ τὰ παιδιὰ ἔχουν ἀηδιάσῃ τὴν δηµιουργηθεῖσαν ἐντὸς τοῦ σχολείου των ἆ- τµόσφαιραν. Καὶ αὐτὸ ἀσφαλῶς δὲν εἶναι πρὸς τιμὴν τῆς σχολι- κῆς ἐφορείας. εἰς τάς 10 π.μ. Παρελήφδησαν ὑπὸ τοῦ κ. Χαριλάου Σταυράκη 24 καριολοῦδες καὶ δἀ πωληθοῦν ὑπὸ τοῦκ, Λεωνίδα Σταυράκη τὴν 7.147 ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΕΧΡΕΟΩΠΟΠΗΣΕ/ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΛΙΗΛΩΜΑΤΙΛ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 3(Ρ.--Ὁ Ρῶσ- σος ραδιοσχολιαστὴς Γερμά- σεφ προβαίνων εἰς ἐπιθεώ- ρησιν τοῦ λήξαντος ἔτους εἶπεν ὅτι οἱ «ἀτομανιακοὶ» εὑρίσκονται ἐν ὑποχωρήσει, Τὸ τέλος τοῦ 1946 ἐσημείωώσε τὸ ξεµασκάρευμα τῆς ἅτομι- κῆς διπλωματίας καὶ τῆς ἐ- πιδρομικῆς πολιτικῆς τῆς δυ: νόοµεως καὶ ἐπεκτάσεως. Ἡ ἀτομικὴ διπλωματία ἐἔχρεω- κόπησε πλήρως, πρᾶνμα τὸ ὁποῖον δημιουργεῖ εὐνοϊκὰς προσδοκίας διεθνοῦς συνερ: γασίας.» ὑΡΙΗΙΙ ΙΝΗΙ ΠΝή ΠΜ Κατ’ ἐπισήμους πληροφορ(: ας µας ἡ Κυβέρνησις ἀπεφά- σισεν ὅπως ὁρισθῇ γενικῶς ὡς ἡμέρα ἡμιαργίας δι᾽ ὃλα τὰ ἐπαγγέλματα τοΣάββατον, πλὴν τῶν κουρείων, διὰ τὰ ὁποῖα ὁρ.ζεται ὡς ἡμιαργία τὸ ἀπόγευμα τῆς Πεμπτης, Τὸ ἐν λόγῳ διάταγμα, τὸ ὁποῖον πρὀκειται νὰ τεθῇ ἐν ἰσχόϊ ἐντὸς τοῦ τρέχοντος μηνός, ἀπιβλέπει νὰ ἐξασφα- λίσῃ κάποιαν ὁμοομορφίανι καὶ ὁμοιογένειαν ὅσον ἀφορᾷ τὴν τήρησιν τοῦ κανονισμοὺ τῆς ἡμιαργίας, χάριν κυρίως διευκολύνσεως τοῦ σχετικοῦ ἔλέγχου, καθ᾽ ὅσον µέχρι σή: µερον ἐπεκράτει πλήρης σὀγ- χυσις ὡς ἐκ τοῦ γεγονότος ὅτι διὰ τοῦ ὑφισιαμένου νό- µου, τὸ δικαίωµα ἐκλογῆς ἡ- µέρας καὶ τηρήσεως τῆς ἡ- µιαργίας ἐπαφίεται εἰς τὸν Βαταστηματάρκην: ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Πρὸς ἀποφυγὴν παρεξηγήσεων γνωστοποιεῖται ὅ- τι ἀποκλειστικὸς ἰδιοκτήτης καὶ Γενικός Διευδυντὴς τῆς Καπνοθιομηχανίας «ἨἘ Ακ ΕΡΓΑ εἶναι ὁ κ. ΑΘΩΣ Τ, ΠΑΤΙΚΗΣ, ὁ ὁποῖος καὶ µόνος έχει δι- καίωµα ὑπογραφῆς διὰ τὸν ἐν λόγῳ Οἰκον. ΑΘΩΣ ΠΑΤΙΚΗΣ Λευκωσία 11114./ 3 Ωρα 9 τπτ. Μ. τσ ὀαλαα ασ ανας πκκαοοσπιαν ακκαασλ οῦ δεν ΕΠ λ1 δι πιες! ” .. : Ελ] ὑμολοί .μ άν ΛΙή Ἡ ᾗ -ρ - . 4 ΠΠ ο ο σν ϱϱϱ-υ-.. ἡ πάσα εξαπιλι σαν βαν ἐπίθεσιν πα- : ἕ στη τζομµενην ὑπὸ πυκιο. πρ: ὅκμιον καὶ ἃ { πι ροβ.λικοό κατὰ τῆς πόλεῳ Ἀαμτενχ. τρί- ἆ ῃογκὶ. ἆ τις μεγάλης πόλεως 3 ΠΠ ΠΠ ΜΗ Πη κ. θ. Κολοκασίδου ο ο ο Δηλώσεις τοῦ κ. Ἐν οχέσει μὲ τὴν προχβεσινὴν εἴδησ ν. πειὶ διασπά: σεως» τῆς ἐν ᾿Αθή:αις Συύντον στι«ῆς ᾿Επι,ροπῆς, ἡ οποία ἐδημοσιεύθη εἰς δύο δεξ.ὸς ἔφημσι ίδας. ὁ ἀντιπρόεδρος, τῆς ἐ. ᾿Αθήναις Γιανελληνίου Ενώσεως Κυπρίων κ. Θεό- δωρος Κολοκασίδης, ἐρωτηθεὶς ὑπὸ συντὰκτου µ-:ς. ἐδήλω σεν ὅτι εἶναι μὲν ἄληθὲς ὃτι τόσον ὁ ἴδιο. ὅσον καὶ ὁ ν Θ. Τσαγγρίδης παρητήθησαν τῆς Συντοιισ'ικῆς, ἑτόνισςν ὅμως ὅτι ἡ παραίτησίς των δὲν ὀφτίλετοι εἰς διαφωτίαν ὡς πρὸς τὴν πολιτικἠν γρ τιμή» της ἐπιτριυπῆς ἐπὶ τοῦ ἐ- θν κεῦ ζητήματος, ἀλλ᾽ ἁκλῶς εἰς λόγους διαφωνίας ὅσον ἀφορᾷ τ:.ν τρόπον τῆς λειτοὀργίας της. «Ἡ Πανελλήνος ἽἜνωσις Κυπ ίων. προσέθ:σεν ὁ κ. Κολοκασίδη”, ὄχι µόνον δὲν τρέφει αἰσθήματ«αδυσαρ σκ.ίως ἔναντι τῆς Συντονιστικῆς. ἆλλ᾽ ἀντθέ ως διατηρεῖ ἐπταφὴν μετ’ αὐτῆς, ὁρίσασα ὣς παρατηρητὴν παρ) αὐτῇ τὸν κ. |. Πολυδωρίδην, γραµµα:έα τῆς Ειώσεως», ΜΕΓΑΛΗ ΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ ΕΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ᾿Επωλήδησαν μυστικά εἰς τὴν ΕΒΕ ΛΙΓΡΑόάΙΟΝ ὃ (Ρ.)-- Συνεχίξεται ἐνταῦδα ἡ δίκη τοῦ τέως ἐξορίστου ἐν {ονδίνῳ σπρωῦθυσπουργοῦ τῆς Γιουγκοσλαβίας, κατὰ τὸ 19459, Μίλος Τριφούνοβιτις καὶ 7 ἄλλων συνεργατῶν του κατηγορουμένων ἐπὶ οστρατιωτικῇ καὶ πολιτικῇ κατασκο- σεία. Κατὰ τὴν δίκην ὃ τέως λοχαγὸς τῶν ἀνταρτῶν Σοῦσιν ἃ- µολόγήησεν ὃτι ἐπώλησε στρατιωτικὰ μυστικὰ εἲς τὸν οἴκονομι- κὸν ἀκόλουδον τῆς ἐν Βελιγραδίῳ ᾽Αμερικανικῆς σιρεσβείας ἀντὲ ὃ χιλ. δηναρίων. Οὗτος ὡμολόγησεν ἐπίσης ὅτι ἔδωσεν εἷς τὸν ᾽Αμερικανὸν σιληροφορίας ἐπὶ τοῦ προσωπικοῦ τοῦ ὕπουρ: γείου ἐθνικῆς ἁμύνης καὶ ἄκρως ἐμπιστευτικὸν ὁδηγόν, ὁ ὁσιοῖος ἐξετυπώθη µόνον εἰς 10 ἀντέτυσπα. ΠΠ! ΠΠ ΤΗΣ ΛΙΝ] Ι ΤΝ ΠΜΙΝ ΠΤΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 3 (Ρ.)--Ὁ ὑπουργὸς τῶν οἰκονομικῶν ᾽Αντρὲ Φιλὶπ ἐδήλωσεν ὅτι θὰ διεξαχθοῦν ἔρευ- ναι ἐπὶ τῆς πολυτελοῦς ζωῆς διαφόρων προσ φπών. «Ὅταν οἱ ἐργάται, εἶπε, διάγουν ἐντὸς μιᾶς δυστυ- χίας ἡ ὁποία δὲν ὑφίστατο ποτὲ προηγουμένως, δὲν εἶναι ἀνεκτὸν διάφορα πρόσώπα νά κάµνουν µεγά- λας σπατάλας, αἱ ὁποῖαι συχνάκις δὲν ἀνταποκρί- νονται εἰς τὸ δηλωθὲν εἰσόδημά των.» Ὁ κ. Φιλὶπ ἐδήλωσε περαιτέρω ὅτι αἱ Γαλλικαὶ ἐξαγωγαὶ κατὰ τὸ 1947 θὰ διπλασιασθσῦν διὰ νὰ καλυφθῇ τὸ ἐκ 630 ἑκατομ. ἔλλειμμα τοῦ προὐπολογισμοῦ. Π ΑΜΕΡΙΚΗ ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 8 (Ρ.).-- Αναμένεται ὅτι ὃ σπιρόεδρος Τροῦ: µαν δὰ ἐκδώσῃ ἐντὸς τῆς προσεχοῦς ἑβδομάδος διάγγελμα στερὸς τὸ Κογκρέσσον εἰς τὸ ὁποῖον ὑδὰ δέτη τέρμα εἰς τὸ διάταγμα «καταστάσεως πολέμου καὶ ἐθνιμῆς ἀνάγκης.» Προβλέπεται ὅτι δι᾽ αὐτοῦ θὰ συνιστᾷ εἰς τὸ Κογκρέσσον προσοχὴν εἷς τὴν κατάργησιν κάδε ἐλέγχου. ΙΜὲ τὴν κατάργησιν δέ τοῦ ἀνωτέρω διατάγματος θὰ δημιουργηδοῦν μερικὰ σημαντιὰ ξητήµατα, ὥς τὰ ἑξῆς : 1). “ΜΗ Βρεττανία καὶ οἳ σύμμαχοι ὀφεί λουν νὰ ἀγοράσουν ἤ νὰ ἐσιστρέψουν ὅλα τὰ ἐνοικιασίδέντα εἰς αὐτὰς σπλοῖα µέχρι τοῦ Ιουνίου τοῦ 1947 93) 'Ἡ Βρεττανία, ἕ ᾿Ινδίαι κ.λ.π. ὀφείλουν νὰ ἐπιστρέφουν ὅλον τὸν παοαχω ρηδέντα εἷς αὐτὰς ἄργυρον πρὸ τοῦ τέλους τοῦ 1951. ὃ) Τὸ διάταγμα προσασίας τῶν τιμῶν τῶν γεωργικῶν προϊόντων δὰ καταργηδῇῃ 4) Θὰ ἐλαττωθοῦν πολλοὶ φόροι ἐπὶ εἶἰδῶν κατα ναλώσεως. ΣΟΒΛΡΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΊΡΑΙΝΩΝ ΔΟΝΔΙΝΟΝ, 3 (Ρ.).-- Τρία πρόσωπα ἐφονεύθη- σαν καὶ 30 ἐτραυματί- σθησαν ὅτε φορτηγὸν τραῖ- νον ἐπέπεσεν ἐπὶ ἐπιβα: τικοῦ εἰς σταθμὸὀν ἔξω ΓΥΜΝΟΠΟΛΕΣ ΜΛΘΗΤΑΙ ΑΜΒΟΥΡΓΟΜ. 3 (Ρ)-- Βρετ- ᾽Αμερικὴν τοῦ Λονδίνου. Πολυάρι: μα πρόσωπα ἀπεκλείσθη- σαν ἐντὸς τῶν βαγονίων. 01 ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΧΩΛΛΥΓΟΥΝΤ. 3. (Ρ.--Εἰς χθεσινὸν δηµοψήφ:σμα τῶν κι γηµατογραφ. κριτικῶν πρὸς ἀνάδειξν τοῦ καλυτέρου ἡ: τανικὴ ἐρευνητικὴ ἐπιτροπὴ θοποιοῦ τοῦ 1946 ᾖλθε πρῶ- διεπίστωσεν ὅτι τὰ 74 οἱο ἐπὶ]τος ὁ Αγγλες λῶρενς ὉὈλί- 2 χιλ. Γερμανοπαίδων µαθη-[βιερ. δεύτερος ὁ Φρέντερικ τῶν δὲν ἔχουν χρησιµοποιή-| Μὰρ. καὶ τρίτος ὁ ἐτίσης σιµα ὑποδήματα. Τὸ 96 οἱο τῶν μαθητῶν ἡλικίας 6--9 ἐ τῶν λαµβαινουν γεύµατα δω: ρε ν ἰς τὰ ακσλειός των. ᾿Αγγλος Ρὲξ Χάρρισων. Τὸ βραβεῖο. τῆς »αλυτερα: ἠθο- ποιοῦ ἐκέρδισεν ἡΣτλια Τζόν- σον, Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΛΜ ΝΛΗΗΙ ΠΠ ΜΠΙΠΗΙΠΙΗ ΑΘΗΝΑΙ, ὃ (Ρ.)--Καιὰ δημοσιογθαφικὰς πΊηρο- φορίας ἰσχυρὰ ὁμὰς ἀνταρτῶν ἐνεφανίσδη εἷς τὰ προάστεια τῆς Λαμίας. «Στρατιωτικὸν ἁπόσπασμα ἕ- σπευσεν εἰς καταδίωξίν της. ᾿Αγγέλλεται ἐν Μακεδονίας ὅτι αἱ ἀνταρτικαὶ δι - γάµεις τῆς περιοχῆς τῶν Σερρῶν χοησιμοποιοῦν καὶ μερικὰ παλαιὰ ᾿Ιταλικὰ τάνκς,[ᾗᾖτὰ ὁποῖα, ὡς φαίνεται͵ ἠδυνήθησαν νὰ ἐπισκευάσουγ,