Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-04

Σάβῥατον 4 Ἰανουαρίου 19 47 ΕΝ ΦΕΣΟΣ ΕΕΣ ᾽Απογευματινὴ Ἐφημερὶς Ύστερα ἀπὸ τὴ µαύοη Πρωτοχοονιὰ Γρ Ἡ ΙμΗ Μ Γἵμαστε γεωργικἠ καὶ κτηνοτροφικἠ χώρα καὶ μποοοῦμε νά γίνουμε αὐτάρκεις ᾿Αρθρον τοῦ κ. ΠΑ4ΟΥΤΗ ΣΕΕΒΑ λαοῦ Κυ: τῶν Τὸν ἔλενχο τοῦ πάνω στὰ διάφορα Ὀερνητικά τμήματα ποομηθειῶν καὶ τῆς δια: νοιιῆς πολλὲς Φορές μέ χρι σήµερα τὸν ζητήσαμε. Καὶ εἶνσιγνωθστὴ ἡ ἁπάν:- τηση: Καμμιά. Οὔτε λέξη σᾶν ἀπάντηση σὲ ὅ,τι ζη- τήσαμµε, ἔτσι ποὺ ἡ σιγἠ νἁ καταντᾶ σκανδαλώδηῆς. Θά θέλαμε τώρα κάτι ἄλλο νὰ ρωτήσουμε: Ἔ- λεγχος γενικἀ τῆς Κυβέρ: νησης, ὑπάρχει πάνω οτὸ τμθαα. Προμηνειῶν καὶ ᾽Αγορῶν Τοὐλάχιστο αὐὖ- τὸ νὰ µάθουµε, γιὰ νά καταλογισθεῖ καὶ τὸ ἀνά- λογο βάρος τῆς εὐθύνης, Πιὸ ἁπλᾶ τὰ πράγματα ἔχουν ὡς ἑξῆς: Εἶναι γνω- στὸ πὼς περάσαμε τὰΧρι- στούγεννα. Πιὸ μαῦρα, παρά κατὰ τα πιὸ ἄσχη: µα χρόνια τοῦ πολέμου. Μαύρη ἦταν κι ἡ ΓΠρωτο: χρονιά. Γιὰ παράδειγµα, στὴ Λεμεσὸ κατὰ τὶς δει: λινὲς ὧρες τῆς Σίης τοῦ Δεκέμβρη 80 ἀρνάκια γά: λακτος ἐκρέμονταο στὰ κρεοπωλεῖα, ἐνῷ ἑἕκατον: τάδες βιοπαλαιστὲς περι- εφέροντο μὲ τὸ καλάσι οτὸ χέρι, ἐφοβοῦντο νἁ πλη: σιάσουν στὰ 14 καὶ 16 σελἰνια καὶ δειλἀ ρωτοῦ: σαν: Δὲν ὑπάρχει τίποτε βωδινό Εἶναι ἀλήθειὰχ πὼς τὸ συνεργατικὸ παν τοπωλεῖο περιμένει χοί: ρους ἀπὸ τὴν Πάφο: Πό: τε θὰ τοὺς φέρουν Εἴδαμε μάλιστα καὶ τούτη τὴ σκηνή: Ἓνας µικρο-- καταστηµατάρχης, πὄχει νοικιασµένο μαγοζὶ στὴ κεντρικἡ ὁδὸ Σαριπό: λου, πλησίασε στ᾽ ἀρνά κι, μ᾿ ἄδειο καλάθι, ἔβαλε τρεῖς φορὲς τὸ σταυρὸ του, µυρίστηκε τ᾽ ἀρνὶ πέντε φορὲς (μιά γιὰ κά- θε µέλος τῆς οἰκογενείας του) κι. εἶπει Αὐτὸ μὲ φθάνει.Χρόνια πολλὰ, παι- διά! Οἄπρεπε λοιπὸν νὰ ξαΐ- ρουµε, κατὰ πόσον ὕστε- ρα ἀπὸ τὰ μαῦρα Χρι: στούγεννα καὶ τὴν πιὸ μαύρη Πρωτοχρονιὰ θά Φφιλοτιμήθηκαν αὐτοὶ ποὺ λέγονται Ανωτάτη ἵυ βερνητικἡ Εξουσία νὰ κα λέσουν τοὺς ὑπευθύνους καὶ νὰ τοὺς ρωτήσουν: Ποὺ τραβᾶμε Γιατὶ αὐτὴ ἡ ἐξαθλίωση τῆς οἰκονο- µίας µας [Π]ῶς θὰ διορ- θωθεῖ αὐτὴ ἡ κατάσταση Τὶ λέει ἀπ᾿ ἐκεῖ ὁ ἔντι: µος κ. ᾽Αρχικτηνίατρος, τὸν ὁποῖον ἔγκαιρα ἐπε: σκέφθησαν οἱ χοιροπῶλες Τὶ λέγει, ἀπ᾿ ἐδῶ ὁ ἰἔντι- µος κ. Διευθυντὴς τῆς Γε- ὠργίας, ἤ δὲν πρέπει νὰ ἔχει καμιὰ σχέση ἡ ἆπα- σχόληση του μὲ τὰ προ: βλήματα τῆς Ἀτηνοιρο: φίας Τὶ λέγει ὁ Ἐλεγ: κτὴς τῶν Προμηθειῶν καὶ ᾿Αγορῶν Πρέπει νά θεω: ρεῖται ὡς ἐξόχως ἵκανο- ποιητικὸν τὸ πείραμα, γιά τὸν περιορισμὸ τῆς κρεῶ: φαγίας Εἴναι αὐτὰ ἐρώτῆματα, ποὺ ἄν πρόκειται οἱ ὑπεύ θυνοι, νὰ λέγουν τοὐλά χιστον ὅτι ὑὐφιστάμεθα, ὅτι ζοῦμεν νὰ δώσουν μιὰ ἀπάντησῃ. Κἄπου ἀκούστηκε. [καὶ μάλιστα στὶς ἐφημερίδες. Καὶ λέχθηκε, ἄν δὲν μᾶς ἀπατοῦν τὰ ἀφτιὰ µας ἐ- πισήµως ἀπὸ τὸν κ. Ἐλεγ: κτή: Νά κάνουμε εἰσαγώ: γἡ κρέατος. ᾿᾽Ανοησίες θὰ λέγαμε ἐἑ- μεῖς. Δὲν εἶναι αὐτὴ ἡ κα τεύθυνση. Δὲν εἶναι σο: βαρὲς κουβέντες αὐτές. Κοὶ πρὸ παντὸς νὰ παρα- μερισθοῦν οἱ ἄνθρώποι τῶν πιὸ θλιβερῶν παρα: δοξολογιῶν καὶ πειραµά- των. Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ἔἓ- νῷ χοράσσουν οἰκονομική καὶ προμηθευτικὴ γραμμὴ στὴν Κύπρο, Φφαντόζονται πώς βρίσκονται ἀκόμη στὰ μηχανουργεῖα τῆς Λίβερ: πουλ, ἤ στὰ θρανία τοῦ Καϊζμπριτζ,παρακολουθῶν- τος τὰ αὐτοκίνητα, ἤ τὰ τραῖνα ποὺ μεταφέρουν κρέας γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Πανεπιστηµίου, ἤ τῶν ἀποκλειστικὰἀ βιοµηχανι κῶν περιοχῶν. Εἴμαστε, ἤ δὲν εἴμαστε ἀγροτικὸ κυρίως νησί Ἔ- χουμε εὔφορη γῆ καὶ γε- ὠργ'κὲς κατευθύνσεις, ἡἤ ὀνειρευόμαστε : Ἔχουμε χωριὰ καί κάπου κάπου πειραματικὲς ἀγροτικὲς φέρμες Εἴχαμε τόσα χρό: για, τόσους αἰῶνες τὸ κρέ:- ας µας. Μᾶς ἔφθανε, ἤ δὲν μᾶς ἔφθανε αὐτὸ τὸ κρέας Πρὸς τὶ λοιπὸν τὰ καινἁ δαιμόνια Θέλουμε ἀπάντηση σ᾿ ὅλα αὐτά. Δὲν ἔχουν δι: καίωμα νὰ σιωποῦν. [α” γένας δὲν ἀνέχεται ἐπ᾽ ἄ- πειρο νὰ τὸν ὁδηγοῦν στὸν ἐσφαλμένο δρόμο, στὸ γκρεμό. Θέλουμε ὡς λαὸς νὰ ζήσουμε. Καὶ ἐνῷ πρὸ παντός, πρέπει νὰ στηρἰ- ἔουμε τὴν οἰκονομία µας γιὰ νά ὀρθοποδήσουμε, δὲν μποροῦμε νὰ βαστά- ἔουμε βλέποντας τοὺς ὁ- πευθύνους νἀάνοηταίνουν. Ἡ κτηνοτροφία µας μπορεῖ καὶ πρέπει νἁ σῶ: θεῖ. Μπορεῖ µέσα στὸ πιὸ σύντομο χρονικὸ διάστηµα νὰ ὀρθοποδήσει. Μποροῦ µε νὰ ἐπανέλθουμε σύντο: μα στὴν πλούσια προμή: θεια κρέατος. ᾿Ἡ γῆ µας μπορεῖ κι αὐτὸ νὰ μᾶς τὸ δώσει, Μπυροῦμε ὅλα αὐτὰ νὰ τὰ πετύχουκε ὅταν χαλα ρώσουμξ τὰ µέτρα γιὰ τὴ βοσκἡ καὶ φώτίσουµε τὸ λαὸ πάνω στή σωστὴ κα- τεύθυνση γιὰ τὴν ἀνάπτυ ξη τῆς κτηνοτροφίας, ὅταν παύσουµε νὰ χτυπᾶμε τοὺς ἁπόστρατους µας καὶ νὰ τοὺς κοροϊδεύουμε μὲ τὶς λ. 75 (χίλιοι διαβό: λοι πρέπει νὰ ἐνεργήσουν γιὰ νὰ τὶς πάρουν) καὶ μὲ φανατισμὸ νὰ τοὺς βοηθήσουμε γιὰ νὰ μᾶς φτιάξουν πλάϊ στὶς πιὸ σύγχρονες ἀγροτικὲς φἑρ: µες καὶ τὲς πιὸ ζηλευτὲς κτηνοτροφικὲς φέρμες. Μποροῦν ὅλα αὐτὰ νὰ γίνουν ἀμέσως τώρα. Φθάνει ν᾿ ἀρχίσουμε δου- λειά, παραμερίζοντας, προ- παντὸς τοὺς ὑπευθύνους ἀνευθύνους. Τότε, µόνον τότε, θὰ μποῦμε στὸ σω- στὸ δρόµο. Θὰ ἀρχίσουμε πλούσιους καρποὺς νὰ συλλέγουμε, γιά νὰ χορ: τάσει ὁ τόπος, ἐνῷ οἱ γῦ- πες τῆς μαύρης ἀγορᾶς, ἤ θὰ ἀναγκασθοῦν νὰ στρωθοῦν κι αὐτοὶ στὴ δουλειά,τὴν τίµια δουλειά, ἤ νὰ ἀφανισθοῦν µέσα στὶς τρύπες τους. Λεμεσὸς 2.1.1947. Τσίγκοι Βελγίου Δεχόμεθ. παραγγελίας διΑ τζίγκους Βελνικούς --χολς' τρωτοὺς ἤ μὴ μὲ παράδοσιν ἐντὸς δύο μηνῶν. ᾽Αποταθῆτε γενικὸν ἀντι- πρόσωπον : ᾿Ιωσὴφ Χρ. Κων: στα-τινίδην Ονασανόρου 41 Λευκωσία. νεόκτστα κ. {. Σεβέρη. Ὑπεύθυνος :. Θ. Παπαδόπουλος τύποις : «ΚΟΣΜΩΣΣ Λευκωσία ᾽Αδηναϊκὴ χρονογραφία 5 ΄ Αβρόττητες | -Αὐτὰ λοιπὲν. παι φίλτα- τοι. μᾶς εἶπε ὁ Κλεόβου-ος. Ποιοι τὸν ρωτήσαμε --ΓΤὰ περὶ Φράικο. Δὲν τὰ ἐμάθατε τὰ περὶ Φράνκο:Εἶνε τόσον σι: γκινητικὰἁ καὶ τρυ- φ:ροκάρδ.α! Οοἵ Αγγ οσ2Ἰξω- γες ἀπεφάσισαν νὰ θέσωώσι τὰ ἵ- σπονικὰ ζητήµα- Ὁ τα εἰς τὴν θεσιν των. Καὶ γνωρί- - ζετε ποῖον ἐστὶ αν τὸ ἀποτέλεσμα ο) | τα Όχι, Ἱ κ) --Ασπασμὸς ς- νά τον ἀγγέλων πλ ὶ πρὸς τὰ ἄστιρα: [ -Δηλαδή : ά Λ -ὍὉ κ. Μπὲρνς ὂῳα . καὶ ὁ κ. ΛΜπέβιν ἐδέχθησαν νά πσορακαλέσω- σιν τὸν κ. δικτάτορα νὰ πα- ρα τηθ.ῖ! Και τραγμ,τικῶς το ἐπεχείρησων μὲ τέσην εὐ γένειαν κα: τρυφερότητα, μὲ τόσην εὐγένειαν καὶ ἐνδρο παλότητα: “Ο. κ. ΓἨπὲρις ἐ πῆρε εἰς τὸ τηλέφωνον τὴν οἰκίαν τοῦ κ Φράνκο: ο Αλλόέι Τὸν ἀξιότιμον κύ {ιον Ναουντιλιον, παακαλῶ. ο σοΠοῖος τὸν ζητεῖ: ἠρώτησεν ὁ ὑπασπιστής -“Μπὲρνς ἀπὸ τὴν Άμερ κήν. --Κοιμᾶται, κύριε Μπὲρνς, Θέλετε νὰ τὸν ξυπνήσωμεν --Οὐχί Πρὸς Θεοῦ! Μὴν τὸι ἀνησωχήσετε. δὲν ὑπάρχει οὐδεμία βία. Τὴν ἄλλην ἡμέραν τηλ”- φωνεῖ καὶ πάλιν ὁ κ. Μπέρνς. Αλλό. [όν ἐξογώτατον κ... Καουντοιον, παρακαλῶ ὑμᾶς. Εδῶ Μπζόονς. -.Εἰ ε ἀπησχολημένο: κὸ ριε Μπέρνς. [Ἱαρίσταται εἰ. τὴν ἐκτέλεσιν μερικῶν ὅπμο κρατικῶν πολιτῶν. Μήπως θέλετε νὰ τὸν φωνάξωμεν: --Οὐχὶ, πρὲς Θεοῦ ᾽Αφῆστε τον νὰ κάμει τὴν ἐργασία του. Δὲν ὑπάρχει καμμία βα. . Σκοτόπιν πολλῶν τοιούτων ἀποπειρῶν. παμφίλτητοι, κα- τώζθωσεν ὃ κ. Μπὲρνς νά ἐπικιινωνήσει μὲ τὸν µεγά: τιµον κ. Καουντίζιον καὶ τοῦ εἶπεν δισταζόντως καὶ κομ πιαστικῶς: -Ἐέρετε. κίριε Κσουντίλ.ε. ἀνέλοβα µαν ὀχληρὰν ὑπο- χρέωσιν. νὰ παρακαλέσω ὅ- μᾶς ταπε.νῶς καὶ εὐσεβόστως ἵνα δεχθῆτε, ἐὰν δὲν σᾶς κάµνει »ό]ον καὶ ἄν ἔχετε τὴν. εὐγενῆ καλωσύνην. νά μᾶς κάµετε τὴν µενίστην χά- ριν νὰ ἐξετΊασετε τὸ ζήτμα τῆς πραιτήἠσεώς σα-. Καὶ γιωρ ζειε τί ἀπήντη σ:ν ὁ Κπουντίλιο, παμφίλ- τατο: --τΤί ἀπήντησε, Κλεέβουλε: .Επῆρε σύμπαν τὸ δικτα τορικόν του ὄφος καὶ ἁπήι- τησεν εἰς τὸν κ. Μπέρις. --᾿Ακούσατε, ἀγαπητέ μου. Νὰ μοῦ ὑποβάλετε μίαν αἴ- τησιν ἐπὶ ἕκατοντ δράχµου χαροσήµου καὶ ὅταν λάβω εὖκα ρίαν θὰ µελειήσω τὴν περίπτωσίν σας. Σαλοῦδος !.. Η ΠΕΝΝΑ ΜΕΣΗ ΕΗΕΣΕΡΕΟΕΣΕΗΗΣΗ ΗΕ ΣΗΠΕΕΗ ΗΕ ΕΙ ΕΣΣΕΣΗΕ ΜΕΣΗΣ ΣΣ: ΠΙΝΗΝΙΙΡΙ ΠΛ! ΙΤ ΤΙ ΤΙ ἔχοντας γιὰ σύντροφὀ του ἔ ΜΑΡΣΑΛ καὶ 5 Χαρὲς, η ο.” ρα ζ σ ἁαμῦκνουν ρε μερος 3 ς δεν ἕ ον” υμες ὠμοιφιές, Σήµερον ΣΑΒΒΑΤΟΝ ὥρα 8.45 μ.µ. ἕνα ὑπέροχο ναυτικὸ ἔργο ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΖΗΝ ΠΑΡΚΕΡ, ΤΟΝ ΜΠΡΑΟΥΝ καὶ ΔΑΡΡΥΠΑΡΗΝΝ Αὔριον Κυριακἠήν ΜΙΚΥ ΡΟΥΝΕ ΎΥ᾿ ριτωµένη ΜΗΠΟΝΙΤΑ ΓΚΡΑΝΒΙΛ πρωταγωνιστ΄ ὧν σἢ πιὸ ὑπέροχη καὶ ἔξυπνη δηµιουργία στήσῃ καὶ θὰ ἐνθουσιάση ὅλους ΞΑΝΘΕΣ ΓΟΗΣΣΕΣ ΛΕΒΙΣ ΣΤΟΝ, ἑ ΧΡΡΜΗΕΡΊ νειᾶτα, παρεξηγήσεις. ἔρωτες, ζήλειες, ὁ καλὸς καθηγητής, ὁ ἄτακτος μαθητής, αἱ οἰκονομ.κὲς στενοχώριες, διάφορα κόλπα καί .. Μία ἀπίοτευτος ἐπιτυχία 2.30, ὥρα 5.45 καὶ Φα κανακσοσαρκαντών- ὁ ἀγαπημένος σας καὶ διαβολᾶκος τὴν πολὺ ὤμοσφη καὶ χα- ποὺ θὰ εὔχαρι- ΔΗΝ καὶ ΛΗ. ἀλελφὲς ... τοῦ. Κινηματογράφου Παπαδοπούλου Κατόπιν µεγά! ων [ ΕΝΑ ΚΑΘΕ λοπρέπεια Πρωταγωνιστοῦν ὁ ΦΡΑΝΣΙΣ ΓΝΛΙΦΟΡΑ καὶ στος ΤΛΩΝΗ ΣΗΠΕΗΕΦΗΑΝΤ, ἐξωτικῶν στην ῶν, πελώριοι τοῦ Τ4[24Ν καὶ Τὶν προσεχή Ρωσσ:κὰς κχολοσσὸς Ταυτοχρόνώς μὲ τὸ ΛΟΝΔΙΝΟ κατωρθδώσαμεν καὶ ἐξησφαλίσαμεν ὅπως προβάλλωνται ταὐτοχοόνως μὲ τὀΔονὸῖνο ΠΜ ΝΙΙ” ΜΗΙΜΙ (ΛΙΝ ΑΥΡΙΟΝ ΒΥΡΙΑΜΝΗΝ προβάλλομεν τὸ πρῶτον τοιοῦτον ἀφιχθὲν μόλις χδὲς ἀεροπορικῶς. ΤΑ ΦΩΤΑ 6 Ἰανουαρίου 1947 τρεῖς πανηγυρι- καὶ Παραστάσεις ὥρα 2,30, ὥρα 5,45 καὶ 8,45 μ.μ. --Ἡ πιὸ κα:.απληκτικὴ Κινημ. δημ:.ουργία. Τὸ πιό συγ- κλονιστικὀ θέαµα πού ἀντικρύσατε. ---Ἡ πιὸ µεγάλη ἐπιτυχία τοῦ Βασιλντᾶ τῆς ΖΟΥΓΚΛΑΣ ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΦΩΤΑ µέχιι κα. τῆς βάλλεται τὸ θωελλῶδες τὸ σωντορακτικό. τὸ δες γαὶ ὕπεροχο ἔρνο ποὺ ἐγυρίσθη µέσα στὴν καὶ γεμάτη ἀπὸ μυστήρια ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΖΟΥΓΚΛΑ 01 6ΡΙΑΜΒΟΙΤΟΥ ΤΑΡΖΑΝ Ἓνα ἄφθαστο δημιούργημα στὸ ὁποῖο ἡ φύσις ὀργιάζει σὲ χρώματα, σὲ τοπεῖα καὶ ἄγρια µεγα- πριοταβλητὴς - ΤΛΟΝΗ ΕΠΑ ΓΣΜΥΛΛΕΡ, ᾗ ὡραιοτάτη ᾽Αγέλες ἐλεάντων, πιδήκων, ζέμσρας κλπ., χιλιάδες πήλες ἀγλρώπων καὶ Φηρίων, ἄγριοι οἳ τοομεροὶ «Γευκοί, ἡ ὡραία Βασιλοπούλα, πιὰ ἄγγω- στη) [Πολιτεία χωιένη µέσα στην Ζούγκλα, ἡ ἐκῥίκηοις τῆς ᾖούγκλας, ὁ ὑάνατος κερικῶν ἀτίιων, ὁὦ δρίακίβος ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ καὶ ΣΑΒΡΒΑΤΟΝ ἑ οι ΔΥΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ μΗΗΕΗΗΠΗΠΗΗΗΗΗΗΗΠΗΗΠΗΗΗΗΗΗΠΗΗΠΗΜΗΠΠΗΗΠΠΗΗΙ χόπων καὶ δυσιῶν ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΓΠΕΜΠΤΗΣ προ- γιγαντιῶ- ἄγρια οι ων σι ος .. ὃν καὶ νεκρωτάτη ας ὁ μικρὲς καὶ ἀξιοκύμκ- » πθοκόδειλοι, πάλες ὑγοίων, ἀγήοωποφάγωι, Ἔνα ὥραῖον βιβλίον ᾽Αντρέα Γάδρη «Τζιηλαδήμµατα» Ποιήματα, Κύπρος 1946 Ὁ κ. Γάβρης μὲ μιὰ καλο: τυπωμένη κ’ὶ περιποιηµένη ἔκδοση μᾶς παρουσιάζει εἴ- κοσι τραγούδια του στὴν Κυ- πριοκἡ διάλεκτο κοὶ μὲ τὸν τίτλο «Τζιηλαδήµατα». Εἶναι σημµαντικὸν τὸ γενο: νὸς πὼς οἱ νέοι µας ποιητὲς ἐξακολουθοῦν νὰ συνεχίζουν μιά γόγνικη παράδοση στὴν ποίηση Ὑρόφοντας τὶς ἐμ- πνεύσεις τους στὴ δική µα. τοπολαλιὰ. Οἱ μεγάλοι πρω- τοπόροι καὶ κολοσσοὶ τῆς ποίησης τούτης Βασίλης Μι- χαπλίδης καὶ Λιπέρτης ἔχουν πιὰ ἀναγνωρισθῇ σάν τὰ πρότυπα τοῦ νεοκυπριακοῦ ποιπτικοῦ πανθδέου, κι ἀπ᾿ τὸν θάνατό τους κι) ἐδῶ οἱ συνε- χιστὲς τῆς δικῆς τους ποίησης περιωρἰστηκον σηµαντικὰ. Ὁ Παῦλος Λιασίδης ἔνραψε κι’ ἐξακολουθ-ῖ νὸ γεάφῃ σιὴν Κωπριακἡὴ διὀλεκτο, και µερι κοὶ νέοι ποίη ἐς δοειμάζουν καὶ παρουσιαζουν στὸ ἔργο τους καὶ μερικὰ τραγούδια σ᾿ αὐτή. Ὁ κ Ῥαβρης ἔρχεται ιὰ μᾶς δώσῃ ιὴν εὐχαριστη καὶ ζωντανὴ πε[ησή του μπασμὲ- τη. µέσα στὰ καλούπια τῆς δικῆς µας τοπολαλ ἆς. Καὶ θαρρετὰ ὃ απ στώσαμε καὶ πιστεύουμε πὼς ὁ ποιητὴς στά «Τζιηλαδήµαια» παρου- σιάζεται σὰν ἕνας δυναμικὸς ἑρμηνευτὴς τῆς Κυπριακῆς ἆ- γροτικῆς ψυχῆς. Τα τραγού- δια τῆς συλλογῆς εἶναι ἄλλα ἐρωτικοῦ περιεχ-μµένου, ἄλλα ἠθικογραφικοῦ κι’ ἄλλα παίρ- νουν θέση ἀπέ αντι στὰ µε- γάλα ούγχρονα προβλήματα ποὺ κυριαρχοῦν στὶς ψυχὲς των σύγχρονων ἀνθρώπων, Οἱ παρατηρήσεις του, οἱ εἰκόνες του, εἶναι στερεὰ κι’ ἁ, µοιι- κά. Στὴν πριγραφὴ φτάνει κάποτε σὲ ἐπίπεδα ἀνώτερης τέχνης καὶ δίνει συγκινήσεις βαθειὲς. «Μαῦρον σκουλλίζει νεφικὲν [ τοῦ νήλιου τὸ ρηᾶτον Τζιἡ θάλασσα πέρα περῶν ἰσγιάν τὸ θερκὸμ µουγ: ος ἱκρίζει» Στὰ Ερωτικά του ἔχει τὸ λεπτὸ γοῦστο καὶ τὸν πολι. τισµενο τηνο. Σ:ὁ πο ημα «ἡ γιορτάκαινα ἡ Σταθοῦ» μᾶς γοητεύει μὲ τὸν τρόπο ποὺ περιγράφει τὸ γέννημα ἑιὸς Ερωτα σὲ μιὰ στινµὴ ἀλλη: λο-οιτάγµατος, ἡ δὲ «Λεξαν- 1090» εἶιαι ποίηµα μὲ άρχι: τεκτονικὴ δημο τικοῦ τραγου- διοῦ ἀνωτέρας : πνοῆς, Μὰ ὁ ποιητης---νέος μὲ προ- οδευτικὲς ἰδέες καὶ θἐσέις πάνω στὴ ζωὴ --προχωρεῖ καὶ πιο περα, Βλέπει μὲ πόνο τὴ Κακομοιριᾶ τοῦ Κύπειου ἀγρότη, πα -ρνει θέση καὶ κτυ πᾶ τὴν μετανάστευση, ποῦναι μια τρομερὴ πληγὴ τοῦ τητ ΜΑΓΙΚΟ Αὔριον ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΤΕΡΑΝ ἡμέραν τῶν ᾧ τὴν ΤΡΙΤΗΝ προβάλλετ στημµονικὸ δραματικὸ Μὲ τὸν 24 Ενα πρωτότυπο σ μὲ ἀγωνιώδη πλοκὴ περ.εχόµενο. Τὸ δράµα ἑνὸς ἐπιστ ἀνακαλύψῃ τὸ μυστικὸ 1 ενάλ γμοχως αστη) έλος ποοίτοι --- ὦ τή 4 Αφ δΒαστος Ἡ Μὲ τὸν λασγιλέστο Προσεχῶς: - δο ὲ Σὸ ) ἑαμίατικο μεγαλούργημα, στὴ ΠΠ σας Μὲ τὸν ἄρθαστο | ΚοιΝωΝΙικΗ Ζοη :Οο «Εξ. Τύπος» Λόγω τῆς ἀἁογίας τῶν Φώτων αἱ τοῦ «Ελευὑέοουυ 0. πο» τῆς ποοσεγοῦς «Ίευτέρας δὲν δὰ κυκλοφοσήπουν, Ὁ «ἰ. Τύποςν πυκλοφοφήσει κιωονικῶς το ἐκδύσεις δὰ τὴν 1 οίτην. Μποτροφία 'Ὁ. ἱκαγὸς ὑπάλληλως τοῦ ἄρδευ. τικοῦ τρ Ίματος κ. ἠζιχ. λαυάκης ἁγαχωσεῖ ἐντὸς τῶν εἰς Οὐασιηκτῶναχάοιν ἀντιδιαβρωτικῶν καὶ ἀνδευτικῶν σπουδῶν. Ὁ κ. λαοάχης ψὰ εἶναι ὑπότροφος τῆς Αηῤεοκήσεως. Φιλανθρωπία “Υπὸ τοῦ ἆν ουτοαΦλητικοῦ συλλό. που. Καζαφαγίου διεεμήδη ποὸς τοὺς ἀπόοους τοῦ χωρίου τὸ ποσὺν ἠμευᾶῶν ἱ τ--1]--6 εἰσπραχὴὲν ἀπὸ χοι- στου} ε’γιάτικον δέγδρο». Ἔρανοι {)α)κοινοτιαῇ) Αουτου}λᾶ ἔοανον. πρὸς πετα υορὰν εἷς τὸ κέντρο. τοῦ χω- οἱου τοῦ Ψειούχου ὕδατος, «Ἰέχοι τοῦδε συγελέγ! ποσὸν 300 λιρῶν. Ἔγνωσις ἀγροτῶν ἐπιτροιεία - ὐιεσάγει τοῦ Εἰς {Παλαιχῶνι ἐἱδρύδη τοπικὴ ἔνωσις τῆς Ἱνώσεως ᾿Αγρυιῶν Λύπρου (101 Α/ τῆς ὁποίας ἡ ἔπι τροπή) ἁπη]οτίσδη ἐκ τῶν κ. κ. ΛΜ. {ηρα, 4. 1 οιανταφυλλῆ, Α. ἆΖυν- τίλην 1 «αμιανοῦ καὶ Λο. ευ: ῥώοου. Περιοδικὰ ᾿/κυκλυφόρησε τὺ τεῦχυς Άοει- βρίου----.Ιεκεμβωίου τῶν «Λυ.ιωια- κῶν { οαμμάτων» μὲ πλουοιώτατων πεοιεχόµενο»., οἱ αἱ Ἕλληνες κ υγερ)άξονται γγωστότεφοι Αύποιοι λογοιέχναι, , --1λουσιώτατον οὲς πεοιεχόµενον ἐκυκλοφόρησε τὸ αΕεογαιικῶν λέων» Οργάνου 11. Πνοαιικῆς Ὁμωσπογδίας, ἔκδοσις τῶν» «εργατικῶν αοῶτον τεῦχος ελ]ς .4 Λέων» αλπουῖ μίαν ἀνάγχην διὰ τὸν τό. πιν. 1 6 ο -- ἠκυκλοςόφησε τὸ τεῦχως ἱ9- χειβοίου ποῦ -«υγερ}ατισιοῦ οτὴμ' Αύπρο»». -- [κυκλοήόφησε τὸ τεῦχος Νο: εμβοίου--- Πεκειβρίωυ τοῦ ὕρήηοκευ- τικοῦ πεοιοδικοῦ «᾿βλπές», σιοῦ µας, ἐξυμνεῖ τὴ λευτεριά που κορτεροῦμε καὶ λατρεύ- ουμεικιδραματίζεται τὸν σκλα βωμενο µας τόπο λεύτερο, νο.κοκυρεµένο : «᾿Αῆστε µας νὰ ζήσουμεν {σγιὰν ἡ ψωσιή µας θελει Δίιχα κιαγιάες πανωοσνιςν, [τζ, αἱ χώρκα π᾿ἀφενιάκς» Και πάει καὶ πιὸ µακρυα, συγκινεῖται ἀπὸ τὸ Ελληνικὸ όνος ενα τὸν πανανθρώπινο μιὰ ὅαση στὴν ποιητικὴ Σαχάρα µας ἡ ἔ | ἡ ἔκ- ὥοση τῶν «τζιηλαδηµάτω.». Κι Γάβρης ἔχει ὅλα τὰ προσόντα νὰ Εξελιχθῆ καὶ νὰ τα ἰση γιὰ μεγαλύτερες κα Χτήσεις στον τοµέα τῆς Τέ- ει Μὲ τὸ πρῶτό του κι ὅ- ας ΕΡΥΟ µπαἰνει σιὶς τά- ἒις τῶν Κυπρίων ποιητῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἀξιώσεις γιὰ το Έργο τους, καὶ ΜΠΕΛΗΚ ΠΑΣΣΑ (4 παραστάσεις) τὴν ΔΕΥ- ΩΤΩΝ (4 παραστάσεις) καὶ ἄιτοσυνταρακτικὸ καὶ ἐπι- αρ'στούργηµα ΚΛΗΜΑ ΚΛΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ἆσημο ΜΙΑΣ ΑΣΘΗΡ ναὶ ΤΙ ΧΕΛΕΝ ΡΟΥΩΚΗΡ Ὀγκλονιστικὸ ἀριστοί καὶ ριστούργηµα ἤμονος ποὺ προσπαθεῖ νὰ τῆς αἰωνίας νεότητος πει- ν τὸν ἑαυτόν του, α σκάγδαλα.-- Επιστημιογικὲς ἆ ραματιζόµενος στὸν ἴδιο ο / }έου κιόλας. 4) ἐτῶν,,, μα ἐν πα µυστήοια, δραματικὸς Ὀρίαμβος. Τὴν ΤΕΤΑΡΤΗΝ και ΠΕΜΠΤΗΝ “ΡΙΨΟΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΡ Μὲ τοὺς ΡΙΤΝΑΡ ΑΡΛΕΝ Ί1Ν ΠΑΡΚΗΡ. οι... Τὴν ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ κ κο καὶ ἀγωνιῶδες ΚΑΟΥ “Ὅ ΔΙΘΚΤΗΣ ΤΟΝ ΛΗΣΤΩΝ” ατο ΤΖΩΡΊ7 ΜΟΝΊΤΙΙ . 1 ΜΟΝ ΤΡΚΟΜΕΡΥ Ἴα μημιειῶδες καὶ “ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΗΡΟΙΣΜΟΥ” ΝΤΑΝΑ ΑΝΊΤΡΙΟΥΣ. ΠΑΝΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΠΑΛΑΤΙ ἀνώτερο ἐπιστημονικὸ ποκαλύηρεις. ---{{ τα ὅνα ἆἡιῶο ΓΑΤΕΣ” . ΤΝΕΣΤΕΡ ΜΟΡΡΙΣ, αἱ ΣΑΒΒΑΤΟΝ, ἕνα λαζ- ἀνυπέρβλητο --..-- ποὺ ὑδὰ χαραχὺῇ βαῦθειὰ απααπωνααπω -” πποροντης Πδιοκτήτης ης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ανν Ετος Ίον (Περίοδος ἡησέρσι Αριθµ. φύλλου: Τιμὴ φύλλου 4 ας ορ η 2] ο ͵ ' ὧλιν μμ ων ολ ΓΡΑΦΕΙΩΝ : ᾗ ΙΓ ΣΗ01 / {1 τη [ελλ οΓοκη ἡ ποπ ο λα »Οδὸός Λιπέρτη ἀρ.9. 7 καὶ 8 { λαυπέω ἕη Μάοσι ἑνταῦα ἀπ ο αεεναὶ ὦοιο- πλάνου Ματευὐυνόμεγος εἰς ον κοιην. {δ4 μη οτι .Αριθµ. τηλεφώνο ϐ632 ο το ΜΜ .. κ ὰ ον υαά ον Το το οὐ ρα ο) ο ο ντα 1) ο ο. πεκναία -Ἕὕπρον ἀλλὰ δὲν ὑὰ ζητήσ δάνειΩΝ. ς ΜΕΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ ΠΤΩΧΟΝ ΚΛΙ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΟΝ Πολὺ διμολαβιὸς ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖον ἡ Κυβέρνησις προσπαθεῖ νὰ δικαιολογήση, εἰς τὴν ἀπάντησίν της πρὸς τὸ 4η μοτικὸν Συμβούλιον Δευκωσίας, τὴν ἀχαρακτήριστον ἀπόφασίν της περὶ μὴ ἐπεμβάσεώς της ὅσον ἄφορᾷ τὸ δήτηµα τοῦ ἢ λεκτρικοῦ ρεύματος. Οὐδέποτε ἐπίσημον ἔγγραφον ἦτο τόσον σπτωχὸν εἰς ἔπιχει ρήματα, ἀόριστον καὶ ἁκατανόη” τον εἷς ἔκφρασιν καὶ Φρα2εο- λογίαν. ᾿Ολόκληρος παράγραφος ἐκ 15 καὶ οελέον γοαμμῶν-- ἡ ὑπ' ἀριδ. ὃ-- οὐδὲν λέγει καὶ οὐδὲν νόημα περικλείει. ᾽Αλλὰ τὶ ἄλλο ἀπὸ ἀοριστολογίας ἕ- χει νὰ εἴπῃ ἡ Κυβέρνησις διὰ νὰ δικαιολογήση μίαν ἀπόφασιν, ἡ δποία ἔρχεται εἷς ἄκραν ἄν' τίθεσιν μὲ τὸ συμφέρον τοῦ λαοῦ, τὸ δίκαιον, τὴν κοινὴν λογικὴν καὶ ποὸς αὐτὴν ταύτην τὴν ἐπίσημον ἔκίλεσιν τοῦ ἐπι- σήµου ἠλεκτρολόγου της, τὴν ὁποίαν καὶ ἀπέφυγεν ἐπιμελῶς νὰ δώσῃ εἷς τὴν δημοσιότητα, διὰ νὰ μὴ φανῇ ὅτι οὗτος συ: νέστησεν ὑποτίμησιν τοῦ ρεύ' µατος εἰς ἀσυγκρέτως χαμηλο τέρα» κλίμακα τῆς γενομένης ὑπὸ τῆς ἑταιρείας Δὲν γνωρίζοµεν, οὔτε δέλο μεν νὰ µάδωμεν, τὶ συνέβη ἢ τὶ συμβαίνει εἷς τὰ παρασκή: νια, τὸ ὁποῖον καὶ ὤδησε τὴν Κυβέρνησιν νὰ προβῇ εἷς τὴν δήλωσίν της ὅπως πρὸς τὸ πα- θὸν μὴ ἐνεργήσῃ συμφώνως τῶν Διαιαγμάτων» τοῦ 1945 ἤ 1946. «Ο λαὸς ὅμως εἶναι ἄποφασι- σµένος νά συνεχίση τὸν ἀγῶνα του μέχρις ἐπικρατήσεως τοῦ δικαίου του καὶ νὰ µεταφέρῃ τὸ ζήτημά του καὶ ἔξω τῆς Κύπρου. Εαὲ εἶναι εὐτύχημα διότι εἷς τὸν ἀγῶνα αὐτὸν ἔχει σήμερον», σύμµαχον, συναγωνιστὴν καὶ ἐπὲ κεφαλῆς ἕν λαϊκὸν «ημο: τεκὸν Συμβούλιον, τὸ ὁποῖον δὲν δὰ διστάσῃ πρὸ οὐδενὸς διαβήµατος, «προκειµένου νὰ ἐξυπηρετήσῃ τὰ συμφέροντα τῶν δημοτῶν, 0! ΘΕΟΙ ΦΘΟΝΟΥΣΙΝ Λύοιε διευθυντά, Οἳ ἀοχαῖοι ἐφοόνουν καὶ ἔλεγον, δει οἳ δεοὶ ἐφδόνουν πολλάκις τὴν εὐτυχίαν τῶν ἀνδοώπων. ᾽Αλλὰ καὶ οἱ δεοὶ τῆς ἐποχῆς ἡμῶν, δηλ. οἱ κύριοι τῶν καταστάσεων, φαίνξ- ται ὅτι τὸ αὐτὸ αάµνουσι. Μία ἐκ τῶν περιπτώσεων» αὐτῶν εἶναι καὶ ἡ τελενταῖον γενοµέγη σχολικἡ δι- ευθότησις ἓν ευκωσίᾳ. Τὸ διι ἐπαναρχίζει τὴν Λειτουο: γίαν της ἡ ᾿Αστικὴ Σχολὴ ἅγ. ᾿Αν- τωνίου εἶναι δίκαιον καὶ ποέπον καὶ πρὸ παντὸς ἀναγκαιότατον. σύμπτυξις τῶν ἁστικῶν καὶ τῶν παοὐεναγωγείων κατὰ τὴν τελευταί- αν πενταετίαν πολὺ ἠνώχλησε καὶ κατεστεγοχώρήσε καὶ τὸ πλῆδος τῶν μαθητῶν καὶ μαδητοιῶν καὶ τοὺς γονεῖς αὐτῶν. ᾿ἸΕνῷ ἀποιβὼς διὰ τὴν εὐκολίαν καὶ τὴν ἄνακού- φισιν αὐτῶν ἡ πόλις ὑπεβλήδη εἷς µεγάλας δαπάνας, διὰ νὰ ἰδούσῇ τρεῖς ἀστικὰς καὶ τρία παρῦεναγω- γεῖα, τελευταῖον δὲ ἕνδκα τῆς αὐξή- σεως τοῦ πληδυσμοῦ ἔγινεν αἰσθὴ τὴ ᾗ ἀνάγκη ἰἱδρύσεως καὶ τετάοτου σχολείου, ὑπεχοεώδη ἡ πόλις νὰ στέλλῃ µόνον εἷς δύο σχολεῖα τὰ τέκνα τῆς, διὰ νὰ στοιβάζωνται πὰν σαρδέλλες εἰς τὰς µμικοὰς ἐν σχέσει ποὸς τὸν ἀθιδαὸν αἰδούσας καὶ δὴ εἷς ἁἀποστάσεις δυσκολευού σας πολλὰ παιδιά. 34ΛΛ «ἕνεκα ὁ πόλα τος» ἡ πόλις . : ὑπέστη ἀγογγύσιως καὶ ταῦτα τὰ δεινά, ᾽Αρχίξει τῶοα μόλις, δηλ. ἀργότερα τοῦ δέυντος, ἡ ἐπάνοδος εἰς τὴν σχολικὴν ὁκαλότητα μὲ τὴν λειτουργί ῆς ᾽στικῆς ἆγ. ἄν ειτουργίαν τῆς σικῆς ἆγ. «Άν. : . τωνίου. ΑΛ ἓφ᾽ ὧσον ἡᾗ στι) αὕτη ἀοχέξει ὡς νέα σχολι καὶ προσελήφδησαν γέοι διδάσκαλοι δι) αὐτήν, διὰ τὶ τὸ {οαφεῖον τῆς παι- δείας ἀνωσιατώνει τὴν ᾿Πστικὴν ἁγίου Σάῤῥα µεταθάτουσα σχεδὀν τοὺς καισοὺς διδασκάλους της εἷς ο ὂ ος , . τὴν ᾿Αστικὴν ἆγ. Αντωνίου καὶ ἀγ' τικαδιοτῶσα αὐτοὺς ὸ νέους, ἐγῷ κάλλιστα τοὺς νέους αὐτοὺς ἠδύγα: το γὰ στδίλῃ εἷς τὴν γέαν σχολήνη Καὶ οἱ γογεῖς καὶ τὰ παιδιὰ συνή- Όισαν μὲ τοὺς ὁασκάδους των. ὶ ἔβλαπτεν ἂν ἐσυγέχιζαν οὗτοι (έχοι τέλους τοῦ σχολικοῦ ἔτους ᾿1λ1᾽ εἴπομεν : (Οἱ δεοὶ φθονοῦσε τὴν εὖ τυχίαν τῶν δνητῶν. ΑΓετὰ τῆς ΠΟ.ΙΙΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΠΙΔΟΣΙΣ Μία σιατιστικἡ μᾶς ἀἄποκα- λύπτει ὅτι αἱ καταχωρηθεῖσαι κατὰχ τὸ 1946 ποινικοὶ ὑπο: θεσε ς ἐνώπιον τοῦ Δ'καστη- ρίου Λευκωσίας. ὑπερβαίνουν κατα 1000 περίπου τὰς τοῦ προηγουμένου ἔτους καὶ ὅτι ΕὝεν” τενν ἐρημλερὲς [ ΜΙΡΙΙ ΑΘΗΝΑΙ, «4 (Ῥέουτ τὴν ἐκ μσετὸν γέφυραν, ὃ πυρίας ὁδοῦ ἐνόπλων ἆν αρτῶν, οἱ ο Τ0 ΚΡΕΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΙ ΚΥΡΒΕΡΝΗΤΙΚΗΝΚΡΙΣΙΝ ΕΛΣΙΝΚΙ 4 (Ρ]-- Ἡ ἀπόφα σις τῆς Φιλλανδικής Κιβεριή σεως ὅπως ἐγκαταλείψῃ τὸν ἔλευγχον ἐπὶ τοῦ κρέατος ἠπεί Ίησε διάσπασιν τῶν ουνερνα ζομένων ἐν τῇ Κυβερνήσει κομμάτων. Οἱ σοσιαλδηµοκρά ται καὶ εἶ Ἰαϊκοὶ δηµοκρατι κοὶ ἐδήλως νδὅτι ἀπεκδύ.ντοι πλσης εὖθι ης διὰ τὴν κατά στασνήῆτς θὰ δημιουογη3ῇ ΠΙ ὁμοσπονδία ἐργασίας ἄνε κοίνωσεν ἐπίσης δ.ι δὲ» θὰ δεχθῇ τὰ µέτρχ τῆς Κυβερνή σεώ: μέ τὴν συνήθη ὑπομονήν της. --- ο. ὁὐ θ..- ϱ--ϕ ο 0 0 9 συγκεκριµενως αὗται ἀνῆλ- θον αἰσίώς εἰς τὸν στρογγό λον ἀριθμὸν τῶν 10.000. Ιδού λοιπὸν ποὺ αἱ πο.νι- καί µας ἐπιδόσεις αὐξάνονται καὶ πληθύ.ονται. Εἶναι καὶ αὐτὸ µία.. πρέοδος. Μία πρὀ- οΟδος ὅμως ποὺ ἐμφανίζει χα: ρακτηριστικώτατα τὴν κρίσιν, οἰκονομικὴν καὶ ἠθικήν, τὴν ὁποίαν σήμερον διέρχεται αὐτὸς ὁ τόπος, Χάρις εἰς πολ: λοὺς καὶ ποικίλους παράγον- τας. καὶ ἡ ὁποία ὀφείλει νὰ ἐπισύρῃ τὴν προσ εν ὅλοι ΒΑΣΙΛΗΣ Τὴν παραμονὴν τῆς Πρω- τοχρονιᾶς 10/0 περίπου διδά: σκαλοι τῆς κατωτέρας παι- δείας, ἔλαβον τὰ ὑπὸ τῆς ἐκ- θέσεως [Κλίφφορτ προβλεπό: μενα δῶρα διὰ τὸ ἔτος 1945 Μὲ τὴν διαφορὰν ὅτι τὰ ὡς ἄνω δῶρα, τὰ ὁποῖα διένει- µε πρὸς τοὺς ὑπηκόους τουὸὁ Κυβερνητικὸς Άγιος Βασί- λης, ὄχι διὰ τὸ νέον ἔτος, ἆλ- λὰ διὰ τὸ πραπαρελθὸν τοι: οὔτον, ἦσαν τόσον πενιχρὰ-- --ἰ3δ σελ. µέχοι Λ. 2--ὥστε ταῦτα χρησιμοποιούμενα ὡς ρευστὸν, δὲν θὰ ἤρ:ουν οὔτε διὰ τὴν ἀγορὰν ἑνὸς πρωτο- χρονιάτικου παιδικοῦ παιγνι- διοῦ. ᾽Αλλὰ ἄς μὰ λησμονοῦμεν ὅτι ὁ ΚΝυβερνητικὸς Αγιος Βασίλης ἐπεφύλαξε καὶ διέ- }ειµε τὰ ἀκριβώερα καὶ πλέ- του διὰ ον πλούσια δῶρα τοὺς... Άγγλους εὐνοουμένους του | ΦΑΛΟΥΛΣΙ : Γράφουν ἐκ ἨΜέου Χωρίου Κυθραίας: «Πολλοὶ φίλαθλοι οἱ ὁποῖοι παρακολουθοῦν τὰς διαφό- ρους ποδοσφαιρικᾷς συναντή: σεις, δὲ ἐπι εικνύουν τὸ ἁρ: μόζον ἀθλητικὸν πνεῦμα, ἐκ- τρεπόµενοι καὶ θορυβοῦντες κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ παι- γνιδιοῦ μὴ ἐξα ρουµένων καὶ μερικῶν ἀθλητῶν» Φαίνεται ὅτι ἡ ἀρρώστια τῶν ἀθλητικῶν ἐκτρόπων εἷ- ναι κολλητικὴ καὶ ὅτι τὸ µ.- κρόβ.ον µετεδόθη ἤδη ἐκ τῶν πόλεων καὶ εἰς τὴν ὕπαι- θρον! Καὶ εἰς ἀνώτερα! Υπο ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΑΓ. ΜΑΡΚΟΥ Φαιδρὰ πράγματα συνέβη: σαν προχθὲς εἰς τὴν ἵστορι- κἡν πλαιεῖαν τοῦ ΄ΑΥγ. Μάρ: κου ἐν Βενετία ὅπου ὀπαδοὶ και πολέμιοι τοῦ Πάπα συνε- κεντρώθησαν διὰ νά διαδη λώσοων τὰ πρὸς αὐτὸν αἰ- σθήµατά των. ᾽Αϕορμὴν εἰς τὰ ὡς ἄνω ἔδωσεν ὁ πατριάρχης τῆς Βε νετίας καρδινάλιος Πιάτσα, ὅστις ἀπεφήσισε να... ρυῇ εἰς τὴν πιάτσαν καὶ νὰ ὑποστη: ρἰξῃ δημοσίως τὸν πατρωιά του Πάπαν, ἀπεδοκιμάσθη ὅ- µως ὑπὸ ἑκατοντάδων προ: σώπων μὲ τὴν ἥκιστα Φιλο: Φρο«ητικἠν κραυγἠν «κάτω-- κάτώ». .. σχετικἡ εἴδησις δὲν προσ- θέτει τὶ ἀκρ βῶς ἐπηκολού: θησε, θεωρεῖται ὅμως βέβαι- ον ὅτι,.ἔπεται συνέχεια | ΙΙ Τή [ΙΙ ΜΗ ΒΕΛΛΝΙΜΗ Παρεμποδίζεται ὁ σύνδεσμος μεταξὺ τῶν κῶν στρατευμάτων ἐν Θεσσοαλίᾳ ᾽Αθηνῶν- -Θεσσαλονίκής. Οἱ παρατηρηταὶ στθραφεῖσα γέφυρα δὰ παρεμσοδίσῃ σοβαρῶς οἱονδήποτε δεσµο:' μεταξὺ τῶν 'Ελληνυιῶν κυβεονήητιωεῶν στρατευμάτων ἐν {αρίσσῃ καὶ τῶν δυνάµεων, αἳ ὁποίαι σταθμµεύουν Ὁ. Α. Κατ᾽ ὀνεπιβεβαιώτους πληροφορίας ἡ γέφυρα κατεστράφη ὑπὸ εἰκοσάδος ὁποῖοι κατέβαλον τὴν Φφρουράν αὐτῆς, τάρται ἐφρούμουν τὰ πέἑριξ. 4. 5 ἱ ἳ ο. ρ ) [ [οί έ . φδατον ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤπΠΟΣ ΛΗΛ ΠΦΙΡΗ Ἕλληνι- εϱ) --᾽Ανηγγέλθδη ἐπισήμως ὅτι οἳ ἀντάρται ἀνετίναξαν µίλια νοτίως τῆς ᾿Ελασσῶνος ἓἕν Θεσσαλίᾳ ἐπὶ τῆς πιστεύουν ὅτι ᾗ κατα- ἀποτελεσματικὸν σύν- τοῦ Ολύμπου. ἐνῷ ἄλλοι ἀν- ΝΕΑ ΥΟΡΜΚΗ 4 [Ρ.--Τὸ Συμβούλιον ᾽Ασφαλείας ἀπεφά- σισεν ὅπως ἡ ᾿Επιτροπὴ Ερεύνης εἰς τὰ Βαλκάνια οσυνε- δριάσῃ διὰ πρώτην φορὰν εἰς ᾿Αθήνας τὴν 30ην ᾿Ιανουαρίου. Ὁ }γ. γρομματεὺς τῶν Ἡν Ἐθνῶν κ. Τρύ:βε Λῆ θὰ παρα: καλεσῃ τὰ 4 Βαλκανικὰς Κυβερνήσ-ις ὅπω: διευκολύνουν τὴν ἐπιτροπὴν εἰς τὰ µέσα μεταφ.ρᾶς, διαμοντῆς κ.λ.π. Τὰ ἔξοδα θὰ πλη-ώῴθοῦν ὑπὸ τῆς ἐπιτροπῆς. -- Ἡ Δανία διέψευσεν ὅτι θὰ ἐνοικιάσῃ εἰς τὰς Ἠνωμ. Πο: ᾗιτείας βάσεις εἲς τὴν Γροιλλανδίαν διὰ περίοδον 6 1]5 ἐτῶν. ᾿ΜΜΙΙ ΕΗΝΙΙ ΙΙ ΜΗ ΠΜ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 4 (Ρ)-- Καθ’ ὅλην τὴν νύκτα τὰ Βρεττανικἁ στρατεύματα ἀνέκριναν 3 300 Ἑβραίους εἰς Χατικβὰχ πλησίον τοῦ Τἐέλ ᾿Αβίβ. Ἐκ τούτων ἑ- κρατήθησαν 61 πρόσωπα διὰ περαιτέρω ἐρεύνας. Ὅλοι οἱ Βρειτανοὶ στρατιῶται φέρουν τὰ ὅπλα των. Κατὰ τὰς προχθεσινὰς τρομοκρατικἁς ἐπιθέ- σεις ἐφονεύθησαν εἷς ”Αγγλος ἀξιωματικὸς καὶ εἷς ”᾿Αραψ ἀστυνομικὸς καὶ ἐτραυματίσθησαν 14 Βρεττα- ᾿Εσνουσρίου ὰ ον 5 9 Τ.Μ. ἡ Πε ΠΟΠΗ ΕΣ ΜΙΝΙ 3 πιο Ἴσρρηκικτν αωκοναρῦ, πιω κε Ἄρονες Ἑλτακασ ϱναιδθα μπουν κο ε«μννό εκοσ αρα εν. ες. ΕΙ! { ξ ἐς ἡ5 { 3 σι ΙΜΗΠΠΙΩ ΠΠ ἵ . ΡΜ ΗΗ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 4 (Ρ)--Αἱ Γιουγκοσλαβικαὶ ἐφη- µερίδες μετέδωσαν ὅτι ὁ πρωθυπουργὸς τῆς ᾿”Αλβα: νίας Ἐμβὲρ Χότζας εἰς πρωτοχρονιάτικον λόγον του ἰσχυρίσθη ὅτι τὰ Βρεττανικὰ πλοῖά ἐσκεμμένως προκαλοῦν ἐπεισόδια διὰ νὰ κατηγορήσουν τὸν ᾽Αλ- βανικὸν λαὸν διὰ πράγματα, διὰ τὰ ὁποῖα δὲν εἶναι ὑπεύθυνος. ᾽Απαντῶν εἰς τὴν Ερετταν.ικἠν ἀπειλὴν ὅτι θά παρου- σιάσῃ τὸ ζήτ ημα τῆς βυθίσεω.. τῶν ἀντιτορπιλλικῶν ἐνώπι- ον τοῦ Σ. ᾿Ασφαλείας ὁ Ἐμβὲρ Χότζας εἶπεν ὅτι ἡ Άλβα: γία εἶναι ἑτοίμη να ἄνι ἱμετωπίσῃ τὸ Συμβούλιον αδιότι ἕ- χομεν νὰ εἴπωμεν καὶ νὰ δειξωµεν εἰς τὸν κόσμον πολλὰ πράγματα, τὰ ὁποῖα Χάρις εἰς τὴν φιλίαν µας μὲ τὸν Αγ: γλικὀόν λαόν, οὐδέποιε ἠθελήσαμεν νὰ ἀποκαλίψωμεν 3 Ἐν οχέσει μὲ τὴν ᾽Αμερικὴν ὁ Ἐμβὲρ εἶπεν ὅτι ἡ ἸΑ- µερικανικὴ στάσις ὑπῆρξε πάντοτε «ἀρνητικὴ καὶ ἄδικος7 καὶ ὁ ἐπίσημος ἀντιπρόσωπός της ἐν ᾽Αλβανίᾳ δὲν δεικιύει συμβιβοστικὸν πνεῦμα. Ν. ΥΟΡΚΗ 4(Ρ.).--Ἡ Βρεττανία εἰδοποίησε τὴν Ρωσσίαν, Ἠτωμ. Πολιτείας καὶ Γαλλίαν ὅτι πιθανῶς θὰ φέρῃ το ζή: τηµα τῆς προσκρούὐσεώς τῶν ἀντιτερπιλλιιῶν ἐπὶ ναρκῶν εἰς τὰ στενὰ τῆς Κερκύρας ἐνώπιον τοῦ Σ. ᾿Ασφαλείας, ΜΗ [Ηλ ΠΛΗ [ὰ Μ[ΝΒΙ ΤΝ) ΜΙΝΙ ΙΙΙ 40ΟΝΔΙΝΟΝ 4 (Ρ.)-- Ὁ ὃρ. αμερικανικῆς ἐπιτροσῆς ἐσπὲ τῆς ἁτομικῆς βόμβας ὁμιλῶν φψὲς ἐνώπιον μαδητῶν, εἶπεν ὅτι οἳ Βρεττανοὶ ἐπιστήμονες ἐργά- ξονται μὲ πυρετώδη ταχύτητα διὰ νὰ ἐξασφαλίσουν τὴν ἀἄτομι- κὴν ἐνέργειαν διὰ βιομηχανικοὺς σκοπούς. «ΙΠολλοὶ ἀσιὸ σᾶς, εἶπε, θὰ ζήσουν διὰ νὰ ἴδουν τὴν ἀτομικὴν δύναμιν ὡς τὴν κυ- ρίαν µας στηγὴν ἐνεργείας, ΕΈξωδι τῶν μεγάλων πόλεων ὑδὰ ᾱ- νεγερὺδοῦν σταὺθμοὶ ἁτομικῆς ἐνεργείας». ὌΌλμστον, µέλος τῆς ᾿Αγγλο- νοὶ στρατιῶται. Αιεξήχθησαν πειράµατα ἐπὶ τῶν Φλογοβόλων, μέ τὰ ὁποῖα ἡ Ἰργκοὺν διεξήγαγε τὴν ἐπίθεσίν της. ΜΤΙΝΜΙΡΙΚΙΝΙΚΙ ΜΗΛΙΗΙ Η ΠΝ ΣΑΓΓΑΗ 4 (Ρ)--Τεσσαρά- κοντα χιλιάδες φοιτηταὶ 201 «Ἡ Κίνα δὲν εἶναι ᾽Αμερικα- πανεπισιηµίων παρήλασαν]|νικὴ ἀποικία». «ΒΝὰ φύγουν σήμερον διὰ τῶν κυριωτέρων| οἱ ᾽Αμερικανοὶ σκύλοι». Δια- ὁδῶν τῆς πόλεως Σιαµαρτυ ]δηλώυεις ἐτίσης ἔγιναν εἰς μρόμ.νοι διά τὴν ΄ ΙσχυριζοµεΙ Τιετοίν, ὅπου ἐθεάθησαν ἀρ νην ἀπαγωγὴν μ.ᾶς Κιιέζας| γότερον ᾽Αμερικανοὶ πεζο- ὑπὸ ᾽Αμερικανοῦ πεζοναύτου.| ναῦται συλλέγοντες ἀντιαμε- Οὗτοι ἔφερον συνθήματα: «ΝΟ {ρικανικὰς προκηρύξεις διὰ ἀποχωρήσουν τὰ ᾽Αμερικανι- ἐνθύμιον. ΜΗΛΗ ΠΛΡΛΙΠΙΗ ΜΜΕ) 40ΟΝ.ΗΠΝΔΟΝ, 4 (0. --Ὁ ὕπουο γὸς τῶν τροφίμων ἀπηύδυνεν ἓ πειγούσας παραστάσεις πρὸς τὴν Ινδικὴν Κυῤέορνησιν ὅπως ἔπι σπεύσῃ τὴν ἀποστολὴν Όλικοῦ πα : ” : 0: καταρίσματος εἰς Κούῤαν καῦθ᾽ ὅτι συνεπεία ἐλλείιφεως τοιούτου κιν - Τελευταῖαι Παραστάσεις τῆς ὑπέροχης δραματικῆς ὀπερέττας τοῦ ΖΑΧΟΥ ΘΑΝΟΥ δυγεύουν ἕν ἑκατομμύριον τόνοι ξαχάρεως. «Η Πνειταγία στηοίζε [ῇ ΠΜ ΤΙ ΙΜΙΗ ται εἷς τὴν λαμαπρὰν ἐφετεινὴν πα ραγωγὴν ζαχάσεως τῆς Κούβας Σήμµερον Σάββατον διὰ νὰ ἐπιτρέφῃ αὔξησιν τοῦ δελ ες ὥρα ϐ τίου ζαχάρεως. ᾿Επὶ τῆς ᾖἸἰδίας 6 μ.μ. παραγωγῆς στηοίζονται πολλαὶ ἅλλαι χῶοαι, ΜΗ ΤΗ κ) Τμ ΒΑΡΣΟΒΙΑ, 4 [ρ. )--Ὁ πρω- θυπουργὸς τῆς Πολωνίας Ἔν- τουαρτ Ὠσόμπκα εἰς ραδιο Φωνικὸν λόγον του εἶπεν ὃτι ἡ Πολωνία ἐπιθυμεῖ ὅπως ἡ Βρεττανία τῆς ἐπισιρέψῃ τὸν χρυσόν της ἑντὸς του 1947. 'Η Πολωνίχ ἐπιθυμεῖ ἐπίσης ὅπως παρασχεθοῦν εὐκολιαι εἰς ὅσους Πολω. οὓς ἐπ .θυμοῶν νὰ ἐπιστρέψουν εἰς μαὶ αὔριον Κυριακὴν ὥρα 6 καὶ 9 µ.µ. Εἰσιτήρια προπωλοῦνται στὸ φαρμακεῖο Γ. ΙΩΑΝ- ΝΟΥ τηλ, 43». Τὴν Δευτέραν ἑορτὴν τῶν Φώτων ΜΗ! ΚΙ ΡΕΜΠ τὴν. πατρίδα τῶν. ΥΠΟΣΧΕΣΙΣ ΓΑΜΟΥ ὥρα 6 καὶ Ὁ μ.μ. ο κ. 1Η. ᾽Ανγδούλης καὶ ἡ δις Ἀυὸ ς ούλα ], [Παπαδοπούλου ἐκ ᾗΆα- Ό πανημμρικαν οαβοστασίου ἔδωσαν ἀμοιῥαίαι ᾗ παραστασεις πόσχεαιν γάµου. ἵὍσ- ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Πὴν Τρίτην Ὁ κ. καὶ ἡᾗ κα [ὑγενίου 1ι- χαηλίδου δάἀ δεχφοῦν ἐπισκέιμεις ἐπὶ τῇ τελέσει τῶν γάμων των τὴν ᾿[ανουαρσίου, ΙΙΡΙ ϱην καὶ Την . , πανηγυρικὴ πρεμιέρα ΕΙΣΦΟΡΑΙ Ὁ κ. Πυγμαλίων Γωανγίδῃς εἷ- | - σέχευε αἱ. Ὁ εἷς τὸ Πιωγχοκομεῖν]ὶ) Του ΙΗγ ΙΚΥ εἷς µην τοῦ πατθός του, ΠΛΗΝ ΝΕ Τμ” ΙΤί ΜΙΛΝΙΙ (Πρώην νερὸ Πιετρώνη) Διά τοῦ παρόντος καθίσταται γνωστὸν ὅτι ἡ ἐ- τησία γενικἡ συνέλευσις τῆς ἄνω ἑταιρείασς διὰ τὸ 1946, ἡ ὁποία εἶχεν ὁρισθῇ διὰ τὴν 28ην Δεκεμβρίου καὶ ἀνεβλήθη θὰ γίνη σήμερον, 4ην Ἰανουαρίου 1947 ὥραν 2 μμ. εἰς τὴν αἴθουσαν τοῦ 'Ελενείου σχολείου Λευκωσίας. Θέματα : Τὰ ὑπὸ τοῦ ἄρθρου 24 τοῦ κα- τασταστικοῦ προβλεπόμενα, Καλοῦνται πάντες οἱ μέτοχοι ὅπως προσέλθουν. Εν τοῦ 4. Συµβουλίου Λευκωσία 4.1.46 ΠΠΕΠΕΙΠΠΙπΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 (Ρ)- Ὁ ὑπουργὸς τῶν ἀποικιῶν κ. Κρήητς Τζόουνς καὶ ὁ στρατάρχης Μοντγκόμερυ συνεσκέφθησαν ἐπὶ µίαν ὥραν μετὰ τοῦ μόλις ἀφι- χθέντος ὑπάτου ἁρμοστοῦ Παλαιστίνης Σὲρ Αλαν Κάννιγκαμ. Εἰδικοί ντετέκτιβς ἐφρούρουν μόλις ἔφθασε τὸ ἀε- Ρροπλάνον, αὐστηρὰ δὲ µέτρα ἀσφαλείας ἐλήφθησαν καθ᾽ ὅλον τὸ ταξίδιον. Οἱ συσκεφθέντες ἠρνήθησαν νὰ προβοῦν εἰς δηλώσεις. ΗΛ ΙΙΙ ΠΙΙΝΙ 11ἡ ΜΗ ΠΡΙΝ ΕΠΛΠΙΝ. ΙΝΙΝ ΙΕΝΗ ΝΕΑ ΔΕΛΧΙ 4(Ρ)--Διακόσιοι ἔνοπλοι Βρεττανοὶ στρα- τιῶται ἐπέδραμον ἐναντίον λέσχης σιδηοοδρομικῶν ὁπαλ- λήλων εἰς Ζανσί, ὅπου ἐλάμβανε χώραν͵ Χριστουγεννιάτικη ἑορτὴ μὲ προσκεκλημένους Ἰνδοὺς καὶ Αγγλους. Οἱ Βρετ- στρατιῶται ἦσαν ὠπλισμένοι μὲ ὅπλα, ξιφολόγχας καὶ μα” χαίΐρια. Τὰ ἔπιπλα κατεστράφησαν τελείως, τὰ δὲ ποτὰ καὶ τὰ χρήματα ἐκλάπησαν. ἐγένοντο ἐπιθέσεις, συμφώνως πρὸς γενομένας καταθέσεις, ἐναντίον ἀόπλώων γωναικῶν καὶ ἂἀν- ρῶν ᾿Αφορμὴ τῶν ἐπεισοδ'ών φέρεται ὅτι το ἡ ἄρνησις μερικῶν Ἰνδῶν κοριτσιῶν νὰ χορεύσουν μὲ ᾿Αγγλους στρα: τιώτας. Συνελήφθησαν 20 στρατιῶται. ΨΗΙΜΙ ΠΗΙΜΙΗΝΙ ΤΙ ΜΙΜΙΝ ᾿Αστυνομικὸν σῶμα πό τὰς τὰς διαταγὰς τοῦ ἐπιλοχίου ᾽Αλῆ Ρατζῆ, διενήουησε ψὲς αἰφνηδιαστικὴν ἐπιδρομὴν εἰς διάφορα καφενεῖα καὶ ἄλλα χαρτοπαικτικἁ κέντρα. Μετ. ξὺ ἄλλων, ἡ ἀστυνομία ἐπέδραμεν εἰς τὴν Ἐμπο: ρικὴν Λέσχην, ὅπου, ὡς ἰσχυρίζειαι, συνέλαβε 13 πρόσωπα νὰ παίζουν «πάγκον». Μεταξὺ τῶν κατηνορουµένων συμπεριλαμβάνεται ὑπάλληλος,. Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΝ ΤωΝ ΑΠΕΡΓΙΩΝ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 4 (Ρ.)--᾿Εκσιρατεία πρὸς ἀἆλλα- γὴν τῶν ᾽Αμερικανικῶν νόμων ἐργασίας ἤρχισεν ὁλί- γας ὥρας μετὰ τὴν ἔναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Κογκρέσ- σου τῇ πρωτοβουλίᾳ τῶν Ῥεπουμσλυιάνων. Σειρὰ νο- µοσχεδίων κατετέθησαν εἰς τὴν Βουλὴν. Πέντε δε- σπουμσπλικάνοι κατέθεσαν ταὐτόσημα νομοσχέδια περὶ ἀπαγορεύσεως τῶν ἀπεργιῶν, αἱ ὁποῖαι ἐπηρεάζουν τὴν δηµοσίαν ὑγείαν ἢ ἀσφάλειαν. ἨΜεταξὺ τούτων µπερι- λαμβάνονται καὶ. οἳ ἀνθρακωρύχοι. Δημοκρατικὸς βου- Λλευτὴς ὑσιέβαλε νοµοσχέδιον καταργήσεως τῶν συλλο: γικῶν συµβάσεων ἑᾳγασίας. ΚΡΙΣΙΜΟΣ Η ΘΕΣΙΣ ΤΟΝ ΓΑΛΛΟΝ ΕΝ ΙΝΔΟΚΙΝΑ 4 (Ρ.)--Ο πόλεμος μεταξὺ Γαλλίας καὶ Βιεινὰμ εἰσῆλδεν εἲς τὴν τρίτην ἑβδομάδὰ του. 'Ὀλόκληρος ἡ ᾿]νδοκίνα φέρει τὰ ᾖἴχνη τοῦ πολέμου. Αἱ περικυκλωµέναε Γαλλικαὶ φρουραὶ ὀλίγας πιδανότητας ἔχουν νὰ λάβουν ἔνι- σχύσεις. Καλῶς σιληροφορημένοι Γαλλικοὶ κύκλοι σπιστεύουν ὅτι τὰ Βιετναμικὰ στρατεύματα ἀνέρχονται εἰς 100 χιλιάδας καὶ ἔχουν ἐργοστάσια κατασκευῆς ὅλμων καὶ σπυρέτιδος, λ ὡς Χχαρτοπαικτούντων εἷς διδάσκαλος καὶ εἷς κιβεριητικὸς ΠΑΡΙΣΙΟΙ,