Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-07

Τρίτη 7 Ἱανουαρίου 1947 ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΠΛΗΝ ΗΡΡΙ:Η ϐ χιλ. ἀντάοται εἰς Μακεδονίαν -- Οἱ χωρι- κοὶ ὑποστηοίζουν τούς ἀγτάρτας --Το ποιόν τῶν ἀξιωματικῶν τοῦ στρατοῦ Τοῦ ἀπεσταλμένου τῶν «Τάιμς τῆς ἵΝ. Ὑόρκης» κ. ΑΡΘΟΥΡ ΜΠΡΑΝΤΕΙ {0 ἀνταποκοιτὴῆς τῶν «Τάϊμς τῆς Λέας '}όοκης» κ. ᾿4οὗουο Δ]. Ἠπράντελ, ἔστειλε στὴν ἐφὴ μευίδα του ἀπὸ τὰ ἑλληνογιουγ- κοσλαβικὰ σύνορα τὴν ἀκόλουδον ἁνταπόκοισιν ποὺ φωτίζει ση μαγτικὰ τὸ ὁήτημια τοῦ νέαυ ἑλληνικοῦ ἀνταοτικοῦ κινήματος. ΕΗ µαοτυρία τοῦ κ. «Ἡποάντεᾗ εἶνε ἀξιοπθόσεκτος γιατὶ περιῆλ- δεν ὅλην τὴν γιου)κοσλαβικὴν Μακεδονίαν καὶ ἐμόρφωσεν ἔπι- τοπίως τὴν γνώμην του). ΓΕΥΓΕΛΗ, Δεκέμβριος --Δὲν ὑπάρχει ἀπολύτως καμμιὰ σοβαρὴ ἀπόδειξη ὅτι ἡ Γιουγκοσλαβία ἐνι- σχύει τοὺς Ἕλληνες ἀν- τάρτες στὶς πολεμικὲς ἐ- πιχειρήσεις των, ἐναντίον τῶν κυβερνητικῶν στρα: τευµάτων τῆς ᾿Αθήνας, ποὺ ἁπλώνονται σ᾿ ὅλη τὴν Δυτικὴ Μακεδονία. Ὁ ὑπογράφων τὴν άντα: πόκριση αὐτὴ μόλις τώρα γυρνᾶ ἀπὸ πενθήµερο τα- ξίδι ποὺ ἔκαμε σ᾿ ὅλο τὸ µῆκος τῶν ἑλληνογιουγ” κοσλαβικῶν συνόρων καὶ οἱ συνομιλίες ποὺ εἶχε τόσο μὲ τοὺς Βρεττανοὺς ὅσο καὶ μὲ τοὺς Ἕλληνες ἀξιωματικούς, ἀποκαλύ: πτοὺυν ὅτι οἱ αἰτιάσεις τῆς ἑλληνικῆς κυβερνήσεως ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως τοῦ στρατάρχου Τίτο βα σίζονται σὲ στοιχεῖα ποὺ εἶνε ἀνεπαρκῆ. Καλά πληροφορημένοι κύκλοι ὑπολογίζουν ὅτι ὁ ἀριθμὸς τῶν Ἑλλήνων ἀνταρτῶν ποὺ κινοῦνται σ᾿ ὅλη τὴν ἑλληνικὴ Μα- κεδονία εἶνε περίπου 8, 000. ΄Η χώρα αὐτὴ εἶἷνε ὡς. ἐπὶ τὸ πλεῖστον ὀρεινὴ καὶ λοφώδης καὶ ἀνάμε- σα στὰ Ψψηλώματα αὐτὰ ζοῦν νομαδικὸν βίον τσο- πάνηδες ἀμφιβόλου ἐθνι- κότητος. Οἱ ἰθαγενεῖς τῆς περιο: χῆς αὐτῆς φαίνεται ὅτι ἐ- νισχύουν τοὺς ἀντάρτες, ποὺ εἶνε βέβαιον ὃτι δὲν κατέχουν ἀκόμη οσυνεχό- µενη ἐδαφικὴ ὑπεροχή Οἱ ἀντάρτες κάµνουν ἐπιδρο- μὴ εἰς ἕνα χωριὸ καὶ πα- ῥραμὲνουν σ᾿ αὐτὸ μέχρι τῆς ἀφίξεως κυβερνητικῶν στρατευμάτων. Συνάπτε- ται τότε μάχη μεταξὺ τῶν δύο ἀντιμαχομένων δυνά: µεων καὶ ἀποχωροῦν στὸ βουνὸ συναποκομίζοντες μαζὶ τους τοὺς νεκροὺς καὶ τοὺς τραυματίες τῶν. Οἱ ἀξιωματικοὶ τοῦ κυ- βερνητικοῦ στρατοῦ ἴσχυ- ρίζονται ὃτι οἱ ἀντάρτες ἀποχωροῦντες ἀναγκά- ζουν καὶ ὁρισμένους χω- ρικοὺς νὰ τοὺς ἀκολου- θοῦν. Τὸ μεγαλύτερο µακεδο- νικὸ χωριὸ ποὺ ἐπεσκέ- Φφθηκα ἦταν ἡ ᾿Αξιούπολη. Οἱ κάτοικοί του φτάνουν τοὺς 3.000. Τὸ χωριὸ ἁ- πέχει ἀπὸ τὰ γιουγκοσλα: βικὰἁ σύνορα ἕξη μίλλια καὶ ἡ ἑλληνικὴ Φφρουρὰ ποὺ βρίσκεται σ᾿ αὐτὸ εἷ- νε µεγάλη καὶ ὅπως συµ- βαίνει σὲ ὅλο τὸν ἑλλη- κὁὸ στρατὸ εἶνε καλά ἐξο- πλισµένη μὲ βρετανικὸ ὁ- λικό. Ἡ ᾿Αξιούπολη εἶνε καλά προφυλαγμένη ἀπὸ τὶς ἐπιθέσεις τῶν ἀάνταρ- τῶν. Ὡστόσο ὁ ᾿ταγμα- τάρχης κ. ᾿Εξιόπουλος, δι- οικητὴς τῆς Φφρουρᾶς, πα- ρεδέχθη ὅτι περισσότεροι ἀπὸ 15 Ο9)ο τῶν κατοίκών θεωροῦνται κομμουνιστές. 'Ο ὑποφαινόμενος ἔμει- νε ἐπὶ ἀρκετὸ στὰ γιουγ:- κοσλαβικἁ σύνορα. Ὅμως πρέπει νὰ τονίσω ὅτι οἱ μάχες δὲν περιορίζονται στὴ Μακεδονία. Μικρὲς ὁμάδες ἀνταρτῶν, ὅπως τὸ βεβαιοῦν καὶ οἱ Βρετα- γοί ἀξιώματικοί, προσβάλ- λουν τὶς κυβερνητικὲς δυ- νάµεις, στρατὸ καὶ χώρο- Φυλακή, σ᾿ ὅλην τὴν ἛἙλ- λάδα. Εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ ὁ: ρεινἡ αὐτὴ χώρα, μὲ τὶς ἄγριες περιοχές της, τὶς Ψψηλὲς καὶ σχεδὸν ἁπλη: σίαστες βουνοκορφὲς καὶ τοὺς ἀδιάβατους ἁτρα- ποὺς. παρέχει ἰδεώδεις κρυψῶνες, γιὰ ἐγκατάστα: ση στρατηγείων καὶ : κἐν- τρων ἐκπαιδεύσεως καὶ ὁὃ- ποβοηθεῖ κάθε εἴδους ἐ- νέργεια στρατιώὠτικῆς εἴτε πολιτικῆς φύσεως. Γιὰ τὸ λόγο αὐτὸ ἡ ἑλληνικὴ κυ- βέρνηση συγκέντρωσε ἐδῶ ὅλες τὶς προσπάθειές της γιὰἁ νά ξεριζώσει τὸ ἀν- τάρτικο καὶ γιὰ νἁ πετύ- χει ἀδιαμφισβήτητες ἆπο: δείξεις τῆς γιουγκοσλαβι- κῆς ἐπεμβάσεως. Πιστεύε:- ται ὅτι οἱ ἀντάρτες εὔκο- λα μποροῦν νἁ γλυστροῦν ἀνάμτσα ἀπὸ τά σύνορα, ἀλλὰ αὐτὸ δὲν εἶναι πα- ρὰ ὑπόθεση, γιατὶ καμμιά ἀπόδειξη δὲν ὑπάρχει γιὰ παρεχοµένη γιουγκοσλαβι: κἡ βοήθεια. Λέγεται ὅτι Γιουγκοσλάβοι ἀξιωματι- κοὶ καὶ στρατιῶτες διευθύ- νουν σὲ κάθε ἐπιχείρηση τοὺς ἀντάρτες. Ὡστόσο κάξε προσπάθεια γιὰ τὴν σιγκέντρωση ἀποδείξεων ἀποτυγχάνει. Οἱ Ἕλληνες στρατιωτι- κοὶ καὶ πολιτικοὶ σπεύδουν κάθε τόσο νὰ ἀναγνωρί- σουν γιουγκοσλαβικἁ ὅ- πλα, στρατιώωτικὲς στολὲς καὶ στρατιωτικοὺς. ᾽Αλλὰ ἀποδείξεις γιὰ ὅλα αὐτά, ἀκόμη περιμένουν οἱ Βετ- τανοὶ ἀξιωματικοὶ. Τυπικὸ παράδειγµα τοῦ ἀνταρτοπολέμου στὴ Μα- κεδονία παρουσιάζει ἡ μά- χη τῆς Κούπα. Ἡ Κούπα βρίσκεται ψηλά στὸ βουνὸ, δυτικἁ τοῦ ᾿Αξιοῦ, περί- που τέσσαρα µίλια ἀπὸ τὰ σύνορα. Τὰ κυβερνητι- κἁ στρατεύματα ἐξαπέλυ- σαν ἐπίθεση στὲς 2 Δε- κεµβρίου ἐναντίον τῶν ἀν- ταρτῶν ποὺ κατεῖχαν τὴν Κούπα. Οἱ κυβερνητικοὶ ὁρμήθησαν ἀπὸ τρία ση- μεῖα: Τὸν Φανὸ, τὰ Γιαν νιτσὰ, τὸν ᾿Αρχάγγελο. ᾿Απὸ μακρυά φαινόταν ὁ καπνὸς ποὺ ἔβγαινε ἀπὸ τὸ χωριό, ἐνῷ τὰ ἑλληνικὰ «Σπιτφάϊαρς» μετεῖχον στὴν ἐπιχείρηση. Ὅταν τὶς ἑσπερινὲς ῶρες γύρισαν τὰ κυβερνητικἀ στρατεύ ΕΛΕ θΗΕΟΣ α υεκώΣ µατα στὸ Φανὸ, ἔδιδαν τὴν ἐντύπωση, ὅτι γύριζαν ἀπὸ στρατιωτικἁἀ γυμνά: σια. Εἶχαν μαζί τους ἕξη τραυματίες, ἕνα ὑπαξιω- ματικὸ καὶ πέντε στρατιῶ: τες. Οἱ ἀξιωματικοὶ τοῦ τάγµα- τος αὐτοῦ μιλώντας γιὰ τοὺς ἀντιπάλους τῶν ἔφερναν τὴν πολεμικὴ ἐπιδεξιότητα καὶ ἵ- Κανότητά τους ὡς ἀπόδειξη ὅτι ἐκπαιδεύονται καὶ διευθυ- νονται ἀπὸ Γιουγκοσλάβους!) Ὅταν ὑπέβαλα λεπτοµερει- ακὲς ἐρωτήσεις σὲ κυβερνη- τικοὺς στρατιῶτες καὶ µετα: γωγικοὺς, ποὺ κατὰ τὸν ἕνα ἤ τὸν ἄλλο τρόπο πῆραν µέ- ρος στὴ μάχη τῆς Κούπας, διεπίστωσα ἀναμφισβήτητα ὅτι ὄχι οἱ ἀντάρτες, ἀλλὰ οἱ ἅτακτοι κυβερνητικοί, χβῆησι- μοποιοῦντες ὅλμους μὲ ἔμπρη στικἁ βλήματα καὶ ἐκρηκτιι: κὲς ὀβίδες, πολυβόλα. µακρό- κανα τουφέκια καὶ τόμυγκανς ἔκαψαν τὸ Χωριό. Οἱ ᾖἴδιοι κυβερνητικοὶ πολιτοφύλακες μοῦ εἶπαν ὅτι φώναξαν στὴν ἑλληνικὴ τοὺς κατοϊκους τοῦ χωριοῦ νὰ παραδοθοῦν ἀλλὰ λίγοι µόνον ὑπήκουσαν, γιατὶ οἱ περισσότεροι μιλοῦν τὸ μακεδονικὸν ἰδίωμα. ᾿Επίσης οἱ ἴδιοι παρεδέχθησαν ὅτι ἕἔ- καψαν τὸ χωριό, γιατὶ οἱ κά- τοικοί του συμπαθοῦσαν τοὺς ἀντάρτες καὶ οἱ τελευταῖοι τὸ χρησιμοποιοῦσαν ὡς βάση τους. Εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οὔτε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀξιωματικοὺς ποὺ ὑπη- ρετοῦν στὸ τάγμα τοῦ χωριοῦ Φανός, ποὺ ἔχουν ὑπηρεσία στὸ στρατὸ 20--25 χρόνια, δὲν πολέμησε μετὰ τὴν συν. θηκολόγηση ἐναντίον τῶν Γερμανῶν καὶ δὲν ὑπηρέτησε στὴν ᾿ἘΕθνικὴ ᾽Αντίσταση. Εἶναι ἀλήθεια ὅτι πολέμη σαν στὰ 1940 ἀλλὰ ὁμολόνη: σαν ὅτι μετὰ τὴν κατάρρευση πῆγαν στὰ σπίτια τους καὶ περίµεναν τὸ τέλος τοῦ πολέ- µου. Μοῦ φίπαν ὅτι μισοῦν τὴν Γιουγκοσλαβία καὶ ϐθεω- ροῦν ὅτι ἕνας νέος πόλεμος εἶνε ἀναπόφευκτος καὶ ὅτι οἳ Ἕλληνες θὰ πολεμήσουν ἐναντίον τῶν κομμουνιστῶν στὸ πλευρὸ τῶν ἸΑγγλοαμε- ρικανῶν. Κάποιος βρετιτανὸς ἀξιωμα: τικὸς μᾶς εἶπε ὅτι ἡ Μ. Βρετ- τανία δὲν ἀνακατεύεται ἔπί- σηµα στὴν δίωξη τῶν ἀνταρ- τῶν, ἐν τούτοις αὐτὸς βρισκό ταν στὸ Φανό, τὴν ὥοα ποὺ λίγα µίλια μακρύτερα κάπνι- ζαν τὰ ἐρείπια τῆς Κούπας. Μυῦ εἶπε ὅτι ἦταν ἔκπαιδευ- τὴς τοῦ ἑλκηνικοῦ στρατοῦ ἀλλὰ ὅταν οἱ στρατιῶτες «δὲν κάνουν καλὰ τὴν δουλειά τους εἶνε εἰδικὸς νὰ τούς διορθώνει». Τσίγκοι Βελγίου Δεχόμεθα παραγγελίας διὰ τζίγκους Βελυνικούς -- χολε- τρωτοὺς ἤ μὴ μὲ παράδοσιν ἐντὸς δύο μηνῶν. ᾿Αποταθῆτε γενικὸν ἀντι- πρόσωπον : Ἰώσὴφ Χρ. Κων- σταντινίδην '᾿Ονασαγόρου 41 Λευκωσία νεόκτισα κ. ἵ. Σεβέρη. Σουµάδες γγήσιαι Θἀὰ βρῆτε εἰς τὸ Ζα- χαροπλαστεῖον «[ ΣΣ» 4οἵἴξου “Ἱερείδου, ὁδὸς Λιπέρτη Το. 15. ΕΙΔΟΠΟΙΠΣΙ2 Ἔφθασαν ΠΙΣΚΟΤΤΑ τενεκεδένια κυτία τῆς μιᾶς λίπρας εἰς τὴν ἑξῆς ποικιλίαν εἰς τοῦ Οἴκου Ι. Εγουπιίπθ δι θοπς [1 , καὶ πωλοῦνται ἐλευθέρως εἰς τὸ κοινὸν πρὸς 53 Υρ. τὸ κωτίον πορἀ τῶν ἑξῆς µε- ταπωλητῶν: Ρα! Βαυττθ Ευ! (τθαπι Ὠϊσθς[ίνε Ζοο αςςοΓίθα. οΠογίθς ΜΕΤΑΠΟΩΛΗΤΑΙ: Εὐάγγελος Χ΄’΄ Λοΐζου, Νῖκος Σταύρου, Βαρώσια. » Ζαχαροπλαστεῖον «Κυψέλη» »ὁ Σάββας ΓΠαρασκευδ, Κώστας Κιτιεύς͵ ᾿Αδελφοὶ Πέτεβη, ᾿Ανδέας Μυθραιώτης, Αγ Ν. Χριστοδούλου, Κ. Θ. Χριστοφίδης, ᾿Ανδρέας Χριστοφίδης {άρνακα. » άευκωσία. » » » » Ζαχαροπλαστεῖον «Ρὲξ», » Χαρίλαος Γεωργίου, » Ζαχαροπλαστεῖον «Ρόγιαλ», ὁ » «᾿Αθηναϊκὸν» » Κώστας Γεωργιάδης, Δεμεσόν. Πεύκαρος καὶ Διαμαντίδης » Διαθέτομεν περιορισµένην ποσότητα διάἀ τοὺς µε: ταπωλητὰς τῆς ᾿Επαρχίας Πάφου καὶ Κυρηνείας. ᾽Αποκλειστικὸς Σἰσαγωγεὺς καὶ Αντιπρόσωπος ΚΩΣΤΑΣ ΜΟΥΡΤΟΥΒΑΝΗΣ 'Οδὸς Φανερωμένης ἀρ. 51, Τ.Κ. 113, Τηλ, 239 Λευκωσία. ΄ ΄ - ΄ ΄ Πότε κάµνη ἔναρξιν τῶν παραστάσεων του Τὸ Κινηματοδέατρον “ΛΟΥΚΟΥΔΙ”: Εἶναι τὸ ἐρώτημα, ποὺ προφέρουν τὰ χείλη 40 000 λαοῦ τῆς Λευκωσίας καὶ τῶνπεριχώρων ! Καὶ ἡ ἁπάντησις: Σὸ ΔΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣΙ! ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΙΡΕΣ ἐχρειάσθησαν διὰ νὰ ᾱ- ποκτήση ἡ Λευκὠώσία ἵνα ἀπὸ τὰ καλύτερα Κινηµατοθέατρα τῆς λΛλέσης ᾿Ανατολῆς. ΔΙΑΚΟΣΙΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ δεύλεφαν γιὰ δυὸ ὁλόκληρα Χρόνια κάτω ἀπὸ τὴν πεπειραµ ένη καθοδήγηση διαλεχτῶν πο- λιτικῶν μηχανικών, ΕΝΑΣ ΟΝΕΙΡΩΔΗΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ εἶναι τὸ ἀποτέλε- σµα συνεχοῦς δουλειᾶς τοῦ διασήµου Ἓλληνος καλλιτέχνου ΓΙΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ. ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΛΑΟΥ τῆς Λευκωσίας καὶ τῶν περιχώρων ἀναμένουν ἑνα γωνίως τὶν ἔναρξιν τῶν κινη- νηματογραφικῶν µας παραστάσεων, Διότι Τὸ Κινηματοθέατρον «ΛΟΥΚΟΥΔΙ» ὑπόσχεται νὰ παρουσιάσῃ ΜΙΑΝ ΣΕΙΡΑΝ ΘΡΙΑΜΒΩΝ τῆς Παγκοσμίου κινηµατογρα- φικῆς παραγωγῆς εἰς ἕνα περιθάλλον μεγαλοπρεπὲς καὶ φαν τασμαγορικόν. Κινηματοθέατρον «ΛΔΟΥΚΟΥΔΙ» Σημαίνει : Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ : Μεγαλοπρεπὲς κτίριον μὲ ὀνειοώδη διά- κοσµον μέσα στὴν καρδιὰ τῆς Λευκωσίας. Μεγαλοπρεπὴς αἴ- θουσα μὲ ἄνετα καθίσµατα, πλούσιον φωτισμὸν, περιθάλλον καθαρόν, πρόθυἁον περιποίησιν,͵ καὶ θέσεις ἠριθμημέναι. ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΤΑΞΙΣ θὰ ἐπικρατεῖ ἐπὶ τῇ θάσει τῶν καλυτέρων κινηµατοθεάτρων τῆς ΕΥΡΩΠΗΣ. Δύο πολυτελέστατα µασινιστήρία, μιτουφὲ, μσὰρ καὶ ὅα- , χαροπιλαστεῖον ΠΛΟΥΤΟΣ ἀφάνταστος ποὺ ἐνθυμίζει τὴν Νέαν ᾿Ὑόρ- κην σὲ κείνους ποὺ ἔζησαν στὴν ᾽Αμερικὴν. Ἡ Κυπριακὴ Πρωτεύουσα δύναται νὰ ὑπερηφανεύεται, “Ὁ ἄοκνος καὶ καθ’ ὅλα προοδευτικὸς συμµπολίτης ας κ. ΑΝ- ΔΡΕΑΣ ΛΟΥΚΑ, τῆς χάρισε ἕνα μέγαρο, ποὺ θὰ ἀποτελεῖ αἰωνίαν τιιιἠν διὰ τὴν Λευκωσίαν, ΕΙΝΑΙ σ᾿ ἕνα τέτοιο θέατρο, ποὺ ἀοχίζουν σὲ λίγες µέ- ρες αἱ παραστάσεις τῶν μεγάλων Κινηματογραφικῶν ἐπιχει- ρήσεων. «ες ΥΠ ΡΟΣ «ΡΑΛΛΗΣ τῶν κ. κ. Α. ΠΑΤΤΑΛΗ καὶ ΧΡ, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Συναισθανόµενοι πλήρως τὰς ἀπέναντι τοῦ κοινοῦ ύπο- Χρεώσεις µας, καὶ εὐγνωμονοῦντες ὁλόκληρον τὸν Κυπριακὸν Λαὸν διὰ τὴν ἠθικὴν ὑποστήρι ξιν, μὲ τὴν ὁποίαν εἰς τὸ πα- ρελθὸν μᾶς περιέθαλε, καὶ τὴν ὁποίαν ἠθικὴν ὑποστήριξιν ἑλ- πίζοµεν νὰ ἀπολαμθάνωμεν καὶ εἰς τὸ αέλλον, ἐθεωρήσαμεν καθήκον µας, ὅπως παρουσιά σωµεν διὰ τῆς ΟΘΟΝΗΣ τοῦ Κπινηματογράφου «ΛΟΥΚΟΥΔΙ» τὰς καλυτέρας καὶ πλέον ἄρισ τουργηματικὰς ταινίας τῆς ΕΛ- ΛΗΝΙΚΗΣ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ, ΑΓΓΛΙΚΗΣ, ΡΩΣΣΙΚΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ, ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ, ΣΟΥΗΔΙΚΗΣ, ΟΥΓΓΡΙΚΗΣ, ΤΣΕΧΙΚΗΣ, καὶ ΤΩΥΡΚΙΚΗΣ κινηµατο- γραφικῆς παραγωγῆς, αἱ ὁποῖαι κα: θὰ προθάλλωνται πὲ τὰ ἐντελῶς καινουργῆ µηχανήματά µας, τῆς περιφήµου ἑταιρείας ΣΙΝΕΜΕΚΑΝΙΚ, ποὺ ἐπρομήθευσεν ὁ ἐν Κύπρῳ ἀντιπρόσω- ποςκ, ΒΑΧΕ ΝΙΚΟΚΟΣΙΑΝ. ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ καὶ ἡ θριαµθευτικἡ ἕἔν- αρξις τῶν παραστάσεών µας θὰ ἀναγγελθοῦν ἐντὸς τῶν ἡ- μερῶν. ΙΔΟΥ ΜΕΡΙΚΑ ἀπὸ τὰ ἀνυπέρθλητα ἀριστουργήματα, ποὺ θὰ παρελάσουν ἀπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς ὀθόνης τοῦ κι- νηµατογράφου «ΛΟΥΚΟΥ Δδίς |: “ΑΙΧΜΛΛΩΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΝΤΑ” Ῥόναντ Ἀόλμαν, Πάντελεν Κάρολ, Ντούγκλας Φαίρμσπαγκς Ῥερβε κκ Α” Δῶοεις ᾿Ολίβιερ, Ίξόαν Φονταίν “ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΨΥΧΕΣ” Μπάρκερ ἠἨέρεντιδ, Δὼν Τσάνιῦ “ΘΑΛΑΣΣΟΛΥΚΟ/’’ Ὁ Χονδρὸς καὶ {ιγνὸς ὥ “ΤΙΡΙΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ” ἽΑλις Φίλντ «ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΦΛΑΝΔΡΑΣ» Πάρθα Εεγκερῦ «ΠΟΘΟΙ, ΜΙΣΗ, ΕΡΩΤΕΣ» Αλις Φίλντ «ΣΤΕΛΛΑ ΝΤΑΛΛΑ» ἨῬαρβάρα «Στάνγονὶτς, ΤἸζὼν ΙἩΗπώλς «ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ» Τὰ Ἠλληνικὰ ἀριστουργήματα . «᾿Αδούλωτοι σκλάθοι» «᾿Ανδοπῶλις τῶν ᾽᾿Αδηνῶν» «Τὸ Δρομάκι τοῦ Παραδείσου» Οἱ Σοβιετικοὶ κολοσσοί : «Αὐτή ὑπερήσπισε τὴν Πατρίδα» «Προχωρεῖ ὁ Λαός» «Ὁ Λένιν τὸν ᾿Οκτώδρη» «Ὁ Λένιν τοῦ 1918» ο ᾿Εκλεμτὰ ᾽Αμερικῆς : «ΕΝΟΙΕΚΙΑΣΤΑΙ» Σιµόνη Σιμόν, Τ. Ἔλισσον «ΤΟ ΜΕΝΤΙΟΥΜ ΕΚΔΙΚΕΙΤΑΙ, Ίσάρλυ Ίσάν «ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΔΟΔΟΦΟΝΩΟΙ: Γξάκυ Κοῦπερ «ΤΟ ΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΟΥ» ἠΜσπέλλα Δουγκόξζι Αα νμποπηνααηκπασακωσηονασώσωσασα ᾿Απογευματινὴ Ἐφημερίς | ΚοινωνικΗη Ζωη ὃ ωπαπαπαωσπααραπαατεηταπηπακααστ--το-πσπον-τσ-πσττος- Ἕπεντ ποστς Συνεδρίαι ᾽Αμέλ Λαλοῦνται εἷς αυγέλευσι» σήε ϱον εἰς τὰς ἳ αι. οἱ υαιιατεῖ τῶν ὁμάδων ο κέλ, --Λαλοῦνται εἰς ου γέευσα. αἴ- οἱ0Υ ὅλαι αἱ ὁμάδος τῆς Λέσχης οἲ- κέλ, ΓΚ ὐχαριστίαι 3Η ἐτιτουπὴ τῶν ἕως ατικῶν τω: Λυκατοικιῶν »ὐχαυιστεῖ πάντας ὅσοι εἰπέφευαν εἰς τὸ ποώτοχουνιά τικον Φένδυον ὑπὸ τῶν ἀπόρων οἶχκο εειῶν τοῦ στ οικισμαῦ. ωαερεκωκὴ, κῤοάήῥαινς ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΜΟΥ Ἡ ἀρκοῦδα κ᾿ ἡ ἀλεποῦ Ὁ. σοφ)ς καθηνητὴς τοῦ Πανεπιστηµίου τῆς ᾿Οξφόρδης Γκίλμπερτ Μέἐρρεῦ. διοσηµος ἑλληνιστῆς κ ἵ συγγραφεις τῶν κλασσικῶν ἔργων «ἙΕλ- λην κἡ Γραμματολογ/α»-- ποὺ μετέφρασε ὁ μµακαρίτης καθη- γητὴς τοῦ Πανεπιστηµίου ἸΑ- θηνῶν Σῖμος Μενάρδος--καὶ «ὍὉ Εὐριπίδης καὶ ἡ Ἐποχή του», σὲ δηλώσεις του, ὅπως μᾶς πληροφορεῖ τὸ Ρέουτερ καὶ ὁ ςαδιοσταθμὸς τοῦ Λον- δίνου, τόνισε πὼς «ἕν τῶν ἆ νησυχητικῶν πραγμάτων διὰ τὸν κόσμον. εἶνε ἡ µείωσις τοῦ γοήτρευ τῶν Χοιστιανι- κῶν ἐθνῶν» καὶ πὼς «ἡ ῬΡωώσ- σία εἶνε τρομερῶς ἐξωπλι- οµέλη, ἑνῶ ἡἃ Μ. Βρεττανία ἀποχωρεῖ ἐκ τῶν Ινδιῶν, τῆς Αἰγύπτευ, ἔχει περιέλθει. εἰς ἀμηχανίαν ἐν Γαλαιστίνῃ καὶ Εἶνε τρομοκρατηµένη ἀπὸ τὴν Ρώσσ-αν». Αὐτὰ καὶ «ἄλλα ἠχηρά πα- ρόµοια», ὅπως λέει καὶ ὁ Κα Ώάφης, μᾶς ἀρχδιά:ει ὁ σο- φὸς καθηγητής. 'Ἱστορίες δηλ. γιὰ πολὺ μικρὰ παιδιὰ καὶ γ.ἁ τοὺς τελείως ἁπληροφό- ρητους. Όσο γιὰ κεῖνο ποὺ διακηρύττει πὼς «ἡ Ρωσσία τρέςσει τὴν φιλοδοξίαν νὰ κυ- ριαρχήσει τῆς Εὐρώπης, καὶ δὲν εἷνε δυνατὸν νἀάντιταχθῇ εἰς τὸν πειρασμὸν», αὐτὸ δἀὰ δὲν εἶνε καί τόσο ἔποικοδο: μητικὸ τῆς εὐφυῖας τοῦ κ. καθηγητοῦ. Μὲ ἄλλα λόγια ὁ κ. Γκίλπμερτ Μέρρεῦ θέλει νὰ μᾶς πεῖ πὼς ἡ Ρωσσία κάνει δυναμικὴ πολιτικδὸ αἱ οἱ Δυτικὲς «Δημοκρατιες» στατική. Οἱ καῦὐμενοῦλες! Φτύστε τες νὰ µμὴ.. βασκα- θοῦν! Οὔτε ψύλλος στὸν κὀρ- Φο τῆς «παλιοαρκούδας!» -Νά τῆς τὰ κόψουν τὰ, νύ: Χια τῆς ἄτ.μης! ἐτσίρ ξεφύος ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς «ἐθιικό- φρων» τῆς ὁμηγύρεως. Τί λέω, Μονάχα τὰ νύχιο Καὶ τὰ πόξια ἀκόμα!ι Νὰ γλυτώ: σει ὁ κόσμος ἀπὸ δαύτηνεϊ --Εἶσαι πολὺ καθυστερηµέ νος, φίλε µου, παρετήρησε ὁ χιουμορίστας τῆς παρέσς. Σὲ πρόλαβε στό... μανικὺρ. ἢ μᾶλλον τὸ πεντικύρ, ὁ κ. ΓΑΒ τῆς «Καθηιερινῆς».Εἶνε καιρός τώρα ποὺ ἔγραψε ἕνα ἀπὸ κεϊνα τὰ «πύριια» ἄρθρα του, μὲ τὸν τίτλο «Τὰ νύχα τῆς ᾿Αρκούδας». Ἐκεῖὶ λοιπὸν, προτείνει, οὔτε λίγο οὔτε πο λὸ, νὰ τῆς κόψο.νε τὰ νύχια. Δὲν μᾶς ἐξηγεῖ µονάχα ποιὸς θὰ τῆς τὰ κόψει. Ὁ ἴδιος. βέβαια ἀποκλείεται, γιατὶ.., σιχαί: εται τὶς βρωμιές. ἐκ πεποιθήσεως καὶ όγῳ ὄψη- λῆς ἀνατροφῆς. Εἶνε σὰν ἑ- κείνους τοὺς παλικαράδες τευς “εὉν κοφρονες» πΝὑ ξε- ληρυγν!ζονται μὲ τὸ «ξόφα -“Μόσχα!» καὶ μόλις βροντή- ξει το ντουφεκίδι ἀλλάζουν... εσώρουχα] -Ὅμως ὅπως εἴπανε, ἐπέ. µμεινε ὁ «ἐθιικόφρων» τῆς συν- τροφιᾶς, ὁ Στάλιν ἐθορυβή- θηκε πολὺ μόλις τοῦ μετέ: δώσαν τὸ ἄρθρο ἐκεῖνο. -.. μα], ξέρεις, ἠσθάνθη ΝΟΥ μοὺς εἰς τὰς... κάτω χώρας, Δὲν κοιμήθηκε ἀπὸ τὴ ος ρα ἐκεῖνο τὸ βράδυ -“Καλὰ καὶ ἅγια αὐτὰ ποὺ λές, κυριξ µο». ἁπάντησε σὲ ὀψηλότερο τὀνο ὅὁ «εξθνικόὸ- Φρών». Πρέπει νὰ παραδς- χθεῖς ὅμως πὼς «εἐξοπλίζεται» ᾿τρομερᾶ» ἡ Ρωσία ὅπως λέει καὶ τὸ τηλεγρόφημα. ἢ μᾶλ- λον οἱ δηλώσεις τοῦ κ. καθη γητοῦ. Καὶ θὰ φάει τὸ μάτι τῆς Εὐρώπης, --- Εγὼ φίλε µου. χωσὶς νὰ διαφωνῶ ἁπόλυτα µαζί σου. χωρις καν νάναφερθῷ στὴν περίπτωση τοῦ πολέμου τῶν Μπόερς. στὴ, αἴγυπτο, στὶς ἼἸνδίες, στὴν Ἴνδο ησία. στὴν Ἑλλάδα, δὲ συμφωνῶ σενα μονάχα σημεῖ ΐ ) ο διωο ος οιβαξυσδῳ στ Φτὸ ὅτι ἡ ὅσ ση τῆ ἄρκουδας εἶνε πειὸ ἀδύ ἅπη ἀπ της ἀλεποῦς, ἡ ὅποία στὸ κάτω τῆς γραφῆς ἔχει--μὴ τὸ ξεχνᾶς-- καὶ ἰσχυρὴ ὅραση καὶ πειο εὐστροφο μυαλό, ᾿Εκεῖνο ποὺ δὲ μπορεῖ νὰ χωνέψει ὁ νους µου, εἶνε τοῦτο: ποιὸ θάνε τὸ κορόϊδο ποὺ θὰ δο. κιµάσει νὰ τῆς κόψει τὰ νύχια. -τΑὐτὸ θὰ τὸ δοῦμε σύντο- μα, κυριε µου ! --᾽Αμὴν καὶ πότε ι Γ, ΦΥΛΑΚΤΟΣ ν -----------Ῥπ . Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ως Ετος 4ον (Περίοδος δευτέρ”τ] Αριθµ. Φύλλου: 63 τιμὴ Φύλλου 1 γρόσι. --- ΓΡΑΦΕΙΟΝ : ἳ «Οδὸς Λιπέρτη ἄρ-θα 7 ο... αριθμ. τηλεφώνο 63ρ Λευκωσία-- Κύπρου : οπεριεκοπῖοκ ΛΕΙΚΝΥΟΥΝ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ Οἱ παλιννοστήσαντες τιμημέ- νοι πολιτικοὶ ἐξόριστοι κ... ϐ Κολοκασίδης καὶ Θ. Τσαγγαρί- δης, ὁμιλοῦντες εἰς αὐ σα» τεῖον Τράστ, ἓπ εὐκαιρίᾳ τῆς δεξιώσεως, τὴν ὁποίαν τοῦτο ὠργάνωσε πρός τιμήν τῶν, δὲν παρέλειψαν νὰ ἐκφράσουν τὴν βαθυτάτην ἀπογοήτευσιν, ὁδύ νην καὶ πικρίαν των εκ τῆς διαπιστώσξως, εἰς τὴν ὁποίαν οἳ ἴδιοι κατὰ τὴν σύντομον ἐνταῦθα παβαμονὴν των προέ- βησαν, ὅτι αἳ ἐσωτεριμαὶ ἔρι- δες καὶ διχόχοιαι κθατοῦν τὸν Κυπριακὸν λαὸν εἰς διχασμὸν καὶ διάσπασιν, καθώς καὶ νὰ συστήσουν ἑνότητα, ὁμόνοιαν καὶ συνεργασίἰαν. «Αὲ ἔριδες καὶ αἳ διχόνοιαίµας εἶπεν ὁ η. 'Εολοκασίδης οὐδὲν ἂλλο ἐπιτυγχάνουν σταρὰ νὰ ὕὅ- ποβοηθοῦν τὴν σεαράτασιν , τῆς δουλείας τῆς µαρτυρικΏς νήσου µας». Καὶ ἐσυνέχισε: «Δυπού µεθα βαθύτατα διὰ τοῦτο καὶ ποισύµεθα ἔκκλησιν ὅπως ἓν τῷ συµφέροντι τῆς πατρίδος διὰ τὸ μεγαλεῖον τῆς ὁποίας οἱ Κύπριοι εἰργάσθησαν καὶ ἐξακολουδοῦν νὰ ἐργάξωνταε, λησµονήσουν οὗτοι τὰς τυχὸν ὑπαρχούσας διαφορᾶὰς των, σεε- ριορίσουν τὰ πάδη ο των καὶ τὴν κομματικὴν ὀξύτητα καὶ διαμάχη» καὶ ἠνωμένοι συνεχί: σουν τὴν πρὸς ἐθνικὴν ἄσοκα- τάστασιν μεγαλειώδη ποθείαν των.» ηἷς παροµοίας συμβουλὰς καὶ παραινέσεις προέβη καὶ ὁ ἕτερος τῶν ἐξο᾽ ρίστω», ὃ µ. Θ. Τσαγγαρίδης. «Αὲ παροῦσαι στιγµαέ, εἴστεν οὗτος, ἐπιβάλλουν ὅπως ἀντὶ τῆς διαιρέσεως καὶ τοῦ κοµµα: τιομοῦ, ὑπάρξῃ ἐπὶ τοῦ ἐδνι- Φ, ἀγῶνος ἁρμονικὴ καί πλή- ϱης συνεργασία, γιατὲ ὁ ἀγώνας αὐτὸς δὲν ἀνήκει οὔτε σὲ πρό: σωστα, οὔτε σέ κόμματα, οὔτε σὲ παρατάξεις. ᾿Ανήκει σ᾿ ὅλους τούς Ἓλληνας». πατριωτικὰς χ Χρειάξεται ἄραγε νὰ παρα: , ωμεν ῄτέποτε ἨΝομίξομεν ο ὦ ὅτι περιττεύει. ᾿Αρκεῖ µόνον νὰ σημειώσωμεν ὅτι ἡ ὥς ἄνω γραμμὴ, τὴν ὁποίαν ὑτεοδεικνύ- ουν οἱ παλιννοστήσαντες σεολι- τικοὶ µας ἐξόριστοι, δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν πολιτικὴν Ύγθαμµ: μὴν τὴν ὁποίαν ἀπὸ μακροῦ ἐχάραξε καὶ τηρεῖ ἡ ἐφημερὶς αὕτη, καὶ ἄμολουθεῖ ἤδη ὁ ἐργαζόμενος Κυνριακὸς λαός, μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν Παράταξιν ᾿Εδνικῆς Συνεργασίας. ψΥΧΡΟΛΟΥΣΙΛ Πολύ ἐβιάσθη ὁ κελλάοχης 1ο: 2ύκαοπος διὰ νὰ παντγυοίσῃ την «διάσπασιν» τῆς ἓν ᾿Αδήναις Συν: τονιστικῆς ᾿Επιτροπῆς καὶ νὰ ἐκ: φοάσῃ τὴν ἱκανοποίησίν του διὰ τὸ ὅτι «τὰ πράγµατα ἐξειλίχδησαν ὅ πως ἀκοιβῶς τὰ προέρλειρε». Οἱ ἐπιδυμοῦντες τὴν ἀλήδειαν δὰ εἴκουν ταύτην» ὄχι εἰς τὰς στή- | νεοιρανοῦς συναδέλφου, ζας μιᾶς τῶν οὐδὲ εἰς τὸ κίτρινο ἔντυπον κελλίων, ἀλλὰ εἰς τὰς δηλώσεις τοῦ ἐκ τῶν παλιννοστησάντων τε εέ- 1ων ἐξορίστων καὶ µέλους τῆς Συὴ: τονιστικῆς κ. ϐΘ. ἰΚολοκασίδου. ΄ «ΙΙ παραίτησίς µας, ἐτόνισεν οὗτος πρὸς συντάκτην µας, δὲν ὁ: φείλεται εἲς διαφωνίαν ὡς πρὸς τὴν πολιτικὴν γοαμμὴν τῆς Ἀυντο: γιστικῆς ᾿Επιτοοπῆς ἐπὶ τοῦ ἐδνι- κοῦ ζητήματος, ἀλλ ἁπλῶς εἰς λό- ους διαφωνίας ὅσον ἀφορᾷ τὸν τούπον τῆς λειτουογίας της». Χάοιν ἐνημεοότηιος τοῦ Πολυ κάυπου καὶ Σία, σηιειοῦμεν ἐπί σῆς ὅτι, ὡς πληροφοοούμεδα, εὖὔ- δύὺς ὡς τὰ «ἀποχωοφήσαντα» μέλη, ἐταγέλδουν εἰς ᾿αδήνας, ποῶτόν των μέλημα δὰ εἶγαι ἡ ἐξομάλὴ- σις τῶν τυχὸν διαφωνιῶν καὶ ἡἤ ἀναδιουγάγωσις τῆς ο υντονιστικῆς ἐτὲ εὐρυτέρων καὶ πλέο. στερεῶν βάσεων. 4ς παύσουν, λοιπόν, οἱ ζοργέδες μαἱ τὰ »ταούλια τῶν πανηγ οισμῶν. οἱ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΛΛΟΥ 'Ο συνάδελφος κ. Θεµιστο: κλῆς Δέρβης, σχολιάζων εἰς ἄρθρον του τὴν ἀξίώσιν τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ ὅπως ἐκλέ- ΥΠ οὗτος τοὺς ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι θὰ διοικοῦν καὶ θὰ διευθύνουν τὰ σχολεῖα ὅπου διδάσκονται καὶ μµορφώνον ται τὰ παιδιά του, γράφει µε: ταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς χα: ριτόβρυτα: «Ας μὴ βιάζων- ται καὶ ἄς μὴ ἁδημονοῦν οἱ διὰ πολὺ γνὠστοὺς λόγους εὑρισκόμενοι ἐπὶ κεφαλῆς µε: ρικῶν Δήμων, Θά ἔλθη ἆσφα- λῶς ἡ ὥρα ποὺ θὰ διευθύ- νουν τὰς σχολάς µας οἱ ἔκλε- κτοὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ Νυπρια- κοῦ λαοῦ. Καὶ εἴμεθα βέβαιοι Α πογευμοτινὸ ἐκφημερὶς ΛΙ ΤΗΕ ΝΝΙΛΙΝΙΝ Φ)ΡΙΙ ΙΙΙ! μα ΠΕΙ ΗΓΠΝΜΠΠΗΓ ᾽Απεβιβάσθησαν νέαι γα λλικαὶ ἐνισχύσεις -- Ἡ πρω- τεύουσα Χανόϊ πολιορκεῖται εἰσέτι ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 (Ρ.)--Γελευταῖαι εἰδήσεις ἐκ Σαγγάης ἀναφέρουν ὅτι συνεχί- ἑονται αἱ µάχαι εἲς τὴν βόρειον ᾿]νδοκίναν. ᾿Ισχυραὶ µηχανοκίνητοι φάλαγγες τοῦ γαλλικοῦ στρατοῦ προελάσασαι ἕἔκ τοῦ λιμένος τῆς Χαϊσὸν ἔφδασαν ἔξωθεν τῆς πολιορκηµένης πρωτευούσης Χανόϊ καὶ συνηνώθησαν μὲ ἄλλας γαλλικὰς δυνάµεις νοτίως τῆς πόλεως. ᾿Ἑν τῷ μεταξὺ 80 χιλ. Βιειναμικῶν δυνάμεων συνεχίξουν τὴν πολιορκίαν τῆς πόλεως. Τὰ Γαλλικά στρατεύματα ἀπέκρουσαν ἰσχυρὰν ἐπίθεσιν ὑποστηριζομέ- νην ὑπὸ πυροβολικοῦ δύο µίλια β.δ. τῆς Χανόι. “Ἑτέρα σφοδμὰ τοπικὴ μάχη ἔλαβε χώραν ὅταν αἱ λικὸν ἀνακοινωθὲν λέγει Γαλλικαὶ ὅτι αἱ Βιετναμικαὶ δυνάµεις ὑπέστησαν 2Ε Χς δυνάμεις ἐπετέθησαν καὶ κατέστρεψαν μίαν καλῶς ὠργανωμένην Βιετναμικὴν θέσιν 30 μίλια ἀνατολικῶς τῆς Χανόϊ. Γαλ: βαρείας ἀπωλείας. Ἐν τῷ μεταξὺ φθάνουν εἰς Ἰνδοκίναν σημαντικαὶ ἐνισχύσεις ἐκ Γαλ- λίας. δη ἀπεβιβάσθησαν εἰς λιμένας τῆς Γαλλικῆς Λεγεῶνος τῶν ξένων. Ο Γάλλος ὑπουργὸς τῶν ἀποικιῶν εἰς ψεσινὸν τῆς Ἰνδοκίνας ἁἀρκετὰ ἀποσπάσματα αὐτοῦ λόγον ἐξέφρασε τὴν ἐλπίδα ὃτι συντόμως θὰ δοθῇ τὸ σύνθημα καταπαύσεως τῶν ἐχθροπρα- ξιῶν. Ἀπεφπεοθκο- μμ’ φ---ο |...ἆ 9 -----ᾱὐ----ᾱ...ὁ- ὅτι δὲν θὰ µείνουν ποσῶς ἱ ἱ πει νὰ πάρωώμεν τὴν πρὠτο- εὐχαριστημένοι.» μὴ μ βουλίαν ἀπὸ τοὺς ἐχθρούς Συμφωνοῦμεν καὶ ἡμεῖς ὅτι «θὰ ἔλθῃ ἀσφαλῶς ἡ ποὺ θὰ διευθύνουν ὥρα τάς σχο- λάς µας οἱ ἐκλεκτοὶ τοῦ λαοῦ». ᾽Αλλὰ, ὁ κ. Δέρβης καὶ οἱ περὶ αὐτόν, ἄς εἶναι β:βαιοι ὅτι κατὰ τὴν εὐτυχῆ αὐτὴν ἡμέραν ποὺ ὁ λαὸς θὰ ἔχη τὸν λόγον εἰς τὴν διοί- κησιν τῆς παιδείας τοῦ τόπου, δὲν θὰ ἔχουν θέσιν εἰς τὰ οχολεῖά του οἱ Δέρβηδες καὶ οἱ λοιποὶ ἐν διορισμῷ αὐτά. δελφοι. Ολοι αὐτοὶ θὰ τε- θοῦν εἰς τὸ περ.θώριον. ἸΑλ- λὰ τί λέγομεν «θὰ τεθοῦν» Μήπως κατ᾽ οὐσίαν ὁ λαὸς δὲν τοὺς ἔχει πρὸ πολλοῦ τοποθετήσῃ- κακἀ εἶν᾽ τὰ ψεύματα-- εἷς τὸ περιθώριον τῆς πολιτικῆς ζωῆς Ας λεί- ψΨουν λοιπὸν οἱ... κούφιοι Ιπαλληκαρισμο(ί! ΚΟΥΤΣΙΘΥΚΚΕΙΟΝ ΛΦΡΙΣΜΛ ὍὉ γνωστὸς σωβινιστὴς πα- λαιότουρκος ὃρ. Κουτσιοὺκ ἐξεσπάθωσε διὰ µίαν ἀκόμη φορὰν κατὰ τῶν ὁμοφύλων του καὶ τῆς ἰδέας τῆς ἓν ὡσεῶώς. Αὐτὴν τὴν φορὰν ὁ δρ. Κου- τσιοὺκ συμπεριέλαβεν εἰς τὴν ἐπίθεσίν του καὶ τὸν Ἕλληνα ἀντιπρόεδρον κ. Στ. Γονατᾶν. Ἰδοὺ ἕν ἁπόσπασμα τοῦ ὥς ἄνω µαινοµένου παλαιοτούρ- κου, ἀπευθυνόμενον πρὀς τὸν τελευταῖον : «Νὰ εἶσθε ὅμως βέβα.ος, ὅτι ἡμεῖς οἱ Τοῦρκοι τῆς Κὐ: πρου, ἐξαιρέσει ἑνὸς πολὺ μικροῦ ἀριθμοῦ ἐκφυλισμένων αὐτονομιστῶν καὶ ἑνωτικῶν, ἅμα τῷ ἀκούσματι τῶν δύο αὐτῶν λέξεων «αὐτονομία καὶ ἕνωσις» ἀνατριχιῶμει}λ. Ας εἶναι βέβαιος ὁ ὃρ ἄου- τσιοὺκ ὅτι καὶ ἡμεῖς ἀνατρι: χιῶμεν. Όχι ὅμως διὰ τὸν αὐτὸν ὡς ἐκεῖνος λόγον. Ἡ ἰδική µας ἀνατριχίασις ὀφεί λεται εἰς τὸ χυδαῖον-- τὸ χυ- δαιότατον-- τῆς γλώσσης, τῆν ὁποίαν Χρησιμοποιεῖ εἷς ἔπι- στήµων- ὁ δρ Κουτσιοὺκ εἴ- γαι ἰατρὸς--ἐναντίον αὐτῶν τούτων τῶν... συμπολιτῶν καὶ ὁμοφύλων του. Μήπως ἄραγε ἡ λύσσα τού: του ὀφείλεται εἰς τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ ὁμοεθνεῖς του ὄχι µόνον δὲν ἁἀκολουθοῦν τὴν ἕἅου- τσιούκκειον πολιτικὴν ἀλλὰ ἀντιθέτως χαρακτηρίζουν τὸν ἐν λόγῳ δόκτορα ὡς «πολι- τικὸν ἁλιεύοντα εἰς τα... θο: λἀὰ νερά» ΤΑ “ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΝΕΑ” Κομψὴ εἰς ἐμφάνισιν καὶ ἐκλεκτὴ εἰς περιεχόµενον ἡ ἔκδοσις τῶν «Ἐργατικῶν Μέ- ὦν», τοῦ δεκαπενθηµέρου ὀρ: γάνου τῆς Παγκυπρίου Ἐρ- γατικῆς 'Ὡμοσποιδίας (ΠΕΟ). (Η ἔκδοσίς του δὲν πληροί µόνον ἕνα κενόν. ᾽Αποτελεῖ ἕνα καθοδηνητικὸὀν καὶ συγ: χρόνως μαχητικὸν ὄογανον τοῦ ἐρναζομένου λαοῦ, ἕνα πρὠτοπόρον ἀγωνιστὴν τῶν δικαίων καὶ τῶν πολλῶν καὶ ποικίλων προβλημάτων του. Ο ἐργατικὸς κόσμος τῆς νήσου µας ἔχει ἕνα ἐπιτα κτικὸν καθῆκον: Νάἀ ὑποστη: ρίζῃ καὶ νὰ διαδίδῃ ὅσον πε: ρισσότερον μπορςῖ τὰ 5 Ερ- γατικὰ Μέα», τὸ περιοδικὸν δηλαδὴ ποὺ εἶναι «σὰρξ ἐκ τῆς σαρκός του.» ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ “ΗἩ Κα Ἑλένη Ιω. Κυριακίδου δὲν θὰ δεχθή ἐπισκέψσις σήμερον ἐπὶ τῇ ὀνομαστικῇ ἑορτῇ τοῦ σν- ζύγου της, Καλεῖ τοὺς ὁπαδούς του νὰ ἐξοντώσουν τοὺς ἄντι- πάλους { Πρ:.χθὲς ἔλαβε χώρα» εἰς τὸ οἴκημα τῶν Νέων Συντε- χνιῶν ἡ προαναχγγελθεῖσα ἑορτὴ τοῦ πρωτοχρονιάτικου δένδρου. Εἰς αὐτὴν παρέστη σαν περὶ τὰ 60 πρόσωπα, µε ταξὺ τῶν ὁποίων ὁ γ.γ. και ἄλλα µέλη τοῦ Κεκ, καθὼς καὶ µέλη τοῦ ΣΕΑΣ. Κατὰ τή» ὥς ἄνω ἑορτὴν ὠμίλησε ὁ Υ.Υ. τῶν Ἠεων Συντεχνιῶν Μιχαλάκης Πισσᾶς, ἀπηγγέλ- θησαν διάφορα τραγούδια καὶ διενεµήθησαν δῶρα, Ὁ Υ.Υ. τῶν Νέων Ζυντεχνι- ὢῶν κ. Μιχαλάκις, ἀπευβυνόὸ- µενος πρὸς τὴν ὡς ἄιϊω συγ’ κἐντρώσιν εἶπε μεταξύ ἄλ- λων τά ἑξῆς: «Τὸ νέον ἔτος 1947 δὲν πρέπει νὰ μᾶς εὕρῃ ὅπως μᾶς ἂφισε τὸ ἔτος ποὺ ἔφυγε. Δὲν πρέπει νὰ εἶσθε µέλη τῶν Συντεχνιῶν ἁπλῶς διότι ἀσπάζεσθε τὴν γροµ μὴν των, ἤ διὰ νὰ πυκνώσε- τε τὲς φάλανγὲς τών, ἀλλὰ πιστοὶ καὶ πειθαρχικοἰ στρα- τιῶται τοῦ κόμματος, τοῦ ὁ- ποίου σκοπὸς εἶιαι ἡ κατα- πολέμησις καὶ ἡ ἐξόντωσις τῶν ἀντιπάλων». «Τὸ 1947 δὲν πρέπει μᾶς εὕρῃ ἀμυνομένους. Πρέ- πει νὰ περΊσωμεν ἀπὸ τὴν ἅμυ αν εἰς τ ν ἐπίθ σιν. Πρέ νὰ µος. Νὰ ἐπεμβαίνωμεν κάθε φορᾶὰν ποὺ οὗτοι ὀργανώνουν δηµοσίως συγκεντρώσεις δια να ματαιώνομεν κάθε προ- σπάθειάν των νὰ παρασύρουν τὸν λαόν, Βὰ διαλδωμµεν κά- θε συγκἐντρωσίν τών διἁ τῆς βίας.» ἡΜΗΤΗΙΜΗΚ ἐ ΦΛΗΙΛΝΙ Παρελήφθησαν, καὶ ἀρχίζει ἡ πώλησις μετὰ 4 ἡμέρας τῶν κάτωθι εἰς τὸ Φαρμακεῖον Διαμαντῆ Μιχαηλίδη, Λευκω: σία : Ριαίαγρσαςί Ἠπίίε Μειαί {ογ Ότονμς. Ρἱβἰίαγροαςί Ἠπίε Μείαἱ ἴου Τεεί]μ. Ριπίβγρσᾶςί Ἁπίίο Μείαί ἴου Ροἱ4ε5. ῥα!-ΝΗ Αποποτᾶξε ᾖΠπηιαί υπο η απζίαθδγρα ἵπ ςεἰοις. Θἰΐνευ ΑΙΙΟΥ. Ταὺ]. θΟαἰπίπε Απιπιοπίακεἆ Ι. ἀγπι, ΤΡΙ. Ραπιαφυῖα ἵπ δίς οἳ 15 (ΡΙαεπιοςσμίπ). Διαμαντῆς Πιχαηλίδης 13, ὁδὸς Λιπέρτη Λευκωσία. ἡ τὸ λόγῳ ἁιαχωρή- σεως αὐτοκίνητον Χίλμαν ὑπ ἀρ. 46015. Διήνυσε 5 Ί]ὸ χιλ µίλια. Τιμὴ Λ. 420. Πληροφο- ρίαι: Μ. Χαράνην γραφεῖον ἀρδευτικῶν. ΕΙΔΟΠΓΠΙΟΙΗΣΙΣ Διατίμησις Κρέατος Τὸ κοινὲν τιμαὶ διὰ τὸ 'ΧΟΙΡΙΝΟΝ εἰλοποιεῖτχι, ὅτι ΚΡΕΑΣ ὡρίσθησαν αἳ ἀχόλουθοι ἀνώτεραι α ὑπ ἐμοῦ διὰ τὰς ἓξ πόλεις ἐντὸς ἀχτῖνος πέντε μιλίων ἀπὸ τὰς δη- μοτικὰς ἀνορὰς μὲ ἰσχὺν ἀπὸ τῆς θης Ἱανουχρίου 1941. ΧΟΙΡΙΝΟ Μερὶ, Φιλέττο καὶ Κοτολέττες χωρὶς πάχος .)- ἡ ὀκᾶ Κουτάλα, Κοτολέττες τῆς [ουτάλας χωρὶς πάχος, Ἠπέγηκον καὶ σηκότι Ἱ)- ὃ Δαρδὶ χωρὶς πέτσα (μικτὸν 1ης καὶ θὰς ποιότητος) Ὁ) 4 » άιμδς νε ο 5 α. ε 9 ε κο νυν 8)» Κεφαλὴ . . ν -υ-υ-.----ὁὃ, ᾿Ελεγηκτὴς Ποομηδθειῶν, ἸΜεταφορῶν καὶ ᾿ Αγορῶν. ΛΕΥΚΩΣΙΑ 411941 ο ο ΡΑ 9 Ἡ, ΙΙΙ ΙΟ Στ 1) - Ἐ ο ος ν Ἑν, μαδᾶ ας δω ερος εν ρε δω ον]. απο κσκ- σάς ) πιμ ην ετι Πω ΓΡ”... ο ---. σι ῦ τῆς λα σέ γης Αα οσα ος τας ες ἐτλ Ὁ ἳ Σο μετ ο, 0: ἱ ᾖαοιλε ου μίας δη ολ 1ος ο... τει Ἡ σκσραν νστν-ἲ--- 5 τῆς πδοιου 3 ἡ ἳ | ων ο Ἰ ῥωΐνει τώσα εἰς νκυσαν, ἱ ο Ῥὐος ο ο ωνονο ΠΠ. ΜΕ ΙΜΠΠ ΠΡ ΚΑ'ΓΡΟΝ 71Ρ. ---ἶ ἐνταζθα π:ρατηρηταὶ οἱ λουθοῦντες τὴν ἐξέλιξιν τῶν διαπραγματεύσεων τρὸς ἄν: θεώρησιν τῆς ᾽Αγγλο-- Αἰγυπτιακῆς συ.θήκης ἑκορόζ- υν σή- παρακο: µερον τὴν ννώµην ὅτι δὲν ὑπαρχει πλ:ον ἑἐλπὶς διε.ὂς. ή- σεως. Χθὲς τὸ Βρεττανι-ὸν ὅπουρν-ἷον ἐξωτερικῶν εὖρ σκε: το εἰς ἐπικοινωνίαν μετὰ τοῦ ἐν Καϊρῳ Ὡρετιανοῦ Πρυῶσο τοῦ κατόπιν τῶν μακρῶν αὐτοῦ σωνομιλιῶν κατα τὸ αβιτα- τοκυρίακον μετὰ τοῦ Αἰγυπτίο τρωθυπουργοῦ. ΠΝΤΛΙΙ ΠΝΛΗΗΗΙ ΕΙ) ΤΠή Νἠλῆ ΝΑΝΚΙΝ 7 (9) -᾽Αγγέλλεται ὅτι αἱ δυνάμεις τῆς Κινεζικῆς Κωβερνήσεως προετοιμάζονται διὰ με- γάλας ἐπιθέσεις ἐναντίον τῶν κομμουνιστῶν εἰς τὰς περιοχὰς τῆς Σαντοὺγκ, Χονὰν ικαὶ Κοπέί παρὰ τὰ σύνορα τῆς βορεὶου Κίνας. ᾿Εκπρόσωπος τῶν Κομμουνιστῶν ἐδήλωσεν ὃτι ἡ 4η κομμουνιστικἡ στρατια προήλασε πρὸς νότον εἰς τὴν ἐπαρχίαν Σαντούγκ καὶ ἀνεκατέλαβε «0 µέρη. Ε ΛΙΝ ΤΗΣ ΠΡΙ ΜΑ ΤΗΝ ΠΕ ΒΙΡΗΗ ΡΑΓΚΟΥΒΝ 7 (Ρ)--Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς προσωρινῆς Κυ: βερνήσεως τῆς Βούρμαςκ. Σὰν ὁ ὁποῖος μεταβαίνει εἰς Λονδῖνον διὰ τὰς συνομιλία: ἐπὶ τοῦ μέλλοντος τῆς χώρας του, ὁμιλῶν ἐνώπιον 40 χ.λ. Βιρμανῶν, εἶπεν ὅτι πρέπει τὰ εἶναι ἕἔτοιμοι διὰ τὴν τελικὴν φάσιν τοῦ ἀγῶνός των. «Δὲν δύναμαι, εἶπε, νὰ προβλέψω τ΄ν παροζσαν ἔκ- βασιν τῶν διαπραγματεύσεων. Ἐὰν δὲν ἐξασφαλίσωμεν τὰ αἰτήματά µας πρέπει νὰ εἴμεθα ἕτοιμοι διὰ τὴν προσεχῆ κίνησιν. Θέλομεν νὰ ἀποκτήσωμεν τὴν ἐλευθερίαν µας ὅ- σον τὸ δυνατὸν εἰρηνικώτερον. Σᾶς καλῶ ὅπως παραμεί- νετε ἠνωμένοι, ὑπομονητικοὶ καὶ ἄγρυπνοι. ΛΠΕΙΛΗ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΟΣ ΤΟΥ ΡΑΛΙΟΣΤΑΘΜΘΟΘΥ ΤΟΥ ΚΑ ΤΡΟΥ ΚΑ:ΤΡΟΝ 7 (Ρ.).- Ἑλήφθη ψὲς ἐπιστολὴ Όπὸ τοῦ συμ- βούλου τοῦ ᾿Αραβικοῦ προγράµµατος ἀπειλοῦσα ὅτι ἐντὸς 4δ ὥρῶν δὰ ἀνατιναχθῇ τὸ κτίριον τοῦ Αἰγυπτιακοῦ κρατικοῦ θαδιοσταὐμοῦ τοῦ Καΐρου. 'Η Αἰγυπτιακὴ ἀστυνομία συνεχίξει τὰς ἐρεύνας της ἐν σχέ- σει μὲ τὴν ἀνατέναξιν τοῦ τραίνου τὸ ὁποῖον μετέφερε ἄγγλους στρατιώτας ἐκ Καΐρου διὰ Παλαιστίνην. Πολλὰ πρόσωπα σύνε- λήφθησαν καὶ ἀνεκαλύφθησαν µεγάλαι ποσότητες ὅπλων. | ΙΡΙΗΡΙ) ΤΡΙΑ ΗΛΙΡΕ Τ]Ν Ι ΜΜ ΜΕΤΜΜΗΙΗ ΤΕΙ ὑΠῆΙ ΠΙΤΗΨΗ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ Τ (Ρ.)--Ὁ πρόεδρος Τροῦμαν ἐκάλεσε τὸν ἐν ἵένᾳ ἀπεσταλμένον του σιρατηγὸν Λάρσαλλ ὅπως ἐπιστρέψη εἰς Οὐασιγκτῶνα διὰ νὰ τὸν κατατοπίσῃ ἐπὶ τῆς ἐκεῖ καταστάσεως. Οὗτος ἐστάλη εἰς Κίναν ἵνα προσπαθήσῃ νὰ ἐπιτύχῃ συνενιόησ.ν τῆς Κινεζικης Κυβερνήσεως μετά τῶν Κομμουνιστῶν. Ο στρατηγὸς Μάρσαλλ πρὀκειται νὰ ἀναχωρήσῃ σήμερον ἐκ Βανκὶν. ΚΙΝΙ ΨΙΗΙ ΗΕΜΙΨΗΙ ΗΙ ΗΡΙΠΗἡ ΛΟΒΔΙΝΟΝ, 7 (Ρ.)- ΚᾷΌμα δριμυτάτου ψύχους ἔχει τώρα ἐξαπλωθῇ καθ’ ὅλην σχ:δὸν τὴν Εὐρώπην ἀπὸ τῆς νοτίου ᾽Αγγλίας μέχρι τῆς Τσεχοσλοβακίας. Εἰς τὴν Αὐστρίαν καὶ πλεῖστα µέρη τῆς Γαλλίας ἡ θερµοκρασία κατῆλθεν εἰς 15--20 βαθμοὺς Κελσίου ὑπὸ τὸ μηδέν. Ἐν τῷ μεταξὺ µεγάλαι ἑκτάσεις τοῦ Δουνάβεως καὶ τῆς ὃ ώρυγος τοῦ Κιέλου ἐπάγωσαν. Ἡ κατάστασις εἰς πλεῖστα µέρη κατέστη σοβορωτάτη λόγῳ τῆς παιτελοῦς σχεδὸν ἐλλείψεως καυσίµ.υ ὅλης. ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΚ) ΗΗΜΝΙΙή ΒΕ/:ΙΓΡΑΔΙΟΝ 7 (Ρ.).: Τὸ ἀνώτατον δικηστήριον τῆς Σερβίας κατεδίκασεν εἰς θάνατον τρεῖς ἐκ τῶν κατηγορου- μένω» διὰ κατασκοπείαχν. Οὗτοι εἶνε ὁ Ζελκο Σούστεν, τέ- ὡς ἀξιωματικός, ὁ ζαβάνοβιτς, δηµοσιογοάφος καὶ Στεφά- νοβιτς τέως ὑπάλληλος τῆς ἐν Βελιγραδίῳ ᾿Αμερικανικῆς Πρεσβείας. 'Ὁ τέως πρωβυπουργὸς τῆς ἐν ΛονδίνῳΓιουγκο: σλαβικῆς Κυβερνήσεως κ. Μίλνς Τριφούνεβιτς κατεδικ-σθη εἰς Φφυλάκισιν ὃ ἐτῶν, κατάσχεσιν τῆς περιουσίας καὶ στέ- ρησιν τῶν πολιτικῶν του δικαιωµ-των. τοῦ ΝΕΟΥ | Μουσικἡ ΜΙΚΗ Σκηνοθεσία : Σκηνογραφία: Πανηγυρικἡ πρεμιέρα | Σήµερον ΙΒΙΤΗΝ ὥρα 9 μ.μ. | μὲ τὸ ὑπέροχον Ἑλληνικὸν μουσικὸ δρᾶμα τοῦ ΑΝΔΡΕΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | :.Ἡ ΨΥΧΟΚΟΡΗ - ΚΩΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΚΑΝΘΟΥ | Ἐνορχήστρωση: ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ --“ἒνα ἀριστουργηματιιὸ μουσικὸ ΄µιλλο τοῦ «᾿ Αγαπητικοῦ τῆς Βοσκοπούλας» ποὺ ᾿ Φὰ συγκινήσῃ καὶ δὰ ἐνθουσιάσῃ ὅλους γενικῶς. --Ἑξασφαλίσατε ἐγκχίρως τὰς Φαρμακεῖο Γ. Ις2ΑΝΒΟΥ τηλ. 432. ΛΥΡΙΚΟΥ ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ἔργο ἐφά- βέσεις σας ἀπὸ τὸ | Ὑπεύθυνος : Θ. Παπαδόπουλος- Τύποις : «ΚΟΣΜΟΣ2 Λευκωσίο Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ | ῇΝ ΜΗ) Τι] ΝΝΠΝΝΗΗΡΙ ΓΙ ΠΙήἠ ΜΟΣΧΑ, 7 (Ρ.)-- Ο στρατάρχης ἸΜοντγκόωμερου, ὅστις ἔφθασε χθὲς ἐνταῦθα, εἷς δηλώσεις του ἐξέφρα- σε τὴν ἐλπίδα ὅτι ἡ φιλία μεταξὺ ᾽Αγγλίας καὶ Σο: βιετικῆς Ενώσεως δὰ ἀναπτυχὺδῇ. «Ἔφδασα --εἶπε-- ὡς στρατιώτης, διὰ νὰ ἐκφράσω τὸν σεβασµμόν µου πρὸς τὸν ᾿Ερυδρὸν Στρατὸν ὁ ὁποῖος συνέβαλε τόσον πολὺ εἷς τὴν συμμαχικὴν νίκην. Ὁ Ρωσσικὸς Λλαὸς ὑπέφερε περισσότερον παντὸς ἄλλου Λλαοῦ κατὰ τὸν πόλεμον ἀλλ᾽ ὑπέμεινε τὰ δεινά του μὲ καριερίαν. ᾿Επιθυμῶ νὰ ἔλθδω εἰς στενὴν ἐπαφὴν μὲ τοὺς ἡγέ- τας τῆς Σοβιετικῆς Ενώσεως μαὶ τὸν Λλαὸν τῆς χῶρας. Αἱ ἐπαφαὶ αὗται ἐλπίξω ὅτι δὰ συντελέσουν εἷς τὴν ἀνάστυξιν τῶν φιλυκῶν µας σχέσεων». --Δημοσιογραφικαὶ πληροφορίαι ἀναφέρουν ὅτι μεταξὺ ἄλλων ζητημάτων ὁ στρατάρχης Μοντγκό- µερυ θἀ συζητήσῃ καὶ τὸ ζήτημα τῆς ἀποχώρήσεως τῶν Βρεττανικῶν στρατευμάτων ἐξ Ἑλλάδος,