Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-08

: Διευθυντὴς-- Ἱδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ φ-ο Ἔτος 1ον (Περίοδος δευτέρα] Αριθµ. φύλλου : 64 Τιμὴ φύλλου 1 γράσι. ... ΓΡΑΦΕΙΟΝ : 'Οδὸς Λιπέρτη ἀριθα. 7 καὶ 8 | Αριθμ. τηλεφώνα ϐ632 Λευκωσία-- Κύπρου ΜΕΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ ΠΛΗΡΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΕΥΤΙΚΗ Κατὰ πληροφορίας ἔκ Δονδί- νου οἳ κύκλοι τοῦ ὑπουργείου τῶν ᾿Αποικιῶν φρονοῦν ὅτι ἣ Κυπριακὴ Πρεσβεία εἶναι αὖ- τοδιόριστος καὶ ὡς ἐκ τούτου δὲν ἐκπροσωσπεῖ τὸν Κυπριακὸν λαό», Οὐδεὶς βεβαίως πιστεύει ὅτι οἱ κύκλοι τοῦ ὑπουργείου ᾱμ- φισβητοῦν σοβαρῶς τὸ ἄντιπρο: σωπευτικὸν τῆς Πρεσβείας, διό: τι γνωρίζουν πολὺ καλῶς ὅτι αὕτη εἶναι σιλήρως ἄντιπροσω: πευτικὴ τῶν αἰσθημάτων καὶ πόθων τοῦ Κυτωιακοῦ λαοῦ. Ποῖος δύναται νὰ ἀμφισβη- τήσῃ σοβαρῶς τὴν ἄντιπροσω- σευτικότητα τοῦ ᾿Ὀνάρχου, τὴν στιγμὴν ποὺ εἶναι γνωστὸν καὶ εἰς τὸν τελευταῖον ἁμαδῆ ὅτι Κυπριακὴ ᾿Εμκλησία ἔκπροσω- πεῖ ἅἁπὸ αἰώνων τὸν λαὸν εἷς ὅλας τὰς ἐθνιμάς του ἐκδηλώ- σεις Ποῖος δύναται νὰ ἄμφι- σβητήση σοβαρῶς τὴν ἄντιπρο- σωπευτικὴν ἰδιότητα τοῦ Δη- µάρχου Δευκωσίας κ. 1. Ἑληρί- δη, ὁ ὅποῖος πρὸ ὀλίγων ἄκόμη μηνῶν ἐξελέγη πανηγυθικῶς ὑπὸ ἀκραιφνῶς ἐθνικὰ συνδή- µατα καὲ περιβάλλεται μὲ τὴν ἐμπιστοσύνην τῆς Παρατάξεως ᾿Εθνικῆς «Συνεργασίας Καὶ ποῖος δύναται νὰ ἀμφισβητήσῃ τὴν ἀντιπροσωσευτικὴν ἰδιότη- τα τοῦ κ. Δημητρίου προέδρου τοῦ ᾿Εμπορικοῦ ᾿Εσπιμελητηρί- ου καὶ ἐκπροσώπου τῶν τριῶν συνεργαξοµένων κομμάτων )Αλλὰ γνωρίζοµεν ποίους ὃε- ωροῦν οἳ κύκλοι τοῦ ὑπουργεί- ου ὥς «ἀντιπροσωπευτικοὺς». Γνωρέξοµεν ὅτι ὥς τοιούτους δεωροῦν τοὺς ἀνθρώπιους τῶν παρασκηνίων, οἵτινες µεταβι- βάζουν ἑεροκρυφίως καὶ δέλην μυστικῆς ὑσιηρθεσίας τὰς σελήρο- Φορίας των. ᾿4λλ’ αὐτοὶ εἶναι γνωστὸν στιῶς ὀνομάζονται παὶ σεῶς χαρακτηρθέξονται. Ολόκληρυος ὁ Κυσπριακὸς λαὸς εἶναι σταρὰ τὸ πσλευρὸν τῆς Πρεοβείας του καὶ περιβάλλει αὐτὴν μὲ πσιλήρεις ἄντιπροσω: πευτικὰς ἰδιότητας διὰ τὴν Ὅ: ποβολὴν τοῦ ἐθνικοῦ του σό- ὃου. Ας τὸ ἔχουν αὐτὸ ὑσι) ὄψιν των οἳ διάφοροι καλοῦε: ληταί, ΔΥΟ Γράφει ὁ συνάδελφος κ. Θεμ. Δέρβης: «Πρὸ ὀλίγων μηνῶν Αγγλος δημοσιογρά- Φος περιοδεύσας ὁλόκληρον τὴν νῆσον ἔγραψεν ὅτι μόνον δύο (2) Κυπρίους συνήντησεν οἱ ὁποῖοι ἐξεφράσθησαν ὃτι δὲν ἐπιθυμοῦν τὴν Ενώσιν. Εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ΄ καὶ εἰς τὴν περίπτωσιν αὐτὴν πρό- κειται περὶ Κυπρίων ἀλλὰ μὴ Ἑλλήνων.» Ὡς γνωστὸν πρόκειται περὶ τῶν ΔΥΟ ἐκείνων Κυπρίων «τῆς ἀνωτέρας τάξεως» τοὺς ὁποίους κατήγγειλε καὶ ἀπὸ τῶν στηλῶν τῆς ἐφημερίδος µας ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ «Πίξιαρ Πὸσι» κ... Ρό- µπερτσον. Εἰς ποίαν ἄραγε παράταξιν ἀνήκουν οὗτοι συνάδελφέ µας Θεμµίστοκλες! 'Αν μᾶς τὸ πῇς θὰ σοῦ ποῦ- µε ἕνα µεγάλον συναδελφι- κώτατον µπράβο. Πές τὸ ντε ΝΔ ΠΑΡΗ Τ0 ΦΡΑΓΓΕΛΙΟΝ Συνέβη καὶ αὐτὸ τὸ ἀνή: κουστον: Μία ἐκκλησιαστικὴ ἐπιτροπὴ εἰς Μόρφου ἀπηγό: ρευσεν εἰς τοὺς ἱερεῖς νά τελέσουν τὸν καθιερωμενον ἁγιασμὸν κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Πρωτοχρονιᾶς εἰς τὸ οἵ- κηµα τῶν συντεχνιῶν. Ἕνα τμῆμα χριστιανῶν--ἴσως τὸ ἁννότερον- νὰ ζητῇ τὴν εὖ: λογίαν τῆς ἐκκλησίας καὶ µε- ρικοὶ φανατικοὶ κομματαρχί- σκοι νὰ τοῦ τὴν ἀρνοῦνται! Τί. περιμένει ἀκόμη ὁ Σεβ. Μακάριος διὰ νὰ λάβῃ τὸ φραγγέλιον ἀνὰ χεῖρας καὶ νὰ ἐκδιώξη προσωπικῶς ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ Κυρίου τοὺς διαφόρους Φαρισσαίους Ὁ: μολογοῦμεν ὅτι ἄν δὲν δρά- σῇῃ κεραυνοβόλως ἡ εὐθύνη του θὰ εἶναι µεγάλη. ΤΑ ΠΥΡΛ ΤΟΥ ΠΥΡΡΟΥ Κάποιος «ὁμογενής» ἐκ Νέας Ὑόρκης ολ, εἰς τὸ ὄνομα Κ. Μ. Πύρρος ἐπιτίθε- ται ἀκάθεκτος καὶ μὲ ταχύ: ἵητα ὑπερφρουρίου ἀπὸ τῶν στηλῶν τῆς «Φωνῆς τῆς Κύ- πρου» κατὰ τῶν Κυπριακῶν ἐπιτροπῶν ᾿Αθηνῶν καὶ Λον- δίνου. Ἡ ἐπίθεσις εἶναι καθ ὁλοκληρίαν ἄδικος, πολύ πε- ῥισσότερον διότι ὁ ἐν λόγῳ Πύρρος δὲν μᾶς λέγει τὴν ᾿Απογευμοτινὴ ἐφημερὲὶς π ταύτης. Τὸ στρατοδικεῖον τησιν τῆς χώρας. τῆς Δράμας κατεδίκασεν εἷς διότι προσεχώρησαν σποὸς τοὺς ἀντάρτας. ---Ὁ τέως ὑπουργὸς κ. Κασιμάτης διὰ χθεσινοῦ του ἄρθρου καλεῖ τὴν {υ: βέρνησιν ὅπως λάβῃ ἀμέσως µέτρα διὰ νὰ σταµατήσῃ ἡ σπατάλη τῶν πιστώσεων πρὸς τὴν Ελλάδα. ἐγέμισαν ἀπὸ διάφορα περιττὰ εἴδη πολυτελείας καὶ παιγνίδια δαπανῶνται πολύτιµα δολλάρια καὶ στερλίναι. Αἱ χορηγηθεῖσαι πρὸς τὴν λάδα πιστώσεις-- τονίζει-- πρέπει νὰ χρησιμοποιοῦνται μὲ καὶ νὰ εἰσάγωνται εἰς τὴν χώραν µόνον ἀπαραίτητα εἴδη διὰ τὴν σσ ῤοιζυ {6 - κ. - ΝΤ ΠΠΙΙΗΙΙΙ ΕΠΙ! πόλεως Βάνατον τρεῖς στρατιώτας ξένων ᾿Αναφέρει ὃτι ὅλα τὰ καταστήματα τῆς χώρας διὰ τὰ ὁποῖα Ἐλ- μεγάλην µπερίσκεψιν ἀνασυγκρό- κῇ ὑπὲρ τῆς πατρίδος του, ᾿ Ακόμη μερικὰ τοιαῦτα πυ- ρὰ ἄν ρίξῃς κ. Πύρρε καί σἰ- γουρα θὰ χρισθῆς «ἐπίσημος ἀντιπρόσωπος» τῶν ἐν Κό πρῳ «ἐθνικοφρόνων» συνα δέλφων σου. ᾿Αξιος ὁ µι- σθὸς σου! Τλ ΧΑΣΜΑΤΑ Γοάφει ὁ συνάδελφος κ. ϐΘ. 4έρ- βης : «Η ἀπόροιψις τῆς εἴσηνήσεως ποὸς ἵδρυσιν Δυνδέσμου ᾽Αποφοί- των τοῦ Κολλεγίου Ἠόοιου ἕκανο- ποίησε τὴν κοινὴν γνώµην. ἀῑιότι διεπιστώθη ὅτι οἱ ἀπόφοιιοι τοῦ Κολλεγίου δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ παρασυοθοῦν εἰς ἐνεογείας, ποοω: ρισµένας νὰ δημιουργήσουν καὶ νέα χάοµατα μεταξὺ τοῦ διδασκαλικοῦ κόυμου». ἠεβαίως ᾗ ἀπόφασις τῶν ᾿ πο: φοίτων τοῦ [Κολλεγίου Ἰόθφου ἕ- παγυποίήσε τὴν κοινὴν γνώµην. Τί ἐνγυεῖ ὅμως ὁ συνάδελφος Σα. «έρ: βης μὲ τὴν ἔκφρασιν «νὰ παρασυο- βοῦν εἷς ἐνεογείας, προωρισμµένας γὰ δημιουργήσουν γέα χάσµατα» ᾿Ασφαλῶς δὰ ἐννοῇ τὴν ἐνέργειαν τῶν ἸΜαυρομμάτη καὶ δία, οἵτινες παρασυρδἑντες ὑπὸ τοῦ Κὶκ ἤτοι ὑπὸ τοῦ ἰδίου τοῦ συναδέλφου κ. ϐ. 4έοβη, ἐδημιούργησαν χάσμα εἷς τοὺς διδασκάλους μὲ ἀντικειμενί- κὸν σκοπὸν νὰ ἐπιτύχουν τὴν διά- σπασιν τοῦ διδασκαλικοῦ κόσμου. Ἀαίρομεν ποάγµατι διότι, ἔσιω καὶ ἐκ τῶν ὑστέρων, καταδικάξε- ται ἡ Μαυρομμάτειος ἀνταρσία ὑπὸ τοῦ ὑποκινητοῦ αὐτῆς. ΛΙΟΝΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ Οἱ διδάσκαλοι οἱ ἀποφοι τήσαντες ἐκ τοῦ Κολλεγίου Μόρφου ἐπάταξαν μὲ ὑπέρο- χον τρόπον τὴν διασπαστικἠν ἀπόπειραν ἑνὸς συναδέλφου των. Οὔτε εἷς δὲν τὸν ἠκο- λούθησε, εἴμεθα δὲ βέβαιοι ὅτι καὶ ὁ ἄποπειραθεις τὴν διάσπασιν θά µετηµελήθη διὰ τὸ διάβηµά του. Ἔτσι τὰ παιδιὰ τοῦ Κυ πριακοῦ λαοῦ ἀπέδειξαν ὃτι τίποτε δὲν μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ τὴν ψυχήν των. Οὔτε ἣ Σξενό- τροπος µόρφώωσις, οὔτε τὰ τυχὸν μικροπλεονεκτήµατα. Παραμένουν καὶ θὰ παρα: µείνουν οἱ αἰώνιοι Ἕλληνες, ΜΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΩΝ ΧΕΡΙΑ Κατ᾽ ἐγκύρους δηµοσιογρα- φικὰς πληροφορίας, :ἡ Ἔρευ: νητικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Ζὐμµβου- λίου ᾿Ασφαλείας, ἡ ὁποία ἁ ναµένεται νὰ φθάσῃ εἰς ᾿Αθή- νας ἑντὸς τῶν ἡμερῶν, δὲν θὰ περιορ΄σῃ τὸ ἔργον της εἰς τὴν ἐξακρίβωσιν τῶν Ελ- ἐπεισόδια τῶν συνόρων, ἆλ λὰ θἀ ἐπιληφθῇ καὶ τῆς ἐσω: τερικῆς καταστάσεως ἐν Ελ- λάδι καὶ συγκεκριµενῶς θὰ καταβάλῃ προσπαθείας διὰ τὴν ἐπιβολὴν πολιτικοῦ κα- τευνασμοῦ μεταξὺ τῶν κοινο βουλευτικῶν κομμάτων καὶ τῶν ἐξωκοινοβουλευτικῶν ᾱ- ριστερῶν ὁμάδων διὰ συνα Ψεως συμφωνίας ὁμοίας ἑκεί: νης τῆς Βάρκιζας. , . Ἠ εἴδησις αὕτη ἔπεσεν ὡς βόμβα μεταξὺ τῶν «λαοπρο Αλήτων» κυβερνητικών κύ: κλών, οἱ ὁποῖοι σήμερον κα: τανοοῦν ὅτι «ἔβγαλαν τα μά: τίια των μὲ τὰ ἴδιά των Χξ ρια», καθ᾽ ὅσον καὶ οἱ ἴδιοι ντιλαμβάνονται, ὅτι µία τοι- Ὃ η μα θἀ καταδείξῃ ποῦ ἔγκειται ἡ ἑστία τοῦ κα: κοῦ καὶ ποῖος εἶναι ὁ ὑπεύ: θυνος διὰ τὴν ὑπάρχουσαν ᾱ- νώµαλον κατάστασιν. , - Δι ὅλους αὐτοὺς τους λό: γους «οἱ λαοπρόβλητοι”, ἀπο: κρούουν σφοδρῶς τὴν σύναψὶν οἰασδήποτε συμφωνίας τὴν ἀριστερὰν, χαρακτηρίξον- τες, ἐν τῇ ἀπογνώσει Ίων ταύτην, ὡς...«ὀλεθρίαν διὰ τὸ ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΣΤΡΑΊΕΙΑ ΠΡΟ} ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ ἠΤΩΝ ΚΟΩΝΟΩΠΟΝ Θὰ διατεθοῦν Τ0 χιλ. λιρῶν Ὡς πληροφορούμεθα, ὑπὸ τοῦ Κυβερνητικοῦ ὑγειονομι- κοῦ τµήµατος, μελετᾶται ἡ διενέργεια ἑκστρατείας πρὸς καταστροφὴν τῶν ἀνωφελῶν κωνώπων εἷς μεγάλην κλίμακα ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Λευκώσίας καὶ Κερυνείας. Ἡ ἐκστρατεία αὕτη θὰ διεξαχθῇ τόσον εἰς τὰς πόλεις ὅσον καὶ εἰς τὴν ὕπαιθρον. διὰ τὸν σκοπὀν δὲ τοῦτον πρόκειται νἁ διατθθῇ ποσὸν μέχρι Λ. 70.000, διὰ τὸ ὁποῖον, πιστεύεται ὅτι θα Γδοβάνεσου σχετικἡ πρόνοια εἰς τὸν προὐπολογισμὸν τοῦ 1947. Σημειωτέον ὅτι παροµοία ἐργασία, εἰς µικροτέραν ὅ- µωώς κλίμακα, ἔγινε κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος εἰς τὴν Ππεριο- χὴν Καρπασίας, --ἀπὸ τοῦ Λευκονοίκου µέχρι τοῦ ᾿Αποστό- λου ᾿Ανδρέα- ὅτε καὶ διετέθησαν περὶ τὰς Λ. 20.000, τὰ δὲ ἀποτελέσματα κατόπιν μάλιστα τῆς χρήσεως ὉὈ.Ὀ.Ι. ὑπῆρ- ξαν ἄριστα. ᾽Αμερικανὸς καθηγητὴς. ὁ δρ. Σόπερ, τοῦ Ἰν- στιντούτου Ροκφέλλερ, ὅστις ἐπεσκέφθη κατὰ τὸ παρελ- θὸν ἔτος καὶ ἐπεθεώρησε τὴν γενοµένην ἐργασίαν, ἀπεφάν: θη ὅτι τὸ συντελεσθὲν ἔργον ὑπῆρξε τέλειον ἀπὸ πάσης ἀπόψεως. Πρόσφατος ἐπίσκεψις εἰς τὴν ἐν λόγῳ περιοχἠν διεπίστωσεν ὅτι οὐδαμοῦ ἐνεφανίσθησαν ἐκ νέου ἀνωφε: λεῖς κώνωπες. ΙΙ ΚΗΛΙΙΚΗ ΟΜΗΙΗ ΤΗ Τὰ νέα ἀγώγια ΠΡΙΝ Ιλ Η Νιλ ΒΑΛΕΤΤΑ ὃ (Ρ)--Οἱ λιµε- νεργόται συνέτριψαν τὰ πα: ράθυρα τῶν διοικητικῶν γραφείων καὶ ἀνεποδογύρι- σαν τὰ αὐτοκίνητα τῶν ἔπι- σήµων κατὰ τὴν διάρκειαν Ἐνώπιον τοῦ Δικαστηρίου Λευκωσίας προήχθη τὸ . Σάββατον εἷς ὁδηγὸς ταξὶ κατηγορούμενος ὅτι εἰσέπρα- ξε διὰ µίαν «κούρσαν» ἑἐντὸς Ἐετάρτη 8ὸ Ἱπανυυκρίου 121 ΛΕΥΘΕΡΟΣ ΙΥΠΟΣ ΗΤΗΝΕΗΙΙ (ΙΙΙ ΝΝ ΑΝΤΙΡΤΙΝ ΠΡΙΝ ΠΛΗΝ ΤΙΛΛΗΙΝΙ «Αϊ ξέναι πιστώσεις πρὸς τὴν Ἑλλάδα σπαταλῶντα] εἰς περιττὰ εἴδη πολυτελείας καὶ παιγνίδια» ΠΑΡΙΣΙΟΙ ὃ (Ρ.)--“Ο ἐν 'Ελλάδι ἀνταποκριτὴς τοῦ Γαλλικοῦ Πρακτορείου μεταδίδει ὅτι, παρὰ τὸ δριμὺ φῦχος, ἡ δρᾶσις τῶν ἀνταρτῶν ἐντείνεται. “Ἡ Δαμία ἀσειλεῖται καὶ ἰσχυρὸν σῶμα ἀνταρτῶν εὑὐρίσκεται πρὸ τῶν πυλ]ῶν τῆς ληνικῶν καταγγελιῶν διὰ τὰ: τῆς Λευκωσίας (ἀπὸ τῆς πλα- τείας Χατζησάββα μέχρι τοῦ τηλεγραφείου καὶ τανάπαλιν) 3 σελ. ἀντὶ 7 1)2 γροσίων. Τὸ δικαστήριον εὗρεν ἔνοχον τὸν κατηγορούµενον καὶ τὸν κατεδίκασεν εἰς 3 σελ. πρό- στιµον, παρετήρησε δὲ ὅτι εἰς τὸ μέλλον θὰ εἶναι αὐὖ- στηρότερον εἰς παροµοίας περιπτώσεις. Ὡς πληροφορεῖται ὁ συν- τάκτης' µας ἐξ ἐπισήμου πη- γῆς, τὸ παλαιὸν διάτανµα διὰ τοῦ ὁποίου οἱ ὁδηγνοὶ ταξὶ ἐδικαιοῦντο 3|- διὰ κά- θε κούρσαν ἐν Λευκωσία, ἡ- κυρώθη ἀπὸ τοῦ παρελθόντος ἔτους. ἀπὸ δὲ τῆς Ίδης Α- πριλίου τοῦ 1946 ἐτέθη ἐν ἐ- Φαρμογῇ νέον διάταγμα διά τοῦ ὁποίου ὁρίζονται αἱ κα- τωτέρω τιμαὶ δι ἀπόστασιν µέχρι 5 μιλίων ἀπὸ τοῦ Δι: οικητηρίου Λευκωσίας: Δι’ αὖ- τοκίνητα μέχρι 10 ἁλόγων δυνάµεως 4 1/2 Υρ. τὸ μίλι, αὐκοκίνητα ἄνω τῶν 10 ἀλό- γων μέχρι 14 ἁλόγων 5 Υρ. καὶ δι’ αὐτοκίνητα ἄνω τῶν Ί4 ἀλόγων 5 Ἰ2 γρ. τὸ μίλι. ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ 1όγῳ δηλητηοιάσεως ἐκ χαλα- σµένης τουφῆς τοῦ ἠδοποιοῦ κ. Νίκου Παντελίδη ἡ χδεσινὴ πρε µιέρα τοῦ ««Ἠέου «Ίυρικοῦ» εξ τὸ µουσικὀδοαµα «Ἡ )υχοκόρη» ᾱ- νεβλήδη δι αὔριον Πέμπτην. Δήλωσις ἵὉ ὑποφαινόμενος Κύπρος Δ. Μίτας δηλῶ ὅτι ἀπεχώρη- σα οἰκειοθελῶς ἐκ τῆς ἔργα- Οἴκου «᾿Αδελφῶν σίας τοῦ / Χριστοδουλόπαις» εἰς τὸν ὁ- ποῖον εἰργάσθην ἐπὶ δεκα' πενταετίαν. προτιθέµενος νὰ ἐργασθῶ δι᾽ ἴδιον λογαρια- σμό.» , Διὰ τῆς παρούσης δράτ- τοµαι τῆς εὐκαιρίας νὰ εὖ- χαριστήσω θερμῶς τὸν σεβα- στὸν κύριον Γεώργίιον ἉΧρι- στοδουλόπαις διά τὴν ἐκ τριακοσίων λιρῶν πρὸς ἐμὲ δωρεάν του, διά τὴν ὁποίαν ὡς καὶ διὰ τὴν πατρικὴν του προστασίαν ἐκφράζω δηµοσίᾳ τὴν εὐγνωμοσύνην µου. Μετά τιμῆς Κύπρος 4. Μίτας διαδπλώσεωώς ὑπὲρ τῆς εἶσα- γωγῆς πενθηµέρου ἑβδομα- διαίας ἐργασίας. Ἡ διαδή- λωσις προεκλήθη κατόπιν τῆς δηλώσεως τῶν ἀρχῶν ὅτι ἐπὶ τοῦ παρόντος ἡ πεν- θήµερος ἑβδομαδιαία ἐργα- σία δὲν δύναται νὰ εἰσαχθῇ εἰς τὰς εἰς τὸ ἐξωτερικὸν Βρεττ. ναυτικὰς βΊσεις. ΜΙΝΙ ΠΗΡΙΙ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ, 8 (Ρ.).--Αἱ Ἠνωμ. Πολιτεῖαι ἔκαμον καὶ τρίτην ἀπόπειραν νὰ ἀρχίσουν διαπραγματεύσεις πρὸς διευ- θέτησιν τοῦ ἐξ 11 δισεκατοµμ. δολλαρίων χρέους τῆς Ρωσ- σίας ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ νόµου δανεισμοῦ καὶ ἐκμισθώσεως. Τὸ διάβηµα αὐτὴν τὴν Φο: ρὰν ἔγινε µέσον τῆς ἐν Μό- σχᾳ ᾽Αμερικανικῆς πρεσβείας. Ἡ Σοβ. Ἔνωσις οὐδεμίαν ἆ- πάντησιν ἔδωσεν εἰς τὰς προ: ηγουμένας ἀποπείρας τῆς ᾽Α- μερικῆς πρὸς ἔναρξιν δια- πραγματεύσεων. ΩΡΑ 9 Τ.Μ. Ἠοδ λα, 8 (0) ς«Ο στοατάοχγὴς ]οντ)κόμηκου ἐπεσκέφβη χὐὲς τὴ αικαδηίαν. Γλυςοσίλοφ ὅπου οὗ | / ὥσσοι ἐξήγησαν τοὺς αὐτὸν τὴ τεχτικὴ τὴν γω): σιμοποιουμέγην διὰ τὴν ἐκπαίδευσιν τῶν ἐπιτελικῶν ἀξιωματικῶν τοῦ {ρυθουῦ Φτοατοῦ. 1ο ότεουν πα οεκάὔδησεν εἰς γεῦμα εἰς τὸν Οἶκων 1ολστόῦ, Απανιῶν ες προσ ωνήσεις ἐτόνισε τὴν ἀγάγκην καλῶν σχέσε ς : αἩ ᾽Ανγλίας καὶ Σοβῤιέτ, [ΤΗ ΛΙΝ ΠΜΗΙΝΙ μη Τι ΜΙΝΙ Τμ ΤΙΝ Ν. ΥΟΡΚΗ, 8 (Ρ.)--Τὸ Συμβούλιον ᾿Ασφαλείας συνῆλθε φψὲς καὶ ἐξήτασε τὸν Καταστατικὸν Χάρτην τῆς Τεργέστης. Ὁ Αὐστραλὸς ἀντιπρόσωπος ἔφερεν ἀντιβρήσεις δι᾽ ὡρισμένα ἄρθρα τοῦ Καταστατικοῦ τὰ ὁποῖα, εἶπε, ἀντίκεινται πρὸς τὸ Καταστατικὸν τῶν Ἡν. Ἐθνῶν. ᾿Ετόνισεν ὅτι τὸ Συμβούλιον Ασφα- λείας δὲν ἔχει ἐξουσίαν νὰ ἐγγυηθῇ τὴν ἀκεραιότη- τα καὶ ἀνεξαρτησίαν οἰουδήποτε ἐδάφους ὍὉ κ. Γκροιύκο καὶ ὁ κ. Καδόγ-αν τουναντίον ὑπεστιή- ριξαν ὅτι τὸ Συμβούλιον ᾿Ασφαλείας ἔχει ἐξουσίαν νά ᾱ- ναλάβῃ εὐθύνην διὰ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Τεργέστης. Ὁ ἀμερικανὸς ἀντιπρόσωπος εἶπεν ὅτι ἡ εὐθύνη τοῦ Συωμβου- λίου ᾿Ασφαλείας συνίσταται εἰς τὸ νὰ ἐξασφαλίσῃ ὅπως μὴ δηµιουργηθῇ διεθνής σύρραξις ἀπὸ τὴν Τεργέστην. Ἐτόνισεν ἐπίσης ὅτι πρέπει νὰ ἔγκριθῇ τὸ καταστατικὀν τῆς Τεργέστης πρὸ τῆς ὑπογραφῆς τῆς συνθήκης εἰρήνης μετὰ τῆς Ἰταλίας. Ἡ συζήτηση ἀνεβλήθη διὰ τὴν Παρα: σκευήν. Τὸ Συμβούλιον ᾿Ασφαλείας θά συνελθῃ σήμερον διὰ νὰ συζητήσις τὸ ζήτημα τοῦ ἀφοπλισμοῦ. ΠΡΙ ΑΝ ΠΜΤΗΜΗΝΙΝΙ ΕΠΗ ἱ ΤΗΝ ΤΠ ΜΙΝΙ ΜΗ] ΛΟΝΔΙΒΝΟΝ 8 (Ρ.).--“Ο ραδιοσταθμὸς τῆς Αὐστραλίας μετέδωσε ψὲς δηλώσεις τοῦ εἰς ᾿Αδελαΐδα εὑρισκομένου διασήµου Αγγλου καθηγητοῦ κ. Ολιφαντ, εἶἰδικοῦ ἐπὶ τῆς ἀτομικῆς ἐνεργείας. Οὗτος εἶπεν ὅιι ἐὰν ἡ ἐπιστήμη ἆνα» πτύξῃ µέβοδον χρησιµοποιήσεως τοῦ ὑδρογόνου, ἀντὶ τοῦ οὐρανίου. δι’ ὁτομικὴν ἐνέργνειαν, θὰ καταστῇ δυνατὴ ἡ κα- τασκευὴ ἀτομικῆς βοµβας ἡ ὁποία θὰ εἶνε χιλίας φορὰς περισσότερον ἀποτελεσματικὴ ἀπὸ τὴν ριφθεῖσαν εἰς Ναγ- κασάκι. “ΗἩ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα-- εἶπε-- προχωρεῖ τώρα πρὸς τὴν συνένωσιν τοῦ ὑδρογόνου μετὰ τοῦ στοιχείου ἥλιον πρὸς δημιουργίαν βαρυτέρας οὐσίας ἘἜάν ἐπιτύχῃ ἡ προ: σπάθεια αὕτη θὰ καταστῇ δυνατὴ ἡ κατασκευὴ ὅπλων πε- ρισσότερον θανατηφόρων». «Ο δρ. Ολιφαντ ἐδήλωσεν ὅτι δὲν πιστεύει ὅτι εἶνε δυ- νατὸν νὰ διατηρηθοὺν μυστικαὶ αἱ ἀνακαλύψεις εἰς οἷον δήποτε κλάδον ἐπιστημονικῆς ἀναζητήσεως. ΛΝΡΙΚΙΝΙ ΤΡΚΙΚΙΙ ΤΝΗΜΙΛΙΙΙ ων μεταξὺ ΛΙΝ ΤἨ ΙΗΤΗΝΙ ΤΝ ΛΛΡΝΗΛΙΗΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, ὃ (Ρ)--Ο ἐν Οὐασιγκτῶνι Πρεσβευτὴς τῆς Τουρκίάς ἔσχε ψὲς μακρὰν συνομιλίαν μετὰ τοῦ κ. ἨἩπὲρνς. ᾿Ολίγον ἀργότερον ὃ Τοῦρκος Πρεσβευτὴς ἀἄνεκοίνωσε ᾖτστρὸς τοὺς ἀντιπροσώπους τοῦ Τύπου ὅτι συνεζήτησε μετὰ τοῦ κ. Ππέρνς τὸ ζήτημα τῶν Δαρδανελλίων. Γίνεται ἀντιλησιτὸν ὅτι δὰ συγκληδοῦν προσεχῶς αἱ ἔνδια» φερόμεναι Δυνάμεις εἷς συνδιάσκεψιν στρὸς µελέτην τοῦ ζητή- µατος τῶν στενῶν. Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΞΑΝΊΤΛΕΙ ΤΑΧΕΩΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΝ ΠΙΣΤΟΣΙΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, ὃ (Ρ.]--᾽Ανεκοινώθη ἐπισήμως ὅτι ἡ ᾽Αγγλία ἀπέσυρε τὴν 2αν Ιανουαρίου 200 ἑκατομμύρια δολ- λάρια ἐκ τῆς πιστώσεως τὴν ὁποίαν ἐχορήγησε πρὸς αὐτὴν τὸ ᾽Αμερικανικὸν Θησαυροφυλάκιον. Μέχρι τοῦδε ἡ ᾽Αγγλία ἀπέσυρε 800 ἑκατομμύρια δολλάρια. 'Ὑπολογίζεται ὅτι ἐὰν ἐξακολουθήσῃ νὰ ἀποσύρῃ μὲ τὴν αὐτὴν ὥς μέχρι τοῦδε ἀναλογίαν, ἤτοι 100 ἑκατομμύρια δολλάρια περίπου µηνι- αίως, θὰ ἐξαντλήσῃ ὁλόκληρον τὴν Χχορηγηθεῖσαν πρὸς αὐτὴν πίστωσιν ἐκ 4.400 ἑἕκατομ. δολλαρίων εἰς διάστηµα τριῶν ἀντὶ πέντε ἐτῶν ὥς ἀρχικῶς ἐσχεδίαζε. Ι ΙΗΙΙ Τμ ΗΙΠΙΝΙ ΕΙ ΠιΙ ΟΥΑΣΙΓΚΑΤΩΝ 6 (Ρ..--᾿Εδημοσιεύθη σήμερον τὸ κείµε: γον διακοινώσεωών τὰς ὁποίας ἀπέστειλεν ἡ ᾽Αμερικανικὴ Κυβέριησις πρὸς τὰς Κυβερνήσεις ᾽Αγγλίας καὶ Σοβιετικῆς ᾿Ενώσεως πρὸ τριῶν ἡμερῶν ἐν σχέσει μὲ τὴν Πολωνίαν. Ἡ ᾽Αμερικὴ καλεῖ τὴν ᾽Αγγλίαν καὶ Ρώσσὶαν ὅπως αἵ τρεῖς χῶραι συνεργασθοῦν καὶ µεριµνήσουν ὥστε αἱ ἐκλογαὶ ἐν Πολωνία τὴν 19 Ἰανουαρὶου νἁ εἶνε ἐλεύθεραι καὶ γνήσιαι, ὥς συνεφωνήθη εἰς Πότσδαμ. : Ἡ ἁστυνομία Λευκωσίας διενήργησε ψὲς αἰφνιδιαστικήν ἔρευναν καὶ ἀνεκάλυψε 4 χιλ. πακέττα σιγαροχάρτου εἰς τὸ χωρίον Πυρόϊ, περιουσίαν τοῦ Στρατοῦ. Εν πρόσωπον συνελήφθη καὶ τελεῖ ὑπὸ κράτησιν. κ. ΠΡΙ Πἱ ΒΡΕ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 8 (Ρ.--Ὁ ἆ- ποχωρῶν πρεσβευτὴς τῆς Πο: λωνίας ἐν Οὐασιγκτῶνι ἔδη- λωσεν ὅτι ἡ χώρα του θὰ προτείνῃ ἐν καιρῷ ὅπως ἡ σωνθήκη εἰρήνης μετὰ τῆς Γερμανίας ὑπογραφῇ ἐν Βαρ σοβίᾳ. «Ὁ πόλεμος, εἶπεν, ἤρχισεν ἐν Πολωνίᾳ, ἡ Βαρ: σοβία εἶναι ἡ περισσότερον καταστραφεῖσα πρωτεύουσα καὶ ὡς ἐκ τούτου ἡ εἰρήνη πρέπει νὰ ὑπονυραφῇ εἰς τὸ µέρος ὅπου οἱ ΒΝαζὶ διέπρα- ξαν τὸ μεγαλύτερον ἔγκλη- µά των» ΜΙΝΗΗ ΙΙΙ Τὰ ΜΠΙΙΚΙΙΝ ΟΝΙΔΟΝ δν (0) ---Επίσημος ἀνακοίνωσις ἀναφέρει ὅτι ὁ κ. Ί. [. Λ. «1λό8δ διωοίσθη όνος ὗ Φυποιογὸς τῶν ἀποικιῶν εἰς ἀχντι- κατάστασιν τοῦ κ. Τς ὡοτὸ {κέητεο ὧστις ἀπεσύοδη ἐκ τῆς δηµοσίας ὑπηοεαίας, Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΙΗΙ ΗΛ) [ΜΗ 11! ΕΠΠΗΝΙΝ. ΜΙΙΠΙ ΟΥΑΣΙΓΕΤΩΝ 8 (Ρ.)--“Ο ἀμερικανὸς ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν Ἠ. Ἱμπὲρνς παρητήθη. Τοῦτο ἀἄνηγ- γέλθδη πρό τινῶών ὡρῶν ὑσὸ τοῦ προέδρου Ἰροῦμαν. Τὸν κ. ἸΜτιρνς δὰ διαδεχὺδῇ ὁ ἐν Κίνᾳ ἀπεσταλμένος τοῦ Προέδρου, στρατηγὸς ἸἨΜάρσαλλ, τέως ἀρχηγὸς τοῦ ἀμερικανικοῦ Γενωιοῦ ᾿Επιτελείου. Ὁ κ. Ἰμπὲρνς δὰ ἀποσυρῦὺῇ τῆς ὑπηρεσίας τὴν Παρασκευὴν. “Ο πρόε- δρος Τροῦμαν ἀπεδέχδη τὴν παραίτησιν τοῦ . Ἱπὲρνς μὲ μεγάλην ἀπροῦδυμίαν καὶ βαδεῖαν Λύπην. ’Ο διο- θὂισμὸς τοῦ στρατηγοῦ ἹΜάρσαλλ ὑπόκειται εἲς τὴν ἔγ- ηρισιν τοῦ Κογκρέσσου. ᾿Απεκαλύφῦη ὅτι ὁ στρατηγὸς Ἰπὲρνς ἐπρόκειτο γὰ παραιτηθῇ Ἠματὰ τὸν παρελδόντα ᾽Απρίλιον κατό- πιν συστάσεως τῶν ἰατρῶν του. Τελικῶς ἐπείσθη ὅ- πως παραμείνῃ εἷς τὴν δέσιν του µέχρι τοῦ τερµατί- σμοῦ τῆς συνδιασκέψεως τῆς εἰρήνης. Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 1947 Ἡ ΤΝΩΜΗ ΕΞΕΧΟΝΤΟΣ ΑΓΓΛΟΥ | ΛΙ ΚΙ ΝΙΝ ΚΙΝΕΙ: ΕΛΛ) ΜΗ ΙΤ ΚΕΡΝΜΙΙ Ἡ Μ.,. Βρεττανία στηρίζει μὲ τὰς λόγχας τὸ σημερινὀν νόδον καδεστὼς ΛΟΝΔΙΝΟΜΝ, Δεκέμβρι- ος.--'Ὁ κ. Χάρολδ Βίκολ- σον στὸ σημερινὸν Φύλλον τῆς ἑβδομαδιαίας ἐπιθεώ: ρήσεως «Παρατηρητὴς» γράφει: «Ὁ κ. Σοφιανό: πουλος, ποὺ βρίσκεται στὸ Λονδῖνο εἶνε ἐνδιαφέρῶν πολιτικὸς μὲ τὸν ὁποῖο εἶχα γνωρισθεῖ πρὶν ἀπὸ 27 χρόνια. ᾽᾿Απὸ τότε Φυ- λακίσθηκε τρεῖς φορὲς καὶ τρεῖς φορὲς ὑπῆρξε ὕπουρ' γὸς τῶν Ἐξωτερικῶν. Δια- πραγματεύθηκε τὴ συμφώ: νία τᾶς Βάρκιζας καὶ πα- ραιτήθηκε κατόπιν ἐπειδὴ ἡ ἑλληνικὴ κυβέρνηση δὲν τὴν ἐφήρμοσε. Ἡ Μ. Βρετ τανία ἐγγυήθηκε τὴ συμµ- φωνία τῆς Βάρκιζας, ἡ παράβαση δὲ τῆς συμφῶ νίας αὐτῆς ἀπὸ τὴν ἙἛλ- ληνικὴ κυβέρνηση θίγει τὴν βρεττανική ὑπόληψη. Εἴνε ἀληθινὸ ὅτι ἐπίσημα καὶ ἀνεπίσημα ἡ ᾽Αγγλία συνέστησε νὰ δοθεῖ γενι- κἡ ἀμνηστία, ἀλλὰ µέσα σὲ δυὸ χρόνια μονάχα τὸ 1)3 ἀπὸ τοὺς Φυλακισμέ- νους ἀφέθησαν ἐλεύθεροι. --το ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ Οἱ δυνάµεις τῶν ἄἀν: ταρτῶν άλλοτε ὀνομάζον” ταν «παρτιζάνοι» ἐνῷ σή: µερα ἀποκαλοῦνται «λη- στὲς» ποὺ δροῦν στὴν πε: ριοχὴἡ ποὺ περιλαμβάνεται ἀνάμεσα στὴν Πίνδο καὶ στὸν Όλυμπο καὶ ἀπει- λοῦν νὰ κόψουν τὴ συγκοι- νωνία ᾿Αθηνῶν -- Θεσσα: «λονίκης. Οἱ ταραχὲς δὲν σηµειώ:- νονται µόνο στὰ βόρεια διαμερίσματα τῆς χώρας, ἀλλὰ ὑπάρχει ἐξέγερση καὶ στὴν περιφέρεια τῆς Σπάρτης καὶ Μυτιλήνης. Εἶνε λοιπὸν ἀδύνατον νὰ χαρακτηρίσει κανεὶς τὴν ἀνταρτικὴ αὐτὴ δράση σὰν ληστεία ποὺ ὑποθάλπεται ἔξω ἀπὸ τὰ σύνορα. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολὶα ὅτι οἱ ἀξιώματικοὶ τοῦ στρατοῦ καὶ τῆς Χώροφυ λακῆς καὶ οἱ δημόσιοι ὑ: πάλληλοι ἔχουν ἐκλεγεῖ ἀνάμεσα σὲ στοιχεῖα ποὺ συμπαθοῦν τή δεξιά. ΜἩ συμφωνία τῆς Βἀρκιζας ὅ- ριζε ὅτι οἱ φασίστες καὶ ὅσοι συνεργάσθηκαν μὲ τὸν ἐχθρό, θὰ ἀπομακρῦ: νονταν ἀπὸ τὸν κρατικὸ ὀργανισμό. Παραδέχοµαι ὃτι μπορεῖ εὔκολα νἀ γί: νει κατάχρησις τῆς δηλώ- σεως αὐτῆς. Όμως πα: ραμένει γεγονὸς ἀναμφι σβήτο πὼς ἡ ἐκκαθάριση ἔγινε ἀνάμεσα σὲ πρόσω: πα γιὰ τὰ ὁποῖα ὑπῆρ- χαν ὑποψίες ὅτι συµπα- θοῦν τὸ ΕΑΜ. 'Ο βρεττα: νικὸς λαὸς θέλει νἁ τεθεῖ τέρμα στὰ ἐσωτερικά γε: γονότα τῆς Ἑλλάδος,στὴν οὐσία ὅμως ἡ ᾿᾽Αγγλία δὲν μπορεῖ νὰ ξεφύγει τὶς εὐθύνες. Ἐνῷ δὲν ἐπικρί- νω τὴ βρεττανικἡ ἐπέμβα: ση κατὰ τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1944 ὀφείλουμξ νὰ ὁ- µολογήσουμµε ὅτι κάναμε δυναμικὴ ἐπέμβαση στὰ ἐσωτερικὰ πράγματα τῆς ώρα ο πο] ον αν ο Ρο Ν κ νι εα ος νο ο η η ᾖ ών κ ΦτᾷΤΕ (ἄρεες» Τὰ Παγκοσμίου φήμης Η ΑΥΤΗ ΠΦΙΟΤΗΣ πι ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΝ Ελλάδος καὶ ὅτι ἄν δὲν ἐ- πεµβαίναµε τὸ ΕΑΜ θὰ καταλάμβανε τὴν ᾿Αθήνα καὶ τὸν Πειραιᾶ. -Η ΒΟΥΛΗ ΕΙΝΕ ΝΟΘΟΣ Ἔπειτα μὲ τὸ νὰ ἔγγυ: ηθοῦμε τὴ Βάρκιζα ἀάνα- λάβαμε καὶ τὶς εὐθύνες τοῦ γενικοῦ διακανονισμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήμα- τος.Μποροῦμε νὰ θεωροῦ: µε τὴν ἀποχὴ ἀπὸ τὶς ἐ- κλογὲς τῆς 3Ίης Μαρτίου τοῦ Κέντρου καὶ τῆς Α- ριστερᾶς σὰν μὴ πατριῶ: τικἠὴ πράξη. Παραμένει ὅ- µως γεγονὸς ὃτι ἡ Βουλὴ ποὺ ἐξελέγη τότε δὲν ἀν- τιπροσωπεύει τὸν 'ἑλληνι- κὀ λαό. -Η ΕΛΛΑΑΑΔ ΔΕΝ ΑΥΤΟ” ΚΥΡΕΡΝΑΤΑΙ Ἡ διαπίστωση αὐτὴ εἷ- νε κατὰ τὴ γνώµη µου τὸ ἰσχυρότερο ἐπιχείρημα. Λέγεται ἀπ᾿ ἐκείνους ποὺ ζητοῦν νὰ δικαιολογήσουν τὴ. συνεχιζοµένη παροῦ: σία τῶν βρεττανικῶν στρα” τευµάτων ὅτι τάχα ὁ ἀγ: γλικὸς στρατὸς βρίσκεται στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ δι- ατηρήση τὴν τάξη καὶ ὅτι αὐτὸ γίνεται ἀπὸ ἔγκριση τῶν ἑλληνικῶν κυβερνή: σεων. Ἡ τάξη ὅμως δὲν διατηρεῖται καὶ οἱ Ἓλλη: νες δὲν αὐτοκυβερνῶνται. Συμπεριφερόµεθα σὰν τὴν στρουθοκάµηλο ὅταν φαν: ταζόµαστε ὅτι τόσο οἱ Ἓλληνες ὃσο καὶ οἱ ξένοι δὲν πιστεύουν ὃτι οἱ Αγ: γλοι μένουν στὴν Ἑλλάδα γιά λόγους στρατηγικοὺς καὶ ὃτι στηρίζουμε μὲ τὶς λόγχες τὸ σημερινὸ καθε: στώς. Γνωρίζω ὃτι αὐτὴ δὲν εἶνε ἡ πρόθεση τῶν Βρεττανῶν. -Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Τὸ ἀποτέλεσμα ὅμως τῆς 'δυαδικῆς πολιτικῆς μας εἶνε νὰ εἰσπράττουμε τὴν κατηγορία τῆς ἐπεμ' βάσεως, ἐνῷ ταυτόχρονα δὲν παίρνουμε τὰ µέτρα ἐκεῖνα ποὺ θά δικαιολο- γοῦσαν τὴν ἐπέμβασή μας. Παράλληλα τοποθε: τούµεθα καὶ ἀπὸ ἄλλη ἄ- ποψη σὲ δυσάρεστη θέση. Τὰ παρηγορητικἁ γράµ- µατα ποὺ στέλνουµε στοὺς δημοκρατικοὺς (άἀντιπολί- τευση) τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Ρουμανίας στά” ζουν κροκοδείλεια δάκρυα ἐνῷ στὴν Ἑλλάδα δὲν φαϊΐνεται νὰ κερδίζουμε σὲ συµπἀθέια καὶ σεβασμό». ΙΟ Νίκολσον συνεχίζον- τας ὑποστηρίζει ὃτι ἦταν σφάλμα νά μὴ ἐνισχυθεῖ ὁ Βαρβαρέσσος καὶ νὰ μὴ ἀσκηθεῖ πίεση ἀπὸ µέρους τῆς ᾽Αγγλίας γιά νὰ μὴν ἀπορριφθεῖ τὸ οἱ- κονομικὸ του πρόγραµµα ἀπὸ τὴ ἑλληνικὴ κυβὲρ: νηση. Ὁ Νίκολσον κατα- λήγει μὲ τὰ ἑξῆς: «Δὲν λέω βέβαια ὅτι ὁ Σοφια: νόπουλος εἶνε ἄλλος Βε- νιζέλος ἀλλὰ οἱ συµβου- λὲς του προέρχονται ἀπὸ ἕναν πατριώτη Ἓλληνα ποὺ δὲν ἔχει ἐμπαθεῖς 3ο | σιγαρέττα, ΑΒΌΑΤΗ ΤοβΑςςο ϱο., Ι:ΤΟ., ΙΟΝΡΟΝ ΕΛΕΝ ΘΕΟΣ αἙ νΙΟΣ ᾽Αδηναϊκὴ χρονογραφία Τίτλοι... ἀτιμίας | ΞΩ. μὰ διατὶ νὰ μὴ φορῶῷ πῖλον, μᾶς εἶπε ὁ Κλεόβου- λος, διὰ νὰ ἀποκαλυφθῶ πρὸ τῆς ξετσιπότητος τῶν κυβερ΄ νώντων Αὐτὴ πλέον δὲν εἶνε ξετσιπότης. Εἶνε μεγαλεῖον ! Κατηγοροῦν τὸν κ... Μιχαλοπου- λέα διὰ τὴν κὀ- ρην του ᾿Ασπα- σίαν καὶ τὸν λε- γάμενόὀν της.Οὐ- δεµία συγκίνη: σις! Κατηγοροῦν τὸν κ. Γονατέα διὰ τὸ σκάνδα- λον ρεῖζίν, Α΄ πάθεια τριάκον- τα πέντε ἵππων καὶ δεκαπέντε παχυδέρµων ἱπποποτάμων! Κατηνοροῦν ἄλλον ἐντὸς τῆς Βουλῆς ὡς λωποδύτην. Μα- κοριότης εἰς τὸ τετράγῶώνον καὶ ἀμεριμνησία εἰς τὸν κὈ βον! Γνωρίζετε ποὺ θά ὅδη- γήσει τὸ τοιοῦτον, παμφίλ- τατοι --Ποῦ, Κλεόβουλε -.Εἰς τὴν κοσµικότητα τῆς ἐξαχρειώσεως. Εἰς τὰ ἄρι: στοκρατικἀ κοὶ πλουτοκρα- τικἁ σαλόνια θὰ καταργη: θῶσιν πλέον καὶ οἱ τίτλοι τιμῆς καὶ θὰ γίνωσιν λίαν µέδας οἱ τίτλοι ἀτιμίας. Καὶ θ) ἀκούωνται οἱ ἑξῆς γλυκύ- τατοι διάλογοι μεταξὺ τῶν κοσμικωδῶν κύκλων: -σΏ, ἀγαπητέ µου κύριε Λλωποδύτα! Πῶς εἶσθε Καλά --Λίαν καλὰ, παμφίλτατέ µου κύριε Καταχραστά. --Ἡ κυρία Λωποδύτου καλά --Πάνυ καλά. Μερσί. »Αἱ συσιάσεις εἲς τὰς ἕ- σπερίδας θὰ εἶνε λίαν θερμαὶ καὶ ἐνθουσιώδεις : --Κυρία µου, ἐπιτρέψατέ µου νὰ σᾶς συσιτήσω ἕναν πρώτης τάξεως ᾽Απατεῶνα. --ΣὪ µεγάλη µου τιµή-- παρτὀν, µεγάλη µου ἀτιμία ἤθελα νὰ πῶ! ϐθ᾽ ἀπαντᾶ ἡ κυρία. --Παρομοίως, μανδάμ! θ”4- παντᾶ καὶ ὁ ἐξαίρετος κύριος Απατεών. Εἰς τὴν ἀποψινὴν ἑσπερίδα βλέπω ὅτι παρίστα- ται λίαν ἐκλεκτὸς κόσμος. --σΏ, οὐϊ! Τὸ ἀνφὰν γκατὲ τῆς λωποδυσιὸν! Ὁ κύριος μὲ τὸ μονόκλ εἶναι ὁ διάσημος πλαστογράφος τῆς διατακτι- κῆς τῶν ἀλεύρων. 'Ο ἕτερος μὲ τὸν κομψὸν µύόστακα εἶναι ὁ Γενικὸς Λωποδύτης τῆς Τραπέζης «Μπαγαπὀντ [όμ- πανυ ἴνκ». “Ο δίπλα του εἷ- ναι ὃ προϊστόμειος τοῦ Τµή” µατος τῆς Ρεμούλας. --Αὐτὸν τὸν ννωρίζω. Δὲν εἶναι ὁ κύριος Φίλιππος, ποὺ ἔχει ἕναν υἱὸν ἀτυχήσαντα --Ναἱ, ἀγαπητέ µου! 3Αχ, αὐτὸς ὁ υἱὸς τοῦ ἔχει κάψει τὴν καρδίαν. Σκεφθεῖτε, κύριέ µου, ὅτι ἦτο ταμίας εἰς µίαν ἐπιχείρησιν και... δὲν ἔκλεψε οὔτε µίαν δραχμήν ! --5Ώ, τὶ μοῦ λέτε πατήρ του τὶ ἔκαμεν --Ἐδημοσίευσεν εἷς τὰς ἔ- φηµερίδυς ὅτι δὲν ἔχει καµ- Καὶ ὁ µίαν σχέσιν μὲ τὸ ἀνάξιον τίµιον υἱόν του. Καὶ οὕτω κατώρθωσε νὰ διατηρήσει τὴν κοινώνικἠν του θέσιν καὶ ἀξιοπρέπειαν. Ω, πὼβρ Φι- λίπ ]... Η ΠΕΜΝΑ προκαταλήψεις οὔτε κατά τῶν Σλάβων, οὔτε κατὰ τῶν Βρεττανῶν καὶ ἀξί- ζουν νὰ προσεχθοῦν. Καὶ εἶμαι βέβαιος ὅτι οἱ ἁρ: µόδιοι θά τὶς προσέξουν. Συνιστᾶ νά χρησιµοποιή- σουµε τὴν ἐπιρροὴ µας ὥστε νὰ πείσουµε τὸν Γεώργιο νὰ προβεῖ σὲ σχηματισμὸ κυβερνήσεως συνασπισμοῦ ποὺ νὰ περι- λάβει καὶ τὰ κόμματα ποὺ ἀπέσχον ἀπὸ τὶς ἐκ- λογές. Ἡ κυβέρνηση αὖ- τὴ θὰ ἔδινε ἀμνηστία, θὰ ἐξεκαθάριζε τὴ διοίκηση καὶ τὸ στρατὸ ἀπὸ τὰ ἀν- τιδραστικἁ στοιχεῖα, θὰ ἑτοίμαζε νέους ἐκλογικοὺς καταλόγους καὶ θά προε- κήρυσσε ἐκλογὲς στὶς ὁ- ποῖες θὰ ἔπαιρναν µέρος ὅλα τὰ κόµµατα. Θὰ λε: χθεῖ ἴσως ὅτι μιὰ τέτοια πολιτικὴ θὰ ἐπαυξήσει τὸ χάος. Πιθανόν. Ἴσως µά- λιστα ὁ Γεώργιος ποὺ εἶνε ἔντιμος ἄνθρώπος, ἀλλὰ περιβάλλεται ἀπὸ κακοὺς συμβούλους, ἀάρνη: θεῖ νὰ κάµει ἕνα τέτοιο πείραμα. ᾿Εμεῖς ὅμως λο- γικἀ δὲν μποροῦμε νά συ νεχίσουµε τὸ βιολὶ αὐτὸ νὰ ἐπεμβαίνουμε δηλαδὴ καὶ ταὐτόχρονα νὰ ἀπὲ- χουμε». Θ. ΔΟΓΑΝΗΣ Ὁλομέτωπος εἰοθολή ἀπειλεῖ τὸν Νότιον Πόλον 2Αλλὰ ἁπὸ....ἐξερευνητὰς { «0 Λότιος [όλος ὑδὰ Όὅντο- στεῖ τοὺς προσεχεῖς μῆνες «ὅ- λομέτωπη εἰσβολὴ». Διάσημοι πολιτικοὶ ἐξερευνητὲς ἐφοδια- σµένοι μὲ ὅλα τὰ σύγχρονα µέσα καὶ ἐπιστημονικὰ ἔργα λεῖα θὰ ἐπιγειρήσου τὴν ἐ- ἐερεύνησή του. ᾽Απὸ τὶς “Π- γωµένες [ολιτεῖες, τὴ Σοβιε τικὴ Ενωση, τὴ Λ{εγάλη Βρεττανία, τὴ Χιλὴ καὶ τὴ Νορβηγία ἀναγγέλλονται πυ- ρετώδεις προπαρασκευὲς. “0 Νότιος [όλος ἀντίδεια ἀπ᾿ ὅτι συμβαίνει μὲ τὸν Βόρειο, εἶναι μιὰ ἀπέραντη ὀοεινὴ ἢ- πειρος, συνολικῆς ἐκτάσεως ἔξη ἑκατομμυοίων τετραγῶνί: κῶν χιλιυμέτρων, ἀπὸ τὰ ὁ- ποῖα τὰ δύο ἑκατομμύοια ἔ- χουν ἡμιτελῶς ἐξερευνηθεῖ καὶ στὰ ὑπόλοιπα δὲν προσήγ- γισε ποτὲ ἄνθρωπος. 'Η ψ- ὕπως παρουσιασθοῦν εἰς τὸ ὁποῖον κατέχουν. Λευκωσία, 2)1)47. ΤΑΦΟΡΩΝ Λτδ. χειρήσεων. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ὁπουδήποτε ἐν Κύπρῳ. Τιμαὶ λογικα. τηγἁ καὶ ταξί. του ἐπικοινωνήσατε Μοιφτῆ Ρατζῆ Ἐφφ. ἀρ. 20, ἐν Λευκώσίᾳ, περἰοδον μεταξὺ τῆς 2ας Ἰσνουαρίου καὶ ἰδίου µηνός, καὶ ὥρας 9 π.µ. καὶ ΑΓΓΕΛΙΑ Τά γραφεῖα αὐτοκινήτων «ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ» καὶ «ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ» ἔχουν τὴν εὐχαρίστησιν νὰ ἀναγγείλουν ὅτι ἀπὸ 1947 αἱ δύο ἐπιχειρήσεις καὶ συνεστήθη ἡ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ: Ἡ συγχώνευσις ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν καλυτέ- ραν ἐξυπηρέτησιν τῆς πελατείας τῶν δύο ἐπι- Τὰ δύο γραφεῖα ἐπιλαμβάνονται τῆς εὐκαι- ρίας νὰ εὐχαριστήσουν θερμῶς τὴν μεγάλην πελατείαν των διὰ τὴν προτίµησιν, ἡ ὁποία ἐ- δίδετο εἰς αὐτὰ μέχρι σήμερον. Ἔχομεν τὴν πεποίθησιν ὅτι τὸ κοινὸν θὰ ἐκ- τιµήσῃ δεόντως τὴν προσπάθειαν δίδον προτί- µησιν εἰς τὴν Ἑταιρείαν µας διὰ κάθε τι τὸ ὁ- ποῖον σχετίζεται μὲ μεταφορὰν δι αὐτοκινήτου, ΚΥΠΡΙΒΜΗ ΕΤΒΙΡΕΙΒ ΜΕΤΗΦΟΡΩΝ Ατι. | «Εμπιστοσύνη» ἃ «Καλόγηρος» Λήδρας 169 --170 καὶ Παλαιὸν Γυναικοπάξαρον ΔΕΥΚΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΥ Τηλεγρ. Διεύθυνσις «ΕΜΚΛΣ ΥΠΟΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ: Αμμόχωστος, Λάρναξ, Λεμεσός, Πάφος, Πόλις, Ἐερός, Κύνκος, Λεύκα, Αμίαντος, Πλάτρες, Πεδουλᾶς, Ιρόδροµος, Τρόοδος, Κερύνεια. ΙΙ Τὸ µεγαλύτερον δίκτυον ἐπιβατικῆς συγ:- κοινωνίας δι αὐτοκινήτων ἐν Κύὐπρῳ. ἔν μοναδικἡ ὀργάνωσις μεταφορᾶς διά αὐτοκινήτων οἰωνδήποτε Εἰδικὴ ὑπηρεσία ταξί. Τὸ πλέον εἰδικευμένον προσωπικὸν καὶ οἱ πλέον πεπειραμένοι ὁδηγοι. ᾿Αρχίζει ἐργασίας ἀπὸ σήμερον. 80 καινουργῆ αὐτοκίνητα---ἐπιβατικά, φορ: Διὰ κάθε τι πρὸς μεταφορὰν δι΄ αὐτοκινή- μαζύ µας. ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΗΗΙΗΗΙΗΙΝΗΙΙΗΙΗΗΙΗΗΗΗΙΗΗΙΗΝΙΗΙΗΗΗΙΗΗΙΗΗΗΙΙΗΜΙΙΗΗΗΗΠΗΗΗΙΙΗΙΗΙΠΙΗΙΗΗΙ λότερή βουγοκορφὴ τῆς Αν. ταρκτικῆς αὐτῆς ἠπείρου φδά- γει τὰ ὃ.δ00. μέτρα. «0. Λότιος Πόλος μµαστίζε- ται ἀπὸ τοοιιεοθὲς χιονοῦ ύελ- λες, εἶναι τελείοις ἀκατοίκη- τος, ἀλλὰ ἔχει πλουσιώτατο ὕ- πέδαφος σὲ πολύτιμα ὀρυμτὰ. «Υπάρχουν τεράστια ἀνύθρα: κοφόρα λεκαγοπέδια, σίδερο, μολύβι, χρυσὸς καὶ χαλκὸς καί τελευταῖα ἀνεκαλύφδησαν περιοχὲς μὲ σημιαντικὰ κοιτά- σµατα οὐρανίου. 'Η ἄμερικα: νικὴ ἀποστολὴ, ποὺ χοήµατο δοτεῖιαι ἀπὸ τὴν κυβέονηση τῆς Οὐάσιγακτων καὶ ἔχει ἐπὶ κεφαλῆς της τὸν ναύαρχο Μπέοντ, ὃ᾽ ἄποτελεῖται ἀπὸ τρεῖς ὀμίλους καὶ ἔνδια φέρεται εἰδικῶς γιὰ τὰ κοιτάσματα τοῦ οὐρανίου. Σουµάδες γγήσιαι Θὰ βρῆτε εἰς τὸ Ζα- χαροπλαστεῖον «ῇ ΣΣ» Δοῖξου “Ἱερείδου, ὁδὸς Λιπέρτη ἴο. 15. ΠΝΝΙΚΗΙ ΤΗΝ ΚΗΠΙ μ. (ὑπὸ ἐκκαθάρισιν) Καλοῦνται διὰ τῆς παρούσης ὅλοι οἱ πιστὠταὶ (καταθέται ἢ ἄλλως πως) τοῦ ὡς ἄνω Ταμιευτηρίου, τὸ Γραφεῖόν µου, ὁδὸς κατὰ τὴν ΆΊης τοῦ { μ.μ. καὶ 3 ἕως 2 , μ.μ. πρὸς ἀπόδειξιν τῶν ἀπαιτήσεών των κατὰ τοῦ ὡς ἄνω Ταμιευτηρίου, προσάγοντες ταὐτοχρόνως πᾶν σχετικὀν ἀποδεικτικὸν ἔγγραφον ἢ βιβλιάριον, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Γ. ΚΑΘΗΤΖΙΩΤΗΣ Δικηγόρος Ἐκκαθαριστὴς Συνεργατικοῦ Ταμιευτηρίου Κάμπου Λτδ. τῆς Ίης Ἰανουαρίου, ἔχουν συγχωνευθῇ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΒΝ Λτδ. ΓΡΑΦΕΙΑ: ἐμπορευμάτων καὶ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΛΤΔ. ἡ ᾽Απογευματινὴ Ἐφημερὶς | Κοινωνικη Ζ0Η ᾿Απάντησις πρὸς τὴν Π.Δ.Ὀ. Η 4Η. ὁ Μητροπολίτης Αεου- νείας ἀπήντησεν οεἷς τὸ 4. «Σ. τῆς ΙΙ. ιδασκαλικῆς ᾿Οογανώσεως εὔ- Ἰαριστῶν διὰ τὸ σταλὲν πρὸς αὐτὸν τηλε’υάφηιια ἐπ εὐκαιρίᾳ τοῦ νέου έτους. Συνέδριον ἀποφοίτων Κατὰ τὸ συγκροτηύὲν τὴν απ. Κυ: οιακἠν εἰς Παρώσια δεύτερον συ γέδριον τῶν ἀποφοίτων ἐνεκρίδη ἡ µέχοι τοῦδε πορεία τοῦ Μεντοικοῦ Συμβουλίου. ᾿ἔν τέλει ἐγέγοντο ὦ- οισμέναι τροποποιήσει: τοῦ κατα στατικοῦ καὶ ἐξελέγή ὡς γ. γοαμ: ματεὺς διὰ τὸ 19 ὁ κ. Τάκης Ι εωογίου. Ἱά ὑπόλοιτα µέλη τοῦ Συμβουλίου δὰ ὑποδειχδοῦν ὑπὸ τῶν οἰκείων συλλόγων. Οἱ φαρμακοσοιοὶ Καλοῦνται πάντα τὰ µέλη τοῦ ᾿Επαοχιακοῦ Ἀυνδέσμου Φαρμακο- ποιῶν «ευκωσίας εἷς ἕκτακτον γε- γικὴν αυγέλευσιν σήμερον Τετάο-, την 1) καὶ ὥραν δι μ.μ. εἰς τὴν ᾿Εμπορικὴν «έσχη». Θέματα: 1) ᾿Εξέτασις ὑπομνή- µατος ποὸς τὸν «ιευδυντὴν ᾿[ατοι κῶν Ὑπηφρεσιῶν ὑπὸ τῆς αδντοι: κῆς ἐπιτροπῆς φαομακοποιῶν Αύ- πρου. 3) Μελλοντικὰ διαβήματα καὶ ποθεία διὰ τὸν νόµου. εκ τῆς ἐπιτροπείας ΣΠ. {όγῳ εῆς σοβαοότητος τῶν Ῥειάτων παρακαλοῦνται Όλοι συνάδελφθι ὅπως πανευρεδοῦ». Τὸ σπίρτο σας Πἐδοποιοῦνται οἳ βιοτέχναι, µέλη τῆς Ἱνώσεως ᾖΑαταστηματαοχῶν {ευκωσίας οἱ ὁποῖοι προμηδεύον- ται σπίρτο διὰ τὴν ἐργασίαν των, ὅπως ἀπευδυνδεῦν τὸ συντομώτε: ϱον ες τὸ κατάστηµια τοῦ κ. Αν. δοέα ᾿Αραούζου καὶ παραλάβουν τὴν ἀναλογίαν των τοῦ μηνὸς 4ε- χεμβοίου, εἲς ποσότητα ἴοην μὲ τὴν τοῦ λοεμβρίου. οἑ χι ᾱ Πῑκ τῆς ἐπιτοοπῆς Σχολἠ Χοροῦ Σάῤῥα Εὐσταθίου Στράτου ᾿Ι]ωαννίδου θὰ µάδειε πρα»ματικὰ νἀ ρεύετε ὅταν μᾶς ἐπισκερθῆτε, η τελθιοποίησις τῶν χορῶν σας μαδὶ μὲ τὴν ὃ, Γαλάτεια. ᾽Αποταδεῖτε ὁδὸς Ἁγίου ᾽ἁντω. γίου ἀρ. 11, ἄνοιγια Κολοκάση. υπ αυ: ρ.«:ϱ«σ.υὁ-ς Μαγικὸ Παλάτι καὶ «Μπελὴκ Πασᾶ» χ9- Σήµερον Τετάρτην καὶ αὔ- ριον Πέµπτην ἕνα κοινω- νικὸ καὶ δραματικὸ ἀρι- στούργηµα ΕΝ ΕΡΤ Μὲ τούς : ΡΙΤΣΑΡ ΑΡΛΗΕΝ ΈΞΕΣΤΕΡ ΜΟΡΡΙΣ ΤΙΝ ΠΑΡΚΕΡ Τὸ ὁρᾶμα, ἡ ἀγωνία καὶ οἱ κίνδυνοι Χιλιόδων έργα: τῶν ποὺ καταγίνονται στὴν κατεδάφισιν μεγάλων κτι- ρίω». Δύο ἀχώριστοι φίλοι ποὺ γίνονται ἄσπονδοι ἐχ- θροὶ ἐξ αἰτίας μιᾶς γυ- ναίκας καί.. δυνταρακτικὲς περιπέτειας --- | δν- γαιότητες---4νδρωπιστικὲς πρά- ξεις---ἡΠεγάλες χειρονομίες--- . . ρῶτες--- Αντιζηλίες--- Σατανικὲς κ νε πλεκτάνες---Ίγοια γρονῦοκοττ- ματα... Τὴν Παρασκευὴν καὶ Σάβ. βατον προβάλλεται ἕνα νεώτατο καὶ ἀγωνιῶδες λαϊκό Κάου--μπόῦ 0Ο ΛΙΟΚΤΗΣ ΤΩΝ ΛΗΣΤΟΝ Μὲ τὸν λαοφιλέστατο ΤΖΩΡΤΣ ΜΟΝΤΓΚΟΜΕΡΝΥ καὶ τούς ΑΥΡΒΠ ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΦΡΑΝΣΙΣ ΦΟΡΤ κ. ἄ. Καὶ τὴν προσεχῆ Κυριακὴν ἡ µεγαλυτέρα ζωντανἡ καὶ συνταρακτικἡὴ Δημιουργία ΜΛΡΤΥΡΕΣ ΗΡΟΙΣΜΟΥ Πρωταγωνιστοῦν ὁ γίγας τῆς τέχνης ΝΒΤΑΝΑ ΑΝΤΡΙΟΥΣ καὶ οἱ διάσημοι ΡΙΤΣΙΑΡ ΚΟΝΤ ΤΡΟΤΥ ΜΑΡΣΑΛ -------ἕ-ἕἷ-υ-- Ὑπεύθυνος : Θ. Παπαδόπουλος Τύποις : «ΚΟΣΜΘΣ» Λευκωσία