Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-09

Πέµττη 9 Ἰανουαρίου 1947 ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΑΛΡΛΘΡΟΝ Η ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ Τὸ 1948 δ3 φδάση εἰς τὸ ἀποκορύφωμα 'Ο Φόβος τῆς νέας οἰκο: νομικῆς κρίσεως-- τῆς µε- γαλύτερης ἀπὸ ὅσες γνώ- ρισε ποτὲ ὁ κόσµος-- άνη: συχεῖ τὶς ᾿Πνωμένες ΓΙο: λιτεῖες καὶ τὶς ἄλλες βιο- μηχανικὲς χῶρες. [Καὶ δὲν ἔχουν ἄδικο | Ἠ ἱστορία μᾶς δείχνει ὅτι οἱ κρίσεις αὐτὲς ἔπα- ναλαμβάνονται κάθετ--10 χρόνια. Τὴν περίοδο τοῦ μαρασμοῦ ἀκολουθεῖ κἄ- ποια ζωογόνηση τῆς ἀγο: ρᾶς, πολὺ ἀπατηλὴ, γιατὶ ποτὲ δὲν μπορεῖ νὰ Φφθά- σει τὰ ὅρια τῆς παλαιᾶς ἀκμῆς. Πρέπει νὰ τονισθεῖ, ὅτι ὁ σημερινὸς κύκλος τῶν οἰκονομικῶν φαινομέ:- νων δημιουργήθηκε κάτω ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ παγ- κοσµίου πολέμου καὶ δὲν εἶναι κανονικὸς. Αὐτὸ ὁ- φείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ προηγούμενος κύκλος τῶν οἰκονομικῶν Φαινομέ- νων διεκόπη ἀπότομα ἐξ αἰτίας τοῦ πολέμου. Στὸ διάστηµα τοῦ πολέ- µου, ὁ παραγωγὸς δὲν ᾱ- ναζητεῖ τὸν ἀγοραστὴ, ἀλλὰ τουναντίον οἱ ἀγο: ραστὲς προσπαθοῦν πῶς νὰ πάρουν στὰ χέριατους τὴ μικρὴ ποσότητα τῶν διαθεσίμων ἐμπορευμάτων. Αλλο χαρακτηριστικὸ εἷ- ναι ὃτι χρειάζεται παρα- γωγἠἡ πολεμικῶν εἰδῶν. Τὰ ἐμπορεύματα διαι- Ροῦνται σὲ δύο κατηγο- ρίες : Σὲ µέσα παραγωγῆς, ποὺ χρησιμεύουν στὴν πε- ραιτέρω παραγωγἡ ἔμπο- ρευμάτων καὶ σὲ µέσα κα- ταναλώσεώς ποὺ τροφοδο: τοῦν τοὺς ἐργαζομένους. Οἱ πραγματοποιούµενεςάἀ- ξίες--ἤ µέσα παραγωγῆς εἶναι ἤ µέσα πρὸς κατα: νάλωση -- ξαναγυρίζουν στὸν κύκλο τοῦ κοινοῦ κεφαλαίου: Τά πρῶτα, σὰν μόνιμο κεφάλαιο καὶ τὰ δεύτερα σὰν ἐναλλασ- σόµενο κεφάλαιο. ---Οἵ ἀπώλειες τῆς ᾽ Αγγλίας καὶ Γερμανίας Δὲν συμβαίνει τὸ ἴδιο ὅταν πρόκειται γιὰ πολε: μικὴ παραγωγἠ. Τὰ τἀνκς, τὰ ἀεροπλάνα, οἱ χειρο- βομβίδες, οἱ νάρκες κ.λ.π. καταστρέφονται στὸν πό- λεµο τελειωτικἀ καὶ ἀνε- πανόρθωτα. Δὲν ξαναγυ: ρίζουν οὔτε σὰν μόνιμο, οὔτε σὰν ἐναλλασσόμενο Τοῦ διασήµου οἰκονομολόγου ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΑΡΓΚΑ πάει χαμένη γιὰ πάντα. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἡ σύγ: χρονη πολεμικἠὴ λεγόμενη οἰκονομία κλείνει µέσα της τὴν πτώχευση τῆς χώρας. Καὶ ἡ ζημία αὐτὴ µεγα- λώνει ἀκόμη περισσότερο μὲ τὶς πολεμικὲς κατα: στροφὲς. Πραγματικὰ, ὅ- λες οἱ καπιταλιστικὲς χᾶ- κ. ρες, ποὺ πῆραν µέρος στὸν πόλεμο, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς Πνωμένες Πολιτεῖες καὶ τὸν Καναδᾶ, βγῆκαν οἰκονομικὰά ἐξανιλημένες. Ἡ ᾽Αγγλία ἔχασε τὸ τέὲ: ταρτο σχεδὸν ὁλοκλήρου τοῦ ἐθνικοῦ της πλούτου, τόσο µέσα στὴ χώρα της ὅσο καὶ στὶς ἀξίες ποὺ εἷ- χε τοποθετηµένες στὸ ἐ- ξωτερικὸ. Ἡ Γερμανία ἔ- χασε τὸ μισὸ σχεδὸν τοῦ ἐθνικοῦ της πλούτου. Ἡ παραγωγὴἠ τῶν Εὐρωπαῖί- κῶν χωρῶν ἔπεσε στὰ 30 ἕως 80 ο)ο τοῦ προπολε- μικοῦ ἐπιπέδου, δηλαδὴ βρίσκεται σήµερα σὲ πο λὺ χαμηλότερα ἐπίπεδα παρὰ στὴν περίοδο καὶ τῆς σοβαρότερης ἀκόμη κρίσεως. ᾽Αντίθετα πρὸς τὴν ἐρη µωμένη Ώπειρο τῆς Εὐρώ- πης, οἱ Ἡνώμένες Πολι- τεῖες βγῆκαν ἀπὸ τὸν πό: λεμο ἀκόμη πιὸ πλούσιες. Ἡ βιομηχανικὴἡ παραγωγή τους τὸ 1946 εἶναι κατὰ 50 ο)ο ἀνώτερη τῆς πα- ραγωγῆς τοῦ 1928. Πῶς ἐξηγεῖται ὁ πλου- τισμὸς τῶν Πνωμένων Πολιτειῶν στὸ διάστηµα τοῦ πολέμου Στὶς. Ηνωμένες Πολι- τεῖες-- τὴν πλουσιώτερη καπιταλιστικἡ χώρα τοῦ κόσµου-- ἡ γενικὴ προπο: λεμικὴἡ κρίση εἶχε τὸν ἱ- σχυρότερο ἀντίκτυπο. Οο ἀριθμὸς τῶν ἀνέργων εἶχε φθάσει τὰ 8.000.000. Οἱ παραγγελίες κάλυπταν μόλις τὰ 65 9)ο τῆς δυνα- µικότητος τῶν ἐἔργοστα- σίων. Σημαντικὸ μέρος τῆς εὔφορης γῆς ὄἔμεινε ἀχρησιμοποίητο, γιατὶ ἡ κυβέρνηση πλήρωνε στοὺς καλλιεργητὲς (Φφαρμαδό: ρους)σημαντικἡ ἐπιχορήγη- σηγιὰ κάθεἑκτάριο ποὺ δὲν ἔσπερναν μὲ σιτάρι ἤ ͵ ᾱ- ῥραβόσιτο, γιὰ κάθε ἑκτά- ριο ποὺ δὲν καλλιεργοῦ σαν μὲ βαμβάκι ἤ μὲ κα: πνά. Ἔτσι, πρὶν ἀπὸ τὸν κεφάλαιο. Ἡ ἀξία τους πόλεμο, στὶς Πνωμένες Πλ ΛΚΙΝΙ ἹΙ Πιν Πωλοῦυται διὰ ἀναφερόμενα κτήµατκ τὰ δημοσίου πλειστηρ: χσμοῦ τὰ κάτωθι ἀνήκοντα εἰς τὴν περιουσἰαν τοῦ ἀποβιώσαντος Σωφρονίου Ῥολομωνίλη, ἐκ Δεμεσοῦ καὶ εὖ- ρισκόµενα ἐν τῇ πόλει Λεμεσοῦ. 1) Κτίριον--- Μία κατοικία, ἀποτελουμένη ἐκ τεσσά- ρων δωματίων, ἑνὸς κώλ, ἑγὸς µαγειρείου, αὐλῆς, κειµένη ἐν τή ὁδῶ Γλάδστωνος καὶ ἀποπάτου καὶ ΞΑΥ. Σπυρίδω- νος ὡς ὃ τίτλος ἰδιοκτησίας ἀριθμὸς 32096 ἡμερ. 11111941. 9) Κτίριον- Δύο ἀποθῆκαι μὲ ἕνα μικρὸ µέρος αὐλῆς καὶ ἕνας λάκος, χείµενχι ἐν τῇ ὁδῷ Ριχάρδου καὶ Βερεγγά- ριας ὡς ὁ τίτλος ἰδιοκτησίας ἀριθμὸς 52080 ἡμερ. 19111943. «Ὁ. πλειστηριασμὸς θὰ τὴν 1βην Ἡμέραν τοῦ μηνὸς 3 λάδβη χώραν ἐν Λεμεσῷ κατὰ Ιανουαρίου 1941 ἡμέραν Κυ: ριακἠν καὶ ὥραν 10 π.µ. ἔξωθι τῆς Λέσχης «Ἔνωσις» εἷς τὴν παραλίαν. “Ὁ προσωρινὸς διαχειριστής πωλεῖ τὰ ὡς ἄνω κτήμα: τα συμφώνως τῶν τίτλων ἰδιοκτησίας, Ἡ µεταβίβχσις τῶν τίτλων τῶν ὡς ἄνω κτημάτων θὰ γίνη ἐπ᾽ ὀγόματι τῶν ἀγοραστῶν μετὰ τὴν κατακύρωσιν τὸ ταχύτερον. Τὰ ἄνω κτήματα εἶναι ἐνοικιασμένα εἷς τρίτους ἐκτὸς τῆς μιᾶς ἐκ τῶν ὡς ἄνω δύο ἀποθηκῶν. «Ὁ. προσωρινὸς διαχειριστής δὲν ὑποχρεοῦται νὰ δεχθῇ τὴν ἀνωτέραν ἢ οἰκνδήποτε προσφορά». Οἰαδήποτε πληροφορία ἐν δύναται νὰ ληφθῆ ἐκ σχέσει μὲ τν ἄνω πώλησιν τοῦ δικηγορικοῦ Ὑραφείου τοῦ κ. Πλάτωνος ἵζ. Σολομωνίδη, ὁδὸς Ἱ. Π. ᾿Ὀκκόνορ ἀρ. 11. Λεμεσὸὲς τῇ 4.1.941. ὑπ. ΠΛΑΤΩΝ Κ. ΣΟΛΟΜΩΝΙΑΗΣ δικηγόρος Προσωρινὲς Διαχειριστῆς ΕΛΕΥ ΦΕΕΟΣ Έα τος. Πολιτεῖες Χχρησιμοποιοῦ- σαν µὸνο ἕνα µέρος τῶν παραγωγικῶν δυνάμεων τῆς χώρας, γιατὶ ἡ παγ- κόσµια ἀγορά δὲν µπο: ροῦσε νὰ ἀπορροφήσει ὃ- λα αὐτὰ τὰ προϊόντα. Μόνο ὁ παγκόσμιος πόλεμος μέ τὴν ἀπεριόρι στη ζήτηση, ἔβαλε σὲ κί- νηση καὶ ἐκεῖνες τὶς πα: ραγωγικὲς δυνάµεις ποὺ δὲν εὕρισκαν διέξοδο τὸν καιρὸ «τῆς εἰρήνης. Στὸ διάστηµα τοῦ πο: λέμου ἡ παραγωγὴ ἕ- Φθασε πάνω ἀπὸ τὸ ὃδι- πλάσιο τῆς παραγωγῦῆς τοῦ 1939. '᾿Εκτὸς ἀπὸ τὸ ζήτημα τῆς κατοικίας (οἱ- κοδόµηση νέων οσπιτιῶν) καὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὴν παρα- γωγὴ αὐτοκινήτων καὶ µε: ρικῶν τροφίμων ποὺ δὲν ἦταν ἀπαραίτητα, οἱ - νωώμένες Πολιτεῖες µπόρε σαν νὰ ἀντεπεξέλθουν στὶς ἀνάγκες ὄχι μόνο τῶν πολεμικῶν µετώπων, ἆλ- λὰ καὶ τῆς καταναλώσεως τοῦ εἰρηνικοῦ πληθυσμοῦ. ΑΥΡΙΟΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ : Τὶ δεί- χνουν οἳ σταιιστικὲς Τρασε- ξῶν καὶ ἐργοστασίων.-- Ἡ ἁπατηλὴ ἐντύπωση τῆς «ἄμ- μῆς».-- Οἳἶ τρεῖς μεγάλοι συν: τελεστές. Τὸ 1945 χρονιὰ τῆς πρίσεως / ἡΝΙΙΝΜΗΙ ὑπ μΙπΠη 'Ο Σύνδεσμος ἐργολάέξων οἵ- ποδομῶν “Ίευνκωσας ἀἄνακοι- νοῖ ὅτι τὸ ἀκόλουόθον ψήφισμά του, ἐγκριθὲν ὑπὸ τῶν μελῶν τὴν 19 Δεκεμθρίου, ἀπεστάλη εἰ τὴν ατιστῶν καὶ ἐργατῶν κπτιστῶν τὴν 3299 λήξαντος Δεκεμβρίου : Ὁ «Σύνδεσμος Εργολάέων Δευκωσίας, λαξὼν γῶσιν τῆς συνεχοῦς ἀπαιτήσεως τῶν ἐρ- γατῶν περὶ αὐξήσεως τῶν ἡ- συντεχγίαν μερομισθίων καὶ τῆς ἀπαιτήσε- ως περὶ ἀποδοχῆς τῶν αὐξή- σεων ἀσυξήτητί, ἀποφασίζει: 1) Ὅπως ζητήσῃη παρὰ τῆς ᾿Επιτροπῆς τῆς συντεχνίας τι στῶν καὶ ἐργατῶν 4ευκωσίας, ὅπως Ἀαθορ ζων- ται ἀνὰ ὠρισμένην χρονικὴν πε οἰοδον θασικὰ ἡμεριμίσθια δι οἰκοδομικὰς ἐργασίας ἓν «4{ευ- ἐργολάθος νὰ εἶναι ὑπόχρεως νά πληρώ: γῃ κατὰ τὴν διάρχείαν τῆς συμφωνηθησοµένης χρονωῆς περιόδου. 3) Ὁ καθορισμὸς τῶν ἡἥμε- ρομισθίων νὰ γίνεται ὑπὸ Επι: τροπῆς ἁπαρτιξομέγης ἀπὸ ἂν- ἑργολάθων καὶ τῆς συντεχνίας, ἐπὶ παρου- σίᾳ τοῦ ᾿Επιτρόπαυ ᾿Ἔργασ- ας, ἀναλόγως τῶν ἑκάστοτε οὃ ξομειώσεων τοῦ κπυβερνητικοῦ τιμαριθμικοῦ δείµτου. ϐ) Ὅπως δικαιώματα εῶν τοπικῶν ᾿Επιτροπῶν τῶν μητιστῶν ἑργατῶν συνίστανται α) Νὰ ἐξδετάζουν, ἐὰν οἳ τεχαῖ- ται ἔχουν τὰ ἀπαιτούμενα ἐρ: γαλεῖα διὰ τὴν ἐξάσκῆσιν τοῦ ἐπαγγέλματός των ϐ) Τὰς κα: νονικὰς ὥρας ἐργασίας. γ)Τὴν συαπεριφορὰν μεταξὺ ἑργολά- βων καὶ ἐργατῶν Όπως ὃ ἑρ: γολάθος ἔχῃ ἀπόλυτον δικαίω- µα νἁἀ καθορίξη τὸν τρόπον ἓ- κτελέσεως τῆς ἐργασίας του. 6) Ὅπως ἡ πρόσληψις ἑἐρ: γατῶν µέσω τῆς συντεχνίας καὶ ἀπόλυσις ἑργατῶν ἐπαφίε- ται ἐξ δλοκλήρου εἰς τὸν ἔργο λάδον. ϐ) ΙΠαραδοχὴ τοῦ καθ ἑθδομάδα. 7) Ο νεοπροσλαμέαγόμενος εἰς τὴν ἔργασ᾽αν τεχνίτης ἤ ἓἐρ γάτης νὰ θεωρῆται κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν ὑπὸ δοκιµασίαν χωρὶς νὰ ἔχῃ τὸ δικαίωµα τῆς διηµέρου προειδοποιήσεως. Πέ ϱαν τῆς μιᾶς ἡμέρας, ἡ διή: µερος προειδοποίησις νὰ ἰσχύη. 8) Τὸ Σάθβατον νὰ θεωρῇ: ὡς ἡμέρα προειδοποιήσεως καὶ ἀπολύσεως τοῦ ἐργαζομένου. ϱ) Τὸ προσλαμθανόμενον σερο- σωπικὸν νὰ µετέχη τῆς συντε- καὶ ἑἐργατῶν φτιστῶν Ἠωσία, τὰ ὁποῖα ὃ τιπροσώπους τῶν ν τα 44 ώρου χγίας κπτιστῶν κτιστῶν. 10) Τὸ ψήφισμα τοῦτο νὰ ὑποθληθῇ εἰς τὴν πυέέργησ.ν µέσω τοῦ ᾿Εργατικοῦ ᾿Επιτρό- που. Σημ -- Ὁ Σύνδεσμος Ἔργο- λάέων Οἰκοδομῶν δηλοῖ ἔπί- σης, ὅτι διατηρεῖται ἓν ἰσχύὶ ἢ ὀφισταμένήη συμφωνία, ἡ προ- γοοῦσα διὰ κατώτατον ὅριον 44ώρου ἑθδομαδιαίας ἐργασίας μισθὸν ἐν 4. 8.1 1.0. Κυπριακὴ χθονογραφία ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ ΜΟΥ Λεμόνια καὶ... «βουλὴ» ᾿Αθηναία συνάδελφος, ἡ κ. ᾽Αλεξάνδρα Λαλαούνη, µια ἀπὸ τὶς καλὲς µουσικοκριτι κοὺς τῆς 'Ελληνικῆς πρωτεύ- συσας, σὲ ἀνταπόκρισή της ἐξ ᾿᾽Αθηνῶν πρὸς τὸν «Ταχυ- δρόµο» τῆς Αλεξανδρείας τῆς 28)11)46, ἀφοῦ κάνει στὴν ἀρχὴ μιὰ εἰσήγηση γιὰ τὴ ψΨυχολογικἡ καιάσταση του σημερινοῦ Ἓλληνα καὶ εἰδι- κώτερα τοῦ ᾿Αθηναίου, μὲ τὴν ἀγωνία του γιὰ τὴν ἐξέ- λιξη τῶν πρανµάτώων στὴν Ελλάδα, ἀναφέρεται ἐν συνε: χείᾳ στὴν περίφημη «παρε: ξήγηση» ποὺ δημιουργήθηκε στὴ «Βουλὴ» ἐξ ἀφορμῆς τῶν γνωστῶν δηλώσεων τοῦ κ. Κανελλοπούλου πὼς εἡ Ὁ- παιθρος ἀπὸ τοῦ Ὀλύμπου µέχρι τῶν συνόρων δὲν εὗρί- σκεται ὑπὸ τὸν ἔλεγχον τῆς Κυβερνήσεως», καὶ καταλήγει ὡς ἑξῆς: «Κάποια μακρυνὴ ἆ- γαπηµένη φίλη μοῦ γράφει ἀπὸ τὸ Τυρόλο: «Αν σοῦ εἶνε δυνατὸ, βρὲς ἕνα µέσο νὰ μοῦ στεἰλῃς ἕνα λεμόνι...» Τὶ νοσταλγία καὶ τὶ καὐμὸ κρύ- βει αὐτὸ τὸ ἁπλὸ αἴτημα: Ἔνα λεμόνι... Πρὸς Θεοῦ, μὴ μὲ παρεξηγήσετε ποὺ ἄρχισα ἀπὸ τὴ Βουλὴ καὶ τελειώνω στὰ λεμόνια... Δὲ σκέφθηκα τέτοιο πρᾶμα[..» Σχετικὰ μὲ τὰ λεμόνια, ἡ ἀθηναία συνάδελφος μᾶς πα- ρέχει καὶ μερικὲς διαφωτιστι- κὲς τιμαριθμικὲς λεπτομέρει: ες. Οτι δηλ. ἀπὸ 1000 δραχ- μὲς- ἕνα σελίνι- ποὺ εἶχαν πρό ὀλίγου καιροῦικατέβηκαν στὶς 200. Μομίζουµε πὼς ἡ κ. συνά δελφος δὲν τὰ βάζει τά πράυν µατα καλά. Θάἄπρεπε- κατὰ τὴ γνώµη µας--νάρχίσει ἀπ τὰ λεμόνια καὶ νὰ καταλήξει στὴ «Βουλή». Η μᾶλλον ἀπ τὶς λεμµονόκουπες. Καὶ ὁ λό γος ποὺ θᾶταν προτιµώτερες οἱ δεύτερες-- οἱ λεµονόκουπες --εἶνε ἡ ἀκρίβεια τῶν λεμο νιῶν, καὶ ἡ ἔλλειψη στὴν 'Ελ λάδα «σχεδίου φθαρτῶν» πού, κι ἄν ὑπῆρχε, µέσα στὴν πεῖ να τῆς κατοχῆς, θὰ τρώναμε καὶ τό.. πρωτότυπο, ἀφοῦ προηγουμένως θὰ κανονίζαµε καὶ τοὺς συντάχτες ἑνὸς τέ- τοιου ἐγχειρήματος. Μὰ ἡ κ. Δαλαούνη κάνει στὴν ἀνταπόκρισή της καὶ τὴ μουσικοκριτικὸ, μιὰ καὶ εἶνε τέτοια. «Τὶ περίφημος ρήτωρ, ἀλήθεια !» λέει γιὰ τὸν κ. Παπανδρέου. Χαίΐρεσαι νὰ- κοῦς αὐτὴ τὴν ὡραία φῶώνή, ποὺ ξέρει νἁ περνάει ἀπ᾿ ὅλα τὰ στάδια τῆς ἐντάσεως καὶ τῆς χαλαρώσεως, νὰ παίρνει ὅλα τὰ χρώματα, πάντα γε: µάτη θέρµη καὶ παλμό...» Εὐτυχῶς, γιὰ τὸν κ. Παπαν- δρέου. Γιατὶ ἄν τοῦ λείπανε αὐτὲς οἱ «βαριατσιόνες», θὰ τὴν πάθαινε σὰν τὸν ἀρχαῖο ἐκεῖνο ἀθηναῖο ἠθοποιὸ τοῦ ἀριστοφανείου ἔρνου ποὺ γιά ἕνα λάθος του στὴν προφο: ρὰ τοῦ Η νομίζω, ἔφαγε ὅλα τὰ μαξιλάρια τοῦ θεάτρου. Πάντως ἐπειδὴ δὲ χρησιµο- ποιοῦνται τέτοια πράγματα στὴ σημερινὴ Ἑλλάδα, ὁ κ. ἀρχηγὸς θἄᾶτρωγε ἤ καρπα- ζιές, ἤ θὰ τοῦ ρχότανε λιγά- κι... ξυνὸ μὲ τὶς λεµονόκου: πες ποὺ ἀφθονοῦν στὴν πα- τρίδα τοῦ Περικλέους, καθώς καὶ οἳ πορτοκαλόφλουδες καὶ οἱ πεπονόφλουδες ποὺτὶς πα- τᾶνε οἱ νεοέλληνες τόσο ἆᾱ- δέξια, ἰδίως ὅταν τούς τὶς στήνουν ἄλλοι «φίλοι». Ἔτσι --ᾱν τυχὸν συνέβαινε νὰ μὴ ἔχει τὶς ἀπαιτούμενες «βιχ- ριατσιόνες» ἡ φωνὴ τοῦ κ. Παπανδρέου, τὰ «ἀλλέγκρα» «ἀλλεγκερέττα», τὰ «φόρτσα» καὶ τὰ «τούτοις ὅμοια»- θᾶ- χαμε «φασαρίες. Όμως θὰ πήγαινε περίπατο, κατόπιν τούτου τὸ γνωστὸ λαϊκὸ τρα γοῦδι «Κάτω στὰ λε-- Κάτω στὰ λε- κάτω στὰ λεμονάδικα γίνανε φασαρίες.» Μιὰ κοὶ ἡ σκηνἡ θὰ µετε- φέρετο ἀπὸ τὴ Λαχαναγορὰ στὴ «Βουλὴ». Καὶ ἀσφαλῶς οἱ ἀθηναῖοι μάγκες θά...ξυνί- ζανε λιγάκι τὰ μοῦτρα γιὰ τὴν προτίµηση. Ἐν πάσῃ πε- ριπτώσει, ὅπως κι’ ἄν ἔχει τὸ πρᾶγμα, τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ἆᾱ- θηναία συνάδελφος κάνει μιὰ τόσο θλιβερὴ συσχέτιση µε- ταξὺ τῆς Ἑλληνικῆς «βουλῆς» καὶ τῶν λεμονιῶν, πρέπει νὰ μᾶς ἐμβάλλει σὲ πικροὺς λο- γισμούς. Εὐτύχημα εἶνε ὅμως ποὺ δὲν συνετελέσθη ἀκόμη ἡ Ἔνωσις τῆς Κύπρου μετὰ τῆς μητρὸς Ἑλλάδος. Γιατὶ ἄν τοὺς Ἕλληνες «βουλευ- τὲς» τοὺς παρελάμβανε τὸ «σχέδιο φθαρτῶν» ὅπως εἶνε σήµερα τὰ πράγματα, τότε... αφέξε µου καὶ γλύστρησα!» Γ, ΦΥΛΑΚΤΟΣ Ὑπεύθυνος : Θ. Παπαδόπουλος τύποις : «ΚΟΣΜΟΣ2 Λευκωσία Παγκόσμιον πρόβλημα ε { Η κρίσις - / της οτεγης ι Τὶ γίνεται εἰς τὰς 4 . ἄλλας χώρας ”4ν καὶ ὄχουν περάσει 18 τερματισμὸ τοῦ πολέμου, τὸ πούῤλημα τῆς στέγης ἐξακολουδεῖ νά πα: ρουσιάζεται ὀξύτατο οὲ όλες ἐς : τὶς χῶρες ποὺ ἐπέστισαι τά - ὃ : δεινὰ τῆς συρράξεως. }ὸ ποό- μῆνες μετὰ τὺν ο -- βλήμα τῆς στέγης δὲν ἅπα : ι : σχολεῖ μόνο τοῖς λαοὺς τῆς Γὐοιύπης, ἀλλὰ καὶ χῶρες ποὺ ἧταν μακουὰ ἀπὸ τὸ ὑέ- ατρο τοῦ πολέμου, ὅπως π.χ. ᾗ Αμεοική, Ὅμως οἱ δυσχέ- ρειες ποὺ συγαντοῦτ οἳ εὔρω- παϊκοὶ λαοὶ εἶγε κατὰ πολὺ μεγαλύτερες. ᾽Απὸ μιὰ στατι- στική, πού ματήοτισα» ᾽ἅιιξ: οικαχοὶ ἐμπειρογγώμογες, που έκυιρα» τὰ ἀκόλουύδα στοιχεῖα στὶς ἑξῆς χῶρες : -ἣΜ. Ὀρειτανία Λατὰ τὴ διάρκεια τοῦ πο: λέμου κατεστοάφησαν στὴ Αγγλία 400.000 σπίτια. 4η- μιουργήθηκε συγεπῶς «πού: βλήμα ἀστέγων, πού γίνεται ἄκόμα πιὺ ὀξὺ μὲ τὴ ῥαδμι- ῥ , ο αία ἀποστράτευση τῶν 4: }λὠ». στρατιωτῶν. ᾽Απὺ τὸ τέλος τοῦ πολέμου καὶ δῦ κιίσβηκαν όνο {35.12 σπί τα, ἐνῶ ὑπολογίξεται ὅτι γοειάζονται γιὰ νὰ στεγα: σθοῦ» ἄνετα οἳ κάτοικοι 20. 0060 σπίτια. ᾽Αποτέλεσια τῆς καταστάσεως αὐτῆς ἦταν ἡ «ἑπανάσταση τῶν ἀστέγων», ποὺ συγκλόνισε τελευταῖα τὸ 4ονδῖνο. Ὁ ὑπουργὸς Ἀτεγά- σεως κ. ᾿Αγιουριν Ἠπέβαν, σύιφωνα μὲ σχέδιό του, πι- στεύει ὅτι δὰ εἶγε ἔτοιμα ἓν- τὸς ὀλίγων ἡμερῶν γιὰ νὰ δεχβῥοῦν ἑνοίμους ἄλλες 30. 004) σπίτια. ᾽Αλλὰ τὸ πρό: βλήμα θὰ παραμένει καὶ γιὰ τὰ ἑπόμενα χοότια. -Γαλλία Οἱ καταστροφὲς ποὺ ὑπέ- στη ἡ [Γαλλία εἶνε κατὰ πολὺ μεγαλύτερες. Στὴ [αλλία κα: ταστράφή καν σὺ ὅλη τὴ διάρ- χεια τοῦ πολέιου Ἰ.000.000 σπίτια. {[]έντε ἑκατοικύρια ἄλλοι ἔμειναν ἄστεγοι, γιατὶ τὰ σπίτια τους καταστράφη- χαν ἀπὸ τοὺς βομβαρδισμούς. 'Η }αλλικὴ κυβέρνηση ἐξεπό- γήσε δεκαετὲς σχέδιο γιὰ τὴν ἀγοικοδόμηση τῶν οπιτιῶν, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο προ- βλέπεται γὰ ατισθοῦν 1.500. 000 σπίτια. Πρὸς τὸ παρόν, γιὰ ν᾿ ἀντιμειωπισθοῦν οἳ ἕκτακτες ἀγάγκες κατασκευά- ζονται ξύλινα σπίτια, 1000 κάθε μῆνα. Η Γαλλία, γιὰ τὴν ἁγοικοδόμηση τῶν σπι- τιῶν της ἔχει ἁπόλυτη ἀνάγκη ἀπὸ τοικέντο, ἀλλὰ οἱ ἅπαι- δὲν δὰ συγκειτουθοῦν πρὶν ἀπὸ τὸ 1945. --᾽Ἱταλία “Η Ιταλία ὑπέστη ος ζημίες κατὰ τὴν ἔποχώ- ϱ1σὴ) τῶν γερμανικῶ» στρα- τευµάτω». ταλικὲς στατιστι- κὲς ἀναφέρουν ὅτι καταστρά- Φικαν Τ.000.000 δωμάτια καὶ ἄλλα 9.000.000 ὑπέοτη- σαν ζημίες (οἳ Ιταλοὶ ἕπο- λογίζουν τὶς ζημιιὲς κατὰ δω- μάτια). ᾿Απὸ ὅλα αὐτά (ιόνο 100.000 δωμάτια ἔχουν ἆᾱ- γοικοδομηδεῖ καὶ τοῦτο γιατὶ λείπουν πρῶτες Όλες, ποὺ ἐμποδίζουν τὴν ἀνοικοδόμιη- ση. Οἳ δυσχέρειες ποὺ ἆγτι- ἀετωπίζει ἡ Ιταλία (ἀνεργία πληδωρισιιός) δὲν ἐπέτρεφα» ἀκόμα νὰ πραγματοποιήσει τούκεγες ποσό τη]τὲς σοβα- ΑΠΠΑΤΗ ΤΟΒΑΔΑςςΟ | Κ«οιΝωΝΙκΗ Ζοη | Διάλυσις ἀρραβώνων 1 ὁ, Ααουύία Σ. Ἀτυλιαγοῦ καθιστᾷ γνωστὸν ὅτι ὁ ἀρυαβών της μετὰ τοῦ κ. Αντώνη «Ἠού-ουρα, δὲν ὑφίσταται πλέον, Οὲ ἁἀπόστρατοι Λαλοῦνται ὅία τὰ έλη τῆς δά Νεονμείας ὶ. περιχώρων ὅπως καντωγίσου» τὰς συνλοοιάς των. πίσης ὅσοι ἀσχολοῦνται εἰς ἀθλη- τικὰς παιδιὰς ὅπως δηλώσουν» τὰ ὀγόματά των αποὺς καταοτισιὸν» πο: καὶ ῥόλεῦ- Ἰ τῆς ἐπιτοοτῆς και δοσφηεοικῆς ὁμάδος απώλ. Συνεργατικὴ ποδηλατάδων Ὅλοι σγεδὸν οἱ ποὐήηλατάὺες τῶν πόλεων ἐδήλωσα» συμμετοχή τὴν ο υγευ ατικὴν {1ρομηευτικὴν σΓταιρείαν Ποδήλατάδων. Ὡς εἰ- δικὸς ραιιματεὺς τῆς ἑταιρείως ὃι- ωρίσύη ὁ κ. Ἀϊκος | ρήγοοιάδης, . δις ἀγετέδῃ δὲ εἰς αὐτὸν ἡ ἔκδυσις πετοχῶν. απὲρ τῶν ἀἁπόρων Γὸ ἀναγνωστήοιον Αν. 4ῤου σίου διωογάνωσεν ἑοοτὴν τὴν Ομ) ᾿ΙΙανουαοίου, τῆς ὁποίας αἳ εἴστοά ο δρ ος η νο ην ξεις, ἀγελθοῦσαι εἰς 4. 0.2. δα διατεδοῦν. ἔπὲο τῶν δητῶν καὶ καδητριῶν τοῦ χωρίου. ἀπόρων μᾶ- τῆς σχυλῆς Οἱ ϱά 4 ὦ ἓ ράπται Αμμοχώστου Λαζοῦνται εἲς συγέλχευσιν τὴν π. . κ ο) ᾿ ευτέοαν εἷς τὰς Ι4 π.μ. ὅλα τὰ οαπτῶν Απο χώστου πρὸς ἐκλο)ὴν νέας ἔπιτρυ- -- ᾱ.. ὃς δ σ πῆς, ἐκλογὴν ἀντιπρυσώπων διὰ τὴν συνδιάσκειριν ενώσεως ανω αν ᾧ καὶ συ» ἤτησιν τοῦ ζητήματος -πωο τη) δευτικῆς ἑταιοείας οαπτῶν, ς Ἓο. Π «Λαϊκή» ἃ ο : ]{ «ἰαἲκή» δὰ ολ νε . ἀντὶ ὡς συν/δως α . αὔριον {αρασκευήν. Δ Περιοδικὰ 1 ρκῇ / ο 7κυΛλοηὀο]/σαν οι τα κ μας έλη τοῦ κλάδου τῆς κυκλοφορήσει τὴν {έπτην, «/Γοωτοττό- η να αι 3 οοι τῆς νέας { ενηᾶς» τοῦ ᾿Γανουά- ρίου μὲ πλουσιωτάτην ὕλην καὶ ὧν» οµίαν ἐμφάνισιν. Ί μη {1/9 νο. ςβ 29 Πέν η ἀετὰ λύπης ἀγγέλλοιεν τὸν θά- γατον τοῦ ᾽ ͵ ὰ Αγγέλου 4. δκέττου ἐπισυμβάντα τὴν απ, Δευτέοαν εἲς ἠλικίαν ἐτῶν. ΙΙ κηδεία του ἕ- ᾿ γένε τὴν ἐπαύριον ἐν τῷ ἵ, ναῷ φῃ . , - 3 ΄ . .. ὴ αγερωμένης ἐν µέσῳ ἐγδείξεων πένθους. Γοὺς ἀπαρηνορήτους Φοτ μεῖς κ, καὶ κ. 4. Φκέττν συλυ- πούµεῦα ὑεοριιῶς. ἡ κυβέρνηση τοῦ κ. Ντὲ | χα- σπέρι πρόγραµµα ἄγοικοδο- µήσεως σπιτιῶν. ὃν --Γιουγκοσλαβία Κάτω ἀπὸ τὴ διπλὴ Ἠατο- χἠ τῶν ΠΓερμανῶν καὶ τῶν Ιταλῶν, ᾗ Γιουγκοσλαβία ὑπέστη τρομεοὲς ἀπώλειεφνι “Υπολογίζεται ὅτι καταστοά- Φήκαν 204.000. απίτια. “η ἀνοικοδόμηση προχωρεῖ οή- µιερα γοργὰ καὶ σ’ αὐτὸ -πο- λὺ ουντελεῖ ᾗ ἀποκατάστασι) τοῦ σιδηροδρομικοῦ δικτύου, ποὺ ἐπιτρέπει τὶς µετα φορὲς οἰκοδομησίμων ὅλιμῶν. --Τσεχοσλοβακία Τὸ πρόβλημα τῆς στέγης, μὲ τὸ διετὲς πρόγραµµα τῆς κυβερνήσεως ΓΓκόντβαλντ, ἔ- χει ἀντιμετωπισὺψεῖ καὶ δὰ λυθεῖ. Οἳἵ κάτοικοι καταβάλ- λουν 30 ο0/ο ἀπὸ τὸ εἰσόδη- μιά τους γιὰ προσωριγὸ νοῖκι, ἐνῷ ἕνα σημαντικὸ µέρος δι- ατίθεται γιὰ τὴν ἀνοικοδόμη- σή νέων σπιτιῶν. ---“Ὀλλανδία Οἱ Γεριανοὶ κατέστρειαν 115.000. σπίτια. ᾽Αλλὰ ὅὃ πληδυσμὸς ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ 340.000 σπίτια γιὰ γὰ µπο- οέσει νὰ στεγασθεῖ. Ἀιλιάδες οἰκογένειες ζοῦ στὰ καταφύγια. Μιὰ τελευ. ταία στατιστική ἄναφέρει ὅτι 90/0).004 κάτοικοι δὲν χουν στέγη. 'Ἡ δὰ χρειασθεῖ γιὰ νὰ λύσει τῆς στέγης. ᾽ ποοσωοι Τα » ἓ- «Ολλανδία δέκα γούνια Δ , τὸ προόβληα Σουµάδες γνήσιαι Θὰ βρῆτε εἰς τὸ Ζα- χαροπλαστεῖον «ῇ ΣΡῇΣ» Δοΐξου “Ἱερείδου, ὁδὸς Λιπέρτη Νο. 15, ΣΙΓΑΡΕΤΤΑ ΒΌΟΤΗ ΦΕΛΛΟΥ 100”/, καθαρὸ φύλλο Βιρτζίνια 6ο. ΙΤΟ.., ΙΟΝΡοΟοΝ υπο πβϱϱϱρ”ρᾧ”””-.»..:”»” Διευθυντὴς-- Ἰδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ --υ Ἔτος 1ον (Περίοδος δευτέρα] Αριθµ. φύλλου : 65 Τιμὴ φύλλου 1 γρόσι, ----ό ΓΡΑΦΕΙΟΝ : Αριθμ. τηλεφώνο 632 Αευκωσία-- Κύπρου πΕΠΕΡΙΤΚΟΠΙΟΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΕΙ η ΕΝΊΡΟΠΗ ΠΜάτην ὃ συνάδελφος κ. Θεμ. Δέρβης, τέως Δήμαρχος παὸὲ διωριοµένος πρόεδρος τῆς σχο- λικῆς ἐφορείας 4Δευμωσίας προσ παθεῖ νὰ εὕρῃ ἐπιχείρημα, ἐπὲ τοῦ ὁποίου νὰ στηριχὺῇ διὰ νὰ καλύψῃ τὴν δικτατορικὴν ῥιαὲ μεσαιωνικὴν ἀπαγόρευσέν {ου πρὸς τοὺς καὺθηγητὰς τοῦ Π. Γυμνασίου ὅσως ἐγγραφοῦν εἲς τὴν ᾿Οργάνωσιν καδηγητῶν. Διὰ τῆς ἐπιστολῆς του, τὴν ὅ- ποίαν ἀπέστειλε καὶ πρὸς ἡἢ μᾶς καὶ τὴν ὁποίαν ἐδημοσί- ευσεν εἷς τὴν ἰδιόντητόν του ἐ- φηµερίδα, ἄποκαλύσεει σελή- ρως τὴν σκευωρίαν, τὴν ὁποίαν ὠργάνωσε πρὸς Ὦτορσειλλισμὸν τῆς ᾿Οργανώσεως τῶν καθηγη τῶν. Οὕτω «ἰσχυρίξεται µέσον τοῦ στόματος τοῦ δείου καὶ ὕ- Φισταµένου του κ. Σωκράτη Εὐαγγελέδη ὃτι εἶναι ὅδ... σύλ- Άογος τῶν παθηγητῶν ποὺ ᾱ- πέρριφψε τὴν συμμετοχὴν εἲς τὴν ᾿Οργάνωσιν μαὲ ὡς ἔκ τοῦ: του ὁ δημοκρατικώτατος συνά- δελφος Θεμιστοκλῆς δὲν δύναται νὰ χαλάσῃ τὸ χατῆρι τῶν καδη- γητῶν καὶ νὰ τοὺς ἀναγκάσῃ διὰ τῆς βίας νὰ ἐγγραφοῦν/! ἠπορεῖς ὅμως, συνάδελφέ µας, νὰ μᾶς ἄπαντήσῃς εἷς τὰ ἑξῆς 1) Πότε ἔλαβεν ὁ σύλλο- γος τῶν καθηγητῶν τοιαύτην ἀπόφασιν Μήπως ἢ ληφὺδεῖσα ἀπόφασις εἶναι ἁπλῶς ὅπως «ἀναβληδῇ τὸ ζήτημα δι᾽ εὐνλε- τώτερον χρόνον» ϐ) Εἶναι γεγονὸς ὅτι διὰ τοῦ Ὀφισταμένου σου γυµνασι- άρχου δὲν ἐπέτρεψις σλήρη συζήτησιν μεταξὺ τῶν καθηγη τῶν ἐπὶ τοῦ ζητήματος ϐ) Εἶναι γεγονὸς ὅτι ἐφέτος, μετὰ τοῦ διορισμοῦ ἀπέστειλες Φιρµάνιον εἷς ὅλους τούς -κα: «“βηγητάς, διὰ τοῦ ὁποίου ἅπη: Ἀγόρενες εἰς αὐτοὺς νὰ ἔγγρα: φοῦν εἰς τὴν ᾿Οργάνωσιν, ἐφρόν- τισες δέ προφορικῶς νὰ ἄτεει- λήσης κάδε παραβάτην τοῦ Φιρµανίου σου μὲ «ἄποκεφαλι- σµόν» Αν ἔχης κάποιαν ᾱ- άντησιν εἷς αὐτά, συνάδεἎφε ᾿Θεμιστοκλῆ, εἴμεδα µπσερίεργοι νὰ τὴν ἀκούσωμεν. Ὅσον ἀφορᾷ τὸ σεικρὸν στα” ράπονον τοῦ κ. Δέρβη ὅτι ᾱ- πεκαλέσαμεν τὴν σερὸς τὸν σερό- εδρον τοῦ Συνδέσμου Καδηγη: τῶν κ. Π. Κυδωνόπουλον ἔτει- στολὴν του- Ὑἱβ δείου Σωκρά- τη-- «ὑβριστικήν», λυπούμεδα διότι ἐξακολουδοῦμεν νὰ λεω: ρῶμεν αὐτὴν ὥς τοιαύτην. «Εἴ- ναι «ὑβριστική» διότι θίγει ὁ λόκληρον τὸ σῶμα τῶν καθη- γητῶν, εἲς τοὺς ὁποίους δὲν ἀναγνωρίξει τὸ διβαίωµα νὰ ὀργανωδοῦν, διότι ζητεῖ ἔντέ- χνως νὰ ὀφαρπάσῃη τὴν γνώ:- µην τῶν καδηγητῶν τοῦ Π. Γυμνασίου διὰ τῆς µεὺδόδου τῆς μυστικῆς τρομοκρατίας καὶ διότι ὃ κ. Δέρβης-- ἐλεωρῶν αὔ- τοὺς ἀναξίους σµλάβους--προσ: παθεῖ αὐτός, ἕνας διωρισµένος διµτατοθίσκος, νὰ παρουσιασὺῇ ὥς µόνος καὶ μοναδικός γνήσιος ἐκσιρόσωπος τῆς γνώμης τῶν καδηγητῶν. Ποῦ ἀνήκει, τροπή συνάδελφε Δέρβη ϱ ΜΕΓΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ὁ }. Πολύκαρπος Ιωαννίδης μᾶς ἀπέστειλεν ἐπιστολὴν, ες τὴν ὁποίαν ζητεῖ κατὰ παράκλήσιν τῆς 4Α.Π. τοῦ ἠΓητοοπολίτου ἱΚεουγείας κ.κ. Μακαριου, νὰ τὸν πληοοφοοή- σωµεν ποῖος εἶναι ὁ ἑερεύς, ὅστις μετ ἄλλων ὁμοχωρίων του ἔχό- ρευσεν εὐρωπαϊκοὺς χορούς, ὅταν ἐματάφεραν νὰ κυριαρχήσουν τοῦ σωματείου τοῦ χωρίου των καὶ νὰ διαγράιρουν τοὺς ἀντιπάλους Τὸ ἐπεισόδιον εἶναι ἀοκετὰ γνω- στὸν ἓν Ἱερυνείᾳ καὶ δύναται ὅ Πολύκαρπος νὰ πληοοφορηδῇ εὖ- κόλως τὰς Λεπτομεοείας του, ἀφοῦ ἄλλωστε διακρίνεται καὶ διὰ ντὲ- τεκτιβικὴν ὄσφρησιν. λὰ μᾶς επι. τρέιμὴ ὅμως νὰ τοῦ εἴπωμεν ὅτι δὲν δεωροῦμεν ὑπεύδυνον τὸν -τα- πᾶν καὶ τοὺς Λοιποὺς χωοιανούς του, ἀλλὰ ἐκεῖνον, ὁ ὁποῖος τοὺς ἐφανάτισε τόσον πολὺ ὥστε µέσα εἰς τὰς ἐκρήξεις τοῦ των νὰ κάµνουν τοιαύτας ἀσχημιίας, ᾿μὰν δὲ πρέπει νὰ τιμωοηῦῇ κά: ποιος, αὐτὸς εἶναι ὁ ΜΙΑΣ Υ- ΠΕΗΥΘΥΝΟΣ καὶ ὑποκινητὴς τοῦ φανατισμοῦ, δ)λαδὴ ὃ Πολύκαρπος καὶ ἡ παρέα. Παρακαλοῦμεν» τὴν ᾖΗητροπολίτην ἑδουνείας βάςῃ τὰς μέχρι τοῦὸς ἐκδόσεις τοῦ ἐντύπου τοῦ γραμµατέως του καὶ ἔπειτα ἄἂς ἀποφασίσῃ ποῖον ποέτει νὰ τιμωρήσῃ. ᾽Απὸ ἐκεῖ μέσα δὰ ὀυνηψῇ, ὡς δίκαιος κοιτής, νὰ ἄν τλήσῃ ἄφθονα ἐπιχδιοήματα διὰ νὰ καταδικἀσῃ ὁριστικῶς καὶ τελὲσι: δίκώς τὸν γραμματέα του, ὁ ὅν λοιπόν, ἡ ἐν- Θεμιστοκλή φανατισμοῦ 4. ΠΠ. τὸν νὰ δια- Απονγευμα τιν ἐφημερὶς ΙΙΙ ΤΠ ΙΤ ΜΙΤ) ΠΡΜΝΙΝΤΙΙ ΤΙΜΗ ΤΙΝΕΠΠΡΙΚ. ΠΡ Προβλέπεται νέα στροφὴ τῆς ᾽Αμερικανικῆς ἐξω- τερικῆς πολιτικῆς πρὸς τὰ δεξιὰ Ν. ΥΟΡΚΗ, 9 (Ρ.)---Ολόκληρος ὁ ᾽Αμερικανικὸς τύπος ἀσχολεῖται σήμε- ϱον μὲ τὴν ἀπροσδόκητον παραίτησιν τοῦ ὑπουργοῦ τῶν ἐξωτερικῶν κ. ἹΜπέρνς. Αἴ σλεῖσται τῶν ἐφημερίδων εὑρίσκουν ὥς μὴ ἱκανοποιητικὴν τὴν παρασχε- δεῖσαν ἐπίσημον ἐξήγησιν ὅτι ἡ παραίτησίς του ὀφείλεται εἰς λόγους ὑγείας. Θε- ωροῦν τὸν διορισμὸν τοῦ στραιηγοῦ Μάρσαλλ ὣς ἀπαρχὴν νέας σοβαρᾶς στρο- φῆς τῆς ᾽Αμερικανικῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς πρὸς τὰ δεξιά. Εν τῷ μεταξὺ ἆνα- µένεται μετ ἐνδιαφέροντος ὃ ἀντίκτυσπος τὸν ὁποῖον ὑδὰ ἔχῃ ἐν Ῥωσσίᾳ ὁ διορι- σμὸς τοῦ στρατηγοῦ ΠΜάρσαλ/. Ἡ ἐπὶ τῶν ἐξωτερικῶν ὑποθέσεων Ἐπιτροπὴ τῆς Γερουσίας ἐνέκρινεν ὁ- µοφώνως τὸν διορισμὸν τοῦ στρατηγοῦ Μάρσαλλ ὡς ὑπουργοῦ τῶν ἐξωτερικῶν. ΜΟΣΧΑ 9 (Ρ.).--'Ο διορισμὸς τοῦ στρατηγοῦ Μάρσαλλ ἐγένετο δεκτὸς ἐν- ταῦθα μετὰ μεγάλης ἱκανοποιήσεως. Ὁ Ρωσσικὸς Τύπος δὲν ἐσχολίασεν εἰσέτι τὴν εἴδησιν, ἀλλ᾽ οἱ ἐνταῦθα διπλωµάται οἱ ὁποῖοι ἔχουν μακρὰν πεῖραν εἰς τὰς διαπραγματεύσεις μετὰ τῶν Ρώσσων πιστεύουν ὃτι ὁ στρατηγὸς Μάρσαλλ θά ἐκτιμηθῇ, κυρίως διὰ τὴν εὐθύτητα καὶ ἀξιοπρέπειάν του. --λ ποῖος ἐπὶ τόσα χοόνια ἠσχημιόνει ον ο αν. : ἐν ὀνόματί του καὶ ἐνέσπειρε τὸν ἀπαισιώτερον φανατισμὸν εἷς ποῄ- λοὺς-- εὐτυχῶς ὄχι ὅλους--- ἐκ τῶν ἁπλοϊκῶν ἱερέων τῶν χγωρίων. ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΔΕΝ ΑΠΗΝΤΗΣΕ ε Μίαν φορὰν καὶ ἕνα καιρόν τά τρία συναγελαζόμενα κὀμ µατα τῶν κεκκο--πεκκο--πέ σπων συνῆλθον εἰς ἔκτακτον συνεδρίαν καὶ ἀπεφάσισαν ὅπως, ἐπ᾽ εὐκαιρίᾳ τῆς ἐν ᾿Αθήναις ἐπισκέψεως τοῦ στρα τάρχου Σμµάις, εἰσηγηθοῦν πρὸς τὸ ἘΕθναρχικὸν Συμβού- λιον ἵνα τοῦτο ἀποστείλῃ εἲς αὐτὸν συγχαρητήρια τηλε- γραφήματα καὶ τον παρακα- λέσῃ συγχρόνως ὅπως ἔλθῃ συνήγορος παρὰ τῇ Βρεττα- νικῇ ἨἈυβερνήσει διὰ τὴν πραγµατοποίησιν τοῦ παγκυ- πρίου πόθου τῆς Ενώσεως. Τὸ ᾿Εθναρχικὸν Συμβούλιον συνῆλθε καὶ αὐτὸ μὲ τὴν σει’ ράν του ἐκτάκτως καὶ υἱοθέ- τησε τὴν ὡς ἄνω «πατριωτι: κἠν» ὑπόδειξιν. Καὶ τὸ ἅπο- τέλεσµα 'Ο σιρατάρχης ἆ- νέθεσεν εἰς ἕνα τῶν ἀνθρώ- πῶών του ν᾿ ἀποστείλῃ ἁπλῶς εὐχαριστήριον ἀπάντησιν εἰς τὸ Φιλόφρον τηλεγράφημα τῆς Ἐθναρχίας. Διὰ τὸ ᾖζή- τηµα τῆς «συνηγορίας» ὑπέρ τῆς ἑνώσεως, οὔτε µία λέξις, σως διότι δὲν ὑπάρχει µε- γαλύτερος κωφός ἀπὸ ἐκεῖ- νον ποὺ δὲν θέλει νὰ ἀκούσῃ. 0ΘΥΕΛΛΟΛΗΣ ! Εἶπε λοιπὸν καὶ ἐλάλησεν ὁ Υ.Υ. τῶν νέων συντεχνιῶν, ὁ πολὺς Μιχαλάκις. Καὶ ἐμ- πνευσµένος ἀπὸ τὴν πρόσφα- τον ταινίαν «Χίτλερ» τὴν ὁ- ποίαν, ὡς µανθάνοµεν, παρη: κολούθησε μὲ εὐλάβειαν, κα- τάνυξιν καὶ ἱερὸν ἔνθουσια- σμὸν, ἔσπευσε κατ ἀπομίμη- σιν τοῦ μεγάλου Φύρερ νὰ εἰσηγηθῇ τὴν σύστασιν «ταγ- µάτων θυέλλης» διὰ νὰ δια- λύῃ διὰ τῆς βίας τὰς συγ- κεντρώσεις τῶν ἀντιπάλαν του. Νὰ γελάσώωμεν ἤ νά ἆγα- νακτήσωμεν διὰ τὸ,.Πίσσιον θράσος: Οὔτε τὸ ἕν οὔτε τὸ ἄλλο. ᾽Απλῶς τοῦ ὑπεν' θωμίζοµμεν τὴν ὑποδοχήν τὴν ὁποίαν τοῦ ἔκα- μεν ὁ λαὸς τῆς πρωτευούσης τὸν παρελθόντα Μάϊον, ὅτε ἀνῆλθεν ἐπί τινος ἐξώστου διὰ νὰ ὑποστιηρίξῃ τὸν συνά- δελφόν του καὶ συνάδελφόν µας Υ.Υ. τοῦ Κὲκ κ. Θεμιστο κλῆν Δέρβην. Περιττὸν βέβαια νὰ προ: σθέσωµεν πρὸς τὸν Μιχαλά- κιν τὸ «μολὼν λαβὲρ» |! ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΘΩΠΟΣ Εἷς διευθυντὴς μιᾶς Πρα- κτικῆς σχολῆς ἀπηγόρευσεν εἰς τοὺς µαθητάς του νὰ τρα: γουδοῦν εὔθυμα τραγούδια, τοὺς δὲ ὑπ αὐτὸν διδασκά: λους συνεβούλευσε νὰ μὴ διαβάζουν ἐφημερίδας παρὰ µόνον τὴν «Χριστιανικὴν ᾿Α- ναγέἐννησιν». Φαίνεται ὅτι ἡ μέθοδος Γερακάρη ἔγινε πλέον τῆς μόδας. Ἐν πάσῃ περιπτώσει συμβουλεύοµεν καὶ ἡμεῖς τὸν ἐν λόγῳ διευθυντὴν νὰ ἐκδώ: σῃ ἐγκύκλιον ἀπαγορεύουσαν ὅλα γενικῶς τὰ ἄσματα πλὴν ἐκείνων τῆς 4ης Αὐγούστου, ὁ ἴδιος δὲ καὶ τὸ προσωπικὸν του νὰ ἐφοδιασθοῦν μὲ ἕν ἀντίτυπον τῆς «Αμαρτώλῶν Σωτηρίας». ΜΕΘΝΟΠΡΟΛΟΤΑΙ” Ὁ γραμματεὺς μιᾶς ΑΤΕ (ἼΑτε ἐστὶ παρακλάρσιον τῆς ΠΕΙ) εἰς δηµοσίευµά του ᾱ- ποκαλεῖ τὰ µέλη τοῦ ἀγροτο αθλητικοῦ συλλόγου τοῦ χω’ -- ἵ ΜΗΝΙΤΜΙΗ Η Τμ ΤΡΙ ΑΓΚΥΡΑ, 9 πρῶτον [ογκρέσσον τοῦ (Ρ.)--Συνῆλθε χθὲς ἐνταῦθα τὸ Τουρκικοῦ Δημοκρατικοῦ Κόμματος ὑπὸ τὴν προεδρείαν τοῦ στρατηγοῦ Τσακ- µάκ. Οὗτος, ἐκθέτων τὸ πρόγραµµα τοῦ κόμματος, ἑτόνισε μεταξὺ ἄλλων μεταρρυθμίσεων ἀναγκαίων ἐν Τουρκίᾳ τὴν ἀνάγκην τροποποιήσεωώς τοῦ ἐκλογι- κοῦ νόµου. ΣΝΗΜΝΙΦΗΙΤΗΡΓΙΜΗ ΚΑ ΜΗ ΤΗΝ ΜΠΙΙ ΛΟΒΔΙΝΟΝ 9 (Ρ.).--Τὸ Ἐρ γατικὸν κόµµα «ὠργάνωώσε σειρὰν συνδιασκέψεων καθ᾽ ἅπασαν τὴν ᾽Αγγλίαν ἐπὶ τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς Κυ- βερνήσεως. .Αἱ συνδιασκέψεις θὰ ἀρχίσουν τὸν Φεβρουάριον καὶ ἀποβλέπουν εἰς τὸ νὰ κατατοπίσουν τὰ µέλη τοῦ ἐργατικοῦ κόμματος καὶ γε- νικῶς τοῦ ἐργατικοῦ κινήµα: τος ἐπὶ τῶν ἐπιδιώξεων τῆς Κυβερνήσεως. Θὰἁ ἐπιτραπῇ ἐ- λευθέρα συζήτησις ἐπὶ τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τῆς ᾽Αγγλίας. 'Ο κ. Μπέβιν θά ὁ- µιλήσῃ εἰς τὴν πρώτην συν- διάσκεψιν ἡ ὁποία ΘΧὰ γίνῃ εἰς Λονδῖνον τὴν 12 Φεβρου- αρίου. ΠΕΙΠΠΙ Μᾶς γράφουν ἐκ Δικώμου: «Τὴν π. Τρίτην ἐπεσκέφθη τὸ χωρίον µας ἡ Α.Π. ὁ Μητρθ: πολίτης Κερυωνείας. Ὁ ἐκ Κάτω Δικώµου κ. Γεώργιος Μιτίδης προσεφώνησε τὴν Α. Π. καὶ παρεκάλεσεν αὐτὸν ὅπως ἀποδοκιμάσῃ οἰονδήπο- τε κόμμα, τὸ ὁποῖον εἶναι ἐ- ναντίον τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος, «Ο Σεβ. Μακάριος ἀκολούθως ηὐχαρίστησε τὸν ὁμιλητὴν. Μόλις ἀνεχώρησεν ὁ Μη: τροπολίτης ὁ διατρίβων ἐν- ταῦθα τέως πέκκος ἡγέτης Σδῶκρος Λοϊζίδης ἐκάλεσε τὴν ἀστυνομίαν καὶ κατήγγτι- λε τὸν κ. Γ. Μιτίδην ὅτι ὠμί- λησεν ἄνευ ἀδείας καὶ ὅτι ἐπροκὰᾶλεσεν ἀνησυχίαν». 4ο θα ῥας ἁνπκταῷ. πω ῥμμααῇ ῥρμωποῇ, ὁρωρσκῷ, ᾠρκαποτ» θΜωααῷ ρίου του «ἐθνοπροδότες». Τὸ περίεργον εἶναι ὅτι ὄχι µόνον ὅλα τὰ µέλη τῆς ἐπι- τροπῆς τοῦ ὡς ἄνω συλλόγου τυγχάνουν ἄνθρωποι ἐγνω- σµένων ἐθνικῶν φρονημάτων, ἀλλὰ μεταξὺ τῶν μελῶν του συμπεριλαμβάνονται καὶ πολ- λοὶ ἀπόστρατοι, οἱ ὁποῖοι καὶ ἐπολέμησαν εἰς ὅλα τὰ µέ- τωπα, καθ' ἥν στιγμὴν ὁ περὶ :Ὁ ὃ λόγος γραμματεὺς ἔζη ἐν ἀσφαλεία εἰς τὸ χωρίον του θησαυρἰζων ἀπὸ τὴν πώ: λησιν τῶν πατατῶν καὶ τῶν καρπουζιῶν του. «Ἐθνοπροδόται» λοιπὸν. κ. γραμματεῦ τῆς Ατε, οἱ ἀπό- στρατοι! ᾽Αλλὰ..«τὰ δικά µας τοῦ γειτόνου µας»! ΠΜ μΣ Τῃ ΠΗΙΗΠΗΜΝ ΞΙΜΤΗΝΜΗΙ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 9 (Ρέουτερ) --ΟταγματάρχηςΜακντόναλδ στρατιωτικὸς ἰατρὲς εἰς τὸ στρατόπεδον Ξυλοτύμβου, ὅ- που στεγάζονται οἱ 'Εβραῖοι λαθρομετανάσται, ἐἑδηλωσε χθὲς πρὸς τοὺς ἀνταποκριτὰς ὅτι ἡ ἐπιδημία τῆς Ψψώρας εἰς τὸ στρατόπεδον εὑρίσκε- ται τώρα ὑπὸ ἔλεγχον. ἡ ΜΗΙΜΙΙΝΗ 1 [μή ΤΝ ΠΡΗΛΗΛΗ ΟΥΑΣΙΓΑΤΩΝ 9 (Ρ)).--Τὸ ἀμερικανικὸν ὑπουργεῖον στρα τιωτικῶν ἀνήγγειλε χθὲς νέα µέτρα πρὲς ἐξασφάλισιν τῆς τακτικῆς ἀποστολῆς ἅμερικα- νικοῦ σίτου εἰς Γερµανίαν καθ᾽ ὅλον τὸν χειμῶνα. ΜΙΛΑΣ ΜΜΝΗΣ ΗΣ ΚΙΠΡΙΝ Παρεπιδημεῖ ἀπό τινος ἐν Κύπρῳ μετὰ τῆς συζύγου του ὁ γνωστὸς Άγγλος διανοού µενος κ. Α. Χρίστοφερ Λέϊκ. 3Ο κ. Λέικ εἶναι φιλοκύπριος καὶ ἐνδιαφέρεται διὰ τὴν στορίαν καὶ τὰ σημερινὰ προ βλήματα τοῦ τόπου µας.Προ τίθεται νὰ κάµῃ βυζαντινολο- γικὰς µελέτας καὶ νὰ µελε- τήση τὴν σύγχρονον Κύπρον, Τό ζεῦγος Λεικ ἐγκατεστάθη ἤδη εἰς Πελλαπαῖς, Χθὲς ἐ- πεσκέφθη. τὸν ἀντιδήμαρχον Λευκωσίας κ. Κ. Μιχαηλίδην καὶ δημοσιογράφους. [κ ΜΟΙ ΤΝ 1Η γρά- ο Ἰδιοκτῆται ταξὶ μᾶς σας εἴδησιν ἀφίνετε νὰ νοη- θῇ ὅτι ἕνα ταξὶ ὑποχρεοῦται νὰ εἰσπράττῃ 5 1/2 Υρ. τὸ µί- λι καὶ διὰ µμικρὰς ἀκόμη κούρσας ἐντὸς τῆς πόλεως. 'Π πραγµατικότης εἶναι ὅτι ἠκυρώθη μὲν τὸ ἐκ 2 σελι- γίων µίνιµουµ κούρσας, ἀλλὰ ἡ νέα διάταξις προνοεῖ διὰ πληρωμὴν δι’ ἑκάστην κούρ- σαν ποσοῦ, τὸ ὁποῖον ἤθελε συμφωνηθῆ μειταξὺ τοῦ ὅὁδη: γοῦ καὶ τοῦ πελάτου. 'Ἡ τι: μὴ τῶν 5 12 Υρ. τὸ µίλι εἷ- ναι διὰ κούρσες µμακρυνὲς καὶ ἐκτὸς τῆς πόλεως. Σ ἡήμερον ΠΕΜΠ ... τοῦ ΝΕΟΥ Ελληνικὸ μουσικὸ δρᾶμα | ΑΝΔΡΕΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ἩΠ ΨΥΧΟΚΟΡΗ | Πανηγυρική πρεμιέρα ΤΗΝ ὥρα 9 μ.μ. ΩΣ Ὢ Ὢ Ἰεονουχρίου τα ἡλΗΜΙ Γ Ορ ΘΤΙΜ. ἵ ΙΙΙ ΑΙΦΗΣΝΗ Η ΤΠ ΨιΙΣ 1Ο ΟΝ 0) Ε1--- Απζανον ἐνταῦθα {1τ ποόσιώτα συνεπεία τοῦ ήχους καὶ ἔέδουι ] ὑπο- «έρουν ἐκ ουῥαοῶ» κοπο ἡ κάτω, {Τολλὰ ἑογυστά- σια ες {εομαγίαν ἔκλεισαν συνεπεία ἑλλείρεως ἄν- Ψφακως, Οἳ ἄνεργοι ἀγέωγογιαι τώρα εἲς πολλάς χι: λιάδας, [λΝΙΗΕΛΛΛΙΙ Διεξάγεται ἀπὸ δύο ἡμερῶν λυσσώδης μάχη πλησίον τῶν τουρκικῶν συνόρων ΑΘΠΜΑΙ 9 (Ρ)--Πληροφορὶαι μεταδοθεῖσαι ὑπὸ τοῦ 3ου σώματος στρατοῦ ἐκ τῆς βορείου Ἑλλάδος ἀναφέρουν ὅτι ἀπὸ τῆς ἑσπέρας τῆς Τρίτης συνεχί- ζεται λυσσώδης μάχη πέριξ τοῦ χωρίου Κόρυμβος, εἰς τὴν περιφέρειαν Σουφλῆ, πλησίον τῶν Τουρκι- κῶν συνόρων, μεταξὺ τακτικῶν δυνάµεων τοῦ ἙἛλ- ληνικοῦ στρατοῦ καὶ ἰσχυρῶς ἐξωπλισμένων ἀνταρ- τῶν. Δὲν παρεσχέθησαν λεπτομέρειχσι, τονίζεται ῥὅ- µώς ὅτι ὁ Ἑλληνικός στρατὸς διατηρεῖ εἰς χεῖρας του τὴν κατάστασιν. Τὸ χωρίον ΚΜόρυμβος περιεκυ. κλώθη ὑπὸ ἀνταρτῶν οἱ ὁποῖοι κατὰ τοὺς γενοµέ- νους ἰσχυρισμοὺς ἔφθασαν ἐκ Βουλγαρικοῦ ἐδάφους πρὸ πέντε ἑβξομάδων. ἝἜτερον ἐτεισόδιον ἀνηγγέλθη ἐκ τῆς περ οχῆς τῆς Γουμενίτσας, πλησίον τῶν Γιουγκοσλαβικῶν συνόρων, ὅπου οἱ ἀντάρται, ἀποπειραθέντες χθὲς δύο φορὰς νὰ προσβά- λουν τὴν Γουμενίτσαν ὀπεκρούσθησαν ὑπὸ τῆς ἐκεῖ εὗρι- σκοµένης στρατιωτικῆς φρουρᾶς. ΓΠΠΗΜΙΠΠΕΠΙΠΙΠΙ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΗ 9 (Ρ.--Ὁ Ἰπαλὸς πρωθυπουργός κ. Ντὲ Γκασπέρ', ὅστις εὑρίσκεται τώρα ἐνταῦθχ, ἐσωνέχισε χθὲς τὰς συνομιλίας μετὰ τοῦ κ. Μπὲρνς. Ἐζήτησεν ὅπως ἡ ἸΑ: µερικὴ χορηγήσῃ ἐπιπρόσθετα φορτηγὰ πλοῖα πρὸς τὴν Ἰ- ταλίαν. ἐπὶ τῆς αὐτῆς βάσεως ὡς τὰ 50 πλοῖα «Λίπερτυ» τὰ ὁποῖα ὑπεσχέθη πρὸς τὴν Ἰταλίαν ὁ κ. Μπέρνς πρὸ δύο µη- νῶν. Ὁ κ. Ντὲ Γκασπέρι συνεζήτησεν ἐπίσης μετὰ τοῦ κ, Μπὲρνς τὴν δεινὴν ἐπισιτισιικὴν κατάστασιν τῆς Ἰταλίας καὶ τὴν ἔλλειψιν ἄ.θρακος. Ἱν ΠΠ ΠΡΙΝ ΤΙΗΙΙΗΙ ΠΛΗΕΤΗΕ 9 ΤΙ ΠΤΙ ΜΗΝ 4ΟΝΔΑΙΝΟΝ 9 (Ά)- Τὸ ᾿Αγγλικὸν ὑπουργικὸν συμβούλιον εἰς χθεσινὴν αὐτοῦ συνεδρίαν ἐμελέτησε τὴν κατάστασιν ἓν Ἱα- λαιστίνῃ ο κ. ἩΜπέβιν ἀνέπτυξεν ὅτι τὸ ἕήτημα τοῦτο εἶνε κυρίως πολιτικόν. Γίνεται ἀντιληπτὸν ὅτι ἢ Αγγλικὴ Κυβέρ- νῆσις δὰ ἀπολουθήσῃη πιολετικὴν µετριοπαθείας µέχοι τῆς 84 Ιανουαρίου ὅτε δὰ συνέλθῃ εἲς Πονδῖνον ἡ συνδιάσκεψις διὰ τὸ Παλαιστινιακὸν. ᾿Εὰν μετὰ ταῦτα συνεχισθῇ ἡ ὁδρᾶσις τῶν Εβραίων τρομοκρατῶν δὰ διαταχθῇ τὸ κλείσιμον τῶν συνό- θων καὶ δὰ ἐφαρμοσθδῇ κέρφιου καθ’ ἅπ-ισαν τὴν Παλαιστίνην. ἱ ΙΡΙΕΙΝΙ ΠΡΙ ΠΠ ἵμ ΜΙΝΙ ΤΕ ΜΠΠΤΙΙ ΠΙ ΤΙ ΤΝ ΚΑΙΡΟΝΟ (Ρ]--Τὸ Συμβούλιον τοῦ Παναραβικοῦ Συν- ἔσμου ἔνέκρινε Ψήφισμα ὑπὲρ τῆς ἑνώσεως τοῦ Σου- [δὰν μετὰ τῆς Αἰγύπτου. Σχετικὸν ἀνακοινωθὲν τονίζει τὰ ἐξῆς: «Ὁ Παναραβι«ὸς Σύνδεσμος ἐπενέβη εἰς τὴν διένεξιν τῆς Αἰγύπτου καὶ ᾽Αγγλίας διὰ τὸ ζήτημα τοῦ Σουδὰν πρὸς τὸν σκοπὸν νὰ ἀπελευθερώσῃ τὸ Σουδὰν ἀπὸ τὸν Βρεττανικὸν ἱμπεριαλισμὸν». ΠΛ) ΕΣ ΤΗΝ ΙΧ ΝΗΣΙ ΜΙΛΝΝΙΙΚΙΝ ΚΙ ΙΝΙΡΛΙΚΙΙ ΙΙΝΝΗΙ ΒΑΤΑΡΒΙΑ, 9 (Ρ.)--᾽Ανεκοινώθη ἐπισήμως ὃτι τὰ Ὀλλανδικὰ στρατεύματα ἀνέλαβον μεγάλης κλίµα- κος ἐπιχειρήσεις εἰς τὴν β.α. Σουµάτραν καὶ ἀπώθη- σαν εἰς τὸ ἐσωτερικὸν τῆς χώρας τὰς Ἰνδονησιακὰς δημοκρατικἁς δυνάμεις, ὑπολογιζομένας εἰς 20 χιλ. Τὰ Ὁλλανδικὰ στρατεύματα συνήντησαν ἐλαφρὰν µόνον ἀντίστασιν καὶ δὲν ἔσχον ἀπωλείας. φουν τὸ ἑξῆς: Εἰς χθεσινἠν. ΠΡΙΝ [ΠΡΙΝ ΤΡΝΙΝΡΙΤΙΝ ΧΙ ΙΚΙΙ ΠΤΙ ΠΙΙΤΙΝΙ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 9 (Ρ.).--Ψές, 30 περίπου Εβραῖοι ὅραμον κατὰ τοῦ ἀραβικοῦ χωρίου Τοίβα. Εἷς ᾿Αραψ νεύθη καὶ ἕτερος ἀπήχθη. Λέγεται ὅτι οἱ ἐπιδρομεῖς ζήτουν ὅπλα κροβένα ὑπὸ 'Εβραίων ὑπὸ τὴν γῆν εἰς βικὰ κτήματα. Σ ρατιωτικὴ ἀστυνοµία συνέλαβε χθὲς 18 Εβραίους τροµοκράτας μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τρεῖς «σπουδαίας προσωπικότητας». Ἠ. ταυτότης των κρατεῖται μυστική, πι- στεύεται ὅμως ὅὃτι οὗτοι εἶναι µέλη τοῦ ἀνωτάτου στρα- τηγείου τῆς ᾿Εβραϊκῆς τρομοκρατικῆς ὀργανώσεως «Ἴργκούν Σβάϊ Λεοῦμι». ἐπέ- ἔφο- ἀάνε- άρα Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΙΝ) ΕΙΝ ΗΠΠΙΠΡΤΠΙΗ ΜΟΣΧΑ, 9 {Ρ.)--Ο στρατάρχης Μοντκγόµερυ ἆᾱ- νεκοίνωσε πρὸς τοὺς ἀντιπροσώπους τοῦ Τύπου ὅτι ὁ ἀρχηγὸς τοῦ Σοβιετικοῦ Γενικοῦ ᾿Επιτελείου στρα- τάρχης Βασιλέφσκι ἀπεδέχδη πρόσκλήσιν αὐτοῦ ὅπως ἐπισκεφῦῇ τὴν ᾿Αγγλίαν κατὰ τὴν προσεχῆ άνοιξιν. “Η Σοβιετικὴ Κυβέρνησις, τὴν ὁποίαν ὁ στρατάρ- χης Βασιλέφσκι συνεβουλεύθη προτοῦ ἀποδεχθῇ, πα' ρέσχε τὴν ἔγκρισίν της,