Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-10

Παρασκευἠἡ 10 Ἱανουαρίου ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΑΡΑΘΡΟΝ Π ΜΕΓΑΛΗ 1947 ΟΙΚΟΝΟΜΙΜΗ ΚΡΙΣΙΣ ΠΛΗΣΙΛΖΕΙ Τό 1948 δἀ φδάση Β΄’ (τελενταῖον) Παρὰ τὸν διπλασιασμὸν τῆς παραγωγῆς στὸ διά’ στηµα τοῦ πολέμου, ὁ πληθυσμὸς τῶν Πνωμέ:- νων Πολιτειῶν δέν µπόρε:- σε νὰ πραγματοποιήσει τὰ χρηματικά του κέρδη µετατρἐποντάς τα σὲ ἐ- μπορεύματα. Αὐτὸ ὀφεί- λεται στὸ γεγονὸς ὅτι τὸ μεγαλύτερο µέρος τῆς πα ραγωγῆς διετίθετο γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ πολέμου. ᾽Αποτέλεσμα αὐτῆς τῆς καταστάσεως ἤταν ἡ συγ- κέντρωση μεγάλων ποσῶν σὲ χαρτονομίσματα καἰ καταβέσεις στὶς Τράπεζες. Ἡ κυκλοφορία τοῦ χαρ τονοµίσµατος, στὰ τέλη τοῦ 1939 ἦταν 7,8 δισεκα- τομμύρια δολλάρια καὶ στὰ τέλη τοῦ 1945 ἔφθασε τὰ 28,5 δισεκατομμύρια. Οἱ καταθέσεις ποὺ ἦταν 45 δισεκατομμύρια ἔφθα- σαν, τὰ 106 δισεκατομμύ: ρια. Στὰ Ταμεῖα ᾿Αποτα- µιεύσεως οἱ ἰδιωτικὲς ἆ- ποταμιεύσεις ἀπὸ 14 δι- σεκατομμύρια τὸ 19355, ἕ- φθασαν τὰ 66 δισεκατοµ. τὸ 1945. Ετσι οἱ τρεῖς αὐτὲς κατηγορίες σηµείω: σαν συνολικἡ αὔξηση 130 δισεκατομμυρίων |! ὍὉ οἰκονομικός χαρα: κτήρας τῶν ποσῶν αὐτῶν εἶνε διαφορετικός. Ἕνα µέρος ἀσφαλῶς δὲν προ: ορίσθηκε γιὰ τὴν ἀγορὰ ἐμπορευμάτῶν ἀλλὰ ἔχει διατεθεῖ γιὰ τὴ δηµιουργία εἰσοδήματος. Ὅσον άφο ρᾶ τοὺς ὑπαλλήλους καὶ τοὺς ἐργάτες, ὅσοι ἀἄπο:- Δάµβαναν ὑψηλά ἡμερο- µίσθια, πῆρε τὴ μορφὴ ἆ: ποταμιξύσεως γιὰ ὥρα ἆ: νἀάγκης. Ἡ μάζα τῶν ἐρ: γατῶν, ὅπως δείχνει ἡ ἐ- πίσηµη στατιστικὴ δὲν μπό- ρεσε νὰ ἀποταμιεύσει οὔ τε δεκάρα ἐξ αἰτίας τῆς χαμηλῆς ἁἀμοιβῆς. Ἐν τού: τοις ἕνα σημαντικὸ μέρος διετέθη γιὰ τὴν ἀγορὰ ἐμπορευμάτῶν. Εἴνε τὰ ποσὰ ἐκεῖνα, ποὺ οἶκεφα: λαιοῦχοι ἔβαλαν κατὰ µέ- ρος σἀν «κεφάλαια ἀπο- σβέσεως». κ-ᾱ. 3. δε Ἠ ἁἀγοραστικὴ αὐτὴ ἵ- κανότητα, ποὺ δημιουργή- θηκε τὰ χρόνια τοῦ πολέ- µου, πρέπει νὰ προστεθεῖ στὴν «κανονικὴ» ἀγορα- στικἡ ἱκανότητα τῶν ἆμε ρικανῶν. Οἱ δυὸ αὐτοὶ συντελεστές, ἑνωμένοι δί- νουν στὴ σημερινὴἠ«ᾶνοδο» τῶν Ηνωμ. Πολιτειῶν χα: ρακτῆρα πληθωρικό. Τὸ ἀμερικανικὸ περιοδι: κὀ «Φόρτσουν» γράφει: «Ἡ σημερινἠ «ἄνοδος», τὸ περίφημο μποὺμ δὲν εἷ- ναι καθόλου Φφυσικὸ καὶ δὲν μποροῦμε νὰ τὸ συγ- κρίνουµε μὲ τὸ φαινόμενο ἐκεῖνο τῆς εἰρηνικῆς περι- όδου, ποὺ ὀνομάζετο «ἀκ- µή», Πρόκειται γιὰ μιὰ ξαφνικὴ ἀπελευθέρώση µε- γάλων χρηματικῶν ποσῶν, ποὺ ἡ ἔκτασή τους δὲν ἔ- χει προηγούμενο στὴν οἱ- κονομικἡ ἱστορία...» Πράγματι, βλέπουμε ὅτι παρὰ τὸ «μποὺμ», στὶς Ἡν. Πολιτεῖες, οἱ ἄνεργοι ξεπερνοῦν τὰ 2.500.000. Ἐπὶ πλέον ὑπάρχουν Ί. 500.000 ἀποστρατευμένοι τοῦ μετώπου ποὺ ἐξακο- εἰς τὸ ἀποκορύφωμα Τοῦ διασήµου οἰκονομολόγου κ. ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΒΑΡΓΚΑ λουθοῦν νὰ συντηροῦνται μὲ τὸ κυβερνητικὸ ἐπίδο- μα. ἩΗ βιομηχανικἡ πα- ραγωγή, συγκριτικά μὲ τὸ 1943 ἐλαττώθηκε σήμερα κατὰ 33 0)ο. Τὸ πραγμα: τικὸ ἡμερομίσθιο ξεπέφτει ἀπὸ τὸ ἕνα µέρος ἐξ αἰ- τίας τοῦ ἀκατάσχετου ὃ: ψωμοῦ τῶν τιμῶν καὶ ἆ: πὸ τὸ ἄλλο ἐξ αἰτίας τῆς καταργήσεως τῶν ὑπερώ- ριῶν καὶ τῆς κυριακάτι- κης ἐργασίας-- γιὰ τὰ ὁ- ποῖα πληρωνόταν πολὺ μεγαλύτερη ἁμοιβή. Η κατάσταση αὐτὴ θά χει- ροτερέψει μὲ τὴν κατάρ: γηση τοῦ ἐλέγχου τῶν τι- μῶν καὶ ἡ ἀγοραστικὴ ἵ- κανότητα τῶν μαζῶν θά ἐξασθενήσει κατὰ τρόπο ἐπικίνδυνο. Αὐτό θά ἐπι- ταχύνει τὸ τέλος τῆς «ά: νόδου» καὶ τὴν προσέγγι- ση τῆς κρίσεως. ἀε Τρία εἶνε τὰ κύρια ση- μεῖα ποὺ μᾶς δείχνουν ὃ- τι ἡ κρίση προσεγγίζει : α) ᾿Αρχισαν νὰ µεγα- λώνουν οἱ παρακαταθῆκες τῶν ἀπώλητων ἔμπορευ: µάτων. Κατὰ τὶς στατι- στικὲς τοῦ ἁἀμερικανικοῦ ὑπουργείου τοῦ Ἐμπορί- ου, οἱ παρακαταθῆκες αὖ- τὲς ἀντιπροσωπεύουν ἆ: ξία 31 δισεκατομμυρίων δολλαρίων. β) Οἱ τιμὲς τῶν πρώ- των ὑλῶν ἔπεσαν ἁἀπότο- µα στὸ Χρηματιστήριο ἐμπορευμάτων. Μέσα σὲ µιά βδομάδα, ἡ πτώση, κατὰ τὸ δείκτη τοῦ Λόου Τζώνς, ἀκολούθησε ρυθμὸ ποὺ δὲν ξαναγνώρισε ὕ- στερα ἀπὸ τὸ 19353. γ) ᾽Απὸ τὸ Μάϊο τοῦ 1946, παρατηρεῖται ἀπό- τοµος ξεπεσμὸς τῶν βις- μηχανικῶν μετοχῶν. ᾽᾿Απὸ τὰ µέσα Μαΐου τοῦ 1946 µέχρι σήµερα, ἡ συνολικὴ ἀξία τῶν μετοχῶν ἔπεσε ἀπὸ δά δισεκατομμύρια δολλάρια σὲ 65 δισεκ.ὶ Ἡ πεῖρα δείχνει ὅτι πα- ρόµοια πτώση τῶν τιμῶν, συχνὰ γίνεται ἕνα ἕως ἑνάμισυ χρόνο πρὶν ἀπὸ 'τὸ ξέσπασμα τῆς οἰκονο- μικῆς κρίσεως. Ὅλα αὐτὰ μαρτυροῦν, ὅτι πολὺ γρήγορα, πιθα- νότατα ὄχι ἀργότερα τοῦ 1948, ἴσως καὶ νωρίτερα, μποροῦμε νὰ περιμένουμε τὴν κρίση τῶν ἩἨνωμέ- νων Πολιτειῶν. Μερικοὶ συντελεστές-- ὅπως π.χ. τὰ µεγάλα ἔξοδα γιὰ τοὺς ἐξοπλ:σμούς, ἡ πα- ροχἡ σημαντικῶν πιστώ- σεών σὲ ἄλλα κράτη κ.ᾶ. --μποροῦν νὰ ἀργοπορή- σουν τὴν κρίση, ἀλλὰ αὖ- τὸ γιὰ πολὺ λίγο καιρό. Ἡ ἐπερχόμενη οἰκονο- μικἡ κρίση τῶν Πνωμέ- νων Πολιτειῶν θά ἔχει τρομακτικὸ ἀντίκτυπο καὶ σὲ ὅλες τὶς ἄλλες καπιτα- λιστικὲς χῶρες καὶ θὰ ἆἁ- ποτελέσει σοβαρότατο καὶ ἐπικίνδυνο πλῆγμα στὸ δύσκολο καὶ βαρὺ ἔργο τῆς ἀνοικοδομήσεως καὶ ἀνορθώσεως τῶν χωρῶν αὐτῶν. Εἶνε πολὺ ἀμφί- βολο ἄν ἡ καταστροφικὴ ἐπίδραση τῆς κρίσεως αὖὐ τῆς θὰ ἐπιτρέψει σ᾿ αὐτὲς τὶς χῶρες νὰ γνωρίσουν | ξανὰ ἐπίπεδα ἀκμῆς.... ΚΕΝΗ ΘΕΣΙΣ Ὑπάρχει κενἡ θέσις εἰς τὴν Μυπριακὴν ᾿Αστυνο- µίαν δι ἕνα εἰδικὸν φωτογράφον. Αἰτήσεις πρέπει νὰ ἀποσταλοῦν εἰς τὸν διοικη- τὴν τῆς ἀστυνομίας, ᾿᾽Αρχηγεῖον ᾿Αστυνομίας ἐν Λευ- κὠσίᾳ, παρὰ τοῦ ὁποίου δύνανται σχετικαὶ πληροφορίαι. γὰ ληφθοῦν καὶ ΕΛΕΧΘΦΕΡΟΣ Ε κἀσΣ καταξητούμενος Πού εἶναι ὁ Μπόρμαν Μία µμυστικὴ Σουηδυὴ ὀργάνωσις τὸν διηυκόλυνε νὰ διαφύγῃ /ἶναι ζωντανγὸς ἀκόμη καὶ : : Δ ς ποὺ βρίσκεται ὁ ἠάοτιν ἨἩπόοιαν, Γὸ ἐρώτημα ἅπα- σχολεῖ γιά μιὰ ἀκόιῃ φορὰ τὶς σιῆλες τοῦ διεδνοῖς τύ- 2ξ ο) 1 χ » ἐξ αὐτίας ἑγὸς ἄρῦρου ἃ / ε ον . ἃ ποὺ δηµιοσίευσε ἡ Φουηδικὴ ἐφημιερίδα τοῦ Ἠ{άλμοε« 3 οιι- πάτετ». ᾖατὰ τὴν «᾿Αριπά- ὕπαρχηγὸς τοῦ λί να Δ 3 ς / -, κ τλερ, ποὺ εἶναι ὁ όνος ἀπὸ τοὺς ἐξαφανιαθέντες κοουφαί- ους γαὐὶ τοῦ ὑποίου δὲν διε- ο ς 2 ’ πιστώδη ὁ ὑάνατος, δραπέ- τευσε ἀπὸ τὴν [εοιαγία τὴ }ύκτα τῆς 19-11 τοῦ περα- σµένου ᾿Οκτωβοίου, ἔπιβαί νοντας, μὸ τὸ ψευδώνυμο «ᾖὰν Κλόυδεν», «Ολλανδικοῦ ἔπιῤατικοῦ σκάφους. Ίώρα ὁ ἠΜΙπόομαν ἔφβασε σῶος στὴ - : . : Αότιο ᾽᾿Αμερικὴ ὅπου καὶ ” δ ὃν 3/ ἔι κούβεται χάρη στὰ ἄφήβονα οἰκονομικὰ µέσα καὶ τὴν ᾱ- που, ὼ τετ», ὁ γοχή ποὺ τοῦ ἐξασφαλίζουν οἳ ἐκεῖ ὁμοϊδεάτες του. Γιὰ τὸν ἠπόριαν Όου- λοῦνται πολλὰ. Είναι ὅ κατα- ζητούμενος φαντοιιᾶς τοῦ ὅ- ποίου ἡ φωνὴ κάπθτε ἁκού- ουταν ἀπειλητικὴ παρά- νομο γεομανικὸ ραδιοσταδό, ποὺ τὸν εἶδαν πολλὲς «φορὲς σὲ διάφορα σηὴμεῖα τῆς Αυτι- κῆς Γερμανίας, ἀλλὰ πάντο: τε γλυοτροῦσε ἀπὸ τὶς ἐνέδοες τῶν συμμαγικῶν ἀρχῶν -α- ολ απο τοὺς ἐνήλικας χοογίας δυσκοιλιότήτος μιμρούς. ΟΙ ἐ. σεως ᾖ ες δν ΦοοοοΦφουφοφΦοοθύὐοθοὐοοοοὐΦφοφθοὐΦΦοοςΦύὀοὀο οσα ισαζα κ σος νοκ τζοςσοκκσσσοος. οφ ΦὐφυφοουΦοοΦόθοςφ0 ΝΕ, Τί γνησία Μαγνησία σήματος ΠΕΛΛΕΓΡΙΝΟ” εἶναι τὸ ὑπέρτερον καθαρτικόν. Εἰς δόσιν ἑνὸς Κοχλιαρίου τῆς σούπας διὰ η ἑνὸς κοχλιαρίου τοῦ καφὲ διὰ τὰ παιδιά... ἐνεργεῖ ἀποτελεσματικῶς καὶ δροσίζει, Εἶναι τὸ ἀσυναγώνιστον φάρµμακον κατὰ τῆς Εἶΐναι τὸ καλλίτερον καὶ τερον ἁπὸ ὅλα τὰ καδαρτικὰ διὰ μεγάλους καὶ Ζητήσατε τὴν γνησίαν ἈΙαγνήσίαν Σ, ΠΕΛΛΕΓΡΙΝΟ ἀπὸ τὸν φαρμακοποιόν σας εἷς κυτία τῆς κυτία πολλῶν δύσεων, ᾽Αποκλειστικοὶ διανομεῖς Κ. Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΛΗΣ ὃ ΣΙΛ Λήδρας 56 Λευκωσίσο. τογῆς. ΓΓιὰ τὺν Ἠπόριαν ἓ- λέχδη ἐπίσης πὼς σκοτώβη- κε µέσα αὲ ἕνα τὰηκ ποὺ τὸ Γωσσικὴ βόμβα. τοῦ δανά- καν ἀνετίγαξε Τὸ του του ποτὸ δὲν ἐπιῤεβαιώ- ὕηκε ἐπίσημια. :Η ἴδια δουηδικὴ ἑφημιερί- , τν : : ς δα γράφει ὅτι δὲν εἶναι ἤ πρώτη φορὰ ποὺ ἡγετικὸ στέ λεχος τῶν ναζὶ ὁδραπετεύει ἆ- πὸ τὴν» συμιαχοκρατουμιένὴ [εοιμανία. Πολλὰ ἄλλα ἔπι- ο Ίο, πας 3 : φανῆ μέλη τῶν ἶνς [ς καὶ ο κα τοῦ ἐφγικοσοσιαλιστικοῦ κόμι- µατος πέρασαν ἀπὸ τὸ 1άλ- µοε τοὺς τελευταίους μµῇγες ς --- ' καὶ ὅλοι αὐτοὶ, χάυνη στὴ βο: ήδεια ποὺ τοὺς δίνει μιὰ μυστικὴ Σουηδικὴ ὀογάνωσι) ον αλλά, 3 κατευθύνονται στὴ Λότιο ᾿4- μερικὴ ὅπου προπαρασκευά- ζονται γιὰ πέα δράση. Όλοι τους πιστεύουν ὅτι χάρη στὶν’ πολιτικὴ ποὺ ἀκολουδοῦν οἱ σύμμαχοι, δὰ γυρίσουν σύν- τοµα καὶ δὰ Καταλάβουν τὴν ΘΑ μμ αμα ἐξουσία. {[ἰδικὰ γιὰ τὸ τὲ- λευταῖο αὐτὸ ὁ Ἱπόριια, κατὰ τοὺς πληροφοριοδότες αν , ον ο τῆς «᾽Αομπάτετ», ἑἐδήλωπε: «Σδὲ πέγτε χοόνγια ὑδὰ ζανα- γυρίσουμε στὴ Γερμανία καὶ μάλιστα μὲ ἕνα τρόπο ποῦ δὲν δἀ Λλήσµονλσει ποτὲ ὅ Κόσμιος». ΚΝΕ Πῷ ΠΛ Διατίθενται πρὸς πώλησιν 20 κουδέλλες μὲ τὰ ἀρνιά των καὶ 4 ἔγκυοι ᾿᾽Αποταθῆτε πρὸς τὸν κ. ᾽Αντώνιον Βαρ: νάβα εἰς Παλαίκυθρον. υεγογὸς ὄως Ὑπεύθυνος : Θ. Παπαδόπουλος τύποις : «ΚΟΣΜΟΣ» Λευκωσίο μή μαὶ τῶν γαστριτίδων. α ͵ ἀποτελεσματικώ- βΗΜΗΙΝΙ δό- 0 9 φ φ 9 ϱ ο 9 9 ο 9 9 9 9 9 ο ο 9 ο 0 ο 9 9 ο ϱ 9 9 9 ο ο ο Φ ϱ 9 9 9 9 φ 9 9 9 9 0 9 ϱ ο ο ο ο ο ϱ ῤ 0 9 9 9 9 9 ϱ ο ο ϱ 9 9 ϱ ῤ ϱ μιᾶς . 9 1 ταινια ΙΙΙ [ή] ΤΡΙ προβάλλεται διὰ τελευταῖαν φορὰν καὶ Σήµμε- ρον ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ὥρα 5,45 καὶ 8.45 μ.μ. ΣΤΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ᾿Αδηναϊκῆ χοονογραφία Πὼς ἐγεννήθη.. (Κλεοβουλυκὴ Προφητείας Κλεοβούλου τὸ ἀνάγνωσμα: --Τῷ καιρῷ φίλτατοι. μᾶς εἶπε βουλος, το ὁ γέρων εἰς τὸ μµαραγκούδικό εἷς τὴν Μόσχαν. Καὶ ἡ Ἰ᾽Ανθρω: πότης Μαρία ὃ- πέφερεν ἀπὸ τὰς ὠδίνας τῆς ἐν- κυμοσύνης. ᾿Επὶ πολλὰ ἔτη ὑπέ- Φφερεν ἡ ταλαί- πωρος καὶ ἔλε: γεν εἰς τὸν Ἰω- σήφ: --]ωσήφ, ΦοΟ- βοῦμαι! Ὁ φοβε- ρὸς Ἡρώδης τοῦ Βερολίνου ἔχει γίνει θηριώ:|γ δης καὶ ζητεῖ νά κατασπα: ράξει τὸν καρπὸν ἐντὸς τῆς κοιλίας µου. Καὶ ἡ Ἡρωδιὰς Μουσσολινιὰς τῆς Ρώμης ζη: τεῖ τὴν κεφαλἠν τοῦ βρέφους υὴ ἀλληνορία) ἐκείνῳ, πᵴ ὁ Κλεό: Ἰωσὴφ του ἐπὶ πίνακι. ο --Μὴ Φοβοῦ. Μαριάμ! τῆς ἁπήντα ὁ Ἰωσήφ. Διατὶ γέ γονα ἐγὼ µαραγκός Διὰ νὰ ἐργάζομαι εἰς τὸ μαραγκού: δικον καὶ διὰ νὰ ἑτοιμάζω σανίδας..βρεγµένας δι’ ὅλους αὐτούς. »Καὶ εἰργάζετο παμφίλτα- τοι, ὁ Ἰωσήφ. Καὶ κατεσκεύ- αζε λίκνον διὰ τὸ βρέφος, ποὺ θὰ ἤτο ἡ σωτηρία τῆς ᾿Ανθρωπότητος καὶ φέρετρον διὰ τοὺς 'Ἡρώδας τοῦ Φφασι σμοῦ. Καὶ ἐπλάκωσαν οἵ µε- γάλοι πόνοι τοῦ τοκετοῦ- πο- λέμου. Καὶ ἡ ᾽Ανθρωπότης ἐ- κυλίετο σφαδάζουσα. -“Φοβοῦμαι, Ιωσήφι ἐκραύ: γαζεν ἡ ταλαίπώρος. --Μἠ φοβοῦ!ι Μαριάμ! τῆς ἀπήντα ὁ ἀκλόνητος Ιωσήφ. Κατὰ προφητείας Μὰρξ τό κεφάλαιον, τὸ βρέφος, θὰ γεννηθεῖ. Καὶ ὁ προφήτης Ἰ- σαϊΐας προφήτευσε τὸν Ὑγνω- στὀν...χορὸν τοῦ ἨἩσαῖα, ἤ- γουν ὅτι ἐγὼ, ὅλους αὐτοὺς τοὺς θηριώδεις 'Ηρώδας” τοῦ φασισμοῦ θὰ τοὺς... χορεύσω καλά. »Καὶ ὁ ἀστὴρ τῆς σωτηρίας ἔλαμψεν ὑπεράνω τῆς σφαδα- ζούσης ᾿Ανθρωπότητος, Καὶ µάγοι ἐξ ᾽Αμερικῆς καὶ Αγ: γλίας, ἀκολουθοῦντες τὸν ᾱ- στέρα, ἔφεραν τὰ δῶρα δανεισμοῦ καὶ ἐκμισθώσεως, ἤγουν τάνκς, Φεροπλάνα καὶ τὰ τοιαῦτα, Καὶ ἡ ᾿Ανθρωπό- της ἠλευθερώθη. Καὶ πεδίον νέον ἐγεννήθη ἡμῖν-- ὁ Νέος Δίκαιος καὶ Εἰρηνι- κὁς κόσµος!... »)Λλλά μετ’ ὀλίγον ἄγγε- λος Κυρίου ἐπεφάνη εἰς Μαγικὸ Παλάτι καὶ «Μπελὴκ Πασᾶ» Σ»ήµερον Παρασκευὴν καὶ αὔριον Σάββατον προβάλλεται ἕνα νεώ τατο καὶ ἀγωνιῶδες λαϊκὸ Κάου-Μπόῦ 0 ΔΙΩΚΤΗΣ ΤΩΝ ΛΗΣΤΩΝ Μὲ τὸν λαοφιλέστατο : ΤΖΟΡΤΖ ΜΟΝΤΚΟΜΕΡΥ καὶ τοὺς ΛΥΝ ΡΟΜΠΕΡΤΣ ΦΡΑΝΣΙΣ ΦΟΡΊ κ. ἄ. “Ἓνας ἀτρόμητος Καβαλλά- ρης ποὺ δέλει νὰ ἐκδικηθδῇ τὸν ὑάνατο τοῦ πατέρα του-- Περιπέτειες-- Δρᾶσις ἀφάνταστος-- Πυροβολισμοὶ -Ἔξυπνα κόλπα -- Αγρια γρονδοκοσήµατα -- Αφδα στος λαϊνὸς ἐλρίαµβος. .α Καὶ τὴν προσεχῆ Κυρια: κἡὴν ἑτοιμασθῆτε νὰ χει- ροκροιήσετε καὶ νὰ ἆπο- θεώσετε τὴν ζωντανὴ καὶ γιγαντιαία συνταρακτικὴ δηµιουργία, ΜΝΡΠΙΡΗ ἡΡΜΙΙ Πρωταγωνιστοῦν ὁ γίγας τῆς Τέχνης ΝΊΥΔΝΑ ΑΝΤΡΙΟΥΣ καὶ οἱ διάσημοι ΡΕΓΙΣΙΑΡ ΚΟΝΊ ΤρΡΟΤΥ ΜΑΡΣΑΛ κἄ Μιὰ μνημµειώδης καὶ βα- θειὰ ἀνθρώπινη δηµιουρ- γία γραμμένη μὲ αἷμα, πόνους καὶ δάκρυα - “Ιίαν προσεχῶς ὁ κοινωνι κὸς, ἀνθρωσειστικὸς, ὅραμα- τικὸς κολοσσὸς [0 ΝΗΛΙΗ ΝΝ ΛΜΙΗ Μὲ τὴν ΔΩΡΕΤΤΑ ΡΙΑΗκ καὶ τὸν ΑΛΔΑΝ ΛΑΊ 1 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ του | «Υπόσχεσις γάμου Ὁ η, Χϊκος Α. Λτεᾶς ἐξ Ημ ο όλος τῶν αἱ ἡ δίς ΔΝ εη ἔληι {. ΠΙωγιατς ἡ ἐκ ε1έ εὐκωρίας ἔδών αν ἁμωιβαίαν ὃν όσμε σι» λάπου Εὐχαριστίαι «ϱ. κλάδος ἐπιστατῶ» ἄο ὀουτικῶν ἔονώων θεωσεῖ καὺἡκόν του. ὅτως καὶ δηιορίως ἐπφρθάσῃ! τὰς εὖ χαθι μελῶν του ποὺς τὸν ἐ- πιδεωρητίμ' ὑδοαλικῶν ἔοιων τῆς Νιζευνήσεως κ. ΑΙ. Χαρώσην διὰ , ἐνδιαιρόοον τὸ ὅτοζον καλλιτέυευσιν τῆς στίας τῶν τὸ στορηικὺν ἐπέδειξε διὰ τὴν ἠέσεως τῶν» ἐπιστατῶν ἀνδευτικῶν Κύπρου καὶ ἐπὶ τὴ εὐκαιοία ευ κ)’ ἔογων τῆς ἀναγωφήσεώς του εἷς εὔχεται εἰς ας τὸν καῦε ἐπιτυχίαν’. κ τῆς κλαδικῆς ἐπιτουτης Νέα βιβλία ᾽Ηκυκλοη όφῆσεν ᾗ νέα ποιητικὴ] συ2λο)) τοῦ καλοῦ ΑΛ υποίου ποιητοῦ 2, ]]άὁ του ιασίδ»! ὑπὸ τὸν. τίτλο» «Ἡποόειαν». Πὸ Όλον ἔφγον εἶναι ἐξαερετικῶς Τιμη 9 σεζ. Πληροφοριακὸν Δελτίον κυκλοφόρησε τὸ τεῦχος «εχει βρίου τοῦ «{ἰληρυοριακοῦ 1εἆ- τίου» τοῦ «ήμιου [ειεσοῦ μὲ τὴ ὁράσεως ο η αυτικοῦ ἀξιοποόπεκτον. 1 οῦ ι , τὸ δεύτερο» ἔκθεσιν το μή : δυιῥουλίου κατὰ ἠνον τοῦ 19 {ή Σύνὸ ύνδεσμος ὑφασματοπωλῶν [1 ἐπιτροπεία τοῦ συ δέσµου ὅ᾽ ασματοπωλῶν «Γευκωσίας κατήο- τίσθη εἰς σῶικα ὡς ἑξῆς: Ὁ κ. μι. Νικολαΐδης εν. οαιμιατεύς, κ 14φασ. Αοαιῤῆς εἰδικὺς γραιι- ματεύς, Δ/.χ. 1 σαγγαορίδης τα: μίας καὶ οἱ Χ.Κ. Βαρνάβας /σονα- δέδης, [ο. Ίράκος, Α΄ λατ 1: ἡβειὶς Κουγιουμτόιᾶν ο... ἑσά ό κ, τὰ. ζατὲ καὶ σύμβουλοι, « Πένὺδη ᾽Απέδανε τὴν νύκτα τῆς π. 18- ἃ ο ρα ο το νε τάρτη: εἰς ἡλικίαν {9 ἑτῶν ἡ Φανὴ ΠἩΜπίστη ο. : : αν μι Π κἠδεία της ἔγπινε τὴ ἐπαί- οἱον ἐν τῷ {. ναῷ Ίουπιώτου ἐν το 5 σ- ( κ ρχγπ ὰ 3 µάσῳ ἐνδείξεων πένθους, Ί οὓς οἳ- κείους τῆς καὶ ἰδιαιτέροως τὸν ἀὐελ- φόν τὴς κ. Παντελῆν ἠ]πίστην συλ- Λυπούμεῦα. τὸν Ἰώσὴφ ὄχι καθ’ ὄπνους, διότι τὸν γέροντα δὲν τὸν πιάνει οὐδεὶς,. εἰς τὸν ὕ- πν ουν, καὶ εἶπεν εἲς αὐτόν: --Κάποιος νέος ᾿Ἡρώδης μὲ ποῦρον ἀπέμεινε καὶ μὲ ὁλί- γους περὶ αὐτὸν κυτάζει πρὸς τὰ ἐδῶ, Ἰωσήφ. --Σαὶ ὁ Ἰωσὴφ ἐμειδίασε καὶ πταρνισθεὶς ἐσκόρπισε τὴν στάχτη, τοῦ πούρου εἰς τοὺς τέσσαρας µεγά: λους ἀνέμους. Καὶ ἡ χορω- δία τοῦ ΟΗΕ ἔψαλεν:” --Ἐπὶ γῆς Εἰρήνη ἐν ἀν' θρώποις εὐδοκία ! »Καὶ εἰς ἔτη πολλά... Η ΠΕΝΝΑ Κινηματογράφος ΠΛΠΑΛΟΠΟΥ ΛΟΥ ἛἜνεκεν τῆς ἕἔξα ρετικῆς ἐπιτυχίας ποὺ ἐσημείωσε τὸ περίφημο ἀριστούργημα 01 6ΡΙΑΜΒΟΙ ΤΟΥ ΤΑΡΖΑΝ καὶ διὰ νὰ 9 . κατορθώσουν νὰ. τὸ παρακολουθήσουν ὅλοι γενικῶς θὰ προβλη- θᾳ τοῦτο καὶ Σήµερον ΠΑ- ΡΑΣΚΕΥΗ ὥὅρα 3245 καὶ 8,45 μ. μ. Ὁ ΡΩΣΣΙΚΟΣ δὲ κολοσσόὸς ι ΜΙ ΗΡΙ θὰ προβληθῆ ΑΥΡΙΟ ΣΑ8Β- ΒΑΤΟΝ σὲ τρεῖς παρα: στάσεις ὥρα 2,30 ὥρα 5,45 καὶ 8,45 μ.μ. Τὴν προσεχῆ ΚΥΡΙΑΚΗ τὸ ἔγχρωμο δραματικὸ µεγα λούργηµα ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Σῖ0 ΝΑΥΤΙΚΟ Μιὰ συγκλονιστικἡ ταινία ἀνωτέρα πάσης περιγρα- φῆς. Μὲ τὸν ΡΟΥΑΛΛΑΣ ΜΙΙΥΡΡΥ ΜΑΡΥΛΥΝ ΜΑΞΟΥΕΛ ΦΑΙΗ ΜΠΕ ΙΓ ΝΤΕΡ καὶ χιλιάδες ἄλλων Προσεχῶς | τὸ ὑπερδημιούργημα Φ 5» 5 5 Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ --- »Ετος 1ον (Περίοδος δευτἐρα] Αριθµ. Φύλλου: 66 Ττιμὴ φύλλου 4 γρόσι, ---- ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1 «Οδὸς Λιπέρτη ἀριθα 7 καὶ ὅ «Αριθμ. τηλεφώνο 632 Λευκωσία-- Κύπρου κ. στο ΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ ΤΟ ΠΛΘΗΜΑ ΣΥΝΑΛΕΛΦΟΥ «Ο πρόεδρος τῆς σχολικῆς ἑ- φορείας Δευκωσίας καὶ συνά: δελφός µας κ. Θεμ. Δέρβης, ἐν τῇ µαταία προσπαθείᾳ καὶ σπονδῇ του νὰ κπολάσηῃ τὴν ἆᾱ- χαρακτήριστον, δικτατορικὴν καὶ μεσαιωνικὴν στάσιν τῆς ὑσι᾽ αὐτὸν ἐφορείας ἔναντι τῆς Ίζαγ- κυπρίου ᾿Οργανώσεως ' Ελλή- νων Δειτουργῶν Ἰέσης ᾿Εκπαι- δεύσεως καὶ τῶν καδηγητῶν τοῦ Παγκυπρίου [ωμνασίου, εἲς τοὺς ὅὁποίους καὶ ἄπεαγο- ρεύει νὰ ὀργανωθδοῦν διὰ νὰ εἶναι διαρκῶς ὑποχείριοί της, διέπραξε προχθές, σιλὴν τῶν ἄλλων, καὶ µίαν σοβαρὰν καὶ ἀνεπανόρθωτον γηάφαν: ΕΒ- δωσεν εἰς τὴν δημοσιότητα ἕν ἐπίσημον ἔγγραφον, (σημ. ἐν- νοοῦμεν τὴν ὑπὸ ἡμερομηνίαν 23)8)1946 ἐπιστολὴν τῆς ᾿Ε- Φφορεέας στρός τὸν σερόεὂδρον τῆς ὧς ἄνω ᾿Οργανώσεως κ. Ευδω γόποῦλον), τὸ ὁποῖον διαψεύ- δει κατὰ τὸν κατηγορηµατικώ: τερον τρόσον τοὺς ἰσχυρισμοὺς καὲ τὰ γραφόμενα τοῦ ὑπ) ἀρ. 1 πιστοῦ φίλου καὶ ὕσαστε- στοῦ του µ. Κώστα Σπυριδάκι. ᾿Αλλὰ ἂς πάρωµεν τὰ πράγµα- τα ἀπὸ τὴν ἀρχήν: Πρὸ δύο καὶ πλέον ἑβδομάδων ὃ κ. Ἔσευ- ριδάµις, εἰς ἄρθρον του δήμο σιευθὲν εἰς τὴν «᾿Ελευδερίαν», ἀναφερόμενος εἰἲς τὴν μὴ συµ. μετοχὴν τῶν καθηγητῶν τοῦ Παγκυσιρίου Γυμνασίου εἰς τὴν )Οργάνωσιν 4ειτουργῶν Μέσης Εκπαιδεύσεως, ἔγραφεν ἐπὶ λέξει ὅτι «εἶναι ἐντελῶς ψευ- δὲς ὅτι ἠσκήδη ἤ ἀσκεῖται ἢ- δικὴ πέεσις κατὰ τῶν καθη: γητῶν τοῦ Παγκυπρίου [νμνα- σίου» ὅπως ἐγγραφοῦν ἢἤ ὄχι εἰς τὴν ὡς ἄνω ᾿Οργάνωσιν. «Η δημοσιευθεῖσα ὅμως ὑστὸ τοῦ κ.Θ.Δέρβη ἐπιστολὴ ἁσεοχα- Λύσττει ὅτι «ἢ οχολικὴ ἐφορεία Λευκωσίας δὲν ἀναγνωρίζει τὴν ᾿Οργάνωσιν Δειτουργῶν Ἰέσης Εκπαιδεύσεως καὶ ὅτι ἁκόμη ᾗ ἰδέα δὲν δύναται νὰ ἐπετρέψῃ τεῖς καθηγητὰς τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου νὰ συμμετέχουν εἴθ αὐτήν». Τὶ λέγει διὰ τὴν ὣς ἄνω ἐ- πίσηµον διάψευσίν του ὃ ἑλλο γιμώτατος }Συµνασιάρχης ο. Σπυριδάκις Τὸ ἔχει νἁ εἴπῃ διὰ τὸν παμφίλτατον πρόεδρόν του καὶ συνάδελφόν µας Θεμι- στοκλέα, ὅστις, ἐφαρμόζων τὸ ρητὸν «ὁ σώξζων ἑαυτὸν σωθδή- τω», ἄφισεν ὀπίσω του µίαν ἁδιάσειστον ἀπόδειξιν τῶν ᾱ- νακριβειῶν τοῦ συνεργάτου του Εἴμεδα περίεργοι νὰ µάδωμεν. Π ΙΔΙΚΗ ΤΟΝ ΕΚΘΕΣΙΣ Ἡ δημοσιευθεῖσα προχθὲς ἔκθεσις τῆς ἑπταμελοῦς Βρετ τανικῆς Κοινοβουλευτικῆς Ἐ. πιτροπῆς, χόνει ἀρκετὸν φῶς εἰς τὴν τραγωώδίαν, ἡ ὁποία παίζεται εἰς βάρος τοῦ Ἓλ- ληνικοῦ λαοῦ. Ἡ ἔκθεσις περιγράφει τὴν πολιτικἠν Κκατάστασιν τῆς χώρας ὡς ἐξαιρετικῶς θλι- βεράν, προσθέτει δὲ ὅτι αἱ πράξεις βίας καὶ τροµοκρα: τίας ἐκ µέρους τῆς δεξιᾶς ηὐξήθησαν σημαντικῶς ἀπὸ τῆς ἀναλήψεως τῆς ἐξουσίας ὑπὸ τῆς σημερινῆς Κυβερνή: σεως καὶ ἐν τέλει εἰσηγεῖται τὴν κατάργησιν τῶν «ἐκτά- Κτων µέτρων», τὴν Χορήγη σιν γενικῆς ἀάμνηστίας, τὸν σχηµατισµον οἰκουμενικῆς Κυβερνήσεως ἐξ ὅλων τῶν κομμάτων, καὶ τὴν ἐξ Ελλά- ὃος ἀποχώρησιν τῶν Βρετ: τανικῶν στρατευμάτων. Αὐτὰ φθέγγονται ὄχι ὁ σταθμὸς τῆς Μόσχας ἤ τὸ ΕΑΜ ἀλλὰ οἳ ἐπίσημοὶ Αν: γλοι, τοὺς ὁποίους προσεκά- λεσαν οἱ ἴδιοι οἱ λαοπρόβλη: τοι. Τὶ λέγουν οἱ ἐδῶ δεξιοί, φίλοι καὶ ὁπαδοὶ των Τὶ ἕ- χουν νὰ εἴπουν ΕΝΤΡΕΠΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΣ ΤΟΥ! “Ὁ συνάδελφος κ. Θεμιστοκλῆ- Δέρβης μᾶς ἐρωτᾷ: «᾿ Εντοέπεσὺε ἁήπως τοὺς ἀναγνώστας σας ἡ Π9: χίσατε Ίδη νὰ τοὺς φοβεῖσύει» Αὐτὸ δὲ διότι δὲν ἐδηιιοσιεύσαιιεν τὴν ἐπιστολήν του όγῷῳ τοῦ Νε κείου ὕφους, μὲ τὸ ὁποῖον αὔτι ἦτο γραμμένη καὶ λόγῳ τοῦ ὅτι ἕἔ- δια καὶ προσέβαλλεν ὁλύκλιηοον τὴν τάξιν τῶν Κυπρίων καθηγητῶν. Ποῖος ὅμως συνάδελφε (εμιστο: κλῆ «ἐντρέπεται, ἡᾖ «φοβεῖται» τοὺς ἀναγνώστας του Πμεῖς οἱ ὁποῖοι λέγομεν τὴν γγώμην (ας παντοῦ καὶ πάντοτε, ἀδιαφοροῦντες ἐὰν προκαλοῦμε ποοσωπικὰς ὃν σαρεσκείας, ἢ σὺ ποὺ ΕΑΠ: Σ4[ ΚΑΙ ΦΟΒΕΙΣΑΙ νὰ βάλης ΑπονευματενἈ ἑφημερὶς τὸ ὄνομά σου εἲς τὴν αετώπην τῆς ἐᾳ ημερίδυς σου ἀλλὰ «τὸ βάζεις ἀποκάτω-- ἀποκάτω εἷς τὴν τελευ- ταίαν σελίδα παὶ εἰς τὴν τελευταία» »οαμμῆν τῆς τελευταίας στήλής μὲ στοιχεῖα τῶν ἃ στυῶν Ποῖος «ἐντρέπεται» ᾖἩ «Φο: βεῖται» τοὺς ἀναγγώστας του συνά- δείφε Ημεῖς ἤ σὺ ποὺ ἑἐφοόντι- σες νὰ διακηούξῃς ἀπὸ κάθε στέ- γην καὶ κεοαμίδι ὅτι ἡ ἑφημεοίς σου εἶναι «ἀγεξάυτητος», ἐνῶ οὔ- δέποτε ἐξεῥόθη, περισσότερον ἐξηρ: τηιένη ἐφημεοὶς ἀπὸ τὴν ἰδωεήν σου, Π[οῖος «ἐντρέπεται» ᾖ «φοβεῖται» τοὺς ἀναγνώστας του, ουνάδελφέ µας Ημεῖς ἤ σὺ ποὺ ἐφρόντισες γὰ κουοδέσῃς τοὺς ἐν ᾿Αδήναις ὅ- µοϊδεάτας σου Κοτζιᾶν, Ζέρβαν, Κανελλόπουλο» «καὶ «Σοφοκλέα νὰ προβοῦν εἰς «βαρυσημάντους» δη: λώσεις ἀιιὸ τῶν στηλῶν τῆς ἐφη- µερίδος σου καὶ νὰ εἴπουν, ὑπὸ τοὺς καγχασμοὺς τοῦ Κυπριακοῦ κοινοῦ, Ότι αὕτη «εἶναι ἀνεξάρτη τος ἐκδιδομένη ὑπὸ ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων» Ποῖος «ἐντρέπεται» ᾖ «φοβεῖ- ται» τοὺς ἀναγνώστας του συ)ά- δε]φε Θαμισοτοκλῆ Η ΤΕΛΕΥΤΛΙΑ ΠΡΑΞΙΣ Συμφώνως πρὸς μίαν εἴδη- σιν ἐκ Λεμεσοῦ ἡ ἐφορεία τῆς πόλεως ταύτης εἰς τελευ ταίαν της συνεδρίαν ἐπανα- διώρισε διά τὸ ὑπόλοι- πον τοῦ σχολικοῦ ἔτους πάν: τας τοὺς παιδονόµους τῆς κατωτέρας καὶ µέσης Παιδεί- ας Ὡς γνωστὸν ἡ ἐφορεία Λεμεσοῦ, διὰ λόγους καθαρῶς κομματικούς, προέβη, κατὰ τὰς ἀρχὰς τοῦ σχολικοῦ ἔ- τους, εἰς τὴν παῦσιν ὅλων τῶν ὡς ἄνω παιδονόµων, ὑπὸ τὴν πίεσιν ὅμως τῆς κοινῆς γνώ: µης ἔσπευσεν ἀργότερον να τοὺς ἐπαναδιορίσῃ διά... περί- οδον 3 μηνῶν, καὶ ὑπὸ δοκι: μήν ο μι σι 8 Τώρα φαίνεται ὅτι οἱ ἁτυ” χεῖς παιδονόµοι ὑπέστησαν ἐπιτυχῶς τὰς σχετικὰς ἐξετά- σεις καὶ ἐπαναδιορίζονται κανονικῶς, Ἔτσι κλείει καὶ ἡ τελευταία πρᾶξις τῆς ὡς ἄνω ἱλαροτραγωδίας, πρω: ταγωνισταὶ τῆς ὁποίας ὑπῆρ: ἔαν οἱ ἔφοροι Λεμεσοῦ καὶ θύματα µία τάξις πτωχῶν καὶ εὐσυνειδήτων βιοπαλαι: στῶν. ο! ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ Τὴν προσεχη Παρα- σκευὴν λαμβάνει Χωὠραν ἐν Λευκωσίᾳ παγκύπριον κτηνο: τροφικ{ν συνέδριον, τὸ οποίον καὶ θὰ μµελετήσῃ τὴν κατᾶ- στασιν. ἥτις δηµιουργειται ἐκ τῆς ὅλης ἀποφάσεως τῆς Κυ: βερνήσεως νὰ ἀπαγορεῦσῃ τὴν ἐξαγωγὴν τοροῦ καὶ να διατιµήσηῃη τὸ φρέσκον γάλα. Τὰ ζητήματα αὐτά εἶναι ἀρκετάὰ σοβαρὰ καὶ ἐνδιαφέ- ρουν ἀμεσώτατα τον κτηνο- τροφικόν µας᾽ κόσμον, ὥστε δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι οὐ τος θά δώσῃ το «παρών» του εἰς τὸ συνέδριον., τὸ ὁποῖον προβλέπεται ὅτι θὰ σηµειώσῃ µίαν πρώτης τάξεως ἀπὸ πα- σης ἀπέψεως, ἐπιτωχίαν. Οἵ καταστηµατάρχαι Καλυῦνται τὰ μέλη ὅλων κλάδων τῆς Ενώσεως Καταστηκα συγέλευσιν τὴν 140 160 στι, αἱ τῶν ταρχῶν εἲς ΤΕπΙΚΗΝ π, Αυζικὴν καὶ Οὠφθίω . Οέμα: Τὸ ἐνοικιοστάσιον' καὶ τοοπυποιήσεις περὶ αὐςἠσεώ». ο δμντς 14 παρουσία ὅλων ἀπαραίτήτος. τῶν μελῶν εἶναι κ τῆς ἐπιτοοπῆς ιΎοιλ) . πκπορασνενὴ 10 ἸΕξονουσρέου ΠΝΗΙΙΙ. ΜΗΝ Αλ ΤΙΝ ΛΙ Προσπάθειαι τῆς Γαλλίας καὶ ᾽Αγγλίας νὰ συµβιβά- σουν τὰς Ρωσσικὰς καὶ ᾽Αμερικανικὰς προτάσεις Ν. ΥΟΡΚΗ 10 (2Ρ.).-- Τὸ Συμβούλιον Ασφαλείας ἤρχισε ψὲς τὴν τησιν ἐπὶ τῶν Ῥωσσικῶν καὶ ᾽Αμερικανικῶν προτάσεων ἀφοπιλισμοῦ. Ἐν ἀοχῇ ὁ πρόεδρος τοῦ Συµβουλίου κ Μαίηκιν, ἀντιπρόσωπος τῆς Αὐ- στραλίας, ἑτόνισεν ὅτι εἶνε ἀδύνατον νὰ ἐξειασθοῦν αἳ φάσεις Κεχωρισµένως ἡ µία τῆς ἄλλης. «δὲν εἶνε τώρα καιρός, εἶπε, διαφοράς, οὔτε νὰ ἐπιβάλώμεν τὰς ἰδέας µας εἰς βάρος τῶν ἰδεῶν τῶν ἄλλων µε- λῶν. Φρονῶ ὅτι αἳ Ῥωσσικαὶ καὶ αἳ ᾽Αμερικανικαὶ προτάσεις δὲν ἀποκλείουν ἡ µία τὴν ἄλλην. Προτείνω, συνεπῶς, ὅπως ἀρχίσωμεν τὴν συξήτησιν τοῦψηφίσμα- τος τῆς γενικῆς Συνελεύσεῶς τῆς Ο.Η.Ε. ἐπὶ τῆς ἑλλαττώσεως τῶν ἐξοπλισμῶν». Ὁ κ. Γκρομὺκο ἀντέστη σθεναρῶς κατὰ τῆς ἀμερικανικῆς προτάσεῳς ὅ: πως ἀρχίσῃ ἡ συζήτησις τοῦ ἀτομικοῦ ἐλέγχου πρὸ τοῦ ὍὉ Γκρομύκο εἶπε: «Ποῦ ὁδηγεῖ ἡ ἀμερικανικὴ πρότασις : νὰ ἀντιληφθῇ τις ὅτι ὁδηγεῖ εἰς ἐπιβράδυνσιν τῆς ἐκπονήσεως τρων δι᾽ ἀθοπλισμὸν καθότι κάµνει τὴν λύσιν τοῦ προβλήματος: ἐξηριημένην ἐκ τῆς. γνώμης τῆς ᾿Ἐπιτροπῆς τῆς ἀτομικῆς ἐνεργείας. φαίνεται νὰ εἶναι: ἤ συμφωνεῖτε µέ τὰς ἀμερικανικὰς προτάσεις διἀ τὸν ἔλεγ- χον τῆς ἀτομικῆς ἐνεργείας, ἤ ἀρνούμεθα νὰ ἀσχοληθῶμεν μὲ τὰ µέτρα τοῦ γενικοῦ ἀφοπλισμοῦ. Δὲν συμφωνῶ μὲ τὴν ἀμερικανικὴν πρότασιν ἐπειδὴ αὕτη εἶναι ἀσυμβίβαστος πρὸς τὸ ψήφισμα τῆς Γενικῆς Συνόδου τῆς Ο.Π.Ε » . Ὁ ἁμερικανὸς ἀντιπρόσωπος κ. Ζόνσον τῶν προηγουμένως ἐκφρασθεισῶν Ἔ εσ-- ΗΝ, συξή- τοῦ ἀφοπσιισμοῦ νὰ ἀνακαλύψωῶμεν γενικοῦ ἀφοπλισμοῦ: Δὲν εἶναι δύσκολον πρακτικῶν μέ- Ἡ ἁμερικανικὴ πρότασις ἐπέμεινεν ἐπὶ ἀμερικανικῶν ἀπόψεων καὶ ἐτόνισεν: «Ὁ ἀποτελεσματικὸς ἔλεγχος τῆς ἀτομικῆς ἐνεργεὶας εἶνε τὸ κλειδὶ τοῦ πει νὰ ἔλθῃ πρῶτος. Εάν δὲν ὅλου προβλήματος καὶ πρέ- ἐξεύρωμεν ἐπαρκῆ τρόπον ἀσφαλείας ἑναντίον τῶν ἀτομικῶν ὅπλων, τὰ ἔθνη Σὲν θὰ εἶνε ἀσφαλῆ. Ἐὰν ἐξευρεθῇ συμφωνία ἐπὶ τῆς ἀτομικῆς 9 ἐ- νεργείας, αἱ ἄλλαι φάσεις τοῦ ἀφοπλισμοῦ θὰ καταστοῦν μικρὸν πρόβλημα. Δὲν ὑπάρχει λόγος νά μὴ λύσωμεν τώ- ρα τὸ πρόβλημα τοῦτο. Ἡ ᾽Αιμερικὴ θὰ παίξῃ πλήρως ρόλον της εἰς τὴν βλήματος». Ακολούθως ἔλαβον τὸν ἐξεύρεσιν Γαλλίας καὶ ᾽Αγγλίας οἵτινες λόγον οἱ τὸν λύσεως τοῦ ἀτομικοῦ προ ἀντιπρόσωποι τῆς εἰσηγήθησαν ὅπως. ἔξετα- σθοῦν ταυτοχρόνως ἀμφότερα τὰ προβλήματα, τοῦ γενικοῦ ἀφοπλισμοῦ καὶ τοῦ ἀτομικοῦ ἐλέγχου, καθ’ ὅτι εἶνε ταῦτα στενῶς συνδεδεμένα. Τὸ Συμβούλιον ἀνέβαλε τὰς ἐργασίας του διὰ σήμερον τὸ ἀπόγευμα. ή ΨΡΙΝΗ ΣΝΙΡΙΛ Ἱ] ΜΗ. ΠΙΕΙ ας Τό Δημοτικὸν Συμβούλιον Λευκωσίας εἰς Ψψεσινήν του συνεδρίαν ἐξήτασε διὰ µμµα- κρῶν τὸ ζήτημα τῆς τιμῆς τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύµατος, ἀπεφά- σισε δὲ ὅπως ἀποστείλῃ ἔν- τονον διαμαρτυρίαν πρὸς τὴν Κυβέρνησιν διὰ τὴν ὑπ αὖὐ τῆς δοθεῖσαν λύσιν ἐπὶ τοῦ ὅλου ζητήματος. Τὸ Συμβούλιον ἠσχοχήθη ἐπίσης ἐπὶ τοῦ ζητήματος τῶν ἐρνατικῶν κατοικιῶν καὶ ἕἔ- λαβε γνῶσιν τῆς ἐπιθυμίας τῆς Κυβερνήσεως ὅπως υἱο: θετηθοῦν τὰ ἀρχικὰ σχέδια τῶν κ.κ. Μέϊς καὶ Καρουάνα ἀντὶ τῶν ἐκπονηθέντων τοι- ούτώων ὑπὸ τοῦ πΜηχανικοῦ τοῦ Δήμου, διὰ τῶν ὁποίων, σημειωτέον, ἐπιτυγχάνεται οἱ- κονοµία 9.009 περίπου λιρῶν. ᾿Ἐπίσης τὸ Συμβούλιον ἐ ξήτασε τὸ ζήτημα τῆς. ἀναγ- καστικῆς ἁπαλλοτριώσεως ὡρισμένου χώρου, ἀνήκοντος εἰς τὴν οἰκογένειαν Χαραλαμ- πίδου, ἐξ ᾽Αγίων Ὁμολονητῶν πρὸς διεύρυνσιν τῆς ὁδοῦ τῆς ἀγούσης πρὸς τὴν Δημοτικὴν ᾽Αγορὰν ᾽Αγίων Ομολογητῶν καὶ ἐμελέτησε τοὺς κανονι- σμοὺς τοῦ Πτωχοκομείου τοὺς ὁποίους καὶ συνέταξαν οἱ ἐκ τῶν Συμβούλων κ.κ. Πυγµ. Ἰ- ωαννίδης, Παρτελίδης καὶ Βεχπῆ ἐφ. καὶ οἱ ὁποῖοι ἆνα- φέρονται εἰς τὸν τρόπον τῆς λειτουργίας του καὶ τῆς ὅλης οἰκονομικῆς του διαχειρίσεως. ΩΛΕΙΤΑΙ ἐπιπλοποιεῖον μὲ ὅλα τὰ χρξειώδη. Πληρο:- φορίαι ὁδὸς Μεγάλου Αλε: ξάνδρου, Λευκωσίας πλησίον τῆς οἰκίας τοῦ ἰατροῦ Μ. Κουρέα. ΗΤΕΙΤΑΙ ὑποκαμισοποιός ἄνδρας ἤ γυναῖκα, μὲ πλή ρη ἤ σχετικήν εἰδίκευσιν διὰ τὸ κατάστηµα Βαθαναήλ, ὅὁ- δὸς Αἰσχύλου 198 ἔναντι σχο- λῆς Σαμουήλ, Λευκωσία. Φυτά µεσπιλέας «Οκ. Τιμόθεος ἐξ Αγ. Αναστασίας Βέτει πρὸς πώλισιν φυτὰ µεσπι- λέας (Ὁ--ὃ ποδῶν ὕψφους καθώς ο 11 αὃ μ.. καὶ διάφορα ἄλλα εἴδη φυτῶν. 4 ποτείνεσθε πυὸς τὸν ἴδιον. Ν΄’ Κακουλλῆ ἁαπήῦδου ὅδια- κ. «ἔγκειται Τὰ «Σε» πάντοτε Τὸ μυστικὸν τῆς ἡδονῆς τῶν «ά93ς εἰς τὸ λαρμάνι Μαουέωετυτεὰ ἵω ἱοπάσα δΥ ΑΒΟΌΑΤΗ ΤΟΡΑςςΟ «ο Το. τωνὸ. τοσα ΛΕΥΟΕ | ΨΕΙΗ ΛΗΛΜΙΝΙ ΠΝΗΙ ΤΙ ΩΡΑ 9 ΤἹ.ΜΛ. ΠΜ ΕΜΠΣΙΡΗΙ ΡΗΙΣΩΤΗΝ Χ ΥΟΡΚΗ Τη τη. ἠΠποκα τὰ τευκοτίων. ἁεαστά: ο. ͵ 2 αι” ͵ εδ ὃς οανη ες εν } εωσέλρ. , Ξ κ. , 2 κεί προς 1) ἑτυσλην αὶς 9 / : Ξ κατποτήαητα εὐνῶν πολυ εείες, ΤΟ) τν το ωτέσηοαν {9 ποόσιωστα ζονται εἰ: ἱ ἑκατουηγοια δολλαρίων. ο... 11 το οτωΤον επ ο ο μμίαι πο) ον οἱ πο ο. ἐν -----Ὅ--- ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ 10 (Ρ)--Οἵ πρώθυπουρ,οὶ παρχιῶν εἰς τὴν ἁμερικανι«ὴν ζώνην Φρασαν χθὲς πρὸς τὸν ἀμερικα: ὃν διοικητὴν τὴν ἀνησυχίαν τῶν διὰ τὴν παρουσίαν τέως μελῶν τῶν σωμάτων «Εις-- Ες» καὶ ἄλλων δραστηρίων Βαζῆ, οἱ ὁποῖοι κατέχουν νους θ:σεις. εἰς στρατόπεδα αἰχμαλώτων πολέμου καὶ ἄλ- λα στρατόπεδα ὅπου κρατοῦνται ἐντοπισμέ-οι Ναζῆ ται, τόσον ἐν Γερμανίᾳ ὅσον καὶ πρωθυπουργοὶ οὗτοι ἀντιπροσωπεύουν τὴν Βπαυαρίαν, Ἔσ- σην καὶ Βυττεμβέρυην. Ὁ. πρωθυποι ργὸς τῆς Βαυαρίας Δρ. δήλωσε πρὸς δημοσιογράφους ὅτι ἡ τυερανα ἀσκοῦν οἵ ἐν λόγῳ Ναζῆ ἐπὶ τῶν αἰχμαλώτων ἐπίδρασιν. Εἶναι πιθανῶς ἐμμέσως οἱ ὑπεύθυνοι προσφάτους βιαιοπραγίας ἐν ΒΝυρεμβέρΥυῃ ὅπου, κατὰ τὴν παρελθοῦσαν νύκτα µία βόμβα Ό δικαστηρίου ἁἀποναζικοποιήσεως. τῆς εἰς τὸ ἐξωτερικόν. [ὶ ΤΙ! ΜΙΙ ΜΜΕΗΜΗ ΠΜ ΙΗΒΙΗΙ ΕΙ Η)ΙΤΡΛΤ ΤΠΕ ΜΙΛΝΜΙΗΙ τῶν τριῶν ἐ- Γερμανίας ἐξέ- ὑπευθύ- πολῖ- Οἱ Χὰνς ὌἜχαρδ ἐἑ- τὴν. ὁποίαν ἔχει κακὴν διά τὰς κατέστρεψε τὸ κτίριον τοῦ Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς ᾿Ἔσσης ἐδήλωσε: «Πολλά στρα- τόπεδα αἰχμαλώτων ἐκτὸς τῆς Γερμανίας καθὼς καὶ ἐντὸς αὐτῆς διοικοῦνται ὑπὸ ἀνδρῶν τῶν «Ες-Ες» καὶ Ναζῆ». τέως ΜΧΙΠΙΝ ΠΜ ΝΙΜΙΙ η ΜΙΝΙ ΙΤ) ΝΛΙΙΝ ΤΙ ΕΕΤΡΗὴ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 (Ρ.).--Ἔφθασαν χθὲς εἰς Λονδῖνον τὰ 4 µέλη τῆς ἀντιπροσωπείας τῆς Ῥούρμας διὰ νὰ συζητήσουν μετὰ τῆς Ῥρετιανικῆς Κυβερνήσεως τὸ μελλοντικὸν καθεσιὼς τῆς Φούρ- µας. Μεταξὺ τῶν μελῶν τῆς ἀντιπροσωπείας εἶνε καὶ ὅὃ κ. 2άν, ἀρχηγὸς τοῦ ᾽Αντιφασιστικοῦ «Συνδέσμου. Αὲ συνοµιλίαι ὑλὰ ἀρν: χέσουν τὴν Δευτέραν καὶ δὰ διαρκέσουν δύο ἑβδομάδας. Πρὸ τῆς ἀναχωρήσεώς του διὰ Δονδῖνον ὅ ἀντιπρόεδρος τοῦ ᾿Εκπτελεστικοῦ Συμµβουλέου τῆς Βούρμας ». Σὰν ἐκάλεσε τὰ «ἐδε- λοντικὰ λαϊκὰ σώματα», τὰ ὅποῖα ἄποτελοῦνται ἀπτὸ ὁμάδας νέων, ὅπως εἶναι ἔτοιμα νὰ ἀντιμετωπίσουν τὴν στασιν εἲς περίστωσιν καθ’ ἥν ἤθελον ἄποτύχει αἳξ συνοµιλίαι τοῦ Δονδίνου δι’ ἀνεξαρτησίαν τῆς Βούρμας. «᾿Εάν, εἶσε, δὲν ἐπιιτύχομεν εἷς τὸ αἴτημά µας σερέπει νὰ ἀρχίσωμεν ὁρᾶσιν διὰ νὰ κερδίσωµεν τὴν ἐλευδερίαν µας». ἐνόσιλους κατά- [ΕΙΝ ΠΛ ἰΙΝ ΚΛΛΙΙΗΙΝ ΜΗ ἡΛΚΗ ΙΣΤ ΜΟΣΧΑ 10 (Ρ..- Ἐγένετο χθὲς εἰς τὴν ἐνταῦθα Βρεττα- νικὴν Πρεσβείαν δεξίώσις πρὸς τιμὴν τού στρατάρχου Μον- αγκόµµερυ. Μεταξὺ τῶν προσκεκληµένων ἦσαν σκυ καὶ ὁ στρατάρχης Κονίεφ. ὁ κ. Βισίν- «Ὁ στρατάρχης Μοντγκόμµερυ ἑτόνισε τὴν γενικὴν ἐπιθυ: «Ὁ στρατάρχης Μοντγκόμμερυ ἐπεσκέφθη Πρεσβείαν. µίαν περὶ καλλιεργείας τῶν φιλικῶν Ρωσσο--Βρεττανικῶν σχέσεων, ἡ ὁποία --εἶπε-- ἀποτελεῖ διαρκῶς τὸ θέµα ᾽τῆς ἐπισκέψεώς του. τὴν Γαλλικὴν ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 10 (Ρ.)--Δἱ ἀρχαὶ τοῦ Μονακὸ ἀνήγγει- λαν ὃτι ἠμπέδισαν τὴν ἀναχώρησιν 603 Ἑβραίων ἐκ Νικαίας. Οὗτοι προωρίζοντο προφανῶς διὰ τὴν Πα- λαιστίνην καὶ ἐπρόκειτο νὰ ταξειδεύσουν μὲ μικρὸν πλοῖον. Προήρχοντο ἐκ Πράγας καὶ εἶχον διαβατήρια διὰ τὴν Κούβαν. ΝΕΑΙΤΑΡΑΧΛΙΕΙΣΤΑΣΙΝΛΙΑΣ ΒΟΜΒΔΑΗ, 10 (Ρ.)--ΝΜέαι φυλετικαὶ ταραχαὶ ἐξερράγησαν χδὲς ἐνταῦθα. 'Η ἀστυνομία ἐχοησιμοποίήσε τὰ ὅπλα της καὶ ἤνοι: ἔεν ἐπανειλημμένως πῦρ. ' Εκατὸν καὶ σιλέον πρόσωπα ἐτραυμα- τίσδησαν. ᾿Επέσης εἲς τὸ χωρίον Αρσπουρ ἡ ἀστυνομία ἤνοιξε πῦΌρ ἐναντίον Ά χιλ. λαοῦ ὁ ὁποῖος συν,κεντρώθη παρὰ τὴν ᾱ- παγόρευσιν τῆς ἀστυνομίας. Πολλὰ πρόσωπα ἐτραυματίσθησαν. Πληροφορίαι ἐκ Λοιδίνου ἀναφέρουν ὅτι ὁ Αγγλος ὁ- πουργὸς τῶν ἀποικιῶν ἐπληροφόρησε τὴν σβείαν ὅτι θὰ δεχθῇ αὐτήν συντόμως. 'Π ἡμερομηνία συνεντεύξεως θὰ ὁρισθῇ ἀργότερον- Κυπριακὴν Πρε τῆς ΗΜΡΗΝ ΠΝΙΙ ΠΤΙ ΑΜ ΜΙΝΙ Μὴἡ γενομένης ἁπαρτίας κατά Γενικὴ Συνέλευσις ἀνεβλήθη δι᾽ αὔριον Ί]ην τρχ καὶ καλοῦνται πάντες οἱ μέτοχοι ὅπως προσέλθουν αὔριον Σάββατον, ὥραν 2 μ.μ. εἰς τὸ ΕΛΕΒΕΙΟΝ διὰ τὸν ἴδιον σκοπόν. Ἐκ τοῦ Δ' Συµβουλίου (Πρώην νερὸ Πιετρών η) τὴν 4ην τρχ. ἡ οι Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΙΜΡΙΙ ΜΙΝΙ ΜΙΙΙ ΔΙ. ΜΝΤΛΡΙΙΝ Κἱἱ ΠΠ ΠριΤΙΙ [ΜΡὶ ΤΝ ΓΛΛΙΝΙΤΙΡΚΙΜΙ ΤΙΜΗ ΑΘΗΝΑΙ 10 (Ρ.)-- Νέαι πεισµατώδεις µάχαι ἠγ: ἀντάρται μετὰ γέλθησαν ψὲς ἐκ τῆς βορείου Ἑλλάδος μεταξὺ ἰἴσχυ- ρῶν ἀνταρτικῶν δυνάµεων καὶ Κυβερνητικῶν στρατευ- µάτων. Τὸ χωρίον Κυριακὴ, παρὰ τὰ Τουρκικὰ σύνο: ρα, ἤλλαξε χΏὲς χεῖρας δύο φορὰς. Δύναμις 600 ἂν- ταρτῶν ἐπετέθδη κατὰ τῆς φρουρᾶς κατόπιν τετραώρου µάχης ἐξηνάγκασε τὴν φρουρὰν νὰ ὑποχωρήσῃ. Ακολούθως ἡ φρουρὰ ἔλαβεν ἐνισχύσεις μαὶ µατόσπιν λυσσώδους µάχης ἀνεκατέλαβε τὸ χωρίον. ταῦτα ἐτράπησαν πρὸς βορρᾶν. τοῦ χωρίου καὶ ΠΠ ΛΛΙΕΧΡΗ ΤΗΝ ΛΝΙΝΙΡΗΕΗΝΗ.