Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-11

άββατον 11 ασπαντ Σ᾽]μπεριαλιστικὴ ἐξόρμῆησις Ἱανουαρίου 1947 . ΜΗΝ ΜΙΝΜΠΙ ΜΙΤ ΠΗΝΤΙΝΗΝΗ ΤΗ! ΗΗΝΝΙ Μεγάλαι θάσεις πλησίον τῆς Σιθηρίας-- “Ό Μὰκ Αρδουρ «Μικάδος» τῆς Ἰαπωνίας-- Μυ: : στικαἰ παρασκευαὶ εἰς τον Εἰίρηνικὸν Αρῦθρον τῆς ᾿Αγγλικῆς επιδεωρήσεως Χαρακτηριστικὸν παρά’ δειγµα τῆς ἀγνοίας τῆς Μ, Βρεττανίας γιὰ τὸ τὶ συμβαίνει στὸν Εἰρηνικὸ, εἶναι ὅτι κατὰ τὴν τελευ- ταία συζήτηση στἠ Βουλὴ τῶν Κοινοτήτων ὅταν ἆ- νεφἐρθη ἡ νέα ἄἁμερικανο κινεζικὴ συμφωνία, ὁ κ. ᾽Αττλῆ ἀπέφυγε νὰ μµιλή- σει γιὰ τὴ συμφωνία αὖ- τή. Τὸ ποιὸ ἀξιοσημείωτο εἶναι ὅτι χαρακτηρίζεται σὰν μιὰ πλήρης καὶ συνη: βιοµένη ἐμπορικὴ συμφωώ- γνία. Γιὰ τὸν 19ον αἰῶνα, αὐτὸ ἴσως νὰ ήταν ἆἄλη: θινό. Εἶναι μιὰ συμφώνία τέτοια σὰν ἐκείνη ποὺ ἕ- καμε τὸν Βρεττανικὸ κα πιταλισμὸ νὰ πολεμήσει καὶ νὰ ὑποτάξει τοὺς Μπόερς στὴ Νότιο ᾿Αφρι- κἡ. Δίνει πλήρη δικαιώµα- τα στοὺς ᾽Αμερικανοὺς νἀ ἐκμεταλλευθοῦν τὴν Κίνα. Κανένας δὲν θὰ μποροῦοε νὰ βρεῖ καλύτερο παρά: δειγµα γιὰ τὸν ἱμπεριαλι- σμὸ : Ἕνα μεγάλο ἔθνος τσακίζει κάθε ἀντίσταση ἑνὸς καθυστερηµένου οἱ- κονομικἀ ἔθνους καὶ ὑπο- στηρίζοντας μιὰ ἀντιδρα- στικὴ κυβέρνηση στὸν ἐμ- Φύλιο πόλεμο, διεισδύει σὲ ὅλη τὴν οἰκονομική του ζωή. Ὁ κ. Κλαίῦτον, ἆ- νήγγειλε, ἐξ ὀνόματος τοῦ ἁμερικανικοῦ ὑπουργείου τῶν ἐξωτερικῶν, ὅτι ἡ Α:- μερικἡ ἐπιζητεῖ παρόμοιες συμφωνίες μὲ ἄλλες κυ- βερνήσεις. Ἔτσι, ἐνῶ ὁ Ροῦοβελτ καὶ ὁ διάδοχός του Χένρυ Οὐάλλας, δὲν ἤθελαν νὰ γί νει τὸ δολλάριο ἀντικείμε-: νον πολιτικῆς, ἡ σημερινὴ κυβέρνηση κάνει τὸ ἀντί- θετο. Καὶ ἀντὶ γιὰ τὸν «ἕνα κόσµο» ποὺ διεκήρυ: ἒε ὁ Γουέντελ Γουΐλκι, ἔ- χουμε τοὺς ᾽Αμερικανοὺς µεγαλοεπιχειρηµατίες, ποὺ ἐπιδιώκουν νὰ κυριαρχή- σουν στὸν κόσµο μὲ τὴ χρηματιστικἡ καὶ οἰκονο- µικὴ ἰσχύ τους, ἐνῶ τὸ ἆ- μερικανικὀ ναυτικὸ καὶ ὁ στρατὸς μεταφέρουν τὴν ἀμερικανικὴ ’ σημαία στὶς στρατηγικὲς βάσεις ἀπὸ τὴν Ἰρλανδία ὡς τὴν Γροι- λανδία καὶ τὰ νησιὰ τοῦ Εἰρηνικοῦ. Ἡ καπιταλιστι: κὴ ᾽Αμερικὴ ὀνειρεύεται Αὐτοκρατορία. Τὸ βρεττανικὸν κοινὀν, ποὺ παρακολουθεῖ τὶς εὖ- ρωπαϊκὲς περιπλοκές, δέν γνωρίζει τίποτε γιὰ τὰ ὁ' πὸ ἐντολὴν ἰαπωνικὰ νη- σιὰ, τὴ χερσόνησο [ορέας ἤ καὶ τὴν Ἰαπωνία ἀκό- µη, ὅπου ὁ Μάκ ”Αρθουρ ἀποκαλεῖται εἰρώνικὰ «Μι κάδος». Ὁ ᾽Αμερικανικὸς διοικητὴς τοῦ στόλου τοῦ Εἰρηνικοῦ, σὲ δηλώσεις του πρός τοὺς δημοσιο γράφους στὸ Πὲρλ Χαρ: µπορ, μετὰ ὀπὸ συνομι- λία ποὺ εἶχε μὲ τὸν πρόὀ- εδρο Τροῦμαν, ἀνήγγειλε ὅτι ἡ νέα πολιτικὴ τοῦ ἆἀ- «Νιοῦ δτέιτσμαν εντ Νέισιον» μερικανικοῦ ναυτικοῦ, ᾱ- παιτεῖ τὴ δηµιουργία ἵ- σχυρῆς βάσεως στὶς ᾿Αλε- ούτιες νήσους, κοντὰ στὴ διβηρία, καὶ τὴν ἐπέκτα- ση τῶν, βάσεών της 3.000 µίλια. δυτικὰ τῆς νήσου Γκουάμ. Ω ᾽Αμερικανὸς ναύαρχος περιέγραψε τὴν ἰσχὺ τοῦ ναυτικοῦ καὶ τήν εὐθυγράμμιση τῶν βάσεών του στὴν ᾿᾽Αλά- σκα, στὶς ᾽Αλεούτιες, στὴ Χαβάη καὶ στὰ νησιὰ Μαριάνας. Τὸ ἀμερικανι”- κὸ ὑπουργεῖο Ναυτικῶν δημιουργεῖ τώρα μιά µε γάλη ναυτικὴ βάση στὸ Τοϊνγκ Τάο, γιὰ νὰ ἐξου- δετερώσει τὸ Πὸρτ ᾿Αρ- θούρ. Ὁ πρόεδρος Τροῦ- μαν ὑπέβαλε στὰ Ἵνω: μένα ἛἜθνη σχέδιο γιὰ τὴ διοίκηση τῶν νησιῶν τοῦ Εἰρηνικοῦ, ποὺ τά εἶχαν πρῶτα οἱ Ιάπωνες (Μάρ- σαλ, Μαριάνας, [αρολί- νες καὶ Παλάου). Τὰ νη- σιὰ αὐτὰ διοικοῦνται μὲ τόση μυστικότητα ὅσο καὶ ἐπὶ ἰαπωνικῆς κατο” χῆς. “Ὁ ἔλεγχος τῆς Ἰαπω- νίας εἴἵνε ἀποκλειστικό προνόμιο τοῦ στρατηγοῦ Μὰκ Αρθουρ. 'ΗἩ κατοχἡ της ἀοκεῖται ἐξ ὁλοκλή: ρου ἀπτοὺς Αμερικανούς. Τὰ βρετανικἀ στρατεύµα- τα δὲν παίρνουν µέρος στὴ στρατιωτικἡ κυβέρνη: ση οὔτε στὴν ἀναδιοργά- νωσιη τῆς Ἰαπωνίας. Ὁ ἰαπωνικὸς λαὸς ἐκπαιδεύ- εται σύμφωνα μὲ τὸν ἆ- μερικανικὸ τρὸὀπο ζωῆς. Ὁ στρατηγὺὸς Μὰκ Αρ: θουρ καταβάλλει κάθε προσπάθεια γιἁ νὰ ἔμπο: δίσει τὴ διείσδυση τῶν ἀγγλικῶν καὶ ρωσικῶν {ἵ- δεῶν. Ἡ ἰαπωνικὴ οἴκονο: µία προετοιμάζεται γιὰ ἐκμετάλλευση ἀπὸ τοὺς ᾽Αμερικανοὺς µεγαλοβιο- µηχάνους. Στρατηγικἁ ἡ Ιαπωνία εἶνε γιὰ τὸν Μὰκ Αρθουρ ἕνα τερά- στιο ἀεροπλανοφόρο έναν- τίον τῆς Σοβιετικῆς Ενώ: σεως. Τέλος, ὁ ἀντιπρό: σώπος τῆς ᾽Αγγλίας στὸ Συμμαχικὸ Συμβούλιο τῆς Ἰαπωνίας εἶνε ἀνίσχυρος. Παρόμοια λάθη γίνον- ται καὶ στὴν περίπτωση τῆς Κορέας καὶ τῆς Ἴνδο- Κίνας. Ὅλος ὁ Εἱἰρηνικὸς γίνεται σήµερα πεδίο - μπεριαλιστικῆς ἐπεκτάσε- Ἡ. ΠΙΠΝΙΙΙ” ΨΛΡΗΛΙΕΙΘΝ ΜΑΙ ΠΙΤΙΜΣ ΠἱΚῆΣ Παρελήφθησαν καὶ δια- τίθεντσι πρὸς πώλησιν σκελετοὶ δι’ ἄκοπα γυαλιά. ΗΤΕΙΤΑΙ ὑποκαμισοποιός ἄνδρας ἤ γυναῖκα, μὲ πλή ρη ἤ σχετικήν εἰδίκευσιν διὰ τὸ κατάστηµα Ναθαναήλ, ὁ- δὸς Αἰσχύλου 138 ὕναντι σχο- λῆς Σαμουήλ. Λευκωσία. Ὑπεύθυνος : Θ. Παπαδόπουλος τύποις : «ΚΟΣΜΟ ΣΣ Λευκωσία Ζητεῖτοι προσοντοῦχος πεπειραµένος µηχανικὸς ἠλεκτρολόγος Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ δέχεται αἰτήσεις διὰ τὴν πλήρωσιν τῆς θέσεως τοῦ Δημοτικοῦ Μηχα’ γικοῦ ᾿Ηλεκτρολόγου, ὁ ὁποῖος ἐτέθη ὑπὸ Σύνταξιν. Οἱ αἰτηταὶ πρέπει νὰ εἶναι προσοντοῦχοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολυτεχνείου ἢ ἄλλης ἰσοτίμου Εὐρωπαί- κῆς Σχολῆς καὶ νὰ στείλουν τὰς αἰτήσεις καὶ τὰ προσόντα των πρὸς τὸν Δήμαρχον ᾽Αμμοχώστου ἐν- τὸς τοῦ μηνὸς Ιανουαρίου. Προεργασία εἶναι στοιχεῖα ἁπαραίτητα καὶ θἀ κανονισθῇ ὁ μισθός. καὶ πεῖρα ἐπὶ. τῇ βάσει ὅλων κ τοῦ Δήμου ᾽Αμμοχώστου. ΕΛΙΕ ΘΕΟΣ ΕΝΤΟΣ ᾿᾽Αθηναϊκὴ χθονογραφία Οἱ ὀχετοὶ Ἰδού,. παμφίλτατοι. μᾶς εἶπε ὁ Ἱκλεόβουλος, ἤ δικαιοτέρα ἀπεργία διά μέσου τῶν αἰ- ώνων ! Ποιὰ εἶνε αὐτὴ γία τὸν ρωτήσαμε. -]ῶν ἔργα- τῶν ὑπονόμων, μᾶς ἀπάντησε. ο, οἱ ταλαίπω- ροι αὖτοι ἐργά- ται! Ἔχουν τρελ λαθεῖ εἰς τὴν ξργασίαν. [Είδα χθές ἕναν ἐξ αὐτῶν. ὁ ὁποῖος μοῦ περιέγραψε τὸ δρᾶμα των ἐντόνως καὶ σπα ρακτικῶς ! Κλεόβουλε, μοῦ εἶπεν ὁ ἀτυχὴς, ὕψωσε καὶ σὺ φωνὴν διαμαρτυρίας, --δΕὰ ὑψώσω, μέχρι ἑβδόμου ἀπήντησα. --Κλεόβουλε, μοῦ ἐπανέλα- βεν ὁ ἀνήρ. οἱ ὀχετοὶ τῶν ὅ- πουργείων ἐπλημμύρισαν. Καὶ δὲν προφθαίνόμεν πλέον νὰ τοὺς ἐκκαθαρίσωμεν. οσο ἐννοῶ, παμφίλτατε τοῦ ἀπήνιησα. --Κλεόβουλε. μοῦ ἑτόνισεν ὁ ἄνθρωπος, κάθε τόσο σπά- ζει καὶ ἀπὸ ἕνας ὑπουργικὸς ὀχετὸς καὶ ἡ βρώμα φθάνει μέχρι Βέας Ὑόρκης, ὅπως συνέβη μὲ τὸν ὀχετὸν τοῦ Ὀπουργείου Γονατᾶ,. ὁπόθεν ἐξεχύθη ἕνας κίτρινος βόρβορος. -Βόρβορος Ρεῖζὶν, παμφίλ- τατε, τοῦ ἀπήντησα. --Κλεόβουλε, μοῦ ἐκραύγα- σεν ὃ δύσµοιρος, κοὶ τοῦ Ἄ- πουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονο- µίας ὁ ὀχετὸς ἔσπασε καὶ ἐξεχύθησαν γυναικεῖαι βρῶ- ἡ ἆπερ- ασ πα παμφίλτατε, οὐρανοῦ, τοῦ μαι καὶ ἄλλαι συχαμερό- τητες. --Τῆς δίδος ᾿Ασπασίας, παμφίλτατε, τοῦ ἀπήντησα. --Κλεόβουλε. μοῦ ἑβροντο- Φώνησεν ὁ ταλαίπωρος ἆ” πηυδήσαµεν πλέον καὶ κατα- ΚΝΗΜΙΡΙΙΗ ΗΒ ΠΗ ΗΕ ΗΕ ΗΕ ΕΙΡ Τὸ πρόβλημα τῆς στέγης Νά σταματήσουν αἱ αὐξήσεις Γ{Γοῦ γ.γ. τῆς ΠΕΜ ». Τ. ΜΑΝΝΟΥΡΗ/ Χωρὶς ὑπερβολήν, αἱ τρο' ποποιήσεις τοῦ νόµου περὶ περιορισμοῦ ἐνοικίων τῆςθ.0.46 ἄνοιξαν μιὰ πληγἡ στὸ σῶμα τῶν ἐνοικιαστῶν γενικά, ἥ ὁποία ἔκτοτε αἱμιορροεῖ διαρ- κῶς. Αν καὶ αἱ τροποποιή- σεις αὐτὲς ἀποφεύγουν νὰ ᾱ- ναφέρουν περὶ ἐξώσεως, ἐν τούτοις, αὐξάνουν σὲ τέτοιο βαθμὸ τὸν κίνδυνον αὐτὸν διὰ τοὺς ἐνοικιαστάς, ὥστε, ἐὰν δὲν ἀναθεωρηθοῦν. θὰ παρα” στοῦμε: πολὺ σύντομα μάρτυ: ρες ὁμοδικῶν ἐξώσεων πτω: χῶν κυρίως βιοπαλαιστῶν. Ἡ ρίζα τοῦ κακοῦ αὐτοῦ, βρίσκεται στὴν εἰδικὴ πρό: νοια τῶν τροποποιήσεων ἡ ὅὁ' ποία ἐπιτρέπει τὲς χωριστὲς συμφωνίες μεταξὺ ἰδιοκτήτου καὶ ἐνοικιαστοῦ, χωρὶς κανέ- να περιορισµόν. 'Ἡ πρὀνοια αὐτὴ εἶναι ὅτι ἐπερίμενεν ἥ βουλιμία πλείστων ἰδιοκτητῶν, οἵ ὁποῖοι δὲν το δυνατὸν νὰ ἀρκεσθοῦν μὲ τὴν αὔξησιν τῶν 25 9)ο ποὺ τοὺς ἐἔφιλο- δωροῦσε ἡ Κυβέρνηση εἰς βά: ρος τῶν ἐνοικιαστῶν. Ἔκτοτε, οἱ χωριστὲς συµ φωνίες ἀπετέλεσαν τὸν ἐφι- άλτη τοῦ κόσμου τῶν ἔνοικι- αστῶν. ὁ ὁποῖος μὲ τὸν τρό πον αὐτόν ὑποχρεώνεται νὰ πληρώσει, διὰ τὴν διατήρησιν τοῦ μαγαζιοῦ ἤ τοῦ σπιτιοῦ, ἐνοίκιον εἰς τὸ πολλαπλάσιον τοῦ χθεσινοῦ καὶ ἐξαντλητι- θέτοµεν τὰ φτυάρια! ---Κκαὶ τί θὰ γίνει, τατε τὸν ἠρώτησα. --Γαῖα πυρὶ βρωμισθήτωϊ! μοῦ ἀπήντησεν. ᾿Ἐμεῖς δὲν δυνάµεθα νὰ ἀναλάβωμεν τοιαύτης ἐκτάσεως ἐκκαθαρι- στικὰς ἐπιχειρήσεις. Ας ἆ- ναλάβει ὁ ἁρμόδιος. --Δηλαδή: --Ὁ κ. Δραγούμης! Η ΠΕΝΝΑ παμφίλ- ΠΜ! (Ὁμιλοῦσα Ρωσσιστὶ καὶ σαν τὴν ἴδια νέα. μὴ ΓΟΥΛΛΛΑΣ ΜΠΗΡΡΥ, τὴν ΜΛΡΙΛΥΝ ΜΛΞΟΥΕΛ, τὴν ΦΛΙΗ ΜΠΕΗΝΤΕΡ καὶ τὸν ΤΙΓΚΑΝ. Λαμβάνουν δὲ 5 :Ο ἠρωϊκὸς πατέρας καὶ ἢ ΔΙΠΛΗ Μὲ τοὺς Σήµερον ΣΑΒΒΑΤΟΝ προβάλλεται σὲ τρεῖς πανηγυ: ρικἁς παραστάσεις ὥρα 2.30, 5.45 καὶ 8.45 μ.μ. ὁ ὑπέροχος Ρωσσικὸς κολοσσὸς ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΣΠ τραγωδία τῆς πολιορκίας τοῦ ἠρωϊκοῦ Λένιν} ερα”τ καὶ τὺ τουφερὸ οωμάντσοο δυὸ συγτρύφω» ποὺ ἄγάπι- Οὐδέποτε ἕως τώρα ἐπαρουσιάσαμε μιὰ τόσον δραματικὴ μιὰ τόσο µεγαλειώδη μιὰ τόσο συγκλο- νιστικἡ δηµιουργία σὰν αὐτὴ ποὺ προβάλλομεν σήµερον ΚΥΡΙΑΚΗΝ µέχρι καὶ τῆς ΤΕΤΑΡΤΗΣ γιὰ νὰ σηµειώσῃ ἕναν ἀληθινὸ θρίαμβο (Ταινία ἐξ ὁλοκλήρου ἔγχρωμος) Μιὰ ταινία ἀνωτέρα πάσης περιγραφῆς. Μὲ ἕρμηνευ- τὰς τοὺς γίγαντας τῆς τέχνης τὸν ὑπέροχο καὶ ἔνδοξο 3 µέρος καὶ λεκτοι σιεζοναῦται, οἱ βάρβαροι τῆς ᾿ Ασίας, τρυφερὸ εἰδύλλιο δυὺ εὐγενικῶν ὑπάρξεων, ὁ ἀντεραστὴς ποὺ ὑποχωρεῖ ἆνδρο- σερεπῶς, ἡ ἐπίδεσις τῶν ᾿Γασπιώνων, ὃ ἄγριος καὶ ἀσιάνθρω: πος βομβαρδισμὸς, ἡ αὐτοθυσία σπεζοναυτῶν, μάχη στῆθος μὲ στῆθος, ἐκδίκησις τῶν ἀδικοσκοτωμένων καί... ἠπίσις 3 ΜμιεροΥ καὶ }έο Μέτρο Νιοὺς ὁμιλοῦν Ελληνιστὶ Τὴν προσεχῆ ΠΕΜΠΤΗ ἕνα νέο ἀριστούργημα Μάοτζορυ ᾖΜαίην, Βιργίνια Γκρέη, Δῆ ἹΜπόουμαν. Τὴν προσεχῆ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ γιἀὰ τελευταία φορά “ΡΟΜΑΝΤΙΚΕΣ ΒΡΑΔΥΕΣ” Σ. Μὲ τοὺς Μίκη Ρούνεῦ καὶ Τξούτυ Γκάρλαντ Τὸ προσεχὲς ΣΑΒΒΑΤΟΝ µμιὰ νέα καὶ σπαρταριστὴ κωμωδία ΙΟ ΝΤΡΟΠΑΛΟΣ ΕΡΑΣΤΗΣ” Μὲ τὸν Ίξὼοις Φόρμπυ Κάδλην Χάρισσογ. μὲ Ρώσσους καλλιτέχνας) Πῇ ΠΤΙ πανέµορφη καὶ τσακπίνα ὑπέροχη καὶ συμπαθεστάτη ὡραῖον ΓΟΥΙΛΛΙΑΜ ΛΑΝ- χιλιάδες ἄλλων. ὥμορφη κόρη του, οἱ νεοσύλ- τῶν ἀἄεροπόρων καὶ τῶν ὁ ἠρωϊκὸς λοχίας, ἡ 3 ΑΓΑΠΗ’) ἔξυπνη ΣΗΙΝΗΗΙΗΗΗΤΗΙΗΗΗΗΙΗΗΙΗΤΙΗΗΗΗΜΗΗΤΗΙΗΗΠΙΙΗΗΗΗΙΗΗΗΜΗΗΙΗΛΗΤΗΗΠΙΗΗΗΙΗ: κὸν τῆς οἰκονομικῆς του καὶ ταστάσεως. Σήµερα εἶναι γενικὰ παρα: δεκτὸν ὅτι τὰ ἔσοδα κάθε ἐρ- γαζοµένου τῶν ἐλευθέρῶν λε: νοµένων ἐπαγγτλματων. 5 λαττώνονται καθημερινα. Ἑ- νῷ ἀντίθετα, τὰ ἔεοδα αὖξά: νονται σὲ βαθμὸ ποὺ ὁδηγεί τὰ πτωχά ἰδιαίτερα στρωμα” τα τοῦ ἐπαγγελματικου κό σµοτ σὲ σύντομη χρεώκοπία. Γίναι σωστὴ αὐτὴ ἡ οἰκονο μικἡ πολιτικὴ τῆς Κυβερνήσε- ως Ἐκεῖνοι ποὺ θά ἀπαντή: σουν «ναί: εἶναι ἀσφαλῶς οἱ λίγοι ἐκεῖνοι ἰδιοκτῆται, ᾱ- κινήτων, τῶν ὑποίων τὰ σοι δα ηὐξήθησαν κατὰ πολλές ἑκατοντάδες λιρῶν ἄφ ὅτου ἐ- πεβλήθησαν αἱ τροποποιήσεις. Εἶναι ἀκόμη ὅλοι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι μεταβάλλουν τὲς στε: ρήσεις τοῦ λαοῦ εἲς μετοχές, καταθέσεις κ.λ.π. Ἡ µεγάλη ὅμως πλειοψη: φία τοῦ λαοῦ. πού ὑποφέρει ἀπὸ τὴν καχκὴν αὐτὴν οἰκονο: µικἠν. πολιτικήν. δὲ μπορεῖ νὰ ὁδηγεῖται ἁπαθὴς πρὸς τὴν καταστροφήν. Δὲ μπορεῖ νὰ ὁδηγεῖται καθημερινά ἐ γώπιον τῶν μὴ ἀντιπροσω: πευτικῶν τοῦ λαοῦ Συµβου- λίων Ἐνοικίων» καὶ νὰ ὑπο- χρεώνεται εἰς αὐξήσεις, αἳ ὁποῖαι μεγαλώνουν τὰς στε: ρήσεις του καὶ καθιστοῦν βε- βαίαν τὴν ἔξωσιν. «Ὁ κόσμος τῶν ἐνοικιαστῶν, ὁ κόσμος τῶν ἐργαζομένων γενικά, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ δώσει ἔκφραση στὴν ὀγκου- µένη καθημερινά δυσαρέσκειά του μὲ κινητοποιήσεις. ποὺ νὰ ἀναγκάσουν τὴν Κυβέρνη- ση νὰ προσέξει, ἔστω καὶ τώρα, τὰ λαϊκὰ αἰτήματα. Οἱ ὠργανώμένοι καταστη: µατάρχαι. μπροστὰ στὴν ἆ- πειλουμένη καταστροφή τους, ἄς ἀποτελέσουν τὴν πρωτο: πορεία στὲς κινητοποιήσεις γιὰ τὸν περιερισμὀν τῶν ἐ- νοικίων εἰς λογικὸ ἐπίπεδον. Μὲ τὸ πιὸ πάνω σύνθημα ἡ Ενωσις Λευκωσίας καλεῖ ἤδη γενικἠὴ συγκέντρωση τῶν ἐνοικιαστῶν αὔριον Κυριακήν. Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι οἱ ἐνοικιαστὲς τῶν ἄλλων πό: λεων θὰ καλέσουν σύντομα τὲς δικές τους συνελεύσεις καὶ θὰ ὠργανώσουν τὸν ἆ- γῶνα γιὰ τὸ περιορισμὸ τῶν ἐνοικίων μὲ βάση ἐνοικίου 3 90ο πάνω στὴν ἐκτιμημένη ἀξία τῶν ἀκινήτων. Ὅλοι οἱ ἐνοικιασταὶ κα: λοῦνται νὰ διαδηλώσουν τὴ θέλησή τους γιὰ τὴ προστα- σία τῆς ἐπαγγελματικῆς καὶ οἰκιακῆς στέγης. Καὶ τότε ἡ Κυβέρνῆσις, χω ρὶς ἀμφιβολία, θὰ ἀναγνωρί- σει τὸ λάθος της. ΩΛΕΙΤΑΙ ἐπιπλοποιεῖον μὲ ὅλα τὰ χρξιώδη. Πληρο: φορίαι ὁδὸς Μεγάλου ”Αλε: ξάνδρου, Λευκώσίας πλησίον τῆς οἰκίας τοῦ ἰατροῦ Μ. Κουρέα. | ΓΚζΟΙΝΩΝΙΚΗ Ζοη | Γάμοι ο 8. Τάκης ἡ. ὑυλακτηῦ. καὶ ᾿ανβωυύλα [ἰ Λι άκου τελοῦν ἡ ὁ, αοα εἰς τάς τοὺς ἁμοις τῶν αἲ ο ο μαι δο- «κιεσοῦ. «Ο δρ. Χέριζμαν «ς) ὃο, Νέοτό αν, ἐτέστρει εν’ εἰς --- ο Ἡ σοι” ἐν το ἐν ταις ο. Γοιά- ΑΛ που αἱ νους” πάλιν τὸ κλινική του εἰς τὴν ὑδὸν Μαχμοὺτ Ι/ασᾶ ἀρ. 19, ἐναντι 7θαείωυ εἰσοῦ ήμάτυς ακὠσίας, ε ὦ μας :Ἡ Ἡμέρα τοῦ Δένδρου 11 ηωοιρυφοῦνται τὰ µέλη καὶ οἱ . ώς αν ͵ ο φίλοι τοῦ Ιασικοῦ Αωγδέσμου ὅτι κο ορ] ωτ ο τῆς τΕ]μέσα- ἡ ἀναβληδετοα εωοτ! τς μέρας γοῦ ένδρου δὰ 2άβ] χώρα» ὅρι- στικῶς τμ Λυριακήν, 19 Ιάνουα- ι Ἂ οί ορίου, εἲς τὸ δασάκι τοῦ ««υνδέσμοι παοὰ τὸν ᾽Ανειιόμυλον. Η χορωδία τῆς Π]ακυποίου ᾿Ακαδιμίας Θ)/- ζ : , ῥίω. ὑδὰ τοα”ουδήση τοαγούδια, ͵ σαν αλ Ελλήνων καὶ ξένων μουσικῶν Όπο ὥ ” τα ὃν 2) το! διεζώ υνοιτ τοι 2, ὧ-. ομιτοΛ1]. Σλπωῃς ὑὰ γίνουν ἐἀπαγγελίαι ὑπὸ (δη τῶν. καὶ κιαδητοιῶν τῶν ὅ- ' -- .ο. ος 9 Ἱωτικῶν οχωλείων, ἑοοτῃ δὰ ἀρχίοι μὲ τν τέλεσι ἆγιασμοῦ. Μα. ν ο . 2 Ι/ εἴσυδος δὰ εἶναι ἑλευδέρα εἷς πειας, οι 2 ΄ ἰ ἐπισταται . ὦ -. κ 1{ }εα ἄπιτου α] της συντεχνιᾶς - μα. μ ἐπιστατῶν κυῤδονητικῶν ἔργων Λὄ- που. ἀπηοτίσῦη ἐκ τῶν Ἡ. κ. 1/. [/Γοωτοπαπᾶ γοαμικατέως, 1. ἴ]α- σγάδη ταµίου, {. Νωνοταντίγου εἰσπράκτουος, ᾿Οσμὰν ἡουράτ, ᾖ. Ταλατίδη, «Ἡ. Νωστῆῇ καὶ «! Άα- κοίδη συμβούζων. ΑΟΝ Νέου Χωρίου «ΙΙ τέα ἐπιτροπὴ τῆς 408 Ἀέευ Χωρίου. Απῆραίας ἀπῃοτίσδη ἐκ τῶν κ.κ. Ν. ἠἰαύλου γραµµατέως, Κ. Ἰάδανασιάδη ταµίου, 1.. ΔΝικό- Λα, οἱ. 1 δαγασιάδη καὶ Ν. Φικοῆ. Εἰσφοραὶ ᾿ ΙΓ κ. Ελλη Π. Κλιηοίδου ἀπέ- ατειλεν εἷς τοὺς τουφίµους τοῦ στω χοκοµείου τὴν ἡμέραν τῆς Πρωτο- χρονιᾶς μίαν βασιλόπητταν. --0 κ. Φράγκος Ἀατζηγιώογη ἀπέστειλεν εἲς τὸ αὐτὸ ἵδρυμα μισὸ ἀργάκι πάλακτος εἲς μνήμην τῆς ανυς του του. --Ὁ κ. Τζεμὰλ ἸΓεχμέτ, ἔωπορος ἐκ οευκωσίας ἀπόστειλε 390 που- τοκάλια. -Ὃ κ. Ἀαοίδ, Γηοδίτης, ἔμπο- ϱος, ἀπέστειλεν ἐπίσης 194 ποοτο- χάλια. --λὲ ἐπαοχιακαὶ ἐπιτροπαὶ ΕΙ μαὶ 40Ν «Ιευκωσίας ἀπέστειλαν διὰ τὸν αὐτὸν σλοπὸν 140 ποοτο- χάλια. ͵ Φάρμακα Περιωρισµένη ποσότης γἱαὶς Ρεπίοἰμίπ ΕΝΑΝΣ5 100.000 υπῆς γἱαὶς Ρεπἰςἡμπ ΕΝΑΝς 200.000 υπής παρελήφθη καὶ θὰ πω: ληθῇ τὴν προσεχῆ ἑβδομάδα Σοφοκλῆς Σρ. Νικολαΐδης Ταχ. κιβ. ἀρ. 245 τηλεφ, δά0 ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ κτικἡ δηµιουργία ΙΙ σαν ᾿τὸ Τόκιο. οικανοὶ ἄκρωπύροι λούργημα κα ΜΠΕΛΗΚ ΠΑΣΣΑ Αὔριον ΚΥΡΙΑΚΗΝ µέχρι καὶ τῆς ΤΡΙΤΗΣ. προ- βάλλεται ἡ ζωντανὴ γιγαντιαία καὶ Πρωτα 0 στοῦ» ὁ γίγας τῆς τέχνης ΧΤΑΝΑ ΑΝΤΡΙΟΥΣ πχὶ οἱ διάσημοι ΡΙΗΤΣΙΑΡ ΚΟΝ ΤΕ, ΤΡΟΤ ΓΕ ΜΑΡΣΑΛ κἆ. Μιὰ μνηµειώδης καὶ βαθειὰ ἀνθρώτινη δηµιουρ- γία γραμμένη μὲ αἷμα, πόνους καὶ δάκρυα. Ἡ ὑπόθεσις ἐκτυλίσσεται στρέφεται γύρω ἀπὸ τὴν πολύκροτον πρώτων ᾽Αμερικανῶν ἀεροπόρων ποὺ ἐβομβάρδι- --.. ν 9 ς ͵ τὸ Γαπωνικὺ δικαστήοιο--Β ἀνυπεοάσπιστοι ᾿α με. ς -- ορ , ὰ ποὴ κατηγοφρῦνται ὡς ἐγκληματίαι Σ α : πολέμου---ἀ φάνταστα ῥασανιστήρια-- ἀἡῶα δύματα---κτη- ” να. . μι ” 9 νὰ { Ἱ ώδης βία---γἐνναιότητες---ἁπαράμιλλος πατοιωτισιιὸς--- ο , ὰ 1 α αὐτοίυσίες καὶ τύσα ἄλλα ποὺ ἰὰ σᾶς κάχουν ο ποον , µετε ἀπὸ ἠγωγίαν καὶ συγκίγησιν. Τὴν προσεχῆ ΤΕΤΑΡΤΗΝ καὶ ΠΕΜΠΤΗΝ προ: βάλλεται τὸ ἐπιστημονικὸ δραματικὸ ὕπερμεγα- ΡΠΠΙΡΙ ΤΗ ΗΙΠΙΝΙΙ Τὴν προσεχή ΠΑΡΑΣΚΑΕΝΗΝ προβάλλεται τὸ νέο ἀγωνιῶδες κάου μπόὺ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΛΒΑΛΛΑΡΗΣ Λίαν προσεχῶς τὸ µεγαλύτερο ὃ ͵ νωνικὸ ἄφθαστο ὑπερμεγαλούργημα ος κοι- Τ0 ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ Μὲ τήν ΛΩΡΕΤΤΑ ΓΙΑΓΚ καὶ τὸ ΑΛΛΑΝ ΛΑΤ συνταρα- ΙΗΗΙ᾽ στὴν Ἱαπωνία καὶ δίκην τῶν κ τος λα ΤΟΝ: καὶ Σάββατον :Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ φ---ο Ετος 1ον (Περίοδος δευτέρ-ι) Αριθµ. φύλλου: 67 Τιμὴ Φύλλου | γρόσι, Φ-- ΓΡΑΦΕΙΟΝ Λευκωσία-- Κόπρου στο ΜΕΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ ΧΑΡΤΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΟΣ «Η εἰσήγησις τῆς Παρατάξεως ᾿Εθνικῆς Συνεργασίας σερὸς τὸν σεροεδρεύοντα τοῦ Συμβουλίου ᾿Εδθναρχίας Σεβ. Μητροπολίτην Κερυνείας κ. Ιᾷακάριον περὶ ἀποστολῆς πρὸς τὴν Βρεττανι: κὴν Κυβέρνησιν, τὴν Βουλὴν, τὰ κόμματα, τὰς ἐφημερίδας αλαπ. ἐγγράφου φέροντος τὴν ὃ- πογραφὴν τσιαντὸς ἄντισεροσω: σευτικοῦ Ἀυπριακοῦ σώματος, διὰ τοῦ ὁποίου νὰ τονίζεται κατηγορηματικῶς ὅτι ἤ Ίρεσ: βεία µας ἀντιπροσωπεύει ὁλό- κληρον τὸν λαὸν, πρέπει νὰ νἑοδετηδῇ καὶ νὰ τεδῇ ἁμέσως ἐν ἐφαρμογῇ. “Ἐν τοιοῦτον ἔγγραφον δὰ ἀποτελέσῃ περαιτέρω ᾖἰἴσχυ- ρὸν ἔρεισμα τῆς Πρεσβείας, µίαν νέαν ἠδικὴν ἐνίσχυσιν τοῦ ἔργου αὐτῆς καὶ δὰ ἄποστο- µώσῃ τοὺς κύκλους ἐκείνους, οἵτινες ἰσχυρίξονται κακοβού- λως ὅτι αὕτη δὲν εἶναι ἆἀντι- προσωπευτικὴ. «0Ο Σεβ. Μητροπολίτης ἕτερυ- γείας ἄς ἀναλάβη ἀμέσως τὴν πρωτοβουλίαν καὶ ἅἄς ὃδέσῃ πρῶτος τὴν ὑπογραφήν του κά- τω ἀπὸ τὸν τιμητικὸν αὐτὸν «Χάρτην τοῦ ᾿Εδνικοῦ ἀγῶνος» τῆς Κύπρου, ὃ ὁποῖος συγχρό: γως δὰ ἀποτελῇ καὶ µίαν χα: τηγορηματικὴν διακήρυξιν τῆς ἑνότητος τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ ἓν τῇ ἐπιδιώξει τῆς ἀἄσποκατα: στάσεώς του. 2ΗΤΕΙ Σ9ΣΙΒΙΟΝ ηταν «Ο συνάδελφος κ. Θεμιστοκ}ῆς ἐέοβης Ἰαΐρεται, ἀγάλλειαι καὶ γαυοιῷ εἰς τὴν ἑηημερίδα του ὃν: ότι ὃ 4ιοικητὴς «Γευκωσίας ες μίαν ἐπιστολήν του αποὺς τὸν « ἠειαρχον ευκωσίας ἐν σχέσει μὲ τὸ ἑήτημα τῆς τιμῆς τοῦ ἠλεμτοικοῦ οξύματος, «ἀπεκάλυιέν ὅτι τὸ ἑήτῆμα τοῦτο ᾖτο ἀντικείμενον διαπραγατεύσεων μεταξδὺ τῆς Αυῤεονήσεως καὶ τῆς [Πλεκτρικῆς Επιαιρείας, διότι ἔχτοτο τὸ εἶχεν ἀναμινήση ὃὁ τότε 4ήμαρχος κ. Όει. 4έοῤης.» «Η ἐπιστολὴ αὔτῃ τοῦ 4ιοικητοῦ {ευκωσίας μᾶς ἐνθυμίξει τὴν ἐπι- στολὴν---σωσίβιον τοῦ ποώην -Ίιοι- κητοῦ «Ιευκωσιας κ. [κοῆνιγκ, διὰ τῇς ὁποίας οὗτος ἐπε-ήτησε νὰ σώσῃ τὸν ὑπὸ κατηγορία» ποώην Δήμαρχον «έρβην, ἀπὸ τὴν κατα: πραυγὴν τοῦ κοινοῦ διὰ τὴν σκαν- δαλώδη ὑπὸ τῆς ἀγορανομίας του διανομὴν εἰδῶν ἱματισμοῦ. ἔτι καὶ σήμερον ἤ «-Ιοίκησις σπεύδει εἰς... ἐνίσχυσιν τοῦ γοήτρου τοῦ ποοστατευοµένου τής. .4λλ' ἀνεξαοτήτως ὅλων τούτων διδρωτώµεδα: Αιατὶ ἀφοῦ τὸ ζή- τηµα εἶχε δι ποὺ πολλοῦ--- ἐπὶ βασιλείας Κίκη-- δὲν κατέληξεν εἰς καγὲν ἀποτέλεσμα: ἈΙήπως διότι δὲν ἐθίγη διόκου ἡ ἐδίῃ µόνον προχείρως καὶ ἐπιφαγειακῶς, κατὰ τὴν γγωστὴν, τακτικὴν... τῆς σ κα: τσαριστρολογίας» τοῦ κ -«Ιἐρβη 1 αιατὶ ὃ τελευταῖως οὐδὲ Λέξι’ πεοὶ τοιούτων ἐνεργειῶν του ἀγέφερεν εἰς τὴν μακοὰν δαρυβολόγον προ: εκλογικὴν ἐκστρατείαν του καδ᾽ ἤν καὶ περιέγραφε λεπτομεοέστατα καὶ διεξοδικώτατα τὰ... «Απαντά» τους Εἶναι ὅμως πεοιττὸν νὰ ου- ζητῶμεν ἄν ὁ κ. «Ιέρῥης ἀγεκίν]- σε κατὰ τὴν δύσιν τῆς βασιλείας του τὸ ζήτημα τῆς τικῆς τοῦ οεύ- µατος, Εἶναι γνωστὸν ὅτι οὗτος τὸ ἀνεκίνῆσε πολλάκις εἰς τὸ πα- ρελθὸν καὶ γνωστότατον ὅτι κάδε νέα ὑπ᾽ αὐτοῦ ἀνακίνῆσις, ἐσήμαιν.. μαὶ νέαν ἐπέκτασι» τῶν ππουνομµίων τῆς 'ἁταιρείας. , ”άς παύση, λοιπὺν, ὁ συνάδελ. Φος κ. Θ. έρης νὰ ΖΗΠῇ σωσί- βια εἷς,.. ἀένα: ἐπιστολάς καὶ ἓγ- γοαφα ὅταν ὁιιλοῦν ἀφ) ἑαυτῶν τά,, πράγκατα ΡΥΠΑΡΑΙ ΕΚΡΗΞΕΙΣ Ιδοὺ μερικαὶ ἀπὸ τὰς τε: λευταίας ὑβρεολογικὰς ἐκρή- ξεις τοῦ κελλάρχου Πολυ- κΚάρπου: «ἐθνικῶς ἔκφυλοι καὶ ἄθεοι», «ἐθνοπροδόῖαι». «ἄθεον φουσᾶτον κ.λ.π. ὍὉ κελλάρχης Πολύκαρπος καὶ συντροφία εἶναι ὥς γνῶ: στὸν ταμίας, γραμματεὺς καὶ διαχειριστὴς τῆς Μητοοπόλε: ως Κερυνείας καὶ ἀντὶ νὰ ᾱ- νοίξῃ τὰ δευτέρια καὶ νᾶ δώσῃ λόγον τῶν πράξεών του εἰς τὸν Σεβ. Μητροπολί’ την του, προτιμᾷ νὰ ἀσχο' λεῖται εἰς τὴν ἀνακάλιψιν ὕβρεων καὶ συκοφαντιῶν. Βομίζοµεν ὅτι εἶναι και- ρὸς ὁ εἰρηνοποιὸς καὶ κἠρυξ τῆς σωμφιλιώσεως Σεβ. Μη: τροπολίτης Κερυνείας νὰ χύ- σῃ φῶς εἰς τὰ κατασκότεινα κελλία τᾶς Μητροπόλεώς του, ὅπου ἐλλοχεύουν τόσα θηρία. Ταὐτοχρόνως πρέπει νὰ ὑποδείξῃ εἰς τὸν γραµµα- τέα του ὅτι δύναται μὲν νὰ ἀσκῃ τὴν δηµοσιογραφίαν ᾽᾿Αποσευμώνινὴ 9 ἐφηιμιερὶς τ | οος ππέρτη «ριοα. ὃ καξση Λ Ε γο Ε ρ 0 Αριθμ. τηλεφώνοι 632 ΙΙΙ ΠΜΝΙΙΙΤΙ ο νο) να όν ην μη ] ΤΠ ΡΗΠΙΙΝΙΝ ΠΙΕΙ ΜΙΚΡΗ ΜὴΙ ΠΜ Ὁ στρατάρχης Μοντγκόμερυ συνηγόρησεν ἐκ νέου ὑπὲρ στενης συνεργασίας τῶν στρατῶν Ρωσσίας καὶ ᾽Ανγγλίας ΜΟΣΧΑ, 11 (Ρ.)--«ο στρατάρχης Μοντγκόμερυ, ἐπιστρέφων ἓἔκ τοῦ Κοεμλίνου ὅπου συνωµίλησεν ἰδιαιτέρως ἐπὶ 78 Λεπτὰ μετὰ τοῦ στοατάρχου Στάλιν, ἐδήλωσεν ὅτι αἳ συνομιλίαι των ἦσαν «μεγίστης σημασίας». Ο Μοντγκόμερυ μὲ µειδίαµα εἰς τὰ χείλη ἐφαίνειο Λίαν εὐχαριστημένος ὅταν ἐπέστρεψεν ἐκ τῆς συνδιασκέψεως τοῦ Κοεμλίνου καὶ ἦτο φανερὸν ὅτι αἱ συνοµιλίαι των διεξήχθησαν εἰς ἀτμόσφαιραν μεγάλης φιλίας. ως ἀνεκοίνωσεν ὁ Μοντγκόμερυ, ὁ στρατάρχης Στάλιν ἤτο εὔχαρις καὶ φαιδρός. Ἔφερε τὴν συνήθη του ἁπλῆν στολἠν ἐκ χακὶ τὴν ὁποίαν τὸ Κρεμλῖνον καὶ Φορεῖ εἰς μὲ τὴν ὁποίαν φωτογραφίζεται συνήθως. 'Ὁ Μοντγκόμερυ ἔφερε στολὴν μάχης καὶ τὸ παράσηµον Σουβόρωβ τὸ ὁποῖον ἀπένειμε αὐτὸν ἡ Σοβιετικἠ Ἓνωσις κατά πρὸς τὴν διάρκε:αν τοῦ πολέμου, Κατά τὰς συνο- µιλίας των εὑρίσκοντο εἰς τὴν αἴθουσαν μετ αὐτῶν µόνον οἱ δύο διερμηνεῖς των. ψὲς παραμονὴν τῆς ἀναχωρήσεώς του ε ὁ στρατάρχης Μοντγκόμερυ ἐδή: λώσε πρὸς τοὺς δημοσιογράφους: «Εὐχαριστῷ τὸν στρατάρχην Βασιλέφσκι καὶ τὸν Σοβιετικὸν Στρατὸν ὄχι µόνον διὰ τὴν Φφιλοξενίαν ἀλλά καὶ διὰ καιρίαν πρὸς ἐγκαθίδρυσιν Φφιλικῆς ἐπαφῆς μετὰ τοῦ στρατοῦ τῆς Ρωσσίας εὖ- καὶ τὴν ἀνάπτυξιν ἐν καιρῷ εἰρήνης τῆς αὐτῆς συναδελφωσύνης μεταξὺ τῶν δύο στρα- τῶν µας ἡ ὁποία ἐδημιουργήθη κατὰ τὸν ἀγῶνα µας Γερμανίας. (λέγε ρυπαρογραφίαν) ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχἠ του, ὄχι ῥὅ- µως εἰς βάρος τῆς Μητρωπό- λεως καὶ τῶν... ψωμιῶν αὖ- τῆς!) ΤΟΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙ Ἐκπληκτικὸν-- ἐκπληκτικώ- τατον-- ὅ,τι ἔπραξεν ὁ τέως πέκκος ἡγέτης Σῶκρος Λοῖϊ- ζίδης εἰς τὴν γενέτειράν του Κάτω Δίκωμον. Κατὰ τὴν ἐκεῖ ἐπίσκέψιν τοῦ Σεβ. Μητρο: πολίτου Κερυνείας, εἷς ἐκ τῶν κατοίκων προσεφώνησε καταλλήλως τὸν ἱεράρχην πρόσφατον καλέσας ἐν τέλει τοῦτον ὅ- πως γίνῃ καὶ ὑπερασπιστὴς τῆς ἐθνικῆς ἑνότητος τοῦ λαοῦ. Καὶ ὁ μὲν Σεβ. Κερυνείας ηὐχαρίστησε τὸν ὁμιλητήν, ὁ Σῶκρος ὅμως, ὡς μᾶς µε- τεδόθη, ἔσπευοσε νὰ καλέσῃ τὴν ἁἀστυνομίαν καὶ νὰ κα- ταγγείλῃ τὸν ὁμιλητὴν «ὅτι ὠμίλησεν ἄνευ ἀδείας καί ὅτι ἐπροκάλεσεν ἀνησυχίαν». Καὶ τώρα διερωτώµεθα: Μήπως σᾶς ἀνησυχεῖ ὢ ὅ- περπατριῶτα Σῶκρε, τὸ πα: τριωτικὸν σύνθηµα τῆς «ἔθνι- κῆς ἑνότητος» τοῦ Κυπρια- κοῦ λαοῦ Πὲς ἐπὶ τέλους τὸ «ναί» καὶ μὴ...ντρέπεσαι !! Τ0 ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΝΤΕΜΕΝΙΘΤΗ Πολὺ ἄδοξον τέλος εἶχεν ὁ θρυλικὸς Κύπριος φυγόδικος Κοντεμενιώτης. Οὗτος πρὸ δεκαετίας καὶ πλέον, εὐθὺς μετὰ τὴν διάπραξιν ἑνὸς φό νου. ἐξηφανισθη καὶ παρέ- µεινεν ἀσύλληπτος ἐπὶ µα κρὰν σειρὰν ἐτῶν, μέχρις ὅ- του κατώρθωσε νὰ δραπε- τεύσῃ εἰς Ἑλλόδα, ὅπου κα: τετάχθη εἰς τὲν Ελληνικὸν στρατὸν καὶ ἐπολέμησεν εἰς ᾽Αλβανίαν. Ὁ Κοντεμενιώτης κατήντη- σε θρύλος διὰ τὴν ἱκανότητά του νὰ ἐξαπατᾷ καὶ νὰ δια- Φεύγῃ εἰς πολλα δὲ χωρα τῆς νήσου χρησ:μοποιοῦν σή- µερον τὴν ἔκφρασιν «χά! ἐν νὰ π ἆσεις... τὸν Κοντεμενιώ- την!» προκειµένου νὰ εἴρω: νευθοῦν κάποιον ὅστις φημί- ζεται ὃτι θὰ ἐκτελέσῃ κανενα ἀδύνατον ἆθλον. “Ο,τι ὅμως δὲν κατώρθωσεν ᾗ Αστυνομία µας, ἥτις καὶ τὸν εἶχεν εἰς µάτην τότε ἐ- πικηρύξη ἀντὶ τοῦ ποσοῦ τῶν Λ.300, τὸ ἔκαμαν οἱ τροχοὶ ἑνὸς αὐτοκινήτου. Συνέλαβον τὸν φυγάδα καὶ τὸν συνέθλι- ψαν. Ἔτσι ἐδόθη τέλος εἰς µίαν ἐκκρεμοῦσαν ὑπόθεσιν τοῦ Κυπριακοῦ ποινικού µη: τρώου. ΠΡΟΣ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ Καθ’ ὅλα ἀξιέπαινος ἢ δρᾶ σις τῆς ἀστυνομίας µας πρὸς καταδίωξιν τοῦ χαρτοπαιγνίου καὶ λοιπῶν τυχηρῶν παιγνι δίων. Ἁλλ᾽ ἡ πρασίνη τρά: πεζα δὲν λειτουργεῖ μόνον εἰς τὰ πτωχὰ καί μεμονωμε να µικροκαφενεῖα τῆς πρω: τευούσης καὶ τῶν προαστείων., ὅπου καὶ περιορίζεται ἡ ᾱ- στυνομικἡὴ ὃραστηριόοτης. Ζῇ καὶ βασιλεύει εἰς πολλά μέ γαλόσχηµα κέντρα Όπου Σ΄ κατοντάδες λιρῶν ἀλλάσσουν χεῖρας κάθε ὀλίγα λεπτά. Ἡ ἀστυνομία µας, λοιπον. εἰς τὸν ἀγῶνα διὰ τὴν πᾶ: ταξιν τοῦ χαρτοπαιγνίου, της κοινωνικῆς αὐτῆς πληγῆς, ἄς ἁπλώσῃ τοὺς πλοκάμους τη” καὶ πρὸς ἄλλας κατευθύνσεις, ας μιμηθῇ δὲ εἰς τοῦτο τὴν ποὺ] ἐναντίον τῆς προδοτικῆς Κατά τὴν ἐπίσκεψίν µου ἐνταῦθα οἱ Ρῶσσοι ἐπέδειξαν πρὸς ἐμὲ φεγίστην φιλίαν. Εσχον μετ αὐτῶν πολλὰάς καὶ ἐνδιαφερούσας συζητήσεις. 'Ημεῖς οἱ στρατιῶται οἱ ὁποῖοι κατετροπώσαµεν ἀπὸ κοινοῦ τοὺς φασιστὰς ἐχθρούς πρέπει νά προχωρήσωμµεν τώρα μαζὶ πάλιν εἰς τὸ ἐξ ἴσου σπου: δαῖον ἔργον νἁ βοηθήσωμεν εἰς τὴν παγίώσιν ὃ.σρκοῶς εἰρήνης. 'Ο σιρατάρχης Βασ.λέφσκι ἀπεδέχθη τὴν πρόσκλη: σίν µου ὅπως ἐπισκεφθῇ τὸν Βρειτανικὸν στρατὸν κατά τὰς ἀρχὰς τοῦ θέρους. Ἐλπίζω νὰ τὸν συνοδεύσουν εἰς Λονδῖνον καὶ μερικοὶ στρατάρχαι τῆς Σοβιετικῆς Ενώσεως. Ἐκ µέρους τῶν σιρατιωτῶν τῆς Βρεττανίας στέλλω συν: τροφικοὺς χαιρετισμοὺς πρὸς τοὺς θαραλλέους πολεμισιτάς τοῦ Σοβιετικοῦ στρατοῦ καὶ πρὸς τὸν µεγάλον Ρωσσ.κὸν λαὸς». Μὲς ὁ Μοντγκέµερυ ἐπέστρεψεν εἰς τὸ Κρεμλῖνον καὶ παρεκάθησεν εἰς δεῖπνον δοθὲν πρὸς τιμὴν αὐτοῦ. Εἰς αὐτὸ παρεκάθησαν μεταξὺ ἄλλων οἱ κκ. Μολοτώφ, Βισίνσκω, οἱ στρατάρχαι Βασιλέφσκι, Κονίεφ, Γκοβόροβ, ὁ ναύαρχος τοῦ στόλου Κουζνετσόβ, ὁ στρατάρχης τῆς ἀεροπορίας Βερσινὶν καὶ πλεῖστοι ἄλλοι στρατηγοἰ. Αϊ Ρωσσικαὶ ἐφημερίδες δημοσιεύουν σήμερον πτοµερείᾳ τὰς δηλώσεις τοῦ Μοντγκόμερυ. ΘΙΑΣΟΣ 108 [ΗΛΙΛΝΗΙ ΛΙΜΝΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΕΙΣ ΚΥΠΡΟΝ Ὃοβααά, ΛΟΝΔΙΝΟΝ. 1. (ϱ)--Αϕί. “Ὡς πληροφορούμεθα, περὶ μην α ὦ τὸ τέλος τοῦ τρέχοντος µη: ἄπησαν 23 Αγγλίαν ἐκ Κα γὲς ἀναμένεται νὰ φθάσῃ ἑν]νοος «123 ερµα”»οἱ αἰχμάλῶ Κύπρῳ ὁ ἐκλεκτὸς Ελληνικὸς το Ἑπι του ΕΜΠΕΡΜΚΚΗΕΙΦΟ θίασος τῆς γνὠωστῆς Ἑλληνί- «αμάριαν. λαβίδι, Σά ἔργα. δος καλλιτέχνιδος κ. Κατερί-| 5 53ν Είς τας οἶκοδ ᾽μικὰς σαι νας ᾿Ανδρεαδου. /Ο θίασος, ωργικας εργασιας. Ὑπολο- ὅστις συγκαταλέγει μεταξὺ γίζεται ὅτι ἡ ὀσημκία Έχει τῶν μελῶν του καὶ ἐκλε-]τωθα ἄναγκην 600 χιλ. Εθγα κτοὺς Ἔλλη-ας ἠθοποιοὺς,[ τον διὰ τὴν Βιομηχανικὴν ἆ- πρόκειται νὰ δώσῃ ἐν Κύπρῳ| «ο9Υκροτησιν αὐτῆς, ον 27 µόνον :παραστάσεις, μὲ ορ τοις αὶ Άγγλικαι συντε- πλούσιον ρεπερτόριον ἐξ ἐ-ιΧνκαι Ενίσίανται εις την. Σί κλεκτῶν ἔργων Ελλήνων καὶ σοδον ἐργατῶν ἐκ ξένων χω: ξένων συγγραφέων. ρων, μα ὀσωρ φας μαθω ᾠναας, ᾠπασαῦ θασπατκῷ, φανααιαῷ, βκανονιῷ, ἀστυνομίαν Λεμεσοῦ, ἡ ὁποία προσφάτως διενήργησε σαρω- τικὴν ἔφοδον εἰς ἀἁριστοκρα- ἐν λε- ΟΙ ΠΟΔΗΛΑΤΑΔΕΣ Καλοῦνται εἰςσυνέλευσιν αὔ ριονΚυριακἠν εἰκντὰς 10.30π.µ. τικἠν λέσχην καὶ ἕδρεψε.,. τὰ µέλη τοῦ κλάδου ποδηλα- πλουσιωτάτους καρπούς. τάδων Λευκώσίας. Θέματα: ΑΔΡΑΝΕΙΛ Ζήτημα προμηθευτικοῦ συνε: σον : ταιρισμοῦ καὶ ἀναδιςεργάνω- Μία πρωϊνὴ συνάδελφος σις τοῦ κλάδου σχολιάζουσα τὸν «ἀσυντόνι- : στον καὶ χλιαρὸν τρόπον τῶν ἐνεργειῶν µα.» γύρω ἀπὸ τὸ ἑνωτικὸν µας ζήτημ”, ἆνα- φέρει ὡς «χαρακτηλνιστικόν τῆς καταστάσεως τὸ ὅτι μέ: λος τῆς Ἐθνικῆς Ποεσβείας, Μία πραγµατικἡ ἀποδέωση εὑρισκόμενον καθ’ ὁδὸν διὰ ἦτο ἡ πρεμιέρα τοῦ Λονδῖνον, εἶχε τὴν «κακὴν ἔμπνευσιν» νὰ συνομιλήσῃ ΝΕΟΥ ΛΥΡΓΙΚΟΥ μὲ τὸ μουσικὸ δρᾶμα τῶν μετὰ τοῦ πρώην ἄΚύβερνητου περὶ τῆς τιμῆς τοῦ ἠλεκτρι- κοῦ ρεύµατος, σπεύδει ξὲ νὰ προσθέσῃ ὅτι, ὅταν ὁμιλῶμεν δι᾽ ἄλλα θέµατα ἐκτὸς τῆς ἡ, ΠΙΠΟΤΙΟΙ -- Μ. ΜΤΡΙΒΛΝΟΙ ἑνώσεως, τοῦτο «ὑποδηλοῖ ὅτι δὲν πιστεύοµεν εἰς τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ ἀγῶνός µας» καὶ ὅτι «δημιουργοῦμεν ἆτ- µόσφαιραν ἡττοπαθείας», Νὰ σηµειώσωμεν ὅτι τὸ συμπέρασμα τοῦ ἀρθρογρά: φου τῆς συναδέλφου εἶναι αὐθαίρετον καὶ ἐπιπόλαιον: Εἶναι ἴσως περιττὸν καθ) ὅ- σον τὸ τοιοῦτον εἶναι κατα- φανὲς εἰς πάντα διαθέτοντα τὸν κοινὸν νοῦν. Συμφωνοῦ- ἳ ΜΗ Σήµερον Σάῤῥατον ὥρα Θ μ.μ. ν΄ α καὶ αὔριον Ἀυοιακὴν μεν ὅμως µαδὶ του ὡς πρὸς ὥρα ϐ καὶ ϐ μ.μ. τὴν παρατηρουµένην «ἀδρά- νειαν». Ποῖος ὅμως εὐθύνεται προµηνύεται ἐξαιρετικὴ δι’ ὅλα αὐτά Ποῖος ἄλλος ἀπὸ αὐτὸ τοῦτο τὸ ᾿ἸΕβναρ- χικὸν Συμβούλιον καὶ ὡρ΄ σμέ- νους ἄλλους κύκλους, οἱ ὁ- ποῖοι καὶ τογχάνουν γνὠστό- τατοι εἰς τὴν δεξιὰν συνά- δελφον, ὡς ἀνήκοντες εἰς τὸ ἴδιον μὲ αὐτὴν στρατὀπεδοι: “ΗΝ ΠΡ ΠΤΙ ΜΜ (Πρώην νερὀὸ Πιετρών η) Μἡ γενομένης ἁπαρτίας κατὰ τὴν 4ην τοχ. ἡ Γενικὴ Συνἐλεῦὺσις ἀνεβλήθη διὰ σήμερον 11ην τρχκαὶ καλοῦνται πάντες οἱ μέτοχοι ὅπως προσέλθουν σήμερον Σάββατον, ὥραν 2 μ.μ. εἰς τὸ ΕΛΕΒΕΙΩΟΝ διὰ τὸν κοσμοσυρροὴ --Εἰσιτήρια προπωλοῦν- ται στὸ φαρμακεῖο [, {δ- ΑΤΜΟΥ Τηλ. 450. - χανς πννρεον, ενἨμηι Ὅπστον-πππρησοι αζοννν: Ἡ Ἡ ονονχρέου θα ΙΛ] ΙΙ ΕΙ ἴδιον σκοπόν. Ἐκ. τοῦ Δ, Συµβουλίου ΩΡΑ 9 ΤΙ.Μ. ΣΣΗΕΗΙΣ 1 ΤΗΣ ΚΙΜΙΙΣΗΣ { ΠΛΛΗΙΣΙΝΙ ππκνσαποωστάκττι παπιπατασπακω {ΓΑΣ ΤΕΙ Πἱ 1 ο διοικητὴς τῶν ἐν ἹΤα- : ως ση ἔλη Επι ΕΕ τε ῶν οκ επ ά ΓΩ εταβαίνει σή εσυ εἰς ναδνμ διὰ νὰ ουυκευδῇ ἐπὶ ἐν 1 αλαιστίνη μετὰ τῶν δυνάμεων 3. (αλ η}. τα τς ΟΕ εαωτεκῆς ο“. ο ο ο υ----- τού ο . ΙΙΠΝ Τ) ΙΡΗΒΗΝΙ ΝΙ Ηοὸς ὀνίσχυσιν τοῦ ἔργου τῆς ἐν Δονδίνῳ εὗρι- σποµένης ᾿Ὀδνυιῆς ἡμῶν Πρεσβείας πσπροτρεπόµεῦθα, ὅπως αἱ πολιτικαὶ παρατάξεις, ὀργανώσεις, σωματεῖα, ἱδρύματα κλπ. τῆς νήσου διὰ τηλεγθαφηµάτων πρὸς τὸ ὑπουργεῖον τῶν Αποιπιῶν διαδηλώσωσιν, ὅτι ἡ Πρεσβεία ἡμῶν τυγχάνει τῆς ὁμοθύμου ὑποστηρίξεως τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ, ἐντολῇ τοῦ ὁποίου καὶ εὑρίσκε- ται εἷς τὸ ἐξωτερικὸν πρὸς ἐπιδίωξιν ἑκαγοποιήσεως τοῦ ἔγωτικοῦ αὐιοῦ αἰτήματος. Ἐν τῇ Τ. ΙΗητθοσπόλει Κυρηνείας τῇ 19η ᾿Ιανουαρίου 1947. π ὢ Κυρηνείας ΛΑΚΝΡΙΟΣ ἡ ΜΜ ΜΗΝ ΤΗΝ ΛΙ ᾿Εστάλησαν ἐνισχύσεις πρὸς περικύκλῶώσιν τῶν ἀνταρτῶν εἰς τὴν Θράκην ΑΘΠΝΑΙ 11 (Ρ)--᾽Ανηγγέλθη ψὲς ὅτι Ἕλληνι- καὶ στρατιωτικαὶ ἐνισχύσεις ἤρχισαν ἤδη ἐπιχειρή- σεις πρὸς περικύκλώσιν τῆς ἐξ 800 ἀνδρῶν ἄνταρτι- κῆς δυνάμεως, ἡ ὁποία λέγεται ὅτι ἐπροξένησε βα- ρείας ἁπωώλείας εἰς τὰ Κυβερνητικά στρατεύματα εἰς σειρὰν λυσσωδῶν μαχῶν εἰς τὴν Χιονοσκεπασµένην ἐπαρχίαν τῆς Θράκης. Αἱ ἐτιχειρήσεις αὗται ἀποβλέπουν εἰς τὸ νὰ ἐμποδί- σουν τὴν ἐν λόγῳ ἀνταρτικὴν δύναμιν ἀπὸ τοῦ νὰ διαφύγῃ πρὸς τὴν Βουλναρίαν. Αἱ Τουρκικαὶ ἀρχαὶ λαμβάνουν µέ- τρα ὅπως ἐμποδίσουν τὴν ἀνταρτ'κὴν αὐτὴν δύναμιν νὰ εἰσέλθη εἰς τὸ Τουρκικὸν ἔδαφος. Πρόσωπα ἐλθόντα εἰς ᾽Αθήνας ἐκ τῶν περιοχῶν τῶν κατεχοµένων ὑπὸ τῶν ἀνταρτῶν άναφέρουν ὅτι οἱ Ἕλλη- νες ἀντάρται ἔχουν ἤδη ἑτοιμάσει πέντε ἀεροδρόμια τὰ ὁποῖα ὑπολογίζουν νὰ χρησιμοποιήσουν κατά τὰς ἔπιχει- ρήσεις τῶων τὴν προσεχή ἄνοιξιν. ᾿Ἀνηγγέλθη ὅτι αἱ ἀπώλειαι τῶν Κυβερνητικῶν στρατευ- µάτων κατὰ τὴν πρόσφατον µάχην πλησίον τῶν Τουρκικῶν συνόρων εἶνε 80 νεκροί, μεταξὺ τῶν ὁποίων 4 ἀξιωματικοὶ καὶ 25 ἄλλοι βαθµοφόροι. ΠΕΠΠΚΙΒΗΠΙ ΛΑΑΚΟΥΤΑ 11 (Ρ.).--Χδὲς ἐσημειώθησαν νέαι ταβαχαὲ ἐνταῦθα ἔξωδεν τῶν πυβερνητικῶν γραφείων. Οἳ δηµόσιοι ὃ' σάλληλοι εἶχον κατέλδῃ εἰς μιᾶς ἡμέρας ἀπεργίαν. ᾿Ετραυμα- τέσθησαν 13 πρόσωπα. Εϊς τὴν Βομβάην ἣ ἀστυνομία ἤνοιξεν ὀκτάκις οτὸὂρ κατὰ τυῦ σιλήθους διὰ νὰ ἠἐμποδιση αὐτὸ ἀπὸ τοὺς λιδοβολισμούς. Δεκαεννέα πρόσωπα ἑτραυματίσθησαν διὰ µαχαίρας καὶ δύο τούτων ἀπέθανον. ία ἀποθήκη ξυλείας ἐπυρπολήδη. ΗΣ ΤΙ ΕΡΗΤΗΙΜ ΠΝΙΗ ΤΗΣ [ΗΝ ᾗ ΜΘΡΠΙΙ ΜΙΦΙΜΝΙΝ εἰ ΠΕΝ ΧΕΡΦΟΡΔ 10 (Ρ'--Εἰδήσεις, ἔχουσαι προφανῶς τὴν προ- ἐλευσίν των ἐξ ἀμερικανικῶν πηγῶν, ἀναφέρουν ὅτι ἕκα- τοντάδες γερμαιῶν εἰς τὴν βρεττανικὴν ζώνην «ἀποθνή- σκουν εἰς τοὺς δρόμρυς» συνεπείᾳ τοῦ ψύχους καὶ τῆς πεί(- νης. 6ἶ Λειτουργοὶ Ὑγείας εἰς τὴν Βρεττανικὴν ζώνην δι- αψεύδουν τὰς εἰδήσεις ταύτας καίτοι παραδέχονται ὅτι ἡ πεῖνα εἰς τὴν Βρεττανικὴν ζώνην δὲν ἔφθασεν εἰσέτι εἰς τὸ ὀξὺ στάδιον τῆς λιµοκτονίας. ἡ ΠΛΗ ΠΡΙ ΤΡ [ΛΙ ΜΙΚΗ ο ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 (Ρ.)-- Ἡ ἐκλογὴ τοῦ Προέδρου τῆς Γαλλι κῆς Δημοκρατίας ὠρίσθη διὰ τὴν 16 Ιανουσρίου. Ὁ Πρόε ὄρος θὰ ἐκλεγῇ ὑπὸ τῶν δύο Βουλῶν αἱ ὁποῖαι θὰ συνέλ θουν εἰς τὰς Βερσαλίας. ᾿ Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ Ἡ ΠΜΗΙΛΙΗΝ ΜΛΗΙΙ ΗΕΚΗΝΕΤΙΚΗΤΝΤΤΗΠΕΙΗ) Ν. ΣΟΡΚΗ 11 (2Ρ.).--Τὸ Συμβούλιον ᾿Ασφα- λείας κατὰ τὴν ψεσινὴν αὐτοῦ συνεδρίαν ἐνέκρινεν ὁ- µσοφώνως τὸ καταστατικὸν τοῦ καδεστῶτος τῆς Τεργέ- στης. Μόνον ὃ ἀντιπρόσωπος τῆς Αὐστραλίας ἔφερεν ἔνστασιν εἰπὼν ὅτι τὸ Συμβούλιον δὲν ἔχει ἐἑξουσίαν νὰ ἀναλάρῃ εὐθύνην διὰ τὴν ἐγγύησιν τῆς ἄνεξαρτη- σίας τῆς Τεργέστης. Διὰ τῆς ἀποφάσεως ταύτης µένει τώρα ἀνοικτὸς ὁ δρόµος διὰ τὴν ὑπογραφὴν τῆς συνθήκης εἰρήνης μετὰ τῆς ᾿Πταλίας. ΕΜΛΙΝ ΚΤΠΗΙΕ ΤΙΝ ΜΡΙΗΙΝ Πἰ Τ ΜΗΝ ΦΙΛΙ Ν. ΥΟΡΜΗ, 11 (Ρ.)--Ἡ ᾽Αγγλία ὑπέβαλε πρὸς τὸ Συμβούλιον ᾿Ασφαλείας καταγγελίαν ἐναντίον τῆς ᾽Αλβανίας ἐν σχέσει μὲ τὴν τοποθέτησιν ναρκῶν εἰς τὰ στενὰ τῆς Κερκύρας. Τὸ σχετικὸν ἔγγραφον, τὸ ὁποῖον ἀποτελεῖται ἐξ 60 σελίδων,ἐπεδόθη χθὲς πρὸς τὸν Γενικὸν Γραιµατέα τῆς Ο. Η. Ε. κ. Τρίκβε Λῆ. Ἡ καταγγελία διετυπώθη ἐπὶ τῇ βάσει τοῦ Άδου ἄρ- θρου τοῦ κατοστατικοῦ τῆς Ο. Η. Ε. τὸ ὁποῖον δίδει ἐξουσίαν εἰς οἱονδήποτε µέλος νὰ φέρῃ ἐνώπιον τοῦ Συµβουλίου ᾿Ασφαλείας «οἰανδήποτε διένεξιν ἤ κα- τάστασιν ἡ ὁποία ἐνδέχεται νὰ ὁδηγήσῃ εἰς διεθνῆ προστριρὴν ἤ νὰ δηµμιουργήσῃ ἔριδα,»