Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-13

ααοποσοαοοοπαοπισιπα : Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ θ-- Ἔτος 1ον (Περίοδος δευτέρα] Αριθμ. φύλλου: 69 Τιμὴ φύλλου 1 γρόσι. Ἔπσυκφ, ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1 ὃ Οδὸς Λιπέρτη ἀριθι 7 καὶ ἃ ἳ Αριθμ. τηλεφώνοι. 632 | Λευκωσία-- Κύπρου β' ΠΕΠΕΡΙΤΚΟΠΙΟΝ ς, “ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ” Ὁ συνάδελφος κ. Θεμ. 4έρ βης, γράφων εἲς τὴν ἐφημερίδα του, χαρακτηρίδει ὡς «ἐπικέν- ὄυνον ὑπιηρεσίαν» τὴν πρότασιν τῆς Παρατάξεως ᾿Εδνικῆς Συ: νεργασίας ὅπως ὑπογραφῇ ὄφ' ὅλων' ἀνεξαιρέτως τῶν ἄντιπρο: σωπευτικῶν σωμάτων τῆς Κύ- πρου καὶ ἄποσταλῇ πρὸς τὴν Ἔρεττ. ἸΚυβέρνησιν ἐπίσημον ἔγγραφον, διὰ τοῦ ὅποίου νὰ διαλύεται καὶ ἡ ἐλαχίστη ἄμφι- σβήτησις ὡς σερὸς τὴν ἄντιπρο- σωπευτικήν ἰδιότητα τῆς Ίρεσ- βείας µας. Εἶναι ἡλίου φαεινότερον ὅτι τὸ ἔγγραφον τοῦτο κάδε ἄλλο παρὰ «ἐπικένδυνον ὑπηρεσίαν» ἰδὰ σροσφέρῃ εἰς τὴν Πρεσβείαν καὶ τὸ ἔργόν της. «᾿Επικίνδυ νον ὑπηρεσίαν» τοῦὐναντίου ἆ- σοτελεῖ τὸ νὰ ἁμφισβητεῖται ἐπισήμως, ἡμιεπισήμως καὶ ᾱ- νεπισήµωις ἢ ἀντιπροσωσευτικὴ ᾿ἐδιότης τῆς Πρεσβείας καὶ ἡἢ- μεῖς ἐδῶ νὰ καθήµεδα ἤσυχοι καὶ ἀδιάφοροι χωρὶς νὰ δια- μαρτυρώμεθα, χωρὶς νὰ ἐνισχύ- ὠμεν τὴν Πρεσβείαν µας, στα” θέχοντες διὰ τῆς σιωπῆς µας περισσότερα ἐπιχειρήματα εἰς τοὺς καλοῦελητάς µας. Η μήπως ὃ κ. Δέρβης τορ: πιλλίξει τὴν ἀποστολὴν ἑνὸς τοιούτου ἐγγοράφου, διόει δὲν δέλει νὰ δέσῃ τὴν ὑπογραφήν του, ὥς ἀρχηγὸς κόμματος, µα- ζὲ μὲ τὰς ὑπογραφὰς μισητῶν ἀντιπάλων ΟΙ ΜΟΝΟΠΩΛΗΤΑΙ «Καμία ὀργάνωσις δὲν ἔχει ἐντὸς τῆς δικαιοδοσίας» της θέµατα ἀφορῶντα τοὺς ἀγρό- τας, ἐκτὸς τῆς Παναγροτικῆς Ενώσεως Κύπρου» Αὐτά ἀπήνιησεν ἡ ΠΕΚ-- ὁ Κυριακὸς δηλ. καὶ Σία-- πρὸς τὴν Ἔνωσιν ᾿᾽Αγροτῶν Κύπρου (ΕΑΠ) εἰς πρὀσκλη- σιν τῆς τελευταίας διὰ συν εργασίαν πρὸς ὀργάνωσιν κοινοῦ παγκυπρίου συνεδρίου κτηνοτρόφων διὰ τὸ ζήτημα τῆς τιμῆς τοῦ γάλακτος καὶ τῶν διαφόρων γαλακτοκομι- κῶν προϊόντων, Μονοπώλιον Λλοιπὸν τῆς ΠΕΚ--τοῦ Κυριακοῦ καὶ Σία! ---τὰ ἀγροτικὰ ζητήµατα. Αἱ χιλιάδες τῶν γνησίων ἀγρο- τῶν ποὺ ἀποτελοῶν τὴν ΕΑΜ καὶ τοὺς κύκλους της δὲν δικαιοῦνται νὰ ἐνδιαφέρων: ται διὰ τὰ ζητήµατά των, διότι ταῦτα εἶναι..,ἐκτὸς τῆς δικαιοδοσίας τῶν! Πτωχότερον ὅσον καὶ νε- λοιωδέστερον ἐπιχείρημα διὰ γὰ δικαιολογήσῃ μίαν ἄρνη- σιν ποὺ κρύβει πίσω της μµί- αν ἐσκεμμένην διασπαστικὴν πολιτικήν--αὐτὴν ποὺ ἆἀκο- λουθεῖ ὁ ἥΚυριακὸς καὶ οἱ περὶ αὐτὸν «ἐθνικοπατριῶται» --δὲν ἠδύνατο νὰ ἐξευρεθῇῃ. Κρῖμα ποὺ ὁ Υ.Υ. τῆς Πὲκ εἶναι δικηγόρος. ΟΙ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟΙ Εἰς τὴν τελευταίαν ἔκδοσιν τῆς ἐφημερίδος τῆς Κυβερνή: σεως ἐδημοσιεύθη διάταγμα τῆς Α.Ε. τοῦ προσωρινοῦ Κυ- βερνήτου, διὰ τοῦ ὁποίου αἵ- ρονται αἱ ἁπαγορεύσεις διά τὴν εἴσοδον εἰς Κύπρον βρετ- τανῶν ὑπηκόων, αἱ θεσπι- οθεῖσαι ἀπὸ καιροῦ εἰς και- ρὸν συμφώνως τῶν περὶ µε: ρὶ μεταναστεύσεως τοῦ 1926 --1939, νόμων, αἴἵτινες καὶ ἆ: φεώρων διαφόρους Κυπρίους, γὸν διαµένοντας εἰς τὸ ἐξώ- τερικόγ. Διὰ τῆς ἄρσεως τοῦ ἐν λό. Υῷ διατάγματος καταργεῖτα εἷς ἀκόμη ἀνελεύθερος νόμος, διὰ τοῦ ὁποίου οὐκ :ὀλίγοι Κύπριοι ἐκωλύοντο νὰ ἐἔπα- γέλθουν εἰς τὴν γε-έτειραν των. Περιττὸν νὰ εἴπωμεν ὅτι ἀνελεύθεροι Νόμοι ὑπολεί- πονται εἰσέτι ἐν ἰσχόϊ πολλοὶ --ὃὁ περὶ τύπου νόμος, ὁ νό: µος περὶ παρελάσεων καὶ συγκεντρώσεων κτλ -- ὥστε αὐτοὶ καὶ µόνοι νὰ καθιστοῦν τὸ καθεστὼς «πὸ τὸ ὁποῖον διάγει σήμερον ὁ Κυπριακὸς λαός, ἀνελεύθερον καὶ δικτα- τορικόν. ΝΕΚΡοι Ἰδού, λοιπόν, ὅτι ἀνεσύρθη ἀπὸ τὴν ἀφάνειαν καὶ Κοτζιᾶς! ᾽Απὸ ποῖον δὲ νοµί- ζετε Οὔτε ἀπὸ τὸν Γάβ τῆς «Καθημερινῆς» οὔτε ἀπὸ τὸν Κύρου τῆς «Ἑστίας» ἀλλά ἆ- πὸ τὸν νέον συνάδελφον κ. Θεμ. Δέρβην, ὁ ὁποῖος καὶ Ὡμοσιεύει ὑπὸ Ππηχυαίους τίτλους δηλώσεις του. Τὶ θέλει νὰ μᾶς εἴπῃ ἆἄ- βαΥξ ὁ συνάδελφος Μήπως ᾿Απθηγευματιν ἐφημερὶς Ἔλοιὴ ή ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΕΙΚΕΙΑΣ ᾽Αμερικανικὴ ἐπίκρισις διὰ τὴν πολιτικὴν τοῦ κ. Τσαλ- δάρη-- Ἐπεισόδιον μετὰ ἀρχηγοῦ τῶν ἀνταρτῶν 4ΑΘΗΝΑΙ 159 (Ῥέουτερ).--“Ο πρωθυπουργὸς κ. Ἱσαλδάρης ἑδήλωσεν ὅτι κα- τὰ τὴν ἐπανάληψιν τῶν ἐργασιῶν τῆς Βουλῆς τὴν προσεχῆ Πέμπτην ὑδὰ ἀναγγελ- Θοῦν µέτρα ἐπιεικείας ἐπηρεάξοντα τὰ ἐκτοπισμένα πρόσωπα. ᾿Ἐπίσης δὰ ἔπιτα- χυνδῇ ἡ ἐξέτασις τῶν ὑποθέσεων τῶν πολιτικῶν ἐξορίστων καὶ τὰ ς ἑλαττωδῇ ὁ ἀριδμὸς τῶν κρατουμένων εἰς τὰς φυλακὰς καὶ τοὺς τόπους ἑἐξορίας. Ὁ ἐνταῦθα ἀνταποκριτὴς τῆς ἐφημερίδος «ἰκἠρυξ-- Βῆμα» τῆς Μέας Ὑόρ- κης ἀποδίδει ὅλας τὰς ἀνώμαλίας ἐν Ἑλλάδι εἰς τὴν καταπιεστικὴν πολιτικὴἠν τῆς Κυβερνήσεως. «Η πολιτικὴ αὕτη, ἀναφέρει, ὡδήγησεν εἰς τὴν πλήρη κατα- στροφὴν τῆς 'Ελληνικῆς τῆς χώρας». ὑπαίθρου καὶ εἰς τὴν διπλωματικὴν ἀπομόνωσιν Αἱ ἐφημερίδες δημοσιεύουν τὸ ἀκόλουθον ἐπεισόδιον ἀξιωματικοῦ τῆς χω- ροφυλακῆς ᾽Αμϕίσης. Οὗτος θελήσας νὰ ἐπικοινώνήσῃ τηλεφωνικῶς μὲ τὸν σταθ- μὸν Μαυρολιθαρίου ἔλαβεν ἀπὸ ἐκεῖ τὴν ἀπάντησιν :«Εδῶ ἀντάρται !» ᾽Αμέ- σως εἰδοποιήθη καὶ προσῆλθεν εἰς τὸ τηλέφωνον ὁ µοίραρχος κ. Πολυζώνης, ἐ- νῷ ἀπὸ τὸ ἄλλο ἄκρον ἐνεφανίζετο εἰς τὸ τηλέφωνον ὁ ἀρχηγὸς τῶν ἀνταρτῶν Διαμαντῆς. “Ο µοἱραρχος τοῦ συνέστησε νὰ ἐπωφεληθοῦν τῶν µέτρων κατευ: νασμοῦ καὶ νὰ παραδοθοῦν. 'Ο Διαμαντῆς ὅμως ἀπήντησεν ὅτι πρόκειται περὶ ἐμπαιγμοῦ καὶ ἐζήτησε γενικἠν ἀμνηστείαν, ΤΗ ΜΝΗΗ ΠΙΝΗ ΜΤΒ ΤΗ ΜΑΛΤΑ 15 (Ρ.--Απὸ τῆς αὔριον Δευτέρας θὰ καθιε- ρωθῇ εἰς τὰ ναυπηγεῖα τοῦ Γιβραλτὰρ καὶ τῆς Μάλτας ἡ πενθήµερος ἑβδομάς ὣς συμβαίνει καὶ εἰς τὰ ναυπη- γεῖα τῆς ᾽Αγγλίας, Ἡ ἀπό- φασις αὕτη ἐλήφθη κατόπιν συσκέψεως τῶν ᾿Αρχῶν τῶν ναυπηγείων μετὰ ἀντιπροσώ: πων τῶν ἐργατῶν. ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΦΙΛΙΑΣ ΑΓΕΥΡΑ 13 (Ρ]- Υπεγρά- φη Ψψές ἐνταῦθα σόμφωνον φιλίας μεταξὺ Τουρκίας καὶ Ὑπεριορδανίας. Τοῦτο εἶναι ἀποτέλεσμα τῶν πολιτικῶν συνομιλιῶν τοῦ βασιλέως τῆς Ὑπεριορδανίας, ὅστις εὗὑρί- σκεται ἀπὸ ἡμερῶν ἐνταῦθα. νὰ μᾶς ὑπενθυμίσῃ τὴν συμµ: πάθειάν του πρὸς τὴν δικια- τορίαν τῆς 4ης Αὐγούστου, τῆς ὁποίας πρωτοπαλλήκα- ρον ὑπῆρξεν ὁ Κοτιζιᾶς Η µήπως φιλοδοξεῖ νὰ ἀναστή σῃ τοὺς νεκροὺς τοῦ φασι- σμοῦ: Δὲν γνωρίζεις ὅμως ἐξ ἰδίας πείρας, συνάδελφε, ὅτι οἱ νεκροὶ δὲν ἁναστή- νονται ΑΓΡΙΟΓΟΥΡΟΥΝΛ Μία εἴδησις ἡ ὁποία καὶ εἶδε προσφάτὼς τὸ φῶς τῆς δηµοσιότητος, μεταδίδει ὅτι προσεχῶς εἰσάγονται ἐν Κύ- πρῳ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ κρέα- τα βωδιῶν, προβάτων καὶ ἆ- γριογούρουνωγ. Ἐὰν τὸ τελευταῖον, ἀληθές, οἳ Κύπριοι θὰ εὗρί- σκωνται συντόμως εἰς τὴν πλεονεκτικὴν θέσιν νὰ γεύ- ὠνται τὸ νόστιµον κρέας τοῦ ἀγριογούρουνου ἐκ τοῦ ἆσφα λοῦς, χωρὶς κἄν νἁ ὑπόκειν- ται εἰς τούς κόπους καὶ τοὺς µόχθους τοῦ κυνηγίου του, τὸ ὁποῖον σὺν τοῖς ἄλλοις εἶναι καὶ πολύ ἐπικίνδυνον. ἘΕκτὸς ἐὰν τὸ ἀγριογουρρυ- γίσιον κρέας θὰ εἰσ.χθῇ µό- γον χάρις εἰς τὴν δηµοσιο γραφικὴν φαντασίαν. Διότι τὸ πιθανώτερον εἶναι ὃτι πρό- κειται περὶ ἁπλοῦ... χοιρινοῦ κρέατος. τὸ ὁποῖον µετεβλή- θη εἰς τὸ σπάνιον καὶ ὀρε- κτικώτατον κρέας τοῦ ἀγριο: γούρουνου ! ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΣ ΓΗ ΑΙΑΝΤΑ αἱ ᾽Ανγλικαὶ ἐφημερίδε ἀφιέ οώσα» ποοχθὲς μµακροσκελῆ ἄοῦρα ἐπὶ τοῦ. νέου. νομοσχεδίου πεοὶ ποατικοποιήσεως ὠοισμένων κατ” οριῶν μαιῶν, οκοπὸς τοῦ ὅποίου εὖν καταλληλοτέρα χοήσιμο- ἀντιμετώτστι. εἶναι εἶναι ἡ ποίήοις τῆς }ῆς ποὺὸς σε τῶν ἐπιταμτικωτέθων να, κῶν τῆς χώρας. Γενικῶς, τὸ νοοσχά- διον γαρακτηοίςδται ολο σημα ινῇ ποόυδος» καὶ ἐκὑειάξεται ιού - ως ὥς σύγολον. “[ν τοιοῦτον σχέδιον καταλληλο: τέρας χοησιμοποιήσεως τῆς οῆς, μὲ τὰς σχειικᾶς βέβαια τροποποι- ήσεις του, δὰ προσέφερεν ἄσιμα λῶς οὐκ ὀλίγας ὑπηρεσίας καὶ εἰς τὸν τόπον μιας και ὑα ΕΞΈΜΗΦΕΤΕΙ τὰ μέγιστα τὴ δική κας οἴκυ γοιίαν, δεδομένου. ὅτι καὶ ἐδῶ ὅ- πάθχουν οὐκ ὀλίγα τοιγλίκια και χιλιάδες---χελιάδων στρεμμάτων γῆς ἀνηκόντων εἰς διάφορα ἱδφύματα ᾖ εἰς ἐδιώτας, τὰ ὁποῖα καὶ παρα: πένουν ογίµως Ἰέρσα καὶ ἄκαλ: λιέργητα. .. Σ4Λλὰ πολλὰ κητοῦμεν ἡμιεῖς οἱ ἄποικοι ΠΗΤΗΠΠΜΠΠΙΕΠΗ ΗΙ ΠΜΗΙΜΙΝ ΠΜ ΤΙ ΕΙΠΙΙ Ἐπικρίσεις Ρωσσικῆς ἐφημερίδος ος ΜΟΣΧΑ 13 (Ρ.)--Ἡ «Ἰσβέστια» ὂργανον τῆς Σοβιετι- κῆς Κυβερνήσεως, εἰς Χθεσινὸν αὐτῆς ἄρθρον ἐπικρίνει τας συστάσεις τῆς ᾽Αμερικανικῆς Ναυτικῆς Ἐπιτροπῆς πε: ρἱ ἀναπτύξεώς τῶν ἀμερικανικῶν βάσεων εἰς τὸν Εἰρηνικόν. «Τὸ τοιοῦτον, γράφει, δὲν πρόκειται ιὰ ἐνισχύσῃ τὴν ὑπόθεσιν τῆς εἰρήνης. Ἡ ἔκθεσις περιέχει τὴν σοβαρὰν ἆ ποκάλυψιν ὅτι ἡ βορεία πτέρυξ τῆς κεντρικῆς ἁμυντικῆς γραμμῆς τῶν Ἡν. Πολιτειῶν ἐν τῷ Εἰρηνικῷ πρέπει νὰ ἆ- ποτελεῖται ἀπὸ ἐγκαταστάσεις εἰ. τὰς ᾽Αλεουτίους καὶκου- ρίλας νήσους. Λησμονοῦν ὅμως οἱ ᾽Αμερικανοὶ ὅτι αἱ Κου- ρίλαι νῆσοι ἀποτελοῦν τμῆμα τῆς Σοβιετικῆς ᾿Ενώσεως,. Τυφλωμένοι ἀπὸ τὴν ἄκκεαιτον ὄρεξίν των διὰ προσαρτή- σεις προχωροῦν πολὺ πέραν τοῦ δέοντος.» Τ0 ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΡΩΜΗ 13 (Ρ.)--- Συνεχίζει τὰς ἐργασίας του ἐνταῦ- θα τὸ συνέδριον τοῦ Ἱταλικοῦ σοσιαλιστικοῦ κόμμα- τος. 2οβαραὶ ἀντεγκλήσεις ἔλαβον χώραν ὅταν ὁ ἀρχηγὸς τῆς δεξιᾶς πτέρυγος τοῦ κόµµατος κ.Ματτε- ότι κατηγόρησε τοὺς ἡγέτας τοῦ Κόμματος ὅτι δέ χονται ἐξωτερικὴν ἐπίδρασιν εἰς τὴν καθοδήγησιν τοῦ κόμματος. Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ σοσιαλιστικοῦ κόμματος καὶ ῥὁ- πουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν κ. Νέννι εἰς μακρὸν αὐτοῦ λόγον ἐἑτόνισε τὴν ἀνάγκην στενῆς συνεργασίας μετὰ τσῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος. ᾿Αναφερόμενος εἰς τὸ Βατικανὸν εἶπεν: «Ἡ Ἐκ- κλησία ἀνεμίχθη πολὺ ἀνοικτὰ εἰς τὴν πολιτικήν. Τὴν στιγμὴν κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ ᾿Εκκλησία θὰ παύσῃ νὰ ἐνδιαφέρεται μὲ τὴν πολιτικἠν θὰ σταµατήσῃ καὶ ἡ ἀντικληρικὴ ἐκστρατεία,» Σχετικῶς μὲ τὴν συνθήκην εἰρήνης εἶπεν «Ἡ Ἰταλία ἐξαναγκάζεται νὰ ὑπογράψῃ τὴν ἀπώλειαν τῆς κυριαρχίας της ἐπὶ τῶν ἀποικιῶν της. “ΗἩ θέσις μας εἰς τὴν ᾽Αϕρικὴν εἶνε οὐσιώδης διὰ τὴν Ἰταλίαν, Ἡ Ἰταλία δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ ἐκλέξῃ μεταξὺ ἀνατολῆς καὶ δύσεως ἀλλ᾽ ἐπιθυμεῖ νὰ ἀκολουθήσῃ οὐδειτέραν ἐξώτερικὴν πολιτικήν-» ΜΜ ΠΠ ΤΙ (ΝΟ ΙΙ χ Δροῦν καὶ στρατεύματα αὐτοκτονίας ΧΑΝΟΤ (Ἰνδοκίνα) 13 (Ρ)-- Ἡ κατάστασις εἰς τὴν περιοχἡν τοῦ Κανόϊ εἶναι ἔντονος., Οἱ Γάλλοι ἀνερχόμενοι εἰς 4--5 χιλ. πολιορκοῦν τὸ Φφρούριον τῆς πόλεως, ἐντὸς τοῦ ὁποίου εὑρίσκονται ἀποκλει- σµένοι δ800---1000 ἄνδρες τοῦ Βιετνάμ. ᾿Εντὸς τῆς περιοχῆς τῶν ἐχθροπραξιῶν εὑρίσκεται ἡ Κινεζικἡ συνοικία μὲ 10Θ χιλ. Κινέζους καὶ μερικοὺς Ἰνδοὺς, τῶν ὁποίων ἡ ζωὴ διατρέχει ἄμεσον κίνδυνον. 'Η ἐ- πισιτιστικἠ κατάστασις εἶναι κρισιµωτάτη. Μάχαι διεξάγονται ἀπὸ οἰκίας εἰς οἰκίαν καὶ δωματίου εἰς δωµάτιον. Τὸ Γαλλικὸν πυροβολικὸν βάλλει διαρ- κῶς καὶ οἱ Βιετναμίται ὑπέστησαν σοβαρὰς ἀπωλείας. Δύο Γαλλικὰ σπιτφάϊαρ εὑρίσκονται ἐν δράσει. Οἱ Βιετναμίται διαθέτουν καὶ ὁμάδας αὐτοκτονίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 (ϱ)- Τὸ πολυτελὲς 43 χιλ. τόνων ὑπερω- κεάνειον «Ιλ ντε Φράνς» ἀπέπλευσε ψὲς δι’ 'Ινδοκίναν με ταφέρον ὃ χιλ. Γαλλικῶν στρατευμάτων. [ΙΡΙΠΤΗΙΙ 18 [ΣΙ ΜΗΝ ΕΙ ΙΝΙΙΝ σσ -- ΑΟΝΛΙΝΟΝ 13. Απο καρατσι 15) - Ἰνδοὶ γδὲς ἔτέδη ἐν εφαθμογῃ περι Γλεξιπτωτισιταὶ ἐκλήθησαν νὰ χοπὴ χατὰ 10 ο1ο τῆς προ | ἐκφορτώσουν µεγάλας ποσό- δείας οὐΐσχιυ διὰ τὴν ανν λίαν, τας «σίτου. καὶ προφίμαει, ανρῃ . . ν ν αίχ τα οποια παρεµενον ἀπὸ μιᾶς Παρομοία περικοπ]] δά Υίνη ἑβδαμάδας ἐντὸς πλοίων συ. πιδανῶς αἱ εἲς τὰς ἐξαγω- [νεπείᾳ ἀπεργίας 4 χιλ. λιµε- γάς. γεργατῶν, Αξυτέρα 5 Εαπνουχρίυ 19 ΕΛΕΥΟΕΡΟΣ ΊΤΠΟΣ ϱ κ ΤΣΑΛΔΑΡΗΣ ΑΙΓΕΛΛΕΙ ΟΡΑ 9 ΤΤ.ΜΙ. ΔΙ ΣΥΝΘΗΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΣ Λ/ ΝΔΙΝΟΝ 15 (λε Αρχίζουν σήμερον τὰς | ἐργασίας των ἐν Λινδίνῳ οἱ ἆ απλυρω αἱ των 4 ὑπο. ργῶν τῶν ἐξωώτερικῶν ἵνα προε: τοιµάσοι.ν τὰ προσχέδια τῶν συνθηκών σἰρή- ὶ νης μετὰ τῆς Αὐσ.ρίας καὶ Γερμωνίας. ΑΙ ΨΕΣΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ, ΕΚΡΗΞΕΙΣ ΕΙΣ ΧΑ ΦΑ ΙΕΡΟΣΥΣΑ4ΛΠΗΙΗ 19 (5Ρ.)--'Η ἐπικοινωνία µμεταξὺ τῶν ἀστυνομικῶν κέντρων τῆς 'Ἱερουσαλὴμ καὶ τῆς Χάΐφας ἀπεκό- πή Ματόσιν τῆς φεσινῆς ἐκρήξεως εἰς ἄάΐφα, ᾿Εγνώσδη ὅτι ἕν μικρὸν αὐτυκένητον εἰσῆλὣδε τιὲς εἷς τὸ ἀστυνομικὸν κέντρον τῆς Χάΐφα. Πρία λεπτά ἄργότερον τοῦτο ἐξερράγη. Πέντε ἀστυνομικοὶ μεταξὺ τῶν ὁποίων δύο Αγγλοι ἐφονεύθδησαν. ᾿Ἐτραυματίσθήσαν ἕτερα 40 σρόσωπα καὶ µετε- φέρῦθησαν εἰς νοσοκομεῖον. Τὰ πέριξ µτίρια ὑπέστησαν συοβα- ος ζημίας συνεπεία τῆς ἐκρήξεως καὶ τῆς σροκληθείσης στυρ καϊᾶς. ᾿Αστυνομικαὶ καί στρατιωτικαὶ ἐνισχύσεις ἔσπευσαν εἰς Δάΐφα. Προφανῶς ἐντὸς τοῦ αὐτοκινήτου εἶχε τοποδετηδῇ βόμ- βα ᾿Ανεπιβεβαίωτοι εἰδήσεις ἀναφέρουν ὅτι τὰ κτίοια τοῦ Τα- χυδροµείου καὶ τῆς ᾿Αστυνοµίας εἰς Χάϊΐφα ἀνετινάχίδησαν ἐκ τῆς ἐκρήξεως τῆς βόμβας. ι { α΄ α --αγετινάχδη ἡ ἀστυνομία ΤΕΡΟΥΣΑ4ΗΒΜ 1ὸ (ΕΓ.)-- Σχετικῶς μὲ τὴν ἔκφηξιν εἰς Χάϊφα ἀνεκοινώδησαν ἐπισήμως τὰ ἑξῆς: ἴν μικρὸν αὐτοκί- νητον εἰσῆλῦεν ἐντὸς τοῦ ἀρχηγείου τῆς ἀστυνυμίας καὶ ἆνετι- νάχδη τρία Λλεπτὰ ἁργότερον. ᾿Ἐπροξενήθησαν ἐντεταμέναι ζη- µίαι εἷς τὸ κτίριον, τὰ σιαράῦυρα δὲ εἷς ὁλόπκλήηρον τὴν στόλιν συνετρίβησαν. ᾿Ἐτραυματίσθησαν 65Ο περίπου πρόσωπα καὶ ἐφονεύθησαν ὅ. ΠΜ ΤΗΝ ΜΒ) ΠΤΙ ΤΗ] ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 13 (Ρ)--Ὁ ραδιοσταθμὸς τῶν Τιράνων µετέδωώσεν ὅτι ὁ ᾿Εμβὲρ Χότζας ἀπέστειλε τηλεγράφημα πρὸς τοὺς ὑπουργοὺς τῶν ἐξωτερι«ῶν, εἰς τὸ ὁποῖον ἆνα- φέρει ὅτι ἡ ᾽Αλβανία πρέπει νὰ ληφθῇ ὁπ᾿ ὄψιν κατὰ τὴν συζήτησιν τῆς συνθήκης εἰρή ης µετα τῆς Γερμανίος. «Ἡ ᾽Αλβανία, ἀναφέρει. ὑπέστη µεγάλας καταστροφὰς ὑπὸ τῶν Γερμανῶν, ἐκράιησεν ἀδρανεῖς ἆ--5 Γερμανικὰς μεραρχίας καὶ ἐσυνέχισε τὸν ἀγῶνα καὶ πέραν: τῶν συνὀ- ρων της ἐν Γιουγκοσλαβίᾳ. Ἐφονεύθησαν 28 χιλ. ᾽Αλβανοὶ, ἐτραυματίσθησαν 12.700, ἐιετοπ:σθησαν [0 χιλ, καὶ κατεστρά- φησαν 60 χιλ. οἰκίοι. Κατόπιν τῶν θυσιῶν τούτων πρέπει νὰ κληθῇ νά εἴπῃ τὴν γνώμµην τῆς ἐνώπιον τοῦ συμβουλίου τῶν ὑπουργῶν.» ΙΝΝΙΠΗΙΙ Τἳ ΜΚΟ ΤΝ ΜΙΚΗ ΙΜΜΡΙΙΙΛ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 123 (Ρ)--Οἱ Παρισινοὶ θὰ μείνουν καὶ σήμερον χωρὶς ἐφημερίδα διὰ πέµπτην κατὰ συνέ- χειαν ἡμέραν. Αἱ καθ᾽ ὅλην τὴν χθεσινἠν ἡμέραν διαπραγματεύσεις μεταξὺ τυπογράφων, ἐκδοτῶν καὶ κυβερνητικῶν ἀντιπροσώπών δὲν ἐσημείώσαν περαι τέρω πρόοδον καθ᾽ ὅτι οἱ τυπογράφοι ἐπιμένουν νὰ πληρωθοῦν τὰ ἡμερομίσθιά τών καθ᾽ ὅλην τὴν πε- ρίοδον τοῦ λοκάουτ. [ ΗΝΙΗΝΙΙΙ ΙΙ ΚΚΙΡ(ΡΗΙΝ ΗΒΗΙΙ ΛΟΝΑΙΝΟΝ, 13 (Ρ.--Ἡ Γιουγκοσλαβία κατηγορεῖ τὴν ᾿Αγγλίαν καὶ ᾽Αμερικὴν ὃτι παρεµποδίζουν τὴν τιµωρίαν τῶν ἐγκληματιῶν πολέμου. Εἰς αχετικὴν διακοίνωσίν της ἀναφέρει ὅτι 720 Ἰταλοὶ ἐγκληματίαι πὀλέμου εὑρίσκονιαι τώρα ἐλεύθεροι εἰς Ἰταλίαν καὶ ὅτι ἐὰν αἱ ᾽Αγγλικαὶ καὶ ᾽Αμερικανικαὶ στρατιωτικαὶ ἀρχαὶ δὲν τοὺς παραδώσουν ματ οο το. αρπαωπιρπσώῥεσως... ο οι. ο. διὰ νὰ δικασθοῦν, ἡ Γιουγκοσλαβία θὰ ἀναφερθῇ εἰς τὴν Ο.Η.Ε. ΛΟΝΔΙΝΜΟΝ 13 (Ρ)- Πυρκαϊά µαϊνεται ἀπὸ δι- ηµέρου εἰς ἀνθρακωρυχεῖον τῆς Σκὠτὶας, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἀπεκλείσθησαν 14 ἀνθρακωρύχοι. Κα ὅλην τὴν χθεσινὴν ἡμὲραν κατεβλήθησαν µάταιαι προ: σπάθειαι διασώσεώς των. Ὁ ὑπουργὸς τῶν καυσί- µων κ. Σίνγουελ ἀπέστειλε τηλεγράφημα συµπα- θεἰας πρὸς τὰς οἰκογενείας τῶν θυμάτων. Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΗΝ ΜΜΕ ΜΗΝ ΝΗΝΠΙΡΙΝ ΕΣ ΝΙΙΝΙΚ 4Ο0ΟΝΔΙΝΟΝ 15 (Ρ.)--Τὸ ὑπουργικὸν συµβού- λιον συνέρχεται σήμερον διὰ νὰ ἐξετάσῃ τὴν κατάστα- σιν ἥτις ἐδημιουργήδη ἕκ τῆς συνεχιξοµένης ἀπεργίας τῶν ἐργατῶν μεταφορῶν τροφίμων τοῦ Λονδίνου. 0 ἀριδμὸς τῶν ἄἀπεργῶν ἀνέρχεται εἰς ΔΌχιΛλ. πολλαὶ δὲ ἄλλαι χιλιάδες ἐρογατῶν ἐπηρεάξονται ἐκ τῆς ἀπεργίας. Εἰς διαφόρους πόλεις ἐκηρύχδησαν ἀπεργίαι συμπα- δείας. 'Υπηρεσίαι τοῦ στρατοῦ, ναυτικοῦ καὶ ἄεροπο- ρίας ἀσχολοῦνται εἷς τὴν μεταφορὰν τροφίμων. ΝΙΤΝΡΙΙ ΤΙΡΙΝΙΙ ΗΙ ΤΙ ΙΝΙΙΙΙ ΒΟΜΒΑΗ 13/Ρ.).--Ἡ ἀστυνομία ἐπυροβόλησε πεντάκις ὅταν διαδηλωταὶ ἔρριψαν λίθους εἰς τὸ κέν τρον τῆς Βομβάης. ᾿Ετραυματίσθησαν 4 πρόσωπα διὰ λίθων καὶ ἕτερα 7 διὰ μαχαιρῶν. Οἱ διαδηλωταὶ ἔρριψαν ἐπίσης καὶ καυστικἁ ὀξέα. Συνελήφθησαν 16 πρόσωπα. ἡ ΕΕΙΚΙ ΠΗ Τμ ΠΡΗΝΙΝΙ ὑ] ΝΗΜΗ ΚΙΝ ΕΙΝ ΤΗΝ ΜΜΙΜΗ ΤΙΜΗ ΑΜΒΟΥΡΓΟΝ 13 (Ρ.).--Ὑπεύθυνοι Βρεττανικοὶ κύκλοι ἐν Βερολίνῳ πιστεύουν ὃτι οἱ Ρῶσσοι θὰ λά- βουν πιθανῶς µέτρα, τὰ ὁποῖα θὰ ὀδηγήσουν εἰς τὴν οἰκονομικὴν ἕνωσιν τῆς Σοβιετικῆς ζώνης μετὰ τῆς ᾿Αγγλοαμερικανικῆς. Πιστεύεται ὃτι αἱ σχετικαὶ συ- νοµιλίαι θά διεξαχθοῦν ὑπὸ τῶν ὑπουργῶν τῶν ἐξω- τερικῶν. Ὁ Φὸν Πάπεν διετάχθη νὰ ἐμφανισθῇ ἐνώπιον τοῦ δικαστηρἰου ἀποναζικοποιήσεως, Δευτέρα 13 Ἰανουαρίου 1947 ΕΛΕΙΝΘΦΕΡΟΣ ΕΧΊΤΟΣ Η ἐποχὴ τοῦ ἠλεκτρισμοῦ εἰς Κύπρον | ΜΗΙΙ ΠΛΙΚΙΡ, ΜΙΝΙ ΚΙ ΙΙ ΜΗ ΤΗΝ ΕΜΜ Τὶ λέγει ὁ ἠλεκτρολόγος κ. Σοφ. Πετρίδης Ποία εἶναι ἡ σημερινὴ κατάστασις ὅσον ἀφορῷ τὸ ἐμπόριον καὶ τὴν εἰ- σαγώγὴν τῶν διαφόρων ἠλεκτρικῶν εἰδῶν ἐν Ιύ: πρῳ καὶ ποῖαι αἱ προβλέ: ψεις διἁ τὸ τρέχον ἔτος 1917: Συντάκτης τοῦ «Ἔλευ: θέρου Τύπου» ἔσχεν ἐπὶ τοῦ ὡς ἄνω θέµατος µίαν ἐνδιαφέρουσαν συνέντευ” ἒιν μετὰ τοῦ κ. Σοφοκλῆ Πετρίδου, ἐπιστήμονος ἡ: λεκτρολόγου, τέως Β. ἘἜ- λεγκτοῦ Προμηθειῶν, ὁ ὁποῖος σήμερον τυγχάνει σωνδιευθυντὴς ἑνὸς τῶν σοβαρωτέρων ἐν τῇ νήσῳ οἴκων εἰσαγωγῆς ἠλεκτρι- κῶν εἰδῶν καὶ ὁ ὁποῖος εὐηρεστήθη νὰ παράσχῃ τὰς ἀκολούθους λεπτοµε: ρείας: Τὰ ἠλεκτρικὰ εἴδη, ἐξή- γησεν οὗτος, δύνανται νὰ διαιρεθοῦν εἰς δύο µεγά- λας κατηγορίας. Τὰς µη χανάς βαρείας βιομηχανἰ- ας (μηχαναὶ ντῆζελ, µη: χαναὶ ἠλεκτροπαραγωώ: γῆς, μοτέρ διὰ κινητήριον δύναμιν κτλ) καὶ τὰ διά- φορα ὑλικὰ ἠλεκτρικῶν ἐγκαταστάσεων (σύρμα- τα, κλειδιά, τούγιαι, ᾖ- λες εττικἁ σίδερα, σόπες, ἀεριστῆρες κτλ). Ὅσον ἀφορᾷ τὴν πρώ: την κατηγορίαν ἡ σηµΕρι νἠ κατάστασις δὲν εἶναι διόλου ἱκανοποιητικὴ καὶ οὐδὲ κἀν παρουσιάζεται! ἐνθαρρυντικὴ διὰ τὸ ἐγ γὺς µέλλον. Ἡ ἐκτέλεσις κάθε σχετικῆς παραγγελί- ας συναντᾷ µεγάλας δυ: σκολίας καὶ σημειώνει σο- βαρὰν χρονστριβήν. Ἐκτέ- λεσις μιᾶς παραγγελίας ἐντός περιόδου ἑνὸς ἔτους θεωρεῖται πρώτης τάξεως τύχη, εἰς πολλὰς δὲ πε: ριπτώσεις τὰ ἐργοστάσια δὲν ἀναλαμβάνουν νὰ ἐκτελέσουν μίαν ἐπείγου: σαν παραγγελίαν πρὸ τῆς παρελεύσεως 2 καὶ 3 ἀκό- µη ἐτῶν. ὍὉ λόγος εἶναι, ὅτι σή- µερον αἱ ᾽Αγγλικαὶ ἀποι- κίαι ἀλλὰ καὶ ὁλόκληρος ἡ Εὐρώπη προμηθεύονται τὰ εἴδη ταῦτα µόνον ἐξ- ᾿᾽Αγγλίας, ἐνῷ πρὸ τοῦ πολέμου τὰ ϐ60--70 9)ο τῶν ἀναγκῶν τούτων ἐ- καλύπτοντο ὑπὸ Γερµανι- κῶν Ἐργοστασίων (Α.Ε.Φ. Θίθπιθης, οςμυΚοΓί, ΜΑΝ κτλ). Ἡ εἰσαγωγὴ τῶν εἰ- δῶν τούτων ἐξ ᾽Αμερικῆς προσκρούει εἰς συναλ: λαγματικὰς δυσκολίας, ἆἁ- νεξαρτήτως ὅμως τούτου, ᾿τπὰ ᾽Αμερικανικά ἐργοστά: σια δὲν ἀναλαμβάνουν τὴν ἐκτέλεσιν ποραγγελι- ὢν εἰς συντοµώτερον ἤ τὰ ᾽Αγγλικὰ χρονικὸν διάστη: μα, χωρὶς νὰ παραβλέπε: ται τὸ γεγονὸς ὅτι αἱ τι: μαὶ των εἶναι κατὰ τι ὁ- ψηλότεραι ἐν οσυγκρίσει μὲ τὰς τιμὰς τῶν ᾽Αγγλι- κῶν ἐργοστασίων. Ὅσον ἀφορᾷ τὰς τιμὰς τῶν τε- λευταίων, αὗται ἐσήμείώ- ὡὦσαν ἀπὸ τοῦ 1945 καὶ ἐντεῦθεν νέον ὑψωμόν, λόγῳ αὑξήσεως τῶν τι μῶν τῶν πρώτων ὑλῶν καὶ τοῦ ὑψωμοῦ τῶν ἡμε: ροµισθίων κτλ., συνολι- κῶς δὲ αὗται, ἐν συγκρί- σει μὲ τὰς προπολεμικάς τοιαύτας, παρουσιάζουν αὔξησιν 100 0)ο κατά µέ- σον ὅρον. Μία ἄλλη δυσχέρεια ὅ- σον ἀφορᾶ τὴν εἰσαγωγὴν τῶν ὡς ἄνω εἰδῶν, προ: σέθεσεν ὁ κ. Πετρίδης, εἴ- ναι τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ ᾽Ἁγ- γλικἁ ἐργοστάσια δὲν ἀ- Μ{εγάλαι δυσχέρειαι ναγνωρίζουν σήμερον ἵε- ρότητα συμβολαίου (5αη- ο Ύ οἳ εοπ/τας{), οὔτε κλείουν πράξεις εἰς ὧὥρι- σµένην τιµήν, ἀλλ᾽ ἁπλῶς δέχονται παραγγελίας ἄ' ορίστως, πληρωτέος εἰς τὴν τυχὸν τρέχουσαν τιμὴν κατά τὴν ἡμέραν τῆς πα- ραδόσεως, ἡ ὁποία ἐνδέ- χεται νὰ εἶναι διπλασία ἢ καὶ τριπλασία τῆς τρε- χούσης τιμῆς κατὰ τὴν ἡ- µέραν τῆς παραγγελίας, ἐπιπροσθέτως δὲ παρατη:- ρεῖται ὅτι ὅλα τὰ ἐργο: στάσια δέχονται μετὰ προφανοῦς δυσφορίας πᾶ- σαν νέαν ποραγγελίαν, τὴν ὁποίαν καὶ θεωροῦν μᾶλλον ὡς ἐνόχλησιν. Ἐν σχέσει μὲ τὰ ἠλε: κτρικἀ εἴδη δευτέρας κα τηγορίας σύρματα, ἠλεκτρι κἁ εἴδη οἰκιακῆς χρήσεως κ.τ.λ. ἡ κατάστασις, ἐξή: γησεν ὁ κ. Πετρίδης, εἷ- ναι κατὰ πολὺ καλυτέρα. ᾿Αρκετὰς μὸνον δυσκολίας συναντοῦν αἱ παραγγελί- αι διὰ εἴδη, τὰ ὁποῖα χρει- ἀζονται διὰ τὴν κατασκευ ἠν των µόλυβδον. Εἰς πολ- λὰς ὅμως περιπτώσεις ὁ μόλυβδος ἀντικαβίσταται μὲ καουτσούκ, τοιαῦτα δὲ εἴδη εἰσήχθησαν ἤδη ἐν Κύπρῳ καὶ ἐξακολου: θοῦν νἁ εἰσάγωντοι κανο νικῶς. ᾽Αναφορικῶς τώρα μὲ τὴν εἰσαγωγὴν ἠλεκτρικῶν εἰδῶν Αης κατηγορίας-- μηχαναὶ ἠλεκτροπαραγῶώ- γῆς κτλ - προβλέπεται ὅτι κατὰ τὸ τρέχον ἔτος θά εἰσαχθοῦν --ἐκτὸς τῶν µε: ταλλείων--μηχανήματα ἆ- ξίας Λ. 200.000 περίπου. Τὸ ποσὸν τοῦτο ἁάνταπο- κρίνεται σχεδὸν πρὸς τὸ προπολεμικὸν ἐπίπεδον εἰ- σαγωγῆς, περιτιτὸν ὅμως νὰ σημειωθῇ ὅτι, λόγῳ τῆς διαφορᾶς τῆς τιμῆς, τὰ εἰ- σαχθησόµενα μηχανήματα θὰ εἶναι μόλις τὰ 50ο)ο ἐκείνων ποὺ εἰσήγοντο μὲ τὸ ἴδιον ποσόν, προπολε μικῶς. “ΗἩ εἰσαγωγὴ ἠλεκτρικῶν εἰδῶν Έας κατηγορίας-- σύρματα, σόπες, ἠλεκτρι- κἁ σίδερα κτλ--θ᾽ ἀνέλθῃ εἰς τὸ ἴδιον περίπου ποσὸν δηλ. εἰς Λ.ο00.000, εἰς περί- πτώὠσιν ὅμως ὑποβιβασμοῦ τῆς τιμῆς τοῦ διὰ οἰκιακὴν χρῆσιν ἠλεκτρικοῦ ρεύµα- τος, ἡ ζήτησις πολλῶν τοι- ούὑτων ἠλεκτρικῶν εἰδῶν προβλέπεται ὅτι θὰ πολ- λαπλασιασθῇ καὶ συνεπῶς ἡ εἰσαγωγὴ θὰ αὐξηθῇ ἁλ- ματωδῶς. Εἷς ἄλλος λόγος, ἐσυ: νέχισεν ὁ κ. Πετρίδης, ὅ- σῖις δύναται νὰ ὑψώσῃ τὸ κονδύλιον τῆς εἰσαγωγῆς τῶν εἰδῶν τούτων, εἶναι τὸ κατὰ πόσον ἡ ΚΠυβέρ: νησις θὰ θελήσῃ νὰ ἔπι- βάλῃ αὐστηρῶς τοὺς περὶ ἠλεκτρικῶν ἐγκαταστάσε- ὧν κτλ κανονισμοὺς τοῦ 1941, οἵτινες καὶ βασίζον- ται ἐπὶ τῶν ἀναλόγων ἀγγλικῶν κανονισμῶν καὶ διὰ τῶν ὁποίων γἰνεται πρό νοια διὰ τὴν ὕπαρξιν καὶ χρῆσιν µολυβένιου σύρμα: τος, ἀτσαλένιώων ἐἔσωτερι- κῶν σωλήνων καὶ ὡρισμέ- νων ἄλλων λεπτομερειῶν ἀφορωσῶν τὰ ὑλικὰ ἐγκα- ταστάσεως. Μέχρι σήμερον προσέ- θεσεν ὁ κ. Πετρίδης, ἡ Κυ- βέρνησις ἔχουσα ὑπ ὄψιν τὴν ἔλλειψιν διαφόρων ῥὃ- λικῶν, ἄφισε τὸν νόµον τοῦτον νὰ ἀτονήσῃ. ᾿Εὰν ὅμως οὗτος, ὅπως καὶ προ- βλέπεται, ἐφαρμοσθῇ αὐ- στηρῶς, τότε τὰ 3)4 τῶν ᾽Ααιραϊκὴ χοονογραφία Ρητορικὰ -«Μὰ δὲν ἐνιοοῦσιν τὸν πόὀνον καὶ τὴ, ἀδθοναμίαν τοῦ ἀνδρὸς: μᾶς εἶπε ὁ Ἰλεό βουήος. --Ποιανοζἀνδρὸς: τὸν ρω: τήσαμε. --Παπαντζέως τοῦ Ρητορικοῦ. σσ Ἐζήτησεν ὁ µέ- ᾗἹ γας ἀνὴρ ἵνα μὴ διακοπῶσιν αἱ ἔργασιαι τῆς Βοωυλῆς. ἸΑλλ) οὐδεὶς τὸν ἤκου- σεν! Ἐχολώθη βαθέως καὶ ἆ νενδότως ὁ ἀνἡἠρ, δι᾽ ὃ ἐγὼ ἐπῆγα χθὲς, ἵνα τὸν πχ ρηγορήσω. -Μὴ τὸ παίρνης κατακά»' δως καὶ βαρυαλγῶς. ἀρχηγεῦ: τοῦ εἶπον, --Μὲ ζηλεύουσιν, Κλεόβου- λε. ἀνέκροξεν ὁ Παπαντζεύς. Μλὲ ζηλεύουσιν διότι ἐγὼ εἶμαι ρήτωρ και αὐτοὶ τενεκέδαι. ᾿Εγὼ εἰμὶ Δημασθένιος καὶ αὐτοὶ ἰχθῦες. ἘΕγὼ ὁμιλῶ, ἁ- γορτεύω, ρηορεύω, ἀπαγγέλ- λω. ὀγκανίζω, βρυχῶμαι καὶ ὀρωομαι. Καὶ διὰ να μὲ στε’ ρήσωσι τοῦ λόγνου, κλείουσιν τὴν Βουλήν. Μ’᾽ ἐννοεῖς --ᾱδ ἐννοῦ ἐντόνως καὶ ᾱ- καµάτως! --Αὐτοὶ ἔχουσιν τὰ πάντα, Κλεόβουλε. Ἔχουσι τὴν κυ- βέρνησιν. τὰ ὑπουργεῖσ. τὰ αὐτοκίνητα, τὰ σκάνδαλα, τὰ πάντα. Ἐγὼ δὲν εἶχον ἐπί τοῦ παρόντος, παρὰ μόνον τὴν Βουλήν. --- καὶ τὴν ᾿Αρζεντίναν, ἀρ: χηγεῦ! -.5Ω, νωὶ, ἆλλ᾽ εἶναι μικρὰ ἡ αἴθουσα τῆς ᾽Αρζεντίνης καὶ δὲν δύναμαι νὰ ἐξομολύ: σω σύμπασαν τὴν φωνήν µου. ΧἈρειάζομαι χῶρον, Κλεόβου- λε, µέγαον χῶρον ἵνα ἀγορεύ- σω στεντορείως καὶ φωνακτι- κῶς. Διότι ἄν δὲν ἀγορεύσω δὶς τοὐλάχιστον τῆς ἡμέρας, αἰσθάνομαι µίαν φούσκωσιν ἐντός µου. Εἶναι ὁ ἁἀλρ, ὅ- στις θέλει νὰ ἐξέλθει ὑπὸ μορφὴν βαρυσηµάντων λόγων. Μ᾽ ἐννοεῖς Πρέπει λοιπὸν ὁπωσδήποτε νὰ ἐξαλαφρώνω διὰ τῆς ρητορικῆς ἐνώπιον τοῦ πλήθους. --Δὲν δύνασαι νὰ ἐἔξαλα- Φρώνεις... κατ’ ἰδίαν καὶ δι΄ ἄλλου τρόπου, ἀρχηγεῦ τὸν ἠρώτησα. -- Οχι, Κλεόβουλε μοῦ ἆ- πήντησεν. Πρέπει νὰ ῥρητο- ρεύω ἐνώπιον τοῦ πλήθους κα οιικῶς καὶ φυσιολογικῶς. ᾽Αλλὰά ποῦ -Εὕρηκα ὢ ἀρχηγεῦ: Εἰς τὴν ᾽Αγορ4ν. --Σωσ'ῶς ! Καὶ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἰς τὴν ᾽Αγορὰν ἡ- γόρευον. Δύναμαι δηλαδή ἆ- πὸ μεθαύριον ν᾿ ἀρχίσω ἐἑκ- Φφωνῶν λόγους ἐπὶ τῆς δροσε- ρότητος τῶν λαχάνων καὶ τῆς ζουµερότητος τῶν λεμο- γίων { «Ας ἵδῃ ἡ ἀνθρωπό- της τὰς ὑπερόχους αὐτὰς µά: πας, τὰς ὁποίας παράγει ἡ Ἑλλάς. Τολμῶ δὲ εἰπεῖν ὅτι θὰ κατεθαμβώναμεν σύμπαν: τα τὰ Ἠνωμένα Ἔθνη, ἐὰν εἰς τὴν ᾽Αμερικὴν ἑστέλλο: μεν, ἀντὶ τοῦ κ. Ἰσαλδόρη µίαν τοιαύτην µάπαν! Πάρε κόσμε. Πάρς!..» (Αθρόα χει- ροκροτήµατα ἰδικά µου). Η ΠΕΝΝΑ καθ᾽ ὅλην τὴν Κύπρον ὁΥ- παρχουσῶν ἠλεκτρικῶν ἐγ- καταστάσεώὠν πρέπει ἀμέ- σως ν ἀντικατασταθοῦν καὶ νὰ γίνουν ἐπὶ ὅλως διόλου νέων βάσεων. “Ὁ- σον ἀφορᾷ τὰ πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον ἀναγκαι- οῦντα ὑλικά, ἐτελείωσεν ὁ κ. Πετρίδης, ταῦτα δὲν ὑπάρχουν ἐπὶ τοῦ παρόν- τος καὶ δὲν δύνανται νὰ ἐ- ξευρεθοῦν. πλήρως, πρὸ τῆς παρελεύσεως ῥἑνὸς τοὐλάχιστον ἔτους. ΗΤΕΙΤΑΙ ὑποκαμισοποιός ἄνδρας ἤ γυναῖκα, μὲ πλή ρη ἤ σχετικήν εἰδίκευσιν διὰ τὸ κατάστηµα Ναθαναήλ, ὃ- δὸς Αἰσχύλου 19Β ἔναντι σχο- λῆς Σαμουήλ, Λευκωσία. Δύναμις καὶ ἀδυναμία τοῦ δολλαρίου Δέκα πέντε μέρες στὴ Νέαν 'Ὑόρκη Της Μαντελὲν Μπράουν ᾽Αντιπροέδρου τῆς Γαλλικῆς Βουλῆς {Πμιοσιεύο εν κατωτέρω ἐξαι υειικὰ ἐνδιαη ερούσας ἐντυτώσεις ἀπὸ τὴν ᾿Αμερικὴν τῆς Ἡαο- καυίτας «Ἠποάουν, ἀντιποοέδφου τῆς [Γαλλικῆς ᾿Εὐκοσυνελεύσεώς/ Δὲν θὰ ταν σωστὸ ἀπὸ µέρους μου γὰ πῶ ὅτι ξέρω τὴν ᾽Αμερικὴ, ἔπειτα ἀπὸ δέκα πέντε µέρες ποὺ ἔμειια ἐκεῖ. Όπως ιὸ Παρίσι δὲν εἶνε ἠΣ Γαλλία, ἔτσι καὶ ἡ Νέα Ὑόρκη δὲν εἶνε ἡ ᾿Α: µερική. Τὸ µόνο ποῦ μπορῶ νὰ πώ εἶνε ὅτι ἡ πρώτη µου ἐπαφὴ μὲ τὶς Ἠνωμένες Πο λιτεῖες μοῦ ἄφησε πολὺ ζω: ηρὲς ἐντυπώσεις. Ἡ ᾽Αμερικὴ εἶνε ἡ χώρα τῶν ἀντιθεέσεων. :Ἡ Νέα Ὑόρκη εἶνε µία «σκλη- ρή» πόλη, μὲ γλυκὸ φῶς. Τὸ ἀμερικανικὸ «μετρὸ» εἶναι ἄοχημο καὶ βρώμικο, ἐνῷ ἀν- τιθέτως τὰ ψυγεῖα καὶ οἱ αἴ- θούσες λουτροῦ, σ᾿ ὁποιαδή- ποτε κατοικία λάμπουν ἀπὸ καθαριότητα. Ἡ αὐγένεια δίνει καὶ παίρνει. Οταν τὸ πρωΐῖ πάρετε ἕναν ἀριθμὸ στὸ τηλέφωνο, ϐ) ἀκούσετε στὴν ἄλλη ἂκρη τοῦ σύρμα- τος. τὴν τηλεφωνήτρια νά σᾶς λέει φιλικά: εΓκοὺντ µόρ: νιγκ». Αὐτὸ ὅμως δὲν ἔμπο- δίζει ἀπὸ τοῦ νὰ σᾶς διώ- ἔουν ἀπὸ τὸ ξενοδοχεῖο ἄν µείνετε πάνω ἀπὸ τρεὶς μέ- ρες. : Ἕνα παλαιὸ πουριτανικο πνεῦμα συγχέεται στὴν Αμε- ρικἡ μὲ μιὰ φαινομενικὴ ἆτο- µικἡ ἐλευθερία, ποὺ δηµιουρ: γεῖ στοὺς ᾽Αμερικανούς ἕνα εἶδος ψυχολογικῆς ἀπωθήσε- ως. Τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἐξηγεῖ γιατὶ στὴν 24η ὁδὸ πωλοῦν: ται ἕνα σωρὸ πορνογραφήµα- τα καὶ γιατὶ οἱ ψυχίατροι τῶν ἩἨτωιένων Πολιτειῶν ἔχουν κάνει τεράστιες περιουσίες. Οἱ ἀντιθέσεις ὑπάρχουν ἆ κόµη καὶ στὴν τροφὴ μὲ τὸ ἀιακάτεμα τοῦ γλυκοῦ καὶ τοῦ ἁλμυροῦ καὶ ποῦ προκα- λεῖ μερικὲς φορὲς ὀδυνηρὴ ἔκπληξη. Η πειθαρχία σὲ παραξε: νεύει. Οἱ σωφὲρ σέβονται τὰ φωτεινὰ σήματα (οὔτε στὸν ὕπνο τους δὲν θὰ φανταζόν- τουσαν τέτοια πειθαρχία οἱ ἀστοφύλακες τῆς τροχαίας στὸ Παρίσι). Οἱ δρόμοι τῆς έας Ὑόρκης δίνουν τὴν ἐν- τύπωση ὅτι ὃ καθένας κάνει τὸ ἴδιο πρᾶνμα στὸ ἴδιο μέ’ ρος κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο. Ἡ ἐκβιομηχανοποίηση τῆς χώ- ρας ἔχει ὑπεισέλθει καὶ στὴν ἰδιωτικὴ ζωή, ὡστόσο ὅμως ὁ ᾽Αμερικαιὸς πολίτης--ἐξαι- ροῦνται φυσικὰ οἱ μαῦρτι-- μπορεῖ νὰ κάνει ὅ,τι τοῦ κα- πνίσει, χωρὶς νὰ τὸν παρεξη: γήσει ὁ γείτονάς τευ. Ἡ φιλοξενία τῶν ᾽Αμερικα” νῶν εἶνε κάτι τὸ χαριτωμένο: Στὴν ᾽Αμερικὴ αἰσθάνεσαι ὅτι βρίσκεσαι στὴ Γαλλία-- πιθανὸν γι’ αὐτὸ οἱ ᾽Αμερικα- γοὶ ἔνοιώωθαν ὅτι βρίσκονταν στὴν ᾽Αμερικὴ ὃταν ἦσαν στὴ Γαλλία. Στὸ ἀμερικάνικο σπίτι, ποὺ σὲ φιλοξενεῖ, ἔχεις τὸ συ-.αί- σθηµα ὅτι δὲν εἶσαι δεσµευ- μένος, ὥστόσο ὅμως ὑποτάσ- σεσαι στὶς συνήθειες τῶν οἱ- κοδεσποτῶν. Ζητῷ συγνώμη ποὺ θὰ ἀναφέρω μιὰ πολὺ πεζἠ λεπτομέρεια. Οἱ ᾽Αμερι: κάνοι δὲν βάζουν πόρτες στ' ἀποχωρητήριά τους--τὸ πο”- λὺ-- πολὺ νὰ καλύψουν τὴν εἴσοδό τους μ ἕνα παραπέ- τασµα, τὶς περισσότερες Φο- ρὲς διαφανές. Οὔτε τὸ κτίριο τοῦ Ο.Η.Ε. δὲν ξέφυγε ἀπ αὐτὴ τὴ..συνήθεια. Οἱ ξένοι διπλωμάτες στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες εἶναι ἀγαναγκτι- σµένοι ποὺ οἵ ᾽Αμερικανοὶ τοὺς ἀναγκάζουν νὰ ὑποταχ- θοῦν στὶς συνήθειές τους. Σκέπτονται ὅτι τοὐλάχιστο ἡ Ὀργάνωση τῶν Ηνωμένων Ἐθνῶν θὰ ἔπρεπε νὰ εἶχε πιὸ..διεθνῆ χαρακτήρα. Οἱ τελευταῖες ἐκλογὲς ἆ- πέδειξαν ὃτι ὁ λαὸς ἔχει κάπως κουραστεῖ: Ἐπὶ τῶν 91 ἑκατομμυρίων ἐκλογέων ψήφισαν µόνον τὰ 40 ἕκατομ- Ζητεῖται προσοντοῦχος πεπειραµέγος μηχαγικὸς ἠλεκτρολόγος Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ δέχεται αἰτήσεις διὰ τὴν πλήρωσιν τῆς θέσεως τοῦ Δ ῦ τὴ ημοτικοῦ Μηχα- νικοῦ ᾿Ἠλεκτρολόγου, ὁ ὁποῖος ἐτέθη ὑπὸ Σύνταξιν, Οἱ αἰτηταὶ πρέπει νὰ εἶναι προσοντοῦχοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολυτεχνείου ἢ ἄλλης ἰσοτίμου Εὐρωπαἵ- κῆς Σχολῆς καὶ νὰ στείλουν τὰς αἰτήσεις καὶ τὰ προσόντα των πρὸς τὸν Δήμαρχον ᾽Αμμοχώστου ἐν- τὸς τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου. Προεργασία εἶναι στοιχεῖα ἀπαραίτητα καὶ ἐπὶ θἀ κανονισθῇ ὁ μισθός. καὶ πεῖρα τῇ βάσει ὃλων ᾿Εκ τοῦ Δήμου ᾽ Αμμοχώστου. ε ΄ αὲ ἃ σ / Ὑπεύδυνος : Θ. Ἡαπαδόπουλος--Τύποις : «ζόσμος» Λ σία μύρια. Εἶναι πιθανὸν ὅτι τὸ «πὸλ τάξ» πεὺ ἰσχύει ἄκομῃ σὲ ὀκτὼ πολιτεῖες τοῦ 197 µου, εἶνιι μιὰ ἀπὸ τὶς αἰτίες τῆς. κατοχής. Γιὰ νὰ ἔχεις δικαίωµ-« ψήφο» πρέπει να πληρώνεις 2 δολλάρια και 7 σὲντς τὸ χρόνο. Κι᾽ οἱ μαῦ. ροι εἶναι φιτωχοὶ. Τὸ ἴδιο καὶ οἱ ἐργάτες γῆς. 0 , Μιὰ ἀρκετὰ σηµαντική. κ νηση ἀναπτύσσεται τελευταια γύρω ἀπὸ τον Οὐάλλας που ἀνέλαβε τὴν διεύθυιση της ἐπιθεωρήσεως «Νέα Δημοκρα τία», ποὺ ἀγωνίζεται γιά τὴν παγκόσμια εἰρή η καὶ δημο: κρατία. Τὰ λάθη τοῦ Τροῦ- µαν, ὅπως ἡ ἐπιστράτευση τῶν ἀνθρακωρύχων για να σπάσει τὴν ἀπεργία τους καὶ ᾗ ἀπομάκρυνση τοῦ τελευ- ταίου ὑπουργοῦ τοῦ Ροῦσβελτ πεἰραξαν ἕνα µεγόλο ἀριθμὸ ᾽Αμερικανῶς, ποὺ. ὅπως ὅλοι οἱ ἐλεύθεροι πολῖτες του κόσμου, ἀγαποῦν τὴν ἐλευθε- ρία καὶ τὴν εἰρήνη. Πρὸς αὖ: τοὺς τοὺς ᾽Αμερικανοὺς πρέ- πει νὰ τρέφουµε σοβαρότα: τες ἐλπίδες. Μ᾽ αὐτούς µπο ροῦμε νὰ χτίσουμε ἁπάνω ᾱ- πὸ τὸν ᾿᾽Ατλαντικὸ ἕνα ἆ- τράνταχτο γεφύρ'. ᾿Εκυκλοφόρησε τὸ ᾿Εγκόλσπιο» ΕΜΗΣΙΙΣΠΙΚΟΝ ΠΡΙΝ 1141 ἐξ 100 σελίδων. |]λούσιον εἰς ἐμφάνισιν καὶ πε: οιεχόΕΟΝ, ᾽Απαθαίτητοι εἰς πάντα χριστιανόν., Τιμή : αι Εκκλησίας σεἠ. Ὁ ἁι) ἄτομα » ὃ Πωλεῖται εἰς τὰ { οαφεῖα τῶν 1. ἡ]ητουπόλεων. Εκδότης: Ἆρ. ᾿)Βγαπίου Γ οαιματεὺς ᾿4οχιεπισκτπῆ- Ζητήσατε τὸ παιδικὸ δρᾶμα “ο ΓΙΟΚΑΣ ΜΑΣ” πρὶν ἐξαντλην.εῖ. Αποστέλλεται καὶ ταγυδοοιεκῶς σὲ ὅσους ἐκράξουν τὸ ἀγτίτιμο (9 σελ/ στὸ οαφεῖο Τεύκρου ᾽Ανδία, ᾽ακίνήητα ἠπειᾶ, Ίκευκω σία. Π{ωλεῖιαι καὶ μέσον τοῦ «..{α- ἴκοῦ [[οαμτορείου». Σχολἠ Χοροῦ Σάββα Εὐσταδίου Στράτου ᾿]ωαννίδου Θὰ μάθετε πρα» ματικὰ νὰ ρεύετε ὅταν μᾶς ἔπισκει δῆτε, 11 τε)ειοποίησις τῶν χορῶν σας µάτὶ μὲ τὴν ὃ, Γαλάτεια. ᾽Απυταθεῖτε ὀδὸς “Αγίου ᾿αντω γίου ἀρθ. 11, ἄνοιγμα Δολοκάση. 2ο Ευ. τοὺς ἐνήλικας χοονίας δυσκοιλιότήτος 9 9 ῤ Φ ο 9 9 ο 0 ο ῤ ο 9 9 9 ο ο 9 9 ς ο 9 9 9 ϱ ο ] 9 ο 9 ο ο ο ο ] 9 9 ] ο ο ο 9 ο 0 ο 0 ο ᾳ ο 9 9 ο ο κ 9 μικρούς. 9 9 Φ ο - ο 9 9 ο ϱ ο ο ο ο ο ο ο ο ο ᾳ ϱ ο ο 9 9 φ Π γνησία Μαγνησία σήματος . “ΠΕΛΛΕΙΡΙΝΟ” εἶναι τὸ ὑπέρτερον καθαρτικόν, Εἰς δόσιν ἑνὸς κοχλιαρίου τῆς σούπας διά η ἑνὸς κοχλιαρίου τοῦ καφὲ διὰ τὰ παιδιἀὰ.,, ἐνεργεῖ ἀποτελεσματικῶς καὶ δροσίζει. ε, ἀ ” ” Πΐναι τὸ ἀσυναγώνιστον Φάρμακον κατὰ τῆς Εΐναι τὸ καλλίτερον καὶ . 9 τερον ἀπὸ ὅλα τὰ καδαρτικὰ διὰ μεγάλους καὶ Σητήσατι τὴν γνησίαν ἰκωνησίαν Σ, ΠΕΛΛΕΓΡΙΝΟ ΙΕ 3 ἀ χ ἅπο τὸν φαρμακοποιόν σας εἷς μυτία τῆς μιᾶς σον 3 ο - ᾿ - σεως 1] εἲς κυτία πυλλῶν δύσεων. Αποκλειστικοὶ διανομεῖς Κ. Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΛΗΣ ἃ ΣΙΛ Λήδρας 56 Λευκωσία, | ΚοινοΝΙΚΗ Ζοη | ᾿Σηδρομαὶ {μ ποθοκχῆ Αιμάσν, 101, τὰ μέλη τοῦ | κδοοιικοῦ Συ ὔ- : ευρω ο ες, ιεγὰ υὰ ο οἩ τῶν ππουῦ- κλληηένων. των ἐκδοάμουν Απ τω των εἰς Πάνω Ιέκω- μον, ἐκκτβε δὲ, διὰ πουαιρειικῆς πεζοποοίαξ, διὰ τῆς οοσειοᾶς τοῦ Πτα δα κτήλου {Γἐλαπαῖς, κὲς Εκμίνηοις ἐκ τῆς πλατείας Ί]ετα. δα τὸ σι. “Ἠηλώσεις συµιξ- τοχῆς εἰ: τὸν κ. Σόλωνα Στελλά. κν, Ττήλέώνου Ὁ ο, 1 ῆς ἐκδρυ- μῆς ὑὰ ουιμστάσχουν καὶ ὑὰ ὅμι- λος ὁ ὃν των ἐξοοίστων κ». Σάβ- δες «οτε ης καὶ εἰς ἐκπφόπωπος τῆς Σ τακρρίας Αὐποιακῶν που: δῶν, ος δὰ αν αγερὺῇ εἰς τὰ ἐν | 1.λα ταῖς ἰστουικὰ μηημιεῖα, ο σοαμιμαικὺς Περιοδικὰ 2ὑκυκλογόθησε τὸ τεῦγος 0.)--- 4 τῆς Επιδεώρσεως « γώωνιοτ ἦσ» μὲ χαιωθτισοῦς Ελλήνων πολιτε μῶν καὶ ἄλλην ἐκλεκτίμ ὕλην Τι κ) ᾗ σεὀ. , Συνελεύσεις Λαλοῦνται εἷς ΡΕΝΙΝΗ συνέλευ σα ὅλα τὰ «αξλ) τοῦ Απ τῆς πόλεω: χαὶ πουαστείων κ ὐιτύοεον ον ΕΤΕΙ ο) : ΠΓειάοτην 10)1) 1, κυὶ σαν 1 µ. ---- --.- ες τὸ οἴκιμια τῆς ο έσχης. Θέμα: ἤ 2 κ. ν υδ δα μοτικοῦ Συμζυυλίου. κ. 1. Αοιτουύλου) 'χέεσις οάσεω-ς τοῦ «η- ( Ομιλητής ὁ δη --- Οἵ ποαμματεῖς ὕποχος- οὔνται γὰ κάµουν τὸν ἔλεγχον τῶν παρουσιῶν, δι αὐτὸ ἡᾗ παρουσία των ἐπιῤάλλεται μετ ὥρα ποὺ τῆς ἐκάοξεως τῆς συγελεύσεως. 3 τῆς Ε, 1. δὶ ΜΗΝ ΛΙ )Ι ΜΗΝΡΟΠΙΜΙΒΗΣΗΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 (Ρ..--'Ο ὕπουρ γὸς τῶν οἰκονομικῶν ἆἀνήγ γειλεν ὅτι εἰς τὸ ἑξῆς ἕκα στος πολίτης θὰ ἐφοδιάζεται μὲ δελτίον δεικνῶον ὅτι εἶναι ἐν τάξει ἀπέναντι τῶν» φορο ληγικῶν του ὑποχρεώσεων. Θὰ ἀπαγορευξῇ εἰς τὸν Γαλ λίαν ἡ ἵδρυσις μικρῶν ἐπι χειρήσεων, καθ᾽ ὅτι ὑπάρχει σήμερον ὑπερβολικὸς ἀριθμὸς ἐξ αὐτῶν. Φυτά µεσπιλέας ο. κ. Τιιόδευς ἐξ Αγ. Αναστασίας δέτει ποὺς πώλ]σιν «υτὰ κε εατι- λῥας (Ό--- πολῶν ὕρους) καθώς καὶ διάφορα ἄλλα εἴδη φυτῶν. υἱ ποτείγεσδε ποὸς τὸν ἴδιον. Α΄. Λακουλλῆ «ἰαπήβου δια. 9 9 9 Φ ο) ή δι καὶ τῶν γαστοιτίδων. 9 9 Φ 9φ 9 9 9 9 9 ο 9 9 8 9 ο ο 9 ο 9 9 9 ο ο Θ 9 ο ὀ ο ς Θ 5 ο 9 9 6 9 9 ῤ ϱ ο ο ῤ ᾳ ο ' 9 ἀποτελεσματικώ- . 9 Φ Φα ο 9 ο ο ΕΙΝ δό- λ/