Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-14

αισιοιοπωισηπακζκοπιαικαώ. Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΩΣ --- Ἔτος Ιον (Περίοδος δευτέρα] Αριθμ. φύλλου: 70 Τιμή φύλλου 4{ υρόύοι, ο- ΓΡΑΦΕΙΩΝ: Οδὸς Λιπέρτη ἄριὃι 7 οι 87 Αριόμ, τηλεφώνου. ὅπο 3 Αευκώσία-- Κύπροι. ον ἐφανπκκκτο ο περίεκον ΤΟΝ ΙΙ { δ. λΑΛΙΟ: ο πα Θεμ. Δέρ βης, γράφων εἰς τὴν ἐφημερίδα του ἐχαρακτήρισεν ὣς «ἐστινείν- 'δυνον ὑπηρεσίαν» τὴν εἰσήγη- σιν τῆς Παροτάξεως Βδνιῆς Συνεργασίας ὅπως ὑφ' ὅλων ἆ- νεξαιρέτως τῶν κομμάτων καὶ λοιπῶν ἀντωπροσωπευτικῶν σω- μµάτων τῆς νήσου ὅσεογοαφῇ ἔγ- γθαφο», διὰ τοῦ ὁσοίου νά δια- σιστοῦται ὅτι ἢ ἐν «(ονδίνῳ ᾿Εδθνιιὴ Πρεσβεία τυγχάνει τῆς ᾽ἁμερίστου ὑποστηρίξεως καὶ ἐμπιστοσύνης ὅλων καὶ ὃδιερ: µηνεύει τὴν Φέληοιν καὶ τοὺς σιόθους σύμπαντος τοῦ 'ἕΕλλη- νικοῦ Ευπριακοῦ λαοῦ. Δικαι- ολογῶν μάλιστα ὅ συνάδελφος τὸν Ὥτοιοῦτον χαθακτηοισµόν του ἔσπευσε νὰ προσθέση ὅτι µία τοιαύτη χειρονομία δὰ ἕ- Όετεν ἐν ἀμφιβόλῳ τὸ κὔρος καὶ τὸ γόήτρον τῆς [Πρεσβείας μας. Εἰμεία πεοίεργοι νὰ ἴδωμεν τὶ δὰ εἴπῃ ὃ μ. Θεμ. Δέρβης διὰ τὴν ἐγκύχλιον τοῦ σπιοοεδρεύ οντος τῆς ᾿Εθναρχίας καὶ Σεβ. Μητροπολίτου Κερυνείας, ἥτις καὶ ἐντέλλεται κάτι Παρόμοιον μὲ τὴν πρότασιν τῆς παρατά- ξεως ᾽᾿Εὐδνικῆς «Συνεργασίας, ὅπως δηλ. ὅλαι αἱ «πολιτικαὶ παρατάξεις, ὀργανώσεις, σωμα: τεῖα, ἑδρύματα κτλ. τῆς Κύπρου διὰ τηλεγραφημάτων τσιρὸς τὸ 'Ὑπουργεῖον τῶν ᾽)Αποικιῶν διαδηώσωσι πέσειν, ὑσοστήρι- ξιν καὶ ἀντιπροσωπευιικὴν ᾖἵ- διότητα εἲς τὴν Ι]ρεσβείαν µας. Αραγε νὰ προσφέρη «ἐπικέν: δυνον ὑσιηρεσίαν» καὶ ὃ Αγιος Κερυνείας Τὶ λέγει ἀλήθεια ὁ συνάδελφος κ. Δέρβης ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΦΩΣΙΝ ΤΩΝ ΠΛΙΛΙΩΝ ΜΑΣ ὅ κ. ειευθυντά, 1 ἀπόφασις τοῦ. ἄμπαιδευτι μοῦ υμβουλίου ὅπως ἀἄναγνωορι- σὺβῇ καὶ καβορισῦῇ ἐπισήκως ἡ δημοτικὴ ὡς Ἡ. πυνία γλΦουα ὃι- δασκαλίας εἷς τὰ ἁβῥαρνκὰ σχο: λεῖα, ἀποτελεῖ μίαν ἑσεορικὴν ποάγ- ματι ἀπόφασιν, ος ο ν 4ιὰ τῆς ἐφαομογῆς της ὄχι κό: Φος κά ἃ νον ἀποφεύγομεν τὴν διλὠσσίαν εἰς τὴν κατωτέραν παιδεία» µας ἀλλὰ καὶ ἀπαλλάμσομε τοὺς κροὺς μαῦητὰς ἀπὸ τὸν ϱᾳόρτον πε- οιττῶν διὰ τοὺς πολλοὺς }οαιμία- τικῶν γνώσεων, καὶ συγχοόνως παρέχομεν εἷς τούτους περισσοτέρας εὐκαιρίας διὰ τὴν πιευματικὴν καὶ ἠρυχικήν τῶν ιιόρφωσιν καδὼς καὶ διὰ τὴν παταγόησιν τῶν γνώσεων ἐπείνων, αἴτιωες εἶναι ἁπαοαίτήητοι διὰ τὴν ζωήν. Ὅντι ἀκόμη ἐνέχει σοβασὰν ση µασίαν ὃι᾽ ἡμᾶς τοὺς Δυποίους, ἕνα ὑπόδουλον λαόν, εἶναι ὅτι διὰ τῆς ἐφαρμοχῆς τῆς δημοτικῆς ὡς κυρίας γλώσσης εἰς τὰ ήοτεκά σχολεῖά µας, ἐφχόμσβα εἰς παράἡ ληλον γθαιεμιήν μὲ τὰ κατώτερα σγὸ λεῖα ἐν θλλάδι, ὅτου ἀπὸ -τολλοῦ τὸ ὕιτουργεῖον Ἰαιδείας καθιέρωσε τὴν ὁηιιοτικήν. μι” Γὸ μόνον ποὺ ἀπομένει, πῶς ὧν ος , ας, ὁ πολὺ ὀρθῶς παρετήρησε καὶ ἓν με λος τοῦ ΕΕ απαιδευτικοῦ υμῤοι- λίου, εἶναι κὰ 2η Νῇ ποόνοια διὰ τὸν καλύτερον καταοτισκὀν τῶν δὲ δασκάλων καὶ τῶν ἐπιδεωρητῶν διὰ τοὺς σκοποὺς τῆς ὑιδασκαλίας τῆς ὀημιοτικῆς. «ότι, καὶ αὐτὸ τὸ γνωρίζοµε’ καλῶς, εοκετοὶ δε: ὑάσκαλοι, καὶ ἴσως καὶ ἐτιδεωρηταί, «σκατά: 02 ἀπὸ ἀπὸ Νινέςι μεθικοὶ τόσον ὁημοτικήρ, ὅθου. κα. Αὐτὸς ἄλλωστδ εἶναι καὶ ῥ μιό- Ῥος ἵΤι οόπος γἁ ᾱ, Ἕθῃ. ύμ (ο ιΣν εἰς τὰ σχολ εεά μας σχι τὸν δ λωσσίω ἀλλὰ---ἔσως-ἴσως-- καὶ τί τουήλωσ- σίαν / Ἠε ἡ τῆς Η ΓΓΣ ΔΟΕ ΤΟ 2) ΑΤΥΧΗΣ ΛΠΟΦΑΣΙΣ Πολὺ ἀτυχὴς ἡ ἀπόφασις τοῦ Συνδέσμου ᾿ἘΕργολάβων Οἰκοδομῶν Λευκωσίας ὅπως συνεχίσουν τὸ λὀκ--ἄουτ μέ: χρι «πλήρους δ:ακανονισμοῦ τοῦ ψηφίσµατός των ἡἧμερο- µηνίας 13 12.ἱ946:, ὡς ἔγρα- ψαν οἱ ἴδιοι πρὸς τὴν συντε: χνίαν κτιστῶν Λευκωσίας. Δὲν θέλομεν σήμερον νᾶ εἰσέλθωμεν εἰς τὴν οὐσίαν τῆς μεταξὺ τῶν δύο μερῶν διαφορᾶς. ἀσφαλῶς ὅμως ἡ παράτασις ἤ μᾶλλον ἡ ὕπαρ- ἒξις τοῦ λόκ-- ἄουτ κάθε ἄλλο παρὰ δημιουργεῖ τὴν κατάλ- ληλον ἀτμόσφαιραν διὰ τὴν λύόσιν τῆς διαφορᾶς ταῦτης. διὰ τήν διευθέτησιν τῆς ὁποί- ας ὁ Σύνδεσμος Ἐργολάβων Οἰκοδομῶν, ἄν πιστεύσωμµεν τὸ ἀνακοινωθὲν του. ἐνδια- φέρεται. Ας ἐπικρατήσουν λοιπὸν σοβαρώτεραι σκέψεις ἐκτὸς ἐὰν τὸ λὸκ-- ἄουτ ἐκρίθη ὥς μέτρον κατάλληλον πρὸς ἐκ- βιασμὸν τῶν ἀντιπάλων! ΣΑ Θ/Εὐιλατενὴ ἐφημερὶς ΠΕ) ΠΚ! ΙΙ ΜΕΡΙ ΙΗΙΛΙΗΗΠΛΝΙ Μ: σήιοίο ή ρίτη 1 ΙΜΗΜΙΝ ΤΙ ΤΝΛΙΛΡΙ [ΕΙ ΠΝΗΙΜΙΝ Μάχαι εἰς ὁλόκληρον τὴν Ἑλληνικὴν ὕπαιθρον-- ᾽Αγγέλλεται δρᾶσις ἀνταρτῶν εἰς Βοιωτίαν ΑΘΗΝΑΙ 14 (Ρ.)-- 'Ό πρωθυπουργὸς κ. Τσαλδάρης ἀνέλαβε τὴν πρωτο- , νο 5 ν ω . . αν μα . βουλίαν διὰ τὴν ἀνανέωσιν τῶν συνομιλιῶν μετὰ τῶν ἀρχηγῶν τῆς ἄἀντιπολιτεύ- σεως πρὸς τὸν σποπὸν διευρύνσεως τῆς Κυβερνήσεως. ὍὉ κ. Τσαλδάρης ἐπεσκέφθη τὸν κ. Σοφούλην, ὁ ὁποῖος ὁπωσδήποτε ἡρ- νήθη νὰ συμμετάσχῃ Κυβερνήσεως, τῆς ὁποίας πρωθυπουργὸς θὰ εἶναι ὁ κ. Τσαλδάρης. Οἱ ἄλλοι ἀρχηγοὶ τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἀπέρριψαν ἐπίσης τὴν πρό- τασιν ὃτως ὑπηρετήσουν εἰς διευρυνθησόµενον ὑπουργεῖον ὑπὸ τὸν κ. ᾿Ανεχώρησεν εἰς Λονδῖνον ὁ πρεσβευτὴς τῆς Μ. Βρειττανίας κ. Ψόρτον, δάρην. Τσαλ- ἀφοῦ προηγουμένως συνώμίλησε μετὰ τοῦ κ. Τσαλδάρη. Σκοπὸς τοῦ ταξιδίου του εἶναι νἁ καθοδηγηθῇ ὑπὸ τοῦ κ. Μπέβιν ἐπὶ τῆς τηρητέας Βρεττανικῆς πο: λιτικῆς ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗΝ ΕΚΑΤΟΝ ΑΔΕΙΩΝ Μᾶς κατηγγέλθη ὅτι τὴν παρ. Πέμπτην ἑκατὸν καὶ πλέον ἰδιοκτῆται αὐτοκινήτων εὐρίσκοντο εἰς τὸ υραφεῖον Ἐλεγκτοῦ Μεταφορῶν άνα- µένοντες ἀγωνιωδῶς ἀπάντη: σιν ἐπὶ τῆς ὑποθέσεώς.των, ἡ ὁποία ὀφεώρα τὴν ἄρσιν τῆς κυκλοφοριας τῶν αὖτο κινήτων των ἄπο τῆς Ίης τοῦ ἔτους, διόιι ἐχρησιμοποίησαν πρὸς ἐπισκευήν των ἐξαρτή µατα ἐκ τῶν αὐτοκινήτων, ποὺ ἠγέρασεν ὁ κ. Ἔντυ Ἰσσέγιεκ παρὰ τῶν στρατι- ωτικῶν ἀρχῶν Κύπρου. Καὶ βεβαίως ὁ κ. Ἰσσέχγιεκ ἠγόρασε τὰ περὶ οὗ ὁ λόγος αὐτοκίνητα ὄχι διὰ νὰ τα βάλῃ εἰς τὴν «ιτρίναν του καὶ νὰ τὰ θαυμάζη κάθε πρωϊ, ἀλλὰ διὰ νὰ τὰ µεία- πωλήσῃ εἰς τὸ κοινόν, τὸ ὁ- ποῖον εἶχεν ἀπόλυτον ἀνάγ- κην λόγῳ τῆς παντελοῦς κατὰ τὸν πόλεμον ἀναστιτολῆς τῶν εἰσαγωγῶν τοιούτων ἐ- ξαρτημάτων. Ποῖος νόμος ποίας ἀρχῆς ὁ Μεταφορῶν ἀνέστειλε τὰς ἀδείας κυκλοφορίας τόσων βιοπαλαιόντων ἀνθρώπων Ελέχθη εἰς τὸν κ. Ἰσσέγιεκ καὶ βάσει Ἐλεγκτὴς ὅτι δὲν ἐπετρέπετο νὰ πω λήση τὰ ἀγορασθέντα ὑπ αὐτοῦ αὐτοκίνητα Καὶ ἄν ναὶ, ἐδημοσιεύθη ἡ τοιαύτη ἀπόφασις ἤ διαταγὴ διὰ νὰ λάβη γνῶσιν αὐτῆς καὶ τὸ κοινὸν, ὅπως ἐγένετο διὰ τὰς μοτοσυκλέττας« ἴνδιανς» αἱ ὁποῖαι ἐπωλήθησαν µόνον δι΄ ἐξαγωγήν Ἐξ ὅσων Ὑγνωρίζοµεν τοι- οὔτόν τι δὲν ἔγινεν εἰς τὴν προκειµένην περίπτωσιν. Δι: ατὶ, λοιπὲν, νὰ πληρώσουν τὰ σπασμένα τῶν κυβερνητι- κῶν λαθῶν πτωχοὶ βιοπαλαι: σταὶ σήµερο», ποὺ χάνουν διὰ τῆς αὐθαιρέτου αὐτῆς ᾱ- ποστερήσεως τῶν ἀδειῶν κο- κλοφορίας τῶν αὐτοκινήτων των τὸν μοναδικὸν πόρον ζωῆς, ποὺ ἔχουν Ἐρωτῶμεν τοὺς ὑπευθόνους καὶ τοὺς καλοῦμεν νὰ ἐξετά- σοων τὸ ὃλον ζήτημα ὑπὸ τὸ πνεῦμα τῆς λογικῆς καὶ τῆς δικαιοσύνης. ΓΝΩΣΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΟΣ Συμφώνως πρὸς πληζοφο: ρίις ἐξ ᾿Αθηνῶν ἡ Κυβερνιη: σις ἆἂι ήγγειλεν ὅτι ἀεροπλά- να «ἀγνώστου ἐθνικότητος» περι (ίπτανται ἐν καιρῷ νυκτὸς ὕπερθεν τῆς Βορείου ᾿Ελλά: δυς, προειδοποίησε μάλιστα ὅτ. ἐὰν ταῦτα δὲν σταµατή: σουν τὸς νυκτερινὰς πτήσεις των ϐθ) ἀνοίξῃ πῦρ ἐναντίον των. Νά πρόκειται πρόνµατι πε ρἱ ἆξ ροπλάνων, ἤ ἐποναλαμ- βάνεται ἡᾗ πρόσφατος ἱστορία τῶν πυραύλων, τὸν ὕπαρξιν τῶν ὁποίων ἀνήγγειλεν ὁ ἐν Λονδίνω τότε εὑρισκόμενος ἀρχηγὸς τῆςκυβερνήσέεως τῶν λαοπροβλήτων κ. Γσαλδαρης. προσθέσας μάλιστα. ὅτι οἱ περὶ ὧν ὁ λόν νος πύραυλοι, - οἵτινες σημειωτέον. ἐκ τῶν ὑστέρῶων ἀπεξείχθη ὃτι ἦσαν ἀν: ὑπαρκτοι---εἶχον καὶ οὐρᾶν καὶ ὠμοίαζον μὲ ἐκείνους, οἵτινες ἐνεφανίσθησαν ὑπερά- γω τῆς Σουηδίας : Διότι αὔριον δὲν ἀποκλείε- ται νὰ µάθωμεν ὅτι τὰ ἐκ- λειφθέντα ὡς κἀάεροπλάνα ἀγνώστου ἐθνικότητος». ἦσαν νάθᾷῶοι καὶ φιλήσο 'χοι διάτ τοντες ἤ καμιά μικροσυμµο:- ρία κομητῶν / ΑΦΙΞΕΙΣ αρ έγ δη ἐξ δμῶον ο σγωοτὸς θερλνοπώλ]ῃς 5 κι { [λῶσσος κοιαί σας απλουυεωτατ συλλοςμ’ πάσης φύσεως ῥιῤῥίων, εἰς τὰ ἁπασχολοῦντα τὴν Ελλάδα ζητήματα. 1--θΛΔ ΑΡΧΙΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣ ΛΘΗΝΑΣ: ᾿Ανηγγέλθη σήμερον τὴν πρωΐαν ὃτι ΑΘΗΜαΙ, 14 (Ρ)-- αµήµατα ἀνταριῶν ἐνεφανίσθησ. ν εἰς Βοιωτίαν. τὸ ἀρχηγεῖον τοῦ Δημοκρατικοῦ Ἑλληνικοῦ στρα- ται ὅτι ᾿Αναφεέρε- τοῦ Στερεᾶς Ἑλλάδος ἠπείλησεν ὃτι θὰ µεταφέρῃ συντό- µως τὸν ἀνταρτοπόλεμον πἐρ ξ καὶ ἐντὸς τῶν ᾿Αθηιῶν. ᾿Ἀγγέλλεται ἐκ Μακεδονίος τῆς Φλωρίνης θεν εἰς τὸ προάστειον ὅτι τμῆμα ἀνταρτῶν εἰσῆλ- “Αν. Παντελεήμονα καὶ ὠχυρώθη εἰς οἰτίας. Ἡ χωροφυλακὴ ἀγωιίζεται νὰ ἐκ- τοπίσῃ αὐτούς. ᾽Αγγέλλεται ἐκ Θεσσαλίας ὅτι 100 ἀντάρται ἔπετεθησαν ἐναντίον τοῦ χωρίου Τετρακόµου πλησίον Αρτης. Κατόπιν μάχης οἱ ἀντάρται Τρίκκαλλα ἔνθα τὰ ἐνδιαιτήματά των. τῆς ὑπεχώρησαν πρὸς τὰ Ἔντονος δρᾶσις ἀν ταρτῶν ἀγγέλλεται καὶ εἰς Μυτιλήνην. ΠΕΙ ΠΛΜΙΙ ΠΡΙ Π ΗΜΙΙ Ἐξεδικάσθη Χχθὲς ἐνώπιον τοῦ ἐντ. δικαστοῦ κ. Γ. Βασι- λειάδη ἡ ὑπόθεσις 12 κατοί- Κων τῆς Κακοπετριᾶς καὶ Γα- λάτας, κατηγορουμένων ὃ ἁ παράνοµον παρέλασιν εἰς Εὐ- ρύχου κατὰ τὴν 22αν Δεκεμ- βρίου, ἡμέραν τοῦ ἀγροτικοῦ ἐθνικοῦ συλλαλητηρίου. Οἱ κατηγορούμενοι κατεδικάσθη- σαν εἰς δεκάλιρον ἐγγύησιν ἐπὶ ἕν ἔτος. 'Ο δικηχόρος ὑπερασπίσε- ως κ. Πυγμαλίων Ἰωαννίδης κατέκρινε τὴν προσαγωγἠὴν τῶν κατηγορουμένων ἑνώπιον τοῦ δικαστηρίου καθ᾽ ὅτι οὗ τοι ἐβάδισαν ἡσύχως εἰς ἆᾱ- πόστασιν 150 µέτρων ἐντὸς τῆς Εὐρύχου. ᾿Επέκρινεν ἐπί- σης δι᾽ ἀρκετῶν τοὺς ὑφιστα- µένους καταθλιπτικοὺς νό- µους τοῦ κινεῖσθαικαὶ συνέρ- χεσθαι καὶ κατέληξεν ὡς ἕ- ξῆς ᾿«Εὰν ἕνας δὲν ἔχῃ τὸ δικαίωµα νὰ ᾖβαδίσῃ ὀλίγα βήματα µέσα στὸ χωριὸ του μὲ ἄλλους, χωρὶς προκλή- σεις καὶ ἐν ἄκρα ἡσυχία, δι- ερωτῶμαι ποία ἐλευθερία ὁ- πάρχει εἰς τὸν τόπον αὐτόν». Εκδίδων τὴν ἀπόφασιν ὁ κ. Βασιλειάδης εἶπεν ὅτι εἷ- ναι ὑποχρεώμενος νὰ ἐφαρ- µόσῃ τὸν νόµον καὶ δὲν εἶ- ναι ἔργον τοῦ δικαστοῦ νὰ διορθώσῃ τοὺς κειµένους νό- µους. Οἱ πολίται καὶ οἱ πο- λιτευόµενοι δέον νά ἔργα- σθοῦν διὰ τὴν τροποποίησιν αὐτῶν. ΠΗΡΕ ΜΙΝΙΝΗΤΗΝ Εἰσήχθησαν καὶ θὰ πωὠ- ληθοῦν ὑπὸ τοῦ κ. Βαζα- ρὲτ Κλεντζιὰν, παλαιὸν Γυναικοπάζαρον ἆἀρ. 35, εἰς τιμὰς διατιµήσεως. Εἰσαγωγεὺς Ἰατίατοο, ευκωσία Οἱ 2500 δεατὲς ποὺ παρακολούῦησαν τὴ ΗΡΙ στὲς 4 πρῶτες παρα στάσεις εἶναι ἡ καλλι- τέρα ρεκλάµα γιὰ νέο αὐτὸ ἀριστούργη- μα τοῦ ΝΕΟΥ ΑΥΛΙΚΟΥ Σήµεοον ΤΕΙΤΗ καὶ ὥρα ϐ μ.μ. τὸ ἡ δη παράσταση. Ν δί ΜΑΗ Τὸ ΙΗΤ: Ἡ διαφορὰ μεταξὺ κτιστῶν καὶ τοῦ Συνδέσμου Ἐργολά- βωών Λευκωσίας δὲν ἔχει ἀκό- µη διευθετηθῇ, τὸ δὲ λοκάουτ συνεχίζεται. Χθὲς παρετηρήθη σχετικὴ χαλάρωσις καθὼς καὶ ἀρκετὴ διάθεσις συμβιβασμοῦ ἑκατέ' ρώθεν, ὑπάρχουν δὲ βἀάσιμοι ἐλπίδες ὅτι ἐντὸς τῆς σήµε- ρον ἤ αὔριον θὰ συγκροτηθῇ κοινἠ σύσκεψις ἀντιπροσώπων τῶν δύο μερῶν πρὸς συζήτη οιν τῆς ὑφισταμένης διαφορᾶς καὶ ἐξεύρεσιν συμβιβαστικῆς λύσεώς. Λόγῳ τοῦ λοκάουτ 600 πε- ρίπου πρὀσωπα, ἑἐργάται, κτί σται, καρραγωγεῖς, ὁλοτόμοι κτλ, ἀργοῦν. ΜΙΝΙ ΤΝ [ Ἡ ἐπιδημία τύφου, ἡ ὁ- ποία ἀποδεκατίζει τοὺς γά- τους Λεμεσοῦ ἐπεξειάθη καὶ εἰς Λευκώσίαν, ὅπου ἀπέθα- νον µέχῃι χθὲς ἀρκεταὶ δε: κάδες. Ὡς διεπιστώθη ἡ ἆ- σθένεια διαρκεῖ δύο ἕως τρεῖς ἡμέρας καὶ κατόπιν ἐπέρχεται ὁ θάνατος. πμ ΕΠΙΝΕ ΜΧΜΙΗΙ ΑΘΗΝΑΙ 14 Ἱαιουαρίου. Διὰ διατάγματος τοῦ ὑπουρ- γοῦ τῶν στρατιωτικῶν κ. Φ. Δραγούμη ἐπροβιβάσθη εἰς ἔφεδρον λοχαγὸν τοῦ πυρο βολικοῦ ὁ λοχίας Αντώνιος Φωστερίδης ἐπὶ «ἐπιδείξει θνικῆς δράσεως».Πρόκειτσιδιὰ τὸν γνώστὸν ἀρχηγὸν τῶνσυμ- μοριῶν τῆς δεξιᾶς ἐν Μακε- δονία καὶ ΟΘράκῃ Τσαοὺς ᾽Αντών, τὸν ὁποῖον ἡ Κυβέρ: γησις χρησιμοποιεῖ σήμερον ἐκεῖ ἐναντίον τοῦ πληθυσμοῦ. ΟΙ ΜΑΓΕΙΡΟΙ Καλοῦνται εἰς συνέλευσιν ὅλα τὰ μέλη τοῦ κλάδου μαγείρων {ευκω σίας σήμερον Γοϊτην εἰς τὰς ὸ μ.μ. μὲ δέµατας Πιανομὴ βαμβακελαίου καὶ ἀνακοινώσεις κ τῆς ἐπιτροπῆς ΛΗΛΝΙΗΔΝ ἐ ΦΙΡΙΝΜΙΗΙΙ ΜΙΜΝΝΗΤΙ ΙΙ ΗΛΙΙΗ ΛΕΥΙΚΕΣΣίΑ Παοελήηὕησαν καὶ ὑδὰ πολη ὥ- σι μετὰ { ἡμέρας τὰ κάτωῦι η ο- μακα : ΜοείοΙΗήΠ, Αι ον ο η, Ῥοωήήνκα Ἀίτας, Ρος ἔλύηγας, {οκ Εευτωσνοπίάο, (αγίκαάα, Νο ΒΓομιάιηι, Ὦοπα πμ, πρυτίπο, ἐπ να η, Δαἰοις Γκορ, Οτο σαίπ, {ΠΙν τομ 1 Ρ., Λο τι {οίνος αι, ἁκρίριπο Ην κ .ὅ, Ίδη. Γιρηώ ΕΙ ένω, Τμ, μια (σε Ῥοοαδίο, Διαμαντῆς Πιχαηλίδης «Πευκωσία 19.1,41, Ἰκονουχρίου χ ϱ) 2 1 Ρ.η ς ΙΝΕ ἲ . ΥΩΡΝΗ σαπα ἐπτυφή Υὸν Πτὲ Γαεὰσ ᾗ ξίν τοι ἐνταῦμ ἱ κῃς ὅπεδίγθη αὐτον ώμο εω ίδιον ιζδιβσκκκακµωκα σας ππα κκασα --πκκίμνώ κ αν µου μην . 3 ' «στων στο πππωσευτιωτ πο στ κασεκηνο σενα ασε. νς απ σ]μ σον ππανλί νοωκαν”- Π] ΙΛ ΡΙΗ Τθά Ἡ ὀπεργία μεταφορῶν Λονδίνου -- ᾽Α- περγία 5 χιλ. ἸΙνδῶν διδοσκάλώων-- ᾽Απεργίαι εἰς ᾿Αφϕρικὴν ΛΟΝΔΙΝΩΝ 14 ()--' Ανηγρέλδη ψὲς τὸ πρῶτον ἐπίσημον διάβηµα τῆς Κυβερνήσεως πρὸς διευθέτησιν τῆς ἀπεργίας ἐργατῶν μεταφορῶν. Τὸ ὁπουργεῖον ἐργασίας διηυθέτησεν ὥστε νὰ ἀρχίσουν ἄμεσοι δια: πραγματεύσεις μετά τῶν ἀπεργῶν. Μόλις ἀφίχθησαν τὰ στρατεύματα εἰς τὰς πο: θήκας κρέατος διὰ νὰ ἀναλάβδουν ἐργασίαν. 1609 ἆ- χθοφόροι καὶ ὑπάλληλοι καταστημάτων καὶ 760 ἄλ- λοι ἐργάται μεταφορῶν ἀπήργησαν. Εἰς Μάντσεστερ, Μπρίστολ καὶ ἄλλας πόλεις ηὐξήθη ὁ ἀριθμός τῶν ἀπεργῶν. Οἱ ὑπάλληλοι τῶν ξενοδοχείων τοῦ Λονδίνου ἐκλήθησαν εἰς συνέλευσιν διὰ νὰ ἀποφασίσουν τὴν κήρυξιν ἀπεργίας συµπα- θείας. 'Ὑπάρχουν ἐν τούτοις ἐλπίδες ὃτι ἡ ἀπεργία θὰ λήξη αὔριον Τετάρτην. --ΛΠΕΡΓΙΛΙ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟΝ ΚΕΣΜΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ, 14 (5. )---Οοἱ ἄνταποκρ ταὶ τοῦ Ρέουτερ µε ταδίδουν ἀπεργίας εἰς ὁλόκληρον τὸν κόσμον. Εἰς Γα) λίαν οἱ Παρίόιοι στεροῦνται ἐφημεριδων ἀπὸ 6 ἡμερῶν. σὐμξ- ρον ἐπανέρ Χονται εἰς τὰς ἐργασίας των 20 χιλ. ἐργάται τῶν ἐργοστασίων ἐλαστικῶν Μισελέν. Εἰς Ινδίας ἀπήργησαν 2 χιλ. διδάσκαλει τῆς Ν. Δελχὶ ζητοῦντες αὔξησιν μιθοῦ. Είἰς Καράτσι ἀπεργοῦν 4 χ.λ. λιμενεργάται. Εἰς Μομπάσσαν τῆς Κένυας ἐκηρύχθη γενικὴ ἀπεργία τῶν λιμενεργατῶν ζητούντων αὐξήσεις καὶ καλυ- τέρους ὅρους ἐργασίας. Εἰς ᾽Αμβοῦργον 600 ἐργάται ναυπηγείων ἠρνήθησαν νὰ Ἔργασθοῦν ἐπὶ Βρεττανικῶν πλοίων ἕνεκα τοῦ ψύχους καὶ τῆς πείνης. Αὕτη εἶναι ἡ πρώτη ἀπεργία Γερμανῶν ἑέργα- τῶν εἰς τὴν Βρεττανικὴν ζώνην. ἡ ΕΡΤ ΗΙΜΙΚΗ ΠΙΚΙΙΝ ΤΙ ΤΗ ΠΠ) ἜΑρθρον τοῦ κ. Χένρυ Οὐάλλας ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 15 (Ρ. 1 - Ο Χένρυ Οὐάλλας εἰς ἄρθρον του ἐπιτίδεται κατὰ τοῦ ». Ίσέρτσιλ σχετικῶς μὲ τὴν ποοσπάῦειαν του πρὸς δηµιουργίαν ἀγγλοαμερικανικῆς συμμαχίας στρεφοµέ- νης ἐναντίον τῆς Ῥωσσίας. «'Ο Ἠύριος σκοπὸς τοῦ Ἰσέρτσιλ, γράφει, εἶναι ἡ κύκλωσις τῆς Σοβ. ' Ενώσεως καὶ ὃ ἐξαναγκα σμὸς της πρὸς ὑποταγὴν εἲς τὰς ὑελήσεις µας πρὶν αὕτη περοε” τοιµασθῇ διὰ πόλεμον, εἲς τὸν ὁποῖον τελικὸν ρόλον δὰ παίξη ἡ ἀμερικανικὴ ἄτομικὴ βόμβα. Τὸ σχέδιον τοῦ κ. Τσέρτσιλ κα: τέστη ἤδη σαφὲς. Τὰ πρώτιστα ὅπλα του εἶναι αἳ πεζικαὶ δυ- νάµεις μαὶ ᾗ βιομηχανία τῆς Γαλλίας καὶ τῆς Δ. Γερμανίας. 'Ἡ ᾽Αγγλία δὰ ὁδηγήσῃ τὴν Γαλλίαν μαὶ τὴν Γερμµανίαν καὶ χάριτι δείᾳ καὶ τὰ ἀεροπλάνα τοῦ Τσέρτσιλ». Ὁ κ. Οὕάλλας ἐδέχθη σιρόσκλησιν ὅπως ἐπισκεφὺδῇ τὴν ᾿Αγγλίαν τὸν σπ. ᾿Απρίλιον. Θὰ εἶναι φιλοξενούμενος τοῦ κ. Πάρτιν, ἐμδότου τῆς ἀριστερᾶς ἐπιδεωρήσεως «Νιοῦ Στέΐτσμαν ἔντ Νέϊΐσιον». Θὰ κάµῃ ἐν Πονδίνῳ δύο δηµοσίας διαλέξεις. ΗΙΜΗΙΙ ΗΙΛΜΤΙΙ ΠΜ ΠΗΙΛΙΚΙ ΜΟΣΧΑ 14 (Ρ)--Ἡ ἐφημερὶς ος «Μόρφωσις καὶ Ύανον τῆς προπαγάνδας τοῦ κομμουνιστικοῦ πιτίθεται κατὰ τοῦ ἐνταῦθα ἐκδιδομένου ὑπὸ ᾿᾽Αγγλικὸν ἔ λεγχον περιοδικοῦ «Ὁ Βρεττανὸς σύμμαχος», τὸ ὁποῖον κα τηγορεῖ ὅτι δημοσιεύει παραποιηµένας εἰδήσεις. Επι ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ Ιλ ΠΡΙ ΜΙΕΙ Ε ΙΝΝΠΙΝΙ ἡ ΠΠ ΙΙΝΙΙ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 14 (Ρ.).-- Εκπρόσωπος τῆς Κυ: βερνήσεως Παλαιστίνης προειδοποίησε τὸ “Εβοαϊκὸν Πρακτορεῖον ὅτι οἳ αὐστηρότεροι κανονισμοὶ τοῦ στρα- τιῶτικοῦ νόµου δὰ τεὺδοῦν ἁἀμέσως ἓν ἑφαρμογῇ μόλις γίνῃ νέα τοομοκρατικὴ πρᾶξις. ᾿Απηγορεύδη ἡ δήµο- σίευσις εἰδήσεων ἐπὶ τῶν κινήσεων τοῦ στρατηγοῦ Ππάρκεο ἀρχηγοῦ τῶν ἐν Παλαιστίνη δυνάμεδν. ΠΡΙ ΕΛΙΤ ΙΠΙΙΝ ΨΗΙΙΤΗΙ ΕΙ ΡἰΙΗΙ ΒΑΡΣΟΒΙΑ 14 (Ρ.).-- Εκατοντάδες ἐνόπλων Φοι- τητῶν ἐπέδραμον ψὲς ἐναντίον τῶν γραφείων τοῦ ἆ:- γροτικοῦ κόμματος τοῦ κ. Μικολάτζωκ καὶ ἐκτύπη- σαν τοὺς παρευρισκοµένους. Ἡ ἁστυνομία ὃ.έλωσε τὴε συγκέντρωσιν. Ὁ κ. Μικολάτζωκ ἐξεφώνησε ψὲς τὸν πρῶτον ραδιοφωνικὸν προεκλογικὸν λόγον του. ζωή, ὄρ κόμματος, ε 2, ΕΛΤΗΤΜΗ ΜΜ Ι ΠΛΗΝ ΒΙΕΝΝΗ 14 (ΕΡ.)-- Πληροφορίαι ᾿Αμερικανικῆς στηγῆς εξ Οὐγγαρίας ἀναφέρουν ὅτι χθὲς συνελήφδησαν θΘ00 πρόσωσα εἰς Φουδαπέστην. 'Ἡ ἐνταῦθα Οὐγγρικὴ πρεσβεία ἀνέφερεν ὅτι αἳ συλλήψεις ἀνέρχονται µόναν εἰς 90. Συνεπείᾳ τῆς ἀνακαλυφδείσης συνωμοσίας πρὸς ἀνατροπήν τῆς Οὐγγρικῆς δημοκρατίας δὰ συγκληδῇ ἐκτάκτως ἡ ᾿Ἓθνοσυ, γέλευσις. Τρίτη 14 Ιανουαρίου 1947 Ελα ι φε]οΣ ανκτος .. ο Γ ῇ ὰ 7 Ἡ Ὀκὴ οά Ευπριακὴ Χρονογραφία | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ζ0Η | ερμανικὸς πίνδυνος ξαναζῇ Τὰ διεθνῆ Αδηναϊκὴ σάτιρα ϱ ο ιν μον] : πτε , απο ΤΗ Ξ μμ έ 99 Πολιτικά Η καντάδα , Εὐχαριστίαι 0 Ν Ε 0 Σ Θᾠ γ ρ Γ Ρρ / τοῦ Γονατᾶ Ζαλάδες .9. κι αἰκηρἐνειε ἠτρου .- παρασκηγνια } - λλ 5 τρίαῦν ὼευδία ο πΜοίοῦ, {, τἷσ ------------------- πὶ τοῦ ἀγτιτοροιιλλικοῦ... πα ῥΏρυ σεις ἐ Ἱισμὸς 7 πο ο ο ο Ὁὂ- Αἱ πολιτικαὶ τάσεις ἐν Γερμανία --Καπιταλισμὸς κὰ χωλώ το τὰ πκαμλώκαι, υἱ[»Αναψε. λέει. τὰ, ἡλεκτρικά {ανήώ ος χοής αμα. τηθόννας πο καὶ διπλωματία 5 . ἔδαφη ὃν, στὴν Αύστραλία νε ο λρσς .”- διὰ τὸν ὅάνατο) τοῦ ἆληι ε , , - » ν να ”. ποὺ χω Ίυς τον οι Κοῦρω του λαμηγο του τἹ . , Ε } ο με εως των (οδώουῦ 1] Ὁ Σουμάχερ, ποάντωρ τῶν Ανγλων μμου. το Όμε. φορες ματ [ρομνμαμία, χαὶ κάῑν ερέχτι[ σνπαμὰ τας κιλών ΠΑΡΙΣΙΟΙ Ἰανουάριος.--- |τηθεῖ γιατὶ διεφώνησε[ στα τώρα ὅ-ι τὸ µεγάλο ἐἑν-[ Αδασισηη κ) τοις μὴ στη νοϊνῆς θε ηβονας” κατα έποτας ο γάνοος καὶ τοὺς . : : διαφἐέρον τῶν 'Ἠνωμένων Πς- καὶ παπά πα ποταοΟ στης πρῶωιν τε ο μῷ η οἱονδήποωτε τωύπον συμι ετα: νο Γραφεῖον μὲ τὸ παληὰ πρώώ Ὃς κ δώ τὴν τειον γιὰ τὸ σημα τῆς ... Τταλή ρα η , συναδέλφου. ͵ ἰ ου Ἐν ών, ἐνς τὸ πένδας των, ἔπιπλα, τὸ τριμμένο χαλί,|τακτικἡ του. Επίσης ἆἀ-ί Τεργέστης δὲν ὀφείλεται µό: καὶ οτη οτεσηαν δὲν ὁια(ρουιε- Γι ἐξηγήσου, Ὃλαβαί, ο ο--Ὅκ--δο--ω ον ο--ρα--ου--ᾱ ο---ν τὶς δυὸ µμεταχειρισµένες πεκήρυξε τοὺς Γερμανοὺς|νον σὲ ορ, 3 πολιτικοὺς (0ραίω ποῦν, ὠφαία αοῦν ἡ ὑά τοῦ ἀπ. νι θυμήθηκες το] Γῆς καὶ νὰ μεταδοθεῖ ᾗ φω: πολυθρόνες καὶ τὀνμπρούν: σοσιαλδηµοκράτε τοῦ λόγους. µεγάλη Εταιρία Γκαν Ες όν ἵ τᾶ ἵμα-(] τά στὴ ο τορκη ο ες Ενρ Πμοκρατες αὐτοκινήτων Φόρντ. ἔχει, ὅ- αγαπητέ, ἀγωπητὲ Καλκάνη, Μαρκόνι καὶ τάβαλες ἐά. --Ακριβῶς: τζινο Σταυρωμένο, βρίσκε ται στὸ δεύτερο πάτωμα μεγάλου ἀκινήτου. Εἶνε τὸ µόνο κτίριο ποὺ ὑψώνεται ἀνάμεσα στὰ ἐρείπια ὃ: λοκλήρου τοῦ τετραγώνου. Τὸ ᾿Αννόβερο, ὅπως καὶ οἱ ἄλλες πόλεις τῆς δυτι- κῆς Γερμανίας δὲν εἶνε σήµερα παρὰ ἁπλῆ ἀνά- µνηση. Πίσω ἀπὸ τὸ γραφεῖο κάθεται ὁ ἀρχηγὸς τοῦ κόμματος, ὁ Σουμάχερ καὶ δίπλα ἕνας ἑξηντάρης μὲ ἄσπρα, καλοκτενισµένα µαλιά, μὲ μιὰ πίπα στὸ οτόµα, ξεφυλλίζει ἕνα φά:- Κελλο ὁ Ολντενχάουερ. 'Ο Ολντενχαουερ εἶνε τὸ δεξὶ χέρι τοῦ Σουμάχερ ποὺ εἶναι ὁ νέος Γερµα- γὸς «Φύρερ», ἀλλὰ φύ: ρερ σοσιαλδηµοκράτης,ποὺ δὲν μιλᾶ τὴν ἴδια. μὲ τὴν παληἀ γλῶσσα, ἀλλά µι- λᾶ μὲ τὸν ἴδιο ἐπιβλητικὸ τόνο, ἐγκρίνει, ἀποκρούει καὶ ἐμπνέει. Ὅταν ὁ Σου: µάχερ ἐπισκέπτεται μιὰ πόλη οἱ ἀφίσσες ποὺ ἆ- ναγγέλλουν τὸν ἐρχομό του, οἱ κραυγὲς ποὺ τὸν ὑπ»οδέχονται θυμίζουν ἄλ- λους καιρούς, ἄλλα ἔθιμα ποὺδὲν λησµονήθηκαν ἀκό µη. Ἡ µεγάλη του ἐπιτυχία βρίσκεται στὸ γεγονὸς ὅ- τι ὑποστηρίζει ἀπόψεις ποὺ ἡ ἧττα τὶς ἔκρυβε ἀλλά δὲν τὶς ἔσβυσε. ο. Χ 'Ο ἀστὸς αὐτὸς διανοού µενος ἔχασε στὀν πόλεμο τοῦ 1914--1918 τὸ δεξὶ χέρι του καὶ τὴν ἐλευθερία του στὸν καιρὸ τοῦ ναζι- σμοῦ. Τὰ δέκα Χρόνια ποὺ πέρασε στὰ χιτλερικὰ στρατόπεδα ἄφισαν πάνω του τὴν σκιά τους. Τὸ σῶ- μα του εἶνε ἐξασθενημένο ἀλλὰ ἀνήσυχο τὸ πνεῦμα του. Ὁ Σουμάχερ διευθύ:- νει σήµερα τὸ σοσιαλδη- μοκρατικὸ κόµµα, πού τὸ βρεττανικὸ ἐργατικὸ κόμ: μα, μὲ ἐξαίρεση τὴν ὁμά- δα τοῦ βουλευτοῦ ζΖιλιά- κους, τοῦ παρέχει ἀκέραια τὴν ὑποστήριξή του. Γιὰ τήν ὑποστήριξη αὐτὴ θρυ- λοῦνται πολλά. Ὁ ἀάρχη: γὸς τοῦ γερμανικοῦ χρι- στιανοδημοκρατικοῦ κόμ- µατος τὸν κατηγορεῖ ὃτι αὐτὸς καὶ τὸ κὀμμα του µπῆκαν στὴν ὑπηρεσία τῶν συμφερόντων τοῦ Λονδί: νου. Οἱ ἀντίπαλοί του τὸν κατηγοροῦν ἐπίσης ὃτι τα- ξιδεύει πάντοτε μὲ βρετ- τανικὸ ἀεροπλάνο καὶ ὅτι τὸν ἀκολουθοῦν πάντα δυὀ σωματοφύλακες. Ὅπως καὶ οἱ ἡγέτες τοῦ ἡνοποιημένου σοσιαλιστι- κοῦ κόμματος, ὁ Σουμάχερ ὑπεραμύνεται τῆς ἑνότη- τος τοῦ γερμανικοῦ κρά- τους. Διευθύνει τὸ κόμμα του μὲ «δηµοκρατικἡ αὖ- ταρχικὀτητα». Ὑποχρέωσε ᾖτὸν ἀντι πρόεδρο τοῦ κόμματος στὸ Βερολῖνο νὰ παραι- Σλέσβιγκ γιατὶ προσανα: τολίζονταν στὴ Δανία καὶ τοὺς ὁπαδοὺς του στὸ Σάαρ ποὺ εὐνοοῦσαν τὴν ἀνεξαρτησία του. Εἶνε πολύ χαρακτηρι- στικὸ ὅτι οἱ ἀρχὲς κατο: χῆς τῆς βρεττανικῆς ζώ- νης ἀπηγόρευσαν στοὺς ἀντιπροσώπους τῶν σο: σιαλδημοκρατικῶν ποὺ: ἤ- θελαν νὰ πᾶν στὸ Βε: ρολῖνο γιά νἁἀ συνεννοη- θοῦν γιό τὴν ἕνωώση μὲ τοὺς κομµουνιστάς. ᾿ἜΕπί- σης τονίζεται ὅτι ὁ Σου- µάχερ ἀρνήθηκε νἀ ἔλθει σε ἐπαφὴ μὲ τὸ γαλλικὸ σοσιαλιστικὀὸ κόµµα, ἐνῷ ἡγήθη πολυμελοῦς ἐπιτρο- πῆς καὶ πῆγε στὸ Λον- δῖνο. Οἱ ἀγγλοαμερικανι- κὲς ἀρχὲς τῶν ἀντιστοί- χων ζωνῶν κατοχῆς τοῦ ἐπιτρέπρουν ἀσύδοτα νὰ ἐ- πικρίνει τὴν ξενικὴ κατο- χή. . ὍὉ Σουμάχερ διεκήρυξε ἀπὸ ραδιοφώνου: Δὲν εἷ- νε δυνατὸν νὰ οσβύσουν ἀπό τὸν Χάρτη τοῦ Ατλαν τικοῦ ἐκεῖνο ποὺ εἶνε εὖ νοϊκὸ γιὰ τὴν Γερμανία καὶ νὰ διατηρήσουν ὅ,τι εἶνε ἐναντίον της. Σὲ ἄλλη ὁμιλία του εἷ- πε: Θέλουμε νὰ µείνουµε καλοὶ Γερμανοὶ καὶ καλοὶ σοσιαλιστές. Δὲν θὰ πα- ραδώσουμε οὔτε σπιθαμὴ ἐδάφους µας. Ὁ Σουµά:' χερ ἀπειλεῖ τοὺς συµµά- χους ὅτι θὰ διατάξει νά παραιτηθοῦν ὅλοι οἱ σο” σιαλδηµοκράται ὑπουργοὶ τῶν ἐπαρχιακῶν κυβερνή- σεών. «Ὕλθατε στὸν τό- πο µας, λέγει, ὡς νικη: τὲς καὶ ὄχι ὡς ἐλευθερω- τές» καὶ τοὺς κατηγορεῖ ὅτι ἀνεγνώρισαν τὸ Τρίτο Ράϊχ. Ὁ . Σουμάχερ βρί- σκεται τώρα σὲ πολὺ ἐ: πικίνδυνο σταυροδρόμι. Κινδυνεύει νὰ γλυστρή' σει πρὸς τὸν ἐθνικισμὸ ποὺ ὡστόσο ὁ ᾖἴδιος σὲ κάθε λόγο του κατηγορεῖ ὅτι συσσώρευσε τὰ φοβε- ρὰ αὐτὰ δεινὰ ποὺ κατα- τρύχουν σήµερα τοὺς γερ- µανούς, ποὺ µετέβαλαν σ᾿ ἐρείπια ὅλες τὶς γερ μανικὲς πόλεις. Οἱ δυτι- κοὶ σύμμαχοι εἶνε βέβαιον ὅτι τὸν προορίζουν νἁ ὁ- πογράψει τὴν συνθήκη τῆς εἰρήνης. Τὸν ἐνισχύουν καὶ τὸν προστατεύουν καὶ ἡ σημερινὴἡ δύναμή του ἔχει στὴ βάση της πολ λοὺς πειρασμούς. Θά τοὺς νικήσει ἤ θὰ νικηθεῖ Πάν- τως τὸ παράδειγµα τοῦ Χίτλερ εἶνε πολὺ πρό: σφατο ἀκόμη καὶ τά ση µερινά χρόνια δὲν µοιά- ζουν καθόλου μ᾽ ἐκεῖνα ποὺ ἀνέδειξαν τὸν Χίτλερ καὶ τὸν ναζισμό. Ο κ. Τιµόδες Ἀ΄ Κακουλλῆ ἐξ “Αγ. ᾿Ανασιασίας Ἰαπήθου δια- θέτει πρὸς πώλησιν φυτὰ µεσπι- λέας (3-- 5 ποδῶν ὕιμους) καθώς καὶ διάφορα ἄλλα εἴδη φυτῶν. 4 ποτείνεσδε πρὸς τὸν ἴδιον. Ζητεῖται προσοντοῦχος πεπειραµένος µηχαγικὸς ἠλεκτρολόγος Ο ΔΗΜΟΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ δέχεται αἰτήσεις διὰ τὴν πλήρωσιν τῆς θέσεως τοῦ Δημοτικοῦ Μηχα- νικοῦ Ἠλεκτρολόγου, ὁ ὁποῖος ἐτέθη ὑπὸ ἈΣύνταξιν. Οἱ αἰτηταὶ πρέπει νἁ εἶναι προσοντοῦχοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολυτεχνείου ἢ ἄλλης ἰσοτίμου Εὐρωπαῖ- κῆς Σχολῆς καὶ νὰ στείλουν τὰς αἰτήσεις καὶ τὰ προσόντα των πρὸς τὸν Δήμαρχον ᾽Αμμοχώστου ἐν- τὸς τοῦ μηνὸς Ἰανουαρίου. Προεργασία καὶ πεῖρα εἶναι στοιχεῖα ἁπαραίτητα καὶ ἐπὶ θὰ κανονισθῇ ὁ μισθός. τῇ βάσει ὃλων Ἐκ τοῦ Δήμου ᾽Αμμοχώστου. Ὑπεύθυνος :Θ. Παπαδόπουλος--Τύποις : «ἰζόσμος Λ)σία πως φαίνεται, μεγάλα σχέδια βιομηχανικῶν ἐγκαταστάσεων στὸ ἔδαφος τοῦ μελλοντικοῦ αὐτοῦ ἐλευθέρου κράτους. Ἔχει ἤδη ἀγοράσει ἤ καπα: ρώσει µεγ-λα ἀκίνητα στὴν ἀμφισβητουμένη ζώνη. Ἡ Εταιρία. ἔχει ὅπως λέ’ γεται, τὴν ὑπόθεση νὰ φτιά: ἔῃ ἕνα µεγάλο ἐργοστάσιο αὐτοκινήτων γιά νὰ γίνη ὁ ἀποκλειστικὸς προμηθευτὴς αὐτοκινήτων τῆς κοιλάδος τοῦ Δούναβι. Γι αὐτὸ τὸν λόγο ἡ ᾿Εταιρία--καὶ ἡ ἅμε ρικάνικη Κυβέρνηση-- ἐνδιαφέ- ρονται ζωηρά γιχ τὰ ὅρια καὶ τὸ ἐσωτερικὸ καθεσιὼς τῆς μικρῆς δηµοκρατίας τῆς Τεργέστης. Γιὰ τοὺς ἴδιους λόγους τὸ ᾽Αμερικάνικο ὃ- πουργεῖο τῶν ᾿ἘΕξωτερικῶν ἐνδιαφέρεται τόσο πολὺ γιὰ τὴν ἐλεύθερη ναυσιπλοῖα τοῦ Δούναβι Διεθνὴς ἔλεγχος στὸ Δούναβι, μὲ άμερικανι- κἠ ὑπεροχή, θὰ ἄνοιγε µεγά λες δυνατότητες καὶ προοπτι κὲς γιὰ τὶς ἐπιχειρήσεις τῶν Γιάνκηδων καὶ θὰ ἄνοιγε στὸ ἀμερικάνικο κεφάλαιο ἕνα νέο πεδίο ἐκμετάλλευσης. Εἶναι μὲν ἡ «ἐλευθερία», ἡ «ἄνε- ξαρτησία» κλπ. ὑπάρχει ὅμως πίσω ἀπὸ ὅλα αὐτὰ καὶ λί- γος...μπεζοχτᾶς 1 κ Ἠε ---Οὐνέσκο... ἡ μικρὴ ἔν: δοξη χώρα Ὁ διάσηµος Αγγλος συγ- γραφέας Τζούλιαν Χάξλεῦ, γενικὸς διευθυντὴς τοῦ ΟΥ” ΝΕΣΜΟ--τοῦ Ἐκπαιδευτικοῦ, Ἐπισιημονικοῦ καὶ Πνευματι- κοῦ Ὀργανισμοῦ τῶν Πνω- µένων ᾿Εθνῶν-- διηγεῖται τὸ παρακάτω ἀνέκδοτο χαρα: κτηριστικό, ὅπως λέει ὁ ἴδιος τῆς παροιµιώδους ἁμάθειας τῶν ᾽Αμερικανῶν πολιτικῶν: Τοῦ συνέστησαν τελευταῖα στὴ Νέα Ὕορκη, μιὰ µεγάλη προσωπικότητα τῆς Γερου- σίας, «Χαίρω πολύ ποὺ σᾶς γνώρισα--εἶπε στὸν κ Χάξ- λεῦ ὁ γερουσιαστὴς. Ἐλθαύ- µαζα πάντα τὴν Οὐνέσκο, τὴν ἡρωϊκὴ αὐτὴ μικρὴ χώρα, ποὺ ἐπολέμησε τόσο γενναῖα γιὰ τὴν λευτεριά της, 3. κ ἆἁ --Νέος κύριος Ντὲ Παλίς Βγαίνοντας ἕνα ἀπόγευμα ἀπὸ τὴν συνεδρίαση τῶν Με- γάλων ὁ κ. Μπέβιν ἐπολιορ- κήθηκε, ὅπως συνήθως, ἀπὸ τοὺς δηµοσιογράφδυς, ποὺ τὸν περίµεναν ἐπὶ πολλὲς ὦ- ρες. --Τὶ νέα τὸν ρώτησαν. --θὰ δοῦμε--εἶπε-- ἄν θὰ μπορέσουμε νὰ βροῦμε τρὀπο γιὰ νὰ ἐμπεδωθῇ µόνιµη εἰ- ρήνη... --Τὶ ἄλλο: Τὶ ἄλλο -τκΜιὰ μόνιμη εἰρήνη- συνέ χισε--ποὺ νὰ βάλῃη τέλος στὴν ἐμπόλεμη κατάσταση.,, --Τὶ ἄλλο Τὶ ἄλλο --Δὲν εἶμαι οὔτε αἰσιόδο- ξος οὔτε ἀπαισιόδοξος... --Τὶ ἂλλο Τὶ ἄλλο --μεπομίζο ὅτι ὅλος ὁ κὀ- σµος ἐπιθυμεῖ τὴν «εἰρήνη.., ᾿Ώργισμένοι οἱ δηµοσιογρά- φοι ἀπήντησαν: --Μᾶς φώτισες! κε Δὰ 3 -- Ὅπως στὴν Ἑλλάδα --“Θὰ μὲ τιµὠρήσουν, σᾶς ἀπαντήσω. Εἶπε ὁ Ματέο Ομπρα στὸν ”Αὖγγλο ἐργατικὸ βουλευτὴ ποὺ τὸν ἐπεσκέφθηκε στὶς φὺὐ ἄν σταριοῦ, 2 ντάυτες δῶ δὲ ουμαντώ δν ͵ , , μι. αὐτὸ κάνω οδοί. { ια) ὃ---ηιαλὸ αηγαΐγουα « ᾿ καὶ μὲς οτὺὸ απλοῖο μενα με Γ ιαλὸ κἁ τᾶς γιαλὺ νὰ οδεῖς ἔτο ἤσυχος νά ποιο εῖς -... Τὶ εἶδεν ἕνας ᾽Αμερικανὸς Ενας “ἘΈξη μέρες μὲ τοὐςάντάρτες [ Ο ἀρχηγὸς καδη: γητὴς Βαγγέλης Ἀ. 1ΟΡΑΙΗ Ιανουάριος. ο Ὁ ἀνταποκοιτὴς τοῦ Π]- γωμµένου Ἰύπου κ. Γεριίλιον' τηλεγοαφεῖ τὶς ἐντυπώσεις του ἀπὸ τὴν ἐξαήμερη ἐπίσκειρή του οτὰ Θεσσαλικὰ βουγὰ ὅ- που ουνήντησε δύο ἀρχηγοὺς ἀγταρτῶ» (ὁ ἕνας λέγεται Βαν γέλης). “ϱ) κ. Βεομίλιον }ρά: φει:. «Δύο ἔνοπλα τμήματα μάχονται καδημερινὰ. ΚΝαὶ τὰ δύο φέρουν ἀγγλικὸ ἵμα” τισιιὸ. Κατὰ τὶς ἕἔξη μέρες ποὺ μείναμε οτὰ βουνὰ, εἴ- ὃδαµε περισσότερη ἀνδρώπινὴ ἁθλιότητα ἀπ᾿ ὅντι πιστεύαµε ὅτι ὑπάρχει σὲ μιὰ ώρα ποὺ πολέμήσε στὸ πλευρὸ τῶν συμμάχων. «Ο Βαγγέλης εἶνε 34 χθο- γῶν, διπλωιιατοῦχος τοῦ Πα: γεπιστηµίου τοῦ Ἀτέναφμπυ Σίτυ. Συιιμετέσχε στὸ Κίνη: µα τῆς ᾽Αγτιστάσεως καὶ µε: τὰ τὸ «4εκέμβοιο τοῦ 1944 χακοποιήδηκε καὶ καταδι- ὠχδηκε. Γιὰ νὰ σώσει τὴν ζωὴ του ἀναγκάσθηκε νὰ καταφύγει στὰ βουνά. {Πολ- λοὶ ἀντάρτε καὶ χὠοικοὶ μοῦ δήλωσαν ὅτι ὅλοι οἳ ἀἄν- τάρτες ἀναγκάσθηκαν νὰ κα- ταφύγουν στὰ βουνὰ ἐξ αἲ- τίας τῆς βίας ποὺ ἀσκεῖται ἀπὸ τὴν κυβέρνηση. “0 Βαγ: γέλης καὶ ὅλοι σχεδὸν οἱ ἄλ- λοι ἁγτάρτες ἦταν ὁπλισμένοι μὲ ἀγγλικὰ αὐτόματα «τν» μὲ ἀγγλικὰ ὅπλα καί μερικοὶ εἶχαν παληὰ αὐτόματα γαλ- λικά, ἰταλικά, ἢἤ γερμανικά. “Ὁ Βαγγέλης μοῦ δήλωσε ὅτι «βαδμηδὸν κατορθώνουν νὰ ἐνισχύουν τὸν ὅπλισμὸ τους εἰς βάρος τοῦ ἕλληνικοῦ στρατοῦ». 'Ο κ. Βερµίλιον συνεχίζοντας, γράφει ὅτι οἱ λακὲς τοῦ Μπιλμπάο καὶ τὸν ρώτησε γιὰ τὶς συνθῆκες τῆς ζωῆς τῶν φυλακισμένων. ὝἜνας φύλακας ποὺ ἤἦταν ἐκεῖ διαμαρτυρήθηκε λέγον- τας, ὅτι τίποτε δὲν θὰ πά- θαινε ὅ,τι κι’ ἄν ἔλεγε. Ὁ Ματέο Όμπρα μίλησε. Τοῦ ἔδειξε τὰ τραύματα ποὺ εἶχε ἀπὸ προηγούµενη... πε: ριποίηση καὶ τοῦ διηγήθηκε τὴν ζωὴ τῶν φυλακισμένων, τὰ βασανιστήρια καὶ τοὺς ξυλοδαρμούς. Ὁ ἐργατικὸς βουλευτὴς ἔφυγε. ᾽Αμέσως ὁ φυλακισμέ- γος ἐδάρθηκε ἀνηλεῶς καὶ βασανίστηκε σκληρά. Καὶ ἐ- κήρυξε ἀπεργία πείνας, ὅπως καὶ πολλοὶ ἄλλοι :᾿σύντροφοί του. ΠΟΛΗΣΙΣ ΚΕΝΗΣ ΟΙΚΙΑΣ Πωλεῖται κενἠ οἰκία ἐντὸς τῶν Δημοτικῶν ὁρί- ὧν, παρὰ τὸν κεντρικὸν δρόμον Ναυαρίνου 13 μετὰ τὴν Γεωργικὴν Σχολήν. Αμεσος παράδοσις. 'Η οἰκία ἀποτελεῖται ἐξ 6 μεγάλων Βεραντῶν, µαγειρείου, μπάνιου, ἀποχωρητηρίου, πλυ- μεγάλου κήπου, καὶ παρακειµένου οἰκοπέ- δου, πετρόκτιστος, ἠλεκτροφωτισμένη, κατάστασιν καὶ ἐμφάνισιν, , Λόγῳ ἀναχωρήσεως τῆς ᾿Αστουριὰν δι᾽ ᾽Αγγλίαν θὰ πωληθοῦν καὶ ὅλα τὰ ἔπιπλα διὰ πλειστηριασμοῦ τὸ προσεχὲς Σάββατον ὥρα 2.15 μ.μ. καὶ τὴν Κυριακὴν ὥρα 9.30 π.α.. Ἡ πώλησις περιλαμβάνει ἔπιπλα σάλας, ὑπνοδωματίου, 4 καργιόλες μονὲς σούστας, γραμ: µόφωνον μὲ δίσκους, πιατικά, µαχαιροπήρουνα, γυα- λικά κλπ. Τὰ ἀντικείμενα θὰ εἶναι Παρασκευὴν ὅλην τὴν ἡμέραν. Παρακαλοῦνται οἱ ἐν- διαφερόµενοι ὅπως παρευρεθοῦν τὸ Σάββατον καθ᾽ Ότι ἴσως τελειώσῃ ἡ πώλησις. πληροφορίας ἀπευθύνεσθε εἰς τὸν Β. ᾿Αντωνιάδην Δημοπράτην δωματίων, ἡλιακοῦ, 2 εἰς ἀρίστην μὲ νερόν. ἰδιοκτητρίας κ. Ζεφύρ τραπεζαρίας, ἐκτεθειμένα τὴν Διὰ περισσοτέρας Λήδρας 186 του: Μήπως σἔκαψε κι αὐτὸς μὲ τίποτε ἠλεχτριγὲς ἐπιχει ρήσεις, τίποτε κιλοβάτ καὶ σοῦπα μοῦ ες: - Κάθε ἄλλο. Θεὸς , ρέστονε τὸ µακαρίτη. Δὲν ἔχω τίποτα µαζί του. Αμ εἶνε νὰ τραβᾶς τὰ μαλιά σου. Ἐγὼ νομίζω πὼς τὸ κατόρθωμα τοῦ ἰταλοῦ ἔφευ- ρέτη εἶνε τίποτα µπροστα σε κεῖνο ποὺ διάβασα πρὸ ὀλίγου. σχω- -“Δηλαδή , Νά! πῆρα ποὺ λὲς τὴν «ἐθνικόφρονα» καὶ τὸ μάτι µου ἔπεσε σἕναν ἀπὸ τοὺς τίτλους τῶν εἰδήσεων. «Πυρ: καϊὰ εἰς Ν. Υόρκη», ἔλεγε τὸ τηλεγράφημα. Πώ! πώ! σκέ: φθηκα ἀστραπιαῖα. Πᾶ.ε οἱ οὐρανοξύστες! Γαρίδα τὸ µά: τι µου ποὺ λές, ἀπ᾿ τὴν ἀγῶ- νία. αφνικὰ βρέθηκα μὲ τὴν ταχύτητα τοῦ βαρώνου Μον χάουζεν στή.. Μέα Γῆ! -Καὶ σὲ πείραξε αὐτὸ τὸ ἀστεῖο Ἕνα τοσοδὰ λάθος τοῦ συντάκτη: Αλλωστε ἡ ᾱ- πόσταση ἀπ' τὴ Ν. 'Ὑόρκη ὡς τὴ Ν. Γη δὲν εἶνε καὶ µε: γάλη. Μερικὲς ἑκατοντάδες χιλιόμετρα, νομίζω. Μονάχα ποὺ ἡ Ν. Γῆ εἶνε Βρεττανικὸ ἔδαφος, ἐνῶ ἡ Ν. Ὑόρκη εἶνε ᾽Αμερικανικό. Αὐτὰ εἶνε συν- ειθισµένα λάθη τῶν ἔφημε τὰ ἀστεῖα πῶς θὰ διεσκέδα- ζε τὸ ἀιαγνωστικὸ κοινό Βέ- βαια. καταλαβαίνω καὶ συµ- µερίζοµαι ἀπόλυτα τὴν ἔκ- πληξή σου. Νὰ πάρει µπουρ: λότο τὸ ἀεροδρόμιο τῆς Β. Φνακολκῦν Φλκωαωοῦς Φηνππισής Φρπιτοπής παπι, ἠδτωκακ, «ππιπαπωσή, ἠιωππι-οᾷ, «Φαπιωωωή- ὄπσπαμας, ἀντάρτες ἐδακολουθοῦν νὰ ζητοῦν τὴν ἀπομάκρυνση τῶν ἀγγλικῶν στρατευμάτων, νέες Σ 3 . 3 Ν Ν καὶ ἐλεύδερες ἐκλογὲς μὲ συμμετοχή ὅλων τῶν κομµά- των συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν» κομμουνιστῶν τὴ ήλλ. νὰ ὃ λό χ σύλλητιη τῶν δοσιλόγων καὶ γενικὴ ἀμνηστία. ρίδων. Αν λείπανε κι’ αὐτὰί -. Ἐδῶ, φίλε µου. γίνονται μεγαλύτερες γκάφες. Νοτζάμ πρωθυπουργοὶ τῆς «λαοπρο: βλητίας» καὶ τὴ» παθαίνουν σὰν πρωτάρῆδες, καὶ υὑ κά: θεσαι καὶ μοῦ γυρεύεις ψόλ- λους σιᾶχυρα, κακοµοίρη µου! Δὲν εἶδες τί ἔγινε τὶς προάλλες στὴ . 'Ὑόρκη μὲ τὸ δικό µας τον Λοντῖνοι --Τὸν Τσαλδάρη : «Ναί, ντέ Ι Τοῦ παραθέσα- νε γεῦμα στὴ Μ. 'Ὑόρκη,. στὸ Δημαρχεῖο μοῦ φαίνεται, οἱ ἀρχὲς τῆς πόλεώ-, καὶ ὅ κ. πρωθωπουργός µας τάᾶκανε μοὔσκεμα ! «Ἠγειρε τὸ πο: τήριόν του, καὶ προέπιε» ὃ- πως γράψαιε οἱ ἀθηναϊκὲς ἐφ' μερίδες, «ὑπὲρ τοῦ... Βασι- λικοῦ Μαυτικοῦ τῶν Ἡν. Πο- λιτειῶν 5 --Καὶ δημοσιεύτηκε αὐτὸ τὸ πρᾶμα: --Αν δημοσιεύτηκε λέει ! Καὶ μὲ κάτι τίτλους ἴσαμε κεὶ πάνω ! Φωτιὰ καὶ λαύρα. -«Δυνατώτερη ἀπ᾿ τῆς ΠΜ. Ὑόρκης --Τῆς ΝΜ. Γῆς, θὲς νὰ πεῖς. --Ἔχεις δίκιο, φίλε µου. Ζαλίστηκα κι) ἐγὼ ἀπ᾿ τοὺς καπνοῦς τῆς πυρκαϊᾶς ! Γ. ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΜΗ ΠΗΙ 1 “Ἡ νύχτα τοῦ Σαββάτου 96)1)1947 θὰ σᾶς µείνῃ ἀξέχαστη ἄν παρευρεθεῖτε στὸν ΕΤΗΣΙΟΝ ΧΟΡΟΝ τῆς ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΑΣΙΝΙΜΜΤΡΧΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ στὸ “ΜΛΓΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ” Διάκοσμος-- Πσιουφὲ--- ἵου- σικἠ ποὺ δὰ ἑκανοποιήσουν όλους, Μιὰ ὁλονύμτια διασκέδασις. Φθ00Φφθοοοφ0φοοθθοθοὐφΦοοθ0φοφοοοοΦοφοΦφουσοοφ ΝΕ 5, ΓΗ ΙΙΝΙ τοὺς ἐνήλικας μικρούς. ΦδοθοφφουφθοοοοοὀΦοφοφφφοοοφφοοοφοΥφφοφ2οφοφοφφοφοφοοφοοθοὀοφοοοοοοφοφοοοοοΦοοφοοφοδφοοΦΦθΦ00ΦΦφ0ΦφόοΦ0οου γνησία Μαγνησία σήματος “ΠΕΛΛΕΙΡΙΝΟ” εἶναι τὸ ὑπέρτερον καθαρτικόν. Εἰς δόσιν ἑνὸς κοχλιαρίου τῆς σούπας διὰ ἑνὸς κοχλιαρίου τοῦ καφὲ διὰ τὰ παιδιἀ... ἐνεργεῖ ἀποτελεσματικῶς καὶ δροσίζει. Εἶναι τὸ ἀσυναγώγνιστον φάρµακον κατὰ τῆς χθονίας δυσκοιλιότητος γμαὶ Εἶναι τὸ καλλίτερον καὶ τερον ἀπὸ ὅλα τὰ καθαρτικὰ διὰ μεγάλους καὶ Ζητήσατε τὴν γι ησίαν Μαγνησίαν Σ. ΠΕΛΛΕΙΡΙΝΟ ΕΡΙΕ 9. 9 1 α ἀπο τον φαρμακοποιόν σας εἷς ε.υτία τῆς μιᾶς δύ 5. 9 - ᾿ σεως ᾖ) εἷς κυτία πολλῶν δόσεων. Αποκλειστικοὶ διανομεῖς Κ. Μ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΛΗΣ ἃ ΣΙΑ Λήδρας 56 Λευκωσία. Φο900ΦΦ00900Φθφφοφ900Φφ0Φ0Φ90Φφοοςοοὐφοσοος” ν ἢ τῶν γαστριτίδων. : α ἀποτελεσματυεώ- ΕΙΗΙΙΝΗ

Title Subject Page
Ζαλάδες... 2p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1p
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ 1p
ΕΠΙΚΡΙΣΙΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 1p
Η ΤΣΕΡΤΣΙΛ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΚΥΚΛΩΣΙΝ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ 1p
ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΕΡΓΙΑΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ 1p
ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΡΧΗΓΟΙ ΑΠΕΡΡΙΨΑΝ ΠΡΟΣΑΣΙΝ ΤΟΥ ΤΣΑΛΔΑΡΗ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1p
ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ 1p