Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-15

- [ραά -------αρα ' α πο }Εευκατιν ἑἐφρημερὶς 3 . Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ --- Ἔτος 1ον (Περίοδος δευτέρα] Αριθμ. φύλλου: ἱ Τιμὴ φύλλου 1 υρόσι. Φοραρής ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1 «Οδὸς Λιπέρτη ἄριθαι. ἠκαὶδε αριθμ. τηλεφώνο: 032 Λλευκωσία-- Κύπρου μυ .ΙΠΕερΙΣΚΟΠΙΟΝ ΤΚ ΙΡ... «Ἡ Βρεττανικὴ ᾽Αποστολὴ Πολιτικῆς )Δεροσπορίας, Ἶτις περιῆλδε κατὰ τὸ παρελθὸν ἔτος τὴν ΠΜεαόγειον, μεταξύ δὲ ἄλλων καὶ τὴν Κύπρον, «Αἴγυ- πτον, Λίβανον καὶ “Ύσεεριορδα: νίαν, συνιστᾷ εἲς τὴν ᾿ἐκδοδεῖ- σαν ἤδη ἔκθδεσίν τὴς, ὅπως ἡἢ }ρ Αύπρος χρησιμοσιοιηὃῇ ὥς κέν σἩ τρον ἐκγυμνάσεως στιλότων καὶ προσωπικοῦ τῆς πολιτικῆς ἄε- ροπορίας. «ΗἩ νῆσός µας Λοιπὸν ὑδὰ γίνη ἐκσιαιδευτικὸν µπέντρον τῆς βρετ- τανικῆς ἀεροπορίας 'Οποία ἵὃ- φίστη τιµή! ᾿Αλλὰ καὶ ὁιοία ἀποδάρρυνσις δι’ ὅσους ἐπιί- στευσαν καὶ πιστεύουν ὅτι ἡ Μ. Βρεττανία, σεβομένη τὴν “Ελληνοβοεττανικὴν φιλίαν, δὰ ἀπέδιδεν ἤ δὰ σπεύσῃ νὰ ἆττο: δώσῃ τὸ ταχύτερον τὴν Κύπρον εἰς τὴν Ἑλλάδα. ἐν' 5 Εἶναι καιρὸς ἄκόμη νὰ σενήσουν μερικοὲ ἀερολόγοι οὗ: τοπισταὲ Κύπριοι καὶ νὰ στρο: σαρμοσὺοῦν μὲ τὴν πραγµατι- κότητα. Νὰ τὴν ἰδοῦν ὅσως στρὸ σπιολλοῦ τὴν εἶδε, τὴν ἄν- τίκρνυσε καὶ τὴν ἀντελήφθη ὅ ἁπιλὸς λαός, ποὺ βλέπει τὰ δη: τήµατα μὲ ψυχὴν ἁγνὴν καί καθδαρὰν καὶ ὄχι μὲ τοὺς φα- κοὺς τοῦ κψευδοπατριωτισμοῦ καὶ τοῦ....συμφέροντος) -ᾱ Ἡ ΟΡΓΗ ΤΟΥ Ὁ συνάδ-λφος κ. Θεµιστο- κλῆς δίδει μὲ πολλήν συγκα- ταβατικότητα συμβουλὰς πρὸς τοὺς ἀναχωρήσαντας τὴν π. Κυριακὴν δύο ἐξορίστους μᾶς, Ὁ συνάδελφος καλά κάμνει νὰ δώσῃ τὰς συµβουλάς του πρὸς ἕνα ἐκ τῶν ἐπιτελῶν του καὶ ἐθναρχικὸν σύμβου: λον, ὁ ὁποῖος ἐπέμενε νὰ μὴ ὀργανωθῇ οἱαδήποτε ὑποδοχὴ πρὸς τοὺς δύο ἐξορίσιους 9 περίπτωσιν καθ ἥν δὲν θὰ ἤρχετο μαζύ των ὁ Μη- τροπολίτης Κερωνείας. ᾿Αντιλαμβανόμεθα ὅμως πλήρως τὴν ὀργὴν τοῦ συνα” ώλφου κ. Δέρβη. διότι εἶναι καλῶς γνωστὸν΄ὃτι ἐζήτησε µέσον τῶν ὑποηγειῶν του νὰ ἀσκήσῃ πίεσιν ἐπὶ τῶν ἐξο- ρίστων ὥστε νὰ προβοῦν εἰς δηλώσεις, τὰς ὁποίας αὐτὸς ἤθελεν, οὗτοι δὲ πατριωτικώ: τατα Φφερόμενοι ἀπέρριψαν .. ἀσυζητητὶ τὰς τοιαύτας ὑπο- ἀνδείξεις. ΛΝΛΘΥΜΙΛΣΕΙΣ Ἰδοὺ μερικαὶ ἀπὸ τὰς τε: λευταίας ἀναθυμιάσεις τοῦ Πολυκαρπείου ὀχετοῦ : «Μο: λυσμένοι καὶ σφραγισμµένοι ἄ: πὸ τὸν σατανᾶν», «αἰσχροὶ, µισέλληνες καὶ τυφλά ὄργανα τῶν ἐχβδρῶν τῆς πατρίδος», ἁλωποδυτικὴ σπείρα», «οἱ ἔ- λεεινότεροι µελανωταί, οι ἀποζῶντες ἐκ τῆς ἀδιαλεί: πτου ἀσκήσεως τῆς ἀπάτης καὶ τῆς ψευτιᾶς», «ἀναξιόπι- στοι καὶ παράσπονδοι ἔθνο- προδόται», «ταπεινοὶ ὑπηρέ- ται τῶν προσωπικῶν τῶν συμφερόντων παχύδερμοι συ- νοδοιπόροι», «συρφετὸς ἆἅπα- τεώνων», «πολιτικοὶ ἀγύρται». Αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ ἐκ- χύνει ὁ ὀχετὸς τοῦ Πολυκάρ: που ἐναντίον παντὸς ἀντι- Φρονοῦντος. ΤΙ νὰ εἴπωμεν Εἴναι ἀρκετὸν νοµίζοµεν νὰ ἐπαναλάβωμεν ἐκεῖνο ποὺ θρυλεῖται ὃτι εἶπε προσφά: χα τώς ἡ Α. Π. ὁ Μητροπολίτης Κερυνείας κ. κ. Μακάριος : --Ὁ Τύλληρος ἔκαμεν µας τὰ θάλασσαν |... ΣΛΛΒΟΙ ΚΙ... ΦΑΛΑΚΡΑ Ναρᾶς εὐαγχέλμα: ογέλλεται ἀπὸ τὴν ᾽αμερικὴν ὅτι εἷς χημιεκὸς δλαβικῆς καταγω}ῆς, ὁ {Ον {ιού σεφ, ἀνεκάλυιμεν ἐνα « άοκακον κατὰ τῆς αλάκοας, τὸ ὁ τοῖον, τὸ- δὲν ἤδη εἰς κυκλοφουίαν, ἀπεδεί- χὺη τόσον δαυματουργόν, «ὥστε χι- χιάδες φαλακοῶν ᾽Αμευικανῶν ποὺ τὸ ἐχοφησιμοτοίῆσαν, κυκλοφοουῦν σήμιερον «έροντες πλουσιωτάτην κό- 1). Αὲν ὑπάοχει ἀπ λολία τὸ «ιράρµακο» {ούτσεῳ», καὶ ἐδόθη εἰς τὸ ἑμπόοριον, ὑὰ εἶπαχὺῇ τὸν τόπον µς σι ἅπας ὀσυνούπω καὶ εἰς καὶ δὰ εὑρίσκεται τὴν διάδεσιν τῶν Κυπρίων φαλα: κοῶν. 1 ὼ κόνον ὑυοτόχημα διὰ πυλλαὺς εἶναι ὅτι ὁ ἐφευρέτῃς τοῦ φαρμάκου ὅστις ἀγέλαρε βιομηχανοπυίησίν του, εἶγαιμ, Σλά- βυς. Εέναι δύσκολοι ἀ,χ νὰ {αν τασθῶμεν ὅτι εἲς φανατικὺς χέκκης φαλακρός, ἄς ποῦμε ᾖ. χ. ὁ ἆ-α- πητὸς συνάδελφος κ. Δίκης -1έω: βης, ἄσπονδυς ἐχθοος καὶ διώκτης τῶν Ἀλάβων, δὰ δελήση γά κατα: φύγῃ εἰς τὰς ὑπηορεσίας τοῦ. {ιού τσεφ διὰ νὰ ἐπανακτήσῃ τὴν πόθμὶ του. Τουναντίονυ οὗτος, νοµίςομιε, θὰ προτιµήσῃ νὰ φέρῃ ὑπερηφά: συντόμως εἰς καὶ τὴν ΠΝΗΤΗ:ΙΗ Μ ΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΙΝ ΜΗ ΠΝΕΕΜΡΙΤΗ ΗΕ [μὴ ΤΝ ΠΡΙΝ ΙΝ ΙΓΚΠΤΗΛΗ ΠΗΠΡΙΗΙΙΗΗΤΜΙΗ ΜΗΝ Δηλώσεις τοῦ Τοποτηρητοῦ πρὸς τὸν «Ε. Τύπον»-- Ἐπικρίνεται ἡ δηµιουργία βάσεων ἐν Κύπρῳ-- «Θὰ γίνη νέον Χὸγκ Κὸνγκ ἢ Σιγκοπούρη» 40ΟΝΔ4ΙΝΟΝ 1232 (Τοῦ ἀνταποπριτοῦ µας ἀεροπορικῶς)---“Η ᾿Εὐνικὴ Κυ- πθιακὴ Πρεσβεία δὲν ἔλαβεν ἁκόμη ἀπάντησιν εἷς τὴν ἐπιστολήν, τὴν ὁποίαν ᾱ- πέστειλε τσιρὸς τὸν πρωθυπουργὸν κ. ᾿Αττλῆ διὰ τῆς ὅποίας ζητεῖ συνέντευξιν. Ὡς πληροφοροῦμαι ἡ Πρεσβεία ὡς σῶμα δὲν εἶναι διατεθειµένη νἀ άπο: κηρύξῃ τὰς δηλώσεις τοῦ κ. Δημητρίου πρὸς τὸν ἀνταποκριτὴν τοῦ «Βιοὺς Ιρό- νικλ», τοῦτο δὲ χάριν τῆς ἑνότητος. Ἡ ᾿Επιτροπὴ Κυπριακῶν Ὑποθέσεων προ: τίθεται νά ὑποβάλῃ πρὸς τὴν Πρεσβείαν συγκεκριµένας εἰσηγήσεις διὰ τήν µελ- λοντικὴν δρᾶσίν της ἐν ᾽Αγγλία. ᾿Επὶ πλέον προτίθεται νὰ καλέσῃ συγκέντρω: σιν ὃλης τῆς Κυπριακῆς Παροικίας καὶ ὑποστηρικτῶν τῆς τὴν ὁποίαν θὰ ἀναλύσῃ τὴν σηµασίαν τῆς ἐπισκέψεως τῆς Πρεσβείας εἰς ὑποθέσεώς µας, εἰς Λον- δῖνον καὶ τῆς ὑποστηρίξεως, τὴν ὁποίαν χρειάζεται ἐκ µέρους τῶν Φίλων µας. Τά µέλη τῆς Πρεσβείας ἐφάνησαν ἱκανοποιημένα ἀπὸ τὰς παλλαϊκὰς κινητοποιήσεις εἰς Κύπρον πρὸς ὑποστήριξιν τοῦ τελευταίας ἔργου τῆς Πρε- σβείας. Σχετικῶς ἐπεσκέφθην τὴν Α.Π. τὸν Τοποτηρητὴν κ. Λεόντιον καὶ ἠρώ- τῆησα αὐτὸν μὲ ποῖον τρόπον μπορεῖ ὁ Κυπριακὸς Ὁ Σεβ. Τοποτηρητὴς μοῦ ἀπήντησεν ὣς ἑξῆς: «Μὲ τὴν ἔργον τῆς Πρεσβείας. λαὸς νἁ ὑποβοηθήσῃ τὸ ἀπόρριψιν κάθε σχεδίου ποὺ ἀποσκοπεῖ εἰς τὴν περαιτέρώ παραμονὴν τῶν Αγ: γλων καὶ νὰ ἀπαιτῇ διαρκῶς μὲ ψηφίσματα τὴν ἕνώσιν καί µόνον τὴν ἕνωσιν». γως τὴν φαλάκοαν του μέχοι συν τελείας τῶν αἰώνων --- δεῖγμα τοῦ ιδ λαῦ ο. /, αοοκου (ισοσνκαβρισμου του | ΔΙΚΛΙΟΣ ΑΓΩΝ Εἶναι πράγματι ἁκατανόη- τος ἡ στάσις τῆς Νυβερνή: σεωώς ἔναντι τῶν ἐργατῶν τῶν κυβερνητικῶν καὶ στρατιώτι- κῶν ἔργων. Δὲν εἶναι ἡ πρώ: τη φορὰ. καθ) ἥν οὗτοι διε: µαρτυρήθησαν διὰ τοὺς κα- κοὺς ὅρους ἐργασίας των καὶ ἐζήτησαν διὰ σειρᾶς ὕπομνη:- µάτων των ὅπως ἡ Κυβέρ.η- σις ἐφαρμόσῃ καὶ δι αὐιοὺς ὅρους ἐργασίας παροµοίους μὲ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι εδρί- σκονται ἐν ἰσχόϊ εἰς τὰς ἐρ- γασίας ἰδιωτικῶν ἐργολάβων, ἆλλ᾽ ἡ Κυβέρνησις ἐκώφευσε πάντοτε καὶ ἐξακολουθεῖ νἀ κωφεύῃ εἰς τὰ δίκαια αἰτήμα τά τῶν. Κατόπιν τούτων εἶναι πλή- ρως δικαιολογημένη ἡ ἀπό- φασις τῶν ἐργαστηριακῶν ἐ- πιτροπῶν καὶ τῆς ΠΕΟ περὶ «ἐντάσεως τοῦ ἀγῶνος διὰ τὴν. διεκδίκησιν τῶν αἰτημά: των τῶν Κυβερνητικῶν καὶ στρατιωτικῶν ἐργατῶν». Μὰ ἐλπίσωμεν ὅτι τὴν τε- λευταίαν στιγμὴν ἡ Πυβέρ: νησις θὰ ἀναγνωρίσῃ τὸ δί- κα.ον τῶν ἐργατῶν της καὶ θὰ σπεύσῃ νὰ ἱκανοποιήσῃ τὰ δικαιότατά των αἰτήματα καὶ ὅτι ἀκόμη θὰ παύση νὰ εἶναι--ὅντι εἶναι σήµερα,-- ὁ χειρότερος ἐργολάβος τι ΘΑ ΠΑΘΗ Ὁ Γερμανὸς στρατηγὸς Αντρε, γενικὸς δ.οικητὴς τῆς Κρήτης κατὰ τὴν περίοδον τῆς κατοχῆς, μεταδίδει τὸ Ρέουτερ, παρεδόθη εἰς τὴν Ἑλληνικὴν ἀστυωνομίαν ὑπὸ τῶν ἀρχῶν τῆς ᾿ἸΑμερικανι κῆς ζώνης τῆς Γερμανίας, ἵνα. δικασθῇ ὡς ἐγκληματίας πολέμου. Εἴμεθα περίεργοι νὰ ἴδω: μεν τὶ θὰ συμβῆ εἰς τὸν Αν- τρε καὶ ὁποία θὰ εἶναι ἡ ἔ- ναντί του στάσις τῆς Ἕλλη: νικῆς δικαιοσύνης. Διότι τὸ ἐπόγγελμα τοῦ ἐγκληματίου πολέμου», δὲν χαίρει κακης φήμης εἰς τὴν Ἑλλάδα, οὔτε ἡ ἄσκησίς του δεωρεῖται πρᾶξις ἀξιοκατακριτος. ἸΑ- πόὀδειξις ὅτι οἱ διάφοροι ἓν Ἐλλάδι ἐγκληματίαι πολέμου καὶ συνεργάται τῶν Γερμα” νῶν, ὄχι µόνον δὲν διώκονται ἀλλα τουναντίον... ζοῦν καὶ βασιλεύουν ! ΡΕΓΓΑΙ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ᾿ρέγγαι καὶ ὑποδήματα. εὖ: ρέθησαν προχθὲς εἰς τοὺς δρόµους τῆς Λεμεσοῦ, ἐκτε- θειµένα καὶ ἄνευ ἰδιοκτήτου, ᾗ δὲ ἀστυνομία, παρ ὅλας τὰς ἐρεύνας της δὲν κατώρ” θώσε νὰ ἐξακριβώσῃ τὴν προέλευσίν των. Μυστήριον λοιπὸν καλύπτει τὸ δροµολόγιον τῶν ΡΕΥΥΟ: ὑποδημάτων. ᾿Εκτὲς ἐὰν κα: γεὶς Σέρλοκ Χόλμς ἀἁστυνομι κὸς ἀνακαλύφῃ αὔριον ὅτι αἱ μὲν ρέγγαι ἀφίκοιτο ἔκ τοῦ ἐξωτερικοῦ εἰς ἸΠύπρον, κολυωβῶσαι, τὰ δὲ ὑποδήμα: τα. πεζη ! Ὑπεύθυνος : Θ. Παπαδόπουλος Τύποις: «Κοσμος», Λευκωσία Φ--ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ Ἡ ἐπιθεώρησις «Γουέρλντ Ριβιοῦ» εἰς ἄρθρον της κα- τακρίνει τὴν πολιτικἠν τῆς Κυβερνήσεως εἰς Μέσην Ανα. νατθλὴν καὶ γρόφει τὰ ἑξῆς: «Ποῖα εἶναι τὰ πραγματικά µας σχέδια διὰ τὴν ἄμυναν εἰς τὴν Μ. ᾿Ανατολήν: Ποῖος εἶναι ποὺ ἐσκέφθη τὴν Φφαεινὴν ἰδέαν ὅτι ἡ Παλα.στίνη μπορεῖ νὰ.καταστῇ καλυτέρα σιρατηγικἡ βάσις ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον Καὶ ποῖον εἶναι τὸ ὄφελος τῆς κατασκευῆς μιᾶς νέας μεγάλης στρατηγικῆς βάσεως εἰς Κύπρον, ἡ ὁποία θὰ εἶναι ἡ «θύρα εἰσόδου» τῆς Ρὠσσίας καὶ ἡ ὁποία θὰ γίνῃ ἕνα νέον Χουκ Κὸνκ ἤ µία νέα Σιγγαπούρη:» ὰ Ἐ ῃ Κανοναρίου 19472 Τὸ ἐνταῦθα ἐκδιδόμενον περιοδικὸὀν του Ρωσσικοῦ πρα- κτορείου Τὰς γράφει τὰ ἀκόλουθα περὶ Κύπρου: «Ἡ Κύπρος πρώην Τουρκικὴ ἀποικία εὑρίσκεται ὑπὸ ᾿᾽Αγγλικὴν διοί- κησιν ἀπὸ τοῦ 1878. Σήµερον ὁ Κυπριακὸς λαὸς ποὺ εἶναι Ἑλληνικός, ἀγωνίζεται διά νὰ ἀπελευθερώθῇ. Ἐν τούτοις ὅμως ἡ Κυπριακὴ Πρεσβεία, ἡ ὁποία ᾖἦλθεν εἰς Λονδῖνον διὰ τὴν ὑπόθεσιν τῆς νήσου ἔγινε ἕεκτὴ μὲ μεγάλην ψυχρότητα.» Η ΥΠΟΘΕΣΙΣ ΤΩΝ 130 ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Ενώπιον τοῦ πλήρους ἑπαρ: χιακοῦ δικαστηρίου ᾽Αμμοχώ- στου, ἀἁπαρτισθέντος ἐκ τῶν ἐντ. δικαστῶν κ. κ. Κὸξ καὶ Θεοχαρίδη, ἠκούσθη ἡ αἴτη- σις τῆς ἀτμοπλοϊκῆς ἑταιρεί- ας Πρεβεντίνο ὅπως παρα: πεμφθῇ εἰς διαιτησίαν ἐν Λονδίνῳ ἡ ἀγωγὴ τὴν ὁποίαν ἐκίνησε κατ᾽ αὐτῆς ὁ κ. Γ. Χρ. Γεωργίου. Οἱ δικηγόροι τοῦ κ. Γεωργίου κ.κ. Φρῖξος Μαρκίδης καὶ Λεῦκος Κληρί- δης ἐζήτησαν ὅπως ἡ αἴτησις τῆς ἑταιρείας ἀπορριφθῇ, ἐφ᾽ ὅσον τὸ ἄρθρον ὃ τοῦ περὶ διαιτησίας νόμου δίδει προαι- ρετικὸν δικαίώμµα παραποµ- πῆς καὶ οὐχὶ ὑποχρεωτικόν:. Τὸ δικαστήριον ἐπεφύλαξετὴν ἀπόφασίν του διὰ τὴν 3θην Ἰανουαρίου. Ἐκ µέρους τῆς ἑταιρείας παρουσιόσθη ὁ κ. Μ. Χούρη. Πρόκειται περὶ τῆς ὑποθέ- σεως τῶν 130 Κυπρίων µετα- ναστῶν εἰς ᾽Αγγλίαν, εἰς τοὺς ὁποίους δὲν ἐπέτρεψεν ἡ ἵυ- βέρνησις κατὰ τὸν π. Ἰούλιον γὰ ἐπιβιβασθοῦν τοῦ πλοίου «᾿Ανατολὴ» καὶ οἱ ὁποῖοι εἷ- χον προπληρώσει τὰ εἰσιτή- ριά των. ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ κ.ΚΛΗΡΙΔΗ ΔΙΑ ΤΟ ΡΕΥΜΑ 'Ὑπὸ τοῦ. Δημοτικοῦ Συµ: βουλίου Λευκωσίας ἀποστέλ- λεται σήμερον ἐκτενὴς ἔπι- σιολὴ πρὸς τὸν Διοικητὴν Λευκωσίας, ὡς ἀπάντησις εἰς τὴν τελευταίαν ἐπιστολήντου, διὰ τῆς ὁποίας οὗτος ναθίστα γνωστὴν τὴν ἀπόφασιν τῆς Κυβερνήσεως διὰ τὸ ζήτημα τῆς τιμῆς τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύ µατος. Ἡ ὡς ἄνω ἐπιστολὴ συνετάχθη προσωπικῶς ὑπὸ τοῦ Δημάρχου κ. |. Κληρίδου εἰς τὸν ὁποῖον εἶχε σταλῄῇ ἐγκαίρως ἡ ἀπόφασις τῆς Κυβερνήσεως. Αὕτη ἐλήφθη χθὲς ἀεροπορικῶς ἐξ Ἅ᾿Αγ- γλίας. ΠΙΜΙΙΗ ΙΠΙΝΗΙΙΝ Εἰσήχθησαν καὶ θἀ πω- ληθοῦν ὑπὸ τοῦ κ. Ναζα- ρὲτ Κλεντζιὰν, παλαιὸν Γυναικοπάζαρον ἀρ. 359, εἰς τιμὰς διατιµήσεως. Εἰσαγωγεὺς Ἰατίασεο, {ευκωσία Τ ΠΡΙ ΠΜ ΠΛΝΙΝ ΣΛΙΙΙΙΝ ΗΣ ΠΡΙΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 (Ρ'ὶ.--Εἰς τὸ τελευταῖον Δελτίον Πληρο- φοριῶν τῆς 'Ελληνικῆς Πρε- σβείας δημοσιεύεται ἡ ἆἀκό- λουθος πληροφορία: «Συμ- Φώνως πρὸς µίαν ἔκθεσιν ἐκ Τεχεράνης, ἡ ὁποία ἐραδιο- Φωνήθη ὑπὸ τοῦ πρακτορείου Τὰς μεγάλος ἀριθμὸς 'Ελλή- νων στρατιωτῶν ἔφθασεν εἰς τὸ [ουζιστάν. 'Π µετάβασις ἔγινε κατόπιν προσκλήσεως τῆς διευθύνσεως τῆς ᾽Αγγλο- περσικῆς ἑταιρείας πετρελαί- ὧν καὶ οἱ ἐν λόγῳ στρατιῶ- ται θά στρατοπεδεύσουν εἰς τὰ κτίρια τῆς ἑταιρείας, Σωµ- φώνως μὲ τὴν ἔκθεσιν αὐτὴν οἱ Ἕλληνες στρατιῶται ἆ- πασχολοῦνται μὲ τὴν κατα: σκοπείαν καὶ τὴν δηµιουργίαν διχοι οιῶν μεταξὺ τῶν έργα: τῶν.» Ἡ Ἑλληνικὴ πρεσβεία προσθέτει τὰ ἀκόλουθα μὲ δικά της σχόλια : «Εἶναι ἡ πρώτη φορὰ ποὺ ἀναφέρεται ἡ παρουσία 'Ἑλληνικῶν στρα τευµάτων εἰς τὴν Περσίαν ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Μ. Άλε- ξάνδρου.» | ἡΜΝΤΙΡΗΝΙΜΜΙΣΙΣ ΕΣ ΜΙΗΛΙ Καὶ ἀπεργία πείνης ΡΑΓΚΟΥΝ, 15 (Ρ.--Τριά- κοντα πρόσωπα, μεταξὺ τῶν ὁποίων 3 γυναῖκες, ἔτραυμα- τίσθησαν σοβαρῶς καὶ πολ: λοὶ ἄλλοι ἐλαφρῶς ὅταν ἡ ἀστυνομία διεσκόρπισε μὲ ράβδους διαδήλωσιν 500 κοµ- μουνιστῶν ἔμπροσθεν τῶν γραφείων τῆς ᾿Αρχιγραμμα- τείας. Συμφώνως πρὸς ἆνε- πιβεβαιώτους πληροφορίας µία ἐκ τῶν τραυματισθεισῶν γυναικῶν ἀπέθανε. Συνελή- φθησαν 22 πρόσωπα, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ δύο ἀρχηγοὶ τῆς διαδηλώσεως. Ολοι οἱ συλληφθέντες ἐἑ- κήρυξαν ἀπεργίαν πείνης εἰς τὸ νοσοκομεῖον ὅπου µετε φέρθησαν πρὸς θεραπείαν τῶν τραυμάτων τὼν. ἡ ΙΙΜΙΜΙ Η ΠΠ ΚΑΙΡΟΝ 15 (Ρ)- Ἡ Αἰγυ- πτιακὴ Κυβέρνησις ἐνέκρινεν εὐὑρέα σχέδια ἠλεκτροποιή- σεως τῆς κοιλάδος τοῦ Ανω Νείλου. Ταῦτα θἀ στοιχίσουν 10. ἑκατομμύρια λιρῶν καὶ θὰ δώσουν ἠλεκτρισμὸν καὶ εἰς τὸ τελευταῖον χωρίον. ΟΡ 9 τἹ.ΜΙ. ΛΙΦΝΙΔΙΑ ΑΝΑΧΟΡΗΣΙΣ ΡΩΣΣΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 (5.).--“Ο ἐνταῦθα Ῥῶσσος τερε οβευτὴς κ. Μπογκοµόλωφ ἄνεχώρήῆσεν αἰφνιδέως ιὰ ἸΜόσχαν. Γίνονῖαι στολλὰ σχόλια διὰ τὴν ἆ ναχώρησίν του. ΠΩΣ ΕΞΕΛΕΓΗΣΗΝ [ἱ ΠΡΙ ΤΝ [ΙΝΗ ΛΙ “Ἡ ἡλικία ἔδωσε τὴν νίκην εἰς τόν καδο- λικὀν-- Οἱ βΒιζοσπάσται ἐμοίρασαν ἐξ ἴσου τὰς ψήφους των ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 (Ρ.).--'Ο σοσιαλιστὴς κ. Βινσέντ Ὠριόλ ἐξελέγη πρόεδρος ᾿τῆς Γαλλικῆς Ἐθνοσυνε- λεύσεως-- Κάτω Βουλῆς-- διὰ ψήφων 21]4 ἔναντι 194 τοῦ ἀντιπάλου του καθολικοῦ. 'Ο ριζοσπάστης ὑπο- ψήφιος ἔλαβεν 75 ψήφους. Διεξήχθη διὰ δευτέραν φορὰν ψηφοφορὶα πρὸς ἐκλογὴν προέδρου τῆς Γερου- σίας ἀλλὰ καί πάλιν οὐδεὶς τῶν ὑποψηφίών ἔλαβε τὰς ἀπαιτουμένας 131 ψήφους. Ὁ κομμουνιστὴς κ. Μαρὰν ἔλαβεν 129, ὁ καθολικὸς κ. Ρίµπς 86 καὶ ὁ ριζοσπάστης 45. Ἐν τέλει διεξήχθη τρίτη Ψηφοφορία, καθ’ ἥν δὲν ἀἁπαι- τεῖται κατώτερον ὅριον ψήφων. Ἐξελέγη ὁ καθολικὸς κ. Ρρίμπς. Οὗτος ἔλαβε τὰς ἰδίας ψήφους μετά τοῦ κομμουνι” στοῦ κ. Μαρὰν ἤτοι 129 καὶ ὡς ἐκ τούτου ἐξελέγη λόγῳ τοῦ ὅτι εἶναι γηραιότερος. Ὁ Ρίµπς εἶναι 64 ἐτῶν ἐνῶ ὁ Μαρὰν 28. Οἱ ριζοσπάσται ἐψήφισαν κατὰ τοιοῦτον τρόπον ὥστε νὰ μοιρασθοῦν αἱ ψῆφοί των ἐξ ἴσου μεταξὺ κομμου νιστοῦ καὶ καθολικοῦ. ) ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΝ ΕΞΟΤΕΡΙΚΩΝ ΟΥΑΣΙΓΚΑΤΩΝ 15 (Ρ.)--Ὁ πρόεδρος Τροῦμαν ἀπεδέχθη τὴν παράτησιν τοῦ κ. Ἡτόναλδ Ράσσελ βο- ηθοῦ ὑπουργοῦ τῶν ἐξωτερικῶν. Οὗτος διωρίσθη ὑπὸ τοῦ κ. Μπὲρνς πρὸ ἔτους. Εἶναι ἡ πρώτη παραίτη- σις φίλου τοῦ Μπὲρνς ἐκ τῆς Κυβερνήσεως. ΚΤΕΠΗΠΝΗ ) «ΤΠ ΠΡΙ ΜΗΝ ΙΙ ΔΕΥΚΠΩΣΙΑ 156 (Ρ.).-- Αἱ στρατιωτικαὶ ἀρχαὶ κατέσχον χὺδὲς φωτογραφίας Λληφὺδεῖσας ὑπὸ Παλαιστινίου δημοσιογράφου εἷς τὸ στρατόσεδον ' Εβραέων μεταναστῶν τῆς Ξυλοτύμβου, Αὗται ἐδείκνυον συρµατοπλέγματα καὶ µετανάστας πάσχοντας ἐκ γρώρας. ΕΙΝ ΤΠ ΜΙΝΙ ΠΠ Μπ (ΜΙΤ ΜΜ ΙΝΙΚΗΤΚΙΙ ΡΩΜΗ 15 (Ρ)-- Ὁ ἀρχηγὸς τοῦ σοσιαλιστικοῦ κόμματος κ. Νέννι καὶ ὑπουργὸς τῶν ἐξωτερικῶν ἐ- κήρυξε τὸ πέρας τῶν ἐργασιῶν τοῦ συνεδρίου τοῦ κόμματος δι ἐκκλήσεως πρὸς ἕνωσιν τῶν ἐργατι- κῶν καὶ δημοκρατικῶν δυνάμεων. «Τὸ σύμφωνον ἑνό- τητος δράσεως, εἶπε, μετὰ τῶν κομμουνιστῶν γίνεται στερεὰ ποαγµατικότης. Τὸ σοσιαλιστικὸν κόμμα εἶναι τυχηρὸν διότι ἀπεσχίσθη ἐξ αὐτοῦ ἡ ἀρνητικὴ ἀστικὴ ὁμάς. Δὲν ἔχομεν αἴσθημα κατωτερότητος ἔναντι τῶν κομμουνιστῶν, ἐφ᾽ ὅσον εἴμεθα βέβαιοι ὅτι ἀντιπροσωπεύομεν τὰ συμφέροντα τῶν ἸΙταλῶν ἐργατῶν.» “Ο κ. Νέννι εἶπεν ὅτι δὲν γνωρίζει ἐάν ἐπίκειται κυβερνητικὴ κρίσις. 'Ο ἀποσχισθεὶς ἐκ τοῦ σοσιαλιστικοῦ κόμματος κ. Σαραγκάτ παρητήθη ὡς πρόεδρος τῆς Ίταλι- κῆς Ἐθνοσυνελεύσεως. Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΠΤΕΤΙΗΙ Ἡ ΠΜΡΙΡΙΝΙΝΙ [ΝΝΙ ΛΗΛ -ΜΙΝΝ Δρᾶσις ἔξω τῆς Θεσσαλονίκης ΑΘΗΝΑΙ 16 (2)--᾿ Ανηγγέλδη ψὲς ἀργὰ ὅτι οἱ ἀντάρται κατέστρεψαν τὴν σιδηροδρομικὴν γοαμµμήν Θεσσαλονίκης-- Δράµας καὶ ἀνετίναξαν γέφυραν 14 µί- Λλια βορείως τῆς Θεσσαλονίκης. Εἶναι ἡ τετάρτη ἔπι- χείρησις καταστροφῆς σιδηροδρόµου ἐντὸς τῆς ῥἕἑβδο- µάδος. Αὲ συγκοινωνίαι μεταξὺ Μακεδονίας καὶ Θρά- κῆς διεκόπησαν. Εὶς σύγηρουσιν μεταξὺ στρατοῦ καὶ ἀνταρτῶν εἷς τὴν περιοχὴν Γοεβενῶν ἐφονεύθησαν { ἀντάρται καὶ 13 ἑτραυματίσησαν. [ΕΙΜΙΗΙΙ { ΜΙΙΝ Η ΜΠΙΙΙ Οἱ ἀπεργοί δἁ ἀνέλδουν εἰς 45 χιλιάδας ΛΟΒΔΙΝΟΝ 15 (Ρ.)---Πλέον τῶν 30 χιλ. ὁδηγῶν αὐτοκινήτων, ἐργατῶν μεταφορῶν, λιμενεργατῶν κλπ. συμμετέχουν εἰς τὴν ἀνεπίσημον ἀπεργίαν, ἡ ὁποία παρεμποδίζει τὴν διανομὴν τροφίμων. Εἰς πλέον τῶν 10 μεγάλων πόλεων τῆς ᾽Αγγλίας ἐκηρύχθησαν ἀπερ- γίαι συµπαθείας.. ᾽Απειλεῖται ἡ κήρυξις ἀπεργίας 4 χιλ. ἐργατῶν ποταµίων μεταφορῶν. ᾿Εὰν ἡ ἀπεργία συνεχισθῃ θὰ προσχωρήσουν εἰς αὖ- τὴν σήµερον 12 χιλ. ἐργάται μεταφορῶν τῆς βιομηχανικῆς περιοχῆς τοῦ Μίτλαντ, πρᾶγμα τὸ ὁποῖον θὰ ἀναβιβάσῃ τὸν συνολικὸν ἀριθμὸν τῶν ἀπεργῶν εἰς πλέον τῶν 45 χιλ, καὶ θά περιπλέξῃ περισσότερον τὴ ἐπισιτιστικὴν κατάστα- σιν εἰς ὁλόκληρον τὴν ᾿Αγγλίαν. Ἡ κατάστασις εἰς τὸν λιμένα τοῦ Λονδίνου χαρακτηρίζεται συγκεχυμένη, Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 1947 . ελιιφ οσο. Ἐκ υστυ.. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ε ΛΙΠ ΤΠ ΜΗΝ ΕΝΟΣ ΣΤΡΒΤΙΩΤΟΥ «Νά τελειώσῃ αὐτὸ τὸ κακὸγ προτοῦ προφδά- σει νἀ θάψει τά χέρια οἑ ἀδελφικὸ οαἶμα !» αφ Κίβέ ΠΛ! ΤΕΙ ΛΜ] ΘΕΛΕΙ ΤΙΝ ΤΙΜΗ ΑΘΗΝΑΙ Ἰανουάριος. Ὅλοι οἱ Ἕλληνες ποὺ πονοῦν τὴν πατρίδα. “Ὁ- λοι οἱ Ἓλληνες ποὺ αἰ- σθάνονται τὴν πρωτάκου- στη συμφορά ποὺ βρῆκε τὸ Λαό µας, ἄς προσέ- ἔουν τὴν κραυγὴ ἀγωνί- ας, πού βγαίνει ἀπὸ τὴν καρδιὰ ἑνὸς στρατιώτη, ποὺ τὸ καθεστὼς τοῦ λα- οπρόβλητου Τσαλδάρη ἔ- στειλε πάνω στὴ Θεσσαλία νὰ σκοτώνει τ᾽ ἀδέλφια του καὶ νὰ καίει τὰ σπί- τια τῶν χωρικῶν, ποὺ γλύ τὠώσαν ἀπὸ τοὺς Γερμα- νούς. Κανένας λογοτέχνης δὲ θὰ μποροῦσε ν᾿ ἀποδώσει μὲ τόση ζωντανὴ παρα- στατικότητα τὸ ἀνείπώτο δρᾶμα τῶν παιδιῶν τοῦ Λαοῦ, ποὺ τὸ καθεστώς τοῦ νεοφασισμοῦ καὶ τῆς πλουτοκρατικῆς ὀλιγαρχί: ας, ἐπιστρατεύει καὶ τὰ στέλνει, πάνω στὰ ἑλλη- νικἀ βουνά, νὰ χτυπιοῦν- ται μὲ τ᾽ ἀδέλφια τους, ποὺ τὸ μοναδικό τους ἆ: µάρτημµα εἶνε, ὅτι πολέμη- σαν τοὺς κατακτητὲς καὶ ἀγωνίστηκαν γιὰ τὴν Ἔ- λευθερία καὶ τὴ Δημοκρα- τία. ΄Η ἀπόγνωση, ἀπὸ τὴν κόλαση ποὺ ἔρριξαν τό Λαό µας εἶνε τόση, στὴν ψυχἠ τοῦ παιδιοῦ αὐτοῦ, ποὺ εὔχεται ἀπὸ τὰ βά- θη της νὰ τελειώσει ἔγ:- καιρα τὸ κακό, γιὰ νὰ μὴ προφθάσει νὰ βάψει τὰ χέρια του σὲ ἀδελφικὸ αἷ- μα. ᾽Αγωνίζεται μ ὅλη του τὴ δύναμη νἀὰ τό ἀπο- φύγει. ᾽Αγωνίζεται νὰ μὴ βασανἰσει ἀδελφό του. Αλ- λὰ καὶ τρέµει καὶ φοβᾶ- ται γιατὶ εἶνε στρατιώτης κι ἔχει ἀνώτερους πάνω στὸ κεφάλι του. ᾿Ιδοὺ τὸ ἀάμμα : νά του στὴ Θεσσαλία... ᾽Αγαπητὲ Ἠίκο, ε Ὁ Θεὸς ἄς μᾶς λυ- πηθεῖ καὶ νὰ λήξει τὸ κα- κὁὸ εἰρηνικά. Ταλαιπωρεῖ: ται ὁ κόσμος, σκοτώνεται καθημερινῶς στὰ βουνὰ Χχωρὶς λόγο. Ας ὑποκύψει καὶ αὐτὸς ὁ σκ.,.ς ὁ Τσαλ- δάρης νὰ καλλιτερέψουµε. Ασε ποὺ ἐξαριᾶται καί ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ πολι- τική...Σὲ ἐνθυμοῦμαι πολ: λὲς φορὲς ποὺ ἤθελες νὰ ντυθεῖς. Αχ πόσο ἔξω ἔπε- Φτες. Τὶ θέλεις μὲ τὶς σφαῖρες Δὲν εἶνε καλύ- τερα ποὺ ἔμεινε : ᾽Απὸ μᾶς λίγοι ἤρθαμε. Όσοι δὲ γνωρίζαμε τὸ Μαυρο- µιχάλη, τὸν Κατσαρέα καὶ δαύτους ποὺ βγάλαν τὸν κόσμο στὸ κλαρὶ κάτω στὴν περιφέρειά µας. Πάντα ὁ ἤσυχος κόσμος τὰ πληρώ- νει. Ας εἶνε ὅμως γιὰ γνώση καὶ συμμόρφωση στὸ µέλλον. Ὅσο νιὰ τὰ γέα τῆς Βορείου Ἑλλάδος εἶνε ἐπὶ ποδὸς ὅλη ἡ Θεσ- σαλία. Ἔχουμε λίγες µέ- ρες ποὺ κατεβήκαµε σὲ τοῦτο τὸ χωριό. Τὰ σπίτια ἐδῶθε πάνω τὰ εἶχαν κά- ψει οἱ Γερμανοὶ ὅλα καὶ τὸ λυπηρὸν εἶνε ὃτι βάλα- µε καὶ μεῖς χέρι καὶ τὰ ξανακαῖμε πὰλι τώρα.Ξύ: λο καὶ λεηλασίες ὅπως ξέρεις ὁ στρατὸς. Δέν ἔἕ- χωώ σκεφθεῖ γιὰ νὰ κάψω σπίτια, νὰ δείρω καὶ νἁ πλατσικολογήσω, ἐκτὸς µό νο ἀπὸ τὸ Φαγί. Νάἁ μοῦ κοπεῖ τὸ χέρι ἐὰν προβῶ σὲ τέτοια ἐνέργεια, διότι ἔκανα φέτος τὰ πρῶτα βή- µατα νἁ φτιάξω σπίτι καὶ εἶδα τὶ γίνεται. Ασε δέ καὶ τὴ φτώχεια ποὺ ἔχου- » νε ὁ κὀσμος. Οὔτε καὶ ἔ- χώ σκεφθεῖ γιὰ νά ἐγκλη: µατήσω ἀπέναντι Ἑλλή:- νγὠν καὶ θὰ τὸ ἀποφύγω µέχρι ἐκεῖ ποὺ μπορέσω γιὰ νὰ γυρίσω σπίτι µου μιά µέρα ἐὰν θέλει ὁ Θεὸς χωρὶς νἀἁ ἐλέγχεται ἡ συ- νείδησίς µου ὅτι ἔχω σκο- τώσει Ἕλληνα, Βρισκόµε- θα δυὸ ὧρες μακρυὰ ἀπὸ τὸ Στρατηγεῖον Ολύμπου τῶν ᾽Ανταρτῶν. »)Απόψε ἦλθαν στὰ 1000 µέτρα ἐπάνω στ ἵ ὑψώμα- τα καὶ μᾶς ἐφώναζαν «Πρὸ πέντε ἐτῶν δουλείας ἐβγήκαμε στὰ βουνὰ γιὰ ἀτομικοὶ Φφρουροὶ σας, Τώρα μᾶς ἐρρίξατε οστά σίδερα τῆς φυλακῆς. Μὴ μᾶς χτυπᾶτε, εἴμεθα Ἓλ.- ληνες Δημοκρατικοὶ Στρα- τιῶτες». ᾿Αρχίσαμε ἐμεῖς μὲ τὰ πολυβόλα, ἀρχίσαν αὐτοί, ὕστερα βρισιὲς οἱ μέν, λόγια οἱ δὲ ἕως ὅτου ξηµερώσαμε στὰ χαρακώ: µατα. Αν εἰπεῖς ἀπὸ µά- χες ἄλλο τίποτα. Γιὰ νὰ κλαίει εἶνε κανείς. Δὲν βρίσκω ἄκρηα νὰ στὰ γράψω. ᾿Ανατινάξεις γε: φυριῶν, γραµµές, κόψιμο κακὸ στὸ κακό, στὸ κε- Φάλι µας ξεοπάζουν ὅλα... ἛἝτερον δὲν ἔχω...» Ὁ στρατιώτης αὐτὸς ἦταν δεξιός, ὅταν ἔφευγε γιὰ τὴ Βόρειο Ἑλλάδα καὶ ἐκεῖ πάνω εἶδε μὲ τὰ µάτια του ὅλο τὸ κακό, ποὺ κάνει ὁ Τσαλδάρης καὶ ἡ κυβέρνησή του. Τὸ γράµµα του ἀποδίδει πιστὰ τὰ αἰσθήματα ὁλο- κλήρου τοῦ ἑλληνικοῦ λα- οῦ. Κανένας δὲν θέλει τὸν ἐμφύλιο πόλεμο. Κα- γένας δὲ θέλει νὰ ζεῖ στὰ βουνά, µέσα στὰ χιόνια, μακρυἀ ἀπὸ τὴν οἰκογέ- νειά του καὶ τὴ δουλειὰ του. Μόνον οἱ ἔμποροι τοῦ µίσους. Μόνο οἱ ἐκμεταλ λευτές. Μόνο οἱ πράκτο- ρες ξένων συμφερόντων. Μόνο οἱ πλουτοκράτες. Μόνο αὐτοὶ τροφοδοτοῦν τὸν ἐμφύλιο πόλεμο, δου- λεύοντας στὰ ἀφεντικά τους, ξένα καὶ ντόπια καὶ φέροντα. Τὸ γράµµα τοῦ στρατιώτη τὸ δείχνει κα θαρἀ καὶ ταὐτόχρονα δεί. Χνει πώς τὰ παθήματα ἔγιναν µαθήµατα στὸ Λαὸ μας. ς «Ας εἶνε ὅμως γιὰ γνώση καὶ συμμόρφωση γιὰἁ τὸ μέλλον» γράφει. Καὶ στὸ µέλλον βέβαια δὲν πρόκειται νἁ δοῦν πρόσωπο Θεοῦ οἱ ἔμπρη στές καὶ δολοφόνοι τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Τὸ ξέρουν καὶ γι αὐὖ- τὸ ἀγωνίζονται μ᾿ ὅλες τὶς δυνάµεις τους. Μ᾽ ὅ- λα τὰ µέσα καὶ τὰ πιὸ ἄ- τιµμα, νὰ μµαταιώσουν τὴ Συμφιλίωση, ποὺ κηρύττει καθημερινὰ τὸ ΕΑΜ. Για- τὶ ἡ συμφιλίώση.θὰ εἷνε ἡ σωτηρία τῆς Ἑλλάδας καὶ ὁξδικὸς τους θάνατος. Ὅμως μ᾽ ὅλη τὴν λυσ- σαλέα ἀντίδρασή τους ἡ συμφιλίώση κατακτᾶ, κά- θε µέρα περισσότερο ἔδα- Φος. Τὸ γράμμα τοῦ ὁπλί- τη μιλάει εὔγλωττα. Ποιὸς ξέρει ἄν τὸ παιδὶ αὐτὸ τοῦ Λαοῦ ζεῖ ἀκόμη!ι Ἡ φΦωνὴ του, φωνὴ ἀληθινοῦ Ἕλληνα πατριώτη, ποὺ ζεῖ τὴν κόλαση καὶ τὴν φρίκη τοῦ ἐμφυλίου πο: λέμου, ἄς φωτίσει τὶς φψυ- χὲς ὅλων τῶν Ἑλλήνων. Ας μᾶς ἑνώσει ὅλους γιά νὰ ἐπιβάλουμε τὴ θέ- Ὑπεύθυνος : σ. 1 απαυυνυνλώώ ο νώννς τ σστττε στὰ δικἁἀ τους ἄνομα συµ- ᾿Αθηναϊκὴ χρονογραφία Τὸ πρόγροµµµα Γινότανε κουβέντα στὸ γρα φεῖο γιὰ τὴν οἰκονομικὴ ἐἑνί- σχυση ποὺ θὰ μᾶς ἔδινε ἡ ᾿Αμερικὴ καὶ τὴν ὁποίαν οἱ «λαοπρόβλητοι» ἔχουν πάρει.. σοράντα Φφορὲς μέχρι τώρα, ἀλλὰ δὲν λέει νὰ φθάσει στὴν Ἑλλάδα. --.Μὰ διατὶ. παμφίλτατοι,δὲν ἀποφασίζουν νὰ μᾶς τὴν δώσουν ρώτησε ὁ Κλεό- βουλος,Τὸ πρᾶγ- μα τοῦτο ὁμοι: άζει μὲ τὸ κόκ- καλον, τὸ ὁποῖον κάµνοµεν δῆθεν ὅτι ρίπτοµεν εἰς τὸν σκύλον καὶ τὸν ἀναγκάζο- μεν, τὸν ταλαί- πωρον, νὰ σηκώνεται εἰς τὰ ὀπίσθιά του, ἀλλ᾽ ἡμεῖς δὲν τοῦ τὸ ρίπτοµεν καὶ τοιου- τοτρόπως τὸν παιδεύοµεν ἐπὶ µίαν ὥραν. Τὸ αὐτὸ δ.απράτ- τουσιν καὶ οἱ ᾽Αμερικανοὶ, μὲ τὴν Σιαφορὰν ὅτι μᾶς παι. δεύουσιν οὐχὶ μίαν ὅραν, ἆλ- λὰ ἕν ἔτος μὲ τὸ κόκκαλον τῆς ἑνισχύσεως. Διατὶ δὲν μᾶς τὴν δίδουσιν ἐπὶ τέλους αὐτὴν τὴν περιβόητον ἐνίσχυ- σιν Διότι οἱ κυβερνῶντες δὲν ὑπέβολαν συγκεκριµένο πρὀ- γραμμα γιὰ τὸ πὼς θὰ τὴν χρησιμοποιήσουν, ἀπάντησε κάποιος. -Αὐτὸς ἐστὶ ὁ κόμβος ρώ- τησε ὁ Κλεόβουλος. Καὶ δὲν μοῦ τὸ λέγατε ἐπὶ τόσον και ρὸν Θὰ τὸ λύσω ἐγὼ πα- ρευθύς. Καὶ χωρὶς νὰ χάσει καιρὸν πῆρε στὸ τη έφώνο τὸν οἶκο νοµικό σύμβουλο τῆς ᾽Αμερι: κανικῆς πρεσβείας καὶ τοῦ εἶπε: --Παρακαλῶ ὑμᾶς, παμφίλ- τατε, ἔμαθον ὅτι ἐπιθυμεῖτε πρόγραµµα διὰ τὸ πῶς θὰ χρησιµοποιήσωσιν οἱ «λαοπρό- βλητο.» ἡμῶν τὴν οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν. Γράψατε, παρακα- λῶ ὑμᾶς, τὸ συγκεκριµένον πρόγραµµα, ὅπως θὰ σᾶς τὸ ὑπαγορεύσω: «Ὥρα 9η πρωϊνή: Πρόγευμα μὲ φρέσκον βούτυρον, μαρμε- λάδας, ὧὰ, μπέῖκον καὶ τὰ τοιαῦτα δι᾽ ὅλους τοὺς «ἡμε: τέρους». Ώρα 2 µεσημβρινή: Ἴχθῦες, ψητὰ τῆς σούβλας ἤ τοῦ γιουβετσίου, σαλάται, τυ- ρὸς, γλυκὰ καὶ τὰ τοιοῦτα δι΄ αὐτοὺς καὶ ἀλλήλους, “Ω: ρα »η ἀπογευματινὴ τέῖον μεθ᾽ ὅλων τῶν σχετικῶν διὰ τὴν παρέαν. Ὥρα 10 νυκτε- ρινὴ γλεντάκιον μεταξὺ «ἡ- μῶν καὶ ἡμῶν» εἷς τὴν Αρ: ζεντίνην, Μιαμὶ, Φλωρίδα, Φρόλις Πιγκὰλ καὶ ἕτερα ἑβ- δοµήκοντα ἑννέα γυκτερινὰ κέντρα, τὰ ὁποῖα θὰ μερι µνήσω νὰ συγκεντρώσω εἰς εἰδικὸν κατάλογον, ἵνα ἀπο στείλω ὑμῖν διὰ τὴν πλήρη τάξιν». Τί εἶνε ὅλα αὐτὰ ποὺ μοῦ λέτε ρώτησε ὁ οἰκονο- μικὸς σύμβουλος. κυβερνητικὸν οἰκονο- μικὸν πρόγραµµα, ἀπάντησε ὁ Κλεόβουλος, βάσει τοῦ ὁ. ποίου θὰ διατεθεῖ ἡ οἴκονο: μικὴ ἐνίσχυσις, τὴν ὁποίαν θὰ χορηγήσετε εἰς τὸν κ. Τσαλδάρην. Εἶσθε ὑμεῖς σύμ- Φωνος --Απολύτώς σύμφωνος! ᾱ- πάντησεν ὁ σύμβουλος. -Μήπως ἔχετε νὰ προσθέ- σητε ὑμεῖς τίποτε ἕτερον, πα. ρακαλῶ ἡμᾶς -Μονάχα μιὰ µικρή λεπτο- µέρεια: ᾽Απὸ μᾶς δὲν θὰ δο. θεῖ... καμμιά ἐνίσχυσις! Η ΠΕΝΝΑ σ- ο----ῦΦ-ὁ Φ-νϕ Φνοῷ Φῷ πα Φα Φορ λησή µας καὶ νὰ σώσουμε τὸν τόπο µας, Συμφιλίωση, ᾿Ανεξαρτη- σία, Ὁμαλότητα, Δημµο- κρατικἡ ἐλευθερία, ἄς εἷνε τὸ σύνθηµα ὅλων τῶν τι- µίων Ἑλλήνων. Στὴν Ισπανία ὍὉ λαὸς πεινᾶ Οἱ ἀξιωματικοὶ πλουτίζουν Κάµνουν, ἀσύδοτοι, μαύρη ἀγορά 14 1ΣΟΙ ᾿Ιανουάριος.--- ᾽Απὸ πολλὰ χοόνια τώρα οἱ ]σπαν ο εἶναι καταδικασµέ- νοι τὰ ὑποφέρου» μιὰ στρα- τιωτιὴ χατογή: Γὴν κατοχὴ τοῦ ![σπανικοῦ στρατοῦ... 11 ὑπόλοιπη {ῦ- οώπι ξέρει τὶ σημαίνει αὖ- τὸ, ᾿Αγνοεῖ ὅμως ὅτι καιγούο- γιες καταστάσεις ἔχουν ὅδη- ουργηὐεῖ στὴν Ισπανία. ἡιὰᾶ ἀπὸ τὶς καταστάσεις αὐτὲς εἶναι καὶ ὃ ξεπεσμὸς τῶν ἀξιωματικῶν τοῦ «ἐθνι. κοῦ» στρατοῦ τοῦ «Φράνκο. Καὶ δὲν μποροῦσε νὰ γίνει ἀλλοιῶς. Τὸ φασιστικὸ καθε- στὼς εἶναι γνὠστὸ ὅτι ὅδια- φδείρει τὶς συνειδήσεις καὶ πληρώνει ἀδρὰ ἐκείνους ποὺ τὸ στηρίξουν. Γιατὶ ἰδεολόγοι τοῦ φασισμοῦ δὲν ὑπάρχουν καὶ μάλιστα σήµερα. Ἰ]όνο πουλημένοι ὑπάρχου». Τέτοιοι πουλημέγοι εἶναι καὶ οἱ ἀξιω- ματικοὶ τοῦ. φιασιστικοῦ στρα- τοῦ τοῦ Φράνκο. ᾽Ανταποκριτὴς γαλλικῆς δή ποκρατικῆς ἐφημερίδος ποὺ κατόρθωσε νὰ πάει στὴν [- σπανία ἐδήμοσίευσε στὴν ἔφη- μερίδα του ἐνδιαφέρουσα ἂν ταπόκριση πάνω στὸ ζήτημα αὐτὸ. Ο Γάλλος δηµοσιογρά- Φος γράφει ὅτι οἳ ἀνταμοιβὴ τῶν ἐπηρεσιῶν τους ὃ Φράν- κο ἀφίνει τοὺς ἀξιωματικούς του νὰ παίρνουν µέρος σὲ ἐμ- ποοικὲς ἐπιχειρήσεις καὶ γὰ κάνουν μαύρη ἀγορά. ὰ τὶ γράφει ὁ [άλλος δη- µοσιογράφος : «Ὅπως καὶ τὸν καιρὸ τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, ὃ ἵσπανι- κὸς στρατὸς ἀνεφοδιάξεται ἀπὸ τὴν ἐπιμελητεία του. 40. τὸ σημαίνει ὅτι περισσότερο ἀπὸ ὅ0ο)ο τῶν ἐδωδίμων, τὸ σύνολο τοῦ συμπυκνωμένου γάλακτος καὶ τοῦ µπακαλιά- ρου πηγαίνει στὰ πρατήρια τῆς ἔπιμελητείας γιὰ νὰ που- ληδεῖ κατόπι οὲ χαμηλὲς τι- μὲς στοὺς στρατιωτικοὺς καὶ τὶς οἰκογένειές τους. Αὐτὸ σηµαίνει ἐπίσης ὅτι οἳ στρα- τιωτικοὶ, ποὺ παίρνουν ὅσα τοόφιµα Ὀέλουν μὲ χαμηλὲς τεμὲς, μιποροῦν ν᾿ ἀποκτήσουν μυδώδη κέρδη διοχετεύοντάς τα στὴ μαύρη ἀγορά. Γι΄ αὐτὸ δὲν εἶναι καὐόλου ἐκπληκτικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ πράγµατα πωλοῦνται στὴ Άα- ὁρίτη ὅ καὶ ή φορὲς περισ- σότερο ἀπὸ τὴν πραγματική τους ἀξία. Τὸ λίγο κρέας ποὺ ααποροῦσε καγεὶς νὰ ἀγοράσει τὸν τελευταῖο καιρὸ στὴ Άα- δρίτη τὸ προμηδευόταν ιιὲ τὴ μεσολάβηση τοῦ χασάπη του ἀπὸ στρατιωτικὴ ἐπιμελητεία. 4ὲν εἶναι καδόλου ἐπίσης ἐκ- πληκτικὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ὅλη ᾗ ἱσπανικὴ κοινωνία μισεῖ βαδειὰ τοὺς στρατιωτικοὺς. --Οἳ ἀξιωώματικοὶ πλουτίξουν Μὲ τὴν πρόφαση τῆς ἑκ- τελέσεως ἔογων στρατιωτικῆς σημασίας, τὸ γενικὸ ἐπιτελεῖο ἐλέγχει τὴ μεταλλουργικὴ βιο- ΠΏΛΗΣΙΣ ΚΕΝΗΣ ΟΙΚΙΑΣ Πωλεῖται κενἡ οἰκία ἐντὸς τῶν Δημοτικῶν ὁρί- ων, παρὰ τὸν κεντρικὸν ὃ ρόμον Μαυαρίνου 13 μετὰ τὴν Γεωργικὴν Σχολήν, ”Αμεσος παράδοσις. 'Η οἰκία ἀποτελεῖται ἐξ 6 μεγάλων δωματίων, ἡλιακοῦ, 2 βεραντῶν, µαγειρείου, μπάνιου, ἀποχωρητηρίου, πλυ- σταριοῦ, μεγάλου κήπου, καὶ παρακειµένου οἰκοπέ- δου, πετρόκτιστος, ἠλεκτροφωτισμένη,. κατάστασιν καὶ ἐμφάνισιν, Λόγῳ ἀναχωώρήσεως τῆς ᾿Αστουριὰν δι᾽ εἰς ἀρίστην μὲ νερόν. ἰδιοκτητρίας κ. Ζεφύρ ᾽Αγγλίαν θὰ πωληθοῦν καὶ ὃλα τὰ ἔπιπλα διὰ πλειστηριασμοῦ τὸ προσεχὲς Σάββατον ὥρα 2.15 μ.μ. καὶ τὴν Κυριακὴν πώλησις περιλαμβάνει ἔπιπλα σάλας, ὑπνοδωματίου, 4 καργιόλες μονὲς σούστας, µόφωώωνον μὲ δίσκους, Ἡ τραπεζαρίας, γραμ ὥρα 9.30 π.μ. πιατικά, µαχαιροπήρουνα, γυα- λικά κλπ. Τὰ ἀντικείμενα θὰ εἶναι ἐκτεθειμένα τὴν Παρασκευἠν ὅλην τὴν ἡμέραν. Παρακαλοῦνται οἱ ἐν- διαφερόµενοι ὅπως παρευρεθοῦν τὸ Σάββατον καθ] ὃτι ἴσως τελειώσῃ ἡ πώλησις. Διὰ περισσοτέρας πληροφορίας ἀπευθύνεσθε εἰς τὸν Ε. ᾿Αντωνιάδην Δημοπράτην Λήδρας 186 : ιυ,χαλία, τὴν παρα) Ω)1 τοι μέν. ] ἱ ἑργολάβοι εἴ- µέντων κλπ. Οἳἵ ἐργολ 8 η 3 αι ὑποχοεωμιένοι νά προμυ]}: «φεώ, ΄ ὑεύονται τὰ διάφορα ὑλικά δα ον νά ποὺ τοὺς χοειάζογται ἄπο τὴ ΄ 3 3 .ι πο ΄ γτας ἕ- παύροη ἀγορὰ, αὐξάνοντας ὁ Μαυς ϱ . τοι τὴν πουσωπικὴ περιουσία , . τῶν διαφόρων «σωτήθων της , , μα. πατρίδας», ὅπως ἀποκαλοῦι ϱ ον” ται ατοὺς ἐπισήμους Αὐγους ον ος οἳ ἄξιωμιατικοὶ. [1ολλοὶ ἀδιω- , : ν 2 γνουν σπίτια κιὲ.. ματικοὶ φτιάχνο - ών ὑλικὰ τοῦ. ατρατοῦ. {ναι ὁ ο ) ]αδουίτι κοιγὸ μωστικὸ στὴ αδυίτη ἡ νς με ὅτι τὰ ταιμέντα ποῦ προο οίζοντα. γιὰ τὴν Κατασκευὴ ἀγχυρωματικῶν ἔργων στὰ 1Γυ- οηγαῖα, χθησιμοποιή ὕ]καν πολὶ εἰρηνικότερα. Γγιγαν πολυτελέστατα σπίτια ποὺ τὸ ἐτήσιο εἰσόδιμιά τους φδάνει τὶς 1200. πεταέττες. Οἱ «σωτῆρες τῆς πατοί- δας» εἶναι μπλε µένοι σ᾿ ἕνα σωρὸ δουλειὲς καὶ ἔπιχειοή: σεις ἀπὸ τὶς ὁποῖες κερδίξου»! τεράστια πουά. Οἱ ἔπιχειρή- σεις στὶς ὁποῖες εἶναι μέτοχοι ἀξιωματικοὶ εἶναι ὄλες...ποο: γομιακὲς. (όρους δὲν πᾖ]ρώ: νουν, ἔχουν ἕνα σωρὸ ὅδιευ- κολύχσεις καὶ διαρκῶς ἆνα- κατεύονται (ὲ...κρατι εὲς ὕπο- δέσεις. --« ο Φράνμο μᾶς ἔχει ἀνάγκη» «Ο Φράγκο στηρίζεται στὸ στρατό. 0 στοατὸς δξέοει ὅτι ὁ Φράνκο τὸν ἔχει ἀνάγκῃ καὶ πουλάει τὴν ὑποοτήριξή του ἀκοιβὰ. Τὸ ὑῦμα εἶναι ὁ λαὸς, ποὺ δὲν ἔχει οτὸ κελ- οι του κανένα τρόφιμο καὶ ποοσπαθεῖ νὰ ζήσει κὲ τὰ λι- γοστὰ εἴδη ποὺ παίρνει μὲ τὲ δελτίο καὶ κεῖνα ποὺ «πατορ- θώνει (ὅταν κατορθώσει) ν᾿ ἀγοοάσει ἀπὸ τὴ μαύρη ἆγο- ρὰ σὲ ἄστρονομικὲς τιµές. «Ο λαὸς αὐτὸς μισεῖ τὸν Φράνκο καὶ μ᾿ ὅλη του τὴ ιρυ- χῑἠ Λλαχταράει τὴν πτώση του, αὐτουγοῦ κι ὅλης του τῆς «καμιαοίλλας». ᾿Επολεμοῦσε μὲ τοὺς Ῥεν- ματισμοὺς ἐπὶ πολλὰ χρό- για. Τὸ Κροῦσεν πολὺ γοή. γορα ἀνεκούφισε τὸν πόνον του. Ὅλοι ὃσοι ὑποφέρουν ἀπὸ Ρευματισμοὺς δὲν εἶναι βέ- βαια τόσον τυχεροὶ ὥστε ν᾿ ἀνακουφισθῶσι ἀφοῦ πάρουσι ὀλίγας µόνον δόσεις Κροῦ- σεν. ᾽Αλλ᾽ ὁ κ. Ε. Ἡ. τὸ ἐπέ. τοχε, ὅπως τὸ λέγει εἰς τὸ γράμμα του, Τὸ Κροῦσεν δὲν θ) ἀποτύχῃ νὰ βοηθήσῃ καὶ σᾶς, ἐὰν ἀκολουθήσετε τὴν συμβουλἠν τοῦ ἄνωθι κυρίου: «Ὑπέφερα ἀπὸ ρευματισμοὺς ἐπὶ πολλὰ ἔτη, ὅταν κάποιος Φίλος µου μὲ συνεβούλευσε νὰ δοκικάσω τὸ Κροῦσεν, ᾿Αφοῦ ἐπῆρα μερικὲς δόσεις ἤρχισα νὰ αἰσθάνομαι μεγά- λην ἀνακούφισιν. Ἔκτοτε παίρνω τακτικὰ Κροῦσεν. ΕΙ. μαι 72 ἐτῶν καὶ νοιώθω τὸν ἑαυτόν µου ἐντελῶς καλά, Πρὶν ἀπὸ 15 ἡμέρες ἵδρωσα καὶ ἔννοιωσα ἕνα πόνον εἰς τὴν δεξιάν µου πλάτην, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ τὴν συνηθισµένην δόσιν Κροῖσεν τὴν ἐπαύριον ἥμουν ἐντελῶς καλά, Εὺρί- σκω ὅτι εἰς τὴν δικἠν µου περίπτώσιν ἡ δόσις Κροῦσεν ποὺ μὲ ὠφελεῇ εἶναι ἕνα κου- ταλάκι τσῷῦ γλυκοῦ διαλυμένο µέσα σὲ ζεστὸ νερὸ, τὸ ὁποῖ- ον παίρνω πρὸ τοῦ προγεύ: µατος». ΕΥ, Οἱ Ρευματισμοὶ ἔχουν µίαν ἀρχικὴν αἰτίαν.-- Τὸ Οὗρικὸν ᾿Οξὺ εἰς τὰς κλειδώσεις καὶ τοὺς μῦς. Ὅλο τὸ μυστικὸν τοῦ Κροῦοεν εἶνε ἡ διπλῆ ἐ- γέργειά του. ᾿Ἐνεργεῖ ταυτο- χρόνως ἐπὶ τῶν νεφρῶν καὶ τῶν ἐντέρων καὶ ἐκδιώκει ὃ- λα τὰ ἀποθέματα τοῦ Οὗρι- κοῦ Ὀξέος. Ζητεῖται μπουφετζῆς Ζητεῖται μπουφετζῆς διὰ τὴν λέσχην «Ἰσότης» τοῦ κ Σ, Βυζάκα. Μισθὸς ἵκανοποιη: τικός, ΜΗ ΠΜ Π “Η νύκτα τοῦ Σαββάτου 36)1)1947 θὰ σᾶς µείνῃ ἀξέχαστη ἄν παρευρεθεῖτε στὸν ΕΤΗΣΙΟΝ ΧΟΡΟΝ τῆς ΕΝΙΣΕΩΣ ΜΙΚΡΙΚΛΙΜΣΙΗΛΙΛΡΙΟΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ στὸ “ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ” Διάκοσμος-- ἩΜττουφὲ--- Που- σικὴ στοὺ θὰ ἑκανοποιήσουν ὅλους. Μιὰ ὀὁλονύητια διασκέδασις. ἡ δὲς ντε όρη ἅμη ότεοοι ἐν «Ἱευκωσίας τελοῦμ τοὺς ἀοοθουῥῶνάς των Νάῤῥατον ἐν «Ιευκωσίη, ᾿Επισκέψεις τοῦ τρέχ. προ) ὁ ἐκλεκτὸς δίασος πρόζας τῆς κ. Δατδοίνας ᾿{νδοεάδη (Ελεύδε. ρος Δαλλιτεχνικὸς ᾿Οργανισιιός). μιὰ ἐνγέα ο κ .ν. , ο ὃν πόλεις τῆς 4ἰγύπτου φδάγει εἰς τὴν γῆσόν κας καὶ δὰ παρουσιάσῃ σει- οὰν ἐμλεκτῶν κοῦ καὶ Ξένου ας ο τα Ψέατοα τῆς γοῦ. τῆς Σ. Λατεοίνας ᾿ Ανδρεάδη ἔπιτε- λεῖον ἀπὸ π « ο ρρη - ς ἠδοποιοὺς τοῦ λληνικοῦ Φεάτοου ποόἑας σου ἆγήκουν εἰς τὸν γνωστὸν σκη- ομοάφον κ. «ὀτέλιον [ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ζοη | ᾿ Αρραβῶνες “ο κ. ᾽Αβθοαάμ λαραλάμπου και 1. Ἀοιστος ίδη, τὸ προσεγὸς ο κ. Αντώνιος [Πετρίδης Ά]αυ. οομιάτο]ς δέν ἑουτάξει οὔτε δέχεται ἐπισκέιμεις τὴν Γαρασκευήν, ὄνο µαοτικὴν αὐτοῦ ἑοοτήν, ᾽Αομενικὴ ἐφημερὶς ᾽Εκυκλυφόρηόεν’ ἡ ἑβδομαδιαία 24 ομει(κὴ) συγάδελ(ος« λόρ 4 0αξ» αἱ ἐκδότην τὸν κ. λ. Αἠ]οσδιτοιὰν. 'Ο δΨίασος ᾿ Ανδρεάδη : κ . Ὅπως ἀνηγγέλδη, περὶ τὰ τέλη «ωμὸς η ὑάνει εἲς Κύ. Ὁ ἐν λόγω ὑίασος ὕστερα ἀπὸ δοιαµβευτικὴ) περιοδεία ἐπὶ ῆνας ες τὰς κυριωτέρας ἔρρων τοῦ λληνι- ὁραιιατολογίου εἰς ἑταιρείας Άουποια. Τοῦ. ὕὑιάσου μετέχουν ἐκτὸς τους σ/λξεο» ἐκλεχτοὺς αἱ σκήγο}οαη-ζαι τοῦ διά- ᾿Οοφανίδην, Η ἄφιξις τοῦ ἓν Λό-ῳ Θιάσου εἷς τὴν γῆπόν µας πρέπει δεωοιηΜῇ δεατοικὸν γεγονός, ” ὶ οντως να ὡς ποαγματικἀ μκεάλο Ζητήσατε τὸ παιδικὸ δρᾶμα “Ὁ ΓΙΟΚΑΣ ΜΑΣ” πρὶν ἐξαντληθεῖ. ᾿ Αποστέλλεται καὶ ταχυδοομικῶς σὲ ὅσους ἐμβάζουν τὸ ἀντίειμο (5 σελ) στὸ γοαφεῖο Τεύκρου ᾿Ανδία, κίνητα ᾖ]πειᾶ, {ευκω. σία. {ωλεῖται καὶ μέσον τοῦ «,Ία- ἐκοῦ /Ιρακτορείου». σσ μυυρυ«ὂδὂσ ύ«ὓυς. Μαγικὸ Παλάτι καὶ «Μπελὴκ Πασᾶ» Σήµερον Τετάρτην καὶ αὔ- ριον Πέµπτην προβάλλε- ται ὅλως ἐξαιρετικῶς μιὰ ἄφθαστη καὶ Δραματικὴ ἐ- πιστημονικὴ Δημιουργία ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΙΜΗΣ Μὲ τοὺς: ΤΖ0Ε8Δ ΜΑΚΡΗ ΜΠΕΤΤΥ ΦΗΛΊΤ κα. Ἡ Ἱστορία ἑνὸς νεαροῦ γιατροῦ ποὺ ἀνεκάλυψε πρὸ ἑνὸς περίπου αἰῶνος τύ φάρμακο. τῆς ἀάναισθη- σίας, - ᾽Επικίνδυνα πειράµατα-- ἡ ἆφο- σιωση μιᾶς γυναῖκας στὸν ἄγ- τρα της-τπικρίες --- ἀπογοητεύ- σεις---Ἡ. μδ)άζη στι μὴ τῆς ἐπι- τοχίας---Ἵνα ἔργο ποὺ δὰ ἐν. το Ῥουοιάση ὅλους, ο. Ζων Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴν καὶ Σάββατον, ὁ λαοφιλέ- στατος καβαλλάρης Τξώρις Ἰονγκόµερυ ἐμφανίζεται καὶ πάλιν στὸ νέο ἀγωνιῶ. δες λαϊκὸ Κάου-μποὺ ΜΡΝΗΤΗΣ ΚΕΛΛΙ ΙΙ Συμπρωταγωνιστοῦν : ΑΥΝ ΡΟΜΗΒΡΊΤΝ ΚΕ ΓΝ ΡΙΤΣΝΝΟΝΊ δνας ἀτούμητος καβαλλάρης ποὺ Ψέλει ν᾿άνακαλύιη τι ἆᾱ- νειριά του καὶ γὰ ἐκδιτηδῆ τὸν Ὀάνατον τῆς ἀδεληῃῆς του, . Ζαν Καὶ τὴν προσεχῆ Κυριακὴν νέος θρίαµβος. Νέα ἐξαι- ρετικὴ ἐπιτυχία. Προβάλ- λεται τό μεγαλειῶδες κοι- νωνικὸ καὶ ἀνθρωπιστικὸ Δραματικὸ Μεγαλούργημα ἵἡ ΝΙΗΛΙΝ ΠΛ 7οῦ διασήµου συγος(/έως Ῥάσσελ Φήλι 'Ο αέγας καλλιτέχνης ΑΔΛΑΝ ΛΑΤ καὶ ἡ διάσεµή ΑΟΡΕΤΤΑ ΡΙΑΙΚ Εἶναι τὸ ὁνρᾶμα ἑγὸς κοοιτσιοῦ νο . που ἐνῷ πρόκειται γὰ πανδρευ- δῆ κωφαίνει ἀπὸ μι έτιδα καόνιιι Μεγάλα οἰκογενειακὰ δράµατα. ἠύο ἀδελφὲς ποὺ ἀγαποῦν τὸν ἴδιον ἄντοα. «1ύο ἀντίθετοι κόσ- : µοι-- Κουφοὶ ἔρωτες-- Ὁ γεα- ς ν ϱος γιατρὸς καὶ τὰ ἐπικίγδυνα πθιράματά του---'Ἡ ἀλήδεια ποὺ δριαμβεύει...