Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-16

Διευθυντὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ----ο Ετος 1ον Περίοδος ο τ] Αριθµ. φύλλου: Τιµὴ φύλλου 1 λα -- ΙΙΙ 1 (1). τήορήσαν 900 ἐογάται τῶν' ΓΡΑΦΕΙΟὉ 1 ἕ ἑωνωστασίων ῥαδιοιγώνων «Αασκένι '}σπανόλα, δια «Οδὸς Λιπέρτη ἀριθα. 7 καὶ ὃ μαοιυοόμενοι διὰ τὴ αὔξησιν τοῦ φόνου ἐπὶ τῶν Αριθμ. τηλεφώνοι. 632 ἠηευομισύίων κατὰ 9 ο)ο. Συνελήφθησαν ὃ πρόσα- Αευκωσία- Κύπρου πα. Οἱ ἅπευοι εἶδωποιηδησαν ὅτι δὰ ἀπολυδοῦν. ΝΕΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ 0 φΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ εΥπὸ τοῦ Τμήματος Φόοου Εἰσοδήματος κἐστάλησαν υτρὸς τοὺς «φορολογουμένους. αἱ σχε: τικαὶ φόρµαι διὰ τὸ ἔτος 1946. Είναι εὐκαιθία νὰ ἐἔπανα- λάβωμεν ὅ,τι εἴπομεν καὶ εἷς τὸ παρελθόν: ὍὍτι ὁ τρόπος ) καθ’ ὅν σήμερον Λλειτουργεῖ ὁ σχετικὸς νόμος εἶναι ἄδικος καὶ καταθλιπτικὸς διὰ μίαν μεγάλην τάξιν ἀνδρώπων, τὸν κόσμον τῶν ἐργατῶν, µικροβιο: τεχνῶν, δηµοσίων καὶ ἰδιωτι- κῶν ὑπαλλήλων, ὁ ὁποῖος σή- µερον λόγῳ τοῦ τρομεροῦ ὑψω: μοῦ τοῦ βιωτικοῦ τιµαρίδµου, κυριολεχτικῶς ὑποφέρει τὰ σεάνδεινα. Καὶ ἐξηγούμεθα: όὲς βάσις διὰ τὴν φορολογίαν ἑνὸς -προ- σώπου ἑλήφδη καὶ ἴσχυε προ: σολεμικῶς τὸ εἰσόδημα τῶν 4. 1560 ἐτησίως. Ἰότε πσολὺ ὀλίγοι ἐκ τῶν ὥς ἄνω τάξεων εἶχον τοιοῦτον εἰσόδημα, οὔὗ- τως ὥστε αἱ πτωχαὶ τάξεις έ- ξηροῦντο τῆς φορολογίας. δή- µερον ὅμως μὲ τὴν αὔξῃσιν τῶν ἡμερομισθίων Λλόγῳ τοῦ τεμαρίδµου καὶ «ὁ ' τελευταῖος ἐργάτης λαμβάνει τὸ σιοσὸν τῶν 4. 150 ἐτησίως, οὕτως ὥστε ὁ νόμος καλύπτει πλουσίους καὶ στωχούς, εὐποροῦντας καὶ σέ νητας. Διὸτι βεβαίως οὖὗδεὶς ἔχων σῴας τὰς φρένας ἄνθρωπος δύ- ναται νὰ ἰσχυρισδῇ ὅτι εἷς ἄν- Όρωπος ἔχων ὥς εἰσόδημα 150 ἤ 200 ἢἤ ἔσιω καὶ 300 σηµε- θινῶν λιρῶν τὸ ἔτος, εὐπορεῖ ῆ δύναται κἄν νὰ ἀνταποκριδῇ εἰς τὰς στοιχειώδεις ἀνάγκας τῆς οἰκογενείας του. ᾿Επιβάλλεται Λοισὸν ἆνα- εώρησις τῆς ἀρχικῆς βάσεως ν 160 λιρῶν. Διότι ἢ Φ6ρο- λογία εἰσοδήματος ὅπως γίνεται σήμερον, εἶναι ἄδικος, σκληρά, πα κατα)λισετενῇ. Είναι «φό- ϱος αἵματος τὸν ὁποῖον καλεῖ- ται νὰ πληρώνῃη ὅὁ µπενόµενος ἑ ὑποσιτιζόμενος σήμερον φ,. Εΐναι τὸ ψωμὶ τὸ ὁποῖον στερεῖ ἀπὸ τὰ λιμώττοντα τέ- να του ὁ σιτωχὸς Κύπριος οἳ- κογενειάρχης. Τὶ λέγει ἢ Κυβέρνήσις Η µήπως δὲν ἀναγνωρίζει οὔτε αὐτὸν τὸν τιμαριδμικὸν δεί- κτην τοῦ κ. Γουέῖν, ὁ ὁποῖος, κ βεβαίως σολὺ ἀπιέχει τῆς σκλη- ρᾶς πραγµατικότητος 0ΡθΗ ΛΥΣΙΣ αν ντ Ὅπως ἐδημοσιεύσαιιεν τὸ ἀρδευτικὸν τμήμα. τῆς Κυβαρ: »ήσεως μελετᾷ τὴν κατασκκυὴν τα: ραστίου ὑδατοφρά) νατος ἐπὶ τῆς ὁ- ροσειρᾶς Μαχαιρᾶ πρὸς αυγκράτησιν καὶ ἀποδήκδυσυν τῶν ὁμβρίων ὃὗ δάτων, τὰ ὁποῖα ὑδὰ κχοήσικοποι οὔνται ἐν καιρῷ πρὸς ἄρδευσιν 1) χιλ, στρεμμάτων γῆς. ᾿{νν ουνδχείᾳ ἀνδφέρετο ὅτι ἡ σχειικὴ δαπάνη ὑπολογέξεται εἰς «3/4 χιλ. ἀέφας καὶ αἱ σχειικαὶ ἐογασίαι, εἰ τὰς ὁποίας ὃ᾽ ἀπασχοληδοῦν ἕκατοντά: δες ἐργατῶν, ὑὰ ἀοχίσουν ἑντὸς ας τοῦ ἔτους, Μὲ τὴν ἐκτέλεσιν τῆς ὡς ἄνω ἀποφάσεως φαίνεται ὅτι ἡ Κυβέο: νήσις ἀρχίςει νὰ εἰοέρχεται δὶς τὴν πρακτικὴν λύσι» τοῦ ζητήματος τῆς ἀνομβρίας, ἤ ὁποία παρουσιάζεται ἀπὸ καιροῦ εἰς καιοὺν διὰ νὰ που: καλῇ ἀννπολογίοτους καταστυοφὰς ο ο εἰς τὸν τόπον. ”Αλλοις πρώτη καὶ µόνὴ -ἡ ἐφημερίς µας ἔδιξε τὸ τοῦτο καὶ ὑπέδειξε πυὸς καταπο 1έμησιν τῆς ἀνομβρίας τὴν χαια- σκευὴν μδγάλων ὕδατο οραμάτων πρὸς συσσώρενσι» τῶν ὀμβρίων ὃ- δάτων, Καΐ, ὅπως ἐνδυκούμιείῦα, εἴχομεν παραπέμιοι τοὺς ους εἰς τὴν μβλέτην παρομµοίων πο» δευτικῶν ἔργων εἰς Σαοδηνίαν, τόμ’ ὁποίαν μετέβαλον ἀπὸ ἄννδρον εἲς πίαν ών ποοχύες 9 εσως ἁήῄτημια ἀθιοδί- ἄλονον καὶ γῆσον εὐφορω τάτην. Κατὰ ουγέπειαν ἐπικοοτοῦ: μον τὴν ἀνωτέρω κυβερνητική ᾱ- πόφασιν, ᾗ ἐκτέλεσις τῆς ὑπυίας ἡόλομεν νὰ πιστεύωιιεν ὅτι ὑὲν θὰ βραδύνῃ ἐπὶ ποῤτ', ΤΑ ΦΑΛΡΜΛΚΛ Ὡς ἐγράψαμεν καὶ πρὸ ἡ- μερῶν, τὸ τμῆμα Ἰατρικῶν ΎὙ- πηρεσιῶν πρέπει νὰ παραχω: ρήση ἀδείας εἰσαγωγῆς ἐξ Ἑλβετίας ὡρισμένων φαρμα: κευτικῶν σκευασιῶν, τὰς ὁ- ποίας ἔχει ἀπόλωτον ἀνάγκην ὁ τόπος. Αἱ συναλλαγματι- καὶ ἀπαγορεύσεις δὲν πρέπει νὰ ἔχουν θέσιν εἰς τὴν περί- πτωσιν αὐτὴν. Δυνάμεθα νὰ ἀναφέρωμεν]| ἀ τὴν συγκεκριµένην περίπτῶσιν τοῦ φαρμάκου «επίδγον]οίογῃι». τὸ ὁποῖον χρησιμοποιοῦν ἑ- κατοντάδες προσώπων διὰ Χρονίους ἐντερικὰς παθήσεις καὶ τὸ ὁποῖον ἐξηφανίσθη πρὸ πολλοῦ ἐκ τῆς Κύπρου. Εἶναι τόση ἡ χρεία τῆς σκευα- ᾽Απουεῦματινὴ ἑρηικερὶς 3 πτένπτη 1ο ) .- ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΊΤΠΟΣ ΕΛ ΜΙΛΛΛΙΝΙ ΗΛ ΣΤΡΕΦΕΙΗ ΝΤΕ ΜΗΙΙΝΙΚΙ [ΕΝΛΝΙΙΙ ΜΗΝ Δὲν θὰ ἐπιτραπῇ οἰκονομ. ἀναδιοργάνωσις τῆς Γερμανίας ΟΙ ΓΛΛΛΟΙ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΛΙ ΤΗΡΟΥΝ ΑΚΡΑΝ ΕΠΙΦΥΛΛΚΠΚΟΤΗΤΑ 40ΟΝΔΙΝΟΝ 16 (Ρέουτερ).--᾿ Επίσημον ἀνακοινωνδέὲν ἐκδοθδὲν ἐκ τῆς Ντά- ουνιγ» διρήητ ἀναφέρει : Κατὰ τὰς συνομιλίας μεταξὺ τῶν πρωῦυπουργῶν Μαπλοὺμ καὶ ᾽Ατιλῆ ἀνεγνωρίσθη ὅτι τόσον ἡ Γαλλία ὅσον καὶ ἡ κ... Μ. Βρεττανία ὑπέστησαν δὶς ἐπίθεσιν ἐκ µέρους τῆς Γερμανίας καὶ ὡς ὃι τούτου ἔχουν ἴσα συµ- φέροντα νὰ προστατεύσουν ἑαυτὰς ἐκ νέας Γερμανικῆς ἀπειλῆς. δυνεφωνήδη ὅ- εν ὅπως ὑπογραφῇ ὅσον τὸ δυνατὸν συντόμως συνὺδήκη συμμαχίας μεταξὺ αὐτῶν. Σκοπὸς τῆς συμμαχίας θὰ εἶναι ἡ παρεμπόδισις οἱ σδήποτε νέας ἐπιδρο- μῆς τῆς Γερμανίας καὶ ἡ διατήρηοις τῆς εἰρήνης καὶ ἀσφωλείας. Τὸ ἀνακοινωθέν ἀναφέρει ἐπίσης ὅτι ἐξητάσθη ἐπισταμένως τὸ Γερμανικὸν πρόβλημα καὶ ἀνε- γνωρίσθη ὑπ) ἀμφοτέρων τῶν χωρῶν ὅτι πρέπει νὰ µέτρα πρὸς παρεμπόδισιν λήφθοῦν ἀποτελεσματικά τῆς οἰκονομικῆς ἁἀναδιοργανώσεως τῆς Γερμανίας οὔ- τώς ὥστε νὰ μὴ δυνηθῇ αὕτη νὰ ἀπειλήσῃ ἐκ νέου τὴν εἰρήνην. σίας αὐτῆς ὥστε, ὡς γνωρί- ζομεν καλῶς, πολλοὶ πάσχον- τες ἀπηυθύνθησαν ἥρη εἰς Αἴ- γυπτον, Ελλάδα καὶ Παλαι- στίνην διὰ νὰ τὸ προµηθευ- θοῦν. ὢ ἔντ. Διευθυντὴς ᾿Ια: τρικῶν Ὑπηρεσιῶν ἅς ἐξειά ση τὸ ζήτημα. ΔΩΣΕ ΘΑΡΡΟΣ.: Φαίνεται ὅτι µμερικοὶ ἅν- θρωποι δὲν ἔχουν καθόλου συναίσθησιν τῶν πράξεών τῶν. Αὐτὴν τὴν σκέψιν ἑκάμαμεν ταν ἀνεγνώσαμεν προχθὲς εἰς τὰς δεξιὰς ἐφημερίδας ὅτι ὃ Υ. Υ. τῶν Νέων Συντε χνιῶν, Μιχαλάκις, ἀπέστειλε πρὸς τὸν Σεβ. Κερυνείας Μακάροιον, ἕν «σχέ: διον τηλεγραφήματος» πρὸς τὸν νέον ΝΜυβερνήτην, τὸ ὁ- ποῖον καὶ νὰ σταλῇ πρὸς αὖ- τὸν ἅμα τῇ ἀφίξει του, ἀφοῦ προηγουμένως ἐγκριθῇ ὑπὸ τοῦ Συµβουλίου Ἐθναρχίας καὶ συνυπογραφῇῃ ὑφ ὅλων τῶν κομμάτων, συλλόγων καὶ ὀργανώσεων τῆς Νήσου. ᾽Αλλὰ μήπως ὁ ἐθναρχεύων Μητροπολίτης ὑλακάριος, τὸ Συμβούλιον Ἐθναρχίας, τὰ κόμματα, οἱ σύλλογοι καὶ αἱ διάφοροι ὀργανώσεις δὲν γνωρίζουν γραφὴν καὶ ἀνάγ- νώσιν ἤ δὲν ἔχουν τὸν ἀναγ: καῖον πατριωτισμὸν συντάξουν ἕν ἔγγραφον, τὸ ὁποῖον εἰρήσθω ἐν πορόδῳ καὶ θά ἀποτελέσῃ Ἑν ἔγγρα: φον ἱστορικῆ- σημασίας, ὥστε νὰ καταφύγουν εἰς τὰ... φῶ- τα ()) τοῦ Πισσᾶ : , Δὲν πταίει ὅμως κανεὶς. Πταίει ἐκεῖνος ἤ ἐκεῖνοι ποὺ ἔδωσαν σηµασίαν εἰς τὸν Μιχαλάκιν καὶ τὸν προσεκά- λεσαν κάποτε εἰς τὴν ᾿Λρχιε: πισκοπἠν. Δῶσε θάρρος τοῦ χωρκάτη νὰ μπῇ μὲς τὰ ροῦ: χα μὲ τὲς ποδίνες | ΥΠ0 ΣΚΙΑΝ Μία ἐπίσημος ἀνακοίνωσις τοῦ ᾽Αμερικανικοῦ ὑπουργεί- ου ἀεροπορίας, ἀνήνγγειλε προχθές, ὅτι ὁ ᾽Αμερικανικὸς στρατὸς ἔχει σήμερον ἆπο- θηκευµένα 1500 ὑπερφρούρια καὶ ὅτι ἡ ἐνεργὸς άεροπορι- κἡὴ δύναµις θὰ ἀνέλθῃ εἰς 6.000. Ἐὰν ἡ παραγωγὴ ὑπερ: φρουρίων συνεχισθῇ μὲ τὸν αὐτὸν πυρετώδη ρυθμὸν, δὲν ὑπάρχει ἀμφ: βολία ὅτι ἐντὸς ὀλίγων ἑτῶν ὁ κάθε ᾽Αμερι- κανὸς στρατιώτης θὰ ἔχῃ εἲς τὴν διάθεσίν του 2 καὶ 3 ὅ- περφρούρια καὶ ὅτι οἱ ἀντί- παλοι τῆς ᾽Αμερικῆς.. θὰ εἶναι ὑποχρεωμένοι νὰ πολε- μοῦν διαρκῶς ὑπὸ σκιάν. Ἐ- κτὸς ἐὰν ἐν τῷ μεταδὺ ἔφευ- ρεθῇ κανεὶς νέος τύπος ὅστις καὶ νὰ τά... ἐπισκιάσῃ ! ΑΥΔΙΑ ΛΙΘΟΣ Τὸ Ρέουτερ μετέδωσε προ- χθὲς ὅτι ἤρχισαν ἐν Λονδίνῳ αἱ συνομιλίαι διὰ τὸ µέλλον τῆς Βούρμας μεταξὺ ἆἀντι- προσωπείας Βουρμανῶν καὶ μελῶν τῆς ᾽Αγγλικῆς Κυβερ- γήσεως. Ἐπ) εὐκαιρίαᾳ ὁ πρωθωπουρ: γὰὸς κ. Αττλῆ εἰς δηλώσεις του ἐπανέλαβε τὸ γνωστὸν τροπάριον ὅτι «εἰς τὸν λαὸν τῆς Βούρμας ἐναπόκειται γὰ Αποφασίσῃ ἐὰν θὰ µείνῃ ἤ ὄχι ἐντὸς τῆς Βρεττανικῆς Αὐὖτο κρατορίας καὶ ὅτι «ἡ Μ. Βρεττανία δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ κρατήσῃ ὑπὸ τὸ στέμμα της κανένα λαὸν παρά τὴν θέλη: σἰν του» ἸΑλλ ἄς περιµένωμεν. Ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ εἰλικρίνεια τῶν. δηλώσεων τούτων θὰ φανῇ. ἀπὸ τὸ ἀποτέλεσμα τῶν διαπραγματεύσεων Βούρ: μας-- ᾽Αγγλίας. Θὰ φανῇ ἆ- κόμη ἀπὸ τὴν στάσιν τὴν ὁ- ποίαν θά κρατήσῃ αὔριον ἔ γαντι τῆς ᾿Εθνικῆς µας Πρεσ: βείας καὶ τῶν πόθων τοῦ Κυ Μητροπολίτην διά νά Ἱ. Σ-- ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 (Ρ)--Οἱ πολιτικοὶ παρατηρηταὶ φρονοῦν ὅτι ἡ ἀπόφασις περὶ συνάψεως τῆς συμμαχίας ἀποτελεῖ τὸ πλέον σημµαντικὸν γεγονὸς εἰς τὴν ἱστορίαν τῶν δύο χωώ- ρῶν. Κρίνεται ὅτι διὰ τῆς συνθήκης αὐτῆς θὰ συμπληρωθῇ τὸ τρίγωνον τῶν μεταπολεμικῶν συμφωνιῶν, τὸ ὁποῖον ἤρχισε διὰ τῆς ᾽Αγγλοσοβιετικῆς συνθήκης τοῦ 1942. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 (Ρ)--Ἡ ἀναγγελία τῆς ᾿Αγγλογαλλικῆς συνθήκης ἐχαιρετίσθη θερμῶς ἐν Παρισίοις. Οἱ κομµουνι- σταὶ πιθανῶς νἁ ἐπικρίνουν τήν συμφωνίαν διότι ἐνισχύει τὴν θέσιν τοῦ κ. Μπλοὺμ καὶ δίδει ἐπιχείρημα εἰς τοὺς βουλευτὰς ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι ἐπιθυμοῦν τὴν παραμονἠν καθαρῶς σοσιαλιστικῆς Κυβερνήσεως εἰς τὴν ἀρχήν. Πολ- λοὶ καθολικοὶ ἐπιθυμοῦν ἐπίσης τὴν παραμονὴν τοῦ κ. Μπλοὺμ παρ᾽ ὅλον ὃτι ὁ κ. Μπινιὼ διαφωνεῖ εἰς τοῦτο. Καθολικοὶ καὶ σοσιαλισταὶ ἐκπρόσωποι ἐνέκριναν ἁμέσως τὴν συνθήκην, ἐνῷ τὸ κομμουνιστικὸ κόµµαν τηρεῖ πολὺ ἐπιφυλακτικὴν στάσιν καὶ περιορίζει τὰς ἐπικρίσεις του εἰς τὴν ἔλλειψιν ἄνθρακος. ΄Ο κομμουνιστὴς ἐκπρόσωπος κ. Μποντέὲ ἐδήλωσε σχε- τικῶς πρὸς τὸ Ρέουτερ τὰ ἑξῆς: «Ὑποστηρίζομεν βεβαίως τὴν Γαλλοβρεττανικὴν συμμαχίαν, ἀλλά νοµίζοµεν ὅτι αὕτη ἀπαιτεῖ κατανόησιν τῶν οὐσιωδῶν ἀναγκῶν µας, ὡς τῆς παραχωρήσεως περισσοτέρου ἄνθρακος ἐκ τοῦ Ρούρ. Ἡ ἆ- ναγκαιότης τῆς συμμαχίας μετὰ τῆς ᾿Αγγλίας οὐδέποτε μᾶς διέφυνεν, ἀλλὰ νομίζοµεν ὅτι κάθε βῆμα πρὸς τὴν κα: τεύθυνσιν αὐτὴν ὑπόκειται εἰς τὸ ζήτημα τοῦ ἄνθρακος. Ανευ τοῦ ἄνθρακος δὲν θὰ δυνηθῶμεν νὰ ἐφαρμόσωμεν τὸ σχέδιαν ἀνασυγκροτήσεως.» ἵ ΠΛΗ Τι ΜΕΙΗ ΛΜ Τῇ ΝΝΙΗΚΙΗ Τὸ Δ. Συμβούλιον θὰ ἐνθαρρύνῃ τὴν ἵδρυσιν νέας ἑταιρείας ᾿Απεστάλη σήμερον τὴν πρωῖαν ὑπὸ τοῦ Δηααρχεύον- τος Λευκώσίας κ. ΚΚ. Μιχαηλίδη εἰς τὸν Διοικητὴν Λευκωώ- σίας ἡ ἐπιστολὴ τὴν ὁποίαν ἀπέστειλεν ἐκ Λονδίνου ὅ Δή- µαρχος κ. Ι. Κληρίδης σχετικῶς μὲ τὸ ἠλεκτρικὸν ρεῦμα. Εἰς αὐτὴν ὁ κ. Κληρίδης ψέγει τὴν Κυβέρνησιν διότι «ἐδέχθη τὴν προσφοράν τῆς ᾿Ηλεκτρικῆς ἑταιρείας καὶ συνεφώνησεν ὅπως μὴ ἐξασκήσῃ τὰ δικαιώματά της πρὸς προστασίαν τοῦ κοινοῦ ἐναντίον ἐκμεταλλεύσεως πρὶν ἤ τὸ Δημ. Συμβούλιον λάβη γνῶσιν τῆς ὑπὸ τῆς ἑταιρείας γε: γοµένης προσφορᾶς.» Ἐν συνεχείᾳξἀναλύει τὸ ζήτημα ἀπὸ τῆς νομικῆς του πλευρᾶς καὶ τονιζει ὅτι τὸ Δ. Συμβούλιον θεωρεῖ τὴν λύ: σιν ὡς μὴ ἱκανοποιητικὴν καὶ εἶναι ἔτοιμον νά ἀναλάβῃ τὴν ἐπιχείρησιν τῆς Ἑταιρείας καὶ νὰ πληρώνῃ τὴν καθαρὀν κέρδος 6 οἱ». Ἐν τέλει ἀναφέρει ὅτι ἐὰν ἡ ἀνωτέρω προσφορά δὲν γίνη ἀποδεκτὴ τὸ Συμβούλιον θὰ ἐνθαρρύνῃ τὸ κοινὸν εἰς τὴν ἵδρυσιν νέας ἑταιρείας διὰ σκοποὺς παροχῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύµατος πλὴν φωτισμοῦ ἐντὸς τῶν δημοτικῶν ὁρίων, ΔΙΡΥΡΥΝΣΙΣ ΘΔΟΥ ΠΗΝΙΙ ΤΗΡΛΙΝΙΝ Ὡς πληροφορούμεθα τὸ] ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 (Ρ.-Ἡ κα Ζαννεμὸ ἐκ Ραντεσὼ τῆς ἆ- Δημοτικὸν Συμβούλιον προέ- νατολικῆς Γαλλίας ἐγέννησε βη ἤδη εἰς τὴν ἄνδρα τοῦ ἀναγκαίου χώρου ἱπρὸς διεύ: τετράδυµα, τὰ ὁποῖα χαίρουν ἄκρας ὑγείας. ΒΕΙΛΛΙ ΕΙ ΜΝΙΛΝ πρὸς τὴν ὡπὸ ὮΊἵδρυσιν ενέαν Δημοτικὴν ᾿᾽Αγορᾶάν Αγίων Ὁμολογητῶν, ὅπερ καὶ εἶχεν ἀποφασισθῃῆ εἰς τελευταίαν συνεδρίαν τοῦ Δημοτικοῦ , Συµβουλίου. Ὁ ὡς ἄνῳ χῶ- ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 16 (ϱ)--Βίαιαι ποσοῦ| θύελλαι σαρώνουν τὴν Δα- ρος ἠγοράσθη ἀντὶ ' . Λ. 50, νίαν. Αἱ συγκοινωνίαι διεκό- πησαν εἰς πολλὰ µέρη τῆς χώρας, ἀνεστάλησαν δὲ ὅλα τὰ ἀεροπορικὰ ταξίδια. Αἱ ὁδοὶ ἔγιναν ἀδιάβατοι. ἸΑνε- στάλη κὀθε μεταφορὰ ἐἔμπο: ρευμάτων. φ--ρ--- πριακοῦ λαοῦ ἡ ΕΒρεττ. Κυ- βέρνησις. Τὸ Κυπριακὸν ζήτημα θά εἶναι ἡ λυδία λίθος ἐπὶ τῆς ὁποίας θὰ δοκιμασθοῦν ὅλαι αἱ διακηρύξεις. Εἴδη ὑποδηματοποιείας Παρελήφθησαν καὶ πωλοῦνται εἰς τιμὰς διατιµή- σεως εἰς τὸ Δερματοπωλεῖον τοῦ κ. ΑΝΔΡΕΑ 2. Ιζ- ΑΝΜΜΙΔΗ (Ξενοφῶντος 21) τὰ κάτωθι εἴδη ὑποδημα: τοποιείας : Κουβάρια λινἁ ᾽Αγγλίας Λαστιχένια τακούνια ᾽Αγγλίας, Δέμματα ἐλαστικοῦ (Αγγλίας). Καστόρια εἰς διαφόρους χρωματισμούς. Περιὰ ξυφουμαρίσµατος, / ΣΗΜΙΕΡΟΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΩΡΑ 0 Μ. Ν. | ΗΠ Η/ΥΧΟΙςΟ ΙΙ Ἔτο ΝΕΟΝ ΛΥΡΙΚΟΝ | ο: . τυνυυορίου 1 ο) εἰς αὖὐ- πη- Όα 9 ΤΊ,.Μ. ΛΠΕΡΓΙΛΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ] ΠΨΝΦΙΤΙ ἱλ ΤΗΝ ΜΗ] ΡΕ ΤΠ ΠΜ ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 16 (Ρ.)---Τὸ Γαλλικόν λαϊκοδημοκρα- τικὸόνι κόμμα ἐξέλεξε ψὲς ὡς ὑποψήφιόν του διὰ τὴν θέσιν πρώτου προέδρου τῆς τετάρτης Γαλλικῆς δη: µοκρατίας τὸν κ. Σιαμπετιὲ Ρίµπς. Οὗτος εἶναι ἡλι- κίας 60 ἐτῶν καὶ ἐνεκλείσθη ἐπὶ δύο ἔτη εἰς Γερμα- νικὀὸν στρατόπεδον συγκεντρώσεως. Κατὰ τὴν δίκην τῆς Νυρεμβέργης ἤτο γενικὸς εἰσαγγελεὺς ἐκ µέρους τῆς Γαλλίας. ὝἝτερος ὑποψήφιος φέρεται ὁ σοσιαλιστὴς κ. Βινσὲντ Ὠριόλ, 'Η ἐκλογὴ θὰ γἰνῃ σήμερον εἰς τὰς Βερσαλλίας εἰς κοινὴν συνεδρίασιν τῆς Βουλῆς καὶ Γερουσίας. ΣΜΕΓΑΛΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑΙΙ ΚΙΝΕζωΝ ΠΕΙΡΑΤΟΝ ΕΙΣΗΛΘΟΝ ΕΙΣΙΝΔΘΚΙΝΑΝ Σ4Α'Ι:ΓΚΟΝ 16 (Ρ.).--Πολλαὶ χιλιάδες θακενδύτων καὶ λιμοκτονούντων ᾿Ανναμιτῶν, Κινέζων καὶ '1νδδν, ἐξῆλδον ὃκ τῆς σπολιορκήµένης συνοικίας τοῦ Χανόὶ κατόπιν συναφθείσης σπροσωρινῆς ἀνακωχῆς. Γαλλικὸν ἀνακοινωῦδὲν ἀναφέρει ὅτι µεγάλαι συµµορίαι «ἐ- νόσπλων Κινέζων σιειρατῶν» σαρώνουν τὴν 8.4. ᾿Ιιδοκίναν διὰ σευρὸς καὶ σιδήρου. Οὗτοι εἰσῆλθον ἐκ ἄίνας. 'Ἡ Γαλλία ἑξή- τησε µεσολάβησιν τοῦ ᾿Ερυθροῦ σταυροῦ πρὸς ἀπελενθέρωσιν 435 Γάλλων ὁμήρων κρατουμένων ὑπὸ τῶν Βιετναμιτῶν. ὃλ ΠΧ { ΛΙΗΙΙ ΜΗΝ ΛΟΝΔΙΒΝΟΝ 16 (Ρ.--Οἱ ἀπεργοὶ νου ἀπεφάσισαν ὅπως συνεχίσουν τὴν ἀἁπεργίαν των. 'ἩΗ ἆ- πόφασις αὕτη ἐν τούτοις θεωρεῖται ὁριστικὴ, ἐντὸς τῆς ἡμέρας δὲ θὰ γίνῃ νέα συνεδρία πρὸς λῆψιν ἀποφάσεως. Ἐν τῷ μεταξὺ ὅ οστρατὸς ἀνέλαβε τὴν προµήθειαν τροφίμων καὶ εἰς ἄλλας πόλεις. ΛΙ ΜΦΜΙΙΝ ΜΕΤΡ ΠΜΙΝ ΤΙ ΚΙΜΙΙΙΙ ἐν τῃ νήσο Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου προστασίας τοῦ κυνηγίου εἰς τελευταίαν του συνεδρίαν, ἔλαβε γνῶσιν κυβερνητικῆς ἁπαντήσεως εἰς ὑπόμνημα τοῦ Συνδέσμου, διὰ τοῦ ὁποίου ἐγένοντο διάφοροι εἰσηγήσεις πρὸς λῆψιν μέτρων πρὸς προστασίαν τοῦ κυνηγίου. Διὰ τῆς ἐν λόγῳ ἀπαιτήσεως ἡ ἄυβερνησις ἐπληροφόρησε τοὺς ἔνδιαφερο- µένους ὅτι αὕτη ἐξετάζει τὸ ὅλον ζήτηµα πρὸς ἐξεύρεφιν τοῦ καλυτέρου τρόπου προστασίας τοῦ κυνηγίου καὶ ὅτι πολὺ συντόµως θὰ θέσῃ ἐν ἰσχύϊ ὡὠρισμένους κανονισμοὺς. Ἐν συνεχείᾳ τὸ Συμβούλιον ἀπεφάσισε τὴν ἀγορὰν τριῶν μεγάλων μηχανῶν ἐκτοξεύσεως πηλίνων δίσκων, χά- ριν σκοποβολῆς καὶ ἤκοουσεν ἔκθεσιν τοῦ ᾽Αρχικτηνιάτρου κ. ῬΡόου, εἰς τὸν ὁποῖον εἶχεν ἀνατεθῇ ἡ ἀγορὰ φασιανῶν καὶ ἡ ἐξ ᾽Αγγλίας µεταφορά των εἰς Κύπρον. 'Ο κ. Ρόου, ἀνέφερεν ὅτι κατὰ τὸ πρόσφατον ταξείδιόν του δὲν ἠἡδυνή- θη ν᾿ ἀγοράσῃ φασιανοὺς, καθ᾽ ὅσον δὲν ὑπῆρχεν ἀρκετὸς ἀριθμὸς τούτων εἰς τὰ εἰδικὰ πτηνοτροφεῖα, προσέθεσε δὲ ὅτι, ἐπειδὴ εὗρεν ὅτι ἡ μεταφορὰ τούτων συναντᾷ πολλὰς δυσκολίας, ἐπροτίμησε νὰ παραγγείλῃ µμερικὰς ἑκατοντά- δας αὐγῶν φασιανοῦ τὰ ὁποῖα ἀναμένονται νὰ φθάσουν ἐν Κόπρῳ περὶ τὰ τέλη προσ. ᾿Απριλίου. Τὰ αὐγὰ ταῦτα θὰ ἐκκολαφθοῦν τῇ φροντίδι εἰδικοῦ πτηνοτρόφου ἐν Κύπρφ καὶ τὰ νεογνὰ θὰ ἀνατεαφοῦν πρὸς πολλαπλασιασμὸν τοῦ εἴδους τούτου εἲς τὸν Σταυρὸν τῆς Ψώκας. μεταφορῶν τοῦ Λονδί- Εἰσαγώγή Φφασιανῶν Επι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ἱ ΜΗ ΜΗ ΠΠ Τ ΗΛΛΡΙΝΝΕΙΝΕΙΗΝΗΝ ΤΙΜΗ Ὅ κ. Σοφούλης διαψεύδει τὸν Τσαλδάρην ΑΘΗΝΑΙ 16 (Β)-- Μεταξὺ τῶν ἐνταῦθα πολιτι- κῶν κύκλων ἐπικρατεῖ γενικῶς ἡ γνώµη ὅτι ἡ Μ. Βρεττανία ἐπιδυμεῖ τὴν ἅμεσον διεύρυνσιν τῆς δλ- Λληνικῆς Κυβερνήσεως. Ὁ κ. Μπέβιν διεµήνυσε πρὸς τὸν κ. Τσαλδάρην ὃτι ἡ διεύρυνσις τῆς Κυβερνήσεως πρέπει νὰ πραγ- µατοποιηθῇ προτοῦ Φθάσῃ ἡ Ἐρευνητικὴ ἐπιτροπὴ εἰς Ελλάδα, αἱ σχετικαὶ δὲ προσπάθειαι τοῦ κ. Τσαλ δάρη ὀφείλονται εἰς τὴν ἐν λόγῳ ὑπόδειξιν. ὉΟ κ, Σοφούλης διέψευσε σήμερον τὴν πρωΐαν ὅτι ὁ κ. Τσαλδάρης ἐπρότεινε πρὸς αὐτὸν νἀ ἀνα- λάβουν ἀπὸ κοινοῦ τὴν ἀντιπροεδρείαν ὑπὸ ἐξώκομ- ματικὸν πρωθυπουργόν.»Καθ᾽ ὅλην τὴν διάρκειαν τῶν συνομιλιῶν µας, εἶπεν, ὁ κ. Τσαλδάρης εἰς οὐδεμίαν στιγμὴν μοῦ ἔκαμε τοιαύτην δήλωσιν». Γίνεται ἀντιληπτὸν ὅτι ὁ κ. Εονατᾶς ἠπείλησε τὸν κ. Τσαλδάρην ὃτι θὰ παύσῃ νὰ ὑποστηρίζῃ τὴν Κυβέρνησίν του ἐὰν αὕτη δὲν διευρυνθῇῃ. [ τ. ΜΗΝ ἡλ ΙΙΙ Τί ΙΗΤΙΡΙΗ ΤΙ ΙΝΙΜΙ ΠΝΙ ΟΥΑΣΙΓΕΤΩΝ 16 (9)--Ο η. ἹΜπὲρνς δὰ ὕπο- γράψῃ τὴν πι. Δευτέραν ἐκ µέρους τῶν “Ἠνωμ. Πολι τειῶν τὰς συνθήκας εἰρήνης μετὰ τῆς ᾿Ιταλίας, Ῥου- μανίας, Βουλγαρίας καὶ Οδὗγγαρίας. “Η ὑπογραφὴὺ δὰ γίνῃ ἐπισήμως εἷς τὸ ὑπουργεῖον τῶν ἐξωτερικῶν. “Η τελικὴ ᾿ὑπογοαφὴ μεταξὺ ὅλων τῶν ἐνδιαφερομένων μερῶν δὰ γίνῃ εἰς Παρισίους, ἀλλὰ παρεκλήδη ,ὁ κ. ἹἩπὲρνς ὅπως Σὑπογράψῃ τὰς συνγθήµμας ἐν τῶν προτέρων. Πέμπτη 16 Ἰανουαρίου 1947 Χάριν τῆς ὑγείας µας [ ΝΚΗΙ ΝΛΙ ἡ Μὶ Αἱ νοσοκομειακαὶ ἐπιτροπαὶ καὶ ἡ διαχείρισις τῶν νοσοκοµείών -- Μία δικαία ἀπαίτησις τῶν Δήμων Πρὶν ἀπὸ δυὸ περίπου μῆνες ἡ Κυβέρνηση εἶχε προβεῖ στὸ διορισμὸ τῶν Μοσοκομειακῶν ἐπιτροπει- ὢν. Ὅλοι θὰ ἔχουν πλη- ροφορηθεῖ κἄτι γι’ αὐτὲς τὶς ἐπιτροπές. Εἶναι πεν- ταμελεῖς µέ πρόεδρο τὸν Διοικητὴν τῆς ἐπαρχίας, ἀντιπρόεδρο τὸν Δήμαρ: χον καὶ τρία ἄλλα µέλη, κατὰ προτίµηση ἕνα ἀπὸ τὴν πόλη, ἕνα ἀπὸ τὴν ἐ- παρχία καὶ ἕνα ἀπὸ τὸ Τούρκικο στοιχεῖο. Καθή- κοντα, ἡ διάθεση ὅλων τῶν ἐκτάκτων πόρων (δωρεῶν) γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς καὶ εἰ- σηγήσεις πρὸς τὸν ᾿Αρχί- ατρον γιὰ µέτρα σχετικά μὲ τὴ βελτίώση τῆς θέσης τῶν ἀσθενῶν. Ἕνα ἀπὸ τὰ ἐξαιρετικὰ δικαιώµατα τῶν ἐπιτρο: πειῶνεῖναι νὰ εἰσέρχώνται καθ) «οἰανδήποτε ὥραν καὶ ὅποτε νομίζουν καλὸν εἰς ὅλας τὰς αἰθούσας τοῦ ΒΜοσοκομείου διὰ νά ἀκούσουν παράπονα». ἛἨδη ὁ Διοικητής Λεμε- σοῦ κάλεσε τὴν πρώτη συ: νεδρίαση τῆς Μοσοκομεια: κῆς ἐπιτροπῆς γιὰ τὸ προ σεχὲς Σάβῤβατον. Μποροῦμε τώρα νὰ ϐυ- μηθοῦμε τὴν στάση τῶν Δημοτικῶν Συμβουλίων καὶ ἰδιαίτερα τὴ στάση τοῦ Αη: μοτικοῦ Συµβουλίου Λε: μεσοῦ. ᾿Απὸ καιροῦ τὰ Δημοτικὰ Συμβούλια εἷ- χαν ζητήσει θέση στὴ δια- χείριση τῶν ἐπαρχιακῶν νοσοκομείων, ἐφ᾽ ὅσον συ νεισφέρουν τὰ ὁ 1)ὲ τοῖς ἑκατὸν τοῦ προῦπολογι- σμοῦ ἐσόδων. Φαίνεται ὅ- τι ἡ Κυβέρνηση ᾖλθε σή: µερα νὰ καλύψει αὐτὴ τὴν ἀπαίτηση, τὴν λογικωτάτη ἀπαίτηση τῶν Δημοτικῶν Συμβουλίων μὲ τὸν διορι: σμὸ τῶν τέτοιων ἐπιτρο: πειῶν. 'Ο καθένας ὅμως βλέ: πει σήµερα µεγάλη, Ἱερά στια διαφορά μεταξύ ἐ- κείνου ποὺ ζήτησαν τὰ Δημοτικὰ Συμβούλια κι’ ἐ- κείνου ποὺ ἔδωσε ἡ ἵΚυ: βέρνηση. 'Οπωσδήποτε τὸ Λημοτικὸ Συμβούλιο Λε: μεσοῦ, ἀφοῦ εἶδε τὸ ζήτη- μα ἀπ᾿ ὅλες τὶς πλευρὲς καὶ είχε καὶ τὶς ἀπόψεις ὑπευθύνων ἰατρῶν, εἶπει »Θὰ δεχθοῦμε ὅπως ὁ Δήμαρχός µας, πάρει τὴν ἀντιπροεδρεία, ἔστω καὶ σ᾿ αὐτὴ τὴν ἐπιτροπὴ μὲ τὰ μηδαμινἁ διαχειριστικἁ δικαιώµατα. Θά δεχθοῦμε, γιατὶ πιστεύουμε πὼς μὲ τὰ πρῶτα βήματα τῆς ὁ- πιτροπῆς θά καταστοῦν φανερὲς ὅλες οἱ πληγὲς τῆς νοσοκοµειακῆς διαχεί: ρισης καὶ ἡ ὀρθότητα τῆς λύσης ποὺ ὄχουν προτεί- νει τὰ Δημοτικὰ »Συμβού: λια γιὰ πλήρη διαχειριστι: κή (καὶ ὄχι φυσικἀ ἐπιστη: Τοῦ κ. Π4ΟΥΤΗ ΣΕΡΕΡΑ μονικἡ) διεύθυνση τῶν ἐ- παρχιακῶν νοσοκοµείών ἀπὸ τοπικὲς ἐπιτροπές. Στὸ μεταξὺ μερικά -ζη: τήµατα εἶναι καταφανῆ ἀπὸ τὰ τώρα. Πρῶτ) ἀπ᾿ ὅλα οἱ ἐπιτροπὲς δὲν εἷ- ναι πλήρεις. Λείπει ἀπ᾿ αὐτὲς ὁ κυριώτερος, ὕστε- ρα ἀπὸ τὸ Δήμαρχο ἐκ: πρόσωπος τῶν πτωχῶν ἀσθενῶν, ὁ ἀντιπρόσωπος τῶν συντεχνιῶν. Κι’ ὕστε- ρα λείπει ἀπὸ τὶς ἐἔπιτρο: πὲς τὸ πιὸ ὑπεύθυνο πρό- σωπο, ὁ ἐπαρχιοκὸς ἰα- τρός. “Ο καθένας ἀντιλαμβά- νεται τὴ μειονεκτικἡὴ θέση μιᾶς τέτοιας ἐπιτροπτῆς, ὅταν ἀπ᾿ αὐτὴ λεῖπει, ὁ ἐργατικὸς ἀντιπρόσωπος καὶ μάλιστα σὲ περίοδο ποὺ οἱ ἐργατικὲς συντε: χνίες ἀποτελοῦν ὀργανι- κὸ τμῆµα τῆς παγκοσμίου ἐργατικῆς οἰκογένειας καὶ στὸν τόπο µας εἶναι φα- νερὸ πὠς ἀγκαλιάζουν ἢ: δη τήν καταπληκτικἡ πλει- οψηφία τῆς ἐργατικῆς τά: ξης. Ὅσον ἀφορᾶᾷ τὴν ἕλλει- ψη τοῦ ἐπαρχιακοῦ [ατροῦ, αὐτὴ καθιοτᾶ τὴν θέση τῆς ἐπιτροπῆς, ὄχι µόνο µειονεκτική, ἀλλά καὶ πο- λὺ δύσκολη. Εἶναι Φανε- ρὸ πὼς εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἡ τέτοια. ἕἔλλειφη, δηµι- ουργεῖ ἀτμόσφαιρα ὧπο- ψιῶν, ἄν ὄχι ἐχθρότητας, ἐνῷ κἄτι τὸ ἀντίθετο ἔ- πρεπε νὰ ουµβεῖτ, Μιὰ ἐγ- καρδιότητα μεταξὺ ἐπι- τροπῆς καὶ ἐπαρχιακοῦ ἰατροῦ καὶ προσωπικοῦ ἆἀ- κόμη, ποὺ ὄχι µόνο στὴν ἐπιτροπὴ θἀ ἐπέτρεπε τὸ ταχύτερο νὰ κατατοπι σθεῖ πάνω στὰ καθήκον- τά της, ἀλλὰ καὶ σκέ: ψεις, στηριγµένες πάνω στὴν πεῖρα θὰ ἁἀντηλλά- σοντο γιὰ πιὼ ἔμπεριστα: τωµένες εἰσηγήσεις, Ὅλα αὐτὰ τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο Λεμεσοῦ εὐθὺς ἀμέσως τᾶθεσε μπροστὰ στὴν ὑπεύθυνη κυβερνη: τικἡ ἀρχή, χωρὶς δυστυ- χῶς νὰ γνωρίζουμε ἄν ἴ- χουν ληφθεῖ ὡπ᾽ ὄψη, “Οπωσδήποτε ἡ συµµε: τοχἡὴ τῶν αἱρετῶν Δήμο τικῶν Συμβουλίων οστὲς Μοσοκομειακὲς ἐπίτροπες ἀποτελεῖ ἕνα βῆμα πρὸς τὰ, ἐμπρός. Μπαίνοντας στὶς ἐπιτροπὲς θὰ µμπορέ: σουµςε πιὸ σίγουρα ὄχι µόνο νὰ προὠθήσουµε τὸ ζήτημα γιὰ πραγματικὲς Μοσοκομειακὲς ἐπιτροπές, γιὰ πλήρη Βοσοκομειακἡ διαχείριση, γιὰ ὁλοκληρω: τικὲς εὐθύνες, ἀλλά καὶ γιὰ τὴν προώθηση ὅλιων τῶν ζητημάτων τῶν οχέ- τικῶν μὲ τὴν. ἐξασφάλιση καλυτέρων αωνθηκῶν γιὰ τοὺς ἆσθινεῖς. Λεμεοὺς 14.1.1947. ἜἜχετε πονοκέφαλον ἜἜχετε κρυολογήµατα Ἔχετε γευραλγίες Πάρτε ἀμέσως τώρα ἕνα [ΦΗ (ΜΗ) Θἀὰ σᾶς ἐκπλήξη ἡ ἀποτελεσματικότης του. ᾿Επιμένετε εἰς τὸ ὄνομα ΚΟΤΑΣΦΕΝ. ᾿Αποφεύγετε τὰς ἀπομιμήσεις. Ζητήσατέ το ἀπὸ τὸν Φαρμακοποιόν σας, χάπι Ὑπεύθυνος : Θ. Παπαδόπουλος--Τύποις : «κόσμος» Δ.)σία ΕΛΕΥΦΕΡΟΣ Έπος Κυπριακὴ χρονογραφία αΠΟ ΤΗ Σκοπια ΜΟΥ Τὸ βιολί τους... --Γιατὶ νομίζετε χολοσκά- νει σξνα ὁλόκληρο κατεβατὸ τῆς «Καθημερινῆς» ἡ συνερ- γάτις της ἡ κ. Ε.: Εἶναι νὰ τραβᾶ κανεὶς τὰ μαλλιά του, Φίλοι µου. μᾶς ἔλεγε πρὸ ἡ μερῶν γνωστὸς ἐφημεριδ,- φάγος. Ὁ κόσμος καίγεται ἀπ᾿ ἄκρη σᾶκρη. κινδυνεύουµε ἀπὸ στιγμὴ σὲ στιγμὴ νὰ ξαναντικρύσουµε τὶς φρικα- λεότητες τοῦ πολέμου ἀπὸ μιὰ στραβοτιμονιὰ τοῦ Μπέ- βιν. τοῦ Μολότωφ καὶ τοῦ Μπὲρνς, ἤ ἀπὺ μιά βαρυσή- µαντη”... δήλωση τοῦ δικοῦ µας ὀπουργοῦ τῆς Δημοσίας Τάξεως. καὶ ἡ κ. Ε. τὸ βιολί της. Ξέρεις, σκοτιστήκαµε. Μίλα, Χριστιανέ µου. θά μᾶς γκαστρώσεις) ἀνεφώνησε ο πειὸ ἀνυπόμονος τῆς συντροφιᾶς. --Λοιπόν, ἀγαπητοί µου συνέχισεν ὁ ὁμιλητής, ἡ κ. Ε. ἁράδιασε μιά ὁλόκληρη στή- λη γιὰ νἁ ὑκφράσει τὴ συµ- πάθειά της πρὸς τοὺς.. πιγ” κουΐνους! Μή χειρότερα! --Τί πρᾶμα εἶἷνς πάλι αὖ-: τοὶ οἱ πιγκουΐνοι ποὺ μᾶς λές Μήπως εἶνε τίποτε.. σλαβο- γραικῦλοι : --Κάθε ἄλλο. Εἶνε ἐκεῖνα τὰ περίφηµα πουλιὰ τοῦ Πο: τίου Πόλου. Οποιοδήποτε ἐγ- κυκλοπαιδικὸ λεξικὸ κι ἄν ἀνοίξετε, θὰ σᾶς δώσει περί- που τὶς ἑξῆς πληροφορίες: «Πιγκουϊνος, ἕνα θαλασσινὸ πουλὶ τοῦ Βοτίου μισφαι- ρίου μὲ φτεροῦγες σὰν κου: πιά. Ἓνα εἶδος εἶνε ὁ «σφαί(- ρικους µεντίκουλους» τῶν νήσων Καλαπάγκος, τῶν τρο- πικῶν κλιµάτων, κι’ ἕνα ἅλ- λο, ὁ “σφαίρικους ΜαΥΥελ: λάνικους» τῶν νήσωνφώκλαντ ποὺ--μὲ τὸ συμπάθειο!-- γκα- ρίζει σὰ γαϊδοῦρι! :Μὰ δὲν εἶνε... βιβλία οἱ πιγκουῖνοι ρώτησε ἵνας βι βλιοφάγος. --Οχι, Χχριστιανέ μου! Βι- βλία τοὺς κάνανς οἱ ᾿Γγγλέ- ζοι, Οἱ πιγκουῖνοι εἶναι που: λιά. ᾽Ακοῦτε ὅμως τὴ συνέ- χεια τοῦ πράγματος γιὰ νὰ θαυμάσετε ἀπάθεια. ὉὪ κὀ- σµος καίγεται, κι ἡ υριὰ χτενίζεται,. ποὺ λέει κι ἡ παροιμία. Πρὶν λίγες μέρες, ποὺ λέτε, ξεκίνησε μιὰ ἄρ- τια ἐξωπλισμένη- ἀπὸ ἐπι- στημονικὰ ἐφόδια ”Αμεμρικα- νικὴ ἀποστολή, γιὰ τό Βάτιο Πόλο. ᾽Αρχηγός της εἶνε ὁ περίφημος ναύαρχος Λπέρντ, ποὺ καὶ τὸ 1928 ἐἑτέθη ἐπὶ κεφαλῆς παροµοίας «ἐξερευ νητικῆς» ἀποστολῆς καὶ πα- ρέμεινε μάλιστα ἐκεῖ ἐπὶ δύο χρόνια. Μεταἑὼ τῶν σκο: πῶν τῆς «ἐξερεωνητικῆς αὖ- τῆς ἀποστολῆς, περιλαμβά: γεται -ὅπως δήλωσε ὁ ἴδιος ναύαρχος Μπὲρντ στοὺς δη- µοσιογράφους προτοῦ ἔἕεκι- γήσει--καὶ ἡ ἀνακάλυψμῃ κοι: τασµάτων “οὐρανίου.» --Μὰ πῶς θὰ βρεῖ τὸ «οἡ- ράνιο» ἐπὶ τῆς... γῆς --ατὴ μπάντα τὰ καλαμ:- πούρια, ρὲ φίλε, γιατὶ, μαῦ μυρίζει... ΒΠότιος Πόλος! Γιὰ νὰ μὴ τὰ πολιλογᾶμε, λοι- πὀν, φίλοι µου, ἡ ἀποστολὴ αὐτὴ εἶνς λιγάκι ὕποπτη. Κι᾽ ὅταν μάλιστα σκεφθεῖ καντὶς καὶ τὸ «οὐράνιο”, τότε ποὺ πρέπει νὰ τὸν πιάσει μελαγχολία. Τὸ «οὐράνιω». τὸ γνωστὸ στὴν ἐπιστήμη ἑὼς στοιχεῖο ἰ.235, χρησιμοποιεῖ- ται, ὅπως εέρουμε, γιὰ τὴ διάσπαση τού ἀἁτόμου, Τὸ ὁ- ποῖον, ἀτομικὴ βόμβα.. «οὐ- ρανιοκατέβατη:, καὶ, κλάφτα Χαράλαμπε. ---Κκαὶ οἱ πιγκουῖνοι: ο ΑΙ ναί τοὺς ἔσχάσαμς. Ἡ κ. Ε. τῆς «Ναθημερινῆς» κλαίει καὶ ὀδύρρται γιατὶ οἱ πιγκουϊνοι θὰ χάσουνε τὴν... ἡσωχία τους. Οὰ γνωρίσουνς κι αὐτοὶ τὰ «ἀγαθὰ τοῦ δυ- τικοῦ «πολιτιομοῦ». Εἶδες, Φίλο µου, ἀνησυχία ποὺ σοῦ τὴν ἔχει κι ἐμεῖς νοµίζόαμε πως θὔχε ἄλλες «ἀνησυχίες», Τὲ κάόπανοι ποὺ εἴμαστε ! Γ.ΦΥΛΑΚΤΟΣ εἶνε Φέματα : Ταμίου. βουλίου. Πρὶν εἴκοσι δύο Χρόνια ππασι Ματτεότι Τὸ φασιστικὀ ἔγκλημα ποὺ ἔχει συγκλογνίσει τὸν κόσµο Οἱ δολοφόνοι Τον δωάξονται στὴ Ῥώμῃ Ηρχισε πωλύκροτι δίκΙ]. σίστες ποὺ πῇοιαν µέρος δολοφονία τοῦ «Ἠαττεότι, ου” νιλήφδιηόαν καὶ τώρα ἦρδε ᾗ σειρά τους νὰ δικαοθοῦν, Οἱ κατ}ορούμένοι εἶναι οἱ : Φραντσέσκο σιούντα ὄψυ- πουργὸς Γσωτερικῶ» καὶ «φασίστας βουλευτής τῆς Γεργίοτης οτὰ 1991. ᾿Αμέρικυ Ντούμενι, αποοσωπικὸς φίλος τοῦ ἠ[ουοσολίνι καὶ ἀἆρχιηνὺς τῆς μωστικῆς «φασιοτικῆς ἆ- οτυγοµίας. ᾗ ονγή δικο ΑΙταλὺ πατέρα καὶ ᾿ εοικα- γίδα μητέρα στὸ «αν «Γουῦν ἦταν ὁ πρῶτος ποὺ ἐφήομυυε τὸ ωρμτοιγόλαδο καὶ κατῇγο: ρεῖτιι ὡς ἀρχιμὸς τῆς σπεί- οας τῶν δυλυφόνω». Λαἴσσαρ βύσοι διευδυντὴς τοῦ γθαφεί- υ0 τύπου τοῦ γφαφιίου. τοῦ Ἠουσσολίνι, ἡ]ετὰ τὴ. δυλο- φονία διεφών ος μὲ τὸν ἄρχη γό του παὶ «γοαφε ἕνα ῥιβΜο μὁ δέμα τὴ δυλοφογία. Αν: γότερα οινελήφδη ατὴν 1 αλ- λία ἔπειτα ἁγιὺ πρυδυοσία τῆς φίλης του. καὶ κεταφέοδηκε οτὴν Ιταλία ὅπου ἔμεινε Φφυ- λακὴ ἱ χούνια ὡς ἀντιφα- σίοτας. Ἓνας ἄλλος κατγυ- υυήμέγος ὁ ᾽Αιλίιο {Ιοβερύ- κο, κατηγορεῖται ὅτι ἦταν ατὺ αὐτοκίγητο μὲ τὸ ὁμοίυο ἁπή- χὺν ὁλιαιτεύιι καὶ συνελη δη ἁπὺ τὶς ουαχικὶς ἀσγὺς τὶς Γώμιῃς. Οἱ ἄλλοι κατιηγυρούμεναι εἶναι ὁ 4 ὔγουστος Λ]αλακοία, ὁ, Φίλιππο Ἰ]ωζέρι καὶ ὁ Φί- λιππο «Φιλιπέλ]ι διευδυντῆς τῆς «φαυιυτικῆς ἐφιμερίδου «Κυομροιέρε ᾿Πταλιάνο». ὨὉ τὴν δολυφονία ἐνέχονιαι ὀπίόης ὅ ΑΙονοσολίμι, ὁ οτρατάρχηής Ατὲ ἠπόνο κει ὁ {κιουςέτι- πε ΔΙ αοιγέλλι ποὺ. δὲν δαῦν πιά, 1Η δίκη αὐτὴ ν᾿ ἀναπολήσυυμε γεγυρύτα :«οὺ ἔγιναν ὁτὴν Ιταλία ορὶν ἅ- πὺ -Ὁ χρύγια. . Ιώ μι ᾽Οκτὼ φα- στὴ ἃ στι, τῶ}) .ν απο μᾶς κάνει --Ποὶν εἴκοσι δύο χρόνια Τὴν ἐπυχὴν ἐκείνη, ὁ φασι- ομὺς πυὺ βοιοκόταν στὸ πρῶ το του. οτάδιω 2έρασε ἀξύτα- τη κρίομ. ος οἱ Ομτωβρί: ου 19393 ὁ βαυιλιᾶς Βίκτωρ Πιωιανουὴὰ παρέδωσε Α]ουσσολίνι τὴν ἐξουσία, για- Δ στο} τὶ δὲν ἕβλεπε ον ἄλλον τὴ σωἡ]υία τοῦ δρόνου του. Τὸ δι οκρατικὺν οεῦμα π ” ΄ ϊ 3 ᾗταν τότε πανίσχυρο στὴν [ᾶ ΄ Ν..ν πα ο 3 3 ρώσπηῃ. ὼ τὴν Αγγλία τὺ ἔωλα- τικὸ κόμμα ἧταν-- ὅπως καὶ σήμερα --- τὴ ἐξουσία μὲ ο 9 ” ποωβυπουργὸ τὺ» Μακντύ- /αλντ. δτὴ | αλλία Αυῤέονι- ση τῶν / ιζοσπαστῶν αἱ ἐπὶ εφ αλῆς τὺν Γεοοιώ. ΗΕ 1 ευ- αγία ἦταν σοὐιαλδηοκρα- τικὴ καὶ ὁ σιωωσὸς τῆς σ0βι- επιχῆς ἐπωαναυ άσωτος ἳ : μμ. τὸ» δυόµο ποὺς τὴν εἴρήμ καὶ τὸν πολιτιομύ. Τὸ ὅιν- ἱ : κα Ὀνὲς «κλῖμα» λοιπὺν δὲν οή- Κωγε τότε δικτατορίες καὶ ὁ ἸΓουσσολίνι ἦταν «κοιγοῤου- λευτικός», Τὴν ἄνοιξι 19341 ὑπεχοεώδη νὰ μώτιζε τοῦ μιά μεἰ Διά τοὺς φαρμακοποιούς Εφιστᾶται ἡ προσοχἡ τῶν κ. κ. ὅτι τὸ ζοάαςρµεπ Απαϊοςετίς Ιαθιείς, δύναται νὰ πω: λεῖται ἐλευθέβρώς χωρὶς συνταγὴν καὶ μετὰ τὴν ἐφαρ: μογὴν τοῦ’ νέου περὶ Φαρμάκων Νόμου. Γεω. Χρ. Παπαδόπουλος ἩμΙΙ ΠΜ ΠΜ ΤΙ ΚΙ Καλοῦνται πάντα τὰ µέλη τοῦ προστασίαν τοῦ κωνηγίου εἰς τακτικὴν γενικὴν ουνέ- λευσιν τὴν 26ην Ιανουαρίου, 1947, ἡμέραν Κυριακὴν εἰς τὴν Σχολὴν Ἑλενείουκαὶ ὥραν Ί]ην π.μ. ἀκριβῶς, 1) Ἔκθεσις πεπραγμένων. 3) Πρότασις διὰ τροποποίησιν ἄρθρων τοῦ Καταστατικοῦ καὶ 4) ᾿Εκλογὴ νέου Διοικητικοῦ Συµ: Φαρμακοποιῶν Συλλόγου πρὸς 2) Ἔκθεσις Ὁ Γραμματεὺς Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ',Απὸ τὰς ᾿Αδήνας τας 'Ελεύδερες Πεννιεὲς Οἱ «λαοπρόβλητοι ὀπεσχε: θηκαν νἀ κάµου» τὴ χώρα μας..παράδεισο. [Ιαὶ ἐτήρη: σαν τὴν ὑπόσχεσή τους. -«Ἡ Ελλάδα εἶναι πραγ’ ματικά παράδεισος γιά τους δοσιλόγους. γιὰ τοὺς δένους ἐγκληματίες πολέμου καὶ για τοὺς... διεθνεῖς καλλιτέχνες. -«Λὲν εἶναι χωρὶς σημασία τὸ γεγονὸς ὅτι ὅλα τὸ διά- σηµα ἀοτέρια τοῦ. εὐρωπαι κοῦ καλλιτεχνικού στσρεώ: µατος συρρέουν στὴν Ἑλλά: α. --Ὁ ἑλληνικὸς παράδεισος τοὺς ὑπόσχεται ἁμοιβές, ποὺ οὔτε νὰ ὀνειρευθοῦν. δὲν θά τολµήσουν. Ἡ διαβόητη Σερράνο, π.χ. τσιµπάει ἀπὸ τὴν «Αρζεντί: να» 1.900.000 τὴ βραδυά. Καὶ ἀνάλογα ποσὰ 1σιμποῦν καὶ οἱ ἄλλες σειρᾶνες τῶν «λούξδ» νυκτερινῶν κέντρων τοῦ..κα λοῦ κόσμου. --Ας σημτιώθεῖ ὅτι ὁ Νω: ρὶς Σεβαλιέ, ποὺ ἐκλήθη κι’ αὐτὸς στὸν ἑλληνικὸ παρά δεισο. ἐζήτησε γιὰ ἁμοιβὴ 2 000 000 δραχμὲς τὴ βραδυά! «ὃν Προχθὲς στὸ Πλημμελι- οδικεῖο καταδικαζόταν γιὰ κλοπὴ ρεώύµατος ἕνα ζευγάρι προκατακλυσμιαῖο --Ὁ κατηγορούμενος πρεσ' βύτης ὀπεκαλέσθη ἕνα ἆ- τράνταχτο ὀπιχείρημα στὴν ἀπολογία του. Αἰσχύνομαι κ. πρόεδρς, δήλωσε, διὰ µίαν τοιαύτην κατηγορίαν. Εἶνε δυνατὸν νὰ διανοηθῆ τις ὕτι ἐγὼ, ἐθνικόφρων ἐκ γενετῆς καὶ καλὸς χριστιανὸς. τοῦ ὁποίου τὸ παργλθὸν εἶνε πάλλευκον...Σ κλπ. -'Ωστόσο, οὔτε ἡ ἀρχαϊ- ζουσα, οὖὔτς ἡ δήλωσή του γιά ἐθνικοφροσύνη τὸν ἔσωσαν. Δέκα μέρες κράτηση καὶ 10.000 δραχ. πρόστιµο ταν ἡ ποινή του. -“Φεύγοντας ὦ γέρος. ἕκα- µε πρὸς τὸ δικαστήριο ἕνα μορφασμόὸ περιφροίήσγως καὶ φώναξε: «Ἔτσι ποὺ εἶσθε σεῖς, θὰ... γίνω κι ἐγὼ κου: κουές 1» -- Δικαστήριο καὶ ἀκροατή: ριο ξέσπασαν σὲ ἀκράτητα γέλια. υ--ἷ----λ-----------ᾱ-- ἐκλογές, Τζ µέσα χρήσιμιοτοί- ᾖσε τότε γιὰ κά ἐπικρατήσει δὲν λέγονται. «ὁστόσο, πάγω ἀπὸ 100 σουιαλιστὲς καὶ δη- µοκράτες βουλευτὲς ἁπωτελοῦ- σαν ἰσχυρύτατη ἀντιπολίτευσι], μὲ πρῶτο µαχήτή τὴς τὸν Ματτεύτι. Η πρώτη ουγεδρίαση τῶν ᾽Ιταλῶν «λαοπροβῤλήτων», τέ- Λη Λαΐου τοῦ 1994, ἦταν θυελλώδης. “ω Ἀαττεύτι μὲ πύρινυ λύγο του ἀποκάλυιι τὴν ἀφάνταατιῃ γοδεία, τὴν (ροβευὴ ποοεκλογικὴ γπυαιπά- ᾖη. Οἵ φασίστες βουλευτὲς ἕ- αειγα» «ἀλανδοι», {ῶς µπο- ροῦσαν ν΄ ἀγαιρέσουν Εγονό- Ν εν . τα που οσα } στα τὴν Ἱπαλία :Ο ΑΙαττεύτι το μή ζυνταν τὰ δεύτερο χτύπιαα. Γπρύ- πειιω ν΄ ἀποκαλύμει (υβερὰ οἴκονυμικὰ ὀμάνδσλω, Οἱ ἆ- ποπαλύτρεις Ίταν τὸ σημα τον κιν ου στοῦ πτυυ- ειδοποιοῦσο: τὸν ὑταλικό λαύ, η ἁγανάκτισοη. ὀγκώρονταν υιαδερά, Οἵ διαδηλώρις καὶ οἳ ἀπεργίε δὲν ο) ὅλη ο τες Ίαν καλὰ πουμμγόμα ια γιὰ τὸν ίμαοι- ὁμώ, νιοῦ ἄρχιας νὰ κλονί-ι. ται ορθέμελα. Οἱ κίνδυνοι «ου τὸ) ἀπειλο ον ταν συ- λὺ σοβαροί. ΑΥΡΙΟΝ : ἡ ουνέχεια, ΙΟ Ν Ν εἰς κυτία τῶν 112 μικρῶν πακέτων µιας οὐγγίας, ἔφθασαν εἰς τὸ Φαρμα- κεῖον τοῦ κ. Ν. Κ. Παρα- σκευοπούλου κπὶ θὰ πω- ληθοῦν ἐντὸς 4 ἡμερῶν ἆ- πὸ σήμερον. ᾿Αναμένομεν τὰς παραγ- γελίας σας, ΕΠΙΠΛΑ. Θέλετε ἔπιπλα στερεά Θέλετι ἔπιπλα φτηνά Θέλετε ἔπισελα μοντέρνα ᾿Επισκεφθεῖτε ΤΒ. ΕΠΙΠΛΠΠΙΕΙΘΝ ἐ ΠΡΑΙΗΡΙΔΝ ΑΝΛΡΕΑ ΙΟΛΝΝΙΛΗ Τρικούπη 68 (παραπλεύρως Βρήσκευτι- κοῦ ἱδρύματος ἡ « Αγάπη») | ΓΚοινανικΗ Ζοη | Συνέλενσις ΑΟΝ ο. «!/ συνέλευσις 40 Ν «ἰευκωσίας τῆς πα. Πέμπτης ἀπεφάσισεν ὅπως ουγεχισδῇ ἡ συζήτησις ἐπὶ τοῦ ὁρ- χανωτικοῦ καὶ διὰ τοῦτο καλοῦνται τὰ μέλι] ὅπως παρευρεθοῦν εἰς γέαν συμέλενοιν σἠμδουν. ἠΠέμπτην τὰς εἰ κ.ε. οι ῖ ἵ κουρεῖς ΚΜιῤοῦνται εἰς συγἑλευσιν ὅλα τὰ μέλι τοῦ κλάδου κουρέωγ σήμερον Πέμπτην καὶ ὥοαν 3 µ.µ. 2 είς Θέματα: «Πιάνο ἐθγαλείων, προμηδευτικὸς συνεταιρισμὸς καὶ διάφοοα. ν Οἵ ἐμπορικοὶ κ ς ὑπάλληλοι Καλοῦνται εἷς δυνέλευσιν ὅλα τὰ μέλη τῆς Ενώσεως ἑμπορικῶν ὁπαλλήλων ευκωσίας αὔριον Ί]α- οσχευὴν εἰς τὰς τι μ.μ. πρὸς ἐξέτασι διαφόρων ἑἠτηκάτων. Πένδη ᾽Απέθανε γύὲς καλὺς πολίτης Λευκωσίας ὁ δη 1ιανλον ΧΑΡ ΛΑΛΜΗΟΥ εἰς ἠλικίαν πο ἐτῶν, οἱ κηδεία του ἔγινεν ἐν τῷ ἓ, αῷ “4γ. δάβ- βα, Γοὺς οἰκείους του καὶ ἐδιαι- τέρως τὸν υἱόν του α. Νεοπτόλε- µον Ι/ετοίδη», φαριακοποιόν, συλ- λυπούμεῦα, ΜΗΝ ΗΝ 1] “Ἡ νύκτα τοῦ Σαββάτου 96)1)1947 θὰ σᾶς µείνη ἀξέχαστη ἄν παρευρεθεῖτε στὸν ΕΤΗΣΙΩΟΝ ΧΟΡΟΒ τῆς ΕΝΗΣΕΙΣ ΜΙΚΡΟΚΛΙΑΣΙΗΜΑΙΛΡΙΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ στὸ “ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΛΛΤΙ” Διάκοσμος”-Ἡπουφὲ-- Ιου- σικὴ σιοὺ {δὰ ἑκανοποιήσουν φλους, Μιὰ ὁλονύκτια διασκέδασις. { Ἂ Κινηματογράφος «ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Σήµερον ΠΕΜΠΤΗ ὅρ 245 καὶ 8,45 μ.μ. Ἔνα νὲ καὶ ὑπέροχο άἁριστούργηµα ποὺ θὰ ἐνθουσιάση ὅλους | ΙΙΙ ΙΗὴΝ Μὲ τούς : ΜΑΡ'ΙΓΙΟΡΥ ΜΑΙΗΝ ΒΙΡΡΙΝΙΑ ΓΚΡΕΗ ΛΗ ΜΗΟΟΥΜΑΝ Αὔριο ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ γιὰ τελευταία φορὰ τὸ τόσο ἐνθουσιάσαν ἔξυπνο µεγα- λούργημα ΜΗΝ ΕΛΙΕ ΜΙΚΥ ΡΟΥΝΕΥ’ Τ2ΟΥΤΥ ΤΚΑΡΛΑΝΊΤ Μεθαύριον ΣΑΒΒΑΤΟΝ ἡ σπαρταριστὴ καὶ ΒΞΑ κὠ- μωδία ΠΗΡΠΛΙΙΡΜΤΗΙ Μὲ τούς : ΕεωρΊΏς ΦΟΡΗΥ ΝΑΘΛΗΝ ΧΑΡΙΣΣΟΝ .α. αμ Τὴν προσεχῆ ΚΥΡΙΑΚΗ, ἡ ΜΠΛΙΤΤΥ ΝΤΑΙΤΒΙΣ ἡ πιὸ αἰσθητικὴ Φυσιογνωῶ: µία τῆς ὀθόνης Ο ΠΟΛ ΛΟΥΚΑΣ ὃ ἔνδοξος καὶ µέγας καλ- λιτέχνης καὶ ὁ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ὁ µέγας Ἕλλην καρατε- ρίστας. Πρωταγωνιστοῦν σὲ μιὰ ὃ- πέροχη δραµατικἡ δηµιουρ- γίας της ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ ΡΙΡΜΗΙΤΗ ΡΗΝΙΙ (Όταν θαρθη ἧ ἡμέρα) Ἓνας µεγαλειώδης κινη- ματογραφικὸς κολοσσὀς. Μιὰ µεγάλη κατασκοπευ- τικὴ δρᾶσις στὴν σύγχρονη Παγκόσμια σύρραξι. ἼἜῬΎΏλλωαα-------- Ὑπεύθυνος : Θ. Παπαδόπουλος Τύποις: «Κοσμος», Λευκωσία