Back

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 1947-01-17

17 Ἱανουαρίου ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ας 9 ἡ ΠΡΙ ΠΙΝΙΚΙΙ.. Αἱ συµµορίἰαι τῆς δεξιᾶς διελύθησαν ὑπὸ τῶν ἀνταρτῶν--'Ο Σούρλας καὶ οἱ ὁπαδοί του κρύπτονται εἰς τὰς πόλεις Τῆς ᾿Αγγλίδος δημοσιογρόφον ὁ. ΜΑΡΑ ΕΤ {4 ὃν ᾿δήναις ᾽Αγγὸίς δη- : µοσιογφόφυς ὁ, οὈἨπάρλει ἀπὲ- σικιὰαν εἰ τὴν ἐφημερίδα εης τήν ἀκόέυνδον ὠνταπόκριοιν ἐπὶ τῆς κάκκσιάσεως :/ Τὸ ἰδιαίτερο χαρακτηρι: στικὀ ἀπ᾿ τὴ δράση τοῦ οτρατοῦ εἶναι πὼς αὐτὴ ἐπεκτάθηκε ἀπ᾿᾽ τὰ βουνὰ οτόνλκάμπο. ᾽Αποτέλεσμα αὐτοῦ ἦταν πὠς οἱ συµ- µορίες τῶν οΣούρληδων, ποὺ περιέτρεχαν τὸν κά: μπο σφάζοντας καὶ λεη’ λαἸώντας, ἔχουν σχεδὸν διαλυθεῖ στὶς συγκρούσεις μὲ τοὺς ἀντάρτες. Οἱ συµ- µορίτες πέρασαν στὶς κρα- τικὲς δυνάμεις σὰν ἄνευ θητείας χωροφύλακες καί συνεχίζουν ἀπὸ κεῖ τὸ τρο- µοκρατικὀ τους ἔργο. ᾿Αλ- λοι µπῆκαν στὶς πόλεις και δροῦν στἠ Χ. Αλλοι κρύβονῖαι πανικόβλητοι ἡ ζητοῦν συνδιαλλαγἡ καὶ ἐξασφάλιση τῆς ζωῆς τους. 'Ο Καλαμπαλίκης καὶ οἱ καπεταναῖοι του Ππεριφέ- ρονται ἐλεύθεροι στὸ Ὠό- λο, μὲ µαῦρο μπερέ. Τὸ ἴδιο γίνεται μὲ τοὺς ἂἀρ- χισυμμορίτες στἡ Λάρισσα. Ἕνας δήµιος τῆς Γκεστά- πο, ὁ Αρχιμανδρίτης, ποὺ ἃροῦσε στὴν περιοχὴ τῆς Κάρλας, μετέφερε τὴν ἕ- δρα 1ου µέσα στὴ Λάρισ- σα καὶ βοηθᾶ τὴν ᾿Ασφά- λεία. ᾿ο Σούρλας καὶ ἡ συµ µορία του «ἀκολαόύθησαν τὸν ἴδιο δρόµο. Ὢ ἄρχς τρομοκράτης τοῦ Θεσοα- λικοῦ λαοῦ, ἔχει ἀρκειὸ διἀστηµάα νὰ κάνει τὴν ἐμφάνισή του. Οἱ λεγάµε- νοι Σούρληδες, ὅσοι δὲν πέρασαν σιοὺς ἄνευ θη’ τείας χωροφύλακες ἁπο- τέλεσαν «τὶς μαχητικὲς ὁ: µάδες, τῶν χωριῶν, κχὠ- ρὶς νὰ μετακινοῦνται οὔ- τε καὶ νὰ Ἱπεριφέρονται Φανερὰ ἔνοπλοι. Τὸ πρῶτο πλῆγμα δόθηκε ἑναντίον τους ἀπὸ τούς ἀντάρτες στὰν [Πηνειό, στὴν εἴσοᾶο τῆς κοιλάδας τῶν Τεμπῶν ὅταν σῖὴν ἀρχὴ τοῦ κα' λοκαιριοῦ, πάνω ἀπὸ ὃ συμμµορίτες τοῦ Σούρλα ἐξονιώθησαν μέχρις ἑνός. Αὐτὸ σκόρπισε τὸν πανικὸ στὶς τάξεις τοις. ᾿Από τότε ἡ διάλυση δὲ ατα: µάτησε. 'Ο Σούρλας ἀπό τὶς 18 Ιουνίου μετέχει δι- αφορετικἀ ατὶς ἐκκαθορι- στικὲς ἐπιχειρήσεις, ὄχι πιά αὰἆ δύναμη κρούσης. Γινεισικστρατιωτικὸς σύμ- βονλος» καὶ ὃρᾶ στὰ µε: τόπισθεν μετὰ τὴν κατά ληψη τῶν χωριῶν ἀπ᾿ τὸ στρατὸ καὶ τὴ χωροφυλα- κἡ. Τὸ ἔργο του εἶναι τὸ πλιάτοικο Ἰῶν ἐγκαταλε: λειμμένων οπιτιῶν, τὸ κά- Ψιμό τους, τὰ βααανιστή- ρια καὶ οἱ Φόνοι τῶν πολι- τῶν, ποὺ συλλαμβάνονται. Τὰ ὄργια αὐτὰ τῶν ουν: μοριτῶν προκάλεσαν τὴν ἀγανάκτηση καὶ ἑπέδρα: σαν πολὺ ατὸ ἠθικὸ πολ- λῶν στρατιωτῶν καὶ ἀξι- ὠματικῶν, Μερικοὶ Σούρ: ληδες ἀφοπλίσθηκαν καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸ στρατό. Τὸ τελικὀ πλῆγμα κατὰ τοῦ Σούρλα δόδηκε πρὶν λίγες µέρες στὸ Χατζημπα- ἴράκ, Φαρσάλων ὅπου τὰ κρησφύγετα τοῦ ἀάρχιλη: στἡ, ἀπὸ ὁμάδα ἐφίππων ἀνταρτῶν ποὺ ἔφιασαν ὡς ἐκεῖ. Αλλοι ἀντάρτες διάλυσαν βάσεις τῶν Σούρ ληδων στὴν περιοχὴ 'Αλ μυροῦ. ὍὉ πανικὸς ἔχει καταλάβει τὶς τάξειςίτους. Ἡ ἕλλειψὴ ἑνὸς ὀργανω- τικοῦ συστήµατος καὶ ἡ βία στὴν ὁποία στηρίζον- ταν, ἐπιταχόνουν τὴν ὃδι- άλυση, Τελευταῖα, γίνεται προ- σπάθεια γιά τὴν ἀναβίώση τῆς Σουρλοκρατίας μὲ τὸν ἐξοπλισμὸ τῶν χῶρι- κῶν. Φυσικά οἱ «ἐθνικό- Φρονες» ἥἤταν ὁπλισμένοι καὶ πρωτύτερα, ἀλλὰ τώ: ρα γίνέται προσπάθεια νὰ ὀργανωθοῦν «στρατι- ὠτικά», Οἱ χώὠρικοί ὅμως ἀρνοῦνναι νἁ ἐμπλακοῦν στὰ σχέδια τῶν ἐἔμπρη: στῶν τοῦ ἐμφωλίου πολε µου, Ἔχουν πικρὴ πεῖρα καὶ οἱ ἐθνικόφρονες δέν εἶναι διατεθειμένοι νά πι: στέψουν τὶς ἀνεκπλήρω: τες ὑποσχέσεις τῶν κυ- βερνητικῶν. ΣΤΡΑΤΟΠΕΛΑ -- ΣΤΡΑΤΟ- ΔΙΚΕΙλ Αν ὅμως ἔχουν διαλυ: θεῖ στὸν κάμπο οἱ συµµο- ρίες, ὁ βάρβαρος Φασιστι: κὸς διωγμὸς τοῦ λαοῦ δὲ αταµάτησε οὔτε στιγµή. Τά κρατητήρια τῆς ΄Ασφά- λειας οτὴν πόλη εἶναι γε: µάτα, Στὸν ὄρχο αὐτοπι: γἠτων στὴν ΔΛάρισσα ὃ' πάρχει στρατόπεδο ὁμή- βων μὲ 600 ἀνθρώπους κάθε ἡλικίας. Καθημερινὰ καινούργια καραβάνια σπρώχνονται αρὰὸς τοὺς τόπους ἐξορίας. Ἡ µετα- γωγὴ τῶν κρατουμένων για κει πἢῆρε γρήγορους ρυθμοὺς μὲ τὴ δημοσίευση τῆς πληροφορίας «περί µέτρων ἐπιεικείας». Τὰ βασανιστήρια τῶν κρᾶ: τουµένών, ἡ πείνα καὶ ἣ ἐξαθλίώση εἶναι ἀπερί- γραπτα. Τἀ στµατοδικεῖα ἐξακολουθοῦν τὸ ὄἔργο τους. Ἡ τελευταία μεγά’ λη δικη τῶν οσοτρωτιωτῶν καὶ ἀξιωματικῶν στὴ ΛΔά- ῥισσα ἔγινε κάτω ξάπό καταθλιπτικὲς οσμνθῆκες, Ἡ δίκη ἔγινε µέσα οτὺ ατρἀτόπεδο. Τὸ στρωτο: δικεῖο προχώρησε, ἔβγα- λε καταδικαστικὴ ἀπό: φαση μὲ τὴν ὁποία ἑἐκτε- λέστηκαν Ὁ οτραιιῶτες, μολονότι οἱ δικηγόροι ἆ- πόδειξαν τὴν ἀναρμοδιό- τητά Του µια ποὺ τὸ «άδί- κηµα» ἔγινε πρὶν Ψηφ: αθοῦν τὰ ἕκτακτα µέτρα. Στὸ στρατοδικεῖο καὶ μπροστά στό ἐκτελεστικὸ ἁπόσπασμα ἡ σιάση τῶν ἡρωϊκῶν παιδιῶν τοῦ λα- οῦ ἧταν ὑπέροχη. Ἔπε- σαν τραγουδώντας καὶ ζητωκραυγάζονιας γιά τὴ δημοκρατία καὶ άνε- ξαρτησία τῆς Ἑλλάδας, Ὁ ἑλληνικὸς λαὸς δὲν πρόκειται μὲ τίποτα νἀ λυγίσει. Ἡ ἁἀντοστασή ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Καθίσοιαται γνωστὸν πρὸς γενικἠν πληροφορίων ὅτι παρεχώρησα εἰς τὸν υἱόν µου κ. Πλεόβουλον ΧἈατ- ζηπαύλου τὸ ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Μ. Χατζηπαύλου» Φαρμακεῖον µου εἰς τὴν ὁδὸν Φανερωμένης ἀρ. οἹ--- 28 Λευκωσία, ἀπὸ τῆς Ἰζης Μαρτίου 1946 καὶ ὅτι ὁ υἱός µου θὰ εἶναι ἰδιοκτήτης καὶ διευθυντὴς τούτου ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἡμερομηνίας. Τὸ Φαρμακεῖον καὶ ὁ Ὡπτικὸς Οἶκος θὰ ἑξακο- λουθήσῃ νὰ λειτουργῇ ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «Μ. ΚΧΑΤΖΜΗΠΠΑΥΛΟΥ» Ἐν Λευκωσίᾳ τῇ 1 Ἱαννουαρίου, 1947 Μ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ [Φηνα --[οιὲ ἄλλοτε δὲν ἠννόη: σα τὸν αανάγαθον κ. Μπέβιν τόσον βαθέως καὶ διειαδυτι’ κῶς ὅσον αὐιὴν τἠν φοράἀν, μᾶς εἶπε ὁ Κλεόβουλος. Ἡ τρυφερά ὡς ον ωνή του ἤἦτο ελοῦδον καὶ ἑ- λαφρὰ ὡς ψίθυ- Ρος αὔρας εἰς τά φύλλα τῶν δένδρων, ὅταν εἶκεν εἷς τὴν Βουλήν: -Στεες! Μὴ θορυβείτε, ᾿Εκεῖνο τὸ ὁποῖ- ον χρειάζεται πρὸ παντος ἘἙλλάς εἶναι νὰ ἀφεθεῖ ἥσυχος). «Πιο τόσον Υαληνιαία ἡ στιγµή! αλλ αἴφνης ἕνας Φφωνακλώδης βουλευτὴς ἐκραύγασεν --Καὶ διατὶ δὲν τὴν ἀφήνε: τε ἤσυχον »Ὢ, καταιγίς! Ὅλη ἡ ποί- ησις τῆς σιγῆς καὶ τῆς ἡσυ- χίας κατεστράφη. ΄Ο γαληνό: τατος κ. Μπέβιν ἑκύτταξε γουρλωματικῶς τὸν κραυγά- σανία Ἠµβουλευτὴν καὶ τοῦ εἶπε: -.ςςςς!ι Σιγώὠιερα. δὲν σᾶς εἶπον ὅτι ἡ Ἑλλὰς χρει: άζεται ἡσυχίαν --Λαμπρῶς ἀπήντησε χα: μµηλοφώνως ὁ βουλευτής, Καὶ σᾶς ἐρωιῶ: Διατὶ δὲν τὴν ἀφίνετε εἰς τὴν ἠσυχίαν της Ἠμεῖς δὲν τὴν ἀφή- νουµε. ἀπήντησεν άπα- λοιάτως ὁ κ Μπέβιν ἵΚαὶ πότε ἡμεῖς διειαράξαμεν τὴν ἡσυχίαν τῆς Ἑλλάδος --Δὲν τὴν διεταράξαμεν ποτέ --Ὠὐδεπώποτεί Ὁ πρεσβευ: τὸς µας εἰς τὰς 'Αθήνας δὲν Φωνασκει ποιὲ, ἀλλὰ ψιθυρί- δει εἰς τὸ αὖς τῶν Ἑλλήνων κυβερνητῶν τὰς οιυυτάσεις τοω διά ῄτὴν.., ἔντασιν τοῦ ἐμφυλίου πολέμου! -“παἱ οἱ διώξεις τῶν δηµο- κρατικῶν πολιτῶν -παἱ αὗταί κατά σύσισοίν μας, γίνονται τὰ µεοάνωχτα, ὁπότε «ὅλη ἡ φύσις ἠαυχάζει» καθώς λέγει καὶ ἕν ἑλληνι: κάν ἄσμα, -παὶ ἡ χορήγησις ὅπλων εἰς τὴν ἑλληνικὴν κυβέρνη: οιν --Ἔνθάδ: ἔχειε δίκαιον! καὶ δι᾽ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγον μελετῶμεν ἀκόμη τὸ ζήτημα τῶν ὅπλων, διότιιτὰ ὅπλα κάμµνουσιν.., Βάρωβον. Καλότερον εἶναι νὰ χρησιµο: πσοιηθῶσιν µάχαιραι καὶ ακε- πτόμεθα νὰ συστάσωμεν τοῦ- το εἰς τὴν ἑλληνικὴν κιβέἑρ: νηαιν. Αλλά καὶ ἡ ἰδία φαί. νεται ὅτι κατενόηοε τὸ τοι οὗτον. διότι κάµνει ἤδη καὶ αφαγὰς ἀθορύβους. -καὶ ποῖσε εἶναι αὗταὶ αἱ ἀθόρυβοι σφαναί. Αἱ ἐκκαθαρί[σειςριῶν ὅ- παλλήλων. -Καὶ τὰ στρατεύματά µας κ. Μπέβιν, δὲν θά φύγωσιν ἀπὸ τὴν Ἓλλάδα, -Βεβαιοιάτως θὰ φύγωαιν. Εἶναι όσον βέβαιον ὅτι θὰ Φφόύγωσιν, ὥστε εἰπεῖτε ὅτι ἔφυγαν ἤδη καὶ µἡ οιζητεῖτε πλέον ἐπὶ τοῦ τοιαύτου. ο. Ὄχι, ὄχι, νὰ μᾶς πείῖτε- Πότς θά φύγουν Λαμπρῶς, παμφίλτστοι, Βὰ σᾶς εἴπω. Διατὶ νὰ μὴ ος εἴπωι Τὰ στρατεύματά µας θὰ φύγωσιν ὅταν. [τὸ παρακάτω ὁ οιγανώτατος κ. Μπέβιν τὸ εἴπε ἀπὸ µέσα του). --Αννοτώτερα! Δὲν ἀκοῦμε, Φώναξαν µερικοὶ βουλευταί. -Σςςς! ἀπήντησεν ἡἠρειιώ- τστος ὁ κ. Μπέβιν. Δὲν εἶπα- ἵμεν ὅτι ἡ Ἑλλάς χρειάζεται ἠσυχίαν: Η ΠΕΝΔΝΑ .---ᾱ οὐ ο 6-0 του θἀ δυναμώνει συνε- χῶς καὶ ἄν αήμερα ὁ Σούρλας καὶ οἱ συμμορίες του δὲν ξέρουν πῶς νὰ κρύφουν τὴν ἐγκληματικὴ ὑπαρξή τους, αὔριο θὰ κάνουν τὸ ἴδιο ἐκεῖνοι ποὺ τοὺς ἐμπνέουν καὶ τοὺς καθοδηγοῦν. κὔνενι δὲ, ἀθοα Ματτεότι Τὸ φασιοτικὀ ἔγκλημα ποὺ ἔχει συγκλογίσει τὸν κόσμο .-. Ο/ δολοφόνοι ον δικάδονται οἡ Ῥώμη -- ἑξαφάνιση Ἔπρεπε λοιπὸν νὰ αἈλείαει γιὰ πάντα τὸ οτύα σπιν τὸν ἀπεκάλυπτε, νὰ ἐξοντωθεῖ ὁ ἐπικίνδυνυς ἀντίπαλός τοὺς Οἱ “ἔλληνες ἀναγνῶστε, τῶν ἐφημερίδων τῆς ἐπυχῆς ἑκείνης γιὰ πρώτη φαθὰ ἕνα δαν τὴν τραγικὴ ἑξαφάνεοη τοῦ σοσιαλιαοτὴ µάαχητὴ οτὶς {0 Ἱομμίου. να. ᾽ἁντγρά: Φυυµε τὸ οχετικὺ 1γλευά- φημα. ΡιῤΛΗΗ, Το) «6 αὐσιαλι: οτὺς βυνλενιὴς Ματτεύτ, ὁ ἁποῖος εἶχε τελεναίως ἐπιτε- ῥεῖ σφοδρῶς ἐραντίων τῶν (µά- αιστῶν εἷς τὴν Εουλὴν ἐξ” φανίσὺη). μινστιριωδῶς. ἔἴε ῥαιυῦται ο µερον, ὅτι ἄνην, πάγ τὴν παρελδοδον» 3 ω- την, 16 τρέχ., ὑπὸ πεντάδος ἀγνώστων, υἴἵτνες ατὺν ἁπή: γανον ἐπ αὐτυχικήτον, δὶς ἅπασαν τὴν παλιπὴν κοινω νίαν καὶ τὴν Ιουλ τὸ γε- }ονὺς -πρυκαλεῖ ου) πίνουν. ο κ. ἁουουυλίνι ἑδήλωοε δτ εὔχειαι νὰ μὴ πράχειτάι περὶ ἐγχλήκατυς ααὶ διέταξε ὁμαστηρίαν ἀναξή τον. δν πίσις ἑδήλωσε ὅτι ἐν υᾶται τὴν ἀπιινῆ τιαωρίαν τῶν ἐ- ρόχω». Ας τὴν ἠπαλικὴν Βου» ἀὴν ἐδιμιουν)ή δη θύελλα ὕὅ- τν ὁ δηκοκοίτις ῥουλευτς Λέντα ἐκραύγαμε Κάῑιω ἡᾗ ουένοχυς Ανῤίρρροις, 14 Βουλή διέκοιεν ὅτι) ἀόφεσχον τάς ἑργασίας της». ἕω άκωβος Δ{αττεύτι γεν» νήδηνε ο {99ο υπ Φράτ- τα {{υλεζίμε τῆς εριοχῆς {4ε- γέτο. ἁπωούδαος γιατρὺς. πλούοια οὐκωνάκκκὰ µέαα πωὺ διέδεν συ ἐπέίρεφαν νὰ ἑ-α- δοδεῖ οὗ οἰκυρυμωλυγιχὲς μ- ἀέτς καὶ Όγκαιρα δι Επί ωυε δὲν παρε νὰ τὸν ὀυοςαλι- νο εν, ὅτε ὁ κόσκως . νο ον σωθεῖ παρὰ μὴ νά ρύε πμμνε μέλως ὅμω. 'Αργύμψα ἔγμινε μέλυς τοῦ. ουοιαλιστικοῦ κώὀκκάσως τῆς ταλίας ποὺ ἧταν τότε ἐπανασιατικὸ κόμμα καὶ µε τὰ τὸν πρωῶτο παγκύυμαυ πό» ἆεμω ἐξελέγῃ βουλευτὴς οτὶς ἐελογὲς 1118, 1991 καὶ 1. Ο Μωτεότι ἐξελίχδη οἱ ἕ- να ἀπὸ ταῦς «αχ τικότενους πωλεμίυυς τοῦ φαυµωῦ. ᾗ- ταν ἀπὸ τοὺς ποώτους ποὺ εἶδαν τὸ ἀνεπαμύρθωτη αυαφορὰ δά ὁδηγοῦσι τὸν ταλίαν ὁ φασισμὸς καὶ τὸν πολεμυῦο» μὲ ὅλες τω) δυνάμεις. “πως γοίφουν οἱ φιμι- υἱδες τῆς ἐπογχῆς ἐπείνηις ἡ ᾱ- πα} των. αν ὀραμα- κή. οἩὲ ὑντολὴ τοῦ λζωυασσ νι πέντε φασίατες μ ἐπὶ κεφπλῆς τὸ 4. Ἀτούμενε, οεὶς 14 ουνίου. {Ι2Η, χαιροφν: ῥακλώντας ποὺς γὺ ηπίτι τοῦ, τὸν ρπαζαν, , οὲ 11ης τὸν ἑωσπουθαν υπὺ αὐποκύομύ τής καὶ αὺν «ετέφεραν ἔξω ἀπὸ τὴν {ή ἀ.. Ἔκει τὸν ὑπβαλαν οἱ ἀνεκδιήγητα μαρτύρια καὶ τελικὰ ἄνοιξαν οτὰ χωρά ἕνα λάκκο καὶ ἔδαιαν τὰ παλτοτοιηιένο ατάωα τοι, τὴν νύχια πῆς ἴδιας µέρης. --Παγκόσμια ἀγανάκτηση Η ἑξαφάνισι. τοῦ Δίαττε- Ἔχετε πογοκέφαλον Ἔχετε κρυολογήματα : Ἔχετε νευραλγίες Πάρτε ἀμέσως τώρα ἕνα ΠΝΦΙΝ | Θὰ σᾶς ἐκπλήξῃ ἡ ἀποτελεαματικότης του. ᾿Επιμένετε εἰς τὸ ὄνομα ΚΟΤΑΣΦΕΝ. ᾽Αποφεύγετε τὰς ἀπομιμήσεις. Ζητήσατέ το ἀπὸ τὸν Φαρμακοποιόν σας. χάπι μη λιΙὴ) Ὑπεύθννος : Θ. Πακαδόπουλος- Τύποις : «Κόσμος Λ)σία όει προκάλεσε µεγάκον ἆνα- βρασιιὸν ατὴν ᾿Ἱταλίαν καὶ τὴν λυιπὴν Γὐρώπη. 'Ο ουσ: σολίνι μαςὶ υιὲ τὸν φασιστικὸ τύπω στήν ἀωχὴ εὖνι «αν» τὰ µατοβαιεµένα χέρια τους. «1λ. 1ὰ στὶς 44 Ἱουνίου 1191 τὺ πτῶνια ἀνεκαλύφὺν καὶ ἡ ᾱ- »ακάλυιμή του απφοκάλεσε ππά: ταλω. Ολύκλιοι ὅὃ Ἱπαλία ΄ Ν .. ας ταράχδλ)κὲ καὶ ᾗ η ὐμώπη ἀεικάδηκε. η φίυματα αι ὀιαμαρτυμίες ἑναντίω τοῦ φαυιυμοῦ διρώνονταν παντοῦ. Οἱ Ππαλοὶ ἑωγάτες κήρυξαν ἀπεργία. ἀιαδηλιόσεις γνόν- τὶς ὑταλικὲς λαϊκὴ ἀρανί- ν΄ ἀνατιά. ᾱ, ανν τουσαν ο ὅλες πόλεις καὶ ὕ ἨΏλ1η ἀπειλοζος ει πὴ φαν πυβέρνηαι. {ερύεαν αι ὦλας Αὐνυς γιὰ κν- Ἀέωνμοι ου καῦ κο ωῦ αἱ οὗ πας) τῶν ἐλιλάκδω, ευλίτι καὶ ο - ἑάνδρα,. ΦΠ κυἰωέ ἁὐ τή ὁτεγ1έὴ ὁ φαοιόμὸς οώδὴκ» (άρη υνὸν ᾖὰ- ολ καὶ ο)ὴν ὑνμηνφ αοιὀ(εκώέρτα τῶν θημωκοαιικιᾶν ᾠγειῶν τᾷς Ἔ αλυνιυμὺς «ποὺ ταν 03 ταλίας, οχόύω ὁ κε ὁπνυιο ὁ ν υοιραὸς κας. ϐ Ἠννυουλίνε πὰναιι (ὔ κε το ασ ὑπουργεῖυ τῶν ἑοωτερικῶών, {αμα ὄκαν ἑπίοις ὁ ὅν υπουυ: ἲ ης : . : Χυς ἵυυ ε ιο) ρεως τω ευ 1δφ” χκὠν } νιωΐνια, ὁ ἕφυπουνγὸς τοῦ ὑαυνονικνῦ Αυμῤυνλίου ᾽αυτοέσιπο καὶ ἀνεικατεσιάθη ὁ διεθνής εὖς ἀσιθνυμίας ας { ὠτομς, ἑπίοις οὐγελὴ ήσαν --- ιά ν΄ ἂφεδοὸν ἀσγόεευα ἐλεύδενυι-- οἱ πραγματικυι αὐνορουύτ ὁ Λεδυῤηντής τοῦ γμά- φείου { ύωυ τοῦ. ὑπονονικυῦ ουμ- βουλίυν Λαίυάνμ ΑΕ όνυι. ὁ φαὐΐσιας διεεὄννήίς τῆς «Δοροιέως κακιά» νν Φίλε έτος λε τελε, ὁ ματεῦς υῦ. φανυιεκυῦ πόμματωος Μαριινέλλι καὶ πεος τοῦς σ) ἆτιω» ματοῦχωαι τόζ φααιοτικοῦ κόκµαᾶινς Οἱ ουλλήηρεις ἁπυελυῦσαν πλήοη ὑμυλυγίο τοῦ. ἐγχλήμότος, Όμως 4ο). λε τὶς δεατοικὲς αὐτὸς «άΙρυρωμς ἡ κπυίο ἀῑν τεω- ἁατοθορκα, να ὁλώκλίφυω χωόρω χαρωπάλευ» ἡ χοζἑρ ο) 1.ῦ Αιοῦι Ῥοα λε. χυε εένοιν ο ο. ψ Α]ονώσσλένε Διζἐσων εὖν Εουλή καί εἰ) { «φροροία καὶ καν τὸ εὐν τε ακὺ Αρώτως. νὰ ϱ ωδε γιά γε καταὐεθωφ καὶ τὴν τόν κυσκον ὠλόκδιμα, τος ταν ωιωαῖω κάνε αὲ κ. .: , , Ἡ ἐρωέὰ πα 1 ἁῃ πουῤλέπνιαι ὅτι θὰ εἰνε οἡμάντικὴ ἀπὸ μιὰ ἄπσιη, Ότι. ὅά φωτίοσι μμὰ οκωτδιν) 8 Αίδα ες φµοιοτικῆ: ἑατομίας, οὰ ἀποκακύιρες τς ουνγδῆκες κάτω ἀπό Σκι ὁπυῖες δι μάχη εὺ ου πλω ψιντνκυ εἰ κκάημα, Εὐκαιρία Πωλοῦνται 4 οἰκόπεδα ἐπὶ τοῦ. ἀσφαλτωμένου δρόμοι: Κυθραίας, Εἰς τὸ τέρμα τῆς σχεδιααµένης Λεωφόρου Που. λης Πάφου --ὑδὸς ᾿Ερμοῦ πω. λαῦνται ἐπίσης διάφορα οἵ. κόὀπεδα καὶ οἰκίαι, Ζητοῦνται πρὸς ἀκίνητα. ᾽᾿Αποταθιίΐτε κ Κωρίλιον 'Η- ῥάμλην, Εργαλάβον Μεταπ:- λητὰν Λιέγαρον Παπαδοπού- λου 18. Λευκωσία. ἀγορὰν ΜΑΓΙΚΟ ά4ιαλέξεις 0 οὔλλογος ὥπομ οίτνον τῆς 4» μερικανικῆς Ακαδημίας αάρνακος διορανώνει οειφὰν ὁιαλέετων πό τ΄ αἴδουσαν καὶ τυᾷ κ. ϱ ουίαυ ες εἲς αχολῆς ἑκάστην 1 ωήτιρ'. κ ἰἐμπιψν εἰς τὰς 12 μα. αἱ ὃς ν - ΄ - αλέξεις δὰ συνεγιοδυῦν έχοι του ᾿Αποιλίως. Ποδοσφαιφρικὸν πρωτάδληµα ποδοσφαιρική ἡμᾶς 11όρα Χωβίου (4310) ποοκ)]φύσοει παναγροτικὺν πρωτάθλημα ποὺμ- οφαἱίρου αἱ οὔδτημια »όκ-ἄους, η λώσεις συμμειυχῆς γίνονται δεκταί έχων τῆς οθῆς ᾿{ανοναρίων. Εἰς τὴν νεκῴεριαν ὁμάδα δὰ ἀπυνεμηδῇ βαυζτιμον. κ τδλλον δωρηδὲν ἀπὸ τοῦ κ. | ἑωυγίωυ Χατσιονλλῆ Εκ τῆς ἐπιτροπῆς Πένδη «(ἐς ἀναγοάφει τὸ χδὶς κοκ: οὔὲν φίζλον τῆς «{ἰαγκυπφιακῆς» τῆς Λας ὰ όφχης ἀπέδανε ἐκεῖ ὁ ἐκ Αεουμείας Αγγελος Παράσχος ᾿ .6 μειαστὰς κετανάστενοεν εἰς μμ Η ο νο ᾱ ραασὰν ἠλικίων. εἰς ἁμεοικάήν, το μυοφωµένυς καὶ ἑωακίωσες ἑσαί- οΡΤΙΧΗΝ ποιοτική ὁρᾶσιν, ΗΤΟ ΣΧΕΛΟΝ ΧΩΛΗ ΑΠΟ ΝΕΥΡΙΤΙΛΑ ᾿Εφοβήθη ὅτι δὰ ἠναγκά- ζετο νὰ μὴ ἐργάξεται σιά ᾿Αφοῦ οχεδὀν παρέλυσε ἆ- πὸ τὴν νευρίτιδα, ἡ γυναῖκα αὐτὴ ἀνεκουφίσθη πάρα πολὺ ἀφοῦ ἐπῆρε Εἄροῦσεν. Μετά ἀπὰ µμµίαν δεκαπενθήµερον Βεραπείαν μὲ Κρσῦσεν, κα- τὠώὠβθωσε πάλιν νἁἀἁ περπατή- σῃ. Καὶ ἐὰν ἐξακολουθήσῃ τὴν θεραπείαν. δὲν διατρέχει πιά κανένα φόβον. Γράφει τὰ ἀκόλουθα : »Πσαρέλυσε σχεδόν τελείως ἀπὸ τὴν νευρίτιδα τὸ γὀνατό µου καὶ ὁ ἀστράγαλός µου. ᾿Αφοῦ ὕμως ἐπῆρα, ἐπὶ δεκα: πέντε μέρες, κάθς πρωῖ ἕνα κουταλάκι Κροῦσεν διαλελο: λένο µέσα αὲ ζεαστὸ νερό, μπόρεσα νὰ περπατῶ καὶ νὰ ἀνεβαίνώ τὲς σκάλες μὲ µε- γάλην εὐκολίαν. Αὐτὸ μὲ ἆ- νεκούφισε ὑπερβολικά. ᾿Επάμε δὴ εἶμαι χἡρα καὶ ἐργάζομαι πολλὲς ὧρες, ἐφοβήθηκα ὅτι θὰ ἐσταματοῦσα τὴν ἕργα- σίαν µου. Δὲν εἶμαι βέβαια Εἰς θέσιν νὰ ὁμιλήάσω ἐπιστη: μονικάἀ διὰ τὰ ἅλατα Κροῦ- αεν». (Να 18) . Ἡ Βευρίτις, ὅπως οἱ ρεῦ- µατιοµοί, ἡ Ἰσχυαλγία καὶ Ὀσφυαλγία προέρχονται ἀπὸ ἀποθέματα σκληρῶν αἰχμη- ρῶν κρωσταλλιδίων Οὐρικοῦ Οξέως, τὰ ὁποῖα διατρυποῦν τὰ γεῦρα καὶ προκαλοῦν αὖ- τοὺς τοὺς φοβεροὺς πόνους. 1ὸ Κροῦσεν οπάζει αὐτὰ τὰ ἀποθέματα καὶ τὰ μεταβάλ: λει εἰς µίαν ἀβλαβἃἢ διάλυ- οιν, ἡ ὁποία ἐκβάλλεται τα- Χέως διὰ µέσου τῆς φυσικῆς ἐξύδου ἤτοι τῶν νεφρῶν. ΠΑΛΑΤΙ ααΤάνΙΧΚ τεχνάσματα, Πιμοβη)ισμοὶ. γαλειῶδες κοινωνικὸ . Ποτά νην):στοῦ ὁ - Ῥλ ο βάμα ἔνός Χθριτσις Σ « κ. .. -. . Ἀρευβή, ωγαένει λε άλα οἱ 1 ἔρωτες ---'ϐ) νεαρὲς πειράματά του. -- Ἡ καὶ ΜΠΕΛΗΚ ΠΑΣΣΑ Σήμερον Ηπρασκενὴν καὶ αὔριον δάββατον ὁ λαοφιλέστατος παβαλλάρης Ἱκωδριο νον κονμργ ἑ ἐμρανί ντα: καὶ πάλιν ατὸ έν ἄγιο ιδιες λαὶ κὸ ΚΑΤ Πέ τ΄ ο ΡΝΗΙ ΕΙΛΛΛΙΙ «υμπρῳταγινιστοῦν 4 ή ές Ἓνας ἀερόμητας καβαλ άν τον τας τὴν ἀνεψιά 1ου καὶ νὰ /κδικηδῇ τὸν θάνατον τῆς ἆδελ- Φις Του,-- Ὁ τροµερὸς ἀρχηγὸς τῆς συμμαρίας καὶ τά Πγρυπέτειες.--- ᾿ΗἩρωϊκὰ ὁρᾶσις Άγρια γρωνθοκοπήµατα. Νέος λαϊκὸς συναγερμὸς / Ὢτς Καὶ τὴν προσεχῆ ΑΥΡΙΑΜΗΙΝ Βέα ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία.--- Προ κοὶ ματικό μσεγαλούργημα ΤΝΗΙΗ ΕΝ ΛΙ 13 αστμου σος ραφέως 1 μένας καλλιτέγοις καὶ ἡ θιασημχ ΑΛΑΡΡΤΤΑ ὃν π απὸ πογενειχνὰ 2.4 Ὀοπ αλα κεμενοιακὰ Ἰμάμετα--λν 3) ἵαπνο τὸν οι ἄνδρα. ---ᾱὁ τατούς αλ ΙΊεια ” Βίτσµοντ. θέλει ν’ ἀνακαλύψῃ νέος θρίαμβος. βάλλεται τὸ με- ἀνθρωπιστικὸ δρα- ΡΑΣΣΕΝ ΦΗΑΈ ΑΛΛΑΧ 14} νρς ΑΊ 0, ενδν πρέχείτε, « Βογέτδα καὶ στ εαφὲς ἆ λπίβετο: χόσμ», παὶ στην νο -. τα ἔπικίδονα βριαμσεύει. Διευθοντὴς-- Ιδιοκτήτης ΘΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ --- Ἔτος {ον (Περίοδος δευτέρα] Αριθµ. φύλλου: 3 Τιμὴ φύλλου 4 Υρόσι, ο ΓΡΑΦΕΙΟΝ : Οδὸς Λιπέρτη ἀριθα, 7 καὶ 8 Αριθμ. τηλεφώνοι 632 Λευκωσία-- Κύπρου ΕΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑΣ Σ «'Υπῆρξαν πάρα πολλὰ ἔτη ἀποξενώσεως καὶ δυσαρεσκείας͵ διαφεύσεως ἐλπίδων, ληδάργου καὶ ἁδιαφορίας. Κύριοι, ὅ,τι σᾶς σιθοσφέρεται τώρα δὲν εἶναι εἷς κατάλογος ψυχρῶν ἀριθμῶν ἤ µία σειρὰ ξηρῶν καθηκόντων, ἀλλὰ µία εὐμαιρία ὑψηλῆς πε- ριπετείας μὲ µεγάλα ἔπαίδλα εἷς τὸ τέρμα της. Ας ἀποδυ- Βῶμεν ὅλοι μαξὲὶ εἷἲς τὴν σιερι- σεέτειαν ταύτην». Μὲ αὐτὰς τὰς λέξεις ἐτελείω- σε τὴν ὅμιλίαν του ἡ 4Α. Ε. ὁ προσ. Κυβερνήτης κ. Τέρνμσουλ κατὰ τὴν τελευταίαν συνεδρίαν τοῦ Συμβουλευτικοῦ «Σώματος σρὸς ἔγκρισιν τοῦ προῦσπολο: γισμοῦ διὰ τὸ τρέχον ἔτος 10947, ἀφοῦ ἀνεφέρθη σροη: γουµένως διὰ μακρῶν εἰς τὴν δημοσιονομικὴν καὶ οἰκονομι: κὴν µατάστασιν καὶ τὰς ἐν τῷ μέλλοντι ἐπιδιώξεις τῆς ἄνυβερ- νήσεως. Δὲν πρόκειται σήμερον ν᾿ ᾱ- σχοληδῶμεν μὲ τὴν ὅλην ὁμιλί- αν τῆς 4. Ε. ἡ ὁποία καὶ µα- πρὰ ὑπῆρξε καὶ διεξοδικὴ καὶ ἔδιξεν ὅλα σχεδὸν τὰ ζωτικὰ ζητήματα τοῦ τόπου. Αὐτὸ δὰ τὸ πράξωµεν εἷς ἄλλας µας ἐκ- δόσεις. ᾿Εκεῖνο, τὸ ὁποῖον σπεύ- ὃομεν νὰ σημειώσωμεν σήμερον εἶναι ἡ µεγάλη ἀπογοήτευσις, τὴν ὁποίαν ἠσθάνδη ἐκ τῆς ἀναγνώσεώς της ὁλόκληρος ὁ ἑΕλληνικὸς ΕΠυπριακὸς Λλαὸς. Οὐδεὶς λόγος ἤ ὑπαινιγμὸς, οὗδεμία φράσις ἤ λέξις, οὐδὲν χαροποιὸν ἄγγελμα διὰ ὅντι σερωτέστως καὶ ἀμεσώτατα ἓν- διαφέρει τὸν Ευπριακὸν λαὸν, τοὺς σπροαιωνίους πόθους του καὶ τὰ έθνικά του ὄνειρα. «0Ο Κυπριακὸς λαὸς ἥἤλπισε πρὸς στιγμὴν ὅτι δὰ ἤκουν ᾱ- “Χὸ τὰ χείλη τῆς Α. δ8., , τὴν ιαρήγορον ἀγγελίαν ὅτι ἤ Μ. Βρεττανέα,σεβομένη τὰς ἠδικὰς ἀρχὰς τῆς ἐλευδερίας, τῆς δι- καιοσύνης καὶ τῆς αὐτοδιαδέ- σεως τῶν λαῶν, ὑπὲρ τῶν ὁποί- ων διεκήρυττεν ὅτι ἠγωνίσδη καὶ ἀγωνέζεται καὶ χάριν τῶν ώς ιοίων αὐτὸς ὁ ἴδιος προσέφε- ϱε τὸ αἷμα τῶν παιδιῶν του εἰς τὰ διάφορα πεδία τῶν µα- χῶν, ἀπεφάσισε τὴν ἁπόδοσιν τῆς ἑλληνικωτάτης αὐτῆς γωνέ- ας εἰς τὴν σύμμαχόν της Ελ λάδα, εἰς τὴν ὁποίαν τόσα ὀφεί λεει. Αντὶ τούτου ὅμως εἶδε νὰ γίνεται λόγος διὰ μακροχρόνια σχέδια, ἤκουσε Μψυχροὺς ἀριθ' μοὺς καὶ ἐπληροφορήδη ὅτι ὁ προὔπολογισμὸς τῆς μικφᾶς αὖ- τῆς χώρας ἀνῆλθεν αἰσέως εἰς τὸ υθῶδες ποσὸν τῶν 4.000.000 λιρῶν. Φοβούμείβα ὅτι ὑδὰ ἀπογοη: τεύσωµεν τὴν Α.Β., ἀλλὰ δὲν διστάξοµεν νὰ εἴπωμεν ὅτι ὁ Ευπριακὸς λαὸς οὐδεμίαν βλέ σει νὰ τοῦ µτσεροσφέρεται «εὖ καιβίαν ὑψηλῆς περιπετείας μὲ μεγάλα ἔπαθλα εἰς τό τέρμα τη», ἆλλ᾽ ἁπλῶς µίαν συνέχισιν͵, μίαν σκληρὰν καὶ ἀδυσώπητον συνέχισιν τῆς μεγάλης ᾿Εδθνι κῆς του περιπετείας-- τῆς ὅδου λείας του. Ο λαὸς µας ὅμως δὲν στρό- κειται νὰ χάση τὸ θάρρος του. Γνωρίζει τὶ θέλει καὶ τὶ ζητεῖ καὶ εἶναι ἀποφασισμένος νὰ σεροχωθήοῃ βασιζόμενος εἰς τὰς ἐδίας.του δυνάµεις καὶ τὴν σεέ- στιν σπρὸς τὸ δίκαιον τοῦ ἀγῶ- νός του, ΤΙΜΗ ΤΟΥ ! 5Ο συνάδελφός µας κ. Όειμιστο μυ ον . κλῆς 4έρβης τὴν ἔπαδε τὴν παρελ- ς , ν : . θοῦσαν ἑβδομάδα κατὰ τοόπον 5 καρδιστικόν. ᾿Γδημοσίευσεν εἰς τὸ πδοιοπτότδρον µέοος τῆ: πρώτης του σελίδος καὶ εἰς τὸ φύλλον του - : : ο αν τῆς Ίθης ᾿ανουαρίου δύο ἕςαστη- λους φωώτογοαφίας τοῦ ποοεδοείοη πως. ς ντ ανν καὶ τῆς χοροδοπερίδος τῆς ἓν Α. ος ο. «Υόρκι) λαιποᾶς Παγκυποιακῆς ᾿.Ί- δελφότητος μέ ἐπαινειικὰς σηµειω του κ φω- σεις τοῦ ἐκεῖ «μονίκου» δπι ΛΠιγώτου. έσα εἰς τὰς τογραφίας αὐτὰς εἴδομεν τὰς φὰς καλῶν Δυπρίων πατοιωτῶν, ὣς τῶν κ.κ. «ήκα, Ἱ εουλίδα, {αντζικᾶ, {Γεριστιάνη). κάτ Τὶ τὸ φυσικώτερον θὰ εἴ τι τις ἀπὸ αὐτὴν τὴν δημοσιότητας Τί: ποτε ἀσφαλῶς ἐὰν ἡ ΓΠἱαγκυποιακὴ 4δελφότης δὲν ᾖτο κατὰ τὸν ἄογη γὸν τοῦ Αὲκ κ. ϐ. «έορ ια καὶ τοὺς φίλους του ἑκατὸν τοῖς ἕἑκατὸν ωικ)ουλγάρα», «σλατο θα ήλαΣ, «ἐδνοπροδότωα» κλπ. Ποὸ ὀλίων ἀκόμη ἑβδοιάδων ὁ Πολύκαρπος ἐδημοσίενσε χυδαιυτάτας ὕβφεις κα: τὰ τῆς {αγκιπριακῆς δελ ή- τητος, ἡᾗ ἁποία ἐν τούτοις πδοιλαμ- βάνει τὴν πλειωνότήτα τῶν ἐν ἄ: μεοικῇ Κυπρίων. Βεβαίως ὁ [[ολύκαυπος, ὁ άρχι) γὸς τοῦ Κὲκ κ. Θ. «Ιολης καὶ οἱ Ίοιποὶ «ἐθνικόφοονες» Ὀδὰ φάλλουν τάρα τὸν ἐξάιραλμον κατὰ τοῦ συ μιοο: ΚΝΙΛΙΙΝΗ ΜΗ ΗΡΜΙΥ ΤΗΝΙΚΝΙΙΗ Τὶ εἶπέν εἰς τὸ δικαστήριον ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 17 (Ρ)--Εἰς 17ετὴς Ἑβραϊος τροµοκράτης, µέλος τῆς Ἰργκοὺν. »ράϊ Λε- οὔμι, κατεδικάσθη εἰς ἰσόβια δεσμἁ ἐπὶ συμμετοχῇ εἰς τὴν ἔνοπλον ληστείαν τῆς ἸὈΌθω- μανικῆς τραπέζης τὸν π. Σε πτέμβριον. Ὁ καταδικασθεὶς ἐδήλωσε πρὸς τὸ δικαστήριον τὰ ἑξῆς: «Οἱ στραιιῶται οἱ ὁποῖοι ἐπέδραμον ἐναντίον τῆς Βρεττανικῆς τραπέζης, ἥτις καλεῖ ἑαυτὴν Ὀθωμανι κήν, μετέβησαν ἐκεῖ διὰ νά λάβουν τὰ χρήματα τὰ ὁποῖα ἐλήστευσαν οἱ Βρεττανοὶ πα ρὰ τοῦ λαοῦ µας. Μὲ τὰ χρή µατα αὐτὰ ἐσχεδιάζαμεν νὰ ἀγοράσωμεν ὅπλα, πολυβόλα καὶ πολεμεφόδια». γαδέλφου κ. Θει, 4ἐρβη διὰ τὸ πάδημά του. Ημεῖς ὅμως τὸν συβουλεύοιμεν νὰ δώσῃ εἷς ὅλους καμιὰν εὔήχον ἀπάντησιν εἲς τὴν Τουρκικὴν διότι εἶναι ΤΗ του, ποὺ ἐδημιοσίευσε τὰς φωτογραφίας τῶν τιμηιένων 2 αἱ πατριωτικῶν αὐτῶν παιδιῶν τῆς Αύπρου... ϱ. ΔΟΓΑΝΗΣ ὍὉ «Ανεξάρτητος» καὶ ὁ «Ἐλεύθερος Τύπος» εὑρίσκον- ται εἰς τὴν εὐχάριστον θέσιν νὰ ἀναγγείλουν ὅτι ἐξησφά- λισαν τὴν τακτικὴν ἐκ Λον- δίνου τηλεγραφικὴν συνεργα: σίαν τοῦ ἐκλεκτοῦ Ἔλληνος δημοσιογράφου κ. Θεοδώρου Δογάνη. Ὁ κ. Δογάνης δὲν εἶναι ἕνας τυχαῖος ἀνταποκριτής. Εἶναι ἕνας διακεκριμένος δημοσιογράφος ἀπολαμβά νων διεθνοῦς φήμης. Διετέλε- σε πρόεδρος τῆς Ἑνώσεώς Ελλήνων Συντακτῶν ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν, ἀπὸ ἔτους δὲ καὶ πλέον ἐγκατεστάθη εἰς τὴν ᾽Αγγλικὴν Μητρόπολιν ὡς ἐπίσημος ἀπεσταλμένος τοῦ ΕΑΜ καὶ μόνιμος ἆἄντα- ποκριτὴς τοῦ ἙΕλληνικοῦ ἁἀρι- στεροῦ τύπου. Ὁ κ. Δογάνης θὰ ἐνημερώ- νῃ τὸ ἀναγνωστικὸν κοινὸν τοῦ «᾽Ανεξαρτήτου2 καὶ τοῦ «Ε. Τύπου» διὰ κάθε τι, τὸ ὁποῖον ἐνδιαφέρει τὴν ἝἛλ- λάδα καὶ Κύπρον, ὡς καὶ διὰ κάθε φλέγον διεθνὲς ζή- τηµα. ΓΥΝΑΙΚΟΚΡΑΤΕΙΑ: Ἡ τελευταία ἀπογραφὴ τοῦ πληθυσμοῦ τῆς Κύπρου ἔφε- ρεν εἰς φῶς κάτι πού δὲν ἆ- νεµένετο: “Οτι οἱ ἄρρενες κάτοικοι, ἐξαιρουμένῶν προ: σφὺγων καὶ αἰχμαλώτων, ἆ- νέρχονται εἰς 228 014, οἱ δὲ θήλεις µόνον εἰς 2268552, ἤτοι οἱ ἄνδρες εἶναι περισσό: τεροι τῶν γυναικῶν. Τὸ τοιοῦτον συμβαίνει μὀ- γνον εἰς τὴν Κύπρον-- παντοῦ ἀλλοῦ ἡ ἀναλογία τῶν Υγυ- ναικῶν εἶναι πολὺ µεγαλυτέ- ρα τῆς τῶν ἀνδρῶν- καὶ ἆᾱ- γχτρέπει ἄρδην τὴν γνωστὴν λαϊκὴν παροιµίαν ποὺ χαρα- κτηρίζει τὴν πληθὺν τῶν θη’ λένον, ὅτι «αἱ γυναῖκες ἐν πέντε στὸν ππαρᾶν». Αν μάλιστα συνεχισθῇ τὸ ὡς ἄνω φαινόµενον τῆς πο- λυανδρίας, δὲν θὰ περάσῃ καιρὸς καὶ θὰ χρειασθῇ ν΄ ἀλλάξωμεν τὸ περιεχόµενον τῆς παρο-µίας ἀντικαθιστῶν: τες τὸ λεξιλόγιὀν της μὲ τὸ «οἱ ἁδρῶποι ἔν δέκα στὸν ππαρᾶν». Ἐν τῷ μεταξὺ ἄς μὴ τὸ πάρουν ἀπάνω των αἱ Πύ: πριαι Εὖαι. τ0 ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ Συνέρχεται σήμερον ἐν Λευ- κὠσίᾳα τὸ Παγκύπριον Κτηνο: τροφικὸν Συνέδριον, τὸ ὁποῖ- ον συνεκάλεσεν ἡ Ένωσις ᾽Αυγροτῶν Κύπρου (ΕΑΙ). Εἴμεθβα βέβαιοι ὅτι οἱ κτη: νοτρόφοι θὰ ἁἀντιπροσωπευ- θοῦν πλήρως εἰς αὐτό. Οχι µόνον διότι τοῦτο θὰ ἄσχολη- θῇ μὲ ζητήματα τὰ ὁποῖα ἐνδιαφέρουν ἀμεσώτατα τὴν τάξιν των, ἀλλὰ διότι ἐπίσης ᾗ ἀθρόα συµµετοχή των ἐ- νισχύει ἠθικῶς καὶ ἐνθαρρύ- νει τὴν ΕΑΙΠ. τὴν µόνην ὁρ: γάνωσιν ἡ ὁποία Χχωρὶς τυ- µπανοκρουσίας καὶ δίχως ὁ στεροβουλίαν καὶ ὕποπτα συ φέροντα, ἀγωνίζεται τίµια καὶ θαρρετὰ διὰ τὴν βελτίω- σιν τῆς θέσεως τοῦ ἀγρότου ἀπὸ κάθε πλευρᾶς. . Συνελεύσεις Αῤόζιται ὅλα τὰ έζ1]) τοῦ μοβ Γωτικοῦ αὐλλόρης «λα [ονεὰ» Ιμιολόφρου. εἰς αυνέλευσεν αὔθιον εἰς τὰς: µια, μὲ ὑέματα: «190: δοσία ἐξελεγκτικῆς ἐπιτροπῆς, ἑ- κλονὴ νέας ἐκτελεστικῆς ἐπιτροπῆς καὶ διάφορα, κ μάκακα... εδε τ 3 ο ν [ΗΜΛΙΠΗΙΙ Ἡ Σχαρασκενὴ 2 Ἰσανοναρίου αθα7 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΙ ΕΦ [ΡΙΙΙ. ΓΠΙΠΙΗΙΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 17 (Ρ.).--Εγνώσθη ἐνταῦθα ὅτι ἡ Σοβ. Ἓνωσις ἀπεφάσισε νὰ θέσῃ τέρµα εἰς τὴν ταφορὰν Γερμανικῶν ἐργοστασίων εἰς Ρωσσίαν. πίσης θὰ ἐξαιρέσῃ ὡρισμένα με: Ἐ. ἐμπορεύματα ζωτικῆς ἀνάγκης τοῦ καταλόγου τῶν ἐπανορθώσεων. Εἰς τὴν ἀπόφασιν αὐτὴν κατέληξε κατόπιν συστάσεων τοῦ στρατάρχου Σοκολόφσκυ, ὅστις συνδιεσκέφθη ἐπανει- λημµμένως μετὰ τῶν ἀρχηγῶν τῆς σοσιαλιστικῆς ἛἜ- νώσεως καὶ ἄλλων Γερμανῶν πολιτικῶν. Βλ ΠΠΗΙΙ Ἡ ΙΜΠΙΝ ΤΝ ΜΤΝΝΗΤΗΝ Ἡ ᾿Αστυνομία Λευκωσίας καὶ εἰδικώτερον τὸ τµήµα ἐπὶ τῆς τροχαίας κινήσεως, ἐφωδιάσθη τελευταίως δι’ εἰ- δικῶν χρονοµέτρων, διὰ τῆς χρησιµοποιήσεως τῶν ὁποί- ὧν καθίσταται δυνατὸς ὁ ἔλεγχος τῆς ταχύτητος τῶν διαφόρων ὀχημότων, αὐτοκι νήτων, μοτοσυκλυττῶν κτλ. Ἠδη ἀστυνομικὰ ὄργανα προέβησαν κατά τὰς τελευ ταίας ἡμέρας εἰς ἕνα τοιοῦ- τον ἔλεγχον, ὅστις καὶ κἀπέ δειξεν ὅτι τὰ 90 ο)ο τῶν αὖ: τοκινήτων καὶ μοτοσυκλεττῶν τρέχουν ἐντὸς τῆς πόλεως 20, 25 καὶ 50 χιλιόμετρα τὴν ὥραν, ἀντὶ ὣς ὁ βκανονισμὸς 15 χιλιόμετρα. Οἱ ὥς ᾿ἄνω παραβάται θὰ προσαχθοῦν συντόμως ἐνώπιον τοῦ Δικα- καστηρίου. ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ ΝΑΖΙ ᾿Απέθανε μραυγάξων «Χίτλερ» | ΛΙΣΣΑΡΒΩΝ 17 (Ρ..--Ὁ τέ- ὡς ἐν Πορτογαλία Γερμανὸς ἀκόλουθος ἐπὶ τοῦ τύπου ὃρ. Βίσμαν, ὁ ὁποῖος εἶχε δρα- πετεύσει ἐκ στρατοπέδου συγ- κεντρώσεως, ηὐτοκτόνησε διἁ δηλητηρίου τὴν στιγμἠν καθ᾽ Ἡἥν ἐπρόκειτο νὰ συλληφθῇῃ. Οὗτος ἀπέθανε κραυγάζων «Χίτλερ». Εἰς τὴν οἰκίαν ὅπου ἐκρύ πτετο συνελήφθη καὶ ὁ κατα- ζητούμενος ἐπικίνδυνος πρά- κτωρ τῆς Γκεσιαπὸ βΒασσεν- οτάιν. Καὶ οὗτος ἀπεπειράθη νὰ αὐτοκτονήσῃ ἀλλὰ τὸ ὅ- πλον του τησε. δήµερο» Ἰ]αρασμευήν καὶ «Η ἀποχαιρετιστήριος τιμητωὴ παράστασις ΠΡΙΝ ΠΗΡΒΙΙ Εἰς τὸ Θέατρον «ΝΕΟΝ ΛΥΡΙΚΟΝ» --- 3 Δὲ τὸ ἐξαιορετικὸν ἔργον ΜΗ ΓΡ. ΞΕΝΟΠΟΥ4ΟΥ συμπράττουν οἱ οἱ ἠθοποιοὶ Κυσπρούλα ἱαβριηλίδου ᾽Αλίκη Νεοφύτου Χρυστάλλα Νικολάου Χρ. ᾿Ελευθεριάδης καὶ Α. ΠΜούστρας ὥραν ην µ-μ. Εὐγενῶς σλμλος προ, σι πα Ίὴν ἰδίαν ἡμέραν καὶ ὥραν Ὁ, {9 ἀπογευματινή] ΜΛΗΙΗ ΠΜΜΗΝΗ ᾿Επετράση: διὰ τὰ δὲν ἐξεπυρσοκρό: ΜΗ ἩΝΗΙΙΙ ΦΙΜΙΗΙ Τὸ νεοσυσταθὲν Συμβούλι- ον Ελέγχου Φαρμάκων καὶ Δηλητηρίων εἲς προχθεσινήν του συνεδρίαν ἐπελήφδη δια- φόρων ζητημάτων ἀφορόν- των τὴν λειτουργίαν φαρμα- κείων. Μεταξὺ ἄλλων, ἐνεκρίθη ὠρισμέγνος τύπος αἰτήσεως τὴν ὁποίαν ἕκαστος Φαρµακοποι- ὁς πρέπει νὰ συμπληρώσῃ καὶ ὑποβάλῃ πρὸς ἐγγμραφήν του καὶ ἀπόκτησιν ἀδείας. Σχετικῶς ἀπεφασίσθη ὅπως παραχωρηθοῦν ἄδειαι εἰς ὅ- λους τοὺς ἐγγεγραμμένους ἤδη φαρμακοποιούς, καὶ ὅ- πως οἱ νέοι φαρμακοποιοἰὶ ὁ- μοῦ μὲ τὴν ὡς ἄνω αἴτησιν ὑποβάλουν λεπτοµερείας τῶν προσόντων τῶν. Ἐπίσης ἐνεκρίθη κανονι- σμὸς, ὃστις προνοεῖ ὅπως οἱ 'μαθητευόµενοι φαρμακοποιοὶ ὑποβάλουν σχετικὴν αἴτησιν πρὸς ἐγγραφήν των, πληρώ- νοντες ὡς δικαίωµα ἐγγραφῆς ποσὸν ἐκ λ. 1. ᾿Απεφασίσθη ἐπίσης ὃδπωώς αἱ ἐξετάσεις χημείας διεξα- χθοῦν τήνβην πρ.Φεβρουαρίου, αἱ δὲ τῆς φαρμακολογίας τὴν Ἄην Βοεμβρίου, 1941, ὅσον ᾱ- φορᾷ δὲ τὰς πρώτας, ὅπως αὗται διεξαχθοῦν μὲ ῥβΡάσιν τοὺς παλαιοὺς κανονισμοὺς, ἐν σχέσει μὲ τὰ θέµατα. Νοεῖται ὅτι οἱ ὡς ἄνω κα- νονισμοὶ δέον νὰ τύχουν τῆς ἐγκρίσεως τοῦ Γενικοῦ Εἰ- σαγγελέως προτοῦ λάβουν τὴν ἰσχὺν νόµου. ΝΦΝΙΙΜΙΙΝΙ ΗΗΙλ ΤΙ ΜΙΝΙ ἑματισμὸν Έφερον στρατιως. Ὑπὸ τῆς ᾿Αστυνομίας Λευ- κωσίας διενηργήθη χθὲς αἰ- Φνιδιαστικὴἡ ἔρευνα ἀνὰ τὰς ὁδοὺς τῆς πόλεως, συνελή- φθησαν δὲ καὶ ὡδηγήθησαν εἰς τὸν σταθμὸν περὶ τὰ 40 πρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἔφερον στραιιωτικἁἀ εἴδη ἱματισμοῦ, παντελόνια, ζακέττες παπού- τσια, καπαρτίνες κτλ. Οἱ πλεῖστοι τῶν συλληφθέντων εὑρέθη ὃτι ἦσαν πρόσωπα, τὰ ὁποῖα δὲν ἐδικαιοῦντο να φέρουν στρατιωτικὸν ἵματι σμὸν καὶ ὑπεχρεώθησαν νὰ παραδώσουν ὅ,τι εἶχον εἰς τὴν κατοχήν τῶν πρὸς τὴν ἁστυ- νοµίαν, ἥτις καὶ ἐκράτησε σηµείωσιν τῶν ὀνομάτων των, διὰ νὰ παρουσιάσῃ τούτους ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης. ΚΛΤΛΡΡΕΥΣΙΣ ΓΕΦΥΡΩΝ ΑΛΙΒΟΥΡΓΟΝ 17 (Ρ.).-Η να -- σιδηοοδρομικὴ γέφυρα ἐπί τοῦ Μο ζέλλα εἰς Δομπλὲντς ἓν τῇ {αλλι- τμ . . κῇ ἑών] κατέρρευσε σήμερον συ: νο 7 αν . γεπείᾳ τῆς πιέσεως τοῦ πάγου ἐπὶ ἑνὸς τῶν τόξων αὐτῆς. α1ὲν ἐσήμει να ο : ὤδησαν Ψύματα, Ί μῆμα τῆς }εφύ -. Ῥν ἂν ον 9 : ρας τοῦ Πίττεν, εἰς τὴν ᾿Αγγλικὴν τν ῷ ος τοις ζώναν, ἥτις ἔχει μῆκος Τ00 δαο ο. κ πα δῶ», κατέρρευσεν ἐπίσης καὶ ἓ : ς τοαυματίσθησαν πολλὰ πρόσωπα. Η - - ν ” αἰτία τοῦ δυστυχήματος εἶναι ἄ σχολεῖα. γκὠστος. Δῆμος Λευκωσίας ΠΙΠΙΛΗΜΙΙΙΚΙ Προτρέπονται πάντες οἱ ἐξασκοῦντες ἐντὸς τῶν δημ. Λευκωσίας οἱονδήποτε ἐπάγγελμα ὅπως δηλώσωσι τοῦτο ὁρίων γρατ- τῶς µέχρι τῆς Ά]ης Ιανουαρίου, 1947, συµφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 165 τοῦ περὶ Δήμων Νόμου 246 τοῦ 1930 καὶ 23 τοῦ 1942. Ἐναντίον τῶν καθυστερούντων τὴν πληρωμὴν τοῦ Φόρου τού του ὡς καὶ τὴν πληρωμὴν δι΄ ἄδειαν λειτουργίας καταστημάτων θὰ κινηθῶσιν ἀγωγαὶ ἐὰν µέχρι τῆς Ίδης Φεθρουαρίου, 1947 δὲν συµ- μορφωθῶσι. Εἰδοποιοῦνται ἐπίσης οἱ κάτοχοι σκύλλων ὅπως ἐγγράψωσι τούτους οὐχὶ ἀργότερον τῆς 3ἱ 1.947. Κ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 16.147 Δημαρχεύων ΟΡ Α 9 ΤΤ.Μ. Η ΡΩΣΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΓΓΛΟΓΑΛΛΙΚΗΝ ΣΥΜΜΛΧΙΑΝ. 1οΟλάΙΔΟΝ 1 (1). --Εγνώσδη ἐνταῦδα ἐξ αὖ- δεντικῆς πηγῆς δει πποωυσφάτως ἡ Φοβ. “Ἔνωσις πα- ρέσχε διαβεβαιώσεις ὅτι δὲν ϱ έοει οἱανδήποτε ἔνστα- σιν εἰς τὴν σύναιιν ᾿Α}λογαλλικῆς συμμαχίας, 4ΛΕΥΚΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ὸΣΤΡΑΤΗΓΟΙ ΚΑΤΕΛΙΚΑΣΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ Συνειργάσθησαν μετὰ τῶν Γερμανῶν ΜΟΣΧΑ 17 (Ε)-- Ο ραδιοσταθμὸς τῆς Μόσχας µετέδω: σεν ὅτι 4 τέος στρατηγοὶ, οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἀρχηγοὶ κινήσεως τῶν Δευκῶν Εώσσων κατεδικάσθησαν εἲς Δάνατον καὶ ἤ ποινή των ἐξετελέσθη. ΠἩΜεταξὺ τούτων περιλαμβάνονται οἳ στρατηγοὲ Σ. Ν. Κράσνωφ καὶ ᾿Ατμάνωφ. Κατεδικάσθησαν ἐπίσης εἰς θά νατον ὃ ἀταμάνος τῶν Κοξάκων ΠΠ. Ν. Κράσνωφ μαὶ ὅὃ Γερ' μανὸς στρατηγὸς τῶν ”Ἑς Ες Χέλμουτ Φὸν Πάνβιτς. Όλοι οἳ ἀνωτέρω ἕξ ἀπηγχονίσδησαν ἤδη. Οὗτοι εὑρέδησαν ἔνοχοι ὅτι «κατόσιν διαταγῶν τῆς Γερ μανικῆς ὑπηρεσίας κατασκοπείας ὠργάνωσαν «ενκἡν φρουρὰν» καὶ διεξήγαγον πόλεμον κατὰ τῆς «ἆοβ. 'Ενώσεως διαρκοῦντος τοῦ πατριωτικοῦ πολέμου. ᾿Επίσης ὅτι ἠσχολοῦντο εἷς σαµπο τὰξ καὶ τροµοκρατίαν ἐναντίον πολιτῶν. Όλοι οἳ καταδικασθέν τες ὑπῆρξαν ἀρχηγοὶ τῶν {ευκῶν Ῥώσσων καὶ κατὰ τὸν ἐμ- φύλιον πόλεμον τοῦ 1940. ΕΛΗΞΕΝΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΤΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΟΝ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΛΟΒΔΙΝΟΝ 17 (Ρ.) --Ἡ ἀπεργία μειταφορῶν ἔληξεν. ᾽Αντιπρόσωποι τῶν ἀπεργῶν συνεφώνησαν μὲ 3 µόνον πο χὰς, ὅπως ἐπαναληφθοῦν αἱ ἐργασίαι τὸ Σάββατον. Γίνεται ἀντιληπτὸν ὅτι οἱ ἐργοδόται προσεφέρθησαν νὰ ἱκανοποιή σουν τὰ πλεῖστα τῶν αἰτημάτων καὶ ἀνέλαβον ὑποχρέωσιν ὅπως μὴ ληφθοῦν µέτρα ἐναντίον οἰουδήποτε ἀπεργοῦ. 'Η ἀπεργία αὕτη εἶναι µία ἀπὸ τὰς µεγαλυτέρας ἁπεργίας τῆς ᾽Αγγλίας παρ) ὅλον ὅτι ἦτο ἀνεπίσημος. ΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΠΙΙΠΙΙ] ΧΑΡΤΟΥΜ 17 (Ρ.)-- Τέσσαρες Εβραῖοι τροµο- κράται ἐντοπισμένοι εἰς τὸ στρατόπεδον Σεμπὲλ ἐν Ἐρυθραίᾳ ἐἑδραπέτευσαν τὴν νύκτα τῆς Τρίτης. Φα(- νεται ὅτι οὗτοι προσπαθοῦν νὰ ἐπιστρέψουν εἰς Πα- λαιστίνην. Ἡ ἀστυνομία ἐκινητοποίησε μεγάλην δύ- γαµιν πρὸς ἀνεύρεσίν τών. ΛΟΒΔΙΝΟΝ 17 (Ρ.)--“Ὁ ὕπατος ἁρμοστὴς Πα- λαιστίνης σὲρ Αλαν Κάνιγκαμ ἀνεχώρησε ψὲς δι’ Ἱερουσαλὴμ ἐπὶ εἰδικῶς ἐνοικιασθέντος τετρακινητη- ρίου ἀεροπλάνου. ΠΑΛΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΡΟΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΦΥΛΑΚΙΣΘΗ ΕΠΙ ΑΠΟΠΛΑΝΗΣΕΙ ΠΛΙΛΟΣ.. ΛΟΣ ΑΒΤΖΕΛΕΣ, 17 ΙΡ|-Ο Οὐϊλλιαμ Τίλντεν, τέως παγκόσμιος πρωταθλητὴς τοῦ τέννις κατεδικάσθη χθὲς εἰς φυλάκισιν 9 μηνῶν εὑρεθεὶς ἔνοχος ἐπὶ ἀποπλανήσει και- διοῦ 14 ἐτῶν. Ὁ δικαστἠς διέταξε τὸν Τίλντεν ὅπως μετὰ τὴν ἀποφυλάκισίν του ἐξετασθῇ ὑπὸ ψυχιάτρου. Τὸ δικασιήριον διέταξεν ἐπίσης ὅπως οὗτος «οὐδέποτε συνοδεύῃ νέους ἤ νέας ἐὰν μαζὶ μὲ ᾿ αὐτοὺς δὲν εὑρίσκον ται καὶ οἱ γονεῖς τῶν» καὶ ἐξέφρασε τὴν εὐχὴν ὅπως ἡ δίκη αὕτη δώσῃ µάθηµα εἰς τοὺς γονεῖς νὰ ἐπιτηροῦν τὰ τέκνα των. Ὅ Τίλντεν, ὅστις εἶναι 52 ἐτῶν ἀπετέλει τὸ εἴδώλον ἑκατομμυρίών φιλάθλων. ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ 500 ΕΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 17 (Ρ)--Πεντακόσια πρόσωπα, στερούµενα ταυτότητος συνελήφθησαν εἰς τοὺς δρόµους τοῦ Βερολίνου κατὰ τὴν διάρκειαν ἀστυνομικοῦ αἰφνιδιασμοῦ. Πολλὰ κα ταζητούµενα πρόσωπα περιλαμβάνονται μεταξύ τῶν οσυλ ληφθέντων. Ἡ ἀστυνομία προειδοποίησε τοὺς Βερολινέζους ὅπως φέρουν μεθ)’ ἑαυτῶν τὰς ταυτότητάς των καθ) ὅτι αἱ ἐπιδρομαὶ θὰ συνεχισθοῦν. Ἔπι Του ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΙΙ ΜΙΗΡΙΙ ΤΙ ΤΙ Μ ΚΙΝ ΤΗ ΝΝΗ ᾽Αγγλικὴ καὶ ᾽Αμερικανικὴ πίεσις ΑΘΗΝΑΙ 17 (Ρ.).--Μετὰ τὴν ἀναβολὴν τῶν ἑρ- γασιῶν τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς ὁ πρωθυπουργὸς κ. Τσαλδάρης δὰ καταβάλῃ ἓκ νέου προσπαθείας πρὸς σχηματισμὸν Κυβερνήσεως συνασπισμοῦ. Γίνεται ἀντιληπτὸν ὅτι ἀσκεῖται πρὸς τοῦτο πίε- σις ὄχι µόνο» ὑπὸ τοῦ κ. Ἰάπέβιν, ἆἁλλὰ καὶ ὑπὸ τῶν ΠἨνωμ. Πολιτειῶν, αἳ ὁποῖαι ἀρνοῦνται νὰ παραχω- ρήσουν οἰκονομικὴν βοήδειαν πρὸς τὴν «Ελλάδα ἔἐφ᾽ ὅσον ᾗ κατάστασις παραμένει ὣς ἔχει σήμερον. ᾿Ολί- γαι ἐλπίδες ὑπάρχουν ὅτι ὁ κ. Τσαλδάρης δὰ ἐπιτύχῃ εἰς τὰς προσπαῦδείας του. ΝΙΚ [1 ΜΙΛ)Η ΜΙΕΙΠΗΤΜΙΙΗ ΕΙ ΜΙΡΙΙ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, 17 (Ρ.)--Ἠρχισε σήμερον ἑνώ: πιον στρατοδικείου εἰς Λήδδαν ἡ δίκη 17 ἀλεξιπτῳ- τιστῶν τῆς 6ης μεραρχίας ἀεραγημάτων κατηγορου: µένων ἐπὶ ἀνταρσίᾳ. Αἱ κατηγορίαι σχετίζονται μὲ τὰ ἐπεισόδια, τὰ ὁποῖα ἐδημιουργήθησαν τὸν π. Νο- έµβριον ἐκ τῆς δημοσιεύσεως τῶν ἡμερομηνιῶν ἁπο- στρατεύσεως. --Ἑξερράγησαν ψές δύο νάρκαι εἰς τὴν βόρειον Παλαιστίνην. Δὲν ἐπροξενήθησαν ἀπώλειαι, ἀλλὰ κατεστράφησαν στρατιωτικἁ τηλεγραφικὰἁ σύρματα. --Εἰς τὰς ᾽Αγγλικὰς βιομηχανίας ἀπασχολοῦνται σήμερον 18 ἑκατομμύρια πρόσωπα. Ὑπάρχουν 350 χιλιάδες ἄνεργοι. --Ὁ ἀποχωρῶν Κυβερνήτης τῆς Αὐστραλίας Δοὺξ τοῦ Γκλῶστερ ἀνεχώρησεν ἐπιστρέφων εἰς ᾿ΑΥγ΄ γλίαν,