Back

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 1952-01-23

Ὑπεύθυνος: ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ] ο οὖν Βωάμα ΕΕ ΚΟ) ο ΚλΔΙὰ ΚΑΕ ει εως -- [ΓΧΡΟΝΟΣ 3Ἄος-- ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 7490 ΤΙΜΗ ΦΥΔΑΦΥ 1 ΓΡΟΣΙ Γραφεῖα. η ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΑΡἰθΜνὸΣ 5, | Άξνχωσια, ΤΕΤΑΡΤΗ. οδοΣ κ ο ο Ὁ- - πο Ἱ Πμλεφωνα: 3297, 3635, 3847. 1 | ΤΑΧ. ΚΙΒ. 540 -- ΛΕΥΚΩΣΙΑ. | ἱ ἡιδννής: ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ || | ακίνητα ΜΠΕΝΑ Ἐμε] η Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΕ ΜΗ ο κΣΑνΝΟο ΕΣ ες... Σχ ΑΝΟΡΣΘΕΥΧΕςΟΧ. Σά ΝΕ ΑΛ ΕΕΣ. ΟΙ ΗΡΑ ΟΛΕΕΝΟΝ ΛΑΟ (ΑξΕέΕΒΛ) ΧΡΟΝΙΑΤΙΚ ᾿Εσωτερικοῦ Ἐξωτερικοῦ ή ἤ Ἱ Ἱ ἤ 25 | ' Ι | η | Ἐκ αιώνα πτωστωαςαοιοοἁμσιἵας Ἀφαοννοιωὸς κα τοσωσσιιο: ΤΟΥ ΓΕΝΑΡΗ 1952 Η ΣΥΝΔΡΟΛΗ Ε2---14--0 ε-. 4-0 0ἱ ἀποικιακές δυγάµεις θερίζουν τὴ θύελλα στὴν Απω ᾿Ανατολή -Ποσπέλωφ, ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΛΝΙΛΡΤΥΡΙΑ 0 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ ΔΕ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΡΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ ΜΟΣΧΑ, 22 (Ρ.). πάρε, ος θυντὴς τοῦ Ινστιτούτου ρὲ --Ἔν. κελς Λέγιν -- Ἐτάλιν, Ποσπ λωφ, ποὺ μίλησε ψὲς γιὰ 40 λεπτὰ σὲ συγκέντρωση στὸ θέατρο «Μπολ. σόϊν τῆς ᾖόσχας, μὲ τὴν εὐκαιρία τς 2θης ἐπετείου τοῦ θανατου τοῦ Λένιν, εἶπε μεταξὺ ἄλλων ὅτι στὴν 'Ασία ἀναπτύσσεται ἔνχ γιγάντιο ἁγιιφκουδαβχίκὸ, ἀντιζμπεριαλιστικὸ κίνημα. «ὀἐρισμένοι κύκλοι τῆς ἄρ- χουσας τάξης τῶν Ἓν. Πολιτειῶν-- τόνισε ὁ Ποσπέλωφ -- ἀναγκάζονται γ’ ἀναγνωρίσουν μὲ σφιγµένα δόντια πὼς ὁ ἰμπεριαλισμὸς δὲ μπορεῖ γὰ Φάλει κάτω ἀπὸ τὸ ζυγὸ του τοὺς ξεσηκωµένους σος τῆς ᾿'Ασίας. 'Ο σπείρων ἀνέμους, θερίζει θυέλλας. Στὴν πορεία τῶν αἰώνων, οἱ ἁποι- κιακὲς καπιταλιστιχὲς δυνάµεις ἕ. σπειραν τὴ δυσαρέσκεια ἀνάμεσα στοὺς λαοὺς τῆς 'Ασίας μὲ τὴ λη- στρικη, καταπιεστικ ιτική τους. τώρα θερίζουν τὴ θύελλα καὶ τὴ ρο ΜΟΣΧΑ, 22, -- Οἱ σημερινὲς ἑ- φημερίδες τῆς Μόσχας δηµοσιεόουν στὴν πρώτη σελίδα τους µεγάλη φω- τογραφία τῶν μελῶν τοῦ προεδρείου τῆς χ' σας πιμνημόσυνης σὺυνε. δρίας στὸ θέατρο πολσόῄ, ποὺ ἕἔ- γίνε μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 2δης έπε. αείου τοῦ ϐ τοῦ άλου ἱδρυ. τῇ τοῦ πρώτου σοσιαλιστικοῦ κρά. τους ἙΒλαδίμηρου Ίλιτς Λένιν, Ἐ. πικεφολῆς τῶν μελῶν τοῦ προεδρείου ϱΙ ΜλΘΗΤΕΣ ΤΠ ΠΝΝΣΙΥ ΕΥΡΥΧΗΙ ΚΑΤΕΒΗΚΝ σε ΕΘΝΙΚ ΜΠΕΡΠΙΝ. ΚΙ ΜΙΜΝΗΛΣΗ ΕΥΡΥΧΟΥ, 22 (ποῦ ἁνταποκριτή μας --- Χθες ὅλοι οἱ μαθητὲς και μαι ριες τοῦ Ελληνικοῦ Γυμνασί. ου Εὐρύχου, κατέδηκαν σὲ αὐθόρμη. πι ἀπεργία τιμώντας, ἔστω καὶ ἀρ- γά, τῇ δεύτερη ἐπέτειο τοῦ ἱστο- ρικοῦ ἐθνικοῦ δημοψηφίσματος τοῦ λαοῦ µας. Όλοι οἱ μαθητὲς καὶ μαθήτριες, μετὰ τὴν πρωϊνὴ προσευ- χῄή, καὶ παρὰ τὴν ἀντίθετη γνώµη τῶν καθηγητῶν τους, ἐγκατέλειψαν τὶς τάξεις τους καὶ ξεχύθηκαν σὲ ἐθγικὴ διαδήλωση, ἔχοντας ἐπὶ κε- φαλῆς τὴν ἑλληνικὴ σηµαία. Οἱ ξια. δηλωτές, τραγουδώντας τὸ «Ἡ Κύ- Ἄρος µας ποὺ στέναζε» καὶ φωνάζον. τας ρυθµικά «Ἔνωση---' Ενωση», διάσχισαν τὸν κεντρικὸ δρόµο, καὶ κατευθύνθηκαν πρὸς τὸ σπίτι τοῦ ἱερέα, ὅπου διέμενε ὁ ΛΛλητροπολί. της Κερύνειας Κυπριανός, Ὁ Μη. τροπολίτης, ὕστερα ἀπὸ ἀπαίτηση τῶν μαθητῶν, ϐγῆκε στὸν ἐξώστη τοῦ στιτιοῦ καὶ μίλησε πρὸς τους µαθητές. Οἱ διαδηλωτές διάκοπταν συχνὰ τὸ λόγο το» Μητροπολίτη μὲ ο μρσας καὶ ἐθνικὰ συνθή- µατα. Μετὰ τὴν ὁμιλία τοῦ ᾖλητρο. πολίτη Κυπριανοῦ οἱ διαδηλωτὲς ἑ- πέστρεψαν στὸ σχολεῖο, ου δυὸ Καθητὲς μίλησαν γιὰ τὴ σημασία τῆς ἐπετείου τοῦ δημοψηφίσματος καὶ τὴν ἀνάγκη γιὰ ἐνιαία διεξα- λωχἩ τοῦ ἐθνικο--άπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ. Οἱ µα. θητὲς ἐνέκριναν στὸ τέλος φί- σµατα πρὸς τὸν μας θνάδι τῆς ὥς πρου, τὴν ἑλληνικὴ κυθέργηση κα τον ον, Στὶς 11 π.μ, ἐπισκέφθη. κε τὸ Γυμνάσιο ὁ Μητροπολίτης Κυ. πριανὸς καὶ μίλησε πρὸς τοὺς µο. θητὲς ποὺ ταν συγκεντρωμένοι στὶν αὐλὴ τοῦ σχολείου, Μετὰ ἀπ' αὖτ οἱ ων. ιαλύθηκαν ἤσυχα, ἀστυνομία, ποὺ παρακ. θοῦ.. σε τοὺς μαθητὲς σ᾿ ὅλη τὴ διάρκεια τῶν ἐκληλώσεων τους, σημείωσε τὰ ὀνόματα ἀρκετῶν μαθητῶν, . |. ΣΝΙΙΛΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΝΤΕΝΙΑΣ ΠΙΚΟΛΙΜΟΝ ΚΑΙ ΞΤΛΟΙΡΓΑΝ ΚΙΠΡΟΙ ΙΓ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Σ᾽ ΑΛΛΑ ΣΥΝΤΕΝΚΝΙΑΚΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Δ ἡρια συμμετοχὴ τῶν ἐέργα- τῶν οἰκοδόμων καὶ ξολουρχῶν ύ. πρου στὸν ἐθνικο --- ἀπελευθερωτικὸ ἀγώνα, ἀποφασιστικὴ συμμετοχὴ στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Εἰρήνης, ἀγώνας γιὰ τὴ θέσπιση πλήρους γοµοθισίας Κοινωνικῶν ’Α. σφαλίσεών, ἀγώνας ἐναντίον τοῦ ἆ- νελευθέρου νόµου περὶ Συντεχνιῶν, περιφρούρηση τῶν γενικῶν ἐργατι- κ. κατακτήσεων, κυρίως τῶν µε- ροκαµάτων, εἶναι οἱ κυριώτερες ἆ- πὸ τὶς ἀποφάσεις τῆς Δ΄ Παγκύ. προς, ο ης τῆς Σ υντεχνί- ας ᾿Εργατῶν Οἰκοδόμων καὶ 3Ξυ- λουργῶν Κύπρου, ποὺ συνηλθε στὴ Λευκωσία τὴν περ. Μυριακή. Στὴ συνδιάσκεψη παρακάθησαν 112 ἂν. τιπρόσωποι ἀπ' ὅλη τὴν Κύπρο, ἐκ- προσωποῦντες 3.990. ἐργάτες ὅλων τῶν οἰκοδομικῶγ κλάδων. «Οἱ οἰκοδόμοι, λέει ἡ ἀπόφαση τῆς συνδιάσκεψης, πρέπει νὰ δρί. σκονται στὴν πρώτη γραμμὴ τοῦ ἀγώνα Ἐν τὴν ἐθνικὴ ἀποκατάστα. ση τῆς Κύπρου καὶ πρῶτοι στὸν ᾱ- γώνα γιὰ τὴν ον ηση τῶν λαῖ- κῶν δυνάµεων. Οἱ οἰκοδόμοι πρέπει γὰ δρίσκονται στὴν πρώτη γραμμὴ τῆς πάλης ἐναντίον τῶν ἀνελευθέ. ρων νόμων, ἐναντίον τοῦ παλµερι. σμοῦ. Πρῶτοι ἐπίση Ἔσ νᾶμα. στε στὴν πάλη γιὰ ην ἱρήνη, για- τι πάλη γιὰ τὴν εἰρήνη σηµαίνει πάλη γιὰ τὴ Λευτεριά, πάλη γιὰ τὸ Ψωμὶ καὶ τὴ λαϊκὴ εὐημερία». ΒΑ ΕΘΙΝΟΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΔΛΙΣΕΙΣ ἝἛνγα ἀπὸ τὰ µατα ποὺ ἆπα. σχόλησαν τὴ συνδιάσκεψη καὶ πάνω στὸ οἵο μίλησαν οἱ πιὸ πολλοὶ ἀπὸ τοὺς συνέδρους εἶναι τὸ ζήτη- α τῶν Κοινωνικῶν ᾿Ασφαλίσεων, Ἡ συνδιάσκεψη σηµείωσε μὲ ἵΊκα- οσα τὴν πρόοδο ποὺ σηµειώθη- κα ν ὀργάνωση καὶ σταθεροποίη. ση τῶν Ταμείων Κοινωνικῶγ ΄Ασφα. λίσεων, ἰδιαιτέρως ντ όοδο τοῦ Τ.Κ.Α. τῶν Σ υντεχνι ευκωσίας, καὶ ἀποφάσισε: «δὲν αὐταπατώμα- στε, ὅτι εἶναι δυγατὸ νὰ λυθεῖ µέ. σον τῶν Τ.Κ.Α. τὸ πρόθληµα τῶν Κοινωνικῶν Ασφαλίσεων, Ἰὸ πρό- 6ληµα τῶν Κοινωνικῶν ᾿Ασφαλίσεων θὰ λυθεῖ µόνο μὲ μιά πλήρη νοµο. θεσία, καὶ πρὸς αἣν κατεύθυν. ση πρέπει ν᾿ ὠνιζόμαστε. Τὸ γε. γονός, ὅτι οἱ ἐργάτες, μόνοι τους, μὲ τὴν ἀντίδραση τῶν ἐργοδοτῶν, καὶ τὴν πλήρη κυδερνητικ αοις μπόρεσαν γὰ ὀργανώσουν τὰ «Ν,Α., εἶναι ἀπόδειξη, ὅτι οἱ συν- θῆκες εἶναι ὥρυμες γιὰ σοξαρὰ γο- μοθετικὰ µέτρα Κοινωνικῶν ΄Ασφα. λίσεων. 'ΗἩ ὕπαρξη τῶν Τ.Κ.Α., ἴδι. αίτερα Ἡ ὕπαρξη καὶ ἡ ἄριστη λει- τουργία τοῦ Σ υντεχνιακοῦ ᾿Ιατρεί. ου Λευκωσίας, δείχνει πόσο ρι- χτο εἶναι τὸ κυδερνητικὸ ἐπιχείρη- μα, ὅτι οἳ κυπριακὲς οἰκονομυκὲς συνθῆκες δὲν εἶναι ὥριμες γιὰ νο- µοθεσία Κοινωνικῶν ᾿Ασφαλίσεων». ΟΙ ΝΕΑΡΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς συνέδρους ἐπέ- κριναν δὲ αὐστηρότητα τὸν ἡ συντεχνιῶγ νόµο ποὺ ἀπαγοβεύει τὴν ὀργάνωση τῶν νεαρῶν ἐργατῶν κά. τῶν 18 χρόνων. “Ἡ συνδιώσκε- ψη μὲ τὴν ἀπόφαση της Χσρακτή- ρισε τὸ σχετικὸ ἄρθρο τοῦ νόµου σὰν ααλκὂς καὶ άν ασ αςτω πρὸς τὶς διασκηρυγµένες ἀρ π ν ἐλευθερία σα νεῶν νῶς ος. γανώνονται. «᾿Απὸ τὴ στιγμὴ ποὺ ἡ κυπριακὴ νοµοθεσία πιτρέπει γὰ ἐρ. αοτοδνσι ζουν νὠ 4 Νων, κι’ στιγμὺ ποὺ χι. άδες παιδιὰ δε τῶν ὴ αι Ἡδ χρόνων δουλεύουν, εἶναι ἀντισυντε- Χνιακὸ καὶ ἀνελεύθερο, λέει ἡ ἆ- πόφαση τῆς συνδιάσκεψης, νὰ ἆ- παγορεύεται ἢἡ ὀργάνωση τους». Σὲ συνέχεια, ἡ όαση ς συγδιώσκεψης, καλεῖ τὴν ΠΕ φς σα ζήτημα καὶ ν' ἀνοι. ει τὸν γιὰ τὴν τροποποίηση τοῦ νόµου. Στὴ συνδιάσκε πι άθησε ἐκ µέρους τῆς πες) μα φ. Α. χιαρ- τίδης, ὁ ὁποῖος καὶ ἔκλεισε τὴ συν- διάσκεψη. Ἡ ΠΗΠΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΙΚΗ ΕΡΠΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙ 0 ΚΙΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΕΡΓΛΤΕΙ (αληροφορούµαστε, ὅτι ἢἡ συντε. νία κυδερνητικῶν ἐρ ατῶν προτί. εται νὰ ἐγείρι ξανὰ τὸ ζήτημα τῆς ἐλεύθερης ἐκλογῆς τῶν ἀντιπρο. σωπων της στὴν Κιυδερνητικὴ Μι. κτὴ ᾿Εργατικὴ Επιτροπή. Ὅπως εἶναι γνωστό, ὅταν πρὶν ἕνα χρόνο Ἱδρύθηκε ἡ ᾿Επιτροπή, ἡ συντεχνία κυθερνητικῶν ἐργατῶν ὑπόδειξςε σὰν ἕνα ἐκ τ ἀντιπροσώπων της τὸ Γ.Γ, τῆς ΠΕΟ φϕ. Α. ζιαρτίδη. Η κυδέρνη ἀργήθηχε, χωρὶς νὰ δίνει τοὺς λ ον, νὰ δεχθεῖ τὴν ὑπόδειξη τοῦ φ. Α. ζιαρτίδη, ἡ δὲ συντεχνία διαμαρτυρήθηκε ἐναντίον τῆς κυθερνητικῆς ἄρνησης, τὴν ὁ- ποία χαρακτήρισε σὰν ἐπέμόαση στὰ ἐσωτερικά της καὶ σὰν παρα. Δίαση τῶν συνδικαλιστικ. ἐλευθε. ριῶν, ᾿Επειδὴ ἡ κυδέρνηση δὲν ἆ- πάντησε ἀκόμα στὴ διαµαρτυρια τῆς συντεχνίας, ἡ τελευταία προτί. θεται νὰ ἐγείρει ζανὰ τὸ ζήτημα καὶ νὰ ἐπιμένει ὅπως τῆς δοθεῖ τὸ δικαίωµα νὰ ὑποδεικνύει σὰν ἀἁντι. πρόσωπο της στὴ Μικτὴ ᾿Επιτροπὴ ὁποιοδήποτε θεωρεῖ ἱκανὸ νὰ τὴν ἀντιπροσωπεύσει. χλ. ΕΙΙΣΝΝΗ. ΑΝΙΚΟΙΝΟΣΗ ΠΔ. ΤΗΝ ΤΡΟΧΙΑ ο ἐκδόθηκε ἡ ἀκόλοιθη ἐπίσημη ἀνακοίνωση γιὰ τὴν τρυοκαία: «Κατὰ τὴν παρελθοῦσαν ἑθδομά. δα κστηγγέλθησαν 260 περιπτώσεις παραδάσεως τῶν κανονισμῶν τρο- χαίας ἐν Λευκώσία. 191 περιπτώ- σεις παρουσιάσθησαν πρὸ τοῦ δικα- στηρίου καὶ 143 ἐξ αὐτῶν ἀπέληξαν εἰς καταδίκας. Αἱ ὑπόλοιποι ἀνεθλή- θησαν. ΄Εκ τῶν σηµειωθέντων ὀκτὼ δυστυχηµάτων ἕν προς θανατηφό- ρον καὶ ἕτερον ἐπροξένησε τὸν τραυ- ματισμὸν ἑγὸς προσώπου. Τὰ ὑπό. λοιπα ἐπροξένησαν ζημίαν εἰς περι- ουσίαν. Κατηγγέλθησαν καὶ θὰ προ- σαχθοῦν πρὸ τοῦ δικαστηρίου 2 πε- Ριπτώσεις μοτοσυκλεττιστῶν καὶ 11 περιπτώσεις αὐτοκινητοδηγῶν, οἱ ὁ- ποίοι ὠδήγουν .ἄγευ ἀδείας, 235 ᾽πε- ο ον ὁδηνῶν αὐτοκινήτων, οἱ ὁποῖοι ὠδήγουν μὲ ὑπερδολικὴν τα- Χύτητα, 5 περιπτώσεις ποδηλατῶν, ] οἱ ὁποῖοι παρέόησαν τοὺς κανονι. σμους πεβὶ µονοδρόµοι κατευθύνσε. ἃ καὶ 57 περιπτώσεις ἀμελῶν ὁδη- γῶν. ΣΚατὰ τὴν διάρκείαν τὴ σης ἑβδομάδος θά διεδαχ ἤ ρὸς ἔλεγχος πρὸς ἐξακρίθωσιν τῆς τηρήσεως τῆς ὀρθῆς λειτουργίας τοῦ σ ατος ἑλαττώσεως τῆς ἐντάσε. ως φώτων. Πιθανὸν νὰ ἐνθυμῆ. σθε ἀπὸ προηγούµενον ἀνακοινωθὲν ὅτι πρέπει νὰ σδήνεται τὸ δεξιὸν κύρων φῶς καὶ νὰ εἶναι ἀναμμένον τὸ μικρὸν φῶς σταθµεύσεως, ἐνῶ τὸ ἁριστερὸν κύριον φῶς νὰ «ρίπτετα» πρὸς τὰ κάτω καὶ πρὸς τὸ ἄκρον τοῦ δρόµου. Ὅλα τὰ λα συστή- µατα, συμπεριλαμθανομένου καὶ τοῦ π Ὃυ γεωτερισμοῦ ἑλαττώσεως παρού. αὑστη. . καὶ τῶν δύο ἐμπροσθίων κυρίων φώ- των, δὲν ἐνθαρρύνονται ἢ ἐπιτρέ. πονται, ἐξ αἰτίας τῶν πολὺ στενῶν δρόμων τῆς νήσου. »Τελικῶς, οἱ ὁδηγοὶ λεωφορείων καὶ φορτηγῶν αὑτοκινήτων ὑὕπενθυ. µίζονται ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται ἡ µς- ταφορὰ φορτίων ἐπὶ τῆς ὀροφῆς τῶν ὀχημάτων ἐκτὸς 15 άδων προσω- πικῶν ἀντικειμένων ἢ ἀποσκευῶν ἐ- κάστου ἐπιθάτου, ὁ ὁποῖος ταξιδεύει μὲ τὸ ὄχημα. 'Οδηγοὶ παραθαίνον. τες τὸν καγογισμὸν τοῦτον τῶν Περὶ Αὐτοκινήτων Κανονισμῶν τοῦ 1951 θά διώκώνται». «Τὰ ἀκόλουθα πρόσωπα καταδι. κάστηκαν ἀπὸ τὸ ἐπαρχιακὸ δικα. στήριο Λευκωσίας, κατηγορούµενα γιὰ παράδ τῶν κανονισμῶν ρο. χαίας: 'Ο Γεώργιος Στυλιανοῦ ἀπὸ τὴν ᾿Αγλαντζιὰ γιατὶ χρησιμοποίησε ἰδιωτικὸ αὐτοκίνητο Υί φ μετ ν, ρὰ ἐπιξατῶν σὲ 2. Ὁ Μίκ Ἔ. ωργίου Σ κόρτο ἀπὸ τὴν Πα α ριώτισσα γιατὶ ηγώντας φορτηγὸ αὐτοκίνητο παρεµπόδισε τὴ δίοδο ἄλλων ὀχημάτων, σὲ 55 καὶ 28). ἔδοδα. Σοφοκλῆς Κ. Κυνηγὸς ἀπὸ τὸ Διόριος, γιατὶ ὁδηγοῦσε φορτηγὸ αὐτοκίνητο μὲ ἐλαττωματικὰ στόπερ σὲ 52, Ὁ Δημήτρης Χριστοφόρου κάτοικος Λευκωσίας γιατὶ ὁδηγοῦσε αὑτοκίνητο χωρὶς ἄδεια σὲ 56. Για- τὶ ἐπέτρεψαν σὲ μὴ ἀδειοῦχο πρόσω- πο νὰ ὁδηγήσει τὸ αὐτοκίνητο τους: Ὁ ᾿Ανδρέας Παναγιώτη ἀπὸ τὴν Πάνω Δευτερὰ σὲ 52 καὶ Στέλιος Θρασυδούλου ἀπὸ τοῦ Ἰόδρφου σὲ 2. '“Ο Τζεμὰλ Χασὰν ἀπὸ τὴ Λευ- Κωσία γιατὶ ἔσπρωχνε τὸ ἁμάξι του σὺ ἁπαγορευμένη περιοχὴ σὲ 30).. Ὁ Χαράλαμπος Κυπρίδηµος γιατὶ ος εΕ μοτοσυκλέτα ἀμελῶς σ ς παρίσταται ὁ ἄξιος συνεχιστής τοῦ λενινιστικοῦ ἔργου ήν Βισσαρι. όνοδιτς Στάλιν. Ὁ Στάλιν στέκε- ται ο σημµαιοστολισµένη ἐξέδρα, κάτω ἀπὸ ἕγα τεράστιο πορτραῖτο τοῦ Λένιν. Στὰ ιστερὰ του στέ- χεται ὁ Μολότωφ καὶ στὰ δεξιὰ ὁ Μαλένκωφ, ἀντιπρόσωποι τῆς σοδι. ετικῆς Κυδέρνησης, Στὴ φώτογρα- φία φαίνονται ἐπίσης καὶ ἄλλα µέλη τοῦ Πολιτυκοῦ Γραφείου τῆς Κ.Ι. τοῦ Κ.Κ,Σ.Ε, Διακρίνονται οἱ Κροῦσεφ, Καγκάνοδιτς, Μπέρια, Μυκογιάν, Βοροσίλωφ, ᾿Αντρέγιεφ, Μπουλγκάνιν καὶ ὁ πρόεδρος το} ᾿Ανώτιάτου «υοδιὲς Σθέρνυκ. Στ συνεδρία παρευρίσκονται ἐπίσης δήμαρχος τῆς Μόσχας Γιάσνώφ, ὁ Σούσλωφ καὶ ὁ Πονοµαρένκο, τῆς Κεντρικῆς ᾿Επιτροπῆς, Όἱ σοδιετικὲς ἐφημερίδες ὄημοσι. εόουν ἐπίσης ὁλόκληρο τὸ λόγο ποὺ ἐξεφώνησε ὁ Ποσπέλωφ στὴν ἑπιµνη- µόσυνη συνεδρία. Ὁ ὁμιλητὴς τόνι. σε ὅτι ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ Στό λιν ὁ σοδιετικὸς λαὸς ἐκτελεῖ μὲ ἑ- πιτυχία τὶς ἐντολὲς τοῦ Λένιν. Συνε- χίδοντας ὁ Ποσπέλωφ τόνισε ὅτι τὰ σημερινὰ ἕργα ποὺ γίνονται στὴ µε. γάλη χώρα τοῦ σοσιαλισμοῦ γιά τὴ μεταμόρφωση τῆς φύσης ἀποτελοῦν σπουδαιότατο κρίκο στὴν ἀνοικοδό. µηση τοῦ κομμουνισμοῦ. Μποροῦμε νὰ ποῦμε -- δήλωσε ἐμφαντικά Ποσπέλωφ -- ὅτι ὁ κομμουνισμὸς δὲν εἶναι ζήτημα τοῦ ἁπωτέρου µέλλον- τ ος. λ. σον Τῦ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΛΓΟΡΑΣ ΞΕΡΌΥ ΞΕΡΟΣ, 22 (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας). -- Οἱ κάτοικοι Ξεροῦ σχο- λιάζουν μὲ δυσφορία τὴν ἀπόφαση τῶν ἁρμοδίων ἀρχῶν νὰ κτίσουν τὴν κοινοτικὴ ἀγορὰ πίσω ἀπὸ τὸ συνοι. κισμὸ γατῶν ώς, σὲ πολὺ ἀπόκεντρο µέρος. Αὐτὸ θά παρεµ- δάλλει ἀρκετὲς δυσκολ.ες στοὺς κα. παναλωτές͵ καὶ θὰ ἐπηρεάοει τὰ συμφέροντα τῶν µμµαννάόηδων καὶ κρεοπωλῶν, οἱ ὁποῖοι πωλο-σαν οἩη- μαντικὲς ποσότητες ἀπὸ τὰ εἴδη τους σὲ ξένους περαστικούς. . κ ΛΑ ΚΕΣ ΔΙΑ Οἱ λαϊκὲς ὀργανώσεις Λυμπιῶν ἕ- στειλαν διαμαρτυρία στὸν κυδερνή- τη, τὸ ὑπουργεῖο ᾿Αποικιῶν καὶ 'εὖν ΟΗΕ γιὰ τὸ τελευταῖο ἀάντιλαϊ(κὸ διάταγµα τοῦ κυδερνήτη ποὺ ἁἆπα. ρευσε τὶς συγκεντρώσεις ἀπὸ τῆς Ίης ὣς τν Ίδη τοῦ Γεγάρη. ΔΕΡΥΝΕΙΑ, 22 (τοῦ ἀνταποκρι. τΏ µας). -- Οἱ ρικες. ὀργανώσεις τοῦ χωριοῦ µας ἔστειλαν οτὸν ἆ- ποικιακὸ γραμματέα ψήφισμα δια. μαρτυρίας γιὰ τὴν ἀπαγόρευση τῶν τελευταίων ἐθνικ. συγκεντρώσεων, ποὺ θὰ ὀργανώνουνταν μὲ τὴν εὖὐ- καιρία τῆς 2ης ἐπετείου τοῦ δηµο- ψηφίσματος. Επίσης, οἱ λαϊκὲς ὀργανώσεις, ἔστειλαν στὸν ᾿Αρκιεπίσκοπο Ψήφι. σµα, μὲ τὸ ὁποῖο τὸν καλοῦν νά σωµθάλει γιὰ τὴν ἑνότητα τοῦ λαοῦ. ᾿Αντυπροσωπεία τῶν λαικῶν ὀργα- γνώσεων ἐπισκέφθηκε τὴν ΠΕΝ καὶ πρότεινε νὰ σταλοῖν ἀπὸ κοινοῦ τὰ ας η ἀλλὰ ὁ γραμματέας τῆς ΕΚ ἀρνήθηκε. ΛΕΜΕΣΟΣ, 22 (τοῦ ἀνταποκρι- τῇ µας). -- Όλες οἱ ὀργανώσεις τοῦ Αγ. ᾿Αθανασίου, δεξιὲς καὶ ἆ- βιστερές, ἔστειλαν κοινὸ ὑπόμνημα ιαµαρτυρίας στὸν κυθερνήτη, οχες- τικἁ μὲ τὶς τελευταῖες ἀπαγορεύ.- σεις τῶν ἐθνικῶν συγκεντρώσεων, Τὸ ὑπόμνημα ὑπο' ον οἱ ἐπιτρο. πὲς ΕΑΝ καὶ ᾿Εθνικολαζκοῦ Συλ. λόγου, καθὼς καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἐπιτροπὴ χποῦ χωριοῦ. ΛΕΜΕΣΟΣ, 22 (τοῦ άνταποκρι. τῇ µας). -- Οἱ κάτοικοι Διερώνας ἔστειλαν πρὸς τὸν Κυδερνήτη δια. αρ μία γιὰ τὴν ἅπαγ ση τῶν Θνικῶν συλλαλητηρίων τῆς Ίδης Ιανουαρίου γιὰ τὴ δεύτερη ἐπέτειο τοῦ Ενωτικοῦ µας δημοψηφίσματος. --πὍ--- ΘΛΝΛΤΗΦΟΡΟ ΔΥΣΤΙΧΗΝΑ Πληροφορούμαστε ἀπὺ τὴν άστυ. γοµία ουκ σοίας, ὅτι ὁ Χρυσόστο. µος Χριστοδούλου, ἀπὸ τὴν ΄Αγλαν- τζιά, ο ια ἷ70 όνων, ὁ ὁποῖος εἶχε πέσει σὲ πηγάδι στὴ Λευκωσία στὶς 31.12.51 ὑπόκυψε χτὲς στὰ τραύµατα του νοσοκομεῖο Λευ. κὠσίας, ὅπου εἶχε μεταφερθεῖ γιὰ νοσηλεία. ἃ ----------- ΚΟΙΝΗΝΙΚΗ ΖηΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΑΡΡΑΒΟΩΝΜΟΡ παρηρκαες ἀπὸ τὸν κ. Τάκη Λοδαρἢ ἀπὸ τὴ Λευκωσία νὰ ὅημοσι. εόσουµε ὅτι ὁ πρραδύνος που μὲ τὴ δα Φράσω Π. ᾿Αρώτη ἀπὸ τὸν Κα- ραθᾶ, διαλύθηκε ὕστερα ἀπὸ ἀπό. φαση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δικαστη- ρίου. ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Τὸν ἀγαπητόν µας φίλο Γιά Μ. Γέρου ἀπὸ τὴν Κατωκοπιὰ ποὺ ἔδω- σε ἁμοιδαία ὑπόσχεση Υάµου μὲ τὴ δ. λλη Γεωργίου ἐπίσης ἀπο τὴν Κατωκοπιὰ θερµά συγχαίρουµε. ης ᾿ α ’ ον, ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ Ὁ ἀγροτικὸς σύλλογος ΕΑΚ ΄ΑΥ. ᾿Αθανασίου ἀναδιθάζει ἐπὶ σκηνῆς τὴν ἐρχόμενη Κυριακὴ 27)1)55 τὸ θεατρικὸ ἔργο αΜετανάστης γιὰ τὸ χρῆμα». ΑΦΙΞΕΙΣ Χθὲς τὸ ἀπόγευμα ἔφθασαν οτὸ ἀεροδρόμίιο τῆς Λευκωσίας μὲ διὸ όε άνα τῆς «Σάύπρους Αἴαρ. αουεης» τὰ µέλη τοῦ ἑλληνικοῦ µου- σικοῦ θιάσου ὦπο τὴ Σοφία Βέμπο, Μαρίκα Βέζερ. Ἠϊκο Σταυρίδη καὶ Κούλη Στολίγκα. Τὸ θίασο συνω. δεύει τὸ χορευτικό ζευνάρι Καστρι. γὸς -- Ζζώκα, ΔΙΑΝΒΥΕΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Τετάρτη 293)1)22. Λευκωσία: Β. Σταυρίδης ὁδὸς Λιπέρη ο 19. Γαστὼν Πέρπερης (Σ οι κνίοκὃ φΦαρ μακεῖο) ὸς Λεύκωνος ο 29, Λε- μεσός: Γ.Σ. Ποταµί ὁδὸς Ἅ Ανδ η .ο 95, 'Α μόχωστος, ἩἨ. ὡ Τηλεμάχου κοντά στὸ κινηµατο- δέατ Ἡραίο, Λάρνακα: Δ.Κ. Βα. γἰανὸς ὁδὸς ᾿Αγορᾶς Βο 1. ---, Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΛΝΗΣΕΠΝ ΓΕΒΙΚΕΣ ΣΥΝΜΕΛΕΥΣΕΙΣ Σ ήμερα Τετάρτη στὶς ό μ.μ. κα. λεῖται γενικὴ συνέλευση, στὸ οἴκημα τῶν Συντεχνιῶν Λευκωσίας, τῶν ἕν- λουργῶν το) ἐπαρχιακοῦ Μηχανικοῦ Λευκωσίας. Θέμα: ἜἜνγκριση κατα- λόγου ἁδικημένων ἐργατῶν. Αὔριον Πέμπτη 24)1)25 καλεῖται γενικὴ συνέλευση τῆς Συντεχνίας Γκ. ονιῶν ΆΛεμεσου στὶς 2.30 μ.μ. ἐ θέµατα: 1) Εκθεση δράσης τῆς ἁποηρόπης, 2) Ταμιακὴ ἔκθεση. ) ᾿Εκλογὴ Νέας ἐπιτροπῆς. --Τὴν ἐρχόμενη Κυριακὴ 27)11)22 καλεῖται γενυκὴ συνέλευση τῶν Εμ. πορικῶν Ὑπαλλήλων Λεμεσοῦ στὶς 10 π.μ. μὲ θέµατα: 1) Ἔκθεση δράσης τῆς ἐπιτροπῆς. 2) Ταμιακὴ ον 3) ᾿Εκλογὴ Βέας ᾿Επιτρο- πῆς. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΙΛ 'Ο Γ.Γ, τοῦ ΑΚΕΛ Φϕ, Ε. Παπα. Ἰωάννου, ἔστειλε χτὲς ἀπὸ µέρους τῆς Κ.Ε, τοῦ Κόμματος τὸ παρα. κάτω τηλεγράφημα διαμαρτυρίας πρὸς τὸν προδοου σι Πλαστήρα: «Ἡ Κ.Ε. τοῦ ΑΚΕΛ καὶ μαζί της ῥλόκληρος ὁ δημοκρατικός κυπρια. κύς λαος καταδικάζει μὲ ἀγανάκτη- ση καὶ θδελυγμία τὰ γέα φασισοτικὰ µέτρα τῆς κυθέρνησης σας ἐνάντια στους ἆρῶες πατριῶτες δηµοκρατι. κοὺς μαχητὰς καὶ ἡγέτες τοῦ δημο. κρατικ. κινήματος, πλριλίδα, αράφη, Πρωγµάκη καὶ ἄλλους κα θὼς καὶ ἐνάντια στὶς σες Εμεις, «Δημοκρατικὴ» καὶ «Όρου βοι τῆς Εἰρήνηο. Αὐτά τὰ µέτρα είχνουν πόσον ἀπατηλὲς καὶ ψεύτι. κες ταν οἱ ὑποσχέσεις σας προς. κλογικὰ πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὀ. 'Η ἀπόφαση τῆς κυδέρνησης σας νὰ πα. ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΑ ΦΛΣΙΣΤΙΚΛ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΚΩΝ Ρραπέμψει ἐρήμην στὸ στρατοδικεῖο τὸ ἠῖκο Ζαχαριάδη καὶ τοὺς ἅλ. λους ἡγέτες τοῦ ἡρωϊκοῦ ἀκατανί. κητου ΚΚΕ ἀποτελεῖ ἀκόμη μιὰ ἕν. δειδη τοῦ μοναρχοφασιστικοῦ µένους ποὺ διακατέχει τὴν κυδέρνηση σας. Αὐτά, μαξὶ μὲ τὰ θάρδσρα µέτρα ποὺ ἑ µόστηκαν ἐνάντια στοὺς φοιτητες ποὺ διαδήλωσαν τὴν ἀπαί. τηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαο νὰ θέσετε ἀποφασιστικὰ τὸ κυπριακὸ σὰν έθνι- κὴ διεκδίκηση, ὁλοκληρώγουν τὴν μυσαρὴ, δοτικὴ, φασιστική, ξε. γόδουλη ιτική σας, Ὁ κυπριακὸς λαὸς ἀπαιτεῖ τὴν ἐκτέλεση τῶν προ. Εκλυγικῶν σας έσεων γιὰ εἰ. ρήνη, δημοκρατία, ἀμνηστία καὶ ἐ. πιπρόσθετα τὴν ἀποφασιστικὴ οπο- θέτηση τοῦ Κυπριακοῦ. Ε. ΣΥΩΑΝΝΟΥ ΓΙΓ, τοῦ ΑΚΕΛ» ΤΥΝΙΔΑ, 25 (Ρ.). -- Δέκα πρό σωπα, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἕνας Γάλ.- λος συνταγματάρχης, σκοτώθηκαν σήµερα, ὅταν Τυνήσιοι διαδηλωτὲς συγκεντρώθηκαν ἔδω ἀπὸ μιὰ τρά. πεζα στὴν πὸλ Σούς, 100 χιλιόμε- τρα νοτίως τῆς Τύνιδας. Οἱ πρῶτες πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ὁ τοπι- κὸς διοικητης τῆς ἀστυνομίας συν- ταγματάρχης Μορμπέρτ Ἡπτυράντ, 52 χρόνων, πυροδολήθηκε καὶ Ευ. λοκοπήθηκε µέχρι θανάτου, ἐνῶ προ. σπαθοῦσε νὰ ικαθησυχάσει πλῆθος ποὺ συγκεντρώθηκε ἔξω ἀπὸ τὴν «Τράπεζα τῆς Αλγερίσω, Ἡ ἁστυ- γοµία καὶ στ ς ἄνοιξαν πῦρ καὶ σκότωσαν ἐγνιὰ διαδηλωτές. Τραυματίσθηκαν ἐπίσης πολλοὶ ἀλ. λοι. Καὶ ἄλλα μεμονωμένα ἐπεισό. δια σημειώθηκαν κατὰ τὴ διάρχεια τῆς νύκτας Στὸ Πόρτο Φαρίνα, κοντὰ στὴν Μπιζέρτα, πυροθολήθη. κε καὶ σκοτώθηκε ἕνας χωροφύλακας ποὺ Δρισκόταν σὲ νυκτερινὴ περι- πολία μαζὶ μὲ ἕνα σύντροφο του. Γ Σ αμποτὲρ ξεθίδωσαν τὴ γραμμὴ τοῦ ἱ σιδηροδρόμου μεταξὺ Φφάξ καὶ “ΝΕΕΣ ΛΙΜΛΤΙΡΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΤΙΝΗΣΗΝ ΛΙΛΛΗΛΕΤΩΝ ΚΛΙ ΓΛΛΛΙΚΩΝ ΛΥΝΛΜΕΗΝ Σοὺς καὶ ἐκτροχίασαν ἕγα τραϊνο. ᾿Η συγκοινωνία διακόπηκε, ἀλλὰ δὲν πως Ἡς κανένας. Ὑπέστη ἐπί. σης ζημιές σιδηροδροµικὴ γραμμὴ εν Σοὺς καὶ αμ, Σ τὸ Μο. ναστίρ, νοτίως τῆς Σούς, κόπηκαν ᾿ τηλεγραφικοὶ στύλοι, Στὴν Τύνιδα συν κε ἢ γενικὴ ἀπεργία. Τὰ ἂρ ἑικὰ καταστήµστα παραμένουν κλειστά. Κατὰ τὰ στὸ Νσμπτούλ σκοτώθηκαν πέντε καὶ τραυµατίσθηκαν 20 πρόσωπα, πέντε ἀπὸ τὰ ὁποια σοόαρά, ΛΟΝΔΙΝΟ, 22 (Ρ.), - να μὲ συνήθως ἀξιόπιστη πηγή, προκοία Ἡ ὑποστηρίξει Γαλ. λία, ἂν ἀντυταχθεῖ σὲ ὁποιανδήποτε προσπόθεια γι τὴν ἀνακίνηση τῆς : γαλλοτυνησιακῆς διένεξης ἐγώπιον Γεγικῆς Συνέλευσης δν ΟΗΕ. ᾿ ΛΝΛΚΕΙΝΟΣΗ ΤΗΥ ΠΠΛΙΤΙΚΕΥ ΓΡΑΦΕΙΜΥ τῆς Ἡ ἴδια πηγἠ ἀνακοίνωσε ὅτι ἡ ρετ τανία φρονει ὅτι ἡ διένεξη εἶναι «καθ’ ὁλοκληρία πρόδληµα ποὺ ἆ- φορᾶ µόνο Γαλλία καὶ τὴν Τυ. νησία», Ἡ ἀγγλικὴ στάση θὰ εἰ. γσι παρόμοια ἐκείνης ποὺ τηρήθηκε ὅταν οἱ ἀραδικὲς χῶρες ἤγείραν τὸ ϱἱ ΛΙΧΜΛΛΙΟΙ ΙΗΤΒΙΝ ΣΕΒΛΣΜΙ ΤΗΝ “ΕΝ, ΕΘΝΟΝ” ΣΤΗΝ ΚΙΡΕΙ ΤμΣ ΣΜΦΙΝΙΛΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΙΗΣ ΠΕΙΙ1ΝΟ, 225 (Μέα Μίνα). - «Παρόλο, ποὺ ζοῦμε στὸν 20ὸ αἰώ- γα, ἐν τούτοις σὲ μᾶς φαίνεται κα. θαρά, ὅτι μᾶς πουλάνε σὰν ἐέμπο- ρεύματα στὴ δημοπρασία», διακη- ρύττει ὁ αἰχμάλωτος λοχαγὸς Αμ. μοονη Χ. Βούτξζιεν, 0387162 τοῦ Ῥδου τάγματος πεδινοῦ πυβοθολι. κοῦ τῆς 24ης μεραρχίας καὶ τώρα πρόεδρος τῆς Ν.Ε. τῆς ᾿Ὀργάνωσης Εἰρήνης τῶν Βρεττονὼν καὶ Αμς- θικανῶν αἰχμαλώτῶών Ίολεμου, σὲ ἐ- πιστολή του πρὸς ὥλους τοὺς Φιλει. ρηνικοὺς λαοὼς τοῦ κόσμου, Τὸ ρα. διόφωνο τοῦ Πεκίνου συνδέθηκε µε τὴν ἀσυρματογραφικὴ μετάδοση τῆς δισκήρυδης αὐτῆς, τὴν ὁποία καὶ µετάδωσε πρὸς τοὺς ἀκροατές του. 'ΗἩ. διακήρυξη αὐτὴ τοῦ λοχαγοῦ ροσος ἔχει ὡς ἑξῆς: «Ἐμεῖς, τὰ µέλη ς Κεντρ.κῆς ᾿Επιτροπῆς τῆς ᾿Οργάνωώσης τῆς Εἰ- ρήνης τῶν Άγγλων καὶ ᾿Άμερικα- νῶν αἰχμαλώτων στὴν Κορέα, ἐκ- Φράζουµε καὶ ἀπηχοῦμε τὶς ἁἀπό- Ψεις ὅλων τῶν αἰχμαλώτων τῶν κΕ- νωμµένων ᾿Εθνῶν. 'ΗἩ συμφωνία τῆς Γεγεύης εἶδικὰ καὶ ρητὰ προνοςϊ τὴν ἀνταλλαγὴ καὶ ἐπάναπατρισμὸ ὅλων τῶν αἰχμαλώτων πολέμου μό. λις ἐπιτευχθεῖ κατάπαυση τῶν ἐχ. θροπραξιῶν. Ηδη οἱ 'Ενωμένες Πο. Ἀιτεῖες, οἱ ὁποῖες ὑπόγροιαν τὴ συμφωνία αὐτὴ τῆς Γενεύης, προ- χώρησαν νὰ εἰσηγηθοῦν στὶς δια- πραγματεύσεις στὴν Κορέα ἀάνταλ. λαγὴ τῶν αἰχμαλώτων μὲ δάση ἄν. τρα μὲ ἄντρα. Αὐτὸ δὲν παραθιά. ζει ἁπλῶς τὴ συμφωνία τῆς Γενεύ. ης, ἁλλὰ δημιουργεῖ προηγούμενο χοµιµοποίησης τῆς «κράτησης αἰχμα- λώτων ἀπὸ ἐμπόλεμη χώρα. Σ ύμφωνα μὲ ἀριθμούς, ποὺ δό- θηκαν στὴ δηµοσιότητα, συνεχίζει ἡ διακήρυξη, ἡ διοίκηση τῶν Ενωμέ- νων ᾿'Ἐθνῶν κρατεῖ 146.673 αἰχμα. λώτους, ἐνῶ ὁ λαϊκὸς στρατὸς τῆς Κορέας καὶ οἱ ινέζοι ἐθελοντὲς κρατοῦν µόνο 11.559. ΗἩ ἀντιπρο- σωπεία τῶν ᾿Ενωμένων ᾿Εθνῶν στὶς διαπραγματεύσεις, ἡ ὁποία ἐλέγχε- ται ἀπο τοὺς δμεράσιαυς, ξαΐρει προκαταέολικά, τι οἱ ἀντίπαλοι της δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ δεχθοῦν, ὁπωσδήποτε, μιὰ τέτια λύση γιὰ τὴν ἀνταλλαγὴ τῶν αἰχμαλώτων, Μὲ βάση τὰ ἡ τα διερωτᾶται κα- γείς: Τὶ κρύδεται πίσω ἀπὸ τὴν ἆᾱ- παράδεκτη αὐτὴ εἰσήγηση τῶν ᾿Α. μερικανῶνι Ποιὰ θώάναι ἡ τύχη τῶν 160.000 αἰχμαλώιων πολέμου ποὺ θὰ παράµεναν σιὰ χέρια τῶν ’Α. μερικανῶν ᾿Απαιτοῦμε τίµιες ἁπαν. τήσεις ἀπὸ τοὺς εἰσηγητὲς αὐτῆς τῆς πρότασης. Οχυ μόνο οἱ 160.000 τῶν αἰχμαλώτων, ἀλλὰ κι’ ἐμεῖς οἱ Βρεττανοί, ᾽Αμερικανοί, Τοῦρκοι, Γάλλοι, Φιλυππίνοι, Δανοί, ἝἛλλη- γες καὶ ἄλλοι αἰχμάλωτοι ἐνδιαφε. βόομµαστε ἄμεσα γι’ αὐτὸ τὸ ζήτηµα ὅσο ἐγδιαφέρονται γιὰ μᾶς ἄμεσα οἱ οἰκογένειες καὶ οἱ συγγενεῖς µας στὴν πατρίδα, 'Ο δαθμὸς τοῦ ἑνδια- Φέροντος µας δὲ μπορεί νὰ ύπολο. γισθεῖ, Οἱ ἐλπίδες µας γιὰ σύντο. µη διευθέτηση τῆς κορεατικῆς δια. μάχης, τὰ ὄνειρα μιᾶς σύντομης ἐπιστροφῆς στὴν πατρίδα καὶ στοὺς ἀγαπημένους μας δὲν εἶναι πιὰ πα. ῥρά ἑἐρείπια, 'ΗἩ εἰρηνικὴ ζωή, στὴν ὁποία στηρίξαµε τόσα πολλὰ ἀκόμη μιά φορὰ γίνεται ἀπρόσιτ, ᾿Αντὶ τῆς εἰρηνικῆς ὑωῆς τῶν ὀγείρων μας εἴμαστε πο ο γὰ συνε- Χίσουμε ν᾿ ἀντιμετωπίζουμε τὴ Φρι- κιαστική ἀτμόσφαιρα τοῦ πολέ. μου. ἳ γονηοί µας, οἱ σύζυ. γοι, τὰ παιδιά, οἱ σογγενεῖς κι οἱ φίλοι µας, ποὺ μὲ κτυποκάρδι πα. Ρρακολουθοῦν τὴν πρὀοδο τῶν δια. πραγματεύσεων ἀνακωχῆς στὴν ἴκο- ρέα καὶ ἀναμένουν τὴ Ὑγλυκειὰ στιγμὴ τῆς συνάντησης µας ὑποφέ- ρουν τὴ σκέψη, ὅτι ὁ χω- οτε μὸ ὅτι ρισμὸς διαρκέσει κι’ ὁ θάνατος θὰ συνεχίσει νὰ μᾶς ἀπειλεῖ μὲ τὸν ἀφανυσμὀό. Αὐτὰ εἶναι τὰ αἰσθήμα. τα κ πρηπώας αἰσθήματα. Παρ. ποὺ ζοῦμε στὸ συγχρονι. σµένο 20ὸ αἰώνα μᾶς φαίνεται κα. θαρά, ὅτι μᾶς πουλᾶνε σὰν ἐμπο- ρεύματα στη δηµοπρασία. Νοιώθου. µε πὼς οἱ άνθρωποι μὲ καθαρὴ συ- γείδηση καὶ ξεκαθαρισµένα μυαλὰ δὲ μποροῦν καὶ δὲ θὰ μᾶς ἐγκατα. λείψουν. .Πρὶν ἕνα µήνα, συνεχίζει ἡ δια- Ὃ πα κυτάζαµε μπροστὰ στὴ γιορ- ταστικὴ ἀτμόσφαιρα μὲ δυὀὸ πανί. σχυρες ἐπιθυμίες ποὺ δέσποζαν στὴ σκέψη µας: Εἱἰρηνικὰ Χριστούγεννα καὶ χαρούμενες γιορτές. Οἱ ἐπιθυ. µίες µας μερικὰ µόνο ἱκανοποιήθη- οι ο ορ γιατὶ δὲν ὑπάρχει εἰλικρίνεια γιά εἰρήνη ἀπὸ µέρους τῶν Ενωμένων Πολιτειῶν δὲν ας χαμε νὰ ἱκανοποιηθεῖ ἡ πρώτη µας ἐπιθυμία. ᾿Αντὶ τῆς πραγµατοποίη- σης τῆς ἀνακωχῆς ἐλέπουμε περισ. σότερα ἀεροπλάνα νὰ πετοῦν πάνω ἀπὸ τὰ κεφάλια µας, καὶ Ῥποή, µερα μᾶς φέρνουν τὸ φόδο τοῦ δἱ. αιου θανάτου ἢ τῶν πληγῶν μαζὶ μὲ τὴ γενικὴ καταστροφή. Αὐτὸ γιὰ μᾶς αμ τοὺς οὖρα. νούς, Οπωσδήποτε ἕνα λαμπρὸ κι’ ἐλπιδοφόρο σηµάδι φάνηκε ὅταν ὁ λαϊκὸς στρατὸς κι’ οἱ Κινέζοι έθε- λοντὲς προσπάθησαν νὰ ἰκανο- ποιήσουν τὴ δεύτερη ἐπιθυμία µας γιὰ χαρούμενες γιορτές, Πα. βουσιάστηκε σὲ μᾶς ὁ ἴδιος ὁ “βης ασίλης καὶ μάς πρόσφερε γλυκί- σµατα, καρύδια, θαυμάσια φαγηιτὰ καὶ Φ/αρι ττα γιὰ τὸν κάθε Φυλα. κισµέγνο. Τὴ γύκτα ὀργαν ε συγ- κέγτρωση στὸ θέατρο καὶ τὴν ἔγινε προτεσταντικἡ λειτουργία. Τὴ µέρα τών Χριστουγέννων μᾶς πρό. σφεραν πλούσιο τραπέζι μὲ διάφορα καλομαγειρεµένα φαγητά, τσάϊ, ζά. χαρι, μῆλα κ.λ.π. Φυσικὰ εἴμαστε εὐτυχυσμένοι, ἀλλὰ καθένας µας ϐθυ- µόταν τὸ σπίτι του, τοὺς δικούς του, Ἔτσι παρὰ τὶς σοι καὶ τὰ παιχνίδια, ἡ λυπη γιατὶ ζούσαμε µα- κρ ἀπὸ τοὺς δικούς µας τέτιες στιγμὲς Ίταν πολὺ µεγάλη, Δὲ ζητιανεύουμε, ἀλλά μᾶλλον ἆ- παιτοΏμε ἀπὸ τὴν ἀντιπροσωπεία τῶν Ενωμένων ᾿Εθνῶν μιὰ τίµια καὶ εἰλικρινῃ προσπάθεια γιὰ τὴν ἁπο- κατ. τῆς Εἰρήνης στὴν Κο- δν, γιὰ τὸν ἄμεσο ἐπαναπατρισμὸ ὅλων τῶν αἰχμαλώτων πολέμου, ὦὥ- στε νὰ θρεθοῦν ὅλοι ξανὰ στὴν ἀγ- κάλη τῶν ἀγαπημένων τους. Δὲν εἲ- γαι πολλὰ αὐτὰ ποὺ ζητᾶμε. ᾿Απὸ τὰ στήθη τῶν 188.238 αἰχμαλώτων πολέμου τῆς Κορέας ἡµονάχα μιά φωνὴ ἀκούεται. Εἰρήνη κι’ έπανα. πατρισµό». Ἡ. διακήρυξη αὐτὴ ὑπογράφεται ἀπὸ τὰ Ὁ µέλη τῆς Κ.Ε. Ὕςς Ορ. γάνώσης Εἱἰρήνης τῶν Αἰχμαλώτων Πολέμου. ΤΟΚΙΟ. 22 (Ρ.). -- Κατὰ τὴ σημερινὴ συνεδρία τῶν διαπραγµα- τευτῶν στὸ Πὰν Μοὺν Τζὸν δὲν ἐπι- τελέσθηκε καμιά πρόοδος, ΜΕΤΩΠΟ τῆς ΚΟΡΕΑΣ, 22 (Νέα Κίνα). -- Πάνω ἀπὸ πεντακόσιοι στρατιῶτες τῶν Ἑνωμένων ᾿Εθνῶν ἐξοντώθηκαν ἀπὸ µονάδα τοῦ λατ- κοῦ στρατοῦ κατὰ τὴ διάρκεια µ χης πλπγσίον τοῦ Πὰν Μουν ζόμ. ΛΝΗΣΙΧΟΙΝ ΠΛ ΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΑΤΑ ΛΟΝΔΙΝΟ, 23 (Ρ.). -- Οἱ 6ου. λευτὲς τῆς 4βιστερ ς πτέρυγας τοῦ ἐρεττανικο) ἐργατικοῦ κόμματος ἆ- παίτησαν τὴν ἀκύρωσῃ τοῦ νοµοθε- τήµατος μὲ τὸ ὁποῖο ἡ Βρεττανία εἶχε συγκατατεθεῖ γιὰ τὴ σύναψη συνθήκης εἰρήνης μὲ τὴν ᾿Ιαπώνία. Ἡ ἑνέργεια τῶν πιὸ πάνω δουλευ- τῶν εἶναι ἄνδειξη τῆς θύελλας σχε- τικὰ μὲ τὰ ζητήματα τῆς Άπω ΄Α. ατολῆς, ποὺ ἀρκετοὶ πολιτικοὶ πι- στεόουν, ὅτι θὰ ξεσπάσει ὅταν ἡ ξουλὴ ἐπαναρχίσει τὶς ο ον της στὶς 29 τοῦ Γενάρη. Οἱ δουλευτές ὑπόδαλαν ἐπίσης ψήφισμα στὴ Βου- λὴ τῶν Κοινοτήτων, τὸ ὁποῖο διαμαρτύρονται γιὰ ν πρόθεση τῆς ᾿Ιαπωνίας νὰ συνάψει διπλωµα. πικὲς σχέσεις κ τὴν ἐθνικιστικὴ «κυ- δέρ' τοῦ Τσάγκ Κάῑ Σέκ. Οἱ ἔξη δουλευτὲς ποὺ ποια κοιν τὸ Φισμα, μεταξὺ τῶν οἷών περι. να νονται καὶ Βουλευτές τῆς ὁ- µάδας τοῦ Αν ιν Ἀπέδαν, ἐλπί- ζουν ν’' ἀντιμετωπίσουν μ᾿ αὐτὸ τὸν κ. Γουῖνστων Τσέρτσιλ, ὅταν θὰ ἐἑ. πυστρέψει ἀπὸ τὶς ᾿Ενωμένες Πολι. τεῖες τὴν ἐρχ. θδοµάδα, ο Οἱ. ἐργατικοὶ εἶναι ἀνυπόμονοι νὰ ἱ ΛΡΙΤΕΡΟΙ ΕΡΓΛΤΙΚΙΙ ΤΗ ΣΙΝΦΙΝΙΛ ΜΕΤΑΞΥ ΤΣΕΡΤΣΙΛ ΚΑΙ ΤΡΟΝΛΝ ΙΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝ: ΦΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΕΚΕΨΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΜΑΟ ΤΣΕ -- ΤΟΥΓΚ. -- ΑΝΤΙΤΙΦΕΝΤΑΙ ΣΕ 9ΠοΙΑ- ΤΗΣ ΕΙΝΑΣ, -- ΦΥΕΑΛΟ- ΔΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΔΗ ΑΝΑΜΕΝΕΙ Τον ΤΣΕΡΊΤΣΙΑ μάθουν ἀπὸ τὸν κ. Τσέρτσιλ ποῦ κατευθύνεται {ἡ ᾿Αγγλο-ἁμερικανικὴ πολιτικὴ στὴν Απω Ανατολή, Εξ. πιθυμοῦν νὰ ρωτήσουν τὸν Τσέρτσιλ γιὰ τὴν ἀχριδῃ ἔννοια τῆς δήλωσης ποὺ ἔκανε στὸ ἁμερικανικὸ Κογκρέσ σο τὴν περ. Πέμπτη, ὅτι ἀνταπό- κριση τῶν «Ἐν. ᾿Εθνῶν» θᾶναι κά. ποφαβιστικὴ καὶ ἀποτελεσματικὴ» ἂν «ο ινέζοι κομμουγιστὲς παραδθιά. σουν τυχὸν ἀνακωχὴ στὴν ΚΜορέα», Οἱ μικρὲς ἀλλά ἐγεργητικὲς ὁ. άδες τῆς ιστερῆς πτέρωγας τοῦ ργατικοὺ κόμματος ζητοῦν νὰ κα- ταγγελθεῖ ἡ ἰαπωνικὴ συνθήκη εἰρή- νης, καὶ προτείνουν τὴ σύγκληση συνδιάσκεψης τῆς “Απω ᾿Ανατολῆς στὴν ὁποία γὰ πάρει µέρος καὶ ὁ νρρς τ Λαϊκῆς Δημοκρατίας ς Κίνας Μάο Τσε Τούγκ. Αντι. τίθενται ἐπίσης αφοδρὰ σ᾿ ὁποιαξή- ποτε εἰσήγηση γιὰ διενέργεια ἐπι. θέσεων ἐναντίον περιοχῶν τῆς κΝί. νας, Αὐθεντικὲς πηγὲς τοῦ ἐργατι. κοῦ κόμματος, ἀναφέρουν ὅτι ὁλό. κληρο ον ἐργατικὸ κίνηµα ἀντιτί- θεται σὲ ὁποιαδήποτε ἐπίθεση ἑναν- τίον τῆς Κίνας ἢ δομδαρδισμο” κινε ζικῶν πόλεων. Τὸ παγκύπριο συνέδριο τῶν κτη- γοτρόφων ποὺ συνέρχεται μεθαύριο Παραοὐκιυή, οτὴ Λευκώσία, στὴν αἴ- θουσα τῶν μικροκαταστηματαρχῶν, προθλέπεται πὼς θά σημειώσει ἐ- ξαιρετικὴ ἐπιτυχία. όι πῆς ΕΑΙΚ σὲ σινέργα- σία μὲ κτηνοτροφικὰ στελέχη ὁρ- γανώνουν καθημερινὰ ἐξορμήσεις στὰ χωριά, ὅπου σὲ συγκεντρώσεις τῶν κτηνοτρόφων ἀναλύουν τοὺς σκοποὺς τοῦ συνεδρίου και ἐκλέ- Χ Τ0 ΠΛΙΚΥΠΡΙΡ ΚΤΗΝΟΤΡΙΦΙΚΙ ΣΙΝΕΛΡΙΒ γουν ἀντιπροσώπους, ποὺ θὰ παρα- καθήσουν στὸ συνέδριο. Προδλέπε. ται πὼς τουλάχιστο 40 κτηνοτροφι- κἁ χωριὰ μὲ 80 ἀντιπροσώπους θὰ ἀντιπροσωπευθοῦν στὸ συνέδριο. Τὸ συνέδριο θὰ ἀρχίσει στὶς 10 π.µ. ᾿Απὸ µέρους τῆς ᾿Οργανωτικῆς ᾿Επιτροπῆς προσκλήθηκαν νὰ παρακο λουθήσουν τὸ συνέδριο ὁ διευθυν- τὴς τῆς Γεωργίας, ὁ ἀρχικτηνία. τρος καὶ ὁ ἔφορος τῶν Σύνεργα- τικῶν ᾿Εταιρειῶν. φορ ος ΠΡΟΣΕΧΩΣ στὸ «ΝΕΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗ) - Ἑεξε ῇ ΤΟΡΙΛ ΕΝΟΣ ΠΡΛΓΗΛΤΙΚΟΥ ΛΝΘΡΕΠΩΥ” Α΄. ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΑΛΙΝ φον ο ΣΙΝΤΟΜΕΣ ΕΣΠΤΕΡΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ -- Επίσημη ἀνακοίνωση ἀναφέρει ὅτι τὸ κυθερνητικὸ ταμεῖο Αι ζοίον Δανείων ἐξέδωσε δάνεια Ε4,.000 στὰ κοινοτικὰ συμθούλια Στροδόλου καὶ Παλλουριώτισσας, γιὰ δελτίωση τῶν δρόμων τῶν χωριῶν, 5735 στὸν ἀρ- πα σύ ος τοῦ μα γιά τίωση τ ευτικ ἔργων, κά.000 στὸ Κοινοτικὸ Συμθούλιο Αγ. Δομετίου γιὰ δελτίωση τῶν δρό ὧν το ωριοῦ, καὶ 5150 στὴν ιτροπὴ Ὑγείαι τοῦ χωριοῦ Π ἁ γιὰ δελτίωση τ δρόμων τοῦ κά, Ριοῦ. Ὁ τόκος κυμαίνεται ἀπὸ 3.465 καὶ ὁ όνος ἀπὸ 3 ὡς 19 ρα, μρσν --Τρξῖς ἀνήλικοι μας την ὅτι στὶς 12)12)51 διέρρηξαν ἀποθήκη τοῦ σσ η αἁαλ. λὰς» Λευκωσίας καὶ ἔκλεψαν διά. Φορα εἴδη συνολικῆς ἀξίας Ξ10, πα. ῥραπέµφθηκαν γιὰ ἐκδίκαση στὸ ἑρ- χόμενο κακουργιοδικεῖο Λευκωσίας. --Ὁ Χουσεῖν 'Εμὶρ Μικρὸς ἀπὸ τὸ ᾿Αγικολέμι κατηγορούμενος ὅτι ἐπιτέ. θηκε ἐναντίον δν ἀστυνομικῶν Σπό ρου Μανναρίδη καὶ Μιχοὴλ Σαθδί. δη ο μικασή σε: σὲ 45 ἡμερῶν φυλάκιση καὶ 3 ἔξοδα, -Καταγγέλθηκε στὴν ἀστυνομία Λευκωσίας ὅτι ἄγνωστοι διέ ηξαν τὸ καφενεῖο τοῦ Γαδριὴλ οκαῆλ ποὺ ὀρίσκεται στὸν Πεδουλά καὶ ἕἔ- κλεψαν διάφορα εἴδη ἀξίας Ε1. ΛΕΜΕΣΟΣ, 22 (τοῦ ἀνταποκρι- τῇ µας). -- Τὴ γύκτα τῆς 20ης πρὸς τὴν 2ἷἵη νώσα πρόσωπο τε ἀπὸ τὴν αὐλὴ τοῦ ᾿Αρεστῃῆ ᾿Ανδρέα Κερυνιώτη ἀπὸ τὴ Λεμεσὸ ἕνα κα. ζάνι ἀξίας 5ἴ. ΄Αγνωστοι διέρρηξαν καὶ μπῆκαν στὸ σπίτι τῆς Μαρούλλας Θωμαῖδου κν καὶ ἔκλεψαν τὸ ποσὸ 510 σὲ υπριακὰ χαρτονοµίσµατα, Ἡ ἀστυγομία διεξάγει σχετικὲς ἔρευγες γιὰ τὶς δυὸ πιὸ πάνω ὑπο- θέσεις. ο κ... ... «ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΛΕΜΕΣΟΣ, 22 (ιυῦ ἀνταποκρι- τη µας). -- Τὴν περ. Κυριακὴ ἔγινε στὸ οἵκημα τῆς ΕΑΚ Βάσας (Κοι.- λανιοῦ) παγκοινοτικὴ συγκέντρωση, ποὺ ἀσχολήθηκε μὲ τὸ ζήτημα τοῦ δρόμου ποὺ ἑνώνει τὸ χωριὸ μὲ τὸν ἁμαξιτό, καὶ τοῦ ὁποίου ἡ κατά. σταση εἶναι πάρα πολὺ κακη. Απο φασίσθηκε ὅπως κυκλοφορήσει σχε. τικὸ ὀπόμνημα πρὸς ὀπογραφὴ ἀνά. μεσα στοὺς κατοίκους, ὁποῖο ϐ” αλεῖ στὴ Διοίκηση. Τὸ ὑπό. µνηµα ὑπόγραψαν σὲ μιὰν ὥρα 110 ἐνήλικοι κάτοικοι τοῦ χωριοῦ. Η συγκέντρωση ἐξέλεξε τριμελή έπι. τροπή, ποὺ ἀπαρτίσθηκε τοὺς Θ.Μ. ᾿Αργυρίδη, Κλεάνθη Μαλιαλῆ καὶ Χαράλαμπο ἉἛἈρ, Γιαλλουρίδη, ποὺ θὰ ἐπισκεφθοῦν τὸ μη ιὰ νὰ συζητήσουν µαζί του τὸ ὅλο Ἡς τηµα. στ ----------- ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΒΑΡΩΣΊΙ, 22 (τοῦ ἀνταποκριτῆ μαρ: -- Τὸ ἀτμόπλοιο «Σύριαν ρίνο» ἀπέπλευσε σήµερα ἀπὸ τὸ λιμάνι µας μὲ φορτίο ’ πορτοκάλια γιὰ τὴν ἀγγλικὴν ἆ- γοράν. ΛΕΜΕΣΟΣ, 22 (τοῦ ἀνταποκρι. μας). -- Ἔφθασε σήµερα στὸ λι. µάνι µας τὸ ἰταλικὸ ἐπιδατικὸ ἀτ. µόπλοιο «μον μὲ ο. ὁποῖο ἀφίχθησαν 73 έπι ες καὶ ἀναχώ- αμ 10. Τὸ ἴδιο ἀτμῤσθιοιο ἔεφόρ. τωσε 1.300 κενὰ δαρέλια καὶ 30 τόνους διάφορα ἐμπορεύματα. Ἔφθασεν ἐπίσης τὸ ἑἐμπορικὸ ἁτ. ὁπλοιο « ΕΩΡΓΙΟΣ» ᾖτὸ ὁποῖο φόρα, 540 τόνους δαµδακόπητ. τα καὶ 100 τόνους διάφορα ἐμπο- ρεύματα. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ᾿Επίσημῃ ἀνακοίνωση ἀναφέρει ὅ. τι ἀπὸ τὶς 28 τοῦ Γεναρη 1952 θὰ ἐγκαθιδρυθεῖ ραδιοτηλεφωνικὴ ὕπη- ῥρεσία ἀπὸ τὴν Κύπρο στὴν ᾿Ίρλαν- δικὴ Δημοκρατία, Τὰ τηλεφωνικὰ τέλη θὰ εἶναι 45). γιὰ κάθε τρίαι λεπτά. τν Ἅ ---------- ΑΠΟ ΤΑ ΚΛΤΟΡΘΩΗΛΤΑ ΤΟΥ “ΚΗΠΡΙΑΝΟΥ ΠΑΝΟ ΔΙΚΩΜΟ, 22 (τοῦ ἀντα. ποκριτῃ µας). -- 'Ο ἱερέας τοῦ χω- ριοῦ µας, πληροφὀρησε τοὺς ἐκκλη- σιαστικοὺς ἐπιτρόπους ποὺ ἐκλέγη- καν στὶς τελευταῖες ὀκκλησιαστικὲς ἐκλογές, ὅτι ὁ Μητροπολίτης Κερύ. νειας Κυπριανός, δὲν ἐνέκρινε τὴν ἐν αμὰ σ Εν στο εἶδε στὸ «Ἠέο ημοκράτη», ὅτι ταν ὑποψήφιοι τῆς Λαϊκῆς Παράταξης. 'Ὁ Μητροπολί. της Κυπριανὸς διόρισε σὰν ἐκκλη- σιαστικὴ ἐπιτροπὴ τοὺς ἀποτυχόντες ὑποψήφιους, οἱ ὁποῖοι εἶχαν πάρει µόνο 10 ψήφους σὲ σύγκριση μὲ 24 ποὺ πῆρε ὁ συνδυασμὸς τῆς Λα/κῆς Παράταξης. ----τ--ι---ι------Χ- ----- 0! ΛΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ, 22 (τοῦ άνταποκρι- τῇ µας). -- Η συνέλευση τῶν αὖ- τοκινητιστῶν τῆς ἐπαρχίας µας ποὺ ἐπρόκειτο νὰ γίνει σήµερα στὸ θέα- τρο «Ριάλτο» ἀναθλήθηχε γιὰ τὴν ἐρχόμενη Δευτέρα, 28.1.02. Στὸ μεταξὺ ἀπὸ µέρους τῶν παρευρεθέν- των ἰδιοκτητῶν αὐτοκινήτων δόθηκε ἐντολὴ στὴν προσὠρινὴ ἐπιτροπὴ ὅ- πως μὲ αἴἵτηση της πρὸς τὴ Δημο- τικὴ ᾿Επιτροπὴ Λεμεσοῦ καὶ τὸ τμῆ- µα τροχαίας ζητήσει νὰ καθοριστοῦν σὲ Σιάφορα µέρη τῆς πόλης σταθ. μοὶ γιὰ τὰ ο ρημαα καὶ ἐπιθατικὰ αὐτοκίνητα, ἔτσι ποὺ νὰ ἀποφεύγον- ται οἱ διώξεις τῆς ἀστυνομίας. κ ΠΟΛΟΣΦΛΙΡΙΚΑ --Τὴν περ. Κυριακὴ συναντήθηκαν σὲ φιλικὸ ποδοσφαιρικὸ ἀγώνα στὸ ος Τρούλλων οἱ ὁμάδες ΕΑΚ ο σι καὶ ΑΤΕ Τρούλλων. υκήτρια ἀναδείχτηκε ἡ πρώτη μὲ τέρματα 2--1. --τὴν . Κυριακὴ συναντήθηκαν γιὰ αν ποδσο ιρικὸ πρωτάθλημα 0 Α.Π.Ο.Α.Β. οἱ ὁμάδες «Κού . ολοσσιοῦ καὶ Τουρκικῆς Λέσχης 'Ε. πισκοπῆς. ΠΝυκήτρια ἀναδείχτηκε ἡ πρώτη μὲ τέρματα 6--2. ΞΕΡΟΣ, 27 (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας). -- Συναντήθηκαν χθὲς σὲ πο. βοσφαιρικὸ ὠγα οἱ ὁμάδες Ξεροί. καὶ Καλοῦ ιο) (Λεύκας) στὸ γήπεδο Ἑεροῦ. Νικήτρια ἀναδείχθη- κε ἡ πρώτη μὲ τέρματα 3--1. Σ υναντῄθηκαν προχθὲς Κυριακὴ στὸ γήπεδο Κερύνειας οἱ ὁμάδες ΑΟΝ Κοντεµένου καὶ ΑΟΝ Κερύ. νειας. Τὸ παιγνίδι ἔληξς ὑπὲρ τῆς πρώτης ὁμάδας μὲ τὸ σκὸρ «--θ. ΛΕΜΕΣΟΣ, 22 (τοῦ ἀνταποκρι. τῇ µας), -- Τὴν περασμένη Κυριακὴ ἅγινα ασησε στὸ γήπεδο Αγ. Φύλαξης τῶν ποδοσφαιρικῶν ὁμάδων ΕΝΑΦ Αγ. Φύλας καὶ τοῦ συλλό- γου ΕΑΚ Μέσα Γειτονιᾶς γιὰ τὸ πρωτάθλημα ΑΠΟΑΛ. Νικήτρια ὁ- άδα ἀναδείχθηκε ἡ ΕΝΜΑΦ 'Αγ. Φύ. ας μὲ τέρματα 2--1, κ - ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΙΛΗΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙ, 25 (Ρ.). -- Ἡ Πολι. οι Ἐν ροών τοῦ αν ρα: Χθές συζήτηση γιὰ τὴν εἰσδο νέων μελῶν στὸν ΟΗΕ. “Η δα, τικὴ Ένωση ὑποστηρίζει τὴν όμα. δικὴ εἰσδοχὴ 16 χωρῶν ικαὶ ἀντιτί.- θεται στὴν εἰσδοχὴ τοῦ κράτους τοῦ Σ ύγκμαν 3 καὶ το) κράτους τοῦ Μπάο Ντάι. Τὸ Περοὺ ὑπέδαλε πρό. ταση μὲ τὴγ ὁποία ὑποστηρίζει τὴ Χωριστὴ ἐξέταση τῆς κάθε περί. πτώσης. ΛΟΝΔΙΝΟ, 22 (Ρ.). -- Ὁ Βρετ. τανὸς ὀπουργὸς τῶν Οἰκονομικῶν κ. Μπάτλερ δήλωσε ὅτι ἡ απμικρινη κρίση τῆς περιοχῆς τῆς στερλίνας εἶναι σοξαρώτερη ἀπὸ τὶς προηγού. µενες «κρίσεις τῶν τελευταίων πέντε χρόνων. ΙΛΛΙΝΟ'ΙΣ, 25 (Ρ:). --Δίπλα στὰ ὀνόματα τοῦ Χάρολντ Στάσσεν, εαν τοῦ πανεπιστημίου τῆς ενσυλδανίας καὶ τοῦ γερουσιαστῆ Ρόμπερτ Τάφτ, οἱ ὁποῖοι φέρονται ὡς πιθανοὶ ὑποψήφιοι τοῦ ρεπουμπλι. κανικοῦ κόμματος κατὰ τὶς προαε. χεῖς προεδρικὲς ἐκλογὲς, προστέθη. κε τώρα καὶ τὸ ὄνομα τοῦ στρατη» οἱ Μὰκ Άρθουρ. Βυκτερινὸ τηλεγράφημα ἀναφέρε: ὅτι ὁ Αρθουρ ζήτησε ν᾿ ἁπα. λειφθεῖ τὸ ὄνομα του ἀπὸ τὸν κα. τάλογο τῶν Ρεπουμπλικάνων ὑπο. ψηφίων. πμ μταπ: η (Ρ:). -- Ὁ πρὀεδ ρούμαν διώρισε χθὲ ὁ Χένρυ. ΒΙλὰ ν ὡς ασοες Ἴραο γέο κράτος τῆς Λιθύης, 'Ὁ Βίλλαρι ἴτα, ὑπεύθυνος τοῦ τµήµατος τοῦ Στεητ Πτηπάρτιμεντ γιὰ τὰ ζητή µατα τῆς ᾿Αφρικῆς, ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ, 22 (Ρ.). -- Ἡ ἑδραικὴ κυβέρνηση ἀποφάσισε ν᾿ ἀφαιρέσει τὸ δουλευτικὸ ἀξίωμα γιὰ τέσσερις μῆνες ἀπὸ τὸ Μέαχεμ Μπέ. ἴκεν, πρώην ἡγέτη τῆς τροµοκρατι. κῆς ὀργάνωσης ᾿Ιργκούν Σδάϊ Λε. οὔμι, καὶ τώρα ἡγέτη τοῦ «Απελευ. θερωτικοῦ Κινήματος ἐπειδὴ ἔκαμε ἀπειλητικὴ ὁμιλία στὴ θουλὴ πρὶν δυὸ θδομάδες, σχετικὰ μὲ τὸ ζήτη. μα τῆς πληρωμής ἀποζημιώσεων ἆ- πὸ µέρους τῆς μαν ας. 'Η ἀπό. φαση πάρθηκε μὲ 56 ψήφους ἔναντι 41. Όλα τὰ κόμματα τῆς ἀντιπο. λίτευσης τάχθηκαν ἐναντίον τῆς λή. Ψης τέτοιας ἀπόφασης. 'Ὁ Μπέίκεν είχε ἀπειλήσει νὰ διεξάγει «τόλεμο μέχρι θανάτου» ἐναντίον ὁποιουδή. ποτε ὁ ὁποῖος ἔρχεται σ᾿ ἐπαφὴ μὲ τοὺς δολοφόνους ἕξη ἑκατομμυρίων ἀδελφῶν µας». ΑΘΗΝΑ, 45 (Ρ.) -- Ανακοινώ. θηκε σήµερα ὅτι ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς κυθέρνησης καὶ ὑπουργὸς τῶν Εξω. ον κ. Βενιζέλος θὰ ἐπισκε- φθεῖ τὴ Δευτέρα τὴν Αγκυρα πρὸς συζήτηση ζητημάτων «ἄμυνας καὶ συνεργασίας». σινὰ ἐπεισόδις. | Σὑμ. | } ζήτημα τῶν σχέσεων μεταξὺ Γαλλί. Γας καὶ Μαρόκου ἐνώπιον τοῦ ΟΗΕ, | κατὰ τὸ 1951, Γ. ΠΑΡΙΣΙ, 22 (Ρ.). --- Ὁ Γάλ. τλος πρωθυπουργὸς κ. ᾿Εντγκάρ Φὼρ ὑπεράσπισε ἁπιί τὴν είς τῶν | ἕδη κομμουνιστῶν καὶ Ισαρίθμων ἐ. Γ:θνικιστῶν ἡγετῶν τῆς Τυνησίας σὲ | ἀπομακρυσμένα µέρη τῆς ὄόφας | Ὁ κ. , ὁμιλώντας κατ δι. : άρκεια συρίτησης στὴν ἐθνοσυνέλευ. ση σχετικά μὲ τὴ σύνθεση τῆς νέας | κυδέρνησης, εἶπε ἐπίσης ὅτι Ἡ κυ- θέρνηση του «ἐπιθυμεῖ σύντομη ἔπα. νά, ην τῶν γαλλοτυγησιακῶν συνο- ὑλιῶν». Ὁ κ. Φὼρ πρόσθεσε «Οἱ ονήσιοι ὑπουργοὶ κάνουν λάθος, ὅ. ταν προσπαθοῦν γὰ θέσουν τὸ «ζή- ἤ ΛΙΓΛΙΑ ΘΛ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ! ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ ΣΤΟΝ {ΗΕ τηµα τους στὰ Ενγωμένα ᾿Εθνη. εν ο ον τους δὲ μπορεῖ νὰ γίνει εκτ». ' ΠΑΡΙΣΙ, 22 (Ρ.). -- Οἱ ἀραδι. κὲς ἀντιπροσωπεῖες στὸν ΟΗΕ διέ. κοψαν ἀπόψε τὴ σύσκεψη τους γιὰ νὰ ἐκδώσουν ἀνακοίνωση σχετικὰ μὲ τὰ γεγονότα στὴν Τυνησία. “Η ἀνακοί. ωρη μεταξὺ ἄλλων ἀναφέρει: «λε. λετοῦμε ὅλα τὰ δυνατὰ µέτρα ποὺ θὰ μποροῦσαν νγἁἀ ὁδηγήσουν σὲ εἰ. ρήνευση στὴν Τυνησία καὶ στὴν δια. βαση τῶν ἀρχῶν τοῦ Χάρτη τοῦ ΗΕ, ᾿Ανησυχοῦμε πολὺ γιά τὰ τε. λευταῖα γεγονότα στὴν Τυνησία, ποὺ ἔφθασαν στὸν κολοφώνα τῆς αἷμα. τοχυσίας καὶ τῆς καταπίεσης». ΤΗΣ ΚΕΝΙΤΡ, ΕΠΙ Ρ(ΠΙΣ ΤΟΥ Κ.Ε, ΠΜ. ΤΑ ΤΕΛΕΤΛΙ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΛΣΤΗΡ ΛΜΝΗΤΤΗΟΝΙΝ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, 22. -- Τὺ πρα. κτορεῖο «Ελεύθερη Ελλάδα» µετέε. δωσε σήµερα ἀνακοίνωση τοῦ Πο. λιτικοῦ Γραφείου τῆς Κεντρικῆς Ἔ- πιτροπῆς τοῦ Ιομμουνιστικοῦ Κόμ- µατος τῆς Ελλάδας γιὰ τὰ τελευ. ταῖα ἀντιλαϊκὰ µέτρα τῆς µοναρχο- φασιστικῆς κυβέρνησης. 'Ἡ ἀνακοί. γωση τονίζει ὅτι οἱ δήθεν ττλεγρα- φικὲς ὁδηγίες ποὺ ἔστχειλε ἡ Κ.Ε. τοῦ ΚΚΕ πρὸς τὴν ΕΔΑ εἶναι πέρα γιὰ πέρα πλαστὲς καὶ ὅτι τὰ μα ποὺ πῆρε ὁ Ρέντης κατὰ τῆς «Άη. μοκρατικῆς» τῶν «Φρουρῶν τῆς Εἰρή νης» καὶ τῶν θουλευτῶν τῆς ΕΔΑ ἀποτελο}ν χονδροκομµένη πρόκληση. 'Η ἀνακοίνωση προσθέτει ὅτι ἡ πρό- Κληση αὐτὴ ἔγινε γιὰ νὰ καταστεῖ δυν. ἡ ἐφαρμογὴ τῶν ἀντιλαϊκῶν οἰκονομικῶν µέτρων τοῦ Βαρξαρέσ- σου καὶ γιὰ γὰ προχωρήσουν οἱ πο- λεμικὲς προπαρασκευές, Τὸ Κ.Κ.Ε. -- συνεχίζει ἡ ἀνακοίνωση -- καλεῖ ῄ ΠΝΠΛΓΙΚΟΙ ΚΙΝΗΜΗΤΙΕΣ τὸ λαὸ νὰ συνεχίσει πιὸ ἔντονο τὸν ώνα του ἐναντίον τῶν 'Αµερικα- νῶν καὶ τῶν ὑποτακτικῶν τους. Τὸ Κ.Κ.Ε. καλεῖ τὰ µέλη καὶ τους ὁ. παδούς του ν᾿ ἀντιμετωπίσουν θαρ. εν τὶς νέες προκλήσεις καὶ νὰ ιαφωτίσουν τὸ λ γιὰ τὴν πρὀ. κληση τοῦ Πλαστήρα. --ᾱθὲς τὸ πι αβες «Ελεύθερη Ελλάδα» μετέδωσε ὅτι ὁ Πλαστήρας ἀνέλαθε γραπτὴ ὑποχρέωση πρὸς τὸν Πιούριφοῦ, νὰ μὴ καταδικάσει τοὺς Παπαγικοὺς ἀξιωματικοὺς ποὺ πῆραν µέρος στὸ πρὀσφατο πραξικό- πηµα. ΣΗμερα, τ Εκ τν ᾿Αθήνας ἐπιδεδαίωσε τὴν εἴδηση Μ τή, µεταδίδοντας ὅτι ἡ κυδέρνηση ἀποφάσισε ν᾿ ἀμνηστεύσει τοὺς Τα. παγικοὺς ἀξιωματικούς, ᾿Απὸ τὴν ἄλλη μεριά, ὁ πατριώτης Παπανικο. λάου καταδικάστηκε σὲ ἰσόδια δε. σµά, γιατὶ ἔγραψε στὸν τοῖχο τὸ σύνθημα «Εἰρήνη». ϱ ΕΡΣΚΙΝ ΘΑ ΚΛΤΛΛΙΒΕΙ Τ0 ΜΕΓΛΛΤΙΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΗΛΗΛΙΑΣ ΠΟΙΟΣ ΣΚΟΤΩΣΕ ΤΗ ΠΟΝΑΧΗ 1ΣΜΑΗΛΙΑ, 22 (Ρ.). -- Βρετ. τανοὶ ἀλεξιπτωτιστές, εἰσχωρώντας µέσα στὴν ἀραθικὴ συνοικία τῆς ᾿Ισμαηλίας καὶ στὸ «νεκροταφεῖο --- ὁπλοστάσιο» τῆς πόλης, σκότωσαν ἕναν Αἰγύπτιο καὶ συνέλαθαν 13 πρόσωπα ὡς ὑπόπτους, Σ τὸ γεκρο- ταφεῖο ἀνακάλυψαν 20 τόνους πυ- ῥροµαχικά. Ένας λεξιπιωτιστὴς ὑ- πολοχαγὸς, ποὺ πυροδολήθηκε ψΨψὲς ἀνάμεσα πο τάφους, πέθανε κατὰ τὴ νύκτα. Οἱ ἐδῶ παρατηρητὲς Φρο- νοῦν ὅτι ὁ στρατηγὸς Έρσκιν, διοι- κητῆὴς τῶν δρεττανικῶν στρατευµά. τών στὴν Αἴγυπτο, θὰ ἐπεκτείνει τὴν περιοχ Ὁ κέρφιου καὶ θὰ κατα- λάθει ληρο τὸ ἀραδικὸ τμῆμα τῆς ᾿Ισμαηλίας καὶ πιθανὸν τὸ -με- γαλύτερο μέρος τῆς πόλης. σἷ κ. γωνιὰ τῶν δρόμων ἀνεγέρθηκαν ὁ- δοφράγµατα μὲ συρματομπλέγματα καὶ τοποθετήθηκαν πολυδόλα. Ἡ ἀδελφὴ Αντωνυ κηδεύθηκε σή- μερα. σὲ στρατιωτικὸ νεκροταφεῖο. δρεττανικὸ ο ρστήγε ία ἀνακοίνωσε ὅτι αὔριο θ᾽ σουν ἀνακρίσεις γιὰ τὸ θάνατο τῆς ἀδελφῆς Αντο- γυ. Τὸ δικαστήριο θὰ συ ιάζει Αν εισ αν τῶν θυρῶν». Εξ ἅλ. λου ὁ ᾿Αμερικ πρεσθευτὴς στὸ Κάῑρο, Τζέφερσον Κάφφερυ, δήλωσε σήµερα ὅτι ἡ ἁμερικανικὴ πρεσδεία ὁ σμὸς ὅτι ὁΑπτοὺύλ Ραού δὲν κατέληξε ἁκόμη σὲ κανένα συµ- πέρασμα γιὰ τὸ θάνατο τῆς µονα- ψῆς. Οἱ ὥς α ἔρευνες Ἡς άμε- ρικανικῆς π είας -- πρόσθεσε ὁ κ. Κάφφερυ -- τὸν ὁδηγον στὸ συµ. πέρασμα, ὅτι «ἐφόσο δὲν ὑπάρχουν αὐτόπτες μάρτυρες, δὲ μπορεῖ νά λεχθεῖ ποιὸς σκότωσε τὴ μοναχή». «ΚΑ ΡΟ, 22 (Ρ.). -- Ὁ Αἰγύ. πτιος ὑπουργὸς τῶν ᾿Εσωτερικῶν Φουάτ Σεράγκ Ελ Ντὶν Πασᾶ ἆ- νωκοίνωσε ψΨὲς ὅτι ὁ γενικὸς διοι- κητῆς τῆς ἀστυνομίας ᾽Απτούλ Ρα. οὐφ Μπέη θὰ προσαχθεῖ σὲ δίκη ἐ- γώπιον στρατοξδικείου μὲ τὴν κατη- γορία ὅτι «δὲν ἐκτέλεσε τὶς διατα- γὲς τῆς κυδέρνησης γιὰ ὑπεράσπιση τοῦ πληθυσμοῦ τοῦ Τέλ η ἐναντίον τῶν θρεττανικῶν ἐπιθέσε- ὧν, καὶ ὅτι ἐσκεμμένα παραδόθηκε στοὺς Βρεττανούς». τὴν κατηγορία περιλαμδάνεται καὶ ἡ δήλωση ποὺ παρα ἴσχυρι. κκκνε στὸν Αγγλο διοικητὴ τῶν ἐνόπλων δρετ. δυνάµεων Ερσκιν. ᾿Αναφέρεται ὅτι ὁ Ραούφ Μπέη εἶχε δηλώσει πὼς κατὰ τὴν ὥρα τῆς μπμης του Δρισκόταν στὸ Τὲλ “Ελ ΝΜεπὴρ ὡς ἐπισιχκέπτης καὶ ὅτι δὲν ἤταν ὡπεύ- θυνος γιὰ τὴν ἐκτέλεση τῶν διατα- γῶν τῆς αἰγυπτιακῆς κυβέρνησης. -..ΞΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΛΟΝΔΙΝΟ, 22 (Ρ, καὶ Β.Β.ς..) --Τὸ ραδιόφωνο ἃἲς Τεχεράνης ἀνήγ- γειλε σήµερα ι Ἡ περσικὴ κυ- θέρνηση ἀρνήθηκε νὰ κος τὸ διορισμὸὀ τοῦ διπλωμάτη όμπερτ Χάνκεὺ ὡς Βρεττανοῦ πρεσθευτῃ στὴν Τεχεράνη, πρὸς ἀντικατάσταση τοῦ σὲρ Φράνσις Σιέπερντ, ὁ ὁποῖος ἀνακχλήθηκε τὴν περ. ἐδδομάδα. ΟΥΑΣ ΙΓΚΤΩΝ, 27 (Ρ.), -- Τὸ Στέητ Βτηπάρτµεν ἀνακοίνωσε σή- μερα ὅτι πάνω ἀπὸ 90 ᾿᾽Αμερικανοὶ τεχνικοὶ καὶ ἐμπειρογνώμονες θὰ σταλοῦν στὴν Περσία κατὰ τοὺς προ- σεχεῖς ἔξη μηνες, γιά νὰ διαχειρί. ονται «ἕνα πρόγραμμα θοηθείας 345.000 δολλαρίων». ΤΕΧΕΡΑΝΗ, 22 (Ρ.). -- Κατὰ χιλιάδες οἱ κάτοικοι κῆς Τεχεράνης καὶ τῶν γύρω ἐπαρχιῶν προσέρχον. ταν σήµερα στὶς κάλπες, γιὰ νὰ ἑ- κλέξουν 12 δουλευτές. Η πο. ρία σ᾿ αὐτὲς τὶς περιοχὲς θά κρα- τήσει δυὸ ἀκόμη μέρες. Οἱ ἐκλογὲς γιὰ τὴν περσικὴ θουλὴ ἄρχισαν πρὶν ἡ ΠΕΡΣΙ ΛΗΙ ΕΝΕΚΡΙΝΕ 10 ΜΙΘΡΙΜύ ΤθΥ ΝΕΥ ΒΡΕΤΤΛΝΗΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ ΕΚΛΕΙΣΑΝ οἡἑ Ἀ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΡΟΞΕΝΕΙΑ. «ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ» ΦΑ ΚΑΤΑΚΑΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΣΙΑ ἕνα µήνα στὶς θόρειες ἐπαρχίες τῆς Κώρας καὶ θὰ συνεχισθοῦν στὶς ἅλ. ες περιοχὲς ἐπὶ ἕνα ἀκόμη µήνα. γιὰ τὴν ἀνάδειξη συνολικἁ 136 ἔου. λευτῶν. Στὶς φετεινές ἐχλογὲς µε- τέχουν καὶ οἱ ἀριστεροί. οἱ ὁποῖοι δὲν πῆραν µέρος στὶς ἐκλογὲς ποὺ διενεργήθηκαν πρὶν δυὸ χρόνια. Με. ταξὺ κ ἀριστερῶν εἶναι καὶ τὸ κομμουνιστικὸ κόµµα «Τουντέχ», ποὺ κηρύχθηκε ἐπίσημα ἐκτὸς νόµου. Οἱ κομμουνιστὲς Ψηφίζουν ὑπὲρ τῶν ὑ. ποψηφίων ἀγωνιστῶν τῆς εἰρή- νης, τοῦ Συνδέσμου γιὰ τὴν κατα. τά τῶν ἱμπεριαλιστικῶν Ἐ.- ταιρειῶν Πετρελαίων καὶ ἄλλων ἀ. ρυστερῶν ὀργανώσεων. Ὁ θρησκευτικὸς ἀρχηγὸς Σιὲντ ᾽Αμπλγκάσεμ Κασάνι, ἀντιδρεττα. γὸς καὶ ὑποστηρικτής τοῦ Μοσσαν- τέκ, κάλεσε τὸ λαό νὰ γιορτάσει τὸ κλείσιμο τῶν ἐγνιὰ θρεττανικῶν προξενείων, ᾿Εκπρόσωπος τῆς δρετ. τανικῆς πρεσδείας δήλωσε ὅτι ὅλα τὰ θρεττανικἁ προξενεῖα ἔκλεισαν «εἰρηνικά». ΣΑΙ ΓΓΟΝ, 22 (Ρ.). -- Βιετνα. μέζοι ἁνιάρτες ἐνέτειναν τὴν ἐκ- στρατεία τῶν ὠρολογιακῶν δομδῶν στην Πνόμπενχ, πρωτεύουσα τῆς Καμ πόντιας, στὴ νότια Ινδοκίνα. Οἱ ἀντάρτες κοποθετοῦν ὠρολογιακὲς θόμδες σὲ ποδήλατα, τὰ ἁποῖα ἆ- Φφήνουν ἔξω ἀπὸ κτίρια ποὺ θέλουν ΡΟΛΟΓΙΛΚΕΣ ΒΟΜΒΕΣ ΣΤ0 ΒΙΕΤ ΝΛΗ ν’ ἀνατινάζουν καὶ φεύγουν. Κατά τὶς τελευταῖςς 13 µέρες σκοτώθηκαν 30 καὶ τραυµατίσθηκαν 120 πρόσω. τς ἀπὸ ἐκρήξεις ὡρολογιακῶν ἔομ- . . ᾿Αντάρτες ἀνατίναξαν ἐπίσης χθὲς ἕνα κραῖνο, ποὺ ταξείδευε ἀπὸ τὸ Χανόί πρὸς τὸ Χαϊπόγκ. ΡΩΜΗ, 22 (Ρ.). -- Ὁ ᾿Ιταλὸς πρωθυπουργὸς ντὲ κόσμε ἀνήγ- γειλε σήµερα ὅτι οἱ δαπ νεο γιὰ τὸν ελ μὸ τῆς χώρας θὰ δι. πλασιαι . Οἱ πολεμικὲς δαπάνες τὸ Φετεινὸ χρόνο ἀποτελοῦν τὰ 050 τοῦ προὐπολογισμοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ μεγαλύτερος στὴν ἱστορία ΠΑΡΙΣΙ, 25 {Ρ.). -- Αἰγύπτιος ἐκπρόσωπος ἀνήγγειλε ὅτι ἡ Αἴγυ. πτος θὰ διαμαρτυρηθεῖ αὔριο (σή- μερα) στὴν η Πολιτικὴ Επι. τροπὴ τοῦ ΟΗΕ γιὰ τὴν παρουσία ξένων στρατευμάτων στὴ Λιθύῃη. 'Ο τ Αἰγύπτιος ἐκπρόσωπος ἔκανε τὴν ἆ- 0Ι ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΛΑΠΛΝΕΣ ΤΗΣ ΙΤΛΛΙΑΣ τῆς ᾿ἰταλίας. ΧΛΟΝΔΙΝΟ, 22 (Ρ.). -- Αναμέ. νεται ὅτι μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ Του ἀπὸ τὴν ᾽Αμερικὴ ὁ κ. Τσέρτσιλ θὰ διορίσει τὸ στρατάρχη ᾽Αλεξάντερ ὡς ὑπουργὸ βμυνας. Τὸ ὑπουργεῖο αὐτὸ κατέχει σήµερα ὁ κ. Τσέρτσιλ. ΕΕ ΕΕ ΕΠ ΕΠΕ ΗΕ ΕΕ ΕΜΕΙΝΕ (1 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ ΠΛΙΠΠΤΩΣ ΒΛ ΛΙΛΗΛΡΤΙΡΗΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΛ ΤΗΝ ΠΛΡΩΥΤΙΛ ΞΕΝΩΝ ΣΤΡΜΤΕΜΛΙΩΝ ΣΤΗ. ΛΙΒΙΙ φγακοίνωση του ὕστερα ἀπὸ σύσκεψη πῶν ἀντιπροσώπων τῶν ἀραδθικῶν καὶ ἀσιατικῶν χωρῶν. 'Η Εἰδικὴ Πολι. τικὴ Επιτροπὴ ϐΘ' ἀρχίσει σήµερα τὴ συζήτηση γιὰ τὸ γέο καθεστὼς τῆς Λιβύης. 8 μμ ο ο ος. Ἀνελίδα “δη ΓΚΝΙ ΠΛΛΙΝ ΜΛΙΝΕΙΛΙ -8 ΜΙΝΙΡΧΟΦΛΣΙΣΗ07 Εἱρήνευση τῆς χώρας χαὶ λήδη τοῦ παρελθόντος, ὅη- Ἠεκρατία καὶ ἀμνηστεία, ἑμαλότητα χαὶ ἐσωτεριχὴ γαλή- νη, ἰσονομία καὶ ἰσοπολιτείχ, δικαιοσύνη καὶ κράτος ὅδι- καΐευ --ἐπαγγελλόταν πρεελλεγικὰ ὃ Πλαστήρας. Καὶ τὸν συναγωνιζόταν, στὰ λόγια, καὶ τὸ δεύτερο σκέλος τῆς σηµερινῆς µμεναρχεφασιστιχῆς κυθέρνησης, ὁ Σοφοχλῆς Ὦε- νιξέλος. ᾿Εχρειάξονταν τότες τὶς ψήφους τοῦ λαςυ καὶ ὅα- ροῦσαν τὶς πιὸ εὐαίσθητες χορδὲς τῆς φυχῆς του. Γιατὶ ἡ εἰ- ρήνευση τῆς χώρας παὶ ἡ λήθη τεῦ παρελθόντος. ἡ ὅημο- χκρατί« κκχὶ ἤ ἀμνηστεία, ἡ ὁμαλέτητ« καὶ ἡ ἐσωτεριχὴ Υα- λήνη, ἡ ἰσονεμία καὶ ἡ ἰσοπολιτεία, ἡ δικαιοσύνη καὶ τὸ κράτος δικαίου. ἦταν ἡἤ ἀποχρυστάλλωση καὶ ἡ συνιστα- µένη τῶν αἰσθημάτων χαὶ τῶν πύόθων τοῦ ἑλληνικοῦ λαου. Έτσι ἔχλεψαν τὶς φήφους τοῦ ἑλληνικοῦ Ααοῦ, μὲ τὴν πιὸ ἐπαίσχυντη ἁπάτη. χι’ ἀνέέηχαν στην ἐξουσίκ. Γιά νὰ ξε- χάσουν τὴν ἐπαύριο τῆς ἑχλογῆς τους τὶς πρεεχλογικές τους ὑποσχέσεις, γιὰ νὰ συνεχίσουν μὲ τὸ γνώριμὸ ρυὺμό τῶν χυθξερνήσέεων τοῦ πκρελθόντος τὸ αἱματηρὸ ὅὄργις σὲ έάρος τοῦ λκοῦ καὶ τῶν ἐχλεχτῶν του. 'ὢ Πλχστήρας. ποὺ Ἀθμπαστικὰ φώναξε πὼς δὲ θὰ γίνει Κάφρος. ἔγινε Κάφρυς καὶ στὸ τετράγωνο καὶ στὸν κχύδὸ. Κάφρος ὑποτελῆς χαϊ λακὲς τοῦ ἀμερικάνικου ἱμπεριαλισμοῦ, πανέτοιµὀς νὰ ἐ- κπτελέσει ὁποιαδήποτε συνταγή του. Τὴν ἐξαγγελία του τὴ µεγαλέότοµη γιὰ εἰρήνευση τῆς χώρας τὴν ὑπυοχατάστησε μὲ τὴ ὀυνταγὴ τῶν ᾽Αμεριχάνων: Πείνα-- Κρεµάλα-- Πόλε- µας. Τὰ μοναρχοφασιστιχὰ στρατεδικεῖα συνεχίνουν νὰ στέλλουν μὲ σχηνοδετηµένες δίχες, ποὺ προχαλοῦν τὴν ἆᾱ- γανάκτηση ὅλης τῆς πολιτισµένης ἀνθρωπότητας. στὸ δά- νατο τοὺς ἀληθινοὺς Ἕλληνες, τοὺς αγωνιστὲς τῶν λαϊκῶν χαὶ τῶν ἐθνιχῶν δικαίων. Τα παιδιὰ τοῦ ἑλληνιχοῦ λκοῦ στέλλονται κατὰ χιλιάδες στὴ μακρυνὴ Κορέα, δυσία στὸ θωμὸ τῶν ἐπαίσχυντων συµφερόντων τοῦ ἁμεριχάνιχου ἱμ- περιαλισμοῦ. Ολόκληρη ἡ Ἑλλάδα μετατρέπεται σὲ ἵμπε- ριαλιστικὸ ἀεροπλανοφόρο γιὰ τὴν ἐξαπόλυση τοῦ τρίτου παγκοσµίον πολέμου ἐνάντια στὶς λαϊκὲς Δημοκρατίες καὶ τὴ µεγάλη χώρα τοῦ Σοσιαλισμοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ Εἱἰρήνη καὶ Ἡ εἱρήνευση ποὺ προάγγελλε στὴν προεκλδγική του ἐκστρατεία ὁ Κάφρος Πλαστήρας. ήθη τοῦ παρελθόντος ὑποσχέδξηνε ἁχόμη ὁ Κάφρος ναὶ γενιχὴ ἀμνηστεία. Ἀήδη τοῦ παρδλθέντος καὶ γενιχὴ ἀμνηπστεία, ποὺ ἐχφράξδεται τόσο «ὀπέροχα» σήµερα μὲ τὰ ξερονήσια γεμᾶτα ἀδίχαστους λαϊκοὺυς ἀγωνιστές, τὶς φυ- λακὲς ἀσφυχκτιχὰ γεμᾶτες μὲ θύματα διχῶν σχηνοθετηµέ- νων, τὰ αἱμοδιφῆ στρατοδικεῖα χασάπωια ποὺ δουλεύουν νύχτα γαὶ µέρα, τὴ μοναρχοφασιστικὴἡ ἀστυνομία νὰ ἐγχκα- διδρύει τὸ δικό της χράτες τοῦ αἵματος καὶ τοῦ τρόμου. Ἰσθνομία καὶ ἰσοπολιτεία ὑποσχέδηχε ὁ φωνογραφικὸς δίσκος τῶν 'Αμερικανῶν Πλαστήρας, ποὺ ρῆχε τὴν ἔν- Φραση της στὴν ἀποχήρυξη τῶν Εουλευτῶν τῆς ΕΔΑ ποὺ πανηγυρικὰ ἀνάδειξε ὁ λαός. Ἰσονομία καὶ ἰσοπολιτεία ποὺ ἐχφράξετχι τόσο ἐπιγραμματικὰ μὲ τὶς προχθεσινὲς ἅπο- φάσεις τῆς μοναρχοφασιστικῆς κυθέρνησής του ἑνάντια στὸ Χθινοθουλευτικὸ κπόµµα τῆς ΕΔΑ. Έτσι ἀντιλαμθάνεται τὴν ἰσονομία χαὶ τὴν ἰσοπολιτεία ὁ Πλαστήρας. Μὲ τὴν κήρυξη στὴν πχρανοµία τοῦ μοναδιχκοῦ χόμµατος τοῦ λαοῦ. Μὲ τὸ κλείσιμο τῆς «Δημοχρατικῆς» καὶ τῶν «Φρουρῶν τῆς Εἰρήνης», Μὲ τὴ σύλληφη καὶ τὴν ἐπανεξορία τῶν τιμηµέ- νων παιδιῶν τοῦ ἑλληνιχοῦ λαοῦ, τοῦ Γαδριηλίδη, τοῦ Σα- ράφη, τοῦ ᾿Ιμέριώτη καὶ τοῦ Πρωϊμάκη. Έτσι ἀλέπει τὴν εἱρήνευση, τη γαλήνη, τὴν ὁμαλότητα στὴ χώρα. Ετσι ἀντιλαμθάνέταχι τὴ διχαιθσύνη καὶ τὸ κράτος δικαίου, ἆπα- Ρράλλαχτα ὅἔπως τὸ ἀντιλαμέάνεται καὶ τὸ ἀφεντικό του. Ἐπάνια ἢ ἱστορία τῆς «πολιτικῆς» ἀναφέρει τέτιας ἕπτασης ἐμπαιγμὸ σὲ 6άρος ἑνὸς λαοῦ σὰν αὐτὸ ποὺ πρωταγωνιστή του στάξηνε ὁ Πλαστήρας. Σπάνια χυθέρνηση ἕφτασε ο τέτικ ὅρια« ξετσιπωσιᾶς γιὰ νὰ ὁηλώσει ὅ,τι δήλωσε ἡ χυ- θέρνηση τοῦ μοναρχοφασισμεῦ πρὸς τὸ Γ.Γ. τῆς ΕΔΑ : «Ἡ σύλληφίς σου χαὶ ἡ ἐχτόπισίς σου ὀφείλονται εἰς τὴν ἀνκχ- πτυχθεῖσαν ἔχ μέρους σου ἑσχάτως πολιτικὴν δραστηριό- τητα!». Μόνο ὁ ἑλληνιχὸς μοναρχοφασισμὸς δὰ τολμοῦσε χαὶ νὰ διακηρύξει πὼς δὲν ἐπιτρέπει στοὺς ἀντιπάλους του, ἀρχηγοὺς πολιτικῶν χοµµάτων, ν᾿ ἀναπτύσοσουν πο- λιτικὴ δραστηριότητα. Στὴν Ἑλλάδα δὲν ἐπιτρέπεται ν᾿' ἀχούεται παμμιὰ φωνῆ ἐξδὸν ἀπὸ τῇ φωνὴ τῶν ᾽Αμεριχανῶν. τὴν Ἑλλάδα δὲν ἐπιτρέπεται ν᾿ ἀναπτύσσεται καμμιὰ πολιτιχὴ ὅραστη- Ρριότητα ἐξὸν ἀπὸ τὴν πελιτική: Πείνα-- Ερεµάλα-- Πόλεμος. τὴν Ἑλλάδα οἱ πυξερνῆτες δὲ μιλοῦν μὲ τὴ φωνὴ τοῦ λληνικοῦ λαοῦ, δὲν πολιτεύονται σύμφωνα μὲ τὴ θέ- λησή του καὶ τὴν πιὸ θερµὴ λαχτάρα του, ποὺ ἐχφράζεται μὲ τὸ τρίπτυχο Εἰρήνη-- Δημοχρατία--᾽Αμνηστεία. Γιατὶ εἶναι λαχέδες τοῦ διεθνοῦς ἱμπεριαλιαμοῦ μ᾿ ἑλληνικὸ ὅ- νοµα. Κι αὐτὸ τὸ ξαΐρουν αρῶτο χέρι ὅλοι οἱ Ἕλληνες, τὸ κατάλαέαν πεντακάθαρα κ᾿ ἐκεῖνοι ποὺ ψήφισαν στὸ πρόσωπό τους : Εἱἰρήνη-- Δημοκρατία-- Αμνηστεία. Τὸ χα- τάλαξε πεντακάθαρα ἄλλη μιὰ φορὰ κι’ ὁ δικός µας ὁ λαός, ποὺ τὸν παταπρόδωσαν χαὶ φέτος στὸν ϐ.Η.Ε., ἐμ- παίΐδοντας τοὺς ἱερώτερους του πόθους, μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ ἐνέπαιξαν προεκλογικὰ γαὶ τὸν ἀδελφὸ ἑλληνιχὸ λαφ. Τὸ χατάλαξαν προχτὲς ἀχόμα οἱ φοιτητὲς καὶ ὁ λαὸς τῆς ᾿Αθήνας ποὺ δέχτηκαν τὴν παννιδαλικὴ ἐπίθεση τῶν µο- ναρχόφασιστιχῶν ὀργάνων τῆς «τάξης» γιατὶ’ διαδήλωσαν τοὺς πανελλήνιους καὶ πανεδνικοὺς πόθους γιὰ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | Οἱ υυξερνῆτες τῆς ᾿Αθήνας, χι αὐτὴ τὴ φορά, δὲν πυξερνοῦν γιὰ τοὺς Ἕλληνες, Πυέερνοῦν γιὰ τοὺς ξένους ἱμπεριαλιστὲς καὶ δέλουν νὰ τσαχἰσουν τὴν ἀντίσταση τοῦ ἑλληνιχοῦ λκοῦ ποὺ ἐπφραστής της στάθηκε μὲ συνέπεια ἡ ΕΔΑ. Αὐτὸ τὸ νόημα ἔχουν τὰ προχτεσινὰ τρομοκρατικὰ µέτρα τῆς κυξέρνησης τοῦ Πλαστήρα. Μά ἣ ἀντίσταση τοῦ ἠρωϊχοῦ κι’ ἀχαταμάχητου ἕλλη- νιχου λαοῦ δὲ δἀ λυγίσει, κι’ ἂς τὸ ξέρουν. Τὸ ἀπόδειξε στὸ παρελθδὸν ή μάταιη ἔξαλλη µανία τῆς Μεταξικῆς φα- σιστικῆς διχτατρίας, τὸ ἀνυπέρέλητο ἔπος τῆς ἐθνικῆς ἂν- τίστασης, ἡ Δεκεμθριανὴ κι’ ἡ μεταδεχεμθριανὴ φυχἠ τῆς Ἑλλάδας. Τὸ ἀποδειχνύει τὸ παρὸν μὲ τὴν ἀσίγαστη προ- σήλωση καὶ τὸν ἀγώνα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ γιὰ Εἰρήνη--- Δημοχρατία--᾽Αμνηστεία. Φὰ τὸ ἀποδείξει τὸ μέλλον πι ὃς Ἀτυπήσουν ὅσο μποροῦν, οἱ ἐχθροὶ τοῦ λαοῦ, τὸ λαὸ ναὶ τοὺς ἐχλεχτούς του. Ας μὴ λησμονοῦν τὰ τελευταῖα λόγια τοῦ Γαδριηλίόη πρὶν ξαναπάρει τὸ δρόμο τῆς ἑξορίας : «Ἡ Ε.Δ.Α. δηµιουργήθηχε, ἀναπτύχθηκε καὶ ἀνδρώδη- κε µέσα ἀπὸ τὰ σπλάχνα τοῦ λκοῦ καὶ σ) αὐτόν, στὴν ᾱ- γάπη του καὶ στὴν ἐμπιστοσύνη του χαὶ ΜΟΝΟΝ στηρίζει τὴ ὀύναμη της. Καμμιὰ προσπάθεια, χομμιὰ πλεκτάνη ἔσο σποτεινὴ καὶ σατανικὴ κι’ ἂν εἶναι, δὲ μπορεῖ νὰ τὴν πε- ἐμαλάσει σὲ ἔχνομες ἑνέργειες. Σκοπός µας χαὶ ἀπέφαση µας εἶναι νὰ διαθέσουµε ὅλες µας τὶς δυνάµεις, γιὰ τὴν Ἆὑ- περᾶσπιση τῶν οἰκονομικῶν, χοινωνιχῶν χχὶ πολιτικῶν δι- καιωµμάτων τοῦ λαοῦ χαὶ µέσα στὰ νόµιµα πλαίσια νὰ συν- τελέσουµε στὴν ἀποχατάσταση τῆς γαλήνης, τῆς ἡσυχίας καὶ τῆς ὁμαλότητας στὸν τόπο. Κάποτε πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ Σξεχαστεῖ τὸ παρελθόν. Κάποτε πρέπει νὰ δώσουμε τὰ χέρια ὅλοι μαδὶ γιὰ νὰ φτιάξουμε τὴν καινούργια µας δωή. Μάποτε πρέπει νὰ γίνουμε ὅλοι παιδιὰ τῆς ἴδιας μάνας. Κι’ αὐτὸ δὰ γίνει μιὰ µέρα, γιατὶ εἶναι ἡ πιὸ ζεστὴ λαχτάρα ὅλου τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ... Μι ἂν τὴν τίµια, πατριωτιχὴ καὶ ὁ- δνιχή µας προσπάθεια τὴν ἀνακόφουν τὰ µέτρα ποὺ τυχὸν σκέπτεται νὰ πάρει ἐναντίον µας ἡ χυθέρνηση., τότε ὁλό- κληρη ἡ εὐθύνη γιὰ τὴ συνέχιση τῆς πολιτικῆς ἀνωμαλίας δὰ δαρύνει αὐτὴν καὶ µόνον. Ἐμεῖς καὶ πάλι δὲ δὰ διονιό: Ψουμε τὶς προσπάθειες µας καὶ Βὰ συνεχίσουμε μὲ τὴν. ἴ- δια πίστη τὸν ἀγώνα µας γιὰ τὴν ἐσωτερικὴ γαλήνη, τὴν ἰσονομία, την πολιτική ὁμαλότητα, τὴ λήθη τοῦ παρελθὀν- τος. τὴ Γενιχὴ ᾽Αμνηστεία»., Μὲ τὸ στόμα τεῦ Γαξέριηλίδη μίλησε ὁ ἠρωϊχκὸς καὶ µαρ- τυρικὸς λαὲς τῆς Ἑλλάδας. Έδωσε τὴν ἁπάντησὴ του προ- χατκθολικὰ στὰ σατανιχἁ σχέδια --- ποὺ ἀποχαλύφθηχαν πι’ ὅλας -- τῶν ξενόδευλων χυδβερνητῶν τῆς ᾿Αθήνας. Κι’ ἀδόμαστος, ἄγέρωχος, ἠρωϊκές, ἀχατάθλητος. ἀγωνιστής, ὁ λαὸς τῆς Ἑλλάδας, δὰ παλαΐψει ὣς τὸ τἆλος, ἀλύγιστος μπροστὰ σ᾿ ὀποιεσδήπετε ἀντιξοότητες, γιὰ τὴν Ἑλλάδα τῆς Εἰρήνης. τῆς Δημοκρατίας, τῆς Δουλειᾶς, τῇ Προχς- πῆς καὶ τῆς Χαρᾶς, συντρίέοντας ὣς τὸ τέλος τὰ σχέδια τῶν διεὸνῶν ἱμπεριχκλιστῶν πολεμοποιῶν χαὶ τῶν Πλαστη- ρικῶν λαχέδων τους. τά σχέδιχ Πείνα--Κρεµάλα--Πό- λεμος. Δ. ΓΑΛΑΝΟΣ ΝΚΑ ΑΝΝΝΑΝΝΑΣΝΑΝΑΝΝΑνἀακκακνλκκκκκνκκκκκκκκκκκκα ΙΝΣΠΤΟΥΤΟΝ ΝΕΟΚΛΕΠΙΣ (Ἱδρυθὲν τῷ Ι9ΦΙ) νοκ κ κνκκννας Τὴν πρεσεχῆ Τετάρτην θὰ ἀρχίσουν νὰ λειτουρ- οὖν νέαι τότεις Δογιστικῆς ΕΙΕΜΕΝΤΑΠΝ ...- ΟΕΕΤΙΕΙΟΑΤΕ - ΗΙ ΗΕΠ. ΕΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΦΥΝΣΕΩΣ ΛΑΓΗΤΕ ΑΠΟ ΤΑΣ ΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ σῇό ΔΥΕΠΕΨ/ΑΣ διὰ νἁ μὴν : ἀνησυχῆτε διά τὴν δυσπεφίαν, τὴν ὀξύτητα, ἢ η στὸ στομάχι νὰ ἔχετε πάντοτε στὴν Ἰσέπην σας μερικές Παστί. « λιες Ρενί. Ὅταν νοιώσετε τὴν έλα- Χίστην ἐνόχλησιν στὸ στομάχι, πιπιλῖστε ἆἁ. µέσως δύο Γκστίιες Ρενὶ τὴν µίαν κατό- Ίπιν τῆς ἄλλης. δὲν ιάζεσθε νερὸ σὔτε κουτάλι διὰ νά ος πάρετε. Πιπιλῖστε τες ὅπως τὲς καραμέλλες. Εἶναι εὐχά- Ριστες- στὴν γεῦσιν. . Αἱ Παστίλιες Ρενὶ εἶναι τὸ ἰδεῶδες πάρουν δι ὅλας τὰς οτοµαχικάς π , ἐνοχλήσεις, μα ΕΡΠΠΙΘν πα θιᾶ νά Λ ΗΠΑΝΗΕΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤιΣ αρ κλσς συγκεντρώ- σεις τοῦ περ. Σαδθατοκυρίακου, στὴν ᾿Αθήνα, τὴ Θεσσαλονίκη, τὴν Πάτρα, τὸ Βόλο, τὰ ᾿Ιωάννινα, τὴν Κρήτη -- παντοῦ τῆς Ελλάδας, τὸ ἔθνος, μὲ ἐπικεφαλῆς τὴ φοιτητικὴ καὶ μαθητικὴ νεολαία, διαδήλωσε κατὰ τὸν πιὸ μεγαλειώδη καὶ κατη- ορηματικὀ τρόπο τὴν πανεθνικἡὴ ἆ- δλώση γιὰ τὴν Ένωση. Σύσσωμος ὁ ἑλληνικὸς λαός, µέσα σὲ ἁπερί- γβραπτες ἀγώνιστικέ µπατριωτικὲς ἐκδηλώσεις, διαδήλωυε τὴν παντ- θνικὴ ἀξίωση γιὰ ἄμεση ἀπόδοση τῆς ἃ ΡΕ στὴ μητέρα Ελλάδα, κατάγγειλε πρὸς ὅλο τὸν κόσµο τἰς ἀνελεύθερες ἁἀπαγορεύσεις καὶ τὰ καταπιεστικἁ µέτρα τῆς ἀγγλικῆς διοίκησης στὴν Κύπρο, ἀξίωσε τὸν τερματισμὸ τῆς δουλείας τοῦ ἑλλη- νικοῦ κυπριακοῦ λαοῦ, ἐπιτακτικὰ κάλεσε τὴν κυθέρνιηση τῆς Αθήνας νὰ υἰοθετήσει τὸ κυπριακὸο ζήτημα καὶ γὰ τὸ θέσει, σὰν ἐθνικὴ ὃδι- ἔκδικηση, στὸν ᾿Οργανισμὸ Ενω. µένων ᾿Εθνῶν, ἀπὸ τὸν ὅποῖο καὶ νὰ ἀξιώσει σθεναρὰ καὶ δραστικὰ τὴν ἐνωτική του λύση, σύµφωνα μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς αὐτοδιάθεσης τῶν λα. ὢν. τὴν πανεθνικὴ κινητοποίηση καὶ ἐκδήλωση του τὸ περι Σαθδέα. ποκυρίακο, ὁ ἑλληνικὸς λαὸς κατέ. στησε σαφὲς καὶ πρὸς τὸν ξένο κυ- ρίαρχο καὶ παις τὴν ξενοκίνητη κυ- δέρνηση ς ᾿Αθήνας, ὅτι κανένα ἐμπόδιο καὶ καμμιά νἝραση δὲ μποροῦν νὰ σταθοῦν ἐμπόδιο οτην ἀδάμαστη θέληση καὶ ἀπόφαση του νὰ ωνιστεῖ µέχρι τέλους γιὰ τὴν ἛἜγνωση. κ Ἡ προδοσία τοῦ µοναρχοφα- σισμοῦ ΜΕ ΤΗΝ τρομοκρατική, δάρδα. ἐπιδρομὴ τῆς ἀστυνομίας κατὰ ες ἐθνικῆς γιὰ τὴν Κύπρο συγκέν- τρὠσης τῶν φουτητῶν στὴν ᾿Αθήνα, ἡ δεν η κυδέρνηση τῆς ᾿Αθήνας κατάδειξε πόσο ξένη εἶναι πρὸς τὰ αἰσθήματα. τοῦ λαοῦ καὶ τὰ δίκαια τῆς πατρίδας, ἔδωσε τὸ μέτρο καὶ τὸ Φσθμὸ τῆς σὲ δάρος τοῦ κυπρια- κοῦ προδοσίας της. ᾿Εκτελώντας δι- αταγὲς τῆς κυδέρνησης, ἡ ἁστυνο- μις ηΚ ε το φοιτητὲς καὶ τὸ αό! Ζήτησε νὰ καταπνίξει τὴ Φωνὴ τοῦ ἕἔθνους, νὰ ἑἐμποδίσει τὴ διαδή- λωση τῆς ἐθνικῆς ἀξίωσης γιὰ τὴν ο ρα Δὲν εἶναι η. πρ φορά, ποὺ μοναρχοφασισμὸς ἐκδηλώνεται κατὰ πτέτιο µκυνικὸ τρόπο ἑνάντια στὴν κυπριακὴ ὑπόθεση. Σ υστηµα. τικἁ ἀπαγορεύει τὶς συγκεντρώσεις καὶ ἄλλες ἐκδηλώσεις τοῦ ἑλληνι. κο λαοῦ γιὰ τὴν Κύπρο. ὌἜφτασε στὸ κατι α νὰ ρίξει πής Φυ- λακὲς πατριῶτες Ἀκπηπές, γιὰ μό. νο τὸ λόγο, ὅτι τόλμησαν νὰ ζητω- άσουν ὑπὲρ τῆς Κύπρου καὶ τῆς Ενωσης! Ἡ κατάπτυστη αὐτὴ διαγωγὴ τοῦ μοναρχοφασισμοῦ δὲν πρόκειται σὲ καμμιά περίπτωση νὰ ἐπηρεάσει τὸν Ἠνικὸ λαὸ στὴν ἆ- ξίωση του γιὰ τὴν ἐθνικὴ ἀποκα- τάσταση τῆς ἑλληνικῆς Κύπρου. Αντίθετα, χαλυθδώνει τὴν ἁἀπόφαση του γὰ ἀγωνιστεῖ καὶ γιὰ τὴν Ἔνω- ση, καὶ γιὰ νὰ πάρει τέλος τὸ µο- ναρχοφασιστικὸ ἄγος. ος πα 3 ΄ Αλληλεγγύη Η ΔΗΛΩΣ Η τοῦ Αἰγυπτίου πρω- θυπουργοῦ πακοε Πασᾶ, ὅτι θὰ πα- ράσχει κάθε ήθεια στὸν ἑνωτικὸ ὦνα τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ -- δή- λωση, ἂν ὁποία ὁ λαός µας χαιρε- τίζει μὲ χαρὰ καὶ εὐγνωμοσύνη -- ἀντανακλὰ καὶ διερμηλεύςι αἳ συμ- πάθεια τοῦ αἰγυπτιακοῦ λ, ρὸς τὴν ἐθνυκή µας ὑπόθεση καὶ τὴν -ἀλ- ληλεγγύη κου πρὸς τὴν έθνικο- πε. λευθερωτική µας πάλη. 'Ο αἰγυπτι. ακὸς λαός, ἀγωνιζόμενος σκληρὰ γιὰ δική του ἀνεξαρτησία, δὲ µπο- ρεῖ παρὰ νἁ περιδάλλει μὲ συμπά. θεια κάθε ἀπελευθερώτικὸ λαικὸ κί- γηµα, καὶ ἰδιαίτεα άπελευθερω. τικὸ κίνηµα τοῦ λαοῦ µας -- λαοῦ ο ου καὶ γειτονικοῦ -- ὅπως ο: ὣς καὶ ὁ κυπριακὸς λαὸς μὲ ὃ, ληλεγγύη παρακολουθεῖ τὸν ἀγώνα του γιὰ ἐλευθερία καὶ πλήρη έθνι- κὴ ἀνεξαρτησία, ἁ Οἱ µικροκαταστη- 2” μµατάρχες ΜΕ ΤΗΝ προκήρυξη τοῦ Στ’ παγκυπρίου συνεδρίου τῶν Ἀικροκα- ταστηματαρχῶν γιά δν 16 τοῦ ἑρ- χόμενου Μάρτη, ὁ κόσμος τῶν διο. τεχνῶν καὶ ἐπαγγελματιῶν καλεῖται σὲ κιγητοποίηση. Οχι µόνο γιὰ τὴν καλύτερη ὀργάνωση τοῦ συνεδρίου, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν καλύτερη καὶ πλατύτερη ὀργάνωση τους µέσα στὶς γραμμὲς τῶν κατὰ ους ᾿Ενώσε. ὧν Μικροκαταστηματαρχῶν. Όπως καὶ οἱ ἄλλες ἐργαζόμενες τάξεις, ἔτοι καὶ οἱ διοτέχνες ὑποφέρουν ἆ- πὸ τὸν Ψηλὸ τιμάριθμο, καὶ ἁντι. πμ ἕνα σωρὸ προθλήµατα. ιὰ γὰ τὰ ἀντιμετωπίσουν, γιὰ νὰ ἀνακόφουν τὴν πλήρη χρεωκοπία τους καὶ γιὰ νὰ ἐπιθιώσουν σὰν ἑ- παγγελµατίες, οἱ διοτέχνες πρέπει γἁ συνενώνουν τὶς δυνάµεις τους καὶ ἑνωμέγοι γὰ ἀγωγνιστοῦν συστη. ατικἀ καὶ μὲ πρόγραµµα. Κάθε ιοτέχνης, κάθε μικροκαταστηµατάρ. χης ἔχει καθῆκον νὰ πάρει τὴ θέση του στὴν ἐπαγγελματική του ὁρ. γάνωση, τὴν Ένωση Μικροκαταστη. ματαρχῶν τῆς ἐπαρχίας του. Εῖναι καθῆκον ι τοῦ ἑαυτοῦ του, τῆς οἰκογένειας του, τῆς τάξης του |! κ ᾽Απαλλοτρίωση Ο ΕΦΟΡΟΣ τῶν Συνεργατικῶν πρέπει νὰ ἐνδιαφερτεῖ καὶ γὰ µερι- μνήσει γιὰ τὴν ἱκανοποίηση τῶν αἰ.. τηµάτων τῶν χωρικῶν σχετικἁ μὲ τοὺς ὅρους ἐνοικίασης τῶν «κτηµά. τῶν τοῦ τσιφλικιοῦ τῆς ᾿Ασέλλειας. Κι’ αὐτὸ σὰν μιὰ προσωρινὴ διευ. θέτηση. Γιατὶ δασικὴ καὶ µόνυµη λόση, καὶ γιὰ τὸ τσιφλίκι τἲς Α. σέλειας καὶ γιὰ ἄλλες παρόμοιες περιος ς, δὲ μπορεῖ νὰ εἶναι ἅλλ' ἀπὸ ἐκείνη τῆς αλλοτρίωσης κα τῆς διανομῆς τῆς γῆς στοὺς ἀκτή- µουες ἀγρότες, κ Οἱ συνδικαλιστι- κὲς ἐλευθερίες ΛΑΒΑΜΕ καὶ δηµοσιεύουµε τὴν ἀκόλουθη ἐπιυστολή: κε «᾿Αγαπητὲ «Βέε Δημοκράτη», Ἑἶμαι τακτικὸς ὑπάλληλος τῆς ἑ- ρς ον αἷδι ὰ χρό- για, Διάδασα γι ιαθδήµατα ΠΕΟ καὶ τοῦ Ἠραφείου αλλων καν γιὰ τὴν κατοχύρωση τῶν συν- (καλιυστικῶν ἐλευθεριῶν, ἔτσι ποὺ οἱ ἐργάτες καὶ οἱ ὑπάλληλοι νάναι ἐλεύθεροι νὰ ἀνήκουν στὴ συντεχνία τους, χωρὶς νὰ κινδυνεύουν νὰ διω. χτοῦν ἀπὸ τὴν ἐργασία τους, Εἴ. γαι ἀλήθεια, ὅτι καὶ ἐγώ, ὅπως καὶ πολλοὶ συνάδελφοι, δὲν ἀνήκουμε σὲ συντεχνία, κι’ αὐτὸ γιὰ τὸ φόξο µήπως διωχτοῦμε ἀπὸ τὴν ἐργασία Ὃ ος ἀκριδ συνέδηκε σὲ πολλοὺς ἐργάτες ἐδῶ, ποὺ ἀνῆκαν στὴ συντεχνία ἐργατῶν καὶ ὑπαλ. λήλων ᾽Αμιάντου. Ἡ κυβέρνηση πρέπει γὰ θεσπίσει νόμο, ποὺ νὰ προστατεύει τὶς συνδικαλιστικὲς ἐἑ. λευθερίες. Νὰ κατοχυρωθεῖ τὸ δι. καίωµα τοῦ ἐργάτη γιὰ ὀργάνωση, καὶ νὰ τιμωρεῖται κάθε περίπτωση βίας ον του ἀπὸ µέρους τῆς ἐρ- οσα ίας. Δικός σου ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ» ---- ---- ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Πωλεῖται αὐτοκίνητον μάρκας «ΚΟΜΜΕΡ» ἀρ. Νο 5026, μὲ ᾱ- δειαν κυκλοφορίας δι’ ἐπιξάτας καὶ φορτία. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι δύ- νανται νὰ ἐπιθεωρήσουν τὸ ἐν λό- γω αὐτοκίνητον εἰς τὸ γκαρὰζ τοῦ κ. ΑΡΕΣΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ὁδὸς Ἐλευθερίας ἀριθ. 87 ΆΛεμε- σός. ᾿Αποταθῆτε εἰς τὸν κ. Α- ΡΕΣΤΗΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ἃ εἰς τὸν ἰδιοκτήτη κ. ΘΟΥΚΗΝ κάΑ- ΛΑΒΑΖΙΔΗΝ, ὁξὸς Πλάτωνος, ταχ. κ:δ. 188 Λεμεσός. ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΠΟΔΗΛΑΤΑ . ἘΔΣΟΥΤς” ΜΩΝΟΝ ΜΕ ' ο μα] ΄ ο ο ο λα ο Φ5 ΟΔΟΣ ΠΑΦΟΥ λευκιώΑ : εδ 6) ΕΝΑ ΟΙ ΑΛΑ ΕΛΣ, Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ Οἱ ΜΑΘΗΤΗΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΦοΟ ΚΑι Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΑΟΥ ο αοπακρ, μας ὥς τις α φ. Γιάννης Συφόκνλη ἐστειλε πι 16 τοῦ ενάρη τὴν ἀκόλου- θη ἐπιστολή στὸν κ. Γαλατοπουλο: α᾽Αγαπητὲ Κύριε, , ὌἜχω διαδάσει στὴ σημερινὴ «Ἐ- λευθερίαν τὶς τηλεφωνικές σας ἆ- γακοινώσεις σχετικὰ μὲ τὶς, ἔκδη- λώσεις τῶν μαθητῶν τοῦ ἛἝλληνι- κοῦ Γυμνασίου Πάφου, μὲ τὴν εὖ- καιρία τῆς δεύτερης ἐπετείου τοῦ ᾿Εθνικοῦ µας Δημοψηφίσματος καὶ ἐξεπλάγηκα γιὰ τὶς δ' εις σας ὅτι ας τὸν πρὸ τῆς Λλητροπόλεως χῶρον ᾖ--ᾷ στελέχη τοῦ ΕΑΣ ἐπε- δίωξαν νὰ ἀναμιχθοῦν εἰς τὴν δισ- δήλωσιν, εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν ἐπεχεί- ρησε νά ὁμιλήσει, ἀλλ᾽ ἐξεδιώχθµη ὑπὸ τῶν μαθητῶν, Τελικῶς οἱ ἐσα- σῖτες ἠναγκάσθησαν ν' ἀπέλθουν». ᾿Επερίμβνα ὅτι θὰ ών σθο τὸ ἀχαρακτήριστο τῆς στά σας στὸν περίδολο τῆς Μητρόπολης καὶ ὅτι ἔστω καὶ ἐκ τῶν ὑστέρων θὰ ἐπικρατοῦσε στὴ σκέψη σας τὸ ἐθνικὸ συμφέρον καὶ δὲ θὰ ἐπρο- σπαθούσατε νὰ ἁμαυρώσετε τὴν ἑ- θνικὴ αὐτὴ ἐκδήλωση τῶν μαθητῶν γιὰ κομματική ἐκμετάλλευση, ἀλλὰ δυστυχώς μὲ τὶς ὅπλώ- σεις ς ν «Ελευθερία» καὶ τὸ «ϱ οωιεβε ἀποδείξατε πὼς δὲ σᾶς νοιάζει ἂν κατοστρέφετε τὴ θαυμάσια αὐτὴ ἐκδήλωση τῶν µαθη- τῶν, φτάνει νὰ ἐξυπηρετοῦνται τὰ κομματικά σας έλη. , Ενὼ ἤμουν αριδε μὲ τοὺς Η ΕΠΛΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΛΙΛΚΕΨΗ ΤΗΣ ελά ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΡΙΝΗΛ) Ἡ ΕΑΚ Λευκωσίας -- Κερύ- γειας ἐξέδωσε τὴν ἀκόλουθη δια- κήρυξη : . κι καὶ µέλη τῆς ΕΑΜ, ᾿Αγρότες τῶν ἐπαρχιῶν Λευκωσίας -- Κερύνειας, Ἡ Ε.Ε. προκήρυξε τὴν Ε΄ ἑπαρ. ιακἠἡ µας συνδιάσκεψη γιὰ τὸ Ἡ ἁθδατο 16.2.23, . Τὸ σύνολο τῆς ὀργάν μας καλεῖται, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συν- διάσκεψης, νὰ σει μὲ προ- σοχή, κριτικάροντας τὴ 'δουλειὰ τῆς ὀ ὦὤσης µας ἀπὸ τὴν Α΄ μέχρι ν Ε΄ ἐπαρχιακὴ συνδιάσκεψη, νὰ σταματήσει στὰ σημερινὰ προθλή- ατα τῶν ἀγροτικῶν μαζῶν καὶ τὰ ργανώτικά µας προθλήματα καὶ πάνω α αὐτὴ τὴ θάση νὰ προχω- ρήσει νὰ χαράξει τὴ γραμμὴ γιὰ τὴ μελλοντική µας δουλειά. . Σ τὸ διάστηµα μεταξὺ τῆς ἂ καὶ Ε΄ ἐπαρχιακῆς µας συνδιάσκε- ς, καὶ μὲ ὁδηγό µας τὶς ἆπο- φάσεις τῆς Δ΄ µας συνδιάσκεψης κινητοποιήσαµε τοὺς ἀγρότες γύρω ἀπὸ τὸ ζήτημα τοῦ τιµαρίθµου, τῆς ἀνομόρίας, Φυτικ ἀσθενειῶν τῶν κοινοτικῶν προδθληµάτων, ἐνάν. πια στὰ καταπιεστικἁ µέτ τῆς κυ- θέρνησης καὶ ὅλα τὰ ἄλλα σοξαρὰ προξλήµατα ποὺ ἀπασχόλησαν τοὺς ἀγρύτες. τὸν ὀργανωτικὸ τοµέα καὶ μὲ δάση τὴν προσχεδιασµένη δουλειά, δουλέ ε γιὰ τὴν αὔξηση τῆς ἑ- πιρρο µας καὶ γιὰ τὴ δελτίωση πκρισμοῦ τῆς ὀργάνώσης µας. Οἱ ἀγῶνες µας γύρω ἀπὸ τά διά- φοι προθλήµατα, ἡ δουλειά µας ν τὴν ὀργανωτική µας ἀνάπτυξη, ἁ πρέπει νὰ μελετηθοῦν μὲ πες. σοχὴ ἀπὸ τὰ µέλη µας καὶ μὲ - ση τὰ διδάγµατα ἀπ’ αὐτὴ τὴ δου- λειὰ γὰ ὑποδάλουμε τὶς ἐποικοδομη- τυκές µας εἰσηγήσεις πρὸς τὴ συν- διάσκεψη, . ἜἜχουμε παράλληλα καθῆκον νὰ σταματήσουμε μὲ προσοχη στὰ ση- μερινὰ προθλήµατα ὅλων τῶν κλά- δων τῆς ἀγροτικῆς µας παραγωγῆς καὶ τὰ πρηκή ης τῆς παραπέρα δελτίωσης τῆς ὀργάνωσης µας, τῆς πα ἔρα ἀνάπτυξης καὶ σταθερο. ποίησης τῆς ἐπιρροῆς της. υνάδελφοι, Καλούμαστε νὰ ὀργανώσουμε τὴν προσυνδιασκεπτικὴ συζπηκη, σὲ «ἆ.- χτίθ», συνελεύσεις καὶ τὴν έφημε- ρίδα µας, ἔτσι ποὺ νάχουμε τὰ κα- λύτερα διδάγµατα καὶ τὶς πιὸ σώ. στὲς ἀποφάσεις γιὰ τὴ μελλοντική μας δουλειά, αλούμαστε παράλληλα νὰ όργα- γώσουµε τὴ .δουλειά µας γύρω ἀπὸ τοὺς στόχους τοῦ «τρίµηνου πλάνου δουλειᾶς» κι’ ἰδιαίτερα τοὺς στό. χους τῆς αὔξησης τῆς ἐπιρροῆς µας, τῆς αὔξησης καὶ σταθεροποίησης τῆς κ ας τοῦ περιοδικοῦ µας. Σύνθημα µας: Ίσαμε την Ε΄ µας ἐπαρχιακὴ συνδιάσκεψη νὰ κα. λ µε τοὺς στόχους τοῦ τρίµηνου πλάνου δουλειᾶς. Ἐκ τῆς Ε.Ε. τῆς ΕΑΚ Λευκωσίας --- Κερύνειας σος ΜΙΑΔΙΑΦΩΤΙΣ µαθητες «ιροϊος ἀκομα σὐυκρυι στοῦν µε τὴν ἁστονομια εξω απο τς Συντεχνίες ὣς τὴν. τελευταία στιγμὴ ποὺ ξεκινησαν ἀπὸ τὴν Πλα. τεῖα Κωστῆ Παλαμᾶ γιά νὰ ἐπι- στρέφουν στὸ Γυμνάσιο καὶ σ᾽ ύλη τὴ διάρκεια τῆς διαδήλωσης ἕκαμα τὸ πατριωτικὀ µου καθῆκον ἔναντι τῶν. μαθητῶν, σὲ σημεῖο μάλιστα, ποὺ αὐτὸ προδίκαζε τὴν ἐξέλιξη τῆς ὅλ ἐκδήλωσης βνὼ δὲν ἤλελα γιὰ κανένα λό- γο νὰ ἐκμεταλλευτῶ τὴν παρουσία µου γιὰ κομματικά λη. Ημουν μὲ τοὺς μαθητὲς μόνος µου στὴ Μητρόπολη καὶ ἐνῶ μπορούσα δὲν ἐπεχείρησα νὰ τοὺς μιλήσω, μὰ ἀν- τίθετα τοὺς καθοδήγησα νὰ ζητή- σουν ἀπὸ τὸ Μητροπολίτη νὰ τοὺς ἀλήσει, (προτοῦ µάθουµε, ὅτι ἆ- ρισίαξε ὁ Μητροπολίτης), Οταν μάθαμε πὼς ἔλειπε ὁ Μητροπολίτης εἶπα στοὺς μαθητὲς νὰ γυρίσουν στὸ Γυμνάσιο, ὁπότε ῆλδες σὺ καὶ ζή- τησες νὰ τοὺς µιλῆσεις καὶ σ᾿ αἱ τὴν περίπτωση προέτρεψα τοὺς µα- θητὲς ποὺ ἦταν Ὑύρω µου νά μποῦν στὸν περἰξολο τῆς Μητρόπολης γιὰ γὰ ἀκούσουν τὴν ὁμιλία σας, Μαξδὶ σταθήκαμε στὸ µέρος ποὺ µίλησες, ὁ ἕνας δίπλα στὸν ἄλλο. Καὶ τότε ἀκόμα δὲν εἶχα καμιὰ πρόθεση νὰ μιλήσω. ᾿Εσκέφθηκα, καὶ νοµίζω πῶς σὼ- στὰ σκέφθηκα, ὅτι ἔπρεπε νὰ µι- λήσω, ὅταν μέ τὴ δική σου ὁμιλία τσάκιυσες τὸ ἠθικὸ τῶν μαθητῶν (πρέπει νὰ θυμᾶστε πως τοὺς µι- λήσατε γιὰ ἄσκοπε υσίες καὶ τοὺς εἴπατε πὼς ἂν δεν .ἐγίνετο τὸ κίνημα τοῦ 1931, μετὰ ἕξη μῆνες ἀπὸ τότε θὰ εἴἵμαστε ἐλεύθεροι, ἑ- νῶ ἀπὸ τὴν ἄλλη συνεχῶς. διαφη- µίζεις τὴν ἐθνική σου δράση στὰ ᾿Οκτωθριανὰ τοῦ 1931). Θὰ πρέπει ἀκόμα νὰ θυμᾶστε πὼς το ζήτησα γὰ μιλήσω μετὰ ποὺ ζήτησες νὰ σοῦ παραδώσουν οἱ μαθητὲς τὴ ση- µαία τους κι’ αὐτοὶ ἀρνησην ον καὶ μετὰ ποὺ ἀρνήθηκες δεχθεῖς τὴν πρόταση µου μὴ ἐμποδίσουμε τοὺς μαθητὲς γὰ ἐπιστρέψουν ἐν παρελάσει στὸ σχολεῖο τους κι’ ἐμεῖς οἱ δυὸ νὰ ζητήσουμε ἀπὸ τὴν ἀστυνομία νὰ μ τοὺς υοχλήσει μιὰ καὶ θὰ δι. αλύονταν στὸ Γυμνάσιο. Ἔναντι αὐτῆς µου τῆς πατριωτι. κῆς στάσης, ἐσὺ προσπάθησες νὰ δηµιουργήσεις ζητήµατα σὲ δάρος µου καὶ μάλιστα προσπάθησες νὰ μὲ κτυπήσεις καὶ παραδειγµάτισες καὶ μερικοὺς φίλους σου, οἱ ὁποῖοι ἀάθησαν νὰ κάµουν τὸ ἴδιο. Θὰ πρέπει νὰ ἀντιλαμθάνεστε ποιὰ θὰ ῆταν ἡ κατάσταση, ἂν ἐγὼ καὶ δυὸ ἄλλοι τῆς Λαϊκῆς Παράταξης ἀκο- λουθούσαµε τὴν πρόκληση σας, ἐ- σᾶς καὶ τῶν Φίλων σας. Ἡ παρά. ταξη µας, ὅμως, κάµνει ἀγώνα, ἀγώγα ἐθνικὸ καὶ ὄχι παλληκαρι. σμοὺς καὶ δημαγωγικοὺς ῥρητορι- σμούς. Θυμήσου ποιὸς Ίταν ὁ δικός σου ρόλος στὴν ἐθνικὴ αὐτὴ ἐκδήλώση τῶν μαθητῶν. .Γιὰ πρώτη φορὰ συ- γάντησε ο αήαση ὅταν περ: νοῦσε ἔξω ὁ τὴ Λέσχη Πάφο καὶ κατευθυνόταν πρὸς τὴ Μητρόπολη. Στεκόσουν στὴν πόρτα τῆς Λέσχης «Πάφος», ὅταν μερικὰ µέτρα παρα- κάτω στὴν Πλατεῖα Κωστῆ Παλα- μᾶ, οἳ μαθητὲς συγκρούστηκαν μὲ τὴν ἀστυνομία. Τότε προσπαθοῦσες γὰ Ὃ νεα τος µαθητές. Οἱ µα- θητές, ὅμως, ιναν κύριοι τῆς κα- τάστασης καὶ να στὴ Μητρόπολη, ᾿Εσὺ Ίλθες στὴ Μητρόπολη μετὰ 15 ὁλόκληρα λεπτὰ καὶ ζήτησες ἆᾱ- πὸ τοὺς μαθητὲς νὰ σοῦ παραδώ- σουν τὴ σηµαία καὶ νά διαλυθοῦν. Γιατὶ νὰ μὴ ὑποθέσούμε πὼς σὰν Δήμαρχος συνεννοήθηκες μὲ τὸν ὗ- πεύθυνο τῆς ἀστυνομίας μιὰ καὶ σὺ καὶ ἡ ἀστυνομία φροντίζατε γιὰ τὸ ἴδιο πράγμα Καὶ τελικά, παρ᾽ ὅλες αὐτές σας τὶς ἐνέργειες, μὲ τηλεφωνικὲς ἆ- γακοινώσεις στὴν «Ελευθερίαν καὶ τὸ. «Ρέουτερ» ζητήσατε νὰ παρα- στήσετε τὸν ἤρωα τῆς μαθητικῆς ἐκδήλωσης τοῦ Γυμνασίου Πάφου. Αξίζει ἐδῶ νὰ σημειωθεῖ, ὅτι ὁ κ. Ἐν σης Λιασίδης, ἀπὸ τοὺς πιὸ στενούς σας συνεργάτες καὶ συ- νάδελφος σας ᾿Ἐθναρχικὸς Σ ύμέου.- λος, ἐμπόδισε τοὺς μαθητὲς τοῦ Λυ- κείου γά προξοῦν σὲ ἐθνικὲς ἐκδη- λώσεις. Δὲ θὰ πρέπει ἀκόμα νὰ ξεχνάτε τὴ «δράση» σας πρὶν τρεῖς μέρες, ὅταν στείλατε στὴ Λευκωσία, στὴν «κινητοποίηση τῆς Ίβης τοῦ Γενάρη, ποὺ κάλεσε ἡ ᾿Εθναρχία ΜΟΒΟ ΕΝΑ αὐτοκίνητο µεγάλο, κι’ ὅτι καὶ αὐτῶν ἁκόμα, ποὺ οἱ περισσότεροι εἶναι ἀπὸ τοὺς στενοὺς φίλους σας, τοὺς πληβώσατε τὰ ἔξοδα καὶ τοὺς στείλατε στὴ Λευκωσία ἀπὸ τὸ Σ ἀδδατο, ἐνῶ ἐμεῖς, Ἡ Λαϊκὴ Πο. ῥράταξη, πῆρε ΕΠΤΑ μεγάλα αὗτο- κίνητα στὴν ἴδια περίπτωση. Σ κοπὸς τῆς δικῆς µας παυάτα ξης, τῆς Λαϊκῆς Παρότοξης, εἶναι ἡ ἐξυπηρέτηση τῶν λαϊκῶν συµφε- Βράδυ τῆς 2ας Φεθρουαρίου στὸ «ΟΡΕΟΝ» τα ἀῑδιαΣ Ἐνῶ µέσα στὴν καλλιτεχνικὰ διαχοσμηµένην αἴθουσαν τοῦ «ΟΡΕΟΝ» θὰ ἐχσιλεύει ἡ χαρά, τὸ γλέν- τι, τὸ τραγούδι χαὶ τὰ ζευγάρια δὰ χινοῦντχι ρυθµιχὰ ὑπὸ τὸν ἦχο τῆ πιὸ γλυχειᾶς μουσιχῆς. ξαφνικὰ δὰ ἐπικρατήσξει ἀπόλυτη σιωπὴ καὶ τὰ ὀλέμματα ὅλων θὰ στραφοῦν πρός...... . Μεταξύ µας ἕἔ, νὰ μὴν τὸ μάθει ἄλλος! Ο ΧΟΡΟΣ ΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ἐπιφυλάττει ΕΚΠΑΗΞΕΙΣ ] ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ καὶ ΚΑΡΒΟΥΝΑ ΠΑΝΤΟΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΤΗΛ. 2491. Παράδοσις κατ᾽ οἶκον Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΥ ἃ Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΑΡ, 30 (ΣΤΟΑ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΟΥ) μαι Αφ --ο Θήμερον ΦΘΗ ΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ μονῖων κἈί τού εθνινοῦ µας ἆι ὧνα καὶ | αὐτὸ οἱ γβόφαµε Ίιτοτς ἀπὸ ὅλα αὐτὰ στὸ δινὸ µας τύπο, γιατὶ εἶναι σὲ δάρος τῆς ἐθνικῆς µας ὑπόθεσης, κι’ ὅτως θὰ εἶδες στὸ σημερινὸ «Νέο Δημοκράτη» δὲν ἀναφέρεται οὔτε λέξη ποὺ νὰ θλά. πτει τὸν ἐθνικό µας 'ώνα, ἑνῶ μπορούσαμε θαυμάσια νά κακίσου- µε τὴν ὅλη στάση σας, τὴ δική σου καὶ τοῦ κ. Λιασίδη, πρᾶγμα ποὺ πολιτικὰ θὰ ὠφελοῦσε τὴ δική µας παράταξη. . Αὐτή, ὅμως, ἡ, κατάσταση δὲ μπορεῖ νὰ συνεχιστεῖ. 'Ἡ θὰ ἁντις ληφθεῖτε τὸ ἐθνικὸ συμφέρον καὶ νὰ παύσετε νὰ ἐκμεταλλεύεστε τὴν πατριωτική µας στάση διαφορετικἀ θὰ ἀναγκαστοῦμε νὰ μιλήσουμε καὶ μεῖς, αἱ συγκεκριµένα σᾶς πλη- ορῶ πὼς ἂν γράψετε στὴ «Βέα ᾗο ιτικὴ Ἐπιθεώρηση» μὲ τὸ ἴδιο πνεῦμα ποὺ κάµατε τὶς δηλώσεις σας στὴν «Ελευθερία» καὶ τὸ «Ρέ. ουτερ», ἂν ζητήσετε καὶ πάλι νὰ ἐκμεταλλευθεῖτε κομματικὰ τὴ µα- θητικἡὴ ἐκδήλωση, θὰ ἀναγκασθῶ κ ἐγὼ ν’ ἀπαντήσω στὸ «Βέο Δημµο- κράτη». , ᾿Ελπίζω πὼς θὰ σκεφθεῖτε καλύ- τερα τὸ ζήτημα καὶ θὰ παύσετε νὰ ἐκμεταλλεύεστε κομματικὰ τὸν έθνι κὀ µας ἀγώνα, ἐκτὸς ἂγ αὐτὸς ὁ ἀγώνας ἔπαυσε νὰ σᾶς ἐνδιαφέρει. | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗ ᾽Ανταποκριτὴς τοῦ «ΒΠέου Δημοκράτη» στὴν Πάφο. (Σημ. «Ν.Δ.»: Αὔριο δηµοσιεύ. ορυµε σχετικὸ ἄρθρο τοῦ φ. Γιάννη Σ οφόκλη). Τ0 ΑΝΕΡΓΙΛΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΕΜΕΣΟΣ, 22 (τοῦ ἀνταποκρι- τὴ µας), -- Μὲ πρωτοθουλία τοῦ Τμηματικοῦ Σ υµθουλίου ΠΕΟ Λεµε- σοῦ καλέστηκαν ἐπανειλημμένες συ. νελεύσεις τῶν ἀνέργων ἐργατῶν τῆς πόλης µας, στὶς ὁποῖες συζητήθηκε τὸ ἀνεργιακὸ πρόδληµα., Οἱ ἄνερ. γοι ἐργάτες Λεμεσοῦ μὲ ὑπόμνημα πους, ἡμερ. 16.1.52, ποὺ τὸ ὑπό- μραψαν περὶ τὰ 200 πρόσωπα µέσα σὲ μιὰ µόνο µέρα, πρὸς τὸ Διοικητὴ ἄσμεσαο, ἀνάφεραν, μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὰ ἀκόλουθα: «᾿Απὸ ἀρκετὸ τώρα καιρὸ εἴμα- στε ἄνεργοι χωρὶς νὰ ἔχουμε κα νένα πόρο ζωῆς. Λόγῳ τῆς ἆἀνερ- γίας µας δυστυχοῦμε ἐμεῖς καὶ τὰ παιδιά µας. Δὲ φταίουµε, ὅμως, ἐἑ- εἲς γι’ αὐτὴ τὴν ἀνεργία µας. Κα: ημερινὰ ζητοῦμε δουλειά καὶ ἀπὸ τοῦ διαφόρους ἐργοδότες καὶ ἀπὸ τὸ Γραφεῖο ᾿Εξεύρεσης ᾿Εργασίας Λεμεσοῦ, ἀλλὰ δυστυχῶς ἡ ἀπάντη- ση τους ποὺ μᾶς δίδουν εἶναι, ὅτι δὲν ὑπάρχει δουλειά. Γι αὐτὸ τὸ λόγο ζητοῦμε ἀπὸ σᾶς νὰ ἀνοίξετε τὸ συντομώτερο παραγωγικἀ ἔργαν. ᾽Αντίγραφο αὐτοῦ τοῦ ὑπομνήμα. τος ἐπέδωσε αριμελῆς ἀντιπροσωπεία πρὸς τὴ Απισιὴ ᾿Επιτροπὴ Λεμε- σοῦ καὶ στὸν ᾿Επιθεωρητὴ ἛἜργα- αἰσς Λεμεσοῦ κ. Σουλεϊμάν. Επειδὴ δὲ δόθηκε καμιὰ θετικὴ ἀπάντη! ἀπὸ µέρους τῆς κυδέρνη- σης οἱ Ργοι σὲ σημερινῆ γεγική τοὺς συνέλευση ἐξουσιοδότησαν 3με- ληῆ ᾿Επιτροπή, ἡ ὁποία γὰ ἐπισκε. φθεῖ καὶ πάλι τὸ Διοικητὴ γιὰ νὰ ζητήσει ἐξηγήσεις κατὰ πόσο Ί κυ- έρνηση πῆρε ὁὀποιαδήποτε µέτρα γιὰ τὴ λύση τοῦ ἀνεργιακοῦ στὴν πόλη µας. ΚΗΤΕΙΤΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ Ζητεῖται δεσποινὶς μὲ γνώσεις δακτυλογραφίας καὶ λογιστικῆς, Γράψετε ἰδιοχείρως, ᾿Ινστιτοῦτον Ἠήππιαρλοπο, τ,ιΚ. 423, Λευκωσία. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙ ΣΤΗ ἄΕΜΕεΣο 5 στρέµµατα, ἕναν προστάθι καὶ 400 τ. π. ἕκτασης στὴν το- ποθεσία Τσιφλικούδια, Λεμεσὸς, (κοντὰ στὸ ἐργοστάσιο Κόκα--- Κόλα). Ἅ᾿Αριθμὸς ἐγγραφῆς 24247, Σχέδιο Νο 25---]----ἷ----ἷ. Σύνορα : Χριστόδουλος Ἐφ. Παπαδάκης, Δρόμος πρὸς τὸ ζα- κάκι, Κωστῆς Μαρκουλλῆ, δρόμος, Ἑλένη Γιαννῆ Μακραντώνη μὲ Μαρίτσα ᾖΓαδριλλ Παπαδοπού- λου, ᾿Απευθύνεσθε: Ἑταιρείαν Σ1ὲλλ Κύπρου Ατδ. (Οπερέῖσιονς) Τ.Κ. 276, Λευκωσία, α 5 ν Ὅα ιο αλα, Ἐρχοστάσια ᾿ΜυΠατά” δ0 Ἐργροιάσια ο. πο η νο) Πω κα λ. πο η] δμμεια) ος ἕ πο ο νο ου ο [ . ση λὰ λα ιν ια νὰ Ένα δι (ον ν΄ μ ο] υ . ολ. {αδιοφωνα. ο. ο μα πας λα [ασ] χο) κα ο το λα. ο. ο. ος στα πο : σσ οοα εΚριωζο: αλ. ων αλ ς νοκ αλ 1) ο αι σα ο ο να. - ΕΓΑΣ στὸ κατάστηµα ΖΑΚΟ ΛΤΔ. Μόνο διὰ 8 µέρες ἀπὸ τὲς 28 Ιανουαρίου μέχρι 4 Φεόρουαρίου τὸ κατάστη µαΖζΑΚΟ θὰ πωλῇῃ ὅλες τὶς ποιότητες μολλιῶν πλεξίµατος μὲ ἀφαντάστως ΜΑΛΑΙΑ ΛΕΟΝΤΟΣ ΜΑΔΛΛΙΑ ἄΕΟΝΤΟΣ μὲ μετάξι ΒΑΕΒΥ ΝΟΟΙ, ΡΙΝΙΝ ξιπλὲς θηλιὲς ΡΙΝ(ΠΙΝ μεονὲς δηλειές ΒΕΕΠΙΝΕ ἐκπεσμένες τιµές. ἀπὸ 18 ἀπὸ 18 ἀπὸ 36 απὸ 2215 ἀπὸ 12 γρ. ἀνὸ γρ. τὴ θηλειά. Υρ. 12 Υρ. τὴ θηλειά. γρ. 14 Υρ. τὴ θηλεια. Υρ. 27 γρ. ἀπὸ 20 γρ. 16 γρ. Υρ. 17 γρ. ΜΟΝΟ ΔΙΑ 8 ΜΕΡΕΣ ἀπὸ τὲς 28 ᾿Ιανουαρίου µέχρι 4 Φεθρουαρίου 1952 . στὸ κατάστημα ᾖΛζβ Λτδ. Ἑρμοῦ 12, Λευκωσία. 3 ΛΛῆΣ ΠΡΟΣ 18 λΡΧΙΕΠΙΣΚΘΠ0 Ίο ζητημα τῆς ἐθνικῆς ἐνέτητας καὶ τῆς ἁπαλ- λοτριωσαὶς 332. (τοῦ ἀνταποκριτῆ ΒΑΡΩΣΙ, μας). Ἱἡν περ. Κυριακ ἐπυσκέ- Φτηκε Το κὠρι Ἁγία όάπα ὁ Ἀ, Αρχιεπίσκοπος, ὅπου τέλεσε τὴ ασια ορια καὶ κήρυξε τὸ ος λόγο, Σ τὴν ο ο η επίσκοπος ἀν' ρτηκε ν ν Ες λαας άτο ἀπὸ σημαία τῆ ᾿Εθναρχικῆ ᾿Εκκλησίας, εν ἑπβαίώσε τοὺς ἀκροατὲς πῶς «Ὁξν εἶναι μακρὰν. ἡ ποθητὴ ἡμέρα τῆς ἐλευθερίας». , --- Μετὰ τὴ λειτουργία τριµεΑὶ Ἅ τιπροσωπεία τῶν Λαικῶν ργανώ σεων τοῦ χωριοῦ ἐπισκέφθηκε Ττ Μακαριώτατο καὶ τοῦ ἐνεχείρισε ὑ. πόµνηµα γιά τὴν ἑνότητα του αοῦ πρδς προώθηση τοῦ ἐθνικοῦ µας ζη- ἁπαλλοτρ τήµατος, καὶ γιὰ τὴν οναστηρισκών κ άτ ων ης Νάπας. ὃν τῆς, Μονῆς Αγίας τ ρώτηση τῆς ἀντιπροσωπείας ἂν Ἡ- νονται προσφορὲς ἀπὸ ὁρισμένα Ξ τοµα τοῦ χωριοῦ, τὰ ὁποῖα θέλουν νὰ ἀγοράσουν τὰ ἐν λόγῳ κτήµατα, ὁπότε οἱ φτωχοὶ ἀγρότες, θὰ ο ναών ἐκτεθειμένοι, ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος ἳ πάντησε: «Αὐτὸ εἶναι Ψέμα, Δὲν ἕ- χω τέτιες προσφορὲς στὰ Χέρια ἔσπε αιτέρω ἡ ἀντατροσωπεία τόνι- σε πὼς ἂν συμθεῖ νὰ δοθοῦν τὰ κτή- µατα σὲ ὁρισμένα ἄτομα καὶ νὰ μὴ ληφθεῖ ὑπόψη ἡ ὁλότητα τῶν κατοί- χων ποὺ ζοῦν ἀπὸ αὐτὰ τὰ κτήµατα, θὰ προκληθεῖ μεγάλη δυσαρέσκεια µεταξύ των καὶ θὰ φέρει ἀκεραία τὴν εὐθύνη ὁ Αρχιεπίσκοπος. ᾿Επίσης ἡ ἀντιπροσωπεία τόνισε πὼς ἐπειδὴ ὅλοι σχεδὸν οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ ζοῦν ἀπ᾿ αὐτὰ τὰ κτή- µατα καὶ ἐπειδὴ τόσο τὰ ἐγοίκια ὅσο καὶ τὰ γεωργικὰ ἐργαλεῖα εἷ. γαι πανάκριδα, μόλις κατορθώνουν γὰ θγάζουν ἕνα ἐλάχιστο ποσὸ γιὰ τὴ Ὃ αι ηση τους. Γι’ αὐτὸ ἡ ἀντι- προσωπεία κάλεσε τὸν͵ ᾿Αρχιεπίσκο- πο νὰ προωθήσει τὸ ζήτημα τῆς ἆ- παλλοτρίωσης. . Τέλος ἡ ἀντιπροσωπεία ρώτησε τὸ Μακαριώταπο: «Εὰν Μακαριώτατε ἔλθουν στὰ Χέρια σας προσφαρᾶς ἀπὸ ὁρισμένα μα θὰ τὶς δεχθει. τε. Ὁ Μοκαριώτατος ἀπάντησε: «δν, ελλοοωῤτας ὃἳ σουµε διότι μᾶς χρει . ο το γὰ πωληθσῶν ἑ τὸν πιὸ καλὸ ρόπο ὥστε νὰ μείνετε εὖχα- ριστημἔνοι», το ΥΠΟΜΝΗΜΑ Τὸ ὑπόμνημα πρὸς τὸν ᾿Αρχις- πίσκοπο εἶναι τὸ ἀκχόλουθο: «Μακαριώτατε, ͵ Μὰ τὴν εὐκαιρία τῆς ἐπισκέφεώς σας εἰς τὴν κοινότητά µας, σπεῦ- δοµεν νὰ σᾶς σι τὴν ἐκτί- μησίν µας διὰ τὴν σθεναρὰν θέσιν, τὴν ὁποίαν διεκηρύξατε τὴν 13ην Ιανουαρίου εἰς τὸν ἑορτασμὸν τῆς ἐπετείου τοῦ ᾿Εθνικοῦ Δημοψηφί- σµατος κατὰ τὴν δοξολογίαν εἰς τὴν Φανερωμέ Λευκωσίας. Τὴν διακἠρυξίν σας, ὅτι τὸ ἔτος τοῦτο 1952 πρέπει νὰ ἀποτελέσῃ ἀποφασιστικὸν χρόνον διὰ τὴν προ- ώθησιν ας ΡΕ λος µας ἀγώνα, τὴν ἑ νομεν χα. Ὃ οροόνον, δα ασιστικὴ προώθησις τοῦ ἐθγυκο--άπελευθερω. τικοῦ ἀγῶνος, θὰ πραγματοποιηθῃ ἂν συνενωθοῦν ὅλαι αἱ πατριωτικαὶ δυνάµεις τοῦ λαοῦ µας εἰς ἕνα ἑ- νιαῖον µέτωπον πάλης, καὶ καθοδη- γηθῃ ὁ ἀγώνας µας μὲ τὴχ ὀρλά- γωσιν ἑνὸς ᾿Εθνικοῦ Συµδουλίου, εἰς τὸ ὁποῖον νὰ ἀντιπροσωπεύωνται ὅλα πὰ Κόμματα, ᾿Οργανώσεις, καὶ Παρατάξεις, ο ἣν σηµασίαν τῆς ἑνότητας τοῦ λαοῦ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ παραγνω- ὔσει, ικαὶ θέλοµεν νὰ πιστεύωµεν, ι. εἶναι ὕψιστον καθῆκον σας νὰ θοηθήσετε διὰ τὴν πραγματοποίησίν των. Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴν θά ἠθέ. λαµεν ὑποδώλωμεν πρὸς ὑμᾶς καὶ μίσος ὑμῶν πρὸς τὴν “Ἱερὰν Σύνο. ογ ὅπως µελετήσετε τὴν ἁάπαλλο- τρίωσιν τῆς γῆς τῆς κοινὀτητός µας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἰδιοκτησίαν τῆς ᾿Αρχιεπισκοπῆς. Τὸ καθεστώς, ὑπὸ τὸ ὁποῖον ὑπο- χρεώνεται τὸ σύνολον σχεδὸν τῶν κατοίκων τῆς κοινότητός µας νά ὃ- ποφέρη μὲ τὴν ἐκμετάλλευσιν τῆς ἐργασίας τὠὼν ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν μὲ τὰ δαρειὰ ἐνοίκια ποὺ ὑποχρεούμε- θα νὰ πληρώνωμεν διὰ νὰ ἐξασκοῦ- μεν τὸ ον μας ἐπάγγελμα, πρέπει νὰ ἐκλείψῃ καὶ ἐκκλησία ν οι νὰ ἀποτελῇῃ ὄργανον πρὸς ἐκετόα υσιν τῶν πτωχῶν χριστια. νῶν. Θέλομεν νὰ πιστεύσωµεν, ὅτι τὸ Μεσαιωνικὸν πνεῦμα θὰ παύσῃ νὰ πρυτανεύῃ εἰς τὴν ἡγεσίαν τῆς Κυ. πριακῆς ᾿Εκκλησίας καὶ θά υἱοθε. τήσῃ μεθόδους, αἱ ὁποῖαι θὰ τὴν ἀπήλλαττον τῆς κατηγορίας, ὅτι ν Κυπρίων συμπεριφέρεται ἕναντι τ Ελλήνων Χριστιανῶν, ἀφέντης πρὸς δούλους, ποὺ ἐκφράζεται καὶ μὲ τὴν ἀπ γἁ πωλοῦνται τὰ κτήματα δι εστηρισοοῦ, διὰ νὰ ἀποκτοῦν προνομιοῦχον θέσιν οἱ ΤΑΩΤΑΡΤΗ, 293 τοῦ ΓΤΕΝΑΡΗ 194 ο --ω-α. φας: ---- Φοῦςοαοςοισασο-δ-οναοπο κο απο ασασσασας ) ΕΡΓΑΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | ΠΡΟΣΟΧΗ ! : στικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Ταμείου Κοινωνικῶν ᾿ Κάοτων Σωντεχνιῶν Λεμεσοῦ καλεῖ ὅλους τοὺφ ἐργάτες Ὃ ὢν ἐπαγγελμάτων καὶ ἰδιαίτερα ἐκείνους ποῦ εἶναι ὅνον τοῦ Ταμείου σὲ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ τὴν ἐρχ. Παρασκευὴ 25 1 1952 στὲς 6.30 μ.μ. ηθεῖ ἀποκλειστικὰ μὲ τὸ ΙΑΤΡΕΙΟΝ», τὸν τρόπο στοὺς ἐργάτες, ---- ας Ἡ Πανεργατικὴ θὰ ἄσχο «ΛΑ’ΙΚΟΝ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΚΟΝ , λειτουργίας του καὶ τὴν ὠφελιμότητα του ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Ὁ γιατρὸς κ. Β. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ. Τὴν Συνέλευση τῆς Παρασκευῆς μποροῦν καὶ πρέπει νὰ τὴν παρακολουθήσουν καὶ οἱ ἐξαρτώμενοι τῶν μελῶν τοῦ Ταμείου. ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΜΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Ἐκ τῆς Δ. Ε. Τ.Κ.Α. Συντ. Λεμεσοῦ τοσα οσα οσα οι ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΤΗΒΜΟΤΡΟΦΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-- ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ-- ΔΑΡΝΑΚΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣ ΣΟΥΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ Στὶς 25 τοῦ Γενάρη στὴ Λευκωσία, στὴν αἴθουσα τῶν Μικροκαταστηματαρχῶν ΘΕΜΑΤΑ: ͵ εοινὴ κατάσταση τῆς κτηνοτροφίας, τὰ Ὃ ινοτροφικὰ προθλήµατα καὶ ὁ τρόπος ἄντι- µετώπισης τὼν. Ὑπόμνημα πρὸς τὴν χυθέρνηση. Ἐχλογὴ Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς Ετηνοτρέφων. Στὸ συνέδριο καλοῦνται νὰ ἀντιπροσωπευθοῦν ὅλοι ἀνεξαίρετα οἱ κτηνοτρόφοι τῆς Κύπρου. Σὲ κάθε χωριὸ νὰ κληθοῦν συνελεύσεις τῶν κτηνο- τρόφων, νὰ μελετηθοῦν τὰ προθλήµατα ποὺ ἀντιμετωπίζουν καὶ νὰ ἐκλέξουν τοὺς ἀντιπροσώπους τῶν μὲ δάση κάθε 15 κτηνοτρόφοι Ἰ ἀντιπρόσωπο. Ἐκτὸς τῶν ἀντιπροσώπεν, καλοῦνται νὰ παρακολου- θήσουν τὸ συνέδριο καὶ ὅσο, ἄλλοι κτηνοτρόφοι θέλουν. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΤΗΝΜΟΤΡΟΦΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-- ΑΜΜΟΧΟΣΤΟΥ-- ΔΑΡΝΑΚΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΤΥΜΒ ΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΖΟΥΛΗΣ ΛΥΣΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑΣ ΑΧΜΕΤ ΠΕΡΒΟΛΙΑ 1. 2. 53, πλουσιώτεροι, καὶ οἱ πτωχοὶ χωρι. κοὶ νὰ μὴ μποροῦν νὰ ἀγοράζυν, ἣ ἂν κατρθώσουν νὰ ἀγοράσουν, νὰ εἶναι προδληματικὀν πῶς νὰ τὰ πληρώσουν. Μετὰ σεξασμοῦ ᾿Αντιπροσώπεία τῶν Λαϊικῶν ᾿Οργσνώσεων Ἁγίας Βάπας». ο. ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑΝΛΤΟΙ ΒΑΡΩΣΙ, 22 (τοῦ ἀνταποκριτῃ μας). -- Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ π. Χρόνου γεννήθηκαν στην πόλη καὶ ον ἐπαρχία ᾽Αμμοχώστου 3017 πρό. σωπα καὶ πέθαναν 8591. πο κ --------- ΘΕΑΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ’ ΛΟΥΚΟΥΔΙ: Ρεβέκκα. ΑΠΟΛΛΩΝ: Ρεθέκκα, ΠΑΛΛΑΣ : Θίασος, ΡΟΓΙΑΛ: δὲν ἔχω τύχη. ΜΑΓΙΚΟ ΠΑΛΑΤΙ: Χάλκινη κοιλάδα. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: Τὸ κίτρινο κα- πέλλο. ΒΑΡΩΣΙ ΙΝΤΕΑΛ: Πέρα ἀπ᾿ τὸν πόθο, ΧΑΤΖΗΧΑΜΓΗ |: Πεθαίνω ἀπὸ ἆ. ΗΡΑΙΩΝ: Στὸ διάδα τῆς ἀγάπης. ΛΕΜΕΣΟΣ ΡΙΑΛΤΟ: Τούρκικη ταινία. ΠΑΛΛΑΣ: Μιά νύκτα µαζί σου. ΕΛΛΑΣ: Μορφὲς στὴν καταιγίδα. ΡΕ ΛΑΡΝΑΚΑ Ἑσ Άγνώστος γῆσος. ΠΑΛΛΑΣ ἁ Μνοτεᾶς, όμαμας, αρχών ας ΟΥ: Σταφύλια τῆς ὀργῆς. ΠΑΝΘΕΟΗ: ᾿.ὁ νόμος τον ληστῶν ΚΕΡΥΝΕΙΑ ΚΑΤΣΕΛΛΗΣ : Καραθάνι τοῦ θα. 5 Ὁ μισογύνης, τιτ μον ΑΝΙΑ: Χωρὶς καρδιά. τε Ὅ ἥλιος ἀνατέλλει ἆ. μα, ΤΡΙΚΩΜΟ ΝΙΚΟΛΑΙΓΔΗ: Μαρτύριο τῆς ψυ. χῆς µου. ΞΕΡΟΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗ: Τραγούδι τῶν κατα. δίκων. ΑΘΗΑΙΝΟΥ ΕΛΛΑΣ: Καταδίωξη ληστῶν. ΚΑΡΑΒΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΓΠΟΥ: Γαλάζιος Δούναδις ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ ΛΤΤΑ: Ράδο τῆς Σάντα Ρόζα. ΓΙΑΛΟΥΣΑ ΓΙΑΣ ΟΥΜΗ Θύελλα στὴν Α λάσκα, ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ: Κηλίδες στὸ τε. δρόμιο, ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΑΛΛΑΣ Σήμερον ΤΕΤΑΡΤΗΝ, 9.30 μ.μ. ΕΠΙΣΗΜΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ χαὶ αὔριον ΠΕΜΠΤΗΝ, ὅρα 6.30 μ.μ. ΕΙΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗΝ καὶ 9.30 μ.μ. ΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΗΝ Η ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΧΕΤΕ ΓΕΙΑ... ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ ωυκπππκμβρσϱ”ρπσσσαα ο 6-9 6-4 ΠΠΡΙΕΣ ΚΙ ΠΛΤΙΜΛΤΙ ΕΙ ΝΕΕΣ, Ὀλλανδίας τῶν µεγαλειτέρων Ἑργοστασίων τῆς Εὐρώπης ὝὍσοι Κτίζετε ΣΠΙΤΙΑ Παρακαλοῦμεν ὅπως μᾶς συμθευλευθῆτε. Μ. Α. ΜΟΥΖΑΛΑΣ ἃ ΣΙΑ ΤΗΛ. 4249, ΛΕΥΚΩΣΙΑ. ΠΙΝΕΤΕ ἀεριοῦχον πορτοκαλλάδα ΠΑΜΙΠΑΚΙΑΝ Κατασκευασµένην ἀπὸ γνήσιον χυμὸν Κυπριακῶν Πορτοκαλιῶγν. πΞΞ«ΣΕΡΒΙΡΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ --- ΞΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΔΛΗΔΟΣ Ζητεῖται δραστήριο περιοδεύ- ὧν πωλητής, ἡλικίας ἄνω τῶν 25 ἐτῶν, εἰ δυνατὸν κάτοχος ἄδειας ὁδηγοῦ αὐτοκινήτου, Μισθὸς καὶ προµήθειαι. Σ, ΜΟΥΣΟΥΛΙΔΗΣ δ.ΥΙΟΙ ὁδὸς Ἑρμοῦ 100, Λευκωσία, ----------------- ΤΑΣ ΊΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΑΣ ΣΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΦΖΑΕΑΛΛ ΑΗ) νο ον ον ον ον” μυ” νρν- Ὄρν-οῃν Ὑπεύβυνος: Διομήδης Γαλανός, “Ἵῶνεται στὰ τυπογραφεῖα Ζαδαλλῆ, Λήδρας, Νο 144, Λευκωσία. ΖΗΤΗΣΑΤΕ ΤΟΡΑ ΝΙΒΟΙΝΙΑ ΤΟΝ 44. ΙΠΑΚΗ ΠΛΤΙ σπεσας ως ἄφλλν οὖν -.---- ὁδὸς Περικλέους, Νο 5, Λευκωσία.

Title Subject Page
Ο ΛΑΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ 2p
ΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 2p
Η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΑΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ 2p
ΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 2p
Δημοκρατικά Πολιτική#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 2p
ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΜΟΣ 2p
ΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ ΤΩΝ ΕΝ. ΕΘΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ ΖΗΤΟΥΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΥΗΣ Πολιτισμός 1p
ΤΟ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 1p
ΟΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΣΕΡΤΣΙΛ ΚΑΙ ΤΡΟΥΜΑΝ 1p
ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Κυπριακό 1p
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ Κυπριακό 1p
ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ 1p
ΩΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΟΜΒΕΣ ΣΤΟ ΒΙΕΤ ΝΑΜ 1p
Η ΠΕΡΣΙΑ ΔΕΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗ 1p
Ο ΕΡΣΚΙΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΜΑΗΛΙΑΣ 1p
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 1p
ΝΕΕΣ ΑΙΜΑΤΗΡΕΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΤΥΝΗΣΙΩΝ ΔΙΑΔΗΛΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Κυπριακό 1p
ΕΝΤΟΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ 1p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ Κυπριακό 1p
ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ 1p
Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΜΙΚΤΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
Η 4Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΑΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά#Πολιτισμός 1p
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΡΥΧΟΥ ΚΑΤΕΒΗΚΑΝ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ 1p
Οι αποικιακές δυνάμεις θερίζουν τη θύελλα στην Άπω Ανατολή: -Ποσπέλωφ Πολιτισμός 1p