Back

ΝΕΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ, 1952-09-21

ΙΗΤῃ ἠ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΛΙΚΙΠΡΙΑ ΓΚΡΙΝ Αη Σελίδο ο σσ αμ». υΤΙ ἡ ΕΘΝΛΡΑ ΥΠΛΡΧΟΙ ΠΛΙΡΟΦΔΡΙΕΣ ΙΔ ΜΙΑΦΛΣΙΣΕ ΝΑ ΠΟΣΤΗΡΙ-ΕΙ ΛΙΚΟΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙ0ΥΣ ΣΤΙΣ ΜΙΜΟΤ., ΕΚΛΟΓΕΣ ΝΤΗΛΑ, 195 (κοῦ ἀνιταπονριιῃ µας) ᾿Απὸόι θετικὲς πληροφορίες τοῦ τῆ- | ρα ἀπὸ πρόσώπο τοῦ στειοῦ κύκλοι | τῶν µεγαλοκαλόγηρων, ὁ ᾿Αρχιετπί- Όκοπος, ὁ Μητροπολίτης Πάφου καὶ ὁ Μητροπολίτης Κιτίου οὲ τε εὐταία συνάντηση ποὺ εἶκαν, μεταξὺ ἄλλων μελέτησαν καὶ τὸ ζήτημα τῶν προσε- χῶν δημοτικῶν ἐκλογῶν καὶ ἀποφά- σισαν στὴν ᾽Αμμόχωστό νά ᾠποστηοί- ἔουν τὸν κ. ᾿Ανδοέα Γαδβοιπλίςς ὅ-η κηγόρο στὴ Λάρνακα, τὸν κ. Σπύρο Πετρακίδη, στὴ Λεμεοὸ τὸν κ. Εὐέλ- θοντα Πιτσιλλίδη καὶ στὴν Πάφο τὸν κ. Χρ. Γαλατόπουλο. Γιὰ τὴν Πάφο συζητήθηκε ζήτημα ἑποστήριξης τοῦ Εν Ἰακώδος ᾿Ιακώδίδη ἁλλὰ τελικἁ κατάληξαν σιὸν κ. Γαλατόπουλο. Ὁ κ. ᾿Ιακωθίδης ὅταν ἔμαθε αὖ- τὲς τὶς ἀποφάσεις τῆς ἐθναρχίας δή- λωσε ὅτι θά κατέβει στὶς ἐκλογὲς ἔστω καὶ ἄν πρὀκειται νά τὸν πολε- µήσει ἡ ἐθναρχία γιατὶ δασίζεται πά- γω στὴν ὑἑποστήριξη τοῦ Δέρδη καὶ πιστεύει ὅτι τελικἁἀ ὁ Δέρόης θὰ πεί- σει τὴν ἐθναρχία νὰ μὴν ὑποστηρίδει Δανένα στὴν. Πάφο. Γιὰ τὴ Λεθκωσία ἡ ἐθναρκία δὲν κατάληξε σὲ ἀπόφαση γιατὶ δρίσκε- ται μεταξύ ἰσχορῶν πυρῶν τῆς Δερ- ξικῆς καὶ τῆς ἀντιδερθικῆς μερίδας. ἡ ΠΕῦ ΚΛΤΛΙΓΕΛΛΕΙ ΚΛΙ ΚΛΙΛΛΙΚΜΕ ΤΗΛ ΛΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΝΕ ΠΙΣο ΑΠ ΑΥΤΟΥΣ πον ΕΡΥΒΟΝΤΑΙ οἱ ΕΧΦΡΟΙ δΙΑΑΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕδνΕ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ἙουΥ ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΑΓέΣΝΑ. Μ᾽ ἐπιστολή της πρὸς τὸν ἝἛλληνα πρωθυπουργὸ κ. Πλα- στήρα, ἡ ΠΕΟ δ αμαρτύρεται γιὰ τὰ µέτρα ποὺ πάρτηκαν ἐνάντισ στὴν ΕΔΝΕ καὶ τὴν ἡγεσία της καὶ κορακτηρίδει αὐιὰ τὰ µέ- τρα σὰν µέτρα ποὺ τὰ ὑπαγόρευ- σαν οἱ ἐχθροὶ τῆς Ἑλλάδας, ἆλ- λὰ καὶ οἱ ἐχθροὶ τοῦ κυπριακοῦ ἑνωτικοῦ ὀγώνα, «Ἡ ΕΔΝΕ---ἀναφέρει ἡ ἐπι- στολὴ τῇ: ΠΕΟ---ἦταν ἡ ὀργάνω- ση τῶν νέων ποὺ μὲ συνέπεια κι εἴλ.κρινῆ πατριωτισμὸ ἀγωνιζόταν γιὰ τὴν ἑλληνικὴ ἀνεξαρτησία ποὺ τὴν πρόδωσαν καὶ τὴν ξεπού- λησαν ὅλες οἱ µμεταθαρκιζιανὲς κυθερνήσεις. Ηταν ἡ Οργάνωση ποὺ μὲ συνέπεια κι᾿ εἰλ.κρνῆ πα- τριωτισμὸ ἀγωνιζόταν γιὰ τὴν εἰρήνευση τῆς Ἑλλάδας καὶ τὴν εἰρήνη γενικά, Υ ἆ τὴ Δημοκρατία καὶ τὴ λαϊκὴ εὐημερία. σαν οἱ ἐχβροὶ τῆς Ελλάδας, ἐ- κεῖνοι ποὺ καταπατοῦν τὴν ἀνε- ξαριησία της, ἐκεῖνοι ποὺ θέλουν νὰ ρίξουν τὴ νεολαία τη εἴτε στὸν ἐμφύλιο πόλεμο εἴτε σ᾿ ἕνα νέο παγκόσμιο πολεμ΄«ὸ µατοκύ- λσμα. Ἐμεῖς ἐδῶ στὴν Κύπρο, θλέ- πουµε πίσω ἀπὸ τὴ δ'άλυση τῆς ΕΔΝΕ καὶ τοὺς ἐχθροὺ τῆς ἝἜ- νωσης τῆς Κύπρου μὲ τὴν 'Ελλά- δα. Ἡ ΕΔΝΕ ἦταν μιὰ ἀπὸ τὶς λαϊκὲς ὀργανώσεις τῆς χώρας, ποὺ δούλευε μὲ πατριωτισμὸ γιὰ τὴ λευτεριὰ τῆς Κύπρου, γ ὰ τὴ δί χως ὅρους, δίχως ἀνταλλάγματα καὶ διπλωματικὲς σκοπιμότητες, “Ἔνωση τῆς Κύπρου μὲ τὴν Ἑλ- λάδα. 'Ἡ διάλυση τῆς ΕΔΝΕ εἶναι ἐπίθεση ἐνάντα στὸν Ενωτικό, ἀπελευθερωτικὸ ἀγώνα τῆς Κύ- πρου». Ἡ ἐπιστολὴ τῆς ΠΕΟ κατα- Ἡ διάλυση τῆ ΕΔΝΕ ἆποτε- λεῖ ἐνέργεια ποὺ τὴν ὑπαγόρευ λήγει ζητώντας, εἰρήνευση καὶ Δημοκρατία γιὰ τὴν Ἑλλάδα, ΛΝΤΙΠΡΟΣ(ΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΗΤΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΤΛΛΛΩΡΙΧΗΝ. ΥΠΛΒΛΛΕ ΜΛΜΛΡΤΙΡΙΝ ΣΙ0 ΛΟΙΚΗΤΗ ΕΡΓΜΙΛΣ ΠΛ Τλ ΠΗΤΗΜΛΙΑ ΤΟΥ ΛΜΗΙΛΝΤΟΙ ᾿Αντιτροσωπεία τοῦ Π.Ε. /εταλ- λωρύχων ἀπὸ τοὺς Χρ. Λασέτιαν καὶ Π. Βαρνάθα ἐπισκεύτηκε ἣν π. Πέμ- πτη τὸν πρ. Διοικητὴ ᾿Εργασίας κ, π, ᾿Ἀσσιώτη καὶ τοῦ ὑπόδαλαν δια- μαρτυρία γιὰ τὶς αὐθαιρεσίες τῆς 'Ε- ταιρείας ᾽Αμιάντου σὲ θάρος τῶν ἑἐρ- γατῶν της. Ὑπόθαλε ἐπίσης διαµαρ- τυρία γιὰ τὴ στάση τῆς κυθέρνησης, ἡ. ὁποία τίποτε δὲν ἔκαμε γιὰ νὰ προστατέψει τὰ συνδικαλιστικἁ δικαι- ώματα τῶν ἐργατῶν ποὺ τόσο αὖθαί- ρετα παραθιάζονται ἀπὸ τὶς ξένες μεταλλευτικὲς ἑταιρεῖες. ᾿Απαίτησε ὅ- πως ἡ κυθέρνηση ἀλλάξει τὴν τακτι- κἡ τῆς ἆδ.αφορίας γιὰ νὰ δοθεῖ προ- στασία στοὺς μεταλλωρύχους καὶ γιὰ ν᾿. ἀποφευχθοῦν ἄλλα τωχὸν ἐπεισό- δεια καὶ νὰ δοθοῦν ὁδηγίες στὴν “Εταιρεία ᾽Αμιάντου νὰ ἐπαναπρο- σλάθει στὴ δουλειὰ τοὺς ἐργάτες ποὺ ἀπόλυσε λόγω τῆς διαφοράς της στὴ Λεμεσό. 'Ο κ. ᾿Ασιώτης ἀπάντησε ὅτι εἶναι γνωστὴ ἡ θέση τοῦ Γραφείου Εργασίας καὶ τῆς κυθέρνησης ἕναν- τι τοῦ ζητήματος τῶν συνδικαλιστι- κῶν ἐλευθεριῶν στὰ Μεταλλεῖα καὶ ὅτι τὸ ζήτημα ἁμιάντοιυ -- Λεμεσοῦ παρακολουθεῖται ἀπὸ τὸ Γραφεῖον ἜἛ. γασίας. : Ππιμμιμ μμ ΚΛΙ ΜΣΚΟΛΗ. ΣΙ ΝΗΚΕΣ ΛΟΥΛΕΙΑΣ ΞΜΙΙΝΩΙΝ ΤΗ ΦΥΜΙΤΙΑΗ ΣΤΗΝ ΛΧερΤΟΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΟΣΕΙΣ ΑΝΤΙΗΠΡΟΣΕΟΤ Κεν ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΡΩΣΙ, 20 (τοῦ ἀνταποκρι- τῇ µας).--Ὁ ἐπαρχιακὸς γία- τρὸς τῆς ᾽Αμμοχώστου κι ὁ ὑγειο- νομικὸς ἐπιθεωρητὴς ἐπ.σκέφθη- καν τὴν ᾿Αχερίτου γιὰ νὰ µελετή- σουν τὰ αἴτια τῆς ὕπαρξης πολ- λῶν φυματικῶν στὸ χωριό. Οἱ ἀν- τπρόσωποι τοῦ ἰστρικοῦ τµήµα- τος μετὰ τὴν ἔρευνα τους δήλω- σαν πὼς τὸ ξάπλωµα τῆς ἁἀρώ- οτειας στὴν ᾿Αχερίτου ὀφείλεται | στὴν κακὴ διαμονή, στὸν ὑποσ.-΄ τισμὸ καὶ τὶς δύσκολες συνθΏκες δουλειδς τῶν κατοίκων. Ὑποσχέ- θηκαν πὼ θὰ ὑποθάλουν ἔκθεση στὰ ἁρμόδια τµήµατα γιὰ τὴ θελτίωση τῆς κατάστασης καὶ θὰ ζητηθεῖ ἡ θοήθεα τῆς Κυδέρνη- σης. 'Η ἐπίσκεψη τῶν ἀντιπροσώ- πὼν τοῦ Ἰατρικοῦ τμήματος ἔγινε ὕστερ᾽ ἀπὸ τὴν ὑποδολὴ σχετι- κοὺ ὑπομνήματο” ἀπὸ µέρους τῶν Λαϊκῶν ὀργανώσεων πρὸς τὸν ᾿Αρχίατρο. ΙΙΡΩΤΕΣ ΤΗΣ ΛΧΕΡΙΤΠΗ ΛΡΙΠΙΝΤΛΙ ΝΑ ΠΛΕΙΟΤΗΣΗΥΝ ΠΜ ΕΝΘΙΚΙΜΣΗ ΚΙΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ. ΚΤΗΝΙΤΗΝ ΒΑΡΩΣΙ!Ι, 20 (τοῦ εμπαπμκῃ(| τῆ µας).--Τὴν περ. Πέμπτη, μιὰ κι’ εἶχαν ναυαγήσει οἱ δ.απραγ- ματεύσεις τῆς Σ.Π.Ε. ᾿Αχερίτου γιὰ ἐνοικίαση τῶν κυθερνητικῶν κτημάτων τῆς Χαθδούζας ᾿Αχερί- του, ἀντιπρόσωπος τῆς Διοίκησης ἐπ.σκέφτηκε τὸ χωριὸ γιὰ νὰ δρεῖ ἐνοικιαστές. Όλη ἡ ἔκταση ἐκτὸς ἀπὸ 700 σκάλες νοικιάστηκε γιὰ μιὰ πενταετία ἀπὸ τοὺς παληοὺς ἐνοικιαστὲς καὶ μὲ τοὺς ἴδ-ους ττε- ρίπου ὅρους. Τὶς 700 σκάλες ὁ] ἀντιπρόσωπος τῆς Διοίκησης δο-' κίµσσε νὰ τὶς νοικιάσει σὲ δηµό- σο πλεισιηριαομὸ μὰ ἀπέτυχε. Οἱ 70 ἀγρότες πούὐταν συγκεν- τρωµένοι στὸν τόπο τῆς ἐνοικία- σης ὁμόφωνα ἀρνήθηκαν νὰ πά- ρου» µέρος στὸν πλε'ιστηριασμὸ καὶ ζήτησαν νὰ καθορίσει γιὰ κά- ϐε σκάλα ἕνα λογ:κὸ ἐμοίκιο,. Αν- τιµετωπίζοντας τὴν ἄρνηση τῶν χωρικῶν ὁ ἀντιπρόσωπος τῆ Δι- οἴκησης διάκοψε τὸν πλειστηρια- σμὸ καὶ δήλωσε πὼς θὰ θέσει ὑπόφη τοῦ Δ'οικητῆ τὴν εἰσήγηση τῶν χωρικῶν. ΚΛΤΛΡΡΕΙΣΗ ΝΙΛ ΜΠΙ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΝΜΕΟΣΥΝΤΕΧΗΙΕΣ ΄Ο συντάκτης µας πνὺ παρακολο»- (τεχνιῶν θεῖ τὸ νεοσιντεχνιακὀ κίνημα πληρο- | φορεῖται ὅτι ἡ νέα συντεχνία Ύκαρ | { σονιῶν Λευκωσίας -- ποὺ ἄλλοτε ἦταν μιὰ ἀπὸ τὶς καλύτερες ὀργανωμένες ! νὰ. ρυθμίζουν, μὲ δάση τὸ δικό τους καταστατικὀ, τὰ ζητήματα τους, δὲν εἶναι δυναιὸ νά πᾶμε μπροστά». Σχετικὰ μὲ τὴν ἴδια συντεχνία ὁ νέες Συντεχνίες τῆς Λευκώσίας-- σή: | συντάκτης µας πληροφορεῖται ὅτι σὲ µερα εἶναι µιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ ἀδύνατες κι’. ἀποδιοργανωμένες ν᾿ες συντεχνι- ες. Πρώην ἀξιωματοῦχος τῆς νέας Συντεχνίας Γκαρσονιῶν, μὲ τὸν ὁποῖο ὁ ουντάκτης µας εἶχε πρὶν λίγες µέ- ρες ἐπαφὴ, δήλωσε: «Όσο ὁ Πισσᾶς, ἡ ΣΕΝ του, καὶ ἡ 'Οµοστονδία του διοικοῦν δικτατορικἁ τὸ κίνηµα τῶν νέων Συντεχνιῶν, ὅσο δὲν ὑπάρχει πραγµατικἡ ἐλευθερία τῶν νέων Συν: ρα, εεεά ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙ ερ κια: μιά. τελευταῖα σύσκεφη νεοσωντεχνια- κῶν στελεχῶν στὴ Λευκωσ-α, ἐκεῖνος ποὺ ἀντιτροσώπευσε τὴ ν΄α Σωντε- χνία Γκαρσονιῶν, ὅταν τοῦ ζητήθηκε ἀπὸ τὸν Πισσᾶ νὰ δώσει ἔκθεση γιὰ τὴν κατάσταση τῆς αωντεχνίας του, δήλωσε: «Τὶ ἔκθεση νὰ σᾶς δώσω ᾿Εγὼ εἷ. μαι καὶ ἡ ἑἐπιτροπή, ἐγὼ εἶμαι καὶ ἡ γενικἡὴ συνέλευση !» Σ ΠΛΑΤΡΕΣ Μέ τὴν εὐκαιρία τῆς ΠΑΓΕΚΥΠΡΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ δἀὰ πωλοῦ Σοθιετικὴ Δύναμις Ἡ Εύπρος ᾽Αγωνίς Ἡ Κύπρος Ἐμμένε ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ σα ΕΙΡΗΝΗΣ ντχι ΣΟΒΙΕΤ ΓΠΙΟΥΝΙΟΝ ΣΟΒΙΕΤ ΓΟΥΜΑΝ ΣΟΒΙΕΊ ΔΗΤΕΡΑΤΣΙΑΡ ᾽Αγγλο--Σόδιετ Τζέρναλ εται ὶ Ἑλλάδα χχὶ µεγάλες Δυνάμεις Τὸ τελευταῖο τεῦχες τοῦ Φεωρητνιοδῦ ΔΗΜΟΕΡΑΤΗ κλπ. κλπ. ὃν ΠΛΡΑΠΟΝΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΨΩΜΙΟΥ ΔΑΛΑΒΑΣΟΣ, 20 (τοῦ ἀντατο- κριτῆ µας). -- Μεγάλη δωσφορία ἐ- πικρατεῖ ἀνάμεσα σ᾿ ὅλους τοὺς ἐρ- γάτες τῆς Ἑλληνικῆς Μεταλλευτικῆς Ἑταιρείας, ἐξ αἰτίας τῆς κακῆς ποι- ότητας τοῦ ψωμιοῦ. Παρά τα ἐπα- τειληµμενα διαθήµατα τῆς Σοντεχνίας καὶ τὰ παράπονα τῶν ἐργατῶν στοὺς ὑπεοθύνους γιὰ τὴ Εελτίωση τοῦ φὼ- µιοῦ ἐντωύτοις τὸ ψωμὶ ἐξακολουθεῖ νὰ. εἶναι κακῆς ποιότητας, δη2αδὴ ὄξυνο, σχεδὸν ὠμὸ καὶ τι δωσάρε- στη γεύση καὶ μυρωδιά. ωρα . --- ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΩΝ ΜΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ Σὲ ψεσινὴ γενικὴ συνέλευση τῶν ἐργατῶν τῆς κοινότητας µας μίλησε ὁ σ. Λ, Σκαλιστὴς γιὰ τὴν ἀπαργία τῶν ἐργατῶν τοῦ κεραµοπο:είου τῆς Μιᾶς Μηλιᾶς. Ὅλοι οἱ ἐργάτες δια- δήλωσαν τὴν ἀλληλεγγύη τους πρὸς τοὺς ἀπεργούς κι’ ἀποφάσισαν νὰ τοὺς ἐνισχύσουν ἠθικὰ καὶ ὁλικά. 'Ἡ ου- νέλευση ἐξέλεξε τριµελῆ ἐπιτροπὴ γιά νὰ συγκεντρώσει χρήματα καὶ ἄλλα ἤδη γιὰ τοὺς ἀγωνιζόμενους ἅπερ- γούς. στο ο κ Έθετοεἁεσο ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΖΗΜΙΑ Λ. 500 Χθές τὸ πρωῖ ἐξερράγη πυρκαγιὰ στὸ δωμάτιο τοῦ Αγ ύγλου κ. ὁΑ. “Αλ- λεν Μακλώκλαν ὑπαλλήλοι τοῦ Τµή- µατος Άρδευσης, ποὺ Βρίσκεται αεὶς κυδερινητικὲς κατοικίες στὸ κώθερ,η- τικὸ δασος ἔξω ἀπὸ τοὺς ᾿Αγ. Ὁ- µολογητές. Ἡ πυρκαγιά σφώστηκε ἆ- πὸ τὴν πυροσθεστικὴ τῆς ἀστυνομίας Λευκωσίας, “Όρισμένες πληροφορ:ες ἀναφέρουν ὅτι οἱ ζημιὲς ποὺ προξε- γήθηκαν στὸ κτίριο καὶ σὲ ὁρισμένα ἔπιπλα ἀνέρχονται στὶς τ500. ἠλέχρι τώρα παραμένει ἄγνωστη ἡ αἰτία τῆς πρόκλησης τῆς πυρκαγιᾶς,. ο -----υ-υ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ Χορού ΤΟΥ ”ΚΑΡΠΟΥΖΙΟΥ” ΛΕΜΕΣΟΣ, 20 τοῦ ἀνιαποκριτῇ µας). -- ᾿Εξαιρετικὴ ἑπιτυχία σηµςί- ωσε ὁ χορὸὀς τοῦ «ΝΑΡΠΟΥ{ΩΥ» ποὺ διοργάνωσε ὁ Σύ/λόογος ΕΑΕ Πισσουριοῦ χθὲς [Ἱαρασκειή 19.952. Ο σύλλογος ΕΑΚ Πισσσοριοῦ χάρι- σε µιὰ εὐχάριστῃ δρασυά σιἠν κοι- γότητα καὶ στοὺς ξένους πο, Φρίθη: καν στὸ χωριὸ ἐπ᾽ εὐκαιρία τὴς Ίω- νήγυρης. Σ” ὅλους τοὺς παρεὐρεθέντες πρα- σφέρθηκαν πέραν τῶν 200 ὀνάδων καρπούζια δωρεάν. Ὅλοι οἱ ἑένοι ἔ- φυγαν ἀπὸ τὸ χορὸ τοῦ ΚΑΡΠΟΙ- ΖΤΟΥ τοῦ συλλόγου ΕΑΚ μὲ τὶς κα: λύτερες ἐντυπώσεις. ο 3 κ----νρρκν--εσοὴ ΚΙΒΛΗΛΟ ΝΟΜΙΣΜΑ --Τὴν περ. Παρασκευὴ ὁ Κυριάκος Μιχαὴλ ἀπὸ τὴν ᾽Αλάμπρα παρέδωσε στὴν ἀστυνομία Λευκωσίας ἕνα νόµι- σµα τῶν 2]- ποὺ ὑπάρχει ὑποφία ὅτι εἶναι κίθδηλο. Κωστα Χ ----------- ΚΛΟΠΗ ΑΙΓΩΝ ΛΕΜΕΣΟΣ, 20. (τοῦ ἀνταποκριτῇ µας). -- Ὁ Χαράλαμπος Παναγιώτου ἀπὸ τὰ Τσιφλικούδια κατάγγειλε στὴν ἀστυνομία ὅτι ἄγνωστοι ἔκλεψαν ἀπὸ τὴν αὐλὴ τοῦ σπιτιοῦ του στὰ Τσι- φλικούδια 2 αἶγες ἀξίας εδ. πο α ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ Τὸ Κυπριακό Θέατρο ἐπαναρχίζει ἀπόψε τὶς παραστάσεις του μὲ τὸ ἵἱ- σπανικὀὸ ἔργο: «Όλοι τρελλοί», ὅ- στερα ἀπὸ διακοπἠἡ δυὸ ἡμερῶν, ἐξ αιτίας ἀσθενείας τοῦ πρωταγωνιστῆ κ. Παντελίδη. Θά δοθεῖ ἀπογευματινὴ καὶ δραδυνἠ παράσταση στὴν ΟΑΣΗ. ΔΙΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Κυριακὴ 21)9)52. Λευκωσία: {Λ. Σ. ᾿Ιακωδίδης ὁδὸς Ελευθερίας ο 16, Κ. Ταλιαδῶρος ὁδὸς Λήδρας ο 43. Λεμεσός: Λ.Κ. Λοΐζου ἑδὸς Αγ. Ανδρέου Ἠο 117. ᾽Αμμόχωστος: Χρ. Κουννὰς ὁδὸς ἘἙρμοῦ ο δ8. Λάο- νακα: Θ. ᾿Αργυροῦ ὁδὸς ζήνωνος Κι- τιέως Βο 19. ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Λευκώσία: Θ. Πσπαδόπουλος ὁδὸς Λιπέρτη Ρο 7--δ, Χ. Χιλμῆ Πλατεῖα ᾽Ατατοῦρκ. Λεμεσός: Σπύρος Μ. Στε- φανόπουλος ὁδὸς Βικτωρίας Βο ὅδ. ᾽Αμμόχωστος: Ε. Γ, Μαντζούρας ὁδὺς Εδουάρδου 8ου Ἡο 42, Λάρνακα: Θ, ᾿Αργυροῦ ὁδὸς Ζήνωνος Νιτιέως Μο 19. ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΜΕ{Α Δευτέρα 229)9)52. Λευκὠσία: ΕΤ. Ιωάννου ὁδὸς Λήδρας Ἠο 93, Γ. Μί- τσιγγας ὁδὸς 'Ἑρμοῦ Νο 136. Λεμε- σὸς : Μ, Ρ. Γκουλμπόί ὁδὸς ΆΑγκυ- ῥρας Νο 4, ᾽Αμμόχκωστος: Δ.Σ. Βορ- γὰς ὁδὸς Εὐαγόρα Νο 5Α, Λάρνακας: Ν. Τσέτης ὁδὸς ᾿Ερμοῦ ο 156. κ. θεωρω» Η ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΒΣΥΝΤΕΧΗΙΑΝΟ ΑΝΤΙΒ Τὸ Γμηματικὸ Συμφούλιο ΠΕΟ Αι μεσοῦ καολεῖ ὅλα τα µίλη τῶν ἃ τροπειῶν τῶν Σωντεχνιῶν Λεμεσοῦ καὶ τῶν Περιχκώρων σὲ οὐύσκεφη αὔριο Δευτέρα 22.9.52 καὶ στὶς 7.30 μ.μ. στὸ οἴκημα τῶν Συωντεχνιῶν Λεμεσοῦ. Στὴ σύσκεψη αὐτὴ πρέπει νά παρευ- ρεθοῦν και ὅλα τὰ µέλη τῶν ἀκτὶθ τῶν Συντεχνιῶν τῆς πόλης, Θέματα 1. Ἰρίμηνο πιάνο Συντεχνιῶν. ϱ) ἱρίαήνο πλάνο ἀνόπτωξης Της µείου. Νο γων. Ασφα-ί ΗἩ παρουσ-α ὅλων τῶν µε ἐπιτροτειῶν καὶ ὅλων τῶν με]ῶν τῶν ἀκτίό εἶναι ἀπαραίτητη. Ἐν τοῦ Γι, ΠΕΟ Λεμεσοῦ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΝ ΠΗΡΩΤΑΦΑΗΜΑ 'Ο ᾿Αθλητικὸς Σύλλογος «Ὁ- ΝΗΣΙΛΛΟΣ» Γερολάκκου προκη- ρήσσει ποδοσφαιρικὸν πρωτάθλη- µα μὲ σύστημα Νὸκ --- Αουτ καὶ καλούνται ὅλοι οἱ ἀθλητικοὶ σύλλογοι νὰ δηλώσουν συµµετο- χήν. Οἱ δηλώσεις συμμετοχῆς Υίνον- ται δεκτὲς ἴσαμε τὶς 28.59.52. Τὴν ἰδίαν ἡμέραν θὰ γίνει καὶ ἡ κλή- ρωσις τῶν συναντήσεων καὶ οἱ σύλ λογο! ποὺ θὰ δηλώσουν συµµετο- χὴν νὰ στείλουν τοὺς ἀντιπροσώ- πους τών. Τὸ πρωτάθλημα ἀθλοθετήθηκε ἀπὸ τὸν ΓΙΑΝΝΗΝ ΑΡΑΒΑΝ. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Ἡ Ἐπιτροπὴ τοῦ Λαϊκοῦ Γοα- φείου Ταξὶ 101 εἰδοποιεῖ τοὺς Φί- λους καὶ ὑποστηριχτάς τοῦ γρα- φείου ὅτι ὁ κ. Γιάννης Μαῦρος ἆ- πεχώρησεν ἀπὸ τὸ Υραφεῖον καὶ δὲν ἔχει καµµίαν σχέσιν μὲ τὸ 10] καὶ οὔτε εὐθύνεται τὸ Υρα- φεῖον διὰ τὰς ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ. Ἐκ τῆς ᾿Επιτροπῆς τοῦ Λαϊκοῦ Γραφείου Ταξὶ 10] ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΔΟΜΑΤΙΟ Ενοικιάζεται δωμάτιο σὲ ἀνώ- γειο καινούργιο σπίτι μὲ ἡλε- κτρικἠ καὶ ὑδραυλικὴ ἐνκατάστα- ση, εὐοωπαϊκὸ μπάνιο κ.τ.λ. Γιὰ πληροφορίες ἀποταθεῖτε στὰ Υραφεῖα τῆς ἐφημερίδας µας Τηλέφ. 3635 καὶ 3257 Λευ- κὠσία. Ὑπεύθυνος Δ. Γαλανός, Περικλέους ἀρ. 9. Τυπώνεται στὰ τυπογραφεῖσ ζαθαλλῆ, Λήδρας 68, Λευκωσία. Ι ἡ «ΕΚ Χ ἈΡΕΛΕΦΡΝΦ ΕΣ ΑΛ ΕΣ.» Η ΠΛΓΜΥΠΡΙΛ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ Η ΠΕΟ ΚΝΙ ΑΛΛΕΣ ΛΛΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΛΙΑΔΛΗΛΟΝΘΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΛΣ ΣΤΑ ΣΧΕΛΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΑΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Σ᾽ ἐπιστολὲς καὶ τηλεγραφήματα ἐκφράζεται ὁ πόθος τοῦ λαοῦ µας γιὰ τὴν εἰρήνη κ ἢ θέληση του νὰ παλαίψει γιὰ τὴν ὑπεράσπιση της. Συνεχίζεται ἡ ἀποστολὴ τηλεγραφ]- µάτων καὶ ἐπιστολῶν πρὸς τὸν γ- γλο ὑπουργὸ τοῦ Πολέμου, μὲ τὰ ὁ- ποῖα ὁ κυπριακὸς λαὸς ἐκδηλώνει τὴν ἀντίθεση του καὶ διαμαρτύρεται γιὰ τὴ μετατροπὴ τῆς νήσου σὲ στρατι- ωτικὴ θάση. ” Ἡ Γραµµατεία τῆς Π.Ε.Ε. ἕ- στέιωε χθὲς τὴν ἀκόπουθη ἐπιστολὴ πρὸς τὸ Βρετίωνὸ ὅπο ρνο των Στρατιωτικῶν : «Ἔντιμε Νέόρ.ε. Ἡ Γραμματεία τῆς Παγκύπριας Ἐ- πιτροπῆς Εἰρήνης, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἄφιξης σας στὴν Κύπρο, ἀποτεί- γεται σὲ σᾶς γιὰ νὰ ἐκφράσει ἀκόμα μιά. φορᾶ τι Φιλειρηνικα αἱσθήματα τοῦ κυπριακοῦ λαοῦ καὶ νὰ τονίσει τὴν ἀντίθεση καὶ τὴ διαμαρτυρία τῶν χιλιάδων Κυπρίων γιὰ τοὺς σκοποὺς τῆς ἐπίσκεψης σας, γιά τοὺς σκοπους ποὺ εἶναι ἀντίθετοι πρὸς τὰ αἰσθήμα- τα καὶ τὰ συμφέροντα τοῦ τόπου µας. Βρίσκεστε στὴν Κύπρο γιά νά πα- ρακολουθήσετε τὰ σχέδια ἀνέγερσης τῆς στρατιωτικῆς θάσης στὴ Δεκέλεια, καὶ τὰ γενικὰ σχέδια ποὺ µετατρέ- πουν ὁλάκερο τὸ φιλειρηνικὸ µας νησὶ σὲ στρατιωτικὴ θάση. Όλες αὐτὲς οἱ στρατιωτικὲς προετοιμασίες, ἔντιμε Κύρ.ε, ἔχουν καταδικαστεῖ ἑπανειληι- μένα ἀπὸ τὸ /αόὸ µας. 100000. Κκύ: πριοι ἔχουν, µέχρι σήµερα, θέσει τὴν ὑπογραφή τους κάτω ἀπὸ τὴ διακή- ρυέη τῆς Παγκύπριας ᾿Επιτροπῆς Εἰ- ρήνης, ποὺ ζητᾶ νὰ σταματήσει κάθε προσπάθεια γιὰ µετατροπὴ τῆς Κό- πρου σὲ στρατιωτἰκἠ Βάση. Οἱ ὅλο- Φάνεροι σκοτοὶ τῆς ἐπίσκεψης σας, ἀποτελοῦν μιὰ κατάφωρη παραγνώρ:- ση τῶν φιλειρηνικῶν αἰσθημάτων τῶν κατοίκων ος Κώπρου καὶ τῶν πραγ: ματικῶν των συαφαερόντων. Δὲ ζητοῦμε τίποτε ἄλλο, ἔντιμε Κύριε, παρὰ νὰ σεθαστῆτε κ᾿ ἐσεῖς καὶ ἡ κυθέρνηση σας τὶς διακηρύξεις τοῦ ἀντιφασιστικοῦ ἀγώνα τῶν λαῶν, τὶς διακηρύξεις ποὺ μιλοῦν γιά Παγ- κόσµια Εἰρήνη, γιὰ τὴν αὐτοδιάθεση τῶν λαῶν. ᾿Εκουμε κάθε δικαίωµα νὰ ὁπερασπίσουμε τὴ ζωή µας. Κ᾿ ἡ ζωή µας ὑπερασπίζεται ὅταν ὑπάρχει γεύει μὲ τὸν πόλεμο, κ᾿ ἡ ἀνέγερση στρατιωτικῶν θάσεων στὸν τόπο µας, εἶναι ἕνα γεγονὸς ποὺ αὐξάνει τοὺς κινδύνους ἑνὸς νέου πολέμου --τούναι μισητὸς ἁιὸ τὸ λαός µας, ὅπως ο.) ἀπ' ὅλους τοὺς λαοὺς τοῦ χόσασι,. Εντιμε Άεριε, Ἐκφράζοντος, τὰ φ. ειρηνικά αἲ- σθήµατα 9 ποῦ τῆς Κώτρου, ᾱ- παιτοῦμε τὰ ο -αματήσει κάθε. προσ: πάθεια για µετατροπὴ τῆς Κύπρου σὲ στρατιωτικὴ δάση, νὰ παύσει ἡ κα: τάσχεση τῆς γῆς γιὰ στρατιωτικοὺς σκοπούς, νὀ ἐπιστραφεῖ ἡ γῆ ποὺ κα: πασχέθηκε γι αὐτοὺς τοὺς σκοποὺς στοὺς ἀγρότες. Καλοῦμε τὴ θρετιανικἠ κυθέρνηση νὰ σεθαστεῖ τὴν παλλαϊκὴ ἀπαίτηση τοῦ κυπριακοῷῦ λαοῦ νὰ ζήσει ἐλεύ- θερος, ἑνωμένος μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἡ Γραμματεία τῆς Παγκύπριας Ε- πιτροπῆς Εἰρήνης ἔχει ὁρίσει διµελῆ ἀντιπροσωπεία της ἀπὸ τοὺς Δρα Θω- μᾶ Μιχαηλίδη, Πρόεδρο τῆς Παγκύ- πριας ᾿Επιτροπῆ” Εἰρήνης καὶ Χρι- στάκη Κατσαμπᾶ, Προσ. Γεν. Γραμ- µατέα τῆς Π.Ε.Ε., γιὰ νὰ συζητήσει καὶ προσωπικά µαζί σας τὸ ὅλο τή: τηµα, καὶ σᾶς παρακαλοῦμε νά τὴ ὅε- χθεῖτε σὲ τόπο καὶ κρὀνὸ ποὺ θὰ ὁρί- σετε». Τὸ τηλεγράφημα τῆς Π.Ε.ὄ. Μὲ τηλεγράφηµά της πρὸς τὸ Βρετ- τανὸ ὑπουργὸ τῶν Ἀτρατιωτικῶν ἡ Παγκύπρια ᾿ἘΕργατικὴ Ὁμοσπονδία (Π.Ε.Ο.) καλεῖ τὸν κ. ὑπουργὸ νὰ γυρίσει στὴν πατρίδα του καὶ νὰ στεί- λει στὴν Κύπρο ἕνα ὑπουργὸ εἰδικὸ γιά τὰ Δικαιώματα τοῦ ᾿Ανθρώπου, Τὸ τηλεγράφημα τῆς ΠΕΟ λέει «Ἡ ΠΕΟ καὶ οἱ Κύπριοι ἑργάτες εἶναι ἐναντίον τοῦ πολέμου καὶ ἑναντίον τῆς μετατροπῆς τῆς Κύπρου σὲ στρα- τιὠτικὴ. Φάση. Πήγαινε στὴν πατρίδα σου καὶ στεῖλε µας ἐδῶ ἕνα ὑπουργὸ γιὰ τὰ Δικαιώματα τοῦ ᾿Ανθρώπου». | ! Οἱ Ααϊκὲς Ὀργανωώσεις ᾽Αμμοχώστου εἰρήνη. ᾿Αντίθετα ἡ ζωή µας κινδ»- ΒΑΡΩΣΙ, 20 (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας) Ἡ Ε.Ε. ΑΚΕΛ Βαρωσιοῦ καὶ οἱ Ε.Ε. τῆς ΠΕΟ, ΕΑΝ, ΑΟΛ καὶ Δη- μοκρατικῶν Γυωναικῶν, ἔστειλαν τὸ πα: ρακάτω τηλεγράφημα στὸ Βρεττανὸ ἐποωμὸ τῶν Στρατιωτικῶν κωἱ Λαϊκὲς Οργανώσεις ᾽Αμμοχώ: ατος. ἀντιτίθενται οτοὺς σκοποὺς τῆς ολέφης σας, ποὺ εἶναι ἡ µετατρο- ῃ τῆς Κύπρος σὲ στρατιωτική δάση. ᾽Απαιιοῦμε Ένωση μὲ τὴν χωρὶς ὄρους, Ζήτω ἡ Εἱρήν] - τω ὁ πόλεμος». Οἱ ἀγρότες Ξυλετύμπενυ ΞΥΛΟΤΥΜΠΟΥ, 20 (τοῦ ἀνταπο- κριτῆ µας). -- Όλοι οἱ κάτοικοι τῆς περιοχῆς µας, ποὺ ἡ γῆ τους κατα- σχέθηκε γιὰ στρατιωτικοὺς σκοπούς, ἑτοίμασαν ὑπόμνημα στὸ Βρεττανὸ ὑ- πουργὸ τῶν Στρατιωτικῶν, μὲ τὸ ἐ- ποῖο ζητοῦν ἐπιστροφὴ τῆς γῆς τους. Στὸ ὑπόμνημα -- διαδηλώνουν ἐπίσης τὴν ὁμόθυμη θέληση τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ γιά ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία. Χθὲς ὀρίθηκαν γραμμένα ἁντιπο- λεμικὰ σωνθήµατα στὸ δρόµο τῆς δΔε- κέλειας. Μεταξὺ αὐτῶν ταν καὶ τὸ συνθήµατα: στρατιώτ κούς σκοπούς». ἐπιστροφὴ τῆς γῆς µας». «᾿Απαιτοῦμε Οἱ Δαϊχὲς ᾿Ὀργανώσεις Λάρναχας ΛΑΡΝΑΚΑ, 90. (τοῦ ἀνταποκριτῃ µας). -- Οἱ Λαϊκές ᾿Οργανώσεις τῆς πόλης µας ἔστειλαν σήµερα τηλεγρά- Φημα στὸν ὑπουργὸ τῶν Στρατιωτικῶν καὶ ἐκφράζουν τὴν θαθειάἁ δυσφορία τῶν χιλιάδων φιλειρηνικῶν κατοίκων τῆς ἐπαρχίας µας γιὰ τὴν ἀνέγερση στρατιωτικῶν Φάσεων στὸν τόπο µας, καὶ ζητοῦν ὅπως σταματήσει κάθε πρ»- σπάθεια γιὰ μειτατροπὴ τοῦ νησ'οῦ µας σὲ στρατιωτικἡ θάση. Ὕστερα ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Γρα- φείου Δημοσίων Πληροφοριῶν συγκρο- τήθηκε δημοσιογραφικἡ συνδιάσκεψη, στὴν ὁποία ὁ Βρετιανὸς ὁπουργὸς πολέμου κ. Αντονυ Χέντ ἀπάντησε σὲ ἑἐρωτήσεις ἀντιπροσώπων τοῦ Τύ- που. Ὁ κ. Χέντ δέχθηκε τοὺς δηµο- σιογράφους κάτω ἀπὸ τὰ φτερὰ ἑνὸς γιγάντιου τετρακινητήριου «ἀεροπλά- νου 10 λεπτά πρὶν ἀναχωρήσει. ᾽Α- παντώντας σὲ σχετικὲς ἐρωτήσεις ὁ κ. Χὲνι δήλωσε ὅτι ἡ Κύπρος ἔχει κάποια στρατιωτικἡ σηµασία, ὄχι ὅ- µως καὶ πολὺ µεγάλη. Δὲν πρόκει- ται νὰ γίνει µεγάλη στρατιωτικὴ θά- ση οὔτε ν᾿ ἀντικαταστήσει τὴ διώ- ρυγα τοῦ Σουέζ. 'Ἡ Ἀύπρος ὅμως, δήλωσε ὁ ὑποιργὸς, εἶναι ἕνα πολὺ ὅμορφο µέρος γιὰ νὰ περνοῦν τὴν ᾱ- δεια τους οἱ σιρατιῶτες. Στὴ Δεκέ- λεια ϐ᾽ ἀνεγερθεῖ στρατιωτικἡ ἐπι- σταθµία, στὴν ὁποία θὰ σταθμεύει μιὰ ταξιαρχία. Στὴν ᾿Επισκοπὴ (Λεμε- σοῦ) ϐ᾽ ἀνεγερθεὶ παρατηρητήριο. Σ’ ἐρώτηση κατὰ πόσο θὰ παραχώ- ρηθοῦν στοὺς ᾽Αμερικανοὺς στρατιὸ- τικὲς δάσεις στὴν Κύπρο, καὶ κατὰ πόσο τὸ ἀεροδρόμιο τῆς Τύμπου βὰ παραχωρηθεῖ σ᾿ αὐτούς, δήλωσε Σεῖς τὰ μαθαίνετε πιὸ μπροστά ἀπὸ μένα. Δὲν ἔχει ἀποφασισθεῖ κάτι τέ- τοιο. Ὁ ἴδιος τόνισε ὅτι δὲν ἆπο- Φασίσθηκε ἄν θὰ μεταφερθεῖ στὴν Κύ- προ ἡ ἕδρα τοῦ στρατηγείου Μέσης ᾿Ανατολῆς. Σ᾽ ἐρώτηση ἄν πῆρε τὰ τηλεγραφήματα τοῦ ἀρχιεπισκόπου καὶ ἄλλων ὀργανώσεων στὰ ὁποῖα τονίζεται ὅτι ὁὃ λαὸς δὲ θέλει τὴ αξ- τατροπὴ τοῦ τόπου µας σὲ πολεμικὴ Δάση ἀλλὰ ζητᾶ τὴν ἕνωση μὲ τὴν Ἐνῶ ἣ Κύπρος μετατρέπεται γοργὰ σὲ στρατιωτὶ- κὴ θάση ὁ ὑπουργὸς τοῦ Πολέμου κάνει τόν... ἀνή- ξερο. - Σὲ δηλώσεις του πρὸς τοὺς δημοσιογρά- Φους προσπαθεῖ νὰ μᾶς πείσει πὼς δὲν πρόκειται νὰ Ὑίνουν καί... μεγάλα πράµατα στὴν Κύπρο | Ἑλλάδα, δήλωσε: Δέν πῆρα τέτοια τηλεγραφήμµατα. Δὲν ἔφτασαν κοντά µου. Σ’᾽ ἐρώτηση γιὰ τὸ ποιὰ γνώµη ἔχει γιὰ τὰ αἰσθήματα τῶν Κυπρίων οἱ ὁποῖοι ζητοῦν τὴν ἕνώση δήλωσε: Αν Ἆταν ἐδῶ ὁ ὑπουργὸς τῶν ἸΕ- ξωτερικῶν θὰ σᾶς ἔλεγε. ᾿Εγὼ δὲν ξέρω τίποτα. Ὅταν ρωτήθηκε γιὰ τὸ πῶς θρῆ- κε τὶς συνθῆκες διαθίωσης τῶν στρα- τιωτῶν στὴν Αἴγυπτο δήλωσε ὅτι εἷ- ναι πολὺ χειρότερες ἀπὸ ὅ,τι ἐπιθυ- μοῦσαν νὰ Ἆταν. ---Στὶς 5.15΄ μ.μ. τὸ ἀεροπλάνο ποὺ μεταφέρει τὸν ὑπουργὸ ἀπογειώ- θηκε κατευθυνόμενο στὸ Φαγίντ, ἀπὸ ὅπου ὁ ὑπουργὸς θὰ᾽ μεταξεῖ στὴν Τρίπολη. ανω. ο τὸ Κ.Ο.Γ. τῆς ΠΕΟ σὲ συ- νεδρίαση του τὴν περ. Κυριακή, ἐκτίμησε τὴ δουλε ὰ τῶν Τ.Σ. τῆς Π.Ε.Ο. µέσα στὸ τρίμηνο πλάνο Μάης --- ᾿Ιούλης ποὺ προκηρύ- [χτηκε πρὸς τιμὴ τοῦ μεγάλου ἥ- [ρωα τῆς παγκόσμιας ἐργατικῆς τάξης Νίκου Μπελογιάννη. “Ἡ κυριώτερη διαπίστωση εἶναι πὼς τὸ συντεχνιακό µας κίνημα, μὲ τὴν καθοδήγηση τῆς Π.Ε.Ο. καὶ τῶν ἄλλων ἀνώπερων καθοδη- γητικῶν. συντεχνιακῶν ὀργάνων, καὶ μὲ τὴν ἀκούραστη δουλειὰ τῶν. στελεχῶν καὶ μελῶν, κατά- κτησε σοθαρὲς ἐπιτυχίες σ᾿ ὅλους τοὺς τομεῖς τοῦ πλάνου. Γιὰ τὴ μαξικεποίηση τοῦ σουντεχνιανκεῦ πινήµχτες Γράφτηκαν 2.676 νέα µέλη. 'Ὁ στόχος καλύφθηκε κατὰ ]223ο. Μὲ τὰ νέα µέλη, ἡ δύναμη τῶν ΤΟΝ ΛΝΕΛΗΘΕΡΟ ΣΥΓΚΕΙΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΛΝ Τὸ Γραφεῖο ἐξέδωσε Ὑτὲς νωση: «Ὑπενθωμίζεται τὸ κοινόὸν ὅτι ὁ χρῆσις οἱουδήποτε οἰκήματος πρὸς ὁρ- γάγωσιν συγκεντρώσεων πέραν τῶν πέντε προσώπων πρὸς τὸν σκοπὸν -τ- ῥρακολουθήσεως ὁμιλίας ἢ σωζητήσεως ἐπὶ οἰουδήποτε θέµατος πολιτικοῦ ἐν- διαφέροντος, εἶναι παράνομος, ἐκτὸς ἐὰν οἱ ὀργανωταὶ ἢ ὁμιληταί, ἀναπ- Δημοσίων Πληροφοριῶν τὴν. ἀκόλουθη ἀνπκοί: Ἡ ΙΡΕΡΗΙΣΗ ΙΠΕΝΘΙΜΙΤΕΙ ΝΟΜΟ ΤΗΣ Πλ ΤΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΙΣΩΠΒΙ λόγως τῆς περιπτώσεως, κατέχουν ᾱ- δειαν ἐκδοθεῖσαν ὑπὸ τοῦ Διοικητοῦ τῆς ἐπαρχίας συμφώνως πρὸς τὸ ἄρ- Θρον 4 τοῦ Περὶ Συνελεύσεων, Συγ- κεντρώσεων καὶ Παρελάσεων Ώόμου Κεφ. 44, καὶ συμμορφοῦνται πρὸς οἱ- ουσδήποτε ὄρους τῆς τοιαύτης ἀδείας καὶ τηροῦν τούτους. Ἡ. κυθέρνησις ἤδη κατέστησε σα- φὲς ὅτι οἰονδήποτε πρόσωπον παρα- θαῖνον τὸ ἄρθρον τοῦτο θὰ διώκεται». ΛΑΡΝΑΚΑ, 20 (τοῦ ἁνταπο- κριτῆ µας).----Χθὲς στὶς }] π.μ. οἱ ἐργάτες τοῦ ᾿Ἠλεκτροπαραγώ- γικοῦ Σταθμοῦ ποὺ ἀσχολοῦνται στὶς γοαμμὲς Λευκωσίας---Α- στροµερίτη, κοντὰ στὸ ἀεροδρό- µιο Λευκωσίας, κήρ-ξαν ἀπεργία δ αμαριυρίας γιὰ τὴν ἄρνηση το» συµθουλίου τοῦ ἠλεκτροπαραγω- γικοῦ σταθμού νὰ αὐξήστει τὰ µε- ροκάµατά τους. Πρὶν ἀπεργή- σουν κατατόπισαν τὸν ὑπεύθυνο τους κ. Μπράουν. 'Ὁ κ. Μπράουν ἀπάντησε ὅτι τὰ αἰτήματα τους ἀπερρίφθηκαν. Σήµερα ἀντιπρο- σωπεία τῶν ἀπεργῶν ἐπισκέφθη- κε τὸν ἀργιλογιστὴ τοῦ Σχεδίου ὁ ὁποῖος καὶ πάλ:.ν ἀπέρριψε τὰ αἰτήματα καὶ δήλωσε ὅτι ὅλοι οἱ ἀπεργήσαντες εἶναι ἀπολυμένοι. Οἱ ἀπεργοὶ ἀνέρχονται στοὺς 6. ΜΠΕΡΠΛ τν ΕΡΙΤΙΝ ΣΠ ΣΧΕΝΙΦ ΙΝΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΔΙ Τὰ µεροκάµατα ποὺ πληρώνονταν ἦταν ἐξευτελιστικά. Οἱ ἐργάτες πληρώνονταν 9 σελ. καὶ δὲν δικα:- οὖνταν σ᾿ ἐπίδομα διανυκτέρευσης. Οἱ Λάϊντσιερ πληρώνονταν 14)- καὶ 3) - διανυκτέρευση καὶ οἱ 6οη- θοί τους 10)- καὶ 3)- διανυκτέ- ρευση. Τὸ σύνολο τῶν ἐργατῶν ποὺ ἀσγολοῦνταν στὶς δουλειὲς τῶν Ὑραμμῶν σὲ ἄλλη περιοχή ὑποστηρίζει τοὺς ἀπεργούς. ΠΠολ- λαὶ ἐκφράζουν τὴν ἀπορία τους γατὶ ὁ ἠλεκτροπαραγωγικὸς σταθμὸς νὰ πληρώνει τόσο χαµη- λὰ µεροκάµατα, ἰδιαίτερα στοὺς: ἐργάτες. Ὡς γνωστό, τὸ κατώτε- ρο ὅριο µεροκαµάτου τῶν ἐέργα- τῶν εἶναι 11)- 42 Οἱ ἀπεργοὶ ζητοῦν αὔξηση τοῦ µεροκαµάτου 2)- καὶ ἐπίδομα διανυκτέρευσης στοὺς ἐργάτες ποὺ δὲν παίρνουν, ΝΕ Τ0 ΤΡΙΝΙΝ) ΠΛ ΤΗΣ Ἡ πι ΠΡΙΙΒΗΙΕ ΚΛί ΛΝΛΠΤΙΞΕ Τῆ ΣΝΤΕΧΝΙΛΚΙ ΚΙΝΗΜΑ Σε ΛΣ ΤΟΥΣ ΤΟΝΗΣ Γράφτηκαν πάνω ἀπὸ 2.500 νέα µέλη στὶς συντε- χνίες.- - Ιδρύθηκαν 13 νέες συντεχνιακὲς ὀργανώ- σεις.:- Πάνω ἀπὸ 9.000 µέλη κανόνισαν τὶς συνδρο- µέστους.-- Πάνω ἀπὸ 52.800 εἰσπράχτηκαν γιὰ τὸν έρανο τῆς Π.Ε.Ο.--᾿Ανακινήθηκαν καὶ λύθηκαν τὰ προθλήµατα χιλιάδων ἐργατῶν. Συντεχνιῶν αὐξήθηκε κατὰ 23, Φτάνοντας τὰ 12.914 µέλη, Στὴ διάρκεια τοῦ πλάνου ἱξούθηκαν 13 νέες συντεχνιακὲς ὀρ) ανώσεις μὲ 600 µέλη. 350 ἅπ᾿ αὐτὰ τὰ µέλη. εἶναι, ἐργάτριες. Γιὸ τὴν τα»λτοποίηση τῶν συνδρομῶν Εκατοντάδες µέλη τακτοποίη- [σαν τὶς συνδρομὲς ποὺ καθυστε- ροῦσαν. Μὲ τὸ τέλος τοῦ πλάνου, 9.305 µέλη ἀπὸ σύνολο 12.914 δηλ. τὰ 73:10 ἦταν τακτοπο:ηµένα μὲ τὶς συνδρομές τους. Ὁ ἔρανος τῆς Π.Ε.Ο. Γιὰ τὸν ἔρανο τῆς ΠΕΟ εἰσπρά- χτηκαν 52.871, ποσὸ ποὺ ἀντι- προσωπεύει τὰ όό5ο τοῦ ἀρχικοῦ στόχου τῶν 54.383. Ἐργατικχὰ προθλήµατ«α Τὸ συντεχνιακό µας κίνηµα, μὲ θάση τὰ καθημερινὰ προθλήµατα τῶν ἐργατῶν, πέτυχε τὴν ἑνότη- τα σὲ πολλὰ ἐπαγγέλματα καὶ ἀνακίνησε καὶ ἔλυσε σοδαρὰ προ- θλήµατα. Πάνω ἀπὸ ὁ χιλιάδες ἐργάτες καὶ ἐργάτριες ὑπόδαλαν αἰτήματα στὴ διάρκεια τοῦ πλά- νου καὶ πέτυχαν μὲ τὶς κινητο- ποιῆσεις τους, αὐξήσεις µεροκα- µάτων ἢ ἐλάττωση ὡρῶν ἐργασί- ας, Τ.Κ.Α., ἐτήσιες ἄδειες κλπ., μὲ ἀποτέλεσμα ν᾿ ἀνεδάσουν ση- μαντικὰ τὸ θιοτ:κό τους ἐπίπεδο. Μεγάλα περιθώρια ἀνάπτυξης τοῦ συντεχνιανοῦ χινήµατος Τὰ ἀποτελέσματα τοῦ πλάνου, φανερώνουν τὰ τεράστια περιθώ- ρια ποὺ ὑπάρχουν γιὰ τὴν ἀνα- κίνηση καὶ λύση τῶν ἐργατικῶν προθληµάτων, γιὰ τὸ παραπέρα ἀνέθασμα τοῦ διοτικοῦ ἐπιπέδου τῶν ἐργατῶν, γιὰ τὴν ἀνάπτυξη γενικὰ τοῦ συντεχνιακοῦ µας κι- νήματος. χ. -οΣὲ ποδοσφαιρικὴ σωνάντηση µε- ταξὺ τῶν ὁμάδων ΑΟΝ Βατυλῆς καὶ ΑΟΝ Μαραθοδούνου στὸ γήτεδο ᾖα. ραθοθούνου νικήτρια ἀναδείχτηκε ἡ πρώτη μὲ τέρματα ὦ--]. Ελλάδα | κά ι ᾿ Γµας), - ᾿μεσὸ ἡλικίας 25 χρόνων ἀπεπειράθη «Οὔτε σπιθαμἠ γῆς νά | . ΝΕΡΑ ΛΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗΝ ΕΚΛΗΛΗΣ ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΑΓΚΙΜΠ κά Γρ, ρ8.-- Εγνυοι κώλο τῆς αἰγυπτιακῆς πρωτεύουσας δή) ὦ- σαν, ὅτι ὀνακαλόφθηκε συνωμοσία κατὰ τῆς ζωῆς τοῦ Αἰγυπτίου δικτά- τορα Μαγκίμπ, Οἱ συνώµότες, που εἴναι ἀξιωματικοὶ τοῦ αἰγυπτιακοῦ στρατοῦ, προδόθηκαν ἀπὸ τὴ γυναίκα τοῦ ἑνὸς ἀπ᾿ αὐτούς. Ἂς ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΙΛΗΣΕΙΣ ΟΝΑΣΙΓΚΑΤΩΕ, 2 ϱΡ.Ἡν τι Α: ποκαλύφθηκε σήµερα, ὅτι ὁ ὑποφήφιως τοῦ Ρεπουμπλικάνικου Κόμματος /ιὰ τὶς προεδρικὲς ἐκλογὲς γερουσιαστὴς Βῖξον δέχθηκε στα τελευταία 9ουὸ χρόνια ἐπιχορηγήσεις 16.000 δολκα- ρίων ἀπὸ ἐπικειρηματίες τῆς Καλι- Φορν΄ας, οἱ ὁποῖες δὲ συμπεριλήφθη- καν στὴν ἔκθεση ποὺ ὑπέξαλε γιά τὸ φόρο εἰσοδήματος. ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ, 20. -- Όπως µετα- δίδει τὸ γιουγκοσλαθικὸ πρακτορετο εἰδήσεων «Τανγιούγκ», ὁ Βρεττανος ὑπουργὸς τῶν ᾿Εξωτερικῶν Ἠντεν, ποὺ δρίσκεται στὴ Γιουγκοσλαθία, ἐς ὀνόματος, τοῦ πρὠωθυπουργοῦ Τσέρτσιλ προσκάλεσε τὸν Τίτο νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴ Μεγάλη Βρεττανία. αι ΑΠΟΠΕΙΡΑΘΗΚΕ ΝΑ ΠΙΕΙ ΣΟΔΑ ΠΛΥΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΜΕΣΟΣ, 209 (τοῦ ἀνταποκριτῆ “Η Μαχκητά ᾿Αλῆ ἀπὸ τὴν Λε- νὰ πιεῖ σόδα πλυσήµατος. Έγινε ὅ- µως ἀντιληπτὴ ἀπὸ τὸ σύόζυγ της ὁ ὁποῖος ματαίωσε τὴν ἀπόπειρά της ᾽Απὸ τὴν ἐξέταση ποὺ τῇ ἔγινε ἀπὸ τὸν κυδερνητικὸὀ γιατρό Φτεράκη διεπισιώθη ὅτι δὲν ἔφερε συμπτώματα δηλητηρίασης. ου κ ------- ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΑ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΔΩΝ Καταγγέλθηκε στὴν ἁστυν-μ΄α Λευ Κωσίας ὅτι τὴ νύκτα τῆς περ. Παρα- σκευῆς ἄγνωστοι διέρρηξαν τὁ δώμµά- τιο τῶν γαλλίδων καλλιτέρν'δων Τζα κελὶν Γκάττον Λαθεὼ καὶ Γκίεσ:λ {Υ κερ ποὺ ὀρίσκεται στὴν πάνοιόν τῆς Καλλιόπης ᾿Ιώαννδου στὴ Λευκωσία καὶ ἔκλεψαν διάφορα κοσµήνατα σων- ολικῆς ἀξίας 5-95. «ο κ ---------- ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΜΙΑΛ ΠΤΟΧΕΥΣΗ ΛΕΜΕΣΟΣ, 20 (τοῦ ἀνταποκριτῆ µας). -- Τὸ πλῆρες ἐπαρχιακὸ ὅ.κα- στήριο τῆς πόλης µας ἀπαρτιζόμενο ἀπὸ τὸν ἔντ. πρόεδρο τῶν ὃικαστη- ρίων κ. Ζαννετίδη καὶ τὸν ἐπαρχιακὸ δικαστὴ κ. Βετάτ Δερθίς, ἐκδικάζον- τας τὸν ᾠὁπόθεση πτώχευσης τοῦ ἐπι- χειρημωτία κ. Δημητράκη Χ΄'΄ Παύ- λου, ἁπέρριψε ὅλες τὶς νομικὲς ἐν- στάσεις τοῦ ἐπίσημου παραλήπτη κ. Μ. ᾿Αγρότη καὶ ἐπεκύρωσε τὴν ἀπό- φαση τῆς πλειοψηφίας τῶν δανειστῶν. Τὸ δικαστήριο ὅρισε τοὺς δικηγό- Ρους κ.κ. Μ. Χούρρη καὶ Α. ᾿Αναστα- σιάδη σὰν διαχειριστὲς τῆς περιου- σίας τοῦ πτωχεύσαντος. Δικηγόροι τῆς πλειοψηφίας τῶν δα- ψειστῶν ἥταν οἱ κ.κ. Χρύσης Δημητρι- άδης, Βύρων Βασιλειάδης καὶ ᾿Αν- δρέας Λοϊζου. Δικηγόροι τοῦ κ. 4. Χ΄΄’ Παύλου ἦταν ὁ σὲρ Π. Γακογιάν- νης καὶ κ. Α. Μυριάνθης. κκκω κ εωαι-ορκωα ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ᾿Ἐπίσημη ἀνακοίνωση ἀναφέρει ὅτι τὰ πολεμικά θρεττανικἀ πλοῖα «Κύγ- κνετ» καὶ «Λόκ Γκράγκι ποὺ ἔφθα- σαν στὸ λιμάνι ᾽Αμμοχκώστου τὴν περ. Παρασκευή, ἀναμένεται ν᾿ ἀποπλεύ- σουν στὶς 22 ἢ 323 καὶ 26 τοῦ Σε- πτέµθδρη ἁἀντιστοίχως. συ ἊΝ ως Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Επίσημη ἀνακοίνωση ἀναφέρει ὅτι τὴν περ. Παρασκευὴ ἡ θερµοκρασία σὲ Φαθμοὺς Φάρεναϊτ ἥταν ἡ ἀκόλου- θη: Λευκωσία 69ο -- 1009 (Κελσίου 20,5ο --- 31,10). ᾽Αμμόχωστος 69ο --Ύ3ο, Κερύνεια 12ο -- 90ο, Λάρ- νακα 70ο --- 8Όο, Λεμεσὸς 67ο --Όρο, Πάφος Ἰ3ο -- ὅδο καὶ ᾿Ακρωτῆρι 'Απ. ᾿Ανδρέα Τ0ο -- 89ο. λε. ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΛΕΜΕΣΟΣ, 20 (τοῦ ἀνταποκριτὴ μας). -- Τὸ ἐμπορικὸν ἀτμόπλοιο «Γουώλ» τὸ ὁποῖον ἔφθασε σήµερα στὸ λιμάνι µας ξεφόρτωσε 5 τόνους διά. φορα ἐμπορεύματα καὶ φόρτωσε 55 τόνους γενικὸ φορτίο. Μὲ τὸ ἐπιθατικὸν ἑθραϊκὸν ἀτμό- πλοιο «ΑΡΤΣΑ» ἀνεχώρησαν σήμερα 24 ἐπιθάτες γιὰ τὴν ᾽Αγγλία. --- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Ἡ ΑΟΒΝ Μιᾶς Μηλιᾶς προκηρόσσει πρωτάθλημα σἐθεν ἁσάϊτ. Αἱ σωναν- τήσεις θὰ γίνουν τὴν 5.10.56. Δη- λώσεις συμμετοχῆς γίνονται δεκτὲς μέχρι τὶς 3.10.92. ΗΝ Τῆ πα ππηι Μῇ ΚΥΡΙΑΚΗ, 21 τοῦ Σεπτἐµέρη 195. ΜΛΤΡΕΛΕΙ ΑΘΗΝΑ, 20. (,Αεροπορικῶς)- --'Ἡ ζωὴ τοῦ δετεράνου δηµοέρα- τικοῦ ἡγέτη καὶ Γ. Γ. τοῦ Δημο: κρατικοῦ Κόμματος τῆ: Ἑλλά- δας (Α.Κ.Ε.) Κώστα Γα6ρ ηλί- δη, ποὺ ὁ λαὸς τῆς Θεσσαλονίκη: τὸν ἐξέλεξε πανηγυρικὰ θουλευτή του καὶ ἡ κυδέρνηση του «εἰρηνο- ποιοῦ» Πλαστήρα ἁἀκύρωσε τὴ» ἐκλογή του καὶ τὸν κρατεῖ καθῃ: λωμένο στὸν ἀφιλέξενο θράχο του Ὅᾱη Στράτη, δ:ατρέχει ἄμεσο κίνδυνο. 'Ὁ Γαδριηλίδης, ποὺ πά- σχει ἀπὸ στηθάγχη, ἔπαθε νέα κρίση ἀποπληξία: καὶ βρίσκεται σὲ κωματώδη κατάσταση. ᾿Ανα- κοίνωση τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς ΕΔΑ ἀναφέρε: τὰ ἑξῆς: «Ἐπεῖγον τηλεγράφημα πρὸς τὸν πρόεδρον τῆς Ε.Δ.Α. κ. Ι. Πα- σαλίδην ἀνήγγειλεν ὅτι ὁ ἑξόρι- στος ἀρμηγὸς τοῦ ᾿Αγροτικοῦ κόμματος Ἑλλάδος (Α.Κ.Ε,) Κώ- στας Γαθριηλίδης ὑπέστη νέαν κρίσιν ἀποπληξία- καὶ ὅτι εὑρί- σκεται εἰς κωματώρη κατάστασν. Κατόπιν τούτου ἀντι:ροσωπεία τῆς Ε.Δ.Α. ἀπὸ τοὺ: θουλευτὰς μη ΤοΥ ΚΑΣ ΠΡΗΝΙΙΙΗ ΜΙΣΟ ΚΙΝΥΝΙ ΠΑΣΧΟΝΤΑΣ Απο ΣΤΗΦΑΓΛΗ, ΓΠΑΦΕ ΝΕΑ ΕΡΙΣΗ ΑΠΟΠΑΗΞΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. κ.κ. Σπηλιόπουλον, Σϊμον καὶ Μπριλλάκην προέξη εἰς ἔκτακτον διάθηµα πρὸς τὸν κ. ὑπουργὸν τῶν ᾿Εσωτερικῶν, 'Ο διευθυντὴς ᾿Ασφαλείας τοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐσωτερ κῶν κ. Σὠτόπουλος ἀνε- κοίνωσε πρὸ: τοὺς θουλευτὰς τῆς Ε.ΛΔ.Α. ὅτι πράγματι ἡ ὑπηρε. σία του εἶχεν ἀναφορὰν ἀπὸ τὸν Άγιον Εὐστράτιον ὅτι ἡ κατά- στασις τοῦ Κώστα Γαθριηλίδη ἐ- πεδεινώθη τόσον, ὥστε ὁ ἰατρὸς τοῦ Στρατοπέδου ἐγνωμάτευσεν ὅτι εἶναι ἀδύνατον νὰ µετακινηθῇ χωρὶς ἄμεσον κίνδυνον τῆς ζωῆς του». Τὰ παιδιὰ τοῦ Γαδριηλίδη ἕ- στειλαν ἀπὸ τὸ Κιλκὶς τὸ ἀκόλου- ϐο τηλεγράφημα πρὸ, τὴν Κν- θέρνηση, τὰ πολιτικὰ κόμματα καὶ τὶς ἐφημερίδες: «Ἡ κατάστασ.ς τοῦ πατρός µας Κώστα Γαβριηλίδη, ὑποστάν- τος ἀποπληξίαν εἷς τὸ στρατόπε- δον ἑξορίστων, εἶναι κρισιµοτάτη. Γαοακαλοῦμεν ἐπέμξητε πρὸς δ.ἀσωώσίν του». ΤΗΝ ΜΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙ ΤΗΣ ΜΠΩΝ, 20 (5.). Ἡ Όμε κοινοθουλευτικὴ ἀντιπροσώπεία ᾿Ανατολικῆς Γεριανίας ποὺ ἔφερςε χ«θὲς στὸν πλόερρο τῆς Βουλῆς τῆς ἠπὸν δρα Ελερς ὑπόμνημα τοῦ τροέορ»» τῆς Λαϊκῆς Βου)ῆς τῆς ᾽Ανατολικῆς Γερμανίας Ἠτί-μαν γιὰ τὴν ἑνοποίη- ση τῆς χώρας, ἀναχώρησε σήµερα μὲ αὐτοκίνητο ἐπιστρέφοντας στὸ ᾿Ανα- τολικὸ Βερολίνο. Οἱ ἀρχὲς τῆς Μπὸν ἀπαγόρευσαν στὴν ἀντιπροσωπεία νὰ μείνει. στὴ Δωτικὴ Γερμανα ὣς τὴ Δευτέρα. Λόγω τῶν περιοριοιῶν ποὺ τῆς ἐπεθαλαν, ἃ ἀντιτροσωπεία δὲν η Ε ΡΓΛΤΙΚΗ 1 ΑΕΜΕΣΟΣ, 20. (τοῦ ἁνταποκριτῃ µας). --- Ἡ συνάντηση τῆς ἐργατικῆς ἀντιπροσωπείας τῶν λιμενεργατῶν καὶ µαουνιέρηδων Λεμεσοῦ ἡ ὁπο΄α ἐπρό- κειτο νὰ γίνει μὲ τὸν ᾽Αρκιτελώνη κ. Γκάδανκαν, τὴν ἐρχόμενη Δευτέ- ρα 29.9.52 ἀναθλήθηκε ὅπως πληρο- φοροῦμαι γιὰ τὴν ἐρχόμενη Τετάρτη 24.9.52 στὶς 10 π.μ. 'Ἡ σύσκεψη αὖ- τὴ θὰ ἐξετάσει τὴν ὑφιστάμενη δια- Φφορὰ ποὺ ὑπάρχει μεταξὺ λιµενεργα- τῶν καὶ τῆς διεύθυνσης τῆς ἑταιρεί- ας ᾽Αμιάντου, ἡ ὁποία ἀρνεῖται νὰ προσλαμθάνει στὶς ἐργασίες της στὴ Λεμεσό, ἀχθοφόρους ὀργανωμένους, παρόλο ὅτι ὅλοι οἱ ἄλλοι ἐργαδότες ἀποδέχτηκαν αὐτὸ τὸν ὅρο τῶν Σοων- τεχνιῶν. Πρὸς τὶς Συντεχνίες Λιµενερ- γατῶν καὶ Μαουνιέρηδων Λεμεσοῦ ἆ- πεστάλη χθὲς ψήφισμα ἀλληλεγγύης ποὺ ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὴν πανεργατικὴ συγκέντρωση τῶν ἐργατῶν ᾽Αμμοχώ: στου καὶ στὸ ὁποῖο ἀναφέρονται µε- ταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἀκόλουθα: σνπκοίσονοωσα απ. ---- «Η ΣΙΌ ΠΛΕΙΡῆ ΤΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΛΤΗΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΗ ΜΙΦΒΡΝ. ΤΟΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΝΡΕΙΝ. ΛΜΙΜΤΟΥ 0Ι ΛΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΙΑΝ ΕΛΙΡΞΛΝ ΜΝΤΟΜΚΗΣ ΓΕΡΗΛΜΙΛΣ [πόβεσε νὰ ἐπιστρέψει ἀεροπορί- κῶς ὅπως Ἠλθε, Πριν ἀναχωρήσει, ἡ ἀντιπροσωπεία παρακάθησε ο- γεῦαα ποὺ παρέθεσε πρὸς τιµή της ὁ σύν- Γφεσμος ἀντατοκριτῶν ξένων ἐφημερί- Γὅων. Μιλώντας στὸ γεῦμα, ὁ ἀντπρό- Ἵδρος τοῦ ὑπουργικοῦ συµθουλίου τῆς {᾿Ανατολικῆς Γερμανίας Όττο Ποῦ- ἴσκε, χριστιανοδηµοκράτης, κατάγγει- λε τὶς 'Ενωμένες Πολιτεῖες ὅτι προέ- Γτο μάζουν ἕνα νέο πόλεμο καὶ ζήτησε [τὴν ὑποστήριξη ὅλων τῶν ἐβνῶν γιὰ τὴν ἑνοποίηση τῆς Γερμανίας. κήρωξε λόκ-- ἄουτ στοὺς παλαιοσυντε- χνιακούς ἐργάτες καὶ τὴν ἄρνηση της νὰ ὑπογράψει συλλογικὴ σύμόδαση µα- ζι σας, ἐξέφρασε σ' αὐτὴ τὴ σφοδρὴ της διαμαρτυρία. 'Ἡ πανεργατικἡ σᾶς ἐκφράζει μ αὐτό της τὸ ψήφισμα τὴν ἀπεριόριστη ἀλληλεγγύη της ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ σὲ περίπτώση ποὺ θὰ παρα- στεῖ ἀνάγκη νά συνεχίσετε τὸν ἀγώνα σας, 'Η ἑνότητα τῆς ἐργατικῆς τάξης, σύντροφοι, σὲ τοπική, ἐπαρχιακὴ καὶ παγκύπρια κλίμακα, εἶναι ὁ θασικὸς παράγοντας γιὰ κάθε ἐργατικὴ νίκη». Ὅπως πληροφοροῦμαι καὶ οἱ Συν- τεχνίες Λιμενεργατῶν τῶν ἄλλων πό- λεων (Αμμοχώστου. Λάρνακας) θὰ καλέσουν ἐνωρὶς τὴν ἐρχόμενη ὅδο- µάδα γενικὲς συνελεύσεις γιὰ νὰ κα: τατοπίσουν ὅλους τοὺς λιµενεργάτες πάνω στὴ διαφορά τῶν λιμενεργατῶν Λεμεσοῦ καὶ τῆς διεύθυνσης τῆς ἑ- ταιρείας ᾽Αμιάντου ἡ ὁποία κατατα- τεῖ τὶς συνδικαλιστικὲς ἐλευθερίες τῶν ἁμιαντωρύχων καὶ ἀρνεῖται τὴν ἵκα- «'Η πανεργατική µας πού πληροφο- ρήθηκε μὲ δυσφορία τὴν ἀντεργατικὴ ἐνέργεια τῆς ἑταιρείας ᾽Αμιάντου, ποὺ νοποίηση τοῦ λογικώτατου αἰτήματος τῆς πρόσληψης ὀργανώμένων ἐργατῶν στὶς δουλεές της. ΛΕΜΕΣΟΣ, 20 (τοῦ ἀνταποκριτῃ µας).-- Ὕστερα ἀπὸ τὴ µεσολά- 6ηση τοῦ ᾿Επιθεωρητῆ Εργασίας Λε: μεσοῦ καὶ τοῦ ᾿Εφόρου τῶν Συνερ- γατικῶν ἑταιρειῶν πραγματοποιήθηκε, ὡς γνωστό, συμφωνία στὶς 11.9.19552 μεταξὺ τῆς διεύθυνσης τοῦ Σόνεργα- τικοῦ ᾿Οργανισμοῦ Σόδαπ καὶ τῶν ἑρ- γατῶν ποὺ ἀπασχολοῶνται σ᾿ αὐτὴ τὴν ἐπιχείρηση μὲ τὴν ὁποία συμφωνία (α) ἀναγνωρίζεται τὸ δικαίωµα στοὺς ἐργάτες τοῦ Σόδαπ νὰ ὀργανώνονται σ’ ὁποιαδήποτε Συντεχν-α θέλουν καὶ (6) οἱ ἐργάτες τοῦ Σόδατ θὰ κληθοῦν σὲ γενικὴ συνέλευση καὶ θά ἐκλέξουν ἑργοστασιακὴ ἐπιτροπή, τὴν ὁποία θὰ ἀναγνωρίσει ἡ διεύθυνση, σὰν ἐκπρό- σωπο τοῦ σωνόλου τῶν ἐργατῶν τοῦ ἐργοστασίου καὶ μὲ τὴν ὁποία θὰ συ- νεννοεῖται σχετικὰἁ μὲ τας συνβῆκες ἐργασίας καὶ γιὰ κάθε ἀναφυόιιενη ἐργατικὴ διαφορά. Όπως πληροφο- ροῦμαι, µέχρι σήµερα δέν κλήθηκε ΜΛΦΔΡΕΣ ΜΕΤΙΞΥ Σ0ΛΛΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΠΙΗ ΤΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΕΥΘΕΤΗΒΔΥΝ σαν ἀπὸ τὴ διεύθυνση νὰ καλέσει τὴν ἐρχόμενη Δευτέρα ἢ Τρίτη, συνέλευση τῶν ἐργατῶν τοῦ ᾿Ἑργοστασίου γιά τὴν ἐκλογὴ τῆς ᾿Εργοστασιακῆς ἘἜπι- τροπῆς, ᾽Αντίγραφο τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς πρὸς τὴ διεύθυνση τῆς ἑταιρείας ἐστά- λη πρὸς τὸν ᾿Επιθεωρητὴ Ἐργασίας καὶ τὸν ὌἜφορο τῶν Συνεργατικων 'Εταιρειῶν. Ἐπίσης ὅπως πληροφοροῦμαι, οἱ ἐργάτες ζήτησαν ἀπὸ τὴ διεύθυνση τοῦ ΣΟΔΑΠ νὰ ἐπιληφθεῖ ἄμεσα τῆς ὑπο- θεσης τῆς ἀπόλυσης ἑνὸς ἐργάτη που γιὰ ἕνα ἀσήμαντο ἐντελῶς ἐπεισόδιο βρίσκεται μακρυὰ ἀπὸ τὴ δουλειά γιὰ ἕνα περίπου µήνα. Γενικὰ οἱ ἐργάτες θλέπουν πὼς δὲν εἶναι δικαίιολονη: µένη ἡ τόση καθυστέρηση, ποὺ παρα- τηρεῖται στὴ µελέτη καὶ λύση ὁρι- σµένων ἐργατικῶν προβλημάτων ἀπὸ τὴ διεύθαωνση τοῦ ΣΟΔΑΠ καὶ ὡς ἐκ αὐτὴ ἡ γενικὴ συνέλευση καὶ ἔτσι ἀρκετὰ ἐργατικὰά ζητήματα παρα-έ- γουν ἀκόμη ἄλυτα, Οἱ ἐργάτες, ὅστε- ρα ἀπὺ γενική τους σωνέλευση, ζήτη- τούτου ζήτησαν ἀπὸ τὸν ἀντιοέσωτον τοῦ. Διοικητὴ Εργασίας στὴν πό µας νὰ ἐνδιαφερθεῖ δια τὴ δν ξεεθε τηση τους. -------υ-ὴ-------ω ή κ.ε, ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΝΝΛΤΟΣ ΤΗΣ ΓΛΛΛΙΛΣ ΕΠΙΒΛΛΕΙ ΚΡΙΣΗΣ σε ΙΙ0 ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΙΣ [ΙΔ ΠΟΝΤΙΚΣ ΛΙΚΦΩΝΙΕΣ ΚΛΙ ΦΡΛΞΙΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΤΡΓΗΕ “Ε ἡγεσία τοῦ. Κομμουνιστικοῦ Κόμματος τῆς Γαλλίας ἁποφάσισε ν᾿ ὀπομακρύνει τὸν ᾿Αντρέ Μαρτύ ἀπὸ τὴ Γραµµατεία τοῦ Κόμματος καὶ τον Σάρλ Τιγιὸν ἀπὸ τὸ Πολιτικὸ Γρα- φεῖο. “ο Μαρτὺ θὰ παραμείνει µέλος τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου τῆς Κεντρι- κῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ἀόμματος καὶ ὁ Τιγιὸν µέλος τῆς Κεντρικῆς Ἔπιτρο- πῆς, 'Π. ἀπόφαση αὐτὴ περιέχεται σὲ ἆᾱ- νακοινὠθὲν τῆς Γραμματείας ποὺ δη: µοσιεύθηκε στὴν «Οὐμανιτ'», ὕστερα ἀπὸ τὴν ἀποκάλυψη πολιτικῶν διαφω: νιῶν καὶ φραξιονιστικῆς δράσης ἁπὸ μέρους τοῦ Μαρτὺ καὶ τοῦ Τιγιόν. Τὸ ἀνακοινωθὲν λέγει ὅτι οἱ ἐνέργειες τους ἔθεταν σὲ κίνδυνο τὴν ἑνότητα τοῦ. Κόμματος. ᾽Αποκαλύπτει ὅτι κα- τὰ τὸ 1951 ὁ Σάρλ Τιγιὸν ἆπομα- κρύνθηκε ἀπὸ τὴ θση του σἀν ἀντι- πρόσωπτος τοῦ Κόμματος στὸ Γαλλικὸ Κίνημα τῆς Εἰρήνης, γιατὶ ταν ᾱ- πρόθυμος νὰ ἐκτελέσει τὶς ἁτοφάσεις τοῦ Παγκοσμίου Συµθουλίου Εἰρήνης. ἜἜδλεπε τὸ κίνηµα τῆς εἰρήνης «ἀπὸ τὴ, στενἡ ἄποίη μιᾶς πολιτικῆς ὀργά- νωσης», Καὶ ἕτεινε, προσθέτει τὸ -ᾱ- νακοινωθέν, νὰ θίσει ὅλες τὶς δηµο- κρατικὲς μαζικὲς ὀργανώσεις κάτω ἀπὸ τὴν κηδεµονα τοῦ Κινήματος τῆς εἰρήνης. τὸν ᾿Απρίλη τοῦ 1951, ἡ ἄεν- τρικὴ ᾿Επιτροπὴ καταδίκασε ὁμόφωνα αὐτὰ τὰ λάθη καὶ τὸν ᾿Οκτώδριο τοῦ 1951, μὲ ἐπιστολή του πρὸς τὸ Πο λιτικὸ Γραφεῖο, ὁ Τιγιὸν ἀποδέχθηκε τὴν ἀπόφαση τῆς Κεντρικῆς Ἔτιτρο- πῆς νὰ τὸν ἀπομακρύνει ἀπὸ τὴ θέσ] του στὸ Κίνημα τῆς Εἰρήνης. ᾽Αλλά κατὰ τὴν περίοδο αὐτὴ ὁ ᾽Αντρὲ Μαρτὺ ὀργάνωσε μιὰ συνάν τηση μὲ τὸν Τινιὸν στὸ οτίτι ἑνὸς κομματικοῦ µέλοως ποὺ κάποτε ἥταν µέλος τῆς Κεντρικῆς Επιτροτῆς. Ἔ κεὶ ὁ Μαρτὺ ὑτόδειδε στὸν Τι κατὰ τὴν ἄποψη τοι ὁ τελευταίος δὲν εἶχε λάθος, ἆ Ενὼῶ ὁ σύντροφος Γιγιὸν δὲν ἔκρυ Φε τὴ φύση καὶ τὸ χαρακτῆρα τῆς συνάντησης», ἀναφέρει τὸ ἀνακοινω- θέν, «ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά ὁ σύντρο- φος Μαρτὺ ἀρνήθηκε ὅλα ὡσότου πο- λυάριθµες ἀποδείξεις τὸν ἀνάγκασαν ν ἀναγνωοίσει τὴν ἀλήθεια», Σέ σων΄χεια τὸ ἀνακοινωθὲν προ- σθέτει: «Ἔτσι, ἐνῶ ἐπίσημα ἐπιδοκί- µαζε τὶς ἀποφάσεις τῆς Κεντρικῆς ᾿Επιτροπῆς καὶ τοῦ Πολιτικοῦ Γραφε'- ου. στὶς κ.πνονικὲς σωνεδρίες, ὁ σών- τροφος Λλαρτὺ ὑποστήριζε τὸ οὔντρο- φο Τιγιὸν ἐναντίον αὐτῶν τῶν ἰδίων ἀποφάσεων, Ἰατὰ τὴ διάρκεια τῶν τρεχουσῶν συζητήσεων στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροτή, στὶς ἐπαρχιακὲς ἐέπιτρο- πές, στοὺς κλάδους καὶ στὶς ὁμάδες, παρουσιόσθηκαν νέες ἀποδείξεις, ποὺ δείχνουν ὅτι ὁ σύντροφος Μαρτὺ προ- σπαθοῦσε ιά ἐνεργεῖ κατὰ παρόμοιο τρόπο μὲ ἄλλους συντρόφους αχετικὰ μὲ ὅλα τὰ οὐσιώδη πολιτικἀ προδλή- µατα». Σὲ συνέχεια τὸ ἀνακοινωθὲν ἆπο- δείχνει ὅτι ὁ Τιγιὸν εἶχε τὴν ἄτοψη πὼς πρέπει νὰ ὑπάρχει ὃ.ἀκριση µετα- ξὺ τῶν κομματικῶν μελῶν ἀνάλογα μὲ τὶς θέσεις ποὺ τοὺς ἐμπιστεύτηκε τὸ Κόμμα κατὰ τὴ δ:άἄρκεια τῆς κα: τοχῆς. ᾽Απαντώντας ατὶς κατηγοριες σχετικἁἀ μὲ αὐτὸ, ὁ Τιγιὸν εἶπε σὲ ἐπιστολή του πιρὸς τὸ Πολιτικὸ Γρα: φεῖο ὅτι δὲν εἶγε ποτὲ τέτιες ἀπόψεις, ᾽Αλλὰ σὲ μιὰ πρὀσσατη ουνεδρία αἳ τ μοώνιστικοῦ Ὡς σι’ ὁρν ανωτῆ καὶ Ἁγίτη τοῦ ἔνοπλου ἀγώνα ἕναν. τίον τῶν Γερμανῶν, Τὸ αν. ἀνακοινωθὲν τὴ μάχη της ᾿Αντίστασης πῆραν µέρος. στὸν ἴδιο ἀγώνα -- ἀπὸ τοὺς διανομῆς φολ οίων ὥς τοὺς ἤγετες τοῦ Νόμμα: τος καὶ τοὺς ὀργανωτὲς τῶν πιὸ ἆ. νατρεπτικῶν ἐνεργειῶν, συµπεριλαμ- ἀναφέρει: ἐκεινη ὅλοι Πολιτικοῦ Γραφειου ἰσχυρίσθηκε, ἄν: [ πίδετα μὲ ὅλες τὶς ἀποδείξεις, ὅτι «λὰ ἡ λνπιδέδνς, θὰ ἁπομακηι αν, ἅπδ ἐτὸ Πολιτικὸ Γρασσίο, ὅπως τόσοι αλ. [οι ποου ἁνγῶνιοῦηναν κατὰ τὴν κα: Γτοχή». | 1ὸ ἀνακοινωβον ἀναφερετι ἀκολού [δως επτομει στο ρω τοῦ ομ- | ἱ ] | δανομένων ἐκείνων ποὺ δρίσοκονταν στὶς φυλακὲς ἢ τὰ στρατόπεδα συγ- Κέντρωσης ἀπὸ τὸ 1939 ὣς τὸ 1944 «καὶ ὅλοι ἦταν κάτω ἀπὸ τὴν ἴδια Άγεσία, τὴν ἡγεσία τοῦ Κόμματος, τὴν ἡγεσία τοῦ Γενικοῦ Γραμματέα της Δλωρὶς Τορὲζ». Ἡ. Γραµµατεία διαπιστώνει Ταν: τόσηµες διαφωνίες στὴν περίπτωση του ᾽Αντρέ Μαρτό, ἐτιπρόσθετα μὲ προ: σπάθειες τοῦ Μαρτὺ νὰ ἐξασθενίσει τὴν ἑνότητα τοῦ Κόμματος μὲ τὴ 50: στηµατικὴ δυσφήµηση ἄλλων ἡγετων. Αὐτὸ ἐτιδεθαίωσαν πτολλὰ ἐνεργὰ Νε: λη, τόσο µέσα στὴν ἄεντρικὴ πι: τροπὴ ὅσο καὶ ἔξω ἀπ' αὐτὴ, κι τὸς ὁ ἴδιος ὁ Τιγιόν. . «Ἡ συζήτηση στὸ Κόμμα συνεχὶ- ζεταυ», ἀναφέρει τὸ ἀνακοινωθὲν. «Ἡ ἔρευνα γι’ αὐτὲς τὶς σοθαρὲς ἐξελί- ξεις δὲν τέλειωσε». “Ύστερα ἀναφὲ- ρει ἕνα ἁπόσπααμα ἀπὸ ὁμιλία [ου Λεὸν Μωδαί, μέλους τοῦ Πολιτικου Γραφείου, σχετικὰ μὲ τὴν ὑπόθεση αὐτή. Στὴν τελευταία συνεδρία της Κεντρικῆς ᾿ἘΕπιτροπῆς ὁ Λεὸν Μώδαὶ τόνισε τὴν ἐτιβομία τοῦ Νόμματος νά Φοηθήσει τοὺς δυὸ ἑτ.κρινομένους Ἡ- σέτες νὰ δοῦν καὶ νὰ διορθώσουν τὰ λάθη τους, «ὥστε τὸ Κόμμα, στὸ ἕ- πόµενο συνέδριο του, νὰ μπορέσει νὰ πάρει ὅλες τὶς ἀναγκαῖες ἀποφάσεις γιὰ τὸ συμφ:ρον τοῦ Κόμματος, της ἑνότητας καὶ τῆς ἡγεσίας του». Ὁ Αντρέ Μαρτὺ καὶ ὁ Σάρλ Τι στὸν ψήφισαν κ᾿ οἱ ἴδιοι τὴν ὁμόφωνη ἁπόφαση. γιὰ τὴν ὑτόθεση τους στὸ Πολιτικὸ Γραφεῖο καὶ τὴν Κεντρικὴ Επιτροπή. Τὸ ἀνακοινωθὲν καταλήγει ὥς ἕ- ξῆς: «Ωἱ κυρώσεις κατὰ τοῦ ᾿Αντρὲ Μαρτὺ καὶ τοῦ Σάρλ Γιωιόν, ποὺ πολ- λοὶ. μαχητικοὶ τὶς θεωροῦν πάρα πο: λὺ ἐπιεικεῖς, μαρτυροῦν τὴν ἀπόφαση τῆς Κεντρικῆς ᾿Ετιτροπῆς νὰ κάμει καθετὶ δυνατὸ γιὰ νά θοηθήσει συν- τρόφους ποὺ διέπραξαν λάθη νά τὰ διορθώσουν καὶ νά μὴ ἐπιτρέψει ποτέ νὰ διακινδινεύσει ἡ ἑνότητα τοῦ ΙΚόμ- µατος»., 441, Ἑτιδς “ΝΕ ρα. ΑΠ Νεα σα τε... ές ι [ ΘΕΑΣ ΙΦή |. ο ο ου υπο ο ρα ο ο... ανν ἱ ΘΝΘΗΜΕΡΟΥ ΤΟΥ ι ῇ | Γ ο. ΔΙΜΗΝΟΥ ΠΛΑΝΟΥ ον ς:--- γΠΡΙΥ Ξξς-- ᾗ α6ϱρυµς { πασ . Τὰ πρῶτα ἀποτελέσματα τῆς πορτα ες { μεγάλης ἐκστρατείας τῆς ΑΟΝΙ Ι' ρω σ - ων Ε Λεμεσοῦ γιὰ τὴ µσξικοποίηση | αοβπ κ κς « πώς ρω --- ουν αλα ρα ασ ΜΕΤΙ ΤΗ ἳ ΤΗΝ’ ΟλΗΕλε ΙΛ υτης εἶναι τόσο ἐνθαρρ.,τικά, ποὺ :! τά ροών ρ -ῦ” «δα πώ «39 αν ο ο ο ώβρ πεβαδρ . προλέγουν ὁπωσθήτοτε τὴν ὑπερ- |. .- . -- απ όντως |! ΄ κάλυψη ὁ τοῦ ατόχου πρι ᾱ- ο ἀἹ. - .... ο νο [ ἁνσο, τω πια ἲ Ἴ ο --- ὃς ο ο ελ τή ΜΕΛΕΤΗ Εὖν αροσει {ΟΠ . ἵὰ ἀποτελεσματα τῆς 6, ὑκσητ ο μα ιὰ σον μιε νε ους ο Ἡν ὃν ρ ο Κητηµάτω», νο μψιέολα, Όᾷ- ον δ ο κορν Εμὶ τα πα με] 5 .. ρω μι τ ν πο) ἱ 2 Ὁ , πλ... . τα πες Άενεριου .. Πς- ... εἶπα μι στι, υτη Ὀέιρα αὖ- {ἐπιλεήρος μὲ ος εροι ἔ Ἡ ον «τή « επι πε ρέω πμ, . - : μι Ξ ν | ῇ 9, τριος ἔνραμε 00 νέα μμ ννῆ ἀπὸ υτὴ τῶν ο ωθρων. [με εν νε ου μες πρι δικα, Έκδαα ἔμωθνσ Ἓαλα δω ττο ἃ Ὁ ο ΣΙΤΙ ΗΕ ΕΤΗΤΗ { ο ππᾶ, ἄπῳ πγις τοπ θρε εἠτ βιῤῥηιδῆς τάξης: ΠΠ κεττο- τα ὁποια τὰ 90 εἶνοι γοναῖκες , κ σος | ἴ - μας ον. ο αξ ο ετῆς Κιτ πρου, θά ἑπασέανο τῶν ὦτ : ἡ ο πἹυ--- απειεῖδο . | καὶ Ίδρυσε ονὁ νέους τοι αεῖς στό», με σον δα θε, ὂ ο μρίς α αἩ 3 πισΣ π- ο ον ὦ,΄ η 1 πρι ΟΛ γ κῆι πλισμὸ τς ἰδεολ ογικοῦ μος ὁπ..υ- Φφορίη Ἶ ερ μαι [ἐπ γονἒς . -- κ, | ρσμ : Μιᾶς .. ος [α Ξ ἱπάν ω σ να. εµς που φαινεται! ἐπισ την, που σε] τῇ ον Ε ση) ἵ ροκείμενο τομές, | Μηιζ- ὀρουρου, τὸ. τόπο τῆς ἐργασίας τους, ᾿ - Ες Αγιο Οεόδωρη, καὶ Αμιανιο, Τὸ, νᾶ-σι ψωτισμένο για των εσθενα, !στάσιο» σιὸῶν Ἀρονειμ «ο. | ᾿ ν Π. φροξιονιστικἡ ας Σέρδα | ναι ἀκόμα ἡ περίπτωση ποὺ ὁ [Πελέντρι δ εκδικεῖ τὴν. ΠΡΩΤΗ ΕΣ. ἀλήθεα, πολλὲς φορὲ: ἐπ Γστὸ τετράγωνο. Εντούτοις δέν. έρδα ν [) πολλὲς οὓς πι κἡ δράση τῆς ὁμάδας ξεσκεπάστηκε τελευταῖα ἀπὸ τῇν | Κεντρική µας Ἐπ.τροπή, πρέπει | Σέρδας στάθηκε μὲ περιφρόνηση! Νούση, Λυσσαρίδη καὶ Σία, πας απροστὰ στοὺς πιὸ μεγάλους ἆ.: γῶνες τῆς ἐργατ κῆς τάξης. Αρ-΄ νήθηκε κάποτε νὰ μιλήσει σὲ συγ-| ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΚκΛί- ΙΜΑΚΑ ΣΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΠΛΑΝΟ. Ἡ Τ.Ε. Παλεντριοῦ, ἔχει αὐξήσει τὸ στόχο γιὰ νέα µέλη, μὲ τὴν καλεσθήκα-ε, κοντὰ οὲ, τόσα ἁλ-, λα ὅπλα, καὶ τὸ ὁπλοστάσιο τῆς | ἀρχαιολογικῆς σκαπάνης Υιὰ νὰ] κάνουµε ἀκαταμάχητο τὸ αἴτημά ! πρίσεσνης ἄσκοπη τὴν προσέγγι-! ση τοῦ ζητήματος μὲ δάση τὰ ὅ- | | πάρχοντα δεδο ένα. Λαμθαν «όμε- ἵνων ὑπόψη τοῦ νου και τοῦ τό- ρόν ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΛΤΙ νὰ μᾶς κάνει ν᾿ ἀνοίξουμε τὰ µά-| κὲ ἔντρωση ἀπεργῶν νο ς βλ] ἀπόφαση νὰ ἱδρύσει νέους τομεῖς µας γιὰ τν Ἓνωση πῶς Ἑδπμου που ξὸ ὠφελήσει ὃς ὀξύ ν ὸ ἔ ἡ ὴ ο ν ν Ν α , 3 : ἡ τια, νὰ ὀξύνουμε στὸ ἔπακρο τὴν, μὲ τὴ δικαιολογία ὅτι « θὰ κά σ᾿ ὅλα τὰ χωριὰ ποὺ Βρίσκοντα! | μὲ τὴν Ἑλλάδα, Περιοριζόμασταν : | κ ὄσωνε τὴν ἀφέλεία τὰ ατραδὴ ὄνο ὃς οἳ Ἐραμβον θηι ς] Μέσα σὲ ἀκίνα 19 μιλῶν ἀπὸ ἅμως στή, ἀναφαρὰ τῆς ἁρκαιο. | 8 σουµε τὴν ἀφέλεια, τὴ στραθὴ ξεις, ὅτι θὰ ζημµιωθοῦν δηλ. τὰ! ον . α. ο ρα κ τν ἃ ον πῶς εἩ ὅταν ἀκόμα οἱ ὄνομα µπεμη ὄνετσο καὶ οἱ Μίε Πελέντρι. Οἱ ΄Ἄονιτισσε: τοῦ λογικῆς ἔρειας σὰν στεντορε ου | Πςῖν κλείσοιµε τὴν εἰσαγωγὴ Ὃ πο ποσο, καὶ μᾶ κ. ο- Ἂοδοξίες το ή ἅ σἩ Πελεντριοῦ με... έλευση τους [διαλαλητη τῆς ἑλληνικότητας της Ππρέπει -ᾱ ποῦμε πὼς δὲν ἐπιχει- | Ὃ δοποιοῦν ιὰ τὴ δράση τὸ δν. ο ᾱ ὁ καθένα Ἱίας τὴν :ποὔγινε τὴν περασμένη Κυλιακὴ Κύπρον. Δὲν γνωρίσαμε τὶ- ἁπο- | Γρούµε Ἀεπτομερε ακἡὴ ἐκλαίΐκενση ! : πι τη «βαση πων οπ.. Ἵχτι ωντας κ ον εν τὴν | 14)5)532 καὶ παρευρέθης. ἄν ὅλες, καλύψεις της στὸ Ἀαό µας. | Γπῆς Κιπριακῆ: “Ἱστορίας μὲ θά: πορτο»ιστῶ», ἐμεῖς πρέπει νὰ Ἡ. ἄπόφαση τῆς Β΄. Ὅλο ' ἀποφάσισαν μὲ ἐνθος σιασμὸ ὃ- πι τέδεω ας : | πα Ἠεσμκνιν τον η , ος της -Ίς ζητοῦμε αὐτοαποκάλιψη καὶ ὑπο- : πρεπε: νὰ προσέξοιµε καὶ αμ ἵστενουμξ πώς ἡ καταπλη- | ση τ. σωχαιολογικὰ εὑρήματα Καὶ «ποφσσξες τες Ἐν ὁχ ὀλυμέλει Ἄς της ΕΕΝΕ ἀδ, πδυπὰ, πισηιπδαἳ τὸ ὃν ως τ κώμη «Ἠπδ-] [πως μέσα στὸ δίµηνω αὐξήσουν κτικἡ πλειοφηφία τοῦ ἐργαζόμε- | [δεδε αἷκά Κάῑι εἶτιο ὃς Ῥέψευσε : Υραφη που νὰ πιστοποιεί την ὑ- ον «ποπήσουμε τὴ σκπίµη Ιστὸ ὀιπλάσο τὰ Μέλη τους,νου λαοῦ µας----γιὰ λόγους ἀνε-] Ἱ ὅρου ποὺ. σ ο πονομευτικἡ τους ὁράση ἐνάντια ὅσση. ὴ ταπεινὴ συκοφαντία ἐ-ι «Ες Ῥ ὦ όγους ἀνε-ι πὰ τὰ υτενὰ ὄρια τοῦ χώρου ποῦ ΄ - : ὦ τημα, τμ μαι οα η, τὴν νο τν πά ΓΗ ΓΥΜΑΙΚΕΙΑ ΟΛΜΛΑΔ/. ΤΗΣ ξάρτητους τῆς θέλησής τη: ς--δὲν | τει μιὰ ἐφημερίδα. Ὅττ. ἐ- τὴν, τερωσµένη Κυριακή, πΕεμ Ἕνε, Ὑποδηματοποιῶν, Καφε- στὸ Κόμμα. Ἡ ἀποκάλιψη τής -ὁν πα στὸ Κόμμα μας ον χα] ΑΟΠ ΠΕΛΕΝΤΡΙΟΥ ΚΑΕΙ Ο- [κατέχει γνὠσεολογ κά, ἔσιω καὶ | πλῶς. τοῦτο: | 14)9)53, συνῆλθε σῇ Λκικὠσία τζέδω», Κουρέων, Ποδηλατάδων φραξιονιστικῆς παρέας πρέπει νὰ σὴ ἡγεσία ἀποέκιλλει τοὺς | : ] Ἑπα νν µε εἶναι ἁπλῶς ζ . .--- 5 8 ος μμ. πόδι δαιο εἶγε ὁ τι ὀπὲς γιὰ «προσ Ικούς ΓΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΟΜΑΔΑΙ| σὲ γενικές γραμμές, αὐτὸ τὸ θέ- | Νά ἐκλαϊκεύσουμε τὰ ἱστορικὰ ! ἡ β΄ τακτικὴ ὁλοι : : Παγ- καὶ Λλαγείρω». Ἡ Π.Ε.Μ. καῇ αἱ ὃς άλος. άλας ὅπα παρ αι ἃ εσία ως κ Πέ να ΣΕ ΜΙΛΛΑ᾽ μα, Εἴξαμε τὴ διψα της νὰ γνω-] καὶ ἀρχαιολογ.κὰ ξεδοµένα ὁρ- [κύπριας Ἐπίτροτοη Ἱκκσεκατα. Ἐνάσει,. Μ. κροκαταστηµαταρ- .Εῖ αι άρλη νὰ σακίσοιις ἔαι ἄν του τοῦ. -- ἄν ένυ ει ΚΑΙ ΔΗΛΩΜΕΙ ΠΩΣ οιὀ Ε Γρίσει τ΄: πορίσματα και τὶς ἅπο-. Γμένων ως περιόδων, τιου ἱ στηµαταρκῶ» (ΠΜ. Α ὁποίαι χῶρ διαμαρτιρήθγκαν ἐνάντια ες γ ως ν μες και ὧν ον ουσ ὁ νι γοως - ο 3 τ ο αι ας ὼ . . . σε ζ ν αν μι θτος κ αι οσο, ς Νὴ ὃς ης | Ἠπσεῖ Γσυνέξρι» θά ἀντιπροσωπειῦςῖ. με (καλύψεις πής ἀσχαιολογ κής --ἰ- ! 3 υκὴ μαι πελέτησε πὰ πιὸ κάτω ἑηπ ἡματα: στὴ πελετώµενη αὔξηση τῶν τη- ἄ αλ ψι να, ο. ασ». παι πως ας αρον» τν Γπλατειὸ ἀντιπροσωπεία νε λαήπ-}στορκῆς ἔρει-- πολλες ᾧαρει κ - υ, ἄκδεση τῆς Γραμματεία ον κῶν τελῶν. καὶ ἔδωσαν κά- δν εωρια που νεχει οτι η εν ἠγηση τοῦ όμ.. 1ο ἡ ῳ ο. κατὰ τὴ δἁνκεια ἐκδρώμευ - όρ-' ο”. εδω δα ο Χή, -- τὴ πνπηςτ ὃς ε,σωυση στὶς προσπάθειες ἑ μπορεῖ νᾶναι ἑνθρὸς ἐκεῖνοςι θιΦεικὰ γεγονότα αιλοῦν μό-ι Καλὴ δουλειὰ ἔχουν ἀναπιύξει [χα ολογικά μνημεία ο. .ς νι δα τῶν Ἔ Ανν ό κινητοποίηση τῶν κ ποὺ δὲν κάνει πάντα κακὸ καὶ ἑ- να τς λᾶ λη Ἱτ καὶ : Αποκ Ἠνημειαν ---. δΗς «ατοδείξουµε τοὺς αρρη-ι ή τη δράση Ἰόν ἛἝν κ ... ἳ ατόχων 7 δι ν ον ν ως μ.λὰ ἡ ὅλη παλιὰ ΟοΝ “Ύ Ε 10 « Ἑ ' ι .. ., . , ἳ ΓΗ Ξ ο. ος Εν τι ο τὴ Α ψωνα ποὺ ἔγναυςε Η ἀνταποκρ σή ὁ αὐιβ την ἐ- -- , ον ς : -- τΏματ ... εφώνων σ᾿ ὅλες τὶ όλ κείνος ποὺ ἔστω καὶ Κάποτε δεί- '. τε: ση τῶν ὀπποριοι νιστῶν, ἱ αλ τα Ἶ . η κιθως θεσμους αἵματο”, πωλιτι πρ αταστηµατα, : ΠοΡρες, π { να ο Ἡ 5η {χνέα µέλη, τοῦ Μονανρουλιοῦ μὲ [πιθυμία, εἶναι ὁ ποῶτο λόγο” | -- ος νο : Νάη---Αὐγρούσιο Ἴο9ρ. τη Σχετικὰ αὐτὸ τὸ σο6. - νε! επιτω ες στὴ δουλειά του λὸὰ ἀκόμα πιὸ πολὺ πρέπει νὰ | ἱ ! Επινυµια, Γι ο πρωην, : σµοῦ, ἐπικοινωνίας καὶ κε λτού-ἰ µη» ση υγ σα εσώ . χ μ΄ σο αρὸ ζήτη ... στ : ) η 7 και τοῦ Πισσουρ «ὗ μὲ’ 18. ποὺ μᾶς ἕσπς έτη γιὰ ᾗ ρα. ριώς, τν : ) Γο α- που ἐγ-τμα ἡ ΠΕΜ ἀποφάσισ : ΣΑὐτὴ ἡ παράξενη θεωρια φανε. 3 αψοτιατε τ ὁ λαὸς γιὰ τὰ τοὺς | ση μες ἅπεδ τον ω ορ σεν [τς μος « : ται .ρος, ποῦ. ἕνώναν τὴν ἐἑλ «ληνικὴ ση τῆς στο ἑυμεταίόν. ν εγττµα ἡ ε ὅπως οἱ ρώνει τὴν ἁπλοϊκότητα τῶν δηµι-᾿ µήλει, Οἱ ὁππορτουνιστέ:, ὅλοι οἱ ὃν πκπας τμ η τὴ συγγρσφη αὐτῶν τῶν ἄρὂρων. Γχερσόνι ησο καὶ τὴν Κύπρο ἀπὸ τὴ νε ἀπὸ τὴ, ὁλομέύσια τῆς ὀργανώσεις τοῦ ἐπα ελματικοῦ ἷ 251, η ον 2. -υ-ᾱ-ᾱ--- νοκ. 3 } ΥΥ' ουργῶν της. Οὔτε ἕνας ἐχθρὸς ο. προὶ τοῦ Κόμματος ά πρέ- πτέµθρη ὡς τὶς 15 γράφτηκαν Νὰ δὲν εἶναι αὐνὸ- ὁ μόνος λόγος, (Β 7. πρὸ Χριστοῦ χιλιετηρίός δ ΠΙΕΑΛ ἀναφερότον οστῆ» ἀρ] στὴν 6 οτεχνικοῦ µας κόσμου, οἱ σεν, ο ο δν το ἃ αλ. νά [στὴν ΑΟΝ 120 νέα με ολο, Σύμφωνα ἐξακριθωμένα : ὴ τό ση ὅπως δια- σεις Μικροκατασ ῶ δὲ θὰ κάνει ὅλο τὸν καιρὸ κακὸ πε νὰ μάθουν ὅτι οἱ πρωτ οπόροι , . α.- κ » πο, ᾿κἡ κατὰ τὴν ὁποία οἱ πρόγονοι] εσῶτερικη καταστ 8 η ὃ τηματαρχῶν, ο ας ο, ά « . | Η Γραμματεία τῆς ΑΟΒΜ ΛΕ-ἱστοιχεῖα τις σὲ ἀἁρκετὰ σχολεῖα | ε ο ο. διά-| συνεογαστοῦν μὲ ὁ δὲ ἂν δὲ θέλει νὰ ξεσκεπαστεῖ στὸ ἁγωνιστὸς σφυρηλατοῦν ἕνα νέου | κ [τῶ,) σεμερινῶν κυρ άριων µας μορφώηκε µόσα σ᾿ αὐτὸ τὸ συνερΥ με ὅποανξήποτε ὰ ν « Αρτ η 2 ας Γμεσοῦ ποὺ μελέτησε αὖ -ὰ Ἰὰ ᾱ-]|λΛέσης ΓΠαιδεία- µεγεθύνοντα: στὸ Εως δν ανν εν) ποδά 8 Ἕδιι ὁρράμ ραὶ ὅτε ὺ ἔνδια- πιὸ σύντομο δ άστηµα. ᾽᾿Αντίθετα, τύπου Κόμμα, ἕνα πραγµατ. ο ης τὰ ζούσαν σὲ ἀγρία κα ὁΖτόςη, ” προ ἍἌηση τοῦ Ἔννν- ὀργάνωση καὶ ἄτομα ποὺ ος νο - Γποτελέσµατα καθόρισε | ο2ήἹεεη| τετράγωνο οἱ ἀρχαῖοι δεοµοί τῆς 5 τρ ὀεσωτῖς ἔροι ὰ τὴ μὴ αὔ ῷ ὁ πραγµατικὸς ἐχθρὸς πρέπει ἀ-' µπολσεδίκικο κόμμα, κι’ ὅτι, σὲ εΕό ]ς5 Σεπτ ο Ὕωνο οι ν : { ον . Νὰ δοίµε πὸς ὅδ.αι κοαπε)ει ὀερωτ' «οὗ µας ἀγώνα,ι φέρονται γιὰ τὴ μὴ αὔξηση τῶν . ον κο αν : : αν ϱν ον επώ ον 1ἐξόρμησπ ἀπὸ τὶ- ποῦ Σεπτ΄α- ππρου μὲ τ οινύκη καὶ τὴν ! ἡ πμ ἣν ἐς 5 ἡ- οπῆ εφωνικῶ ος ὶ ὶ αν πὸ καιρὸ σὲ κα:ρὸ νὰ δεί-νει ἐπ'-' κα,ένα δὲ θὰ ἐπιτραπεῖ νὰ ὑ-] 9Η νπρομ με πῃ ἢ η21 | αθμιαῖςι Κύπρος “η. στὴν ἑκστραις-α τῆς Ἐπιτροπῆς τηλεφωνικῶν τελῶν καὶ χωρὶς κα τυχίες στὴ δουλειά του, γιατὶ αὖ- τὸ εἶναι τὸ μοναδικὸ µέσο γιὰ νὰ: ποσκάπτει τὴ μονολθ' κότητα καὶ | τὴν πε θαρχία τοῦ Κόμματος, Τὸ: Βρη ὅ- τὶς 30 γιὰ τὴ στρατο)ο- Γγία 300 νέων μελῶν. ᾿Ανατολὴ κι ἀμόλύνονται στὸ ἕ- πακρο οἱ ἀντίστο:/οι δεσμοὶ μὲ Εἰσήνης γιὰ συλλογὴ ὑπογραφῶ» λύτως ἑλληνικὴ μὲ τὶς, άλλε ἐνόντια στὴ μετ ατροπὴ τοῦ νη- θυστέρηση ἐνισχύσουν τὶς ἐνέργει- τν γιὰ κικελοφορία ὑπομνήματος ὃν Ὁ Ετλυ « « ᾱ. οκὢι ὃξς , µηλες ἑλληνικὲς ἀποικιστ «ἐς ἐγ- ς : ν ͵ διατηρηθεῖ σὰν ἐ,βρός, νὰ μπεῖ| σύνολο ποῦ Κόμματος µας πρέπει | Μὲ τὸν ἐνθουσιασμὸ ποὺ κατέ- [τὴν Ἑλλάδα, μὲ τὸν ἐξόφθαλμο ααιάσες - Αντιδιο σολ μ. κα. σὲ πελεμικἡ θάση κλπ. ἀιάόμεσα στοὺς κατόχους τηλε- Ὃ μμ καὶ ιδ. ρηρφί, ιν . κ οΣ ο ημα | Χει ὅλα τὰ στελένη καὶ µέλη τῆς, σκοπὸ νὰ καιαπολεμηθεῖ ἡ ἑλλη- ον πα ὃν -.... κάτω ἡ έκθεση καταπ:α-ό-{ φώνων τὸ ὁποῖο νὰ ἀποσταλεῖ στην εµμπιστοσωνη και νὰ συνθχί- νὰ κατανοησει αυτο το ζήτημα τις περιοδικὲς εμµηπτορίκες ες Ἱεταλ- σει τὴν ἐχθρι«ὴ του δουλειά» καὶ μὲ τὴν ὅλη δράση καὶ ἐπα- κ εἶναι θέθαιο τὼ- πὰ αἶλος τοῦ Σεπτέμθο οη θό θρεί πὴν ΑΩΝ νικότητα τῆς Κύπρου καὶ νὰ ὑπο- σκότττεται ἔτο ὁ ἐθνικοαπελειθε- μὲ τὰ ὁρ γανωτικὰ τοῦ ἑπαγ- λευτικὲς διεισθύσεις τῶν Φοινίκων στὴν Κυθέρνηση. (Σπάλιν, ἀπόσπασμα παρμένα γρύπνηση νὰ δώσει νέα δμαμη | μα 500 νέα µέλη, καλύ- ο. ο... καὶ ἄλλων ἀνατολ κῶν Λιώ.. Νὰ αοτικου κινήματος, καὶ τὰ Π ὀλομέλεια ἀκολούθως καθό ἀπὸ τὸ «Δέκα χοόνια πόλης» τοῦ στὸ ΑΚΕΛ. εμεσοῦ μὲ με. Ἡ ὍΕρώτικος µας αγώνας, , “στοέμουμε, τέλο-, αἡν Πρασοχὴ πβυδλήµατα ποὺ σ᾿ αὐτὸ τὸ δ.ά-[ρ:σε ὅπως ὁ Υ.ορτασμὸς τῆς Ἰ Ἱης Ν. Ζαχαριάδη). ᾿ ! Εμεῖς οἱ ἀκελιστὲς πρέπει μα πνοντας ἔτσι τὸ μεγάλων μὲ” Γι ὀωτους ος δὲν ορισών πο δι τν . Χη στηµα ἁπασχόλήσαν τὸ ἐπογγελ-] ἑπετείου τῶν ᾿Ενώσεων Μικροκα- ! Γραος τοῦ σιόχου της. καὶ Υι᾿ αὐτοῦ: ποὺ γνώρισαν δια- ται προ αυτὸ τὸ» τς εα μελέτης, | Εἶναι γεγονὸς ὅτι κι οἱ δικοί µας φραξιονιστὲς ἔδειξαν τὴν ἱκα- νότητα νὰ ξεγελοῦ» τὸ Κόμμα, νὰ ᾿συναισθανθοῦµε τοῦιο: Εἴμαστε! κι ἐμεῖς ἕνα μικρὸ κομμάτι τῆς μεγάλης στρατ:ἂς τῶν πρωτοπό- “κ οτρεδλοµέν η ἐνσυνείδητα τὴν οὐ- σία τῆς ὀρχα: ολογικῆς ἱστορικῆς ἔρευνας, ἐλπίζοιμε ἡ σειρά αὐτὴ Μαρμµάρινο ἄγα.μα ᾿Αφροδίτης, ᾿Ανειρέθηκε ματικὸ µας κινηµα. Στὸν ὀργανω- τκὸ τοµέα, ὁ στέγος τοῦ πλάνου γιὰ τὰ νέα µέλη ὑπερκαλύφθγιε, ὅλων εκείνων που θέλουν νὰ ὅλο- Γκληρώσουν τὴ γνωρ:µία τῆς ἁρ- χα:ας Κύπροι.. ταστηματαρχῶν γίνει τὸ πρῶτο Σαθθατοκυρίακο τοῦ Νιόθρη, καὶ νὰ καταθληθεῖ προσπάθεια γιὰ . αΑ' , ας κ. 9 ΄ Α παρουσιάζουν «ἀπὸ καιρὸ σὲ και-΄ ρω, ἀγωνιστῶν, τῶν κοµµουνι- : ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΒΕΑΙΡΟΝ τὸ ὄρων θά πυμνῆς τὸ χωρικὸ στοὺς ! | Ἔγιναν 130 νέα μέλη ἔναντι 1 14 μιὰ Μεγάλη επιτυχια του Φετει- ρό ἐπιτιμίες στὴ δουλειά τους»,: στῶν, ποὺ δημιούργησαν ὁ ΛΕ- Απόψε στὴν «ΟΑΣΗ, ὃν ἄρθρων ναι ' χρήσιμη. Σόλους, πιθανώτατιι στὸν ὁμόνυμη ναό τῆς θεᾶς, Η. στάση τοῦ ἀγάλματος , Γιὰ τὴν ἐκλαίΐκει ση τῆς σειρᾶς που ἧτο ὁ στόχος. Στὸν τομές της νου Υ ορτασμοῦυ τῆς ἐπετείου τῆς νὰ κάνουν, ὅταν αὐτὸ τοὺς χρε- ΝΙΝ καὶ ὁ ΣΤΑΛΙΝ. Στὸν τοµέα ΑΠΟΠΕΥΜΑ-- ΒΡΑΔΥ δε πεὮ αρίέσωμα, μον, ἴσι θυμίσει τὴ στάση τῆς ᾿Αφροδίιης . Κυρήνης, παν βρίδεριαι σὲ Μουσεῖο | αὐτῆς τῶν ἄρθρω» συγκεντρώσα- εἴσπραξης τῶν συνδρομῶν καὶ] Ίδρυσης τῶν Ἑνώσεων, , . αζόταν, «αὐτοκρι τικὴ» γιὰ ν᾿ ἀπο-] µας ἐχτελοῦμε καὶ μεῖ: ἕνα καθή-| -- δῶ τὴν εἶσα ρίόοι υμε, εως ἴ αμει | τῆς Ρώμης, { Η Κυρήνη ἔταν ὀρχαία Ελα-ηρικῆ πόλη. στὴ Βόρεια Αφρική, ἵ µε τὰ στοι πεῖα ποὺ μᾶς χρειά- τῆς σταθεροποίηση: τῶν μελών Τέλος, ἡ ΠΕΜ, ἀποφάσισε τὴν κουμίζουν, τὸ Κόμμα. Π ὁ «ἰκανόςν. καν. Ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ἐργατῶν θρογραφία. ια ἅτη τήν ἀρ- ἀπὸ τὴν ὀνομπσία τῆς ὁποίας ὀνομάσθηκε ὁλόκληρη ἡ Ἱαριοχκὴ Κυρηναϊκή). ἕζονταν ἀπὸ τὶς μελέτες Ὑνωστῶν { διαπιστώθηκε ἀρκετὴ θελτίωση ἀποστολὴ ἔντονη: διαμαρτυρίας καὶ πιὸ ἔμπειρο: σ᾿ ὅλα αὐτὰ ᾱ- καὶ τῶν ἐργαζομένων παλεύουμε σίαδς οιήμς ος με να προ! Τὸ ἀριστούργημα αὐτὸ εἶναι ἔργο τοῦ Γ .. Χριστοῦ αιώνα κ΄ Ἐμοι δα. απιολόγων, οπως του Σ. Κάσ-|σ᾽ ὅλες ἀνεξαίρετα τὶς Ενώσεις ἀπὸ μέρους τοῦ ἐπαγγελματικοῦ ποδείχτηκε ὁ Σέρδας πού, παρὰ στὴ» πρώτη γραμμὴ γιὰ τὴ λευτε- καὶ μῦ μ λλ. ἀναγνῶστες ο Θεά καραγιένη τήν τε Ἰνοτρασσία τῃο σχοῆς τοῦ μεγάλοι {Αρχαία Κύπρος 19372, Μικροκαταστηματαρχών, ὁ στό-| καὶ δ.οτεχνικοῦ κοσµου τοῦ νη- τὴν τόση ζημιὰ ποὺ ἔκανε, ἀπὸ τὸ οιὰ καὶ τὴν εὐτυχία τοῦ λαοῦ. Πρέ- ὰ ἄλλο ἕνα σοδαρὸ ζήτη-! Ἑλληνα λόπτη Πραξιτέλη. «Ἱστορία τῆς Κύπρου χος ὅμως δὲν καλύφθηκε σ’ ὅλες σαιοῦ μας πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ Κι- 1945 ἀκόμα, κατόρθωνε νὰ κρα- τιέται καὶ νὰ ξεγελᾶ, τὸ Κόμμα, Πρέπει, ἐπίσης, νὰ θγάλουµε | ἀκόμη ἕνα σοδαρὸ µάθηµα ἀπὸ: τὴ δράση τῶν φραξιονιστῶν: τι δὲν πρέπει νὰ ὑποτιμοῦμε τὸν! Ὁ- ΄λη απὸ τὰ παιδια τῆς ἐργατιᾶς πει, ΥΙ αὐτό, νὰ μποῦμε μμ’ αἷσι- οθοξία καὶ μὲ ἐνθουσιασμὸ στὴ δουλε ά, νὰ φέρουμε σιὸ Κόμμα δεκάδες καὶ ἑκατοντάδες νέα μέ- .καὶ τῆς ἀγροτιᾶξ, ἀπὸ τὶς γραµ- μα: Δὲν πρέπει νὰ περιμένουν ᾱ-] πὸ τὴ σειρὰ αὐτὴ τῶν ἄρθρων ἕ-ι να ἐπιστημονικὸ πλησί ασμα τῶν ἀρχαιολογικῶν-ί ἵστορ. κών πορι-| σµάτω», μὲ δάση τὶς ἀρχὲς τοῦ δι- αλεχτικου 6 λησμοῦ, Κανένας, ὥς κάθε Ἱστορικὴ ἐποχὴ τάζουν ἔα- σκαπάνη ἔδωσε οστοὺ ση τῆς ἄρχουσας τάξης, [ ματα καὶ κή μας περί πτωση εἶναι ποᾷτο: | ἑλλην κότητα τὴ : Κύπρου. ἀρχαίους , σικό τους καθῆκον τὴν ἐξυπηρέτη- πάφουως καὶ τοὺς ναούς͵ τ ἀγάλ-ι τὰ μνημεῖα στεντόρια, Ότι γίνεται, πάντως, στὴ δι: φωνὴ γιὰ νὰ ἕ Βιαλαλοῦν αἰώνια τὴν | Γζέρστατ, «Ἡ Σούηδι- κ ἁπουτολὴ στὴν Κύπρο 1934- 37», καθὼ καὶ ἀπὸ διάφορες -ιε- λέτες τοῦ. σημερινοῦ ἐφόρου τος :Κωπρ: ακοῦ Μονσείου κ. Δίκαιου, τὶς Ενώσεις, Στὸν τοµέσ πῆς µε- λέτης τῶν ἐπαγγελματικὼ, προ- θλημάτῶν, μελετήθηκαν καὶ ανπ- κ πθθημμνή τὰ προθλήµοτα τῶν θέρνηση γιὰ τὴ δάλυση τῆς Ε.Δ Ν.Ε, καὶ τὶς νέες ἀθρόες συλ- λήψεις, ἐκτοπίσεις καὶ ἐἔπανεκτο- πίσεις Ἑλλήνων πατριωτῶν. καὶ ἰδιαίτερα τὸ τελευταῖο του ὁππορτουνισμό, αἲς ζημιῶ πταῦ, κ! μὲ τῶν πρωτοπόρων ἀγωνιστῶν. λακρμος μανία τώρα δὲν ἐπιμείρησε στὴν Κύπρο ΄ Όσο ἐπιστημονικὸ λαθρεμπόριο] Γιὰ ἕνα πρᾶμα, πάντως, µπο- ἔργο «᾿Οδηγὸς Κυπριακοῦ Μου- η] τῷ νει καὶ γι) αὐτὸ δὲν μμ σα | ναι Ὁ πθένας µας ἂς τὸ στὴν καρδιὰ εώς ΤΡΊΤΗ, στὴν ἔξ- τέτια προσέγγιση τοῦ ζητήµα-| κι ἂν δοκίµασαν νὰ κάνουν στὸν ροΐµε νάἄμαστε δέδαιοι: Μιὰ δια-ἰ σείου». Ἱ ΥΤΥΧΟ τὸν ἀνεχόμαστε στὸ Κέμμα. “Οἱ .Τὸ ΑΚΕΛ θρίσκεται στὴν καρδιὰ ως ο ων. πμ σψω ὁππορτουνισμὸς εἶναι σαράκ., ποὺι καὶ τὴ συνείδηση τῶν ἑἐργατῶν, ΡΗΝΕΙΑ. -- -- ΑΔΕΙΟ ΡΣΝΑ πρώγει, ποὺ ὑποσκάπτει τὰ θες ὅλου το ἐργαζόμενου Κυπριακοῦ| - μα τ ην ΒΕΕΣΕΛΙΕΟ μέλια τοῦ Κόμματος καὶ γι’ αὐ-' λαοῦ καὶ Υ.᾽ αὐτὸ δὲ μπορεῖ νὰ| τὴν ΠΕΜΠΤΗΝ στὴν υ --Τὸ νέον µοντέλλον Ραδιοφώνου τὸ πρέπει νὰ τὸν ξεσκεπάζουµε | | χαθεῖ ὅπως ὀνειρεύονται οἱ ἐχθροὶ ᾿ λάρνακα ΜΟΙ ΑΠΟ ἔχει ἤδη κατακτήση ἔγκαιρα, νὰ τὸν ἐκκαθαρίζουμε ἁ- [παυ, δὲ απορεῖ νὰ καταστραφεῖ ! ηχαναι « ») ἁλόκληρον τὴν Κύπρον. πὸ τὶς γραμμές τοῦ Κόμματος. : [ὅσα χτυπήµατα κι ἄν δεχτει: ---- : : Γιὰ ν᾿ ἀντιληφθοῦμε πόση ζημιὰ, Όσο ξεκαθαρίζεται τὸ Κόμμαι----------Ἓ ς μπορεῖ νὰ κάνουν αὐτοὶ ποὺ δου-] µας ἀπὸ στοιχεῖα τέτο:α, σὰν τὴ λεύουν ὕπουλα καὶ φραξιονιστικὰ | γνωστὴ πορέα τῶν ο ΟΙΚΟΠΕΔΑ 5 λΛλΟΣΑ 2 9σ.ο.ς ἀπὸ µέσα ἐνάντια στὴν ἑνότητα : ὁππορτουνιστῶν, π.ὸ πολὺ δυνα- ». Ὑπάρχουν δεκάδε ω ο ματς ἀρκεῖ ν΄ ἀναφέρου- Γμώνει, γιατὶ κάθε τέτιο Ὀπλώρις ἱ ΠΡΟΣ ΠΟΛΗΣΙΝ ! : πιώσεων Εν τὰς ἁπαίως τὰ µε ἐδῶ ἕνα ἀκέμα ἁἀπόσπασμα σµα εἶναι καὶ μιὰ νίκη. ώρα τὸ | .-.. ͵ » ἱ . ἀπὸ τὴ σταλινικὴ διδασκαλία: [Κόμμα μας ἀκόμα πιὸ ἐπάξια θἀ , Λεμεσι ανοί, ἰδοὺ ὁ λος 5 ὔ9θ.ο.ο να. ο. οκ τα 1 «Γιὰ νὰ χτίσες τὸ Ντιεπρο- | μπορεῖ νὰ καθο .δηγήσει τοὺς ἆ- μια µοναδικἡ εὐκαιρία γιὰ Ε. ἡ διὁ δἀ : λί Ξ στρόϊ, γράφει ὁ Στάλιν, πρέπει γῶνες τοῦ λαοῦ γιὰ ΨΩΜΙ, γιὰ σᾶς. Εἶναι καιρὸς νὰ ἀπο- Γ ό ὰ 5 ο19τΙ να Εχετε Λίγα δι- νὰ θάζεις πρός δεκάδες χιλιά. ΕΙΡΗΝΗ καὶ λΕυτερία. κτήσετε ἕνα φθηνὸ οἰκόπεδο | | : οκία 'ΑΣΠΡΟ᾽ στὴν τσέπη σας. ς ως ὅου δες ἐργάτες, Μλὰ γιὰ νι . καὶ σὲ πολὺ καλὴν τοπο- ( 2 ΛΛΟΣΓΑ ο π ΦΚατ' αὐτὰς τὰς ἡμέρας, ὁπότε») ς εργάτες. γιὰ νὰ τὸ ἀνατ:- Α. ΚΡΑΣΙΑΣ ς νάξεις, γι’ αὐτὸ χρειάζονται ἴσως θεσίαν. αν ος τόσο πολλά νὰ κάνωµε εἰς 324 6 σετε Τό μερικὲς. δεκάδες ἀνθρώπων, ὄχι Τὰ τελευταίως ἀνοιγέν- ες γον ὅρας, ἡ ζωή γίνεται ουχνάἁ πο- γί παραπάνω. Γιὰ νὰ κερδίαες µιὰ, ΑΝΑΖΩΘΟΓΟΝΟΥΝΤΕΣ τα οἰκόπεδα ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ο | ) λὺ κουραστική. Τὸ “ΑΣΠΡΟ᾽ άνακου- µάχη στὸν πόλεμο, γι’ αὐτὸ µπο- [Πάφου καὶ παρὰ τοῦ σι {| --Εῦκολαε εἰς τὴν ἐκκένησιν : Γ Διακρίνεται διὰ τὴν πανίσχνι φίζει ταχέως τὴν αἴσθησιν Ῥευρικότη, Πάθ]Λή] μμ ρεῖ νὰ χρειαστοῦν μερικὰ σώμα- ΤΟΥΣ ΑΔΕΝΑΣ δώρου Μαρκουλλῆ διατίθεν- ἱ ή ἕ ρον λῆμα του καὶ τὴν ἀρι- τα κόκκινων φαντάρων, Μὰ γιὰ νὰ ι Χαντακώσεις αὐτὸ τὸ κέρδος στὸ! ΕΠΑΝΑΚΤΙΑΤΕ ΡΩΜΗΝ ΕΝΙΟΣ 24 ΩΡΩΝ ται πρὸς πώλησιν σὲ τιµές ! εὐκαιρίας. το στουργπµατικήν του ἐμφάνισιν, ., -Εΐναι ἐφωδιασμένον μὲ 5 νέου Κουράσεως καὶ ἐξαντλήσεως, Τό “ΑΣΠΡΟ᾽ ἐξαλείφει ταχέως τοὺς μυ]- κοὺς πόνους ποὺ προκαλοῦνται ὅ Κοιείς δὲΥ έτωπο, γι’ αὖτ - ναι πλέον ἀγάγκη νὰ αἰσθάνε Περισσότερες πληροφο- -- θδξώτας τύπου Ραδιοφωνικὲς λυχνίες ὅταν Α, ο κτάσκοποι πανρπὰ λα, οὓς ἀπωλειω θάρως κος πακδως, τὰ ρίες κώ πὸ Ὃ Ἰσίδωρον Ἐτερθώταται ΜΟΙ ΑΡΌ αἱ ὁποῖαι ἔχουν τὴν μετὰ ἀπὸ ἀσκήσεις ἁρπάζεται κρύο. ε[ε/ ΠΙόδει λεῖο στρατιᾶς, εἴτε ἀκόμη στὸ ἐ- ἐποπέρετε ἐξ Ὃ ισάκον μνήμης καὶ σώ» Μαρκουλλῆν εἰς Λεμεσό», ἠξιότητα. νὰ πολλαπλασιάζουν επιφέρει ταχείαν ἀνακούφισιν ἀπό τὸν ἆ /. πιπελεῖο µεραρχίας.... Γιὰ νὰ χτί-͵ξριθιομένου δξυμωτορ, χωταπώσως, | Ἡ ἀπὸ τὸν Γεώργιον Στρέ. Ἐρ Ἀπόδραν που. |. πονοκέφαλο, ἐκδιώκει τὰ ουμπτώµατα Τ{ Θ/60/440, σεις µεγάλη σιδηροδροµ κἡ γέφυ- ἀνεπαρκοῦς ὕπνου, καθόσον Αμερικανὸς ἴτ, πλατείαν Δικαστηρίων --Ὕ)ἐκονομ.εκκέ λος τὰ Ἐργοστάσια αρχ κος κρύολογήματος. Δέν ἔχει λα ιν ρα Χρειάζονται ἀιλιάδες ἄ,θρωποι. Ἱατρὸς ἀγεκάλυψε ἄμεσον καὶ εὔκολον Λεμεσόν, | 3. νεα μεγαλύτερο, 6λαδερός ουνεπείας͵ Μπορεῖτε νὰ κ) ”- Γιὰ νὰ τὴν ἀνατινάξε:ς θάφταναν τρόπον νὰ σταματᾶτε αὐτός τὰς ἀνωμαλίᾳς. ) [ »ατασκτνκτστα αι ιοφωνι χὸ πάρετε καὶ νὰ ἐξακολουδήσετε τὴν ον νο μερικοὶ ἄνθρωποι» Καὶ στὴν περίπτωση τῆς γνω- Ἡ ὀνακάλνψις αὗτη, ὑπό µορφὴν ' δισκίου, εἶναι ἀπολύτως ἀκίνδυνος, εὖ: Χάριστος καὶ εὔχολος πρὺς χρῇσιν, πα: ΠΑΤΑΡΙΕΣ ΡΕΕΤΕΙΧ Αιηνιῶν αἷς ὁλόκληρον τὸν κό- σμον, -Απὸ 112 Εργοστάσια ραδιο! μο γἁ ἔχετε ἐργασίαν σας. “Επομένως εἶναι φρόνι» - 'ΑΣΠΡΟ᾽ πάντα µαζ οας 2 | στῆς φραξιονιστικῆς παρέας, ἂν Λάσσει ἀπὸ τὴν ἐγχείρησιν τῶν ἀδένων ΓΕΜΙΚΟΙ αντιΠπΡΟσαΠΟΙ : η | άν ασ ας . α καὶ δίδει νεότητα κά θώμην εἰς αλιό: ΙΚΕ Ἕπηλα | ΑΝ ο. ᾗ φώνν τὰ ὁποῖα ὑπάρχουν εἰς, 98 ς σὲ διάρομες ἐν οροσο Ὅσὰ δας δ ώκον, πο ἆ ἀπ Ελθείσς ἐάι ΓΕΡΜΑΝ κ Σ | γὴν ᾽Ανυλίαιν πιὰ 100 αμα ς θ το κής [τῶν ἀδένων καί νεύρων και χαρίνει ντον, . ὁ ως , τ τ ᾗ ζουν τἁ Ραξ να των ὲ τἶα- ) καὶ τ μι του οτὸ Κόμια, ν. ἀνόονν μα ταν Θα τριων εξ ἡν Ππορθλόφοη ὁ πέμπτη παρέα, Γ. Α. ΓΛΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΚΛΙ ΣΑ ΑΤὴ. Π{ ἔορωνκὲς Ἀνθίκς όλο, κρὴ ἢ µεγάλη, ἀνάλογα μὲ τὶς τὰς φλέύας σας. ᾿Ενιὸς ἃ ὡρῶν ύνααῦε !ἔντι μν πα κ ο ͵ , , Γι. 5 , 3 δυνατότητες ποὺ εἶγε. “ο Χρύσα»- νὰ ἰδῆτε καὶ νὰ οκ ύ θα τὸ σα Εντὸς τῶν ἡμερῶν, ἀναμένον- Οδὸς Ρηγαίνης Α ριθ. 32. 4 λα Ἐλλοζκ Τὸ να ἁπονιλο, ῆ 4 ζει αυ, {, μια θος λ.χ. ἔκανε τὴ δουλειά του! οοᾗ πώτερον, Ὁἳ ἀφθυλμο: οως μαήφη. [ται νεώτερες. Δ υκλ Γροῦολοῦ», αἰσθώνεοῦε νά δζῆτε γεμᾶτος ! ἐγγύποιν ἓ ὧι ὀτιδήποτε κυκλο- | ὄντας στὸ Μ. Γ, τῆς Π.Σ.Ε. συγ- κεντρώνοντας δίπλα του τοὺς Γάδρη καὶ Λυσσαρίδη, Έκανε τὴ νεανικῆς οώμης καὶ δυνόµεως. ] Και τὸ κατωπληκτικὸν τρῦτο φάρμα» κον τῶν ἀδένων καὶ τῆς ρώμης, καλού- ΔΗΜ, 1. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Λευκωσία Τηλέφ, 2254. » Τιρ., 2000, ΛΕΥΚΩΣΙΑ φορεῖ αἲς τὴν ἀγορὰν καὶ Φέρει τὸ οῆμα σύτὸ, ᾽Αποκλειστικοί Ἆιο ανομεῖςς ὀποή ΑΟ) «Πρά μηνών ὑπέφερον συνεχὼς ὁπὸ , μενον Ραἰ. Τόμας, εἶναι ἠγγνημένον, , , δουλειά του στὴν ΕΑΚ. δημ ουρ- Εδοχιμάσῦη ἀπὸ χὐιάδας εἰς τὴν Άμε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ Εταίρεια μα μα ο εμω, γώντας κι᾿ κει κρίσεις, και ἔτ{ρικὴν καὶ τώρα πωλεῖται ἐδῶ ἀπ' ὅλους ΠΗΛΑΚΩΥΤΑΕΣ ΑΣΠΡΩ δὲν αἰσθάνομαι πλέον ἀπολύ' κανε συνέχεια κι ὅλο πιὸ ἀνοιχτὰ ὶ τοὺς φαθμακοποιοὺς μὲ ἐγγύ ν ἵκανο: 3 ο. - ως Τίποτα, εἶμαι κατενθουσιασµένος ιὴν ἀντιομματικὴ του. δουλε ά. | ως ἢ ἐπιστροφῆς τοῦ ἀντιτίμου. ΛΝΛ ΞΛΥΛΕΣ ΚΛΙ κ ΡΕΚΛΥΛΕΣ ἵῃ ΟΛ Ἡ Ν Λ 0 α η ΚΩΑΛΑ.ΤΓ ΔΗΣ ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ τοῦ προϊόντος αὐτοῦ καὶ , Ξ , ΄ ολ! Τό Βαάϊ Τάμσς πρίπει νὰ σᾶς κάμῃ νὰ - εονν ! ὁ συνιστώ εἰς τοὺς γνωστοὺς µου». Ὁ. Σέρδα- δημιούργησε στὸ αἰαθωνῦή ἥτε γεμᾶτος ἀπὸ ρώμην καὶ |} - | ΕΥ ΤΝ ο ος αν ο Ἓδητον Κόμμα τόσες πολλὲς ἀναπουμ-, κατὰ 10:50 χρόνια νεώτερος ἄλλως έπι» | ἃ μιαρωφιοικώα: τσι γΕΗ πούλες, παραθίασε ἐπανειλημμέ- να τὴν κομματικὴ πειθαρχία, κανε πολλὲς ἀπόπειρες νὰ ἀνατρέ- Ψψει τὴν κομματικὴ γραµµή, φτά-΄ νοντας στὸ σημεῖο νὰ πλησιάζει! 8 μυστικὰ κυθερνητικοὺς λειτουρ. γοὺς (περίπτωση Τζιάκσον κλπ ). απσ-σο- -απαςι)--πα: Πα ΤΗΝ ΤΕΝ τής |] ἔ-, καὶ εἰσπράττετε τὰ γρήματά σας εἰδικὸν, διπλῆς δυνάµεως, φυσλίδιον ἐκ ! Β ἄϊλ δΒαάϊ-Τάµπς πι μμ ἐγγύησις ἀϊτάμπς ος οἷς αοσκνε Δίΐδει Ῥώμην καὶ Ζωτικότητα. Ὅ καφὲς ἀποτελεῖ ἀπολαυστικὸν ὅσων καὶ .5αα -ῶ Εὐπιμένξ τονωτικὸν ποτὸν δι’ ὅλους τοὺς ἐργαζομένους, πνευματικὰ ἢ χειρονακτικά, ὅταν εἶναι καλῆς ποιότητος καὶ φρέσκος, Τὸ ΦΡΕΣΚΟΝ -- ΕΥΓΕΣΤΟΝ -- ΜΥΡΩΔΑΤΟΜΝ. ατὸν ναφὲ τοῦ πα ο | στρέφετε ἁπλῶς τὸ κενόγ μες ΓΑ ο ου. . ᾖ τελευταίες, σύγχρονες ἐκθεσή.µας γιὰ νὰ δῆτε καὶ νὰ θαυμάσετε τὶς Αμαξοῦδες καὶ Καρεκλοῦδες (Β0559 , καὶ παγ κοσμίου φήμης α ΓΟΜΕΣ αοουόᾷτελης { ! Διὰ ΤΣΑΝΤΕΣ, ΓΡΑΒΑ- ΤΕΣ, ΚΑΛΤΣΕΣ γυναι- κεῖες, ἀνδρ κὲς καὶ παιδι- κές, ΔΩΡΑ. ΔΙΑ ΓΑΜΟΥΣ καὶ ὅλα τὰ εἴδη Νεωτερι- ΜΜΕ νερὸ κάµνουν μίαν ἐξαιρετικην γαργὰ: βαν διὰ τὸν Πονόλαιµον, ἀμυγδαλιτιδα, σμοῦ. οτοῦ κιλιτ ἄπ Σα τε λενε 190, ΛΕΥΚΩΣΙΑ Ἔπτσης ντύνονται κουμπιὰ καὶ ὃ ορθώνονται ΤΙΛΛΑΙ ᾿Απονλοιντικοὶ Αντιπρόσωποι ἡ, Ῥ. ΨΗΕΗΙΟΛΝ (0ΒΙΕΝΤΏ ΙΤὺ, ΑΣΠΡΟ’ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΛΙΑΚΕΙΑ ΚΑΙ «ΡΑΡΛΊΑΚΕΜΠΟΡΕΙΑ Λήδρας κάλτσαι, ΛΟΓΙΚΑΙ Ευ κ “ο ο ο ο κ ρα «ασ αρ” - ΙΙ ασΠρο Δύο δισκία ΑΣΠΡΟ! σἱ μισό ποτήρι ου 06 ον φ-θ-όὸδκςο- ὁ9δ- ι«Σᾶς δηλῶ ὅτι τὸ ΑΣΠΡΟ εἶνε ἕνα θαύμα. Σφοδροὶ πονοκέφαλοι ἐξηφανί- σθησαν δὲν ἐκοιμώμην καθόλου τὴν νύκτα, ἀλλ᾽ ἀφότου παίρνω ΑΣΠΡΟ᾽ συμφώνως πρὸς τὰς ὁδηγίας, κοιμώμαι. Ακόμη µίαν φορὰν τὸ φάρμακον τοῦτο Εἶνε ἕνα θαῦμα ». ξα, ζΟΜΒΕ5 (Ριορειδιείτο) ΤΗΛΑΙ ΕΝ ΚΥΠΡΩ: κ. 64 ΔΙΣΚΙ4 2 τας 27 δισκιλ]] ΕΠΙΜΕΝΕΤΕ 27 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΣΤΟΝ “ΑΝΕΜΟΜΥΛΟ” ΣΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΛ σὲ γοῦστο, δ ομηλαὸ τρ αὸ Φιλοι τοῦ χοροῦ καὶ τῆς διασκέδασης, ΜΗ δεχνᾶτε τὸν ΧΟΡΟ τῶν Γκαρσονιῶν ΛΑ.Ι.ΚΟΝ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟΝ ΛΤΔ., αιτὶς «Σ3΄ τοῦ Ἀεπτέμῶρη (Κεντρ, Πρατήρι»», Χρυσοχόων Ὁ, Τηλέφ. 3427) | αι ὃ ατὸν «Ὁ Ἀνεικόαολου. εἶναι ἐπιχείρηση τῶν Καφετζήδων, προσφέρει | ΠΟΙΟΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗ --- ΦΘΗΝΕΙΑ | ἘἜγν υημένα σὲ ποιό- ΧΟΡΟΣ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ στὴν ἀγορὰά τὶς πιὸ καλες ποιότητες ΚΑΦΕ. 5 ὅς προσκαλοῦμεν νὰ ἐπισκεφθῆ τε τὴν α. Γεν. Διανομεῖς: . ΑΕΛ... Λευκωσία τητα, ἐξαίρετα Ὁ ντος ποῦ ἀφήνε πάντοτε τις καλύτερες ἐντυπώσεῖς. Γλέντι, χαρὰ. τραγούδια ὣς τὸ πρωῖ. | ΜΑ. Γ Κον ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ οφ ος οὐ ὁδ εὐ - δὲ -ε- σοφό Υ ΛΤΔ. φις ϕ) «ΕΕ ΤΕΕ «Ἱξεθσω, Μοντέλλα τοῦ 1952--1953. -Αδιάθροχες, ἀνθεκτικὲς σ’ ὅλες τὶς καιρικὲς συνθῆκες, μὲ ταπετσαρίαν ἀπὸ καπαρτίναν. -Τροχοὶ μὲ μπίλιες καὶ προφυλακτῆρες ἀπὸ χρώμµιον γιὰ τὴ λάσπη. --Τέσσερις περίφηµες διπλὲς σοῦστες. --Διάφορα ὄμορφα χρώματα καὶ αὐτόματα φρένα (στόπερ) καὶ ἐπιπράοθετα πρὸς ὅλα αὐτὰ τὰ πλεονεκτήματα ΛΟΓΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ καθορισμένες ἀπὸ τὸ ἐργο- ατάπα καὶ ΕΥΚΟΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝ. . /οράσειε οἰονδήποτε, εἶδος ἁμαξούδας, σᾶς να μᾶς ἐπισκεφβητε ἔστω κοὶ μιὰν Φοράν ΓΕΗΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ: ΣΙΟΥΚΡΗ ΒΕ:Υ:ΣΗ ἁ ΑΔΕΛΦΟΣ Παλαιὸν [υναικοπάζασων, ᾿Λα. 22---24 ΤηλέΦ, 2948 ---- ΛΕΥΚΩΣΙΑ σσ σππηστνθσντ- στποοω «ο ος φταννα ρπανν τρ. αν ος στ παν ναναακαλαικανααωσωπαναιι ποσιωνασα μαι τοσο ὀπμάας σα τοω-πονπησνα μον νανας-α-Φσπσπαρ-ὸ τν αγιασπαπηνααπάσραιω 1 ΜΛΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΜΑΓΙΚΟ ΠΛΙΛΤΙ Σά μερον Ες ΕΡΕ ΛΙΕςτεν μέχρε ναὶ τῆς ἄ Ἔλα ΕΣ . Η ΔΡΑΜΛΑΤΙΚΩΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΛ ΠΛΘΟΥΣ ΚΛΙ ΑΓΑΠΗΣ Τὸ χέρι της τ ὁδήγησε ἡ ἀγ’ άπη γιὰ νὰ σκοτώση τὸν ἄνδρα της κι ἡ ζήλεια της γιὰ νὰ σκοτώση τὸν. ἀγαπηιιέτο ἡ ΣΤΗΝ ΛΒΙΣΤ0 ΤΕ ΠΛΘΟΥ ΙΚΑΤΗΣΟΡΤΑΣ ΣΙΤΑΡΕΤΤΑ ΣΤΕΙΤ ΕΞΠΡΕΣ ΕΙΣ ΚΟΥΤΙΑ Ἡ ΤΩΝ 10. 12 ἓ ΚΑΙ 1Οἱς Υρ. Πρωτα ο. --- : ΜΑΣΙΜΟΌ ΣΕΡΑΤΟ - ΜΠΙΝΝΗ ΜΠΑΡΝΣ ποὺ τὴν τοφλώνε τὸ πά Όος κι ἡ µαταιοδοξία.. κουρέλι ατὰ χέρια της µά κι’ ἐκείνη ᾖλθε μιά μέρα ἡ ὥρα γιὰ νὰ πληρώση.... | ΤΖΑΝΙΣ ΠΕΗΤΙΖ Ἠ ἡ «ἱστορία μιᾶς γυναϊῖκας Ὑκεῖνος εἶχε πς νε ο σας νο παρα ος τα κσκρσως. σι νσρφτττς κέε--α: «ρε ντ) σπάκσφισν-ν. πσαπαμαρωσν -ᾱ Όρμαυνοπκαηθμᾶ-σπαφμ -- ΄ ώς καν ιο στ Ὑπεύθυνος : ΔΙΟΜΗΔΗΣ Διευθυντής ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Γραφεῖα: ΓΑΛΑΝΟΣ ] ΟΔΟΣ ΠΞΡΙΚΛΕΟΥΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ο, ἳ | Τηλέφωνα: Ἱ | ΣΥΝΤΑΞΗΣ 3635 [ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ο ος Ἱ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 3837 | τακ, ΚΙΒ, 540 Ἡ ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ῇ Επττ--------- Εοώκ ωποοπαώσαηωμας. ΣΑ Το οΕ«δλεχ εξέλιε ΠΑ Λ ΟΧΙ δΙΠΛΩΜΑ Τοῦ Γ.Γ. τοῦ Α. Κ. ΕΛ. φ. Ε. ΠΑΠΑ΄'Τ ΟΑΝΝΟΥ Ἡ ἱμπεριαλιστιὴ πρέεπκ- γάνδα ἀπὸ καιρό χρησιµς- ποιεῖ τὸ μπαμπεύλα τεῦ µο- ναρχόοφασισμου στὴν Ἑλλα- δα γιὰ ν᾿ ἀμθλύνει τὴν ἅπε- λευδερωτιχὴἡ πάλη τοῦ λα- οὔ µας. Γιατὶ ξέλετε--λέ- ει αὐτὴ ἡ ὕπευλη προπα- γάνδα-- ἐσεῖς οἳ χέεμµευνι- στὲς νὰ ἕν ωφεῖτε μὲ τὴ ση- μερινὴ Ἑλλάδα ἐφόσο ρετε τὶ σᾶς περιμένει χά- τω ἀπὸ τὸ µεναρχοφασιστι- χὸ καθεστως : Ἐνδιαφέ- ῥόνται καὶ ἀνησυχεῦν, ἐλέ- πετε, οἱ ἱμπεριαλιστὲς γιὰ τὴν Ἀκλοπέραση τῶν χὸµ. μουνιστῶν! Καὶ σάµπως ἆ- κόμη τὸ χαθεστὼς κάτω ᾱ- πὸ τὸ ὁποῖο ζοῦμε σήµερα εἶναι καθεστὼς λαϊχκῆς δη- µοκρατίας ἣ σεσιαλισμεοῦ, Ἡ ἁπάντηση σ᾿ αὐτὴ τὴ» ἱμπεριαλιστιχὴ πρεπαγάν- ὁᾳ εἶναι τούτη ᾿Ἐμεῖς θέ- λουµε Ἕνωση μὲ τὴν Ἑλ- λάδα. Ὅταν ἔνωθοῦμε ὅ Ἀαδένας εἶναι ἐλεύδερες νὰ πάρει τὴ θέση του στὸ πλενυ- ρὸ ὀπεικσδήποτε παχράταξης θέλει. Ἡ ἛἜνωση ἀπετελεῖ γιὰ μᾶς ἕνα πάρα πέρκ« θῇ- µα πρὸς τὴν ἐθνιχή µας ᾱ- πελευδερωση Χι ἀνάπτνξη. Τὸ µοναρχοφασισµό. ἐμεῖς δι πομμουνιστὲς τὸ μισοῦμε θανάσιμα χαὶ 9) ἀγωνιστοῦ- με μαξὶ μ’ ὁλάχκερο τὸν ἕλ- ληνικὸ λαὸ γιά τὴν ἆἄνα- τροπή του. Μισοῦμε ὅμως θανάσιμα γχαὶ τὴ δουλείσ. αὶ θλέπευμε τὴν ἅπαλλα- γΠ τοῦ τόπευ µας ἀπὸ τὴν ξενικὴ διαχυθέρνηση σἁὰν τὸ πρῶτο θῆμα οτὴν πά- λη γιὰ τὴν πλήρη ἐθνινὴ ἀνεξαρτησία τῆς Ἑλλάδας, Άλλωστε, µέσα στὶς σηµε- βίνες παγχκέσµιες καὶ µεσα- νοτολίτιχες συνδῆχες, ποὺ ἕλοι οἱ ὑπόξδευλοι λαοσὶ πα- λαΐίξουν γιὰ ἐθνικὴ λευτε- ριά, δᾶταν μεγάλη παρα- φωνία ὁ διχός µας λαὸς νὰ χαλαρώσει ἔστω κ᾿ ἑλάχι- στο τὴν ἐθνικοαπελευθερω- τικἠ του πάλη. «Νὰ πῶς θέτουν τὸ ζήτημα οἳ τρεῖς σύντροφοι τῆς Κ. ΣΧ. τοῦ 1.Μ.Ε. στὸ ἄρθρο Τους γιὰ τὸ Κυπριακό ««Ἐἶναι σωστὸ τὸ σύνθημα τῆς Ἔνωσης σήµερα: Ἡ ἵ- διοµορφία τοῦ ἔθνιχσαπε- λευθερωτικοῦ χινήµατες στην Κύπρο θρίσχεται στὸ ἔτι ὁ ἀντιϊμπεριαλιστικός τὸυ χαρακτήρας καὶ ἡ δύ- ναµη του ἐχφράξονται στὸ σύνθημα τῆς ἝΈνωσης μὲ την Ἑλλάδα, ποὺ ὅμως κι’ αὐτὴ δρίσχεται χάτω ἀπὸ τὸν ἁμερικανσαγγλικὸ ἰμ- περιαλιστικὀ ζυγο. ξέ- Τὸ σύνθημα τῆς Ἕνω- σης ἐπιτρέπει στὶς σηµερι- νές συνεῆκες τὴν ἀνώτκ- τη ὀυνατὴ ἀντιϊμπεριαλι- στικἡ συγκέντρωση καὶ κι- νητοποίηση. Ἡ σωστότητά του σήµερα θρίσχεται στὸ ὅτι, ἐχφράζεντας τὸν πόθο τῆς παµφηφίας σχεδὸν τοῦ ἑλληνικοῦ στοιχείου στὴν Κύπρο. πραγματοποιεῖ ταυ- τόχρονα γπαὶ τὴν ἀνώτοατη δυνατὴ ἀντιϊμπεριχλιστιχὴ συγκέντρωση, ἑνῶ σύγχρο- να ζεσχεπάζει τὴν ἐθνιχὴ προδοσία τῆς ἀντίδρασης τόσο στὴν Εύπρο ὅσο καὶ στὴν Ἑλλάδα γαὶ δυναµώ- νει ἔτσι τὸ λαϊκοδηµοχρα- τικὸ πίνηµα στὴν ἑλληνικὴ γΠ. Ταυτόχρονα τὸ σύὐνδη- μα τῆς Ἕνωσης ὀξύνει οαἱ αὐτὸ τὶς ἀγγλοκχμεριχάνι- κες ἱμπεριαλιστικὲς ἀντιδὲ- σειο. («Νέος Κόσμου Ἡνό- ἑμόρης 1951 σελ. 20-41). ϱ ᾿Αδάµμος, ὅμως, στὴ ουµ- θιόθαστικὴ ἔναντι τοῦ ἵμ- περιαλισμοῦ πλατφόρμα του λέει: «Ὑποθέσωμεν-- εἶπχ -- ὅτι κ’ ἐγὼ ἀφήνω τὶς επιφυλάξεις µου γαὶ Ἀατε- ἵινω σ᾿ ἕνα παράφρενα ἆᾱ- γὠνα. Ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ᾱ- ποτέλεσµα : Φὰ γόµει ἡ µμοναρχοφασιστιχὴ κυθδέρ- νηση τῆς Ἑλλάδας τὸ αἷ- µατοθαμµένο µευ πουχάµι- σο σημαία χαὶ δὰ διεχδική- σει μὲ σθένος τὸ αἴτημχ τοῦ λαοῦ µας : Ασφαλῶς ῶ Αλλὰ δὰ συγχκινηδεῖ μήπως ἡ ἐδὃδ ἐβναρχοχεκ- Χοφροσύνη Φὰ ἦταν πο- λὺ ἀφελὲς καὶ νὰ τὸ πι» στέφει κανείς». ᾿Ακχόμη, στὴν πλατφόρμα του ὁ ᾿Αδάμος λέει καὶ τοῦ- τα σχετικἁ μὲ τὴν ἁποστο- λῆ πρεσθειῶν στὸ ἔξωτερι- κ: «...ἔχω σχηματίσει την πεποίδηση ὅτι χάνομεν τα λεφτά µας -- ὅπως μᾶς εἶπε χαραχτηριστικἁ καὶ ὁ λαστήρας --- γιακτὶ ἡ λὺ- ση τοῦ ζητήµατός µας δὲν ἑαρτᾶται καὶ πολὺ ἀπὸ μᾶς, ἀλλὰ πελὺ περισσότε- ρον ἴσως, ἂν μὴ ἀποχλειστι- χά, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὶς ἕλ- ἠηνικὲς καὶ τὶς διεὂνεῖς συνθήκες, οἱ ὁποῖες ἐπὶ τοῦ παρόντος δὲν παρουσιάζον- ται διόλου εὐνοϊκές. Ἠι) ἐπεξηγεῖ πὼς δὲν εἷ- ναι εὐνοϊχκὲς γιὰ τὴ δεξιὰ γιατὶ ἡ χυθέρνηση τῆς Α- νας δὲ θέλει νὰ προωθή- σει τὸ ζξήτημά µας γιὰ νὰ Βῆ δυσαρεστήσει τοὺς πά- τρωνες της, προχωρεῖ στὴν ὠφρενικηῃ ἀντισοξιετιχὴ θέση καὶ λέει «Απὸ δὲ τῆς ἀριστερᾶς οἱ συνθῆχες δὲν εἶνχι εὖ- γοῦκές, γιατὶ πρῶτκ-- πρῶ- τα καὶ αὐτὴ ἡ ἀνκχχίνηση εν ζητήματος σὲ διεδνεὶς Ῥγανισμοὺς δὲν ἔχει πολι- Τκὴ ῥάση καὶ ὀρθότητα. Ἱερεῖται µάλιστα τακὶ δτοιχειώδους λογικῆς. Για- | ---------- τι ὅταν ἤ ἐπίσημη Ἑλλά- δα πδὺ παρίσταται, δὲ 6άλ- λει τὸ ζήτημα μὲ ποιὸ ὅδι- Ἀχίωμα δὰ σηχωθεῖ νὰ τὸ ἔσλει ἡ ὁποιαδήποτε ἄλλη χωρα σαὶ δὴ χώρα πρὸς την ὁποία ἡ ἴδια διάκει- ται ἔχδρικά Ὕστερα, ἕ- χω τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ Σοξιετιχὴ Ἕνωση θ) ἃπς- ΦΌγει ἐπιμελῶς νὰ τοποθέ- τήσει τὸ ξήτημά µας, γιατι Ἀοντὰ στοὺς ἄλλους λόγους πὸυ ἀνέφερα, νομίζω πὼς εἶνχι ἐξόφθαλμη ἡ προσπά- δειά της νὰ πρατήσει χαλκ- βυὺς τοὺς φεσμοὺς μεταξὺ Ἠρεττανίας χαὶ ᾽Αμεριχῆς, ἂν μῇ παὶ νὰ τοὺς διασπάσει Φά ἦταν ἀφελὲς, χάτω ἀπὸ τἔτιες συνθῆχες, νὰ ἐγείρει ῥήτημα σὰν τὸ Κυπριακό, ποὺ δὰ ἔφερνε ἀνριθῶς τὸ ἀντίδετο ἀποτέλεσμα καὶ δὰ ἔδινε ἐπὶ πλέον εὖὐχαι- είαν νὰ τεδῃ σ’ ἕνα διεθνῆ Φογανισμὸ ζήτημα Ἡορείου Ηπείρευ, Ἕλληνο -- ἔορυλ- γαριχῶν συνόρων γναὶ δὲν ξέρω τὶ ἄλλον»., Αὐτὴ ἡ πλατφέρµα λέει χαδαρά, ὅπως δὰ δοῦμε καὶ παρακάτω, νὰ τὰ διπλώσου- µε, νὰ χόνουµε συμθιθασμὸ μὲ τὸν ἱμπερικλισμὸ γιατὶ ἡ μοναρχυοφασιστικἡ κυθέρ- νηση τῆς ᾿Αθήνας προδίνει τὸ Κυπριαχνό 1 Νὰ τὰ δι- πλῶώσφουμε λέει καὶ νὰ περι- µένουμε ἴσαμε ποὺ «εὶς τὴν Ἑλλάδα θὰ ὑπάρχει χυθέρ- νηση κανὴ νὰ χάµη τὴ ξυ- σἷκ λάξαρο χαὶ νὰ πινήση τὸ σύμπαν γιὰ τὴ διεχδίχη- ση τοῦ διχαΐευ µχς». Νὰ τὰ διπλώσουµε χαὶ νὰ περιµέ- νουµε σὰν θεατὲς ἴσαμε ποὺ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς μὲ τὸ δι- Χό του αἷμα δὰ ἀνατρέψει τὸ σημερινὸ μοναρχόφασι- στικὸ παθεστὼς καὶ δὰ μᾶς σερθίρει στὸ πιάτο ἕνα κα- ξεστὼς λαϊχῆς δηµοχρατί- ας, ποὺ δὰ κάμει, σύµφωνα μὲ τὴν ὁππορτουνιστικὴῆ πλατφόρμα, τὴ θυσία µας λάθαρο] Κανένας λόγος γιὰ χοι- νὸ ἀγώνα τοῦ λαοῦ Κύπρου ω-- Ἑλλάδας γιὰ τὴν ἀποτί- ναξη τοῦ μεναρχοφασισμοῦ. Κανένας λόγος γιὰ ἔντονη, μαχητικὴ ὀπελευθδερωτιχὴ πάλη τοῦ χυπριακοῦ λσοῦ ποὺ ἐνισχύει σημαντιχκὰ τὴν πάλη τοῦ ἑλληνικχοῦ λασῦ γιὰ ἐθνικὴ ἀνεξαρτησία. Νά παραµείνουµμε δεατὲς στὴ σχληρὴ κι ἀδυσώπητη πάλη ποὺ διεξάγει ὁ ἕλλη- νιχκὸς λαός. Τι ἄλλο ἀπὸ φι- λοτομαρισµός, τί ἄἅλλο ἀπὸ φυγοµαχία, τί ἄλλο ἀπὸ συμθιέθασμὸς μὲ τὸν Ἴμπε- ῥριαλισμὸ μπορεῖ νὰ χαρα- πτηριστεῖ αὐτὴ ἡ πλατφόρ- μα, Ἔπειτα. Ἐμεῖς ποτὲ δὲν τρέφαμε αὐταπάτες γιὰ τὸν ϱ.Η.Ε. καὶ τὴ συµθολή του στὴ λύση τοῦ Κυπριακοῦ. Τὸν Ο.Η.Ε. τὸν ὀλέπαμε καὶ τὸν ἑλέπουμε σὰν ἕἑνι- σχυντικὸ παράγοντα στὸν ἀγώνα µας. Τὸν ὀλέπαμε ναὶ τὸν θλέπουμε σὰν ἕ- να θὁῆμα ποὺ μπορεῖ ναὶ πρέπει νὰ χρησιμοποιηθεί γιὰ τὴ διαφώτιση τῆς παγ- χόσµιας χοινῆς γνώμης, γιὰ τὸ ξεσχέπασµα τοῦ ἱμπερι- αλισμοῦ καὶ τοῦ προδοτικοῦ μοναρχοφασισμοῦ. Ἡ λύση τοῦ χυπριαχοῦ δὰ ἐξαρτηδεῖ Χυρίως ἀπὸ τὴν πάλη τοῦ χυπριαχοῦ καὶ ἕλληνιχοῦ λαοῦ μὲ τὴ συμπαράσταση ναὶ ἄλλη- λεγγύῃπ τῆς παγχέσµιας προοδευτικῆς ἀνθρωπότη- τας. Τὴν ἀποφασιστιχὴ µά- χπ τῆς Κύπρου θὰ τὴ δώ- σουµε στὴν Κύπρο χκχὶ στὴν Ἑλλάδα. Ὁ 9Η.Ε. εἶναι δευτερεῦον. ἐοηθητιχὸ µέ- τωπο, ὄχι τὸ ἀποφασιστιχό. ὧσο γιὰ τὶς διεθνεῖς συν- θῆχες αὐτὲς εἶναι εὐνοϊκώ- τατες, Τὰ ἔθνιχδαπελευδε- βωτικὰ χινήµατα φουντώ- νουν παντοῦ σ᾿ ὅλες τὶς ᾱ- ποιχιαχὲς χ᾿ ἐξαρτημένες χῶρες. Οἵ δυνάμεις τῆς εἰ- ρήνης, τῆς λευτεριᾶς. τῆς δηµοχρατίας καὶ τοῦ σοσι- αλισμοῦ, χαταχτοῦν χπαθη- μερινὰ χαὶ νέο ἔδαφος. Ἔπειτα, δὲν εἶναι ἁλή- θεια πὼς ἄλλη χώρα δὲν εἶναι διατέθειµένη νὰ ϐ4- λει τὸ ζήτηµά µας στὸν Φ.Η.Ε. Μπερεῖ νὰ μποδὶ. ζεται μιὰ ἄλλη χώρα νὰ τὸ θάλει στὴν ἡμερήσια δι- άταξη τοῦ Ο.Η.Ε. σὰν δέ- μα, μὰ τίποτε δὲν ἐμπόδισε τὸν ἐνχπρόσωπο τῆς Πολω- νίας Δρα Κατσούχι νὰ τὸ ἀναχινήσει στὴν περσινὴ γενιχκῆ συνέλευση τεῦ Ο. Όσο γιὰ τὴ ΣοξιετικἩ ἛἝνωση αὐτὴ προσφέρει ἆ- νεκτίµητες ὑπηρεσίες στὸν οπελευθερωτικὸ ἀγώνα τῶν λαῶν γαὶ στὸ δικό µας ᾱ- γώνκχ μὲ τὴ σθεναρή ὑπο- στήριξη τῆς αρχῆς γιὰ αὖ- τοδιάθεση τῶν λκῶν σαὶ τὴ σταθερὴ εἱἰρηνιχή της πολι- τική. “Ὁ ᾽᾿Αδάμος σέρθιρε στὴν ὁππορτουνιστικχή του πλατ- φόρμα ὅτι σερθίρουν γιὰ χρένια τώρα οἱ ἐχθροὶ τῆς Σοξιετικῆς Ἔνωσητ. μι Σοθιετικὴ Ἔνωση εἶναι ὁ σημαιοφόρος τῆς λευτεριᾶς τῶν λκῶν, ὁ πιο συνεπῃς ὑποστηριχτῆς τῶν ἀπελεν- θερωτικῶν ἀγώνων τῶν λὰ- ὧν γαὶ μαδὶ καὶ τοῦ δικού µας ἀγωώνα. Φὰ συνεχισου- µε ὅμως γι’ αὐτὸ καὶ για ἄλλα σημεῖα τῆς πλατφόρ- µας τῶν ὁππορτουνιστῶν-- φραξιονιστῶν-- τιτοϊστῶν. ΟΕΕ ΝΟ κΕεξσΣ ες. τοι» ζ1ημοκραΣιί ΔΕΝ ΕΙΧΕΝ ΟΡΕΞΗ |! ὪὉ Βάσος Λωσσαρίδης μ’ ἕνα γράµ.- μα του μᾶς πληροφορεῖ πὼς «ἄναλη- θῶς δηµοσιεύσαµε πως συνέφαγε αἱ τὸν Πλουτὴ Σέἐρέα επὶ τὸν ᾽Αδάμαν- το στὸ Βαρώσι». Νωρὲ χαρά στὴ διά- ψευση!. Μπορεῖ καὶ να πονοῦσε -ὁ στομάχι του ὁ γιατρὸς καὶ νὰ μὴν εἴἶ Χεν...«ὄρεξη γιὰ φαῖ. Πάντως ὁ πλη- Ροφοριοδότης µας δὲν ἰσχυρίζεται πὼς εἶδε τὸ στόμα τοῦ Βάσου νὰ. ,μασᾶ. Γιὰ νὰ ξηγούµαστε, ὅμως, ἴδεολο γικὲ ἀπολογητη τῆς ὁμοούσιας ὁμά. δας τῶν φραξιονιστῶν --- ὁππορτουνι. στῶν καὶ ὑποψήφιε ἐξοχώτατε πρωθυ- πουργε, τί ἐπιδιώκεις μὲ τὴ διάψευ- ση δά χωρΐσεις μήπως τὰ ροῦχα σου ἀπὸ τὸ Χρύσανθο καὶ τὸν Πλου- τῇ καὶ τὸν ᾽Αδάμο Τοὺς θλέπεις μή: πως ἀντικομματικοὺς αὐτοὺς ὅλους καὶ τὸν ἑαυτούλη σου κομµατικἠν.... περιστεράν Η μήπως θέλεις να μας παίζεις τὸν..,µίρµιλλον [Πάψε λοιπὸν τὶς ἀναλατολογίες γιατὶ ὁ κόσμος σᾶς ξαίρει ὅλους, πὼς εἴσαστε. κομμµένοι ἀπὸ τὸ ἴδιο πανί. ς Χ β Ὑπουργὸς καὶ... Βἰμ-Ὅμπασιης Ὅλος ὁ κυπριακὸς λαὸς ὑτοδέχτη κε το Βρεττανὸ ὑτουργὸ τῶν Στρα- τωτικῶν μὲ τὴ ρωμαλία κραυγή « ΕΝΩΣΗ -- ΚΑΤΩ ΟΙ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ --- ποὺ Εγῆκε ἁπό τὰ κατά- ἔαθα τῆς ψυχῆς του, μ ἐτικεφαλῆς τὴ Λαϊκή Παράταξη. “Ένωση καὶ Εἰ- ρήνη : διαφήλωσε τὸ ΑΚΕΛ, ἡ ΠΕΟ, ἡ ΕΑΝ, ἡ ΑΟΝ, οἳ Δημοκρατικὲς Ἰοναῖκες, Ένωση καὶ Εἰρήνη δια- δήλωσαν οἱ πικεττοφορίες τῆς Λευκω- σίας, τῆς ᾽Αμμοχώστου, τῆς Λεµε: σοῦ. Ετσι μᾶς εἶδε ὁλόκληρος ὁ κυ. πριακὸς λαὸς ἀπὸ τὴν προχτεσινή ἐκ- δήλωση, πλὴν ἑνός τῆς. σοφῆς ΓΛΑΥΚΟΣ ἢ κοινῶς Βὶμ--Όμπασιη. Αὐτὸς ὁ τελευταῖος τὴν εἶδε σἀν.... «᾿᾽Ακελικὴ Εἰρήνη».... ἐναντον τῶν Δυτικῶν συμμάχων. Πάλι καλά ποὺ περιορίστηκε στὴ διαπίστώση ὁ Βἰμ-- Όμπασιης καὶ δὲν προέδηκε σὲ συλ- λήψεις. Πάλι καλὰ ποὺ δὲν ἀνέσυρε τὸ κλόμπ του γιὰ νὰ διαλύσει τοὺς πικεττοφόρους, ποὺ κρατοῦσαν τὰ ἑ- νωτικά καὶ φιλειρηνιστικά συνθή: ματα. ΧἈ ΄ 3 Δίκαιοι ἀπεργια- Ἆἃ - κοὶ ἀγῶνες ᾿Απὸ μέρες τώρα συνεχίζονται τέἐσ- σερις δίκαιοι ἀπεργιακοὶ ἀγῶνες τῆς ἐργατικῆς µας τάξης. Τῶν µηχανουρ- γῶν τῆς Ε.Μ.Ε. στὸ Βασιλικό, τῶν ὁδηγῶν τῆς Μ.Ε..Μ οτὸ Βαρώσι καὶ τὴ Λάρνακα, τῶν ἐργατῶν τῆς «Βάΐϊν Ίνταστριςο στὴ Λεμεσό, τῶν ἐργσ- τῶν τοῦ κεραμοποιείου στὴ Μιὰ Μη- λιά, Αἰτία τῶν ἀπεργιακῶν αὐτῶν ἆ- γώνων τὸ ἀντισυντεχνιακὸ πνεῦμα κ᾿ ἡ σκληροτράχηλη ἀἁδιαλλαξία τῆς ἐρ- γοδοσίας καὶ στὶς τέσσερις περιπτώ- σεις. Στὸ ἀντισυντεχνιακὸ πνεῦμα καὶ τὴν ἁδιαλλαξία τῆς ἐργοδοσίας οἱ ἆ- περγοί µας ἀντιτάσσουν τὸ ἀνωπέρ- ϐλητο τους δίκαιο, μὲ συµπαραστά- τρια ὁλόκληρη τὴν κυπριακὴ έργα- τικὴ τάξη. Καὶ τὸ δίκαιο θὰ νική- σει. Τόσο τὸ καλύτερο καὶ γιὰ τὴν ἐργοδοσία ἂν τὸ καταλάδθει μιὰ ὥρα ἀρχίτερα. . Μεσαιωνικὸς θεσμὸς ἝἛνας μεταλλωρύχος τῆς Καλαδθα- σοῦ μᾶς γράφει γιὰ ἕνα μεσαιωνικὸ θεσμὸ ποὺ ἰσχύει στὸ μεταλλεῖο. Τό θεσμὸ τῶν προστίμων. Η ἑταιρεία μὲ. ψόλλου πήδηµα κόδει καθημερινὰ ἕνα σωρὸ πρόστιμα στοὺς ἐργάτες. Τὶς τελευταῖες μέρες ἔκοψε πρόστιω2 2)- σ᾿ ἕνα ἐργάτη, γιατὶ ὁ τελευταῖ- ος δὲ μπόρεσε ν᾿ ἀποδώσει, ἐξαιτίας ἀντικειμενικῶν δυσκολιῶν, τὴν παρα- γωγἡ ποὺ ἀπαιτοῦσε ἡ ἑταιρεία. Δί- γες μέρες νωρίτερα ἡ ἑταιρεία τι- µώρησε ἄλλο ἐργάτη μὲ 2)- πρόστι- µο γιά τυχαῖο λάθος στὴ διάρκεια τῆς δουλειᾶς, Η τακτικὴἡ αὐτὴ τῆς Ε.Μ.Ε. -- ποὺ δὲν εἶναι ἡ µοναδικἡ-- εἶναι ἁπαράδεκτος µμµεσα:ὠνικὸς ϐθε- σμὸς ποὺ πρέπει νὰ σταματήσει. κ Μήπως εἶσαι.... κομμουνιστής Μᾶς Άλθε κι’ αὐτὸ τὸ...χαριτωµέ- νο ἀνέκδοτο ἀπὸ τὸ ΒΜέο Χωριὸ τῆς Πάφου. Πῆγε ἐκεῖ ὁ ἁἀντιπρόσωπος τῆς διοίκησης καὶ προπαγάνδιζε τὴ θεωρία πὼς ἂν ἐγκαθιδρυθεῖ Ἰοινο- τικὀ Συμθούλιο θά μεταθληθεῖ τὸ χώ- ριὸ διὰ μαγείας σ᾿ ἐπίγειο..,.παρά- δεισο. Τὸν παράλαδαν στὴ ουζήτηση οἱ χὠρικοὶ μὲ τὴ μέθοδο ποὺ παρα: λαμδάνει ὁ εἰδικευμένος ψαρᾶς τὸ., κταπόδι. --Κκαὶ γιατί, τοῦ λέει ἕνας χωρὶ- κός, δὲν κάνει ἡ κυθέρνηση σήµερα παράδεισο τὸ χωριό µας --Αν ἔχετε Κοινοτικὸ Συμθούλιο, ἀπαντᾶ ὁ διοικητικὸς λειτουργός, ὁ κυθέρνηση θὰ δείξει ἐνδιαφέρον | --Καλύτερα θὰ κάνει ἡ κυδέρνηση νὰ μᾶς ἀφήσει μὸνοὺς νὰ κανον.σου.ε τὴ ζώή µας, ἀπαντᾶ ὁ χωρικός. ἘἜκ- νευρίδεται ὁ διοικητικὸς λειτουργός καὶ λέει θυμωμένα --“Μήπως εἶσαι κομμουνιστής --Τὴν ἑρμηνεία τῆς διοικητικῆς ὁὃ- ρώτησης τὴν ἀφήνουμε στὸ Μακαρι- ώτατο ποὺ ξαΐρει καλὰ ἑλληνικά, ἢ στὸν Πολόκαρπο. Ἡ. σημερινὴ Ελληνίδα δὲ θασανί- ζεται μονάχα στὰ κάτεργα τοῦ µο- ναρχοφασισμοῦ, ὅπως εἴδαμε ὣς τώ- ρα στὰ προηγούμενα σημειώματα µας. Ἡ σημµερινὴ Ἑλληνδα θασανίζεται καὶ καταστρέφεται σ᾿ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, γιατὶ ὁλόκληρη ἡ “Ελλάόα ἔχει μετατραπεῖ σὲ μιὰ ἀπέραντη φυ- λακή, σὲ ἕνα ἀπέραντο στρατοπεῦ» συγκέντρωσης, ὅπου ὁλόκληρος ὁ λα: ὃς κατατρέχεται κα κατατυραννςι- ται. Ἡ ἐἑργάτρια δουλεύει ἀπεριόρι- στες ῶρες δουλειᾶς καὶ παίρνει ἕνα ἐλάχιστο, ἐξευτελιστικὸ μεροκάματο. Δουλεύει κάτω ἀπὸ συντριπτικοὺς καί ἐξαντλητικοὺς ὄρους καὶ παραδίδεται ἀργά -- ἀργὰ στὴ φυματίωση καὶ σὲ διάφορες ἄλλες ἐπαγγελματικὲς ἀο: ρώστειες. Δουλεύει σᾶν ὑπηρέτρια στ ἀρχοντόσπιτα καὶ γίνεται τὸ θύμα τῆς μεγαλοκυρᾶς καὶ τοῦ ἀρχονιο: γυιοῦ της, ποὺ θέλουν νά τὴ χρησίὶ- μοποιοῦν εἴτε γιὰ τὰ λεσθιακὰ ὅρ- για τῆς κυρίας, εἴτε γιὰ τὶς ἀκατο- νόµαστες σεξουαλικὲς διαστροφὲς τοῦ ἀρχοντογυιοῦ. Τὴν ὑπάλληλο ὁ ἔμπο: ρος καὶ ὁ θιομήχανος τὴ θΊλουνε καὶ «εὔκολη» στοὺς ἔρωτές τους, καὶ ἆ- φοῦ τὴ χρησιμοποιήσουν γιὰ τοὺς σκ2- τεινοὺς σκοπούς τους κατὰ κόρλ, τὴν παραδίνουν κατόπιν στὰ πορνεῖα καὶ τὰ διαφθορεῖα τοῦ πληρωμένου ἔρω- τα. Ἡ φτωχὴ γυναίκα Ὕδεται τὸ ἀντικείμενο τῆς «χειρότερης διαστρο: φῆς καὶ διαφθορᾶς. . Στρατιὰ ὁλόκληρη προαγωγῶν ἔ- χει ἐπιστρατευθεῖ καὶ ἔχει εἰδικευθεῖ στὸ ἐπάγγελμά της γιὰ νὰ παρασὺ- ρει τὸ κορίτσι στὴ διαφθορὰ µέσα σιὸ ἐργοστάσιο, στὸ ἐργαστήρι, τὴ κει στι «ΔΕΧ ΕΕΙΕ |. ΝΟ ΕΣλΦ«ΣΈχεςΟλ. εςΟνς ΔΕλΣΟΣ αε κ. εστιν Ε.ΕΕΕΕΣΧΕΣ εέλε ἝΕε ΛΕΛΕΟΕΡΑ ΤΑ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Οι ΕΕ ΛΖΟΛΕΕΝΟ. ἃ λολ Ὅλος ὁ λαός µας ἂς θροντοφυνάξει σήµερα : ΜΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛλεΕΜο. ΘΕΛΟΥΜΕ --- Με τὴν εὐκαιρία τῖς σηµερινῆς Παγκύπριας ᾿ΕἙκδρομῆς Εἰρήνης, ἡ Π.Ε.Ε. ἐξέδωσε τὴν πιὸ κάτω ἕἔκ- κληση, ποὺ κυκλοφορεῖ καὶ σὲ εἰ- δικὸ φυλλάδιο. τὸ ὁπαῖο θά ὅ.α- νεμηθεῖ στὸ λαό : «Κυπριακὲ Λαέ, Ἡ Παγκύπρια Ἐκδρομὴ Εἰρή- νης ποὺ γίνεται σήµερα, 2]η τοῦ Σεπτέµθρη, στὶς Πλάτρες, ὅπυ- τελεῖ μιὰ ἐκδήλωση τῶν χιλιάδων φίλων καὶ ὁπαδῶν τῆς Εἰρήνης, μιὰ ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στὸν ἵ- ερὸ καὶ δίκαιο ἀγώνα ποὺ ὁ λα-: ός µας κι ὅλοι οἱ λαοὶ σα κύ- σµου διεξάγουν γιὰ τὴν ὑπεοά- σπιση τῆς Εἰρήνης, τῆς ζωῆς, γιὰ | τὴν ἀποτροπὴ ἑνὸς νέου παγκό- σµιου καὶ πιὸ φρικτοῦ αἱματο- κυλίσµατος τῆς ἀνθρωπότητας. Σήµερα ἐκτυλίσσονται σοθαρὰ γεγονότα στὴν πατρίδα µας. Ὁ τόπος µας µετατρέπετα: σὲ πο- λεμ.κὴ θάση. Κι) ὁ καθένας ἆᾱ- νκαρωτιέται ΕΙΡΗΝΗ πώ ο Ἔκκληση τῆς Παγκύπριας ᾿ἘΕπιτροπῆς Εἰρήνης παιδιά τοὺς στη δημιευΣγικΗ | τόνς ὄδυλειά, ἢ δά ντυθοῦν στὰ μαῦρα δρηνώντας τὸν ἅ- δικο χαμό τους στὸν ἀπχίσιο πέλεμο Ἡ ἀπάντηση εἶναι µιά Φὰ µπορέσουµε νὰ ζήσευπε εἰρηνικά, ὁ παθένας δ᾽ ἀπν- λαῦσει τὴ χαρὰ τῆς ζωῆς, ὁ [πόλεμος μπορεῖ ν᾿ ἀποφευχθείὶ Φὰ 5ήσευμε εἱἰρηνινὰ ἢ οἱ |ᾶν ὅλοι ἐνωβοῦμε καὶ παλκί- πόλεις καὶ τὰ χωριά µας δἀΙψουμε γιὰ τὴν Εἰρήνη καὶ τὴ μετατροπεῦν σὲ ἐρείπιαχ Οἱ μητέρες 8ὸ ναίοσντοι τὸ Ἕνα στιγμιότυπο ἀπὸ τὴν προχτεσινῆ πιχεττοφθρία σ᾿ ἔνδειξη διαμαρτυρίας μετατροπὴ τοῦ τόπου µας σὲ στρατιωτικχὴ ἑάση. Ἡ πιλεττοφορία ἔγινε μὲ τὴν εὖὐχαι- ρία τῆς ἄφιξης τοῦ ὑπουργοῦ τῶν Στρατιωτικῶν στὴν Κύπρο. ὌἜχουν γνῶσιν οἱ φύλακες ΣΝΜΗΜΟΥ ΚΙ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ, 20. -- Τὸ πρα. κτορεῖο «Ελεύθερη Ἑλλάδω µετα- δώσε ἁἀνταπόκριση ἀπὸ τὴν ᾿Αθήνα μὲ τὸν τίτλο «Ἔχουν γνῶσιν οἱ φύ- λακες», στὴν ὁποία μεταξὸ ἄλλων ᾱ- ναφ-ρονται καὶ τὰ ἀκόλουθα: Τὸν τελευταῖο καιρὸ γίνονται άρ κετὲς συζητήσεις γύρω ἀπὸ τὸ ζήτη- μα τῶν ἐκλογῶν, πυκνώνουν καὶ ὃυ- ναμώνουν οἱ ζυμώσεις καὶ θολιδοσκο- πήσεις καὶ αὐξάνονται οἱ μανοῦθρες καὶ τὰ μαγειρεύµατα. Ὅ,τι, ὅμως, ἀπασχολεῖ περισσότερο εἶναι τὸ τὶ θὰ γίνουν οἱ δημµοκρατικὲς ψῆφοι, πῶς θὰ ἐμφανιστεῖ ἡ δηµοκρατκὴ παρά- ταξη. η Ἡ ἀμερικανοκρατία προσπαθεῖ νὰ ἐκμηδενίσει κάθε συνεπῆ δηµοκρατικἡ ἐμφάν'ση καὶ κάθε προσπάθεια γιά ἐλεύθερες, ὅημοκρατικες ἐκλογές. /Ίο- ναρχοφασισμὸς καὶ ἀμερικανοκρατία ἑ- πιδιώκουν νὰ φιµώσουν κάθε τέτια ἐκ- δήλωση καὶ νὰ ἀποκλείσουν ἀπὸ τὶς ἐκλογὲς κάθε δηµοκρατικἡ ὀργάνωση. Ετσι οἱ ἄλλες παρατάξεις ἐλπίζουν νὰ ἰδιοποιηθοῦν τὶς δημοκρατικὲς ψή- Φους, Ὁ Παπάγος συμφωνεῖ στὴ µοι- ρασιά τους. Ὁ Παπάγος, ὅμως, θέλει νὰ τὶς ἰδιοποιηθεῖ ὅλες. Ἔτσι ἐφαρ- µόζει ἕνα σχέδιο κουτόὀ: Ν᾽ ἀποκλεί- σει, σοῦ λέει, τὶς δηµοκρατικὲς 2ρ- γανώσεις, νὰ δηµαγωγήσω καὶ ἀντια- µερικάνικα ἀκόμα. Οἱ ἀριστεροὶ ἕ- τσι, μὴ ἔχοντας ἄλλη διέξοδο, ἐμᾶς θὰ ψηφίσουν. Αὐτός, ὅμως, εἶναι ἕνας κάλπικος λογαριασμός, ποὺ γίνεται γώρὶς τὸν ξενοδόχο---τὸ λαό. Στὶς ζυμώσεις καὶ τὰ παζαρέµατα αὐτὰ παίρνοων µέρος καὶ μερικοὶ ποὺ θεωροῦν τὸν ἑαυτό τους ἐνταγμένο στὴ δηµοκρατικἡ παράταξη. Όλοι αὐτοὶ ἐμφανίζουν ἕνα νεοδηµιούργητο σχῆ- μα ποὺ φέρει τὸν τίτλο ἀντισι ναγεραι- σµός. Θεωροῦν, ὅτι ὅλα τὰ κακὰ [ἱ ΜΛΝΟΊΒΡΕΣ ΤΟΥ ΦΛΣΙΣΗΚΟΥ 0 ΙΗΜΛΓΡΠΕΣ ΤΟΥ ΛΜΕΡΙΚΑΝΟΠΛΙΚΤΟΥ ΠΛΛΣΤΗΡΛ Πλ Νλ ΠΟΚΛΗΡΟΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦ Τ0Υ ΜΜΟΚΡΛΤΙΚΟΥ ΛΑ0Ι τσι θέλουν νἁ προκαλέσουν μιὰ ἀντι- συναγερμ.κὴ συγκέντρὠώση γύρω ἀπὸ τὸν Πλαστήρα, καὶ νὰ τοῦ δώσουν ὅ- λες τὶς δημοκρατικὲς ψήφους. Τὸ σχῆ- μα αὑτὸ ἀποτελεῖ ἐξάρτημα καὶ σωµ- πλήρωμα τῶν Πλαστήρα καὶ Βενιζέ- λου ποὺ ϐ λουν νὰ κλέψουν καὶ νὰ ἰδιοποιηθοῦν τὶς δημοκρατικὲς ψήφους. Τὸ σχῆμα αὐιὸ ἀποκλείει κάθε δημο: κρατικἡ ἐμφάνιση. Προσφέρει κάλυψη στὸν Πλαστήρα -- Πιούριφοῦ καὶ ἑ- ξυπηρετεῖ ἁπόλυτα τὴν πολιτικὴ τῆς ἀμερικανοκρατίας. Αὐτὸ τὸ σχῆμα παρακάµπτει τὸ θασικό, θεμελιακὸ ἐ- σωτερικὸ πρόθλημα. Τὸ παπαγ.κὸ κόμμα εἶναι, δέδαια, ἀμερικάνικο. 'ὉΟ Πλαστήρας, ὅμως, ἀποδείχτηκε καλύτερος ὑπηρέτης τῶν ᾽Αμερικανῶν. Ὁ Πιούριφοῦ καλλιερ- γεῖ ἔντεχνα τὸν παπαγικὸ μπαμπούλα γιατὶ ἔτσι διατηρεῖ καὶ στηριζει τον Πλαστήρα καὶ τὸ Βοηθάει νὰ ἐκτελεῖ πιὸ ἄνετα τὴν ἁμερικανικὴ ἀποστολή. Εἶναι ὁ Πλαστήρας ποὺ στ.λλει καρα- διὲς --- καραδ.ὲς τοὺς φαντάρους στὴν Κορέα καὶ εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ κάνει κάθε µέρα καὶ νέες δίκες, καὶ αὐτὸς ποὺ διέταξε τὴν ἐκτέλεση τοῦ ἥρωα τῆς σύγχρονης Ελλάδας Μπελογιάννη, 'Η θεωρία τοῦ ἀντισυναγερμισμοῦ προσπαθεῖ νὰ θγάλει ἀσπροπρόσωπο τὸν Πλαστήρα γιὰ νὰ ἐκτελεσει ἀνε- νόχλητα τὸ πρόγραμμά του, ποὺ ση- µαίνει λαϊκὸ καταχώνιασµα. Πόσο δηµαγωγικά ἐνεργεῖ ἡ Πλα- στηροδενιζελικἡ παράταξη Φαίνεται κι ἀπὸ τὸ ἀκόλουθο γεγονός: ᾿Ἔφη- µερίδες τοῦ Συναγερμοῦ δηµοσίεψαν πὼς στελέχη τῆς ΕΔΑ μὲ ἐπὶ κεφα- λῆς τὸ στρατηγὸ Σαράφη ἦλθαν σὲ ἐπαφὴ μὲ τὸν Πλαστήρα, καὶ προτει- γαν ἐκλογικὴ συνεργασα ΕΠΕΚ -- ΕΔΑ καὶ σάὰν ἀντάλλαγμα ζήτησαν νομιμοποίηση τοῦ ΚΚΕ καὶ γενικἡ ἀμνηστία. Ὁ Πλαστήρας, δέχτηκε, προέρχονται ἀπὸ τὸ Συναγερμό. Ἓ- λέει ἡ εἴδηση, ἀλλὰ πρότεινε ἡ συµ- | Ζωή, ἔνάντια ή, στὸν πέλεμς ναὶ τὸ θάνατο. γιὰ τὴ κὕὃνα 1ᾳ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΒΟΛΓΑ--ΝΤΟΝ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΣΧΑ, 20. -- Στὶς ἐφημερίδες τῆς Μόσχας δημοσιεύονται σήµερα ὃι- ατάγµατα τῆς σοθιετικῆς κωθέρνηση”- γιὰ τὴν ἀπονομὴ τοῦ τίτλου τοῦ ἥρωα τῆς σοσιαλιστικῆς ἐργασίας καθὼς καὶ παρασήµων καὶ µεταλλίών στοὺς οἰκοδόμους, ἐργάτες καὶ τεχνικούς ποὺ διακρίθηκαν στὴ δουλειὰ γιὰ τὴν κατασκευἠ τῆς πλωτῆς διώρυγας «Βόλ γα ΒΠτόν,» τοῦ ἠδροηλεκτρικοῦ σταθμοῦ τῆς Τσιμλιάνσκαγια καὶ τῶν ἔργων γιὰ τὴν ἄρδευση τῶν πρώτων 1.000.000 ἑκταρίων ἄνωδρης γῆς τῆς περιοχῆς. 'Ο τίτλος τοῦ ἥρωα τῆς σο- σιαλιστικῆς ἐργασ-ας ἀπονεμήθηκε σὲ 12 ἐργαζόμενους ποὺ πῆραν µέρος καὶ διακρίθηκαν οτὴ δουλειά γιὰ τὴν κατασκευἠ τῆς διώρυγας καὶ τῶν ἆλ- λων ἔργων. Σὲ πολλοὺς τεχνικοὺς οἳ- κοδόµους καὶ ἄλλους ἐργαζόμενους ἀπονεμήθηκαν παράσηµα καὶ µετάλ- λια. φώνία νὰ μείνει μυστικὴ καὶ ἡ ΕΔΑ νὰ μὴ ὑποδάλει ὑποψηφίους. Ἡ εἴ- δηση αὐτὴ σχολιάσθηκε ἀπὸ τὸ συνα- γερµικὸ τύπο, ἀλλά οἱ Πλαστηρικοί τὴν ἄφησαν χωρὶς καμμιά διάψευση. Ὡλόκληρη ἡ Ἑλλάδα εἶναι σήμε- ρα ἕνα ἀναμμένο ἡφαίστειο. ᾽Απὸ δι- άφορους καταβάλλεται προσπάθεια νὰ δοθεῖ στοὺς ἀγῶνες τοῦ λαοῦ μιά κοινοθουλευτικὴἡ διέξοδος, ποὺ κάτω ἀπὸ τὸ τυραννικὸ μµοναρχοφασιστικὀ καθεστὼς δὲν ὑπάρχει. 'Η τέτια προ: σπάθεια μονάχα κοινοδουλευτικὲς αὖ- ταπάτες δημιουργεῖ. Οἱ ἐργαζόμενοι, ὅμως, δὲν ξεχνοῦν, ὅτι ὁ ἀγώνας γιά τὸ ψωμί, τὴ λευτεριά καὶ τὴ ἕημο- κρατία χρειάζεται ἔνωση τῶν λαϊκῶν δυνάµεων, εἶναι μιὰ σκληρὴ καὶ ἆ- διάλλακτη καθηµερινὴ πάλη. Καὶ σ᾿ αὐτὴ τὴν πάλη οἱ κοινοθουλευτικε» σὐταπάτες οὔτε θέση, οὔτε πέραση ἔχουν. Τὸ καθῆκον εἶναι νὰ ἑνώσου- µε τὸ λαὸ στὴ διεκδίκηση τῶν µερι- κῶν καὶ τῶν γενικῶν του συµφερον- των. Νὰ δημιουργήσουμε ἕνα πλατύ, ρωμαλέο κίνημα. Οἱ ᾽Αμερικανοὶ γιὰ κύρια ἐπιδίιο- ἔη τους ἔχκουν τὸν πόλεμο. 'Ὁ λαὺς µας θέλει εἰρήνη. ᾿Ανάμεσα σ᾿ αὐτὰ τὰ δυὸ µπέρδεµα δὲ χωρεῖ καὶ ὅποιας, πάει νὰ τὰ μπερδέψει δὲ μπορεῖ νά χει σχέση μὲ τὸ λαό. ΣΤΗ ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΖΟΥΓΚΛΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΙΑΦΘΟΡΕΙΟ γωνιὰ τοῦ δρόμου, στὸ κατάστημα, | στὸ κέντρο, στὸν περίπατο, παντοῦ. Μιὰ ἄλλη ὁλόκληρη στρατιὰ ἔκε: «ὀργανωθεῖ» γιὰ τὴ διάδοση τῶν ναρ- κωτικῶν, ποὺ τὰ ἐμπορεύονται ἄγ- θρωποι «μὲ µεγάλο κὔρος», ποὺ σων- δέονται μὲ τοὺς «ἰσχυροὺς τοῦ κρά- τους». Όλοι αὐτοὶ ἐργάζονται για νὰ προμηθεύουν τὰ πορνεῖα καὶ τὰ «κρυφὰ» σπίτια μὲ τὰ ξέόγαλτα κο- ῥίτσια, μὲ φτωχὲς παντρεµένες τοῦ Θλέπουν τὰ παιδιά τους νὰ λιµοκτο- νοῦν, μὲ μαθητριοῦλες, μὲ μοδιστροῦ- λες, μὲ ὑπάλληλες, μὲ τόσες καὶ τὸ- σες ἀθῶες νεαρὲς ὑπάρξεις τοῦ κά- τω ἀπ᾿ τὴν ἀνάγκη τραθᾶνε στὸ ὃρο- μο τῆς καταστροφῆς. . Καὶ ὅλη αὐτὴ τὴν κατάσταση ὄχι μονάχα τὴ θλέπει μὲ ἀπάθεια, ἀλλά καὶ τὴ δημιουργεῖ τὸ ἴδιο τὸ κράτος, ὁ ἴδιος ὁ διεφθαρµένος µοναρχκοφασι: σμὸς ποὺ ὀργανώνει τὴν πείνα. τοῦ λαοῦ, ποὺ ἔχει γίά στελέχη του το: σους καὶ τόσους διαστρεδλωµένο-ς διαφθορεῖς τῆς νεότητας, καὶ ἐμτο βους τῶν ναρκωτικῶν καὶ τῆς λευκῆς σαρκός. Τὴ δημιουργεί και τὴν, ὀργα- νώνει ὁ ἴδιος ὁ ἐγκληματικος 90: ναρχοφασισμὸς ποὺ μεταφέρει καὶ τε: λειοποιεῖ στὴν Ελλάδα τὸν ἑἆμερι- κάνικο τρόπο ζωῆς», ἔπιτρετει Β μᾶλ- λον προωθεῖ τὴν ἐμφάνιση σχεδὸν μό- νο. γκαγκστερικῶν καὶ αἰσθησιακῶν κινηματογραφικῶν ἔργων καί δίνει τὸ παράδειγµα σὲ ὅλους ὅτι πρέπει να γίνονται οἱ προμηθευτές γυναικων στοὺς γιάγκηδες πού καταπλέουν κα: ραδιὲς -- καραθιὲς γιά νὰ προσφ.- ρουν τὸ...αἷμα τους (σίκ) γιά τὴν ὑπεράσπιση τῆς ἐλευβερ-ας τῆς «ψω- ροκώσταινας»!! Ὅταν τὰ λέμε αὐτὰ δὲ λέμε κα: θόλου ὑπερθολές. Τά ἀποδεικνύουν ἔγγραφα καὶ ἀποδείξεις, ποὺ εἶδαν τὸ φῶς τῆς δηµοσιότητας µέσο τὼν μοναρχοφασιστικῶν ἐφημερίδων. Α: κοῦστε ἕνα ἀπ᾿ αὐτὰ τὰ ντοκουμέν- τα καὶ περηφανευτεῖτε γιὰ τὸ µεγα- λεῖο τοῦ μοναρχοφασιστικοῦ µας «ἑ- θνικοῦ κέντρου»! Τὸ Βοέμδρη τοῦ περασμένου χρόνου ἐτροκειτο να φτά- σει στὴν ᾿Αθήνα µοίρα τοῦ ἁμερικα- νικοῦ στόλου, ὁπότε ὁ «Σύλλογος ἙΕλ- λήνων ὑπαλληλων ἁμερικανικῶν ἅπο- στολῶν Φοηθείας» ἀπτηόθωνε τὴν ὑπ] ἀρ.θμὸ οἱ ἐγκόκλιο «Πρὸς ὅλα τὰ µέλη. τοῦ «Συλλόγου Ἑλλήνων ὑπαλ- λήλων ἁμερικανικῶν ἀποστολῶν Θοη- θείας», σιῆν ὁποία ἀνάφερε τὰ ἀάκο- λουθα τρισάθλια «᾿Αγαπητοὶ συνάδελφοι, ῬΓὴν Όην Βοεμθρίου φθάνουν εἰς Πειραιᾶ τικ πολεμικά πλοία τῆς μοί- ρας τοῦ ἐνδόξου πολεμικοῦ ναυτικοῦ τῶν Ηνωμένων [Πολιτειῶν τῆς ᾿Αμε: ρ.κῆς, Τὰ πιηρώματά των πρεπει να τύχουν τῆς δεούσης ὑτοδοχῆς ἀπὸ ᾱ- Ἆους τοὺς Ἓλληνας. ᾿Η ἁμερικανικὴ παροικία, καθὼς καὶ ὅλαι αἱ συμ- μαχικαὶ τοιαῦται θά στεἰλουν τὰ κο ῥρίτσια των νὰ τοὺς ὑποδεχθοῦν καὶ νὰ, δείξουν τὴν ἐκτίμησίν των προς τὰς ἡρωϊκὰς θυσίας των διά τὴν ξἰ- ρήνην. Βομ.ζω ὅτι καὶ ἡμεῖς ἔχομαν καθῆκον νὰ μὴ ὑστερήσωμεν καὶ πα- ρακαλῶ ΟΛΑΣ ΤΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΜΙΔΑΣ συναδέλφους, ὅπως τιμήσουν καὶ λαμπρύνουν δια τῆς πα ρουσίας των τὰς ὡραίας τελετὰς αἱ ὁποῖαι θὰ λάδουν χώραν εἰς τὴν ᾱ- μερικανικὴν καντίναν 4, κάτωθεν 6ε- άτρου «Ὀρφέως», ὀδὸς Τσέρτσιλ λαὶ τὰς κάτωθι ἡμερομηνίας»». ΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ οἴκαδε τῶν ΔΕ- ΣΠΟΙΝΜΙΔΩΝ θά γίνει ΔΙ ΑΥΤΟΝΙ- ΜΗΤΩΜΗ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. ϱ Α: θῆναι τῇ 5 Νοεμδρίου 1951)». Αὐτὴ εἶναι ἡ ἠθικὴ τοῦ µοναρχοφα:- σισμοῦ. Φτάνουν τὰ παιδιά τοῦ...εν δόξου {)} ἀμερικανικοῦ στόλου καὶ ὅλα τὰ κορ-τσια καὶ οἱ κυρίες τῆς Ελλάδας ὀφείλουν νά τοὺς ὕτοδε- χθοῦν καὶ να δείξουν τὴν... ἐκτίμησιν των πρὸς τὰς ἠἡρωϊκάς θυσίας των διὰ τὴν εἰρήνηνι! Όλες πρέπει νὰ ἐπιστρατειθοῦν καὶ νὰ παραδοθοῦν στὴν «ἀμερικανικὴν καντίναν 4» προς δόξαν τοῦ ἠἡρωϊκοῦ ἁμερικανικοῦ ναν- τικοῦ -- καὶ «διὰ να μἠ στερήσωμεν παρακαλῶ» --- καὶ ὅλες θα «ἔπιστρα- φοῦν οἴκαδς δι’ αὐτοχινήτων τῆς ἆ- ποστολῆς». Ὅποια πράγματι κατά- πτωση! Οποία ἀτιμία! “Ὁποία ἡ- θικἠ. καταρράκωση καὶ ἠθικός έξαν- δραποδισµός!ι ᾽Αλλὰ ἔλέτετε ὅλα αὖ- τὰ. γίνονται γιά χάρη τῶν Άμεοι: κανῶν, ποὺ ὅταν παρουσιαστοῦν πρὲ- πει νὰ Δλέπουν κεφαλές νὰ ὑτοκαί- νονται καὶ γυναικεῖες ἀγκάλες ἄνο.- κτὲς γιὰ νὰ δεχτοῦν τον κτηνώδη ἑ- ρωτικὸ σπασμὸ καὶ τὴν π' ηρωμὴ οὲ δολλάρια Καὶ αὐτὸ εἶναι μονάχα ἕνα γεγυ: νός. Εἶναι μονάχα μιά δετσίτωτη ἐκ- δήλωση. Ὑπάρχουν τόσα καὶ τοσα ἆλ- λα ποὺ διαφηµίζονται καθημερινά ᾱ- πὸ τὸν «ἐθνικόφρονα» µοναρχοφασιστι- κὀ τύπο, ποὺ θάλθηκε νὰ γεµιζει τς σελίδες του μὲ Φωτογραφίες ὁλόγυ- µνων. γυναικῶν καὶ μὲ ἐξωφρενικὲ. περιγραφὲς τῶν πιὸ ἀφάνταστων ἐγ- κληµάτων καὶ τῶν πιὸ διεγερτικῶν Σᾶς καλούμε νὰ κάµετε τὸ πρῶτο δῆμα πρὸς αὐτὴ τὴν κα: τεύθυνση : -“ΌὉΣΟΙ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΙΕΤΕ ΩΣ ΤΩΡΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥ- ΞΕΡΕΙ ΤΗΣ ΠΕΕ. ΕΝανΝτιΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ Βα. ΣΕΙΣ, ΔΩΣΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΑΣ. , Κ᾿ ἑτοιμασθεῖτε γιὰ νὰ πάρετε µέρος. στὸ ἐρχόμενο Παγκύπριο Συνέδριο τῆς Εἰρήνης (Νοέμδρης 1952), ποὺ θὰ ἐκλέξει καὶ τοὺς Κυπρίους ἀντιπροσώπους γιὰ τὸ Παγκόσμιο Συνέδριο τῶν Λαῶν γ-ὰ τὴν Εἰσήνη (5 τοῦ Δεκέμ- ο σα ος Ἡ | ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ 194 ΓΡΟΣΙ ΕΥΡΙΑΚΗ, 21 Ι | Δευνωσία, ἱ 1 | Ἱ ΧΡΟΝΟΣ Άος--- ΑΡ! ΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 850 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1952. ΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ Μιὰ ἔκ Εσωτερικοί, ς3- --0---0 Εξωτερικοῦ {9---0----0 μ --ἷ-ἷ- -ἵἱ ιο υἍµΆ--τ--υ---υ κληση ἀπὸ τὴ μοναρχοφασιστικὴ ζούγκλα ΚΑΘΕ ΛΝΕΡΩΠΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΦΏΝΗ ΜΙΛΜΛΡΤΙΡΙΛΣ ΚΛΙ ΝΑ ΚΛΙΛΛΙΚΜΣΕΙ ή ΛΗΧΙΣ ΤΗΣ ΕΞ0ΡΙΛΣ Ἀτὲς Νημοσιεύαμε τὴν ἔκκλ ποὸ ἔστειλαν στὴν ΑΟΒ οἱ πτοῖι- τικοὶ κρατούμενοι στὶς Φυακὲς ᾽Α- βέρωφ. Σήµερα ῥημοσιεύουµε τὴν ἔκκληση τοῦ ἔστειλε στὴν ΑΟΝ ἡ «Πανελλήνιος “Ένωσις Οἰκογεντι- ὧν Πολιτικῶν ᾿Εξορίστων καὶ ϱυ. λακισμένων»: «Πρὸς τὸν ἑλληνικὸ λαὸ τὴν Παγκόσμια Δημοκρατικὴ Κοινἠ Γνώμη, Ἡ Πανελλήνιος ἝἛἜνωσις Οἰκο- γενειῶν Πολιτικῶν ᾿Εξορίστων καὶ Φυλακισμένων ἀπευθύνεται στὰ ἀνθρωπιστικὰ αἰσθήματα τῶν κὺ- θερνώντων, τοῦ λαοῦ µας καὶ τῆς Παγκόσμιας Δημοκρατικῆς ᾿Αν- θρωποτητας γιὰ νὰ ἐπιστήσει την προσοχὴ ὅλων στὰ σοδθαρώτατα ζητήματα ποὺ ἀφαροῦν τοὺς πο- 6ρη στὴ Βιέννη). -εΦΠΙΤΩ Ἡ ΕΙΡΗΝΗ. ΚΑΙ ο ΑΠΑΙΣΙΟΣ Πὸ. ΛΕΜΟΣ. Ἡ Παγκύπρια Ἐπττροπὴ Εἰρήνης», ο Ἑλληνιχό χρονογρόάφηµα ΝΕΚΡΡΛΟΓΙ Ποιὺς νὰ σὲ κλάψει ἐσ'να Μπάρ- μπα Λιγνέ Ποιός, ἀδερφέ µου, νὰ σὲ µοιρολογήσει... Αν εἶχε ἡ καψο- Ὑρηά σου κάπο.ο δάκρυ, τῆς τὸ οτ.- Ὕνωσε ὁ Ἰίξας τῆς παληοζωῆς που κάνοµε. Τὰ παιδιά σου Ἰρέχουν ἀπὸ φάμπρικα σὲ γιαπὶ κι’ ἀπὸ μαγαζὶ σὲ ἐπιχείρηση καὶ παρακαλοῦν... -Καμιὰ δουλειὰ ἀφεντικό.... Κι εἶναι ἡ φωνή τους ὅμοια μὲ τὴ δική σου. Κι’ εἶναι φράση στερε- ὀτυπη. Παρακαλεστική. Μισοπνιγµεὺ] στὸ στεγνὸ λαρύγγι. Ποὺ τὴ συχάθη- κες κι’ ὁ ἴδιος χρόνια τώρα. [ιατὶ ἔμοιαζε μὲ ζητιανιά. -Καμιὰ δουλειὰ ἀφεντικό.... Κι ὅπως ἤσουνα περήφανος. Κι’ ὅπως ἤσουνα ἐργάτης. Κι) ὅπως εἰ- χες τὸν ὑψηλώτερο τίτλο τιμῆς, “Ο- ταν παραξεχείλισε τὸ ποτῆρι μὲ τὸ δηλητήριο, χρόνια τώρα, καὶ κάποιο ἀφεντικὸ σὲ λυπήθηκε κι’ ἔόγαλε νὰ σοῦ δώση ἕνα Χχιλιάρικο, γιατὶ ἡ φράση Άταν στερεότυπη, παρακαλε- στική, τότε ἔφυγες τρεχάτος, μὲ ιὰ μάτια ἀγριεμένα, μὲ σκοτισµένο λο- γικὸ κι ἔπεσες ἀπ᾿ τὴν ᾿Ακρόπολη.... Κι ὅταν, πονεµένε ἁδερφέ µου, ἔρριξες τὴ ματιά σο στὴν ἀπέραντη πολιτεία σου καὶ τὴν εἶδες σἀν ἕνα ὄνειρο θαμπἡ καὶ εἶδες τὶς οἰκοδομὲς ποὺ ὄψωσαν τὰ χέρια σου, τὰ τραῖΐνα ποὺ τοὺς ἔδινες ζωή, τὰ φῶτα ποὺ πέρνανε ἀπ' τὴν ψυχή σου τὴ λάμψη τους, τὴν ἄσφαλτο ποὺ τὴν ἔπλασες μὲ τὸν ἱδρῶτα σου, τότε µρίχτηκες στὸ Χάος... Στ) αὖτιά σου, μὲ τὸν ἵλιγγο τῆς πτώσης, θούϊζε ἡ καταφρὀό- Ἠίαννε, --Καμιὰ δουλειὰ ἀφεντικό.... Γιατὶ ἤξερες ἀτ᾿ τὸν προλετάριο παποῦ σου, πὼς ὁ ἐργάτης δὲ η: τιανεύει., Παίρνει τὸ δίκιο του μὲ τὴ γροθιά του. Καὶ πόνεσες πολύ... ΩΙ τὰ Χρόνια µαςὶ τὰ χρόνια µας! Μπάρμπα Κωνσταντῆ Λιγνέ.... Σὰν ἔπεσες ἀπὸ τὸ 6ράχο πολτὸς πειά, γύρω σου μαζεύτηκε ἕνα σµάρι ἀπὸ παιδάκια ποὺ ἔτυχε νὰ παίζουν, Κι ἀνοίξανε τὰ μάτια μ᾿ ἀπορία. Καὶ δακρύσανε.. Καὶ ψέλισε ἡ γλῶσ- σα τους τὴ θλίψη: --Ὁ ἐργάτης! Ἔπεσε ὁ ἐργάτης.. Γιατὶ ἤτανε µαθηµένα νὰ σὲ Φλέ- πουν, κυρίαρχο τῆς γῆς. Νὰ σφυρᾶς χαρούμενος στὴν κορφὴ τοῦ γιαπιοῦ. Νὰ τραγουδᾶς περήφανος στὸ θάθος τοῦ µεταλλείου.. '᾿Απὸ προχθὲς ἤθελα νὰ σὲ κλάψω Μπάρμπα Κωνσταντῆ... Κι’ ταν ἔτο:- µο τὸ Χαρτί µου, ὅλο τρέµουσες γραµµές. Μά, ἢρθε στὸ τυπογραφεῖο μιά ἄλλη εἴδηση πιὸ σοδαρή. Μαὶ μὲ σάρωσε. Ἰαὶ σὲ σάρωσε. ἴδια κι’. ἁπαράλαχτα, ὅπως σαρώνει τὰ γλυκόνειρα µας μιὰ ἐπέμδαση τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, ὅπως τρώει τὸ κῦ- μα, τὰ παλάτια τῶν παιδιῶν στὴν ἄμμο... Τεέτο:α εἶναι ἡ ἐποχή µας Μπάρ- µπα -- Κωνσταντῆ... Στυγνή.. ᾽Αμεί- λιχτη. Άγρια. Βαρειά. Συνισταµένη σὺ τοῦ ἀπελπιστικοῦ πόνου µας, /ἰέ- Φτεις μὲ θολὸ τὸ λογικὸ ἀπ τὴν ᾿Α- κρόπολη. Κι ἐμεῖς τὴ νύχτα τὴν πλημμυρᾶμε στὰ φῶτα... Τὴν ἴδια νύ- χτα. Πανηγυρίζουµε τὸ κουδάριασµά σου.. Κι’ ὕστερα δὲν ὑπάρχει πτειά... Πᾶς.... Ὑπάρχει, ὅμως, μιὰ φώτογραφια σου ποὺ κάθοµαι καὶ τὴν κυττῶ. Ἰὰ µάτια σου σι(γµατα ἀγριωπὰ }εο- παρδάλεως καρφώνουν τοὺς ἑκθροὺς τῆς ἐργατιᾶς, Τὸ στόµα σοι πικρὸ μιλάει στὰ παιδιά σου: --Σταθῆτε ἄντρες δρέΙ Ὁ κάσιος Εἶναι δικός σας. Γκρεμῖστε τὴ σαᾶ- πίλα καὶ,.ιχτῖστε ταν ὅλο φῶς... Εἴ- ναι δικός σας... σεξουαλικῶν ὀργίων. ᾿Ο µοναρχοφα- Γ, ΛΑΜΠΡΟΣ σ:στικὸς τύπος ἀνέλαθε ἐργολαδικά να πλασάρει τὸ ἀμερικάν.κο διαφθ2- ρεῖο στὴν ᾿Ελλάδα, νὰ ἐμφανίσει τὸ κάθε τι ποὺ διαφθείρει καὶ διαστρέ: φει, γιατὶ ξαΐρει πὼς ὅσο ἡ «Φιν: µηκανία» τῆς διαφθορᾶς ἀποκτᾶ πο- λωάριθµη πελατεία, τόσο καὶ ὁ λαῖ- κὀς ἀγώνας διαστρεθλώνεται καὶ ἐγ- καταλείπεται., Οσο πλουτίζεται τὸ «τρᾶμα» στᾶ πορνεῖα, τοὺς οἴκους ἀνοχῆς, τὰ Χασισοποτεῖα, τὰ χαμαι- τυπεῖα καὶ τ' ἄλλα κέντα ἐκφυλι- σμοῦ, τόσο καὶ ὁ λαός, καὶ ἰδιαί- τερα ἡ γυναίκα, ξεχκόδει ἀπὸ τὴν πά- λη γιὰ τὴ λύτρωση της καὶ γιὰ τὴ γενικὴ κοινωνικἡ πρόοδο. Σήµερα ὁ μοναρχοφασισμὸς καὶ ἡ ἁμερικανοκρατία σωντηροῦνε μονάχα στὴν ᾿Αθήνα 43 μούζικ χὼλ καὶ ἄλλα 254 νυκτερινὰ κέντρα διασκέδασης, ποὺ ὅλα τους εἶναι κέντρα καταστρο: φῆς καὶ ἀτίμωσης. Φανερά καὶ δέ- σκεπα λειτουργοῦν καὶ πλουτιζονται καθημερινα μὲ ένιςς καλλονὲς» τόσα καὶ τόσα στίτια ἐμπορίου τῆς λευκῆς σαρκὸς κάτω ἀπτὸ τὴ μύτη τῆς ἁστυ: νοµίας καὶ μὲ τὴν ἀνοχὴ -- ἀκόμα καὶ τὴ συμµετοχὴ -- «ὠφηπλῶν τροσῳ- πικοτήτων», Αὐτὴ εἶναι ἡ κατεύθυνση -- δίπλα στ ἄλλα -- ποὺ δίνει ὁ µοναρκο: φασισμὸς στὴ σημερινὴ Ελληνίύα. Ὡστόσο, ὅμως, προτοῦ κ᾿αείσουµε τὸ θέµα µας ἀξ-ζει νὰ δοῦμε μερικες ἀκόμη λεπτομέρειες καὶ γεγονότα γύ- ρω ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς Ἑλληνίδας στο σύγχρονο ἀμερικανικὸ διαφθορεῖο. Γι’ αὐτὸ καὶ θὰ συνεχίσουμε καὶ μεθαύ- ριον. Α, Β. λιτ.κοὺς ἐξορίστους. Γι Πάνω σὲ δυὸ ξερονήσια τοῦ ΓΑίγωίου. κινδυνεύουν νὰ πεθάνουν [ἀπὸ τὸν τοαγικὀ θάνατο της ἀρ- [γῆς ἐξόντωσης, τῆς πείνας καὶ τῶν κακουχιῶν, χιλιάδες ἐξόο'- στοι ἄνδοες καὶ γυναῖκες. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, θύματα τῆς ἀνωμάλου καταστάσεως, θύματα τοῦ μίσους, καὶ τῆς πολιτικῆς ἐμ- παθείας, ἀογοπεθαίνουν κατοδι- κασµένοι σὲ ἰσόθια ἐκτόπιση. Ἐγκαταλελειμένοι 5, ὅ καὶ 2 χρόνια, χωρὶς καμ ὰ αἰτία, χωρὶς δίκη, χωρὶς ἀνάκριση, συλληφθέν- τες προληπτικὠς προσωρινὰ κα τὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἐμφυλίου πολέμου, µόνο γιατὶ θεωρήθηκσν ἐπικίνδυνοι, δηλαδὴ γιατὶ εἶχαν κάποιες ἰδέες στὸ νοῦ τους, ποὺ ἀπαγορεύονταν νὰ τὶς ἔχουν. Ποιὰ τίµ-α συνείδηση, ποιὸς ἑ λεύθερος ἄνθρωπος μπορεῖ ν᾿ ἆἀ νέχεται συνέχιση αὐτῆς τῆς ἄδι- κης καὶ παράνοµης μεταχείρισης Ἑλλήνων πολιτῶν Τὸ γελοῖο ἐπίδομα τῶν 4.500 δραχμῶν ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ κα- λύψει οὔτε τὶς πιὸ στο'χειώδεις ἀνάγκες διαθιώσεως ἀνθρώπων, ἡ γύµνια, ἡ πείνα, ἡ ξυπολησιά, ἡ ζωὴ κάτω ἀπὸ κουρελιασμένες σκηνές, ποὺ τὶς δέρνει ὁ ἀέρας καὶ ἡ θροχἡ τὸ χειμώνα καὶ ποὺ τὶς καίει ὁ ἥλιος τὸ καλοκαίρι, τὰ δασανιστήρια καὶ οἱ κακου- χίες τοῦ Μακρονησιοῦ ὑπέσκαψαν ἀνεπανόρθωτα τὴν ὑγεία τῶν ἑ- ξορίστων. Τὰ 7556 εἶναι ἄρρωστοι μὲ σοθαρὲς παθήσεις. Ἑκατοντάδες Υρηὲς µανάδες, γυρίζουν παντέρηµες στοὺς δρό- µους καὶ ζοῦν ἀπ᾿ τὴν ἐλεημο- σύνη τῶν γειτόνων. Πολλὲς πε- θαΐνουν ἀπ᾿ τὴν πείνα, μὲ τὸν καὐμὸ τῆς στέρησης τοῦ παιδιοῦ τους, Ἡ περίπτωση τῆς αὐτοκτο- νίας τῆς γρηᾶς µάνας τοῦ ἑξόρι- στου Νλακρῆ στὶς 2.9.52, ποὺ ἔ- ὄρεξε τὰ ροῦχα της, μὲ οἰνόπνευ- μα καὶ ἁπανθρακώθηκε εἶναι χα- ῥρακτηριστική. Ἡ τραγικὴ κατάσταση τῶν οἱ- κογενειῶν τους, οἱ συνεχεῖς διώ- ξεις καὶ ἡ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση, στέρησαν τοὺς ἐξορίστους καὶ τοῦ παραμικροῦ θοηθήµατος ἀπὸ τὰ σπίτια τους. Κάνουμε θερμὴ ἔκκληση σὲ κά- θε ἄνθρωπο καλῆς θέλησης στὴ χώρα µας, καὶ σ᾿ ὅλο τὸν κόσµο. ΣΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΕΞΟΡΙΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡ- ΓΟ ΜΑ ΒΕΒΑΙΟ ΘΑΝΑΤΟ ΖΗ- ΤΩΝΤΑΣ |: Ν΄ αὐξηθεῖ τὸ ἐπίδομα τους σὲ 8.000 τὴν ἡμέρα. Νὰ. τεθεῖ τέρμα στὴν παράνο- µη, ἄδικη ἐκτόπιση χιλιάδων ἆν- θρώπων. Νὰ καταργηθοῦν τὰ στρατόπε- δα Αγ. Εὐστρατίου καὶ Τρίκ- κερι, Μόνο ἡ κινητοποίηση τῆς Ἑλ- ληνικῆς καὶ [Παγκόσμιας Δημο- κρατικῆς κοινῆς γνώμης θὰ σώ- σει τοὺς συζύγους, τοὺς γιοὺς καὶ ἀδελφοὺς ἀπὸ τὸ θέθαιο θά- νατο. Τὸ Διοικητικὸ Συμθούλιο τῆς Π.Ε.Ο.Π.Ε.Φ.», Ἡ Κ.Ε. τῆς ΑΟΝ ἁνταποκρ:- νόµενη στὴν Έκκληση τῶν Φφυλακι- σµένων στὶς φυλακὲς ᾿Αθέρωφ καὶ της Π.Ε.Ο.Π.Ε.Φ., ἔστει)λε τὴν ἆᾱ- κό ουθτῃ διαμαρτυρία πρός τὸν Ελ- ληνα πρωθυπουργό καὶ νέες εἰδήσες φτάνουν κοντά µας γιὰ τὴν ᾱ- θλια ζωὴ τῶν Ἑλλήνων πολιτι- κῶν κρατουμένων. Κ᾿ οἱ εἰδήσεις αὐτὲς μιλοῦν γιὰ γεγονότα πραγ- ματικὰ ἀνατριχιαστικά, γιὰ γε- γονότα ποὺ δημιουργοῦν ἕνα αἴ- σθηµα θαθειᾶς ἀγανάκτησης ἐ- γάντια στοὺς δηµίους καὶ δασα- νιστὲς τῶν Ελλήνων δηµοκρατών, ἐνάντια σ᾿ αὐτοὺς ποὺ στὸν και- τσ . ας ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΛΡΧΗΓΕΙΟΥ Μ. ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΜΟΒΤΡΕΑΛ, 20. :-- δὲ κέόριο ἄρ- θρο της ἡ καναδικἠ ἐφημεριδα «ά στέρας» παραθέτει «ἀτολύτως ἐδακρι- θωμένη πληροφορία» της, κατὰ τὴν ὁποία ἡ ἁμερικάνικη κυθέρνηση ἁτ»- φάσισε νὰ ἀναθεωρήσει τὰ σχέδιά Ίης ὅσον ἀφορᾶ τὸν τρὀπο ἐγκαθιδρυνης τοῦ ᾿Αρχηγείου Μέσης ᾿Ανατολῆς. Τά νέα. σχέδια, ποὺ εἶναι ἀποτέλεσμα μακρῶν ἀμερικανοαγγλικῶν διαπραγ ματεύσεων, παρακάµπτουν τὶς δυσκ-- λίες ποὺ παρουσιάζονται ἀπὸ τὴν ἀγ- γλοαιγωπτιακἡ διένεξη καὶ προδλέ- πουν τὴ µετατροπὴ τῆς Κύπρου σὲ πολεμικὴ δάση πρώτης τάξης καὶ τὴν ἐγκατάσταση σ᾿ αὐτὴ τοῦ Αρχηγείου Μέσης ᾽Ανατολῆς. ---ᾱν- ΑΠΛΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΛΙ ΟΧΙ ΠΟΥΛΗΣΗ ΒΑΡΩΣΙ, 20. (τοῦ ἀντατοκριτὴ µας). -- Ἡ ᾿Αρχιεπισκοτὴ πληροφό- ρησε τοὺς κατοίκους τῆς Αγ. Βάτας ὅτι θὰ πουλήσει τὰ ἐκεῖ κτήµατα της. Οἱ κάτοικοι ἄκουσαν μὲ δυσφορία τὴν ἀπόφαση αὐτὴ τοῦ ᾿Αρχιετισκόπου, ποὺ πρὶν ἀτὸ λίγο καιρὸ ἀκόμα τοὺς ὑποσχ-θηκε πὼς θά νοικίαζε τὰ κτή- µατα καὶ μάλιστα ἔτσι ποὺ νὰ πά- ρουν ὅλοι οἱ χωριανοί. “Αν ἡ ἀπόφα- ση αὐτὴ πραγματοποιηθεῖ ἡ γῇῆ θα περάσει στά χέρια τῶν πλουσίων καὶ οἱ µικροκαλλιεργητές θά ἑἐγκαταλεί «ἰάθε µέρα Σῶστε τοὺς πολιτικοὺς ἐξόριστους ἀπὸ τὸν ἀργὸ μὰ θέθαιο θάνατο.. [ρὸ τῆς Φασιστικῆς κατοχῆς τίµη- σαν τὴν πατρίδα µας. Οἱ εἰδή- σεις αὐτὲς μιλοῦν γιὰ τοὺς σο- δαρὰ ἄρρωστους πολιτικοὺς κρα- τουµένους καὶ ἐξορίστους, ποὺ στερούνται κάθε περίθαλψης, µ:- λοῦν γιὰ τὸν ἀργὸ μὰ δέδαιο θάνατο ποὺ τοὺς περιμένει, γιὰ τὸ θάνατο ποὺ πολλοὺς θέρσε κιόλας. Εἶναι καιρός, ᾿ΕἘξοχώτατε, νὰ εἰσακουστεῖ ἡ πανελλήνια μὰ καὶ παγκόσμια ἀπαίτηση : Νὰ στα- µατήσει ἡ τρομοκρατία στὴν Ἑλ- λάδα, νὰ κλείσουν οἱ πληγὲς τοῦ µίσους, νὰ χορηγηθεῖ Υενικὴ ὁ- µνηστία. ᾿Ἐκφράζοντας τὰ αἰσθήματα τῆς κυπριακῆς νεολαίας, σµίγου- µε κ᾿ ἐμεῖς τὴ φωνή µας μὲ τὴ φωνὴ τῶν χιλιάδων Ελλήνων καὶ των ἑκατομμυρίων ὅλου τοῦ κό- σµου, ἀπαιτώντάς νὰ γίνουν ᾱ- ποδεκτὰ ὅλα τὰ αἰτήματα τῶν πολιτικῶν ἐξορίστων καὶ Φφυλακι- σµένων, νὰ παοασχεθεῖ ἄμεσα {- ατρκἡ περίθαλψη στοὺς ἄρρω- στους σὲ νοσοκομεῖα». ᾿ΑπὸἌ τὸ... γχαγχστερικόὀ παράδεισο» ---- [ ΜΝΕΡΙΚΛΝΙΚΟΣ ΦλΝΟΣ ΣΥΝΗΜΟΤΗ ΕΝΛΝΤΙΝ ΣΤΟΝ ΤΕΛΡΛ ΤΣΛΗΛΙΝ Σχεδιάζει νὰ τοῦ κλείσει τὶς πόρτες τῆς ᾽Αμεριχῆς ὅταν γνρίσει ἀπὸ τὴν ᾽Αγγλία ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ, 20 (Ρ.). -- Ὁ Τζέηµς Νὰκ Γκράνερυ, Γε- νικὸς Εἰσαγγελέας τῶν Ἑνωμέ- νων ΙΠολιτειῶν, ἀνακοίνωσε, ὅτι διέταξε νὰ διεξαχθεῖ ἔρευνα γιὰ ν᾿ ἀποφασισθεῖ κατὰ πόσο θὰ ἐ- πιτραπεῖ στὸν Τσάρλυ Τσάπλιν νὰ ἐπιστρέψει στὶς ᾿Ενωμένες Πολιτεῖες. 'Ο Τσάπλιν, Βρετια- νὸς ὑπήκοος, ἀναχώρησε μὲ τὸ «Κουὴν Ἐλίζαμπεθ» ἀπὸ τὴ Νέα Ὑόρκη, μαζὶ μὲ τὴ γυναίκα του καὶ τὰ τέσσερα παϊδιά του, Υιὰ νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν Αγγλία. Πη- γαίνει στὸ νλονδῖνο γιὰ νὰ δεῖ τὴν πρεμιέρα τῆς νέας του ταί- νίας «Τὰ Φῶτα τῆς Ῥάμπας». Ὁ Γενικὸς Εἰσαγγελέας Μὰκ Γκράνερυ δήλωσε, ὅτι ἔδωσε ὁδη- γίες στὸ Τµήµα Μετανάστευσης καὶ Ὑπηκοοτήτων νὰ θέσει τὸν Τσάπλιν ὑπὸ κράτηση, ἐὰν καὶ ὅταν ἐπιστρέψει, ὡσότου ἀποφα- σισθεῖ ὕστερα ἀπὸ ἀνάκριση του κατὰ πόσο εἶναι εὐπρόσδεκτος σύμφωνα μὲ τοὺς ἁμερικανικοὺς νόμους. ᾿Εκτὸς ἀπ᾿ αὐτὴ τὴν ᾱ- νακοίνωση, τὸ Τμῆμα Δικαιοσύ- νης ἀρνήθηκε νὰ προδεῖ σὲ ὁ- ποιαδήποτε σχόλια. Στὶς 3 Μαΐου 1545, ὁ Ρε- πουμπλικάνος Γερουσιαστὴς Χάρ- ρυ Καὶν ζήτησε τὴν ἀπέλαση τοῦ Τσάρλυ Τσάπλιν. Ὁ Καὶν δήλωώ- σε σὲ μιὰ δικαστικὴ ἐπιτροπὴ τῆς Γερουσίας, ὅτι ὁ Τσάπλιν «ξ χει φθάσει ἐπικίνδυνα κοντὰ στὴν προδοσία» ἑἐναντίον τῶν Ἑνωμέ- νων Πολιτειῶν! Γιὰ ν ἀποδείξε. τὸν ἰσχυρισμό του εἶπε, ὅτι ὁ Τσάπλιν ἔστειλε τὸ 1948 ἑνα «προδοτικὸ» μήνυμα στὸ µεγάλο Γάλλο κομμουνιστὴ ζώγράφο Πάμπλο Πικασσό. Τὸ µήνυµα τοῦ Τσάπλιν πρὸς τὸν Πικασσὸ ἔλε- γε: «Μπορεῖτε νὰ ἠγηθεῖτε ἐπι- τροπῆς Γάλλων καλλιτεχνῶν, γιὰ νὰ, διαμαρτυρηθεῖτε στὴν ἁμερὶ- κανικἠ πρεσθεία στὸ Παρίσι ἔ ναντίον τῆς ἄγριας ἀπέλαστις τοῦ Χὰνς “Αίσλερ ἀπὸ τὶς Ἑνωμένες Πολιτεῖες καὶ ταυτόχρονα νὰ μοῦ στείλετε ἀντίγραφο τῆς διαµαρ- τυρίας σας Υ:ὰ νὰ τὸ χρησιµο- ποιήσουµε ἐδῶ» Ὁ Χὰν ᾿Αἴΐσλεο εἶναι ἀδελφὸς τοῦ Τζέραλντ Α- ἴσλερ, τοῦ διάσηµου ᾽Αμερικανοῦ κομμουνιστῆ ἡγέτη, που διέφυγε ἀπὸ τὶς ᾿Ενωμένες Πολιτεῖες τὸ Μάη τοῦ 1945 μὲ τὸ πολωνικὸ ἐπιθατικὸ «Λπατόρι». Σύμφωνα μὲ τὸν ἁἀμερικανικὸ νόµο, σὰν λόγος γιὰ τὴν ἄρνηση εἰσόδου στὶς '᾿Ενωμένες Πολιτεῖ- ες ἑνὸς ξένου, μποροῦν νὰ θεω» ρηθοῦν οἱ πολιτικὲς του πεποιθή- σεις. Πολλὲς Φφορὲς ὁ Τσάρλυ Τσάπλ.ν ὑπῆρξε ὑποστηρικτὴς ὅ- ποθέσεων, τὶς ὁποῖες τὸ Κογκρέσ- σο χαρακτήρισε σἀὰν ἀριστερες η ριζοσπαστικές. 'Ὁ Τσάπλιν, που εἶναι τώρα 63 χρόνων, δὲν ἀπε- κτησε ποτὲ ἁἀμερικανικὴ ὑπηκού- τητα. Μιὰ φορά, ἀπαντώντας οἐ ἐναντίον του ἐπικρίσεις, ὅτι δια- τήρησε τὴ θρεττανικἡ ὑπηκοότη- τα, παρ᾽ ὅλον ὅτι γιὰ 30 χρόνια κέρδ:ζε ἀρκετὰ χρήµατα στις Ἐν» νωμµένες [Πολιτεῖες, εἶπε «Με- γάλο µέρος τοῦ εἰσοδήματος µου προέρχεται ἀπὸ µέρη ἔξω ἀπὸ τὶς ᾿Ενωμένες Πολιτεῖς καὶ ἡ ᾽Αμερικὴ παίρνει φόρους ἀπ᾿ αὖ- τό. Ἔτσι εἶμαι ἕνας χρήσιμος ξέ- νος πληρωτής». Τὸ ταξίδι ποὺ κάνει σήµερα ὁ Τσάπλιν εἶναι τὸ πρῶτο ταξίδι ἔξω ἀπὸ τὶς Ενωμένες Πολιτειες κατὰ τὰ τελευταῖα 20 χρόνια. Κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ δεύτερου παγκοσμίου πολέμου ὑποστήριξε ἀνοικτὰ τὴ Σοδιετικὴὰ Ἔνωστ. Τὴν περ. Τετάρτη, πρσοτου άνα- χωρήσει ἀπὸ τὴ Νέα Ὑόρκη, δή- λωσε «Θ᾽ ἀπουσιάσω πιθανὸ γιὰ ἔξη µῆνες, ὄχι ὅμως περισσο- τερο γιατὶ ἔχω συγκεκριµένα σχέ- δια γιὰ τὸ ἑπόμενο µου φὶλμ. - στόσο, πρὸς τὸ παρὸν σκέφτομαι μὲ χαρὰ τὶς διακοπές µου, κατὰ τὶς ὀποιες θὰ πάω σὲ πολλὲς εὖὐ- ρωπαϊκὲς χῶρες». Θὰ πάει στὴ Γαλλία, τὴν ᾿Ιταλία καὶ τὴ Βρετ- τανία γιὰ ἐργασία καὶ Υιὰ ἀνά» ψουν τὸ γεωργικὸ ἐπάγγελμα. παυση. ευρισκᾶς ΣΑ τοῦ Ἀσπτεκῦρογ. Ῥῶ-- Ἁ πο 0ἱ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΑΣ ΕΠΙΦΥΛΛΙΛΕΣ ΠΛΙΟΣ ΚΑΙ ΖΩΗ ΌΘ Τιμιριασεφ ἀνακάλιφε αὐτὸ ες, ποὺ ἔπρεπε. 'Ὁ πώπερ χρησ.μα- ποίησε πλατὺ ἄνσοιγμα, --- ὃ ἅ ς σα Τὸ Φιτὸ εἶναι πράστνο, ἄνρδως επειδή τὸ πράσινο χρῶω- κι αὐτὸ σι της Δρρόνκης τοῦ δίνει τὴν ποὺ ἐπαιρνε γιὰ κίτρι ον προσ νο] ἱδιότητα τὰ ἀποροφάει τν ες ἀκτί- φῶς τοῦ φάσματος δεν ἦταν κα-]νες πεοι ἵσσοτερς ἀπ᾿ ὄλες τὶς ἅλ- σον ὧν . 3 τὰ θάθος παρὰ μίγμα απ΄ ολα[λες ἄκτινες, Στὸ σκληρὸ ἀγώνα - µατα τον Φασματοὸος. 5σ ο νιὰ τὴ ος ὰ φυτὰ ἆ αὖτο Εμ Ταινξ οδι το Κθκνινο χρῶ-/πώντησαν ἕνα καταπλγντικὸ καὶ μα, Τὸ πείρα Ἱοῦ ἑκτελεστηκο νε ππας ἔχει σᾶν ἄσχημα, ἕἑκδυκὴ θῆνε οκλήρα τὸ ἐν ἡλιακὲς Ἡ- Ντράπερ νι ἔνα-ε ο κΑονιστεῖ ενα τ τν αακνὸ εἶναι ἠ πράσινη κλω- φήμη του σαν ἐπί στής 4Ὁν κ -- Μῆ ο Τιμι ιριαζεφ τελείωσε με ατυχία τὰ άπρα πειράμα μι ἀπόδειδε πω ὰ ὅλο τὸν κόσµο εἶναι ξεκά- πὶ ἄκρι θως εἶναι ἡ ἑ- φωτοσύνθεσης Γιὰ τώρα τῆς νες τοῦ ἡ οκ ο εἶναι φανερό, Ἔ- δροῦν δινατότ ελουν. μερικοὶ γερ- ἄλλες πόνω στη Δρε όγοι, κουφιοπερή- τῶν φυτῶν. Τὰ ως ὀκκί οι πο ο ἠκουν στὴ σχολὴ τοῦ νου φωτὸς εἶνα. ἡ πηγἡ τὴς ζωής κτόη. Σᾶχς καὶ Πφέφε. Ὃ στὴ Γη. “ο Τ Μιριαζεῷ εσονεΠςέφερ ἔγοαψε ἕνα µακρότατο γὰ ῥρίσει μὲ καταπληκτική. θεα, στὸ πείραµᾶ γέργεια τοῦ ἡλιακοι πάνω στὰ πράσινα Στὴ δ ατριθὴ του Ὑιὰ πα. -- τοῦ διδάκτορα, ὁ Τιμιράζεφ ριγράφει τὰ μηχανήκστα θοήθεια μὲ τὴν ποια μτί κανονίζει τὴν ποσότητα τεῦ ρίων μὲ ἀκρίθδεια, ποὺ ἔφταιε τὸ χιλιοστὸ ἑνὸς κοθ.κοὺ ἑ ται ἀρκετὰ θρωμερὸ ἄρθρο, στὸ ὅπ οιο κατηγάρο Ἴυσε τὸν Τ µιριάζεφ διέπραξς,.,, καὶ τὰ ἑφτὰ θα- οσα ἁμαρτήματα, Ὁ δὲ. κ. εἶχε μανιάσει προµς- Ρά, ἐπειδὴ ἕνας κάποιος εἶχε τολμήσει ν᾿ ἀντικρούσε: τὴ θεωρ-α του. Ανίθεσε στὸν Πφέφερ νὰ ἐπιπερει ἑνάντια στὸν Τ.μι- 2.άζεφ χωρὶς νὰ ντραπεῖ γιὰ τὰ πεσα ποὺ Βθὰ µεταχειρ στεῖ, τοι Ότι αν πε- μὲ, 5 μῷσθν ον, σιόμετρου. ᾿Αργότερα, κατ τὴ δ.ατριθὴ του γιὰ τὸ δί- σε νὰ κανονίσει τὴν ποσότητα μὲ σλωμα τοῦ δρ κτορα, ὁ Τιμιριά- τὸ ἑκατομμύριο ἑνὸς κιθ.κοῦ ἑ- οφ Ὑρόήει γὰ ἆ τὶς κατηγορίες ποὺ κατοστόµεῖρου σεριο σον ἐνάντιά του οἱ γερ- Ἡ χημικἡ ἐπίδρς ση τῶν Φωώτει- ὁ Πφέφες κι ὁ Σάχς: «Στὸ τών κυμάτων πάνω στὰ πρα δξ τοῦ ἄρθρου που, ποὺ ὁ φύλλα. ἑξαρτ έται ἀπ᾿ τὴν ἑ. έργεια ΦεὈ κάνει κριτ' κή, ἀφιέρωσε ποὺ φέρνουν τὰ κύµατα αὐτὰ µα- δὲ τους. Ὁ ἀμφι θληστροειδὴς χι- τώνας τοῦ ματιοῦ δὲν ἔχει καιιὰ σχέση μ’ αὐτό. Μεγαλύτερη ἐπί- δραση ἄγουν ἐκεῖνα τὰ φωσεινὰ κύματα, ἐκεῖνες οἱ ἀκτίνες, ποὺ μεταφέρουν μαζί τους, μη ιόσα- ρη ποσότητα ἐνέργειας.. Ἡ. χη- μικὴ δράση τῆς ἡλ ακῆ: ἀκτίνας πάνω στὴ Χλωροφύλλη ἑξορτιέται ἀπὸ τὴν ἱκανότητα ποὺ ἔχει ἡ οὐ- γιὰ τὴ συςήτηση τοῦ ἔργου μου σχεδὸν τὸν ἴδιο χῶρο ὅσο πάνε! ῥλόκληρο τὸ ἄρθρο µου Στὴν κριτική αὐτὴ, ἡ ἐργασία µου κοί- εται σὰν ἀνώφελη. Σὲ κάθε θήὴμα ὑπογραμμίζεται ἡ ἀμάθειά µου στὴ Φισική. ΔΛοῦ λένε ὅτι παρου- σιάζω µὰ ὑπόθεση ποὺ δὲν τὴν ἕκανα ἐγὼ καὶ στὰ τελευταίσ προσπάθησαν νὰ κηλιδώσουν καὶ τὴν ἠδική µου, μὲ κατηγοροῦν γιὰ σία αὐτὴ νὰ ἀποροφάει τὶς κόκκι- νοβεία...ιν. ᾿Ἐπὶ τέσσερα Ικοόνια, νες ἀκτίνες τοῦ Πλιοιυ, ποὺ εἲ-|ὁ Τιμµιριάζεφ ἔδρισκε πὼς δὲν ἤ- ναι οἱ πιὸ πλούσ.ες σὲ ἐνέογεια.|τα ἁπαραίτητο ν᾿ ἁπαντήσε Αὐτὸ ἦταν τὸ συμπέρασμα τοῦ] στὶς αὐθάδεις αὐτὲς κατηγορίες. Τιμιριάζεφ. Οἱ κόκκινες ἀκτίνες εἶναι οἱ πιὸ δραστήριες ἀπ᾿ ὅλες τὶς ἡλ ακὲς Στὰ τελευταία, ὁ Ταμιριάξεφ δη- µοσίεψε τ) ἀποτελέσματα τῶν νέων ἐρευνῶν ποὺ ἔκαμε, καὶ ποὺ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΛΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ἃ ΛΕΝΙΝ ΣΕ λλεν Μόλις παρελήφθησαν καὶ πωλούνται στὸ ΛΑ:Ι:ΚΟΝ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ τοῦ καὶ Περικλέους Ὁ, Τ.Κ, 588, ΛΕΥΚΩΣΙΑ καὶ στοὺς κατὰ πόλεις ἀντιπροσώπους του Τιμὴῆ µόνον ΕΝΑ ΣΕΛΙΝΙ Προλάδθετε προτοῦ ἐξαντληθοῦν. ΠΡΟΤΜΛΙΕ Τλ (ΛΟΧΛΛΥΒΛΙΝΛ. ΠΟΛΗΛΛΙΑ ΠΕΡ 01 Κ. καὶ Εόέοτο σκευύζονται ἐν ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΔΙΑ ΜΑΘΗΤΑΣ, ΜΙΑΘΗΤΡΙΑΣ, ΕΝΙΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΝ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΤ. ἆἀ ὃ, ἀποκτᾶτε μὲ μόνον 9)» ΕΒΛΟΜΑΔΙΛΙΩΣ ΚΑΙ 227 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΝ. Ἁποτοαθςξ -. μα πρὺς ἠμδς διὰ τὸ συ]λφέρον ἄγξο ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΖΛΡΟΣ ΓΚΛΡΑΖ 41, ΟΔΟΣ ΠΑΦΩΥ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ. Αγγλία ὁἀπὺ 25 γρόνια ἀπὸ τὸ ἑωγοαστάσιο ΕΠ ΦΊΥΚέσς -ΣΟΕΟΟΕΕ ΑΣΥΓΚΡΙΤΑ ΕΙΣ ΕΜΦΛΝΙΣΙΝ, ΣΤΕΡΕΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΦΡΟΤΗΤΑ γκρέμίσαν ὀλεκληρωτικὰ τή θερ-: ρία τοῦ Σὰᾶχς κοὶ τοῦ Πφέῶςρ, Ὁ Τιμιριόζεφ ἀποκάλυψε ὅλη τὴν ἑλαττωματ.κότητα τῆς θεωὼ- ο οὓς γερμωανῶν. Ἔγραψε: «Μὲ τὴν πρώτη ματιά ποὺ ρίχνεις πάνω στὸ μητάνηµα, σὲ κατα- πλήσσει τὸ ἂν οιγμα τοῦ σωλήνα ἀ ποροφησης ποὺ εἶναι θουλωμέ- . μενα Φελό. Νλὰ ὅταν κοιτᾶς τὸ Ἀείμενο, ἀθελά σου ξεσπᾶς σὲ γέλια, Φαίνεται πὼς οὔτε ὁ δό- κτορας [Πφέφερ, οὔτε ὁ δάσκαλός του, ὁ καθηγ. Σάχ- ω δὲν ἤξεοαν πῶς ν᾿ ἀνεβόσουν τὸ ἐπίπεδα τοῦ ύδρα αργύρου στοὺς σωλῆνες τους καὶ νι αὐτὸ πρόθλεφαν γάχουν ἀνοίγματα σκεπασµένα μὲ φελό. Μονάχα αὐτὸ εἶναι ἀρκετὸ μὲ τὴν πιὸ μεγάλη ἔνταση στὸν τοµέα τῶν κίτριν ων ἀκτίνων. Καὶ πάλι τὸ περί ἴφημο μάτι ἢ θρέψη τῶν φυτῶν εἶναι ἄνάλογη μέ τὴ» ἐνέργεια τοῦ φωτὸς μάτι, 'Ο καιρὸς πέρασς καὶ γκρέμισε τὶς λαθρµένε ἰδέες τῆς οιχολῆς τῶν γερµανῶ» 6οτανολόγων. ὋὉ Σὰχς κι ὁ ΓΠφέφερ ὑποχρεάθη- καν νὰ κἰοθετήσουν τὴν ἄποψη ποῦ Τιμιριάζες, Δλὰ κ ἐδῶ φέρ Β καν μὲ πνευμα πραγματικα Ύξ ης πό, Παραδεκ «ομξνοι τὴ θεα Τιµιριάς προσπάθησαν αὐτὸ γα πὸ κάνουν μὲ τέτιο) τρόπο, ὦ- τῶν πιο ος ἅτὸ ον να µας δόσει μιὰ ἰδέα γιὰ τὸ ἐπίπε-] οτε ὰ Φαίνεται πῶς φτάσανε σ΄ δᾳ στὸ ὁποῖο θρίσκεται ἡ πειρα- αὐτὴν ὄχι μὲ θάση τὶς ἐέργασΊ.ες µατικὴ ἐπιστήμη στὸ ἰνστιτοῦτοί το Μὰ μὲ θάση τὶς ἐργασίες 5 βοτανικής. τὰ Βούρτσμπουργκ». γερμανών, ποὺ δὲι Ὀεσμαι τίποτα Οἱ γεριανοὶ ἐπ στήµονες, στὴν ἀμάθειά, τους, παραμέλησαν ἕνα στοικειώδικο Οασικὸ κανόνα. “Ὁ κανόνας αὐτὸς ἀπαιτεῖ νᾶναι ὅσο τὸ δινατὸ καλύτερα κλεισμένοι οἱ σωλῆνες στοὺς ὁποί ἴους μπαίνουν τὰ ἀέρα. Καὶ πιὸ πέρα, δῆμα πρὸς δόῆμα, ὁ Τιμιριάζεφ, δείχνει πόσο Χοντ βοκοµένη καὶ ἀνακριδὴς ἦταν ἡ δουλιά ποὺ ἔκαναν οἱ ὧν- τίπαλοί του, ποὺ εἶχαν λίγες ἵκα- νότητες καὶ πολλὴ αὐθάδεια. ῬἩ ἄνάμελη δουλιά, ποὺ ἔκανε στὸ ἐργαστήοιο ὁ ὁ [Πφέφερ, τὸν ὁδήγη- σε κ. αὐτὸν κι ὅλους τοὺς ἄλλους μαθητὲς τοῦ Σὰχς σὲ λαθεμένα συμπεράσματα, ποὺ περιορίζον- νέο νο νόα τῆς Τὴν περασµενη ὀδομάδα συνήλ- 6ε ἠὰη Ολομέλεια τῆς Ἐπαρχα- | πῆς γιὰ µαζ κοποίηση τῆς ὀργό- νωσής µας, ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΑΤΕ ” ΤΟΥΣ ΝΕΦΡΟΥΣ ΣΑΣ Ἡ Ολομέλεια ἀφοῦ ἄκουσε ΚΑΙ 9Α σχετικἡὴ ἀνάλυση τῆ Κεντρικῆς ΑΙΣῶΑΝΕΣΘΕ ΝΕΟΣ ἀπόφασης ἀπὸ τὸ συ». Ἐπαρχια- κὸ Γραμματέα, τὴν ἐνέκρινε ὁμό- ΘΑ ΦΑΙΝΕΣΟΕ ΝΕΟΣ τας ΕΕ Τίποτε δὲν ὙΥηράσκει περισσότερον ο ο. ον τὸν ἄνδρα ἢ τὴν γυναῖκα ἀπὸ τοὺς πό» ἐκτίμησαν μπι Ἑπαεσαν ς την γους τοὺς προκαλουµένους ἐκ τῆς κακῆς Κεντρικὴν μας επιτροπή για τη λειτουργίας τῶν νεφρῶν. Αὐτὸ σὰς κάμει σωστὴ ἀπόφαση ποὺ πῆρε. νὰ ὑποφέρετε ἀπὸ Διακεκομμένον Ὕπνον, Σήµερα ἡ ὀργάνωσή µας εἶναι: Φλόγωσιν, Φαγοῦραν κατὰ τὴν Οὕρησιν, η ἡ μόνη Παγκύώπρια δημοκρατική Νευρικότητα, Ζαλάδες, Ρευματισμοὺς, Ε 5 τπτ νο κρ / Πόνους εἷς τὴν Πλάτην καὶ τοὺς Πόδας, Τρ00 ευτικὴ ὀργάνωση, τῆς νεο- Μαύρους Κύκλους πέριξ τῶν Ὀφδαλμῶν, λαίας τῆς Κύπρου, ποὺ ἀγωνίζε- Ἡρισμένους ᾿Αστραγάλους, λΑπώλειαν ται μὲ συνέπεια γιὰ τὴ διεκδίκη- οἱ Νεφοοὶ .ν ὦ θὰ ἔπρυιο νὰ δν. ον ση τῶν δικαιωμάτων τῆς νεολαίας οἱ Νεφροὶ ἐνῶ θὰ ἔπρεπε νὰ καθαρίζουν 9 ος ο ο καῥ τὸ αἷμα, ἀποτυγχάνουν καὶ ἐκχέουν ὀξέα μας, καθὼς καὶ Υ ὰ τὴν ἐθνική καὶ δηλητήρια συσσωρευόµενα τώρα εἰς µος ἀποκατάσταση. τὰς κλενδώσεις καὶ τοὺς μύας. Τὸ Φυστὲξ Εἶναι ἡ μόνη Παγκύπρια δη μο- τῶν Ντο ο ὺς 24ώρου, τὰ Μκοόβια κοατικἡ ὀργάνωση νεολαίας ποὺ τῶν Νεφρῶν, δυναμώνει τοὺς Νεφροὺς καὶ ἐξωθεῖ τὰ ὀξέα καὶ τὰ δηλητήρια, μα, οσο παν Β ο μὲ τὶς, ἄλλες Ἠρομηθευθῆτε τὸ Συστὲξ ἀπὸ οἴονδή- προσδεῦτι κὲς υνάµεις τοῦ τόπου ποτε φαρμακοποιὸν μὲ ἐγγύησιν πλήρους μας γιὰ τὴ λύση τῶν προθληµά: ἰκανοποιήσεως ἢ ἐπιστροφῆς τοῦ ἁντιτί- των, τοῦ ἀντιμετωπίζει μὲ ὀξύτη- μον. ης. μέσα ο η ο τα σήµερα ἡ Κυπρ ακὴ νεολαία. π Σδδομάδα ἐγαελῶς, Ὃαλὰ, Ἡ ἓγ . Οἱ τελευταῖες κινητοποιήσει ς τῆς νεολαίας µα”, ἡ κινητοποίη- σις σᾶς προ- κ π ου Συστὲ Ὃ ον ση τῶν ἀνηλίκων, καθὼς καὶ Διὰ Νεφρούς, Ῥευματισμούς, Ἀνσει», τελευταία Παγκύπρια Συνδιάσκε- ψη τῆς ὄης Αὐγούστου, γιὰ τὰ | δικαιώµατα τῆς νεολαίας ὀργανώ- Γεν καὶ καθοδηγήθηκαν ἀπὸ τὴν ΑΟΝ. Παρ᾽ ὅλα ὅμως αὐτά, παρὰ τὸ γεγονὸς πὼς ἡ ΑΟΝ εἷ- ναι ἡ µόνη γνήσια δημµοκρατικὴ προοδευτικἡὴ ὀργάνωση νεολαίας στὸν τόπο µας, ἐν τούτοις, παρα- μένει μιὰ πολὺ στενἠὴ ὀργάνωση, ποὺ δὲν ἀγκαλιάζει παρὰ μιὰ πο- λὺ µικρὴ μερίδα τῆς Κυπριακῆς προοβευτ'κῆς νεολαίας. Παρ’ ὅλο ποὺ ἡ πλειοψηφία τῆς Κυπριακής νεολαίας ἀποτελεῖται ἀπὸ προοδευτικοὺς, δηµοκρατι- κούς νέους, ἐν τούτοις θλέπουµε πὼς τὸ μεγαλύτερο τμῆμα αὐτῆς τῆς νεολαίας μένει µακρυὰ ἀπὸ τὶς γραµµές µας, καὶ ἀκόμα μένει ἀπαθὲς καὶ δὲν ἐνδιαφέρετα:ι γιὰ τὰ προθλήµατα ποὺ ἀντιμετωπί- ξἰ. : Σύμφωνα μὲ τὴν ἀπόφαση τῆς Κεντρικῆς μας Ἐπιτροπῆς, πρέ- πει µέσα στοὺς δυὸ μήνες (Σε- πτέµδρη- Οκτώθρη), νὰ δουλέ- Ψουμε κατὰ τέτιο τρόπο ἔτσι ποὺ νὰ αὐξήσουμε τὴν ὀργανωμένη µας δύναµη στὴ νεολαία µας, νὰ ἐγγράψουμε στὴν ΑΟΝ χλιάδε- νέα µέλη, νὰ µαζικοπο'ήσουµε ὅ- σο ποτὲ προηγούμενα τὴν ὀργά- νωσή µας. Μ:ὰ ἀπὸ τὶ- δασικώτερες αἰτί- ες ποὺ ἐμποδίσανε τὴν ὀργανωτι- κἡ ἀνάπτυξη τῆς ΑΟΝ εἶναι τὸ ὀργανωτικό µας σύστημα, ποὺ κά- θε λίγο καὶ λιγάκι τὸ ἀλλάζουμε, χωρὶς ὅμω: καὶ νὰ θρίσκουµε τὸ σωστὸ ποὺ δὲ θ) ἀποτελοῦσε φρέ- φώνα. Ὅλα τὰ µέλη - « / πσαοστ απορια ζ 1 ΑΔ προϊόν των. ψτατὶ Φοηθοῦν Μέρα μὲ τὴ μέρα ὁλ Φυκτικὸ ἀπὸ 3 Μ᾽. ΑΡΕΣΕΙ Η ΚΕΟΡΙΤΑ Ασυζήτητα ἡ ΚΕΟΒΙΤΑ εἶναι τὸ πλέον προσφι- λὲς ἀναμυκτικὸν τῶν χωρικῶν µας, Ὑιατὶ εἶναι κα: µωμένη ἀπὸ τον θρεττικὀνν ὤμμδν τοῦ σταφω)ιοῦ οἱ χωρικοί µας ξέρουν κα Οἱ χωρικοὶ πίνουν μ᾽ εὐχαρίστ: πἰνοντάς την δὲν συνάµα καὶ τοὺς ἑαυτούς των, ἀπολαμδάνουν τὴν ΚΕΟΒΙΤΑ, χωμὸν ἐκλεκτῶν Κυπριακῶν σταφυλιῶν. νο στὴν ἀνάπτυξή µας. Ἐκτὸς τούτου, οἱ πολλὲ ἆ- πα τήσεις ποὺ εἴχαμε ἀπὸ τὰ μέ- λη µας ὑποβοηθοῦσαν στὴ μὴ ἆ- νάπτυξη τῆς ὀργάνωσης µας. Σήµερα γιὰ νὰ γίνει ἕνας ᾿Αο- ταν σὲ κεῖνα ποὺ ὑποστήριζε ὀ]κῆς Ἐπιτροπῆς ΑΟΝ ΛεικωσἼας, Ἡτράπερ, Ὅτι δηλ. ἡ ἐνέργεισ καὶ μελέτησε ἑκτὸς τῶν ἄλλων τῆς, θρέψης τῶν φυτῶν γίνεται] ἑασικῶν θεμάτων, καὶ τὴν ἀπό- φαση τῆς Κεντρι«ἢ µας Ἔπιτρο- ο. ο ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΛΙΑΣ ΠΑ ΜΙΑ ΜΛΙΙΚΗ ΕΡΓΛΝΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΕΥΚΩΙΙΛΣ πο ναθήνοντν ποὺ πα ψίτης χρειάζεται νὰ πληρώνει τὴ ΤΙΜΑΙ ἀπὸ 3 7.10.0. “Ίνονται µμµεγά- λαι εὐκολίαι εἰς τὴν... πληρωμήν. Αποταθῆτε κεἲς τοὺς Γενικοὺς Διανομεῖς: ῄ] ΠΡΟΣΟΧΗ ΄Άλη | | | τας) αὐτὸ τὸ βάζοντας τ παπούτσια πόσο ἂξι ζει ηση την ΑΕΩΕΒΙ ἀπολαμθάνουν μόνο, ν αλλο ιοἐν καὶ περισσότεροι Κύπρ.' τὸ ἐξαίρετον άνα- ΠΡΩΤΙΜΙΤΕ ΠΛΝΤΟΤΕ ΜΜΙΞΕΥΛΕΣ ο ΚΙ ΚΙΡΕΚΛΙΥΛΕ “ΠΕΛΙΚΡΙ” Δ. ΟΥΖΟΥΝΙΑΝ ἃ ΣΙΑ ΛΤΔ. Λευκώσία Ὡς ἐπίσης καὶ εἰς τοὺς κατὰ τόπους διανομεῖς µας. θεύει τὸ παραμύθι τῆς Σταχτοπού- αὐτὸ σᾶς ἀποδεικνύουν παπούτσια «ΣΕΙΣΟΣΕ Ετσι ὅπως τὸ παλαιὸν καιρὸν ἡ Σταχτο- πούτα θρῆκε τὴν εὐτυχίαν λο, φορῶντας παπούτσια ε σεῖς μπορεῖτε, νὰ ἔχετε μιά παρόμοια ὰ ἐκλεκτά σὲ εἶδος καὶ «ΣΤΡΟΓΓΥΛΙΩΤΗ». ΠΡΑΤΗΡΙΑ: Ἑρμοῦ 58, Ιπποκράτους 6. (ἔναντι κλινικῆς κ. Δέρθη). ΣΗΛΛΕΙΩΣΙΣ :---Γίνονται εἰδικαὶ ἐκπτώσεις καὶ µαθητρίας, -------- «ων 6 ΝΕΟΣ ΔΙΕΝΤΟΙΕΟΑΛΤΙΗΣ» ΔΕΡΟΠΘΡΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ « ο, τ τό ὠ ο ον ας ὃς ΜΟΓΙΑΑΕΦΣΜΙ Τὴν Τρίτη θὰ διεξάγετ ες τὶς χῶρες ἐκτὸς τῆς Αἰγύ- ρου, ἱρόκ, Ισραήλ, ᾿Ιορδανί- α1λο παρὰ νὰ ἐπαναλαθδαίνουν τὰ: συμπερασµατα τοῦ Τιμιριάζεφ, | ὅταν αὐιὰ ἦταν πιὰ γνωστὰ σ᾿! ΄ τ ς ὃν, τᾶν πλ, “δρ στὶς ἔργα-, «δι Ἀϊδάνου, Συρίας καὶ Τουρκί. σίες τοῦ ξακουστοῦ µας ἐπιστήμο-{ ὃν. ας Ἶ πε, θὰ ολ να, οἱ γερμανοὶ ἐφάρμοζαν τὴς τες . ο ώς δν λὶ ο συνωμοσία τῆς σιωπῆς. Κ᾿ ἡ σιω-' που Γε ο Ελλάδος ος ν Ἐν τμ δάσταξε πολλὰ χρόνια] σρκήλ, Ἱορδινίας : κόρον. καὶ δίωρι σήμερα ὄνομα: ο πο, ων Ὃ ο κα τοῦ Τιμι ρα: ζεφ τὸ αἆαφέρουν οἰ ἐ. Ἐν αμβκίση κ Ἕλβηρθιμα Ἱ ππήμόμες αἲ λες τὶς πεῶρες τα ο εν ας τής Βαν, ο κόσµου καὶ µόιω οἱ γερμανοὶ δὲ τν ὃ Ἀίδο, πο ΔΝ. ήμει η π «ὰ ξεάσο.ν τὴ θαριᾶ: [σρδα, ία Μεν. η ο στη, ἧττα του:, ἧττα ποὺ ἔχωυν ὑπο-[, ές ο ὃς αἲς 5 Ἐν νήθαι, οτει στο πεο.ο τοῦ ἐτ πιστηµονι-! ον γ . ο. Ἀνμη. οι ο κοῦ ἀγώνα, ἀπὸ τὸν Τιμιριάζες ο τν, ωσεί Ὦς πας μμ. νο .. κ κ Ἱ :«συστηµένες καὶ ὡς τὶς 10 π.µ. αὐτον τὸν ἄξιο γιὸ τὴ μεγάλης. [ συνήθεις, Γιὰ τὴν Αἴγυπτο: ὡς µας πατρίδα: τὶς ΣΤ π.μ. συστηµένες καὶ ὥς τὴ, ΤΡΙΤΗ ἡ συ τὶς 12 (μεσημδρία) συνήθεις, Ἆς εἲ ὡς οροῦν μ τς. εν ο ρα -ϱῥ ο. ο ΖΠΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ | | | | [υραπτὲς καὶ νὰ φθάσοι» πατρίδας µας. . Γιὰ περισσότερες πληροφορίες ἀποταθεῖτε στὸ Γραμματέα τῆς Λέσχη: κ. Δημήτρη στὸ Πρατήοιο “Άγ. Συνεργατικῆς 'Ἑτα:ρείας ναλωτῶν Λεικωσία:, κηµα τῶν παλαιῶν Λευκωσία, συν» ομή του καὶ νὰ στὶς ἀρχὲς τῆς ὀργάνς σης. Αὐτὸ νὰ εἶναι τὸ µίνιµουμ τῶν ἆπα τή- σεων ποὺ πρέπει νὰ ἀπαιτοῦμε ἆ- πὸ τὰ μέλη | καὈ. Οἱ ἀπονσίες ἑνὸς μέλους ἀπὸ τὴ γενικὴ συνέλευση ἢ ἀπὸ τὸν ὅμιλο στὸν ὁποῖιο ἁνή- κει δὲν πρέπει νὰ ἀποτελεῖ λόγο γιὰ τὴν ἀποθολή του. Μὲ «αὐτὸ θέδα α, δὲν σημαΐνει πὼς δὲν θὰ φροντίζουμε γιὰ τὴν παρουσία αὐτῶν τῶ), μελῶν στὶς γενικὲς συ- νελεύσεις, ἢ γιὰ τὴ συμμετοχή τους στὴν ἄλλη δράση τῆς ὀργά- νωσης. Ίσως πολλὰ ἀπὸ τὰ σημερινὰ µας µέλη, καθὼ καὶ ἄλλοι φίλοι τοῦ κινήµατος µας νὰ νομίζουν πὼς μὲ τὰ πιὸ πάνω πᾶμε νὰ δη- | Ἡ µιουργήσουµε µμὰ ὀργάνωση |} πλαδαρή, χωρὶς κανένα ὀργανω- |. µένο σύστηµα. Κάτι τέτοιο ὅμως πιστεύει Κατα- παρὰ τὸ οἵ- Συντεκν ὤν, ΘΕΛΤΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΗΝΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ὭὭρα 7.15 καὶ 5.30 μ.μ. Αἱ δωὸ τελευταῖαι παρα- στάσεις τῆς ἐξωφρεν κῆς κωμωδίας φάρσας “ο ΑΣΩΤΟΣ” δὲν πρόκειται νὰ γίνει γιατὶ τὰ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ καθήκοντα ποὺ ἀφαιροῦμε ἀπὸ τὰ | «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» µέλη µας, τὰ προσθέτουµε στὰ! Φ Σήµερον ὁ «ΑΣΩΤΟΣ» στελέχη µας. Οἱ ἀπαιτήσεις ποὺ θᾶχουμε ἀπὸ τὰ στελέχη µας θὰ εἶ.α: πο- λὺ περισσότερες ἀπὸ τὶς σηµερι- νὲς. Τὰ στελέσι µα: πρέπει νὰ τὸ καταλάδουν καλά πὼς πρέπει νὰ ζωντανέφουν καὶ μὲ τὴ δική τους δραστηριότητα καὶ ἐπιμονὴ στὴ δουλειά, νὰ κάνουν ὅλα τὰ μέλη μας νὰ ρίχνονται μ᾿ ἐνθουσ-- ασμὸ στὴ δουλειά. Μέχρι τὸ ἐρμόμενο Παγκύπριο | Συνέδριο τῆς ὀργάνωσης µας πρέπει νὰ ρικτοῦμε ὅλοι στὴ δου- λειά, ἀπὸ τὸ ἀνώτερο Κεντρκὸ ᾿Επαρχιακὸ στέλεχος, µέχρι τὸ κατώτερο τομεακὸ στέλεχος, γιὰ! τὴ μαζ κοποίηση τῆς ὀργάνωσης μας, Πρέπει νὰ µπάσοωµε οστὶς γραµµές µας ὅλους ἐκείνους τοὺς δημοκρατικοὺς νέοως ποὺ πιστεύ- ουν στὰ ἰδανικὰ τῆς ἐλευθερίας, τῆς εἰρήνης καὶ τῆς δηµοκρατίας, ποὺ ἀναγνωρίζουν τὰ ὃ καιώµατα τῆς νεολαίας στὴ ζωὴ καὶ ποὺ γιὰ τὸν ἕνα ἢ ἄλλο λόγο σήµερα μένουν µακρυά µας, σᾶς ἀποχαιρετᾶ. Μὴν χά- σετε τὴν εὐκαιρία νὰ τὸν ἀπολαύσετε. τὴ, ΠΕΜΠΤΗΝ θριαµδευ- τικὴ πρεμιέρα τῆς Ούγγα- «ρέζικης ΚΩΜΕΝΤΙ “ΤΟΠΟ ΣΤΑ ΝΕΙΑΤΑ” Λ. ΦΟΝΤΟΡ ἁ Ἡ πιὸ λεπτὴ καὶ π ὸ χα- ριτωµένη κωμεντὶ ποὺ εἴ- δατε ποτέ σας. ΛΑ. ἳΚΟΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ δή (Οἵκημα Συντεχνιῶν ή Ἡ Κ.Ε. µας στὴν τελευταία Λευκωσίας), της συνεδρίαση ἐγκρίνοντας τὸ| - Άἆμηνο πλάνο μαζικοποίησης τῆς ο. τικ. 185 ΤΗΛ. 3551 . ὀργάνωσης µας πρὸς τιμὴ τοῦ] ΝΕΟΙ ΕΚΠΕΣΜΟΙ. ἑ Συνεδρίου µας, καθώρισε πὼς 9 Ἡ πρέπει νᾶχουμε 5000 µέλη στὴν) --ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ τισ ΑΟΝ καὶ τὸ Συνέδριο. Γιὰ τὴν [ή τν μὲ δική µας ἐπαρχία, τὴ Λευκωσία, ο ΛΑ'Ι Κ. ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ) ὁ στόχος εἶναι 1.200 νέα µέλη. 5: ες ως ο σ Ἡ η. ΦΑΝ ΑΝΑΑΝΑΝΝΑΟ Πρέπε λοιπὸν ὅλα τὰ στελάχη μας, ἐπαρχιακὰ καὶ τομεακὰ νὰ ριχτοῦν ἀμέσως στὴ δουλεά, ἂν πρόκειται ἡ δική µας ἐπαρχία νὰ πάρει τὴν πρώτη θέση. Κάθε δική µας καθιστέρηση θὰ ἔσει ἀντανάκλαση στὸ γεν κὸ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ Ὑτερεὰ καὶ στόχο ποὺ καθόρισε ἡ Κεντρ: κή Κζέολοκναμωμένα μας Ἐπιτροπή, καὶ ἔτσι δὲν θὰ πᾶμε στὸ Συνέδριο μὲ τς 5.000 , ατὴν μέλη. Γιαὐτὸ χρειάζεται νὰ ρ'- χτοῦμε ὅλοι στὴ δουλειά, χωρὶς καμιὰ καθυστέρση. 2Σύβθημα µας ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΜΑΖΙΚΗ ΟΡΓΑ- ΝΩΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ. Ὅλοι στὴ δουλειὰ γιὰ τὴν ὑπεοκάλυψη τοῦ στόχου μας, ἔτσι ποὺ ἡ δική µας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ σι γιὰ, συστη-. ᾿ σσρες γιὰ τη, εις 4 μπουφε καὶ ἕ- »ὸ ου τῆς Λέσχης ΕΑΣ ᾽ Α πεεις άν / Οἱ προσφορε: πρέπει νὰ εἶνα στὸ ἡ ραματέα τῆς Λέσχης µέχρι ένουν μπρωοστὰ σὲ κάθει τῆς 7.30 μ.μ. τῆς Άδης Σεπτεµ-! δρίου, 1952. Σκουρίδην,: ᾽Αντωνίου τῆς. «5. Ἑεαλέὃδο --“Ἀλάλιστα, ἀκο.ξῶς δπσ.. : τ ἁ- α τὸ χο: ροστάσ. ο ἔπεσε ἔπιζωοί ἀδ οφο- τεροαθέσεων τω Ὢ εἶσαγ- νὰ πόγω τῆς ἐγκο νημα κῆ βίας ἣ τω», κοκῶν προέδροι: ΛΑπόρτν.κος Γελέας πηγε ἐπὶ Ἱόπο ἐρεννήσει τήν ὑπόξεση. θαιώνω! Πρέπει ὁ Απός νὰ προφυλακισθεῖ. Κι ἄλλες φορὲ. παρατηρήθηκα: τέτιες σκανδαλώδ.κες ἐκδηλώσες στη διαγωγή το). Καὶ σὰ νὰ μὴ: ἔφτανον ὅλα αὐτὰ ἕἔδροε κο: Γχόζνικους έπὶ παρουσία µου. Ἡ ᾽Αόντιότια ἔσπρωξε τὴν πόρ- τα καὶ μπήκε, Ο Τραένίτσκι στε- Ἑκόταν ὄρθ: ος στὸ τηλέφωνο µπρο- ὑστὰ στὸ τοαπέζι του. --Πέστε µου, τί ἔγιωντ οτὸ κολ- χός µας ρώτησε ἡ ᾿Αδντότια χω- ρις νὰ χαιρετήσει. Δὲ δέχομαι τούτη τὴν ὥρα πο- ποσα --Πέστε υτλν ἁμέσως! ξαΐνει στὸ κολχέζ µας κολχόζ σα: ἔπεσε ἐπ- ζωοτία στὸ κοϊροστάσ:ο καὶ Υἱ- νονται ἀκόμα μιὰ σε: ρὰ σκάνδα- [ λα. Βγῆτε ἔξω σᾶς εἶπα, καὶ ᾿κλεῖστε τὴν πόρτα, πολίτισσα! Γ Ἡ ᾽Αθντότα ἔμεινε μιὰ στιγ- μὴ στὸ κατώφλι ἀγαναχτισμένη (Κι ἀδύναμη. ᾿Απ’ τὸν ἄθρωπο αὐ- Γπὸν ἄρικα Εὰ κοπιαζς: νὰ µόφεις τὸ παραµ ἁρό.Βροντηξε πίσω της τὴν πόρτα καὶ κατέδηκε τρέχον- τας κάτω. Στὸ δρόµο εἶδε ἕνα ἕλκηθρο τοῦ κολχόζ μὲ τὸν Μα- τδέγ:εθ τς ἀπάνω νὰ τρέχει, Ρί- χτηκε μπροστὰ τρ:κλίζοντα:, τσα- λαξουτώντας στὸ χιόνι, Φωνἀαζον- τας, κου ώντας τὰ σέ έρια της. Ὁ Ματέέγιεξιτο τὴν εἶδε καὶ σταµάτησς, Μέσα σὲ πέντε λεπτὰ ἡ ᾽Αέντότια ἀκούγοντάς τονε τὰ κατάλαδθε ὅλα: καὶ τὴν αἰτία τοῦ θανατ κοῦ ποὺ ἔπεσε στὰ ζώα, ὅ- πως καὶ τὴν ψυν κὴ κατάσταση τοῦ Βασίλη, Λυπήθηκε κατάκασδα μὲ τὸ θάνατο τοῦ γέροντα ποὺ τό- σο τὸν ἀγαποῦσε. ΝΛάτωσε ἡ καρ- διά τη γιὰ τὸν Βασίλη. Ἔφερε μπροστὰ στὰ µάτια της τὶς ἀργές του κινήσεις, τὴ µατιά του γεµά- τη ἀγωνία, τὸν πόνο του µέσα στη µοναξιά του, κ. ἔνιωσε ὅλη τὴν πίκρα ποὺ θάχαν τὰ λόγια ποὺ ἄσκεφτα θγῆκαν ἀπ᾿ τὸ στόμα του. Χωρὶς νὰ χάσει στιγμὴ ἔτρε- ξε στὴν περιφερειοκὴ. ««Ὁ ᾽Αντρέϊ Πέτροδθιτς Εέρει καὶ µένα καὶ τὸ Βάσ α. Θὰ πιστέ- Ψει στὰ λόγια µου», εἶπε. Τὸ σπιτάκι τῆ: περιφερειακῆς µονόροφο, εὐχάριστο, ὁλοκάθαρο, μὲ τὰ πολυάριθμα γραφεῖα του, τῆς φάνηκε σὰ νὰ τὴν ὑποδεχόταν μὲ κολωσύνη. --- ο ᾿Αντρέϊ μπορεῖ νὰ σᾶς δεχτεῖ. πέντε λεπτά, Ἡ ᾽Αδντότια ταλαντεύθηκε γιὰ μιὰ στιγµή, κι ὕστερα χωρὶς νὰ γυρίσει πίσω νὰ ξαναδεῖ τὴ γραµ- µατέα, πέρασε σὰ θύελλα µέσα σε κ” ΤἙὶ Πέτροθτς δὲ Φεύγει σὲ ου ΝΕΟΝ ΡΑΦΕΙΟΝ Ηρχισε τὰς ἐργασίας του τὸ Νέον Ραφεῖον τοῦ γνωστοῦ ράπτη ΓΕΩΡΓΙ- ΟΥ ΛΟΡΔΟΥ, στὴν ὁδὸν ᾿Αριστοτέλους Νο. ἃ Λευ- κωσία, παραπλεύρως Νέου Λυρικοῦ. τοῦ ΔΙΑ ΤΟ ΣΙΡΙΒΙΔΙ τῶν Φασολιῶν, Πατατῶν κ.λ.π. ΦΟΛΙΔΟΛ -- Ε 605 Αντιπρόσωποι ΚΩΣΤΑΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ δ ΣΙΑ { ανκνννκνκκνκακνκκκκκακκ να ο ΝΟ ἐπαρχία νὰ πάρει τὴν πρώτη τ- µητικὴ θέση. ΛΕΩΝ. ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ . ΤΑΞΙΛΕΥΕΤΕ ΕἰΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ, καὶ ἐκεῖθεν διὰ τῆς Β.Ε.Α. εἰς Μ, Βρεττα- νίαν καὶ ὅλα τὰ µέρη Ἕκκαστον ᾿Αεροσχάφος τῆς Όνρεις ΑΙΓΝΨΑΥΒ Διαθέτει δύο πεπειρα- µένους Βρεττανοὺς ἀε- ροπόρους, μὲ πεῖραν πολλῶν ἐτῶν. Συντηρεῖται καὶ ἐλέγ- χεται εἷς ἀσυναγώνι- στον ἐπίπεδον ἀἁσφαλεί- ας. ᾿ἘΕκτελε ταξίδια συμφώνως πρὸς τακτι- κὸν καὶ αὐστηρῶς τηρού- μενον δροµολόγιον. Μεταφέρει τοὺς ἐπιδά- τας του μὲ τὴν μεγίστην ἄνεσιν καὶ προσφέρει ἐ- κλεκτὰ φσγητὰ καὶ ἀνα- ψυκτικὰ κατὰ τὴν διάρ- κειαν τῆς πτήσεώς, ῄ] ΠΡΟΣΟΧΗ τήσεις θέσεων τὰ ἐκλεκτὰ ΛΙΕ«ΣΕΕΕ. της στὸ Βασιλόπου- ἐκλεκτά, τώρα καὶ πιτυχία ποιότητα ἓν συνε διὰ, μαθητὰς 525552525512555Σ552252252122511Α52Σ5252505ΡΡΑΣΧΑΛΑΑΛΦΟ ΚΣ ΣΑΟ δδδ Σο ςΡαςσΣ) ο σρρ αν σστανς Όνρεις Ἀισιναγς Διὰ. περισσοιέρας ΗΙΙΙ, ΒΙΥΤΗ ἆ (0 (ρΔί5) ΙΠβ ἢ εἰς οἱονδήποτε Ταξιδιωτικὸν Πράκτορα ΟοΣΡΕῦΣ ΑΙΗΝΛΥ5 μετὰ τῆς ΒΕΙΤΙΣΞΗ ΕὉΒΟΡΕΑΝ ΑΠΊΗΑΥ8 καὶ τῆς ΒΕΙΤΙΦΗ ΟΥΕΕΡΕΑΡ ΑΙΕΠΑΣ5 ΟΟΒΡΟΕΑΤΙΟΝ πιο λαο μι κο ν νοκ νοκ κκ κκ κκ κκ κκ νν πληροφορίας καὶ κρα-ᾷ ἀπευθύνεσθε εἰς τοὺς κ.κ. τῆς Ι.Α.Τ.Α. ργασίᾳ ο καωμωωκώωσαώ κών. τῆς ΓΚΑΛΙΝΑ ΒΝΙΚΟΛΑΓΙΕΒΑ ἅπὶ τήν αἴθουσα ἀναμονῃ:, ἄνοιξε με α ᾱ δ. ατὴ σπρωξιὰ καὶ µπῆκε ατὸο γραφειο τοῦ ᾿Αντρέϊ. τὸ γαλήνιο πρέσωπο τοῦ ξέσπσσε σὲ λυγμµούς. τσ ]οῦ πᾶς συντρέφισσα Ποῦ πᾶς ὄρμησε πίσωθἐ τη: ἡ κοπέ- ᾿Αντρέϊ λα τοῦ γραφείου, Τῆς εἶπα, ᾿Αν- τρέῖ Πέτροδιτς, τῆ: εἶπα, ὅμως σύτῃ µπῆκε χωρὶς νὰ μοῦ δόσει σημασία. ---Ασε µε κυρά µου, ἐδῶ πρό- πειται γιὰ συμφορά! τῆς εἶπε ἡ ᾽Αξντότια παραμερίζοντά: τη» ἁπολασιστικά, ποὺ ἁἀκούγονιας τὴ θυμωμένη φωνὴ τῆς γραµµα- τέα κατάφερε νὰ ξαναπάρει ὅλς τὸ θάρρος της. Ὁ ᾿Αντρέϊ ἦρθε νὰ τὴν προῦ- παντήσε: δίνοντάς της τὰ δυό χέρια. ---Τὶ σωµδαίνει, ἀγαπητή µου, ᾽Αδντότια Τιχόνοδνα τς λόγια, ἡ ᾿Αδντότια ξανάρχισε τὸ κλάµα. 'Ὁ ᾿Αντρέϊ τὴν κάθισε σὲ µ ὰ πολυθρόνα καὶ τῆς πρόσφερε ἕνα ποτήρι νερό. Αὐτὴ ὅμως σ.νέ- Χιζε νὰ κλαίει. Ἔκλαιε καὶ ὅλο σκούπιζε μὲ τὰ γάντια της τὰ δά- κρυα ποὺ ἔπεφταν δροχή. Δὲ µπο- Ρρο7σε, ἦταν ἀδύνατο νὰ συγκρα- τηθεῖ, ΛΛέχρι τούτη τὴν ὧρα εἶχε ρ:σμού της, εἶχε ἀντέξει στὴ µο- ναξιά, νὰ ὅμω: ποὺ τώρα ὅσα δά- κρύα μάζευε ἕναν ὁλόκληρο χρόνο, ξεχεϊλοῦσαν, κυλο΄σαν πιὸ ἁσυγ- κράτητα. της, τὰ σκούπιζε μὲ τὰ ἄσπρα τη: μάλλνα γάντια, μὲ τὴ καὶ μὲ τὰ μικρούλια χέρια τη: πάσκιζε νὰ τὰ σταιαιήσει, ὅμως δὲν τὰ κατάφερνε, --- Ησύχασε, ἠσύχασε! Μὰ τὶ τρομερὸ σοῦ συνέδηκε λοιπόν Κι αὐτὴ ἄρχισε νὰ τοῦ ἐξηγάε:, ἐνῶ ἡ φωνή της κοθότανε ἀπ᾿ τὰ ο ο αμκώσκο, ΘΕΑΤΡΟ κ.θ.Ε.Λ. ΄ ΄ ΟΣΟΙ εἴδωτε τὸ «ΤΟ ὅ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 9Α ΘΕΡ- { ΣΟΥΜΕ» ἢ ἄλλη δουλειὰ τοῦ ΚΟΕΑ, νὰ εικαιρία νὰ ξανακαρεῖτε τὴ θεατρική νι ϕ ζ του τέχνη. { { Ν νὰ { ΟΣΟΙ δὲν εἴδετε τίποτε ϱ δικό του, μὴ χάσετε αὐτὴ τὴν εὐκαιρία: ΜΕΘΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 23.9.52 στὸ «ΙΤΕΑΛ» ὥρα 7.30 καὶ 9.45 μμ. ΜΑΚΡΙΝΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΡΠΟΥΖΩΨ ---Ὑπὸ τὴν προστασία τῆς Κ.Ε. τῆς ΑΟΝ. ΔΙ δασκαλία: ΜΟΥΖΟΥΡΗ Σκηνικά: ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ --Εἰσιτήρια στο) ὑαθᾶ, τηλ. 466, στὶς Συντεκνί- ες 2]6 καὶ τὴν ΑΟΝ. Τοῦ ᾧ ΄ νυν ο κα ο πο νεκκονχσι: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ὅπλον Αμερι- κάνικη μάρκας σὲ ἁρί- στην κατάστασιν καὶ σὲ τιμὴν. εὖκα ρίας. Γιὰ πληροφορίες ἀποτείνε- σθε στὸν Μεχμὲτ ᾿Αττίλα, Στοὰ Κλεόπα, Νο. 26Α, στὴν Λάρνακα. κκκκκκκκκκκκκκκκκκώ ΄. ΛΝΗΤΕΡΑ ᾽Εππιτυοχέπι μαθητῶν πέραν. εἰς τὰς δ.00’ π.μ. τη δόσις τοῦ εἰσιτηρίου “η ἕω η) ζὸ Ὁ) ἵω ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ: Αχνας εἰσιτήρι εΦιάνει να 'ἠ) ἀρχίσω τὰ κ)ό-) µατα Φτάνει νὰ κρατδῶ ο», σκέ- ὥτηκε, Όμως μόλις εἶδε τὸ καλό, Ακούγοντας οὐτὰ τὰ γλυκὰ ἀντέξει στὴ θλίψη τοῦ δ πλοῦ χω- Ἔφια ον ὥς τὰ κείλια µαντήλα Ες υθερνητικὰς ) ος Ἐγγραφαί, εἰσιτήριοι καὶ κατατακτήριοι ἐξετάσεις: ᾽Απὸ τῆς 8ης Σεπτεµθρίου καὶ ᾽Ανεξετάσεις: Εἰς τὰς 18 Σεπτεμθρίου. Τακτικἀ Μαθήματα: Κατὰ τὴν ἐγγραθὴν θὰ κατούληρη ἡ πρώ- 2.100 διὰ τὴν 3.00.0 διὰ τὴν 3.10.0 διὰ τὴν 4.00.0 διὰ τὴν 4.10.0 διὰ τὴν 2.00.0 διὰ τὴν καθὼς καὶ 6 1 δικαίωµα ἐγγραφῆς. ΕΚ ΤΟΥ ο ικθονοκεσκκκκιώσακ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ. ἀναφνυλλητά. --Πέθανε ὁ πατέρας... ὁ πεθε- ρός µοι... ὁ πατέρας τοῦ Έσοίλη Κουζμιτιι µλὰ -ᾱ που... ναί, ὃ- οσο γιὰ τὰ γουρσύνια ποὺ χάδη- κον, ἐσει. 9 ἀγερόσουμε ἄλλα καὶ καλύτερα ἀκόμα.,, Τὶ χρειά- ζετοι ὅμως αὐτὸς ὁ εἰσαγγελέ- ας Κι ἡ Ξενοφόντοθ-α αὐτὴ δὲν εἶναι καλὸς ἄνθρωπος! Αὐτὴ µοῦ χάλασε καὶ τὴν ᾿Ασπρούλα.., Καὶ πῶς ναν ὅλα αὐτα Αχ, κι ὁ , σὰ νὰ -ιἡν έφταναν τ᾽ Αν δὲ µμεσολαθούσε ὁ μα δὲ θάµενε πα- μπορούσσνε νὰ Βασίλη, νὰ ἓν ΕΥ τὸν κολέσουνε τὸ, Άουν τὶ γίνεται, ὅιω: ὅγι! ἸΑ- ως τὸ» εἰσαγγελέα! Αὐιὸ δὲν εἶνωι αιοστό ων Δὲ µπορ ἀνεχτῶ τετ:ο πράγμα! Ὁ ᾽Αντρέϊ προσπάθησε νὰ κα- ταλαδει τὶ ἤλελε νὰ πει ἡ Α- ἔντότις:. ---Λὲ, καττλαδο:ω τίποτα) Δὲ µπορῶ νὰ μπῶ στὸ νόημα ἕ- τσι, 'Ησύχασε, καὶ πέστα µου ὅ- λα ἀπ᾿ τὴ» ἀρχή. Στὸ τέλος κατάφερε νὰ ἠρεμή- σε: καὶ τοῦ εἶπε: -“Αὐτὸς ὁ Τραδνιτσκι ἤθελε ἀπτ' τὸν Βασίλη νὰ τοῦ χαρισε ἵ- τα ἁρνι ἀπὸ καλὴ ράτσα. 'Ο Βα- σίλης ἁρρήθηκε κ. ἀπὸ τότε τὸν κυνηγάει ο ᾽Αγτρέϊ πίστευε πέρα γιὰ πέρα τὴν ᾽Αδντότια, τὴν ἤξερε ὅτι δὲ μποροῦσε νὰ σικοφαντήσει κα- ένσν, ὅμως σκέφττκε ὅτι μπορεῖ καὶ νὰ Υελ ότανε. Ἠταν σωστὸ ὅτι εἷιε πέσει θαᾳανατικὸ στὰ ζῶα τοῦ νοιροστασίου, κι αὐτὸ ἤτανε ἱκανὸ νὰ ξεσηκώσει ὀλέκληρο κύ- μα ἀγανάντησης, Στὸν τρόπο ποὺ ἐνήογησε ὁ Τραθνίτσκι ἔθλεπε κανεὶς μιὰν ἀσυγκράτητη ἀγανά- χτηση ἄσνεφτη, ἦταν ὅμως ὃ και- ολογηµένη Η µήπως αὐτὸς ἤθε- λε µόνο νὰ ἐκδικηθεῖ γι’ αὐτὸ τὸ ἀρνί, ποὺ ὁ ᾽Αντρέϊ πρώτη φορὰ ἄκοιγε νὰ γίνεται λόγος ---Αὐιόνε τὸν Τραθνίτσκι ὁ Βά- σια τὸν ἔδιωξε ἀπ᾿ τὸ σπίτι µας καὶ πέταξε τὴ γούνα του ἔξω µέ- σα στὰ χιόνα. μά ὦ νὰ τ --«Τὸν πέταξε ἔξω καὶ ἔριξε τὴ γούνα του µέσα στὰ χιόνια Αὐτὴ ἡ λεπιομµέλεια ἄλλαξε τὴν κατάσταση. Ἔνας ἀθῶο: ἄνθρω- πος δὲ θάφηνε μιὰ τέτια πράξη ἀτιμώρητη. Όιως ὁ Τραθνίτσκι οἶχε πεῖ χίλια δυὸ σὲ 6θάρο: τοῦ Βασίλη καὶ µόνο ΥΙ᾽ αὐτὸ τὸ ἐ- πεισόδ ο δὲν εἶπε τίποτε. ----λχ Υ ατὶ τότε δὲν εἴχατε πεῖ τίποτα γιὰ τὸν Τραθνίτσκι ο ον ον ο 1 ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΑΜΑΞΟΥΔΕΣ ΤΛΝ:9Λ0 ΤΙΜΑΙ 1 ς Ὁ--ϱ--Ο καὶ ἄνω ΕΥΚΟΛΙΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗΝ ΕΤΛΙΡΕΙΑ ΛΑΖΑΡΟΣ ΓΚΑΡΑΖ Πάφου ΛΕΥΚωσια 4] ᾿Οδὸς κκ κκ κνακκςκκς κκκκκκκν κκ ΛΙΓΛΙΚΗ ΕΜΠΙΡΙΚΗ ΣΧΛΗ ΒΛΡΕΣΙΛΝ τὴς Σχολής εἰς τὰς τοῦ Ἰζουλέου ο 2: 1. -- 23 2. Τιστίνξιον 2 3. ᾽Ανώτερα Ἑλληνικά 3 4. Κατώτερα Ἑλληνικὰ 4 5. Ἱστορία 1 6. Γεωγραφία 2 7. Μαθηματικἁ «Α» 20 8. Μαθηματικἁ «Β» 2 ΣΥΝΟΛΟΝ 60 Τὰ εἰσιτήρια τῆς Σχολῆς εἶναι: ἤ Α΄ τάξεως 5 6 ἥ Β΄’ » 5 8 Φ Γ΄ » 5 10 Δ΄ » 5 12 Ε » 5 14 Στ΄ 5» 5 16 22α Σεπτεµθρίου ἡ ὁποία εἶναι: Αην Τάξιν Βαν Τάξιν Γην Τάξιν Δην Τάξιν Εην Τάξιν Στην Τάξιν : λοήίος Αὐγόρου, ον 5 φ ᾖ { ὦ

Title Subject Page
Η Κ.Ε. ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΔΥΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΦΡΑΞΙΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 4p
Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 4p
Ενώ η Κύπρος μετατρέπεται γοργά σε στρατιωτική βάση ο υπουργός του Πολέμου κάνει τον... ανήξερο. - Σε σηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους προσπαθεί να μας πείσει πως δεν πρόκειται να γίνουν και... μεγάλα πράματα στην Κύπρο! 4p
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΝΕΛΕΥΘΕΡΟ ΝΟΜΟ ΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 4p
ΑΠΕΡΓΙΑ 16 ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 4p
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΝΕΟΣΥΝΤΕΧΝΙΕΣ 4p
ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΗΣ ΑΧΕΡΙΤΟΥ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ 4p
ΚΑΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΥΠΟΣΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΞΑΠΛΩΝΟΥΝ ΤΗ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡΙΤΟΥ 4p
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΥΠΟΒΑΛΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 4p
Η ΠΕΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΔΝΕ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 4p
Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗΣ Η ΠΕΟ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΑΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 4p
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΙ Η ΕΘΝΑΡΧΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΔΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤ. ΕΚΛΟΓΕΣ 4p
ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΑΖΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 3p
Από τους απεργιακούς αγώνες της εργατικήσ τάξης. 2p
ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 2p
Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2p
Τ' ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΟΣ 15ΝΘΗΜΕΤΟΥ ΤΟΥ ΔΙΜΗΝΟΥ ΠΛΑΝΟΥ 2p
Κομματική Ζωή 2p
ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ 1p
Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΣΥΝΩΜΟΤΕΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΤΣΑΡΛΥ ΤΣΑΠΛΙΝ 1p
12 ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΒΟΛΓΑ - ΝΤΟΝ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΑΝ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΣΟΣΙΑΛ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1p
ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ 1p
ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΦΩΝΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑς ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΕΙ ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ ΤΗΣ ΕΞΟΡΙΑΣ 1p
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΙΑΦΘΟΡΕΙΟ 1p
ΟΙ ΜΑΝΟΥΒΡΕΣ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΑΓΩΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΠΛΗΚΤΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΟΚΛΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΟΥ 1p
Όλος ο λαός μας ας βροντοφωνάξει σήμερα: ΜΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΙΡΗΝΗ 1p
Δημοκρατικά Πολιτική#Βιομηχανία &. Εμπόριο Επαγγελματικά 1p
ΠΑΛΗ ΟΧΙ ΔΙΠΛΩΜΑ 1p