Back

Θέμα προπονητού και παικτών στο νέο Συμβούλιο της ΕΠΑ

BSE Me ee ww, AREF IRE θέµι προπονητοῦ καὶ πηικτῶν στ νέο Συμβούλιο τῆς ΕΠΑ Οσο πλησιάξει ἡ µέρα τῶν ἐκλογῶν νέου Διοικητικοῦ δυμθοινίου. στὴν EDA, at- Ἑάνονται γαὶ οἱ ζυμώσεις γιὰ Toy αταρτισμὸ διαφόρων συνδυασμῶν mov Ga διεκδι- φήσουν χαὶ την προεδρία. Θεωφρεῖται θέθαιο ὅτι ὁ υῦν πρόεδρος τῆς ὁμάδος α. Ἱι- αλάνης Κιούππης θὰ ὄνενδι- κήση μαἱ πάλι τὴν Ποοεδοία στὸ νέο Συμθούλο, Φυσικα αίνονταν προσπάθειες για τί πεισθεῖ ὃ τέως πρόεδρος τῆς ENA 2. Φοῖθος Ῥωύιννης 6- πως ἐπανέλθει στη Διοίκηση, Πρόσφατα συναντήσαμε τὸν ». Φ. Ῥωθίδη ὁ ὑὁποῖος μᾶς δήλωσε ὅτι δὲν προτίθεται νὰ φατέ]βει στὶς ἐλλογὲς γιὰ να Ono ποοσωπιγοὺς λόγους. στὸ μεταξὺ τὴ νέα Ataien ση ἀναμένουν δύο παπά πωο- ϐ) ἡματα, αὐτὸ τοῦ προπονη- τοῦ καὶ τὸ θέµα τῶν µετα- yoarav. “Όσον ἀφορᾶ 16 θέ. μα προπονητοῦ ἄργισαν ἤδη προσπάθειες στῆν Τσεχοσίοθιι κία ὅπου γιὰ την ΕΠΑ Gordo σγοπεῖ ὁ πρώην Τσέχος τεχνι μὸς της κ. Χαθθράνεμ. Θεωρεῖται θέδαιο ὅτι ὁ ἕ- µπειρος Zab πάντα ἀγαπητὸς στη ὁμάδα τῆς Λάρνανος +. Χαθράνεχ, θά θρεῖ τὰν πιὀ γιτάλληλο καὶ ἵχανὸ τεχχνο ποὺ θὰ ἀναμορφώσει την E- TIA στὸ νέο ποωτάθληµας, Ὅπως εἶναι γνωστὸ ὁ Ταέ Χος προπονητής vw. Nidan. μετά ἀπὸ παραμονή δύο γρό- vow omy EMA φεύγει η INV πατρίδα του. ΘΕΜΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΈΩΝ Eve ἀπὸ τὰ γαντὰ θΒέμπτα ποὺ ἤδη ἀνησυχεῖ ἀπὸ core Toy µεγάλο χάσμο τῆς ὑμά- δος εἶναι αὐτὸ τῶν ποδοσφαι ριστῶν. 'Ἡ νέα Διοίκηση θά προσπαθήσει νά ἐπιθάλκει π].ἠ on πευθαρχία καὶ στην ἀνάγ- yy θά πέσουν «καμπάμες» πιά, ὅσους δὲν ἀγαποῖν τὴν φανέλα ποὺ φοροῦν ἢ δὲν θέ LOW νὰ παίκουν γιὰ τὴν ὁμά- δᾳ τους, Sto perakt, ὅπως γνωστὸ ὁ Λευτέρης ἔφυγε νὰ γύρισε στην ᾽Αγγλία κυν- τὰ, στοὺς δικούς του. ναὶ τὶς δοιειές τοῦ πατέρα του ἐνῶ φιθνοίζονται τὰ ὀνάματα τῶν Ἀκάγια, Th ᾿Αναστασίου γιά μεταγράφες. εἶναι 'O Ἑπάνιας ἔφη eda za Ἰίγο γαιρὸ πιὰ τὴν Αγ Sith amo γέννησε ἡ νυναίχο τοῦ, ἀλλὰ ἔνχορες πλήροα: οἷες µας ἀναφέρουν ὅτι μά)- now δὲν θᾳ ἐπανέλθει ον δὲν ἡκειγοπαιηβοῖνν αἰκονομινοί. tar ὅραι. Ἠπράσωπος τῆς ὁμάδος τῆς Λάρνακας Mas ἀνέφερε ὅτι δὲν εἶναι ποώτη φορὰ ποὺ ὁ Σκάγιας δημιουργεῖ τέποιο θέµα, ἀλλὰ ἂν δὲν θέλει νὰ παίξει γιὰ τὴν ΕΠΑ τότε θὰ φύγει. Ὅσον ἀφορᾶ τὸ θέµα πα- ϱἀχωρήσεως ποδοσφαιουστῶν 4 ENA εἶχε μόχον τώρα av ἀρχὴ της νὰ μὴν παραχωφή- σει --- πουλάχιστον στὴν Κύ- προ -- κανένα ποδοσφαιριστή της. Ὁπωσδήπατε ὃ ὅμως div TH οἰχονομικά ἀνταλλάγματα εἷ- γαι εὐνοῦκά δὲν ἀποκλείεται ἥ Διοίκηση τῶν μανοσκιτοίνων τῆς Λάρνακας vie ovgntijoet τὸ ᾖλο θέµα, Ἰασικὺς στόχος ὅμως εἶναι Ενισχυθεῖ στὸ ved πςο- Tah uct We 2-3 ἵραναοις πο- Δησηιαριστὲς ὥστε νά τὸν Bee Bei zal πα στὴ Δύσκολη ῥθηο)ονινήη θέση ποὺ (σέθη γε (έτος. ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ orm