Back

Το πρωτάθλημα στο μικρό σχόλιο

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Τὐ πρωτήθληµη στὺ μικρὺ σχύλιο Τὸ Παγκύπριο μα Α΄ Κατηγορίας ἀνήκει πλέον στὴν Ἱστορία, ὅμως μερικὰ Χαρακτηριστικά τοῦ µέγοων οταθερὰ ἀποτυπωμέ γα στὸ μυαλὸ τῶν φιλάθλων μας. Ἔτσι μιᾶ στατιστικὴ ava σκόπηση τοῦ λήξαντος πρω ταθλήµατος εἶναι πάντοτε ἐνδιαφέρουσα. Πρωταθλήτρια ἀνεδείχθη ἡ ὁμάδα τῆς 'Ὀμόνοιας, δευτε ραθλήτρια τὸ ΑΠΟΕΛ, ποὺ uall μὲ τὸ Παραλίμνι (ποὺ προκρίθηκε στὸν τελικό) θὰ μᾶς ἐκπροσωπήσει στὴν Εὐ ρώπη. Ὑποδιδάστηκαν Αρης κιὶ )Αλκὴ καὶ τὴν θέση τους παίρ χουν τὰ δύο Παφιακὰ σωµα τεῖα Εὐαγόρας καὶ ΑΠΟΓΙ. Πρωτάθλη 450 ΤΕΡΜΑΤΑ Στὸ πρωτάθληιασ σὲ 364 ἀγῶνες σημειώθηκαν 450 τέριατα. ᾿Απὸ τοὺς ἀγῶνες αὐτοὺς οἱ Ι04 ἔληξαν ἰσόπα λοι ἐνῶ 89 νίκες πέτυχαν οἱ γηπεδοῦχοι καὶ 4] οἱ φιλοξε νούμενοι. Tig παιὸ πολλὲς νίκες πέ τυχε ἡ Ομόνοια (16) καὶ τὶς πιὸ Λίγες ἡ ΕΠΑ (6), Τις πιὸ πολλες ἦτιες δέ χθηκ ὁ “Aong (16) Kal tis πιὸ λίγες τὸ ΑΠΟΕΛ (3). Ὁμάδες ὑσοπαλιῶν Fray τὸ ΑΠΟΕΛ καὶ τὸ Παραλίμνι ποὺ ἔφεραν ἀπὸ Ι0 ἡ κάθε μιά. Κολύτερη ἐπίθεση αὐτὴ τῆς Ὡμόνοιας μὲ 5δό τέρματα ἐνώ πιὸ ἄσφαιρη αὐτὴ τὴς ΑΕΛ μὲ |». Πιὸ σταθερὴ ἄμυνα αὐτὴ τοῦ ΑΠΟΕΛ μὲ παθητικὀ 16 τέρματα, Kal md εὐάλωτη αὑτὴ τοῦ Αρη μὲ 52 τὲρμα τα, ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ... ΕΚΤΟΣ Συγκρίνοντας τὰ ἀποτελέ σµατα τῶν Ὑὁμάδων ῥἐντὸς καὶ ἐκτὸς ἕδρας µμποροῦμε νά. διαπιστώσουμε ὅτι ἐν- τὸς ἕδρας τὶς πιὰ πολλὲς νί κες πέτυχε ἡ ΟΜΩΝΟΙΑ (10) καὶ τὶς πιὸ λίγες ὁ Ὁ λυμπιακὸς (3). Tig md mod λὲς ἰσοπαλίες ἐντὸς ἕδρας ἕ- φεραν ἡ ΕΠΑ κι ὁ Ὄλυμπια κὀὁς ἀπὸ 7 ἡ κάθε ὁμάδα, Τὶς md πολλὶς ἧττιες δέχθηκε ὁ Αρης (8) Kal tig mo Λί- yes, τὸ Παραλίμγι (µόνο μιά). Εκτὸς ἕδρας τὶς πιὰ πολ μὲς νίκες πέτυχαν Ὁμόνοια καὶ ΑΠΟΕΑ, ἀπὸ 6, ual tig πιὸ λίγες 'Ὁμόνοια Αρ. καὶ ΕΠΑ (ἀπὸ μιά). Τὶς πιὸ πολλὲς ἰσοπαλί ος ἔχει ἡ ᾿Ανόρθωση (7). Τίς πιὸ πολλὲς ἦττες ἔχουν ἡ Ομόνοια Αρ. κι ὁ Αρης ἀπὸ 8. Μόνο μιὰ ἥττα ἔχει τὸ ΑΠΟΕΛ. ΣΥΧΝΟΤΗΣ ΣΗΜΕΙΩΝ Εἶναι χασακτηριστικὀ τὸ γεγογὸς ὅτι 63 µυνικηφόρα παιχνίδια σημειώθηκαν μὲ ἕνα. µόνο τέρμα διαφορό, Τὸ σκὀὸρ |--0 σημειώθηκε 96 φορὲς, τὸ |---Ι 25 φορές, τὸ 0--0. Ι9Φ φορὲς καὶ τὸ 2--2 τέσσερις φορές. ΣΚΟΡ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ Στὸ πρωτάθλημα ποὺ ἕλη ξε μερικὰ ἀποτελέσματα προκόλεσαν ἁρκετὴ συζήτη ση καὶ σχόλια λόγω τῆς ἐκτό σεως τοῦ σκὀρ τους. δΣηµει ώνουμε τὰ παιχνίδια : ΑΡΗΣ -- ΟΜΟΝΟΙΑ 3--ό ΑΡΗΣ -- ΑΠΟΕΛ ἰ--5 OMONOIA — MOA 7—0 ΠΟΛ --- ΛΑΚΗ 5--2 AAKH — MOA 6—2 NOA — KEPAYNOZ 5—1 ΕΝΩΣΗ -- ΚΕΡΑΥΝΟΣ 5--2 ΑΠΟΛΛΩΝ -- ΑΝΟΡΘΩΣΗ 5—2 58 NENAATY Τὰ πέναλτυ ποὺ συγαρπάζουν τοὺς φι- Ἰάθλους ἀλλὰ καὶ πολλὲς φορές γίνονται αἰτία γιὰ ἐ- πεισόδιῳ διότι... δὲν δίδον- ται. Στὸ πρωτάθλημα ποὺ ἔλη ξε σημειώθηκαν ὅδ πέναλτυ ἄνκαι ζητήθηκαν πάρα πο]- AG, Μόνο σὲ δύο ἀγωνιστικὲς ἡμερομηγίες δὲν σφυρίχθηκε πέναλτυ, τὴν 22α καὶ 24η. ᾿Απὸ τὰ 58 πέναλτυ τὰ 4] ἦταν εὔστοχα καὶ τὰ |7 dato xa Τὰ ebotoxa πέτυχαν : Α. Καλημέρας (6), Π. Χ΄’ Λοΐζου, Ἡ. ᾿Ἰωάννου ἀπὸ 4, Ν, Χαραλάμπου, ἵΜαυρου- δῆς ἀπὸ 4 Καϊάφας, Σκά- εἶναι αὐτὰ γιας Τσίγγης ἀπὸ 2, Α. Μια μηλιώτης, Πατίκκης, Ὦ. Πέ τρου, Δράκος, Κισαονέργης, Μαραγκὸς, Π. ᾿Αναστασίου, ᾿Ιάπωνας, Α, Γιώρκας, Κα- σπάρης, Λάμπρου, Σταῦ- pos, Φοΐδος, Φαντούσης, Πα παγεωργίου ἀπὸ ἕνα, ΤΑ ΑΣΤΟΧΑ ᾿Απὸ τὰ {7 ἄστοχα τὰ 1 ἀπέκρουσαν οἱ τερματοφύλα κες, τὰ 4 θκῆκαν dour καὶ δύο κτύπησαν στὰ δοκάρια. Δύο ἔχασε ὁ Καϊάφας κι ἀπὸ ἕνα οἱ Π. Αναστασίου Π, Χ΄’΄’ Λοΐζου, Καλημέρας, Φοῖδος, Λούκας (Όλυμπ.), Βισσονέργης, Τ,. Πέτρου, Λάμ πρου- (10Λ), Καλόγηρος, Ν. Ἰωάννου, Μ. Παναγιώτου, T, Φαντούσης, Γιαγκουδά- κης, «Λεωγίδου, Σάννης. Οἱ τερματοφύλακες ποὺ ἀπέκροωσαν τὰ πέναλτυ εἶ ναι: Ὁ Χριστάκης ἉΧριστο φἒῆ τῆς Σαλαμίνας ἀπέκρου- os 3 φορὲς οἱ Πετράκης (Αλκὴ), Παμπόρης (΄Ανόρ- θωση) ἀπὸ 2 φορὲς καὶ Α. Κωνσταντίνου (ΑΕΛ), Φώ- τσιος (Βεραυγὸς), Πραξιτέ λους (Ὁμόνοια), Πολυκάρ που (ὌὈλυμπ.) ἀπὸ µία go pa. ΠΟΙΟΙ Τὰ ΚΕΡΔΙΣΑΝ Ἀπὸ τὰ 28 πέναλτυ τὰ περισσότερα κέρδισε ὁ α- ρης 9. ᾿Ακολουθοῦν τὸ Παρα λίµνι μὲ 7, ἡ Σαλαμίνα 6, Ὀμόγοια, ΕΠΑ ἀπὸ 5, ΑΠΟ EA, AEA, AAKH 4, ΠΟΛ, Kepauves, Ολυμπιακός ἀπὸ 3, ᾿Αγόρθωση, Απόλλων ᾱ- πὸ 2 καὶ Ομόνοια Αρ. µόνο ἕνα. ᾽Απὸ 8 χρεώθηκαν Αλκή, Σαλαμίνα, ᾿Ανάρθωση, ἆἀκο- λουθοῦν ὁ Αρης, 'Ὀμόνοια ᾽Αρ. ὁ, ᾽Απόλλων 5, Κεραυ νὸς 4, ᾿Ολυμπιακὸς 3, ΑΕΛ, Ὀμόγοια, ΠΟΛ, Παραλίμνι ἀπὸ 2, ΑΠΟΕΛ, ΕΠΑ ἀπὸ eva, Οἱ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΥ... ΣΦΥΡΙΞΑΝ Τὰ πιὸ πολλὰ πέναλτυ ἆλ λά καὶ τὸ ρεκόρ πέναλτυ σ᾿ ἕνα ἀγώνα κατέχει ὁ ἐκ Λς μεσοῦ ρέφερν κ. Εῦρος Γεωρ yiou. Zuyncexpuéva & «x. [εωρ- yiou opuprée 8 πέναλτυ. Στὸν ἀγώνα ᾿Αλκὴ -- Σαλαμίνα I1—2 στὸν α΄ γύρο οφύριξε 4 πέναλτν/ ᾽Απ΄ αὐτὰ ὅμως µόνο ἕνα ἀξιοποιήθηκε, eve τὰ ἄλλα τρία ἀπεκρούσθη- σεν. Ni tape Kai ol διαιτητὲς ποὺ τὰ σφύριξαν : Κ. Γεωργίου ὃ Φάρρουυ ὅ, Σι. Χ’΄’ Στεφάνου, Τζιόκ σον, Τσιορθᾶς ἀπὸ 5, A, Λουκᾶ, 8. Κωνσταντίνου 4, Ι. Ἀρυσάνθου 3, 2. Avkevti ov, Tl. “Avectasion 1. Kine νος, Α. Λύρας, Σιακόλας, ©. ᾽Αοπρῆς, 1. Φιλιππίδης ἀπὸ 2, Μ. ᾽Αντωχίου, Κ. Θε οδοσίου, Βραχίμη, Ρέῦρες ἀ πὸ ἕνα, ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ