Back

Θα εκδοθούν τα ευρισκόμενα Δ. Λιπέρτη και Β.Μιχαηλίδη

ΟΠΩΣ ΔΗΛΩΣΕ ΧΘΕΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ θὰ ἐκδοδθοῦν τὰ εὑρισκόμενα A. Ainéptn Kai B. Mixandién Τὸ Διοικητικὸ ὙΣυμθούλιο τοῦ. Σωματείου γιὰ τὴ: Σὴγ- τήρηση τῆς Πολιτνστικῆς Ky ῥονομιᾶς τῶν Κατεχομένων Ἐδσοφῶν ἔδωσε χθὲς ἅπμασιο αραφικὴ διάσκεψη, στὴ Δει- 7, HONG, σχετικἀ μὲ τὴν ἂν ot γαὶ. τὴν ἀξιοποίηση τοῦ σπιτιοῦ τοῦ θάοδου τῆς Κυ- πριακῆς ποιήσεως. Δτμητοίου ἁμτέρτη. τὴν ἀρχὴ μίλησε ὁ Τθαμ. µατέας ποῦ Σωματείου γιά τὴ Ἀυντήρηση τῆς Πολιτιστι κῆς Ἑληρυνομιᾶς τῶν ἅατε- Χομένωφ Ἑδαφῶν Δήμανχος Καρωδά κ. ἀλλὴς Χατζὴδα- μανοῦ, ὁ- ὁποῖος ἐξῆρε τὴ. on αιασσηρῆς ἀγροᾶς τοῦ σπιτίοζκὁ χοῦ τοῦ «Ἀωτέρτη ἀπὸ τὸ Sous. ‘ zal πόνισε ὅτι σ) αὐτὸ τκὰ στεγασθεῖ τὸ λῬωματεῖο “4.6 th Συντήρηση τῆς Πολι- τ στικῆς Κληρονυμιᾶς τῶν Κα πσχομένων ἸἨδωρμῶν καὶ τὸ λιουσεῖο Κυπριακῆης Άογοτε- χ ας. Ὁ . Χατζηδαμιανοῦ ἐφέφρασε την εὐχὴ ὅπυς καὶ ἄλλα απίτια ἱστορικῶν προσω πικοτήτων τῆς Κύπρου. ἔπιση- μανθοῦν καὶ ἀξιοποιηθοῦν κα τάλληλα γιά πολτιστσοὺς ox mots. Axzohotbms wanoe 4 ‘Sqr nosgyos ᾿Εσωτερικῶν κ. Ιέ- πους Ἀτυλιανοῦ, ὑπὸ τὴν Ἱ- διότητά του σὰν ἐπίτιμος Π1ρό εδρος τοῦ Ῥωματείου γιὰ τὴ Ἀντήρηση τῆς Πολιτστικῆς Ἐλ Ἰρονομιᾶς τῶν Κατεχωμέ- χον ΄᾿Ἑδαφῶν, ὁ ὁποῖος ἄνα- φέρθηκε στὸν τρόπο συγνεν- τρώσεως τῶν χοημάτων γιὰ τὴν ἀγορὰ τοῦ σπιτιοῦ καὶ πα Ρρακάλεσε τὴν οἰκογένεια Mo- δινοῦ, στὴν ὁποία ἁγῆχε τὸ οπίτι, νὰ παραχωρήσει στὸ δωματεῖο ὅλα τό αποσοσωπικὰ ἀντικείμενα τοῦ Λωτέρτη ποὺ ἔχει στὴν κατοχή της. To hog μίλησε ἡ κ. Νίκη δα δννο) - Ἐοθη, τέως ἴἸδυκτή- τρια ταῦ σπιτιοῦ χαὶ συγγε- γῆς τοῦ Αιπέρτη, ἡ ὁποία ἑ- Ἑέφρασε τὴν ἰνανοποίηση τῆς οἰχογένειάς της γιὰ τὴ χρη- συµοπαίηση τοῦ σπιτιοῦ γιὰ τὴ στέγαση ἱστορικῶν ἵδρυμά τῶν ποὺ ἀποσκοποῦν στὴ διά- δωση τῆς Ἱσιορικῆς Έληρονο- μιᾶς τῆς νήσου μὲ τὴν ὁποία 6 Ἀιπέρτης εἶναι συνᾶσδεμέ- vos. ᾿Ακολοίθως ἡ κ. Κοθῆ ἄνα φέρθηκε σὲ ἄγνωστες πτι- χὲς τῆς ζωῆς τοῦ Λιπέρτη καὶ ὁιαβεθαίυνσε Gtr ὅλα τὰ πφο- σωπικὰ ἀντικείμενα τοῦ αοιη- τῇ ποὺ ἔχει στὴν κατοχή της h οἰκογέγειά της θὰ παραγω- ρηθυῦν στὰ Μουσεῖο, ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -- ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5 τὴ συνέχεια ὃ Ύφυπουρ- yor ν.. Ἀτωιαγοῦ ἀπάντησε σὲ ερὠτῆσεις τῶν ὃημοσιο- γράφων ὡς ἀκολούθυ Σὲ ἐρώτηση ἂν ἔχει ἐρδο- θεῖ ὅχο τὸ πὐιητικὸ ἔργο τοῦ Διπέρτη, 6 4. ἁτυλανοῦ eine ὅτι πλεῖστα µέρος τοῦ ἔφγου ἔχει ἐκδοθεῖ ἀλλὰ ἠπάρχουν ἠκόμα ἀνέκδοτα {χειρόγρα- φα. Πολλα ἀπὸ αὐτὰ δρίσκον ταν στὴν κατοχὴ τῆς οἰνογέ- νριας Μοδινοῦ καὶ θὰ ὑκὺο- θοῦν ἀπὸ τὸ Newuatefo. Ta χειρόγραφα αὐτὰ θὰ ἐντίθεν- ται μονυσιαχὰ στὸ δωμάτιο ποὺ ἔζησε καὶ ἀπέθανε ὁ Δισὲς- της. Ne ἄλλη ἐοώτηση ὃν i Κυθέργηση προτίθεται τὰ cry γεντρώσει ἀνεκθοτα Χχειρόγι Κα καὶ τοῦ Βασίλη Μιχωτ | δη, ὁ κ, Στυλιανοῦ εἶπε «τι ‘| τὸ Σωματεο θὰ καταθάκει | yeBe προσπάθεια γιὰ νὰ τά ἐπισημάνει καὶ τὰ ἐκδώσει, ἅ i Oc ἐχδίδει καὶ ὤλ]α ᾗ συμαντινὰ ἔνγραφα “αἱ γε:θό γραφα ποὺ ἐμπίπτουν στὸν κύ {| κλο τῶν ἁραστηριοτήτων του. ᾽Αναφορικὰ μὲ την Ἡμτρομη via στεγάσεως καὶ }ειτουργίας τοῦ Σωματείου, ἆ κι τας ποῦ εἶπε ὅτι αὐτὴ τὴ στιυμ]ι στὸ σπίτι χατοικεῖ πρασφυγικὴ οἴναγένεια γιὰ τὴν οποία ἕ- χουν γίνει διευθετήσεις νὰ τῆς παραχωρηθεί απίτι σὲ υδεονητικὸ οἰκισμὸ. Αν ἡ οἰκογένεια μεταστεγοσθεῖ µέ- σι στὸν Αὔγουστο, ὅπως προ γοαμματίξεται, ἐλπίκεται ἅτι τὰ Σωματεῖο θὰ. ἀρχίσει νὰ λειτουργεῖ ἀρχὲς Σεπτεμ- θρίου, ᾽Αναφορικὰ μὲ τὴ συλλογή χοηππάτων, 4 x, Ἀτυλιανοῦ εἶπε ὅτι ὅλες οἱ εἰσφοοὲς ποὺ θὰ γίνονται θά µκατατί- θενται στὴ .Συνεργατικὴ Kev τρικῆ Τράπεζα, Οἱ εἰσφορές, «συνέχισε, καὶ ἡ διάθεση τῶν χρημάτων θὰ γίνονται. ὑπὸ τὸν αὐστηρὸ ἔλεγχο τοῦ Τεν Ῥ τῇ τῆς ᾳἈημονρα- τίας ν., Ὦ. Ανδρέου, ME ray εὐκαρία αὐτὴ. πρὸ σθεσε, τὸ ἜῬωματεῖο θὰ δέ- χετω εἰἀφορὲς ἀπὸ ὁποιοδή- «ποτε. Θὰ συστωθοῦν, ἀγέγε- ρε, ᾿Επαρχιακὲς Ἐπετιρωπὲς ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ οἰπείπυ Δημάρχου, καὶ ὅπου ὁ Αὐναρ΄ χος δὲν εἶναι ἐκτοπισθεὶς θὰ παρακληθεῖ ὁ αὐτόχθονας Δή µάρχος νὰ ἀναλάδει τῇ σχετι κ πρωτοδουλία. Σὲ ἐρώτηση ἂν ἡ Κυδέρ anon ποογοαµµατίξει τὴν ἔπι σήμανση καὶ ἀξιοποίηση τῶν σπιτιῶν καὶ ἄλλων. ἱστορινῶν προσωπικοτήτων τῆς νήσου, ὁ κ. Ἀτυλιανοῦ τόνισε καὶ πά hiv τὴν ἀνάγκη γιὰ ἴδρυση αὐτοδύναμου πολιτιστικού φο ρέα ὁ ῥποῖας, ὅπως εἶπε, θὰ ἐπωμλσθεῖ, . μεταξὺ ἄλλων, καὶ τὸ ἔργο αὐτὸ, Ηδη. πρό σθεσε, τὸ Κυπριακὺὸ Ἱστο- 9176 Μουσεῖο, µέσω τῆς Αρος Αἰκατερίνης Αριστείδου, Ἱ- στορικοῦ, καταδάλλει ποουπή- θειες γιά τὴν ἀξιοποίηση τέ- Toy anna. Lov σπίτια ὁ κ. Ἀτνυλανοῦ évegr ρε τὸ πατρικὸ σπίτι τοῦ αεγά Ἰου. Δρφαγομάνου τῆς Κύπρον xX Πιωργάκα 6 ποὺ. θρίσκεται στὴν ἘἩρήτου Τέρσρα), τὸ πατρογονικὸ ααί- τι τοῦ ἐθνομάρτιρα Kurgia- ποῦ (ποὺ δρίσκεται στὰ Ka- μπιὰ} καὶ πολλά ἄλλα, τέτοια 4 ‘H ἐξωτερικὴ ὂψη τοῦ σπιτισᾷ τοῦ Αιπέρτη µέσα στὸ ἁποῖο δόθηκε χθὲς δηµοσιογρα- pix διάσκεψη ἀπὸ τὸ ὁδιοιιητικὸ Συμβούλιο τοῦ Σωματείου γιὰ τὴ Συντήρηση τῆς aw Μποστ Κληθνομᾶς τῶν Κατεχομένων ᾿Εδαφῶν. «Στὴν πόρτα τοῦ απιτιοῦ ὅ Φυπουῤγος κ. Φτυλιανοῦ συνομιλεῖ μὲ ἐκπροσώπους τοῦ ἔὐπους, ο 4 Ἐοργέσιου -