Back

η γνώμη μας

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 41ΣΕΧΟΝΤΑΙ κρίση, σύμφωνα μὲ δηµοσιογρα- Φικες πλἸροφοοιες, οἱ σχέσεις τῆς Μεντρικῆς Τραπέ- ζης καὶ τῶν ἐμπορικῶν Τραπεζῶν ἐπειδὴ ἄποφασισε α ἐπιξαλει συγέχιση τῶν ριορισμῶν µεχοι τελους τοῦ χοόνου, Aty εἶναι ἡ υιθώτὴ φορὰ ποὺ διατυτώνετπι ἡ ᾱ- ποψ ὅτι οἱ πεοιοοισμοὶ αὐτοὶ εἶναι ἀνεδαφιποὶ καὶ λανθασμένοι ὁιοτι σὲ περίοδο οἰκονομικῆς ὑφέσεως ἆ- ἡ Αεντοικὴ πιστωτικῶν πέ- ποτελοῦν ἀονητικὸ παράγοντα στὴν οἰκονομια. Εμτὸς απὸ αξιωματούχους Toanetay πολλοὶ ἄλλοι οἰκονοιολό- yo καὶ οἰκονομικοὶ παράγοντες ἐξέφρασαν κατὰ και- ροὺς τὴν ἴδια γνώµη. Καὶ χωοὶς να θέλουμε νὰ ὑπει- σέλθουμε στὴ ουζήτησή τοῦ ὅλου βεµατος ἀφοῦ δὲν εἵμαστε εἰδικοὶ διαπιστώνουμε ὅτι τὸ πρόξληµα δὲν ἐ- πιλύθηκε ----ἄντιθετα ὀξύγβηκε, : Poawaue xai addore ὅτι προκειµένου γιὰ οἴκογο- pica θέματα ποὺ ἤ ἐπίλυση, ὁ τρόπος ἐπίλυσης καὶ ἡ ἐκκρεμοτητα τους ἐπηρεάξουν ἄμεαα καὶ εἶναι αἰσθητὰ σ᾿ ὅλο τὸ λαὸ ἡ Ἀυβδέονηση ---ἔσιω καὶ yea λόγους σµοπιμότήτας καὶ μιεροπολιτικῆς ---- πρέπει νὰ εἶναι περισσότερο ὑπεύθυνη καὶ προσεκτική. Alia φαίνεται ὅτι αὐτὸ nav ὀητοῦμε εἶναι πολὺ πέρα ἀπὸ τὶς δυνά- ἄεις της. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΗΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ME ΚΥΡΙΟ ἄρβρο ἡ χθεσινὴ »Χαραυγή» ἐἔπι- τίθεται κατὰ τῆς Ὁμοσπονδίας ᾿Εργοδοτῶν --- Bio- μήηχανων καὶ τοῦ Κυπριακαῦ ᾿Εμπορικοῦ ---- Bioun- χανιμοῦ Επιμελητηρίου. Tovs καταμαρτυρᾶ avevu- γότητα καὶ ἐπιπολαιότητα καὶ τοὺς κατηγορεῖ γιά κιν- ὀυνολογία. 1 ἐπίβεση τῆς -Χαραυγῆς» εἶναι ἄδικη. “Ἡ ΟΕ Β καὶ τὸ ΕΒΕ δὲν στρέφονται xara ray ἔργα- ξομένων. Ἀτθέφονται xara τῶν Κυπριακῶν κοµμιου- μεστικῶ» ὀργανώσεων ποὺ προσπαθοῦν πράγματι μὲ δό λια µέσα νὰ ἐπιφέρουν ἀλλαγὲς στὸ κοινωνικοσικονοµι: κὸ µας σύστημα ἐκμεταλλενόμενες τὴν ἄσχημη κατᾶ- σταση τῆς Ἰζυπριακῆς οἰκονομίας. Ἡ «Χαραυγή» ἄλλωστε γράφει στὸ ἄρθρα της: «Δέν εἵμαστε ἀπ ἐπείνους ποὺ φοθοῦνται ἢ θεωροῦν κακὸ τὸν ταξικὸ ἀγώνα καὶ ποοπαντὸς τὴν ἀλλαγὴ τοῦ κοινωγικοῦ συστήµατος». 1ὸ ἐρώτημα ποὺ τίθεται εἶναι: ᾽ Αποκλείεται τὸ ΑΕΕ ν᾿ ἀποφασίσει --- ἢ νὰ ἔχει ἀποφασίσει ---- τὴν δαθμιᾶία αἀλλαγὴ τοῦ κοινωνικοοικονομικοῦ µας συστήµατος Oa ro διακήρυσσε ἐκ τῶν προτέρων ἢ θὰ τὸ ὁμολογοῦσε ἂν ἀποφάσιζε κάτι τέτοιο Οἱ κομ- μουνιστες, ὅπως εἶναι γγωστὸ διεθνῶς, χρησιμοποιοῦν κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο µέσο καὶ μέθοδο γιὰ νὰ πρα- ὠθήσουν τὰ σχέδια τους. ΣΠΙΘΕΣ ΣΤΗΝ Α. ΓΕΡΜΑΝΙΑ Of σπίθες τῆς ἐκδημοκρατικοποίησης ἔχουν τιε- τάξει ἀπὸ τὴ φουντωµένη Πολωνία στὴ γειτονική ᾽Α- φατολική Γερμανία ποὺ παρατηρεῖται: αὔξηση τῆς é- πιθυµίας γιὰ περισσὀτερη aintyy συμμετοχὴ στὶς bno- θέσεις τῆς χώρας καὶ ἀξίωση γιὰ δικαίωµα ἀπεργίας. Είμαστε βέβαιοι ὅτι ἂν οἳ σπίθες γίνουν φλόγες ἡ «Χαραυγή» ϐ᾽ ἀνακαλύψει ἀντισοσιαλιστικὲς δυνᾶ- µεις στὴν ᾿Ανατολιὴ Βερκανία καὶ πράἁτβθες Anew µένους ἀπὸ τοὺς δυτικοὺς καπιταλιατὲς. 1ὸ γεγονὸς ὅτι οἳ ἀντιδοοῦντες ατὸν' δεαποτισμὸ 'Ανατολικογερμανοὶ δι- ακινδυνεύουν ἐν γνώσει τους τὴ ζωή τους, γιὰ τὴ «Χαραυγή» δὲν σηµαίνει τίποτε. Όλοι αὐτοὶ πληρώ- νόνται ἀπὸ τὸ ΝΑΤΟ γιὰ νὰ δολοφονηθοῦν ἀπὸ τὶς ἀρχὲς ἢ νἁ σταλοῦν σὲ ψυχιατρεῖα καὶ στρατόπεδα καζαναγκαστικῆς ἐογεσίας. Εἶναι, δηλαδή, θλάκες. Kpiua nov ἡ «Χαραυγή» δὲν κυκλοφορεῖ στὴν )Ανατολικὴ Γερμανία γιὰ νά τοὺς 9γουθετήσει αΐ νὰ τεὺς πολιτικοποιήσει. oe ο