Back

Η πριγκιπικήπομπή

Τοῦ Σταύρου Σταύρου 29 ᾿]ουλίου 19811 Npwt, ot ἀνώκτορα Μπάγκιγχαμ. Ὁ Κάρολος μὲ τὴν Νταϊά να ἑτοιμάζανται γιὰ τὴν πομπή. Ὅ κόσμος τῆς πο λωτελείας τοὺς πεβμένει μὲ ἀγωνία στὸ προαύλιο. Teka ξεκινοῦν παΐρνυν,ς τὸ δρόμο πρὸς τὸ ναό a Ἁγίου Παύλου, Πήσω ἀπὸ τὸ πριγκιπικὸ ζευγάρι ἆκω λουθοῦν δασιλωοὶ ὕπηρε τες καὶ κυδερνητικοὶ δοῦ- Aor... Τὰ περήφανα ἄλογα τρα δοῦν τὸ χρωσὸ ἁμάξι μὲ τὸ πριγκιπικὸ ζεωγάρι. “Ἡ Θάτσερ τοὺς παραχολουθᾶ κάπως ζηλιάρικα, ἀἄναπο- λώντας τὴν πρὠτη νύχτα τοῦ γάμου της καὶ τὴν πρὠ τη γύχτα τῆς πρωθυπουργί ας της. Θάθελε πολὺ va- ταν καὶ δασὶιλισσα. Τότε ἦταν ποὺ δὰ γλύτωνε τοὺς Βορειοϊρλανδοὺς ἀπὸ τὶς ἆ περγίες πείνας. Θὰ τοὺς ἕ- δαζε δούλους στὴ δασιλι- κἡ αὐλή, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ τοὺς ταΐζει μὸ τὸ ζόρι καὶ ξύλο ἀκόμη.., Ἡ. δασιλικἡ πυµπή συνε χίζεται πρὸς τὸ vad Tot Ἁγίου. Παύλος. Λίγο πιό κάτω, οἱ Βορειοϊρλανδοὶ στὶς φωλακές, αώνεχιζουν νι αὐτοὶ τὴν ἀπεργία πεί- νος πρὸς τὴν Πύλη τοῦ Ἁγίου Πέτρου. Κι ἀκόμαο md κότω, οἱ Κυπραΐῖοι συ γεχίζουν κι αὐτοὶ τὴν πο- ρεῖα πρὸς τὴν ᾽Ακτὴ τῆς Ἁγίας Νάπας.,. Ἡ δασιλικἡ πυμπὴ προ- χωρεῖ πολὺ ἀργά, γιὰ νὰ μποροῦν ὅλοι ν᾿ ἁπαλαύ- σουν τὸ γεγονός. Οἱ κωδερ γητικοὶ δοῦλο, συμπάσχουν ἀγωνιωδῶς, ᾿Ανάμεσα τοις καὶ οἱ ἐκπρόσωποι τῶν χω pay ποὺ κάποτε ἦταν δοῦ λοι τῆς Βρεττανικῆς Αὐτο- κρατορίας. ὍὉ [ρόεδρος Κωπριανοῦ μαζί μὲ τήν κο pia Mun — ἀπὰ τοὺς πρώ THUG σὐμπαραστάτες -- ᾱ- κολουθοῦν πιστὰ τὴν πο: ῥεία τοῦ πριγκιπικοῦ ζεύ- γους. Ἡ κυρία Mit) ὀνειρεύε- ται κι αὐτή. Οχι τὴν πρὠ τη νύχτα τοῦ γάµου της μὲ τὸν Σπύρο, ἀλλὰ κάτι ἅλ- λο. Κάῑι πιὸ ὡραῖο καὶ πιὸ συναρπαστικὀ. Νἄταν δασί λισσα καὶ νὰ φοροῦσε στέµ μα καὶ ὁλόχρώσα φουστά- για καὶ ὀλόχρυσα ἐσώρου- χα. Τότε ἦταν ποὺ θὰ ἔδα Ce Kate tov Σπύρο, ἐλευ- θερώνοντας inv Κύπρο, γιατὶ µία δασίλισσα σήμε- ρα ἔχει περισσότερα .προ- σόντα ἀπὸ ἕναν χηφήνα σὲ μιά κυφέλη... ὍὉ κ. Ἀυτριανοῦ τὴν yeatel ὁπὸ τὸ χέρι σέυ- Βρωπὸς ὅπως συγήθως. Θ6 ἈΣΥΡ κανεὶς ὅτι ζηλεύει τὸν Κάρολο, ποὺ ἀπόψε θὰ τὸ κάψει μὲ τὴν ὅμορφη Νταί- άνα... Ἡ δασιλικἠ πομ.ιιἠ τελει ώνει. Ὁ Κάραλος καὶ ἡ Νταϊάνα δάζοων try Kou. λούρα, κι ἀδημονοῦν πότε θὰ φύγουν τοῦτοι οἱ δοῦλοι τοῦ θεοῦ καὶ τῆς αὔτοκρα τορίας, γιὰ va μείνουν µέ vou Kal γἁ ζευγαρώσουν. Πρέπει ὅιως πρῶτα νὰ φὸ γε, νὰ πιοῦν, γὰ χορέφουν kal va χύσουν µπόλικη σι- αμπάνια στὴν κοιλιά τους καὶ σιὸ πάτωυα. Oi ναλεσμένοι τρλικα 2 φαγαν, Ἴπιαν, χόρεφαν κι ἀποχώρησαν µε στομόχιο πρησμενα καὶ ξεχειλισμένα, ἔτοιμα γιὰ ἐμετό. [ῆγον στὰ πολυτελέστατα διαµΜ- ῥρίσµατα τους καὶ ξάπλω- Ἡπριγκιπικήπομπὴ σαν. ᾽Αποκοιμοῦνται μὲ μιὰ λέξη στὰ χείλη: Ξερνῶ... Πιὸ κάτω. ἕνα ἑκατοιμό ριο παιδιὰ στὴν ᾿Αφρικὴ, ἀφοῦ γύρισαν τοὺς σύνοικι σµύὸς κι ἔφαγαν μερικὲς σαῦρες καὶ μερικὰ φάλλι, ἀποκοιμήθικαν πάνω στὰ χῶμσ, μὲ μιὰ λέξη στὰ Χεύλη Πεινῶ... “Ὅταν τέλειωσαν ὅλα καὶ ὁ Κάρολος μὲ τὴν ὅμορφη Nrmova μένουν TRIKE μέ vs. ἀρχίζσεων ψεσα στην κοζδατοκάµνρο νὰ παιζουν κουφτό. Τελικά ο Κάρολος ὄρ.οκει τὴν Νταϊάνα κ Tig Giver aa? αὐτὸ ποὺ δὲν ἔφαε ποτὲ της. Τελικά καὶ ὁ Χυμεῖνι δρισκει τὸν Μπό κ Σάντρ καὶ τοῦ δίνει ἀπ] αὐτὸ πιὀ δὲν Epar ποτέ του... Τὸ πρωΐ τὰ πικλιὰ κ: λαηδοῦν εὐχάρισια ἔξω ᾱ- πὸ τὸ παράθυρο τῆς κρε: δατοκάκαρας τοῦ πριγκιπι Kod ζεογαριοῦ. -υΣοῦ ἄρεσει puta 6 Κάρολος τὴν ὄμορφη Νταὶ όνα γαϊδεύοντας τὰ μαλλιά της. -Πόρα πολύ... oor πε λὸ ἄντρας, τωῦ ἀπαντᾶ e KEAN, --᾿Αλήθεια, Τόσο καιρὸ ὅμως ποὺ πεαίµενα αὐτὴ ta νύχτα. ἔνιωθα of va Kava ἁπεργία πείνας. --Δέ μοῖ λὶς Κάρολε, τὶ λὲς νὰ νιώθει ἕνας ὅταν γάνει ἀπεργία πτίνας