Back

ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ 70 ΧΙΛ. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

0ἱ προτάσεις τους εἶναι ἀπαράδεκτες καὶ δικοτομικὲς Ἡ Τουρκικἡ Κυθέρνηση καὶ ἡ Τουρκοκυπριακὴ ἡγεσὶα ἄρχισαν συντονισμένη ἐκστρατεία γιὰ νὰ παρουσιάσουν τὶς προτάσεις τους σὰν θετικὲς, συγκεκριμένες, ἐποικοδομητικὲς καὶ οὐσιαστικὲς -σὲ μιὰ προ σπάθεια τους νὰ κερδίσουν τὴ µάχη τῶν ἐντυπώσεων πρὶν ἀπὸ τὴν ἔ: ναρξη τῆς νέας φάσεως τῶν διακοινοτικῶν συνομιλιῶν καὶ γιὰ νὰ πα ῥουσιάσουν τὴν Ἑλληνικὴ Κυπριακἡὴ πλευρὰ σὰν ἀδιάλλακτη σὲ πε- ρίπτωση ποὺ οἱ συνομιλίες ὁδηγηθοῦν σὲ ναυάγιο. Στὰ πλαίσια τῆς ἐκστρατείας αὐτῆς οἱ Τοῦρκοι ἄρχισαν νὰ προ- παγανδίζουν ὅτι: 1) Θὰ ἐπιτραπεῖ ἡ ἑ- πανεγκατάσταση οστὰ Βαρώσια καὶ στὶς γύ Ρω περιοχὲς. ‘ 2) σΣτὶς περιοχὲς ποὺ θὰ ἐπιστρέψουν θὰ ἐγκατασταθοῦν περισ- σότεροι ἀπὸ 70 χιλιά- δες πρόσφυγες. 3) Θὰ ὑποδάλουν χάρτη ποὺ θἀ δεικνύει τὶς περιοχὲς ποὺ θά ἑ πιστραφοῦν χωρὶς ὅ- µως νὰ ἀναφέρεται πό σα χωριὰ Βὰ ἐἔπιστρα φοῦν. Χαρακτηριστικὰ τὸ ἐπίσημο πληθοφοριακὸ δελτίο «Ἀέα τοῦ Βορρᾶ» ποὺ ἐχδίδεται ᾱ- πὸ τὸ γραφεῖα τὔάπου τῆς Love ποκυπριακῆς διοικήσεως dro σιεύει στὴ χθεσινή του ἔδο-[- ση δηλώσεις καὶ σχόλια ἐγκύ ρῶν. κύκλων τῆς Τουρχίας καὶ τῶν κατεχαμένων περιθ- χῶν γιὰ τὶς προτάσεις ποὺ θά ἠποδάλει fh Τουρκοχνπριακὴ πλευρά. Σύμκρώνα μὲ τὰ «Νέα τοῦ Βορφᾶ» οἱ ἔγκυροι κύκλοι χα ρωτήρισαν τὶς τουρκοκυπρια- κὲς προτάσεις TEQIEXTINES, E- ποικοδομητικὲς καὶ οὐσιαστικὲς καὶ συγκεκριμένες οἱ ὡποῖες ἂν γίνουν ἀποδεκτὲς θά ὀδτ- γἠσοῦν σὲ σύντομη λύση τοῦ Κυπριακοῦ προθλήµατος. Οἱ ἴδιοι κύκλοι ὑπογραμμί- ζουν τὸ γεγογὸς ὅτι γιὰ πρώ- τη φορὰ ἡ Τουρκοκυπριακὴ πλευρά θὰ ὑποθάκε “άρτη καὶ πῳρσθέτουν ὅτι τὸ Hepa TOV πρακτικῶν PETQUN VVE- to, of συνδυασμὀ μὲ τὸ οὖν ταγματικὺ καὶ τὸ θέµν τῶν Ἠωμωσίν σὲ συνδυασμό. μὲ τὰ ἐδαφικό, μπίσης οἱ ἴδιοι κύκλοι .οά ge, ta Τους” OUT PAMHO 717.190 qomuze beitlo wa πρώτή φο mt ὑποδάλλουν καὶ ὅλ- he ἄέματα ὅπως fh ᾱ- «άμα τῆς Τουρκοκυποιᾶ- wip αινάτητος στὰ. απλαΐσια αιὰς ὀπασπηονδης διμοκρα- rhs. Tu πιο τν ΛΣ Por ae erty @ ΣΤΗΝ δη ΣΕΛΙΔΑ | ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΝ 70 ΧΙΛ. ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΕΚ ΤΗΣ Της ΣΕΛΙΔΟΣ Φοριακὸ δελτίσ ἀναφέρει ὅτι δὲν εἶναι γνωστὸ πόσα χωριὰ θά ἐπιστραφοῦν καὶ οὔτε φαί νανται ατὸ Χάρτη ποὺ Set- Ανύει τὶς περιοχὲς στὶς ἑποῖ- ες θὰ ἐπιστρέψουν οἱ Ἑλλη- Νοχύπριοι πρόσφυγες περιλαμ Θαγομένων καὶ τῶν Ῥορωσίων. Οἱ ἴδιοι κύκλοι δήλωσαν ὅτι οἱ ἐδαφικὲς προτάσεις προθλέ πουν τὴν ἐπυστροφὴ περισσο- πέρων ἀπὸ το Χιλάδων προσ «ύγων σὲ χωριὰ στὴ γραμμὴ τῶν συνόρων καὶ στὰ Ὡαρώ- σια. To Τουρκοκυπριακὸ δελτίο ἀναφέρει ὅτι σύμφωνα µμὲ WAG ᾿πληροφορημένγες ᾿ πηγὲς οἱ Τουρκοκυποιακὲς προτάσεις δὲν. ἔχουν καμιά σχέση μὲ τὸ σχέδιο ΕῬήγχκαν γιὰ τὸ ὁποῖο γίνεται συχνὰἁ Ἀόγος καὶ ὅτι οἱ συνταγματικὲς προ τάσεις εἶναι οἱ ἴδιες ποὺ ὑπο 6).ήθηναν στὶς 2 ᾿᾽Ογμτωθρίου ποῦ 1980, Οἱ προτάσεις αὐτὲς προσθέ τει΄ προνοοῦν τὴν ἐγκαθίδου- ση μιᾶς «διξονικῆς, δινοινοτι- uns, ἀνεξάρτητης, ἀδέσιευ- της, ὁμοσπονδιακῆς δηµ-χρα- τίας ποὺ θασίζεται στὶς κατευ «Θθυγτήριες γραμμὲς τῆς συαφο γίας Μακαρίου --- Ἀτενντὰς μὲ μιὰ ἀσθενὴ κεντρικὴ xv θέρνηση καὶ μὲ δύο ἰσχυσὲς διοικήσεις. Κατὰ τὶς συνομιλίες of Τουρκοκύπριοι θὰ ῥἐπιμείνουν στὶς συνταγματικὲς ποὀτάσεις τους ἀναφορικὰ μὲ. τὸ θέµα τοῦ συναιτερισμοῦ. καὶ εῆς ἱ- σότητας τῶν δύο κοινοτήτων. Οἱ Τουρκοκύπριοι ἀναφέ- ρει τὸ δελτίο δὲν. ἀναμένουν ἆ πὸ τοὺς Ἑλληνοκυπρίους τὴν ὑποθολή συνολικῶν προτάσε- ων σὲ μιὰ καθορισμένη περίο dbo. j Ῥουρκοκύπριος ἐπίσημος. δή λωσε ὅτι οἱ τουρκικὲς προτά- σεις ἔγίναν γιὰ νὰ ὁδηγήῆσουν σὲ μιὰ τελική διευθέτηση τοῦ Κυπριακοῦ προθλήµατος παρὰ νὰ παρεµποδίσουν τοὺς Ἑλ- ληνοκυπρίους νὰ προσφύγουν στὰ διεθνὴ θήματα καὶ οτὰ Ἠνωμένα ἜἛθνη αὐτὸ τὸ χρόνο, Αν πρόσθεσε οἱ Ἓλληνο- κύποριοι δὲν ἐπιμείνουν στὴν ἐπιστοοφὴ ὅλων τῶν προσφύ- γων στὰ σπίτια τοὺς καὶ oun έχε ευθερία κινήσεων καὶ έψνα ταστάσεως wat θεωρήσουν τοὺς Τουρκοκνποίους σὰν ov. νατέρους καὶ ἴσους τότε θά ὁδην ηθοῦμε ποιὀ κοντὰ σὲ μιά λύση τοῦ Κυπριακοῦ. nS