Back

Είμαι αισιόδοξος

Sarton [KOMI nPor POAANAH PaAAH pe mr EXT αἰοιόδοξος ATE ST A Ui ΛΟΝΔΙΝΟ, 25 001δ. Ὑπ.]. P --- Ὁ πρωθυπουργὸς τῆς οικῶν κ. Ἑλλάδας κ. Ράλλης αυναν τήθηχε χθες μὲ τὺν x. τήθηχε στὸ Λονδίνο μὲ τὸν Τκόμπι. Στὸ per ὑπουργὸ ᾿Εξωτερικῶν τῆς . 4 Μετὰ ἀπὸ 3 dvabor Βρεττονίας Λόρδο Κάρριγ- IXé OUVOVT 0 Tie avehtnans tol OF. κτον μὲ τὸν ὁποῖο συζή. µατος τῶν πρακτικῶν τησον θέµατα ποὺ ἀφοροῦν µέτρων συναντῶνται σί µε στὶς διμερεῖς σχέσεις. a a a ρα στὸ «Δήδρα Τάλας» ος μωνα i HOT HE TOV ob omoutints τοτε arake vaueus Ὃ Αἰσιόδοξες προθλέψεις γιὰ τὴν πορεὶα τῶν διακοινο- πρώτη μετὰ τὴν ἄφιξη τοῦ τελευταίου ἀπὸ τὴ Νέα Ὑόρ- διαδόχου τοῦ Βρεττονικοῦ . τικῶν συνομιλιῶν ἐξέφρασε ὁ Εἰδικὸς ᾿Αντιπρόσωπος τοῦ κη ὅπου elye ἐπείγουσες διαθουλεύσεις μὲ τὸν κ, Βάλντ- θρόνου πρίγκιπα Καρόλου, Ni j OHE ory Κύπρο κ. Γκόμπι κατὰ τὴ χθεσινἠ συνάντηση µχαϊμ καὶ μετὰ τὶς δηλώσεις τοῦ κ. Ντενκτὰς ὅτι θὰ ύπο- ποὺ τελοῦνται σήµερα, ΙΙ ποὺ εἴχε μὲ τὸν Ὑπουργὸ ᾿Εξωτερικῶν κ. Ρο άνδη. Φάλει ὁλοκληρωμένες προτάσεις γιὰ λύση τοῦ Κυωπρια- ———— Ἡ συνάντηση τῶν κ.κ. Ρολάνδη Kai Γκόμπι ἦταν ἡ καῦ πάνω σ’ ὄλες τὶς πτυχὲς. ¢ ΕΓΕΥΡΕΣ πηγὲς δή- Eee λωσαν ét1 é x, Pxdpm εἶναι ἐνήμερος τῶν Τουρχικῶν προτάσεων καὶ ἐξέφραξαι ἀπερίκ γιὰ τὸ ποῦ otnpizer τὴν αἰσιοδοξία του. δεδομένου ὅτι οἱ προ τάσεις. ὅπως ἔχουν ᾱ- ποκαλυφθεῖ ἀπὸ τὸν τουρπικὀ τύπο, δὲν ᾱ- φήνουν περιθώρια αἱ- σιοδεξίας. Οκ. ΓΚΟΜΓΗ εἶχε ἐπίσης χθὲς συνάντηση μὲ τὸν Τουρκοκύπριο ἡγέτη κύριο Μτενκτάς, ὁ ὁποῖος, σύμ: Φώνο μὲ Τουρκοκυπρισκὴ πηγή, ἐξέθεσε στὸν κώριο Γκόμπι τίς ἀπόψεις του γιὰ ἕνο σχέδιο ποὺ πφο νοεῖ περιεκτική, ὅπως τὴν χαρακτήρισε, εἰρήνη στὴν Κύπρο. ΣΥΜΦΩΝΑ μὲ τὴν ἴδια πη γη ὁ κ. Ντονκτὰς ἑνημέ- ρώσε τὸν κ. Γκόμπι γιὰ πὰ θέµατα ποὺ ουζήτησς στὴν Άγκυρα μὲ Τούρ: κους ἁρμοδίους σχετικὰ μὲ πὸ Κυπριοκό. ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΥ σύμφωνα μὲ ἐκτυμήσεις ἐγκύρων πολι: τικῶν «ύκλων, ἡ ἀπὸ pt. ῥους τῶν Τούρκων ὑποδο- My Προιάσεων «άνω σὲ ὅ- λες τὶς πτυχὲς τοῦ Ky. πριακοῦ -- κι ὄχι µόνο στὸ ἐδαφικὸ ὅπως ἀναµε- νόταν --- θὰ δημιουργήσει ἅἄπωσδήποτε ἀπρόδθλεπτες ἀξελίξεις στὶς συνομιλίες καὶ Εδιαίτερα σὲ διαδικα- στικὰ θέµατα διεξαγωγῆς ᾗ τους, 9 ΣΤΗΝ θη ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΜΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞ Φ Απο Ιη ΣΕΛΙΔΑ ΟΠΩΣ δὲ δήλωσε χθὲς ὁ Κυ: θερνητικὸς Εκπρόσωπος ἀἆπαν: τώντας σὲ σχετικὴ ἐρώτηση, θρίσκεατι ὑπὸ ἐξέτοση τὸ θέ. μα διαδικοσίας τῶν σννοµιλι: ὧν. ΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙΣΗΣ, ὁ Εκπρόσωπος ἆ: νέφερε ὅτι ἡ Κυδέρνηση καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Κυπριακὴ πλευρὰ ἐ- ξακολουθοῦν νὰ ἀναμένουν τὸ ἐπίσημο κείµενο τῶν Τουρκικών προτάσεων, προκειµένου νὰ προδοῦν σὲ ὁποιοδήποτε σχό: dio, «Agcy μποροῦμε, εἶπε κατὸ λέξη ὁ Εκπρόσωπος — νὰ rz” τὶς ὑποτιθέμενες Τηροῦμε σχολιάζουµε Τουρκικὲς προτάσεις. στάση ἀναμονῆς». ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΣ σὲ ἄλλη ἐρώ: τηση, ὁ ᾿Εκπρόσωπος εἶπεν ὅτι εἶνοι πρόωρο ἀκόμη νὰ πεῖ ὁ,- τιδήποτε σχετικὰ μὲ τὴ στάση ποὺ θὰ τηρήσει ἡ δική µας πλευρά, σὲ περίπτωση ποὺ οἱ Τοῦρκοι ἀξιώσουν ἀπὸ μᾶς νὰ ὑποδάλουμε νέες Ὑραπτὲς προ τάσεις. ΤΕΛΟΣ, ὁ Κυδερνητικὸς Ἐκ- πρόσωπος εἶπεν ὅτι, δὲν ἔχει ὑπόφη του ἂν ἐνήργησε κοὶ πῶς στὸ θέµα τῆς ὑποδολῆς τῶν Τουρκικών προτόσεω ὁ ‘Y- πουργὸς ᾿Εξωτερικῶν τῶν ‘H. νωμµένων Πολιτειών κ. Χαίηγκ, :