Back

Απεργία διαρκείας απειλείται στην ΑΗΚ

Απεργία ὑιαρικείας ἠπειλεῖτιι στήν ΛΗΚ ο Η ΚΥΠΡΟΣ ΚΙΝΑΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΒΥΘΙΣΤΕΙ ΣΙΟ ΣΚΟΤΑΔΙ nas Στὸ σκοτάδι κινδυνεύει νὰ θυθισθεῖ ὁλόκληρπ ἡ Κύπρος, ἀπὸ ἀπεργία διαρ- κείας ποὺ ἀπειλοῦν νὰ κπρύξουν οἱ Χχειριστὲς μηχανῶν στοὺς ἠλεκτροπα- ραγωγοὺς σταθμοὺς Μονῆς καὶ Δεκέ- λειας. Ἂν τελικὰ πραγμµατοποιπθεῖ ἡ ἀπεργία αὐτή, ἡ ζωή σ᾿ ὁλόκλπρο τὸ νπσὶ θὰ παραλύσει λόγω τῆς γενικῆς διακοπΏς τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος. ᾿Αποκλειστικὲς πληρο- φορίες τῆς «δειλινῆς» & vapipouv ὅτι ἡ ἀπεργία τῶν χειριστῶν τῶν µη- Χανῶν τῶν δύο ἠλεκτρυ παραγωγῶν οσταθμῶν σὰ κηρωχθεὶ στίς ὁ Αὐγού- στου, ἂν µέχρι τότε ἡ διεύθυνση της ᾿Αρχῆς ᾿Πλεκτρισμοῦ Κύπρου, δὲν ἀναγνωρίσει ἐπίση- μα τὴν νεοσωσταθεῖσα συντεχνία τῶν χειριστῶν τῶν μηχανῶν τῆς ᾿Αρ- χης. Σύμφωνα μὲ διασταυ- ῥωμέγες πληροφορἰες τῆς «Δειλινῆς», ἡ΄ συντέχνια την ὁποναν οἱ τεχνικοὶ τῆς ΑΠ, ζητοῦν ὅπως ἀναγνωριοθεί ἐπίσημα ἆἀ- AO τὴν διεώθογση τῆς ᾿Αρχῆς, εἶναι ἡ ΣΥΒΑ ΠΑ. (Συντεχνία Ὑπαλ- λήλων Βάρδιις ᾿Αρχῆς Ἠλεκτρισμοῦ Κύπρου). Ἡ ΣΥΒΑΠΚ, συμφωνα μὲ τὶς ἴδιες πληροφορί- ες µας, Ἱδρύθηκε πρὶν ἀπὸ ἑπτὰ µῆνες, Ὕπο- Δλήθηκε µάλιστα καὶ σχετικἡ αἴτηση στὸν “E φορο Συντεχνιῶν, ὁ ὁ- ποῖος ἀφοῦ ἔκρυνε ὅτι αὐτὴ απληροῶσε ὅλους τοὺς ὄρους γιὰ ἐγγραφὴ της σὰν κανονικής συν» τεχνίας, Έδωσε Ἐῆν σχε- τικ ἕ ση του. Ἐν μράληλα, τὸ Διοι- κητικὸ Συμδούλιο τῆς ΣΥΒΑΗΚ. μὲ σχετικἡ ἐ- πιοτολὴ του πληβοφο- ροῦσε τὴν Διεύθνυση τῆς Αρχῆς ᾿Ἠλεκτρισμοῦ γιά τὴν. ἔγκριση ποὺ ἔδωσε ὁ Ἔφορος Συντεχνιῶν στὴν συντεχνήα τούς. Ἔ πίσης τὸ Δ.Σ. τῆς συν- τεχνίας πληροφοροῦσε τὴν. διεύθυνση τῆς ᾿Αρ- ie: ὅτι ἡ ΣΥΒΑΗΚ θὰ ἦταν ὁ μοναδικὸς ἐκπρό σωπος τῶν τεχνικών τῶν ἠλεκτροπαραγωγῶων σταθμῶν Μονῆς καὶ Δε- κέλειας, i Ἡ Rothe ἀντίδραση ὅ Έ µως τῆς ᾽Αρχῆς Ἠλεκ Γ. τρισμοῦ δὲν ἠταν θετικἡ γιὰ τοὺς τεχνικοὺς TOV σταθμῶν Movns καὶ Δε: πέλειας. Πληρυφορούμα- ote ο κτεώὰ ὅτι ἡ AHK ἀρνήθηκε ἐπίμονα Υ' ᾱ- eat wy ΣΥΒΑ HK σάν κανονική συντε χνια, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἔφορος Συντεχνι ὤν τὴν ἐγέκρινε γιὰ νὰ λειτουργεῖ κανονικα Με: σα στὰ πλαίσια τοῦ YO κ» i ἧς ἀναγνω Εναντίον τῆς αναγνω ρίσιως τῆς ΣΥΒΑΗΚ τάχβηνε, σύμφωνα μὲ τὶς πληροφοριες μάς καὶ ἡ ΕΠΟΠΔΗ, ἡ ovvte- χνία δηλαδὴ ἐκείνη, ἡ Αποία ἀντιπροσώπευξι πρὶν τὴν ἵδρυση τῆς ΣΥ ΒΑΗΚ. τοὺς τεχνικοὺς τῆς Αν Δη Σελιδὰ ί---------- ον ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Α.Η.Κ. 6 ΑΠΟ Ίη ΣΕΛΙΔΑ Ἡ ΕΠΟΠΑΗ ἐκπροσωπεῖ ὅ λους τοὺς Ὑπαλλήλους ἐκ- τὸς ἀπὸ τοὺς μηχανικούς, που ἔχουν δική τους Συντε Χνία καὶ ὅσους ἐγγράφηκαν omy LYBAHK Μετὰ τὴν πιὸ πάνω ἀντί- δραση τῆς ΑΗΚ καὶ τῆς ΕΠΟΠΑΗ, ἡ ΣΥΒΑΗΚ μελέ τησε καὶ πάλιν τὴν κατάστα ση ποὺ δημιουργεῖτο ἀπὸ τὴ στάση πΧυρίως τῆς ᾿Αρχῆς ᾿Ἠλεκτρισμοῦ. Μετὰ τὴν με- λέτη τῆς καταστάσεως, καὶ ἀφοῦ πραγµατοποιήθηκαν σχετικές ἐπαφὲς μεταξὴ AHK Kai ZYBAHK, ἡ γέα συντε- Χγία τῶν τεχνικῶν τῶν σταθ μῶν Μονῆς καὶ Δεκέλειας (ZYBAHK) ἀποφάσισε ὅπως προειδοποιήσει τὴν διεύθων- ση τῆς ΑΠΙΚ ὅτι ἂν δὲν τὴν ἀναγνωρίσει σὲ τακτὸ Χρονι KO διάστηµα σὰν κανονυκἡ συντεχνία, θά κηρύσσετο ἆ- περγία διαρκείας τῶν τεχνι- κὤῶν τῶν σταθμῶν Μονῆς καὶ Δεκέλειας, Ἡ ἀπάντηση τῆς ΔΗΚ στὴν «νότα» τῆς LYBAHK, ἀναμένετο πρὶν ἀπὸ ἕνα µή- νά, Τέτοια ἀπάντηση ὅμως δὲν ὁστάλη καὶ ἔτσι ἡ ΣΥ BAHK ἔθεσε νέα προειδοποί Πση στὴν ΑΗΚ ποὺ΄ λήγει στὶς 4 Αὐγούστου. “AV µέχρι τότε δὲν dva- γνωρισθεί ἡ ΣΥΒΑΗΚ θὰ xn ρυχθεί ἀπεργία διαρκείας στοὺς δσὀ πιὸ πάνω σταθ- Hous. reesei