Back

24 ΠΑΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ 11ΑΔΑ

Ἐνῶ δίνει τὴν Δευτέρα μὲ τὴν ΔΛΚΗ τὸ πρῶτο τὲστ 24 WAIKTES ΣΤΗΝ ΛΜΠΡΘΩΣΗ DIEKDIKOYN GE i z oe Ἶ ων aT Δοκιμάζεται καὶ Κύπριος τῇς ᾿Ἀγγλίας ME ENTATIKO ρυθμὸ συνεχίζονται καθημερινὰ οἱ προπονήσεις τῃῇς ᾿Ἀνορθώσεως ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ θαυμάσιου Γιουγκοσλάθου προπονητοῦ τῆς ὁμάδας κ, ἊΑν- τονυ Ντοτσέφσκυ. Οἱ προπονήσεις γίνονται σὲ τρία µέρῃ, στὴν παραλία τοῦ ΚΟΤ, στὴ Δεκέλεια καὶ στὸ Δασάκι Άχνας καὶ σ᾿ αὐτὲς παρευρίσοκονται ἀρκετοὶ ποδοσφαι- ριστὲς ποὺ μὲ ἀρκετὸ ζΠλο καὶ ὄρεξη ἐκ τελοῦν τὶς ὁδηγίες τοῦ προπονπτοῦ τους. Ἐΐναι γεγονὸς ὅτι ὅλοι οἱ ποδοσφαιριστὲς εἶναι κατεν- θουσιασµέγοι μὲ τὸν κ. Ντο τσέφσαν, ὔχι μόνο γιά τὴν ἐπιστημονική του προπόνηση στὴν ὁποία μετέχει XL é ἴδιος, ihc καὶ διότι πάνω ἀπ' όλα ἔχει γίνει μὲ ὅλους ἕνας κα- hos φίλος. ᾿Ακετὴ καὶ δικαιολογημέ νη εἶναι ῆ αἰσιοδοξία ποὺ ἐπι φρατεῖ στὴν ᾿Ανόρθωση, ὅτι φέτος Ἡἡ ὑμάδα μὲ τὸ véo προπονητή της μπορεῖ νὰ χτυ πήσει πολὺ φπηλά. Ὅσον ἀφορᾶ τὸν µεταγρα φικὸ τοµέα μπορεῖ νὰ μὴν ἕ- κανε ἡ ὁμάδα καμιά µεγάλη μεταγραφή (ἄνκαι αυνηγοῦσε Μονή, Καλημέρα, Τελρόῦ). ἀλλά ὁπωσδήποτε δὲν ἔχει νὰ ---ὈἘ'---.---- -------υ------------------2--ᾱ-αση ζηλέψει τίποτε ἀφοῦ διαθέτει πλούσιο ἔμψυχο ὑλικὸ ἀπὸ τὸ φυτώριό της. Φυσικα ὁ Σουηδὺς Δάν- σερ Φόρκεμπραοτ ἔδειξε πολ. λὰ προσόντα καὶ πολὺ πιθανὸ ἐκεῖ ποὺ κανεὶς δὲν περίµενε ἡ ᾿Ανόρθωση στὸ πρόσωπο τοῦ ψηλοῦ ξανθομάλλη, va θρεῖ τὸ χάφ ποὺ ζητοῦσε. Παράλληλα 7 ὁμάδα παίρ- vet. we ἕνα Κύπριο τῆς ’AY- γλίας ποὺ ἔπαιε στὸ παροι- γιακὸ πρωτάθλημα καὶ ποὺ θὰ δοκιμασθεῖὶ ἐντὸς τῶν ἥμε ρῶν. Νέα πρόσωπα στὴν bud δα νι ὁ Λάκης Νικολάου (πα λαιὸς παίκτης τῆς ΑΕΚ *Ap- µοχώστου) τι ὁ Κυριάκου (Άδωνις Ἰδαλίου). ΠΡΟΒΛΗΜΑ 11ΑΔΑΣ AOTQ TIOAAQN ΠΟΔΟ ΣΦΑΙΡΙΣ ΤΩΝ Ἓνα εὐχάριστο... po θὰ ὑπάρχει γιὰ τὸν Γιουγ κοσλάδθο τεχνικὸ τῆς ὁμάδος λόγω τῆς παρουσίας ἀρκετῶν ποδοσφαιριστῶν στήν ᾿Ανόρ θωση φέτος. Πέραν τῶν 24 ποδοσφαιριστῶν δυενδικοῦν μιὰ θέση στὴν 11άδα πι ἤδη τὴ Δευτέρα (δίνει τὸν πρῶτο ἁγώνα γιὰ τὺ τουρνουά τῆς Αχνας μὲ τὴν ΑΑΚΗ) 64 ἡίνεν τὸ πρῶτο τὲστ στην ὁ- pada. Αν τελικἁ γίνεν ΟΜΟΝΟΙΑ ἍΑραδίππου ἄν- ταλλαγη Φάνου μὲ Μάρκο, τότε ὁ διεθνῆς Φάνος μανὶ μὲ μὲ τὴν πρόθλη- τὸν Παμπόρη θᾶναι οἱ τερµα τοφύλακες τῶν κυανολεύκων. Στὴν ἄμυνα μάλλον δὲν θὰ ὑπάρξει ἀλλαγὴ ἀπ᾿ ὅτι δείχνουν τὰ πράγματα μὲ τοὺς Ῥουμάξο, Νικόλα, Κωνσταν- τίνου, Στέφανο, Φυοικὰ εἶναι κι οἱ νεαροὶ Σῶτος, Ὁ. Κων- σταντίνου, Παντελής, ᾽Αντώςο κας. Τ[ραγµατική μάχη γιὰ μιά θέση θὰ γίνει στὶς ἄλλες δύο θέσεις, τῶν µέσων καὶ τῶν ἐπιθέσεων. Za yam φαίνεται ὅτι θὰ εἶναι φέτος wu 6 Doibos ὅπως καὶ οἳ ᾽Αντωνάκηής, Τόπακας, Ανδρέου, Κίττος, Θεοφί- λου, Λάνσερ, Λάκης, Κνριά- κου. τὴν ἐπίθεση οἱ ©. Tootxxas, Φῶτος, Κ. Φώτη, Ὑπετσιώτης, Σπυρίδωνας καὶ οὗ , πασδν Κυρ, Παπαγεωργί- .. Ἐθυμάκης, Τιαν. Βασι- λείου, Χο. Παπακωνσταντί- vou. ΑΚΜΗΣ KTPIAKOT LS