Back

Πρόβλημα τερματοφύλακα υπάρχει στην Ομόνοια Αρ.

ΕΝΩ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΦΡΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ 0 Ν. ΠΡΟΚΟΠΗΣ Πρόβήημα Τερματοφύήπκα ὑπάρχει στὴν Ὁμόνοια ᾗρ. ΝΑΥΑΓΗ Η ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΑΡΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΟΡΘΩΣΗ | ΣΟΒΑΡΟ wpedbdnpe γιὰ τὴν ὁμάδα τῆς Ομόνοιας ᾽Α- ραδίππου ἐξακολουθεῖ νὰ ὑπάρ χει. ὅσον ἀφορᾶᾷ τὴν θέση τοῦ τερματοφύλακα. Σύμφωνα μὲ ἔγκυρες πληρο Φορίες µας τὸ θέµα τῆς ἀπο κτήσεως τοῦ νεαρού κήπερ Μάρκου Τράγκολα ἀπὸ τὴν 7A νόρθωση ἔχει νουογήσει, ἐνῶ ὑπάρχει ἀκόμα ἁἀνοικτὸ τὸ θέ μα Αὐμίλιον, ποὺ ἀπέχει τῶν ππροπονήσεων τοῦ Πεζοπορικοῦ. Ἐν τῷ μεταξὺ στὸ δεύτερο πὲστ της ἡ Ὀμόνοια ᾿Αραδίπ Ίου Έχασε στὸ Δασάκι γιὰ τὸ τουρνουὰ ᾿Αχνος ἀπὸ τὴν ΕΓΙΑ μὲ 3--.] καὶ γιὰ μιὰ ἆ- κόµη φορά διεπιστώθη ὅτι πὸ κενὸ ποὺ ἄφησε ὁ κῆπερ ᾽Αντωνάκης Κούτσιος (ἐπέ- τρεφε στὸ Παραλίμνι) δύ- σκολα θὰ καλυφθεῖ, Kera τῆς ΕΤΑ ἔπαιξε στὰ πρώτα τριάντα λεπτὰ ὁ νέος κῆπερ τῆς ὁμάδος Αντώνης Ιλάζου (πολοιὸς κῆπερ στὴν AEK ᾽Αμμοχώστου) ὁ ὁποῖος ὄχι µόνο δὶν ἄφησε καλὲς ἐντυπώσεις ἀλλὰ δέχθηκε καὶ Δύο τέρματα τὰ ὁποῖα φέρει ᾿. μεγάλη εὐθύνη. Τὸν Α. Λάζου ἀντικατέστησε ὁ νεαρὸς Δη wrong Χριστοφίδης (πέρυσι ἀντικατέστησς στὰ ᾖτελευτοῖα παιχνίδια τὸν τραυµατισθέν- τα Κούτσιο) ποὺ ἄφησε καλύ περες ἐντυπώσεις ἄνκαι εἶναι ἐμφονὴς ἡ ἔλλειψη πείρας ποὺ εἶναι σημαντικὸς παράγοντας ηιὰ μιὰ κοίρια θέση ὅπως αὐ τὴ τοῦ τερματοφύλακο. Γενικὰ ἡ ἐμφάνιση τοῦ συγ |. κρογήματος τοῦ κ. Αρσωφ δὲν ἄφησε ἱκανοποιημένο τὸν Κόσμο της, ὁ ὁποῖος ζητᾶ πολὺ περισσότερα. Οἱ ποδο- σφαιριστὲς ἄνκαι ἔπαιξαν dp mete δυνατὰ, ἔδειξαν ὅτι ἆ- ἀρκετὴ προ αὐτὸ καὶ ζη- Koya χρειάζονται ετοιμασία γι’ πτοῦν πίστωση χρόνου. Γεγονὸς ἀκόμα εἶναι ὁ κ. Άρσωφ ποὺ ἑἐργάζεται μὲ 6- ρεξη κοὶ ζήλο γιὰ τὴν δηµιουρ γία μιᾶς ὑπολογίσιμης ope. δος, ἔδειξε στὰ δύο παιχνίδια mou ἔπαιξε ἡ ὁμάδα (ΑΠΟΕΑ ΕΠΑ) ὅτι ἀκόμα κάνει διά- φορα πειράµατα ὥστε νὰ ἐ- πιλέξει τοὺς πιὸ κατάλληλους Πποδοσφαιριστὲς γιὰ μιὰ θέ- ση. ᾽Απὸ τὴν ἄμυνα ὁ Μάμας σὰν δεξιὸς ὀπισθοφύλακος κι ὁ Μισὸς σὰν στόπερ δείχνουν ὥτι θᾶχουν αὐτὲς τὶς θέσεις στὴν νέα ]]άδα τῆς Ομόνοι- ας ᾿Αροδίππου. ᾿Αντίθετα bo Κιµάστηκαν στὸ ἀριστερυὸ &- κρο τῆς ἄμυνας οἱ Πέρος (ἔ- πτοιξε καὶ ἐπίθεση), Β. Χρι- στοφίδης, Λεωνίδας, ᾿Αρτέμης ἐνῶ ὁ Α. Γιώρκας σὰν λίµπε- φο, Πέρυσι ἔπαιξε στὰ χἀφ. Στὴν μεσαίο Ὑραμιμὴ δοκιµά- στηκαν οἱ Ν. Πέτρου, Βασι- λειάδης ποὺ μάλλον θάναι , στὴν ὁμάδα λόγω τῶν καλῶν ἐντυπώσεων ποὺ ἄφησαν µέ- Χρι τώρα, καὶ οἱ Π. Προκόπη Πέρος, Στ. Γιώρκας, Στεφα- νάκης. Στην ἐπίθεσῃ ὡραία ἔκπληξη 6 νεαρὸς Sige ποὺ μὲ. τὴν κατάλληλη προπόνηση θὰ πάρει ὁπωσδήποτε μιὰ θέ ση. Εἶνοι ἀκόμα οἱ Τ. ‘Hpo δότου, Χρ. Γιώρκας καὶ ὁ κανονιέρης τῆς ὁμάδος Νίκος Προκόπη, ποὺ πρὸς τὸ παρὸν ἀπουσιάζει λόγω ἐλαφροῦ τραύ pores στὸ πόδι. Οπωσδήποτε we ἀἁρκετὸς ὑπάρχει ἀκό- χρόνος καὶ θεω- ρεῖτοι δέδαιο ὅτι ὁ δισκεκρι- μένος Βούλγρος προπονητὴς κ. “Apowp μαζὶ μὲ τὸν ὄἄξιο πρόεδρο τῆς Ομόνοιας ᾿Αρα- δίππου κ. Α. Εὐαγγελίδη θὰ δροῦν τὶς πρέπονσες λύσεις γιὰ τὴν ἄνοδο τῆς ὁμάδος. ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ