Back

ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ

€ - ο Γιούριγκ θὰ ἐργασθεῖ 4 f γιὰ δίκαιπ ΄ λύσπ ὍὉ νέος πρεσθευτὴς τῶν Ἡ νω ένων Πολιτειῶν στὴν ᾿Κύ- προ κ. Γιοῦριγκ δήλωσε ὅτι θὰ καταθάλει κάθε δυνατὴ προ σπάθειο γιὰ μιὰ δίκαιη pove µη καὶ εἰρηνικὴ λύση τοῦ Κυ πριοκοῦ, Μιλώντας στὴν Οὐάσιγκτων | κατὰ τὴν ὁρκομωσία του στὸ Ὑπουργεῖο ᾿Εξωτερικῶν ὁ κ. Γιούριγκ, ἀναφέρθηκε στὴν &€ σµευση τοῦ προέδρου Ρήγκαν γιὰ ἐπιδίωξη μιᾶς τέτοιος λύ σεὼς. Ἐπίσης ὑπεσχέθη νὰ ἑργα- σθεῖ γιὰ τὶς καλὲς σχέσεις μεταξὺ Ηνωμένων Πολιτειῶν κοὶ Κύπρου. ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΚΑΕ ERTIAIAEYONTAI ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΤΗΣ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ: ΣΩΑΣΜΠΕΡΥ, ο (ἱδ. Ὑ. πηρεσία).--. Πέντε στρατιωτι- Kol τῆς Ζιμπάμπουε θὰ µετο θοῦν προσεχώς στὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ἐξειδικευθοῦν στὴν ἆ- εροπορίο καὶ στὴν ἰατρικὴ, στὶς ἀνάλογες ἑλληνικὲς στρα τιωτικὲς σχολὲς, Ὅ Ἕλληνας ἐπιτετραιμέ- νος κ. Ιωάννης ᾿Αζαρίας δή λωσε Χθὲς ὅτι ἡ ἑλληνικὴ KU- θέρνηση καλύπτει τὴν δαπάνη γιὰ τὶς σπουδὲς οὐτὲς, ποὺ θὰ διαρκέσουν ᾱ- 7 χρόνια, Δύο ἀπὸ τοὺς στροτίιωτι- κοὺς αὐτοὺς θὰ σπουδάσουν στροτιωτικὴ ἰστρικὴ, δύο µη: Χανικὴ «ἀεροπλάνων καὶ ἕνας ἵδρυση ἑνὸς μὴ πολιτικοῦ δ0 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΠΚΗ ᾿Ογδόντα γέες θέσεις ἱδρύ ονται στήν Πυροσδεστικἡ Ύ πηρεσὶἰα ἔπειτα ἀπὸ τὴν ἆᾱ- πόφαση τῆς Κιυδεργήσεως γά. μειώσει τὸ ὡρέριο τῶν Πυροσχεστῶν ἀπὸ 56 ὧρες Πυροσδεστῶν ἀπὸ 56 ὧρες Μέ σχετιχὸ Νόμο ποὺ ἑνέ waive χξες ἡ Βουλὴ ἐγχρίνε ται ἡ διάθεση 44.500 λιρῶν πρὸς κάλυψη τῶν µμισθὼν τῶν γέων θέσεων ποὺ ικαθιε ῥρώνονται ἀπὸ τὴν In ted χοντος µηνός, *O µισθος τῶν θέσεων εἷ- yar 596X28—624 X56—1056. Οἱ θέσεις θὰ εἶναι µόγιμοι. ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΙ ΕΠΙΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΘΑΤΣΕΡ ΛΟΝΔΙΝΟ, ϱ Οδ. Ὑπ.).-- Πρώην µέλος, ἐκ τῶν ἴσχυρο- τέρων τοῦ ὑπουργικοῦ συµόθου- λίου, ἐπέκρινε ἔντονα yes τὴν πρωθυπουργὸ κ. Μάργκα- per Θάτσερ, ζητώντος νὰ ἆλ λάξει τὴν οἰκονομικὴ πολιτικὴ της. Ἡ ἐπίθεση τοῦ συντηρητι- κοὺ κ. Γκόφρεῦ Ρίππον, τὸν ὁποῖο πολιτικοὶ παροτηρητὲς θεωροῦν πιθανὸ διάδοχο τῆς x, Θάτσερ, ἔγινε δύο ἡμέρες μετὰ τὴν καυστικὴ κριτικὴ ποὺ ἄσκησε σὲ θάρος της ὁ πρώην συντηρητικὸς πρωθυ- πουργὸς κ. Έντουαρντ Χηθ, γιὰ τὴν ἀντιπληθωριστικὴ νο µισµατικὴ πολιτικὴ της. Cc MeAetata: ἡ παρέμβαση τοῦ Δρα Βάλυτκα!μ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ὅ Ὑπουργὸς ᾿Εξωτερικῶν τῆς Κύπρου κ. Μ. Ρολάνδης δήλωσε ὅτι ἡ Κυπριακὴ Κυθέρνη- ση διερευνᾶ καὶ μελετᾶ μὲ προσοχή τὸ ἐνδε- χόμενο τοῦ Γ.Γ. τῶν Ἡν. Ἐθνῶν ΓΠΑΠΩΝΕΖΑ ΓΕΝΝΗΣΕ ΤΕΤΡΑΔΥΜΑ TOKIO, 9 (18, Ὕπηρε- σία). Ἡ 3Ά2χρονη Μιµί- κο ᾿Ισίντο, γέννησε χθὲς (προ χθὲς) στὸ Τόκιο τετράδυμα --- δύο ἀγόρα καὶ δύο κορίτσια - καὶ νεογένητα Kol μητέρα χαίρουν ἄκρος ὑγείας, ὅπως ἀνοκοίνωσαν οἱ γιατροί, ὍὉ τοκετὸς ἦταν φυσιολογι. κὸς κοὶ οἱ γιατροὶ δήλωσαν ὅ- τι εἶναι πολὺ σπάνιο Φοινό- µενο νὰ γεννηθοῦν τετράδυµα ἀπὸ γυναίκα ποὺ δὲν ἔκονε θεραπεία γονιμότητας καὶ µά λιστα μὲ φυσιολογικὸ τοκετό, Ἡ κ. ᾿Ισίντα ἔχει ἄλλα τρία ἀγόρια, ”Αβλλες 96 ἐκτελέσεις στὴν Περσία ΑΓΚΥΡΑ 9, (Ιδ. Ὑπ.).--- Ὁ. ραδιοσταθμὸς τῆς Τεχερά νης μετέδωσε χθὲς ὅτι έκτε- λέστηκαν 26 «Μουτζσχεντὶν Χάλι» γιὰ συ,µετοχὴ σὲ av. τικυδερνητικὲς δραστηριότητε Kai «δολοφονίες ἀθώων ἁἀτό- pave, ᾿Οκτὼ, ἀκόμη ἄτομα κοιτοδικάστηκον σὲ θάνατο γιὰ λαθρεμπόριο ναρκώτικών, πρό σθεσε ὁ ραδιοστοθμὸς. ὃρα Βάλντ- χαϊμ γιὰ παρέµόαση του στὸ Κυπριακό. Σέ δηλώσεις του σὲ ἐχ- πρυσώπους διεθνῶν πρακτ»- ρείων καὶ ἐφημερίδων στὴ Νέο Ὑόρκη, ὁ κ. Ρολάνδης ἀνέφερε ὅτι ἡ Κυπριακἡ Κυι δέρνηση θὰ λάδει ἀπόφαση γιά τὴν πρωτοδουλία Βάλντ χαϊμ, ἀφοῦ τὸ ᾿Εδθγνικὸ Σιµ- δούλιο ἐνημερωθεῖ ἀπὸ τὸν Πρόεδρο ἆΚυπριανοῦ καὶ ᾱ- φοῦ σταθμιστοῦν ὅλοι οἱ πα ράγοντες. 11XPONH TPAYMATIZTHKE ME AEPOBOAQ ΛΑΡΝΑΚΑ, (Γραφεῖο «Ay). ---. Τραυματισµένη στὸ λαιμὸ ἀπὸ σφοιρίδιο ἀεροδόλου, µε- τοφέρθηκε χθὲς στὸ νοσοκο- μεῖο Λάρνακας ἡ Tl xpovn Κυ ριακοῦ Γ. ᾿Αριστοτέλους ἀπὸ τὴν Ὀρμήδεια. Τὸ τραᾶ-α προκλήθηκε συγ κεκριµένα, ἀπὸ ἐκπυρσοκρότη- ση ἀεροξόλου μὲ τὸ ὁποῖο ἔ- παιζε ή µικρὴ Κυριοκοῦ μοξὶ μὲ µία Φίλη της. Ὅπως δια πιστώθηκε στὸ νοσοκομεῖο ὁ τραυματισμὸς της δὲν ἦταν σοθαρὸς καὶ ἡ καοτάστοσή της εἶναι ἐκτὸς κινδύνου, Τὸ ΤΑΕ ᾽Αμμοχώστου ἐξς- τάζει τὴν ὑπόθεση, “ΠΕΙΡΑΤΙΣ ΣΚΟΙΩΣΑΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΜΟΣΧΑ 4 τὸ. Ύπ.).--- Ἠειρατὲς σχύτισάν ἕνα ἀτο- uo γοὶ τααυμάτισαν he τρία. σὲ ἐπίβεση, ἐναντίον 1 ορ TAYCALZOT ο λιευτινοῦ σκά- rang στὺν Ατιαντικὺυ Ώντα- vO. Όπως ἀνέπεσε tt «TAZ» Latretiaie ozaq yn. alouy cree. πισαένο στα κινδύνων ἀπὸ τὰ πλήρωμα τοῦ μικροῦ. ος: τοσαλινοῦ ἁλτεντικυῦν ποὺ μοι ανόταν 4 μίλια ὀντωὰ τῆς Mavortavias, “Oss YT y= κ οἳ αεισατες ἧταν τρείς γαἱ π)εύρισαν τὸ σράφος μὲ μη- PONT TOUT αν θά, χαὶ τὸ RENAULT NOON. a “Eva ἠψόρι 80 avinpo-| σωπεύσει tic HMA στήν κηδεία τοῦ Σαυτήτ ΜΑΖΙ ΙΕ ΤΡΕΙΣ ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ “Kva δεκατετράχρηνο ἀγόρι περι αμύάνεται στην ἐπίσημη ἀντιπροσωπεια ποὺ θὰ ἐκπροσωπήσει τὶς Ἠνωμέγες Σολιτεῖες στὴν andeia τυῦ Προέδρου δαντάτ. SR Tlodvettat ye tov, Sau Magdovy wadnty a0 1%, Nota Kagodtva 6 620195 πρὶν ἀπὸ δύο χρόχια Lge ψράψει.. ἐπιστολὴ στὸν Αἰγύπτιο 11οόεδρο μὲ την ὁποία τοῦ εὐχόταν ALAN ἐπιτυχία στὶς προσπάθειές του. γιὰ, ἐπίτευξη νεἴσηνης στὴ Μέση ᾿Ανατοίή. Merit Figs ἐπιστολὴ ὁ Πούεδσος Σαντὰτ κάλεσε τὸν δὰάμ. στὴν Αἴγύπτο σὰν ἐπίσημο φιλαξενούµε- vO TOV. A AA a ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΥΙΑ. TITANTIAIA AYIA TENNOYW... AYTA 250 TPAMMAPIA το ΚΑΘΕΝΑ Τηγαντιαῖα καί... διπλὰ αὐγά ἀποκομίζει ἀπὸ τὶ φάρμα του στὴν Ανά- για, ὁ Ανδρέας Λοΐζου, ποὺ ἂν συνεχίσει ἔτσι τό πράγμα, σὲ diyo θὰ συγ- χίζει τὰ αὐγὰ. μὲ 16... ct πόνια. Ὅπως μᾶς ἀνέφερε, ὁ ἰδιοχτήτης τῆς φάρµας, µάξεψε χτὲς ἔξη αὐγά, nov εἶχαν 66905 250 γραμμάρια τὸ κάθε ἕνα γαὶ μέγεθος μικροῦ πεπο- νιοῦ, Τὰ παράξενα αὐγὰ δὲν σταματοῦν, ὅμως, ἐδῶ τὶς παραξενές τους. Εἷ- ναι διπλά! Σπάκοντας τὸ τσύφλι ὁ κ. Λοΐτου, ὁρῇ- κε τὸ κπανονικὸ ἀσπράδι, ἀλλὰ ἀντὶ γιὰ ἕνα ὑπέ- eovzo xo0x0, Borne dire ἕνα αὐγό. Αὐτὸ ἦταν κα: yvonne, ΒΙΕΤΝΑΜΕΖΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ NEKINO, 9 (718. Ὑπι).-- Αέκα Βιετναµέζοι, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἕννς ὀἀξιωματικὸς Kol ἒνος ὑπαξιωματικὸς τῆς ἀεροπορίας͵, κατέφυγαν πρό- σφατα στὴν Κίνα μὲ ἕνα στρα τιωτικὸ ἑλικόπτερο, μετέδωσε τὸ πρακτορεῖο «Νέα Κίνα». Οἱ λιποτάκτες ἔφθοσαν στὶς 30 Σεπτεµδρίου στὴν κινεζικὴ ἐπαρχία Kovav Zi, προσδεσε τὸ προκτορείο. ια |