Back

η γνώµη μας

Π γνώµη μας ΑΤΥΧΕΣΤΑΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΤΥΧΕΣΤΑΤΗ καὶ ἀντιδιπλωματικῇ ἦταν ἡ δήλωση Ἀυπριανοῦ γιὰ τῇ δολοφονία τοῦ Προέδρου Zawrar, Ovre ἕνα λόγο συµπαθείας δὲν θρῆκε ὁ Κύ- πριος Πρόεδρος νὰ ἐκφράσει γιὰ τὸ χαμὸ ἑνὸς ἡγέτη μιᾶς φίλὴς χώρας, ποὺ μᾶς εἶχε συμπαρασταθεῖ σὲ ὅλες τὶς ὁύσκολες στιγμὲς, ἀκάμα καὶ μετὰ τὰ θλιδε- oa γεγονότα τοῦ ἀεροδρομµιου τῆς Λάρνακας. Καὶ ἂν ἀχόμα ὁ Ἡροεδρος Zavrar εἰχεν ἀποκαλέσει σὲ στι- γμὲς ὀργῆς πολιτικὸ νάνο» τὸν κ. Κυπριανοῦ, ὁ Κύ- πριος Πρόεδρος θἄπρεπε νὰ τὸν συγχωρήσει, διότι κα- τὰ τὸ ρητὸ «ὃ ἀποθανὼν δεδικαίωταίν. Δυστυχῶς ὁἆ Πρόεδρο Κυποιανοῦ ὄχι µόνο δὲν ἐξέφρασε συµπάθεια γιὰ τὸ θάνατο τοῦ δαντᾶτ, ἀλλὰ καὶ οὔτε καταδίκασε τὴν ἐνέργεια τῆς δολοφονίας. Π-- οιορίστηκε µόνο νὰ πεῖ ὅτι «ὁ θάνατος εἶναι πάντοτε λυπηρὸ γεγονὸς καὶ μάλιστα ὅταν πρόκειται γιὰ ὅδολο- Φονία». Μήπως ὅμως εἶπε κανένας καμιὰ φορὰ ὅτι ἕ θάνατος εἶναι χαρμόσυνο γεγονός Kai μάλιστα ὅταν προέρχεται ἀπὸ δολοφονία Απ’ ὅτι ξέρουμε κανένας δὲν εἶπε κάτι τέτοιο καὶ σὲ καμιὰ περίπτωση. ᾿Εκεῖνο ποὺ γίνεται πάντοτε ἀπ' ὅλους σὲ τέτοιες περινεώσεις εἶναι ἡ ἔκφοαση ὀνλλυσηνηρίων καὶ συμπάθειας καὶ ἢ καταδίκη τῆς δολοφονικῆς ἐνέργειας. Δυστυχῶς, ὅ- ως, ὁ Πρόεδρος Κυπριανοῦ δὲν ἔκαμε οὔτε τὸ ἕνα, οὔτε τὸ ἄλλο. Καὶ μὲ τὴν ἀτυχέστατη καὶ ἀντιδιπλω- ματικὴ αὐτὴ ἐνέογεια του ἐκτὸς τοῦ ὅτι ἔχει ἐκτεθεῖ, ἔχασε καὶ μιὰ χρυσὴ εὐκαιρία νὰ ἀναθερμάνει τὶς σχέ- σεις µας μὲ τὴν Αἴγυπτο. Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΙΤΙΑ “QPOAOTIAKH θόμδα» καὶ «νάρκη» γιὰ τὴν εἰρήνη τῆς περιοχῆς χαρακτήρισε τὸ πρόθληµμα τοῦ Atyaiov 6 ὑπεύθυνος τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς τού ἀγγλιμοῦ περιοδικοῦ «Ομπσέοθερ», κ. Α. Οὐϊλσον, ἓξ αἰτίας δῆθεν τοῦ γεγονὸτος ὅτι ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Τουρ κία θοίσκονται τῶρα ἐνώπιον κρισίµων ἐσωτερικῶν καὶ ἱ οἰπονομικῶν προθληµάτων, ποὺ θὰ ποὲπει νὰ ἀἄπορρο- φήσουν τὶς φοοντἰίδες τῶν κυθερνήσεων τους. Συμφωνοῦμε μὲ τὸν κ. Οὐὗϊλσον, ὅτι τὸ Αἰγαῖο ἀποτελεῖ «ὠρολογιακή ἑόμέα» καὶ «νάρκη» γιὰ τὴν εἰ- onvn τῆς περιοχῆς. Διαφωνοῦμεν ὅμως ὥς πρὸς τὴν ποαγματικὴν αὐτία ποὺ ἔχει γίνει τὸ Αἰγαῖο «ὥρολογι- ακἡ θόμθα» καὶ “νάρκη”. Δέν εἶναι δηλαδη τὰ κρίσιμα ἐσωτεοικὰ καὶ οἰπονομικὰ προθλήματα ποὺ ἀντιμετω- nilovy 9 Ἑλλάδα καὶ ἡ Τουρκία ἤ πραγματικὴ αἰτία. Alla ἡ ἐπεκτατικὴ πολιτικὴ τῆς Τουρκίας σὲ θάρος τῆς Ἑλλάδος. Μιὰ πολιτικὴ ποὺ δυστυχῶς ἐνθαρρύνε- ται ἀπὸ τὸν Δυτικὸ παράγοντα καὶ πολλὲς φορὲς υἱοθε- τεῖται, ὅπως ἀμοιθῶς συµθαίνει καὶ μὲ τὸ Ἐυπριακό. ΑΝ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ εὐτυχῶς ἀρκετοὶ τίμιοι δημοσιο” γοάφοι στὴν Αμερική. “Ὑπάρχουν ἄνθρωποι στὶς ‘H- νωµένες Πολιτεῖες ποὺ ἔχουν τὸ θάρρος καὶ τὴν τόλμη νὰ παρουσιάζονν γυμνὴ τὴν ἀλήθεια, ὅσο πικρὴ κι ἂν εἶναι γιὰ τὴ χώρα τους ἢ τοὺς συμμάχους της. Κι é- νας τέτοιος τίµιος καὶ θαρραλέος ἄνθρωπος εἶναι ὅ δημοσιογράφος Κο. Χίεσεν ὃ ὁποῖος χωρὶς περιστρο- φὲς ὑποστήριξε σὲ πρόσφατη συξήτηση στρογγύλης τράπεξας στὸ Παοίσι, ὅτι «ἡ Τουρκική εἰσβολὴ καὶ ἣ αντέ φάμτο” διχοτόμηση τῆς Κύπρου ὑπῆρξον ποτε: «λεσμα συνωμοσίας ἄλλων ξέρω. Auras cay OFA, mutig. “‘guvevoyy elvas xai 7 Βρεττανία». on te 9 Γιὰ ty minony αὐτὴ κἁληδκοκνδὲν ὑπάβήει x cbt μιὰ ἀμφιέολία. Διότι ἂν ἡ Ἡρεττανία δὲν ἦταν συνέ- φνοχη τῆς Τουρκικῆς εἰσθολῆς, δὲν θὰ τὴν ἐπέτρεπε, σὰν ἐγγυήπρια δύναμη, οὔτε καὶ θὰ τὴν ἀνεχόταν γιὰ ἑφτὰ τώρα χρόνια.