Back

ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΙΩΠΗΣΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΣΥΔΥ

[ΠΛΗΝ ΠΝΡΜΙΠΠΙΗΗ ΠΙΙΗΙ ΤΗ] ΠΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΜΕΤΕΡΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ’ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΚΕΛ καὶ ΔΗΚΟ κατέθαλαν χθὲς στὴ Βουλὴ ἔντονες προσπά θειες γιὰ παρασιώπηση ἐπιστολῆς τῆς ΠΑΣΥΔΥ, πρὸς τὸν Πρόεδρο τῆς Βουλῆς καὶ ὅλους τοὺς ᾽Αρχηγοὺς τῶν Πολιτικῶν κομμάτων, μὲ τὴν ὁποία ἀφοῦ καταγγέλλει «ἁπαράδεκτες καταστάσεις στοὺς κὀλ- πους τῆς Δημόσιας Ὑπηρεσίας», τάασεται ὑπὲρ τῆς σύστασης διακοµ: ματικῆς ἐπιτροπῆς γιὰ va ἐξετάσει τὸ ὅλο θέµα. (Σχετικὴ εἴδηση γιὰ τὴν ἐπιστολὴ τῆς ΠΑΣΥΔΥ δημοσιεύουμε σὲ ἄλλες στῆλες τῆς παρούσας, ἔκδοσης). Tagg τὶς πιὸ πόνω συντο: = γισμένες ἐνέργειες τοῦ ΑΚΕΛ παλ τον ΔΙΚΟ, ὁ Πρύεδους τοῦ Δημοκρωτινοῦ Ἓννανερ- μοῦ α, ἆ καὔκος Ἐληρίδης ἐγέ - γραφε τελικά πρὸς συζήτηση στὴ θουλὴ θέα γιὰ τὴν γυμ ματικοποίηση τῆς Δημόσιας Ὑπηρεσίας καὶ γιά τὶς ZUTOY γελίες tis TAZ TAT, 'O τίτλος τοῦ θέµατης εἷ- vou: «tH κομματικοποίηση τῆς Δημόσια- “Ὑπηρεσίας, οἱ ποό σφατες καταγγελίες τῆς 1 λ- ΣΥΔΎ καὶ h ἀνάγκη ὄνσξα- γωγῆς σχετικῆς ἔρείνας ἀπὸ διαχκομµατικὴ ἐπιτροπή», Ον. ΜΑΤΣΗΣ Θέα δημόσιας Υπηρεσίας ἠγέοθη ὅταν ὁ ᾿Αντιπρόεδοος τοῦ ΔΗΣΎΥ. θουλευτῆς κ. δά τσης θέλησε νὰ τροποποιήσει τὸ θέµα ποὺ ὁ ἴδιος ἐνέγρα- ape yu συζήτηση, σχετικὰ μὲ τὶς ἐνέργενες τῆς κιθερνήσε- ὡς ὣς πρὸς τὺ Δημύσιο συµ φέρον», σὲ τρόπον ὥστε ἡ συ ζήτηση τοῦ πιὸ πάνω θέματος νά ἐπεχταθεῖ καὶ νὰ καλύψει γαἱ τὶς πφόσφατες καταγγε- λες τῆς ΠΑΣΎΥΛΎ γιὰ κυµ: µατικοποίηση τῆς ἀπαύσιας Ὑπηρεσίας. ANTIAPOTN ΟΙ ΑΛΛΟΙ Μὲ τὴν εἰσήγηση αὐτὴ τοῦ 4. Maton, vit τροποποίηση τοῦ τίτλου δικοῦ tow θέμα. ΙΑΕ ὅηπ ΣΕΛΙΔΑ ππωυπιυπωμιπιώσυιπωπυπυππυμιώμικωμωώα Προσπάθεια Παρασιώππσης ¢niotoAnc thc TTAX YAY : EK THE ins SEAIAOS τος, ἀντέδρασαν yRTa TovAN βίαια, τὸ ΑΚΕΑ μὲ τὸν 2. Ράντη νμὶ τὸ ΔΗΚΟ μὲ Των Κινοθονλευτικὸ του Symtyoe anto x, Parnavo, °C) x. Tunavog εἶπε ὅτι Biv rhyat owato vie Taorot0L Hel τή θέμα ποὺ ἦταν ἤδη yin μένο were σις Sarna. γιατὶ δὲν εἶναι ὀρθὲ- --- ὅπως εἶπε -- οἱ χαταηπελίες κατὰ τῆς Ke ῥέργησης. «Οὔτε δΗΚΟκα- τί ὑπάρχει, ἀλλά οὔτε τα Σρατικοποίτση τῆς Αηωύσιας Υπηρεσίας» ἱσχυρίσθηκε. Ὁ -, Φάντις διαφώνησε ue τὴν τροποποίτση- Ete o- µας ὅτι μπορεῖ νά ἐγγράφει Ξεγωφιστύ θέµα. H EAEK ΣΥΜΦΩΝΕΙ Me ry gion yon rt. Ma ty σι ντε GO Boeri. - RAK 7 Doovasns 'O- cat. Mentos ὁ 4. ο μις ουν ἐκ µέρους τὴς ΔΕΝ, -- ἠπουσίανε ὁ κ. Ανσσαρίδης,-- χατάγγειύ-ε ἐπίσης τὴν ἄνδερ νηση ὅτι διώχει τὴν ἔλευθε- ρία σχέφης καὶ ἔκφράσης. A γαφέρθηνε συγκεκριµένα οτά βέμα τῦ- διαθεσιµότητας τοῦ δέρτη τῶν «Νέων», MEN TINETAI AEKTH Τελιὰ ἡ εἰσῆγηση τοῦ ». Maron δὲν ἔγινε δεκτή, καθ) ὅτι 1ὅ παρευθυσχόαεγοι θουλευτὲς τοῦ ΑΚΕΛ καὶ τῇ ΛΗΚΟ ὠ«φήφισαν ἐναντίον, Ὑπὲρ τῆς εἰσήγησης ἡἠφισαχ οἳ 11 παρόντες τοῦ ΔΗΚΟ καὶ οἱ vo δουλεντὲς τῆς EAEK, O KAHPIAHS KATATTEAAE] Tiyy m0 πάνω πρἈσπάθεια rat AKEA ναὶ τοῦ ΔΗΚΟ εὰ παρασιώπιση τῶν καῖανν rity ths ΠΑ ΣΥΑΔΤ ματάν- φειλε στη συνέχεια ὁ ΗΠ055 δρος τοῦ ΔΗΣΎ κ. Κληρίς, δης, Συγκεκριµένα. ὁ κ. Τὰ. Kan οίδης κατάγγειλε ὅτι αἴα» θά).λεταν προσπάθεια περιφρό γησης καὶ ψίμῶσης τῆς Πβ-] STAT, ἐνῶ ἡ Ἡουλη 64 ἔτρε | πε νὰ τῆς συμπαρασταθεῖ ὅλο φύχως. | Τελικά ὁ x, Κληοίδης ive γραψε θέμα. ια τὴν xouuate | ποποίηση τῆς Δημόσιας ‘Tan! ρεσίας. ! ΟΧΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ | Παρά τὴν ἑνγοαφὴ τοῦ θέ- ματος ὁ κ. Ἠληοίδης Ἰήτησε ὅπως δοθεῖ αροτεραίοτητα | στὸ θέµα, λόγω τής σοδαρώ- | τητάς του. ! Κα στήν εἰσήγιση αὐτὴ τοῦ x. Kanoion ἀντέδυιισε πάλιν ἡ σιγγωρδία τοῦ AKEA χαὶ τοῦ ΔΗΚΟ ut ἀποτ hr. sua τὸ θέµα νά εἶναι τώρα ᾿ τελευταῖο στὴ σειρὰ, γιὰ συήι τηση.