Back

Ανοικτή επιστολή προς τον κ. Κονομή

Ἀυοικτή πρὸς τὸν K, Kovopin ΑΠΟ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ τὉ Ὑπουργὺς Παιδείας ἐπισκέπτεται αὐτὲς τὶς µέοες τὰ σχολεῖα --- Δἡμοτικὰ καὶ Γυµνάσια--- γιὰ νὰ διαπιστώσει τὶς ἀνάγκες τους καὶ νὰ Βοηθήσει στὴν ἔγκαιρη καὶ ὁμαλὴ Λλειτουργία τους. Ῥ έδαια αὐτὴ ἡ ἐνέργεια τοῦ κ. Ὑπουργοῦ εἶναι καθόλα σωστὴ καὶ a- ἐιέπαινη. Δὲν πιστεύουμε ὅμως νὰ ἔχει τὴν ἐντύπωσὴ ὅτι τὸ ἅπαν γιὰ τὴν εὔρυθμη λειτουργία ἑνὸς σχολείου εἶναι νὰ ἔχει τὸ ἀναγκαῖο διδαχτικὸ προσωσικὸ. Πὸ διδαχτικὀ ὀιροσωπικὸ γιὰ νὰ ἐργαστεῖ ἄνετα, ἀπερίσπαστα καὶ ἀποδοτικὰ μὲ ζῆλο καὶ ἀφοσίωση στὸ καθῆκο του, ὅπως ἀσφαλῶς θὰ θέλει ὁ κ. ‘Ynove γὸς ἀλλὰ καὶ ὁ καύέίνας µας, χρειάξεται ψυχικὴ θε: µία καὶ ἱκανοποίήση τοῦ αἰσθήμαιος δικαίου ἀπὸ τοὺς προϊσταμένους του. ἸΗποροῦμε ὅμως νὰ διαθεθαιώσου- µε τὸν x. ᾿Ὑπουργὸ ὅτι δυστυχῶς αὐτὴ τὴ στιγμή der ὑπάρχει ἀνάμεσα στοὺς ἐκπαιδευτικοὺς µας ψυχική ἡ: ρεµία καὶ ἑνότητα στόχων καὶ σκοπῶ» γιατὶ θλέπουν ἐπιστοᾖη ὅτι δὲν ὑπάρχει ὅ'καιοσύνη καὶ ὅτι καταπατοῦνται ἢ θικὲς ἀξίες καὶ ἀρχὲς. Αὐτὴ- τὴ στιγὴ κ. Ὑπουργὲ ὑπάρχει ἄκρατος ὑπάρχει εὐνοιοπρατία καὶ a- « Anuonoinan» κομματικὸς φανατισιώς. ναξιοκρατία ποὺ ἐπιδιώκει τῶν ἑκπαι- δευτικῶν, φάντες. Αλίμονο δὲ ὠτακουστὲς καὶ συκο- σεπιοῦνοι, στὸν x. “Ὑπουογὸ ἂν πιστεύει ὃ- ὑπάοχοιν τι ὅσα παραθέτουμε ἐδῶ εἶναι ὑπερβολικὰ καὶ κακό” έουλα ψεύδη καὶ ὅτι ὅλα πᾶνε καλὰ ἢ ἀκόμη χειθό: τερα γι αὐτὸν ἂν νοµίδει ὅτι μπορεῖ νὰ πείσει ὅτι σιᾶ- µε καλὰ ἂν ὁ κ. Σπουργὸς ἔχει ἀντίθετη ἄποψη, καὶ ἀσφαλῶς θὰ ἔχει γιατὶ διάφορετικα δὲν θὰ ἀνεχόταν νὰ συνεχίξει τὸν ὑπερ- 6άλλουμε καὶ καὶ ἀνωμαλία ἄχαρι οὖλο του. καὶ νομίζει ὅτι προσπαβοῦμε νὰ προκᾶλεόύυυμε σύγχυση τὸν παμπκαλοῦμε καὶ τὸν καλοῦμε νὰ 9 Γ4ξ δη ΣΕΛΙΔΑ Ἀνοικτή ἐπιστολὴ πρὺς τὸν κ. Κουομή = ΑΠΟ ΤΗΝ In ZEAIAA προθεῖ στὶς ἀκόλουθες ἐνέργειες. (α) Νὰ καλέσει ἐκπροσώπους τῶν κινήσεων ποὺ στεγάζονται στοὺς κόπους ris OR AMEK {᾽Αλλαγὴ, Ἔπαλξη, ΠΑΣΚ, BAKA ααῖ Ἱροοδευτικὴ) ὄχι ὅ- Hows. ca γγωστὰ µέλη τῆς Γραμματείας τῆς ΟΕΑΜΕΚ ~ καὶ νὰ τοὺς ζητήσει ατοιχεῖα γιὰ νὰ ἐνημερωθεῖ γιὰ τὸ τὶ συµθαίνει μὲ εἷς προαγωγὲς καὶ μεταθέσεις. (6) Na ζητήοει ἀπὸ τοὺς 'Βπιθεωρητὲς νὰ τοῦ ἀναφέρονν ἀνοιχτά κὺὶ ἐλεύθερα Goa ξέρουν οἱ idiot καὶ ὅσα ἀκούουν ἀπὸ τοὺς Διευθυντὲς καὶ τοὺς καθη- γητὲς ὅταν ἐπισκέπεονται τὰ σχολεῖα. (Cy) Na ζητήσει ἀπὸ τὴν Σ5.8.Σ. θρώπων ποὺ αποσἠχίημαν τὰ δνὸ αὐτὰ χρόνια σὲ ᾱ. κατάλογο ἂν- καὶ Β.Δ. ὅπως καὶ κατάλογο ὅσων δὲν προήχθηµαν καὶ Θεωροῦν τοὺς ἑαυτοὺς τους ἀδικημένους γιατὶ συγκέν Έρωγαν τὰ σχετικὰ προαόντα. Αὐτὸς ὁ κατάλογος νὰ περιλαµθάνει ἔτη ὑπημεσίας, τυπικὰ προσόντα, 6αθµο- λογία καὶ τὶς ἀπόψιις Εἴνσστε Εἰδφιοι ὅτι ὕστε. pa ἀπὸ τὶς πιὸ πάνω ἐνέρ yetes 6 κ. Ὑποισγὸς θὰ pei νει ἐμδρόντητος γιὰ τὸ νέγς Bocq καὶ τὰ εἶδς τῶν δόλων ποὺ γἰνονται κάτω a we τὰ μάτια του ἂν δίδαια μπορούμη νὰ πιστέψουμε ὅτι δὲν εἶναι ἐνήμερος τῆς κΌτα- στάσεως ἢ ἀκάμη κοὶ σ..έν χος ἢἣ πρωτογωνισιτὴς σ᾿ GAG αὐτὸ τὸ σκανδολῶδςς wary): δι. ᾿ἘΕμεῖς μιλοῦμε κοφτὰ καὶ ἀνοιχτὰ γιατὶ στηρίζουμε τὶς Δέσεις ος πόνω σὲ γεγονότα ὄχι σὲ λόγιος, σὲ φῆμες ἢ δισ δόσεις ἢ σὲ κομματικὸ φονα- Tighe. Οἱ ἐκπαιδευτικοὶ µας εἶνσι πικρωμµένοι κοὶ ναι πληγωμένοι ψυχικὰ κοὶ ἄρχισαν νὰ ἀμφιδάλλουν γιὰ ὅσα ὡροῖα κοὶ ὑψ-λὰ τοὺς λέγουν καὶ τοὺς ζητοῦν οἱ πρα εστάμενοί τους, Αὐτὸ πρέπει vo τὸ ξόρει ὁ κ. Ὑπουργὸς ὅπως πρέπει ἐπίσης νὰ ξέρει ὅτι κονένος ἀληθινὰ πνευμο- τυκὸς ἄνθρωπος δὲν μιπορεῖ νὰ ἐργαστεὶ ἀποδοτικὰ, νὰ pero δώσει καὶ νὰ πιέσει ὅταν εἷ- ναι ἁδικημένος καὶ καταπιε οµένος ἀπὸ ἐκείνους ποὺ ἀνέ µενε νὰ τὸν περιδάλουν μὲ στοργὴ καὶ κοτονόηση, Ounce ἀδικημένοι, εἶ Ἔχει ἐπίσης καθῆκον ὁ @ Ὑπουργὸς, ὅμ µόνο σὰν Ύ. πουργὸς, ἀλλὰ σὰν πνευµατι: κος ἄνθρωπος σὰν πονς, πιστημιοκὸς καθηγητής νὰ μεταφέρει outs ποὺ ξέρει στὸν Πρόεδρο τῆς ἀΔημόθκρν τίας, νὰ τὰ καταγγείλει ὡς ἀποράδεχτα, νὰ διοφωνήσει καὶ νὰ δισμαρτυρηθεῖ γιὰ νὰ διστηρήσει ψηλὰ τὸ κύρος του καὶ τὸ κύρος τῶν πνευματικών ἀνθρώπων ποὺ εἶνοι φύσε' κοὶ θήσει προϊστάμενος. Aval €- νουµε γιοτὶ διαφορετικὰἁ ἂν ἀρνηθεῖ νὰ τὸ πράξει θὰ εἶναι καὶ αὐτὸς συνένοχος μὲ πρω- παγωνιστικὸ ρόλο στὸ κατα. στροφικὸ ἔργο ποὺ ἤδη yive τοι στὰ σχολεία καὶ γενικότα po στὴν Παιδείο αὐτοῦ τοῦ τόπου, ποὺ εἶναι ἀποτέλεσως τοῦ στόχου «Δικοποίησης» αἡμετεροποίησης τῶν πώ των», Οἱ ἀδικημένοι ἔκπαιδευ τικοὶ μπορεῖ νὰ σιωποῦν ἀλλὰ δὲν συγχωροῦν. Οἱ ἀδικημένοι ἐκπαιξενυτικοὶ ἔχουν ἦθος ἀξιοπρέπεια ποὺ δὲν τοὺς ἐ- πιτρήπει va κοτέδουν χσμηλὰ Koi ve ἐκδικηθοῦν ἢ νὰ ξεσπά σουν στοὺς μοθητὲς τους, ποὺ εἶνοι ἑἐντελῶς ἀθῶοι καὶ fe wor μὲ αὐτὰ τὰ προθλήµωτα. καὶ ν κοι τοῦ Τμήματος δηλ. ὅσα Χαθο- ρύξονται στὸ σχετικὸὀ νόµο γιὰ τὶς προαγωγὲς. Οἱ ἀδικημένοι ἐκπαιδευτικοὶ κσλλιεργοῦν ἀξίες κοὶ (ovr Ka στοὺς μµαθητὲς τους Kot προάγουν ἔμπρεχτα τὶς ὅτμο κρωτικὲς ἀρχὲς διαδικο- cits. OF ἀδικημένοι ἐκποιδευ τικοὶ συγκαταλέγονται µετς- ξὺ ἄριστων ἐκποιδευτι- κὠν γιοτὶ κόμµνουν τὸ λάθος vic πιστεύουν καὶ ἀφοσιώνο.. ται στὴν ἀποστολὴ τους, Ca διερωτηθοῦν promot, ft σως κι bereis x, Ὕπουργε, γιοτὶ κατοφεύγουµε στὴν a. νωνυμογραφία διὰ τοῦ Τύπου δὲν . και τῶν καὶ προσφεύγουμε στην : ΟΕΛΜΕΚ γιὰ νὰ ae 6σηθή-͵ ont poypapia εἶναι οὓς Λημοκροτίος» ἢ ὅπως θὰ ἔλεγον μερικοὶ,, εἶναι ἀπό- δειξη ὅτι ζοῦμε στὴν κολύτε- py Δτμοκρετία ὑπὸ dio, Αλλωστε πρέπει νὰ be per ὁ κ. Ὑπουργὸς ὅτι πάνω ἀπὸ τοὺς... μὴ δημοκρατικοὺς ἐκπαιδευτικοὺς ἐπικρέμμαται, ὡς Δομόκλειος σπάθη ἡ ent. γροφὴ μὲ τὸ δίστοχο «Δημό- σιο Συμφέρο». Όσον ἀφορᾶ προσφυγὴ µας στὴν ΟΕΛΜΕΚ μᾶς εἶναι ἀχρείσστη κι aves. Φελη ἀφοῦ ἡ σημερινὴ ἡγισία ἀγωνίστηκε κοὶ πέτνχε, Υια νὰ γῖνε πιὸ δημοκρατική καὶ λίγο πατριωτικὴ, νὰ ἀποκλεί σει τοὺς ἐκπροσώπους τοῦ 3 τῶν ἐκποιδευτικῶν ἀπὸ πὴ Γρομματεία της, Αὐτὰ εἶναι δείγματα τῆς δη: | µοκροτικῆς καὶ λίγο πατριῶ- τικῆς, νὰ μὴ κοκοφανίσουµε τὸ ΑΚΕΑ, Παιδείσς Ὑπουργὲ. “Av πράγματι λετε τὸ καλὸ τῆς µος καὶ ἀγοπᾶτε οὐτὸν τὸν τόπα, ὅσο κι ἂν σὰς ἀρέσει va χρησιμοποιεῖτε τῆ φράση «ὲσεῖς οἱ Κύπριοι», νὰ ἀγωνιστεῖτε μὲ συνέπειο τόσο σὰν Ὑπουργὸς ὅσο «ci σὰν Πανιπιστηµιακὸς δάσκα. λος, γιὰ νὰ Ὑΐνουν τὰ σχο: Xela Koi οἱ ἐκποιδευτικοὶ ζωντονοὶ καὶ δημιουργικοὶ 9° ρεῖς ἀθάνατων ἀξιῶν, ὅπως εἶναι ἡ δικαιοσύνη, 4 ἀξιοκρα τία, ἡ ἐλευθιοία καὶ ἡ ὅπμο- κρατίο͵ κοὶ ὄχι δουλοπρεπεῖς καὶ ὀσφυνκάμπτες, ᾿Οφτίλετε νὰ προωθήσετε τὴν ἀξιοκρα- τία καὶ νὰ ἀμυνθετε τῆς ἆ- ξισοπρίπειος ἐκπο” ἔτο”'- κὠν µας. “Ay δύναμη κοὶ τὰ µέσα νὰ -ὂ »άμετε, Βαφορετικά: εἵμεστε ὅλοι, κ’ ἐσεῖς µέσα. ἄξιοι τῆς woot pos fac KOH πράξεων θέ- τῶν τῶν μας, ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ reg παιδείας | ὀφείλετε | Ἡ ἀπόφοση γιὰ ἀνῶωνυ- | ξείγμα «γι: τὸν A. μας: i | | 1 θέλετε ἔχετε τ΄