Back

ΜΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

Φύβοι γιὰ γψευίκευση tiie agvatopsxine KATPO, 9 CIS. ‘Yn.).— “EvorAeg ovy κρούσεις ξέσπασεν χθὲς σὲ διάφορες πε ριοχὲς τῆς Αἰγύπτου μεταξὺ δυνάµεων ἀσφαλείας καὶ ἑνόπλων καταδροµέων ποὺ ἀνήκουν σὲ φανατικὲς μουσουλμαν!- κὲς ὀργανώσεις. Οἱ συγκρούσεις σπµειώ θηκαν δύο ἡμέρες μετὰ τὴν δολοφονία| τοῦ Προέδρου Σαντάτ καὶ ἐνῶ συνεχίδον | ται οἱ προετοιμασίες γιὰ τὴν κπδεία του ποὺ θὰ γίνει αὔριο Σάθθατο. TT Τὰ αἱματηρά ἐπεισό δια ἐνέόαλαν σὲ µεγά λη ἀνησυχὶα τοὺς Αἰγυ πτίους ἐπισήμους ποὺ ἔχουν ἐντείνει τὰ μέ- τρα ἀσφαλείας καὶ κα ταρτίζουν σχέδια γιά τὴν προστασὶα τῶν ὃε κάδων ξένων ἡγετῶν καὶ ἐπισήμων ποὺ ova μένονται vie νά πορα στοῦν στὴν κηδεία τοῦ Προέδρου Ῥαντάτ. Παράλληλα οἱ συγ- κρούσεις ἔχουν προκα λέσει ἀνησυχίες στὶς Πυδθερνήσεις τῶν Δυτι- κῶν χωρῶν. καὶ στὸν ᾿Ισραήλ ἐνῶ πολιτικοὶ παρατηρητές διερῶ: τοῦνται κατὰ πόσο aA δράση τῶν φανατικῶν Μουσουλμάνων θὰ ὁ- δηγήσει σὲ κατάστα- ση παρόμοια μὲ ἐκεί- νη στὴν Περσία. Ἀπὸ Αἰνώπτιακῆς πλενρᾶς κατιβό Άνται πρυσπόθεια γιὰ ya παοιοσ.ασειῦν ol ovy- κρούσης σὰν μεμονωμένα ἑ- πενπέδια καὶ ὅτι ἡ κατασιο ση τελεῖ ὑπὸ τὸν ἀπόλυτο ἔλειχο τῶν Sivduewy dopa λεϊας καὶ τῶν πυλιτικῶν de χῶν. ae MAXEE Τὰ συδαρότερα ἐπτισόδ'α σηνειώξηκαν χθὲς στὴν πό- η νΑσιούτ, διακόσια πενήν- τα περί παν. μίλια υοτίως τοῦ Katoov, ᾿Ἐπεισέδια ὅμως σηκιειώθη καν κα. µέσα στὸ ἴδιο τὸ Kiso καὶ ος. ὁρισμένα 188 τς Φ ΤΤΗΝ δη ΣΕΛΙΔΑ, i ETE _— ή ΛΛΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΛΙΠΠΤΟ ϐ ΑΠΟ ἵη ΣΕΛΙΔΑ Sorin, Οἱ συγκρούσεις στὴν Α- σιούτ μεταδὺ Suvduewy ἄσφα λείας καὶ ὁμόδων μοισουλμά γων. κατοδροµέων ἄρχισαν χωρὶς τὸ πρωΐ καὶ σωνεγίστη καν µέχρις ἄρχα τὸ δρόδι. Σύμφωνα μὲ πρακτορειά- xs πληροφορίες οἱ φανατι- καὶ. Μουσουλμάνοι ἄνοιξαν nop μὲ ὁπλοπολυδόλα ἑναν- τον. ἀστυνομκῖῦν ποὺ πογσ πάβρσαν νὰ δισολύσουν δηµύ-] σια Ερησκευτικὴ πρ ση μὲ τὴν εὐκαιρία Κωγζωπὰν Μπαῦράμ. Αὐτόπτες WGITUPE< δήλω- σιν σὲ ἀνταποριτὲς δένων μή κῶν πρακτορεί ὅτι ἀστωνομικὲς ἐνισχύ- - θίφθηχαν μὲ ἀλεξίπτωτα στὴν πόλη καὶ ὅτι οἱ avy- KPCOOFIG συνεχίζονταν ὡς op ya ἀπόψε. Οἱ φανατικοὶ Μουσουλμάνοι ͵ αλλοὶ ἀπὸ τοὺς οποίους ἔ- rou κλεμμµέγες ie κὲς στολὲς κατόρθωσαν νὰ καταλόδουν τὸ τοπικὸ ἄσχη γεῖο τῶν δυνόµεων ὀσφαλεί ας aui Eva ἀστυνομικὸ, σταθ : Στόχος τῶν Morvgou ude vor ἦτων ἡ κοτάληψη τοῦ κέντρου τῆς πόλεως. Οἱ δυ- νόµεις ἀασφαλείας κατόρξω- σαν νὰ ἐξοιδετερώσουν τὴν ἀντίσταση τῶν καταδροµέων καὶ ya ἐπονακαταλόδουν τὸ ᾽Αρχηγεῖο καὶ ἄλλα χτίρια μετὰ ἀπὸ σφοδρὲς συγκρού- σεις κωτὰ τὶς ὁποῖες σκοτώ- Ετικαν ἢ τβαυµατίσθγκαν πο). Aol ἀστυνομικοὶ κοὶ κατα- δρομεῖς. απ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ Επίθεση ἀπὸ ὁμάδα Μοι- που λμάνων καταδροµέων ἔγι ve val évavtiov ἀστυνομικοῦ σταθμοῦ σὲ συνοικία τοῦ Καὶ ρου, Ἡ ἐπίθεση ἀπεκρούσθη μετα ἀπὸ ἀποστολὴ στὴν πε βιοχὴ ἰσχυρῶν ἐγισχύσεων. ας σχύσεις σιάληκαν καὶ σ᾿ Ίους. τοὺς ἀστινομικοὺς ο ταδλιοὺς wa τὴν πρόληψη νέων. ἀπ'θέσεων. κ ΑΝΑΤΙΝΑΞΕΙΣ ττὰ μεταξὺ ᾿Οργάνωση ποὺ. αὐ:ραποκαλεῖται Ανε- gSeento Αἰγνπτιακὸ Μέτωπο αξ τηλεφώνπία τη” πρὸς τὰ ξενο «ἴδησεογραφικα πρακτο-! ociu ἀγέλαδε τὴν εὐθύνη γιά ΣΑσιούτ, Ἡ ὀργόνωση αὐτὴ tis χθεσινὲς ἐπιδέσεις στὴν ποὺ ἦταν ἡ πρώτη ποὺ Ave λαδε τὴν εὐξύνη γιὰ τὴν δο λοφογία τοῦ Προέδρου Σαν | τάτ, ἀνέφερε ἐπίσης στὰ πρα κτορεῖα ὅτι κοταδρομεῖς της ἀγατίναξαν δύο ἠλεκτροπαφρα γωγοὺς. σταθμοὺς στὸ πωπά. στιο Σιούπρα τοῦ Καΐρου. |