Back

ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΛΚΗ, ΑΡΗΣ ΚΑΙ ΑΧΝΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 3π ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΗΝ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ NANTA M ANKH, APHY KAI Μετὰ τὰ ἀποτελέσμοτα τῆς 3yng ἀγωνιστικῆς θλήµατος B’ Koha Godv νὰ τοῦ πρωτα- κοτηγορίας έξα προηγούνται οτὸν δεβμολογικὸ πίνακα τρεῖς ὁμάδες χωρὶς κομιὰ a. πώλευα. Εἶναι ὁ ρης, ἡ Αλ κ κι ὁ Ἐθνικὸς Αχνας ποὺ ἔφθωσαν στοὺς 6 δαθμοὺς. H Αλικη κερδισε εὔκολω μὲ 4- 0 AcM, ἐνω Αρης καὶ Αχνα δυσκολα πῆραν την νίκη ἐκτὸς ἕδρας, «ώλιστα µε το ἴδιο σκὸρ ὅ---2. “As δούµε ὅμως τὴν εἰκό- γα των ἀγωνων τῆς Ἆης ἀγῶ: γιστικῆς: @ Ανέτη καὶ καθορὴ πέτυχε ἡ Αλκη στὴν Λάρνακα ἐπὶ τῆς ΑΕΜ Μόρφου µε ἁ---0 καὶ εἶναι στὴν καρωφῇ τῆς ὅσα θµολογίας. Οἱ κυανέρυθροι ἔ- ποιξων θαυμώσιο ποδόσφοιρο καὶ ἡ ΑΕΜ ὑπέκυφς Φυσιολο- γικὰ στην ἀνωτερότητα τοῦ ἀντιπάλου της, την νίκη Τρία τέρµωτα πέτυχε ὁ Δ. Πανειγιώτου κι ἕνα ὁ Λξωνί- Bou, ‘H “Aden εἶχε κοὶ πέντε δοκάριο, ἐνῶ ὁ Βούλγαρος Νι σόλσκυ ἀστόχησε σὲ πέναλτυ! ϐ Δύσκολη ἀλλὰ πολύτιμη νίκη πέτυχε ὁ “Apne ἐκτὸς ἕ: δρας ἐπὶ τοῦ ᾿Οξέλλου “ASn- εἶνου μὲ ἃ--2. Ὁ ᾿Οδέλλος ESE: περισσότερη ζωντάνια ἑνῶ ὁ Αρης ἦταν πιὸ οὐσιο- στικὸς καὶ ἀποτελεσμωτικὸς. Προηγήδη ὁ ᾿Οδέλλος μὲ τὸν Α. Χορολάμπους ἀλλὰ οἱ Τσίγ γης, Μακρίδης ἔκανεν τὸ Ἱ--- 2. ᾿Ισοφάρισε ὁ Π. Τζιρτζι- wae ἀλλὰ ὁ Π. Χ΄΄ Λοϊζου ἔδωσε τοὺς δύο 6ς3 οὓς στὸν “Apn. Ἡ τοπικὴἡ ὁμόδο ἔνει πορώπονα ἀπὸ τὴν διαιτησίσ. ϐ Δύσκολα ἔφθοσε στὴν νί 6 Ἐθνικὸς Αχνσς ποὺ κη κι κέρδισε µέσα στὸ Δόλι τὸν Χςλκάνοσςι μὲ ἆἃ--2, Πολὺ ὦ- ροῖο καὶ ζωπρὸ τὸ gree Ss πρὀόσφερ: ἁγκετὲς σιγκ'νήσεις στοὺς Φιλόξλονς, Ἡ τοπική ὀμόδα ποοηγήθη μὲ 2--0 ἀλλὰ στὴν συνέχεια ὑπεχώο”σ κοὶ & ᾿Εθνικὸς ἀνέλτες ποβοιλία φδόνοντος τὴν ποα- στὴν Pre μὲ 3-2 Χτλεδνο Φ Απ: γ’ὰ τοὺς Μάντης, πληακτικὴ νίκη του Σκόσσ-ον Υὰ τὸν οἱ Χειμωιῆς (σένολτυ) ρα κοὶ γὸς Kel νικητὲς οἱ Κίκης, Keane, @ Στὸν LrpdGoro n ΠΑΕ EK Ἑρμὴς ‘AocSimmey ἀνεδείχθτσαν ἰσόπελοι 2--2 ΄Ο ἛἜρμης προηγήδη pe 2 0 pe So ten Gta tou As. ἀλλὰ η ΠΑΕΕΚ avtane. κι ὁ νου δωσε μὲ τοὺς Γ,. Τσίγγη κοὶ Παπὰ. 6 Στὸ ΓΣΟ τὸ Κ.Ν. Μα ρωνιτῶν πέτυχε THY πρώτη του νίκη ἐπὶ. τοῦ Διγενή Μόρ Φου pe 2—1, Τὸ ΚΝΜ ἧτον πολὺ καλύτερο καὶ σ᾿ ὅλη τὴν ξιάρκεια τοῦ ἀγώνα εἶχε τὴν ὑπεροχὴ χάνοντας καλὲς εὐκοι ρίες γιὰ μεγαλύτερο σκὀρ. 'O Διγενής ἔμεινε μόνος χὼ- Bote. Γιὰ τοὺς νικητὲς oxécoscy ὁ προπον]Ἵτῆς τῆς δυόξος A, Μιχαηλίδης κι ὁ “Ayyhoc Ter ἙΣτόρντυ, To τέρμα τοῦ Alyevi πέτυχε ὁ Πειπογιάννης. w lay πρωτη του νίκη πὲ- τυχέ κὶ ο Ααῤιτως στιν Xow κὐτννο ον νο Ted ee Ke Opard Wav KOAGTC OY σὲ Geet peas Vie VID «ιν πι Yipivedu-§ τοὺς PiAegevoudaerens την Ανριτα πιε- wen Le TOY KYW] YI IM ισο σεν. πα τερῤμωϊο του Κλεοοονλος καὶ 1. τνχον οἱ Χρίστοφῃ, ἑνω το τερµα τνν “ASavy Oh allwTL ο Πανικὸς, fw έλος στα ALBIS Ome πόλλων πόοριχἀαρησὲ λένκη οσ πολία στὸν Ὄρφεις, “Eva “Up pia που ῆτον οὐσιοστικυς καὶ καλύτερος τών γηπεξούχων ἰδιοίτερει στο 6° ἡμίχρονσ ποὺ ὁ ᾽Απόλλων ἐπειζςε µε 10 ποῖκτες λόγω ἀποξολης τευ ΜΙχΟηλ, Ol LKOPEPE Στὸν πίνοκα ov oxo ς ξύο πεώκτες ps ἆ τέοµαοτα, Ποόκειτοι γιὰ τοὺς Π, xX Άοϊζου τοῦ “Aon καὶ Λένὸο tou “Espn “Awokoicouyv µς τος revue τα οἱ: Α, Π stag (A: er), An. Tew sTtou κεῖ Λε ωνίδου (Αλκη) Amo Exo εχοιν οι Τσίγγης, Ac Αρπ), ΑΛ. Χουσοστόμον (Αλκη), ἵικης (Ayre), ὅτ. Μοππονρος κει A. Κόσιης (Xr xavoce), Γι Στυλις (KNMI Τσιγγης ΑΝΗΣ KYPIAKCY